Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2011.09.28 1"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m Inger Olsson (M) tjg ers fr Mohamad Rezkar (S) tjg ers Ingemar Jacobson (FP) tjg ers Lena Juhlin (KD) Thore Svenson (M) Håkan Svensson (M) tjg ers Agneta Edvardsson (M) Inger Olsson (M) ej tjg ers t.o.m Jane Johansson, socialchef Ann-Marie Brander, utred/utv ÄO Yvonne Hofling, ekonom Catharina Holm, avgifthandl 88 Brita Göhlin-Persic socsekr 88 Ann Shrimpton, socsekr 88 Catharina Vinge, socsekr 88 Mohamad Rezkar Ingvar Lund (FP) Viveca Johansson, re chef 88 Lisa Andersson, färdtj.handl. 88 Lindali Bergenzaun, sekreterare Justeringens plats och tid Socialförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lindali Bergenzaun Ordförande Justerare Stefan Westergren Mohamad Rezkar ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen kommunhuset Underskrift

2 Innehållsförteckning Redogörelse delegeringsbeslut. 2 Rapportering till Socialstyrelsen enligt kap 16, 6 f-h, SoL Rapportering till Socialstyrelsen enligt 28 f-g LSS.. 4 Riktlinjer lex Sarah... 5 Synpunktshantering TYCK TILL om bättre Vara 6 Avtal gällande kvinnojouren Tranan och kvinnohuset i Skövde. Finansiering av kvinnojouren i Lidköping 8 Socialnämndens verksamhetsplan Revidering av socialnämndens delegeringsordning.. 11 Komplettering av socialnämndens delegeringsordning. 12 Remiss förslag till överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insaser till personer med psykiskt funktionsnedsättning 14 Förfrågan ang utredning Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler.. 16 Tertialrapport 2011:2, delårsrapport 18 Budget Information från de kommunala råden 21 Aktuellt från förvaltningen.. 22 Anmälan delegeringsbeslut.. 23 Urval delgeringsbeslut.. 24 Övrigt. 25 3

3 Socialnämnden SN 88 Redogörelse delegeringsbeslut Socialnämnden har tagit del av och godkänner redogörelsen A11/1028 Resultatenhetschef Viveca Johansson B11/1675 Socialsekreterare Ann Shrimpton B11/1889 Socialsekreterare Brita Göhlin-Persic B11/2267 Socialsekreterare Catharina Vinge C11/41 Färdtjänsthandläggare Lisa Andersson C11/190 Färdtjänsthandläggare Lisa Andersson D11/1691 Avgiftshandläggare Catharina Holm

4 Socialnämnden SN 89 SN AU 239 Rapportering till Socialstyrelsen enligt kapitel 16, 6 f h, socialtjänstlagen (SoL) Socialnämnden noterar information för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut. Bakgrund Sedan juli 2006 innehåller socialtjänstlagens (SoL) kapitel 16 6 f-h bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt kapitel 4 1 skall rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till Länsstyrelsen, numera Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. som avses är de som icke verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. Rapport kvartal 2, 2011 För kvartal 2, 2011 finns inga beslut att rapportera. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden noterar information för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.

5 Socialnämnden SN 90 SN AU 240 Rapportering till Socialstyrelsen enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut. Bakgrund Sedan 1 juli 2008 innehåller LSS 28 f-g bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 9 skall inrapporteras kvartalsvis från socialnämnden till Länsstyrelsen, numera Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. som avses är de som icke verkställts inom tre månader från och med beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. Rapport kvartal 2, 2011 För kvartal 2, 2011 finns ett beslut om avbrott i verkställigheten som varat längre än tre månader, att rapportera. Avbrottet gäller daglig verksamhet och beror på den enskildes hälsotillstånd och flytt från Vara till Vedum. Möjlighet till daglig verksamhet i dagverksamheten Vedum kommer att undersökas efter sommaren. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.

6 Socialnämnden SN 91 SN AU 266 Riktlinjer lex Sarah Socialnämnden antager riktlinjer lex Sarah Bakgrund Från och med den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna om lex Sarah utvidgas till att omfatta hela socialtjänstens område. Det vill säga att även individ- och familjeomsorg inklusive verksamhet inom familjerättens område omfattas. Lagförändringarna medför att nya riktlinjer behöver utarbetas. Lex Sarah har numera samma utformning i SoL och LSS vilket medför att ett riktlinjedokument gäller för båda lagarna. Beredning Utredare/utvecklare OF/IFO och ÄO har utarbetat förslag till nya riktlinjer vilket bifogas Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden antager riktlinjer Lex Sarah

7 Socialnämnden SN 92 SN AU 241 Synpunktshantering TYCK TILL om bättre Vara Socialnämnden inför synpunktshantering för nämndens samtliga verksamhetsområden enligt förslag. Socialnämnden avslutar inrapportering av sociala avvikelser för omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF) och äldreomsorgen (ÄO) från och med tertial Bakgrund Lagar och författningar ställer krav på socialnämnden bl a vad gäller systematiskt kvalitetsarbete. En del i kvalitetsarbetet är klagomåls- eller synpunktshantering. Nämnden har också fått till sig från tillsynsmyndigheten att synpunktshanteringen bör vara föremål för förbättringsarbete. Mot bakgrund av ovanstående har en blankett för ändamålet tagits fram som ett komplement till kommunens synpunktshantering BÄTTRE VARA. En övergång till verksamhetsspecifik synpunktshantering i kombination med nya bestämmelser om Lex Sarah medför att den sociala avvikelserapporteringen blir överflödig. Lex Sarah innehåller bl a bestämmelser om rapporteringsskyldighet av missförhållanden inom hela nämndens ansvarsområde. Avvikelserapporterna berör till övervägande delen insatser som inte kunnat utföras eller som förskjutits i tid på grund av tidsbrist. Verkställighet av insatser är ett ansvar på enhetsnivå där chef och medarbetare gemensamt ska säkerställa att insatser utförs. Insatser som inte kunna utföras någon enstaka gång ska dokumentera i den enskilde journal. I det fall en insats skulle utebli av misstag ska det rapporteras enligt Lex Sarah. Beredning Socialchef och utredare/utvecklare ÄO har berett ärendet. Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet forts

8 Socialnämnden forts Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden inför synpunktshantering för nämndens samtliga verksamhetsområden enligt förslag. Socialnämnden avslutar inrapportering av sociala avvikelser för omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF) och äldreomsorgen (ÄO) från och med tertial

9 Socialnämnden SN 93 SN AU 244 Dnr 17/2011 Avtal gällande kvinnojouren Tranan och kvinnohuset i Skövde. Finansiering av kvinnojouren Linnean i Lidköping Socialnämnden undertecknar det avtal som upprättats mellan Vara kommun, kvinnohuset och kvinnojouren Tranan i Skövde. Socialnämnden undertecknar avtal gällande garanti om fyllnadsinbetalning kring ovanstående verksamhet. Socialnämnden ska utge verksamhetsbidrag till kvinnojouren Linnean, Lidköping, motsvarande 3 kr/inv för år Bakgrund Samverkansavtal mellan Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan och Vara kommun har inkommit. Ett rådslag genomfördes av kommunerna i Skaraborg under vintern och våren 2008 detta resulterade i rapporten En god grund. Enligt förslag som framkom i denna rapport skulle kommunerna i Skaraborg enas om samverkan och gemensam finansiering kring ovanstående verksamhet i Skövde. Avtalet som ska undertecknas gäller under tidsperioden till De ekonomiska förutsättningarna anger att verksamheterna i Skövde ska finansieras med 4 kr/inv och år. Utöver detta betalar kommunen en dygnskostnad för utnyttjat boende. Ytterligare avtal har inkommit gällande fyllnadsinbetalning för denna verksamhet. Den gäller i de fall dygnsbeläggningen för verksamheten inte uppgår till den som är beräknad och därmed medför ett underskott i budget. Avtalet ska då garantera fyllnadsinbetalning till verksamheten baserad på invånarantal i respektive kommun. En omständighet som medför ytterligare ställningstagande är kring den Kvinnojoursverksamhet som bedrivs i Lidköping, kallad Linnean. Kvinnojouren Linnean har inkommit med ansökan om bidrag för verksamheten för år De ansöker om ett verksamhetsbidrag motsvarande 5 kr/inv. Socialnämnden i Vara kommun beslutade om en total finansiering av kvinnojoursverksamheten för år 2010 motsvarande 5 kr/inv. Detta fick sedan fördelas mellan verksamheterna i Skövde och Lidköping.

10 Socialnämnden Beredning I årsredovisningen från kvinnohuset och kvinnojouren Tranan redovisas att kommunernas löfte om gemensam finansiering inte till fullo har infriats. Vara och Grästorps kommun har endast betalat 2.50/inv. Kvinnojouren Linnean i Lidköping får verksamhetsbidrag från kommunerna i västra Skaraborg, Grästorp, Götene, Essunga, Lidköping och Vara. Enligt verksamhetsstatistik kan ses att våldsutsatta kvinnor, bosatta i Vara kommun ofta ges stöd och hjälp via verksamheten i Lidköping men det förekommer också att skydd ges ifrån Skövdes kvinnohus. Vid rundringning till de övriga kommunerna i västra Skaraborg så anger Götenes kommun att de följer de rekommendationerna som framkom i rådslaget till verksamheten i Skövde samt att de ger verksamhetsbidrag motsvarande 3 kr/inv för år 2011 till Linnean. Lidköping anger att de följer rådslaget gällandes Skövdes verksamhet och att de bidrar till Linnean med det Linnean ansöker om. Essunga är inte klara med sitt ställningstagande och Grästorp har inte kunnat nås. Det geografiska läget för Vara gör att kvinnor i kommunen företrädesvis ges skydd på två orter. Det kan konstateras att kommunen bör ta ekonomiskt ansvar till båda verksamheterna. Detta medför då något högre verksamhetsbidrag gällandes kvinnofridsarbetet i nuläget. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden undertecknar det avtal som upprättats mellan Vara kommun, kvinnohuset och kvinnojouren Tranan i Skövde. Socialnämnden undertecknar avtal gällande garanti om fyllnadsinbetalning kring ovanstående verksamhet. Socialnämnden ska utge verksamhetsbidrag till kvinnojouren Linnean, Lidköping, motsvarande 3 kr/inv för år 2012.

11 Socialnämnden SN 94 SN AU 264 SN AU 255 SN AU 245 Socialnämndens verksamhetsplan Socialnämnden antager verksamhetsplan och överlämnar densamma till kommunfullmäktige Bakgrund I enlighet med vad som anges i kommunens Strategiska plan ska socialnämnden upprätta en verksamhetsplan. Socialnämndens ledamöter har arbetat med att ta fram material till verksamhetsplan. Materialet har sammanställts, bearbetats och ett utkast till verksamhetsplan är upprättat. Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet har tagit del av informationen och behandlar ärendet ytterligare i september Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltning för komplettering Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden antager verksamhetsplan och överlämnar densamma till kommunfullmäktige

12 Socialnämnden SN 95 SN AU 265 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Socialnämnden antager föreslagen revidering av punkterna 10.3 och 10.4 i socialnämndens delegeringsordning. Bakgrund Från och med den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna om Lex Sarah utvidgas till att omfatta hela socialtjänstens område. Det vill säga att även individ- och familjeomsorg inklusive verksamhet inom familjerättens område omfattas. Lagförändringarna medför att socialnämndens delegeringsordning behöver reviders på två punkter, 10.3 och 10.4 från nuvarande till nedan stående lydelse. Punkt Delegeringsärende Lagrum Delegat 10.3 om att anmäla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande till Socialstyrelsen 14 kap. 7 SoL, 24 f LSS SN AU 10.4 om åtgärder utifrån slutförd utredning. 14 kap. 6, 24 e LSS SNAU Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden antager föreslagen revidering av punkterna 10.3 och 10.4 i socialnämndens delegeringsordning.

13 Socialnämnden SN 96 SN AU 267 Komplettering av socialnämndens delegeringsordning Socialnämnden antar föreslagen komplettering i socialnämndens delegeringsordning. Bakgrund I Sveriges kommuner och landstings, SKL, cirkulär 2006:39 lämnas rekommendationer för att underlätta handläggning och bedömning vid begäran/framställning om att utge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans vid ordinarie assistents sjukfrånvaro då brukaren har valt annan assistansanordnare än kommunen t.ex. kooperativ, företag eller är egen arbetsgivare. Förändringen av våra rutiner är föranledd av ett rättsfall från Regeringsrätten, mål nr (RÅ 2005 ref 86) samt de slutsatser som Sveriges Kommuner och Landsting dragit av detta mål. Vara kommun har nu valt att fullt ut följa de rekommendationer som SKL lämnat och handlägga begäran om utbetalning som en ansökan enligt 9 2 LSS dvs. som ett förvaltningsrättsligt ärende. Insatsen måste begäras av den enskilde - beslut enligt 9 2 LSS I händelse av personlig assistents sjukdom är det brukaren som avgör om han eller hon vill att kommunen går in med en vikarie eller om kommunen skall betala ut ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans till brukaren eller dennes assistansanordnare för att de själva ombesörjt att skaffa en vikarie. Brukaren (eller dennes ombud - fullmakt måste lämnas) måste ansöka om insatsen hos kommunen. Sådan begäran om faktiskt tillhandahållande av personlig assistans eller ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans skall göras för varje sjukdomstillfälle. Utifrån ovanstående sägs upprättade avtal gällande sjuklöneersättning upp med firma som har att anordna personlig assistans. En framställning/begäran om utbetalning av ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans betraktas och handläggs som ett sedvanligt LSSärende. Kommunen skall därefter alltid fatta beslut om insatsen enligt 9 2 LSS. et kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol. Mot bakgrund av ovanstående bör delegeringsordningen kompletteras med ytterligare punkt 8.28 i delegeringsordningen med beslutet ; om utbetalning av ekonomiskt stöd för merkostnader i samband med ordinarie assistents sjukdom enligt 9 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(lss). et är delegerat till resultatenhetschef. Forts

14 Socialnämnden Forts Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden antar föreslagen komplettering i socialnämndens delegeringsordning.

15 Socialnämnden SN 97 SN AU 268 Dnr 1/ Remiss förslag till överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Socialnämnden avger yttrande enligt förslag Bakgrund Förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning med möjligheter till synpunkter har lämnats av Västkom genom direktör Dan Gustavsson. Skrivelsen från Västkom och förslaget bifogas som bilagor. Beredning Förvaltningschef och resultatenhetschef för social psykiatri har tagit del av förslaget till överenskommelse och Vara kommun anser att förslaget om Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning till stora delar är bra. Samverkan mellan socialtjänst och vårdgivare är nödvändigt för att ge personer med denna problematik kvalificerat stöd. Vara kommun vill dock poängtera att i dokumentet med denna överenskommelse beskrivs de olika vårdgivargränserna mellan kommun och region på ett något otydligt vis vid vissa skrivningar. Exempelvis står det under punkt 4.3 i kolumnen, ansvar för stöd/vård/behandling, att kommunen ansvarar för stöd och sjukvårdsinsatser t.o.m sjuksköterskenivå. Det står dock inte angivet till vilka målgrupper. Detta behöver genomgående i dokumentet förtydligas alternativt tas bort, då det inledningsvis i dokumentet beskrivs vilket sjukvårdsansvar som åvilar kommun respektive region. Det bör även poängteras att begrepp som psykosocialt stöd, kan ha olika innebörd beroende på om det är vårdgivare alternativt socialtjänst som utför insatsen. Förutsättningen för innehållet av psykosocialt stöd är beroende på om insatsen har sin grund inom lagområdet för HSL alternativt SOL forts

16 Socialnämnden forts Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden avger yttrande enligt förslag

17 Socialnämnden SN 98 SN AU 269 Dnr 22/2011 Förfrågan angående utredningen Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler Avseende intresseförfrågan ställer sig socialnämnden i huvudsak positiv till förslagen som ges i utredningen. Förutsättningen för ett slutligt ställningstagande är dock att de ekonomiska konsekvenserna är helt klargjorda. Överlämna socialnämndens ställningstagande i frågan till kommunledningen. Bakgrund En intresseförfrågan har sänts till Vara kommun beträffande förslagen i utredningen Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler. Kommunledningen begär in socialnämndens ställningstagande i ärendet. Efter förankringsprocess i kommunerna ska VästKom återkomma med kommunernas ställningstagande till utredningens förslag för överlämnande till samrådsorganet senast Frågan som ställs, i bilagda dokument, är huruvida kommunen kan ställa sig bakom huvuddragen i utredningen avseende gemensam organisation och gemensamma regler för färdtjänst samordnat med sjukresor och allmän kollektivtrafik. Gäller alternativet med stegvis anslutning. I huvudsak ställer sig nämnden positiv till förslaget, dock är det i nuläget svårt att se de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, dessa måste klart framgå innan ett slutligt ställningstagande kan göras. Vad som vidare är avgörande är andra kommuners intresse för förslaget. Beredning Utredare/utvecklare äldreomsorg har berett ärendet. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Avseende intresseförfrågan ställer sig socialnämnden i huvudsak positiv till förslagen som ges i utredningen. Förutsättningen för ett slutligt ställningstagande är dock att de ekonomiska konsekvenserna är helt klargjorda. Överlämna socialnämndens ställningstagande i frågan till kommunledningen. forts

18 Socialnämnden forts 98 Socialnämndens behandling Inför dagens sammanträde har SRF Vara Essunga Grästorp inkommit med synpunkter i ärendet.

19 Socialnämnden SN 99 SN AU 271 Tertialrapport 2011:2, delårsrapport Socialnämnden överlämnar tertialrapport 2011:2, delårsrapport, till Kommunstyrelsen Ekonom Yvonne Hofling redogör för tertialrapport 2011:2, delårsrapport som visar på en årsprognos med ett överskott på tkr Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden överlämnar tertialrapport 2011:2, delårsrapport, till Kommunstyrelsen

20 Socialnämnden SN 100 SN AU 272 Budget 2012 Socialnämnden överlämnar Budget 2012 till Kommunfullmäktige med nedanstående skrivning: Från äldreomsorgens resursfördelning förs tkr till OF:s verksamhet och tkr till IFO:s verksamhet Resterande medel enligt äldreomsorgens resursfördelning ligger kvar som en buffert då Östergård, särskilt boende, är stängt för ombyggnation större delen av Bakgrund OF:s ram är utifrån resursfördelningen 2012 otillräcklig i förhållande till nuvarande behov. IFO:s ram är till viss del otillräcklig för nuvarande behov samt att kostnader tillkommer för hyror för referensboendet och ytterligare lokaler på vårdcentralen inför IFO:s övertagande av biståndshandläggningen inom LSS Medel är möjliga att föras över från äldreomsorgens ram då Östergård är stängt för ombyggnation större delen av Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden överlämnar Budget 2012 till Kommunfullmäktige med nedanstående skrivning: Från äldreomsorgens resursfördelning förs tkr till OF:s verksamhet och tkr till IFO:s verksamhet Resterande medel enligt äldreomsorgens resursfördelning ligger kvar som en buffert då Östergård, särskilt boende, är stängt för ombyggnation större delen av forts

21 Socialnämnden forts 100 Socialnämndens behandling Socialchef Jane Johansson informerar att samverkansmöte har skett Arbetstagarorganisationen Kommunal motsätter sig att medel överförs från äldreomsorgen till OF och IFO då de anser att dessa behövs till ökad personalbemanning inom äldreomsorgen.

22 Socialnämnden SN 101 Information från de kommunala råden Socialnämnden har tagit del av informationen Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) Thomas Hansson informerar att det framförts klagomål på beställningscentralens placering i bl.a. Moldavien. Information och diskussion bland annat om Resa i Västra Götaland och om kommunens bad. Kommunala pensionärsrådet (KPR) Stefan Westergren informerar om att det getts information om Renen, Kundval, värdighetsgaranti och om seniordagen den 20 oktober.

23 Socialnämnden SN 102 Aktuellt från förvaltningen Socialnämnden noterar informationen Socialchef Jane Johansson informerar - Projekt med Kina Left behind children. Målgruppen är de barn som kvarlämnas på landsbygden då föräldrarna flyttar till städerna för att arbeta. Syftet är att förmedla våra kunskaper och metoder hur få bra möten mellan föräldrarna och barnen samt ta del av Kinas volontärsarbete - Pågående arbete med att utveckla hemtjänst för personer med demenssjukdom. - Arbete pågår med matdistributionsgrupp och det beräknas vara klart vid årsskiftet - Informationsmöte har skett med de boende på Renen - Analys har gjorts inom sysselsättningsenheten som visat att Klippans budget ska minskas med kronor då de har överkapacitet när det gäller personal Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar - Samsynsdag inom ÄO i oktober med bl.a. föreläsningar och grupparbetet - Pågående arbete med ansökan om stimulansmedel gällande Värdighetsgarantin

24 Socialnämnden SN 103 Anmälan delegeringsbeslut Delegeringsbesluten anses anmälda A11/ fattade av biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen B11/ fattade av handläggare inom Individ- och familjeomsorg C11/ fattade av färdtjänsthandläggare D11/ fattade av avgiftshandläggare SN AU , , 205, , fattade av socialnämndens arbetsutskott, socialtjänstärenden

25 Socialnämnden SN 104 Urval delegeringsbeslut Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU 171 redogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare Ledamot Mohamad Rezkar genomför urval ur arbetsutskottets beslut.

26 Socialnämnden SN 105 Övrigt Utvecklare/utredare inom ÄO, Ann-Marie Brander, informerar om WEPA West Svedens EU-projekt analys. Varje nämnd skall prioritera utvecklingsområden som kan vidareutvecklas med internationellt samarbete. Utgångspunkt är vision och politisk inriktning. De prioriterade områden ska ligga till grund för analys och utav detta resultat görs en bedömning om hur möjligheterna ser ut att utveckla prioriteringsområdet med hjälp av EU-sektorsprogram Socialnämndens sammanträde 26 oktober flyttas till att starta kl istället för kl Lena Juhlin redogör för genomfört verksamhetsbesök på Tornumsgården

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer