Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2011.09.28 1"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m Inger Olsson (M) tjg ers fr Mohamad Rezkar (S) tjg ers Ingemar Jacobson (FP) tjg ers Lena Juhlin (KD) Thore Svenson (M) Håkan Svensson (M) tjg ers Agneta Edvardsson (M) Inger Olsson (M) ej tjg ers t.o.m Jane Johansson, socialchef Ann-Marie Brander, utred/utv ÄO Yvonne Hofling, ekonom Catharina Holm, avgifthandl 88 Brita Göhlin-Persic socsekr 88 Ann Shrimpton, socsekr 88 Catharina Vinge, socsekr 88 Mohamad Rezkar Ingvar Lund (FP) Viveca Johansson, re chef 88 Lisa Andersson, färdtj.handl. 88 Lindali Bergenzaun, sekreterare Justeringens plats och tid Socialförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lindali Bergenzaun Ordförande Justerare Stefan Westergren Mohamad Rezkar ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen kommunhuset Underskrift

2 Innehållsförteckning Redogörelse delegeringsbeslut. 2 Rapportering till Socialstyrelsen enligt kap 16, 6 f-h, SoL Rapportering till Socialstyrelsen enligt 28 f-g LSS.. 4 Riktlinjer lex Sarah... 5 Synpunktshantering TYCK TILL om bättre Vara 6 Avtal gällande kvinnojouren Tranan och kvinnohuset i Skövde. Finansiering av kvinnojouren i Lidköping 8 Socialnämndens verksamhetsplan Revidering av socialnämndens delegeringsordning.. 11 Komplettering av socialnämndens delegeringsordning. 12 Remiss förslag till överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insaser till personer med psykiskt funktionsnedsättning 14 Förfrågan ang utredning Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler.. 16 Tertialrapport 2011:2, delårsrapport 18 Budget Information från de kommunala råden 21 Aktuellt från förvaltningen.. 22 Anmälan delegeringsbeslut.. 23 Urval delgeringsbeslut.. 24 Övrigt. 25 3

3 Socialnämnden SN 88 Redogörelse delegeringsbeslut Socialnämnden har tagit del av och godkänner redogörelsen A11/1028 Resultatenhetschef Viveca Johansson B11/1675 Socialsekreterare Ann Shrimpton B11/1889 Socialsekreterare Brita Göhlin-Persic B11/2267 Socialsekreterare Catharina Vinge C11/41 Färdtjänsthandläggare Lisa Andersson C11/190 Färdtjänsthandläggare Lisa Andersson D11/1691 Avgiftshandläggare Catharina Holm

4 Socialnämnden SN 89 SN AU 239 Rapportering till Socialstyrelsen enligt kapitel 16, 6 f h, socialtjänstlagen (SoL) Socialnämnden noterar information för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut. Bakgrund Sedan juli 2006 innehåller socialtjänstlagens (SoL) kapitel 16 6 f-h bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt kapitel 4 1 skall rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till Länsstyrelsen, numera Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. som avses är de som icke verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. Rapport kvartal 2, 2011 För kvartal 2, 2011 finns inga beslut att rapportera. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden noterar information för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.

5 Socialnämnden SN 90 SN AU 240 Rapportering till Socialstyrelsen enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut. Bakgrund Sedan 1 juli 2008 innehåller LSS 28 f-g bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 9 skall inrapporteras kvartalsvis från socialnämnden till Länsstyrelsen, numera Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. som avses är de som icke verkställts inom tre månader från och med beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. Rapport kvartal 2, 2011 För kvartal 2, 2011 finns ett beslut om avbrott i verkställigheten som varat längre än tre månader, att rapportera. Avbrottet gäller daglig verksamhet och beror på den enskildes hälsotillstånd och flytt från Vara till Vedum. Möjlighet till daglig verksamhet i dagverksamheten Vedum kommer att undersökas efter sommaren. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.

6 Socialnämnden SN 91 SN AU 266 Riktlinjer lex Sarah Socialnämnden antager riktlinjer lex Sarah Bakgrund Från och med den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna om lex Sarah utvidgas till att omfatta hela socialtjänstens område. Det vill säga att även individ- och familjeomsorg inklusive verksamhet inom familjerättens område omfattas. Lagförändringarna medför att nya riktlinjer behöver utarbetas. Lex Sarah har numera samma utformning i SoL och LSS vilket medför att ett riktlinjedokument gäller för båda lagarna. Beredning Utredare/utvecklare OF/IFO och ÄO har utarbetat förslag till nya riktlinjer vilket bifogas Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden antager riktlinjer Lex Sarah

7 Socialnämnden SN 92 SN AU 241 Synpunktshantering TYCK TILL om bättre Vara Socialnämnden inför synpunktshantering för nämndens samtliga verksamhetsområden enligt förslag. Socialnämnden avslutar inrapportering av sociala avvikelser för omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF) och äldreomsorgen (ÄO) från och med tertial Bakgrund Lagar och författningar ställer krav på socialnämnden bl a vad gäller systematiskt kvalitetsarbete. En del i kvalitetsarbetet är klagomåls- eller synpunktshantering. Nämnden har också fått till sig från tillsynsmyndigheten att synpunktshanteringen bör vara föremål för förbättringsarbete. Mot bakgrund av ovanstående har en blankett för ändamålet tagits fram som ett komplement till kommunens synpunktshantering BÄTTRE VARA. En övergång till verksamhetsspecifik synpunktshantering i kombination med nya bestämmelser om Lex Sarah medför att den sociala avvikelserapporteringen blir överflödig. Lex Sarah innehåller bl a bestämmelser om rapporteringsskyldighet av missförhållanden inom hela nämndens ansvarsområde. Avvikelserapporterna berör till övervägande delen insatser som inte kunnat utföras eller som förskjutits i tid på grund av tidsbrist. Verkställighet av insatser är ett ansvar på enhetsnivå där chef och medarbetare gemensamt ska säkerställa att insatser utförs. Insatser som inte kunna utföras någon enstaka gång ska dokumentera i den enskilde journal. I det fall en insats skulle utebli av misstag ska det rapporteras enligt Lex Sarah. Beredning Socialchef och utredare/utvecklare ÄO har berett ärendet. Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet forts

8 Socialnämnden forts Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden inför synpunktshantering för nämndens samtliga verksamhetsområden enligt förslag. Socialnämnden avslutar inrapportering av sociala avvikelser för omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF) och äldreomsorgen (ÄO) från och med tertial

9 Socialnämnden SN 93 SN AU 244 Dnr 17/2011 Avtal gällande kvinnojouren Tranan och kvinnohuset i Skövde. Finansiering av kvinnojouren Linnean i Lidköping Socialnämnden undertecknar det avtal som upprättats mellan Vara kommun, kvinnohuset och kvinnojouren Tranan i Skövde. Socialnämnden undertecknar avtal gällande garanti om fyllnadsinbetalning kring ovanstående verksamhet. Socialnämnden ska utge verksamhetsbidrag till kvinnojouren Linnean, Lidköping, motsvarande 3 kr/inv för år Bakgrund Samverkansavtal mellan Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan och Vara kommun har inkommit. Ett rådslag genomfördes av kommunerna i Skaraborg under vintern och våren 2008 detta resulterade i rapporten En god grund. Enligt förslag som framkom i denna rapport skulle kommunerna i Skaraborg enas om samverkan och gemensam finansiering kring ovanstående verksamhet i Skövde. Avtalet som ska undertecknas gäller under tidsperioden till De ekonomiska förutsättningarna anger att verksamheterna i Skövde ska finansieras med 4 kr/inv och år. Utöver detta betalar kommunen en dygnskostnad för utnyttjat boende. Ytterligare avtal har inkommit gällande fyllnadsinbetalning för denna verksamhet. Den gäller i de fall dygnsbeläggningen för verksamheten inte uppgår till den som är beräknad och därmed medför ett underskott i budget. Avtalet ska då garantera fyllnadsinbetalning till verksamheten baserad på invånarantal i respektive kommun. En omständighet som medför ytterligare ställningstagande är kring den Kvinnojoursverksamhet som bedrivs i Lidköping, kallad Linnean. Kvinnojouren Linnean har inkommit med ansökan om bidrag för verksamheten för år De ansöker om ett verksamhetsbidrag motsvarande 5 kr/inv. Socialnämnden i Vara kommun beslutade om en total finansiering av kvinnojoursverksamheten för år 2010 motsvarande 5 kr/inv. Detta fick sedan fördelas mellan verksamheterna i Skövde och Lidköping.

10 Socialnämnden Beredning I årsredovisningen från kvinnohuset och kvinnojouren Tranan redovisas att kommunernas löfte om gemensam finansiering inte till fullo har infriats. Vara och Grästorps kommun har endast betalat 2.50/inv. Kvinnojouren Linnean i Lidköping får verksamhetsbidrag från kommunerna i västra Skaraborg, Grästorp, Götene, Essunga, Lidköping och Vara. Enligt verksamhetsstatistik kan ses att våldsutsatta kvinnor, bosatta i Vara kommun ofta ges stöd och hjälp via verksamheten i Lidköping men det förekommer också att skydd ges ifrån Skövdes kvinnohus. Vid rundringning till de övriga kommunerna i västra Skaraborg så anger Götenes kommun att de följer de rekommendationerna som framkom i rådslaget till verksamheten i Skövde samt att de ger verksamhetsbidrag motsvarande 3 kr/inv för år 2011 till Linnean. Lidköping anger att de följer rådslaget gällandes Skövdes verksamhet och att de bidrar till Linnean med det Linnean ansöker om. Essunga är inte klara med sitt ställningstagande och Grästorp har inte kunnat nås. Det geografiska läget för Vara gör att kvinnor i kommunen företrädesvis ges skydd på två orter. Det kan konstateras att kommunen bör ta ekonomiskt ansvar till båda verksamheterna. Detta medför då något högre verksamhetsbidrag gällandes kvinnofridsarbetet i nuläget. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden undertecknar det avtal som upprättats mellan Vara kommun, kvinnohuset och kvinnojouren Tranan i Skövde. Socialnämnden undertecknar avtal gällande garanti om fyllnadsinbetalning kring ovanstående verksamhet. Socialnämnden ska utge verksamhetsbidrag till kvinnojouren Linnean, Lidköping, motsvarande 3 kr/inv för år 2012.

11 Socialnämnden SN 94 SN AU 264 SN AU 255 SN AU 245 Socialnämndens verksamhetsplan Socialnämnden antager verksamhetsplan och överlämnar densamma till kommunfullmäktige Bakgrund I enlighet med vad som anges i kommunens Strategiska plan ska socialnämnden upprätta en verksamhetsplan. Socialnämndens ledamöter har arbetat med att ta fram material till verksamhetsplan. Materialet har sammanställts, bearbetats och ett utkast till verksamhetsplan är upprättat. Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet har tagit del av informationen och behandlar ärendet ytterligare i september Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltning för komplettering Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden antager verksamhetsplan och överlämnar densamma till kommunfullmäktige

12 Socialnämnden SN 95 SN AU 265 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Socialnämnden antager föreslagen revidering av punkterna 10.3 och 10.4 i socialnämndens delegeringsordning. Bakgrund Från och med den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna om Lex Sarah utvidgas till att omfatta hela socialtjänstens område. Det vill säga att även individ- och familjeomsorg inklusive verksamhet inom familjerättens område omfattas. Lagförändringarna medför att socialnämndens delegeringsordning behöver reviders på två punkter, 10.3 och 10.4 från nuvarande till nedan stående lydelse. Punkt Delegeringsärende Lagrum Delegat 10.3 om att anmäla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande till Socialstyrelsen 14 kap. 7 SoL, 24 f LSS SN AU 10.4 om åtgärder utifrån slutförd utredning. 14 kap. 6, 24 e LSS SNAU Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden antager föreslagen revidering av punkterna 10.3 och 10.4 i socialnämndens delegeringsordning.

13 Socialnämnden SN 96 SN AU 267 Komplettering av socialnämndens delegeringsordning Socialnämnden antar föreslagen komplettering i socialnämndens delegeringsordning. Bakgrund I Sveriges kommuner och landstings, SKL, cirkulär 2006:39 lämnas rekommendationer för att underlätta handläggning och bedömning vid begäran/framställning om att utge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans vid ordinarie assistents sjukfrånvaro då brukaren har valt annan assistansanordnare än kommunen t.ex. kooperativ, företag eller är egen arbetsgivare. Förändringen av våra rutiner är föranledd av ett rättsfall från Regeringsrätten, mål nr (RÅ 2005 ref 86) samt de slutsatser som Sveriges Kommuner och Landsting dragit av detta mål. Vara kommun har nu valt att fullt ut följa de rekommendationer som SKL lämnat och handlägga begäran om utbetalning som en ansökan enligt 9 2 LSS dvs. som ett förvaltningsrättsligt ärende. Insatsen måste begäras av den enskilde - beslut enligt 9 2 LSS I händelse av personlig assistents sjukdom är det brukaren som avgör om han eller hon vill att kommunen går in med en vikarie eller om kommunen skall betala ut ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans till brukaren eller dennes assistansanordnare för att de själva ombesörjt att skaffa en vikarie. Brukaren (eller dennes ombud - fullmakt måste lämnas) måste ansöka om insatsen hos kommunen. Sådan begäran om faktiskt tillhandahållande av personlig assistans eller ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans skall göras för varje sjukdomstillfälle. Utifrån ovanstående sägs upprättade avtal gällande sjuklöneersättning upp med firma som har att anordna personlig assistans. En framställning/begäran om utbetalning av ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans betraktas och handläggs som ett sedvanligt LSSärende. Kommunen skall därefter alltid fatta beslut om insatsen enligt 9 2 LSS. et kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol. Mot bakgrund av ovanstående bör delegeringsordningen kompletteras med ytterligare punkt 8.28 i delegeringsordningen med beslutet ; om utbetalning av ekonomiskt stöd för merkostnader i samband med ordinarie assistents sjukdom enligt 9 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(lss). et är delegerat till resultatenhetschef. Forts

14 Socialnämnden Forts Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden antar föreslagen komplettering i socialnämndens delegeringsordning.

15 Socialnämnden SN 97 SN AU 268 Dnr 1/ Remiss förslag till överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Socialnämnden avger yttrande enligt förslag Bakgrund Förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning med möjligheter till synpunkter har lämnats av Västkom genom direktör Dan Gustavsson. Skrivelsen från Västkom och förslaget bifogas som bilagor. Beredning Förvaltningschef och resultatenhetschef för social psykiatri har tagit del av förslaget till överenskommelse och Vara kommun anser att förslaget om Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning till stora delar är bra. Samverkan mellan socialtjänst och vårdgivare är nödvändigt för att ge personer med denna problematik kvalificerat stöd. Vara kommun vill dock poängtera att i dokumentet med denna överenskommelse beskrivs de olika vårdgivargränserna mellan kommun och region på ett något otydligt vis vid vissa skrivningar. Exempelvis står det under punkt 4.3 i kolumnen, ansvar för stöd/vård/behandling, att kommunen ansvarar för stöd och sjukvårdsinsatser t.o.m sjuksköterskenivå. Det står dock inte angivet till vilka målgrupper. Detta behöver genomgående i dokumentet förtydligas alternativt tas bort, då det inledningsvis i dokumentet beskrivs vilket sjukvårdsansvar som åvilar kommun respektive region. Det bör även poängteras att begrepp som psykosocialt stöd, kan ha olika innebörd beroende på om det är vårdgivare alternativt socialtjänst som utför insatsen. Förutsättningen för innehållet av psykosocialt stöd är beroende på om insatsen har sin grund inom lagområdet för HSL alternativt SOL forts

16 Socialnämnden forts Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden avger yttrande enligt förslag

17 Socialnämnden SN 98 SN AU 269 Dnr 22/2011 Förfrågan angående utredningen Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler Avseende intresseförfrågan ställer sig socialnämnden i huvudsak positiv till förslagen som ges i utredningen. Förutsättningen för ett slutligt ställningstagande är dock att de ekonomiska konsekvenserna är helt klargjorda. Överlämna socialnämndens ställningstagande i frågan till kommunledningen. Bakgrund En intresseförfrågan har sänts till Vara kommun beträffande förslagen i utredningen Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler. Kommunledningen begär in socialnämndens ställningstagande i ärendet. Efter förankringsprocess i kommunerna ska VästKom återkomma med kommunernas ställningstagande till utredningens förslag för överlämnande till samrådsorganet senast Frågan som ställs, i bilagda dokument, är huruvida kommunen kan ställa sig bakom huvuddragen i utredningen avseende gemensam organisation och gemensamma regler för färdtjänst samordnat med sjukresor och allmän kollektivtrafik. Gäller alternativet med stegvis anslutning. I huvudsak ställer sig nämnden positiv till förslaget, dock är det i nuläget svårt att se de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, dessa måste klart framgå innan ett slutligt ställningstagande kan göras. Vad som vidare är avgörande är andra kommuners intresse för förslaget. Beredning Utredare/utvecklare äldreomsorg har berett ärendet. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Avseende intresseförfrågan ställer sig socialnämnden i huvudsak positiv till förslagen som ges i utredningen. Förutsättningen för ett slutligt ställningstagande är dock att de ekonomiska konsekvenserna är helt klargjorda. Överlämna socialnämndens ställningstagande i frågan till kommunledningen. forts

18 Socialnämnden forts 98 Socialnämndens behandling Inför dagens sammanträde har SRF Vara Essunga Grästorp inkommit med synpunkter i ärendet.

19 Socialnämnden SN 99 SN AU 271 Tertialrapport 2011:2, delårsrapport Socialnämnden överlämnar tertialrapport 2011:2, delårsrapport, till Kommunstyrelsen Ekonom Yvonne Hofling redogör för tertialrapport 2011:2, delårsrapport som visar på en årsprognos med ett överskott på tkr Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden överlämnar tertialrapport 2011:2, delårsrapport, till Kommunstyrelsen

20 Socialnämnden SN 100 SN AU 272 Budget 2012 Socialnämnden överlämnar Budget 2012 till Kommunfullmäktige med nedanstående skrivning: Från äldreomsorgens resursfördelning förs tkr till OF:s verksamhet och tkr till IFO:s verksamhet Resterande medel enligt äldreomsorgens resursfördelning ligger kvar som en buffert då Östergård, särskilt boende, är stängt för ombyggnation större delen av Bakgrund OF:s ram är utifrån resursfördelningen 2012 otillräcklig i förhållande till nuvarande behov. IFO:s ram är till viss del otillräcklig för nuvarande behov samt att kostnader tillkommer för hyror för referensboendet och ytterligare lokaler på vårdcentralen inför IFO:s övertagande av biståndshandläggningen inom LSS Medel är möjliga att föras över från äldreomsorgens ram då Östergård är stängt för ombyggnation större delen av Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden överlämnar Budget 2012 till Kommunfullmäktige med nedanstående skrivning: Från äldreomsorgens resursfördelning förs tkr till OF:s verksamhet och tkr till IFO:s verksamhet Resterande medel enligt äldreomsorgens resursfördelning ligger kvar som en buffert då Östergård, särskilt boende, är stängt för ombyggnation större delen av forts

21 Socialnämnden forts 100 Socialnämndens behandling Socialchef Jane Johansson informerar att samverkansmöte har skett Arbetstagarorganisationen Kommunal motsätter sig att medel överförs från äldreomsorgen till OF och IFO då de anser att dessa behövs till ökad personalbemanning inom äldreomsorgen.

22 Socialnämnden SN 101 Information från de kommunala råden Socialnämnden har tagit del av informationen Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) Thomas Hansson informerar att det framförts klagomål på beställningscentralens placering i bl.a. Moldavien. Information och diskussion bland annat om Resa i Västra Götaland och om kommunens bad. Kommunala pensionärsrådet (KPR) Stefan Westergren informerar om att det getts information om Renen, Kundval, värdighetsgaranti och om seniordagen den 20 oktober.

23 Socialnämnden SN 102 Aktuellt från förvaltningen Socialnämnden noterar informationen Socialchef Jane Johansson informerar - Projekt med Kina Left behind children. Målgruppen är de barn som kvarlämnas på landsbygden då föräldrarna flyttar till städerna för att arbeta. Syftet är att förmedla våra kunskaper och metoder hur få bra möten mellan föräldrarna och barnen samt ta del av Kinas volontärsarbete - Pågående arbete med att utveckla hemtjänst för personer med demenssjukdom. - Arbete pågår med matdistributionsgrupp och det beräknas vara klart vid årsskiftet - Informationsmöte har skett med de boende på Renen - Analys har gjorts inom sysselsättningsenheten som visat att Klippans budget ska minskas med kronor då de har överkapacitet när det gäller personal Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar - Samsynsdag inom ÄO i oktober med bl.a. föreläsningar och grupparbetet - Pågående arbete med ansökan om stimulansmedel gällande Värdighetsgarantin

24 Socialnämnden SN 103 Anmälan delegeringsbeslut Delegeringsbesluten anses anmälda A11/ fattade av biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen B11/ fattade av handläggare inom Individ- och familjeomsorg C11/ fattade av färdtjänsthandläggare D11/ fattade av avgiftshandläggare SN AU , , 205, , fattade av socialnämndens arbetsutskott, socialtjänstärenden

25 Socialnämnden SN 104 Urval delegeringsbeslut Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU 171 redogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare Ledamot Mohamad Rezkar genomför urval ur arbetsutskottets beslut.

26 Socialnämnden SN 105 Övrigt Utvecklare/utredare inom ÄO, Ann-Marie Brander, informerar om WEPA West Svedens EU-projekt analys. Varje nämnd skall prioritera utvecklingsområden som kan vidareutvecklas med internationellt samarbete. Utgångspunkt är vision och politisk inriktning. De prioriterade områden ska ligga till grund för analys och utav detta resultat görs en bedömning om hur möjligheterna ser ut att utveckla prioriteringsområdet med hjälp av EU-sektorsprogram Socialnämndens sammanträde 26 oktober flyttas till att starta kl istället för kl Lena Juhlin redogör för genomfört verksamhetsbesök på Tornumsgården

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.10.23 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Per-Olof Persson-Lilja (FP) tjg ers

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010.05.25 1 Plats och tid Samlingssalen, vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande 62-63, 65-75 Håkan Svensson (M) Ingemar Jacobson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.06.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.05 ande Håkan Karlsson (C) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Thomas Hansson (S) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010.01.27 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.00 ande Thore Svenson (M) ordf Håkan Svensson (M) Ingemar Jacobson (FP) tjg ersättare Inger Olsson (M) frånvarande

Läs mer

Socialnämnden 2012.02.22 1

Socialnämnden 2012.02.22 1 Socialnämnden 2012.02.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.45 ande Övriga deltagande Justerare Håkan Karlsson (C) ordf t.o.m kl 15.55 13 Anders Palm-Lundin (S) tjg ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010.04.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.25 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordf Håkan Svensson (M) Ingemar Jacobson (FP) tjg ers Inger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.05.27 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.02 ande Övriga deltagande Ulf Genitz (C)ordf Fredrik Pettersson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ers Jan Sahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2013.11.20 1

Socialnämnden 2013.11.20 1 Socialnämnden 2013.11.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset kl 13.30-16.10 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.11.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ulf Genitz (C) ordförande Mohamad Rezkar (S) tjg ers Gert Andersson (S) tjg ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.06.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.20 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Thomas

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2009.04.29 1 Plats och tid Stora konferensrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009.10.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.30 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2012.04.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.00 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Lina Persson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ers Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.05.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Svenåke Ekblom (C) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2015.09.23 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2015.09.23 1 Socialnämnden 2015.09.23 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-16.42 Beslutande Övriga deltagande Ulf Genitz (C) ordf Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Socialnämnden 2012.08.29 1

Socialnämnden 2012.08.29 1 Socialnämnden 2012.08.29 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.45 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S), ordförande Lina Persson (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2008.08.26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2008.08.26 1 Socialnämnden 2008.08.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (m) ordförande Håkan Svensson (m) Inger Hultén (m) Inger

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S)

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-04-21 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 17.00 18.00 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Jörgen Dimenäs (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren (C)

Läs mer

Socialnämnd 2011-03-21 1

Socialnämnd 2011-03-21 1 Socialnämnd 2011-03-21 1 Plats och tid Socialtjänsten 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Andersson (C), ordf Per Gren (S), vice ordf Siw Malmsten

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 20 juni 2016 kl 15.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) 15.00-16.00 Peter Söderlund (L) ersätter

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16 Socialnämnden 2012-09-13 1 (23) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-09-13, kl. 9.30-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Erlinda Andersson. Bengt Andersson. Erlinda Andersson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Erlinda Andersson. Bengt Andersson. Erlinda Andersson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2012-06-18 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 15.00-17.00 Beslutande Bengt Andersson, (C), ordförande Cecilia Palmqvist (V) ersätter Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(11)

Sammanträdesprotokoll 1(11) Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Öjersbo konferens, 16.30-18.15 ande Övriga närvarande Lennart Skansfors (C), ordförande, Inga-Stina Hesselius (S), vice ordförande, Torsten Jansson (S), Åke Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan kommunhuset kl 09.30-11.00 Beslutande Kajsa Heed (S), SN, ordf Håkan Karlsson (C), SN Ingemar Jacobson (FP), SN tjg Elof Jonsson

Läs mer