Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg (s), ej Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s) Lena Karlsson (s) Peter Manner (v) Annika Öberg (m) Rose-Marie Grundström (s), tjg ers Marja Lundmark (c), tjg ers Övriga närvarande Ann-Charlotte Larsen, personalföreträdare Kommunal Eva Granlund, enhetsledare poolen, 26 Sissel Lundman, 26, 50 Anna Lindbäck, 1:e socialsekreterare, 28, 42 Pernilla Bergström, MAS, Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström Utses att justera Marja Lundmark Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Marja Lundmark Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Ärendeförteckning Sn 26 Tema Poolen Sn 27 Dnr 00399/ Redovisning och uppföljning av resultat 2008 Musik och rörelse i vården Sn 28 Dnr 00074/ Verksamhetsuppföljning 2009 Individ och familjeomsorgen, Flyktingsamordning Sn 29 Dnr 00475/ Entledigande som vice ordförande i socialnämndens utskott - Marie Wikberg Sn 30 Dnr 00219/ Ny ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander Sn 31 Dnr 00181/ Plan för utvärdering och återrapportering inom socialnämndens verksamhetsområde Sn 32 Dnr 00145/ Regler för hantering av kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde Sn 33 Dnr 00187/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Sn 34 Dnr 00085/ Utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sn 35 Dnr 00184/ Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg Sn 36 Dnr 00185/ Stimulansbidrag för valfrihetssystem LOV (Lag om valfrihetssystem) Sn 37 Dnr 00029/ Utvärdering av omstrukturering från särskilt boende till trygghetsboende Justerandes sign forts. Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 38 Dnr 00199/ Rutiner för omstruktureringsåtgärder inom äldreomsorgens verksamheter Sn 39 Dnr 00197/ Mål för trygghetsboende Sn 40 Dnr 00198/ Kriterier och körutiner för trygghetsboende Sn 41 Dnr 00200/ Mottagande av flyktingar år 2010 Sn 42 Dnr 00243// Ansökan om pengar för extra stöd till personer med särskilt långvarliga behov inom flyktingverksamheten Sn 43 Dnr 00201/ Villkor när Arvidsjaurs kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans Sn 44 Dnr 00186/ Översyn av korttidsplatser inom äldreomsorgen Sn 45 Dnr 00212/ Lokala rutiner Lex Sarah Sn 46 Dnr 00205/ Sammanställning av lokal avvikelsehantering vid särskilda boenden år 2008 Sn 47 Dnr 00204/ Sammanställning av vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vid särskilda boenden år 2008 Sn 48 Dnr 00206/ Kvalitetsinventering utifrån omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsperspektiv 2008 forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 49 Dnr 00207/ Uppföljning Avtal om läkarmedverkan 2008 Sn 50 Dnr 00241/ Vårdtyngdmätning i Arvidsjaurs kommuns äldreboenden Sn 51 Dnr 00208/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader Sn 52 Dnr 00072/ Samordnad IT-användning i kommunernas vård och omsorg - Förslag till strategi och handlingsplan Sn 53 Dnr 00032/ Serviceavtal mellan IT-avdelningen och socialförvaltningen avseende Sofiasystemet Sn 54 Dnr 00234/ Årsredovisning år Personligt ombud Sn 55 Dnr 00211/ Delårsbokslut Socialnämnden Sn 56 Dnr 00259/ Utvärdering Övergripande mål för socialnämnden år 2008 Sn 57 Dnr 00259/ Ändring av övergripande mål för socialnämnden år 2010 Sn 58 Dnr 00242/ Ansökan om genomförandeprojekt Norrsken 6363 Sn 59 Dnr 00237/ Serveringstillstånd The Square Restaurant forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 60 Dnr 00238/ Serveringstillstånd Hotell Laponia Laponiakåtan Sn 61 Dnr 00209/ Utdelning av stipendium år 2009 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram Sn 62 Information Sn 63 Delgivningar och meddelandeärenden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 26 Tema - Poolen Eva Granlund, enhetschef, Sissel Lundman och Ann-Charlotte Larsen, har vid dagens sammanträde berättat om den verksamhet som Poolen bedriver. Poolen började sin verksamhet i mars Syftet med Poolen är att bl a minska vikarekostnaderna och att kunna behålla de inskolade vikarierna. Poolen har idag 10 tillsvidareanställda och 19 st oplacerade tillsvidareanställda. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 27 Dnr 00399/ Redovisning och uppföljning av resultat 2008 Musik och rörelse i vården Kerstin Hamre, Norrbottens läns landsting, berättar om projektet Musik och rörelse i vården som bedrivits sedan 2006 i kommunen i samarbete med NLL, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Forskningen säger att kulturaktiviteter främjar god hälsa och att sång, dans, musik är ett komplement inom vård, omsorg och rehabilitering. Projektet har varit lyckat och kommer att fortsätta t o m våren Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 28 Dnr 00074/ Verksamhetsuppföljning 2009 Individ och familjeomsorgen, Flyktingsamordning Anna Lindbäck, 1:e socialsekreterare talar om att försörjningsstödet har stigit väsentligt. Den grupp inom försörjningsstödet som ökar markant är ungdomar år som inte har någon inkomst. Det är alltfler ungdomar som inte slutför sina gymnasiestudier. Anna ser detta som ett stort bekymmer. Ungdomarna saknar mål och tro på sig själva. För denna grupp har IFO påbörjat en startgrupp i livskunskap. Flyktingmottagningen Många av de asylsökande som varit i kommunen över två år är inte klara med sin SFI-undervisning. Introduktionsersättning utgår inte längre till denna grupp utan de får söka försörjningsstöd. Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 29 Dnr 00475/ Entledigande som vice ordförande i socialnämndens utskott - Marie Wikberg Marie Wikberg (s) begär entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande i socialnämndens utskott. Socialnämnden beslutar att bevilja Marie Wikberg (s) entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i socialnämndens utskott. att utse Tycko Johansson (s) som ordinarie ledamot och som vice ordförande i socialnämndens utskott efter Marie Wikberg. Exp till Marie Wikberg Tycko Johansson Löner Reception Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 30 Dnr 00219/ Ny ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander Vänsterpartiet föreslår Peter Manner (v) som ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander (v). Socialnämnden beslutar att utse Peter Manner (v) som ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander. Exp till Peter Manner Löner Reception Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 31 Dnr 00181/ Plan för utvärdering och återrapportering inom socialnämndens verksamhetsområde Socialnämnden beslutade att anta en plan för uppföljning och utvärdering inom socialnämndens område. Planen är nu i behov av revidering och förslag till ny plan har upprättats. Socialnämnden beslutar./. att anta Plan för utvärdering och återrapportering inom socialnämndens verksamhetsområde enligt bilaga till detta protokoll. att socialnämndens beslut upphör att gälla. Exp beslut:. Socialnämndens enhetsledare. Socialnämndens ledamöter och ersättare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll (2) Plan för uppföljning och utvärdering inom socialnämndens verksamhetsområde Varje månad Ekonomin följs upp varje månad och sänds till socialnämndens ordförande och ledamöter av socialchef. Februari Bokslut med verksamhetsberättelse färdigställes. Utvärdering av arbetsmiljöarbete föregående år Anta plan för arbetsmiljöarbete innevarande år Sammanställning av klagomål delges nämnden. Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige vad avser verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (avser kvartal 4). April Påbörja arbetet med internbudget för kommande år Påbörja inventering av investeringsbehov för kommande tre års period Maj Delårsbokslut januari-april Sammanställning över avvikelserapportering Sammanställning av vårdtyngdmätningar Utvärdering av internkontrollplan föregående år Fastställande av internkontrollplan för innevarande år Socialnämndens förslag på målformulering för kommande år. Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (avser kvartal 1) September Delårsbokslut maj-augusti. Sista möjligheten att rapportera Kf om man ser att man inte kan uppfylla målen med de pengar socialnämnden fått. Internbudget och förslag till investeringsbudget ska vara klar Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen augsept (avser kvartal 2) December Socialnämnden utvärderar verksamhetsmålen för innevarande år, samt lämnas redogörelse för de kvalitetssäkringar som vidtagits. Ansvarig för att dessa rapporter inkommer till nämnden är enhetsledarna. Socialnämnden fastställer beslutsattestanter samt behörighetskontrollant. Fastställande av sammanträdesplan för kommande år Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (avser kvartal 3) forts.

13 2 (2) Verksamhetsuppföljning Vid varje nämndssammanträde skall något område följas upp med avseende på fattade beslut och delegationsordning. Handläggare ska delta och föredra aktuellt ärende; Februari: Äldreomsorgen 2 beslut, (1 beslut särskilt boende, 1 beslut hemtjänstinsatser) Maj: Individ och familjeomsorg 2 ärenden, (1 försörjningsstöd, 1 annan insats enligt SOL.) Flyktingmottagning September: Avdelningen för funktionshindrade Färdtjänst 2 beslut, (1 färdtjänst, 1 riksfärdtjänst) December: Uppföljning av alkohollagen. Personalpoolen

14 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 32 Dnr 00145/ Regler för hantering av kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde Socialnämnden har antagit regler för hantering av kontantkassor inom socialnämndens verksamhetsområde. Reglerna är i behov av revidering då ny kontantkassa tillkommit Solkällan och i och med att den nya kostenheten har köket Ringelsta kassa överförts till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar att fastställa regler för hantering av kontantkassor inom socialnämndens verksamhetsområden enligt bilaga till protokollet. att socialnämndens beslut upphör att gälla. Exp till Socialnämndens enhetsledare Ekonomi Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll (3) Regler för hantering av Kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde Redovisningslagen kräver att kontanta inbetalningar ska bokföras senast dagen efter. Det innebär att kassan ska räknas varje dag och att pengarna ska bäras till banken om inte särskilda skäl göra att man sätter andra gränser. Då ska i stället in- och utbetalningar redovisas i någon form av kassajournal. Inrättande av kontantkassor Kontantkassor inrättas av socialnämnden. Ansvarsfördelning En enhet som avser att hantera kontanta medel är skyldig att organisera hanteringen så att behovet av säkerhet och kontroll uppnås. Det innebär t.ex. att anskaffa låsbara utrymmen, kassaapparater eller dylikt. Enheten ska tillsammans med ekonomienheten i förväg upprätta redovisningsrutiner så att god redovisningssed kan upprätthållas. Ansvaret gäller även om det praktiska utförandet förläggs utanför enheten. Redovisningsintervaller Beroende på kassans omsättning ska redovisning ske med olika intervaller: Veckoredovisning Intäkter upp till kronor per vecka redovisas veckovis. Kassajournal ska föras där in- och utbetalningar noteras och attesteras. Kassajournalen är verifikation och ska hanteras som redovisningsinformation. Tvåveckors/-månadsredovisning Mindre kassor redovisas var annan vecka eller vid månadsskiftet beroende på inkomstens storlek. Kassajournalen är verifikation och ska hanteras som redovisningsinformation.

16 2 (3) Handkassor Handkassor får endast finnas efter godkännande av socialnämnden. Förvaltningsledningen kan godkänna att en handkassa upprättas för ett särskilt ändamål och för en kortare tid. Samtliga transaktioner ska noteras och redovisas till ekonomiavdelningen så snart uppgiften är slutförd. Kontant betalning av faktura Alla kundfordringar ska faktureras. Om en kund vill betala en faktura kontant kan ersättningen tas emot av ekonomienheten. Kvitto ska lämnas och medlen överföras till banken samma dag. Försäljning av överskottsmaterial All försäljning av överskottsmaterial från verksamheten ska redovisas in till ekonomienheten. Verifikation ska upprättas för varje försäljningstillfälle. Övrigt Kontantkassorna ska endast användas till de ändamål för vilka de upprättats. Normalt ska fordringar på kunder faktureras. Sker kontant betalning ska kunden få ett kvitto på beloppet. Depositionsavgifter ska redovisas brutto, så att in- och utbetalningar särskiljs. Kontantkassor får i övrigt inte användas för utbetalningar. Redovisning Användningen av medel ska styrkas med verifikationer En verifikation i form av redovisningsrapport eller kvitton motsvarande det belopp som redovisats in skall skickas till ekonomienheten. Avstämning av kassan ska göras i samband med att rapporten upprättas. Redovisningen skall vara undertecknad av två personer. Kassan skall inventeras regelbundet, dock minst vid årsskiftet. Inventeringen skall göras av två personer. Förvaring Kontanter skall förvaras under direkt tillsyn eller under lås under den tid verksamheten hanterar pengarna. Systemdokumentation Systemdokumentation ska upprättas för alla kassasystem som hanterar redovisningsinformation. Detta gäller även kassaregister. Systemdokumentationen ska revideras regelbundet och behandlas som redovisningsinformation. Arkivering Kontrollremsor från kassaapparater är redovisningsinformation och skall sparas i 10 år. De förvaras årsvis i kommunstyrelsens arkiv i kommunhuset. Det material som bifogas bokföringen arkiveras tillsammans med övrigt bokföringsmaterial. Redovisning i form av filer sparas i ursprunglig form.

17 3 (3) Officiella kontantkassor Enhet Används till Ansvarig Socialnämndens s.k. Fixare Hemservice Områdeschef hemtjänsten Solkällan på Ringelsta Avgifter för solrummet Boendechef Ringelsta A-Service Transporter, tvätt, m m Handledare A-service Korttidsfritids Försäljning Områdeschef Fotvården Fotvård Fotvården

18 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 33 Dnr 00187/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Budgetuppföljning t.o.m. mars månad 2009 har upprättats. Socialchef Ann-Sofi Levander informerar kort om budgetläget hittills; Socialnämnden beslutar att lägga redovisning t.o.m mars månad med beaktande till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll (3) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Ann-Sofi Levander Socialnämnden Direktval Ekonomisk uppföljning jan-mars 2009 Social administration Innehåller kostnader för socialchef, biståndshandläggning ÄO, personalledare ÄO samt administrativ handläggare ÄO Förbrukningen ligger på 25 %. Lite för högt, det förklaras av att vi har en sjukskrivning med vikarie samt introduktion av personalledare på vikariat för föräldraledig under januari. Gemensam verksamhet Innehåller kostnader för utbildning av baspersonal samt projektanställda. Även vår kommunala fixare går som projektanställd och finns lönemässigt inom denna verksamhet. En stor kostnad under mars har varit att mer än 80 personal från både ÄO och AFF deltagit i socialtjänststämman. I övrigt är utbildnings och kurskostnaderna neddragna till ett minimum. För närvarande ligger löner för tre projekt inne och intäkterna har ännu inte kommit in, Förväntade intäkter uppgår till ca 1000,0, den mesta delen är stimulansbidrag till äldreomsorgen, en mindre del är projektet Norrsken 6363 där intäkterna kommer från ett ESF-projekt där Piteå kommun är projektägare. Personalpool Nettokostnaden ligger på kr tom mars. Verksamheterna läggs på en kostnad för nyttjande av poolen med 200:-/timme. Nackdelen med systemet är att redovisningen av personalkostnader blir mera komplicerad. För verksamheterna hamnar utgiften på drift istället för på personalbudget då kommunen annars skulle får betala sociala avgifter på två ställen för samma personal. Under årets första två månader har poolen bokfört vad som går att spara bara genom att minska ned på de beställningar som kommer från verksamheten; det rör sig om 30,0. Poolen har, förutom sina egna 10 anställda, administrativt ansvar för personal som blir tillsvidareanställda men som saknar fast placering. Antalet har legat runt 25, minskar nu något men vi räknar med att det ökar igen när fler personal uppnår 720 arbetade dagar under sommaren. Oplacerade tillsvidareanställda placeras ut på längre vikariat, de som inte får sådana placeringar på en gång används för att täcka upp där vi annars skulle behövt ta in timanställda.

20 2 (3) Flyktingmottagning Intäkterna släpar efter och kommer att minska under året. De som mottagits under 2006 och tidigt 2007 får vi inte längre schablonersättning för när de varit bosatta mer än 24 månader. En flyktingsamordnare har anställts under vintern och ca 25 % av hennes lön räknar vi med ska tas från vuxenmottagningen, 75 % tas från ensamkommande barn. På grund av oro för vad ökande arbetslöshet och därmed ökat behov av försörjningsstöd kan innebära för den kommunala ekonomin har verksamheten fått rådet att avvakta med att ta emot stora grupper av vuxna som placeras i Glommersträsk. Mottagandet bör koncentreras till centralorten och om det är möjligt försöker vi ta emot fler ensamkommande barn för att fylla kvoten. Det här året har vi hittills tagit emot 8 personer inom vuxensidan. 27 av dem som kommit under åren bor kvar i Glommersträsk (10 st barn och unga under 25, 17 st år), ett fåtal har lämnat kommunen, och övriga bor i centrala Arvidsjaur. Förutom socialförvaltningens egna kostnader fakturerar grundskolan kostnader för förberedelseklass, 155,8 för första kvartalet. Vi räknar med ett visst underskott för verksamheten, mycket svårt att beräkna storlek men under första kvartalet har försörjningsstödet uppgått till ca 70,0 vilket är en ny kostnad för oss. Ensamkommande barn Vi har 13 barn just nu och vi räknar med att kunna ta emot ytterligare barn under året om vi får lägenheter till dem som fyllt 18 år och som har permanent uppehållstillstånd. Verksamheten kommer att klara ekonomin och eventuellt gå med ett överskott som får täcka även flyktingverksamheten för vuxna. Arbetsmiljöproblem inom ett grupphem kan göra att kostnaderna stiger, åtminstone tillfälligt. Individ och familjeomsorg Även IFO ligger i överkant på personalkostnader, introduktion av vikarie kan vara en förklaring. En halvtidsanställd på Pärlan har gått i pension och tjänsten har inte återbesatts av undersköterska utan tiden har fördelats i soc sekrgruppen vilket är något dyrare men höjer kvaliteten. Försörjningsstödet ökar och prognosen efter första kvartalet är att vi hamnar på ett underskott med 1 500,0. Orsakerna är främst ungdomsarbetslösheten, vi har ännu inte fått några ärenden som avser utförsäkrade från försäkringskassan. Den kategorin väntas bli aktuella senare under året. Placeringar av barn och unga -inget anmärkningsvärt Missbruksvård- håller sig inom budget. För att klara budgeten prioriteras unga och familjer. Prognosen pekar mot underskott på försörjningsstöd ca 1,2-1,5 milj, balanseras till viss del av överskott på bistånd barn och unga samt familjehem ca 600,0 Avdelningen för funktionshindrade Det planerade gruppboendet för två personer har anordnats på billigare sätt än planerat. Stödinsatserna har lagts under Duvans verksamhet, besparing ca 700,0. Den placering som nämnden fått tilläggsanslag för pågår som planerat. Två pers.ass grupper har upphört då brukarna avlidit, personalen är fördelad med hjälp av poolen, kostnaderna är borttagna från AFF:s verksamhet. Aff har lämnat ifrån sig 50 % biståndshandläggare (100 % under tiden mars-april) till äldreomsorgen. Åtgärden har kunnat göras då situationen förbättrats inom AFF men försämrats inom ÄO på grund av ökande ärendemängd där. Omfördelning har gjorts inom AFF:s ledning och inom A-service där vissa personalledaruppgifter lagts på handledare. Förändring i avgiftssystemet för hyror gör ett intäktsbortfall på för 2009 Prognosen pekar mot att verksamheten klarar sin budget.

21 3 (3) Äldreboende Intäkterna ligger lägre än förra året, vi har förändrat avgiftshanteringen så att hyran debiteras i efterskott precis som vård- och hemtjänstavgift samt avgift för kost. Detta kommer att underlätta debiteringen för oss men även för våra hyresgäster som då får kostnaden för en och samma månad på fakturan. Nyinflyttade slipper betala 1,5-2 månadshyror på en gång när de flyttar in samt att hyra inte skall betalas tillbaka vid dödsfall och utflyttning. Vid bokslutet kommer debitering av 12 hyror att finnas med (hyran för december 2009 kommer att ingå trots att den kommer in i januari) Systemet med efterskottshyror kommer att utvärderas efter Kostnaden för personal och verksamhet ligger lite i överkant, personalen uppmanas att se över varje timme och försöka klara sig utan vikarier där det går. Personalen får gå över till andra grupper vid behov. Om de åtgärderna genomförs konsekvent tror vi att verksamheten i sin helhet kan klara budgeten. Jämfört med 2008 ligger nettobesparingen på Ringelsta(efter att köket är borträknat) på 894,500 för första kvartalet. Hemtjänst Intäkterna för enklare sjukvård har minskat från 320,0 till 119,0 i övrigt följer verksamheten budgeten. Bytet av hemtjänstlokal är positivt, alla fyra hemtjänstgrupperna i centrala Arvidsjaur samt nattpatrullen finns nu i samma lokal tillsammans med sina personalledare. Övrigt inom äldreomsorg Kostnader för utskrivningsklara patienter som vi inte kunnat ta hem p g a brist på äldreboende/korttidsplatser uppgår till 104,4 (även räkning betalad i april avseende mars ingår) För närvarande klarar vi att ta hem alla. Hälso- och sjukvårdsenheten har stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och det kostar pengar. Korta vikariat och nyttjande av bemanningsföretag är vad vi står inför idag. Vi har tagit upp diskussion med vårdcentralen för att kunna lösa nattpersonalen. Vi har fått positivt bemötande från ledningen men de har samma dilemma som vi, akut brist på personal över sommaren så vi vet ännu inte hur vi ska klara situationen. Hälso- och sjukvårdsenheten räknar med ett visst överskridande. Sammanfattningsvis prognostiseras ett underskott på 1,5 miljoner beroende på försörjningsstödets utveckling. AFF beräknas klara sin budget medan äldreomsorgen, trots allt som gjorts inom äldreboendesidan går mot ett mindre underskott, ca 500,0

22 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 34 Dnr 00085/ Utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor 2009 för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Kommuner kan söka utvecklingsmedlen som är avsedda för att förstärka och kvalitetsutveckla kvinnojoursverksamheter på lokal nivå, såväl kommunal som ideell. Förutom att utveckla den egna verksamheten till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld förväntas kommunen att inom ramen för satsningen stödja frivilligorganisationernas ordinarie verksamhet verka för att den kan utvecklas stimulera nya frivilligorganisationer att starta verksamhet där sådan inte finns Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig. Socialnämnden beslutar att tillsammans med socialnämnden i Arjeplogs kommun lämna in en gemensam ansökan om utvecklingsmedel med kronor. Exp till Ann-Sofi Levander Socialnämnden Arjeplogs kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 35 Dnr 00184/ Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg Socialstyrelsen fördelar stimulansmedel efter beslut från regeringen. Kommunen har sökt och använt hela den avsatt summan för stimulansmedel under 2008 och Under samlingsnamnet kost, hälsa, aktivitet har vi genomfört förebyggande hembesök, vidareutvecklat den kommunala fixartjänsten, förbättrat statistikuttaget, skapat och förbättrat befintliga mötesplatser för äldre, samt arbetat målinriktat med kosten inom äldreomsorgen. Under 2009 kommer socialstyrelsen att fördela strax över till Arvidsjaurs kommun. Socialchef Ann-Sofi Levander föreslår i skrivelse att lämna ny ansökan till Socialstyrelsen Förslag till innehåll i stimulansmedel 2009 Förebyggande hembesök, förbättra det sociala innehållet samt förbättrad statistik pågår även under Vi vill dessutom arbeta med rehabilitering i hemmet samt läkemedelsgenomgångar i särskilt boende. Tillsammans med landstinget föreslås att vi arbetar med implementering av Norrbottens strokevårdsprogram. Preliminär budget för projektet under 2009 Lön inkl p o projektledare, kommunal fixare Material (till träffpunkter bl.a) Tjänster Övriga tjänster -licens +uppstart Pharmtec 1 år Förbättrat statistikuttag Summa Socialnämnden beslutar Exp till Ann-Sofi Levander att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansbidrag med kronor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Stimulansbidrag för valfrihetssystem LOV (Lag om valfrihetssystem) Sn 36 Dnr 00185/ Riksdagen har antagit lag om valfrihetssystem (LOV) som gäller fr o m den 1 januari Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att fördela 280 miljoner i stimulansbidrag som kommunerna kan använda för att förbereda eller utveckla ett valfrihetssystem. Syftet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska få större möjligheter att göra egna val inom omsorgen. Socialstyrelsen har meddelat att det finns möjlighet att söka pengar även under De medel som söks för att undersöka förutsättningarna för införande av LOV behöver inte återbetalas även om kommunen beslutar att inte gå vidare med införande, endast medel som avsetts för införande återkrävs. Arbetet kan antingen utföras av extern utredare som anställs på 50 % för uppdraget eller fördelas till 2 personer inom äldreomsorgens ledning som får avlastning från delar av sina ordinarie arbetsuppgifter. Exp till Ann-Sofi Levander Kostnader Utredare 4 månader på 50 % Möten, annonsering, externa deltagare Arbetstid för övriga medarbetare(inköpare, äo-personal) Studiebesök kr kr kr kr kr Ungefärlig tidplan Förberedelse; utse styrgrupp, infomaterial mm Dialogmöten med brukare, anhöriga, personal, fack Utredningsarbete Remissomgång, samverkan med fackliga organisationer Utredningen kompletteras och färdigställs Förslag till Sn B Samverkan med facken Socialnämnden Socialnämnden beslutar att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansmedel med för att utreda förutsättningarna för införande av LOV inom äldreboende i Arvidsjaur. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 37 Dnr 00029/ Utvärdering av omstrukturering från särskilt boende till trygghetsboende Socialnämnden beslutade att uppdra till socialförvaltning att göra en utvärdering av omstruktureringen från särskilt boende till seniorboende utifrån uppmaning från revisorerna (Dnr 29/ ). Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet../. De boende har fått en enkät under mars månad, med samma frågor som fanns med i enkäten som gjordes under 2007 då Ringelsta 1 var äldreboende. Enkätsvaren finns med som helhet i bilaga. Av enkäten kan man utläsa att de boende är mycket nöjda. De har större möjligheter att påverka när de ska få hjälp, de är nöjda med både den praktiska och personliga hjälpen. På frågan om de får behovet av omväxling, stimulans och kontakt med andra människor tillgodosett är fler nöjda nu än vid mätningen 2007, 71,5 % är nöjda eller mycket nöjda, jämfört med 2007 då siffrorna låg på 21,4. Man är något mindre nöjd med sjukvårdsinsatserna. Tidigare hade man tillgång till egen sjuksköterska, nu är det landstingets distriktssköterska som har hand om trygghetsboendets hyresgäster. Hemtjänstpersonalen får gott betyg, man får snabb hjälp av yrkesskicklig personal som har gott bemötande. Även på dessa frågor anger större andel att de är nöjda eller mycket nöjda. På frågan om trygghet ligger siffrorna på ungefär samma nivå som 2007 och samma gäller för frågan om man fått information om vart man vänder sig med klagomål, där finns en brist som även fanns Alla som svarat uppger att de skulle rekommendera någon annan att bo i trygghetsboendet, något högre siffra än under 2007 då Ringelsta 1 var äldreboende. Socialnämnden beslutar Exp till Revisorerna att godkänna utvärderingen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 mars år 2015 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer