Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg (s), ej Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s) Lena Karlsson (s) Peter Manner (v) Annika Öberg (m) Rose-Marie Grundström (s), tjg ers Marja Lundmark (c), tjg ers Övriga närvarande Ann-Charlotte Larsen, personalföreträdare Kommunal Eva Granlund, enhetsledare poolen, 26 Sissel Lundman, 26, 50 Anna Lindbäck, 1:e socialsekreterare, 28, 42 Pernilla Bergström, MAS, Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström Utses att justera Marja Lundmark Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Marja Lundmark Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Ärendeförteckning Sn 26 Tema Poolen Sn 27 Dnr 00399/ Redovisning och uppföljning av resultat 2008 Musik och rörelse i vården Sn 28 Dnr 00074/ Verksamhetsuppföljning 2009 Individ och familjeomsorgen, Flyktingsamordning Sn 29 Dnr 00475/ Entledigande som vice ordförande i socialnämndens utskott - Marie Wikberg Sn 30 Dnr 00219/ Ny ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander Sn 31 Dnr 00181/ Plan för utvärdering och återrapportering inom socialnämndens verksamhetsområde Sn 32 Dnr 00145/ Regler för hantering av kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde Sn 33 Dnr 00187/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Sn 34 Dnr 00085/ Utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sn 35 Dnr 00184/ Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg Sn 36 Dnr 00185/ Stimulansbidrag för valfrihetssystem LOV (Lag om valfrihetssystem) Sn 37 Dnr 00029/ Utvärdering av omstrukturering från särskilt boende till trygghetsboende Justerandes sign forts. Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 38 Dnr 00199/ Rutiner för omstruktureringsåtgärder inom äldreomsorgens verksamheter Sn 39 Dnr 00197/ Mål för trygghetsboende Sn 40 Dnr 00198/ Kriterier och körutiner för trygghetsboende Sn 41 Dnr 00200/ Mottagande av flyktingar år 2010 Sn 42 Dnr 00243// Ansökan om pengar för extra stöd till personer med särskilt långvarliga behov inom flyktingverksamheten Sn 43 Dnr 00201/ Villkor när Arvidsjaurs kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans Sn 44 Dnr 00186/ Översyn av korttidsplatser inom äldreomsorgen Sn 45 Dnr 00212/ Lokala rutiner Lex Sarah Sn 46 Dnr 00205/ Sammanställning av lokal avvikelsehantering vid särskilda boenden år 2008 Sn 47 Dnr 00204/ Sammanställning av vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vid särskilda boenden år 2008 Sn 48 Dnr 00206/ Kvalitetsinventering utifrån omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsperspektiv 2008 forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 49 Dnr 00207/ Uppföljning Avtal om läkarmedverkan 2008 Sn 50 Dnr 00241/ Vårdtyngdmätning i Arvidsjaurs kommuns äldreboenden Sn 51 Dnr 00208/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader Sn 52 Dnr 00072/ Samordnad IT-användning i kommunernas vård och omsorg - Förslag till strategi och handlingsplan Sn 53 Dnr 00032/ Serviceavtal mellan IT-avdelningen och socialförvaltningen avseende Sofiasystemet Sn 54 Dnr 00234/ Årsredovisning år Personligt ombud Sn 55 Dnr 00211/ Delårsbokslut Socialnämnden Sn 56 Dnr 00259/ Utvärdering Övergripande mål för socialnämnden år 2008 Sn 57 Dnr 00259/ Ändring av övergripande mål för socialnämnden år 2010 Sn 58 Dnr 00242/ Ansökan om genomförandeprojekt Norrsken 6363 Sn 59 Dnr 00237/ Serveringstillstånd The Square Restaurant forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 60 Dnr 00238/ Serveringstillstånd Hotell Laponia Laponiakåtan Sn 61 Dnr 00209/ Utdelning av stipendium år 2009 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram Sn 62 Information Sn 63 Delgivningar och meddelandeärenden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 26 Tema - Poolen Eva Granlund, enhetschef, Sissel Lundman och Ann-Charlotte Larsen, har vid dagens sammanträde berättat om den verksamhet som Poolen bedriver. Poolen började sin verksamhet i mars Syftet med Poolen är att bl a minska vikarekostnaderna och att kunna behålla de inskolade vikarierna. Poolen har idag 10 tillsvidareanställda och 19 st oplacerade tillsvidareanställda. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 27 Dnr 00399/ Redovisning och uppföljning av resultat 2008 Musik och rörelse i vården Kerstin Hamre, Norrbottens läns landsting, berättar om projektet Musik och rörelse i vården som bedrivits sedan 2006 i kommunen i samarbete med NLL, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Forskningen säger att kulturaktiviteter främjar god hälsa och att sång, dans, musik är ett komplement inom vård, omsorg och rehabilitering. Projektet har varit lyckat och kommer att fortsätta t o m våren Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 28 Dnr 00074/ Verksamhetsuppföljning 2009 Individ och familjeomsorgen, Flyktingsamordning Anna Lindbäck, 1:e socialsekreterare talar om att försörjningsstödet har stigit väsentligt. Den grupp inom försörjningsstödet som ökar markant är ungdomar år som inte har någon inkomst. Det är alltfler ungdomar som inte slutför sina gymnasiestudier. Anna ser detta som ett stort bekymmer. Ungdomarna saknar mål och tro på sig själva. För denna grupp har IFO påbörjat en startgrupp i livskunskap. Flyktingmottagningen Många av de asylsökande som varit i kommunen över två år är inte klara med sin SFI-undervisning. Introduktionsersättning utgår inte längre till denna grupp utan de får söka försörjningsstöd. Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 29 Dnr 00475/ Entledigande som vice ordförande i socialnämndens utskott - Marie Wikberg Marie Wikberg (s) begär entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande i socialnämndens utskott. Socialnämnden beslutar att bevilja Marie Wikberg (s) entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i socialnämndens utskott. att utse Tycko Johansson (s) som ordinarie ledamot och som vice ordförande i socialnämndens utskott efter Marie Wikberg. Exp till Marie Wikberg Tycko Johansson Löner Reception Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 30 Dnr 00219/ Ny ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander Vänsterpartiet föreslår Peter Manner (v) som ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander (v). Socialnämnden beslutar att utse Peter Manner (v) som ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander. Exp till Peter Manner Löner Reception Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 31 Dnr 00181/ Plan för utvärdering och återrapportering inom socialnämndens verksamhetsområde Socialnämnden beslutade att anta en plan för uppföljning och utvärdering inom socialnämndens område. Planen är nu i behov av revidering och förslag till ny plan har upprättats. Socialnämnden beslutar./. att anta Plan för utvärdering och återrapportering inom socialnämndens verksamhetsområde enligt bilaga till detta protokoll. att socialnämndens beslut upphör att gälla. Exp beslut:. Socialnämndens enhetsledare. Socialnämndens ledamöter och ersättare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll (2) Plan för uppföljning och utvärdering inom socialnämndens verksamhetsområde Varje månad Ekonomin följs upp varje månad och sänds till socialnämndens ordförande och ledamöter av socialchef. Februari Bokslut med verksamhetsberättelse färdigställes. Utvärdering av arbetsmiljöarbete föregående år Anta plan för arbetsmiljöarbete innevarande år Sammanställning av klagomål delges nämnden. Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige vad avser verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (avser kvartal 4). April Påbörja arbetet med internbudget för kommande år Påbörja inventering av investeringsbehov för kommande tre års period Maj Delårsbokslut januari-april Sammanställning över avvikelserapportering Sammanställning av vårdtyngdmätningar Utvärdering av internkontrollplan föregående år Fastställande av internkontrollplan för innevarande år Socialnämndens förslag på målformulering för kommande år. Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (avser kvartal 1) September Delårsbokslut maj-augusti. Sista möjligheten att rapportera Kf om man ser att man inte kan uppfylla målen med de pengar socialnämnden fått. Internbudget och förslag till investeringsbudget ska vara klar Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen augsept (avser kvartal 2) December Socialnämnden utvärderar verksamhetsmålen för innevarande år, samt lämnas redogörelse för de kvalitetssäkringar som vidtagits. Ansvarig för att dessa rapporter inkommer till nämnden är enhetsledarna. Socialnämnden fastställer beslutsattestanter samt behörighetskontrollant. Fastställande av sammanträdesplan för kommande år Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (avser kvartal 3) forts.

13 2 (2) Verksamhetsuppföljning Vid varje nämndssammanträde skall något område följas upp med avseende på fattade beslut och delegationsordning. Handläggare ska delta och föredra aktuellt ärende; Februari: Äldreomsorgen 2 beslut, (1 beslut särskilt boende, 1 beslut hemtjänstinsatser) Maj: Individ och familjeomsorg 2 ärenden, (1 försörjningsstöd, 1 annan insats enligt SOL.) Flyktingmottagning September: Avdelningen för funktionshindrade Färdtjänst 2 beslut, (1 färdtjänst, 1 riksfärdtjänst) December: Uppföljning av alkohollagen. Personalpoolen

14 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 32 Dnr 00145/ Regler för hantering av kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde Socialnämnden har antagit regler för hantering av kontantkassor inom socialnämndens verksamhetsområde. Reglerna är i behov av revidering då ny kontantkassa tillkommit Solkällan och i och med att den nya kostenheten har köket Ringelsta kassa överförts till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar att fastställa regler för hantering av kontantkassor inom socialnämndens verksamhetsområden enligt bilaga till protokollet. att socialnämndens beslut upphör att gälla. Exp till Socialnämndens enhetsledare Ekonomi Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll (3) Regler för hantering av Kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde Redovisningslagen kräver att kontanta inbetalningar ska bokföras senast dagen efter. Det innebär att kassan ska räknas varje dag och att pengarna ska bäras till banken om inte särskilda skäl göra att man sätter andra gränser. Då ska i stället in- och utbetalningar redovisas i någon form av kassajournal. Inrättande av kontantkassor Kontantkassor inrättas av socialnämnden. Ansvarsfördelning En enhet som avser att hantera kontanta medel är skyldig att organisera hanteringen så att behovet av säkerhet och kontroll uppnås. Det innebär t.ex. att anskaffa låsbara utrymmen, kassaapparater eller dylikt. Enheten ska tillsammans med ekonomienheten i förväg upprätta redovisningsrutiner så att god redovisningssed kan upprätthållas. Ansvaret gäller även om det praktiska utförandet förläggs utanför enheten. Redovisningsintervaller Beroende på kassans omsättning ska redovisning ske med olika intervaller: Veckoredovisning Intäkter upp till kronor per vecka redovisas veckovis. Kassajournal ska föras där in- och utbetalningar noteras och attesteras. Kassajournalen är verifikation och ska hanteras som redovisningsinformation. Tvåveckors/-månadsredovisning Mindre kassor redovisas var annan vecka eller vid månadsskiftet beroende på inkomstens storlek. Kassajournalen är verifikation och ska hanteras som redovisningsinformation.

16 2 (3) Handkassor Handkassor får endast finnas efter godkännande av socialnämnden. Förvaltningsledningen kan godkänna att en handkassa upprättas för ett särskilt ändamål och för en kortare tid. Samtliga transaktioner ska noteras och redovisas till ekonomiavdelningen så snart uppgiften är slutförd. Kontant betalning av faktura Alla kundfordringar ska faktureras. Om en kund vill betala en faktura kontant kan ersättningen tas emot av ekonomienheten. Kvitto ska lämnas och medlen överföras till banken samma dag. Försäljning av överskottsmaterial All försäljning av överskottsmaterial från verksamheten ska redovisas in till ekonomienheten. Verifikation ska upprättas för varje försäljningstillfälle. Övrigt Kontantkassorna ska endast användas till de ändamål för vilka de upprättats. Normalt ska fordringar på kunder faktureras. Sker kontant betalning ska kunden få ett kvitto på beloppet. Depositionsavgifter ska redovisas brutto, så att in- och utbetalningar särskiljs. Kontantkassor får i övrigt inte användas för utbetalningar. Redovisning Användningen av medel ska styrkas med verifikationer En verifikation i form av redovisningsrapport eller kvitton motsvarande det belopp som redovisats in skall skickas till ekonomienheten. Avstämning av kassan ska göras i samband med att rapporten upprättas. Redovisningen skall vara undertecknad av två personer. Kassan skall inventeras regelbundet, dock minst vid årsskiftet. Inventeringen skall göras av två personer. Förvaring Kontanter skall förvaras under direkt tillsyn eller under lås under den tid verksamheten hanterar pengarna. Systemdokumentation Systemdokumentation ska upprättas för alla kassasystem som hanterar redovisningsinformation. Detta gäller även kassaregister. Systemdokumentationen ska revideras regelbundet och behandlas som redovisningsinformation. Arkivering Kontrollremsor från kassaapparater är redovisningsinformation och skall sparas i 10 år. De förvaras årsvis i kommunstyrelsens arkiv i kommunhuset. Det material som bifogas bokföringen arkiveras tillsammans med övrigt bokföringsmaterial. Redovisning i form av filer sparas i ursprunglig form.

17 3 (3) Officiella kontantkassor Enhet Används till Ansvarig Socialnämndens s.k. Fixare Hemservice Områdeschef hemtjänsten Solkällan på Ringelsta Avgifter för solrummet Boendechef Ringelsta A-Service Transporter, tvätt, m m Handledare A-service Korttidsfritids Försäljning Områdeschef Fotvården Fotvård Fotvården

18 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 33 Dnr 00187/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Budgetuppföljning t.o.m. mars månad 2009 har upprättats. Socialchef Ann-Sofi Levander informerar kort om budgetläget hittills; Socialnämnden beslutar att lägga redovisning t.o.m mars månad med beaktande till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll (3) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Ann-Sofi Levander Socialnämnden Direktval Ekonomisk uppföljning jan-mars 2009 Social administration Innehåller kostnader för socialchef, biståndshandläggning ÄO, personalledare ÄO samt administrativ handläggare ÄO Förbrukningen ligger på 25 %. Lite för högt, det förklaras av att vi har en sjukskrivning med vikarie samt introduktion av personalledare på vikariat för föräldraledig under januari. Gemensam verksamhet Innehåller kostnader för utbildning av baspersonal samt projektanställda. Även vår kommunala fixare går som projektanställd och finns lönemässigt inom denna verksamhet. En stor kostnad under mars har varit att mer än 80 personal från både ÄO och AFF deltagit i socialtjänststämman. I övrigt är utbildnings och kurskostnaderna neddragna till ett minimum. För närvarande ligger löner för tre projekt inne och intäkterna har ännu inte kommit in, Förväntade intäkter uppgår till ca 1000,0, den mesta delen är stimulansbidrag till äldreomsorgen, en mindre del är projektet Norrsken 6363 där intäkterna kommer från ett ESF-projekt där Piteå kommun är projektägare. Personalpool Nettokostnaden ligger på kr tom mars. Verksamheterna läggs på en kostnad för nyttjande av poolen med 200:-/timme. Nackdelen med systemet är att redovisningen av personalkostnader blir mera komplicerad. För verksamheterna hamnar utgiften på drift istället för på personalbudget då kommunen annars skulle får betala sociala avgifter på två ställen för samma personal. Under årets första två månader har poolen bokfört vad som går att spara bara genom att minska ned på de beställningar som kommer från verksamheten; det rör sig om 30,0. Poolen har, förutom sina egna 10 anställda, administrativt ansvar för personal som blir tillsvidareanställda men som saknar fast placering. Antalet har legat runt 25, minskar nu något men vi räknar med att det ökar igen när fler personal uppnår 720 arbetade dagar under sommaren. Oplacerade tillsvidareanställda placeras ut på längre vikariat, de som inte får sådana placeringar på en gång används för att täcka upp där vi annars skulle behövt ta in timanställda.

20 2 (3) Flyktingmottagning Intäkterna släpar efter och kommer att minska under året. De som mottagits under 2006 och tidigt 2007 får vi inte längre schablonersättning för när de varit bosatta mer än 24 månader. En flyktingsamordnare har anställts under vintern och ca 25 % av hennes lön räknar vi med ska tas från vuxenmottagningen, 75 % tas från ensamkommande barn. På grund av oro för vad ökande arbetslöshet och därmed ökat behov av försörjningsstöd kan innebära för den kommunala ekonomin har verksamheten fått rådet att avvakta med att ta emot stora grupper av vuxna som placeras i Glommersträsk. Mottagandet bör koncentreras till centralorten och om det är möjligt försöker vi ta emot fler ensamkommande barn för att fylla kvoten. Det här året har vi hittills tagit emot 8 personer inom vuxensidan. 27 av dem som kommit under åren bor kvar i Glommersträsk (10 st barn och unga under 25, 17 st år), ett fåtal har lämnat kommunen, och övriga bor i centrala Arvidsjaur. Förutom socialförvaltningens egna kostnader fakturerar grundskolan kostnader för förberedelseklass, 155,8 för första kvartalet. Vi räknar med ett visst underskott för verksamheten, mycket svårt att beräkna storlek men under första kvartalet har försörjningsstödet uppgått till ca 70,0 vilket är en ny kostnad för oss. Ensamkommande barn Vi har 13 barn just nu och vi räknar med att kunna ta emot ytterligare barn under året om vi får lägenheter till dem som fyllt 18 år och som har permanent uppehållstillstånd. Verksamheten kommer att klara ekonomin och eventuellt gå med ett överskott som får täcka även flyktingverksamheten för vuxna. Arbetsmiljöproblem inom ett grupphem kan göra att kostnaderna stiger, åtminstone tillfälligt. Individ och familjeomsorg Även IFO ligger i överkant på personalkostnader, introduktion av vikarie kan vara en förklaring. En halvtidsanställd på Pärlan har gått i pension och tjänsten har inte återbesatts av undersköterska utan tiden har fördelats i soc sekrgruppen vilket är något dyrare men höjer kvaliteten. Försörjningsstödet ökar och prognosen efter första kvartalet är att vi hamnar på ett underskott med 1 500,0. Orsakerna är främst ungdomsarbetslösheten, vi har ännu inte fått några ärenden som avser utförsäkrade från försäkringskassan. Den kategorin väntas bli aktuella senare under året. Placeringar av barn och unga -inget anmärkningsvärt Missbruksvård- håller sig inom budget. För att klara budgeten prioriteras unga och familjer. Prognosen pekar mot underskott på försörjningsstöd ca 1,2-1,5 milj, balanseras till viss del av överskott på bistånd barn och unga samt familjehem ca 600,0 Avdelningen för funktionshindrade Det planerade gruppboendet för två personer har anordnats på billigare sätt än planerat. Stödinsatserna har lagts under Duvans verksamhet, besparing ca 700,0. Den placering som nämnden fått tilläggsanslag för pågår som planerat. Två pers.ass grupper har upphört då brukarna avlidit, personalen är fördelad med hjälp av poolen, kostnaderna är borttagna från AFF:s verksamhet. Aff har lämnat ifrån sig 50 % biståndshandläggare (100 % under tiden mars-april) till äldreomsorgen. Åtgärden har kunnat göras då situationen förbättrats inom AFF men försämrats inom ÄO på grund av ökande ärendemängd där. Omfördelning har gjorts inom AFF:s ledning och inom A-service där vissa personalledaruppgifter lagts på handledare. Förändring i avgiftssystemet för hyror gör ett intäktsbortfall på för 2009 Prognosen pekar mot att verksamheten klarar sin budget.

21 3 (3) Äldreboende Intäkterna ligger lägre än förra året, vi har förändrat avgiftshanteringen så att hyran debiteras i efterskott precis som vård- och hemtjänstavgift samt avgift för kost. Detta kommer att underlätta debiteringen för oss men även för våra hyresgäster som då får kostnaden för en och samma månad på fakturan. Nyinflyttade slipper betala 1,5-2 månadshyror på en gång när de flyttar in samt att hyra inte skall betalas tillbaka vid dödsfall och utflyttning. Vid bokslutet kommer debitering av 12 hyror att finnas med (hyran för december 2009 kommer att ingå trots att den kommer in i januari) Systemet med efterskottshyror kommer att utvärderas efter Kostnaden för personal och verksamhet ligger lite i överkant, personalen uppmanas att se över varje timme och försöka klara sig utan vikarier där det går. Personalen får gå över till andra grupper vid behov. Om de åtgärderna genomförs konsekvent tror vi att verksamheten i sin helhet kan klara budgeten. Jämfört med 2008 ligger nettobesparingen på Ringelsta(efter att köket är borträknat) på 894,500 för första kvartalet. Hemtjänst Intäkterna för enklare sjukvård har minskat från 320,0 till 119,0 i övrigt följer verksamheten budgeten. Bytet av hemtjänstlokal är positivt, alla fyra hemtjänstgrupperna i centrala Arvidsjaur samt nattpatrullen finns nu i samma lokal tillsammans med sina personalledare. Övrigt inom äldreomsorg Kostnader för utskrivningsklara patienter som vi inte kunnat ta hem p g a brist på äldreboende/korttidsplatser uppgår till 104,4 (även räkning betalad i april avseende mars ingår) För närvarande klarar vi att ta hem alla. Hälso- och sjukvårdsenheten har stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och det kostar pengar. Korta vikariat och nyttjande av bemanningsföretag är vad vi står inför idag. Vi har tagit upp diskussion med vårdcentralen för att kunna lösa nattpersonalen. Vi har fått positivt bemötande från ledningen men de har samma dilemma som vi, akut brist på personal över sommaren så vi vet ännu inte hur vi ska klara situationen. Hälso- och sjukvårdsenheten räknar med ett visst överskridande. Sammanfattningsvis prognostiseras ett underskott på 1,5 miljoner beroende på försörjningsstödets utveckling. AFF beräknas klara sin budget medan äldreomsorgen, trots allt som gjorts inom äldreboendesidan går mot ett mindre underskott, ca 500,0

22 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 34 Dnr 00085/ Utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor 2009 för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Kommuner kan söka utvecklingsmedlen som är avsedda för att förstärka och kvalitetsutveckla kvinnojoursverksamheter på lokal nivå, såväl kommunal som ideell. Förutom att utveckla den egna verksamheten till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld förväntas kommunen att inom ramen för satsningen stödja frivilligorganisationernas ordinarie verksamhet verka för att den kan utvecklas stimulera nya frivilligorganisationer att starta verksamhet där sådan inte finns Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig. Socialnämnden beslutar att tillsammans med socialnämnden i Arjeplogs kommun lämna in en gemensam ansökan om utvecklingsmedel med kronor. Exp till Ann-Sofi Levander Socialnämnden Arjeplogs kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 35 Dnr 00184/ Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg Socialstyrelsen fördelar stimulansmedel efter beslut från regeringen. Kommunen har sökt och använt hela den avsatt summan för stimulansmedel under 2008 och Under samlingsnamnet kost, hälsa, aktivitet har vi genomfört förebyggande hembesök, vidareutvecklat den kommunala fixartjänsten, förbättrat statistikuttaget, skapat och förbättrat befintliga mötesplatser för äldre, samt arbetat målinriktat med kosten inom äldreomsorgen. Under 2009 kommer socialstyrelsen att fördela strax över till Arvidsjaurs kommun. Socialchef Ann-Sofi Levander föreslår i skrivelse att lämna ny ansökan till Socialstyrelsen Förslag till innehåll i stimulansmedel 2009 Förebyggande hembesök, förbättra det sociala innehållet samt förbättrad statistik pågår även under Vi vill dessutom arbeta med rehabilitering i hemmet samt läkemedelsgenomgångar i särskilt boende. Tillsammans med landstinget föreslås att vi arbetar med implementering av Norrbottens strokevårdsprogram. Preliminär budget för projektet under 2009 Lön inkl p o projektledare, kommunal fixare Material (till träffpunkter bl.a) Tjänster Övriga tjänster -licens +uppstart Pharmtec 1 år Förbättrat statistikuttag Summa Socialnämnden beslutar Exp till Ann-Sofi Levander att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansbidrag med kronor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Stimulansbidrag för valfrihetssystem LOV (Lag om valfrihetssystem) Sn 36 Dnr 00185/ Riksdagen har antagit lag om valfrihetssystem (LOV) som gäller fr o m den 1 januari Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att fördela 280 miljoner i stimulansbidrag som kommunerna kan använda för att förbereda eller utveckla ett valfrihetssystem. Syftet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska få större möjligheter att göra egna val inom omsorgen. Socialstyrelsen har meddelat att det finns möjlighet att söka pengar även under De medel som söks för att undersöka förutsättningarna för införande av LOV behöver inte återbetalas även om kommunen beslutar att inte gå vidare med införande, endast medel som avsetts för införande återkrävs. Arbetet kan antingen utföras av extern utredare som anställs på 50 % för uppdraget eller fördelas till 2 personer inom äldreomsorgens ledning som får avlastning från delar av sina ordinarie arbetsuppgifter. Exp till Ann-Sofi Levander Kostnader Utredare 4 månader på 50 % Möten, annonsering, externa deltagare Arbetstid för övriga medarbetare(inköpare, äo-personal) Studiebesök kr kr kr kr kr Ungefärlig tidplan Förberedelse; utse styrgrupp, infomaterial mm Dialogmöten med brukare, anhöriga, personal, fack Utredningsarbete Remissomgång, samverkan med fackliga organisationer Utredningen kompletteras och färdigställs Förslag till Sn B Samverkan med facken Socialnämnden Socialnämnden beslutar att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansmedel med för att utreda förutsättningarna för införande av LOV inom äldreboende i Arvidsjaur. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 37 Dnr 00029/ Utvärdering av omstrukturering från särskilt boende till trygghetsboende Socialnämnden beslutade att uppdra till socialförvaltning att göra en utvärdering av omstruktureringen från särskilt boende till seniorboende utifrån uppmaning från revisorerna (Dnr 29/ ). Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet../. De boende har fått en enkät under mars månad, med samma frågor som fanns med i enkäten som gjordes under 2007 då Ringelsta 1 var äldreboende. Enkätsvaren finns med som helhet i bilaga. Av enkäten kan man utläsa att de boende är mycket nöjda. De har större möjligheter att påverka när de ska få hjälp, de är nöjda med både den praktiska och personliga hjälpen. På frågan om de får behovet av omväxling, stimulans och kontakt med andra människor tillgodosett är fler nöjda nu än vid mätningen 2007, 71,5 % är nöjda eller mycket nöjda, jämfört med 2007 då siffrorna låg på 21,4. Man är något mindre nöjd med sjukvårdsinsatserna. Tidigare hade man tillgång till egen sjuksköterska, nu är det landstingets distriktssköterska som har hand om trygghetsboendets hyresgäster. Hemtjänstpersonalen får gott betyg, man får snabb hjälp av yrkesskicklig personal som har gott bemötande. Även på dessa frågor anger större andel att de är nöjda eller mycket nöjda. På frågan om trygghet ligger siffrorna på ungefär samma nivå som 2007 och samma gäller för frågan om man fått information om vart man vänder sig med klagomål, där finns en brist som även fanns Alla som svarat uppger att de skulle rekommendera någon annan att bo i trygghetsboendet, något högre siffra än under 2007 då Ringelsta 1 var äldreboende. Socialnämnden beslutar Exp till Revisorerna att godkänna utvärderingen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2012-04-04 33 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Antagen av SN 27/090225

Antagen av SN 27/090225 RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden inom verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS 24 a SOSFS 2008:11 Antagen av SN 27/090225 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvnien kommuvdna 1 (12) Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd Beslutsinstans Styrande dokument Rutiner Ks 2017-02-15

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s vice ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämndens utskott - delegering 2012-09-11 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-10.30. Beslutande Ylva Stråhle Andersson (s),

Läs mer

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN 1 (16) Socialkontoret Dnr SN 2011-268 Omsorgskontoret Dnr ON 2012-19 Dnr ÄN 2012-28 Lex Sarah Januari 2012 Dokumentet skall ge vägledning vid hantering av rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah 2 INNEHÅLL

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah)

Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah) Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah) Uppgifter Enhet Datum för anmälan Anmält av Datum och tidpunkt för händelsen Händelse/förhållande som anmälan avser Utredning Bedömning Åtgärd Underskrift

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-10-23 120 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 14.00-15.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 16.00-17.10. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

i Västmanlands län 2005

i Västmanlands län 2005 RAPPORT 2006 : 15 Anmälningar enligt 14 kap 2 Socialtjänstlagen Lex Sarah i Västmanlands län 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands län Datum Dnr Samhällsbyggnadsenheten 2006-05-31

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f SOSFS 2011:5 (S) SN 91/110928 G:\SN\3 Övriga\Socialförvaltningens verksamhet original\riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1 (18) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Berit Vesterlund,

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH Beslutsdatum: 2015-10-27 Beslutande: Socialnämnden Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare Upprättad av: Per Wilkenson, kvalitetsutvecklare

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-03-14 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Matti

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

14 kap. 2 Socialtjänstlagen (SoL) Antagen SN 28/ G:\SN\3 Övriga\Original i Word form\riktlinjer anm allvarl missförhåll ÄO SoL.

14 kap. 2 Socialtjänstlagen (SoL) Antagen SN 28/ G:\SN\3 Övriga\Original i Word form\riktlinjer anm allvarl missförhåll ÄO SoL. RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning 14 kap. 2 Socialtjänstlagen (SoL) SOSFS 2008:10 (S) Antagen SN 28/090225 POSTADRESS

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016:

Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016: Dokumentnamn Riktlinjer för tillämpning av Lex Sarah Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor 2016-05-19 2017-04-01 4.3 AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016: Godkänd av Processförvaltare Arbetsmarknads-

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun RIKTLINJER 1 Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Inledning Från och med den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser för Lex Sarah i socialtjänstlagen,sol

Läs mer

Rapportering av missförhållande enl Lex Sarah (SOSFS 2011:5).

Rapportering av missförhållande enl Lex Sarah (SOSFS 2011:5). BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ kvalitetscontroller 2013-02-12 Beslutad av socialnämnden 2013-03-07 SOCIALTJÄNST RUTIN Rapportering av missförhållande

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer