Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg (s), ej Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s) Lena Karlsson (s) Peter Manner (v) Annika Öberg (m) Rose-Marie Grundström (s), tjg ers Marja Lundmark (c), tjg ers Övriga närvarande Ann-Charlotte Larsen, personalföreträdare Kommunal Eva Granlund, enhetsledare poolen, 26 Sissel Lundman, 26, 50 Anna Lindbäck, 1:e socialsekreterare, 28, 42 Pernilla Bergström, MAS, Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström Utses att justera Marja Lundmark Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Marja Lundmark Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Ärendeförteckning Sn 26 Tema Poolen Sn 27 Dnr 00399/ Redovisning och uppföljning av resultat 2008 Musik och rörelse i vården Sn 28 Dnr 00074/ Verksamhetsuppföljning 2009 Individ och familjeomsorgen, Flyktingsamordning Sn 29 Dnr 00475/ Entledigande som vice ordförande i socialnämndens utskott - Marie Wikberg Sn 30 Dnr 00219/ Ny ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander Sn 31 Dnr 00181/ Plan för utvärdering och återrapportering inom socialnämndens verksamhetsområde Sn 32 Dnr 00145/ Regler för hantering av kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde Sn 33 Dnr 00187/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Sn 34 Dnr 00085/ Utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sn 35 Dnr 00184/ Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg Sn 36 Dnr 00185/ Stimulansbidrag för valfrihetssystem LOV (Lag om valfrihetssystem) Sn 37 Dnr 00029/ Utvärdering av omstrukturering från särskilt boende till trygghetsboende Justerandes sign forts. Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 38 Dnr 00199/ Rutiner för omstruktureringsåtgärder inom äldreomsorgens verksamheter Sn 39 Dnr 00197/ Mål för trygghetsboende Sn 40 Dnr 00198/ Kriterier och körutiner för trygghetsboende Sn 41 Dnr 00200/ Mottagande av flyktingar år 2010 Sn 42 Dnr 00243// Ansökan om pengar för extra stöd till personer med särskilt långvarliga behov inom flyktingverksamheten Sn 43 Dnr 00201/ Villkor när Arvidsjaurs kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans Sn 44 Dnr 00186/ Översyn av korttidsplatser inom äldreomsorgen Sn 45 Dnr 00212/ Lokala rutiner Lex Sarah Sn 46 Dnr 00205/ Sammanställning av lokal avvikelsehantering vid särskilda boenden år 2008 Sn 47 Dnr 00204/ Sammanställning av vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vid särskilda boenden år 2008 Sn 48 Dnr 00206/ Kvalitetsinventering utifrån omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsperspektiv 2008 forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 49 Dnr 00207/ Uppföljning Avtal om läkarmedverkan 2008 Sn 50 Dnr 00241/ Vårdtyngdmätning i Arvidsjaurs kommuns äldreboenden Sn 51 Dnr 00208/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader Sn 52 Dnr 00072/ Samordnad IT-användning i kommunernas vård och omsorg - Förslag till strategi och handlingsplan Sn 53 Dnr 00032/ Serviceavtal mellan IT-avdelningen och socialförvaltningen avseende Sofiasystemet Sn 54 Dnr 00234/ Årsredovisning år Personligt ombud Sn 55 Dnr 00211/ Delårsbokslut Socialnämnden Sn 56 Dnr 00259/ Utvärdering Övergripande mål för socialnämnden år 2008 Sn 57 Dnr 00259/ Ändring av övergripande mål för socialnämnden år 2010 Sn 58 Dnr 00242/ Ansökan om genomförandeprojekt Norrsken 6363 Sn 59 Dnr 00237/ Serveringstillstånd The Square Restaurant forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden forts. Sn 60 Dnr 00238/ Serveringstillstånd Hotell Laponia Laponiakåtan Sn 61 Dnr 00209/ Utdelning av stipendium år 2009 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram Sn 62 Information Sn 63 Delgivningar och meddelandeärenden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 26 Tema - Poolen Eva Granlund, enhetschef, Sissel Lundman och Ann-Charlotte Larsen, har vid dagens sammanträde berättat om den verksamhet som Poolen bedriver. Poolen började sin verksamhet i mars Syftet med Poolen är att bl a minska vikarekostnaderna och att kunna behålla de inskolade vikarierna. Poolen har idag 10 tillsvidareanställda och 19 st oplacerade tillsvidareanställda. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 27 Dnr 00399/ Redovisning och uppföljning av resultat 2008 Musik och rörelse i vården Kerstin Hamre, Norrbottens läns landsting, berättar om projektet Musik och rörelse i vården som bedrivits sedan 2006 i kommunen i samarbete med NLL, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Forskningen säger att kulturaktiviteter främjar god hälsa och att sång, dans, musik är ett komplement inom vård, omsorg och rehabilitering. Projektet har varit lyckat och kommer att fortsätta t o m våren Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 28 Dnr 00074/ Verksamhetsuppföljning 2009 Individ och familjeomsorgen, Flyktingsamordning Anna Lindbäck, 1:e socialsekreterare talar om att försörjningsstödet har stigit väsentligt. Den grupp inom försörjningsstödet som ökar markant är ungdomar år som inte har någon inkomst. Det är alltfler ungdomar som inte slutför sina gymnasiestudier. Anna ser detta som ett stort bekymmer. Ungdomarna saknar mål och tro på sig själva. För denna grupp har IFO påbörjat en startgrupp i livskunskap. Flyktingmottagningen Många av de asylsökande som varit i kommunen över två år är inte klara med sin SFI-undervisning. Introduktionsersättning utgår inte längre till denna grupp utan de får söka försörjningsstöd. Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 29 Dnr 00475/ Entledigande som vice ordförande i socialnämndens utskott - Marie Wikberg Marie Wikberg (s) begär entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande i socialnämndens utskott. Socialnämnden beslutar att bevilja Marie Wikberg (s) entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i socialnämndens utskott. att utse Tycko Johansson (s) som ordinarie ledamot och som vice ordförande i socialnämndens utskott efter Marie Wikberg. Exp till Marie Wikberg Tycko Johansson Löner Reception Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 30 Dnr 00219/ Ny ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander Vänsterpartiet föreslår Peter Manner (v) som ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander (v). Socialnämnden beslutar att utse Peter Manner (v) som ersättare i socialnämndens utskott efter Ulf Nordlander. Exp till Peter Manner Löner Reception Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 31 Dnr 00181/ Plan för utvärdering och återrapportering inom socialnämndens verksamhetsområde Socialnämnden beslutade att anta en plan för uppföljning och utvärdering inom socialnämndens område. Planen är nu i behov av revidering och förslag till ny plan har upprättats. Socialnämnden beslutar./. att anta Plan för utvärdering och återrapportering inom socialnämndens verksamhetsområde enligt bilaga till detta protokoll. att socialnämndens beslut upphör att gälla. Exp beslut:. Socialnämndens enhetsledare. Socialnämndens ledamöter och ersättare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll (2) Plan för uppföljning och utvärdering inom socialnämndens verksamhetsområde Varje månad Ekonomin följs upp varje månad och sänds till socialnämndens ordförande och ledamöter av socialchef. Februari Bokslut med verksamhetsberättelse färdigställes. Utvärdering av arbetsmiljöarbete föregående år Anta plan för arbetsmiljöarbete innevarande år Sammanställning av klagomål delges nämnden. Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige vad avser verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (avser kvartal 4). April Påbörja arbetet med internbudget för kommande år Påbörja inventering av investeringsbehov för kommande tre års period Maj Delårsbokslut januari-april Sammanställning över avvikelserapportering Sammanställning av vårdtyngdmätningar Utvärdering av internkontrollplan föregående år Fastställande av internkontrollplan för innevarande år Socialnämndens förslag på målformulering för kommande år. Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (avser kvartal 1) September Delårsbokslut maj-augusti. Sista möjligheten att rapportera Kf om man ser att man inte kan uppfylla målen med de pengar socialnämnden fått. Internbudget och förslag till investeringsbudget ska vara klar Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen augsept (avser kvartal 2) December Socialnämnden utvärderar verksamhetsmålen för innevarande år, samt lämnas redogörelse för de kvalitetssäkringar som vidtagits. Ansvarig för att dessa rapporter inkommer till nämnden är enhetsledarna. Socialnämnden fastställer beslutsattestanter samt behörighetskontrollant. Fastställande av sammanträdesplan för kommande år Rapportering till socialnämnd, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende verkställighet av gynnade beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (avser kvartal 3) forts.

13 2 (2) Verksamhetsuppföljning Vid varje nämndssammanträde skall något område följas upp med avseende på fattade beslut och delegationsordning. Handläggare ska delta och föredra aktuellt ärende; Februari: Äldreomsorgen 2 beslut, (1 beslut särskilt boende, 1 beslut hemtjänstinsatser) Maj: Individ och familjeomsorg 2 ärenden, (1 försörjningsstöd, 1 annan insats enligt SOL.) Flyktingmottagning September: Avdelningen för funktionshindrade Färdtjänst 2 beslut, (1 färdtjänst, 1 riksfärdtjänst) December: Uppföljning av alkohollagen. Personalpoolen

14 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 32 Dnr 00145/ Regler för hantering av kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde Socialnämnden har antagit regler för hantering av kontantkassor inom socialnämndens verksamhetsområde. Reglerna är i behov av revidering då ny kontantkassa tillkommit Solkällan och i och med att den nya kostenheten har köket Ringelsta kassa överförts till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar att fastställa regler för hantering av kontantkassor inom socialnämndens verksamhetsområden enligt bilaga till protokollet. att socialnämndens beslut upphör att gälla. Exp till Socialnämndens enhetsledare Ekonomi Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll (3) Regler för hantering av Kontantkassor inom Socialnämndens verksamhetsområde Redovisningslagen kräver att kontanta inbetalningar ska bokföras senast dagen efter. Det innebär att kassan ska räknas varje dag och att pengarna ska bäras till banken om inte särskilda skäl göra att man sätter andra gränser. Då ska i stället in- och utbetalningar redovisas i någon form av kassajournal. Inrättande av kontantkassor Kontantkassor inrättas av socialnämnden. Ansvarsfördelning En enhet som avser att hantera kontanta medel är skyldig att organisera hanteringen så att behovet av säkerhet och kontroll uppnås. Det innebär t.ex. att anskaffa låsbara utrymmen, kassaapparater eller dylikt. Enheten ska tillsammans med ekonomienheten i förväg upprätta redovisningsrutiner så att god redovisningssed kan upprätthållas. Ansvaret gäller även om det praktiska utförandet förläggs utanför enheten. Redovisningsintervaller Beroende på kassans omsättning ska redovisning ske med olika intervaller: Veckoredovisning Intäkter upp till kronor per vecka redovisas veckovis. Kassajournal ska föras där in- och utbetalningar noteras och attesteras. Kassajournalen är verifikation och ska hanteras som redovisningsinformation. Tvåveckors/-månadsredovisning Mindre kassor redovisas var annan vecka eller vid månadsskiftet beroende på inkomstens storlek. Kassajournalen är verifikation och ska hanteras som redovisningsinformation.

16 2 (3) Handkassor Handkassor får endast finnas efter godkännande av socialnämnden. Förvaltningsledningen kan godkänna att en handkassa upprättas för ett särskilt ändamål och för en kortare tid. Samtliga transaktioner ska noteras och redovisas till ekonomiavdelningen så snart uppgiften är slutförd. Kontant betalning av faktura Alla kundfordringar ska faktureras. Om en kund vill betala en faktura kontant kan ersättningen tas emot av ekonomienheten. Kvitto ska lämnas och medlen överföras till banken samma dag. Försäljning av överskottsmaterial All försäljning av överskottsmaterial från verksamheten ska redovisas in till ekonomienheten. Verifikation ska upprättas för varje försäljningstillfälle. Övrigt Kontantkassorna ska endast användas till de ändamål för vilka de upprättats. Normalt ska fordringar på kunder faktureras. Sker kontant betalning ska kunden få ett kvitto på beloppet. Depositionsavgifter ska redovisas brutto, så att in- och utbetalningar särskiljs. Kontantkassor får i övrigt inte användas för utbetalningar. Redovisning Användningen av medel ska styrkas med verifikationer En verifikation i form av redovisningsrapport eller kvitton motsvarande det belopp som redovisats in skall skickas till ekonomienheten. Avstämning av kassan ska göras i samband med att rapporten upprättas. Redovisningen skall vara undertecknad av två personer. Kassan skall inventeras regelbundet, dock minst vid årsskiftet. Inventeringen skall göras av två personer. Förvaring Kontanter skall förvaras under direkt tillsyn eller under lås under den tid verksamheten hanterar pengarna. Systemdokumentation Systemdokumentation ska upprättas för alla kassasystem som hanterar redovisningsinformation. Detta gäller även kassaregister. Systemdokumentationen ska revideras regelbundet och behandlas som redovisningsinformation. Arkivering Kontrollremsor från kassaapparater är redovisningsinformation och skall sparas i 10 år. De förvaras årsvis i kommunstyrelsens arkiv i kommunhuset. Det material som bifogas bokföringen arkiveras tillsammans med övrigt bokföringsmaterial. Redovisning i form av filer sparas i ursprunglig form.

17 3 (3) Officiella kontantkassor Enhet Används till Ansvarig Socialnämndens s.k. Fixare Hemservice Områdeschef hemtjänsten Solkällan på Ringelsta Avgifter för solrummet Boendechef Ringelsta A-Service Transporter, tvätt, m m Handledare A-service Korttidsfritids Försäljning Områdeschef Fotvården Fotvård Fotvården

18 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 33 Dnr 00187/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Budgetuppföljning t.o.m. mars månad 2009 har upprättats. Socialchef Ann-Sofi Levander informerar kort om budgetläget hittills; Socialnämnden beslutar att lägga redovisning t.o.m mars månad med beaktande till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll (3) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Ann-Sofi Levander Socialnämnden Direktval Ekonomisk uppföljning jan-mars 2009 Social administration Innehåller kostnader för socialchef, biståndshandläggning ÄO, personalledare ÄO samt administrativ handläggare ÄO Förbrukningen ligger på 25 %. Lite för högt, det förklaras av att vi har en sjukskrivning med vikarie samt introduktion av personalledare på vikariat för föräldraledig under januari. Gemensam verksamhet Innehåller kostnader för utbildning av baspersonal samt projektanställda. Även vår kommunala fixare går som projektanställd och finns lönemässigt inom denna verksamhet. En stor kostnad under mars har varit att mer än 80 personal från både ÄO och AFF deltagit i socialtjänststämman. I övrigt är utbildnings och kurskostnaderna neddragna till ett minimum. För närvarande ligger löner för tre projekt inne och intäkterna har ännu inte kommit in, Förväntade intäkter uppgår till ca 1000,0, den mesta delen är stimulansbidrag till äldreomsorgen, en mindre del är projektet Norrsken 6363 där intäkterna kommer från ett ESF-projekt där Piteå kommun är projektägare. Personalpool Nettokostnaden ligger på kr tom mars. Verksamheterna läggs på en kostnad för nyttjande av poolen med 200:-/timme. Nackdelen med systemet är att redovisningen av personalkostnader blir mera komplicerad. För verksamheterna hamnar utgiften på drift istället för på personalbudget då kommunen annars skulle får betala sociala avgifter på två ställen för samma personal. Under årets första två månader har poolen bokfört vad som går att spara bara genom att minska ned på de beställningar som kommer från verksamheten; det rör sig om 30,0. Poolen har, förutom sina egna 10 anställda, administrativt ansvar för personal som blir tillsvidareanställda men som saknar fast placering. Antalet har legat runt 25, minskar nu något men vi räknar med att det ökar igen när fler personal uppnår 720 arbetade dagar under sommaren. Oplacerade tillsvidareanställda placeras ut på längre vikariat, de som inte får sådana placeringar på en gång används för att täcka upp där vi annars skulle behövt ta in timanställda.

20 2 (3) Flyktingmottagning Intäkterna släpar efter och kommer att minska under året. De som mottagits under 2006 och tidigt 2007 får vi inte längre schablonersättning för när de varit bosatta mer än 24 månader. En flyktingsamordnare har anställts under vintern och ca 25 % av hennes lön räknar vi med ska tas från vuxenmottagningen, 75 % tas från ensamkommande barn. På grund av oro för vad ökande arbetslöshet och därmed ökat behov av försörjningsstöd kan innebära för den kommunala ekonomin har verksamheten fått rådet att avvakta med att ta emot stora grupper av vuxna som placeras i Glommersträsk. Mottagandet bör koncentreras till centralorten och om det är möjligt försöker vi ta emot fler ensamkommande barn för att fylla kvoten. Det här året har vi hittills tagit emot 8 personer inom vuxensidan. 27 av dem som kommit under åren bor kvar i Glommersträsk (10 st barn och unga under 25, 17 st år), ett fåtal har lämnat kommunen, och övriga bor i centrala Arvidsjaur. Förutom socialförvaltningens egna kostnader fakturerar grundskolan kostnader för förberedelseklass, 155,8 för första kvartalet. Vi räknar med ett visst underskott för verksamheten, mycket svårt att beräkna storlek men under första kvartalet har försörjningsstödet uppgått till ca 70,0 vilket är en ny kostnad för oss. Ensamkommande barn Vi har 13 barn just nu och vi räknar med att kunna ta emot ytterligare barn under året om vi får lägenheter till dem som fyllt 18 år och som har permanent uppehållstillstånd. Verksamheten kommer att klara ekonomin och eventuellt gå med ett överskott som får täcka även flyktingverksamheten för vuxna. Arbetsmiljöproblem inom ett grupphem kan göra att kostnaderna stiger, åtminstone tillfälligt. Individ och familjeomsorg Även IFO ligger i överkant på personalkostnader, introduktion av vikarie kan vara en förklaring. En halvtidsanställd på Pärlan har gått i pension och tjänsten har inte återbesatts av undersköterska utan tiden har fördelats i soc sekrgruppen vilket är något dyrare men höjer kvaliteten. Försörjningsstödet ökar och prognosen efter första kvartalet är att vi hamnar på ett underskott med 1 500,0. Orsakerna är främst ungdomsarbetslösheten, vi har ännu inte fått några ärenden som avser utförsäkrade från försäkringskassan. Den kategorin väntas bli aktuella senare under året. Placeringar av barn och unga -inget anmärkningsvärt Missbruksvård- håller sig inom budget. För att klara budgeten prioriteras unga och familjer. Prognosen pekar mot underskott på försörjningsstöd ca 1,2-1,5 milj, balanseras till viss del av överskott på bistånd barn och unga samt familjehem ca 600,0 Avdelningen för funktionshindrade Det planerade gruppboendet för två personer har anordnats på billigare sätt än planerat. Stödinsatserna har lagts under Duvans verksamhet, besparing ca 700,0. Den placering som nämnden fått tilläggsanslag för pågår som planerat. Två pers.ass grupper har upphört då brukarna avlidit, personalen är fördelad med hjälp av poolen, kostnaderna är borttagna från AFF:s verksamhet. Aff har lämnat ifrån sig 50 % biståndshandläggare (100 % under tiden mars-april) till äldreomsorgen. Åtgärden har kunnat göras då situationen förbättrats inom AFF men försämrats inom ÄO på grund av ökande ärendemängd där. Omfördelning har gjorts inom AFF:s ledning och inom A-service där vissa personalledaruppgifter lagts på handledare. Förändring i avgiftssystemet för hyror gör ett intäktsbortfall på för 2009 Prognosen pekar mot att verksamheten klarar sin budget.

21 3 (3) Äldreboende Intäkterna ligger lägre än förra året, vi har förändrat avgiftshanteringen så att hyran debiteras i efterskott precis som vård- och hemtjänstavgift samt avgift för kost. Detta kommer att underlätta debiteringen för oss men även för våra hyresgäster som då får kostnaden för en och samma månad på fakturan. Nyinflyttade slipper betala 1,5-2 månadshyror på en gång när de flyttar in samt att hyra inte skall betalas tillbaka vid dödsfall och utflyttning. Vid bokslutet kommer debitering av 12 hyror att finnas med (hyran för december 2009 kommer att ingå trots att den kommer in i januari) Systemet med efterskottshyror kommer att utvärderas efter Kostnaden för personal och verksamhet ligger lite i överkant, personalen uppmanas att se över varje timme och försöka klara sig utan vikarier där det går. Personalen får gå över till andra grupper vid behov. Om de åtgärderna genomförs konsekvent tror vi att verksamheten i sin helhet kan klara budgeten. Jämfört med 2008 ligger nettobesparingen på Ringelsta(efter att köket är borträknat) på 894,500 för första kvartalet. Hemtjänst Intäkterna för enklare sjukvård har minskat från 320,0 till 119,0 i övrigt följer verksamheten budgeten. Bytet av hemtjänstlokal är positivt, alla fyra hemtjänstgrupperna i centrala Arvidsjaur samt nattpatrullen finns nu i samma lokal tillsammans med sina personalledare. Övrigt inom äldreomsorg Kostnader för utskrivningsklara patienter som vi inte kunnat ta hem p g a brist på äldreboende/korttidsplatser uppgår till 104,4 (även räkning betalad i april avseende mars ingår) För närvarande klarar vi att ta hem alla. Hälso- och sjukvårdsenheten har stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och det kostar pengar. Korta vikariat och nyttjande av bemanningsföretag är vad vi står inför idag. Vi har tagit upp diskussion med vårdcentralen för att kunna lösa nattpersonalen. Vi har fått positivt bemötande från ledningen men de har samma dilemma som vi, akut brist på personal över sommaren så vi vet ännu inte hur vi ska klara situationen. Hälso- och sjukvårdsenheten räknar med ett visst överskridande. Sammanfattningsvis prognostiseras ett underskott på 1,5 miljoner beroende på försörjningsstödets utveckling. AFF beräknas klara sin budget medan äldreomsorgen, trots allt som gjorts inom äldreboendesidan går mot ett mindre underskott, ca 500,0

22 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 34 Dnr 00085/ Utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor 2009 för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Kommuner kan söka utvecklingsmedlen som är avsedda för att förstärka och kvalitetsutveckla kvinnojoursverksamheter på lokal nivå, såväl kommunal som ideell. Förutom att utveckla den egna verksamheten till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld förväntas kommunen att inom ramen för satsningen stödja frivilligorganisationernas ordinarie verksamhet verka för att den kan utvecklas stimulera nya frivilligorganisationer att starta verksamhet där sådan inte finns Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig. Socialnämnden beslutar att tillsammans med socialnämnden i Arjeplogs kommun lämna in en gemensam ansökan om utvecklingsmedel med kronor. Exp till Ann-Sofi Levander Socialnämnden Arjeplogs kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 35 Dnr 00184/ Stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg Socialstyrelsen fördelar stimulansmedel efter beslut från regeringen. Kommunen har sökt och använt hela den avsatt summan för stimulansmedel under 2008 och Under samlingsnamnet kost, hälsa, aktivitet har vi genomfört förebyggande hembesök, vidareutvecklat den kommunala fixartjänsten, förbättrat statistikuttaget, skapat och förbättrat befintliga mötesplatser för äldre, samt arbetat målinriktat med kosten inom äldreomsorgen. Under 2009 kommer socialstyrelsen att fördela strax över till Arvidsjaurs kommun. Socialchef Ann-Sofi Levander föreslår i skrivelse att lämna ny ansökan till Socialstyrelsen Förslag till innehåll i stimulansmedel 2009 Förebyggande hembesök, förbättra det sociala innehållet samt förbättrad statistik pågår även under Vi vill dessutom arbeta med rehabilitering i hemmet samt läkemedelsgenomgångar i särskilt boende. Tillsammans med landstinget föreslås att vi arbetar med implementering av Norrbottens strokevårdsprogram. Preliminär budget för projektet under 2009 Lön inkl p o projektledare, kommunal fixare Material (till träffpunkter bl.a) Tjänster Övriga tjänster -licens +uppstart Pharmtec 1 år Förbättrat statistikuttag Summa Socialnämnden beslutar Exp till Ann-Sofi Levander att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansbidrag med kronor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Stimulansbidrag för valfrihetssystem LOV (Lag om valfrihetssystem) Sn 36 Dnr 00185/ Riksdagen har antagit lag om valfrihetssystem (LOV) som gäller fr o m den 1 januari Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att fördela 280 miljoner i stimulansbidrag som kommunerna kan använda för att förbereda eller utveckla ett valfrihetssystem. Syftet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska få större möjligheter att göra egna val inom omsorgen. Socialstyrelsen har meddelat att det finns möjlighet att söka pengar även under De medel som söks för att undersöka förutsättningarna för införande av LOV behöver inte återbetalas även om kommunen beslutar att inte gå vidare med införande, endast medel som avsetts för införande återkrävs. Arbetet kan antingen utföras av extern utredare som anställs på 50 % för uppdraget eller fördelas till 2 personer inom äldreomsorgens ledning som får avlastning från delar av sina ordinarie arbetsuppgifter. Exp till Ann-Sofi Levander Kostnader Utredare 4 månader på 50 % Möten, annonsering, externa deltagare Arbetstid för övriga medarbetare(inköpare, äo-personal) Studiebesök kr kr kr kr kr Ungefärlig tidplan Förberedelse; utse styrgrupp, infomaterial mm Dialogmöten med brukare, anhöriga, personal, fack Utredningsarbete Remissomgång, samverkan med fackliga organisationer Utredningen kompletteras och färdigställs Förslag till Sn B Samverkan med facken Socialnämnden Socialnämnden beslutar att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansmedel med för att utreda förutsättningarna för införande av LOV inom äldreboende i Arvidsjaur. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden Sn 37 Dnr 00029/ Utvärdering av omstrukturering från särskilt boende till trygghetsboende Socialnämnden beslutade att uppdra till socialförvaltning att göra en utvärdering av omstruktureringen från särskilt boende till seniorboende utifrån uppmaning från revisorerna (Dnr 29/ ). Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet../. De boende har fått en enkät under mars månad, med samma frågor som fanns med i enkäten som gjordes under 2007 då Ringelsta 1 var äldreboende. Enkätsvaren finns med som helhet i bilaga. Av enkäten kan man utläsa att de boende är mycket nöjda. De har större möjligheter att påverka när de ska få hjälp, de är nöjda med både den praktiska och personliga hjälpen. På frågan om de får behovet av omväxling, stimulans och kontakt med andra människor tillgodosett är fler nöjda nu än vid mätningen 2007, 71,5 % är nöjda eller mycket nöjda, jämfört med 2007 då siffrorna låg på 21,4. Man är något mindre nöjd med sjukvårdsinsatserna. Tidigare hade man tillgång till egen sjuksköterska, nu är det landstingets distriktssköterska som har hand om trygghetsboendets hyresgäster. Hemtjänstpersonalen får gott betyg, man får snabb hjälp av yrkesskicklig personal som har gott bemötande. Även på dessa frågor anger större andel att de är nöjda eller mycket nöjda. På frågan om trygghet ligger siffrorna på ungefär samma nivå som 2007 och samma gäller för frågan om man fått information om vart man vänder sig med klagomål, där finns en brist som även fanns Alla som svarat uppger att de skulle rekommendera någon annan att bo i trygghetsboendet, något högre siffra än under 2007 då Ringelsta 1 var äldreboende. Socialnämnden beslutar Exp till Revisorerna att godkänna utvärderingen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-10-23 120 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 14.00-15.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-05 Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Kommunförvaltningen, B-salen

Kommunförvaltningen, B-salen PROTOKOLL 1(10) Tid: Kl 8:30: - 12:00 Plats: Kommunförvaltningen, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Lisbeth

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN 2009-03-06 Paragrafer 49-61 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet

Läs mer

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:00: - 11:45 Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Övriga: Birgit Nilsson föredragande. Representanter äldreomsorgen. 69-85 ( 79-85 enskilda ärenden)

Övriga: Birgit Nilsson föredragande. Representanter äldreomsorgen. 69-85 ( 79-85 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås

Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Fastställt i SN 2005-01-12 Reviderat i SN 16 juni 2010 Styrdokument för avvikelsehantering inom Socialtjänstens Äldre- och handkappomsorg i Tranås Direktiv från Socialnämnden Verksamhetens innehåll och

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-12-13 134 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Hanna Lundgren,

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2012-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer