DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-11-06 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel Stockholm Mål nr T ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, Gjutarplan Järfälla Ombud: Advokaten Jens-Viktor Palm Box Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan, Processjuridiska enheten/stockholm Stockholm Ombud: Serdar Gürbüz Försäkringskassan Stockholm SAKEN Fordran HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten förpliktar Försäkringskassan att till KS Omtanke AB betala kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 16 januari 2007 till dess betalning sker. 2. Försäkringskassan ska ersätta KS Omtanke AB:s rättegångskostnader vid tingsrätten med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 18 november 2011 till dess betalning sker. Dok.Id Försäkringskassan ska ersätta KS Omtanke AB:s rättegångskostnader i hovrätten med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 BAKGRUND T Sedan Försäkringskassan beviljat Benyamin Dehaddo hel assistansersättning för personlig assistans dygnet runt på grund av hans funktionsnedsättning upprättades ett avtal angående fullt assistansanordnaransvar mellan KSO och Benyamin Dehaddo. Enligt avtalet skulle det träda i kraft den 1 november 2006 och löpa under tolv månader, med en uppsägningstid på tre månader. Avtalet inkom till Försäkringskassan den 9 november Den 14 november 2006 inkom till Försäkringskassan ett av KSO och Benyamin Dehaddo justerat avtal som till skillnad från det tidigare avtalet även innehöll information om till vilket plusgironummer assistansersättningen skulle utbetalas. KSO skickade i december 2006 och januari 2007 tidsredovisningar till Försäkringskassan beträffande arbete utfört i november respektive december Avtalet sades upp av KSO den 30 november 2006, att upphöra den 1 mars 2007, och uppsägningen skickades till Benyamin Dehaddo och till Försäkringskassan. Tvist har därefter uppkommit mellan KSO och Försäkringskassan om betalning för de assistanstjänster som KSO har uppgivit sig ha utfört åt Benyamin Dehaddo från och med den 1 november 2006 till och med den 28 februari KSO har inte erhållit någon ersättning för dessa tjänster från Försäkringskassan. Den 12 februari 2007 har Försäkringskassan utbetalt Benyamin Dehaddos assistansersättning för november och december 2006 till ett bolag vid namn Jakob Omtanke AB. Benyamin Dehaddo avled under våren YRKANDEN I HOVRÄTTEN KSO har i första hand yrkat bifall till sitt förstahandsyrkande vid tingsrätten och i andra hand helt bifall till sitt andrahandsyrkande vid tingsrätten. Försäkringskassan har yrkat att hovrätten ska ogilla käromålet i dess helhet och upphäva tingsrättens beslut angående skyldigheten att ersätta KSO:s rättegångskostnader.

3 3 SVEA HOVRÄTT Avdelning T Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden och yrkat ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten. Försäkringskassan har vitsordat sättet att beräkna ränta. PARTERNAS TALAN OCH UTREDNING I HOVRÄTTEN Parterna har åberopat samma grunder och omständigheter som vid tingsrätten enligt vad som antecknats i domen. Utredningen i hovrätten är densamma som vid tingsrätten. KSO har när det gäller beräkningen av de yrkade beloppen till förtydligande av sin talan anfört följande. Den yrkade ersättningen gällande perioden den 1 november 2006 den 31 december 2006 avser arbete under 30 dagar i november 2006 samt under 31 dagar i december 2006, d.v.s. sammanlagt 61 dagar. Arbetet har utförts av personal anställd hos KSO med 24 timmar varje dag. Då schablonbeloppet för 2006 var 219 kronor/timme innebär det en sammanlagd ersättning om kr för denna period. Under den följande perioden, den 1 januari 2007 den 28 februari 2007, tillät Benyamin Dehaddo endast en personlig assistent från KSO, Mose Dayan, att komma hem och hjälpa honom, något som innebar utfört assistansarbete av Mose Dayan uppgående till uppskattningsvis 250 timmar vardera månaden. Den ersättning som KSO yrkat för nyssnämnda period är en beräkning av vilken ersättningen skulle bli om arbete utförts av personal hos KSO under 24 timmar varje dag, 31 dagar i januari och 28 dagar i februari, d.v.s. sammanlagt 59 dagar. Då schablonbeloppet för 2007 var 228 kr blir den sammanlagda ersättningen för denna period kr. KSO har gjort gällande att Försäkringskassan varit skyldig att följa avtalet och att uppsägningstiden om tre månader gällt även för betalningsanvisningen. Försäkringskassan har till förtydligande av sin inställning till KSO:s yrkanden anfört följande. Försäkringskassan ifrågasätter inte det sätt KSO beräknat de yrkade beloppen

4 4 SVEA HOVRÄTT Avdelning T på. För det fall hovrätten finner att ersättning ska utgå för november och december månad 2006 ifrågasätts inte det yrkade beloppets storlek för dessa månader. För januari och februari 2007 kan något belopp inte vitsordas. HOVRÄTTENS SKÄL Hovrätten prövar först om Försäkringskassan på grund av betalningsanvisning är skyldig att betala ut assistansersättning till KSO. Hovrätten prövar därefter om Försäkringskassan har utfäst sig att betala ersättning till KSO. Slutligen prövar hovrätten om Försäkringskassan är skadeståndsskyldig mot KSO på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning eller på grund av bristande information till KSO. Rättslig reglering beträffande assistansersättning Reglerna kring utbetalning av assistansersättning återfinns numera i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). Under den i målet aktuella perioden gällde lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS) samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Även Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning reglerar utbetalning av assistansersättning. Av 10 LASS framgår bl.a. att assistansersättning utbetalas månadsvis med visst belopp för det antal beviljade assistanstimmar som assistans lämnats. Assistansersättning utges med det belopp per timme som regeringen fastställer för varje år. Utbetalning av assistansersättning för en viss månad får grundas på ett beräknat antal assistanstimmar för den månaden. Av 12 LASS framgår att om en ersättningsberättigad till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt missbruk av beroendeframkallande medel eller någon annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om assistansersättningen, får Försäkringskassan besluta att ersättningen ska betalas ut till en kommunal myndighet eller till någon annan person för att användas till kostnader för personlig assistans till den ersättningsberättigade.

5 5 SVEA HOVRÄTT Avdelning T Av 11 i förordningen (1993:1091) om assistansersättning framgår att utöver vad som följer av 11 och 12 LASS får Försäkringskassan på begäran av den ersättningsberättigade besluta att assistansersättningen ska betalas ut till någon annan enskild person, en juridisk person eller en kommun. Vidare stadgas i 6 a Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning att Försäkringskassan med stöd av 11 förordningen (1993:1091) om assistansersättning på begäran av den ersättningsberättigade får besluta att assistansersättningen ska betalas ut till annan enskild person, juridisk person eller kommun. En sådan begäran skall vara skriftlig och innehålla uppgift om till vilket konto utbetalningen önskas. Om begäran avser betalning till den som anordnar assistansen skall den ersättningsberättigade bifoga skriftligt avtal om personlig assistans mellan honom eller henne och assistansanordnaren samt personnummer eller tilldelat organisationsnummer för assistansanordnaren. Vidare framgår att annan assistansanordnare än kommun skall ha gällande F-skattsedel och, i förekommande fall, vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Assistansersättning är alltså knutet till viss person och enligt huvudregeln ska stödet betalas ut till denna. Bestämmelserna ovan innebär dock att Försäkringskassan, istället för att betala ut ersättningen direkt till en assistansberättigad, på begäran av den assistansberättigade kan betala ut ersättningen till exempelvis en assistansanordnare under förutsättning att vissa formella krav är uppfyllda. Avtalet Vid prövningen huruvida avtalet mellan KSO och Benyamin Dehaddo är giltigt gör hovrätten samma bedömning av utredningen och drar hovrätten samma slutsatser som tingsrätten har gjort. Ett giltigt avtal om fullt assistansanordnaransvar har således förelegat mellan KSO och Benyamin Dehaddo. Som framgått av den i det föregående redovisade rättsliga regleringen är det den enskilde som är berättigad till assistansersättning och det är denne som innehar rättigheterna som följer med beslutet att bevilja assistansersättning. Hovrätten finner

6 6 SVEA HOVRÄTT Avdelning T mot angiven bakgrund inte att det är visat att det i och med avtalet mellan KSO och Benyamin Dehaddo uppstått något kontraktsliknande förhållande mellan Försäkringskassan och KSO som skulle ge KSO rättigheter gentemot Försäkringskassan. Käromålet kan därför inte vinna bifall på denna grund. Beträffande frågan om Benyamin Dehaddo har anvisat Försäkringskassan att betala assistansersättning till KSO gör hovrätten ingen annan bedömning än den tingsrätten har gjort. Hovrätten anser således liksom tingsrätten att det är utrett att det förelegat en giltig anvisning om att betalning av den assistansersättning som Benyamin Dehaddo hade rätt till skulle göras till KSO. Hovrätten finner också i likhet med tingsrätten att Benyamin Dehaddo genom sitt personliga möte på Försäkringskassan den 7 december 2006 återtagit sin anvisning om att ersättningen skulle betalas direkt till KSO. Beträffande frågan om hur många timmars arbete som har utförts av KSO under tiden den 1 november t.o.m. den 7 december 2006 finner hovrätten att KSO genom tidsrapporterna har visat att bolaget har utfört arbete hos Benyamin Dehaddo med sammanlagt 888 timmar. Sammanfattningsvis innebär det anförda att hovrätten, i likhet med tingsrätten, finner att Försäkringskassan haft en skyldighet att betala ut ersättning till KSO för utfört arbete under perioden den 1 november 2006 t.o.m. den 7 december 2006 i enlighet med KSO:s då gällande betalningsanvisning. Tingsrättens dom ska därför inte ändras i denna del. Hovrätten finner, såvitt avser perioden den 8 december den 31 december 2006, på de skäl tingsrätten anfört inte att Försäkringskassan på grund av avtal eller betalningsanvisning varit skyldig att betala ersättning till KSO för denna period. Försäkringskassan är därför, som tingsrätten funnit, inte på den grunden skyldig att för den perioden betala något ytterligare belopp till KSO.

7 7 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Utfästelse av Försäkringskassan T I likhet med tingsrätten finner hovrätten att de kontakter som förevarit mellan parterna inte kan bedömas inrymma någon utfästelse om betalning från Försäkringskassans sida. Käromålet såvitt avser perioden den 8 december den 31 december 2006 kan därför inte vinna bifall på denna grund. Rättslig reglering beträffande statens skadeståndsansvar Av 3 kap. 2 skadeståndslagen (1972:207) framgår att staten eller en kommun skall ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Skadestånd KSO har gjort gällande att Försäkringskassan genom fel och försummelse i myndighetsutövning orsakat bolaget ekonomisk skada uppgående till yrkade belopp varför Försäkringskassan är skadeståndsskyldig gentemot KSO. Bolaget har i hovrätten till förtydligande av sin talan i denna del anfört att myndighetsutövningen bestått i Försäkringskassans beslut att avtalet mellan KSO och Benyamin Dehaddo inte skulle tillmätas någon rättsverkan och Försäkringskassans efterföljande agerande i förhållande till KSO. Försäkringskassan har häremot anfört att beslutet om till vem Försäkringskassan ska betala assistansersättning inte är ett led i myndighetsutövning. Försäkringskassan har vidare gjort gällande att Benyamin Dehaddo inte har orsakats någon skada genom att betalning inte erlagts till KSO och att en betalningsanvisning inte medför några rättsliga skyldigheter för Försäkringskassan gentemot assistansanordnaren. För det fall ekonomisk skada skulle anses ha uppkommit är det enligt Försäkringskassan fråga om en tredjemansskada som inte kan ersättas enligt svensk rätt. Begreppet vid myndighetsutövning i 3 kap. 2 skadeståndslagen innebär att det ska röra sig om beslut eller andra åtgärder av en myndighet som inneburit skada som har

8 8 SVEA HOVRÄTT Avdelning T visst samband med själva myndighetsutövningen. Av rättspraxis på området framgår att begreppet i och för sig har tillämpats restriktivt men att åtgärder som står i omedelbart och naturligt samband med beslut, som innebär myndighetsutövning, kan vara ersättningsgilla (se t.ex. NJA 1985 s. 696 I). Det har framkommit i målet att frågan om vem assistansersättningen skulle utbetalas till har berörts vid såväl skriftväxling som telefonsamtal mellan Försäkringskassan och KSO gällande assistansanordnaravtalet mellan Benyamin Dehaddo och KSO och föreliggande betalningsanvisningar. Det har vidare framkommit att Försäkringskassan bedömt att KSO inte skulle få någon ersättning överhuvudtaget, trots att arbetet med personlig assistans hos Benyamin Dehaddo ostridigt utförts enbart av personal anställd hos KSO åtminstone under november och december månad Denna bedömning har lett fram till beslut av Försäkringskassan att utbetala ersättningen i fråga till annan mottagare än KSO. Hovrätten finner på grund av det anförda att Försäkringskassans agerande får anses ha sådant samband med utbetalningsbeslutet att det faller in under begreppet vid myndighetsutövning. I målet har framkommit att handläggare på Försäkringskassan har ingått i bedömning av och ställningstagande till om assistansanordnaravtalet mellan Benyamin Dehaddo och KSO var giltigt. Vidare är klarlagt att det förekommit både skriftväxling och telefonsamtal mellan Försäkringskassan och KSO som rört Benyamin Dehaddo och betalning av assistansersättningen. Mot denna bakgrund anser hovrätten att Försäkringskassans agerande får anses ha ägt rum vid myndighetsutövning. Hovrätten har vidare att pröva om Försäkringskassan agerat felaktigt eller försumligt. Vid den bedömningen beaktar hovrätten om handlandet i objektiv mening framstår som att det avvikit från ett normalt förfarande utifrån allmänhetens synpunkt. Hovrätten finner att det som framkommit kring Försäkringskassans agerande i detta fall har innefattat sådant fel eller sådan försummelse vid myndighetsutövning som i och för sig kan grunda skyldighet för staten att ersätta skada enligt 3 kap. 2 skadeståndslagen.

9 9 SVEA HOVRÄTT Avdelning T En ytterligare fråga gäller om KSO som assistansanordnare tillhör den ersättningsberättigade kretsen. Det står klart att KSO inte hade någon talerätt för det fall fråga skulle uppkommit beträffande beslutet att tillerkänna Benyamin Dehaddo full assistansersättning och att bolaget inte heller hade någon talerätt om fråga skulle ha uppkommit beträffande assistansersättningens storlek. Detta behöver dock inte utesluta att KSO ska anses tillhöra den krets som kan vara berättigad till skadestånd av det allmänna. Försäkringskassan har anfört att för det fall skada skulle ha uppkommit har det i så fall rört sig om en så kallad tredjemansskada, som inte ska ersättas. Hovrätten gör för sin del en annan bedömning. Den skada KSO gör gällande, d.v.s. att Försäkringskassan utbetalt ersättning för arbete som utförts av anställda hos KSO till annan mottagare än KSO, är uppenbarligen att betrakta som en skada som uppkommit som en direkt följd av Försäkringskassans agerande. Hovrätten finner vid en sammantagen bedömning att omständigheterna i detta fall är sådana att KSO genom Försäkringskassans nyss angivna åtgärd berörts på ett sådant sätt att bolaget måste anses tillhöra den krets som i och för sig kan komma i fråga för rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada enligt 3 kap. 2 skadeståndslagen. Hovrätten övergår härefter till att pröva skadans storlek för den aktuella perioden, dvs. den 8 december 2006 den 28 februari KSO har anfört att det yrkade beloppet avser dels utfört arbete, dels andra kostnader som företaget haft, såsom personalkostnader och utebliven vinst. Beträffande perioden den 8 december 2006 den 31 december 2006 har KSO gett in tidsrapporter avseende det arbete som bolaget har utfört hemma hos Benyamin Dehaddo medan det saknas närmare utredning avseende utfört arbete och kostnader för perioden den 1 januari 2007 den 28 februari Hovrätten finner att KSO genom tidsrapporterna för perioden den 8 december den 31 december 2006 har visat att bolaget utfört arbete hos Benyamin Dehaddo under 24 dagar med sammanlagt 576 timmar. Eftersom timersättningen under den perioden ostridigt var 219 kronor innebär det en sammanlagd assistansersättning om kronor. Då KSO inte har fått någon assistansersättning för denna period finner hovrätten det visat att den förmögenhetsskada som KSO lidit under denna period

10 10 SVEA HOVRÄTT Avdelning T motsvarar detta belopp. Försäkringskassan ska därför förpliktas att till KSO att för perioden den 8 december den 31 december 2006 utge kr jämte yrkad ränta. När det gäller yrkandet avseende januari och februari månad 2007 finner hovrätten inte att KSO har visat att anställda hos KSO har utfört något arbete under denna period. Det kan även noteras att avtalet om assistansanordnaransvar inte stadgar något om hur eller när betalning av assistansersättningen ska ske eller något om ersättningens storlek. Det föreligger därför oklarheter kring vad Benyamin Dehaddo har förbundit sig till och vad avtalet inneburit beträffande storleken på ersättning. Det framgår inte heller av avtalet mellan KSO och Benyamin Dehaddo hur mycket assistansersättning som skulle ha utgått under denna period och följaktligen inte heller hur stor bolagets eventuella förlust kan ha varit under perioden. Mot bakgrund härav anser hovrätten inte att KSO visat att bolaget lidit någon skada under perioden den 1 januari 2007 den 28 februari Något skadestånd på grund av utebliven vinst eller skadestånd för personalkostnader för dessa månader ska därför inte utgå. Skadestånd på grund av bristande information I 3 kap. 3 skadeståndslagen (1972:207) stadgas att staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte kan anses visat att Försäkringskassan har lämnat felaktiga upplysningar som kan grunda skadeståndsskyldighet gentemot KSO. Rättegångskostnader Den ovan angivna utgången innebär att KSO fått delvis bifall till sitt käromål. Av yrkade kr ska således Försäkringskassan förpliktas att utge kr (vid

11 11 SVEA HOVRÄTT Avdelning T tingsrätten kr). Detta innebär alltså att KSO fått framgång med i det närmaste hälften av det omtvistade beloppet och att parterna är att ses som i samma mån vinnande och tappande. Fördelning av rättegångskostnaderna utifrån enbart en sådan beloppsberäkning skulle då innebära att rättegångskostnaderna ska kvittas. En större del av utredningen i målet har emellertid gällt dels frågan om avtalet mellan Benyamin Dehaddo och KSO överhuvud taget ska kunna medföra rätt till ersättning för KSO, dels frågan om KSO har rätt till skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada, frågor där KSO i allt väsentligt fått framgång. Den del av utredningen som gällt ersättningens respektive skadeståndets storlek är av begränsat slag. Mot angiven bakgrund anser hovrätten att KSO bör tillerkännas jämkad ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten på så sätt att Försäkringskassan ska förpliktas att ersätta hälften härav (jfr NJA 1978 s. 307). Då av KSO yrkad ersättning för rättegångskostnaderna vid tingsrätten, kr, och i hovrätten, kr, får anses skäliga innebär detta att Försäkringskassan ska ersätta KSO för rättegångskostnader vid tingsrätten med kr och i hovrätten med kr jämte ränta. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit f.d. hovrättsrådet Lars Hesser, hovrättsrådet Katja Isberg Amnäs och tf. hovrättsassessorn Malin Eriksdotter, referent. Enhälligt.

12 Bilaga A 1 Meddelad i Stockholm Mål nr KÄRANDE KS Omtanke AB, Gjutarplan Järfälla Ombud: Advokat Jens-Victor Palm Legio Advokatfirma AB Box Stockholm SVARANDE Försäkringskassan, Stockholm Ombud: Serdar Gürbüz c/o Försäkringskassan Stockholm SLUT 1. Försäkringskassan ska till KS Omtanke AB betala kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 16 januari 2007 till dess betalning sker. 2. Försäkringskassan ska ersätta KS Omtanke AB för rättegångskostnader med kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 18 november 2011 till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

13 2 BAKGRUND Benyamin Dehaddo, som led av Huntingtons sjukdom, beviljades den 10 oktober 2006 hel assistansersättning att gälla från juli månad samma år. Vid den tidpunkten fungerade KS Omtanke AB (KSO) som samordnare av Benyamin Dehaddos personliga assistenter. Tvist har uppkommit mellan KSO och Försäkringskassan om betalning för de tjänster som KSO har utfört åt Benyamin Dehaddo under hösten 2006 och början av år Benyamin Dehaddo har sedermera avlidit. YRKANDEN M.M. KSO har yrkat att Försäkringskassan ska förpliktas betala i första hand kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen på kr från den 16 januari 2007, på kr från den 18 januari 2007 och på kr från den 10 mars 2007, allt till dess betalning sker, i andra hand kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 16 januari 2007 till dess betalning sker, i tredje hand kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 16 januari 2007 till dess betalning sker. Försäkringskassan har bestritt yrkandena. Försäkringskassan har vitsordat sättet att beräkna ränta. Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

14 3 GRUNDER OCH ÖVRIGA OMSTÄNDIGHETER KSO Benyamin Dehaddo och KSO ingick ett avtal om fullt assistansansvar avseende perioden den 1 november 2006 den 31 oktober 2007 med en uppsägningstid om tre månader. Ersättningen för assistansansvaret skulle betalas direkt från Försäkringskassan till KSO. KSO har fakturerat Försäkringskassan den 2 januari, den 8 januari och den 28 februari Fakturan den 2 januari 2007 avser ersättning för november-december 2006, totalt arbetade timmar à 219 kr. Fakturan den 8 januari 2007 avser ersättning för januari 2007, totalt 744 timmar à 228 kr. Fakturan den 28 februari 2007 avser ersättning för februari 2007, totalt 672 timmar à 228 kr. KSO sade upp avtalet med Benyamin Dehaddo till upphörande den 28 februari Mellan KSO och Försäkringskassan har förelegat ett kontraktsliknande förhållande som har sin grund i Försäkringskassans agerande. Försäkringskassan är därför på avtalsrättslig grund betalningsskyldig mot KSO för det arbete som KSO har utfört åt Benyamin Dehaddo under tiden den 1 november den 31 december 2006 samt den 1 januari 31 mars I fråga om ersättningen avseende tiden den 1 november den 31 december 2006 har dessutom en muntlig utfästelse lämnats av Försäkringskassan genom Kristina Jäger om att Försäkringskassan skulle betala KSO:s fakturor avseende nämnda tid, vilket åberopas som en alternativ grund. I andra hand gör KSO gällande att Försäkringskassan är skadeståndsskyldig mot KSO. Försäkringskassan har genom fel och försummelse i myndighetsutövning orsakat KSO ekonomisk skada uppgående till yrkade belopp. Försäkringskassan har vidare brustit i sin informationsplikt gentemot KSO varför skadeståndsskyldighet även föreligger enligt 3 kap. 3 skadeståndslagen.

15 4 Kristina Andersson driver KSO sedan år 2005 och utför uppdrag rörande personlig assistans åt Järfälla kommun. Från den 1 november 2006 övertog Försäkringskassan ansvaret för personlig assistans. Det är brukaren, dvs. i detta fall Benyamin Dehaddo, som väljer vilket bolag man vill anlita. Bolaget anställer sedan personal som personliga assistenter åt brukaren. I detta fall valde Benyamin Dehaddo KSO att utföra personlig assistans 24 timmar om dygnet. Försäkringskassan genom Kristina Jäger hade insikt i Benyamin Dehaddos förhållanden och visste att han ville anlita KSO. Benyamin Dehaddo pekade ut personer som KSO anställde som hans personliga assistenter, bl.a. hans syster, svåger och flickvän Gun Holmqvist. Ett skriftligt avtal ingicks mellan Benyamin Dehaddo och KSO avseende perioden den 1 november 2006 den 31oktober 2007, varav Försäkringskassan fick ett exemplar. Försäkringskassan ville att anvisningen om att betalning skulle ske direkt från Försäkringskassan till KSO skulle framgå av själva avtalstexten, varför ett nytt skriftligt avtal upprättades. Benyamin Dehaddo var för trött för att skriva på det nya exemplaret och Gun Holmqvist undertecknade det därför på uppdrag av Benyamin Dehaddo. Benyamin Dehaddo var mycket sjuk och under november månad 2006 uppkom konflikter med en del av de personliga assistenterna. Kristina Andersson informerade Benyamin Dehaddo om att han hade möjlighet att säga upp avtalet med KSO. Kristina Andersson föreslog även att en god man skulle förordnas för honom. Situationen blev till slut ohållbar och KSO sade den 30 november 2006 upp avtalet med Benyamin Dehaddo till upphörande den 28 februari Benyamin Dehaddo besökte Försäkringskassan och meddelade att han ville anlita ett annat företag, Jakobs Omtanke AB. Benyamin Dehaddo hävdade vid besöket att han inte hade skrivit på något avtal med KSO, vilket ledde till att Försäkringskassan i början av december 2006 bedömde att avtalet mellan KSO och Benyamin Dehaddo inte var giltigt. KSO informerades inte om Försäkringskassans bedömning på ett korrekt sätt. Försäkringskassan kände till hur undertecknandet av avtalet med KSO hade gått till och var medveten om KSO:s uppfattning att avtalet var giltigt.

16 5 Den 7 december 2006 ingick Benyamin Dehaddo ett avtal med Jakob Omtanke AB. Den 11 december 2006 informerade Kristina Andersson Försäkringskassan per telefon om att KSO avsåg att fortsätta att utföra assistanstjänster åt Benyamin Dehaddo, vilket också skedde. Efter den 31 december 2006 släppte Benyamin Dehaddo in endast en av de personliga assistenter som var anställd av KSO. Han utförde tjänster som personlig assistent åt Benyamin Dehaddo t.o.m. den 28 februari KSO har som brukligt är skickat in redovisning av antalet arbetade timmar till Försäkringskassan. KSO fick ingen information om att Försäkringskassan i stället tänkte betala till Jakob Omtanke AB. Först den 19 januari 2007 meddelade Försäkringskassan Kristina Andersson att KSO inte skulle få någon ersättning, med hänvisning till att Benyamin Dehaddo hade sagt att han inte hade undertecknat avtalet med KSO. Först den 13 februari 2007 fick Kristina Andersson ett skriftligt besked från Försäkringskassan därom. Den 12 februari 2007 betalade Försäkringskassan ersättning för november och december 2006 till Jakob Omtanke AB, vilket bolag inte har utfört något arbete hos Benyamin Dehaddo under nämnda tidsperiod. KSO:s anspråk avser följande tidsperioder. Period I, den 1 november den 7 december Endast KSO har haft ett avtal med Benyamin Dehaddo och endast personal anställd av KSO har utfört arbete hos honom. Period II, den 8 december den 31 december Benyamin Dehaddo har avtal med KSO och Jakob Omtanke AB. Endast personal anställd av KSO har utfört arbete hos honom. Period III, den 1 januari den 28 februari Benyamin Dehaddo har avtal med KSO och Jakob Omtanke AB. Från KSO har en personlig assistent arbetat åt Benyamin Dehaddo, övriga har varit från Jakob Omtanke AB.

17 6 Försäkringskassan Assistansersättning är ett stöd som är knutet till den person som behöver assistans. Försäkringskassan betalar ut stödet till den som är berättigad. Försäkringskassan får under vissa förutsättningar betala assistansersättning direkt till anordnaren. För detta krävs ett skriftligt avtal mellan den stödberättigade och anordnaren samt en anvisning från den stödberättigade till Försäkringskassan att betala ut ersättningen direkt till anordnaren. Den stödberättigade kan när som helst byta anordnare och ge Försäkringskassan en ny betalningsanvisning. Försäkringskassan har ingen skyldighet att kontrollera det bakomliggande avtalsförhållandet. Om de formella kraven är uppfyllda har Försäkringskassan att betala ut ersättning till den som den ersättningsberättigade anvisar. Försäkringskassan vitsordar att Benyamin Dehaddo ville anlita KSO som samordnare och att KSO anvisades som betalningsmottagare. I detta fall har något avtal inte förelegat mellan Benyamin Dehaddo och KSO. I vart fall har Benyamin Dehaddo återtagit betalningsanvisningen. Försäkringskassan är därför inte skyldig att betala till KSO. Sedan Benyamin Dehaddo träffat avtal med Jakob Omtanke AB har Försäkringskassan beslutat att betala assistansersättningen till det bolaget. Ett sådant beslut utgör inte myndighetsutövning. Försäkringskassan bestrider att det förelegat något kontraktsliknande förhållande mellan Försäkringskassan och KSO. Försäkringskassan bestrider påståendet om en utfästelse att betala. Beslutet om till vem Försäkringskassan ska betala är inte ett led i myndighetsutövning. Om en ekonomisk skada anses ha uppkommit är det fråga om en tredjemansskada som inte ersätts enligt svensk rätt. Benyamin Dehaddo har inte orsakats någon skada genom att betalning inte erlagts till KSO.

18 7 Försäkringskassan bestrider att den brustit i informationsplikt. Benyamin Dehaddo har vid ett personligt besök hos Försäkringskassan uppgett att han inte har undertecknat avtalet med KSO och att Kristina Andersson sade att någon annan kunde underteckna det. Försäkringskassan gjorde bedömningen att Benyamin Dehaddo hade återtagit sin begäran om utbetalning av assistansersättning till KSO. Den 7 december 2006 besökte Benyamin Dehaddo och en person från Jakob Omtanke AB Försäkringskassan. Ett avtal undertecknades och Försäkringskassan beslutade att betala ut assistansersättningen till Jakob Omtanke AB. Den 11 december 2006 upplyste Försäkringskassan Kristina Andersson om att avtalet mellan Benyamin Dehaddo och KSO inte var giltigt. BEVISNING Parterna har åberopat skriftlig bevisning. På KSO:s begäran har hållits partsförhör under sanningsförsäkran med Kristina Andersson samt vittnesförhör med Gun Holmqvist. SKÄL Tvisten har sin bakgrund i reglerna om assistansersättning enligt den numera upphävda lagen (1993:389) om assistansersättning och förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Bestämmelserna om assistansersättning regleras numera i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). Lagstiftningen innebär att det är den berättigade till stödet som har rätt till assistansersättning efter beslut därom, och att den berättigade kan anvisa att utbetalning av ersättningen ska ske till annan än den berättigade. Det är ostridigt att Försäkringskassan, för den tid som är aktuell i målet, har betalat ut Benyamin Dehaddos assistansersättning till Jakob Omtanke AB.

19 8 Fanns det ett avtal mellan Benyamin Dehaddo och KSO? Tingsrätten har först att ta ställning till om ett giltigt avtal förelegat mellan KSO och Benyamin Dehaddo. Det är ostridigt att ett skriftligt avtal mellan Benyamin Dehaddo och KSO avseende fullt assistanssamordnaransvar inkom till Försäkringskassan den 6 november Enligt dess lydelse trädde avtalet i kraft den 1 november Vidare är utrett att Försäkringskassan efter att ha tagit del av avtalet uppmanade KSO att justera avtalet på så sätt att det i själva avtalstexten angavs till vilket konto assistansersättningen skulle utbetalas. Ett justerat avtal inkom till Försäkringskassan den 14 november Försäkringskassan har i första hand gjort gällande att avtalet är ogiltigt. Skälet till detta är enligt Försäkringskassan att Benyamin Dehaddo vid ett besök hos Försäkringskassan den 30 november 2006 uppgav att Kristina Andersson besökt honom i hemmet och bett honom skriva under avtalet, men att han på grund av trötthet inte hade skrivit under avtalet. KSO har vitsordat att Benyamin Dehaddo vid tidpunkten för undertecknandet av det justerade avtalet var för trött för att själv underteckna avtalet. KSO har emellertid gjort gällande att Benyamin Dehaddo själv undertecknat KSO:s kopia av det ursprungliga avtalet och att han vid tillfället för undertecknande av det justerade avtalet gav Gun Holmqvist i uppdrag att underteckna avtalet i hans namn. Kristina Andersson och Gun Holmqvist har berättat att Benyamin Dehaddo uppdrog åt Gun Holmqvist underteckna det justerade avtalet vid Kristina Anderssons besök hos Benyamin Dehaddo i november Mot bakgrund av att det i Försäkringskassans journalanteckningar den 18 juli 2006 anges dels att Benyamin Dehaddo inte själv kunde skriva, dels att Benyamin Dehaddo vid Försäkringskassans hembesök samma dag uppgav att han valt KSO som utförare och skulle anlita dem som assistanssamordnare

20 9 framstår det inte som på något sätt anmärkningsvärt att Benyamin Dehaddo gav Gun Holmqvist i uppdrag att underteckna avtalet i hans ställe. Mot bakgrund av det anförda finner tingsrätten det styrkt att Gun Holmqvist undertecknat avtalet på Benyamin Dehaddos uppdrag. Avtalet har därmed blivit bindande för Benyamin Dehaddo. Giltigt avtal om fullt assistanssamordnaransvar har således förelegat mellan Benyamin Dehaddo och KSO. Har Benyamin Dehaddo anvisat Försäkringskassan att betala assistansersättning till KSO? Tingsrätten har därefter att ta ställning till om Benyamin Dehaddo har anvisat KSO som betalningsmottagare för assistansersättningen. Försäkringskassan har uppgett att en betalningsanvisning avseende assistansersättning måste uppfylla vissa kriterier för att vara giltigt. Anvisningen måste för det första vara skriftlig. För det andra ska det av anvisningen framgå till vilket konto utbetalning ska ske och vilket organisationsnummer assistanssamordnaren har. För det tredje ska den ersättningsberättigade bifoga ett skriftligt avtal om personlig assistans mellan honom och assistanssamordnaren. För det fjärde ska assistanssamordnaren ha gällande F- skattesedel och i förekommande fall vara registrerad som arbetsgivare. Tingsrätten finner att de tre första kriterierna är uppfyllda i och med den utformning som avtalet fick efter den justering som Försäkringskassan begärde. Vidare framgår av Försäkringskassans journalanteckningar den 10 november 2006 att Försäkringskassan konstaterat att de övriga två kriterierna varit uppfyllda. En giltig anvisning om att betalning av den assistansersättning som Benyamin Dehaddo hade rätt till skulle ske till KSO har alltså förelegat.

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 11/11 Mål nr B 7/10 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare för brott mot lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter,

Läs mer

DOM 2014-11-26 Stockholm

DOM 2014-11-26 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0113 DOM 2014-11-26 Stockholm Mål nr T 803-14 Sid 1 (12) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom 2013-12-23 i mål T 1958-12, se bilaga A KLAGANDE 1. P K 2. S E 3. L C Ombud för 1-3:

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

9oP~9 Meddelad i Göteborg

9oP~9 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄ TTEN I GÖTEBORG Avdelning l 9oP~9 Meddelad i Göteborg Sida 1 (13) Mål nr4168-4170-13 KLAGANDE Skatteverket Storföretagsskattekontoret, Göteborgsenheten 403 32 Göteborg MOTPART Nobel Biocare Holding

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05 Sammanfattning Tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att de handlagt ärenden trots att jäv förelegat samt gjort otillåtna slagningar

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 Sammanfattning Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som enligt arbetsgivaren, en kommun, påstås ha oriktigt registrerat arbetstid

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer