DOM Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-11-06 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel Stockholm Mål nr T ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, Gjutarplan Järfälla Ombud: Advokaten Jens-Viktor Palm Box Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan, Processjuridiska enheten/stockholm Stockholm Ombud: Serdar Gürbüz Försäkringskassan Stockholm SAKEN Fordran HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten förpliktar Försäkringskassan att till KS Omtanke AB betala kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 16 januari 2007 till dess betalning sker. 2. Försäkringskassan ska ersätta KS Omtanke AB:s rättegångskostnader vid tingsrätten med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 18 november 2011 till dess betalning sker. Dok.Id Försäkringskassan ska ersätta KS Omtanke AB:s rättegångskostnader i hovrätten med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 BAKGRUND T Sedan Försäkringskassan beviljat Benyamin Dehaddo hel assistansersättning för personlig assistans dygnet runt på grund av hans funktionsnedsättning upprättades ett avtal angående fullt assistansanordnaransvar mellan KSO och Benyamin Dehaddo. Enligt avtalet skulle det träda i kraft den 1 november 2006 och löpa under tolv månader, med en uppsägningstid på tre månader. Avtalet inkom till Försäkringskassan den 9 november Den 14 november 2006 inkom till Försäkringskassan ett av KSO och Benyamin Dehaddo justerat avtal som till skillnad från det tidigare avtalet även innehöll information om till vilket plusgironummer assistansersättningen skulle utbetalas. KSO skickade i december 2006 och januari 2007 tidsredovisningar till Försäkringskassan beträffande arbete utfört i november respektive december Avtalet sades upp av KSO den 30 november 2006, att upphöra den 1 mars 2007, och uppsägningen skickades till Benyamin Dehaddo och till Försäkringskassan. Tvist har därefter uppkommit mellan KSO och Försäkringskassan om betalning för de assistanstjänster som KSO har uppgivit sig ha utfört åt Benyamin Dehaddo från och med den 1 november 2006 till och med den 28 februari KSO har inte erhållit någon ersättning för dessa tjänster från Försäkringskassan. Den 12 februari 2007 har Försäkringskassan utbetalt Benyamin Dehaddos assistansersättning för november och december 2006 till ett bolag vid namn Jakob Omtanke AB. Benyamin Dehaddo avled under våren YRKANDEN I HOVRÄTTEN KSO har i första hand yrkat bifall till sitt förstahandsyrkande vid tingsrätten och i andra hand helt bifall till sitt andrahandsyrkande vid tingsrätten. Försäkringskassan har yrkat att hovrätten ska ogilla käromålet i dess helhet och upphäva tingsrättens beslut angående skyldigheten att ersätta KSO:s rättegångskostnader.

3 3 SVEA HOVRÄTT Avdelning T Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden och yrkat ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten. Försäkringskassan har vitsordat sättet att beräkna ränta. PARTERNAS TALAN OCH UTREDNING I HOVRÄTTEN Parterna har åberopat samma grunder och omständigheter som vid tingsrätten enligt vad som antecknats i domen. Utredningen i hovrätten är densamma som vid tingsrätten. KSO har när det gäller beräkningen av de yrkade beloppen till förtydligande av sin talan anfört följande. Den yrkade ersättningen gällande perioden den 1 november 2006 den 31 december 2006 avser arbete under 30 dagar i november 2006 samt under 31 dagar i december 2006, d.v.s. sammanlagt 61 dagar. Arbetet har utförts av personal anställd hos KSO med 24 timmar varje dag. Då schablonbeloppet för 2006 var 219 kronor/timme innebär det en sammanlagd ersättning om kr för denna period. Under den följande perioden, den 1 januari 2007 den 28 februari 2007, tillät Benyamin Dehaddo endast en personlig assistent från KSO, Mose Dayan, att komma hem och hjälpa honom, något som innebar utfört assistansarbete av Mose Dayan uppgående till uppskattningsvis 250 timmar vardera månaden. Den ersättning som KSO yrkat för nyssnämnda period är en beräkning av vilken ersättningen skulle bli om arbete utförts av personal hos KSO under 24 timmar varje dag, 31 dagar i januari och 28 dagar i februari, d.v.s. sammanlagt 59 dagar. Då schablonbeloppet för 2007 var 228 kr blir den sammanlagda ersättningen för denna period kr. KSO har gjort gällande att Försäkringskassan varit skyldig att följa avtalet och att uppsägningstiden om tre månader gällt även för betalningsanvisningen. Försäkringskassan har till förtydligande av sin inställning till KSO:s yrkanden anfört följande. Försäkringskassan ifrågasätter inte det sätt KSO beräknat de yrkade beloppen

4 4 SVEA HOVRÄTT Avdelning T på. För det fall hovrätten finner att ersättning ska utgå för november och december månad 2006 ifrågasätts inte det yrkade beloppets storlek för dessa månader. För januari och februari 2007 kan något belopp inte vitsordas. HOVRÄTTENS SKÄL Hovrätten prövar först om Försäkringskassan på grund av betalningsanvisning är skyldig att betala ut assistansersättning till KSO. Hovrätten prövar därefter om Försäkringskassan har utfäst sig att betala ersättning till KSO. Slutligen prövar hovrätten om Försäkringskassan är skadeståndsskyldig mot KSO på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning eller på grund av bristande information till KSO. Rättslig reglering beträffande assistansersättning Reglerna kring utbetalning av assistansersättning återfinns numera i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). Under den i målet aktuella perioden gällde lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS) samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Även Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning reglerar utbetalning av assistansersättning. Av 10 LASS framgår bl.a. att assistansersättning utbetalas månadsvis med visst belopp för det antal beviljade assistanstimmar som assistans lämnats. Assistansersättning utges med det belopp per timme som regeringen fastställer för varje år. Utbetalning av assistansersättning för en viss månad får grundas på ett beräknat antal assistanstimmar för den månaden. Av 12 LASS framgår att om en ersättningsberättigad till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt missbruk av beroendeframkallande medel eller någon annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om assistansersättningen, får Försäkringskassan besluta att ersättningen ska betalas ut till en kommunal myndighet eller till någon annan person för att användas till kostnader för personlig assistans till den ersättningsberättigade.

5 5 SVEA HOVRÄTT Avdelning T Av 11 i förordningen (1993:1091) om assistansersättning framgår att utöver vad som följer av 11 och 12 LASS får Försäkringskassan på begäran av den ersättningsberättigade besluta att assistansersättningen ska betalas ut till någon annan enskild person, en juridisk person eller en kommun. Vidare stadgas i 6 a Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning att Försäkringskassan med stöd av 11 förordningen (1993:1091) om assistansersättning på begäran av den ersättningsberättigade får besluta att assistansersättningen ska betalas ut till annan enskild person, juridisk person eller kommun. En sådan begäran skall vara skriftlig och innehålla uppgift om till vilket konto utbetalningen önskas. Om begäran avser betalning till den som anordnar assistansen skall den ersättningsberättigade bifoga skriftligt avtal om personlig assistans mellan honom eller henne och assistansanordnaren samt personnummer eller tilldelat organisationsnummer för assistansanordnaren. Vidare framgår att annan assistansanordnare än kommun skall ha gällande F-skattsedel och, i förekommande fall, vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Assistansersättning är alltså knutet till viss person och enligt huvudregeln ska stödet betalas ut till denna. Bestämmelserna ovan innebär dock att Försäkringskassan, istället för att betala ut ersättningen direkt till en assistansberättigad, på begäran av den assistansberättigade kan betala ut ersättningen till exempelvis en assistansanordnare under förutsättning att vissa formella krav är uppfyllda. Avtalet Vid prövningen huruvida avtalet mellan KSO och Benyamin Dehaddo är giltigt gör hovrätten samma bedömning av utredningen och drar hovrätten samma slutsatser som tingsrätten har gjort. Ett giltigt avtal om fullt assistansanordnaransvar har således förelegat mellan KSO och Benyamin Dehaddo. Som framgått av den i det föregående redovisade rättsliga regleringen är det den enskilde som är berättigad till assistansersättning och det är denne som innehar rättigheterna som följer med beslutet att bevilja assistansersättning. Hovrätten finner

6 6 SVEA HOVRÄTT Avdelning T mot angiven bakgrund inte att det är visat att det i och med avtalet mellan KSO och Benyamin Dehaddo uppstått något kontraktsliknande förhållande mellan Försäkringskassan och KSO som skulle ge KSO rättigheter gentemot Försäkringskassan. Käromålet kan därför inte vinna bifall på denna grund. Beträffande frågan om Benyamin Dehaddo har anvisat Försäkringskassan att betala assistansersättning till KSO gör hovrätten ingen annan bedömning än den tingsrätten har gjort. Hovrätten anser således liksom tingsrätten att det är utrett att det förelegat en giltig anvisning om att betalning av den assistansersättning som Benyamin Dehaddo hade rätt till skulle göras till KSO. Hovrätten finner också i likhet med tingsrätten att Benyamin Dehaddo genom sitt personliga möte på Försäkringskassan den 7 december 2006 återtagit sin anvisning om att ersättningen skulle betalas direkt till KSO. Beträffande frågan om hur många timmars arbete som har utförts av KSO under tiden den 1 november t.o.m. den 7 december 2006 finner hovrätten att KSO genom tidsrapporterna har visat att bolaget har utfört arbete hos Benyamin Dehaddo med sammanlagt 888 timmar. Sammanfattningsvis innebär det anförda att hovrätten, i likhet med tingsrätten, finner att Försäkringskassan haft en skyldighet att betala ut ersättning till KSO för utfört arbete under perioden den 1 november 2006 t.o.m. den 7 december 2006 i enlighet med KSO:s då gällande betalningsanvisning. Tingsrättens dom ska därför inte ändras i denna del. Hovrätten finner, såvitt avser perioden den 8 december den 31 december 2006, på de skäl tingsrätten anfört inte att Försäkringskassan på grund av avtal eller betalningsanvisning varit skyldig att betala ersättning till KSO för denna period. Försäkringskassan är därför, som tingsrätten funnit, inte på den grunden skyldig att för den perioden betala något ytterligare belopp till KSO.

7 7 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Utfästelse av Försäkringskassan T I likhet med tingsrätten finner hovrätten att de kontakter som förevarit mellan parterna inte kan bedömas inrymma någon utfästelse om betalning från Försäkringskassans sida. Käromålet såvitt avser perioden den 8 december den 31 december 2006 kan därför inte vinna bifall på denna grund. Rättslig reglering beträffande statens skadeståndsansvar Av 3 kap. 2 skadeståndslagen (1972:207) framgår att staten eller en kommun skall ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Skadestånd KSO har gjort gällande att Försäkringskassan genom fel och försummelse i myndighetsutövning orsakat bolaget ekonomisk skada uppgående till yrkade belopp varför Försäkringskassan är skadeståndsskyldig gentemot KSO. Bolaget har i hovrätten till förtydligande av sin talan i denna del anfört att myndighetsutövningen bestått i Försäkringskassans beslut att avtalet mellan KSO och Benyamin Dehaddo inte skulle tillmätas någon rättsverkan och Försäkringskassans efterföljande agerande i förhållande till KSO. Försäkringskassan har häremot anfört att beslutet om till vem Försäkringskassan ska betala assistansersättning inte är ett led i myndighetsutövning. Försäkringskassan har vidare gjort gällande att Benyamin Dehaddo inte har orsakats någon skada genom att betalning inte erlagts till KSO och att en betalningsanvisning inte medför några rättsliga skyldigheter för Försäkringskassan gentemot assistansanordnaren. För det fall ekonomisk skada skulle anses ha uppkommit är det enligt Försäkringskassan fråga om en tredjemansskada som inte kan ersättas enligt svensk rätt. Begreppet vid myndighetsutövning i 3 kap. 2 skadeståndslagen innebär att det ska röra sig om beslut eller andra åtgärder av en myndighet som inneburit skada som har

8 8 SVEA HOVRÄTT Avdelning T visst samband med själva myndighetsutövningen. Av rättspraxis på området framgår att begreppet i och för sig har tillämpats restriktivt men att åtgärder som står i omedelbart och naturligt samband med beslut, som innebär myndighetsutövning, kan vara ersättningsgilla (se t.ex. NJA 1985 s. 696 I). Det har framkommit i målet att frågan om vem assistansersättningen skulle utbetalas till har berörts vid såväl skriftväxling som telefonsamtal mellan Försäkringskassan och KSO gällande assistansanordnaravtalet mellan Benyamin Dehaddo och KSO och föreliggande betalningsanvisningar. Det har vidare framkommit att Försäkringskassan bedömt att KSO inte skulle få någon ersättning överhuvudtaget, trots att arbetet med personlig assistans hos Benyamin Dehaddo ostridigt utförts enbart av personal anställd hos KSO åtminstone under november och december månad Denna bedömning har lett fram till beslut av Försäkringskassan att utbetala ersättningen i fråga till annan mottagare än KSO. Hovrätten finner på grund av det anförda att Försäkringskassans agerande får anses ha sådant samband med utbetalningsbeslutet att det faller in under begreppet vid myndighetsutövning. I målet har framkommit att handläggare på Försäkringskassan har ingått i bedömning av och ställningstagande till om assistansanordnaravtalet mellan Benyamin Dehaddo och KSO var giltigt. Vidare är klarlagt att det förekommit både skriftväxling och telefonsamtal mellan Försäkringskassan och KSO som rört Benyamin Dehaddo och betalning av assistansersättningen. Mot denna bakgrund anser hovrätten att Försäkringskassans agerande får anses ha ägt rum vid myndighetsutövning. Hovrätten har vidare att pröva om Försäkringskassan agerat felaktigt eller försumligt. Vid den bedömningen beaktar hovrätten om handlandet i objektiv mening framstår som att det avvikit från ett normalt förfarande utifrån allmänhetens synpunkt. Hovrätten finner att det som framkommit kring Försäkringskassans agerande i detta fall har innefattat sådant fel eller sådan försummelse vid myndighetsutövning som i och för sig kan grunda skyldighet för staten att ersätta skada enligt 3 kap. 2 skadeståndslagen.

9 9 SVEA HOVRÄTT Avdelning T En ytterligare fråga gäller om KSO som assistansanordnare tillhör den ersättningsberättigade kretsen. Det står klart att KSO inte hade någon talerätt för det fall fråga skulle uppkommit beträffande beslutet att tillerkänna Benyamin Dehaddo full assistansersättning och att bolaget inte heller hade någon talerätt om fråga skulle ha uppkommit beträffande assistansersättningens storlek. Detta behöver dock inte utesluta att KSO ska anses tillhöra den krets som kan vara berättigad till skadestånd av det allmänna. Försäkringskassan har anfört att för det fall skada skulle ha uppkommit har det i så fall rört sig om en så kallad tredjemansskada, som inte ska ersättas. Hovrätten gör för sin del en annan bedömning. Den skada KSO gör gällande, d.v.s. att Försäkringskassan utbetalt ersättning för arbete som utförts av anställda hos KSO till annan mottagare än KSO, är uppenbarligen att betrakta som en skada som uppkommit som en direkt följd av Försäkringskassans agerande. Hovrätten finner vid en sammantagen bedömning att omständigheterna i detta fall är sådana att KSO genom Försäkringskassans nyss angivna åtgärd berörts på ett sådant sätt att bolaget måste anses tillhöra den krets som i och för sig kan komma i fråga för rätt till ersättning för ren förmögenhetsskada enligt 3 kap. 2 skadeståndslagen. Hovrätten övergår härefter till att pröva skadans storlek för den aktuella perioden, dvs. den 8 december 2006 den 28 februari KSO har anfört att det yrkade beloppet avser dels utfört arbete, dels andra kostnader som företaget haft, såsom personalkostnader och utebliven vinst. Beträffande perioden den 8 december 2006 den 31 december 2006 har KSO gett in tidsrapporter avseende det arbete som bolaget har utfört hemma hos Benyamin Dehaddo medan det saknas närmare utredning avseende utfört arbete och kostnader för perioden den 1 januari 2007 den 28 februari Hovrätten finner att KSO genom tidsrapporterna för perioden den 8 december den 31 december 2006 har visat att bolaget utfört arbete hos Benyamin Dehaddo under 24 dagar med sammanlagt 576 timmar. Eftersom timersättningen under den perioden ostridigt var 219 kronor innebär det en sammanlagd assistansersättning om kronor. Då KSO inte har fått någon assistansersättning för denna period finner hovrätten det visat att den förmögenhetsskada som KSO lidit under denna period

10 10 SVEA HOVRÄTT Avdelning T motsvarar detta belopp. Försäkringskassan ska därför förpliktas att till KSO att för perioden den 8 december den 31 december 2006 utge kr jämte yrkad ränta. När det gäller yrkandet avseende januari och februari månad 2007 finner hovrätten inte att KSO har visat att anställda hos KSO har utfört något arbete under denna period. Det kan även noteras att avtalet om assistansanordnaransvar inte stadgar något om hur eller när betalning av assistansersättningen ska ske eller något om ersättningens storlek. Det föreligger därför oklarheter kring vad Benyamin Dehaddo har förbundit sig till och vad avtalet inneburit beträffande storleken på ersättning. Det framgår inte heller av avtalet mellan KSO och Benyamin Dehaddo hur mycket assistansersättning som skulle ha utgått under denna period och följaktligen inte heller hur stor bolagets eventuella förlust kan ha varit under perioden. Mot bakgrund härav anser hovrätten inte att KSO visat att bolaget lidit någon skada under perioden den 1 januari 2007 den 28 februari Något skadestånd på grund av utebliven vinst eller skadestånd för personalkostnader för dessa månader ska därför inte utgå. Skadestånd på grund av bristande information I 3 kap. 3 skadeståndslagen (1972:207) stadgas att staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte kan anses visat att Försäkringskassan har lämnat felaktiga upplysningar som kan grunda skadeståndsskyldighet gentemot KSO. Rättegångskostnader Den ovan angivna utgången innebär att KSO fått delvis bifall till sitt käromål. Av yrkade kr ska således Försäkringskassan förpliktas att utge kr (vid

11 11 SVEA HOVRÄTT Avdelning T tingsrätten kr). Detta innebär alltså att KSO fått framgång med i det närmaste hälften av det omtvistade beloppet och att parterna är att ses som i samma mån vinnande och tappande. Fördelning av rättegångskostnaderna utifrån enbart en sådan beloppsberäkning skulle då innebära att rättegångskostnaderna ska kvittas. En större del av utredningen i målet har emellertid gällt dels frågan om avtalet mellan Benyamin Dehaddo och KSO överhuvud taget ska kunna medföra rätt till ersättning för KSO, dels frågan om KSO har rätt till skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada, frågor där KSO i allt väsentligt fått framgång. Den del av utredningen som gällt ersättningens respektive skadeståndets storlek är av begränsat slag. Mot angiven bakgrund anser hovrätten att KSO bör tillerkännas jämkad ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten på så sätt att Försäkringskassan ska förpliktas att ersätta hälften härav (jfr NJA 1978 s. 307). Då av KSO yrkad ersättning för rättegångskostnaderna vid tingsrätten, kr, och i hovrätten, kr, får anses skäliga innebär detta att Försäkringskassan ska ersätta KSO för rättegångskostnader vid tingsrätten med kr och i hovrätten med kr jämte ränta. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit f.d. hovrättsrådet Lars Hesser, hovrättsrådet Katja Isberg Amnäs och tf. hovrättsassessorn Malin Eriksdotter, referent. Enhälligt.

12 Bilaga A 1 Meddelad i Stockholm Mål nr KÄRANDE KS Omtanke AB, Gjutarplan Järfälla Ombud: Advokat Jens-Victor Palm Legio Advokatfirma AB Box Stockholm SVARANDE Försäkringskassan, Stockholm Ombud: Serdar Gürbüz c/o Försäkringskassan Stockholm SLUT 1. Försäkringskassan ska till KS Omtanke AB betala kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 16 januari 2007 till dess betalning sker. 2. Försäkringskassan ska ersätta KS Omtanke AB för rättegångskostnader med kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 18 november 2011 till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

13 2 BAKGRUND Benyamin Dehaddo, som led av Huntingtons sjukdom, beviljades den 10 oktober 2006 hel assistansersättning att gälla från juli månad samma år. Vid den tidpunkten fungerade KS Omtanke AB (KSO) som samordnare av Benyamin Dehaddos personliga assistenter. Tvist har uppkommit mellan KSO och Försäkringskassan om betalning för de tjänster som KSO har utfört åt Benyamin Dehaddo under hösten 2006 och början av år Benyamin Dehaddo har sedermera avlidit. YRKANDEN M.M. KSO har yrkat att Försäkringskassan ska förpliktas betala i första hand kr, jämte ränta enligt 6 räntelagen på kr från den 16 januari 2007, på kr från den 18 januari 2007 och på kr från den 10 mars 2007, allt till dess betalning sker, i andra hand kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 16 januari 2007 till dess betalning sker, i tredje hand kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 16 januari 2007 till dess betalning sker. Försäkringskassan har bestritt yrkandena. Försäkringskassan har vitsordat sättet att beräkna ränta. Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

14 3 GRUNDER OCH ÖVRIGA OMSTÄNDIGHETER KSO Benyamin Dehaddo och KSO ingick ett avtal om fullt assistansansvar avseende perioden den 1 november 2006 den 31 oktober 2007 med en uppsägningstid om tre månader. Ersättningen för assistansansvaret skulle betalas direkt från Försäkringskassan till KSO. KSO har fakturerat Försäkringskassan den 2 januari, den 8 januari och den 28 februari Fakturan den 2 januari 2007 avser ersättning för november-december 2006, totalt arbetade timmar à 219 kr. Fakturan den 8 januari 2007 avser ersättning för januari 2007, totalt 744 timmar à 228 kr. Fakturan den 28 februari 2007 avser ersättning för februari 2007, totalt 672 timmar à 228 kr. KSO sade upp avtalet med Benyamin Dehaddo till upphörande den 28 februari Mellan KSO och Försäkringskassan har förelegat ett kontraktsliknande förhållande som har sin grund i Försäkringskassans agerande. Försäkringskassan är därför på avtalsrättslig grund betalningsskyldig mot KSO för det arbete som KSO har utfört åt Benyamin Dehaddo under tiden den 1 november den 31 december 2006 samt den 1 januari 31 mars I fråga om ersättningen avseende tiden den 1 november den 31 december 2006 har dessutom en muntlig utfästelse lämnats av Försäkringskassan genom Kristina Jäger om att Försäkringskassan skulle betala KSO:s fakturor avseende nämnda tid, vilket åberopas som en alternativ grund. I andra hand gör KSO gällande att Försäkringskassan är skadeståndsskyldig mot KSO. Försäkringskassan har genom fel och försummelse i myndighetsutövning orsakat KSO ekonomisk skada uppgående till yrkade belopp. Försäkringskassan har vidare brustit i sin informationsplikt gentemot KSO varför skadeståndsskyldighet även föreligger enligt 3 kap. 3 skadeståndslagen.

15 4 Kristina Andersson driver KSO sedan år 2005 och utför uppdrag rörande personlig assistans åt Järfälla kommun. Från den 1 november 2006 övertog Försäkringskassan ansvaret för personlig assistans. Det är brukaren, dvs. i detta fall Benyamin Dehaddo, som väljer vilket bolag man vill anlita. Bolaget anställer sedan personal som personliga assistenter åt brukaren. I detta fall valde Benyamin Dehaddo KSO att utföra personlig assistans 24 timmar om dygnet. Försäkringskassan genom Kristina Jäger hade insikt i Benyamin Dehaddos förhållanden och visste att han ville anlita KSO. Benyamin Dehaddo pekade ut personer som KSO anställde som hans personliga assistenter, bl.a. hans syster, svåger och flickvän Gun Holmqvist. Ett skriftligt avtal ingicks mellan Benyamin Dehaddo och KSO avseende perioden den 1 november 2006 den 31oktober 2007, varav Försäkringskassan fick ett exemplar. Försäkringskassan ville att anvisningen om att betalning skulle ske direkt från Försäkringskassan till KSO skulle framgå av själva avtalstexten, varför ett nytt skriftligt avtal upprättades. Benyamin Dehaddo var för trött för att skriva på det nya exemplaret och Gun Holmqvist undertecknade det därför på uppdrag av Benyamin Dehaddo. Benyamin Dehaddo var mycket sjuk och under november månad 2006 uppkom konflikter med en del av de personliga assistenterna. Kristina Andersson informerade Benyamin Dehaddo om att han hade möjlighet att säga upp avtalet med KSO. Kristina Andersson föreslog även att en god man skulle förordnas för honom. Situationen blev till slut ohållbar och KSO sade den 30 november 2006 upp avtalet med Benyamin Dehaddo till upphörande den 28 februari Benyamin Dehaddo besökte Försäkringskassan och meddelade att han ville anlita ett annat företag, Jakobs Omtanke AB. Benyamin Dehaddo hävdade vid besöket att han inte hade skrivit på något avtal med KSO, vilket ledde till att Försäkringskassan i början av december 2006 bedömde att avtalet mellan KSO och Benyamin Dehaddo inte var giltigt. KSO informerades inte om Försäkringskassans bedömning på ett korrekt sätt. Försäkringskassan kände till hur undertecknandet av avtalet med KSO hade gått till och var medveten om KSO:s uppfattning att avtalet var giltigt.

16 5 Den 7 december 2006 ingick Benyamin Dehaddo ett avtal med Jakob Omtanke AB. Den 11 december 2006 informerade Kristina Andersson Försäkringskassan per telefon om att KSO avsåg att fortsätta att utföra assistanstjänster åt Benyamin Dehaddo, vilket också skedde. Efter den 31 december 2006 släppte Benyamin Dehaddo in endast en av de personliga assistenter som var anställd av KSO. Han utförde tjänster som personlig assistent åt Benyamin Dehaddo t.o.m. den 28 februari KSO har som brukligt är skickat in redovisning av antalet arbetade timmar till Försäkringskassan. KSO fick ingen information om att Försäkringskassan i stället tänkte betala till Jakob Omtanke AB. Först den 19 januari 2007 meddelade Försäkringskassan Kristina Andersson att KSO inte skulle få någon ersättning, med hänvisning till att Benyamin Dehaddo hade sagt att han inte hade undertecknat avtalet med KSO. Först den 13 februari 2007 fick Kristina Andersson ett skriftligt besked från Försäkringskassan därom. Den 12 februari 2007 betalade Försäkringskassan ersättning för november och december 2006 till Jakob Omtanke AB, vilket bolag inte har utfört något arbete hos Benyamin Dehaddo under nämnda tidsperiod. KSO:s anspråk avser följande tidsperioder. Period I, den 1 november den 7 december Endast KSO har haft ett avtal med Benyamin Dehaddo och endast personal anställd av KSO har utfört arbete hos honom. Period II, den 8 december den 31 december Benyamin Dehaddo har avtal med KSO och Jakob Omtanke AB. Endast personal anställd av KSO har utfört arbete hos honom. Period III, den 1 januari den 28 februari Benyamin Dehaddo har avtal med KSO och Jakob Omtanke AB. Från KSO har en personlig assistent arbetat åt Benyamin Dehaddo, övriga har varit från Jakob Omtanke AB.

17 6 Försäkringskassan Assistansersättning är ett stöd som är knutet till den person som behöver assistans. Försäkringskassan betalar ut stödet till den som är berättigad. Försäkringskassan får under vissa förutsättningar betala assistansersättning direkt till anordnaren. För detta krävs ett skriftligt avtal mellan den stödberättigade och anordnaren samt en anvisning från den stödberättigade till Försäkringskassan att betala ut ersättningen direkt till anordnaren. Den stödberättigade kan när som helst byta anordnare och ge Försäkringskassan en ny betalningsanvisning. Försäkringskassan har ingen skyldighet att kontrollera det bakomliggande avtalsförhållandet. Om de formella kraven är uppfyllda har Försäkringskassan att betala ut ersättning till den som den ersättningsberättigade anvisar. Försäkringskassan vitsordar att Benyamin Dehaddo ville anlita KSO som samordnare och att KSO anvisades som betalningsmottagare. I detta fall har något avtal inte förelegat mellan Benyamin Dehaddo och KSO. I vart fall har Benyamin Dehaddo återtagit betalningsanvisningen. Försäkringskassan är därför inte skyldig att betala till KSO. Sedan Benyamin Dehaddo träffat avtal med Jakob Omtanke AB har Försäkringskassan beslutat att betala assistansersättningen till det bolaget. Ett sådant beslut utgör inte myndighetsutövning. Försäkringskassan bestrider att det förelegat något kontraktsliknande förhållande mellan Försäkringskassan och KSO. Försäkringskassan bestrider påståendet om en utfästelse att betala. Beslutet om till vem Försäkringskassan ska betala är inte ett led i myndighetsutövning. Om en ekonomisk skada anses ha uppkommit är det fråga om en tredjemansskada som inte ersätts enligt svensk rätt. Benyamin Dehaddo har inte orsakats någon skada genom att betalning inte erlagts till KSO.

18 7 Försäkringskassan bestrider att den brustit i informationsplikt. Benyamin Dehaddo har vid ett personligt besök hos Försäkringskassan uppgett att han inte har undertecknat avtalet med KSO och att Kristina Andersson sade att någon annan kunde underteckna det. Försäkringskassan gjorde bedömningen att Benyamin Dehaddo hade återtagit sin begäran om utbetalning av assistansersättning till KSO. Den 7 december 2006 besökte Benyamin Dehaddo och en person från Jakob Omtanke AB Försäkringskassan. Ett avtal undertecknades och Försäkringskassan beslutade att betala ut assistansersättningen till Jakob Omtanke AB. Den 11 december 2006 upplyste Försäkringskassan Kristina Andersson om att avtalet mellan Benyamin Dehaddo och KSO inte var giltigt. BEVISNING Parterna har åberopat skriftlig bevisning. På KSO:s begäran har hållits partsförhör under sanningsförsäkran med Kristina Andersson samt vittnesförhör med Gun Holmqvist. SKÄL Tvisten har sin bakgrund i reglerna om assistansersättning enligt den numera upphävda lagen (1993:389) om assistansersättning och förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Bestämmelserna om assistansersättning regleras numera i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). Lagstiftningen innebär att det är den berättigade till stödet som har rätt till assistansersättning efter beslut därom, och att den berättigade kan anvisa att utbetalning av ersättningen ska ske till annan än den berättigade. Det är ostridigt att Försäkringskassan, för den tid som är aktuell i målet, har betalat ut Benyamin Dehaddos assistansersättning till Jakob Omtanke AB.

19 8 Fanns det ett avtal mellan Benyamin Dehaddo och KSO? Tingsrätten har först att ta ställning till om ett giltigt avtal förelegat mellan KSO och Benyamin Dehaddo. Det är ostridigt att ett skriftligt avtal mellan Benyamin Dehaddo och KSO avseende fullt assistanssamordnaransvar inkom till Försäkringskassan den 6 november Enligt dess lydelse trädde avtalet i kraft den 1 november Vidare är utrett att Försäkringskassan efter att ha tagit del av avtalet uppmanade KSO att justera avtalet på så sätt att det i själva avtalstexten angavs till vilket konto assistansersättningen skulle utbetalas. Ett justerat avtal inkom till Försäkringskassan den 14 november Försäkringskassan har i första hand gjort gällande att avtalet är ogiltigt. Skälet till detta är enligt Försäkringskassan att Benyamin Dehaddo vid ett besök hos Försäkringskassan den 30 november 2006 uppgav att Kristina Andersson besökt honom i hemmet och bett honom skriva under avtalet, men att han på grund av trötthet inte hade skrivit under avtalet. KSO har vitsordat att Benyamin Dehaddo vid tidpunkten för undertecknandet av det justerade avtalet var för trött för att själv underteckna avtalet. KSO har emellertid gjort gällande att Benyamin Dehaddo själv undertecknat KSO:s kopia av det ursprungliga avtalet och att han vid tillfället för undertecknande av det justerade avtalet gav Gun Holmqvist i uppdrag att underteckna avtalet i hans namn. Kristina Andersson och Gun Holmqvist har berättat att Benyamin Dehaddo uppdrog åt Gun Holmqvist underteckna det justerade avtalet vid Kristina Anderssons besök hos Benyamin Dehaddo i november Mot bakgrund av att det i Försäkringskassans journalanteckningar den 18 juli 2006 anges dels att Benyamin Dehaddo inte själv kunde skriva, dels att Benyamin Dehaddo vid Försäkringskassans hembesök samma dag uppgav att han valt KSO som utförare och skulle anlita dem som assistanssamordnare

20 9 framstår det inte som på något sätt anmärkningsvärt att Benyamin Dehaddo gav Gun Holmqvist i uppdrag att underteckna avtalet i hans ställe. Mot bakgrund av det anförda finner tingsrätten det styrkt att Gun Holmqvist undertecknat avtalet på Benyamin Dehaddos uppdrag. Avtalet har därmed blivit bindande för Benyamin Dehaddo. Giltigt avtal om fullt assistanssamordnaransvar har således förelegat mellan Benyamin Dehaddo och KSO. Har Benyamin Dehaddo anvisat Försäkringskassan att betala assistansersättning till KSO? Tingsrätten har därefter att ta ställning till om Benyamin Dehaddo har anvisat KSO som betalningsmottagare för assistansersättningen. Försäkringskassan har uppgett att en betalningsanvisning avseende assistansersättning måste uppfylla vissa kriterier för att vara giltigt. Anvisningen måste för det första vara skriftlig. För det andra ska det av anvisningen framgå till vilket konto utbetalning ska ske och vilket organisationsnummer assistanssamordnaren har. För det tredje ska den ersättningsberättigade bifoga ett skriftligt avtal om personlig assistans mellan honom och assistanssamordnaren. För det fjärde ska assistanssamordnaren ha gällande F- skattesedel och i förekommande fall vara registrerad som arbetsgivare. Tingsrätten finner att de tre första kriterierna är uppfyllda i och med den utformning som avtalet fick efter den justering som Försäkringskassan begärde. Vidare framgår av Försäkringskassans journalanteckningar den 10 november 2006 att Försäkringskassan konstaterat att de övriga två kriterierna varit uppfyllda. En giltig anvisning om att betalning av den assistansersättning som Benyamin Dehaddo hade rätt till skulle ske till KSO har alltså förelegat.

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

DOM Meddelad i Kalmar

DOM Meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 3 DOM 2017-03-15 Meddelad i Kalmar Mål nr T 3316-16 Kärande Sotning & Brandskydd Torsås AB, 556557-5296, Box 57, 385 21 Torsås Ombud: advokaten Thomas Söderqvist och jur.kand.

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm ,.. SVEAHOVRATI 2005-06-15 Stockholm Malnr Sid 1 (4) OVERKIAGATAVGORANDE Stockholms tingsratts, avdelning 6, dom den 18 december 2002 i mal nr T 6-583-98, se bilaga A KLAGANDE Ryska Federationen, Ryska

Läs mer

2012-10-24 Meddelad i Skövde. Per MIKAEL Andersson med firma M. Andersson Gatuköket, 650831-5931 Dragaregränd 5 B 541 70 Skövde

2012-10-24 Meddelad i Skövde. Per MIKAEL Andersson med firma M. Andersson Gatuköket, 650831-5931 Dragaregränd 5 B 541 70 Skövde 1 Meddelad i Skövde Mål nr PA R T E R K Ä R A ND E Per MIKAEL Andersson med firma M. Andersson Gatuköket, 650831-5931 Dragaregränd 5 B 541 70 Skövde Ombud: Jur.kand. Sebastian Scheiman Centrum för rättvisa

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr Kärande 1. A.C.E. European Group Ltd. HRB 58029 Lurgialle 10 60439 Frankfurt am Main 2. Allianz Global Corporate & Specialty, HRB 20312 Königstrasse 28 80802 München

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Patent- och marknadsdomstolen DOM 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 11028-16 KÄRANDE Mercedes-Benz Sverige AB, 556487-1548 Box 50530 202 50 Malmö Ombud: Advokaterna Henrik Wistam och Annie Kabala

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm. Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm

KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm. Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Mål nr T 7268-10 Meddelad i Stockholm PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm SVARANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 060205 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 4608-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens Va-nämnds beslut 2013-03-26 i mål Va 267/10, 269/10, 270/10, 292/10 och 127-128/11, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

DOM 2014-06-25 Stockholm

DOM 2014-06-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 2014-06-25 Stockholm Mål nr T 3478-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-03-08 i mål nr T 9633-12, se bilaga A KLAGANDE Voice the Brand Liberation

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

BESLUT 2012-08-22 Stockholm

BESLUT 2012-08-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 BESLUT 2012-08-22 Stockholm Mål nr F 2774-12 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-03-02

Läs mer

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Svenska Diabetesförbundet, 802007-6512 Box 1107 172 77 Sundbyberg Svarande Storstockholms Diabetesförening, 802005-8650 Torsgatan 8 111 23 Stockholm Ombud:

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

DOM 2015-10-26 Stockholm

DOM 2015-10-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-10-26 Stockholm Mål nr F 7412-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2015-07-23 i mål nr F

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr VÄSTRA SVERIGE 2013-02-21 T 5151-11 Avdelning 2 Göteborg Rotel 24 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 DOM 2016-06-27 Stockholm Mål nr M 8034-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2015-08-20, BVa 91, i mål nr Va 531-12, se bilaga A KLAGANDE Ronneby Miljö och Teknik

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box Johanneshov

DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box Johanneshov KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-04-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3504-11 KLAGANDE MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-04-14 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1376-15 KLAGANDE 1. Jan Engholm Hov Säby 107 592 92 Vadstena 2. Lars Engholm Hov Säby 111 592 92 Vadstena MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2016 T 3753-14 KLAGANDE 1. Concorp Holding B.V. de Waal 40 NL-5684 PH Best Nederländerna 2. Concorp Scandinavia AB i likvidation,

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 21 Patent- och 2016-10-27 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008)

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008) SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2011-04-08 T 740-10 Rotel 020105 Stockholm Sid l (8) KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

DOM 2016-02-23 Stockholm

DOM 2016-02-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0806 2016-02-23 Stockholm Mål nr T 697-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Leporiden 1, 769604-5173

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-20 Stockholm Mål nr F 8160-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-13 i mål nr F 2991-16, se bilaga

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-02-05 Stockholm Mål nr M 7812-14 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-08 i mål M 1348-14, se

Läs mer

DOM 2015-11-16 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-11-16 Meddelad i Helsingborg 1 HELSINGBORGS TINGSRÄTT Avdelning 2 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2015-11-16 Meddelad i Helsingborg Mål nr Ombud: Processföraren Anna Rosenmüller Nordlander

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-11-14 Stockholm

DOM 2012-11-14 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-14 Stockholm Mål nr P 6541-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-20 i mål nr P 1419-12, se bilaga A KLAGANDE E

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 december 2016 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB Frösunda Omsorg AB Box 1021 212 10 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 2684-08 Rättelse/komplettering Dom, Komplettering, 2009-11-09 Beslutat av: rådmannen Åke Söderlind ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2017-03-17 Stockholm Mål nr M 8098-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-02 i mål nr M 128-16, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2555-09 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04 404

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer