DOM Meddelad i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping"

Transkript

1 DOM Meddelad i Linköping Mål nr SÖKANDE VH assistans AB, Östermalmsgatan 87 D Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners Advokatbyrå KB Box Stockholm MOTPART Mjölby kommun Mjölby SAKEN Överprövning av upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 406 Brigadgatan måndag fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

2 2 BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. Mjölby kommun (Kommunen) genomför upphandling avseende Personlig assistans Mjölby med beteckning UH (upphandlingen). Upphandlingen genomförs genom förenklat förfarande och som tilldelningsgrund tillämpas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kommunen har i tilldelningsbeslut antagit ett anbud lämnat av Frösunda Omsorg AB. VH assistans AB (VH assistans) ansöker nu om överprövning av upphandlingen och yrkar att upphandlingen ska göras om. Kommunen motsätter sig bifall till ansökan. VAD PARTERNA ANFÖRT VH assistans Bakgrund I förfrågningsunderlaget punkt 2 anges de kommersiella villkoren såsom avtalstid och ersättning. Punkt 2.2 anger under rubriken Ersättning för uppdraget bl.a. följande: Ersättning inkluderar samtliga kostnader för insatsernas genomförande. Sjuklönekostnader ingår således i de angivna ersättningarna. Detta villkor var anbudsgivaren tvungen att acceptera för att överhuvudtaget komma att beaktas. Sex anbud kom in inom föreskriven tid vilka samtliga kvalificerades till fortsatt utvärdering. I utvärderingen prövades vilket anbud som var det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till erbjuden kvalitet till de av

3 3 Kommunen bestämda ersättningsnivåerna. Utvärderingen gjordes med beaktande av sex utvärderingskriterier för vilka olika vikt anges. I punkt 5.2 beskrivs den metod som Kommunen avsåg tillämpa samt hur det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle tas fram. I tredje stycket under aktuell rubrik anges att: Uppnått poängantal för varje kriterium multipliceras med angiven vikt (procenttal). Får, efter omräkning med hjälp av vikt, flera anbud samma sammanlagda poängantal så vinner det anbud som har högst poäng för kriterierna med högst vikt. Bedömningen av mervärdet ska enligt punkt 5.3 göras av en bedömningsgrupp. Denna bedömningsgrupp som senare benämns utvärderingsgrupp utgörs av en arbetsgrupp inom Omsorgs- och socialförvaltningen i Kommunen, se punkt 5.5. Utvärderingskriteriet Kompetens och erfarenhet har högst vikt, 30 procent, och för vilket anges följande i punkt 5.4.1: Anbudsgivaren ska beskriva erfarenheten att ha bedrivit verksamhet i form av stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken. Anbudsgivaren ska även beskriva hur denne arbetar med kundundersökningar och om sådana genomförs bifoga resultatet från den senaste undersökningen. Beskrivningen ska maximalt omfatta en A4 sida. Erfarenhet poängsätts med 1 poäng per år utöver grundkravet på tre års erfarenhet, dock maximalt 10 poäng. Ytterligare 1 5 poäng erhålls genom att det av beskrivningen gällande kundundersökningar framgår och gjorts tydligt hur detta genomförs och hur resultatet används. Utvärderingskriteriet Inflytande vid rekrytering och anställning har näst högst vikt, 25 procent, och för vilket anges följande i punkt 5.4.2: Anbudsgivaren ska redovisa hur anbudsgivaren kommer att arbeta för att säkerställa att den assistansberättigade ges medbestämmande och inflytande vid rekrytering och anställning av assistenter. En bedömning görs av hur anbudsgivaren åtar sig att arbeta för att säkerställa att de assistansberättigade ges medbestämmande och inflytande vid rekryte-

4 4 ring och anställning av assistenter. Beskrivningen ska maximalt omfatta en A4 sida. 1 5 poäng erhålls genom av att det av åtaganden och beskrivningar framgår och gjorts troligt att utformningen kommer ge mervärde i förhållande till ställda krav och beträffande säkerställande av de assistansberättigades medbestämmande och inflytande vid rekrytering och anställning av assistenter. Mervärde kan t.ex. avse åtagande om att den assistansberättigade alltid erbjuds att genomföra eller medverka vid anställningsintervjuer och i utformning av introduktion. Anbudsgivaren kan ange egna faktorer, baserade på dennes erfarenhet och utveckling av verksamheten, som ligger utöver grundkraven. Sådana faktorer kan komma att godtas om de utgör en utveckling av verksamheten. Lagstridiga förutsättningar för ersättning Det framgår av fastställd praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att sjuklönekostnader inte ska anses ingå i den schabloniserade statliga assistansersättningen (jfr HFD mål nr och samt RÅ 2009 ref. 104). Kostnader för sjuklön för det fall den ordinarie personliga assistenten är sjuk ska bekostas av Kommunen i enlighet med 9 punkt 2 LSS. Sjuklönen för den ordinarie assistenten utgör således ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för assistans till den del behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. (Se även prop. 1992/93:159 s. 177 samt Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning 2003:6 version 12 s. 203 f.). Det förhållandet att Kommunen på sätt som anges i förfrågningsunderlaget under punkt 2 Kommersiella villkor kräver att sjuklönekostnader ska ingå i de angivna ersättningarna vilket anbudsgivaren måste acceptera för att överhuvudtaget komma i fråga för att antas innebär att en kostnad som ska bäras av Kommunen vältras över på utförarna av assistanstjänsterna, vilket strider mot lag och fastställd praxis. Exempelvis när den enskilde ansöker om ersättning för en tillfällig timutökning enligt 9 2 LSS med anledning av en utlandsresa så är det naturligtvis fortfarande Kommunen, och inte underentreprenören eller annan från Kommunen skild utförare, som är ansvarig för att tillgodose detta behov. Det finns ingen princi-

5 5 piell skillnad mellan en utökning i form av timmar såsom vid utlandsresa och utökning i form av sjuklönerelaterade ersättningsgilla kostnader. Skillnaden är endast av praktiskt slag. Kommunen verkar mena att anbudsgivaren har att stå för kostnaden även vid en tillfällig utökning av timmar, vilket är orimligt. Kommunen avhänder sig inte sitt ansvar för den enskildes behov genom anlitande av underentreprenör, utan endast själva utförandet av assistansen. De rättsfall som åberopas av Kommunen är således inte tillämpliga i den uppkomna situationen. Assistansersättningen utbetalas som en schablonersättning vilken bestäms av staten. Schablonersättningen är beräknad att motsvara den genomsnittliga lönekostnaden per timme samt andra kostnader för att utföra den personliga assistansen. Assistansersättningsutredningen har i sitt betänkande (SOU 2014:9) redogjort för en omfattande översyn av ersättningssystemet. Där framgår bl.a. att kostnadsansvaret vid sjuklön åligger kommunen (se s. 140 ff.). Utredningen föreslår bl.a. att sjuklönekostnaden ska läggas in i timschablonen (se s. 173 f. samt s. 253). Enligt Assistansersättningsutredningens resonemang ska således privata anordnare av assistans få ersättning enligt schablon i vilken sjuklönekostnaderna ingår. Denna möjlighet finns inte idag, men ändå har Kommunen satt upp ett villkor i förfrågningsunderlaget som innebär att anbudsgivaren ska bära kostnaden för sjuklöner inom ramen för schablonersättningen som uttryckligen undantar sådan kostnad. Kommunen har i yttrande till rätten hänvisat till det faktum att SOU 2014:9 innehåller ett förslag om att föra in sjuklönen som en kostnadspost i schablonersättningen. Detta är i och för sig korrekt, men Kommunen underlåter att nämna att utredningens förslag innebär att schablonersättningen då ska beräknas på ett helt nytt sätt med beaktande av den utökade kostnaden för sjuklöner. Någon övervältring av sjuklönekostnaden skulle således sannolikt inte ske och Kommunens hänvisning är inte relevant.

6 6 Kommunen argumenterar även kring att anbudsgivarna i upphandlingen ska ha möjlighet att fritt offerera ett pris och i ett sådant ta hänsyn till de kostnader som uppstår när de ordinarie assistenterna blir sjuka. Någon sådan möjlighet har inte funnits. För att anbudsgivarnas anbud inte direkt skulle uteslutas var anbudsgivarna tvungna att acceptera ett fast pris för leverans av tjänsten. Kommunen anger i förfrågningsunderlaget i punkt att upphandlingen genomförs som en ren kvalitetsupphandling där den upphandlande myndigheten sätter ett fast pris och utvärderar endast kvaliteten. Kommunens påstående att [d]en ersättning som Kommunens entreprenör får bestäms vid upphandlingen i konkurrens med andra anbudsgivare saknar helt stöd i upphandlingsunderlaget och VH assistans kan inte förstå varifrån Kommunen härleder påståendet. Vidare kommer Kommunen genom att sätta ett fast pris på levererad tjänst att på ett negativt sätt påverka kvaliteten på assistansen. Till skillnad mot den privata anordnaren måste anbudsgivaren inom ramen för schablonersättningen nu även bära sjuklönekostnaden, vilket kommer att få till följd att arbetsmiljöfrämjande åtgärder kommer att bli tvungna att reduceras till nackdel för den assistansberättigade. I SOU 2014:9 framgår att branschen för personlig assistans är unik eftersom särskild ersättning utgår för att täcka sjuklönekostnader för anställd personal. Att applicera traditionella affärsekonomiska resonemang på denna bransch går inte. Det medför således konkurrenshinder att frånsäga kommunala assistansanordnare, som i form av underentreprenad utför assistans å kommunens vägnar, denna rätt. I praktiken innebär Kommunens förfarande att konkurrensen snedvrids mellan kommunalt anordnad assistans genom underentreprenad och privat anordnad assistans. Den senare aktören kommer nämligen att få ersättning för sjuklönekostnader och kan leverera ett större mervärde till den assistansberättigade för samma schablonbelopp än vad den kommunala aktören kan. Då den assistansberättigade alltid har rätt att välja anordnare så kommer denne att välja den an-

7 7 ordnare som kan leverera störst värde. Detta kommer att vara till nackdel för den anbudsgivare som tilldelas kontrakt av Kommunen. Dessa brister är enligt VH assistans så allvarliga att upphandlingen ska göras om. Oklara utvärderingskriterier samt utvärderingsmetod VH assistans gör gällande att förfrågningsunderlaget varit oklart avseende utvärderingsmetod och utvärderingskriterier och att detta medfört att det inte varit klart för anbudsgivarna hur utvärderingen skulle ske. Förfrågningsunderlaget uppfyller därför inte kravet på transparens: Kommunen har i förfrågningsunderlaget på olika platser angett hur utvärdering ska ske i form av att mervärde ska tilldelas enligt viss beskriven poängsättning (se punkt 5.2, 5.3, samt 5.4.2). Poängsättningen som beskrivs i bl.a. dessa punkter ger dock utrymme för parallella bedömningar. Det framgår heller ingenstans i förfrågningsunderlaget hur utvärderingsgruppen kommer att arbeta. Under upphandlingens gång besvarades frågan om hur utvärderingsgruppen skulle vara sammansatt men det saknades alltjämt uppgift om hur bedömningarna skulle gå till var det fråga om en relativ bedömning av anbuden eller skulle det ske på objektiv grund? Av bifogat utvärderingsprotokoll framgår endast att utvärderingsgruppen bestått av sex individer vilka gjort individuella bedömningar av respektive anbud och utvärderingskriterium. Först i tilldelningsbeslutet framgår uppgifter om hur utvärderingen av anbu-

8 8 den skett för tilldelning av kontrakt. Denna information saknas i förfrågningsunderlaget. Vidare anges först i tilldelningsbeslutet att avrundning har skett av det genomsnittsbetyg som varje anbud fått för respektive utvärderingskriterium. Enligt VH assistans uppfattning fanns det inget behov av att tillämpa någon avrundning överhuvudtaget. Den av Kommunen tillämpade avrundningsprincipen varmed ett genomsnittsbetyg på varje kriterium tagits fram och därefter avrundats till närmsta heltal har sammantaget medfört att den slutliga poängen avvikit från den poäng som borde tilldelats med tillämpning av en matematiskt korrekt metod. För att exemplifiera har det lett till att en anbudsgivare som för visst utvärderingskriterium får genomsnittsbetyget 4,4 får samma betyg som en anbudsgivare som har genomsnittsbetyget 4,1. Båda anbudsgivarna tilldelas då betyget 4 för det aktuella utvärderingskriteriet. Avrundningseffekten förstärks därefter när det viktade värdet av respektive utvärderingskriterium summeras. Det råder stor osäkerhet om Kommunen faktiskt har tillämpat en matematiskt korrekt metod vid beräkning av poäng för anbuden och den tillämpade avrundningsprincipen har kunnat leda till att inte det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. VH assistans gör vidare gällande att Kommunen har valt en utvärderingsmodell som saknar objektivt mätbara kriterier. Utvärderingsmodellen uppfyller därmed inte kravet på transparens och har medfört att principerna om likabehandling och icke-diskriminering satts åsido vid utvärderingen genom att VH assistans har tilldelats färre poäng än vad bolaget borde ha erhållit inom ramen för de angivna utvärderingskriterierna. I realiteten har Kommunen obegränsad valfrihet vid tilldelning av kontrakt.

9 9 Ett exempel är rörande utvärderingskriteriet Kompetens och erfarenhet där anbudsgivaren skulle redovisa tidigare kundundersökningar så att det av anbudet framgår och gjorts tydligt att kundundersökningar genomförs och vilka resultat anbudsgivaren erhöll i dessa. VH assistans beskrev tydligt vilka kundundersökningar som regelbundet genomfördes samt att bolaget i dessa alltid fick mycket positiva besked, men bolaget erhöll trots detta bara fyra poäng av fem möjliga. Ett annat exempel är att Kommunen har tilldelat det vinnande anbudet från Frösunda Omsorg AB ett större mervärde i fråga om utvärderingskriteriet Inflytande vid rekrytering och nyanställning. VH assistans menar att den beskrivning som lämnats av bolaget för detta utvärderingskriterium borde ha tilldelats en högre poäng. VH assistans erbjuder ett stort mervärde genom olika grader av inflytande som den assistansberättigade kan välja samt även fullt inflytande. Enligt VH assistans är det även här mycket svårt att se i vilka avseenden det som angavs i det vinnande anbudet kan rendera i fler poäng i utvärderingen. Notera att nyckelorden kravspecifikation och utformning och godkännande av annons är desamma. Sammantaget brister förfrågningsunderlaget och den valda utvärderingsmodellen i transparens, vilket medfört att principerna om likabehandling och icke-diskriminering åsidosatts vid utvärderingen. Upphandlingen strider därför mot 1 kap. 9 LOU och bristerna är så omfattande att upphandlingen måste göras om.

10 10 Skada De fel och brister i förfrågningsunderlag respektive utvärderingsmodell som behandlats har medfört att VH assistans har lidit eller kan komma att lida skada eftersom kontraktet har tilldelats annan anbudsgivare. Kommunen Förutsättningar för ersättning Den aktuella upphandlingen omfattar ett anlitande av en leverantör att för Kommunens räkning, i dess egenskap av assistansanordnare, utföra personlig assistans. Kommunalrättsligt och även upphandlingsrättsligt är det fråga om en alternativ driftform till s.k. kommunal egenregi i form av en entreprenad. Nämnda förhållanden framgår uttryckligen av punkt 1.2 i förfrågningsunderlaget. Detta förhållande ska inte förväxlas med en situation där den enskilde väljer att med stöd av beslut enligt 9 2 LSS eller 51 kap. socialförsäkringsbalken ge en privat vårdgivare i uppdrag att utföra assistansen åt vederbörande. VH assistans har till synes inte förstått den bakomliggande förvaltningsrättsliga regleringen i LSS och socialförsäkringsbalken gällande personlig assistans. Reglerna om rätt till tillkommande ersättning från kommunen på grund av ordinarie assistents sjukdom gäller endast när den assistansberättigade personen köper sin assistans från en privat assistansanordnare (jfr SOU 2014:9 s. 142.) Samtidigt måste påpekas att det är fråga om en rätt till tillkommande ersättning för den enskilde, inte den privata anordnaren, och denna situation omfattas inte av aktuell upphandling. När Kommunen i sin roll som assistansanordnare anlitar en enskild vårdgivare att för Kommunens räkning efter en upphandling enligt LOU utföra personlig assistans

11 11 bestäms ersättningen utifrån vad som avtalas mellan Kommunen som den upphandlande myndigheten och leverantören av assistanstjänsterna. Att de bakomliggande reglerna om personlig assistans ska tillämpas på nämnda sätt framgår dessutom av RÅ 2005 ref. 85. Av domen framgår att det inte är möjligt för den enskilde att medelst domstolsprövning angripa den ersättning som betalats av en kommun direkt till en privat utförare av den personliga assistans som beviljats den enskilde. Av detta följer att exempelvis ett villkor om pris är en avtalsfråga som i förevarande fall avgörs genom upphandling. Vidare föreslår Assistansutredningen i sitt betänkande (SOU 2014:9) att kostnaden för sjuklön ska föras in som en kostnadspost i timschablonen. Anordnaren och den egna arbetsgivaren får därigenom ta ett ansvar både för kostnaderna för den sjuka assistenten och för tillhandahållandet av en vikarie samt att finansiera detta (jfr s. 184 ff.). Kommunen anser att det är fullt möjligt att inom ramen för den aktuella upphandlingen göra just detta. Den ersättning som Kommunens leverantör får bestäms vid upphandlingen i konkurrens med andra anbudsgivare. VH assistans har förväxlat förevarande fall och även föremålet för upphandlingen med vad som annars gäller när enskilda med beslut om antingen biträde av personlig assistens från kommunen eller beslut om assistansersättning från Försäkringskassan på egen hand anordnar utförandet genom att själv anställa sina assistenter. Det av VH assistans åberopade avgörandet från HFD i mål nr rörde en enskild som hade assistansersättning enligt då gällande LASS och som hade sin assistans anordnad på annat sätt än genom kommunens försorg. Avgörandet saknar således all juridisk relevans i sammanhanget och har ingen som helst tilllämplighet på det köp av tjänster som omfattas av upphandlingen.

12 12 Det villkor gällande pris som framgår av punkt 2.2 i förfrågningsunderlaget reglerar det avtalsförhållande som ska råda mellan Kommunen och den presumtive vinnaren av kontraktet i upphandlingen. Villkoret stipulerar ett helhetspris i vilket samtliga kostnader för assistansen, däribland sjuklönekostnader, ska ingå. Ett sådant villkor är affärsmässigt och återfinns vanligen i dylika förfrågningsunderlag gällande såväl upphandling av personlig assistans som hemtjänst och andra tjänster på omsorgsområdet. Ersättningsnivån är inte en fråga för domstolsprövning utan fastställs i likhet med alla entreprenadförhållanden i avtal mellan parterna. Det står en anbudsgivare fritt att i sitt offererade pris ta hänsyn till de kostnader som uppstår när de ordinarie assistenterna blir sjuka. Den statistiska förekomsten av sjukfall är väl belyst och återfinns t.ex. i LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77). Konsekvensen av ett sådant villkor blir inte att gällande regler om kostnadsansvar enligt LSS och socialförsäkringsbalken sätts ur spel eller vältras över på den utvalda leverantören. De invändningar som VH assistans anfört kan således inte göras gällande som grund för överprövning enligt LOU. Utvärderingskriterier och utvärderingsmetod I förfrågningsunderlaget anges att anbuden kommer att poängsättas enligt poängskala som redovisas nedan. Poäng erhålls för det mervärde som redovisas i förhållande till ställda krav på tjänsten. Bedöms det inte föreligga något mervärde utgår det inte någon poäng. Utvärderingskriterierna är som följer och viktas enligt angiven procentsats: Kompetens och erfarenhet, 30 procent Säkerställande av assistans och kontinuitet, 25 procent Inflytande vid rekrytering och anställning, 15 procent

13 13 Inflytande över assistansersättningens användning, 15 procent Personalutveckling, 10 procent Arbetsledning, 5 procent För vart och ett av de sex utvärderingskriterierna kan anbudsgivaren erhålla 0 5 poäng. Undantag är inom utvärderingskriteriet gällande Kompetens och erfarenhet där erfarenhet kommer poängsättas med 1 poäng per år utöver grundkravet på tre års erfarenhet, dock maximalt 10 poäng. Vidare anges i förfrågningsunderlaget att bedömningen av åtaganden och beskrivningar beträffande utvärderingskriterierna kommer att genomföras av en arbetsgrupp inom Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun. Under pågående upphandling delgavs alla intressenter, via Frågor och svar, en specificering över vilka sex tjänstemän/professioner som ingick i arbetsgruppen. Det anges även att poängsättning sker utifrån det mervärde, i förhållande till ställda krav på tjänsten, som bedömningsgruppen anser finnas för varje kriterium. Maximal poäng som kan uppnås är 40. Inom arbetsgruppen har varje tjänsteman/profession genomfört en utvärdering av inkomna anbud utifrån ovanstående beskrivning. Poäng har satts mellan 0 5 för varje kriterium. När poängen från de sex utvärderingarna sedan sammanräknades dividerades resultatet med sex för att få ett poängresultat mellan 0 5 poäng och en maximal poäng om 40. Om detta inte genomförts skulle resultatet av utvärderingen blivit andra och högre poäng än vad som angivits i förfrågningsunderlaget. När det gäller frågan om likabehandling och proportionalitet utifrån möjligheten att få maximalt 10 poäng för erfarenhet utöver grundkrav, så har en kompletterande sammanställning gjorts av utvärderingen. Utvärderingskriteriet Kompetens och erfarenhet innehåller två delar, arbete med kundundersökningar och användande av resultatet 0 5 poäng samt erfarenhet

14 14 utöver grundkravet upp till 10 poäng, maximalt 15 poäng för hela kriteriet. I denna sammanräkning har alla poäng skrivits ut samt att det inte räknats några ytterligare poäng för erfarenhet utöver grundkravet om tre år. Inom utvärderingskriteriet har således bara de poäng som avser kundundersökningar räknats med. En enskild ska genom insatser enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor och insatserna ska vara anpassade till den enskildes individuella behov samt utgå från en helhetssyn över den enskildes situation. Därav anser Kommunen att det är av största vikt att den som efter upphandling ska utföra uppdraget eftersöker de enskildas uppfattning av utförandet av assistansen. Det anses således rimligt att detta kriterium värderas högst med en viktning om 30 procent. Bortses dessutom från delen gällande erfarenhet utöver grundkravet om tre år, som alla anbudsgivare uppfyller, så ges ingen anbudsgivare någon särskild fördel. En sammanställning utifrån ovan angiven beskrivning resulterar inte i någon annan utgång av utvärderingen. Den anbudsgivare som uppnår högst viktad poäng är Frösunda Omsorg AB som enligt tilldelningsbeslutet tilldelades kontraktet. Av förfrågningsunderlaget framgår att det är sammanlagd poäng efter viktning som avgör utfallet. Det beskrivs att uppnått poängantal för varje kriterium multipliceras med angiven vikt (procenttal). Kommunen har dessutom, mot bakgrund av den kritik som framförts, även genomfört en utvärdering utan någon avrundning. En sådan beräkning, utan någon avrundning, påverkar varken den inbördes ordningen mellan anbuden eller valet av leverantör. Någon brist i denna del som skulle medföra att upphandlingen ska göras om föreligger därmed inte.

15 15 SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Enligt 16 kap. 6 LOU ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts, om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 eller någon annan bestämmelse i LOU och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada. I 1 kap. 9 LOU anges att upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. I mål om ingripande enligt LOU gäller som huvudprincip att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt ska ange vilka omständigheter talan grundas på och att domstolens prövning är begränsad till de grunder som parten har åberopat (jfr RÅ 2009 ref. 69). VH assistans har i målet anfört dels att Kommunen uppställt ett kvalificeringskriterium avseende ersättning som strider mot lag, dels att förfrågningsunderlaget och den valda utvärderingsmodellen brister i transparens vilket medfört att principerna om likabehandling och icke-diskriminering åsidosatts vid utvärderingen och att bristerna är så omfattande att upphandlingen ska göras om. Ersättning för uppdraget När det gäller bolagets invändning att Kommunen har uppställt ett kvalificeringskriterium som strider mot lag så är förvaltningsrättens prövning begränsad till frågan om Kommunen har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 eller någon annan bestämmelse i LOU. Enligt förvalt-

16 16 ningsrätten utgör LOU inte hinder mot att reglera ersättningen för uppdraget på sätt som skett i förfrågningsunderlaget. Det föreligger därmed inte något skäl för ingripande enligt 16 kap. 6 LOU på denna grund. Utvärderingskriterier och utvärderingsmetod VH assistans har anfört att Kommunen i förfrågningsunderlaget har angett hur utvärdering ska ske i form av att mervärde ska tilldelas enligt viss beskriven poängsättning, men att denna poängsättning ger utrymme för parallella bedömningar. Bolaget menar vidare att det inte heller framgår i förfrågningsunderlaget hur den aktuella utvärderingsgruppen kommer att arbeta och att det först i tilldelningsbeslutet framkommer uppgifter om hur utvärderingen av anbuden skett för tilldelning av kontrakt. Bolaget anför också att det först i tilldelningsbeslutet anges att avrundning har skett av det genomsnittsbetyg som varje anbud fått för respektive utvärderingskriterium samt att den tillämpade avrundningsprincipen har kunnat leda till att inte det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. VH assistans gör slutligen gällande att Kommunen har valt en utvärderingsmodell som saknar objektivt mätbara kriterier och att bolaget borde ha erhållit högre poäng rörande utvärderingskriterierna Kompetens och erfarenhet samt Inflytande vid rekrytering och nyanställning. Enligt förvaltningsrättens mening är den upphandlande myndigheten bäst lämpad att utvärdera anbuden utifrån de krav som har ställts i förfrågningsunderlaget. Förvaltningsrätten träder därför inte in i Kommunens utvärderande roll utan prövningen är begränsad till om utvärderingskriterier och utvärderingsmetod är förenliga med principerna om transparens, likabehandling och icke-diskriminering i 1 kap. 9 LOU. I denna fråga gör förvaltningsrätten följande bedömning.

17 17 I förfrågningsunderlaget till aktuell upphandling anges vilka kvalitetskriterier som kommer att utvärderas samt hur dessa kommer att viktas angivet med en procentsats. Kommunen redogör vidare för att kvalitetskriterierna kommer att bedömas och poängsättas av en utvärderingsgrupp som gör en bedömning av de åtaganden och beskrivningar som respektive anbudsgivare lämnat om hur de avser att uppfylla kvalitetskriterierna. Under pågående upphandling delgavs dessutom anbudsgivarna, via Frågor och svar, en specificering över vilka sex tjänstemän/professioner som ingick i utvärderingsgruppen. Det framgick även att poängsättningen skulle ske utifrån det mervärde, i förhållande till ställda krav på tjänsten, som utvärderingsgruppen ansåg finnas för varje kriterium samt att maximal poäng som kunde uppnås var 40. Vidare har Kommunen i förfrågningsunderlaget redogjort för den 5-gradiga poängskala som kommer att tillämpas vid utvärderingen av vilken det klart framgår vad anbudsgivaren har att uppfylla för att erhålla en viss poäng. Det anges också att ett undantag från denna poängsättning föreligger för kriteriet Kompetens och erfarenhet där erfarenhet kommer att poängsättas med 1 poäng per år utöver grundkravet på tre års erfarenhet, dock maximalt 10 poäng. Det anges även att om flera anbud, efter viktning, får samma sammanlagda poängantal så vinner det anbud som har högst poäng för kriterier med högst vikt. Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningsrätten att Kommunens utvärderingsmodell baseras på objektivt mätbara kriterier, vilka framgår av förfrågningsunderlaget. Enligt förvaltningsrättens mening framgår det även tillräckligt tydligt av förfrågningsunderlaget vad som kommer att tillmätas betydelse vid utvärderingsgruppens bedömning och vad som krävs för att uppnå de olika poängen i den tillämpade skalan. Kommunen har i utvärderingen avrundat erhållna poäng på ett vedertaget matematiskt vis genom att decimal 0,1 0,4 har avrundats nedåt till närmaste heltal medan decimal 0,5 0,9 avrundats uppåt till närmaste heltal. Att Kommunen inte uttryckligen redogjort för detta i förfrågningsunderlaget kan inte anses innebära att

18 18 förfrågningsunderlaget är otydligt på ett sådant sätt att de grundläggande principerna i 1 kap. 9 LOU har överträtts. Förvaltningsrätten tar så slutligen ställning till bolagets invändning om att den tillämpade avrundningsprincipen har kunnat leda till att inte det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas då t.ex. en anbudsgivare som för visst utvärderingskriterium får genomsnittsbetyget 4,4 erhåller samma betyg som en anbudsgivare som har genomsnittsbetyget 4,1 samt att avrundningseffekten förstärks när det viktade värdet av respektive utvärderingskriterium summeras. Förvaltningsrätten finner att avrundningen de facto riskerar att medföra att ett ekonomiskt mer fördelaktigt anbud får samma poäng som ett sämre anbud. Det förhållandet att en utvärderingsmodell till någon del ej motsvarar LOU:s krav kan dock inte ensamt medföra att en rättelseåtgärd eller omgörande av en upphandling är motiverad. Härtill krävs att ifrågavarande brist också medfört att sökanden enskilt har lidit eller kan komma att lida skada i upphandlingen. Kommunen har, mot bakgrund av den kritik som framförts av bolaget, genomfört en utvärdering av anbuden utan att någon avrundning skett vilken har skickats in till rätten. Av detta underlag framgår att även när avrundning inte tillämpas så förändrar inte detta den inbördes ordningen mellan anbuden i upphandlingen. Den konstaterade bristen i utvärderingsmetoden kan därför inte anses ha medfört att bolaget lidit eller kommer att lida skada. Därmed saknas förutsättningar för att besluta om åtgärd i enlighet med 16 kap. 6 LOU.

19 19 Sammanfattning Mot bakgrund av det ovanstående finner förvaltningsrätten att vad VH assistans har anfört i målet inte kan leda till att någon åtgärd enligt 16 kap. 6 LOU blir aktuell. Ansökan ska således avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV D/LOU). Magnus Wickström Föredragande har varit Andrea Ritzer.

20 Bilaga 1 DV 3109/1 D LOU Producerat av Domstolsverket HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Tiden för överklagandet för offentlig part räknas från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. Klagandens person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet och om de fortfarande är aktuella behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e- postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten. 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet. I mål om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster får avtal slutas innan tiden för överklagande av rättens dom eller beslut har löpt ut. I de flesta fall får avtal slutas när tio dagar har gått från det att rätten avgjort målet eller upphävt ett interimistiskt beslut. I vissa fall får avtal slutas omedelbart. Ett överklagande av rättens avgörande får inte prövas sedan avtal har slutits. Fullständig information finns i 16 kapitlet i de ovan angivna lagarna. Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrätten.

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM 2013-11-18 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-11-18 Meddelad i Göteborg 2013-11-18 Meddelad i Göteborg Mål nr Avdelning 1 Enhet 12 1 SÖKANDE BBK Teknik & Miljökonsulter AB, 556617-0279 Box 124 451 16 Uddevalla Ombud: Advokaten Susanne Wiklund Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

DOM 2014-12-09 Meddelad i Luleå

DOM 2014-12-09 Meddelad i Luleå Enhet 1 Meddelad i Luleå Mål nr 1 KLAGANDEN 1. Digital Print Center, Europe AB, 556803-9852 Box 5004 104 41 Stockholm 2. Enskild firma Nordisk Annonsbyrå, 430207-3095 Box 5051 102 42 Stockholm Ombud för

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-08-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-27 Meddelad i Stockholm Enhet 15 2014-08-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 1588-14, 4332-14 och 8720-14 1 KLAGANDE Strömsunds kommun Box 500 833 24 Strömsund MOTPART Tillväxtverket Östersundskontoret Box 3034 831 03 Östersund ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö

DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö Mål nr 6495-14 1 SÖKANDE Samsung Electronics Nordic AB, 556445-4345 Box 1235 164 28 Kista Ombud: Advokaterna Carl Bokwall och Lina Håkansson Advokatfirman Cederquist KB

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

Sida 1 (6) ÖVERKLAGAT BF,SLUT Kommunstyrelsen i I-Iaparanda stads beslut den 18 juni 2013, 116-116 g

Sida 1 (6) ÖVERKLAGAT BF,SLUT Kommunstyrelsen i I-Iaparanda stads beslut den 18 juni 2013, 116-116 g I LULEÅ 2013-10-11 Föredragande: C. Andersson Meddelat i Luleå Mål nr E D2 Sida 1 (6) KLAGANDE 1. Åsa Hansson, 700709-0124 Idrottsvägen 13 953 94 Seskarö 2. Kaj Rundgren, 620618-9372 Järvis Väg 50 953

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM 2014-03-31 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-03-31 Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-03-31 Meddelad i Stockholm Mål nr 20882-13 1 SÖKANDE OneMed Sverige AB, 556764-4140 Ombud: Advokat Ulf Yxklinten MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201 22 Malmö MOTPART SKL

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE DOM FÖRVALTNINGSRÄTTEN 2015-01-07 Meddelad i Jönköping Mål nr 2622-14 Sida 1(10) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Herrljunga kommun Box 201 524 23 Herrljunga SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-12-18 Meddelad i Göteborg 2013-12-18 Meddelad i Göteborg Mål nr Avdelning 1 Enhet 11 1 SÖKANDE 1. Dedicare AB, 556516-1501 Ombud: Tenders Sverige AB Att: Therese Olausson Nygatan 34 582 19 Linköping 2. Conscriptor AB, 556557-3846

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM 2015-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2015-09-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1:3 DOM 2015-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 705-15 1 KLAGANDE 1. Oskarshamns kommun Box 706 572 28 Oskarshamn Ombud: Advokaterna Jan Andersson och Ingrid Sandstedt

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad KAMMAÄTTEN I Avdelning 2 DOM 201l1 -rr - n 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 4666-13 KLAGANDE Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad MOTPAT Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

DOM 2015-09-01 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-01 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2015-09-01 Meddelad i Stockholm Mål nr 9833-14 1 KLAGANDE Ricoh Sverige AB, 556228-8851 Ombud: Advokat Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

7. Apr, 2015 13:16 Förvaltningsrätten i Linköping Mr, 3654 S. 2

7. Apr, 2015 13:16 Förvaltningsrätten i Linköping Mr, 3654 S. 2 7. Apr. 2015 13:16 Förvaltningsrätten i Linköping Nr. 3654 S. 1 SÖKANDE NordRenAS, 966907916 Ombud: Advokat Jerker Alm Advokatfirman Vinge KB Box 1064 251 10 Helsingborg DOM 2015-04-07 Meddelad i Linköping

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2013-10- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2271-12 KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun 444 82 Stenungsund MOTPART Ombud: ur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Dahl Sverige Aktiebolag, 556287-0229 Box 67 177 22 Järfälla

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Dahl Sverige Aktiebolag, 556287-0229 Box 67 177 22 Järfälla r.n'» v KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM Sida l (7) Mål nr 2263-12 Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Dahl Sverige Aktiebolag, 556287-0229 Box 67 177 22 Järfälla Ombud: Advokat Viktoria Edelman och jur.kand. Caroline

Läs mer

KAMMARRÄTTEN. i JÖNKÖPING M 201* -04- O 2. Målnr AWbll. ^RVALTNINöWTTEN. 550 02 JÖNKÖPING *-I IÄNRÖPING 20U -04- fl,1

KAMMARRÄTTEN. i JÖNKÖPING M 201* -04- O 2. Målnr AWbll. ^RVALTNINöWTTEN. 550 02 JÖNKÖPING *-I IÄNRÖPING 20U -04- fl,1 KAMMARRÄTTEN i JÖNKÖPING M 201* -04- O 2 Målnr AWbll K = ätten t Jönk 8 ping ^RVALTNINöWTTEN 550 02 JÖNKÖPING *-I IÄNRÖPING 20U -04- fl,1 Måliir. Aktbil- Stockholm den l april 2014 ÖVERKLAGANDE I UPPHANDLINGÄRENDE-INNEHÅLLER

Läs mer

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling HFD 2013 ref 53 En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts. Lagrum: 16

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 3103-11 I STOCKHOLM UUIVI Avdelning 6 2011-07-22 Meddelad i Stockholm

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 3103-11 I STOCKHOLM UUIVI Avdelning 6 2011-07-22 Meddelad i Stockholm Sida l (7) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 3103-11 UUIVI Avdelning 6 2011-07-22 Meddelad i Stockholm KLAGANDE JP Infonet Förlag AB, 556589-0521 Box 2237 103 16 Stockholm MOTPART Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

PROTOKOLL. NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Hemik Jermsten, Eskil Nord och Kristina Ståhl

PROTOKOLL. NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Hemik Jermsten, Eskil Nord och Kristina Ståhl HÖGSTA FÖRVALTNINGS DOMSTOLEN PROTOKOLL 2012-11-15 Stockholm Mål m 4267-12 Sida l (2) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Hemik Jermsten, Eskil Nord och Kristina Ståhl FÖREDRAGANDEochPROTOKOLLFÖRARE Justitiesekreteraren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(6) Mål nr 351-12 meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB, 556323-0936 Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-11 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2014-04-11 Meddelad i Jönköping Sida l (12) Mål nr 2658-2667-13 KLAGANDE Kinnarps AB, 556256-6736 521 88 Kinnarp Ombud: Advokat Pernilla Larsson och jur.kand. Björn Lind Gärde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

Sida l (13) KAMMARRÄTTEN T^rVN /T Mål nr 388-13 I SUNDSVALL. äoiå-qf- Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Lekolar AB, 556605-0646 283 83 Osby

Sida l (13) KAMMARRÄTTEN T^rVN /T Mål nr 388-13 I SUNDSVALL. äoiå-qf- Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Lekolar AB, 556605-0646 283 83 Osby Sida l (13) KAMMARRÄTTEN T^rVN /T Mål nr 388-13 äoiå-qf- Meddelad i Sundsvall Ö 2 T ^TT-H.T-rxr-117- ITT l J i I \/ KLAGANDE Lekolar AB, 556605-0646 283 83 Osby Ombud: Advokat Pontus Scherp ochjur.kand.

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-12-20 Dnr 616/2010 1 (10) Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad Kammarrätten

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping Mål nr 1164-14 1 KLAGANDE Samres AB, 556433-7417 Kyrkogatan 19 222 22 Lund Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE ...... KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning2 2012-03-06 Meddelad i Göteborg,-- ;;e:... yf)"\ Sida 1 (4) Mål nr 2086-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Justitiesekreteraren Sofia Lönnberg

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Justitiesekreteraren Sofia Lönnberg HÖGSTA FÖRVALTNINGS- PROTOKOLL Mål nr DOMSTOLEN. 2015-03-03 6331-14 Stockholm Sida l (2) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Mats Melin, Eskil Nord och Elisabeth Rynning FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Justitiesekreteraren

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2010-06-02 Stockholm Mål nr 3344-09 Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer