DOM Meddelad i Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping"

Transkript

1 DOM Meddelad i Linköping Mål nr SÖKANDE VH assistans AB, Östermalmsgatan 87 D Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners Advokatbyrå KB Box Stockholm MOTPART Mjölby kommun Mjölby SAKEN Överprövning av upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 406 Brigadgatan måndag fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

2 2 BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. Mjölby kommun (Kommunen) genomför upphandling avseende Personlig assistans Mjölby med beteckning UH (upphandlingen). Upphandlingen genomförs genom förenklat förfarande och som tilldelningsgrund tillämpas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kommunen har i tilldelningsbeslut antagit ett anbud lämnat av Frösunda Omsorg AB. VH assistans AB (VH assistans) ansöker nu om överprövning av upphandlingen och yrkar att upphandlingen ska göras om. Kommunen motsätter sig bifall till ansökan. VAD PARTERNA ANFÖRT VH assistans Bakgrund I förfrågningsunderlaget punkt 2 anges de kommersiella villkoren såsom avtalstid och ersättning. Punkt 2.2 anger under rubriken Ersättning för uppdraget bl.a. följande: Ersättning inkluderar samtliga kostnader för insatsernas genomförande. Sjuklönekostnader ingår således i de angivna ersättningarna. Detta villkor var anbudsgivaren tvungen att acceptera för att överhuvudtaget komma att beaktas. Sex anbud kom in inom föreskriven tid vilka samtliga kvalificerades till fortsatt utvärdering. I utvärderingen prövades vilket anbud som var det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till erbjuden kvalitet till de av

3 3 Kommunen bestämda ersättningsnivåerna. Utvärderingen gjordes med beaktande av sex utvärderingskriterier för vilka olika vikt anges. I punkt 5.2 beskrivs den metod som Kommunen avsåg tillämpa samt hur det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle tas fram. I tredje stycket under aktuell rubrik anges att: Uppnått poängantal för varje kriterium multipliceras med angiven vikt (procenttal). Får, efter omräkning med hjälp av vikt, flera anbud samma sammanlagda poängantal så vinner det anbud som har högst poäng för kriterierna med högst vikt. Bedömningen av mervärdet ska enligt punkt 5.3 göras av en bedömningsgrupp. Denna bedömningsgrupp som senare benämns utvärderingsgrupp utgörs av en arbetsgrupp inom Omsorgs- och socialförvaltningen i Kommunen, se punkt 5.5. Utvärderingskriteriet Kompetens och erfarenhet har högst vikt, 30 procent, och för vilket anges följande i punkt 5.4.1: Anbudsgivaren ska beskriva erfarenheten att ha bedrivit verksamhet i form av stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken. Anbudsgivaren ska även beskriva hur denne arbetar med kundundersökningar och om sådana genomförs bifoga resultatet från den senaste undersökningen. Beskrivningen ska maximalt omfatta en A4 sida. Erfarenhet poängsätts med 1 poäng per år utöver grundkravet på tre års erfarenhet, dock maximalt 10 poäng. Ytterligare 1 5 poäng erhålls genom att det av beskrivningen gällande kundundersökningar framgår och gjorts tydligt hur detta genomförs och hur resultatet används. Utvärderingskriteriet Inflytande vid rekrytering och anställning har näst högst vikt, 25 procent, och för vilket anges följande i punkt 5.4.2: Anbudsgivaren ska redovisa hur anbudsgivaren kommer att arbeta för att säkerställa att den assistansberättigade ges medbestämmande och inflytande vid rekrytering och anställning av assistenter. En bedömning görs av hur anbudsgivaren åtar sig att arbeta för att säkerställa att de assistansberättigade ges medbestämmande och inflytande vid rekryte-

4 4 ring och anställning av assistenter. Beskrivningen ska maximalt omfatta en A4 sida. 1 5 poäng erhålls genom av att det av åtaganden och beskrivningar framgår och gjorts troligt att utformningen kommer ge mervärde i förhållande till ställda krav och beträffande säkerställande av de assistansberättigades medbestämmande och inflytande vid rekrytering och anställning av assistenter. Mervärde kan t.ex. avse åtagande om att den assistansberättigade alltid erbjuds att genomföra eller medverka vid anställningsintervjuer och i utformning av introduktion. Anbudsgivaren kan ange egna faktorer, baserade på dennes erfarenhet och utveckling av verksamheten, som ligger utöver grundkraven. Sådana faktorer kan komma att godtas om de utgör en utveckling av verksamheten. Lagstridiga förutsättningar för ersättning Det framgår av fastställd praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att sjuklönekostnader inte ska anses ingå i den schabloniserade statliga assistansersättningen (jfr HFD mål nr och samt RÅ 2009 ref. 104). Kostnader för sjuklön för det fall den ordinarie personliga assistenten är sjuk ska bekostas av Kommunen i enlighet med 9 punkt 2 LSS. Sjuklönen för den ordinarie assistenten utgör således ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för assistans till den del behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. (Se även prop. 1992/93:159 s. 177 samt Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning 2003:6 version 12 s. 203 f.). Det förhållandet att Kommunen på sätt som anges i förfrågningsunderlaget under punkt 2 Kommersiella villkor kräver att sjuklönekostnader ska ingå i de angivna ersättningarna vilket anbudsgivaren måste acceptera för att överhuvudtaget komma i fråga för att antas innebär att en kostnad som ska bäras av Kommunen vältras över på utförarna av assistanstjänsterna, vilket strider mot lag och fastställd praxis. Exempelvis när den enskilde ansöker om ersättning för en tillfällig timutökning enligt 9 2 LSS med anledning av en utlandsresa så är det naturligtvis fortfarande Kommunen, och inte underentreprenören eller annan från Kommunen skild utförare, som är ansvarig för att tillgodose detta behov. Det finns ingen princi-

5 5 piell skillnad mellan en utökning i form av timmar såsom vid utlandsresa och utökning i form av sjuklönerelaterade ersättningsgilla kostnader. Skillnaden är endast av praktiskt slag. Kommunen verkar mena att anbudsgivaren har att stå för kostnaden även vid en tillfällig utökning av timmar, vilket är orimligt. Kommunen avhänder sig inte sitt ansvar för den enskildes behov genom anlitande av underentreprenör, utan endast själva utförandet av assistansen. De rättsfall som åberopas av Kommunen är således inte tillämpliga i den uppkomna situationen. Assistansersättningen utbetalas som en schablonersättning vilken bestäms av staten. Schablonersättningen är beräknad att motsvara den genomsnittliga lönekostnaden per timme samt andra kostnader för att utföra den personliga assistansen. Assistansersättningsutredningen har i sitt betänkande (SOU 2014:9) redogjort för en omfattande översyn av ersättningssystemet. Där framgår bl.a. att kostnadsansvaret vid sjuklön åligger kommunen (se s. 140 ff.). Utredningen föreslår bl.a. att sjuklönekostnaden ska läggas in i timschablonen (se s. 173 f. samt s. 253). Enligt Assistansersättningsutredningens resonemang ska således privata anordnare av assistans få ersättning enligt schablon i vilken sjuklönekostnaderna ingår. Denna möjlighet finns inte idag, men ändå har Kommunen satt upp ett villkor i förfrågningsunderlaget som innebär att anbudsgivaren ska bära kostnaden för sjuklöner inom ramen för schablonersättningen som uttryckligen undantar sådan kostnad. Kommunen har i yttrande till rätten hänvisat till det faktum att SOU 2014:9 innehåller ett förslag om att föra in sjuklönen som en kostnadspost i schablonersättningen. Detta är i och för sig korrekt, men Kommunen underlåter att nämna att utredningens förslag innebär att schablonersättningen då ska beräknas på ett helt nytt sätt med beaktande av den utökade kostnaden för sjuklöner. Någon övervältring av sjuklönekostnaden skulle således sannolikt inte ske och Kommunens hänvisning är inte relevant.

6 6 Kommunen argumenterar även kring att anbudsgivarna i upphandlingen ska ha möjlighet att fritt offerera ett pris och i ett sådant ta hänsyn till de kostnader som uppstår när de ordinarie assistenterna blir sjuka. Någon sådan möjlighet har inte funnits. För att anbudsgivarnas anbud inte direkt skulle uteslutas var anbudsgivarna tvungna att acceptera ett fast pris för leverans av tjänsten. Kommunen anger i förfrågningsunderlaget i punkt att upphandlingen genomförs som en ren kvalitetsupphandling där den upphandlande myndigheten sätter ett fast pris och utvärderar endast kvaliteten. Kommunens påstående att [d]en ersättning som Kommunens entreprenör får bestäms vid upphandlingen i konkurrens med andra anbudsgivare saknar helt stöd i upphandlingsunderlaget och VH assistans kan inte förstå varifrån Kommunen härleder påståendet. Vidare kommer Kommunen genom att sätta ett fast pris på levererad tjänst att på ett negativt sätt påverka kvaliteten på assistansen. Till skillnad mot den privata anordnaren måste anbudsgivaren inom ramen för schablonersättningen nu även bära sjuklönekostnaden, vilket kommer att få till följd att arbetsmiljöfrämjande åtgärder kommer att bli tvungna att reduceras till nackdel för den assistansberättigade. I SOU 2014:9 framgår att branschen för personlig assistans är unik eftersom särskild ersättning utgår för att täcka sjuklönekostnader för anställd personal. Att applicera traditionella affärsekonomiska resonemang på denna bransch går inte. Det medför således konkurrenshinder att frånsäga kommunala assistansanordnare, som i form av underentreprenad utför assistans å kommunens vägnar, denna rätt. I praktiken innebär Kommunens förfarande att konkurrensen snedvrids mellan kommunalt anordnad assistans genom underentreprenad och privat anordnad assistans. Den senare aktören kommer nämligen att få ersättning för sjuklönekostnader och kan leverera ett större mervärde till den assistansberättigade för samma schablonbelopp än vad den kommunala aktören kan. Då den assistansberättigade alltid har rätt att välja anordnare så kommer denne att välja den an-

7 7 ordnare som kan leverera störst värde. Detta kommer att vara till nackdel för den anbudsgivare som tilldelas kontrakt av Kommunen. Dessa brister är enligt VH assistans så allvarliga att upphandlingen ska göras om. Oklara utvärderingskriterier samt utvärderingsmetod VH assistans gör gällande att förfrågningsunderlaget varit oklart avseende utvärderingsmetod och utvärderingskriterier och att detta medfört att det inte varit klart för anbudsgivarna hur utvärderingen skulle ske. Förfrågningsunderlaget uppfyller därför inte kravet på transparens: Kommunen har i förfrågningsunderlaget på olika platser angett hur utvärdering ska ske i form av att mervärde ska tilldelas enligt viss beskriven poängsättning (se punkt 5.2, 5.3, samt 5.4.2). Poängsättningen som beskrivs i bl.a. dessa punkter ger dock utrymme för parallella bedömningar. Det framgår heller ingenstans i förfrågningsunderlaget hur utvärderingsgruppen kommer att arbeta. Under upphandlingens gång besvarades frågan om hur utvärderingsgruppen skulle vara sammansatt men det saknades alltjämt uppgift om hur bedömningarna skulle gå till var det fråga om en relativ bedömning av anbuden eller skulle det ske på objektiv grund? Av bifogat utvärderingsprotokoll framgår endast att utvärderingsgruppen bestått av sex individer vilka gjort individuella bedömningar av respektive anbud och utvärderingskriterium. Först i tilldelningsbeslutet framgår uppgifter om hur utvärderingen av anbu-

8 8 den skett för tilldelning av kontrakt. Denna information saknas i förfrågningsunderlaget. Vidare anges först i tilldelningsbeslutet att avrundning har skett av det genomsnittsbetyg som varje anbud fått för respektive utvärderingskriterium. Enligt VH assistans uppfattning fanns det inget behov av att tillämpa någon avrundning överhuvudtaget. Den av Kommunen tillämpade avrundningsprincipen varmed ett genomsnittsbetyg på varje kriterium tagits fram och därefter avrundats till närmsta heltal har sammantaget medfört att den slutliga poängen avvikit från den poäng som borde tilldelats med tillämpning av en matematiskt korrekt metod. För att exemplifiera har det lett till att en anbudsgivare som för visst utvärderingskriterium får genomsnittsbetyget 4,4 får samma betyg som en anbudsgivare som har genomsnittsbetyget 4,1. Båda anbudsgivarna tilldelas då betyget 4 för det aktuella utvärderingskriteriet. Avrundningseffekten förstärks därefter när det viktade värdet av respektive utvärderingskriterium summeras. Det råder stor osäkerhet om Kommunen faktiskt har tillämpat en matematiskt korrekt metod vid beräkning av poäng för anbuden och den tillämpade avrundningsprincipen har kunnat leda till att inte det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. VH assistans gör vidare gällande att Kommunen har valt en utvärderingsmodell som saknar objektivt mätbara kriterier. Utvärderingsmodellen uppfyller därmed inte kravet på transparens och har medfört att principerna om likabehandling och icke-diskriminering satts åsido vid utvärderingen genom att VH assistans har tilldelats färre poäng än vad bolaget borde ha erhållit inom ramen för de angivna utvärderingskriterierna. I realiteten har Kommunen obegränsad valfrihet vid tilldelning av kontrakt.

9 9 Ett exempel är rörande utvärderingskriteriet Kompetens och erfarenhet där anbudsgivaren skulle redovisa tidigare kundundersökningar så att det av anbudet framgår och gjorts tydligt att kundundersökningar genomförs och vilka resultat anbudsgivaren erhöll i dessa. VH assistans beskrev tydligt vilka kundundersökningar som regelbundet genomfördes samt att bolaget i dessa alltid fick mycket positiva besked, men bolaget erhöll trots detta bara fyra poäng av fem möjliga. Ett annat exempel är att Kommunen har tilldelat det vinnande anbudet från Frösunda Omsorg AB ett större mervärde i fråga om utvärderingskriteriet Inflytande vid rekrytering och nyanställning. VH assistans menar att den beskrivning som lämnats av bolaget för detta utvärderingskriterium borde ha tilldelats en högre poäng. VH assistans erbjuder ett stort mervärde genom olika grader av inflytande som den assistansberättigade kan välja samt även fullt inflytande. Enligt VH assistans är det även här mycket svårt att se i vilka avseenden det som angavs i det vinnande anbudet kan rendera i fler poäng i utvärderingen. Notera att nyckelorden kravspecifikation och utformning och godkännande av annons är desamma. Sammantaget brister förfrågningsunderlaget och den valda utvärderingsmodellen i transparens, vilket medfört att principerna om likabehandling och icke-diskriminering åsidosatts vid utvärderingen. Upphandlingen strider därför mot 1 kap. 9 LOU och bristerna är så omfattande att upphandlingen måste göras om.

10 10 Skada De fel och brister i förfrågningsunderlag respektive utvärderingsmodell som behandlats har medfört att VH assistans har lidit eller kan komma att lida skada eftersom kontraktet har tilldelats annan anbudsgivare. Kommunen Förutsättningar för ersättning Den aktuella upphandlingen omfattar ett anlitande av en leverantör att för Kommunens räkning, i dess egenskap av assistansanordnare, utföra personlig assistans. Kommunalrättsligt och även upphandlingsrättsligt är det fråga om en alternativ driftform till s.k. kommunal egenregi i form av en entreprenad. Nämnda förhållanden framgår uttryckligen av punkt 1.2 i förfrågningsunderlaget. Detta förhållande ska inte förväxlas med en situation där den enskilde väljer att med stöd av beslut enligt 9 2 LSS eller 51 kap. socialförsäkringsbalken ge en privat vårdgivare i uppdrag att utföra assistansen åt vederbörande. VH assistans har till synes inte förstått den bakomliggande förvaltningsrättsliga regleringen i LSS och socialförsäkringsbalken gällande personlig assistans. Reglerna om rätt till tillkommande ersättning från kommunen på grund av ordinarie assistents sjukdom gäller endast när den assistansberättigade personen köper sin assistans från en privat assistansanordnare (jfr SOU 2014:9 s. 142.) Samtidigt måste påpekas att det är fråga om en rätt till tillkommande ersättning för den enskilde, inte den privata anordnaren, och denna situation omfattas inte av aktuell upphandling. När Kommunen i sin roll som assistansanordnare anlitar en enskild vårdgivare att för Kommunens räkning efter en upphandling enligt LOU utföra personlig assistans

11 11 bestäms ersättningen utifrån vad som avtalas mellan Kommunen som den upphandlande myndigheten och leverantören av assistanstjänsterna. Att de bakomliggande reglerna om personlig assistans ska tillämpas på nämnda sätt framgår dessutom av RÅ 2005 ref. 85. Av domen framgår att det inte är möjligt för den enskilde att medelst domstolsprövning angripa den ersättning som betalats av en kommun direkt till en privat utförare av den personliga assistans som beviljats den enskilde. Av detta följer att exempelvis ett villkor om pris är en avtalsfråga som i förevarande fall avgörs genom upphandling. Vidare föreslår Assistansutredningen i sitt betänkande (SOU 2014:9) att kostnaden för sjuklön ska föras in som en kostnadspost i timschablonen. Anordnaren och den egna arbetsgivaren får därigenom ta ett ansvar både för kostnaderna för den sjuka assistenten och för tillhandahållandet av en vikarie samt att finansiera detta (jfr s. 184 ff.). Kommunen anser att det är fullt möjligt att inom ramen för den aktuella upphandlingen göra just detta. Den ersättning som Kommunens leverantör får bestäms vid upphandlingen i konkurrens med andra anbudsgivare. VH assistans har förväxlat förevarande fall och även föremålet för upphandlingen med vad som annars gäller när enskilda med beslut om antingen biträde av personlig assistens från kommunen eller beslut om assistansersättning från Försäkringskassan på egen hand anordnar utförandet genom att själv anställa sina assistenter. Det av VH assistans åberopade avgörandet från HFD i mål nr rörde en enskild som hade assistansersättning enligt då gällande LASS och som hade sin assistans anordnad på annat sätt än genom kommunens försorg. Avgörandet saknar således all juridisk relevans i sammanhanget och har ingen som helst tilllämplighet på det köp av tjänster som omfattas av upphandlingen.

12 12 Det villkor gällande pris som framgår av punkt 2.2 i förfrågningsunderlaget reglerar det avtalsförhållande som ska råda mellan Kommunen och den presumtive vinnaren av kontraktet i upphandlingen. Villkoret stipulerar ett helhetspris i vilket samtliga kostnader för assistansen, däribland sjuklönekostnader, ska ingå. Ett sådant villkor är affärsmässigt och återfinns vanligen i dylika förfrågningsunderlag gällande såväl upphandling av personlig assistans som hemtjänst och andra tjänster på omsorgsområdet. Ersättningsnivån är inte en fråga för domstolsprövning utan fastställs i likhet med alla entreprenadförhållanden i avtal mellan parterna. Det står en anbudsgivare fritt att i sitt offererade pris ta hänsyn till de kostnader som uppstår när de ordinarie assistenterna blir sjuka. Den statistiska förekomsten av sjukfall är väl belyst och återfinns t.ex. i LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77). Konsekvensen av ett sådant villkor blir inte att gällande regler om kostnadsansvar enligt LSS och socialförsäkringsbalken sätts ur spel eller vältras över på den utvalda leverantören. De invändningar som VH assistans anfört kan således inte göras gällande som grund för överprövning enligt LOU. Utvärderingskriterier och utvärderingsmetod I förfrågningsunderlaget anges att anbuden kommer att poängsättas enligt poängskala som redovisas nedan. Poäng erhålls för det mervärde som redovisas i förhållande till ställda krav på tjänsten. Bedöms det inte föreligga något mervärde utgår det inte någon poäng. Utvärderingskriterierna är som följer och viktas enligt angiven procentsats: Kompetens och erfarenhet, 30 procent Säkerställande av assistans och kontinuitet, 25 procent Inflytande vid rekrytering och anställning, 15 procent

13 13 Inflytande över assistansersättningens användning, 15 procent Personalutveckling, 10 procent Arbetsledning, 5 procent För vart och ett av de sex utvärderingskriterierna kan anbudsgivaren erhålla 0 5 poäng. Undantag är inom utvärderingskriteriet gällande Kompetens och erfarenhet där erfarenhet kommer poängsättas med 1 poäng per år utöver grundkravet på tre års erfarenhet, dock maximalt 10 poäng. Vidare anges i förfrågningsunderlaget att bedömningen av åtaganden och beskrivningar beträffande utvärderingskriterierna kommer att genomföras av en arbetsgrupp inom Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun. Under pågående upphandling delgavs alla intressenter, via Frågor och svar, en specificering över vilka sex tjänstemän/professioner som ingick i arbetsgruppen. Det anges även att poängsättning sker utifrån det mervärde, i förhållande till ställda krav på tjänsten, som bedömningsgruppen anser finnas för varje kriterium. Maximal poäng som kan uppnås är 40. Inom arbetsgruppen har varje tjänsteman/profession genomfört en utvärdering av inkomna anbud utifrån ovanstående beskrivning. Poäng har satts mellan 0 5 för varje kriterium. När poängen från de sex utvärderingarna sedan sammanräknades dividerades resultatet med sex för att få ett poängresultat mellan 0 5 poäng och en maximal poäng om 40. Om detta inte genomförts skulle resultatet av utvärderingen blivit andra och högre poäng än vad som angivits i förfrågningsunderlaget. När det gäller frågan om likabehandling och proportionalitet utifrån möjligheten att få maximalt 10 poäng för erfarenhet utöver grundkrav, så har en kompletterande sammanställning gjorts av utvärderingen. Utvärderingskriteriet Kompetens och erfarenhet innehåller två delar, arbete med kundundersökningar och användande av resultatet 0 5 poäng samt erfarenhet

14 14 utöver grundkravet upp till 10 poäng, maximalt 15 poäng för hela kriteriet. I denna sammanräkning har alla poäng skrivits ut samt att det inte räknats några ytterligare poäng för erfarenhet utöver grundkravet om tre år. Inom utvärderingskriteriet har således bara de poäng som avser kundundersökningar räknats med. En enskild ska genom insatser enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor och insatserna ska vara anpassade till den enskildes individuella behov samt utgå från en helhetssyn över den enskildes situation. Därav anser Kommunen att det är av största vikt att den som efter upphandling ska utföra uppdraget eftersöker de enskildas uppfattning av utförandet av assistansen. Det anses således rimligt att detta kriterium värderas högst med en viktning om 30 procent. Bortses dessutom från delen gällande erfarenhet utöver grundkravet om tre år, som alla anbudsgivare uppfyller, så ges ingen anbudsgivare någon särskild fördel. En sammanställning utifrån ovan angiven beskrivning resulterar inte i någon annan utgång av utvärderingen. Den anbudsgivare som uppnår högst viktad poäng är Frösunda Omsorg AB som enligt tilldelningsbeslutet tilldelades kontraktet. Av förfrågningsunderlaget framgår att det är sammanlagd poäng efter viktning som avgör utfallet. Det beskrivs att uppnått poängantal för varje kriterium multipliceras med angiven vikt (procenttal). Kommunen har dessutom, mot bakgrund av den kritik som framförts, även genomfört en utvärdering utan någon avrundning. En sådan beräkning, utan någon avrundning, påverkar varken den inbördes ordningen mellan anbuden eller valet av leverantör. Någon brist i denna del som skulle medföra att upphandlingen ska göras om föreligger därmed inte.

15 15 SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Enligt 16 kap. 6 LOU ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts, om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 eller någon annan bestämmelse i LOU och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada. I 1 kap. 9 LOU anges att upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. I mål om ingripande enligt LOU gäller som huvudprincip att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt ska ange vilka omständigheter talan grundas på och att domstolens prövning är begränsad till de grunder som parten har åberopat (jfr RÅ 2009 ref. 69). VH assistans har i målet anfört dels att Kommunen uppställt ett kvalificeringskriterium avseende ersättning som strider mot lag, dels att förfrågningsunderlaget och den valda utvärderingsmodellen brister i transparens vilket medfört att principerna om likabehandling och icke-diskriminering åsidosatts vid utvärderingen och att bristerna är så omfattande att upphandlingen ska göras om. Ersättning för uppdraget När det gäller bolagets invändning att Kommunen har uppställt ett kvalificeringskriterium som strider mot lag så är förvaltningsrättens prövning begränsad till frågan om Kommunen har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 eller någon annan bestämmelse i LOU. Enligt förvalt-

16 16 ningsrätten utgör LOU inte hinder mot att reglera ersättningen för uppdraget på sätt som skett i förfrågningsunderlaget. Det föreligger därmed inte något skäl för ingripande enligt 16 kap. 6 LOU på denna grund. Utvärderingskriterier och utvärderingsmetod VH assistans har anfört att Kommunen i förfrågningsunderlaget har angett hur utvärdering ska ske i form av att mervärde ska tilldelas enligt viss beskriven poängsättning, men att denna poängsättning ger utrymme för parallella bedömningar. Bolaget menar vidare att det inte heller framgår i förfrågningsunderlaget hur den aktuella utvärderingsgruppen kommer att arbeta och att det först i tilldelningsbeslutet framkommer uppgifter om hur utvärderingen av anbuden skett för tilldelning av kontrakt. Bolaget anför också att det först i tilldelningsbeslutet anges att avrundning har skett av det genomsnittsbetyg som varje anbud fått för respektive utvärderingskriterium samt att den tillämpade avrundningsprincipen har kunnat leda till att inte det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. VH assistans gör slutligen gällande att Kommunen har valt en utvärderingsmodell som saknar objektivt mätbara kriterier och att bolaget borde ha erhållit högre poäng rörande utvärderingskriterierna Kompetens och erfarenhet samt Inflytande vid rekrytering och nyanställning. Enligt förvaltningsrättens mening är den upphandlande myndigheten bäst lämpad att utvärdera anbuden utifrån de krav som har ställts i förfrågningsunderlaget. Förvaltningsrätten träder därför inte in i Kommunens utvärderande roll utan prövningen är begränsad till om utvärderingskriterier och utvärderingsmetod är förenliga med principerna om transparens, likabehandling och icke-diskriminering i 1 kap. 9 LOU. I denna fråga gör förvaltningsrätten följande bedömning.

17 17 I förfrågningsunderlaget till aktuell upphandling anges vilka kvalitetskriterier som kommer att utvärderas samt hur dessa kommer att viktas angivet med en procentsats. Kommunen redogör vidare för att kvalitetskriterierna kommer att bedömas och poängsättas av en utvärderingsgrupp som gör en bedömning av de åtaganden och beskrivningar som respektive anbudsgivare lämnat om hur de avser att uppfylla kvalitetskriterierna. Under pågående upphandling delgavs dessutom anbudsgivarna, via Frågor och svar, en specificering över vilka sex tjänstemän/professioner som ingick i utvärderingsgruppen. Det framgick även att poängsättningen skulle ske utifrån det mervärde, i förhållande till ställda krav på tjänsten, som utvärderingsgruppen ansåg finnas för varje kriterium samt att maximal poäng som kunde uppnås var 40. Vidare har Kommunen i förfrågningsunderlaget redogjort för den 5-gradiga poängskala som kommer att tillämpas vid utvärderingen av vilken det klart framgår vad anbudsgivaren har att uppfylla för att erhålla en viss poäng. Det anges också att ett undantag från denna poängsättning föreligger för kriteriet Kompetens och erfarenhet där erfarenhet kommer att poängsättas med 1 poäng per år utöver grundkravet på tre års erfarenhet, dock maximalt 10 poäng. Det anges även att om flera anbud, efter viktning, får samma sammanlagda poängantal så vinner det anbud som har högst poäng för kriterier med högst vikt. Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningsrätten att Kommunens utvärderingsmodell baseras på objektivt mätbara kriterier, vilka framgår av förfrågningsunderlaget. Enligt förvaltningsrättens mening framgår det även tillräckligt tydligt av förfrågningsunderlaget vad som kommer att tillmätas betydelse vid utvärderingsgruppens bedömning och vad som krävs för att uppnå de olika poängen i den tillämpade skalan. Kommunen har i utvärderingen avrundat erhållna poäng på ett vedertaget matematiskt vis genom att decimal 0,1 0,4 har avrundats nedåt till närmaste heltal medan decimal 0,5 0,9 avrundats uppåt till närmaste heltal. Att Kommunen inte uttryckligen redogjort för detta i förfrågningsunderlaget kan inte anses innebära att

18 18 förfrågningsunderlaget är otydligt på ett sådant sätt att de grundläggande principerna i 1 kap. 9 LOU har överträtts. Förvaltningsrätten tar så slutligen ställning till bolagets invändning om att den tillämpade avrundningsprincipen har kunnat leda till att inte det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas då t.ex. en anbudsgivare som för visst utvärderingskriterium får genomsnittsbetyget 4,4 erhåller samma betyg som en anbudsgivare som har genomsnittsbetyget 4,1 samt att avrundningseffekten förstärks när det viktade värdet av respektive utvärderingskriterium summeras. Förvaltningsrätten finner att avrundningen de facto riskerar att medföra att ett ekonomiskt mer fördelaktigt anbud får samma poäng som ett sämre anbud. Det förhållandet att en utvärderingsmodell till någon del ej motsvarar LOU:s krav kan dock inte ensamt medföra att en rättelseåtgärd eller omgörande av en upphandling är motiverad. Härtill krävs att ifrågavarande brist också medfört att sökanden enskilt har lidit eller kan komma att lida skada i upphandlingen. Kommunen har, mot bakgrund av den kritik som framförts av bolaget, genomfört en utvärdering av anbuden utan att någon avrundning skett vilken har skickats in till rätten. Av detta underlag framgår att även när avrundning inte tillämpas så förändrar inte detta den inbördes ordningen mellan anbuden i upphandlingen. Den konstaterade bristen i utvärderingsmetoden kan därför inte anses ha medfört att bolaget lidit eller kommer att lida skada. Därmed saknas förutsättningar för att besluta om åtgärd i enlighet med 16 kap. 6 LOU.

19 19 Sammanfattning Mot bakgrund av det ovanstående finner förvaltningsrätten att vad VH assistans har anfört i målet inte kan leda till att någon åtgärd enligt 16 kap. 6 LOU blir aktuell. Ansökan ska således avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV D/LOU). Magnus Wickström Föredragande har varit Andrea Ritzer.

20 Bilaga 1 DV 3109/1 D LOU Producerat av Domstolsverket HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Tiden för överklagandet för offentlig part räknas från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. Klagandens person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet och om de fortfarande är aktuella behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e- postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten. 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet. I mål om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster får avtal slutas innan tiden för överklagande av rättens dom eller beslut har löpt ut. I de flesta fall får avtal slutas när tio dagar har gått från det att rätten avgjort målet eller upphävt ett interimistiskt beslut. I vissa fall får avtal slutas omedelbart. Ett överklagande av rättens avgörande får inte prövas sedan avtal har slutits. Fullständig information finns i 16 kapitlet i de ovan angivna lagarna. Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrätten.

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-17 Meddelad i Falun Mål nr 598-16 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Box 17143 200 10 Malmö Ombud: Emma Broddesson och Nicklas Hansson MAQS Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-15 Meddelad i Falun Mål nr 5129-15 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Byängsgränd 20-22 120 23 Stockholm MOTPART Lantmäteriet Huvudkontoret 801 82 Gävle SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Ahlsell Sverige AB, 556012-9206 Ombud: Caroline Haag Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Öckerö kommun 475 80 Öckerö SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-23 Meddelad i Falun Mål nr 905-16 1 SÖKANDE Olssons Elektromekaniska AB, 556245-2887 Box 37 274 03 Rydsgård MOTPART Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avdelning 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE InVinn AB, 556770-0181 Box 2220 403 14 Göteborg Ombud: Martin Vildhede Setterwalls Advokatbyrå Box 11235 404 25 Göteborg MOTPART Västra Götalands läns landsting

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-05-05 Meddelad i Malmö Mål nr 3566-14 1 SÖKANDE Hydrema Sverige AB, 556174-5760 Hjalmar Petris väg 44 352 46 Växjö MOTPART Höganäs kommun Stadshuset 263 82 Höganäs SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-01-25 Meddelad i Växjö Mål nr 3490-15 1 SÖKANDE Colligo Vårdkompetens AB, 556984-5778 Hälsingegatan 49 113 31 Stockholm MOTPARTER 1. Växjö kommun Upphandlingsenheten Box 1222 351 12 Växjö 2. Lessebo

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Hifab AB, 556125-7881 Magasinsgatan 22 411 18 Göteborg Ombud: Advokaterna Anna Hofling Johansson och Robert Deli Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

DOM 2013-12-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-12-03 Meddelad i Göteborg 2013-12-03 Meddelad i Göteborg Mål nr Avdelning 1 Enhet 11 1 SÖKANDE ISEA Sweden KB, 969740-7907 Ombud: Jeppe Magnusson ISEA Sweden KB Klippan 3 B 414 51 Göteborg MOTPART Västra Götalandsregionen Regionens

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-15 Meddelad i Malmö Mål nr 13260-15 1 SÖKANDE Sydöstbagerierna ekonomisk förening, 769604-6239 Industrigatan 20 291 36 Kristianstad MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2015-05-07 Meddelad i Malmö Mål nr 1633-15 1 SÖKANDE Mono arkitekter AB, 556290-7435 Gustav Adolfs Torg 10 A 211 39 Malmö MOTPART Helsingborgs stad Stadsbyggnadsnämnden 251 89 Helsingborg Ombud: Stadsjurist

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 5909-15 1 KLAGANDE AB Österängens Färgcenter, 556787-7989 Österängsvägen 14 554 63 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun Rådhuset 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-03-11 Meddelad i Malmö Mål nr 955-14 1 KLAGANDE Kraftord/Staffan Sjöberg, 530915-1610 Graffmansgatan 12 412 73 Göteborg MOTPART Landskrona stad Stadsledningskontoret Stadshuset 261 80 Landskrona

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-12-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 28268-13 1 SÖKANDE Dustin AB, 556237-8785 Ombud: Advokaterna Nicklas Hansen och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 51-13 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun 2. Securitas

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-03-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 1721-16 1 SÖKANDE Upgraded People AB, 556820-0462 Ombud: Advokat Madeleine Sifvert Advokatfirman NOVA AB Box 55996 102 16 Stockholm MOTPART Riksteatern,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2015-02-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 981-15 1 SÖKANDE Generic Systems Sweden AB, 556448-8079 Ombud: Advokaterna Markus Mårline och Magnus Nedström Advokatbyrån Sigeman & Co AB Anna Lindhs

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Anna Borgs DOM 2013-07-29 Meddelad i Falun Mål nr 850-13 1 SÖKANDE A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien filial (Sverige), 516408-1217 Per Albin Hanssons väg 41, hus D 214 32

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-01-22 Meddelad i Falun Mål nr 5095-15 1 SÖKANDE Hissbyggarna TGS AB, 556902-0786 Strömsbrovägen 33 803 09 Gävle MOTPART Region Gävleborg, 222000-1263 801 88 Gävle

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 2120-14 1 SÖKANDE Resursutveckling i Bollnäs AB, 556940-2216 Sunnansjö 6669 821 91 Bollnäs MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Consid AB, 556599-4307 Ombud: Oskar Sjöman Barnarpsgatan 13 553 16 Jönköping MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-19 Meddelad i Göteborg Mål nr 1727-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Antalis AB, 556076-2022 Box 4014 422 04 Hisings Backa MOTPART Chalmers tekniska högskola AB, 556479-5598 Ekonomiavdelningen/Inköp

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-07 Meddelad i Malmö Mål nr 12589-15 1 SÖKANDE ÅF-Infrastructure AB, 556185-2103 Väpnaregatan 6 281 50 Hässleholm MOTPART Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Caroline Löfling DOM 2016-02-15 Meddelad i Falun Mål nr 173-16 1 SÖKANDE Prickman AB, 556587-1968 Ombud: Advokat Johanna Näslund och jur kand Ida Karlsson Advokatfirman Lindahl KB Box 143 701 42 Örebro

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-24 Meddelad i Falun Mål nr 540-14 1 SÖKANDE Kanonaden Entreprenad AB, 556231-2636 Bockängsgatan 2 571 38 Nässjö Ombud: Advokat Martin Ågren och Jur.kand. Maria Karlsson Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2015-02-05 Meddelad i Malmö Mål nr 420-15 432--440-15 1 SÖKANDE Aksab Kemi Sverige AB, 556731-6772 Tumbavägen 38 147 43 Tumba MOTPARTER 1. Lunds kommun mål nr 420-15 2. Eslövs kommun mål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 17 DOM 2015-04-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 1448-15 1 SÖKANDE TNS Sifo, 556060-1220 114 78 Stockholm Ombud: Toivo Sjörén Adress som ovan MOTPART Pensionsmyndigheten 106 44 Stockholm SAKEN Ansökan

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-04-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 1073-15 1 SÖKANDE Miroi AB, 556535-2688 Ombud: Karl Sunnermalm Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 2474-16 1 SÖKANDE Järva Tolk & Översättningsservice AB, 556613-1792 Norgegatan 1, plan 2 164 32 Kista Ombud: Advokat Erik Olsson och Jur.kand. Olle

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 1216-15 1 SÖKANDE Håkans Entreprenad AB, 556616-6731 Box 76 464 06 Brålanda MOTPART Värmdö kommun 134 81 Gustavsberg SAKEN Offentlig upphandling FÖRVALTNINGSRÄTTENS

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 13380-15 13381-15 1 SÖKANDE AV Syd AB, 556273-9358 Pilotgatan 7 212 39 Malmö Ombud: advokaterna Tomas Eliasson och Christian Härdgård Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-01-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 21799-15 1 SÖKANDE Bjerking AB, 556375-5478 Hornsgatan 174 117 34 Stockholm MOTPART Vaxholms stad 185 83 Vaxholm Ombud: Kommunjurist Johan Larsson

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 12377-15 1 SÖKANDE Flyttmäster i Malmö AB, 556441-1436 Box 16040 200 25 Malmö Ombud: advokaten Fredrik Engfeldt och jur.kand. Joakim Adamsson Advokatbyrån Gulliksson

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-06-12 Meddelad i Falun Mål nr 887-15 1 SÖKANDE NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 170 80 Solna MOTPART Sandviken Energi och Vatten AB, 556791-6043 Box 91 811 21

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 655-15 1 SÖKANDE Midroc Electro AB, 556436-3595 Box 501 811 25 Sandviken Ombud: Advokat Charlotte Dolk Advokatbyrån Hellgren Linander KB Box 24053

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2014-04-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 2577-14 1 SÖKANDE Ocab i Stockholm AB, 556454-5993 Ombud: Advokaterna Anna Eriksson och Tomas Marcusson Advokatfirman Nordia KB Box 70389 107 24 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Honsbergs El AB, 556795-6197 Ombud: Advokaten Ulrika Rutgersson Djupviksvägen 76 471 98 Fagerfjäll MOTPART Orust kommun 473 80 Henån SAKEN Överprövning av ett

Läs mer

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping Mål nr 7774-15 1 KLAGANDE Otis AB, 556129-3803 Box 2163 600 02 Norrköping Ombud: Lennart Stoltz Med samma adress som ovan MOTPART Nyköpingshem AB, 556450-9486 Box 1019

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

BESLUT Meddelat i Växjö

BESLUT Meddelat i Växjö BESLUT 2016-01-20 Meddelat i Växjö Mål nr 221-16 1 SÖKANDE Hagbloms Glasmästeri AB, 556682-2127 Box 812 MOTPART 1. Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar 2. Kalmar Öland Airport AB, 556715-8117

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-26 Meddelad i Malmö Mål nr 13535-15 1 SÖKANDE Sarstedt AB, 556185-7565 Bergaliden 11 252 23 Helsingborg MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-08 Meddelad i Falun Mål nr 225-16 1 SÖKANDE Hübinette Dykentreprenad AB, 556807-9288 Djupegatan 20 824 50 Hudviksvall MOTPART Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall SAKEN Offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2012-04-04 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Strandmöllen AB, 556599-8480 Näsvägen 22 341 34 Ljungby MOTPARTER 1. Osby kommun 2427-12 E 2. Östra Göinge kommun 2430-12 E SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 12 DOM 2014-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr 1283-14 1 SÖKANDE Marinetek Sweden AB, 556267-3755 Ombud: jur. kand. Annika Blomqvist och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Jönköping Mål nr 4767-15 1 SÖKANDE Noxab i Malmö AB, 556752-0738 Svansjögatan 29 217 66 Malmö MOTPARTER 1. Jönköpings kommun 551 89 Jönköping 2. LEDventure AB, 556772-5345 c/o

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala DOM 2016-02-02 Meddelad i Uppsala Mål nr 6293-15 E 1 SÖKANDE Normans i Jönköping AB, 556505-6719 Ombud: Advokaterna Thomas Svedberg och Björn Lind Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotarien Andrea Zetterqvist DOM 2016-03-01 Meddelad i Falun Mål nr 13-16 1 SÖKANDE Sven Jansson, 531104-7152 Hagbacken 10 790 23 Svärdsjö MOTPART Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-03-30 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Floda Systemskylt Aktiebolag, 556322-7684 Byggvägen 3 433 61 Stenkullen MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 17 DOM 2014-02-07 Meddelad i Stockholm Mål nr 540-14 1 SÖKANDE Twitch Health Capital AB, 556599-8001 Baggensgatan 9 111 31 Stockholm MOTPART Riksdagsförvaltningen Sveriges Riksdag 100 12 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 1054-15 1 SÖKANDE Vita Verita AB, 556705-9943 Västra Rydsvägen 138 196 31 Kungsängen MOTPART Stockholms läns landsting, 232100-0016 Ombud: Viktoria Skog

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-03-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 2035-14 1 SÖKANDE EC Konsult AB, 556550-5392 Prinsgatan 13 374 33 Karlshamn MOTPART Försvarets materielverk 115 88 Stockholm SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 823-16 1 SÖKANDE 12&12 Behandlingshem AB, 556446-9020 Svanövägen 54 872 93 Lunde MOTPART Mora kommuns inköpscentral 792 80 Mora SAKEN

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-08-09 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Veka Entreprenad AB, 556480-8359 Falkenbergsvägen 55 311 50 Falkenberg MOTPART Hylte kommun Samhällsbyggnadsnämnden Storgatan 8 314 80 Hyltebruk

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-22 Meddelad i Växjö Mål nr 3170-15 1 SÖKANDE Alfa Kommun & Landsting AB, 556549-2807 Dockplatsen 1 211 19 Malmö Ombud: Advokat Jerker Alm Advokatfirman Vinge KB Box 1064 251 10 Helsingborg

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 782-15 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPARTER Smedjebackens kommun, 212000-2205 (mål nr 782-15) Smedjebacken

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

DOM Meddelad i Umeå

DOM Meddelad i Umeå DOM 2016-02-19 Meddelad i Umeå Mål nr 2196-15 1 SÖKANDE Professionals Nord Rekrytering AB, 556987-8399 Mattias Matsson Riksvägen 2 B 904 31 Umeå MOTPART Länstrafiken i Västerbotten AB, 556071-4478 Box

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-01-28 Meddelad i Jönköping Mål nr 4872-15 1 SÖKANDE NoBa El & Säkerhet AB, 556706-9348 Ombud: Advokat Johan Hermansson Rosengrens Advokatbyrå i Borås AB Skolgatan 21 503 33 Borås MOTPART Gislaveds

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Anna Aktermo 2012-06-21 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Agito Sverige AB, 556745-7121 Ombud: Benny Östling Nybrogatan 7 114 34 Stockholm MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö Mål nr 3753-15 1 SÖKANDE MåleriCentralen syd AB, 556904-1378 Kullamöllevägen 339 275 71 Lövestad MOTPART AB Sjöbohem, 556650-0665 c/o Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö Mål nr 6921-13 1 SÖKANDE C. Ledel AB, 556302-4396 Västergård 141 311 69 Ugglarp MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 23707-15 1 SÖKANDE AB OmsorgsCompagniet i Norden, 556640-2292 Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo MOTPART Stockholms Stad, Socialförvaltningen 106 64 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1931-14 1 SÖKANDE Nowa Kommunikation AB, 556693-2603 Södra Hamngatan 33 411 14 Göteborg Ombud: 1. Advokat Sophia Spala 2. Advokat Josefine Midander Setterwalls

Läs mer

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand 2016-02-17 Meddelad i Härnösand Mål nr 1 SÖKANDE Wifsta Glas Handelsbolag, 969760-4529 Gäddviken 907 860 35 Söråker MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping Mål nr 811-16 1 SÖKANDE Tranås Anläggningsservice Aktiebolag, 556342-4331 Box 32 573 21 Tranås MOTPART 1. Mjölby kommun Tekniska kontoret 595 80 Mjölby Ombud: Advokat

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Förvaltningsrättsnotariern Anna Borgs DOM 2013-07-29 Meddelad i Falun Mål nr 852-13 1 SÖKANDE MedCam AB, 556680-7953 Stora vägen 31 513 33 Fristad Ombud: Evelina Gustavsson Tenders Sverige AB Nygatan 34

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-31 Meddelad i Falun 1 Mål nr 1017-14, 1018-14, 1019-14, 1020-14, SÖKANDE Berglunds Frukt- och Partiaffär AB, 556442-8893 Box 17 795 21 Rättvik MOTPARTER 1. Borlänge kommun

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-06-28 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE EMSG Sverige AB, 556798-7978 Bergkällavägen 33 192 79 Sollentuna Ombud: Björn Kärrberg Kunskapsbolaget KLN AB Regeringsgatan 93 111 39 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2013-06-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 210-13 1 SÖKANDE Fysioline AB, 556627-5672 Ombud: Advokat Helena Kalliomäki Advokatbyrå IUS Civile AB Förrådsvägen 18 A 141 46 Huddinge MOTPART Stockholms

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Enhet 14 BESLUT 2014-01-31 Meddelat i Stockholm Mål nr 1615-14 1 SÖKANDE Rolf INGEMAR Norrman, 561215-7312 Norrbyn 1621 823 91 Kilafors MOTPART Sveaskog Förvaltnings AB (publ), 556016-9020 c/o Chefsjurist

Läs mer

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB,

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, Avd. 3 Meddelat i Göteborg Mål nr Bilaga A 1 SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, 556198-0904 Ombud: Advokaten Sylvia Lindén och jur.kand. Maxwell Richmond Baker&McKenzie Advokatbyrå KB Box 180 101

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-01-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 19632-15 1 SÖKANDE Reachem AB, 556764-7093 Norr Mälarstrand 34 112 20 Stockholm MOTPART Tillväxtverket Stockholmskontoret Box 4044 102 61 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-04-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 1454-15 1 SÖKANDE Dustin Sverige AB, 556666-1012 Ombud: Advokaterna Mikael Björkman och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91

Läs mer

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 22953-15 1 SÖKANDE Amal Tolkförmedling AB, 556785-4582 Box 7026 600 07 Norrköping MOTPART Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-01-25 Meddelad i Växjö Mål nr 3091-15 1 SÖKANDE Stiftelsen Ariadne, 832401-7170 c/o Lindman-Backius Grytebäck 590 94 Blackstad Ombud: Lars Lindman-Backius Grytebäck 590 94 Blackstad MOTPART Kalmar

Läs mer