8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort"

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S) Lars-Göran Bromander (S) Göran Eriksson (C) Kommunstyresens arbetsutskott kaas ti sammanträde Tid Tisdagen den 6 maj 2014, k. 09:30 Pats Övergranssaen, kommunhuset, Kommunhuset, Båsta Ärenden 1. Upprop 2. Va av justerare 3. Godkännande av dagordningen 4. Informationer 5. Budget Deårsuppföjning Försag ti idé- och gestatningsprogram Båsta centrum 8. Försag ti detajpan 1, Resecentrum och stationsområdet, Båsta tätort 9. Försag ti korrigerat detajpaneområde samt namnändring för Båsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.f, fastigheter 10. Besut om anatagande av ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211, Krägga, Håbo kommun, Uppsaa än 11. Redovisning av berett medborgarförsag om förbättrad gästbrygga, uppförande av orienteringstava samt farthinder för fordonstrafik vid och i ansutning ti småbåtshamnen i Aronsborgsviken, Båsta tätort, försagsstäare Båsta 12. Motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1:a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Boin (C) och Nihad Hodzic (C 13. Verksamhetsberättese, finskt förvatningsområde Håbo kommun 2013

2 KALLELSE Kommunstyresen 14. Redovisning av beredd motion om utbetaning av föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av kommunens anäggningar samt kommunens subventioner för uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) 15. Redovisning av berett medborgarförsag om att införa e-egitimation för aa tjänster på hemsidan 16. Personafest i Håbo kommun Redovisning av berett medborgarförsag avseende trafikförhåanden på Enköpingsvägen, mean väg korsning Ekiabadet 18. Redovisning av ej verkstäda gynnande besut enigt 9 LSS och 4 kap. 1 SoL, Regementen för mijö- och tekniknämnden samt tiståndsnämnden - revidering 20. Risk- och väsentighetsanays för kommunstyresen Firmatecknare för des kommunstyresens verksamheter och des kommunövergripande frågor 22. Medborgarförsag om att kommunen bör ha ett eget och oberoende infomrtionsbad 23. Integrations- och fyktingspoitiskt program 24. Beredning av poitisk organisation inför kommande mandatperiod 25. Övriga frågor Agneta Häggund (S) Ordförande

3 Tjänsteskrivese 1(1) Vår beteckning KS2012/93 nr Kommunstyresens förvatning Pan- och utveckingsavdeningen Märit Oofsson Nääs, Projektedare Båsta Centrum Försag ti Idé- och gestatningsprogram för Båsta centrum Sammanfattning I enighet med godkänd projektpan KS har ett gestatningsprogram för panprogramområdet Båsta centrum tagits fram. Arbetet med gestatningsprogrammet har skett under perioden maj apri 2014 och har kommit att utmynna i ett försag ti Idé- och gestatningsprogram för Båsta centrum. Mået med Idé- och gestatningsprogrammet är att förstärka Båstas identitet som stad i enighet med kommunens vision, översiktspan och panprogram för Båsta centrum. Idé och gestatningsprogrammet består av en rapport med biagor avseende ändringar från panprogram, områdesanays och anays av panprogram, handes- och buerutredning. Idé- och gestatningsprogrammet syftar ti: att ge stöd åt inbandade parter i gestatningen av nya Båsta centrum, att föreså, tydiggöra och iustrera önskade kvaiteter i den nya bebyggesen, samt att föreså utformning av torg, parker, gator och offentiga patser. Idé- och gestatningsprogrammet ska vara vägedande vid framtagande av de kommande detajpanernas utformningskrav samt som stöd vid byggovprövning. För att tydiggöra de ändringar/avsteg där idé- och gestatningsprogrammet skijer sig från Panprogram för Båsta centrum KS bifogas Biaga 1 Ändringar som besutsunderag. Besutsunderag Idé- och gestatningsprogram för Båsta centrum, daterad 2014-XX-XX Biaga 1 Ändringar Försag ti besut 1. Kommunstyresen besutar att godkänna Idé- och gestatningsprogram för Båsta centrum Besutsexpediering Projektedare

4 Tjänsteskrivese 1(1) Vår beteckning KS2012/105 nr Kommunstyresens förvatning Pan- och utveckingsavdeningen Pauina Cifuentes Vargas, Panarkitekt Försag ti korrigerat detajpaneområde för Detajpan 1, Resecentrum och stationsområdet, Båsta centrum Sammanfattning Pan- och utveckingsavdeningen har uppdragits att upprätta försag ti detajpan för Detajpan 1, Resecentrum och stationsområdet, Båsta centrum, KS Ett idé- och gestatningsprogram för panprogramområdet Båsta centrum har tagits fram under perioden maj apri I arbetet med idé- och gestatningsprogrammet har även etappindening, byggordning och tidspanering samt övergripande expoateringsekonomi studerats. Som en föjd av dessa studier föresås en korrigering/utökning av detajpaneområdet. Föresagen utökning omfattar kontorsbyggnad norr om kommunhuset, fytt av Stockhomsvägen samt ytterigare bostäder mean Stockhomsvägen och järnvägen. Besutsunderag Försag ti avgränsning, daterad Försag ti besut 1. Godkänna korrigerat detajpaneområde för Detajpan 1, Resecentrum och stationsområdet, Båsta centrum enigt föresagen avgränsning. Besutsexpediering Pan- och utveckingsavdeningen

5

6 Tjänsteskrivese 1(1) Vår beteckning KS2012/104 nr Kommunstyresens förvatning Pan- och utveckingsavdeningen Pauina Cifuentes Vargas, Panarkitekt Försag ti korrigerat detajpaneområde samt namnändring för Båsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.f, fastigheter Sammanfattning Pan- och utveckingsavdeningen har uppdragits att upprätta försag ti detajpan för Båsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.f, fastigheter KS Ett idé- och gestatningsprogram för panprogramområdet Båsta centrum har tagits fram under perioden maj apri I arbetet med idé- och gestatningsprogrammet har även etappindening, byggordning och tidspanering samt övergripande expoateringsekonomi studerats. Som en föjd av dessa studier föresås en korrigering av detajpaneområdet. Föresagen korrigering omfattar minskat område för bostäder mean Stockhomsvägen och järnvägen samt utökning av detajpaneområdet i norr ti att även omfatta spårreservat för eventuet tikommande järnvägsspår. För att håa en konsekvent namnsättning av detajpaner inom panprogramområdet Båsta centrum föresås att aktue detajpan ändrar namnsättning ti: Detajpan 2, Bostäder mean Stockhomsvägen och järnvägen, Båsta centrum Besutsunderag Försag ti avgränsning daterad Försag ti besut 1. Godkänna namnändring för detajpanen Båsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.f, fastigheter ti Detajpan 2, Bostäder mean Stockhomsvägen och järnvägen, Båsta centrum. 2. Godkänna korrigerat detajpaneområde för Detajpan 2, Bostäder mean Stockhomsvägen och järnvägen, Båsta centrum enigt föresagen avgränsning. Besutsexpediering Pan- & utveckingsavdeningen

7

8 Tjänsteskrivese 1(2) Vår beteckning KS2012/66 nr Kommunstyresens förvatning Pan- och utveckingsavdeningen Pauina Cifuentes Vargas, Panarkitekt Besut om antagande av ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211, Krägga, Håbo kommun, Uppsaa än Sammanfattning Panområdet är beäget på konferensanäggningen Krägga herrgård, cirka 5 km från Båsta i Håbo kommun, vid Mäaren. Panområdet är cirka 5,5 hektar och omfattar fastigheterna Krägga 1:11, 1:211 och 1: Panändringen syftar ti att möjiggöra en fytt av en befintig byggrätt för konferensändamå inom gäande detajpan. Idag finns en byggrätt för konferensändamå i en våning vid Mäarens strand, direkt nordväst om herrgården i Krägga. Byggrätten föresås i denna panändring utgå för att inte försämra uppevesen av och tigängigheten ti Mäaren och dess stränder, och ersättas med en byggrätt ängre från Mäaren, strax norr om herrgårdens nordigaste fygebyggnad. Byggrätten föresås dock ytmässigt fördeas på två våningar istäet för en våning. Panändringen medför därmed ingen ökning av byggrätten utan enbart en ägesförändring och omdisponering av en befintig byggrätt för konferensändamå. Panändringen utförs genom tiägg ti gäande detajpan viket innebär att underiggande detajpan nummer 378, detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 gäer jämsides med detta tiägg. Utformningen av ändringen av detajpanen stämmer överens med den kommuntäckande översiktspanen för Håbo kommun. Ändringen av detajpanen bedöms inte medföra betydande mijöpåverkan. Detajpanens konsekvenser redovisas istäet under rubriken inverkan på mijön. Detajpanen har varit ute på samråden den 28 oktober 2013 ti och med den 25 november Inkomna synpunkter edde ti en mindre redaktione ändring. Panavdeningen anser att panförsaget stödjer utveckingen av Håbo kommun enigt kommunens avsikter och föresår att detajpanen antas enigt 5 kap 29 Pan- och byggagen (1987:10). Besutsunderag Tiägg ti pankarta samt pan- och genomförandebeskrivning, upprättad Utåtande och yttranden, daterad Deegationsbesut behovsbedömning, daterad

9 Tjänsteskrivese 2(2) Vår beteckning KS2012/66 nr Försag ti besut 1. Kommunstyresen noterar att försaget innebär en mindre ändring av panbestämmeserna och besutar därmed med hänvisning ti kommunfumäktiges deegation, att anta detajpanen enigt 5 kap 29 pan- och byggagen (1987:10). Besutsexpediering Pan- och utveckingsavdeningen

10 ENKELT PLANFÖRFARANDE DEL AV GÄLLANDE DETALJPLAN (378) TILLÄGG TILL PLANKARTA TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER ~---r.. -- ' " --- "!1 c' ---- ~-J_::_-_-::::-::c:>,:---:--:./ >< ~\':?,'-;;,~--, -" - ~-- _1':7_ -- ~~ ~--J ~-:::.::-~c:::-::::::::::::_-< -- -<, / / ', ~ 1: ;--::. -.:.:._..:.::.. / /'1:220 \V "\' \ '. \. \ '--\ \. \ "11,.../ "' tj1 1 - >;/"', -, _-, ". "- /-.. b ' ', ) '"'"g- / /,.,q,,..., /, ' -'- "' _--'\,, \''' ' '""" ',. '. /' _.,, '.,. '' /,...,..,,.-, ''. /... ' ', ' '.. \.,..~. ' ---,', - \.\. \ '. '. V 1."',. ' 1 1 b '. _-' ' ) ' ',,.,,' NATUR... '... '--' / -''' ' \ ' ' ' '----:;-'""" ' ;'---" '-- - _J --...; ',-,',-, ', \' "",,,,,, ' ~~ NA '.. ' _1/ ',... \V KRÄGGA 1:11 - ~ \"' /_--;.~--.,"" \ \ - -.,.-,_... -,,.. - \ ~. ' / ~.; /.. - ~- '.. ""' ;, Y.../ '/ -/' -- -~-.,., '., _.,...,, -... ' '... '... '. ' '. '.. ij. --~-- _ B '- ',' '>,. \ '.\_ 'r. \.. '----1 ',, (~~ :_.~~~-~-~' ~ ', ' -:L_ ! '. ' -~,. : ' ':( e I - '.,1,\, ' > ')!,--- i'<j. \.\ \ '"'. ' ~~g ',. \ _..\ ' \.. u-,, 11 U --- <.... :<.! Fi. r! ',, FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB De åtgärder som ändringen av detajpanen medger bedöms vara föreniga med en ur amän synpunkt ämpig användning av mark- och vattenresurserna enigt bestämmeserna i mijöbakens 3, 4 och 5 kap. ÖVERSIKTLIGA PLANER Panområdet omfattas av den kommuntäckande översiktspanen för Håbo kommun antagen Andringen av gäande detajpan avser endast en ägesförändring och omdisponering av en befintig byggrätt för konferensändamå. Panändringen bedöms vara förenig med översiktspanen. DETALJPLANER För området gäer detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 som vann aga kraft (378). Genomförandetiden för panen går ut J--_...~-:-----,...,~ / '.. '. ' Högsta byggnadshöjd i meter ~o Minsta resp. största takutning i grader I Högsta anta våningar f1 Värdefu kuturmijö. Ny bebyggese ska utformas med särskid hänsyn ti omgivningen särskit vad gäer tak- och fasad materia, färgsättning och takvinke (sadetak) b1 Lägsta nivå i meter över nopanet för grundkonstruktionens ägsta punkt är +2,30 möh (höjd system Rikets 1900) ' :-. ''":''----t--.. ' ~ r r Bestämmeser som i och med tiägget utgår inom markerad de (område 1) av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas För område 2 gäer nedanstående: Bestämmeser som i och med tiägget gäer inom markerad de (område 2) av detajpan för Krågga 1:217, de av 1:211 J.. BEGRÄNSNINGARAV MARKENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas i. ' : Bestämmeser som i och med tiägget utgår inom markerad de (område 2) av detajpan förkrågga 1:217, de av 1:211 PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE + f1 + b1 ~ + j ::==1 'I s- - -fr - ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER (gäer inom hea panområdet) -v- Genomförandetiden för ändringen av detajpanen och underiggande detajpan 378 utgår ' I ' ', ->1 1 Värdefu kuturmijö. Ny bebyggese ska utformas med särskid hänsyn ti omgivningen särskit vad gäer tak- och fasadmateria, färgsättning och takvinke (sadetak) Lägsta nivå i meter över nopanet för grundkonstruktionens ägsta punkt är +2,30 möh (höjdsystem Rikets 1900) -,, ) ' TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING --=-J '. ' ~ \ O TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING PLANANDRINGENs SYFTE Panändringen syftar ti att möjiggöra en fytt av en befintig byggrätt för konferensändamå inom gäande detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211. Idag finns en byggrätt för konferensändamå i en våning vid Mäarens strand, direkt nordväst om herrgården i Krägga. Byggrätten föresås i denna panändring utgå för att inte försämra uppevesen av och tigängigheten ti Mäaren och dess stränder, och ersättas med en byggrätt ängre från Mäaren, strax norr om herrgårdens nordigaste fygebyggnad. Den byggrätt som utgår motsvarar storeksmässigt den nya byggrätt som paneras. Byggrätten fördeas dock ytmässigt inom två våningar istäet för en. Panändringen medför därmed ingen ökning av byggrätt utan enbart en ägesförändring. Panändringen omfattar kvartersmark för konferensändamå (C1) samt prickmark i gäande detajpan ~... ' :-:.;!.~~-~--~.:_:_..:...1' ~ -~---J-'. ~ _..- L ' '\ HANDLINGAR Panändringen består av föjande handingar: Denna karta som redovisar: - Tiägg ti pankarta och panbestämmeser - Tiägg ti panbeskrivning - Tiägg ti genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning med utdrag ur registerkarta (separat) < :> /, ) IV!/ - >.'J) _;_J' \'' '1, / -_;,--f< _..-c.~-- ~.-:-. i~ ' ~ L j. ' I".A..,. ----~- ///i NATU./ \ '... -~- ' I \ -...;4 ('/... ::::r:: / '\ i \ \ \,_, Högsta anta våningar Ii 1,-, '' ~/.,) ~ _j '\ 11 i \ \ +.,_ 1 ' > \ \ Sörsta tiåtna byggnadsarea i m 2 PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE ; -~,\ ~ \ --~;-~-=-;::.-;;; --- / '-- r t--- //,../'., ' i -~- J e // //> J ' \ ~- '..,,..;.,_...; UTNYTTJANDEGRAD./.."" ) - - \ \ ' 'r:- ;_,._: --- ; '"----' '' I 1 '.. : ' '+'! - ~ f~ b1- j"~~~:js:=::--2! ( ' ' ~ ' - ""' 'J\ ,/ / ' ' ' ' _-:-... r/r//" ' ' '.' ' '.....,;,;, I 1. I \ \ 1 -,., - NATUR --~~.. ; u i....., \.\ ';.\ ~,... u,. /.. ' ' :,;.. --.,..,:/-----~- _...~-:-----,...,---$.;;; r-~ ~<j g. -"'S ;/"'. ',./ ;...--' """:' ' :...:..:...-'- \ \ -. /.. < -... \... '/ ';/' /. ' " '... ',~ '/. "\ Gräns för område där tiägg ti panbestämmeser ska gäa Bestämmeser som i och med tiägget gäer inom markerad de (område 1) av detajpan för Krägga 1:217, de av 1: : ,..-.--: ', ", p 1 v1 b 1..'.,.,"\. \, / /,/. ''.,.. -'( "' ' ', ', '~\..."\. ' , / /. "' ' '.. ' "" ',, '.., '', '..."' '.....,..:.:,.. ~ "'"'. \, \',. _.... )><'---~,..-~...,;. :_.:....:..._ ~, ~ _- _- ~-,. '~..;'. -~ \... _., '\ :J För område 1 gäer nedanstående: _,'~~~;:-,~~~~~~ \ \. ~ '- \.. /.,.. ;,;. \_,/ ~. ~~-- - :_;...~_ '1. / "'-.n v b 'x / u _,;--:-, '-,.' --,. ' \ _- ' ---- \ \.."' tj 1 1 )..... g /. ---.:. '... ' -... \ ". - \ \~ /. ' '' -' ' ' ~e/-. /./--~-v<i:j.,',. /. -/ / ;.."...-,' '.-.-.\.\..., >---\ -~ _,_or---~, ', ' / \,,... ',... :\ \.. ' 1\,1'1 _,/ ' ~/ ' '' 1\.1,\ ' ', /_, '. - G.:.. - _.),..:<-s _.. " 1 ' ' ---<:~~-~L~~', - C --- _)-...,.--._ / ' - ' ' '-' ;' ' "' '' \ - _/ >. ' / ' \.A. '- ' \,_--\.>,, ~- \_' ',,.,_. '' ' ', -.. ~- --',...-,_ /.... ',' P '' ' ',,- ' \' ~x "~---;-- ---,\..,-'. _,../ " ;., /. \_, B--1::_11\,) ) --,.. /' - GRÄNsBETECKNINGAR -J.~_:~,/. '...',~ ' ' ' ~~' ' ---y. / u ----~--..~ -~~ - ~,_ ' ' ' ~v--/~"n~-/ _-n ' v" - ~.... ',x--:.... ',,.,~-----',. '., ,.."' \,.. ';'\.~-d--~~--c \\\'-- \ '\ ' --~- ::-- -J... \ \ \'\'\. \// KRÄGGA 1:11 - ~ _,-" ---~-0- /---- " ----~-' '' 1 ;i;:j / Föjande tiägg ti panbestämmeser gäer inom de särskit avgränsade områdena (område 1 och område 2). Underiggande detajpan nummer 378, detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 gäer jämsides. j PLANFÖRFARANDE Detajpanen handäggs genom enket panförfarande, enigt ädre pan- och byggagen (1987:10). ~~- -± 100m SKALA A1 1:1000, A3 1:2000 STRANDSKYDD Mäaren omfattas av strandskydd på 300meter enigt 7 kap. 13 MB. Strandskyddet är sedan tidigare upphävt av Länsstyresen (besut respektive tiäggsbesut ) inom kvartersmark som betecknats med B, C1, E inom detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 som nu avses ändras. Området som berörs av ändringen omfattar område där strandskyddet redan tidigare är upphävt. Inget behov av ytterigare upphävanden av strandskyddet föreigger. KOMMUNALA BESLUT Kommunstyresen i Håbo kommun har besutat att panarbete för rubricerad panändring får påbö~as. BEHOVSBEDÖMNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Enigt 4 kap 34 pan- och byggagen ska en mijökonsekvensbeskrivning upprättas, om detajpanen medger en användning av mark, byggnader eer andra anäggningar som innebär en betydande påverkan på mijön, häsan eer hushåningen med mark och vatten och andra resurser. Området igger inom riksintresse för det röriga friuftsivet. Enigt 4 kap. 1 mijöbaken (MB) är Mäaren med öar och strandområden i sin hehet av riksintresse, med hänsyn ti dess natur och kuturvärden. Mäaren innefattas även av 4 kap 2 MB som anger att turismens och friuftsivets, främst det röriga friuftsivets, intressen särskit ska beaktas vid bedömningen av tiåtigheten av expoateringsföretag eer andra ingrepp i mijön. 4 kap 1 MB sägs att expoateringsföretag och andra ingrepp i mijön får komma ti stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagigt skadar områdets naturoch kuturvärden. Panändringen innebär ingen ökning av byggrätt utan enbart en fytt av befintig byggrätt ti ett annat äge inom herrgårdsom rådet. Byggrättens nya äge igger ca 60 meter ängre från Mäaren och upptar en mindre yta på marken jämfört med den nuvarande, viket bedöms ge positiva effekter avseende tigängigheten ti Mäaren och dess stränder. Andringen bedöms därmed inte medföra skada på det röriga friuftsivet eer betydande mijöpåverkan. Under avsnittet om behovsbedömning i underiggande pan bedömdes panen inte medföra betydande mijöpåverkan. Andringen av detajpanen bedöms inte förändra panens inverkan på mijön och innebära betydande mijöpåverkan. Andringen bedöms därför inte behöva mijöbedömas. Detajpanens konsekvenser redovisas istäet under rubriken inverkan på mijön nedan. Byggrätten har också försetts med bestämmesen f1 som yder "Värdefu kuturmijö. Ny bebyggese ska utformas med särskid hänsyn ti omgivningen särskit vad gäer tak- och fasad materia, färgsättning och takvinke (sadetak)". Vidare finns en bestämmese b1 som säger att ägsta nivå i meter över nopanet för grundkonstruktionens ägsta punkt är +2,30 möh för att ta hänsyn ti översvämningsrisken. Bestämmeserna f1 och b1 yder ika som i underiggande detajpan. Samråd med änsstyresen om behovsbedömning av ändringen sker i samband med detajpanesamrådet Inverkan på mijön FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Bebyggeseområden Den byggrätt för konferensändamå (C 1) som utgår och ersätts med mark som inte får bebyggas motsvarar ca 870 m2 byggnadsarea i en våning. Den nya byggrätt som paneras medger 450 m2 byggnadsarea i två pan (900 m2 bruttoarea). Panändringen medför därmed ingen ökning av byggrätten utan enbart en omfördening på två pan istäet för ett. Inom marken som får bebyggas medges bebyggese i högst två våningar ti en högsta byggnadshöjd av 6,0 meter. Minsta resp. största tiåtna takutning är grader. Eftersom stora dear av Krägga herrgård området igger inom område som utpekats som värdefu kuturmijö av okat intresse bör ny bebyggese utföras med särskid hänsyn ti omkringiggande kuturhistoriskt värdefu bebyggese. Ett gestatningsprogram finns framtaget tihörande underiggande detajpan. En panbestämmese gäer i panen samt även för rubricerad panändring som säger att "Utformningen av bebyggese och vägar ska i huvudsak föja gestatningsprogrammet "Krägga 1:217, de av 1:211, gestatningsprogram för detajpan". Naturmijö En naturvärdesinventering togs fram över Krägga herrgård området i samband med panäggningen av gäande detajpan. Området för panändringen inrymmer inte några särskit utpekade naturvärden enigt naturvärdesinventeringen. Strandskydd Området för panändringen har föragts ti område där strandskyddet redan tidigare är upphävt. Kuturmijö och andskapsbid Eftersom panområdet/panändringen igger inom ett stort område som utpekats som värdefu kuturmijö av okat intresse togs ett gestatningsprogram fram i samband med underiggande detajpan som redovisar riktinjer för hur ny bebyggese bör utföras för att ta särskid hänsyn ti omkringiggande kuturhistoriskt värdefu bebyggese. Dessa riktinjer gäer även för panändringen varför kuturmijö och andskapsbid inte bedöms påverkas negativt. Friuftsiv Tigängigheten ti stranden ängs Mäaren bedöms förbättras ti föjd av panändringen. TIDPLAN Samråd beräknas ske under hösten 2013, för att sedan antas under vintern FASTIGHETSAGARE Fastigheten Krägga 1 :211 ägs av Krägga Properties AB. PLANEKONOMI Tiägget ti detajpanen finansieras av Krägga Properties AB genom panavta. Panavgift ska inte tas ut vid byggovsprövning. MEDVERKANDE TJANSTEMAN Detajpanen har tagits fram av Sweco Architects i Faun genom paneringsarkitekt MSA Marina Fyhr på uppdrag av Krägga Properties AB. Medverkande tjänstemän Pauina Cifuentes Vargas, panarkitekt Håbo kommun. ANTAGANDEHANDLING ~ HÅBO Handingarna består av: Denna karta som redovisar: -Tiägg ti pankarta och panbestämmeser - Tiägg ti pan- och genomförandebeskrivning - Fastighetsförteckning och registerkarta (separat) KOMMUN ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Besutsdatum Godkänd KRÄGGA HÅBO KOMMUN UPPSALA LAN Antagen UPPRÄTTAD AUGUSTI 2013 Lagakraft Nr: Grisin Uvsbäck Lindh Panchef Pauina Cifuentes Vargas Panarkitekt 378

11 Utåtande 1(3) Vår beteckning KS 2012/66 nr Kommunstyresens förvatning Pan- och utveckingsavdeningen Pauina Cifuentes Vargas, Panarkitekt Försag ti ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211, Krägga, Håbo kommun, Uppsaa än, upprättat i augusti 2013 UTLÅTANDE Hur samrådet har bedrivits Försag ti ändring av detajpan har enigt underrättese den 23 oktober 2013 varit utsänt för samråd från den 28 oktober 2013 ti och med den 25 november Under samrådstiden inkom 11 yttranden varav 5 med erinran. Föjande remissinstanser tistyreser eer har inget att invända mot försaget: Trafikverket, Naturskyddsföreningen Håbo, Svenska Kraftnät, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, E.ON Enät Stockhom AB och Vattenfa Edistribution AB. Inkomna yttranden Nedan sammanfattas yttranden med synpunkter som inkommit under samrådsskedet samt kommentarer ti dessa. Inkomna yttranden redovisas i sin hehet i originatext i biaga. 1. Länsstyresen i Uppsaa än (biaga nr 11) Synpunkter på detajpanen Länsstyresen bedömer, med beaktande av kriterierna i biaga 4 ti förordningen om mijökonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detajpan inte kan antas medföra sådan betydande mijöpåverkan som avses i 6 kap. 11 mijöbaken (MB). Länsstyresen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enigt PBL (2010:900) 11 kap 10. Svar Kommunen noterar att änsstyresen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad detajpan inte kan antas medför en betydande mijöpåverkan. 2. Lantmäteriet (biaga nr 7) Synpunkter på detajpanen För att göra försaget ti ändring tydig, att byggrätt för konferensanäggning fyttas ti nytt område, föresås att område 1

12 Utåtande 2(3) Vår beteckning KS2012/66 nr kompetteras med bokstaven C (på samma sätt som C idag står inom område 2 där byggrätten utgår). Svar Pankartan uppdateras enigt antmäteriets synpunkter. 3. Landstinget i Uppsaa än (biaga nr 4) Synpunkter på detajpanen Koektivtrafikförvatningen UL anser att kommunen i panen bör redogöra för koektivtrafiken ti och från panområdet. I övrigt har koektivtrafikförvatningen UL inga synpunkter. Svar Försaget ti ändring av detajpan sker genom tiägg ti gäande detajpan, viket innebär att tiägget gäer jämsides med underiggande gäande detajpan. I den underiggande detajpanen 378 redogörs koektivtrafiken ti och från panområdet. Koektivtrafikförvatningen UL:s synpunkt är därmed redan tigodosedd. 4. Posten (biaga nr 1) Synpunkter på detajpanen För utdening av post inom detajpanens område har Posten AB föjande synpunkter på pacering av postådor. Ferfamijshus fastighetsboxar paceras på nedre botten. Om bommar sätts upp inom området ska ådorna paceras i postådesamingar, så att brevbäraren kommer åt ådorna från bien. Enfamijshus ådsamingar (ett anta postådor är samade på en ådstäning). När det bir aktuet att sätta upp ådor vi vi på posten gärna bi kontaktade. Svar Kommunen noterar postens synpunkter och för vidare dem ti expoatören. 5. TeiaSonera Skanova Access AB (biaga nr 2) Synpunkter på detajpanen Skanova har markföragda kabar inom detajpaneområdet som försörjer befintig byggnation i området för aktuet detajpaneförsag. (Se röda injer på bifogad karta.) Om det bir aktuet att fytta eer utföra andra åtgärder i TeiaSonera Skanova Access AB:s befintiga anäggningar utförs detta efter bestäning ti

13 Utåtande 3(3) Vår beteckning KS2012/66 nr TeiaSonera Skanova Access AB, och bekostas av den som initierat åtgärden. Svar Den fytt av byggrätt som försaget ti ändring av detajpan innebär berör inte befintiga edningar enigt kartbiaga. Vid eventuet behov av åtgärd på TeiaSonera Skanova Access AB:s befintiga anäggning ska detta göras enigt Skanovas krav. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER Ändringar gjorda efter samråd Inkomna synpunkter under samrådstiden eder ti föjande ändringar av detajpanen. Pankartan har uppdaterats enigt antmäteriets synpunkt, område 1 har kompetteras med bokstaven C (konferensanäggning). I övrigt har inga ändringar gjorts i panhandingarna. Detajpanen överämnas ti kommunstyresen för antagande enigt 5 kap 29 pan och byggagen (1987:10). Båsta mars 2014 Cristin Uvsbäck Lindh Panchef Pauina Cifuentes Vargas Panarkitekt Biaga: Inkomna yttranden

14 H:\My Documents\Nybyggnation\Nybyggnationådpasering.doc HÄBO KOMMUN KOWIJNSTYRESENS FÖRVALTNING INKOM 2013 ~ IIS!m" ~-"".. 9JJ1Z/60 1 2Df3.3C(Jq Hå bo Kommun Kommunstyresens kontor 7 46 so Båsta Svar samråd Detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211, Håbo kommun, Uppsaa än För utdening av post inom detajpans områden har Posten AB föjande synpunkter på pacering av postådor. Ferfamijshus fastighetsboxar pacerade på nedre botten. Om bommar sätts upp inom området skaådorna paceras i postådesamingar, så att brevbäraren kommer åt ådorna från bien. Enfamijshus ådsamingar. (ett anta postådor är samade på en ådstäning) När det bir aktuet att sätta upp ådor vi vi på posten gärna bi kontaktade Lasse Hi manen Utdeningschef Posten Båsta

15 Håbo kommun Kommunstyresens kontor BALSTA Skanova Box Farsta Försag ti ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 s onr KS 2012/66 1 (1) Bakgrund T eiasonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit de av försaget ti detajpan enigt ovan, och åter framföra föjande: Yttrande TeiaSonera Skanova Access AB (Skanova) har markföragda kabar inom detajpanområdet som försörjer befintig byggnation i området för aktuet detajpaneförsag. Se röda injer på bifogad karta. För att mer i detaj granska vika teeanäggningar som kan komma att beröras, hänvisar jag ti Ledningskoen för att bestäa en digita karta över område. https:www.eningskoen.se Om det bir aktuet att fytta eer utföra andra åtgärder i TeiaSonera Skanova Access AB:s befintiga anäggningar utförs detta efter bestäning ti TeiaSonera Skanova Access AB, och bekostas av den som initieras åtgärden. Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i teenätet ti föjd av panförsaget kommer att framgå av panhandingarna. DATUM REH:RENS Ks 2012/66 Handäggare Johanna Karsson För edningssamordning vänigen kontakta oka förvatare hos Skanova, Lars Erkensjö, på vx tfn Johanna Karsson Markavtashandäggare TeiaSonera Skanova Access AB Org.nr:

16 I h ',- J '..-,/:/ ' / ;, /, (.J f

17 Ärendenummer TRV 2013/78026 Ert ärendenummer KS 2012/66 HÄBO KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING INKOM Dokumentdatum Sidor 1 (1) a'' \!j TRAFIKVERKET KB IJr< Reg.nr JDI'L/fco 1 20tZJ :S'10 Håbo kommun Kommunstyresens kaniiimfrior,'-"=-...;:;:====;..,.~ Båsta Kopia ti: Länsstyresen i Uppsaa än Uppsaa Samråd avseende försag ti ändring av detajpan för Krägga 1 :217, de av 1 :211, H åbo kommun Trafikverket har inget att erinra mot rubricerad ändring av detajpan. Trafikverket Region Öst Henrik Emisson Samhäspanerare Trafikverket Box Eskistuna Besöksadress: Tugatan B Textteefon: Teefon: Henrik Emisson Samhäsbehov Direkt: Mobi: hen rik. e m rket. se

18 ~ Landstinget i Uppsaa än Dnr KTF Koektivtrafikforvatningen UL strategisk utvecking Rickard Grönborg Tfu E-post Håbo kommun Kmmnunstyresetr-:-:o-::-::::-:---~ Båsta HÄBO KOMMUN JCOAM!NS1YRELSENS FÖRVALTNING INKOM 20!3 ~11- o 4,,. KSIH RegN. ;. 'J!Jnk:a dij Samråd om tiägg ti detajpan för Krägga 1:217 och de av 1 :211 Håbo kommun Om ärendet Håbo kommun har översänt rubricerat forsag ti detajpan ti koektivtrafikforvatningen UL for synpunkter enigt 5 kap. I PBL 2010:900. Syftet med tiägget ti detajpanen är att möjiggöra en fytt av befintig byggrätt får konferensändamå inom gäande pan for Krägga :21 7, de av :211. Yttrande Koektivtrafikforvatningen UL anser att kmmnunen i panen bör redogöra for koektivtrafiken ti och från panområdet övrigt har koektivtrafikforvatningen UL inga synpunkter. Besut Besut i detta ärende har fattats av Caj Rönnbäck, chef strategisk utvecking. Rickard Grönborg, Koektivtrafikstrateg har varit foredragande. ~~4.:4- Chef, strategisk utvecking Koektivtrafikförvatningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsaa tfn fax org nr

19 ~ ---- KoJ;tAwG-Ifur.ttvTIJ~ -- istyrs.sens FÖRVALTNING INKOM 2013 U 1 2 KSD!r..::it Naturskyddsföreningen HABO Håbo '.JJJJJJ60 -~~!::.Z.!J HåboKommun Kommunstyresens kontor, BÅLSTA Remissvar. Krägga 1:217, de av 1:211, försag ti ändring av detajpan. Håbo Naturskyddsfårening har tagit de av samrådshandingarna och har inget att anföra emot dessa. Håkan Nihman Ordfårande Håbo Naturskyddsfårening

20 ---~----~ SVENSI<A KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation Mark och tistånd Heen Samuesson os Håbokommun Kommunstyresen /1812 YTTRANDE HABO KOt<IMUN KOM\UNS'TYREJ.SENS FÖRV.A. TNING INKOM KS!>T RI>;/N JfJI'J)to '2-c:iQ_ Yth ande angående försag ti ändring av detajpan för I<rägga 1:217 och de av1:211 Ert diarienummer: KS 2012}66 Svenska Kraftnät har tagit de av handingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra mot upprättat försag. Med väniga häsningar U!~'-s~--- Heen Samuesson e. u Information angående remisser ti Svenska Kraftnät Svenska Kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fuständigt materia ti oss via: aternativt ti: Svenska Kraftnät, Box Sundbyberg. SVENSKA KRAFTNÄT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN REGISTRATOR 0 SVK.SE TEL FAX

21 LANTMÄTERIET () YTIRANDE Dnr LMV /842-7 Håbokommun Kommunstyresens kontor BÅLSTAc--~ H.B.söKOMr;:;uN KOMMUNSYRELSENS FÖRVALTNING INKOM KSDnr 1 Ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211c.;2D;;;.'.:::.21.::.:::b6:::;;;. Ert ärende: KS2012/66 "If'',. { i;.,:' 5 Reg.nr ::..._ 1 L:!2D::::J''IJ23~QL.J Lantmäteriet ämnar föjande synpunkt: Panförsaget innebär en fytt av byggrätt. För att göra försaget ti ändring tydig, att byggrätt för konferensanäggning fyttas ti nytt område, föresås att område kompetteras med bokstaven C (på samma sätt som "C" idag står inom område 2 där byggrätten utgår). Lantmäteriet har i övrigt inga synpunkter på försaget. För Lantmäteriet Pia Kihström antmäteriet Box UPPSALA Besök: Strandbodgatan C Te. växe: E post: Internet: F: \CHEFSOMRÅDE IAN AB C I U\FCF UPPSAIA \KOMMUNERNA O KIM, LST\HABOIÄNDRING AV DETAUPIAN FÖR KiAGGA 1_217, DE AV _2.DOC

22 Ceciia Fager RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO Håbokommun Kommunstyresens kontor BÅLSTA Dnr: Ert dm: KS 2012/66 ~~-I=!ÄsOi(öMf~uN- KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING INKOM zp :!! 1 s Reg.nr 1 21)(':';,, 3311 Remissvar gäande ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211, Håbo kommun har begärt yttrande av Räddningstjänsten över samrådshanding "Andring av detajpanför Krägga 1:217, dea av 1:211, samrådshanding ". Räddningstjänsten har inget att erinra i rubricerat ärende. Med vänig häsning /.. --., -~- L ~ f:y_ - ~ Ceciia Fager ~ ---,~~-- Postadress: Västra Ringgatan ENKÖPING W\VW.rtjeh.sc Teefon: Teefax: Organisationsnummer: Postgiro:

23 Page of Heena Andersson Från: Eriksson, Peter Skickat: den 22 november :48 Ti: Heena Andersson Ämne: Pansvar för Krägga 1:211 m. f, Änr. KS 2012/66 HÄBO KOMMUN KOMMUNSTYREJ.SENS FORVAL TNING INKOM KsDnr ~Jz.I&P RegN 1 ~r~~-~o Arkivnr Ö Detajpan för Krägga 1 :211 m.f, Håbo kommun E. ON Enät stockham AB har studerat de inkomna remisshandingarna och har inget att erinra. Med väniga häsningar/with kind regards, Peter Eriksson Tistånd och Rättigheter M F E. ON Enät Sverige AB Box Örebro

24 Handäggare: Tobias Häggbom HÄBO KOMMUN KOMMUNSTYRELsENs FÖRVALTNING INKOM 2013 = KS Dnr Reg.nr.. 001'2) iLI4 Håbo kommun Kommunstyresens kontor BALST A VATTENFALL Yttrande angående Försag ti ändring av detajpan för Krägga 1 :217, de av 1 :211, H åbo kommun Er beteckning: KS 2012/66 Vattenfa Edistributions DMS: Vattenfa Edistribution AB, nedan kaad Vattenfa har tagit de av samrådshandingarna för rubricerad detajpan och ämnar föjande yttrande. Vattenfa har inga eanäggningar inom och i närheten av panområdet och har därför inget att erinra. Med vänig häsning, Vattenfa Edistribution AB Tobias Häggbom Samhäspanerare, Tistånd och Rättigheter VATTENFALL ELDISTRIBUTIO~I.'\8 BESOf~S.t\DRESS Evenemangsgatan Sona TELEFOII PUBLIKT BOLAG pubij Stockhom

25 LÄNSSTYRELSEN UPPSALALÄN Samhäsutveckingsenheten JohannaBoman j o banna. HÄBO KOMMUN KOMMUNSYRELSENS FÖRVALTNING NKOM 20~2 =11-27 KS Dnr Reg.( 2011) b(o i 20t~.'3445 YTTRANDE 1(1) Dnr: Håbokommun Kommunstyresens kontor BÅLSTA Samråd om ändring av detajpan för Krägga 1:217 och de av 1:211, Håbo kommun, Uppsaa än Redogörese för ärendet Kommunen har översänt rubricerat detajpaneförsag för samråd enigt 5 kap. 15 pan- och byggagen (PBL 2010:900) (enket panförfarande) samt samråd om behovsbedömning enigt 6 förordningen (1998:905) om mij ö konsekvensbeskrivningar. Syftet med panändringen är att möjiggöra fytt av en befintig byggrätt för konferensändamå inom gäande detajpan. I gäande pan finns en byggrätt för konferensändamå nära Mäarens strand. Försaget ti ändring av detajpanen innebär att byggrätten fyttas ängre från stranden och fördeas på två våningar istäet för en. Behovsbedömning Länsstyresen bedömer, med beaktande av kriterierna i biaga 4 ti förordningen om mijökonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detajpan inte kan antas medföra sådan betydande mijöpåverkan som avses i 6 kap. I mijöbaken (MB). Frågor som bevakas av Länsstyresen enigt PBL (2010:900) 11 kap 10 Länsstyresen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enigt PBL (2010:900) I kap 10. JohannaBoman Panhandäggare SÄNDLISTA Trafikverket Region Öst Lantmäterimyndigheten Uppsaa än Inom änsstyresen: Samhutv (2 ex) POSTADRESS Uppsaa GATUADRESS Hamnespanaden 3 TELEFON FAX E-POST WEBBPLATS

26 rn1 HÅBO _,KOMMUN Kommunstyresens förvatning Pauina Cifuentes Vargas, Panarkitekt DELEGATIONSBESLUT (1) Vår beteckning KS 2012/66 Hidnr Ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211- behovsbedömning av mijöbedömning Sammanfattning Panområdet är beäget på konferensanäggningen Krägga herrgård, cirka 5 km från Båsta i Hå bo kommun, vid Mäaren. Panområdet är cirka 5,5 hektar och omfattar fastigheterna Krägga : 11, :211 och : Fastighetsägaren ti Krägga herrgård önskar ändra gäande detajpanen. Panändringen syftar ti att möjiggöra en fytt av befintig byggrätt för konferensändamå cirka 60 meter öster om Mäarens strand samt uppforande av en konferensbyggnad i vå våningar istäet for en. Panändringen medfor ingen ökning av byggrätten utan enbart en ägesforändring och omdisponering av en befintig byggrätt for konferensändamål Panändringen utförs genom tiägg ti gäande detajpan viket innebär att underiggande detajpan nummer 378, detajpan for Krägga :217, de av :211 gäerjämsides med detta tiägg. En behovsbedömning har gjorts av kommunen for detajpanen utifrån gäande agstiftning. Länsstyresen har granskat översända handingar och i ikhet med kommunen funnit att detajpanens genomforande utifrån en sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuea biagor ti MKBförordningcn inte kan antas medfora betydande mijöpåverkan. Länsstyresen bedömer, med beaktande av kriterierna i biaga 4 ti forordningen ommijökonsekvensbeskrivningar, att rubricerad detajpan inte kan antas medföra sådan betydande mijöpåverkan som avses i 6 kap 11 mijöbaken. Besutsunderag - Handingar ti behovsbedömning, daterad Länsstyresens yttrande, daterad Besut. Ändringen av detajpan för Krägga :217, de av :211 ska inte mijöbedömas och ingen särskid mijökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver såedes upprättas eftersom detajpanens genomforande inte bedöms medföra betydande mijöpåverkan. / Cristin Uvsbäck Lindh, Panchef Hå bo kommun Växe oo Teefax: EXPEDIERAD SGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

27 SVAR 1(2) Vår beteckning KS nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Fredrik Homgren, Samhäspanerare Medborgarförsag - om förbättringar vid Aronsborgs båtpats Sammanfattning Medborgarförsaget (KS 2009/83, ) inkom ti Håbo kommun. Författaren ti försaget vi: att det ska byggas en ordentig gästbrygga och/eer en riktig gästhamn, att kommunen uppför en orienteringstava för besökare som kommer sjövägen samt att farthinder äggs ängs vägen från Aronsborgsrondeen fram ti båtkubben Kommunstyresen har ämnat över försaget ti förvatningen för beredning. Förvatningens försag på genomförande Håbo kommun är en Mäarkommun. Det finns i dagsäget ingen tydig eer stark kopping mean den fysiska bebyggesen i Båsta tätort och Mäarens stränder. Däremot finns en tydig ambition från kommunens sida att knyta tätorten och kommunen närmare Mäaren. Förvatningen bedömer att Aronsborgsviken är en bra pats för att koppa Båsta närmare Mäaren avseende kommunikationer, boende, rekreation och turism. Medborgarförsaget yrkar på att utvecka området vid Aronsborgsviken för att koppa tätorten ti vattnet. Förvatningen anser att förutsättningarna för detta bör utredas närmare i fråga om fysiska förutsättningar och okaisering. Lämpigen sker detta inom ramen för pan- och byggagen i en kommande paneringsprocess. Förvatningen föresår mot bakgrund av detta att motionen ska anses färdigbehandad med hänvisning ti de uppgifter som framkommit under beredningen. Besutsunderag Besut mijö- och tekniknämnden , 20 Besut mijö- och tekniknämnden , 22 Fumäktiges besut , 81 Medborgarförsag gästbrygga m.m daterade Kommunkansiets försag ti besut:

28 SVAR 2(2) Vår beteckning KS nr Arbetsutskottets försag ti kommunstyresen 1. Fumäktige besutar att medborgarförsaget anses färdigbehandat.

29 HÅBO KOMMUN Mijö- och tekniknamnden Tid och pats Besutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL K , Övergranssaen, Kommunhuset, Båsta....;._.. ~~v~. ;t, JUN :.'--'11\ :.J'.:-;- ~r ~C'';' -'."{\''.UNING ~... _:J'A Christian Ghaemi (MP), ordfårande Kar-Axe Boström (M), vice ordfårande Heene Cranser (S), tjänstgörande ersättare får Lars-Göran Bromander (S) Sören Eriksson (C) Kurt Hedman (S) Sven Rosendah (KD) Sven Svanström (BÅP) Raia )JJ (_ -S<ff Övriga närvarande Ersättare Soweig Lundkvist (S) Tjänstemän Anders Amroth, tf fårvaningschef Marie Eidestedt, tf mijöchef, 14 Roger Norströ m, ekonom Linda Sjöberg, fastighetschef, 14, 18 Ua Lindroth Andersson, gatuchef, 14, 17 Arne Andersson, bitr. gatuchef, 14, 17 Sunna-Kajsa Israesson, kostchef, 14 Louise Lightower, nämndens sekreterare Justering Justerare Tid och pats Justerade paragrafer Sören Eriksson (C) Måndagen den 2Cfebruari, k Ajournering Underskrifter sekreterare Ordfårande Justerare }G/),ti~cL 1K1Jchw{rv \- - -I ~--- Louise Lightower ', ~~---c~ ~~f~~:~.~~~ ~'/=~.::= ~.. - Sören Eriksson (C)

30 rn1 HÅBO ~KOMMUN Mijö- och tekniknämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MTN 20 MTN 2009/83 Medborgarförsag om förbättrad gästbrygga etc. -fe besutsinstans Sammanfattning Mijö- och tekniknämnden har fått i uppdrag av kommunstyresens arbetsutskott, , 112, att göra ett nytt stäningstagande i frågan om en gästhamn och orienteringstava i Aronsborgsviken. Ärendet återremitterades på feaktiga grunder ti mijö- och tekniknämnden for att mark- och expoateringsingenjören fysiskt satt på fårvatningen. Uppdraget som mark- och expoateringsingenjören hade var direkt understät kommunstyresen enigt kommunstyresens antagna regemente, , 4 "panering av användning av mark och vatten". Mijö- och tekniknämnden överämnar därfår ärendet utan vidare beredning ti kommunstyresen for fortsatt handäggning. Besutsunderag - Tjänsteskrivese, daterad '.:J U ~(U t-"1 i'v'j J N :,v,,t\u.::i~.'rr s'--.,..-.,-;\ ~ TNING in" 'J 1,j KSDrr 201? Reg.rr ;w 1'2.. > <:,<f~ Besut. Överämna ärendet Medborgarforsag om forbättrad gästbrygga etc., ti kommunstyresen for fortsatt handäggning i enighet med antaget regemente for kommunstyresen. Besutsexpediering Kommunstyresen EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D12.411

31 HÅBO KOMMUN Mijö- och tekniknämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÄBO KOMMUN- KOWINSTYRB.SENS FÖRVALTNING. INKOM o 9 MTN 22 MTN Medborgarförsag om förbättrad gästbrygga etc., ti småbåtshamnen i Aronsborgsviken, försagsstäare; Båsta Sammanfattning har inkommit med ett medborgarförsag där kommunen att: föresår Att det ska byggas en ordentig gästbrygga ochfeer en riktig gästhanm. Att kommunen uppför en orienteringstava för våra besökare som kommer sjövägen. Att farthinder anäggs ängs vägen från Arorisborgsrondeen fram ti båtdubben ( iknande som finns i Kamarsand) I ett samarbete med Svenska Sjöhus har Håbo kommun tagit fram ett fårsag för fytande restaurang, kontor samt gästhanm. Orienteringstava kommer att ingå som en de i projektet. Etaberingen av ett sjökontor i Aransborgsviken är beroende av besut i både mijö- och tekniknänmden samt kommunstyresen. Ärendet fortsätter sin gång separat från medborgarförsaget Utformning av farthinder bör ske i samråd med räddningstjänsten och båtkubben får att trafiksäkerheten ska fårbättras får oskyddade trafikanter men även att framkomigheten ska fungera. Besutsunderag Tjänsteskrivese, daterad Protokosutdrag från kommunfumäktige, , 81 Besut. Medborgarförsaget bifas. 2. Medborgarförsaget anses därmed besvarat. 3. Överämna svar på medborgarförsaget ti kommunfumäktige. Besutsexpediering Kommunfumäktige J6STERARE )0v- ~:~~:: EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige KF 81 KS 2009/83 Medborgarförsag om förbättrad gästbrygga, uppförande av orienteringstava samt farthinder för fordonstrafik vid och i ansutning ti småbåtshamnen i Aronsborgsviken, Båsta tätort, försagsstäare, Båsta Föjande medborgarförsag föreigger: Vi bor i en Mäarkommun, det är många gäster som besöker oss under sommarhavåret med båt. Längst ut på bryggan i stora båtkubben HBK står det en skyt Gästbrygga 400 m när vä båten kommer ti den ia brygga som finns så frågar dom, var är gästbryggan? Jag anser att Håbo Kommun ska anägga en riktig brygga för våra besökare eer en riktig gästhamn. Det saknas också en orienteringstava för besökare som kommer sjövägen. Det är många som frågar efter vägen ti centrum, bensinmack o.s.v. Vad det gäer bitrafiken ti och från hamnområdet så är hastigheten atför hög, detta är en 30 sträcka men det körs oftast över det dubba. Gör ikadana trafikhinder som finns i Kamarsand, så att ingen avarig oycka inträffar och våra barn kan känna sig tryggare. Med anedning av vad jag ovan skrivit vi jag föreså kommunen: Att det ska byggas en ordentig gästbrygga och/eer en riktig gästhamn. Att kommunen uppför en orienteringstava för våra besökare som kommer sjövägen. Att farthinder anäggs ängs vägen från Aronsborgsrondeen fram ti båtkubben (iknande som finns i Kamarsand). Besutsunderag Medborgarförsag från Uf Ståh, Båsta. Tjänsteskrivese Kommunfumäktiges besut 1. Fumäktige besutar att överämna medborgarförsaget ti mijö- och tekniknämnden för beredning. Besutsexpediering Mijö- och tekniknämnden JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

33 Ankom Håbo kommun Kommunstyresen Båsta DC ':1-..otr. 8 :J oq. r OrigJMI ~~~ 1 Kow~ Ti Håbo Kommun ~~ tri'." 1~ost~22r~ MEDBORGARFÖRSLAG. Vi bor i en Mäarkommun, det är många gäster som besöker oss under sommarhavåret med båt. Längst ut på bryggan i stora båtkubben HBK står det en skyt "Gästbrygga 400 m" när vä båten kommer ti den ia brygga som finns så frågar dom, var är gästbryggan? Jag anser att Håbo Kommun ska anägga en "riktig" brygga för våra besökare eer en riktig gästhanm. Det saknas också en orienteringstava för besökare som kommer sjövägen. Det är många som frågar efter vägen ti centrum, bensinmack o.s.v. V ad det gäer bitrafiken ti och från hamnområdet så är hastigheten atför hög, detta är en 30 sträcka men det körs oftast över det dubba. Gör ikadana trafikhinder som finns i Kamarsand, så att ingen avarig oycka inträffar och våra barn kan känna sig tryggare. Med anedning av vad jag ovan skrivit vi jag föreså kommunen: Att det ska byggas en ordentig gästbrygga ochfeer en riktig gästhanm. Att kommunen uppför en orienteringstava för våra besökare som kommer sjövägen. Att farthinder anäggs ängs vägen från Aransborgsrondeen fram ti båtkubben (iknande som finns i Kamarsand). ~'W"<::ingar boende i Aransborg

34 Tjänsteskrivese 1(2) Vår beteckning KS2013/75 nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Jonas Eiasson, Administratör Motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1:a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Boin (C) och Nihad Hodzic (C) Sammanfattning Kommunfumäktige besutade , 55 att överämna motion daterad ti skonämnden för beredning. I motionen konstateras att kommunen verkar för att förbättra resutatet av skoans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets eever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga eever. I motionen yrkar motionärerna att utbidningsförvatningen får i uppdrag att tisammans med IT arbeta fram en pan för hur man inför EN ti EN i Håbo kommun. Av skonämndens besut , 28 framgår band annat att barn- och utbidningsförvatningen idag arbetar med Håbo kommuns IT-avdening för att under 2014 ta fram en IT-pan för utveckingen av förskoors- och skoors nya teknik i undervisningen. I denna pan kommer ett ferårigt successivt införande av EN ti EN att föresås. Barn- och utbidningsförvatningen ska återkomma ti nämnden med ett kostnadssatt försag under hösten Skonämnden föresår med hänvisning ti detta att fumäktige besutar att motionen ska anses besvarad. Förvatningens beredning Kommunstyresens förvatning tistyrker skonämndens besut och konstaterar att nämndens kostnader för införande av EN ti EN hanteras i budgetprocessen för Besutsunderag Skonämndens besut , 79 Tjänsteskrivese daterad Kommunstyresens besut , 198 Skonämndens besut , 17 Tjänsteskrivese dateras Skonämndens besut , 28 Försag ti besut 1. Kommunfumäktige besutar att motionen anses besvarad.

35 Tjänsteskrivese 2(2) Vår beteckning KS2013/75 nr Besutsexpediering Skonämnden IT-chef för kännedom

36 skonämnden HÅBO KOMMUN SKN 28 SKN 2013/150 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÅO KOMMUN KOMMUNSTYRHSENS FÖRVALTNING INKOM ( ( Svar på motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), isbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Kommunfumäktige besutar den 10 juni 2013 ( 51) att överämna motionen om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) ti skonämnden för beredning. I samband med skonämndens behanding av nämndens yttrande över motionen den 4 november 2013 ( 79) besutar nämnden des att redovisa ett yttrande ti fumäktige och des att uppdra ti skoförvatningen att genomföra en kompetterande beredning av frågestäningar som framkom vid detta tifäe. Vid kommunstyresens behanding av skonämndens yttrande över motionen den 9 december 2013 ( 198) besutas att ätenemittera ärendet ti skonämnden för att nämndens hea beredning föreigger innan ärendet föreäggs fumäktige. Vid skonämndens sammanträde den 3 mars 2014 ( 17) godkänner skonämnden den kompetterande beredningen ti tidigare godkänt yttrande över motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från :a kass i skoan. Vid dagens sammanträde föresår förvatningen att skonämnden godkänner ett förtydigande i samband med nämndens yttrande över motionen: "Förvatningen arbetar tisammans med kommunens IT -avdening för att under 2014 ta fram en IT-pan för utveckingen av förskoors och skoors nya teknik i undervisningen. I denna pan kommer att föresås ett ferårigt successivt införande av EN ti EN (1-1 ). Förvatningen återkommer ti nämnden med ett kostnadssatt försag tiit-pan i början av hösten 2014." Försag ti besut på sammanträdet Ordföranden: skonämnden överämnar yttrandet med förtydigandet ovan samt den kompetterande beredning som gjorts i ärendet som svar på motionen. skonämnden föresår att motionen ska anses besvarad. / Besutsunderag /~j \/~ - Fereeragnings!ista äi'enee 12, , SKN 2014/58ru: 201-4:-H '-1 Tjänsteskrivese,--w , SKN2014/58m oiY-O't-uL-,~KN?..ot3f>o nv-~.to('j 1'ttrande, 20-+f3 17, SKN2014/58 m Protoko från skonämnden 17, Kompetterande beredning, SKN 2013/150 nr , Protoko från kommunstyresen, KS 198, Protoko från skonämnden, SKN 79, Föredragningsista, ärende 13, , SKN nr Tjänsteskrivese, , SKN nr JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

37 skonämnden HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SKN 28 SKN 2013/150 Forts. Svar på motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1:a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Yttrande, , SKN2013/150 nr Protoko från kommunfumäktige 51, Tjänsteskrivese, , KS2013/75 hidnr Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C), Besut. skonämnden överämnar yttrandet med förtydigandet ovan samt den kompetterande beredning som gjorts i ärendet som svar på motionen. 2. skonämnden föresår att motionen ska anses besvarad. Besutsexpediering Kommunfumäktige JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

38 HÅBO KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Vår beteckning SKN2013/150 nr Barn- och utbidningsförvatningen Barn- och utbidningskontoret Stefan Petrusson, Kvaitetscontroer/utveckingsedare Svar på motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), isbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Sammanfattning Kommunfumäktige besutar den O juni 2013 ( 51) att överämna motionen om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) ti skonämnden för beredning. I samband med skonämndens behanding av nämndens yttrande över motionen den 4 november 2013 ( 79) besutar nämnden des att redovisa ett yttrande ti fumäktige och des att uppdra ti skoförvatningen att genomföra en kompetterande beredning av frågestäningar som framkom vid detta tifå e. Vid kommunstyresens behanding av skonämndens yttrande över motionen den 9 december 2013 ( 198) besutas att återremittera ärendet ti skonämnden för att nämndens hea beredning föreigger innan ärendet föreäggs fumä(tige. Vid skonämndens sammanträde den 3 mars 2014 ( 17) godkänner skonämnden den kompetterande beredningen ti tidigare godkänt yttrande över motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från :a kass i skoan. Vid dagens sammanträde föresår förvatningen att skonämnden godkänner ett förtydigande i samband med nämndens yttrande över motionen: "Förvatningen arbetar tisammans med kommunens IT -avdening för att under 2014 ta fram en IT -pan för utveckingen av förskoors och skoors nya teknik i undervisningen. I denna pan kommer att föresås ett ferårigt successivt införande av EN ti EN (-). Förvatningen återkommer ti nä111den med ett kostnadssatt försag tiit-pan i början av hösten 2014." Besutsunderag Protoko från skonämnden 17, Kompetterande beredning, SKN 2013/150 m , Protoko från kommtmstyresen, KS 198, Protoko från skonämnden, SKN 79, Föredragningsista, ärende 13, , SKN m Tjänstesaivese, , SKN m Yttrande, , SKN2013/150 nr Protoko från kommunfumäktige 51, Tjänsteskrivese, , KS2013/75 hidm Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C),

39 HÅBO KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) Vår beteckning SKN2013/150 nr Försag ti besut. Skonämnden överämnar yttrandet med förtydigandet ovan samt den kompetterande beredning som gjorts i ärendet som svar på motionen. 2. Skonämnden föresår att motionen ska anses besvarad. Besutsexpediering Kommunfumäktige

40 skonämnden HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SKN 79 SKN 2013/150 Svar på motion egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Sammanfattning Kommunfumäktige besutade den 10 juni 2013 ( 51) att överämna motionen om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) ti skonämnden för beredning. skoförvatningen har i diaog med IT -avdeningen berett ärendet om införande av en dator ti vmj e eev (en ti en) i grundskoan. s koförvatningen överämnar försag på svar på motionen om bärbar dator/äspatta (EN ti EN) i sitt yttrande. Försag ti besut på sammanträdet Sofie Bergengren (MP): Ge förvatningen i uppdrag att kompettera yttrandet med svar på kompetterande frågestäningar, enigt biaga. Ordföranden: Skonänmden godkämer yttrandet som svar på motionen och skickar det vidare ti kommunfumäktige med nytikomna frågestäningar, enigt biaga. Vidare får förvatningen i uppdrag att besvara nytikonma frågestäningar enigt biaga och återrapportera ti skonänmden. Besutsunderag Föredragningsista, ärende 13, , SKN nr Tjänsteskrivese, , SKN m Yttrande, , SKN m Protoko från konununfumäktige 51, O Tjänsteskrivese, , KS 2013/75 hidnr Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C), HABO KOMMUN KOWUNSTYRB.SENS FORVALNNG INKOM Reg.rr a~3 Besut. Skonärnnden godkä1mer yttrandet som svar på motionen och skickar det vidare ti konununfumäktige med nytikonma frågestäningm, enigt bi aga. 2. Vidare får förvatningen i uppdrag att besvara nytikomna frågestäningar enigt biaga och återrappmieras ti skonänmden. JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

41 HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s konämnden SKN 79 SKN 20 13/150 Forts. Svar på motion egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Besutsexpediering Konummfumäktige, för kännedom JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

42 Utskrivet av: Heena Johansson (sko kontoret) Namn: Ti protokoet (ärende 13) skn 11 nov 2013 : Håbo kom... den 11 november :59:55 Sidan 1 av 2 > ~ Från: Ärende: Ti protokoet (ärende 13) skn 11 nov 2013 < Heena Johansson (skokontoret) Ti: Kopia: " Pyry Niemi " > " < Hej Heena! Ti ägg ti proto koet, är ende Komp ettera beräknad kostnad att införa 1-1 i Håbo kommuns skoor med kostnad för service och support, d v s kostnaden för en oka resursperso n (detid) på respektive sko a samt - om det är reevant - kostnad för att utöka kommunens!t-avdenings kapacitet, kostnader för icenser och försäkringar. Ko mm er supporten verki gen att räcka? -Yttrandet bör komp etteras med inform ation om: *vad so m händer när barnen tappar bort råka r ha sönder sina ä spattor j datorer. S<a an ska vara gratis för a a, vi ket borde inn ebära att kommunen ska ersätta tras iga datorer m ed nya. *en pan för hur IT effektiviserar undervi sningen och ära rn as syn p å att eever använd er äspatto r/d ator er hea tiden. Är det förenigt med deras pedagogik? * hur ära rn as arbets beastning påverkas *vika nuvara nde tradit ione a ärom ede vi m an ersätta med datorbaser ade ärom ede? Finns de och vad är kostnaden? *att barns kroppar ej växt färd igt. Redan nu märks skador på axar och nacke och ga mnacke hos eever som har egna datorer (gym nasister). Yttra nd et bör k argö ra vem som bär kostnadsa nsvar et för uppkomna ska dor. * Hur t ekniska pro bem, som kommunen änge haft prob em med, förebyggs och avhj äps. Innan vi skaffa r dato rer t i a a bör t ekn iken fu ngera t ifredsst ä ande. - Bifoga kommunens!t-strategi med yttrandet. Vän iga h äsninga r, Sofie Bergengren, MP Skickat f rån Windows E-post

43 Utskrivet av: Heena Johansson (skokontoret) Namn: Ti protokoet (ärende 13) skn 11 nov 2013: Håbo kom... den 11 november :59:56 Sidan 2 av 2

44 HÅBO KO MMUN T JÄNSTESKRIVELSE 1(1) Vår beteckning SKN201 3/150 nr s koförvatningen s kokontoret Stefan Petru sson, Kvaitetscontroer/utveckingsedare stefan.petru Svar på motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Sammanfattning Kommunfumäktige besutade den O juni ( 51) att överämna motionen om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) ti skonänmden för beredning. Skoförvatningen har i diaog med it-avdeningen berett ärendet om införande av en dator ti vmje eev (en ti en) i grundskoan. Yttrandet överänmas som svar på motionen om bärbar dator/äspatta (EN ti EN). Besutsunderag - Yttrande, , SKN2013/1 50 m Protoko från kommunfumäktige 5 1, O Tjänsteskrivese, , KS201 3/75 hidnr Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C), Försag ti besut. s konämnden överämnar yttrandet som svar på motionen. 2. Skonänmden föresår att motionen ska anses besvarad. Besutsexpediering Kommunf1.mäktige

45 f'11 HÅBO w KOMMUN skoförvatningen skokontoret Stefan Petrusson, Kvaitetscontroer/utveckingsedare YTTRANDE 1(3) Vår beteckning SKN2013/150 nr Svar på motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) 1-1 = en dator ti varje eev Införande av 1-1 i grundskoan i Håbo bör bestå av föjande tre dear. Längst ner i pyramiden fi1m s processtöd och fortbidning. Mittendeen består av pedagogiska stödsystem och toppen av pyramiden handar om dator och program. Aa dearna är ika viktiga och tisammans bidar de en mode som passar en modern skomijö. Måsättningen är att datorn ska bi så transparent som möjigt och bi i första hand ett mede och inte ett må. Pedagogiska stödsystem Processtöd och fortbidning Processtöd och utbidning Utbidningen syftar ti att ge konununens skoor som arbetar med bra verktyg, förutsättningar att utvecka nya arbetsmetoder. Utbidningarna för skoedare och pedagoger har den gemensamma måsättningen: uppnå en omdefiniering. Begreppet omdefiniering är hämtat från Ruben Puenteduras mode SAMR * (se nedan) som identifierar viken typ av teknikanvändning som ger störst effekt på eevers prestationer.

46 HÅBO KOMMUN YTTRANDE 2(3) Vår beteckning SKN201 3/150 nr Pedagogiska stödsystem TigängUghet, ansvar och samverkan. Tigång ti trådösa nätverk 2. Lärare och eever administrerar sin egen surfpatta/dator i så stor utsträckning som möjigt 3. Tigång ti dator 24 tinm1ar 7 dagar veckan 4. Kommunikation sker viainternetoch informationsdening sker via webbaserade system som uppfyer aktueagstiftning/är godkända av Datainspektionen. Service och support. Service koordineras via en oka resursperson (detid) på respektive skoa 2. Teefonsupport från everantör (garantifrågor) 3. Utvada eever stöttar och hjäper vid behov 4. Kommunens IT-avdening Dator och program Bärbara datorer utformade för skoan. För de tidigare ådrarna (åk F-5) är datorn en surfpatta. I skoans senare årskurser (6-9) en bärbar dator som på enket sätt karar import/export av dokument, fimer, bider och musie Detta krävs för att underätta arbetet med det utvidgade textbegreppet i pedagogiska sammanhang. En satsning på ti i skoornas senare årskurser bör gå i riktning mot surfjjattor, Chromebooks eer andra utraätta, bärbara aptops. Beräknad kostnad att införa 1-1 i Håbo kommuns skoor Processöd och utbidning h (300 = kommunens samtiga ärare x kr) Pedagogiska stödsystem h (trådösa nätverk mm.) Datorer och program kr år F-5, datorer/surfpattor eer motsvarande ( 434 eever x h ) h Utveckingen går mot we b baserade programvaror. Några av skoornas icensierade programvaror är redan av denna typ. I övrigt går utveckingen mot "appar".

47 HÅBO KOMMUN YTTRANDE 3(3) Vår beteckning SKN2013/150 nr Genomförande Idag har år F-år 2 en datortäthet motsvarande dator/5 eever, år 3-5 en dator/3 eever. Genomförandet av 1-1 i årskurs F-5 kommer att ske genom att vmje eev får en surfpatta och att befintiga tunna kienter fyttas ti årskurs 6-9. Genomförandeprogrammet startar i kommunens samtiga skoor vid samma tidpunkt. För år 6-9, där det idag redan finns en datortäthet på dator per eev, konu11er det dock att behövas investeringsmede för kompettering och förnyese/återinvestering. *Puenteduras SAMR-mode SAMR står för Substitution, (ersättning) Augumentation (förbättring), Modification (modifiering) och Redefinitian ( omdefiniering). Puentedura menar att undervisningen förändras i dessa fyra steg när en skoa inför ny teknik i undervisningen. Substitution och modification representerar grundnivån då endast en teknisk funktione förbättring sker. Eeverna kanske använder datorn som skrivmaskin istäet för att skriva för hand eer så kanske undervisningen effektiviseras genom stavningsfunktionen i ordbehandingsprogrammet eer iknande. I de två översta nivåerna förändras undervisningen och dess innehå påtagigt. Texter, bider och andra produktioner kan deas med andra, bearbetas och utveckas vidare. På ara sista nivån gör man uppgifter som man inte skue kmma göra utan hj äp av IT.

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige KF 51 KS 2013/75 Motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1:a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Boin (C) och Nihad Hodzic (C) Sammanfattning I motionen konstateras att kommunen verkar för att förbättra resutatet av skoans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets eever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga eever. Föresås att skoförvatningen får i uppdrag att tisammans med kommunens it-avdening, arbeta fram en pan för hur man inför EN ti EN i Håbo kommun. Besutsunderag Motion Tjänsteskrivese Kommunfumäktiges behanding av ärendet: Yrkande I ti ärendet hörande tjänsteskrivese föresås att försag ti besut ska redovisas ti fumäktige senast under februari månad Lisbeth Boin (C) yrkar att försag ti besut ska redovisas ti fumäktige före decembers månads utgång Omröstning Ordföranden konstaterar att två försag ti besut föreigger. Fumäktige instämmer i detta. Ordföranden prövar de båda försagen mot varandra och konstaterar att fumäktig besutar i enighet med Boins (C) yrkande. Kommunfumäktiges besut 1. Fumäktige besutar att överämna motionen ti skonämnden för beredning. Nämndens beredning ska redovisas ti fumäktige, före decembers månads utgång Besutsexpediering Skonämnden It-chef för kännedom JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

49 Motion: Egen bärbar dator/ärpatta (EN ti EN) från 1:a kass i skoan I Håbo kommun arbetar vi med att förbättra resutatet av skoans arbete. I Håbo har gymnasiets eever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga eever. En ikvärdig och demokratisk skoa är tänkt att kompensera för eevers oika förutsättningar, både kognitivt och socioekonomiskt. Vi har inte råd att sarva bort en enda taang. Beskedet var tydigt när Anna- Karin Hatt 2011 anserade It i människans tjänst - en digita agenda för Sverige. Där stod att äsa Eever ska och ärare bör ha tigång ti moderna ärverktyg som behövs för en tidsenig utbidning. Centerpartiet vi nu satsa i storeksordningen 500 mijoner kronor på ett digitat äraryft. Ett bra exempe finns i Ae kommun, som genomfört att aa förstakassare from 2009 får en egen dator/ärpatta. År 2013 när Ae har en fut utbyggd En-ti En, dvs varje eev i grundskoan har en egen dator/ärpatta, beräknas kapitakostnaden ti 1-2% av skobudgeten. Det är extra gynnsamt att börja i de ägre ådrarna då man ser tydiga effekter på en snabbare äs- och skrivinärning. Goda tidiga kunskaper i äsning och skrivning är nycken ti att kunna tigodogöra sig kunskaper i aa ämnen. youtube I en studie gjord av Örebro Universitet på 7-åringar i Soentuna kommun som fått använda dator eer surfpattor bev resutat snabbare inärning beträffande äsning och skrivning. Barnen karade att skriva ängre texter med bättre språk och struktur jämfört med dem som använt penna. Även barn med särskida behov får anpassade program. Eeverna får också bättre kunskaper om säkerhet på nätet och kritisk granskning av information. Genom att använda sig av moderna digitaa ärverktyg bir också tigången ti aktuet utbidningsmateria bättre och man riskerar inte att använda sig av inaktuet materia. Skoan har enigt skoagen ett kompensatoriskt och inkuderande uppdrag. När varje eev har en egen dator /ärpatta med möjighet att använda program som är anpassade för varje unik eevs förutsättningar får aa barn och eever tigång ti modern teknik och inkuderingen ökar. Vi yrkar: Att utbidningsförvatningen får i uppdrag att tisammans med IT arbeta fram en pan för hur man inför EN ti EN i Håbo kommun Centerpartiet i Håbo Göran Eriksson Lisbeth Boin Nihad Hodzic

50 Tjänsteskrivese 1(1) Vår beteckning KS2014/74 nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Jonas Eiasson, Administratör Verksamhetsberättese, finskt förvatningsområde Håbo kommun 2013 Sammanfattning Kommunen tihör finskt förvatningsområde sedan januari Sedan december 2011 arbetar en verksamhetsutveckare på hetidsbasis med att förverkiga intentionerna i Lag om nationea minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i kommunen med avseende på den sverigefinska minoritet som utgör ca 19 %, inkusive tredje generationen, av totabefokningen. Minoritetens rättigheter rör band annat rätt att använda sitt språk i kontakterna med kommunen, rätt ti förskoa och ädreomsorg het eer devis på finska samt aktiva insatser för att främja det finska språket och den finska kuturen. Verksamheten finansieras via statsbidrag. Föreigger en verksamhetsberättese över genomförda aktiviteter under år 2013 Besutsunderag Verksamhetsberättese finskt förvatningsområde daterad Försag ti besut 1. Kommunstyresens besutar att notera informationen

51 Rapport 1(9) Vår beteckning KS nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Risto Hurskainen, Verksamhetsutveckare finskt förvatningsområde Verksamhetsrapport finskt förvatningsområde Håbo kommun 2013 Håbo kommun tihör finskt förvatningsområde sedan januari Sedan december 2011 arbetar en verksamhetsutveckare på hetidsbasis med att förverkiga intentionerna i Lag om nationea minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i Håbo kommun med avseende på den sverigefinska minoritet som bor i kommunen. Minoritetens rättigheter rör band annat rätt att använda sitt språk i kontakterna med kommunen, rätt ti förskoa och ädreomsorg het eer devis på finska samt aktiva insatser för att främja det finska språket och den finska kuturen. Under 2013 har band annat sagostunder, barnteater, nybörjarkurs i finska för ungdomar, föreäsningar och kuturevenemang erbjudits detta är verksamhet som frekvent förekommer i andra finska förvatningskommuner. Inedningsvis redogörs kortfattat för innehået i Lag om nationea minoriteter och minoritetsspråk. Därefter koppas var och en av de centraa paragraferna i agen ti de aktiviteter som genomförts i Håbo kommun under En redovisning över hur statsbidraget ti finskt förvatningsområde använts under 2013 finns i ärendehanteringssystemet Winess med id-nummer KS Lagrum Lagen om nationea minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den 1 januari Den ersätter agarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkiei hos förvatningsmyndigheter och domstoar. Ändringar har också gjorts i band annat sociatjänstagen. Sveriges internationea förpikteser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkigas i hea andet. Aa fem nationea minoriteter omfattas därför av den nya agen (2009:724). - Grundskydd Det så kaade grundskyddet innebär band annat att: förvatningsmyndigheter ska informera de nationea minoriteterna på ämpigt sätt om deras rättigheter när det behövs,

52 Rapport 2(9) Vår beteckning nr det amänna har ett särskit ansvar för att skydda och främja de nationea minoritetsspråken och ska även främja de nationea minoriteternas möjigheter att behåa och utvecka sin kutur i Sverige, barns utvecking av en kuture identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskit, förvatningsmyndigheter ska ge de nationea minoriteterna möjighet ti infytande i frågor som berör dem och så ångt det är möjigt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. - Särskida rättigheter Dessutom gäer särskida rättigheter för finsk- samisk- och meänkiei taande inom respektive förvatningsområde. Dessa rättigheter är band annat att: enskida har rätt att använda språken vid muntiga och skriftiga kontakter med myndigheter i enskit ärende där myndigheten är besutsfattare, myndigheten är skydig att ge muntigt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftig översättning av besut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskid tid och pats där servicen ges på minoritetsspråk, förvatningsmyndigheter ska verka för att det finns tigång ti persona med kunskaper i minoritetsspråken, kommunerna har särskida skydigheter att anordna ädre- och barnomsorg, het eer devis på minoritetsspråken om någon i förvatningsområdet önskar detta. - Främjande och syniggörande agens fjärde paragraf 4 - I språkagen (2009:600) anges att det amänna har ett särskit ansvar för att skydda och främja de nationea minoritetsspråken. Det amänna ska även i övrigt främja de nationea minoriteternas möjigheter att behåa och utvecka sin kutur i Sverige. Barns utvecking av en kuture identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskit. Med ordet främja i denna paragraf avses att det amänna genom aktiva åtgärder och handingar ska stödja språkens och kuturens fortevnad. (2008/09:158, s. 127) Länsstyresen i Stockhoms än, som har ett nationet uppdrag att föja upp tiämpningen av agen, yfter fram barnens rätt ti sitt nationea minoritetsspråk: Ju tidigare man kommer i kontakt med ett språk, desto ättare är det att ta ti sig det. Grunden för additiv tvåspråkighet (inärning av ett andra språk som inte sker på bekostnad av det första språket) äggs under ett barns tidiga barndom och förutsättningarna försämras med barnets tidiga åder. (Nationea minoriteters rättigheter, s. 55). Att anordna aktiva åtgärder och handingar för en natione minoritet i en förvatningskommun fordrar givetvis ekonomiska resurser. För detta ändamå erhåer Håbo kommun årigen kronor i statsbidrag.

53 Rapport 3(9) Vår beteckning nr Samråd agens femte paragraf Paragraf 5 anger att kommuner ska ge nationea minoriteter ges möjighet ti infytande i frågor som berör dem och om möjigt samråda med representanter för minoriteter. I propositionen skriver regeringen föjande om vikten av samråd: Ett agregerat samrådsförfarande bedöms ge bättre förutsättningar för att [ ] samråd faktiskt kommer ti stånd och att besutsfattare på ett systematiskt sätt inhämtar synpunkter och för en diaog med de nationea minoriteterna, både barn och vuxna. [ ] Frågor där det är särskit viktigt att fånga in de nationea minoriteternas behov och synpunkter är b.a. områden som rör förskoeverksamhet och skoa, ungdomsfrågor, ädreomsorg, bibioteks- och annan kuturverksamhet, dvs. på områden där kommunerna har vissa skydigheter i förhåande ti medborgarna. (2008/09:158, s.70) De sverigefinska samrådsmötena under 2013 Hur ser då samrådet ut i Håbo kommun gäande de sverigefinska frågorna? De fyra samrådsmöten som håits under året har varit öppna möten dit aa sverigefinska kommuninvånare, inkusive finska romer, inbjudits via annonser i Båsta-Badet, och där aa haft yttranderätt. Båsta Finska Förening, Anhörigföreningen, Pensionärsrådets finska representanter, Ungdomsrådets finska representanter, Båsta pingstkyrka finska gruppen samt Synskadades Riksförbund har varit representerade under samrådsmötena. Ordförande har varit kommunstyresens ordförande, en tjänsteman från kommunstyresens kansi har axat sekreteraruppgiften, medan verksamhetsutveckaren för finskt förvatningsområde tokat det som sagts i samrådsmötena ti och från finska. Vid samrådsmötena har även kommunens tjänstemän från oika förvatningar varit närvarande och bidragit med information inom sina kompetensområden samt besvarat frågor. Det har handat om matavfasinsaming, bostadsanpassning, gode män och förvatare, kommunens utveckingsarbete Mitt Håbo 2030, vänortsarrangemang för ungdomar i Ingå, Finand etc. Riksdagsedamot Pyry Niemi berättade vid ett samrådsmöte om riksdagsarbetet kring nationea minoriteter. I samrådet behandas frågor som föreningar, enskida eer Håbo kommun yfter fram. Vid samrådsmötena tas frågan upp ti diskussion, och samrådet uttaar sig huruvida det stäer sig positivt eer avvisande ti försaget. Samrådet är ej besutsfattande, utan endast rådgivande. Det sker även regebunden utvärdering i samrådsmötena av de finskspråkiga aktiviteter som genomförts. Samrådsanteckningarna har, förutom att göras tigängiga på webben, även ästs in på CD för att bidra ti synskadade personers fua deaktighet i samrådsarbetet. I ett av samrådsmötena bidades en voontärgrupp bestående av fyra finska personer som erbjuder sig att besöka ensamma och sjuka finskspråkiga personer i kommunen för en stunds samvaro. Voontärgruppen gjorde sin första insats inför juen 2013.

54 Rapport 4(9) Vår beteckning nr En representant för Famijeäkarnas barnavårdscentra berättade vid ett samrådsmöte om sitt arbete att sprida DVD:n Mamma Leena fattade ett besut ti finskspråkiga förädrar (mer om detta under Information). Band frågor som tagits upp i samrådet märks: Finskspråkig förskoa Finsk kutur på ädreboendena Bibiotekets finskspråkiga satsningar Bidande av finsk kör Utvärdering av kommunens finskspråkiga webbsidor (www.habo.se/suomeksi) Finskspråkiga förädrars användning av finska i hemmijö för att stärka barnens språk Budget Utvärdering Samrådet har ti sin form fungerat vä. Att mötena tokas ti båda språken gör att mötena är inkuderande. Tvåspråkigheten förutsätter dock god panering. Risken är dock att mötena drar ut på tiden, om inte ärendena är tiräckigt vä förberedda i förväg med skriftiga underag. För att höja deaktigheten i samrådsmötena ytterigare och för att samtiga ska uppeva att de får komma ti tas, har workshop och diskussionsgrupper genomförts vid några av samrådsmötena. Förskoa devis på finska Kommunen har särskid skydighet att anordna barnomsorg, het eer devis på finska, enigt 17 (Lag 2009:724 om nationea minoriteter och minoritetsspråk). Skonämnden besutade i december 2012 att att anta förvatningens försag om förskoverksamhet devis driven på finska (SKN 2012/220). Arbete pågår med att bida en finskspråkig syskongruppverksamhet vid en av kommunens förskoor. Verksamheten beräknas vara i gång ti hösten Ädreomsorg devis på finska Kommunen ska erbjuda den som begär det möjighet att få hea eer dear av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för ädreomsorgen av persona som behärskar finska ( 18, Lag 2009:724 om nationea minoriteter och minoritetsspråk).

55 Rapport 5(9) Vår beteckning nr Under de senaste två åren har finska språket fått en betydigt mer framskjuten pats inom ädreomsorgen i Håbo kommun jämfört med tidigare situation. Finsktaande persona från ädreoch demensboenden, hemtjänsten och rehab har erbjudits att deta i fortbidningskurser, där de motiverats att taa finska med de personer som de vårdar och som har finska som sitt hemspråk. Även band svensktaande persona har motivationen att ära sig grundäggande vårdfinska varit gädjande stort. En upphanding avseende en ny omgång av nybörjarkurs i vårdfinska har sutförts under Kursstart är panerad för mars Det finns exempe på att svensk persona, i utveckingssamta med sin chef, uttryckt önskemå om att få gå denna grundäggande finskakurs, viket givetvis sänder gädjande signaer om hur vård- och omsorgspersona månar om de finsktaande ädres bästa. Ju mer finska som taas på ädreboendena, desto mer harmonisk bör rimigtvis de finsktaande som kanske tappat mycket av sin svenska uppeva sin situation. Sett ti finsktaande band vårdpersonaen, är det vid Soängens demensboende som vi hittar det största antaet. Sex personer band dagpersonaen taar finska. Sammantaget kan därför vi med fog säga, att Håbo kommun erbjuder dear av service och omvårdnad inom ädreomsorgen på finska, så som agtexten ovan stadgar. Enigt kommunens bedömning är inte efterfrågan på en ädrevårdsavdening het på finska tiräckigt stor för att en sådan avdening skue kunna komma ti stånd i nuäget. Kartäggningar För de kommuner i förvatningsområden som mottar statsbidrag för merkostnader i samband med minoritetsagens tikomst är kartäggning ett krav. Enigt förordningen om nationea minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) ska varje kommun tisammans med de nationea minoriteterna kartägga de behov som finns av åtgärder ti stöd för användningen av finska. För att erbjuda barn och unga en större variation av finskspråkiga aktiviteter, gjordes under hösten 2013 en enkätundersökning som förädrar ti förskoebarn med finska som modersmå erbjöds att svara på. Förädrarna ombads svara på hur sannoikt det vore att deras famij detar i ett anta oika barnaktiviteter, om dessa anordnades. Band de aktiviteter som då nämndes som troiga att deta i fanns bondgårdsdag, bakdag, friuftsaktiviteter etc. Samrådet hjäpte ti att anaysera och utvärdera enkätsvaren i ett av samrådsmötena. En kartäggning gjordes kring sverigefinska ungdomars önskemå om aktiviteter i samarbete med Ungdomsrådets sverigefinska representanter. Därvid framkom önskemå om en nybörjarkurs i finska samt anordnande av en fimkvä. På Soängens demensboende bor det några finsktaande personer. Deras önskemå om finsk kutur har kartagts i samråd med enhetschefen, och finskspråkiga media svarande mot önskemåen har bestäts via Håbo bibiotek. Bibiotekspersona ombesörjer även att medieinnehået förnyas med jämna meanrum.

56 Rapport 6(9) Vår beteckning nr Information Lagen om nationea minoriteter och minoritetsspråk stadgar i paragraf 3 att det amänna ska, när det behövs, på ämpigt sätt informera de nationea minoriteterna om deras rättigheter enigt minoritetsagen. Primär informationskana för finskt förvatningsområde har varit Båsta-Badet. I minoritetsagens förstärkta skydd som gäer för finskt förvatningsområde stadgas, att enskida har rätt att använda finska i sina skriftiga respektive muntiga kontakter med myndigheter i enskit ärende där myndigheten är besutsfattare. Denna rättighet är tigodosedd genom att sverigefinska kommuninvånare har möjighet ti direktkontakt antingen med verksamhetsutveckaren eer den finskspråkiga medarbetaren hos Kontaktcenter. Information om kommunens service har även pubicerats på kommunens finska webbsidor Under året har ett mindre anta banketter, band annat om parkeringstistånd, översatts ti finska och pubicerats på kommunens webbpats. I ansutning ti de finska kuturträffarna på Pomona (mer om detta nedan), har även information givits i muntig och skriftig form. Band annat har ett finskspråkigt häfte om en tryggare vardag, utgiven av Myndigheten för samhässkydd och beredskap, deats ut. Under året gjordes en särskid satsning på att båsa iv i intresset för användande av finska i hemmijö och för finsk förskoeverksamhet genom produktionen av DVD-fimen Mamma Leena fattade ett besut. I det 15 minuter ånga reportaget berättar mor Leena om sin besutsamhet att ära sina båda barn (nu 18 resp. 14 år gama) finska medan barnen ännu var små. Barnen berättar om den gädje och praktiska nytta som de haft av att kunna finska. DVD:n deades ut ti samtiga samrådsdetagare inför sommaren för att stimuera fortsatt samta i samrådsmötena om finska språkets betydese. De båda barnavårdscentraerna vid Famijeäkarna respektive BåstaDoktorn antog uppgiften att dea ut DVD:n ti de finskspråkiga förädrar som de kommer i kontakt med. På detta sätt erbjuds förädrar med finsk bakgrund en tidig tankestäare kring möjigheten att ära sitt barn finska, viket får anses vara het i inje med minoritetsspråkagens intention om främjande dvs. att det amänna genom aktiva åtgärder och handingar ska stödja minoritetsspråkens och kuturens fortevnad. Finsk kutur riktad ti barn och ungdom Lagen om nationea minoriteter och minoritetsspråk stadgar i paragraf 4 att barns utvecking av en kuture identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskit.

57 Rapport 7(9) Vår beteckning nr Sverigefinska barn har fått sina språkiga och kuturea behov tigodosedda under året genom främst tre insatser: sagostunder på bibioteket under året, utåning av bok- och musikpåsar via bibioteket och förestäningen Sagoväskan. Dessutom har en pyssegrupp i Båsta Finska Förenings regi ägt rum under året. Pyssegruppen finansierades genom bidrag ti föreningen från statsbidraget. Förestäningen Sagoväskan är utformad så att den ska stimuera både finsktaande förskoebarns stothet och gädje över att kunna finska, samt svensktaande barns nyfikenhet på att det finns andra språk att upptäcka förutom svenska. Förestäningen gavs på Håbo bibiotek. Antaet barn som detagit vid de finska sagostunderna på Håbo bibiotek har varierat mean två och fem. Vid dessa tifäen har det även gjorts rekam för de finska bok- och musikpåsarna som finns för utåning. Under året startade även en nybörjarkurs i finska, med ett tiota anmäda ungdomar. Kursen fortsätter under våren En finsk fimkvä med finsk ungdomsfim och inbjudna föredragshåare anordnades i december i BioBorgen, ett arrangemang som intensiv marknadsföring ti trots inte ockade pubik. Med detta utbud som erbjudits får finskt förvatningsområde under året anses ha uppfyt det som stadgas i agens fjärde paragraf om att tihandahåa möjigheter ti barns (och ungdomars) språkiga och kuturea utvecking. Som framgår under rubriken Kartäggningar förbereds breddning av det finskspråkiga aktivitetsinnehået ti fer friuftsaktiviteter inför Finsk kutur riktad ti vuxna I minoritetsagens fjärde paragraf stadgas, att det amänna ska främja nationea minoriteters möjigheter att behåa och utvecka sin kutur i Sverige. Två äsecirkar med vardera åtta sammankomster för tio detagare genomfördes under 2013 på Håbo bibiotek. Läsecirkedetagarna har äst två ti fyra böcker i vardera cirke på finska och diskuterat dessa. Enigt rapporter ämnade vid samrådsmötena har dessa äsecirkar varit uppskattade. Sång- och musikstunderna på Pomona med asång och karaoke har ockat många besökare, som mest ett 60-ta. Förutom musikunderhåning har det även arrangerats påsk- respektive höstpysse och berättarstund med roiga historier. Pubiken har uttryckt sin uppskattning över att finsk kutur och musik på detta sätt får stå i fokus en gång i månaden på Pomona. Samingarna har även ockat sverigefinnar från grannkommuner.

58 Rapport 8(9) Vår beteckning nr Aktiviteterna är het i inje med det som regeringens proposition är inne på: Omsorgen kan också innehåa en dimension av kuture bekräftese genom att minoritetens seder och bruk observeras och ses som ett värdefut insag i verksamheten. (2008/09:158, s. 101). En inbjuden föredragshåare hö en exposé över sverigefinnarnas historia, med insag av oka Båsta-präge. Det efterföjande samtaet erbjöd tifäe ti sjävrefektion och deande av personiga erfarenheter. På Håbo bibiotek arrangerades en uppskattad tangokonsert i december 2013, där en femmannaorkester framförde kassiska finska tangosånger och även bjöd upp ti dans mean bokhyorna. Detta med anedning av att finsk tango fyde 100 år Finsk kutur riktad ti svensktaande majoriteten Länsstyresen i Stockhoms än, enheten för minoritetsfrågor, har pubicerat tips och rekommendationer för hur det praktiska arbetet i förvatningskommunerna kan utformas. Band tipsen ingår att kommunen med förde kan arrangera någon kuturaktivitet då och då som vänder sig ti majoritetsbefokningen: Att främja minoriteters språk och kutur handar också om att arbeta för att syniggöra dessa i samhäet och öka den amänna medvetenheten om minoritetsfrågor. (Nationea minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner, andsting och regioner, s. 56). Under Håbo festdag arrangerade Båsta Finska Förening ett musikframträdande på vä synig pats då det bjöds på finsk sång och musik samt möjighet att ta sig en svängom. Övriga nationea minoriteter Samer, tornedaingar, romer och judar utgör även de var sin nationea minoritet som kommunen har att värna om. Förberedeser har inetts med Håbo bibiotek om att inbjuda dessa ti ett möte för att faststäa i viken mån de önskar att deras kuturea och språkiga behov ska tigodoses. Massmedia pubicitet Arbetet kring finskt förvatningsområde i Håbo kommun har uppmärksammats okat främst av Enköpings-Posten. Dessutom har Sveriges Teevisions finskspråkiga nyhetsprogram Uutiset, Sveriges Radios finskspråkiga redaktion samt Finands ambassad i sitt nyhetsbrev uppmärksammat produktionen av DVD:n Mamma Leena fattade ett besut. Dokumentation Samtiga dokument med reevans för samrådsförfarandet samt stäningstaganden av ekonomisk natur jämte transaktioner har dokumenterats i kommunens ärendehanteringssystem Winess.

59 Rapport 9(9) Vår beteckning nr Käor: Från erkännande ti egenmakt regeringens strategi för de nationea minoriteterna. Regeringens proposition 2008/09:158. Språkag 2009:600 Förordningen om nationea minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) Nationea minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner, andsting och regioner. Länsstyresen i Stockhoms än, ture=sv-fi

60 1(2) Vår beteckning KS2013/107 nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Hannah Rydstedt, Kuturchef Motion om redovisning av utbetaning av föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av kommunens anäggningar samt kommunens subventioner för uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) Sammanfattning Kommunfumäktige besutade , 78 att överämna en motion inämnad ti kommunstyresen för beredning. Av motionen framgår band annat föjande: Viken kostnad har Håbo kommun för vårat okaa föreningsiv? Speciet för de föreningar som engagerar våra barn? Enigt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 idrottsföreningar, 11 barn och ungdomsorganisationer. Ytterigare ett anta engagerar också ungdomar. Totat såedes cirka 70 föreningar. Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är inte minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagigen men vädigt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att tjejsporten, som t.ex. ridning missgynnas. Men är det så? Vårat yrkande är såedes: För 2012 och 2013 göra en sammanstäning / förening över vika bidrag som betats ut, föreningarnas kostnad för att använda kommunens anäggning samt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa Förvatningens beredning Kommunstyresens förvatning har sammanstät Håbo kommuns kostnader för föreningsivet under 2012 och 2013 i en rapport. Av rapporten framgår att föreningsivet i Håbo kommun totat har kostat cirka 21,6 mij 2012 och 21,1 mij 2013 inkusive investeringar och exkusive önekostnader. Förvatningen kan även konstatera att kommunens kostnader för okaer, anäggningar och bidrag är idag är spridda på fera förvatningar i kommunen. Sedan 2012 har organisationen förändrats fera gånger och ansvaret för föreningar och okaer har fyttats mean förvatningar och verksamheter. Dock kan förvatningen konstatera att Håbo kommuns totaa hantering av föreningsverksamhet behöver förnyas och anpassas ti dagens förhåanden och resurser. Kommunstyresens förvatning kommer därför under 2014 och

61 2(2) Vår beteckning KS2013/107 nr att arbeta fram försag på reviderade bidragsreger, taxor och avgifter. Därutöver kommer även avta i vissa fa omförhandas. Förvatningen föresår mot bakgrund av ovanstående att fumäktige besutar att bifaa motionen. Besutsunderag Sammanstäning av kostnader för föreningsivet i Håbo kommun daterat Fumäktiges besut , 78 Motion daterad Försag ti besut 1. Fumäktige besutar att bifaa motionen. Besutsexpediering Kuturchef

62 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr Redovisning av kostnader för föreningsivet 2012 och 2013 Aktivitetsbidrag Aktiv Ungdom Björksäterkyrkan Båsta bordtenniskubb Båsta boxningskubb Båsta Dojo Båsta gymnastikkubb Båsta Hockey cub Båsta IF Båsta IK Båsta Judo kubb Båsta Simkubb Båsta Tenniskubb CISV Håbo Fortuna speförening 0 0 Friuftsfrämjandet FUBB basket Håbo atetkubb Håbo FF Håbo ridkubb Håbo scoutkår Håbogymnasterna Pay bow cub Båsta Träningshus Vaha IBK Vangen FBC Västerängen sko IF Totat Loka och driftsbidrag Båsta Apina kubb Båsta cykekubb Båsta Fokdansgie Båsta Frisbee kubb Båsta gymnastikkubb Båsta skidkubb Båsta square dancers Båsta tenniskubb Damkören sångsugna

63 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr FC Knarrbacken FC Knarrbacken GK Spiken Gårdsrådet Skeppet Håbo gymnasterna Håbo kutur & hembygdförening Lia Hagaunds vänner Reumatikerförbundet 20 0 Skokoster bygdegårdsförening Skokoster Gie Skokoster sportkubb Träningshus Övergrans bygdegårdsför Totat De kostnader som är markerade med rött är regerade i avta. Bidrag ti kuturföreningar Bibiotekets vänner Biskops arnö kuturförening Damkören sångsugna Föreningen Norden Föreningen Nordens Biskops Arnö Hantverk Kreativa händer Håbo internationea Kvinnors förening Håbo kutur & hembygds Håbo närradio för Häggeby sko & bygdemuseum Kosterikören Kuturhuset Båsta Lia Hagaunds vänner Skokoster bygdegårdsföreningen Skokoster Gie Skokoster kuturförening Skokoster sotts vänner SommarteaterBiskopsArnö Totat Bidrag ti pensionärs och handikappsorg Astam & aergiföreningen Attention Båsta Finska förening Båsta parkinsonförening Diabetesföreningen HSO 539 0

64 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr PRO Håbo Reumatikerföreningen SPF Håbo SRF Håbo Strokeföreningen Totat Bidrag inom finskt förvatningsområde Båsta finska förening Båsta pingstkyrka finska gruppen Totat Bidrag utbetada av sociaförvatningen Enköping-Håbo Brottsofferjour SPF Håbo Trygghetsringning Anhörigföreningen i Håbo kommun Stroke föreningen i Håbo Håbo Rödakorskrets HSO, Handikappföreningars samarbetsorgan RSMH i Håbo Pomonas Intresseförening Kvinnojouren Oivia BRIS region Mitt (1 kr per barn) Vangen FBC, Innebandyaget Björnarna Totat Totat utbetada bidrag Kommunens kostnad för föjande okaer Bidningscentrum Fridegård- teater, idrottsha mm Ishaen Simhaen Konstgräset Ink byggov för konstgräset IP Gaerian Tatorp Uteanäggningar tex naturgräs- och gruspaner Knarrbacken Medborgarhuset- Borgen Lundby gård Övriga haar, förråd och föreninganäggningar Totat

65 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr Ti det kommer i vissa fa driftskostnader och inga önekostnader är redovisade.kan också finnas en iten avvikese för 2012 då Kutur och ivsmijös verksamheter tihörde bidningsförvatningen. Investeringar Lundby ridanäggning Konstgräspan Kommunaa bad bryggor Totat

66 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr

67 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr

68 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr

69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige KF 78 KS 2013/107 Motion om redovisning av utbetaning av föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av kommunens anäggningar samt kommunens subventioner för uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) Sammanfattning Av motionen framgår band annat föjande: Viken kostnad har Håbo kommun för vårat okaa föreningsiv? Speciet för de föreningar som engagerar våra barn? Enigt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 idrottsföreningar, 11 barn och ungdomsorganisationer. Ytterigare ett anta engagerar också ungdomar. Totat såedes cirka 70 föreningar. Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är inte minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagigen men vädigt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att tjejsporten, som t.ex. ridning missgynnas. Men är det så? _ Vårat yrkande är såedes: För 2012 och 2013 göra en sammanstäning / förening vika bidrag som betats ut, föreningarnas kostnad för att använda kommunens anäggning samt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa. Besutsunderag Motion Tjänsteskrivese Kommunfumäktiges besut 1. Fumäktige besutar att överämna motionen ti kommunstyresen för beredning. Styresens beredning av ärendet bör föreigga senast under apri månad Besutsexpediering Kommunstyresen JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

70 Motion. Viken kostnad har Håbo kommun för vårat okaa föreningsiv? Speciet för de föreningar som engagerar våra barn. Enigt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 idrottsföreningar, I barn och ungdomsorganisationer. Ytterigare ett anta engagerar också ungdomar. Totat såedes cirka 70 föreningar. Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är INTE minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagigen men vädigt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att tjejspmien, som t. ex. ridning missgytmas. Men är det så? Vad som är ika för aa är aktivitetsbidraget men vika andra kostnader har kommunen? Vad kostar det utnyttja kommunens anäggningar och vad betaar man egentigen? Verksamheterna bör oftast och ti en de vara subventionerade av samhäet men hur mycket? De avgörande intäkterna står föreningarna för sjäva i forn1 av medemsavgifter, arrangemang, otterier iksom stöd av enskida och företag. Beroende på anäggningarnas kostnad och nyttjandegrad måste man se ti att subventionerna varken är för iten eer för stor. Det bir en senare fråga men det är viktigt att vi poitiker iksom föreningarna och amänheten får en hehetsbid så att man kan förkara varför det ser ut som det gör. Kunskapen kommer förhoppningsvis att eiminera feaktiga påstående samt kunna igga som underag för kommande besut. Vårat yrkande är såedes: För 2012 och 2013 göra en sammanstäning förening vika bidrag som betats ut, föreningarnas kostnad för att använda kommunens anäggning samt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa. Båsta 14 sept 2013 B j öm Fredriksson Moderaterna

71 Tjänsteskrivese 1(1) Vår beteckning KS2013/101 nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Pia Jexe, Kommunikationsstrateg Medborgarförsag om att införa e-egitimation för aa tjänster på hemsidan Sammanfattning Kommunfumäktige besutade , 61 att överämna medborgarförsag daterat ti kommunstyresen för beredning. Medborgarförsaget föresår att Håbo kommun inför e-egitimation för aa tjänster på kommunens webbpats/hemsida som ti exempe anmäan ti förskoa, ansökan om byggov med fera ansökningar och tistånd. Förvatningens beredning Håbo kommun har under våren 2014 påbörjat en satsning som har som måsättning att öka antaet tigängiga och ättanvändiga e-tjänster på kommunens webbpats. Satsningen kommer att bedrivas i projektform och edas utav en e-tjänsteutveckare. En de av arbetet kommer handa om att identifiera vika tänkbara e-tjänster som kräver egitimering. Förvatningen menar att ett införanade av e- egitimation för aa tänkbara e-tjänster på kommunens webbpats skue innebära en minskad användarnytta, detta eftersom det finns fera exempe på e-tjänster som inte kräver egitimering ti exempe begäran om amän handing och inämnande av synpunkt. Mot bakgrund av detta föresår förvatningen att medborgarförsaget avsås. Besutsunderag Medborgarförsag daterat Kommunfumäktiges besut , 61 Försag ti besut 1. Fumäktige besutar att avså försaget.

72 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige KF 61 KS 2013/101 Medborgarförsag om införande av e-egitimation för aa tjänster på kommunens webbpats/hemsida Sammanfattning Föreigger försag om att införa e-egitimation för aa tjänster på kommunens webbpats/hemsida som anmäan ti förskoa, ansökan om byggov med fera ansökningar och tistånd. Besutsunderag Medborgarförsag Tjänsteskrivese Kommunfumäktiges besut 1. Fumäktige besutar att överämna försaget ti kommunstyresen för beredning. Styresens beredning av ärendet bör föreigga senast under maj månad Besutsexpediering Kommunstyresen JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

73 Bankettnamn Namn, adressuppgifter mm Förnamn Efternamn Fokbokföringsadress Postnummer Ort Teefon Mobiteefon E-postadress Fokbokförd i H åbo Fer försagsstäare Försag Formuera försaget Mitt försag är enket: Båsta Ja Nej HÅBO KOMMUN KO~NSTYRELSENS FÖRVALTNING INKOM o KSDIT Regn Jo t3/ 01 :Zot3 :31b Inför E-egitimation för aa tjänster på hemsidan (exempevis köanmäan ti förskoa, ompaceringsanmäan ti annan kö eer förskoa, ansöka om byggov, ansöka om borrningstistånd ex. för bergvärme, ansöka om andra tistånd osv.) Undrar varför Ni inte har infört det redan? s katteverket har ju kört det hur änge som hest. Medeåders att man ska behöva skriva ut, fya i och posta brevet med snigepost Dessutom bir det mycket mer mijövänigare! Och Håbo kommun vi vä inte vara sämre än någon annan kommun? Certifikat Certifikatutgivare Personuppgifter i ansökan behandas i enighet med PUL. Du medger att informationen du ämnar får agras och bearbetas i register av förvatning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rätteser. Banketten är eektroniskt signerad

74 Tjänsteskrivese 1(2) Vår beteckning KS nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Per Kjeander, Kommundirektör Personafest i Håbo kommun 2014 Sammanfattning 2012 genomfördes en uppskattad personafest i Håbo kommun med högt detagande. Bakgrunden ti det var att kommunens edningsgrupp året innan noterat att förvatningarna erbjudit sina medarbetare jubord, juuncher och ikande utan centra avstämning. Detta medförde att nivån det som medarbetarna erbjudits varierade kraftigt viket edde ti att situationen uppevdes som orättvis. I det sammanhanget besutades att koncerngemensam personafest skue ersätta de förvatningsgemensamma juborden och juuncherna genomfördes ingen personafest. Däremot besutade kommunstyresen att a persona skue erbjudas jubord, viket skedde och fick stor uppskattning. I år är det förvatningens uppfattning att det vore bra att på nytt genomföra en personafest, istäet för jubord. Det faktum att samtiga anstäda varje år erbjuds en gemensam personafest eer jubord är ett koncept som fungerar. Det uppskattas och uppevs som rättvist. Förvatningen uppskattar kostnaden för en koncerngemensam personafest ti ca kr. I samband tidigare personafest har medarbetare från kommunens boag bjudits in, iksom räddningstjänstens persona i Håbo kommun, att detaga ti sjävkostnadspris. Förvatningen föresår att den personaen även år erbjuds vara med att detaga ti sjävkostnadspris. Förvatningen föresår därför att kommunstyresen besutar att uppdra ti förvatningen att anordna en personafest samt att kommunstyresens besutar att finansiera personafesten med ett ansag på kr ur kommunstyresens mede ti förfogande. Besutsunderag Tjänsteskrivese daterad Försag ti besut 1. Kommunstyresen besutar att uppdra ti förvatningen att genomföra en personafest Kommunstyresen besutar att finansiera personafesten med ett ansag på kr ur kommunstyresens mede ti förfogande

75 Tjänsteskrivese 2(2) Vår beteckning KS nr Kommunstyresens besutar att persona från räddningstjänsten i Håbo samt de kommunaa boagen inbjuds att detaga ti sjävkostnadspris Besutsexpediering

76 HÅBO KOMMUN Mijö- och tekniknämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MTN 35 MTN 2013/91 Yttrande över medborgarförsag avseende trafikförhåanden efter Enköpingsvägen, avfart 146 från E18 fram ti avfarten ti E kiabadet hmwu '' vt'-')t' iun KOM'.«JNSTYRfLSENS FORVAL TNING INKOM KS!:«Sammanfattning Boende på Stenbjöms väg har inkommit med ett medborgarförsag om förbättring av trafiksäkerheten på Enköpingsvägen mean väg 146 och korsningen vid Ekiabadet. Försagsstäamas begäran är att Håbo konunun ska hantera och åtgärda de frågor som berör konmtunen samt vara sanunanhåande i hea fi:ågestäningen eftersom den i huvudsak berör kommuninvånare. Medborgarförsaget har remitterats ti mijö- och tekniknämnden för yttrande. Yttrande Trafikverket är väghåare för den aktuea vägsträckan. Konmmnen ansvarar för gång- och cykevägen och avdeningen föresår därför att konununfumäktige ansår pengar för asfatering av den aktuea sträckan och att detta hanteras inom ordinarie investeringsbudgetprocess för Mijö- och teknikförvatningen anser att Trafikverket, i egenskap av väghåare, bör bida och eda en arbetsgrupp där förvatningen kan ingå. I en sådan arbetsgrupp bör åtgärdspan och tidpan för genomförande diskuteras. Besutsunderag Tjänsteskrivese, daterad Deegationsbesut, konununstyresen, Medborgarförsag, daterat Konmmnfumäktiges besut , o 7 RBQN _J. c_~ 3/_t _o_ll_?::~ ''~ '7 Besut. Mijö- och tekniknä.j.m1den besutar att godkä.j.ma ovanstående försag ti yttrande. 2. Mijö- och tekniknä11u1den besutar att överänma yttrandet ti konm1unstyresen. Besutsexpediering Konm1unstyresen JUSTERARE "'"'""" SIGNATUR UTDFfA~SBESTYRKNING r 'fij0- OJrJ L<;. [ Nr

77 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige KF 64 KS 2013/104 Medborgarförag om trafikförhåanden efter Enköpingsvägen, avfarten 146 från E 18 fram ti avfarten ti Ekiabadet Sammanfattning I försaget påpekas ett anta trafikförhåanden som hastighetsöverskridanden, skymd sikt, cyke- och gångtrafik efter vägavsnittet med mera. Försag på åtgärder som bör genomföras redovisas som sänkt hastighet, uppsättande av hastighetskameror, asfatering av gäng- och cykeväg, trafikövervakning med mera. Besutsunderag Medborgarförsag Tjänsteskrivese Kommunfumäktiges besut 1. Fumäktige besutar att överämna försaget ti kommunstyresen för beredning. Styresens beredning av ärendet bör föreigga senast under maj månad Besutsexpediering Kommunstyresen JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

78 - Båsta O C Håbo kommun (_ 0 r~~ utj J Centrumeden Båsta Länsstyresen i Uppsaa Län Uppsaa HÄBO KOMMUN KO~fJNSTYREI.SENS FORV.a!.TNING INKOM o 9 KS LJn" RaQ.nr ;)ot3/to'f I J..OI3 ~~g( Poisen i Uppsaa Län Svartbäcksg. 49 Box Uppsaa Trafikverket Boränge Avseende trafikförhåanden på Enköpingsvägen från korsning 146 på E18 mot Skokoster och fram ti korsning Ekiabadet. Det har i ett ferta tidigare skriveser och mai under en ängre tid (5-10 år) påpekats ti samtiga adresserade myndigheter den stora potentiea oycksrisken ängs denna vägsträcka. Trots detta har minimaa förebyggande åtgärder genomförts. Vägsträckan är mycket trafikerad med ivigt trafikerade avfarter ti: fritidsområdet Kvarnkojan med friduftsaktiviteter, motionsspår samt teknikbacke. ett ferta boende vid avfart ti Kvarnkojan. I dessa viaområden bor ett stort anta baro/ungdomar som ska transporteras ti skoa/förskoa etc. Yttergrans kyrka. Ekiabadet Längs denna vägsträcka kan man identifiera ett anta mycket stora oycksrisker: Höga hastigheter för fertaet av de fordon som passerar. I många fa extremt höga hastigheter och bakhjuskörning på motorcyke även detta i hög hastighet. Ä ven tung trafik som bussar i injetrafik och astbiar håer generet höga hastigheter. Livig trafik ti och från fritidsområdet Kvarnkojan med tihörande trafik från viaområden. Skoskjuts av barn och ungdomar på för- och eftermiddag från fera patser efter vägsträckan. Från minst en håpats åker barn med hörsenedsättning. Busshåpatser där man måste korsa vägen för att komma ti håpats mot Båsta centrum viket är den vanigaste åkriktningen. Hastigheteroa gör korsningen av vägen direkt ivsfarig. K orsande trafik vid Yttergrans kyrka och vid E kiabadet med skymd sikt

79 Cyketrafik på vägen trots att cykebana devis finns. Detta troigen beroende av att cykebanan inte är asfaterad och inte dragen hea vägen över E18 för att ansuta ti befintig cykebana. Gångtrafik från Ekiabadet på stora vägen förekommer regemässigt då oftast av ungdomar efter fest vid Ekiabadet. Tung trafik ti och från grustag. Poisen har genomfört hastighetskontroer med resutat, efter vad vi har fått uppgift om, som visar höga hastigheter på vägsträckan. Trots de uppenbara riskerna på vägsträckan uppever ett ferta boende att inget händer för att förbättra situationen. Vi anser nu att adresserade myndigheter/kommun gemensamt bör ta tag i frågan och se ti så att situationen förbättras. Något måste göras innan en oycka sker d.v.s. se ti att arbeta proaktivt för att rädda iv och undvika skador. De åtgärder som borde genomföras för att förbättra situationen är: Sänka hastigheten från korsning innan Grans Gård ti Ekia badet ti 60 Km/ rim eer ägre. Se ti att underätta för korsande gående ti busshåpatser vid Grans Gård och vid Yttergrans kyrka eventuet genom fartnedsättande hinder t.ex. refug eventuet i kombination med ytterigare hastighetssänkning. Asfatera cykevägen så att cykisterna börjar använda denna istäet för att cyka på stora vägen. Sätta upp hastighetskameror efter vägsträckan. Intensifiera trafikövervakningen. Denna skrivese riktar sig ti fera intressenter i denna fråga. Detta beror på att ansvaret för de oika frågestäningarna kan variera och för att påpeka vikten av ett gemensamt arbete. Det förtjänar också att situationen på intet sätt förbättrats under åren. Denna sommar har boende ängs vägen uppfattat trafiksituationen värre än någonsin och att hastigheteroa drivits upp iband ti direkt vansinniga farter. skrivesen ska ses som: En begäran om hastighetssänkning riktad ti Länsstyresen och ti Trafikverket En begäran om uppsättning av hastighetskameror riktat ti Trafikverket. En begäran ti poisen om intensifierad trafikövervakning. En begäran ti Håbo Kommun att hantera och åtgärda de frågor som berör kommunen samt att vara sammanhåande i hea frågestän'ingen eftersom det i huvudsak berör kommuninnevånare. -- Håbo Kommun bör också se hea skrivesen som ett inämnat medborgarförsag som handar b.a. om trafiksäkerhet fö! _ kommuninnevånarna och trafi.k_säker skov_~k - ~ ---

80

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Omformarstation i Flackarp

Omformarstation i Flackarp STAFFANSTORPS KOMMUN Redogörese efter samråd detajpan för de av Fackarp 2:9, Omformarstation i Fackarp statfanstorps kommun Detajpanen har varit föremå för samråd under tiden 2014-03-10-2014-04-07. Handingarna

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun ~ STAFFANSTORPS KOMMUN Granskningsutåtande detajpan för Hjärup 8:16 m f, o Akersundshusen Hjärup, Staffanstorps kommun Detajpanen har varit utstäd för granskning under tiden 2014-03-10 --2014-04-07. Handingarna

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling 5. Tätorts- och andsbygdsutvecking 5. Kapitet redogör för föresagen nybebyggese i kommunens tätorter och byar, samt vika riktinjer som gäer för nybebyggese på andsbygden. 33 5 Tätorts- och andsbygdsutvecking

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar 1 Utskicksdatum 2013-02-20 1 (3) KALLELSE Kommunfumäktige kaas ti sammanträde Dag Måndagen den 4 mars 2013 Tid K. 18.00 Pats Nacka stadshus, Nackasaen Ordförande Gunia Emberg Sekreterare Heena Meier K.

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

~~~~/~ JCtc::f/.- HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. Kl. 15.00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

~~~~/~ JCtc::f/.- HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. Kl. 15.00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Tid och plats ande Ledamöter Kl. 15.00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi (MP), ordförande Karl-Axel Boström (M), vice ordförande Lars-Göran Bromander (S) Sören Eriksson (C) Kurt Hedman

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund

Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund 1(10) Dnr 0930/10 Antagandehandling 2012-10-15 Detaljplan för kontor och handel, Stenung 16:7 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bakgrund Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer