8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort"

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S) Lars-Göran Bromander (S) Göran Eriksson (C) Kommunstyresens arbetsutskott kaas ti sammanträde Tid Tisdagen den 6 maj 2014, k. 09:30 Pats Övergranssaen, kommunhuset, Kommunhuset, Båsta Ärenden 1. Upprop 2. Va av justerare 3. Godkännande av dagordningen 4. Informationer 5. Budget Deårsuppföjning Försag ti idé- och gestatningsprogram Båsta centrum 8. Försag ti detajpan 1, Resecentrum och stationsområdet, Båsta tätort 9. Försag ti korrigerat detajpaneområde samt namnändring för Båsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.f, fastigheter 10. Besut om anatagande av ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211, Krägga, Håbo kommun, Uppsaa än 11. Redovisning av berett medborgarförsag om förbättrad gästbrygga, uppförande av orienteringstava samt farthinder för fordonstrafik vid och i ansutning ti småbåtshamnen i Aronsborgsviken, Båsta tätort, försagsstäare Båsta 12. Motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1:a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Boin (C) och Nihad Hodzic (C 13. Verksamhetsberättese, finskt förvatningsområde Håbo kommun 2013

2 KALLELSE Kommunstyresen 14. Redovisning av beredd motion om utbetaning av föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av kommunens anäggningar samt kommunens subventioner för uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) 15. Redovisning av berett medborgarförsag om att införa e-egitimation för aa tjänster på hemsidan 16. Personafest i Håbo kommun Redovisning av berett medborgarförsag avseende trafikförhåanden på Enköpingsvägen, mean väg korsning Ekiabadet 18. Redovisning av ej verkstäda gynnande besut enigt 9 LSS och 4 kap. 1 SoL, Regementen för mijö- och tekniknämnden samt tiståndsnämnden - revidering 20. Risk- och väsentighetsanays för kommunstyresen Firmatecknare för des kommunstyresens verksamheter och des kommunövergripande frågor 22. Medborgarförsag om att kommunen bör ha ett eget och oberoende infomrtionsbad 23. Integrations- och fyktingspoitiskt program 24. Beredning av poitisk organisation inför kommande mandatperiod 25. Övriga frågor Agneta Häggund (S) Ordförande

3 Tjänsteskrivese 1(1) Vår beteckning KS2012/93 nr Kommunstyresens förvatning Pan- och utveckingsavdeningen Märit Oofsson Nääs, Projektedare Båsta Centrum Försag ti Idé- och gestatningsprogram för Båsta centrum Sammanfattning I enighet med godkänd projektpan KS har ett gestatningsprogram för panprogramområdet Båsta centrum tagits fram. Arbetet med gestatningsprogrammet har skett under perioden maj apri 2014 och har kommit att utmynna i ett försag ti Idé- och gestatningsprogram för Båsta centrum. Mået med Idé- och gestatningsprogrammet är att förstärka Båstas identitet som stad i enighet med kommunens vision, översiktspan och panprogram för Båsta centrum. Idé och gestatningsprogrammet består av en rapport med biagor avseende ändringar från panprogram, områdesanays och anays av panprogram, handes- och buerutredning. Idé- och gestatningsprogrammet syftar ti: att ge stöd åt inbandade parter i gestatningen av nya Båsta centrum, att föreså, tydiggöra och iustrera önskade kvaiteter i den nya bebyggesen, samt att föreså utformning av torg, parker, gator och offentiga patser. Idé- och gestatningsprogrammet ska vara vägedande vid framtagande av de kommande detajpanernas utformningskrav samt som stöd vid byggovprövning. För att tydiggöra de ändringar/avsteg där idé- och gestatningsprogrammet skijer sig från Panprogram för Båsta centrum KS bifogas Biaga 1 Ändringar som besutsunderag. Besutsunderag Idé- och gestatningsprogram för Båsta centrum, daterad 2014-XX-XX Biaga 1 Ändringar Försag ti besut 1. Kommunstyresen besutar att godkänna Idé- och gestatningsprogram för Båsta centrum Besutsexpediering Projektedare

4 Tjänsteskrivese 1(1) Vår beteckning KS2012/105 nr Kommunstyresens förvatning Pan- och utveckingsavdeningen Pauina Cifuentes Vargas, Panarkitekt Försag ti korrigerat detajpaneområde för Detajpan 1, Resecentrum och stationsområdet, Båsta centrum Sammanfattning Pan- och utveckingsavdeningen har uppdragits att upprätta försag ti detajpan för Detajpan 1, Resecentrum och stationsområdet, Båsta centrum, KS Ett idé- och gestatningsprogram för panprogramområdet Båsta centrum har tagits fram under perioden maj apri I arbetet med idé- och gestatningsprogrammet har även etappindening, byggordning och tidspanering samt övergripande expoateringsekonomi studerats. Som en föjd av dessa studier föresås en korrigering/utökning av detajpaneområdet. Föresagen utökning omfattar kontorsbyggnad norr om kommunhuset, fytt av Stockhomsvägen samt ytterigare bostäder mean Stockhomsvägen och järnvägen. Besutsunderag Försag ti avgränsning, daterad Försag ti besut 1. Godkänna korrigerat detajpaneområde för Detajpan 1, Resecentrum och stationsområdet, Båsta centrum enigt föresagen avgränsning. Besutsexpediering Pan- och utveckingsavdeningen

5

6 Tjänsteskrivese 1(1) Vår beteckning KS2012/104 nr Kommunstyresens förvatning Pan- och utveckingsavdeningen Pauina Cifuentes Vargas, Panarkitekt Försag ti korrigerat detajpaneområde samt namnändring för Båsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.f, fastigheter Sammanfattning Pan- och utveckingsavdeningen har uppdragits att upprätta försag ti detajpan för Båsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.f, fastigheter KS Ett idé- och gestatningsprogram för panprogramområdet Båsta centrum har tagits fram under perioden maj apri I arbetet med idé- och gestatningsprogrammet har även etappindening, byggordning och tidspanering samt övergripande expoateringsekonomi studerats. Som en föjd av dessa studier föresås en korrigering av detajpaneområdet. Föresagen korrigering omfattar minskat område för bostäder mean Stockhomsvägen och järnvägen samt utökning av detajpaneområdet i norr ti att även omfatta spårreservat för eventuet tikommande järnvägsspår. För att håa en konsekvent namnsättning av detajpaner inom panprogramområdet Båsta centrum föresås att aktue detajpan ändrar namnsättning ti: Detajpan 2, Bostäder mean Stockhomsvägen och järnvägen, Båsta centrum Besutsunderag Försag ti avgränsning daterad Försag ti besut 1. Godkänna namnändring för detajpanen Båsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.f, fastigheter ti Detajpan 2, Bostäder mean Stockhomsvägen och järnvägen, Båsta centrum. 2. Godkänna korrigerat detajpaneområde för Detajpan 2, Bostäder mean Stockhomsvägen och järnvägen, Båsta centrum enigt föresagen avgränsning. Besutsexpediering Pan- & utveckingsavdeningen

7

8 Tjänsteskrivese 1(2) Vår beteckning KS2012/66 nr Kommunstyresens förvatning Pan- och utveckingsavdeningen Pauina Cifuentes Vargas, Panarkitekt Besut om antagande av ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211, Krägga, Håbo kommun, Uppsaa än Sammanfattning Panområdet är beäget på konferensanäggningen Krägga herrgård, cirka 5 km från Båsta i Håbo kommun, vid Mäaren. Panområdet är cirka 5,5 hektar och omfattar fastigheterna Krägga 1:11, 1:211 och 1: Panändringen syftar ti att möjiggöra en fytt av en befintig byggrätt för konferensändamå inom gäande detajpan. Idag finns en byggrätt för konferensändamå i en våning vid Mäarens strand, direkt nordväst om herrgården i Krägga. Byggrätten föresås i denna panändring utgå för att inte försämra uppevesen av och tigängigheten ti Mäaren och dess stränder, och ersättas med en byggrätt ängre från Mäaren, strax norr om herrgårdens nordigaste fygebyggnad. Byggrätten föresås dock ytmässigt fördeas på två våningar istäet för en våning. Panändringen medför därmed ingen ökning av byggrätten utan enbart en ägesförändring och omdisponering av en befintig byggrätt för konferensändamå. Panändringen utförs genom tiägg ti gäande detajpan viket innebär att underiggande detajpan nummer 378, detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 gäer jämsides med detta tiägg. Utformningen av ändringen av detajpanen stämmer överens med den kommuntäckande översiktspanen för Håbo kommun. Ändringen av detajpanen bedöms inte medföra betydande mijöpåverkan. Detajpanens konsekvenser redovisas istäet under rubriken inverkan på mijön. Detajpanen har varit ute på samråden den 28 oktober 2013 ti och med den 25 november Inkomna synpunkter edde ti en mindre redaktione ändring. Panavdeningen anser att panförsaget stödjer utveckingen av Håbo kommun enigt kommunens avsikter och föresår att detajpanen antas enigt 5 kap 29 Pan- och byggagen (1987:10). Besutsunderag Tiägg ti pankarta samt pan- och genomförandebeskrivning, upprättad Utåtande och yttranden, daterad Deegationsbesut behovsbedömning, daterad

9 Tjänsteskrivese 2(2) Vår beteckning KS2012/66 nr Försag ti besut 1. Kommunstyresen noterar att försaget innebär en mindre ändring av panbestämmeserna och besutar därmed med hänvisning ti kommunfumäktiges deegation, att anta detajpanen enigt 5 kap 29 pan- och byggagen (1987:10). Besutsexpediering Pan- och utveckingsavdeningen

10 ENKELT PLANFÖRFARANDE DEL AV GÄLLANDE DETALJPLAN (378) TILLÄGG TILL PLANKARTA TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER ~---r.. -- ' " --- "!1 c' ---- ~-J_::_-_-::::-::c:>,:---:--:./ >< ~\':?,'-;;,~--, -" - ~-- _1':7_ -- ~~ ~--J ~-:::.::-~c:::-::::::::::::_-< -- -<, / / ', ~ 1: ;--::. -.:.:._..:.::.. / /'1:220 \V "\' \ '. \. \ '--\ \. \ "11,.../ "' tj1 1 - >;/"', -, _-, ". "- /-.. b ' ', ) '"'"g- / /,.,q,,..., /, ' -'- "' _--'\,, \''' ' '""" ',. '. /' _.,, '.,. '' /,...,..,,.-, ''. /... ' ', ' '.. \.,..~. ' ---,', - \.\. \ '. '. V 1."',. ' 1 1 b '. _-' ' ) ' ',,.,,' NATUR... '... '--' / -''' ' \ ' ' ' '----:;-'""" ' ;'---" '-- - _J --...; ',-,',-, ', \' "",,,,,, ' ~~ NA '.. ' _1/ ',... \V KRÄGGA 1:11 - ~ \"' /_--;.~--.,"" \ \ - -.,.-,_... -,,.. - \ ~. ' / ~.; /.. - ~- '.. ""' ;, Y.../ '/ -/' -- -~-.,., '., _.,...,, -... ' '... '... '. ' '. '.. ij. --~-- _ B '- ',' '>,. \ '.\_ 'r. \.. '----1 ',, (~~ :_.~~~-~-~' ~ ', ' -:L_ ! '. ' -~,. : ' ':( e I - '.,1,\, ' > ')!,--- i'<j. \.\ \ '"'. ' ~~g ',. \ _..\ ' \.. u-,, 11 U --- <.... :<.! Fi. r! ',, FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB De åtgärder som ändringen av detajpanen medger bedöms vara föreniga med en ur amän synpunkt ämpig användning av mark- och vattenresurserna enigt bestämmeserna i mijöbakens 3, 4 och 5 kap. ÖVERSIKTLIGA PLANER Panområdet omfattas av den kommuntäckande översiktspanen för Håbo kommun antagen Andringen av gäande detajpan avser endast en ägesförändring och omdisponering av en befintig byggrätt för konferensändamå. Panändringen bedöms vara förenig med översiktspanen. DETALJPLANER För området gäer detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 som vann aga kraft (378). Genomförandetiden för panen går ut J--_...~-:-----,...,~ / '.. '. ' Högsta byggnadshöjd i meter ~o Minsta resp. största takutning i grader I Högsta anta våningar f1 Värdefu kuturmijö. Ny bebyggese ska utformas med särskid hänsyn ti omgivningen särskit vad gäer tak- och fasad materia, färgsättning och takvinke (sadetak) b1 Lägsta nivå i meter över nopanet för grundkonstruktionens ägsta punkt är +2,30 möh (höjd system Rikets 1900) ' :-. ''":''----t--.. ' ~ r r Bestämmeser som i och med tiägget utgår inom markerad de (område 1) av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas För område 2 gäer nedanstående: Bestämmeser som i och med tiägget gäer inom markerad de (område 2) av detajpan för Krågga 1:217, de av 1:211 J.. BEGRÄNSNINGARAV MARKENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas i. ' : Bestämmeser som i och med tiägget utgår inom markerad de (område 2) av detajpan förkrågga 1:217, de av 1:211 PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE + f1 + b1 ~ + j ::==1 'I s- - -fr - ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER (gäer inom hea panområdet) -v- Genomförandetiden för ändringen av detajpanen och underiggande detajpan 378 utgår ' I ' ', ->1 1 Värdefu kuturmijö. Ny bebyggese ska utformas med särskid hänsyn ti omgivningen särskit vad gäer tak- och fasadmateria, färgsättning och takvinke (sadetak) Lägsta nivå i meter över nopanet för grundkonstruktionens ägsta punkt är +2,30 möh (höjdsystem Rikets 1900) -,, ) ' TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING --=-J '. ' ~ \ O TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING PLANANDRINGENs SYFTE Panändringen syftar ti att möjiggöra en fytt av en befintig byggrätt för konferensändamå inom gäande detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211. Idag finns en byggrätt för konferensändamå i en våning vid Mäarens strand, direkt nordväst om herrgården i Krägga. Byggrätten föresås i denna panändring utgå för att inte försämra uppevesen av och tigängigheten ti Mäaren och dess stränder, och ersättas med en byggrätt ängre från Mäaren, strax norr om herrgårdens nordigaste fygebyggnad. Den byggrätt som utgår motsvarar storeksmässigt den nya byggrätt som paneras. Byggrätten fördeas dock ytmässigt inom två våningar istäet för en. Panändringen medför därmed ingen ökning av byggrätt utan enbart en ägesförändring. Panändringen omfattar kvartersmark för konferensändamå (C1) samt prickmark i gäande detajpan ~... ' :-:.;!.~~-~--~.:_:_..:...1' ~ -~---J-'. ~ _..- L ' '\ HANDLINGAR Panändringen består av föjande handingar: Denna karta som redovisar: - Tiägg ti pankarta och panbestämmeser - Tiägg ti panbeskrivning - Tiägg ti genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning med utdrag ur registerkarta (separat) < :> /, ) IV!/ - >.'J) _;_J' \'' '1, / -_;,--f< _..-c.~-- ~.-:-. i~ ' ~ L j. ' I".A..,. ----~- ///i NATU./ \ '... -~- ' I \ -...;4 ('/... ::::r:: / '\ i \ \ \,_, Högsta anta våningar Ii 1,-, '' ~/.,) ~ _j '\ 11 i \ \ +.,_ 1 ' > \ \ Sörsta tiåtna byggnadsarea i m 2 PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE ; -~,\ ~ \ --~;-~-=-;::.-;;; --- / '-- r t--- //,../'., ' i -~- J e // //> J ' \ ~- '..,,..;.,_...; UTNYTTJANDEGRAD./.."" ) - - \ \ ' 'r:- ;_,._: --- ; '"----' '' I 1 '.. : ' '+'! - ~ f~ b1- j"~~~:js:=::--2! ( ' ' ~ ' - ""' 'J\ ,/ / ' ' ' ' _-:-... r/r//" ' ' '.' ' '.....,;,;, I 1. I \ \ 1 -,., - NATUR --~~.. ; u i....., \.\ ';.\ ~,... u,. /.. ' ' :,;.. --.,..,:/-----~- _...~-:-----,...,---$.;;; r-~ ~<j g. -"'S ;/"'. ',./ ;...--' """:' ' :...:..:...-'- \ \ -. /.. < -... \... '/ ';/' /. ' " '... ',~ '/. "\ Gräns för område där tiägg ti panbestämmeser ska gäa Bestämmeser som i och med tiägget gäer inom markerad de (område 1) av detajpan för Krägga 1:217, de av 1: : ,..-.--: ', ", p 1 v1 b 1..'.,.,"\. \, / /,/. ''.,.. -'( "' ' ', ', '~\..."\. ' , / /. "' ' '.. ' "" ',, '.., '', '..."' '.....,..:.:,.. ~ "'"'. \, \',. _.... )><'---~,..-~...,;. :_.:....:..._ ~, ~ _- _- ~-,. '~..;'. -~ \... _., '\ :J För område 1 gäer nedanstående: _,'~~~;:-,~~~~~~ \ \. ~ '- \.. /.,.. ;,;. \_,/ ~. ~~-- - :_;...~_ '1. / "'-.n v b 'x / u _,;--:-, '-,.' --,. ' \ _- ' ---- \ \.."' tj 1 1 )..... g /. ---.:. '... ' -... \ ". - \ \~ /. ' '' -' ' ' ~e/-. /./--~-v<i:j.,',. /. -/ / ;.."...-,' '.-.-.\.\..., >---\ -~ _,_or---~, ', ' / \,,... ',... :\ \.. ' 1\,1'1 _,/ ' ~/ ' '' 1\.1,\ ' ', /_, '. - G.:.. - _.),..:<-s _.. " 1 ' ' ---<:~~-~L~~', - C --- _)-...,.--._ / ' - ' ' '-' ;' ' "' '' \ - _/ >. ' / ' \.A. '- ' \,_--\.>,, ~- \_' ',,.,_. '' ' ', -.. ~- --',...-,_ /.... ',' P '' ' ',,- ' \' ~x "~---;-- ---,\..,-'. _,../ " ;., /. \_, B--1::_11\,) ) --,.. /' - GRÄNsBETECKNINGAR -J.~_:~,/. '...',~ ' ' ' ~~' ' ---y. / u ----~--..~ -~~ - ~,_ ' ' ' ~v--/~"n~-/ _-n ' v" - ~.... ',x--:.... ',,.,~-----',. '., ,.."' \,.. ';'\.~-d--~~--c \\\'-- \ '\ ' --~- ::-- -J... \ \ \'\'\. \// KRÄGGA 1:11 - ~ _,-" ---~-0- /---- " ----~-' '' 1 ;i;:j / Föjande tiägg ti panbestämmeser gäer inom de särskit avgränsade områdena (område 1 och område 2). Underiggande detajpan nummer 378, detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 gäer jämsides. j PLANFÖRFARANDE Detajpanen handäggs genom enket panförfarande, enigt ädre pan- och byggagen (1987:10). ~~- -± 100m SKALA A1 1:1000, A3 1:2000 STRANDSKYDD Mäaren omfattas av strandskydd på 300meter enigt 7 kap. 13 MB. Strandskyddet är sedan tidigare upphävt av Länsstyresen (besut respektive tiäggsbesut ) inom kvartersmark som betecknats med B, C1, E inom detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 som nu avses ändras. Området som berörs av ändringen omfattar område där strandskyddet redan tidigare är upphävt. Inget behov av ytterigare upphävanden av strandskyddet föreigger. KOMMUNALA BESLUT Kommunstyresen i Håbo kommun har besutat att panarbete för rubricerad panändring får påbö~as. BEHOVSBEDÖMNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Enigt 4 kap 34 pan- och byggagen ska en mijökonsekvensbeskrivning upprättas, om detajpanen medger en användning av mark, byggnader eer andra anäggningar som innebär en betydande påverkan på mijön, häsan eer hushåningen med mark och vatten och andra resurser. Området igger inom riksintresse för det röriga friuftsivet. Enigt 4 kap. 1 mijöbaken (MB) är Mäaren med öar och strandområden i sin hehet av riksintresse, med hänsyn ti dess natur och kuturvärden. Mäaren innefattas även av 4 kap 2 MB som anger att turismens och friuftsivets, främst det röriga friuftsivets, intressen särskit ska beaktas vid bedömningen av tiåtigheten av expoateringsföretag eer andra ingrepp i mijön. 4 kap 1 MB sägs att expoateringsföretag och andra ingrepp i mijön får komma ti stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagigt skadar områdets naturoch kuturvärden. Panändringen innebär ingen ökning av byggrätt utan enbart en fytt av befintig byggrätt ti ett annat äge inom herrgårdsom rådet. Byggrättens nya äge igger ca 60 meter ängre från Mäaren och upptar en mindre yta på marken jämfört med den nuvarande, viket bedöms ge positiva effekter avseende tigängigheten ti Mäaren och dess stränder. Andringen bedöms därmed inte medföra skada på det röriga friuftsivet eer betydande mijöpåverkan. Under avsnittet om behovsbedömning i underiggande pan bedömdes panen inte medföra betydande mijöpåverkan. Andringen av detajpanen bedöms inte förändra panens inverkan på mijön och innebära betydande mijöpåverkan. Andringen bedöms därför inte behöva mijöbedömas. Detajpanens konsekvenser redovisas istäet under rubriken inverkan på mijön nedan. Byggrätten har också försetts med bestämmesen f1 som yder "Värdefu kuturmijö. Ny bebyggese ska utformas med särskid hänsyn ti omgivningen särskit vad gäer tak- och fasad materia, färgsättning och takvinke (sadetak)". Vidare finns en bestämmese b1 som säger att ägsta nivå i meter över nopanet för grundkonstruktionens ägsta punkt är +2,30 möh för att ta hänsyn ti översvämningsrisken. Bestämmeserna f1 och b1 yder ika som i underiggande detajpan. Samråd med änsstyresen om behovsbedömning av ändringen sker i samband med detajpanesamrådet Inverkan på mijön FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Bebyggeseområden Den byggrätt för konferensändamå (C 1) som utgår och ersätts med mark som inte får bebyggas motsvarar ca 870 m2 byggnadsarea i en våning. Den nya byggrätt som paneras medger 450 m2 byggnadsarea i två pan (900 m2 bruttoarea). Panändringen medför därmed ingen ökning av byggrätten utan enbart en omfördening på två pan istäet för ett. Inom marken som får bebyggas medges bebyggese i högst två våningar ti en högsta byggnadshöjd av 6,0 meter. Minsta resp. största tiåtna takutning är grader. Eftersom stora dear av Krägga herrgård området igger inom område som utpekats som värdefu kuturmijö av okat intresse bör ny bebyggese utföras med särskid hänsyn ti omkringiggande kuturhistoriskt värdefu bebyggese. Ett gestatningsprogram finns framtaget tihörande underiggande detajpan. En panbestämmese gäer i panen samt även för rubricerad panändring som säger att "Utformningen av bebyggese och vägar ska i huvudsak föja gestatningsprogrammet "Krägga 1:217, de av 1:211, gestatningsprogram för detajpan". Naturmijö En naturvärdesinventering togs fram över Krägga herrgård området i samband med panäggningen av gäande detajpan. Området för panändringen inrymmer inte några särskit utpekade naturvärden enigt naturvärdesinventeringen. Strandskydd Området för panändringen har föragts ti område där strandskyddet redan tidigare är upphävt. Kuturmijö och andskapsbid Eftersom panområdet/panändringen igger inom ett stort område som utpekats som värdefu kuturmijö av okat intresse togs ett gestatningsprogram fram i samband med underiggande detajpan som redovisar riktinjer för hur ny bebyggese bör utföras för att ta särskid hänsyn ti omkringiggande kuturhistoriskt värdefu bebyggese. Dessa riktinjer gäer även för panändringen varför kuturmijö och andskapsbid inte bedöms påverkas negativt. Friuftsiv Tigängigheten ti stranden ängs Mäaren bedöms förbättras ti föjd av panändringen. TIDPLAN Samråd beräknas ske under hösten 2013, för att sedan antas under vintern FASTIGHETSAGARE Fastigheten Krägga 1 :211 ägs av Krägga Properties AB. PLANEKONOMI Tiägget ti detajpanen finansieras av Krägga Properties AB genom panavta. Panavgift ska inte tas ut vid byggovsprövning. MEDVERKANDE TJANSTEMAN Detajpanen har tagits fram av Sweco Architects i Faun genom paneringsarkitekt MSA Marina Fyhr på uppdrag av Krägga Properties AB. Medverkande tjänstemän Pauina Cifuentes Vargas, panarkitekt Håbo kommun. ANTAGANDEHANDLING ~ HÅBO Handingarna består av: Denna karta som redovisar: -Tiägg ti pankarta och panbestämmeser - Tiägg ti pan- och genomförandebeskrivning - Fastighetsförteckning och registerkarta (separat) KOMMUN ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Besutsdatum Godkänd KRÄGGA HÅBO KOMMUN UPPSALA LAN Antagen UPPRÄTTAD AUGUSTI 2013 Lagakraft Nr: Grisin Uvsbäck Lindh Panchef Pauina Cifuentes Vargas Panarkitekt 378

11 Utåtande 1(3) Vår beteckning KS 2012/66 nr Kommunstyresens förvatning Pan- och utveckingsavdeningen Pauina Cifuentes Vargas, Panarkitekt Försag ti ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211, Krägga, Håbo kommun, Uppsaa än, upprättat i augusti 2013 UTLÅTANDE Hur samrådet har bedrivits Försag ti ändring av detajpan har enigt underrättese den 23 oktober 2013 varit utsänt för samråd från den 28 oktober 2013 ti och med den 25 november Under samrådstiden inkom 11 yttranden varav 5 med erinran. Föjande remissinstanser tistyreser eer har inget att invända mot försaget: Trafikverket, Naturskyddsföreningen Håbo, Svenska Kraftnät, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, E.ON Enät Stockhom AB och Vattenfa Edistribution AB. Inkomna yttranden Nedan sammanfattas yttranden med synpunkter som inkommit under samrådsskedet samt kommentarer ti dessa. Inkomna yttranden redovisas i sin hehet i originatext i biaga. 1. Länsstyresen i Uppsaa än (biaga nr 11) Synpunkter på detajpanen Länsstyresen bedömer, med beaktande av kriterierna i biaga 4 ti förordningen om mijökonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detajpan inte kan antas medföra sådan betydande mijöpåverkan som avses i 6 kap. 11 mijöbaken (MB). Länsstyresen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enigt PBL (2010:900) 11 kap 10. Svar Kommunen noterar att änsstyresen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad detajpan inte kan antas medför en betydande mijöpåverkan. 2. Lantmäteriet (biaga nr 7) Synpunkter på detajpanen För att göra försaget ti ändring tydig, att byggrätt för konferensanäggning fyttas ti nytt område, föresås att område 1

12 Utåtande 2(3) Vår beteckning KS2012/66 nr kompetteras med bokstaven C (på samma sätt som C idag står inom område 2 där byggrätten utgår). Svar Pankartan uppdateras enigt antmäteriets synpunkter. 3. Landstinget i Uppsaa än (biaga nr 4) Synpunkter på detajpanen Koektivtrafikförvatningen UL anser att kommunen i panen bör redogöra för koektivtrafiken ti och från panområdet. I övrigt har koektivtrafikförvatningen UL inga synpunkter. Svar Försaget ti ändring av detajpan sker genom tiägg ti gäande detajpan, viket innebär att tiägget gäer jämsides med underiggande gäande detajpan. I den underiggande detajpanen 378 redogörs koektivtrafiken ti och från panområdet. Koektivtrafikförvatningen UL:s synpunkt är därmed redan tigodosedd. 4. Posten (biaga nr 1) Synpunkter på detajpanen För utdening av post inom detajpanens område har Posten AB föjande synpunkter på pacering av postådor. Ferfamijshus fastighetsboxar paceras på nedre botten. Om bommar sätts upp inom området ska ådorna paceras i postådesamingar, så att brevbäraren kommer åt ådorna från bien. Enfamijshus ådsamingar (ett anta postådor är samade på en ådstäning). När det bir aktuet att sätta upp ådor vi vi på posten gärna bi kontaktade. Svar Kommunen noterar postens synpunkter och för vidare dem ti expoatören. 5. TeiaSonera Skanova Access AB (biaga nr 2) Synpunkter på detajpanen Skanova har markföragda kabar inom detajpaneområdet som försörjer befintig byggnation i området för aktuet detajpaneförsag. (Se röda injer på bifogad karta.) Om det bir aktuet att fytta eer utföra andra åtgärder i TeiaSonera Skanova Access AB:s befintiga anäggningar utförs detta efter bestäning ti

13 Utåtande 3(3) Vår beteckning KS2012/66 nr TeiaSonera Skanova Access AB, och bekostas av den som initierat åtgärden. Svar Den fytt av byggrätt som försaget ti ändring av detajpan innebär berör inte befintiga edningar enigt kartbiaga. Vid eventuet behov av åtgärd på TeiaSonera Skanova Access AB:s befintiga anäggning ska detta göras enigt Skanovas krav. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER Ändringar gjorda efter samråd Inkomna synpunkter under samrådstiden eder ti föjande ändringar av detajpanen. Pankartan har uppdaterats enigt antmäteriets synpunkt, område 1 har kompetteras med bokstaven C (konferensanäggning). I övrigt har inga ändringar gjorts i panhandingarna. Detajpanen överämnas ti kommunstyresen för antagande enigt 5 kap 29 pan och byggagen (1987:10). Båsta mars 2014 Cristin Uvsbäck Lindh Panchef Pauina Cifuentes Vargas Panarkitekt Biaga: Inkomna yttranden

14 H:\My Documents\Nybyggnation\Nybyggnationådpasering.doc HÄBO KOMMUN KOWIJNSTYRESENS FÖRVALTNING INKOM 2013 ~ IIS!m" ~-"".. 9JJ1Z/60 1 2Df3.3C(Jq Hå bo Kommun Kommunstyresens kontor 7 46 so Båsta Svar samråd Detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211, Håbo kommun, Uppsaa än För utdening av post inom detajpans områden har Posten AB föjande synpunkter på pacering av postådor. Ferfamijshus fastighetsboxar pacerade på nedre botten. Om bommar sätts upp inom området skaådorna paceras i postådesamingar, så att brevbäraren kommer åt ådorna från bien. Enfamijshus ådsamingar. (ett anta postådor är samade på en ådstäning) När det bir aktuet att sätta upp ådor vi vi på posten gärna bi kontaktade Lasse Hi manen Utdeningschef Posten Båsta

15 Håbo kommun Kommunstyresens kontor BALSTA Skanova Box Farsta Försag ti ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211 s onr KS 2012/66 1 (1) Bakgrund T eiasonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit de av försaget ti detajpan enigt ovan, och åter framföra föjande: Yttrande TeiaSonera Skanova Access AB (Skanova) har markföragda kabar inom detajpanområdet som försörjer befintig byggnation i området för aktuet detajpaneförsag. Se röda injer på bifogad karta. För att mer i detaj granska vika teeanäggningar som kan komma att beröras, hänvisar jag ti Ledningskoen för att bestäa en digita karta över område. https:www.eningskoen.se Om det bir aktuet att fytta eer utföra andra åtgärder i TeiaSonera Skanova Access AB:s befintiga anäggningar utförs detta efter bestäning ti TeiaSonera Skanova Access AB, och bekostas av den som initieras åtgärden. Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i teenätet ti föjd av panförsaget kommer att framgå av panhandingarna. DATUM REH:RENS Ks 2012/66 Handäggare Johanna Karsson För edningssamordning vänigen kontakta oka förvatare hos Skanova, Lars Erkensjö, på vx tfn Johanna Karsson Markavtashandäggare TeiaSonera Skanova Access AB Org.nr:

16 I h ',- J '..-,/:/ ' / ;, /, (.J f

17 Ärendenummer TRV 2013/78026 Ert ärendenummer KS 2012/66 HÄBO KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING INKOM Dokumentdatum Sidor 1 (1) a'' \!j TRAFIKVERKET KB IJr< Reg.nr JDI'L/fco 1 20tZJ :S'10 Håbo kommun Kommunstyresens kaniiimfrior,'-"=-...;:;:====;..,.~ Båsta Kopia ti: Länsstyresen i Uppsaa än Uppsaa Samråd avseende försag ti ändring av detajpan för Krägga 1 :217, de av 1 :211, H åbo kommun Trafikverket har inget att erinra mot rubricerad ändring av detajpan. Trafikverket Region Öst Henrik Emisson Samhäspanerare Trafikverket Box Eskistuna Besöksadress: Tugatan B Textteefon: Teefon: Henrik Emisson Samhäsbehov Direkt: Mobi: hen rik. e m rket. se

18 ~ Landstinget i Uppsaa än Dnr KTF Koektivtrafikforvatningen UL strategisk utvecking Rickard Grönborg Tfu E-post Håbo kommun Kmmnunstyresetr-:-:o-::-::::-:---~ Båsta HÄBO KOMMUN JCOAM!NS1YRELSENS FÖRVALTNING INKOM 20!3 ~11- o 4,,. KSIH RegN. ;. 'J!Jnk:a dij Samråd om tiägg ti detajpan för Krägga 1:217 och de av 1 :211 Håbo kommun Om ärendet Håbo kommun har översänt rubricerat forsag ti detajpan ti koektivtrafikforvatningen UL for synpunkter enigt 5 kap. I PBL 2010:900. Syftet med tiägget ti detajpanen är att möjiggöra en fytt av befintig byggrätt får konferensändamå inom gäande pan for Krägga :21 7, de av :211. Yttrande Koektivtrafikforvatningen UL anser att kmmnunen i panen bör redogöra for koektivtrafiken ti och från panområdet övrigt har koektivtrafikforvatningen UL inga synpunkter. Besut Besut i detta ärende har fattats av Caj Rönnbäck, chef strategisk utvecking. Rickard Grönborg, Koektivtrafikstrateg har varit foredragande. ~~4.:4- Chef, strategisk utvecking Koektivtrafikförvatningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsaa tfn fax org nr

19 ~ ---- KoJ;tAwG-Ifur.ttvTIJ~ -- istyrs.sens FÖRVALTNING INKOM 2013 U 1 2 KSD!r..::it Naturskyddsföreningen HABO Håbo '.JJJJJJ60 -~~!::.Z.!J HåboKommun Kommunstyresens kontor, BÅLSTA Remissvar. Krägga 1:217, de av 1:211, försag ti ändring av detajpan. Håbo Naturskyddsfårening har tagit de av samrådshandingarna och har inget att anföra emot dessa. Håkan Nihman Ordfårande Håbo Naturskyddsfårening

20 ---~----~ SVENSI<A KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation Mark och tistånd Heen Samuesson os Håbokommun Kommunstyresen /1812 YTTRANDE HABO KOt<IMUN KOM\UNS'TYREJ.SENS FÖRV.A. TNING INKOM KS!>T RI>;/N JfJI'J)to '2-c:iQ_ Yth ande angående försag ti ändring av detajpan för I<rägga 1:217 och de av1:211 Ert diarienummer: KS 2012}66 Svenska Kraftnät har tagit de av handingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra mot upprättat försag. Med väniga häsningar U!~'-s~--- Heen Samuesson e. u Information angående remisser ti Svenska Kraftnät Svenska Kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fuständigt materia ti oss via: aternativt ti: Svenska Kraftnät, Box Sundbyberg. SVENSKA KRAFTNÄT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN REGISTRATOR 0 SVK.SE TEL FAX

21 LANTMÄTERIET () YTIRANDE Dnr LMV /842-7 Håbokommun Kommunstyresens kontor BÅLSTAc--~ H.B.söKOMr;:;uN KOMMUNSYRELSENS FÖRVALTNING INKOM KSDnr 1 Ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211c.;2D;;;.'.:::.21.::.:::b6:::;;;. Ert ärende: KS2012/66 "If'',. { i;.,:' 5 Reg.nr ::..._ 1 L:!2D::::J''IJ23~QL.J Lantmäteriet ämnar föjande synpunkt: Panförsaget innebär en fytt av byggrätt. För att göra försaget ti ändring tydig, att byggrätt för konferensanäggning fyttas ti nytt område, föresås att område kompetteras med bokstaven C (på samma sätt som "C" idag står inom område 2 där byggrätten utgår). Lantmäteriet har i övrigt inga synpunkter på försaget. För Lantmäteriet Pia Kihström antmäteriet Box UPPSALA Besök: Strandbodgatan C Te. växe: E post: Internet: F: \CHEFSOMRÅDE IAN AB C I U\FCF UPPSAIA \KOMMUNERNA O KIM, LST\HABOIÄNDRING AV DETAUPIAN FÖR KiAGGA 1_217, DE AV _2.DOC

22 Ceciia Fager RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO Håbokommun Kommunstyresens kontor BÅLSTA Dnr: Ert dm: KS 2012/66 ~~-I=!ÄsOi(öMf~uN- KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING INKOM zp :!! 1 s Reg.nr 1 21)(':';,, 3311 Remissvar gäande ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211, Håbo kommun har begärt yttrande av Räddningstjänsten över samrådshanding "Andring av detajpanför Krägga 1:217, dea av 1:211, samrådshanding ". Räddningstjänsten har inget att erinra i rubricerat ärende. Med vänig häsning /.. --., -~- L ~ f:y_ - ~ Ceciia Fager ~ ---,~~-- Postadress: Västra Ringgatan ENKÖPING W\VW.rtjeh.sc Teefon: Teefax: Organisationsnummer: Postgiro:

23 Page of Heena Andersson Från: Eriksson, Peter Skickat: den 22 november :48 Ti: Heena Andersson Ämne: Pansvar för Krägga 1:211 m. f, Änr. KS 2012/66 HÄBO KOMMUN KOMMUNSTYREJ.SENS FORVAL TNING INKOM KsDnr ~Jz.I&P RegN 1 ~r~~-~o Arkivnr Ö Detajpan för Krägga 1 :211 m.f, Håbo kommun E. ON Enät stockham AB har studerat de inkomna remisshandingarna och har inget att erinra. Med väniga häsningar/with kind regards, Peter Eriksson Tistånd och Rättigheter M F E. ON Enät Sverige AB Box Örebro

24 Handäggare: Tobias Häggbom HÄBO KOMMUN KOMMUNSTYRELsENs FÖRVALTNING INKOM 2013 = KS Dnr Reg.nr.. 001'2) iLI4 Håbo kommun Kommunstyresens kontor BALST A VATTENFALL Yttrande angående Försag ti ändring av detajpan för Krägga 1 :217, de av 1 :211, H åbo kommun Er beteckning: KS 2012/66 Vattenfa Edistributions DMS: Vattenfa Edistribution AB, nedan kaad Vattenfa har tagit de av samrådshandingarna för rubricerad detajpan och ämnar föjande yttrande. Vattenfa har inga eanäggningar inom och i närheten av panområdet och har därför inget att erinra. Med vänig häsning, Vattenfa Edistribution AB Tobias Häggbom Samhäspanerare, Tistånd och Rättigheter VATTENFALL ELDISTRIBUTIO~I.'\8 BESOf~S.t\DRESS Evenemangsgatan Sona TELEFOII PUBLIKT BOLAG pubij Stockhom

25 LÄNSSTYRELSEN UPPSALALÄN Samhäsutveckingsenheten JohannaBoman j o banna. HÄBO KOMMUN KOMMUNSYRELSENS FÖRVALTNING NKOM 20~2 =11-27 KS Dnr Reg.( 2011) b(o i 20t~.'3445 YTTRANDE 1(1) Dnr: Håbokommun Kommunstyresens kontor BÅLSTA Samråd om ändring av detajpan för Krägga 1:217 och de av 1:211, Håbo kommun, Uppsaa än Redogörese för ärendet Kommunen har översänt rubricerat detajpaneförsag för samråd enigt 5 kap. 15 pan- och byggagen (PBL 2010:900) (enket panförfarande) samt samråd om behovsbedömning enigt 6 förordningen (1998:905) om mij ö konsekvensbeskrivningar. Syftet med panändringen är att möjiggöra fytt av en befintig byggrätt för konferensändamå inom gäande detajpan. I gäande pan finns en byggrätt för konferensändamå nära Mäarens strand. Försaget ti ändring av detajpanen innebär att byggrätten fyttas ängre från stranden och fördeas på två våningar istäet för en. Behovsbedömning Länsstyresen bedömer, med beaktande av kriterierna i biaga 4 ti förordningen om mijökonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detajpan inte kan antas medföra sådan betydande mijöpåverkan som avses i 6 kap. I mijöbaken (MB). Frågor som bevakas av Länsstyresen enigt PBL (2010:900) 11 kap 10 Länsstyresen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enigt PBL (2010:900) I kap 10. JohannaBoman Panhandäggare SÄNDLISTA Trafikverket Region Öst Lantmäterimyndigheten Uppsaa än Inom änsstyresen: Samhutv (2 ex) POSTADRESS Uppsaa GATUADRESS Hamnespanaden 3 TELEFON FAX E-POST WEBBPLATS

26 rn1 HÅBO _,KOMMUN Kommunstyresens förvatning Pauina Cifuentes Vargas, Panarkitekt DELEGATIONSBESLUT (1) Vår beteckning KS 2012/66 Hidnr Ändring av detajpan för Krägga 1:217, de av 1:211- behovsbedömning av mijöbedömning Sammanfattning Panområdet är beäget på konferensanäggningen Krägga herrgård, cirka 5 km från Båsta i Hå bo kommun, vid Mäaren. Panområdet är cirka 5,5 hektar och omfattar fastigheterna Krägga : 11, :211 och : Fastighetsägaren ti Krägga herrgård önskar ändra gäande detajpanen. Panändringen syftar ti att möjiggöra en fytt av befintig byggrätt för konferensändamå cirka 60 meter öster om Mäarens strand samt uppforande av en konferensbyggnad i vå våningar istäet for en. Panändringen medfor ingen ökning av byggrätten utan enbart en ägesforändring och omdisponering av en befintig byggrätt for konferensändamål Panändringen utförs genom tiägg ti gäande detajpan viket innebär att underiggande detajpan nummer 378, detajpan for Krägga :217, de av :211 gäerjämsides med detta tiägg. En behovsbedömning har gjorts av kommunen for detajpanen utifrån gäande agstiftning. Länsstyresen har granskat översända handingar och i ikhet med kommunen funnit att detajpanens genomforande utifrån en sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuea biagor ti MKBförordningcn inte kan antas medfora betydande mijöpåverkan. Länsstyresen bedömer, med beaktande av kriterierna i biaga 4 ti forordningen ommijökonsekvensbeskrivningar, att rubricerad detajpan inte kan antas medföra sådan betydande mijöpåverkan som avses i 6 kap 11 mijöbaken. Besutsunderag - Handingar ti behovsbedömning, daterad Länsstyresens yttrande, daterad Besut. Ändringen av detajpan för Krägga :217, de av :211 ska inte mijöbedömas och ingen särskid mijökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver såedes upprättas eftersom detajpanens genomforande inte bedöms medföra betydande mijöpåverkan. / Cristin Uvsbäck Lindh, Panchef Hå bo kommun Växe oo Teefax: EXPEDIERAD SGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

27 SVAR 1(2) Vår beteckning KS nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Fredrik Homgren, Samhäspanerare Medborgarförsag - om förbättringar vid Aronsborgs båtpats Sammanfattning Medborgarförsaget (KS 2009/83, ) inkom ti Håbo kommun. Författaren ti försaget vi: att det ska byggas en ordentig gästbrygga och/eer en riktig gästhamn, att kommunen uppför en orienteringstava för besökare som kommer sjövägen samt att farthinder äggs ängs vägen från Aronsborgsrondeen fram ti båtkubben Kommunstyresen har ämnat över försaget ti förvatningen för beredning. Förvatningens försag på genomförande Håbo kommun är en Mäarkommun. Det finns i dagsäget ingen tydig eer stark kopping mean den fysiska bebyggesen i Båsta tätort och Mäarens stränder. Däremot finns en tydig ambition från kommunens sida att knyta tätorten och kommunen närmare Mäaren. Förvatningen bedömer att Aronsborgsviken är en bra pats för att koppa Båsta närmare Mäaren avseende kommunikationer, boende, rekreation och turism. Medborgarförsaget yrkar på att utvecka området vid Aronsborgsviken för att koppa tätorten ti vattnet. Förvatningen anser att förutsättningarna för detta bör utredas närmare i fråga om fysiska förutsättningar och okaisering. Lämpigen sker detta inom ramen för pan- och byggagen i en kommande paneringsprocess. Förvatningen föresår mot bakgrund av detta att motionen ska anses färdigbehandad med hänvisning ti de uppgifter som framkommit under beredningen. Besutsunderag Besut mijö- och tekniknämnden , 20 Besut mijö- och tekniknämnden , 22 Fumäktiges besut , 81 Medborgarförsag gästbrygga m.m daterade Kommunkansiets försag ti besut:

28 SVAR 2(2) Vår beteckning KS nr Arbetsutskottets försag ti kommunstyresen 1. Fumäktige besutar att medborgarförsaget anses färdigbehandat.

29 HÅBO KOMMUN Mijö- och tekniknamnden Tid och pats Besutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL K , Övergranssaen, Kommunhuset, Båsta....;._.. ~~v~. ;t, JUN :.'--'11\ :.J'.:-;- ~r ~C'';' -'."{\''.UNING ~... _:J'A Christian Ghaemi (MP), ordfårande Kar-Axe Boström (M), vice ordfårande Heene Cranser (S), tjänstgörande ersättare får Lars-Göran Bromander (S) Sören Eriksson (C) Kurt Hedman (S) Sven Rosendah (KD) Sven Svanström (BÅP) Raia )JJ (_ -S<ff Övriga närvarande Ersättare Soweig Lundkvist (S) Tjänstemän Anders Amroth, tf fårvaningschef Marie Eidestedt, tf mijöchef, 14 Roger Norströ m, ekonom Linda Sjöberg, fastighetschef, 14, 18 Ua Lindroth Andersson, gatuchef, 14, 17 Arne Andersson, bitr. gatuchef, 14, 17 Sunna-Kajsa Israesson, kostchef, 14 Louise Lightower, nämndens sekreterare Justering Justerare Tid och pats Justerade paragrafer Sören Eriksson (C) Måndagen den 2Cfebruari, k Ajournering Underskrifter sekreterare Ordfårande Justerare }G/),ti~cL 1K1Jchw{rv \- - -I ~--- Louise Lightower ', ~~---c~ ~~f~~:~.~~~ ~'/=~.::= ~.. - Sören Eriksson (C)

30 rn1 HÅBO ~KOMMUN Mijö- och tekniknämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MTN 20 MTN 2009/83 Medborgarförsag om förbättrad gästbrygga etc. -fe besutsinstans Sammanfattning Mijö- och tekniknämnden har fått i uppdrag av kommunstyresens arbetsutskott, , 112, att göra ett nytt stäningstagande i frågan om en gästhamn och orienteringstava i Aronsborgsviken. Ärendet återremitterades på feaktiga grunder ti mijö- och tekniknämnden for att mark- och expoateringsingenjören fysiskt satt på fårvatningen. Uppdraget som mark- och expoateringsingenjören hade var direkt understät kommunstyresen enigt kommunstyresens antagna regemente, , 4 "panering av användning av mark och vatten". Mijö- och tekniknämnden överämnar därfår ärendet utan vidare beredning ti kommunstyresen for fortsatt handäggning. Besutsunderag - Tjänsteskrivese, daterad '.:J U ~(U t-"1 i'v'j J N :,v,,t\u.::i~.'rr s'--.,..-.,-;\ ~ TNING in" 'J 1,j KSDrr 201? Reg.rr ;w 1'2.. > <:,<f~ Besut. Överämna ärendet Medborgarforsag om forbättrad gästbrygga etc., ti kommunstyresen for fortsatt handäggning i enighet med antaget regemente for kommunstyresen. Besutsexpediering Kommunstyresen EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D12.411

31 HÅBO KOMMUN Mijö- och tekniknämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÄBO KOMMUN- KOWINSTYRB.SENS FÖRVALTNING. INKOM o 9 MTN 22 MTN Medborgarförsag om förbättrad gästbrygga etc., ti småbåtshamnen i Aronsborgsviken, försagsstäare; Båsta Sammanfattning har inkommit med ett medborgarförsag där kommunen att: föresår Att det ska byggas en ordentig gästbrygga ochfeer en riktig gästhanm. Att kommunen uppför en orienteringstava för våra besökare som kommer sjövägen. Att farthinder anäggs ängs vägen från Arorisborgsrondeen fram ti båtdubben ( iknande som finns i Kamarsand) I ett samarbete med Svenska Sjöhus har Håbo kommun tagit fram ett fårsag för fytande restaurang, kontor samt gästhanm. Orienteringstava kommer att ingå som en de i projektet. Etaberingen av ett sjökontor i Aransborgsviken är beroende av besut i både mijö- och tekniknänmden samt kommunstyresen. Ärendet fortsätter sin gång separat från medborgarförsaget Utformning av farthinder bör ske i samråd med räddningstjänsten och båtkubben får att trafiksäkerheten ska fårbättras får oskyddade trafikanter men även att framkomigheten ska fungera. Besutsunderag Tjänsteskrivese, daterad Protokosutdrag från kommunfumäktige, , 81 Besut. Medborgarförsaget bifas. 2. Medborgarförsaget anses därmed besvarat. 3. Överämna svar på medborgarförsaget ti kommunfumäktige. Besutsexpediering Kommunfumäktige J6STERARE )0v- ~:~~:: EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige KF 81 KS 2009/83 Medborgarförsag om förbättrad gästbrygga, uppförande av orienteringstava samt farthinder för fordonstrafik vid och i ansutning ti småbåtshamnen i Aronsborgsviken, Båsta tätort, försagsstäare, Båsta Föjande medborgarförsag föreigger: Vi bor i en Mäarkommun, det är många gäster som besöker oss under sommarhavåret med båt. Längst ut på bryggan i stora båtkubben HBK står det en skyt Gästbrygga 400 m när vä båten kommer ti den ia brygga som finns så frågar dom, var är gästbryggan? Jag anser att Håbo Kommun ska anägga en riktig brygga för våra besökare eer en riktig gästhamn. Det saknas också en orienteringstava för besökare som kommer sjövägen. Det är många som frågar efter vägen ti centrum, bensinmack o.s.v. Vad det gäer bitrafiken ti och från hamnområdet så är hastigheten atför hög, detta är en 30 sträcka men det körs oftast över det dubba. Gör ikadana trafikhinder som finns i Kamarsand, så att ingen avarig oycka inträffar och våra barn kan känna sig tryggare. Med anedning av vad jag ovan skrivit vi jag föreså kommunen: Att det ska byggas en ordentig gästbrygga och/eer en riktig gästhamn. Att kommunen uppför en orienteringstava för våra besökare som kommer sjövägen. Att farthinder anäggs ängs vägen från Aronsborgsrondeen fram ti båtkubben (iknande som finns i Kamarsand). Besutsunderag Medborgarförsag från Uf Ståh, Båsta. Tjänsteskrivese Kommunfumäktiges besut 1. Fumäktige besutar att överämna medborgarförsaget ti mijö- och tekniknämnden för beredning. Besutsexpediering Mijö- och tekniknämnden JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

33 Ankom Håbo kommun Kommunstyresen Båsta DC ':1-..otr. 8 :J oq. r OrigJMI ~~~ 1 Kow~ Ti Håbo Kommun ~~ tri'." 1~ost~22r~ MEDBORGARFÖRSLAG. Vi bor i en Mäarkommun, det är många gäster som besöker oss under sommarhavåret med båt. Längst ut på bryggan i stora båtkubben HBK står det en skyt "Gästbrygga 400 m" när vä båten kommer ti den ia brygga som finns så frågar dom, var är gästbryggan? Jag anser att Håbo Kommun ska anägga en "riktig" brygga för våra besökare eer en riktig gästhanm. Det saknas också en orienteringstava för besökare som kommer sjövägen. Det är många som frågar efter vägen ti centrum, bensinmack o.s.v. V ad det gäer bitrafiken ti och från hamnområdet så är hastigheten atför hög, detta är en 30 sträcka men det körs oftast över det dubba. Gör ikadana trafikhinder som finns i Kamarsand, så att ingen avarig oycka inträffar och våra barn kan känna sig tryggare. Med anedning av vad jag ovan skrivit vi jag föreså kommunen: Att det ska byggas en ordentig gästbrygga ochfeer en riktig gästhanm. Att kommunen uppför en orienteringstava för våra besökare som kommer sjövägen. Att farthinder anäggs ängs vägen från Aransborgsrondeen fram ti båtkubben (iknande som finns i Kamarsand). ~'W"<::ingar boende i Aransborg

34 Tjänsteskrivese 1(2) Vår beteckning KS2013/75 nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Jonas Eiasson, Administratör Motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1:a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Boin (C) och Nihad Hodzic (C) Sammanfattning Kommunfumäktige besutade , 55 att överämna motion daterad ti skonämnden för beredning. I motionen konstateras att kommunen verkar för att förbättra resutatet av skoans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets eever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga eever. I motionen yrkar motionärerna att utbidningsförvatningen får i uppdrag att tisammans med IT arbeta fram en pan för hur man inför EN ti EN i Håbo kommun. Av skonämndens besut , 28 framgår band annat att barn- och utbidningsförvatningen idag arbetar med Håbo kommuns IT-avdening för att under 2014 ta fram en IT-pan för utveckingen av förskoors- och skoors nya teknik i undervisningen. I denna pan kommer ett ferårigt successivt införande av EN ti EN att föresås. Barn- och utbidningsförvatningen ska återkomma ti nämnden med ett kostnadssatt försag under hösten Skonämnden föresår med hänvisning ti detta att fumäktige besutar att motionen ska anses besvarad. Förvatningens beredning Kommunstyresens förvatning tistyrker skonämndens besut och konstaterar att nämndens kostnader för införande av EN ti EN hanteras i budgetprocessen för Besutsunderag Skonämndens besut , 79 Tjänsteskrivese daterad Kommunstyresens besut , 198 Skonämndens besut , 17 Tjänsteskrivese dateras Skonämndens besut , 28 Försag ti besut 1. Kommunfumäktige besutar att motionen anses besvarad.

35 Tjänsteskrivese 2(2) Vår beteckning KS2013/75 nr Besutsexpediering Skonämnden IT-chef för kännedom

36 skonämnden HÅBO KOMMUN SKN 28 SKN 2013/150 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÅO KOMMUN KOMMUNSTYRHSENS FÖRVALTNING INKOM ( ( Svar på motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), isbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Kommunfumäktige besutar den 10 juni 2013 ( 51) att överämna motionen om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) ti skonämnden för beredning. I samband med skonämndens behanding av nämndens yttrande över motionen den 4 november 2013 ( 79) besutar nämnden des att redovisa ett yttrande ti fumäktige och des att uppdra ti skoförvatningen att genomföra en kompetterande beredning av frågestäningar som framkom vid detta tifäe. Vid kommunstyresens behanding av skonämndens yttrande över motionen den 9 december 2013 ( 198) besutas att ätenemittera ärendet ti skonämnden för att nämndens hea beredning föreigger innan ärendet föreäggs fumäktige. Vid skonämndens sammanträde den 3 mars 2014 ( 17) godkänner skonämnden den kompetterande beredningen ti tidigare godkänt yttrande över motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från :a kass i skoan. Vid dagens sammanträde föresår förvatningen att skonämnden godkänner ett förtydigande i samband med nämndens yttrande över motionen: "Förvatningen arbetar tisammans med kommunens IT -avdening för att under 2014 ta fram en IT-pan för utveckingen av förskoors och skoors nya teknik i undervisningen. I denna pan kommer att föresås ett ferårigt successivt införande av EN ti EN (1-1 ). Förvatningen återkommer ti nämnden med ett kostnadssatt försag tiit-pan i början av hösten 2014." Försag ti besut på sammanträdet Ordföranden: skonämnden överämnar yttrandet med förtydigandet ovan samt den kompetterande beredning som gjorts i ärendet som svar på motionen. skonämnden föresår att motionen ska anses besvarad. / Besutsunderag /~j \/~ - Fereeragnings!ista äi'enee 12, , SKN 2014/58ru: 201-4:-H '-1 Tjänsteskrivese,--w , SKN2014/58m oiY-O't-uL-,~KN?..ot3f>o nv-~.to('j 1'ttrande, 20-+f3 17, SKN2014/58 m Protoko från skonämnden 17, Kompetterande beredning, SKN 2013/150 nr , Protoko från kommunstyresen, KS 198, Protoko från skonämnden, SKN 79, Föredragningsista, ärende 13, , SKN nr Tjänsteskrivese, , SKN nr JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

37 skonämnden HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SKN 28 SKN 2013/150 Forts. Svar på motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1:a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Yttrande, , SKN2013/150 nr Protoko från kommunfumäktige 51, Tjänsteskrivese, , KS2013/75 hidnr Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C), Besut. skonämnden överämnar yttrandet med förtydigandet ovan samt den kompetterande beredning som gjorts i ärendet som svar på motionen. 2. skonämnden föresår att motionen ska anses besvarad. Besutsexpediering Kommunfumäktige JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

38 HÅBO KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Vår beteckning SKN2013/150 nr Barn- och utbidningsförvatningen Barn- och utbidningskontoret Stefan Petrusson, Kvaitetscontroer/utveckingsedare Svar på motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), isbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Sammanfattning Kommunfumäktige besutar den O juni 2013 ( 51) att överämna motionen om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) ti skonämnden för beredning. I samband med skonämndens behanding av nämndens yttrande över motionen den 4 november 2013 ( 79) besutar nämnden des att redovisa ett yttrande ti fumäktige och des att uppdra ti skoförvatningen att genomföra en kompetterande beredning av frågestäningar som framkom vid detta tifå e. Vid kommunstyresens behanding av skonämndens yttrande över motionen den 9 december 2013 ( 198) besutas att återremittera ärendet ti skonämnden för att nämndens hea beredning föreigger innan ärendet föreäggs fumä(tige. Vid skonämndens sammanträde den 3 mars 2014 ( 17) godkänner skonämnden den kompetterande beredningen ti tidigare godkänt yttrande över motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från :a kass i skoan. Vid dagens sammanträde föresår förvatningen att skonämnden godkänner ett förtydigande i samband med nämndens yttrande över motionen: "Förvatningen arbetar tisammans med kommunens IT -avdening för att under 2014 ta fram en IT -pan för utveckingen av förskoors och skoors nya teknik i undervisningen. I denna pan kommer att föresås ett ferårigt successivt införande av EN ti EN (-). Förvatningen återkommer ti nä111den med ett kostnadssatt försag tiit-pan i början av hösten 2014." Besutsunderag Protoko från skonämnden 17, Kompetterande beredning, SKN 2013/150 m , Protoko från kommtmstyresen, KS 198, Protoko från skonämnden, SKN 79, Föredragningsista, ärende 13, , SKN m Tjänstesaivese, , SKN m Yttrande, , SKN2013/150 nr Protoko från kommunfumäktige 51, Tjänsteskrivese, , KS2013/75 hidm Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C),

39 HÅBO KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) Vår beteckning SKN2013/150 nr Försag ti besut. Skonämnden överämnar yttrandet med förtydigandet ovan samt den kompetterande beredning som gjorts i ärendet som svar på motionen. 2. Skonämnden föresår att motionen ska anses besvarad. Besutsexpediering Kommunfumäktige

40 skonämnden HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SKN 79 SKN 2013/150 Svar på motion egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Sammanfattning Kommunfumäktige besutade den 10 juni 2013 ( 51) att överämna motionen om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) ti skonämnden för beredning. skoförvatningen har i diaog med IT -avdeningen berett ärendet om införande av en dator ti vmj e eev (en ti en) i grundskoan. s koförvatningen överämnar försag på svar på motionen om bärbar dator/äspatta (EN ti EN) i sitt yttrande. Försag ti besut på sammanträdet Sofie Bergengren (MP): Ge förvatningen i uppdrag att kompettera yttrandet med svar på kompetterande frågestäningar, enigt biaga. Ordföranden: Skonänmden godkämer yttrandet som svar på motionen och skickar det vidare ti kommunfumäktige med nytikomna frågestäningar, enigt biaga. Vidare får förvatningen i uppdrag att besvara nytikonma frågestäningar enigt biaga och återrapportera ti skonänmden. Besutsunderag Föredragningsista, ärende 13, , SKN nr Tjänsteskrivese, , SKN m Yttrande, , SKN m Protoko från konununfumäktige 51, O Tjänsteskrivese, , KS 2013/75 hidnr Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C), HABO KOMMUN KOWUNSTYRB.SENS FORVALNNG INKOM Reg.rr a~3 Besut. Skonärnnden godkä1mer yttrandet som svar på motionen och skickar det vidare ti konununfumäktige med nytikonma frågestäningm, enigt bi aga. 2. Vidare får förvatningen i uppdrag att besvara nytikomna frågestäningar enigt biaga och återrappmieras ti skonänmden. JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

41 HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s konämnden SKN 79 SKN 20 13/150 Forts. Svar på motion egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Besutsexpediering Konummfumäktige, för kännedom JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

42 Utskrivet av: Heena Johansson (sko kontoret) Namn: Ti protokoet (ärende 13) skn 11 nov 2013 : Håbo kom... den 11 november :59:55 Sidan 1 av 2 > ~ Från: Ärende: Ti protokoet (ärende 13) skn 11 nov 2013 < Heena Johansson (skokontoret) Ti: Kopia: " Pyry Niemi " > " < Hej Heena! Ti ägg ti proto koet, är ende Komp ettera beräknad kostnad att införa 1-1 i Håbo kommuns skoor med kostnad för service och support, d v s kostnaden för en oka resursperso n (detid) på respektive sko a samt - om det är reevant - kostnad för att utöka kommunens!t-avdenings kapacitet, kostnader för icenser och försäkringar. Ko mm er supporten verki gen att räcka? -Yttrandet bör komp etteras med inform ation om: *vad so m händer när barnen tappar bort råka r ha sönder sina ä spattor j datorer. S<a an ska vara gratis för a a, vi ket borde inn ebära att kommunen ska ersätta tras iga datorer m ed nya. *en pan för hur IT effektiviserar undervi sningen och ära rn as syn p å att eever använd er äspatto r/d ator er hea tiden. Är det förenigt med deras pedagogik? * hur ära rn as arbets beastning påverkas *vika nuvara nde tradit ione a ärom ede vi m an ersätta med datorbaser ade ärom ede? Finns de och vad är kostnaden? *att barns kroppar ej växt färd igt. Redan nu märks skador på axar och nacke och ga mnacke hos eever som har egna datorer (gym nasister). Yttra nd et bör k argö ra vem som bär kostnadsa nsvar et för uppkomna ska dor. * Hur t ekniska pro bem, som kommunen änge haft prob em med, förebyggs och avhj äps. Innan vi skaffa r dato rer t i a a bör t ekn iken fu ngera t ifredsst ä ande. - Bifoga kommunens!t-strategi med yttrandet. Vän iga h äsninga r, Sofie Bergengren, MP Skickat f rån Windows E-post

43 Utskrivet av: Heena Johansson (skokontoret) Namn: Ti protokoet (ärende 13) skn 11 nov 2013: Håbo kom... den 11 november :59:56 Sidan 2 av 2

44 HÅBO KO MMUN T JÄNSTESKRIVELSE 1(1) Vår beteckning SKN201 3/150 nr s koförvatningen s kokontoret Stefan Petru sson, Kvaitetscontroer/utveckingsedare stefan.petru Svar på motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) Sammanfattning Kommunfumäktige besutade den O juni ( 51) att överämna motionen om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) ti skonänmden för beredning. Skoförvatningen har i diaog med it-avdeningen berett ärendet om införande av en dator ti vmje eev (en ti en) i grundskoan. Yttrandet överänmas som svar på motionen om bärbar dator/äspatta (EN ti EN). Besutsunderag - Yttrande, , SKN2013/1 50 m Protoko från kommunfumäktige 5 1, O Tjänsteskrivese, , KS201 3/75 hidnr Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C), Försag ti besut. s konämnden överämnar yttrandet som svar på motionen. 2. Skonänmden föresår att motionen ska anses besvarad. Besutsexpediering Kommunf1.mäktige

45 f'11 HÅBO w KOMMUN skoförvatningen skokontoret Stefan Petrusson, Kvaitetscontroer/utveckingsedare YTTRANDE 1(3) Vår beteckning SKN2013/150 nr Svar på motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1 :a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohin (C) och Nihad Hodzic (C) 1-1 = en dator ti varje eev Införande av 1-1 i grundskoan i Håbo bör bestå av föjande tre dear. Längst ner i pyramiden fi1m s processtöd och fortbidning. Mittendeen består av pedagogiska stödsystem och toppen av pyramiden handar om dator och program. Aa dearna är ika viktiga och tisammans bidar de en mode som passar en modern skomijö. Måsättningen är att datorn ska bi så transparent som möjigt och bi i första hand ett mede och inte ett må. Pedagogiska stödsystem Processtöd och fortbidning Processtöd och utbidning Utbidningen syftar ti att ge konununens skoor som arbetar med bra verktyg, förutsättningar att utvecka nya arbetsmetoder. Utbidningarna för skoedare och pedagoger har den gemensamma måsättningen: uppnå en omdefiniering. Begreppet omdefiniering är hämtat från Ruben Puenteduras mode SAMR * (se nedan) som identifierar viken typ av teknikanvändning som ger störst effekt på eevers prestationer.

46 HÅBO KOMMUN YTTRANDE 2(3) Vår beteckning SKN201 3/150 nr Pedagogiska stödsystem TigängUghet, ansvar och samverkan. Tigång ti trådösa nätverk 2. Lärare och eever administrerar sin egen surfpatta/dator i så stor utsträckning som möjigt 3. Tigång ti dator 24 tinm1ar 7 dagar veckan 4. Kommunikation sker viainternetoch informationsdening sker via webbaserade system som uppfyer aktueagstiftning/är godkända av Datainspektionen. Service och support. Service koordineras via en oka resursperson (detid) på respektive skoa 2. Teefonsupport från everantör (garantifrågor) 3. Utvada eever stöttar och hjäper vid behov 4. Kommunens IT-avdening Dator och program Bärbara datorer utformade för skoan. För de tidigare ådrarna (åk F-5) är datorn en surfpatta. I skoans senare årskurser (6-9) en bärbar dator som på enket sätt karar import/export av dokument, fimer, bider och musie Detta krävs för att underätta arbetet med det utvidgade textbegreppet i pedagogiska sammanhang. En satsning på ti i skoornas senare årskurser bör gå i riktning mot surfjjattor, Chromebooks eer andra utraätta, bärbara aptops. Beräknad kostnad att införa 1-1 i Håbo kommuns skoor Processöd och utbidning h (300 = kommunens samtiga ärare x kr) Pedagogiska stödsystem h (trådösa nätverk mm.) Datorer och program kr år F-5, datorer/surfpattor eer motsvarande ( 434 eever x h ) h Utveckingen går mot we b baserade programvaror. Några av skoornas icensierade programvaror är redan av denna typ. I övrigt går utveckingen mot "appar".

47 HÅBO KOMMUN YTTRANDE 3(3) Vår beteckning SKN2013/150 nr Genomförande Idag har år F-år 2 en datortäthet motsvarande dator/5 eever, år 3-5 en dator/3 eever. Genomförandet av 1-1 i årskurs F-5 kommer att ske genom att vmje eev får en surfpatta och att befintiga tunna kienter fyttas ti årskurs 6-9. Genomförandeprogrammet startar i kommunens samtiga skoor vid samma tidpunkt. För år 6-9, där det idag redan finns en datortäthet på dator per eev, konu11er det dock att behövas investeringsmede för kompettering och förnyese/återinvestering. *Puenteduras SAMR-mode SAMR står för Substitution, (ersättning) Augumentation (förbättring), Modification (modifiering) och Redefinitian ( omdefiniering). Puentedura menar att undervisningen förändras i dessa fyra steg när en skoa inför ny teknik i undervisningen. Substitution och modification representerar grundnivån då endast en teknisk funktione förbättring sker. Eeverna kanske använder datorn som skrivmaskin istäet för att skriva för hand eer så kanske undervisningen effektiviseras genom stavningsfunktionen i ordbehandingsprogrammet eer iknande. I de två översta nivåerna förändras undervisningen och dess innehå påtagigt. Texter, bider och andra produktioner kan deas med andra, bearbetas och utveckas vidare. På ara sista nivån gör man uppgifter som man inte skue kmma göra utan hj äp av IT.

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige KF 51 KS 2013/75 Motion om egen bärbar dator/äspatta (EN ti EN) från 1:a kass i skoan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Boin (C) och Nihad Hodzic (C) Sammanfattning I motionen konstateras att kommunen verkar för att förbättra resutatet av skoans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets eever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga eever. Föresås att skoförvatningen får i uppdrag att tisammans med kommunens it-avdening, arbeta fram en pan för hur man inför EN ti EN i Håbo kommun. Besutsunderag Motion Tjänsteskrivese Kommunfumäktiges behanding av ärendet: Yrkande I ti ärendet hörande tjänsteskrivese föresås att försag ti besut ska redovisas ti fumäktige senast under februari månad Lisbeth Boin (C) yrkar att försag ti besut ska redovisas ti fumäktige före decembers månads utgång Omröstning Ordföranden konstaterar att två försag ti besut föreigger. Fumäktige instämmer i detta. Ordföranden prövar de båda försagen mot varandra och konstaterar att fumäktig besutar i enighet med Boins (C) yrkande. Kommunfumäktiges besut 1. Fumäktige besutar att överämna motionen ti skonämnden för beredning. Nämndens beredning ska redovisas ti fumäktige, före decembers månads utgång Besutsexpediering Skonämnden It-chef för kännedom JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

49 Motion: Egen bärbar dator/ärpatta (EN ti EN) från 1:a kass i skoan I Håbo kommun arbetar vi med att förbättra resutatet av skoans arbete. I Håbo har gymnasiets eever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga eever. En ikvärdig och demokratisk skoa är tänkt att kompensera för eevers oika förutsättningar, både kognitivt och socioekonomiskt. Vi har inte råd att sarva bort en enda taang. Beskedet var tydigt när Anna- Karin Hatt 2011 anserade It i människans tjänst - en digita agenda för Sverige. Där stod att äsa Eever ska och ärare bör ha tigång ti moderna ärverktyg som behövs för en tidsenig utbidning. Centerpartiet vi nu satsa i storeksordningen 500 mijoner kronor på ett digitat äraryft. Ett bra exempe finns i Ae kommun, som genomfört att aa förstakassare from 2009 får en egen dator/ärpatta. År 2013 när Ae har en fut utbyggd En-ti En, dvs varje eev i grundskoan har en egen dator/ärpatta, beräknas kapitakostnaden ti 1-2% av skobudgeten. Det är extra gynnsamt att börja i de ägre ådrarna då man ser tydiga effekter på en snabbare äs- och skrivinärning. Goda tidiga kunskaper i äsning och skrivning är nycken ti att kunna tigodogöra sig kunskaper i aa ämnen. youtube I en studie gjord av Örebro Universitet på 7-åringar i Soentuna kommun som fått använda dator eer surfpattor bev resutat snabbare inärning beträffande äsning och skrivning. Barnen karade att skriva ängre texter med bättre språk och struktur jämfört med dem som använt penna. Även barn med särskida behov får anpassade program. Eeverna får också bättre kunskaper om säkerhet på nätet och kritisk granskning av information. Genom att använda sig av moderna digitaa ärverktyg bir också tigången ti aktuet utbidningsmateria bättre och man riskerar inte att använda sig av inaktuet materia. Skoan har enigt skoagen ett kompensatoriskt och inkuderande uppdrag. När varje eev har en egen dator /ärpatta med möjighet att använda program som är anpassade för varje unik eevs förutsättningar får aa barn och eever tigång ti modern teknik och inkuderingen ökar. Vi yrkar: Att utbidningsförvatningen får i uppdrag att tisammans med IT arbeta fram en pan för hur man inför EN ti EN i Håbo kommun Centerpartiet i Håbo Göran Eriksson Lisbeth Boin Nihad Hodzic

50 Tjänsteskrivese 1(1) Vår beteckning KS2014/74 nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Jonas Eiasson, Administratör Verksamhetsberättese, finskt förvatningsområde Håbo kommun 2013 Sammanfattning Kommunen tihör finskt förvatningsområde sedan januari Sedan december 2011 arbetar en verksamhetsutveckare på hetidsbasis med att förverkiga intentionerna i Lag om nationea minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i kommunen med avseende på den sverigefinska minoritet som utgör ca 19 %, inkusive tredje generationen, av totabefokningen. Minoritetens rättigheter rör band annat rätt att använda sitt språk i kontakterna med kommunen, rätt ti förskoa och ädreomsorg het eer devis på finska samt aktiva insatser för att främja det finska språket och den finska kuturen. Verksamheten finansieras via statsbidrag. Föreigger en verksamhetsberättese över genomförda aktiviteter under år 2013 Besutsunderag Verksamhetsberättese finskt förvatningsområde daterad Försag ti besut 1. Kommunstyresens besutar att notera informationen

51 Rapport 1(9) Vår beteckning KS nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Risto Hurskainen, Verksamhetsutveckare finskt förvatningsområde Verksamhetsrapport finskt förvatningsområde Håbo kommun 2013 Håbo kommun tihör finskt förvatningsområde sedan januari Sedan december 2011 arbetar en verksamhetsutveckare på hetidsbasis med att förverkiga intentionerna i Lag om nationea minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i Håbo kommun med avseende på den sverigefinska minoritet som bor i kommunen. Minoritetens rättigheter rör band annat rätt att använda sitt språk i kontakterna med kommunen, rätt ti förskoa och ädreomsorg het eer devis på finska samt aktiva insatser för att främja det finska språket och den finska kuturen. Under 2013 har band annat sagostunder, barnteater, nybörjarkurs i finska för ungdomar, föreäsningar och kuturevenemang erbjudits detta är verksamhet som frekvent förekommer i andra finska förvatningskommuner. Inedningsvis redogörs kortfattat för innehået i Lag om nationea minoriteter och minoritetsspråk. Därefter koppas var och en av de centraa paragraferna i agen ti de aktiviteter som genomförts i Håbo kommun under En redovisning över hur statsbidraget ti finskt förvatningsområde använts under 2013 finns i ärendehanteringssystemet Winess med id-nummer KS Lagrum Lagen om nationea minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den 1 januari Den ersätter agarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkiei hos förvatningsmyndigheter och domstoar. Ändringar har också gjorts i band annat sociatjänstagen. Sveriges internationea förpikteser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkigas i hea andet. Aa fem nationea minoriteter omfattas därför av den nya agen (2009:724). - Grundskydd Det så kaade grundskyddet innebär band annat att: förvatningsmyndigheter ska informera de nationea minoriteterna på ämpigt sätt om deras rättigheter när det behövs,

52 Rapport 2(9) Vår beteckning nr det amänna har ett särskit ansvar för att skydda och främja de nationea minoritetsspråken och ska även främja de nationea minoriteternas möjigheter att behåa och utvecka sin kutur i Sverige, barns utvecking av en kuture identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskit, förvatningsmyndigheter ska ge de nationea minoriteterna möjighet ti infytande i frågor som berör dem och så ångt det är möjigt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. - Särskida rättigheter Dessutom gäer särskida rättigheter för finsk- samisk- och meänkiei taande inom respektive förvatningsområde. Dessa rättigheter är band annat att: enskida har rätt att använda språken vid muntiga och skriftiga kontakter med myndigheter i enskit ärende där myndigheten är besutsfattare, myndigheten är skydig att ge muntigt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftig översättning av besut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskid tid och pats där servicen ges på minoritetsspråk, förvatningsmyndigheter ska verka för att det finns tigång ti persona med kunskaper i minoritetsspråken, kommunerna har särskida skydigheter att anordna ädre- och barnomsorg, het eer devis på minoritetsspråken om någon i förvatningsområdet önskar detta. - Främjande och syniggörande agens fjärde paragraf 4 - I språkagen (2009:600) anges att det amänna har ett särskit ansvar för att skydda och främja de nationea minoritetsspråken. Det amänna ska även i övrigt främja de nationea minoriteternas möjigheter att behåa och utvecka sin kutur i Sverige. Barns utvecking av en kuture identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskit. Med ordet främja i denna paragraf avses att det amänna genom aktiva åtgärder och handingar ska stödja språkens och kuturens fortevnad. (2008/09:158, s. 127) Länsstyresen i Stockhoms än, som har ett nationet uppdrag att föja upp tiämpningen av agen, yfter fram barnens rätt ti sitt nationea minoritetsspråk: Ju tidigare man kommer i kontakt med ett språk, desto ättare är det att ta ti sig det. Grunden för additiv tvåspråkighet (inärning av ett andra språk som inte sker på bekostnad av det första språket) äggs under ett barns tidiga barndom och förutsättningarna försämras med barnets tidiga åder. (Nationea minoriteters rättigheter, s. 55). Att anordna aktiva åtgärder och handingar för en natione minoritet i en förvatningskommun fordrar givetvis ekonomiska resurser. För detta ändamå erhåer Håbo kommun årigen kronor i statsbidrag.

53 Rapport 3(9) Vår beteckning nr Samråd agens femte paragraf Paragraf 5 anger att kommuner ska ge nationea minoriteter ges möjighet ti infytande i frågor som berör dem och om möjigt samråda med representanter för minoriteter. I propositionen skriver regeringen föjande om vikten av samråd: Ett agregerat samrådsförfarande bedöms ge bättre förutsättningar för att [ ] samråd faktiskt kommer ti stånd och att besutsfattare på ett systematiskt sätt inhämtar synpunkter och för en diaog med de nationea minoriteterna, både barn och vuxna. [ ] Frågor där det är särskit viktigt att fånga in de nationea minoriteternas behov och synpunkter är b.a. områden som rör förskoeverksamhet och skoa, ungdomsfrågor, ädreomsorg, bibioteks- och annan kuturverksamhet, dvs. på områden där kommunerna har vissa skydigheter i förhåande ti medborgarna. (2008/09:158, s.70) De sverigefinska samrådsmötena under 2013 Hur ser då samrådet ut i Håbo kommun gäande de sverigefinska frågorna? De fyra samrådsmöten som håits under året har varit öppna möten dit aa sverigefinska kommuninvånare, inkusive finska romer, inbjudits via annonser i Båsta-Badet, och där aa haft yttranderätt. Båsta Finska Förening, Anhörigföreningen, Pensionärsrådets finska representanter, Ungdomsrådets finska representanter, Båsta pingstkyrka finska gruppen samt Synskadades Riksförbund har varit representerade under samrådsmötena. Ordförande har varit kommunstyresens ordförande, en tjänsteman från kommunstyresens kansi har axat sekreteraruppgiften, medan verksamhetsutveckaren för finskt förvatningsområde tokat det som sagts i samrådsmötena ti och från finska. Vid samrådsmötena har även kommunens tjänstemän från oika förvatningar varit närvarande och bidragit med information inom sina kompetensområden samt besvarat frågor. Det har handat om matavfasinsaming, bostadsanpassning, gode män och förvatare, kommunens utveckingsarbete Mitt Håbo 2030, vänortsarrangemang för ungdomar i Ingå, Finand etc. Riksdagsedamot Pyry Niemi berättade vid ett samrådsmöte om riksdagsarbetet kring nationea minoriteter. I samrådet behandas frågor som föreningar, enskida eer Håbo kommun yfter fram. Vid samrådsmötena tas frågan upp ti diskussion, och samrådet uttaar sig huruvida det stäer sig positivt eer avvisande ti försaget. Samrådet är ej besutsfattande, utan endast rådgivande. Det sker även regebunden utvärdering i samrådsmötena av de finskspråkiga aktiviteter som genomförts. Samrådsanteckningarna har, förutom att göras tigängiga på webben, även ästs in på CD för att bidra ti synskadade personers fua deaktighet i samrådsarbetet. I ett av samrådsmötena bidades en voontärgrupp bestående av fyra finska personer som erbjuder sig att besöka ensamma och sjuka finskspråkiga personer i kommunen för en stunds samvaro. Voontärgruppen gjorde sin första insats inför juen 2013.

54 Rapport 4(9) Vår beteckning nr En representant för Famijeäkarnas barnavårdscentra berättade vid ett samrådsmöte om sitt arbete att sprida DVD:n Mamma Leena fattade ett besut ti finskspråkiga förädrar (mer om detta under Information). Band frågor som tagits upp i samrådet märks: Finskspråkig förskoa Finsk kutur på ädreboendena Bibiotekets finskspråkiga satsningar Bidande av finsk kör Utvärdering av kommunens finskspråkiga webbsidor (www.habo.se/suomeksi) Finskspråkiga förädrars användning av finska i hemmijö för att stärka barnens språk Budget Utvärdering Samrådet har ti sin form fungerat vä. Att mötena tokas ti båda språken gör att mötena är inkuderande. Tvåspråkigheten förutsätter dock god panering. Risken är dock att mötena drar ut på tiden, om inte ärendena är tiräckigt vä förberedda i förväg med skriftiga underag. För att höja deaktigheten i samrådsmötena ytterigare och för att samtiga ska uppeva att de får komma ti tas, har workshop och diskussionsgrupper genomförts vid några av samrådsmötena. Förskoa devis på finska Kommunen har särskid skydighet att anordna barnomsorg, het eer devis på finska, enigt 17 (Lag 2009:724 om nationea minoriteter och minoritetsspråk). Skonämnden besutade i december 2012 att att anta förvatningens försag om förskoverksamhet devis driven på finska (SKN 2012/220). Arbete pågår med att bida en finskspråkig syskongruppverksamhet vid en av kommunens förskoor. Verksamheten beräknas vara i gång ti hösten Ädreomsorg devis på finska Kommunen ska erbjuda den som begär det möjighet att få hea eer dear av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för ädreomsorgen av persona som behärskar finska ( 18, Lag 2009:724 om nationea minoriteter och minoritetsspråk).

55 Rapport 5(9) Vår beteckning nr Under de senaste två åren har finska språket fått en betydigt mer framskjuten pats inom ädreomsorgen i Håbo kommun jämfört med tidigare situation. Finsktaande persona från ädreoch demensboenden, hemtjänsten och rehab har erbjudits att deta i fortbidningskurser, där de motiverats att taa finska med de personer som de vårdar och som har finska som sitt hemspråk. Även band svensktaande persona har motivationen att ära sig grundäggande vårdfinska varit gädjande stort. En upphanding avseende en ny omgång av nybörjarkurs i vårdfinska har sutförts under Kursstart är panerad för mars Det finns exempe på att svensk persona, i utveckingssamta med sin chef, uttryckt önskemå om att få gå denna grundäggande finskakurs, viket givetvis sänder gädjande signaer om hur vård- och omsorgspersona månar om de finsktaande ädres bästa. Ju mer finska som taas på ädreboendena, desto mer harmonisk bör rimigtvis de finsktaande som kanske tappat mycket av sin svenska uppeva sin situation. Sett ti finsktaande band vårdpersonaen, är det vid Soängens demensboende som vi hittar det största antaet. Sex personer band dagpersonaen taar finska. Sammantaget kan därför vi med fog säga, att Håbo kommun erbjuder dear av service och omvårdnad inom ädreomsorgen på finska, så som agtexten ovan stadgar. Enigt kommunens bedömning är inte efterfrågan på en ädrevårdsavdening het på finska tiräckigt stor för att en sådan avdening skue kunna komma ti stånd i nuäget. Kartäggningar För de kommuner i förvatningsområden som mottar statsbidrag för merkostnader i samband med minoritetsagens tikomst är kartäggning ett krav. Enigt förordningen om nationea minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) ska varje kommun tisammans med de nationea minoriteterna kartägga de behov som finns av åtgärder ti stöd för användningen av finska. För att erbjuda barn och unga en större variation av finskspråkiga aktiviteter, gjordes under hösten 2013 en enkätundersökning som förädrar ti förskoebarn med finska som modersmå erbjöds att svara på. Förädrarna ombads svara på hur sannoikt det vore att deras famij detar i ett anta oika barnaktiviteter, om dessa anordnades. Band de aktiviteter som då nämndes som troiga att deta i fanns bondgårdsdag, bakdag, friuftsaktiviteter etc. Samrådet hjäpte ti att anaysera och utvärdera enkätsvaren i ett av samrådsmötena. En kartäggning gjordes kring sverigefinska ungdomars önskemå om aktiviteter i samarbete med Ungdomsrådets sverigefinska representanter. Därvid framkom önskemå om en nybörjarkurs i finska samt anordnande av en fimkvä. På Soängens demensboende bor det några finsktaande personer. Deras önskemå om finsk kutur har kartagts i samråd med enhetschefen, och finskspråkiga media svarande mot önskemåen har bestäts via Håbo bibiotek. Bibiotekspersona ombesörjer även att medieinnehået förnyas med jämna meanrum.

56 Rapport 6(9) Vår beteckning nr Information Lagen om nationea minoriteter och minoritetsspråk stadgar i paragraf 3 att det amänna ska, när det behövs, på ämpigt sätt informera de nationea minoriteterna om deras rättigheter enigt minoritetsagen. Primär informationskana för finskt förvatningsområde har varit Båsta-Badet. I minoritetsagens förstärkta skydd som gäer för finskt förvatningsområde stadgas, att enskida har rätt att använda finska i sina skriftiga respektive muntiga kontakter med myndigheter i enskit ärende där myndigheten är besutsfattare. Denna rättighet är tigodosedd genom att sverigefinska kommuninvånare har möjighet ti direktkontakt antingen med verksamhetsutveckaren eer den finskspråkiga medarbetaren hos Kontaktcenter. Information om kommunens service har även pubicerats på kommunens finska webbsidor Under året har ett mindre anta banketter, band annat om parkeringstistånd, översatts ti finska och pubicerats på kommunens webbpats. I ansutning ti de finska kuturträffarna på Pomona (mer om detta nedan), har även information givits i muntig och skriftig form. Band annat har ett finskspråkigt häfte om en tryggare vardag, utgiven av Myndigheten för samhässkydd och beredskap, deats ut. Under året gjordes en särskid satsning på att båsa iv i intresset för användande av finska i hemmijö och för finsk förskoeverksamhet genom produktionen av DVD-fimen Mamma Leena fattade ett besut. I det 15 minuter ånga reportaget berättar mor Leena om sin besutsamhet att ära sina båda barn (nu 18 resp. 14 år gama) finska medan barnen ännu var små. Barnen berättar om den gädje och praktiska nytta som de haft av att kunna finska. DVD:n deades ut ti samtiga samrådsdetagare inför sommaren för att stimuera fortsatt samta i samrådsmötena om finska språkets betydese. De båda barnavårdscentraerna vid Famijeäkarna respektive BåstaDoktorn antog uppgiften att dea ut DVD:n ti de finskspråkiga förädrar som de kommer i kontakt med. På detta sätt erbjuds förädrar med finsk bakgrund en tidig tankestäare kring möjigheten att ära sitt barn finska, viket får anses vara het i inje med minoritetsspråkagens intention om främjande dvs. att det amänna genom aktiva åtgärder och handingar ska stödja minoritetsspråkens och kuturens fortevnad. Finsk kutur riktad ti barn och ungdom Lagen om nationea minoriteter och minoritetsspråk stadgar i paragraf 4 att barns utvecking av en kuture identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskit.

57 Rapport 7(9) Vår beteckning nr Sverigefinska barn har fått sina språkiga och kuturea behov tigodosedda under året genom främst tre insatser: sagostunder på bibioteket under året, utåning av bok- och musikpåsar via bibioteket och förestäningen Sagoväskan. Dessutom har en pyssegrupp i Båsta Finska Förenings regi ägt rum under året. Pyssegruppen finansierades genom bidrag ti föreningen från statsbidraget. Förestäningen Sagoväskan är utformad så att den ska stimuera både finsktaande förskoebarns stothet och gädje över att kunna finska, samt svensktaande barns nyfikenhet på att det finns andra språk att upptäcka förutom svenska. Förestäningen gavs på Håbo bibiotek. Antaet barn som detagit vid de finska sagostunderna på Håbo bibiotek har varierat mean två och fem. Vid dessa tifäen har det även gjorts rekam för de finska bok- och musikpåsarna som finns för utåning. Under året startade även en nybörjarkurs i finska, med ett tiota anmäda ungdomar. Kursen fortsätter under våren En finsk fimkvä med finsk ungdomsfim och inbjudna föredragshåare anordnades i december i BioBorgen, ett arrangemang som intensiv marknadsföring ti trots inte ockade pubik. Med detta utbud som erbjudits får finskt förvatningsområde under året anses ha uppfyt det som stadgas i agens fjärde paragraf om att tihandahåa möjigheter ti barns (och ungdomars) språkiga och kuturea utvecking. Som framgår under rubriken Kartäggningar förbereds breddning av det finskspråkiga aktivitetsinnehået ti fer friuftsaktiviteter inför Finsk kutur riktad ti vuxna I minoritetsagens fjärde paragraf stadgas, att det amänna ska främja nationea minoriteters möjigheter att behåa och utvecka sin kutur i Sverige. Två äsecirkar med vardera åtta sammankomster för tio detagare genomfördes under 2013 på Håbo bibiotek. Läsecirkedetagarna har äst två ti fyra böcker i vardera cirke på finska och diskuterat dessa. Enigt rapporter ämnade vid samrådsmötena har dessa äsecirkar varit uppskattade. Sång- och musikstunderna på Pomona med asång och karaoke har ockat många besökare, som mest ett 60-ta. Förutom musikunderhåning har det även arrangerats påsk- respektive höstpysse och berättarstund med roiga historier. Pubiken har uttryckt sin uppskattning över att finsk kutur och musik på detta sätt får stå i fokus en gång i månaden på Pomona. Samingarna har även ockat sverigefinnar från grannkommuner.

58 Rapport 8(9) Vår beteckning nr Aktiviteterna är het i inje med det som regeringens proposition är inne på: Omsorgen kan också innehåa en dimension av kuture bekräftese genom att minoritetens seder och bruk observeras och ses som ett värdefut insag i verksamheten. (2008/09:158, s. 101). En inbjuden föredragshåare hö en exposé över sverigefinnarnas historia, med insag av oka Båsta-präge. Det efterföjande samtaet erbjöd tifäe ti sjävrefektion och deande av personiga erfarenheter. På Håbo bibiotek arrangerades en uppskattad tangokonsert i december 2013, där en femmannaorkester framförde kassiska finska tangosånger och även bjöd upp ti dans mean bokhyorna. Detta med anedning av att finsk tango fyde 100 år Finsk kutur riktad ti svensktaande majoriteten Länsstyresen i Stockhoms än, enheten för minoritetsfrågor, har pubicerat tips och rekommendationer för hur det praktiska arbetet i förvatningskommunerna kan utformas. Band tipsen ingår att kommunen med förde kan arrangera någon kuturaktivitet då och då som vänder sig ti majoritetsbefokningen: Att främja minoriteters språk och kutur handar också om att arbeta för att syniggöra dessa i samhäet och öka den amänna medvetenheten om minoritetsfrågor. (Nationea minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner, andsting och regioner, s. 56). Under Håbo festdag arrangerade Båsta Finska Förening ett musikframträdande på vä synig pats då det bjöds på finsk sång och musik samt möjighet att ta sig en svängom. Övriga nationea minoriteter Samer, tornedaingar, romer och judar utgör även de var sin nationea minoritet som kommunen har att värna om. Förberedeser har inetts med Håbo bibiotek om att inbjuda dessa ti ett möte för att faststäa i viken mån de önskar att deras kuturea och språkiga behov ska tigodoses. Massmedia pubicitet Arbetet kring finskt förvatningsområde i Håbo kommun har uppmärksammats okat främst av Enköpings-Posten. Dessutom har Sveriges Teevisions finskspråkiga nyhetsprogram Uutiset, Sveriges Radios finskspråkiga redaktion samt Finands ambassad i sitt nyhetsbrev uppmärksammat produktionen av DVD:n Mamma Leena fattade ett besut. Dokumentation Samtiga dokument med reevans för samrådsförfarandet samt stäningstaganden av ekonomisk natur jämte transaktioner har dokumenterats i kommunens ärendehanteringssystem Winess.

59 Rapport 9(9) Vår beteckning nr Käor: Från erkännande ti egenmakt regeringens strategi för de nationea minoriteterna. Regeringens proposition 2008/09:158. Språkag 2009:600 Förordningen om nationea minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) Nationea minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner, andsting och regioner. Länsstyresen i Stockhoms än, ture=sv-fi

60 1(2) Vår beteckning KS2013/107 nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Hannah Rydstedt, Kuturchef Motion om redovisning av utbetaning av föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av kommunens anäggningar samt kommunens subventioner för uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) Sammanfattning Kommunfumäktige besutade , 78 att överämna en motion inämnad ti kommunstyresen för beredning. Av motionen framgår band annat föjande: Viken kostnad har Håbo kommun för vårat okaa föreningsiv? Speciet för de föreningar som engagerar våra barn? Enigt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 idrottsföreningar, 11 barn och ungdomsorganisationer. Ytterigare ett anta engagerar också ungdomar. Totat såedes cirka 70 föreningar. Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är inte minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagigen men vädigt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att tjejsporten, som t.ex. ridning missgynnas. Men är det så? Vårat yrkande är såedes: För 2012 och 2013 göra en sammanstäning / förening över vika bidrag som betats ut, föreningarnas kostnad för att använda kommunens anäggning samt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa Förvatningens beredning Kommunstyresens förvatning har sammanstät Håbo kommuns kostnader för föreningsivet under 2012 och 2013 i en rapport. Av rapporten framgår att föreningsivet i Håbo kommun totat har kostat cirka 21,6 mij 2012 och 21,1 mij 2013 inkusive investeringar och exkusive önekostnader. Förvatningen kan även konstatera att kommunens kostnader för okaer, anäggningar och bidrag är idag är spridda på fera förvatningar i kommunen. Sedan 2012 har organisationen förändrats fera gånger och ansvaret för föreningar och okaer har fyttats mean förvatningar och verksamheter. Dock kan förvatningen konstatera att Håbo kommuns totaa hantering av föreningsverksamhet behöver förnyas och anpassas ti dagens förhåanden och resurser. Kommunstyresens förvatning kommer därför under 2014 och

61 2(2) Vår beteckning KS2013/107 nr att arbeta fram försag på reviderade bidragsreger, taxor och avgifter. Därutöver kommer även avta i vissa fa omförhandas. Förvatningen föresår mot bakgrund av ovanstående att fumäktige besutar att bifaa motionen. Besutsunderag Sammanstäning av kostnader för föreningsivet i Håbo kommun daterat Fumäktiges besut , 78 Motion daterad Försag ti besut 1. Fumäktige besutar att bifaa motionen. Besutsexpediering Kuturchef

62 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr Redovisning av kostnader för föreningsivet 2012 och 2013 Aktivitetsbidrag Aktiv Ungdom Björksäterkyrkan Båsta bordtenniskubb Båsta boxningskubb Båsta Dojo Båsta gymnastikkubb Båsta Hockey cub Båsta IF Båsta IK Båsta Judo kubb Båsta Simkubb Båsta Tenniskubb CISV Håbo Fortuna speförening 0 0 Friuftsfrämjandet FUBB basket Håbo atetkubb Håbo FF Håbo ridkubb Håbo scoutkår Håbogymnasterna Pay bow cub Båsta Träningshus Vaha IBK Vangen FBC Västerängen sko IF Totat Loka och driftsbidrag Båsta Apina kubb Båsta cykekubb Båsta Fokdansgie Båsta Frisbee kubb Båsta gymnastikkubb Båsta skidkubb Båsta square dancers Båsta tenniskubb Damkören sångsugna

63 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr FC Knarrbacken FC Knarrbacken GK Spiken Gårdsrådet Skeppet Håbo gymnasterna Håbo kutur & hembygdförening Lia Hagaunds vänner Reumatikerförbundet 20 0 Skokoster bygdegårdsförening Skokoster Gie Skokoster sportkubb Träningshus Övergrans bygdegårdsför Totat De kostnader som är markerade med rött är regerade i avta. Bidrag ti kuturföreningar Bibiotekets vänner Biskops arnö kuturförening Damkören sångsugna Föreningen Norden Föreningen Nordens Biskops Arnö Hantverk Kreativa händer Håbo internationea Kvinnors förening Håbo kutur & hembygds Håbo närradio för Häggeby sko & bygdemuseum Kosterikören Kuturhuset Båsta Lia Hagaunds vänner Skokoster bygdegårdsföreningen Skokoster Gie Skokoster kuturförening Skokoster sotts vänner SommarteaterBiskopsArnö Totat Bidrag ti pensionärs och handikappsorg Astam & aergiföreningen Attention Båsta Finska förening Båsta parkinsonförening Diabetesföreningen HSO 539 0

64 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr PRO Håbo Reumatikerföreningen SPF Håbo SRF Håbo Strokeföreningen Totat Bidrag inom finskt förvatningsområde Båsta finska förening Båsta pingstkyrka finska gruppen Totat Bidrag utbetada av sociaförvatningen Enköping-Håbo Brottsofferjour SPF Håbo Trygghetsringning Anhörigföreningen i Håbo kommun Stroke föreningen i Håbo Håbo Rödakorskrets HSO, Handikappföreningars samarbetsorgan RSMH i Håbo Pomonas Intresseförening Kvinnojouren Oivia BRIS region Mitt (1 kr per barn) Vangen FBC, Innebandyaget Björnarna Totat Totat utbetada bidrag Kommunens kostnad för föjande okaer Bidningscentrum Fridegård- teater, idrottsha mm Ishaen Simhaen Konstgräset Ink byggov för konstgräset IP Gaerian Tatorp Uteanäggningar tex naturgräs- och gruspaner Knarrbacken Medborgarhuset- Borgen Lundby gård Övriga haar, förråd och föreninganäggningar Totat

65 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr Ti det kommer i vissa fa driftskostnader och inga önekostnader är redovisade.kan också finnas en iten avvikese för 2012 då Kutur och ivsmijös verksamheter tihörde bidningsförvatningen. Investeringar Lundby ridanäggning Konstgräspan Kommunaa bad bryggor Totat

66 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr

67 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr

68 Kommunstyresens förvatning Kutur och ivsmijö Hannah Rydstedt, Kuturchef Vår beteckning Diarienr. 2013/107 Hid.nr

69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige KF 78 KS 2013/107 Motion om redovisning av utbetaning av föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av kommunens anäggningar samt kommunens subventioner för uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) Sammanfattning Av motionen framgår band annat föjande: Viken kostnad har Håbo kommun för vårat okaa föreningsiv? Speciet för de föreningar som engagerar våra barn? Enigt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 idrottsföreningar, 11 barn och ungdomsorganisationer. Ytterigare ett anta engagerar också ungdomar. Totat såedes cirka 70 föreningar. Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är inte minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagigen men vädigt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att tjejsporten, som t.ex. ridning missgynnas. Men är det så? _ Vårat yrkande är såedes: För 2012 och 2013 göra en sammanstäning / förening vika bidrag som betats ut, föreningarnas kostnad för att använda kommunens anäggning samt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa. Besutsunderag Motion Tjänsteskrivese Kommunfumäktiges besut 1. Fumäktige besutar att överämna motionen ti kommunstyresen för beredning. Styresens beredning av ärendet bör föreigga senast under apri månad Besutsexpediering Kommunstyresen JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

70 Motion. Viken kostnad har Håbo kommun för vårat okaa föreningsiv? Speciet för de föreningar som engagerar våra barn. Enigt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 idrottsföreningar, I barn och ungdomsorganisationer. Ytterigare ett anta engagerar också ungdomar. Totat såedes cirka 70 föreningar. Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är INTE minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagigen men vädigt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att tjejspmien, som t. ex. ridning missgytmas. Men är det så? Vad som är ika för aa är aktivitetsbidraget men vika andra kostnader har kommunen? Vad kostar det utnyttja kommunens anäggningar och vad betaar man egentigen? Verksamheterna bör oftast och ti en de vara subventionerade av samhäet men hur mycket? De avgörande intäkterna står föreningarna för sjäva i forn1 av medemsavgifter, arrangemang, otterier iksom stöd av enskida och företag. Beroende på anäggningarnas kostnad och nyttjandegrad måste man se ti att subventionerna varken är för iten eer för stor. Det bir en senare fråga men det är viktigt att vi poitiker iksom föreningarna och amänheten får en hehetsbid så att man kan förkara varför det ser ut som det gör. Kunskapen kommer förhoppningsvis att eiminera feaktiga påstående samt kunna igga som underag för kommande besut. Vårat yrkande är såedes: För 2012 och 2013 göra en sammanstäning förening vika bidrag som betats ut, föreningarnas kostnad för att använda kommunens anäggning samt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa. Båsta 14 sept 2013 B j öm Fredriksson Moderaterna

71 Tjänsteskrivese 1(1) Vår beteckning KS2013/101 nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Pia Jexe, Kommunikationsstrateg Medborgarförsag om att införa e-egitimation för aa tjänster på hemsidan Sammanfattning Kommunfumäktige besutade , 61 att överämna medborgarförsag daterat ti kommunstyresen för beredning. Medborgarförsaget föresår att Håbo kommun inför e-egitimation för aa tjänster på kommunens webbpats/hemsida som ti exempe anmäan ti förskoa, ansökan om byggov med fera ansökningar och tistånd. Förvatningens beredning Håbo kommun har under våren 2014 påbörjat en satsning som har som måsättning att öka antaet tigängiga och ättanvändiga e-tjänster på kommunens webbpats. Satsningen kommer att bedrivas i projektform och edas utav en e-tjänsteutveckare. En de av arbetet kommer handa om att identifiera vika tänkbara e-tjänster som kräver egitimering. Förvatningen menar att ett införanade av e- egitimation för aa tänkbara e-tjänster på kommunens webbpats skue innebära en minskad användarnytta, detta eftersom det finns fera exempe på e-tjänster som inte kräver egitimering ti exempe begäran om amän handing och inämnande av synpunkt. Mot bakgrund av detta föresår förvatningen att medborgarförsaget avsås. Besutsunderag Medborgarförsag daterat Kommunfumäktiges besut , 61 Försag ti besut 1. Fumäktige besutar att avså försaget.

72 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige KF 61 KS 2013/101 Medborgarförsag om införande av e-egitimation för aa tjänster på kommunens webbpats/hemsida Sammanfattning Föreigger försag om att införa e-egitimation för aa tjänster på kommunens webbpats/hemsida som anmäan ti förskoa, ansökan om byggov med fera ansökningar och tistånd. Besutsunderag Medborgarförsag Tjänsteskrivese Kommunfumäktiges besut 1. Fumäktige besutar att överämna försaget ti kommunstyresen för beredning. Styresens beredning av ärendet bör föreigga senast under maj månad Besutsexpediering Kommunstyresen JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

73 Bankettnamn Namn, adressuppgifter mm Förnamn Efternamn Fokbokföringsadress Postnummer Ort Teefon Mobiteefon E-postadress Fokbokförd i H åbo Fer försagsstäare Försag Formuera försaget Mitt försag är enket: Båsta Ja Nej HÅBO KOMMUN KO~NSTYRELSENS FÖRVALTNING INKOM o KSDIT Regn Jo t3/ 01 :Zot3 :31b Inför E-egitimation för aa tjänster på hemsidan (exempevis köanmäan ti förskoa, ompaceringsanmäan ti annan kö eer förskoa, ansöka om byggov, ansöka om borrningstistånd ex. för bergvärme, ansöka om andra tistånd osv.) Undrar varför Ni inte har infört det redan? s katteverket har ju kört det hur änge som hest. Medeåders att man ska behöva skriva ut, fya i och posta brevet med snigepost Dessutom bir det mycket mer mijövänigare! Och Håbo kommun vi vä inte vara sämre än någon annan kommun? Certifikat Certifikatutgivare Personuppgifter i ansökan behandas i enighet med PUL. Du medger att informationen du ämnar får agras och bearbetas i register av förvatning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rätteser. Banketten är eektroniskt signerad

74 Tjänsteskrivese 1(2) Vår beteckning KS nr Kommunstyresens förvatning Kommunstyresens stab Per Kjeander, Kommundirektör Personafest i Håbo kommun 2014 Sammanfattning 2012 genomfördes en uppskattad personafest i Håbo kommun med högt detagande. Bakgrunden ti det var att kommunens edningsgrupp året innan noterat att förvatningarna erbjudit sina medarbetare jubord, juuncher och ikande utan centra avstämning. Detta medförde att nivån det som medarbetarna erbjudits varierade kraftigt viket edde ti att situationen uppevdes som orättvis. I det sammanhanget besutades att koncerngemensam personafest skue ersätta de förvatningsgemensamma juborden och juuncherna genomfördes ingen personafest. Däremot besutade kommunstyresen att a persona skue erbjudas jubord, viket skedde och fick stor uppskattning. I år är det förvatningens uppfattning att det vore bra att på nytt genomföra en personafest, istäet för jubord. Det faktum att samtiga anstäda varje år erbjuds en gemensam personafest eer jubord är ett koncept som fungerar. Det uppskattas och uppevs som rättvist. Förvatningen uppskattar kostnaden för en koncerngemensam personafest ti ca kr. I samband tidigare personafest har medarbetare från kommunens boag bjudits in, iksom räddningstjänstens persona i Håbo kommun, att detaga ti sjävkostnadspris. Förvatningen föresår att den personaen även år erbjuds vara med att detaga ti sjävkostnadspris. Förvatningen föresår därför att kommunstyresen besutar att uppdra ti förvatningen att anordna en personafest samt att kommunstyresens besutar att finansiera personafesten med ett ansag på kr ur kommunstyresens mede ti förfogande. Besutsunderag Tjänsteskrivese daterad Försag ti besut 1. Kommunstyresen besutar att uppdra ti förvatningen att genomföra en personafest Kommunstyresen besutar att finansiera personafesten med ett ansag på kr ur kommunstyresens mede ti förfogande

75 Tjänsteskrivese 2(2) Vår beteckning KS nr Kommunstyresens besutar att persona från räddningstjänsten i Håbo samt de kommunaa boagen inbjuds att detaga ti sjävkostnadspris Besutsexpediering

76 HÅBO KOMMUN Mijö- och tekniknämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MTN 35 MTN 2013/91 Yttrande över medborgarförsag avseende trafikförhåanden efter Enköpingsvägen, avfart 146 från E18 fram ti avfarten ti E kiabadet hmwu '' vt'-')t' iun KOM'.«JNSTYRfLSENS FORVAL TNING INKOM KS!:«Sammanfattning Boende på Stenbjöms väg har inkommit med ett medborgarförsag om förbättring av trafiksäkerheten på Enköpingsvägen mean väg 146 och korsningen vid Ekiabadet. Försagsstäamas begäran är att Håbo konunun ska hantera och åtgärda de frågor som berör konmtunen samt vara sanunanhåande i hea fi:ågestäningen eftersom den i huvudsak berör kommuninvånare. Medborgarförsaget har remitterats ti mijö- och tekniknämnden för yttrande. Yttrande Trafikverket är väghåare för den aktuea vägsträckan. Konmmnen ansvarar för gång- och cykevägen och avdeningen föresår därför att konununfumäktige ansår pengar för asfatering av den aktuea sträckan och att detta hanteras inom ordinarie investeringsbudgetprocess för Mijö- och teknikförvatningen anser att Trafikverket, i egenskap av väghåare, bör bida och eda en arbetsgrupp där förvatningen kan ingå. I en sådan arbetsgrupp bör åtgärdspan och tidpan för genomförande diskuteras. Besutsunderag Tjänsteskrivese, daterad Deegationsbesut, konununstyresen, Medborgarförsag, daterat Konmmnfumäktiges besut , o 7 RBQN _J. c_~ 3/_t _o_ll_?::~ ''~ '7 Besut. Mijö- och tekniknä.j.m1den besutar att godkä.j.ma ovanstående försag ti yttrande. 2. Mijö- och tekniknä11u1den besutar att överänma yttrandet ti konm1unstyresen. Besutsexpediering Konm1unstyresen JUSTERARE "'"'""" SIGNATUR UTDFfA~SBESTYRKNING r 'fij0- OJrJ L<;. [ Nr

77 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige KF 64 KS 2013/104 Medborgarförag om trafikförhåanden efter Enköpingsvägen, avfarten 146 från E 18 fram ti avfarten ti Ekiabadet Sammanfattning I försaget påpekas ett anta trafikförhåanden som hastighetsöverskridanden, skymd sikt, cyke- och gångtrafik efter vägavsnittet med mera. Försag på åtgärder som bör genomföras redovisas som sänkt hastighet, uppsättande av hastighetskameror, asfatering av gäng- och cykeväg, trafikövervakning med mera. Besutsunderag Medborgarförsag Tjänsteskrivese Kommunfumäktiges besut 1. Fumäktige besutar att överämna försaget ti kommunstyresen för beredning. Styresens beredning av ärendet bör föreigga senast under maj månad Besutsexpediering Kommunstyresen JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr

78 - Båsta O C Håbo kommun (_ 0 r~~ utj J Centrumeden Båsta Länsstyresen i Uppsaa Län Uppsaa HÄBO KOMMUN KO~fJNSTYREI.SENS FORV.a!.TNING INKOM o 9 KS LJn" RaQ.nr ;)ot3/to'f I J..OI3 ~~g( Poisen i Uppsaa Län Svartbäcksg. 49 Box Uppsaa Trafikverket Boränge Avseende trafikförhåanden på Enköpingsvägen från korsning 146 på E18 mot Skokoster och fram ti korsning Ekiabadet. Det har i ett ferta tidigare skriveser och mai under en ängre tid (5-10 år) påpekats ti samtiga adresserade myndigheter den stora potentiea oycksrisken ängs denna vägsträcka. Trots detta har minimaa förebyggande åtgärder genomförts. Vägsträckan är mycket trafikerad med ivigt trafikerade avfarter ti: fritidsområdet Kvarnkojan med friduftsaktiviteter, motionsspår samt teknikbacke. ett ferta boende vid avfart ti Kvarnkojan. I dessa viaområden bor ett stort anta baro/ungdomar som ska transporteras ti skoa/förskoa etc. Yttergrans kyrka. Ekiabadet Längs denna vägsträcka kan man identifiera ett anta mycket stora oycksrisker: Höga hastigheter för fertaet av de fordon som passerar. I många fa extremt höga hastigheter och bakhjuskörning på motorcyke även detta i hög hastighet. Ä ven tung trafik som bussar i injetrafik och astbiar håer generet höga hastigheter. Livig trafik ti och från fritidsområdet Kvarnkojan med tihörande trafik från viaområden. Skoskjuts av barn och ungdomar på för- och eftermiddag från fera patser efter vägsträckan. Från minst en håpats åker barn med hörsenedsättning. Busshåpatser där man måste korsa vägen för att komma ti håpats mot Båsta centrum viket är den vanigaste åkriktningen. Hastigheteroa gör korsningen av vägen direkt ivsfarig. K orsande trafik vid Yttergrans kyrka och vid E kiabadet med skymd sikt

79 Cyketrafik på vägen trots att cykebana devis finns. Detta troigen beroende av att cykebanan inte är asfaterad och inte dragen hea vägen över E18 för att ansuta ti befintig cykebana. Gångtrafik från Ekiabadet på stora vägen förekommer regemässigt då oftast av ungdomar efter fest vid Ekiabadet. Tung trafik ti och från grustag. Poisen har genomfört hastighetskontroer med resutat, efter vad vi har fått uppgift om, som visar höga hastigheter på vägsträckan. Trots de uppenbara riskerna på vägsträckan uppever ett ferta boende att inget händer för att förbättra situationen. Vi anser nu att adresserade myndigheter/kommun gemensamt bör ta tag i frågan och se ti så att situationen förbättras. Något måste göras innan en oycka sker d.v.s. se ti att arbeta proaktivt för att rädda iv och undvika skador. De åtgärder som borde genomföras för att förbättra situationen är: Sänka hastigheten från korsning innan Grans Gård ti Ekia badet ti 60 Km/ rim eer ägre. Se ti att underätta för korsande gående ti busshåpatser vid Grans Gård och vid Yttergrans kyrka eventuet genom fartnedsättande hinder t.ex. refug eventuet i kombination med ytterigare hastighetssänkning. Asfatera cykevägen så att cykisterna börjar använda denna istäet för att cyka på stora vägen. Sätta upp hastighetskameror efter vägsträckan. Intensifiera trafikövervakningen. Denna skrivese riktar sig ti fera intressenter i denna fråga. Detta beror på att ansvaret för de oika frågestäningarna kan variera och för att påpeka vikten av ett gemensamt arbete. Det förtjänar också att situationen på intet sätt förbättrats under åren. Denna sommar har boende ängs vägen uppfattat trafiksituationen värre än någonsin och att hastigheteroa drivits upp iband ti direkt vansinniga farter. skrivesen ska ses som: En begäran om hastighetssänkning riktad ti Länsstyresen och ti Trafikverket En begäran om uppsättning av hastighetskameror riktat ti Trafikverket. En begäran ti poisen om intensifierad trafikövervakning. En begäran ti Håbo Kommun att hantera och åtgärda de frågor som berör kommunen samt att vara sammanhåande i hea frågestän'ingen eftersom det i huvudsak berör kommuninnevånare. -- Håbo Kommun bör också se hea skrivesen som ett inämnat medborgarförsag som handar b.a. om trafiksäkerhet fö! _ kommuninnevånarna och trafi.k_säker skov_~k - ~ ---

80

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen f:s' ' ~~.. SALA KOMMUN SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-03-04 13 (21) 54 Dnr 2014/356 Försäjning av fastigheten Saa Sivergruva 1:881 i Meandammen INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Dnr MBN17-243 214 Tillägg till planbeskrivning Ändring av detaljplan för kvarteren SMEDEN och SVARVAREN m.m. inom Österbackaområdet Bjurholms kommun, Västerbottens län Upprättad 2017-06-14

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

del av Dunshult 1:1, 1:5

del av Dunshult 1:1, 1:5 Detaljplan för del av Dunshult 1:1, 1:5 Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2013-04-05 Planenheten Antagen av byggnadsnämnden 2013-04-18 Laga kraft 2013-05-13 UTLÅTANDE

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015.

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(5) Datum Vår beteckning 2015-12-08 KS 2015/58 nr. 40 Kommunstyrelsens förvaltning Plan- och utvecklingsavdelning Domagoj Lovas, Planarkitekt 0171-525 90 domagoj.lovas@habo.se Tillägg

Läs mer

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN v V).4. r L,». I' > SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum Pats 00h tid Kaingesaen, Stadshuset, Ronneby, ki. 08:30-09.00 Besutande Ledamöter Se särskid förteckning Ersättare Se särskid förteckning

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län 1 (6) Datum Beteckning 2011-03-23 2010.0181.214 Utlåtande tillhörande Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län Finspångs kommun Samhällsplaneringsenheten

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

DP/ä 35/352 Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort. Samrådsredogörelse

DP/ä 35/352 Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort. Samrådsredogörelse SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (6) Förslag till detaljplan för Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort Heby kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse Samrådet Samrådstiden har varit mellan 2015-08-03 2015-08-28.

Läs mer

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta,

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta, PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2014-04-17 PBN 2013-2006 018-727 47 52 Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 15:00, Övergranssalen, kommunhuset, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M) (ordförande) Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.) ej 136 Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 018-727 47 64 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp

Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen Norrtull i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANAVDELNINGEN MARIA BORUP SID 1 (5) TFN 010 452 21 21 2014-06-30 Samrådsredogörelse Detaljplan för fastigheterna Mimer 8 samt del av Vasastaden 1:118 i stadsdelen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan inom Fors industriområde Följande detaljplan berörs: - Detaljplan för Södra industriområdet i Fors (Västanfors 7:11 m.fl.), Avesta kommun, Dalarnas län Tillägg till

Läs mer

Omformarstation i Flackarp

Omformarstation i Flackarp STAFFANSTORPS KOMMUN Redogörese efter samråd detajpan för de av Fackarp 2:9, Omformarstation i Fackarp statfanstorps kommun Detajpanen har varit föremå för samråd under tiden 2014-03-10-2014-04-07. Handingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

';"...tg, 1.w..c,;:.1- x l '. W. far-z.. Ä

';...tg, 1.w..c,;:.1- x l '. W. far-z.. Ä 3 KARLSHAMN ';"...tg, 1.w..c,;:.1- x '. W E] T 'V, r Dnr: 2013/1952 Å far-z.. Ä 2015-12-21 Detajpan för fastigheterna Mörrum 67:74 och de av 67:1 m.fi. (Hörayckan) Mörrum-Eehom, Karshamns kommun, Bekinge

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Samrådet har ägt rum från tiden 2014-11-10 till och med 2014-12-02.

Samrådet har ägt rum från tiden 2014-11-10 till och med 2014-12-02. Samrådsredogörelse 1 (5) 2015-01-26 P 2014/000004 Byggnadsnämnd SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Klockaren 1 och 2, Falköpings kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden har vid sammanträde 30

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun ~ STAFFANSTORPS KOMMUN Granskningsutåtande detajpan för Hjärup 8:16 m f, o Akersundshusen Hjärup, Staffanstorps kommun Detajpanen har varit utstäd för granskning under tiden 2014-03-10 --2014-04-07. Handingarna

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun

Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun 1 [5] 3013:513 Referens Zillah Bood Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 april 2016 om

Läs mer

Ändring av detaljplan för BRANÄSBERGET VARGEN OCH BJÖRNEN. Torsby kommun, Värmlands län

Ändring av detaljplan för BRANÄSBERGET VARGEN OCH BJÖRNEN. Torsby kommun, Värmlands län Ändring av detaljplan för BRANÄSBERGET VARGEN OCH BJÖRNEN Torsby kommun, Värmlands län 1 1 Tillägg till PLANBESKRIVNING 1.1 HANDLINGAR Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Jonas Eliasson, kanslichef Hans Nordstedt, lcomtmmsela"eterare

Jonas Eliasson, kanslichef Hans Nordstedt, lcomtmmselaeterare Ko mm unstyrelsen Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 17.15-18.05, Sicoldaster Wärdshus, Skokloster, Carina Lund (M) (ordförande), tjänstgör Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.),ej närvarande, Tommy

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-06-24 Antagen av BMN: 2010-09-29 Dnr: 10BMN572 Laga kraft: 2010-10-26 Handläggare: Ann-Charlotte Brunk Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet Detaljplan för småbåtshamn

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län

Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län 1 Dnr 0499/08 Samrådshandling 2014-11-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ändring av detaljplan och fastighetsplan för Getskär - Valeberget Ändringen avser fastigheten Höga 1:68 Stenungsund kommun Västra Götalands län

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011 GRANSKNINGSHANDLING Ändring av - Detaljplan (byggnadsplan) för Västanfors 17:1 m.m. i Fors - Detaljplan (byggnadsplan)för del av Västanfors 17:1, Östanfors 1:30, 7:3, 12:2 m.fl. - Detaljplan för del av

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

TRÖNNINGE 15:16 PLANBESKRIVNING TILLÄGG TILL. tillhörande ändring av detaljplan 890 för. Trönninge, HALMSTADS KOMMUN

TRÖNNINGE 15:16 PLANBESKRIVNING TILLÄGG TILL. tillhörande ändring av detaljplan 890 för. Trönninge, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING agård Trönninge Idrottsplats Skola Tuvasgården Östergård AntagandeHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 890 för TRÖNNINGE 15:16 Trönninge, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Byggnadsplan LB5, del Stenkullen LERUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Ändring av detaljplan för del av Byggnadsplan LB5, del Stenkullen LERUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN KS12.1082 Ändring av detaljplan för del av Byggnadsplan LB5, del Stenkullen Redogörelse för samråd Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2013-03-11 2 Innehåll Hur samrådet har genomförts 4 Inkomna synpunkter

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

BN/2014:50. gällande. genom

BN/2014:50. gällande. genom BN/2014:50 09 Antagandehandling Januari 2015 enkelt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Ändring av detaljplan genom tillägg för OMRÅDE VID N INSTRUMENTVÄGEN, i kommundelen Skälby, Upplands Väsby kommun

Läs mer

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun Ärende 8 Tifäiga uppstäningspatser för farigt gods inom Tingsryds (ommun 45 ~Tingsryds ~kommun Samhäsbyggnadsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (54) 2015-10-05 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 145 Dm: 2015 1355

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer