2009 i korthet. Historik. » Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till (1 280) Mkr,» varav hyresintäkterna utgjorde (1 174) Mkr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009 i korthet. Historik. » Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 1 487 (1 280) Mkr,» varav hyresintäkterna utgjorde 1 342 (1 174) Mkr."

Transkript

1 2009 å r s r e d ov i s n i n g

2 » 2009 i korthet» Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till (1 280) Mkr,» varav hyresintäkterna utgjorde (1 174) Mkr. Driftöverskottet uppgick till (968) Mkr, en förbättring» med 173 Mkr, huvudsakligen hänförlig till de ökade intäkterna. Årets resultat ökade med 417 Mkr till 300 (-117) Mkr.»»»»» Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter uppgick vid årets slut till (12 530) Mkr. Den orealiserade värdeförändringen blev -439 (-978) Mkr. Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under året till (2 352) Mkr.» Projektvolymen för pågående projekt uppgick vid årets slut till (2 435) Mkr. Fastigheten Fruktkorgen 1, Rådhuset i Stockholm, tillträddes den 15 december, en investering på Mkr. Nytt hyresavtal om 25 år har tecknats för Säkerhetspolisens nya huvudkontor i Stockholm. Projektkostnaden beräknas till ca Mkr. Kriminalvårdsanläggningen Saltvik i Härnösand invigdes den 3 november 2009 och vår beräknade investering uppgår till ca Mkr. Historik 1997 Specialfastigheter Sverige AB startade sin verksamhet i maj månad Vårt fastighetsbestånd ökade med 20 procent genom förvärv av bland annat Kronobergskvarteret i Stockholm och Flygvapenmuseums lokaler i Linköping Förvärv av de fastigheter som hyrs av Statens institutionsstyrelse (SiS) ökade fastighetsbeståndet med cirka 25 procent Vår enskilt största fastighet, Kronobergskvarteret i Stockholm, stod klar efter ombyggnation.

3 Nyckeltal Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr Resultat före skatt, Mkr Årets resultat, Mkr Soliditet, % 29,7 34,7 42,1 44,0 41,0 Avkastning på eget kapital, % 6,5-2,3 11,0 17,8 16,5 Lokalarea, kvm/ Uthyrningsgrad, % 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 Investeringar inkl fastighetsförvärv, Mkr Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr Vi tecknande 51 nya hyresavtal och ett långsiktigt samarbetsavtal med Kriminalvården. Dessutom tecknades ett nytt 20-årigt hyresavtal med Totalförsvarets forskningsinstitut i Umeå Under året stod om- och tillbyggnaden av Kriminalvårdsanstalten Skänninge klar Fastigheterna Tre Vapen 4 och Fruktkorgen 1, Rådhuset, i Stockholm förvärvades för sammanlagt Mkr Nytt 25-årigt hyresavtal tecknades för Säkerhetspolisens nya huvudkontor. Kriminalvårdsanstalten Saltvik i Härnösand färdigställdes.

4

5 2009 i korthet Vd har ordet Verksamheten Ägarens riktlinjer Mål och strategier Kvalitet Marknad Våra hyresgäster Våra fastigheter Fastighetsbeståndet Hållbar utveckling Miljö Medarbetare Ekonomi GRI översikt Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Styrelseordförande har ordet Bolagsstyrning Styrelsen Företagsledning Adresser Rapporttillfällen Årsstämma Medarbetare Specialfastigheter Alla Specialfastigheters medarbetare samlades hösten 2009 vid en av våra årliga konferenser.

6 vd har ordet s p e c i a l fa s t i g h e t e r Vd har ordet 2009 har varit ett händelserikt år för Specialfastigheter, där ett av glädjeämnena var invigningen av den nya kriminalvårdsanstalten Saltvik i Härnosand. I början av året arbetade vi intensivt med planeringen för de nya kriminalvårdsanstalterna i Haparanda och Östersund, två nyetableringar som vi vann i konkurrens med andra aktörer på fastighetsmarknaden. Planeringsarbetet fick under försommaren 2009 avbrytas i väntan på besked från Regeringen och Kriminalvården. I skrivande stund är det fortfarande ovisst hur fortsättningen ser ut för dessa etableringar. Ytterligare ett nytt projekt har planerats under 2009, det nya huvudkontoret för Säkerhetspolisen i Stockholm. I slutet av året tecknade vi ett villkorat hyreskontrakt för uppförande av projektet, vilket planeras att stå färdigt under Den nya byggnaden innehåller cirka kvadratmeter uthyrbar yta. Domstolsverket är vår nya hyresgäst i Stockholms Rådhus, en anrik fastighet som innehåller cirka nyrenoverade kvadratmeter. Vi tillträdde som ägare i december Marknadsutsikter Vår marknad och våra hyresgästförhållanden präglas av långa kontraktstider och stabila hyresförhållanden. I en fortsatt något osäker fastighetsmarknad står vi mycket starka, vilket inte minst speglas i vår rating från bland annat Standard & Poor s. Med stor sannolikhet kommer en fortsatt förnyelse av Kriminalvårdens lokaler att pågå under hela den nu liggande affärsplaneperioden, som varar till Efterfrågan på ändamålslokaler med hög kunskap om säkerhet kommer att öka under de kommande åren. För oss är det här en prioriterad fråga att vi fortsätter förstärkning av vårt säkerhetsarbete. Vi ska vara ett föredöme Idag finns en allt ökad medvetenhet kring klimatfrågan och vår framtid. Hållbarhetstänkande nämns allt oftare som en förutsättning för ett företags överlevnad. Vi på Specialfastigheter har hög prioritet när det gäller dessa frågor. Hållbar utveckling är en av våra grundvärderingar. Vi har ett ansvar att agera långsiktigt med kloka klimatval, samtidigt som vi skapar god lönsamhet. Det är ett krav från våra ägare, från våra hyresgäster och från oss själva. Som statligt företag har vi ett ansvar och vi ska vara föredömen inom flera områden. Ett av dessa är hållbarhet, ett begrepp som för oss innefattar mer än bara miljöfrågor. Det handlar också om det sociala området. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en nödvändighet för att behålla och locka kompetenta medarbetare. Vi har också ett ekonomiskt ansvar mot våra ägare och hyresgäster. I en tid som präglas av ekonomisk osäkerhet är det extra viktigt att vi står finansiellt starka. Vi tror på långsiktighet i vårt fastighetsägande och i relationerna med våra hyresgäster. Här ligger ett ansvar för vår gemensamma framtid. Arbetet för en hållbar utveckling återspeglas i vår miljöpolicy och i våra miljömål. Dessutom värdesätter vi säkerhet. Det faktum att vi ägs av svenska staten är en säkerhet för oss, våra hyresgäster och våra samarbetspartners. Trygghet och säkerhet ska genomsyra allt vi gör, i alla led. Årets resultat Resultatet för 2009 uppgår till 300 Mkr, vilket grundar sig på ett stabilt driftöverskott. De orealiserade värdeförändringarna har påverkat resultatet med -439 Mkr. Resultatet ger en avkastning på eget kapital på 6,5 procent. Över den senaste femårsperioden har Specialfastigheters avkastning på eget kapital i genomsnitt uppgått till cirka 10 procent, att jämföra med målet på 6 procent. Driftöverskottet uppgick till Mkr, vilket var 173 Mkr bättre än föregående år. Årets resultat innebär att vi kan föreslå en utdelning på 310 Mkr till vår ägare, staten.

7 Tre höjdpunkter 2009» Rådhuset i Stockholm En av årets stora händelser var den festliga invigningen av Rådhuset i Stockholm, i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Den vackra byggnaden har specialanpassats för Domstolsverkets verksamhet utifrån funktionalitet och säkerhet. Och resultatet är väldigt lyckat! Mixen av historiens vingslag och moderna inslag gör miljön helt unik. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med vår nya hyresgäst!» Huvudkontor för Säkerhetspolisen I december hade vi glädjen att skriva kontrakt på en ny affär. Specialfastigheter tecknade ett hyresavtal som löper under 25 år för Säkerhetspolisens nya huvudkontor i Stockholm. Ett utmanande och mycket intressant projekt! Om allt går som planerat räknar vi med inflyttning 2013.» Säkerhetsanstalten Saltvik I Sverige har det inte byggts nya fängelser sedan 1980-talet. Så självklart har uppmärksamheten varit stor när det gäller den nya säkerhetsanstalten Saltvik strax utanför Härnösand, som vi har byggt i samarbete med Kriminalvården. Vi var mycket stolta när Sveriges modernaste och säkraste fängelse invigdes i november Anstalten beräknas att driftsättas under Peter Karlström, Vd Specialfastigheter Framtiden Under 2010 förväntas den ekonomiska utvecklingen att bli något tudelad. Samtidigt som inflationen sakta hämtar sig, så bedöms problemen med sysselsättningen att fortsätta. Vi på Specialfastigheter har mycket långa kontraktsbindningstider och få omförhandlingar under de närmaste åren. Det innebär att vi kan fortsätta vårt stabila arbete med fokus på effektiv fastighetsförvaltning, driftkostnader och säkerhet. Mål 2010 Intäkter från fastighetsförvaltningen Driftöverskott Resultat före värdeförändringar och skatt Mkr Mkr 900 Mkr

8 v e r k s a m h e t e n s p e c i a l fa s t i g h e t e r Vår verksamhet Specialfastigheter äger via sina dotterbolag fastigheter som är byggda för speciella ändamål, till exempel kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter och ungdomsvårdshem. Våra kunders behov och krav styr våra satsningar. Vi ska vara ett stöd och aktivt bidra till att långsiktigt stödja våra hyresgästers verksamhet. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Näringsdepartementet. Vi är uppdelade i fem regioner med verksamhet över hela landet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt en miljon kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till cirka 15 miljarder kronor. Vårt uppdrag Specialfastigheter ska långsiktigt äga, förvalta och utveckla ändamålsfastigheter för offentliga verksamheter och att förränta det totala kapitalet enligt ägarens krav. Vår affärsidé Specialfastigheter ska långsiktigt, genom effektiv fastighetsförvaltning, erbjuda ändamålslokaler och kvalificerade tjänster för offentlig verksamhet över hela landet. Vår vision Specialfastigheter ska vara det fastighetsbolag som bäst kan förutse och tillfredsställa våra hyresgästers behov av ändamålsenliga och säkra lokaler till konkurrenskraftiga hyresnivåer. Koncernen Specialfastigheter Sverige AB är koncernens moderbolag där medarbetarna är anställda. Inom koncernen finns fem dotterbolag. Samtliga fastighetstillgångar ligger hos dotterbolagen. Verksamheten bedrivs i moderbolaget enligt tecknat samarbetsavtal. Kostnaderna för anställda och övrig administration fördelas ut till dotterbolagen enligt fastställda fördelningsprinciper. Moderbolaget svarar även för koncernens kort-och långsiktiga finansiering och står som låntagare gentemot aktörerna på kreditmarknaden.

9 09 Ägarens riktlinjer» Ekonomiska mål Specialfastigheters långsiktiga och övergripande ekonomiska mål är att skapa, vårda och realisera värden för vår ägare. Ägaren har beslutat om följande övergripande långsiktiga ekonomiska mål för Specialfastigheter: Avkastningen (årets resultat efter skatt) på genomsnittligt eget kapital ska motsvara den riskfria räntan, definierad som den 5-åriga statsobligationsräntan plus 2,5 procentenheter, över en konjunkturcykel. Utdelningen bör uppgå till 50 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av årets värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till koncernens ekonomiska ställning. Soliditeten bör uppgå till mellan 25 och 35 procent.» Svensk kod för bolagsstyrning Företag med statligt ägande ska tillämpa Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden).» God etik och värdegrund Specialfastigheters verksamhet ska skötas föredömligt inom de ramar lagstiftningen ger. Bolaget ska ha en väl förankrad och gemensam etisk värdegrund med en handlingsplan för hur denna ska kommuniceras.» Jämställdhet och mångfald De statligt ägda företagen ska vara ett föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet.» Anställningsvillkor för ledande befattningshavare För de statligt ägda företagen är rimliga och väl avvägda ersättningar till de ledande befattningshavarna en central del i ägarstyrningen.» Frisk arbetsplats Specialfastigheter ska vara en arbetsplats där människor kan arbeta, prestera och samtidigt må bra. Som ett av de statliga bolagen, ska Specialfastigheter vara ett föredöme när det gäller att bibehålla den låga sjukfrånvaron och om möjligt reducera den.» Miljöansvar Styrelsen ansvarar för att Specialfastigheter har en miljöpolicy och att verksamheten är inriktad mot en hållbar utveckling. Miljöfrågorna avser affärsmässig och strategisk utveckling. Bolaget ska medverka till att de nationella miljömålen uppfylls.» Fastigheter för speciella ändamål Specialfastigheter ska arbeta för att optimera kundnytta. Det innebär att bolaget till en given hyresnivå ska erbjuda maximal nytta i form av funktionella lokaler, hög standard och god service på ett kostnadseffektivt sätt.» Hållbarhetsredovisning 2007 tog regeringen beslutet att samtliga statliga bolag ska presentera en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). Den är nu bolagets verktyg för ett framgångsrikt arbete inom hållbar utveckling avseende miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar. I ägarens riktlinjer framgår tydligt att de statliga bolagen ska vara föredömen inom detta område. Kvarteret Kronoberg, Stockholm.

10 m å l oc h st r a t e g i e r s p e c i a l fa s t i g h e t e r Mål och strategier leder oss rätt Strategin för att realisera vår affärsidé är att utveckla långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Vi koncentrerar vår verksamhet till hyresgäster med speciella krav på lokaler och med behov av hög service- och kvalitetsnivå när det gäller säkerhet, tekniska installationer och miljö. Till detta knyter vi ett utbud av tjänster som utformas efter hyresgästernas behov. Våra mål ger oss rätt färdriktning. Vi arbetar utifrån olika perspektiv och våra kärnvärden. Detta ska genomsyra hela verksamheten.» Våra kärnvärden Långsiktighet För en hållbar framtid Vi är ett stabilt företag, som satsar långsiktigt tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners. Vi vill ha ett långsiktigt fastighetsägande, långsiktiga hyresavtal och relationer. En stark ägare, staten och låg riskprofil ger en trygg grund inför framtiden. Långsiktighet innebär också ett ansvar för vår framtid. Vi arbetar för en hållbar utveckling, vår miljöpolicy säkerställer att vi uppfyller uppsatta mål. Samverkan Tillsammans är vi starka Framgång bygger på samverkan i alla led. I samråd med hyresgästerna enas vi om ett samarbete som grundar sig på fastställda kvalitetssystem och ekonomiska mål. Vi är öppna för nya lösningar och innovationer. Tillsammans kan vi skapa möjligheter för våra hyresgästers utveckling av sin verksamhet. Inom vår organisation finns ett värdefullt kunskapsutbyte och vi tar del av varandras erfarenheter. Delaktighet leder till kvalitetsutveckling. Närhet Nära kunder, nära varandra Vår organisation är anpassad till att våra hyresgäster skall nå rätt person snabbt och enkelt. Vi för en öppen dialog om såväl våra planer som hyresgästens verksamhetsplaner, behov och önskemål. Regelbundna hyresgästmöten och kundenkäter ger oss värdefull information, så att vi kan agera på rätt sätt. Vi har en bra sammanhållning och ett gott arbetsklimat inom organisationen. Här är det högt i tak och vi värdesätter öppenhet, omtanke och omsorg. Säkerhet Trygghet i fokus Vårt uppdrag ställer höga krav på ansvar och kompetens. Våra uppdragsgivare och hyresgäster ska känna sig trygga med oss i alla led från projektering och byggnation till förvaltning och utveckling. Säkerhetsfrågor har alltid högsta prioritet hos oss. Specialfastigheter ägs av svenska staten en säkerhet för oss och våra hyresgäster. Vi har en ägare som agerar långsiktigt och som är stark oavsett konjunktur.

11 11» Styrning Mål Med hjälp av balanserat styrkort sätter vi upp mål för och uppföljning av verksamheten utifrån fyra perspektiv: Hyresgäst, Socialt ansvar, Process och Samhälle/Ägare. Styrkortet hjälper oss att balansera och belysa perspektiv både inom och utanför organisationen. Hyresgästperspektiv I ett nära och förtroendefullt samarbete med våra hyresgäster uppfyller vi deras behov av ändamålslokaler. Grunden för våra hyresgästkontakter ska vara: Närhet Specialkunnande Hållbarhetsperspektiv Kvalitet Energikompetens Professionell förvaltning Affärsmässighet Säkerhet Vår senaste hyresgästenkät, som genomfördes 2009, gav ett NKI (Nöjd Kund-Index) på 74, av maximala 100. Vid nästa enkät som genomförs 2011 är vårt mål att uppnå ett NKI på 75. Processperspektiv Alla hyresgäster, medarbetare och ägare ska steg för steg bli mer nöjda med företagets effektivitet. Direktavkastningen har valts som ett övergripande mått på Specialfastigheters totala effektivitet. År 2009 var avkastningen 8,0 procent. För år 2010 strävar vi efter att uppnå en avkastning på cirka 8 procent. Samhälls- och ägarperspektiv Vi arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor som omfattar såväl kvalitets- och miljörelaterade frågor, etiska och moraliska frågor samt uppfyllande av myndighetskrav. Det ingår i vår uppgift som en ansvarstagande aktör i samhället. På en övergripande nivå mäts företagets avkastning på eget kapital. Avkastningen på eget kapital ska över en konjunkturcykel överstiga den riskfria räntan, definierad som den 5-åriga statsobligationsräntan, med 2,5 procentenheter. År 2009 redovisade vi en avkastning på 6,5 procent. Över den senaste femårsperioden har vår avkastning på eget kapital i genomsnitt uppgått till cirka 10 procent, att jämföra med avkastningsmålet under samma period på i snitt 6 procent. Medarbetarperspektiv Alla medarbetare ska må bra, känna sig motiverade och vara beredda att ta ansvar för sina respektive arbetsområden. Detta uppnås genom omsorg om de anställda och en bra arbetsmiljö. Ständig kvalitetsutveckling förutsätter att alla medarbetare känner delaktighet. Den senaste medarbetarenkäten, som genomfördes 2009, gav ett NMI (Nöjd Medarbetar-Index) på 4,3 på en femgradig skala. Vårt mål inför nästa mätning, 2011, är att behålla det fina värdet på NMI 4,3. Rådhuset, Stockholm.

12 k v a l i t e t s p e c i a l fa s t i g h e t e r Kvalitetsarbete med hyresgästen i fokus Kvalitet handlar om att göra rätt saker rätt med hyresgästen i fokus. Vi på Specialfastigheter arbetar strukturerat med att ständigt förbättra vårt arbete, vilket ska ge ännu nöjdare hyresgäster. För att hitta förbättringsmöjligheter i vårt sätt att arbeta har våra tolv interna revisorer genomfört tio revisioner under året. Vår förvaltningsadministration, som gör affärsplaner för våra fastigheter och arbetet med våra hyresavtal, har granskats Under 2010 kommer interna revisioner att genomföras med fokus på våra processer, inköp och projekt. Kundundersökning 2009 För att mäta hur nöjda våra hyresgäster är med vårt arbete, genomförs en kundundersökning vartannat år. Under den mellanliggande perioden bearbetas resultatet och åtgärder vidtas för att möta de synpunkter och önskemål som framkommer i undersökningen. Resultatet är ett viktigt led i vårt förbättringsarbete och i vår målsättning att få nöjdare hyresgäster. Den senaste mätningen gjordes våren 2009 och vi erhöll en mycket hög svarsfrekvens, 78 procent. Resultatet mynnar ut i ett Nöjd Kund-Index (NKI), som för detta år blev 74 på en 100-gradig skala, att jämföra med föregående mätning där vi nådde 75. Betygsnivån är dock fortsatt stark och mycket bra. Personlig service värderas Enkäten visar att hyresgästerna värderar den personliga servicen allt högre och lägger mindre vikt vid lokalerna. Betyget för lokalerna har dock stigit jämfört med föregående mätning. Måltalet för personlig service var satt till 82 som även blev årets resultat. Detta visar att våra hyresgäster är mycket nöjda med våra medarbetare som arbetar nära hyresgästerna. Planering och uppföljning av åtgärder ingår i regionernas femåriga affärsplaner. Nästa kundmätning kommer att ske Vårt mål är då att nå ett Nöjd Kund-Index på 75. Specialfastigheters NKI-värde jämfört med branschen, 2009 Högsta värdet Specialfastigheter Övre kvartil Branschsnitt Nedre kvartil Lägsta värdet Källa: CFI och Evimetrix AB Siktar mot ISO 9001 Vi har nu tagit ett inriktningsbeslut om certifiering, enligt ISO 9001, av vårt verksamhetsledningssystem, VSA

13 n o t i s e r s p e c i a l fa s t i g h e t e r 13 Mikael Parr, chef för Flygvapenmuseum i Linköping och Annika Samuelsson, projektledare på Specialfastigheter. Nytt Flygvapenmuseum i Linköping Ett första spadtag för ett nytt Flygvapenmuseum i Linköping togs hösten Muséet invigs den 12 juni Efter ombyggnaden kommer muséet att ha en total yta på kvadratmeter, jämfört med den tidigare ytan på kvadratmeter. Besöksantalet förväntas uppgå till besökare per år. Saltviksanstalten invigd Nordiskt seminarium för anstaltsbyggande Den 8-10 september var det dags för Nordiskt seminarium för anstaltsbyggande. Ett återkommande arrangemang, som i år hade representanter från samtliga nordiska länder, förutom Island. Sverige stod som värdland, då ett 30-tal deltagare träffades i Sundsvall för några dagars intensivt arbete och erfarenhetsutbyte. En av programpunkterna var också ett studiebesök på den ombyggda anstalten Saltvik, strax utanför Härnösand. Saltviksanstalten är det första nya fängelset i Sverige på 20 år. Anstalten, som är en säkerhetsanstalt, kommer successivt att tas i bruk under Justitieminister Beatrice Ask förrättade invigningen den 3 november inför ett hundratal specialinbjudna gäster.

14 Rådhuset i Stockholm har en imponerande fasad med influenser från Vasatidens arkitektur. Rådhuset ligger granne med Polishuset på Kungsholmen. En av de nybyggda sessionssalarna med konstnärlig utsmyckning som skett i samråd med Statens konstråd. Unikt byggnadsminne för lag och rätt reportage stockholms rådhus på kungsholmen är idag ett imponerande säte för tingsrätten. den vackra byggnaden anses vara ett av den svenska nationalromantikens främsta byggnadsverk.

15 15 Den pampiga Magistratssalen har renoverats med varsam hand. Lagman Lena Berke i hennes vackra arbetsrum högst uppe i tornet. När Stockholms stad i början av 1900-talet tog beslutet att bygga ett nytt rådhus, utlystes en arkitekttävling. Uppdraget gick till Carl Westman. Han skapade en vacker och storslagen lösning anpassad till den svårbebyggda tomten. Byggnaden har hämtat tydlig inspiration från Vasatidens arkitektur med en stram fasad av slammat tegel, ett enkelt sadeltak i olika höjder och ett massivt torn mitt på ena huskroppen. Påverkan syns även interiört med putsade murar, kryssvalv samt tak-och väggmålningar. Huset stod klart 1915 och invigdes av dåvarande kung Gustaf V. Tingsrätten var i många år trångbodd, vilket fick till följd att verksamheten spreds ut runt om i Stockholm. Målet var dock att samla allt under ett tak. Därför stod man inför beslutet att flytta eller bygga om. Det sistnämnda var inte helt enkelt, då byggnaden är kulturminnesmärkt. Men ett flertal faktorer underlättade beslutet att stanna kvar. Tingsrättens verksamhet omorganiserades 2007 och då skapades en enhet som enbart omfattade innerstaden och Lidingö. Antalet anställda som skulle rymmas i byggnaden minskade från 400 till 250 personer. Länsstyrelsen ställde sig dessutom positiv till en varsam ombyggnad, eftersom bevarandet av domstolens hemvist vägde tungt. Uppdraget att skapa nya ändamålsenliga lokaler för Tingsrätten gick till arkitekt Per Ahrbom på arkitektkontoret Ahrbom & Partner. Per Ahrbom har gjort ett enastående arbete, konstaterar lagman Lena Berke, högsta chef för Stockholms tingsrätt. Han har åstadkommit något som vi knappt trodde var möjligt. Huset har behållit sin vackra karaktär, men med nya spännande inslag. Vi har fått en arbetsplats som är både funktionell och inspirerande.

16 Golvytan utökades med flera tusen kvadratmeter när de båda innergårdarna höjdes en våning och vindsvåningen gjordes om till arbetsrum. Exteriört förblev fasaden i stort sett intakt. Enda skillnaden är de nya takkuporna, något som Carl Westman hade med på sin ursprungliga arkitektritning från seklets början. Den nya fasaden är glasad, likaså det påbyggda taket. Det spännande mötet mellan gammalt och nytt förstärks genom två glasellipser som rymmer mindre sessionssalar. Vid den festliga invigningen i oktober 2009 kunde alla inbjudna gäster, bland annat H.K.H. Kronprinsessan Victoria, beskåda det lyckade projektet. Köpet av Rådhuset är ett naturligt steg för oss, menar Jan Sundbom, förvaltare på Specialfastigheter. Vi har erfarenhet av den här typen av fastigheter och Domstolsverket är sedan tidigare en av våra hyresgäster. Det faktum att vi också äger poliskvarteret Kronoberg här intill, innebär att vi nu har ett helhetsansvar för dessa fastigheter som på flera sätt hänger samman. av bröderna Sandberg och Christian Eriksson samsas med väggmålningar av målarmästaren Filip Månsson och takmålningar av Olle Hjortzberg. Man kan också beskåda nyare konst, som noggrant valts ut i samarbete med Statens Konstråd. Med andra ord finns här en kulturskatt att vårda. Men ödet hade kunnat vilja något helt annat. Den femte juni 2008 väcktes Lena Berke med beskedet att Rådhuset stod i lågor. Faktum är att det var dagen efter att köpekontrakt skrivits mellan Vasakronan och Specialfastigheter. Flera brandkårer och ett 70-tal brandmän bekämpade lågorna, som kunde begränsas till en av flyglarna. Trots den omfattande branden blev ombyggnaden klar i tid, vilket är en stor bedrift. Idag är vi oerhört nöjda med att ha samlat all verksamhet i det här vackra huset med dess speciella atmosfär och historia. Samtidigt är det ett levande hus som sjuder av verksamhet. Nu ser vi fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med vår nya hyresvärd Specialfastigheter, avslutar Lena Berke. Specialfastigheter tillträdde fastigheten i december 2009, men redan i maj månad samma år började arbetet med att sätta sig in i verksamheten. Till stor del har det skett i ett nära samarbete med servicechef Ingrid Hallenstål som ansvarar för bland annat växel, arkiv, reception, bibliotek, lokalvård och domstolsservice. Det här är en unik verksamhet i en unik fastighet, vilket ställer höga krav på oss. Vi ser det som en spännande utmaning att förena hyresgästens behov och önskemål med den här kulturhistoriska fastigheten. Därför är det tryggt att vi har rätt kompetens och erfarenhet inom den här typen av förvaltning, säger Per Sundin, förvaltare på Specialfastigheter. Säkerheten har gått som en röd tråd genom hela ombyggnaden. I Rådhuset finns bland annat 37 förhandlingssalar, varav en är en extrautrustad säkerhetssal. Varje sal ska ha ett flertal separata ingångar för rätten, åklagare, åtalade och allmänheten. Omtalad är dessutom den underjordiska Suckarnas gång. Den leder de åtalade från polishusets häkte direkt till salarna i Rådhuset. Rundvandringen i Rådhuset är fylld av intryck. Här råder en febril verksamhet och högtalarna ropar ständigt ut kallelser till rättegångarna. Samtidigt dras uppmärksamheten mot byggnadens storslagenhet och alla vackra detaljer. Lagman Lena Berke guidar runt med en gedigen kunskap och ett stort engagemang. Mest imponerande är Magistratssalen, där konstverk, enorma kristallkronor och glänsande 1700-talsstolar förstärker rummets högtidliga karaktär. Den konstnärliga utsmyckningen återkommer i hela byggnaden. Skulpturer Jan Sundbom och Per Sundin, förvaltare på Specialfastigheter.

17 Rådhuset, Stockholm.

18 m a r k n a d s p e c i a l fa s t i g h e t e r Långsiktighet är nyckeln till framgång Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden under 2009 har präglats av en avvaktande inställning. Omsättningen av fastigheter sjönk och avkastningskraven steg. Även de finansiella förutsättningarna i samband med investeringar förändrades genom bankernas krav på högre andel eget kapital. Transaktionsmarknaden minskade sin omsättning med cirka 60 procent 2009 jämfört med Riksbankens kraftiga sänkningar av reporäntan och efterföljande sänkta marknadsräntor har sannolikt varit den mest betydelsefulla orsaken till att dämpa prisfallet. De lägre finansiella kostnaderna har varit och är fortfarande en motvikt mot de förväntningar som annars finns om sjunkande marknadshyror och ökade vakanser. För perioden efter första kvartalet 2009 bedöms ökningstakten för avkastningskraven ha varit svag och för närvarande finns indikationer på att nivåerna på många marknader är på väg att stabiliseras. För de mest attraktiva fastigheterna tillika delmarknaderna finns indikationer om att det till och med kan röra sig om sänkta avkastningskrav. För de flesta delmarknader handlar det dock fortfarande om stor osäkerhet och få transaktioner har genomförts. För närvarande är fastigheter med långa hyreskontrakt till säkra hyresbetalare och med ett stabilt driftnetto mycket attraktiva investeringsobjekt och har generellt sett drabbats av lägre prisfall.» Viktiga händelser under året» Marknadsläget för Specialfastigheter Ett flertal omvärldsfaktorer påverkar vår situation. Våra hyresgästers förutsättningar och ekonomiska läge avspeglar sig i vår verksamhet. Trots den finansiella oron, står Specialfastigheter säkert och marknadssituationen ser mycket positiv ut. Långsiktiga relationer hand i hand med stabila och långa hyresavtal ger oss en situation som är närmast unik i fastighetsbranschen.» Sveriges modernaste anstalt I november invigdes anstalten Saltvik av justitieminister Beatrice Ask. Anstalten är den modernaste i landet och kommer att tas i bruk successivt under 2010.» Säkerhetsanstalter Hösten 2009 invigdes säkerhetsanstalterna i Kumla och Hall. De togs i bruk vid årets slut. Tillsammans med säkerhetsanstalten på Saltvik utgör de landets tre säkerhetsanstalter.» Nytt huvudkontor för Säkerhetspolisen I december tecknades ett hyresavtal om 25 år för Säkerhetspolisens nya huvudkontor i Stockholm. Hyresavtalet är villkorat med regeringens godkännande samt av att detaljplanen har behandlats. Inflyttning beräknas ske under 2013.» Marknadsaktiviteter som stärker varumärket För att stärka Specialfastigheters varumärke har vi under året genomfört ett antal marknadsaktiviteter. Vi har bland annat påbörjat ett givande varumärkesarbete, som kommer att fortsätta under Vi har reviderat vår externa hemsida, som nu har flera nya funktioner och ett helt nytt utseende. Vi har även arbetat med pressreleaser, såväl lokalt som på riksnivå.» Värdefulla samarbeten För oss är det värdefullt att deltaga i olika former av nätverk. I ett av dem, Samverkansforum, är vår Vd Peter Karlström ny ordförande i styrgruppen. Detta forum är inriktat på att höja kompetensnivån och effektivisera arbetet när det gäller byggande och fastighetsförvaltning.

19 19 Kommentaren torbjörn blücher fastighets- och marknadschef Optimism inför framtiden I vår närmaste framtid finns det vissa orosmoln. Flera av våra hyresgäster har känt av det ekonomiskt kärva klimatet i form av bland annat minskade ekonomiska anslag. Följden har blivit att vissa projekt flyttats framåt i tiden och vissa har stoppats helt. Framtiden är dock positiv för Specialfastigheter. Vår långsiktighet i såväl affär som relation ger en styrka, oavsett konjunktur. Vi ser att vårt långsiktiga agerande inom våra kärnvärden långsiktighet, samverkan, närhet och säkerhet efterfrågas av utomstående hyresgäster. För Specialfastigheter kommer detta med stor sannolikhet att innebära möjligheter till nya affärer med fortsatt långsiktiga relationer. kontakt tel: Rådhuset, Stockholm.

20 h y r e s g ä s t e r s p e c i a l fa s t i g h e t e r Ett nära samarbete med våra hyresgäster Specialfastigheter har unika hyresgäster som i de flesta fall bedriver en unik verksamhet. Vår uppgift är att erbjuda ändamålslokaler och kvalificerade tjänster för offentlig verksamhet över hela landet. Samarbeten som bygger på trygg och effektiv fastighetsförvaltning. Vi strävar efter ett långsiktigt fastighetsägande, långsiktiga hyresavtal och nära relationer. Vår förvaltningsorganisation bygger på att våra hyresgäster kan nå rätt person snabbt och enkelt. En öppen dialog om båda parters verksamhetsplaner, behov och önskemål innebär att vi kan prioritera rätt. Dessutom genomförs regelbundna hyresgästmöten och kundenkäter, vilket ger oss värdefull information nu och inför framtiden.» Kriminalvården Vår största hyresgäst är Kriminalvården (KV), som svarar för 46 procent av våra hyresintänkter. KV ska tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. De hyr totalt 58 kriminalvårdsanstalter av Specialfastigheter.» Rikspolisstyrelsen Rikspolisstyrelsen (RPS) är den centrala förvaltnings-och tillsynsmyndigheten för polisen. De hyr Specialfastigheters största objekt kvarteret Kronoberg i Stockholm. De svarar för 18 procent av våra hyresintäkter.» Statens institutionsstyrelse Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som bildades SiS bedriver vård och behandling av ungdomar och vuxna missbrukare. SiS hyr totalt 40 behandlingshem av Specialfastigheter. De svarar för 12 procent av våra hyresintäkter.» Försvarsmakten Försvarsmakten har sitt högkvarter i Stockholm, en fastighet som ägs och förvaltas av Specialfastigheter. Totalt svarar de för 5 procent av våra hyresintäkter. Försvarsmaktens bidrar till att hantera och förebygga kriser i Sveriges omvärld, hävda landets territoriella integritet, försvara landet mot väpnat angrepp och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.

2009 i korthet. Historik. » Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 1 487 (1 280) Mkr,» varav hyresintäkterna utgjorde 1 342 (1 174) Mkr.

2009 i korthet. Historik. » Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 1 487 (1 280) Mkr,» varav hyresintäkterna utgjorde 1 342 (1 174) Mkr. 2009 å r s r e d ov i s n i n g » 2009 i korthet» Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 1 487 (1 280) Mkr,» varav hyresintäkterna utgjorde 1 342 (1 174) Mkr. Driftöverskottet uppgick till 1 141

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

INNEHÅLL. Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten.

INNEHÅLL. Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten. Verksamheten 2007 INNEHÅLL Specialfastigheter Sverige AB äger och förvaltar fastigheter som är byggda för speciella ändamål. Våra hyresgäster är bland andra Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse,

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

innehåll Året i korthet Vd har ordet...4 verksamheten...6 Möjligheter och risker...12 Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till hyresgäster...

innehåll Året i korthet Vd har ordet...4 verksamheten...6 Möjligheter och risker...12 Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till hyresgäster... 2010 årsredovisning innehåll Vd har ordet...4 verksamheten...6 Möjligheter och risker...12 hyresgäster...16 våra fastigheter...18 finansiering...21 Året i korthet Intäkter från fastighetsförvaltning ökade

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Delårsrapport. januari-mars 2009

Delårsrapport. januari-mars 2009 Delårsrapport januari-mars 2009 delårsrapport -1- jan-mar 2009 Perioden i korthet Januari-Mars 2009 Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 355 (315) Mkr, varav hyresintäkterna utgjorde 329 (293)

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Kunskap om kunskapsmiljöer

Kunskap om kunskapsmiljöer Miljöer för forskning, utbildning och innovation. Inget annat. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för kunder över hela landet när vi tillsammans

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 2 Verksamhetsplan för år 2014. Inledning Seko-SiS är en nationell klubb. Klubben är administrativt och organisatoriskt placerad inom den geografiska avdelningen Seko Stockholm avdelning

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Delårsrapport. januari-september 2009

Delårsrapport. januari-september 2009 Delårsrapport januari-september 2009 delårsrapport -1- jan-sep 2009 Perioden i korthet Januari-September 2009 Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 1 095 (955) Mkr, varav hyresintäkterna utgjorde

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 PRESSMEDDELANDE 2004-08-24 Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 182 MSEK (153). Resultatet efter skatt

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer