Färdplan Flen Strategisk plan med budget 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014"

Transkript

1 Färdplan Flen Strategisk plan med budget 2014

2 2

3 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform Skola/Förskola Äldre och funktionshindrade Miljö/Energi Den offentliga maten Näringsliv och arbetsmarknad Offentlig miljö Missbruk Bostäder Kulturpolitik Ungdomspolitik Föreningsliv Personalfrågor Vision Ortsutveckling Orternas visioner Värdegrund Färdplan Flen Det fortsatta arbetet Bakgrund Projektstatus Fortsatt arbete med ortsutveckling, arbetsfördelning m.m Nuläges- och omvärldsanalys Omvärldsanalys Nuläget i Flens kommun Strategiska mål, framgångsfaktorer, indikatorer och strategiska områden Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv Utvecklande, lärande och hälsobefrämjande miljöer för alla barn och ungdomar Attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer Vi värnar om vår miljö och utvecklar vårt kulturlandskap och våra orter med omtanke och med sikte på framtiden Vi driver vår egen utveckling och påverkar utvecklingen i regionen Effektiv och tillgänglig kommunal organisation kännetecknad av ett bra bemötande Planeringsdirektiv och Övergripande budget

4 7.1 Ekonomiska förutsättningar Planerings- och budgetförutsättningar Balanskrav God ekonomisk hushållning Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Investeringsbudget Budgetregler Nämndernas ramar och uppdrag Beskrivning av resultatindikatorstabellerna Uppföljningsuppdrag till samtliga nämnder Kommunfullmäktige Valnämnd, revision, överförmyndare Personalnämnd Kommunstyrelse Arbetsmarknads- och utbildningsnämnd Teknisk nämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Bygg-, miljö- och räddningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Kommunala bolag Flens Bostads AB Flens Industrihus AB Unikabruket AB Flen Vatten och Avfall AB Flens Kommunfastigheter AB Sörmland Vatten AB Ord- och begreppsförklaringar Bilagor: - Ägardirektiv för Flens Kommunfastigheter AB - Ägardirektiv för Flens Bostads AB - Ägardirektiv för Sörmland Vatten AB - Ägardirektiv för Flen Vatten och Avfall AB 4

5 INLEDNING I det ekonomiskt kärva läget som Flens kommun befinner sig, tillsammans med många andra kommuner, på grund av tidigare års ekonomiska resultat och för att skapa utrymme för framtida satsningar och behovsökningar behöver verksamheten effektiviseras och därigenom kostnaderna minska för den kommunala organisationen. Utifrån det perspektivet innehåller den strategiska planen ett effektiviseringskrav på kommunstyrelsen om 1 procent av ramen och för övriga nämnder 0,5 procent. I planen för åren har samtliga nämnder ett årligt effektiviseringskrav om 1 procent av ramen. År 2009 beslutade kommunstyrelsen att inleda arbetet med Färdplan Flen, ett långsiktigt arbete med kommun- och varumärkesutveckling. Det övergripande målet med projektet var att åstadkomma en positiv utveckling för Flens kommun och stärka kommunens varumärke. Det strategiska arbetet och de arbetsmetoder som succesivt utvecklats inom Färdplan Flen överförs nu till linjeorganisationen och inarbetas i den strategiska planen. De delar av utvecklingsarbetet som ännu inte är avslutade ska överföras och integreras i den ordinarie verksamheten med utgångspunkt från de mål och uppdrag som anges i den strategiska planen. Av den strategiska planen framgår att det är särskilt angeläget att ta tillvara erfarenheterna från dialog och delaktighetsarbetet inom projektet för ortsutveckling och från visionsarbetet. För att föra vidare det renommé som projektet Färdplan Flen har, för det helhetsgrepp som projektet har inneburit och för att den strategiska planen ska visa vägen, färdplanen, för kommunen de närmaste fyra åren används från och med i år projektnamnet för den strategiska planen. Den strategiska planens utformning och innehåll utgår både från visionen Flens kommun 2019 och styrmodellen som båda antagits av kommunfullmäktige. Bärande principer i den nya styrmodellen är: Ökad långsiktighet, hur ska verksamheterna se ut vid slutet av planperioden vad gäller verksamhetsresultat och innehåll? Tydligare mål och röd tråd från Kommunfullmäktige till verksamheterna om det uppdrag som ges. Mer fokus på uppföljning, analys och förbättringar i verksamheterna. Tydligare medborgar-/brukarperspektiv, vilka är kommunen till för? Bättre dialog mellan nämnder, förvaltningar och enheter. Den strategiska planen är indelad i tio kapitel. Nedan följer en beskrivning av innehållet i varje kapitel: 1. Majoritetens plattform I detta kapitel redogörs för den majoritetsförklaring som den politiska inriktningen för mandatperioden vilar på. 2. Vision 2019 I detta kapitel redogörs för Flens kommuns vision 2019 samt de ortsvisioner som hittills 5

6 fastställts. Dessutom beskrivs här hur långt arbetet med ortsutvecklingen för kommunens orter har kommit. 3. Värdegrund I detta kapitel ska Flens kommuns gemensamma värdegrund finnas. Värdegrunden är inte klar till denna strategiska plan, utan kommer att införlivas till nästkommande strategiska plan. 4. Färdplan Flen Det fortsatta arbetet I detta kapitel redogörs för hur arbetet med projektet Färdplan Flen har bedrivits och utvecklats. Dessutom anges det hur implementeringen i linjeorganisationen kommer att ske. 5. Nuläges- och omvärldsanalys I detta kapitel redogörs för trender och utvecklingar i omvärlden och var Flens kommun befinner sig i denna utveckling. 6. Strategiska mål, framgångsfaktorer, indikatorer och strategiska områden I detta kapitel redogörs för Flens kommuns strategiska mål med framgångsfaktorer och indikatorer för att mäta utvecklingen mot de strategiska målen. I detta kapitel identifieras även ett antal strategiska områden för Flens kommuns utveckling. Här ges uppdrag till nämnder att ta fram handlingsplaner, strategier osv. för respektive område. 7. Planeringsdirektiv och övergripande budget 2014 I detta kapitel redogörs för den ekonomiska utvecklingen i världen, Europa och Sverige i stort samt för Flens kommuns specifika förutsättningar. Här redogörs även för budgetförändringar jämfört med föregående år samt resultat-, finansierings-, balans- och investeringsbudget. 8. Nämndernas ramar och uppdrag I detta kapitel redogörs för nämndernas särskilda uppdrag, indikatorer som ska följas, driftsoch investeringsramar. 9. Kommunala bolag I detta kapitel presenteras, kortfattat, kommunens helägda bolag, samt Sörmland Vatten AB. I förekommande fall med särskilda uppdrag från fullmäktige. 10. Ord- och begreppsförklaringar I detta kapitel finns en lista med ord och begrepp från dokumentet som kan behöva en förklaring för den oinvigde inom aktuellt område. 6

7 1 MAJORITETENS PLATTFORM Efter kommunvalet 2010 tog den nybildade politiska majoriteten i Flens kommun fram en gemensam politisk plattform, majoritetsförklaring. Denna överenskommelse ligger till grund för den politiska inriktningen under mandatperioden Majoritetsförklaring för (s); (A2) och (v) avseende perioden Socialdemokraterna, Alternativ 2000 samt Vänsterpartiet har valt att teckna denna avsiktsförklaring för att utöva majoritetsstyre i Flens kommun under kommande mandatperiod. Parterna är överens om att det skall bedrivas en politik som präglas av vilja till förbättrad medborgardialog och en mångkulturell utgångspunkt för de kommunala verksamheterna. Mycket av detta skall ske genom att vi avser verkställa ambitionerna i projektet Färdplan Flen som skall kännetecknas av lyhördhet och en vilja att se Flensbygdens olika karaktärer som en styrka för vår bygds attraktivitet. Följande politiska insatser skall prioriteras under mandatperioden: 1.1 SKOLA/FÖRSKOLA Ett arbete med att öka skolans pedagogiska kvalité skall påbörjas, i detta arbete skall särskilt personalens kompetensutvecklingsbehov samt ekonomiska resursfrågor övervägas. Mindre barngrupper till förskolan och fritidshemmen skall prioriteras om ekonomiskt utrymme föreligger. Möjligheten att utöka rätten till barnomsorg från 15 till 20 timmar per vecka skall prövas. 1.2 ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE Behovet av nya servicetjänster för äldre skall ses över, däri skall särskilt förslaget om fri tid för omsorgstagaren övervägas. Kommunen skall stödja, och om möjligt initiera, utvecklingen av trygghetsboende för äldre i kommunen. I samband med nybyggnation och ombyggnation av särskilt boende för äldre skall möjligheten till att erbjuda parboende öka. 1.3 MILJÖ/ENERGI Vi skall vidta åtgärder som syftar till bättre dricksvatten. En plan för gång och cykelvägar skall tas fram samt verka för att minst en gång och cykelväg färdigställs under mandatperioden. Vi skall verka för att få möjligheter att tanka biogas inom kommunen och en förbättrad återvinningsverksamhet i kommunen. Dessutom vill vi föra en politik syftande till en minskad energiförbrukning i Flens kommun. 1.4 DEN OFFENTLIGA MATEN Kommunen skall öka andelen av ekologiska livsmedel under mandatperioden. I upphandlingar skall närproducerade livsmedel särskilt uppmärksammas. En utredning som syftar till att återinrätta tillagningskök i samtliga kommunala verksamheter skall genomföras. 1.5 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD Kommunens arbete med företagskontakter skall prioriteras både vad gäller en god relation med bygdens företag som ett arbete med etableringar till vår bygd. Vi skall verka för en förbättrad kollektivtrafik, framförallt erbjuda trafik på kvällstid. Kommunen skall även öka utbudet av entreprenörsutbildning inom grundskola och gymnasium. 7

8 1.6 OFFENTLIG MILJÖ Arbetet med att försköna Flens stadskärna skall fortsätta. Däri skall också åtgärder för att möjliggöra en åpromenad i Flen samt en trivsam miljö och fler aktiviteter i Sveaparken och Prins Wilhelms torg planeras. 1.7 MISSBRUK En översyn av de insatser kommunen gör för missbrukare skall genomföras. Översynen skall särskilt beakta möjligheter till varierade behandlingsmetoder, snabb hjälp för missbrukare, en samlingslokal och kommunens förebyggande missbruksarbete. 1.8 BOSTÄDER Arbetet med färdigställande av nya bostadsområden skall fortsätta. Däri skall Sundtorp och Malmakvarnsområdet färdigställas för bostadsbyggande. Vi skall verka för en snabbare renovering, attraktivitetshöjande åtgärder och en bättre anpassning av lägenhetsutbudet till olika gruppers behov inom kommunens bostadsbolag. 1.9 KULTURPOLITIK En kulturmiljon skall avsättas för fria idéer och projekt om ekonomiskt utrymme medges. Vi skall verka för att kommuninvånarna har tillgång till biografverksamhet UNGDOMSPOLITIK Kommunen skall genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder prioritera minskning av ungdomsarbetslösheten. Däri skall särskilt övervägas möjligheten till s k kommunala traineeplatser. En diskussion om att bli årets ungdomskommun skall inledas FÖRENINGSLIV Vi skall utöka de ekonomiska resurserna för föreningslivet under mandatperioden. Arbetet med att tillskapa ett allaktivitetshus i de s k Skjortan skall slutföras PERSONALFRÅGOR Arbetet med att få rätt till att arbeta heltid för personalen inom den kommunala verksamheten skall inledas. En särskild politisk styrgrupp för strategiska personalfrågor skall tillskapas för att följa arbetet. Anders Berglöv Lars Falk Kerstin Soläng Gruppledare (s) gruppledare (A2) gruppledare (v) 8

9 2 VISION 2019 Flens kommunfullmäktige antog i mars 2012 följande vision för Flens kommun. Visionen sträcker sig fram till 2019 och ligger till grund för de strategiska målen i den strategiska planen. Flens kommun 2019 I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och våra orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Vi har skolor med hög kvalitet. Vi driver vår egen utveckling i ansvarsfull samverkan med omvärlden. Vi som verkar i Flens kommun tar plats, syns och påverkar utvecklingen i regionen. Vårt arbete gör skillnad! Med varsamhet och eftertanke värnar vi om vårt sjörika sörmländska landskap och tar ansvar för en hållbar utveckling. Vi är det vänligaste och mest gästfria besöksmålet i Sörmland. I Flens kommun har vi nära till varandra och vi delar gärna med oss av våra tillgångar och möjligheter. Tillsammans skapar vi en anda som bygger på öppenhet och omtanke. Flens kommun Sörmlands hjärta. 2.1 ORTSUTVECKLING Flens kommun har arbetat med ortsutveckling sedan 2009 och arbetet har sedan 2010 drivits som en del av Färdplan Flen. Målet har varit att ta fram en vision och långsiktig handlingsplan för alla orter i kommunen. Arbetet påbörjadesmed Malmköping och fram tills nu har visioner och handlingsplaner tagits fram för Malmköping, Sparreholm och Hälleforsnäs. Ortsutveckling Bettna, Flen och Skebokvarn är under utveckling och visionerna för dessa orter kommer löpande att läggas till det övergripande visionsdokument. Mellösa och resterande landsbygd kommer att utvecklas under 2014 och framåt. Som det framgår av kommunens övergripande vision är orternas särprägel en del av kommunens stolthet, och orternas visioner därför ett viktigt supplement till kommunens övergripande vision. Syftet med ortsutveckling är att bidra till en positiv utveckling genom att de olika kommundelarna stärks och att kommunens vision för 2019 uppnås. Ortsutveckling bidrar därmed också till att effektivisera kommunens arbete genom samverkan med förenings- och näringsliv och på så sätt utveckla gemensamma och kostnadseffektiva lösningar av viktiga utvecklingsfrågor. Projektet innebär dessutom ökade möjligheter för medborgarna att påverka kommunens beslut och de faktiska förutsättningarna för utveckling i respektive ort. Ortsutvecklingsarbetet är indelat i olika faser: Mobilisering: Målet är att skapa förutsättningar för arbetet genom att etablera samverkansformer på orten. 9

10 Vision- och planeringsfas: Ortens invånare med får stöd från kommunens tjänstemän ta fram en vision för orten och förslag till handlingsplan. Fasen avslutas med beslut i kommunfullmäktige om visionen och handlingsplanen. Genomförandefas: Handlingsplanen genomförs i samverkan mellan ortens invånare och kommunen. Avslutningsfas: Arbetet utvärderas innan en ny handlingsplan tas fram. För att säkra en balans mellan ambition och resurser har arbetet inletts löpande på orterna. Här är en översikt som visar vilken fas de olika orterna befinner sig i: Ort Start för vision/planerings -fas Beslut i kommunfullmäktige Period för handlingsplanen Exempel på åtgärder i handlingsplanen Malmköping Våren 2009 December Öppning av Norra infarten Ombyggnad av Landsvägsgatan Utformning av torget Sparreholm Januari 2011 April Porten till Båvenprojektet Gång- och cykelbanor Hälleforsnäs April 2011 Oktober Ombyggnad av stationsområdet Förbättring av trafiksäkerheten Bettna Maj 2012 Beräknat till våren Ej beslutat än Ej beslutat än 2014 Skebokvarn November 2012 Beräknat till våren Ej beslutat än Ej beslutat än 2014 Flen April 2013 Beräknat till hösten Ej beslutat än Ej beslutat än 2014 Mellösa Beräknat till våren Ej beslutat än Ej beslutat än Ej beslutat än 2014 Vadsbro/Blacksta Ej beslutat än Ej beslutat än Ej beslutat än Ej beslutat än Från projektorganisation till linjeorganisation Det centrala projektkansliet för Färdplan Flen avvecklas under 2013 och det fortsatta arbetet ska från och med 2014 övergå i linjeverksamheten. 10

11 2.2 ORTERNAS VISIONER Här följer en redogörelse för de ortsvisioner som fullmäktige hittills har beslutat om. Vision Malmköping I Malmköping är vi stolta över vår unika boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Malmköping är en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli möjligt, lokala initiativ uppmuntras och får växa. Vårt läge sporrar och utmanar. Vision Sparreholm 2019 Med storstaden och Europa runt hörnet är Sparreholm den öppna porten till Båvens insjöskärgård som med sitt rika djurliv är en njutning för alla. Vi välkomnar omvärlden och samverkar med drivkrafter som får orten att sjuda av liv och aktivitet. Med vårt kulturarv som grund skapar vi en bygd som präglas av engagemang, närhet och livskvalitet för alla generationer. Vision Hälleforsnäs 2019 Sprungen ur vår stolta historia finns här en framgångsrik grundskola med plats för alla barn. Vi utvecklar tillsammans en kreativ ort med ett internationellt kulturliv. Här finns ett rikt näringsliv och blomstrande handel i historiska och levande miljöer. Vi gör vår unikt varierande natur tillgänglig för alla. Bra kommunikationer gör det lätt för omvärlden att ta sig till och från Hälleforsnäs. 11

12 3 VÄRDEGRUND En mycket viktig hörnsten i den nya styrmodellen är en gemensam värdegrund för kommunen. Det kommunövergripande arbetet har ännu inte påbörjats. Kommunstyrelsen arbetar vidare med uppdraget att leda och planera arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund byggd på visionen och de strategiska målen som på sikt kan införlivas i strategiska planen. En värdegrund för en organisation kan beskrivas som de normer och värderingar som ska förena organisationen och det förhållningssätt och den utgångspunkt organisationen har gentemot målgrupper, förtroendevalda, medarbetare och kollegor. Värdegrunden bör vara en tydlig vägledning i allt förändringsarbete som sker inom organisationen. Den ska ha en klar koppling till det vardagliga arbetet, det politiska uppdraget och därigenom genomsyra hela organisationen. Anställda inom kommunen har olika värderingar och en världsbild som inte alltid stämmer överens. Dessa skillnader ska förstås respekteras. Som organisation är det dock viktigt att utgå från gemensamma värderingar och att veta vad som, inom organisationen, avses med begrepp såsom etik och moral. 12

13 4 FÄRDPLAN FLEN DET FORTSATTA ARBETET 4.1 BAKGRUND Hösten 2009 beslutade kommunstyrelsen att starta upp arbetet med Färdplan Flen, ett långsiktigt arbete med kommun- och varumärkesutveckling. Det övergripande målet med projektet var att åstadkomma en mer positiv utveckling för hela Flens kommun och stärka kommunens varumärke. Som en del av arbetet har en vision för kommunen tagits fram i samarbete med kommuninvånare, näringslivet och föreningar. Visionen Flens kommun 2019 och en ny styrmodell antogs av kommunfullmäktige i mars 2012 och är utgångspunkten för den strategiska planen. Färdplan Flen har under i sin helhet innehållit ett antal viktiga utvecklingsområden för kommunen: Vision Flens kommun 2019 Ortsutveckling Dialog och delaktighet Attraktiv arbetsgivare Effektiv organisation Värdegrund Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 om projektplanen för arbetet Enligt planen skulle det centrala projektkansliet avvecklas under 2013 enligt följande plan. Från och med 1 januari 2013 avvecklades den centrala projektstyrgruppen (kommunstyrelsens arbetsutskott) som styrgrupp för det övergripande arbetet. Under 2013 kommer det centrala projektkansliet bestående av en projektledare och en projektadministratör på halvtid att avvecklas. Rapporteringen av delprojekten kommer att gå genom respektive projekts styrgrupp och i de fall avvikelser från projektens direktiv uppstår ska dessa rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunikationsdelen av Färdplan Flen kommer under 2013 att övergå till linjeorganisationen. 13

14 4.2 PROJEKTSTATUS I nedanstående tabell redovisas läget beträffande de olika utvecklingsområdena och delprojekten. Utvecklingsområde Delprojekt Status Vision Flens kommun 2019 Ortsutveckling Dialog och delaktighet Visionen Kommunikationsstrategin Visionen är beslutad i mars En plan för förankring kopplad till den nya styrmodellen finns framtagen. Arbetet pågår. Handlingsplaner och visioner för orterna Malmköping, Hälleforsnäs och Sparreholm finns framtagna och beslutade av KF. I Bettna, Skebokvarn och Flen pågår arbetet påbörjas arbetet i Mellösa och Vadsbro/Blacksta. En modell för att arbeta med ortsutveckling i linjeorganisationen finns framtagen. Förbättrade rutiner för synpunktshantering har utarbetats och en rutin för handläggning av medborgarförslag har tagits fram. Attraktiv arbetsgivare Effektiv organisation Värdegrund Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation Ny styrmodell Arbetsmodell för framtagande av strategier och handlingsplaner Effektivisering av arbetsprocesser Arbete med dialog och delaktighet pågår inom Medborgardialogberedningen. Projektet avslutades under 2012 och de kvarvarande målen i projektet, utveckling av medarbetarskap och ledarskap, ingår i HR-avdelningens linjeverksamhet. Arbetet pågår, ett första utkast till ny politisk organisation beräknas vara klart under Ny styrmodell finns framtagen och beslutad i mars Arbetet pågår och beräknas vara klart under Ett försöksprojekt med Lean planeras att påbörjas under Projektorganisation och plan skrivs fram under hösten. Styrmodell Ny styrmodell beslutad Projektmodell Ny projektmodell beslutad Nytt intranät Nytt intranät från 4 september Arbete pågår. 14

15 Av ovanstående sammanställning framgår att flera delprojekt är avslutade och överförda till linjeorganisationen. Några projekt pågår men de flesta kommer att avslutas under FORTSATT ARBETE MED ORTSUTVECKLING, ARBETSFÖRDELNING M.M. Ortsutvecklingsarbetet är inne i en införandefas på de orter där handlingsplaner har antagits av kommunfullmäktige. På några orter påbörjas arbetet 2014 och på några orter pågår arbetet eller har nyligen startats upp (Flens tätort). Gemensamt för ortsutvecklingsprojekten är att de är mycket viktiga för kommunens fortsatta utveckling och välbefinnande. De handlingsplaner som tas fram för respektive ort ska införlivas i kommunens planeringsförutsättningar och hanteras enligt kommunens ordinarie planeringsprocess. Där kommer orternas prioriteringar att vägas in i en samlad ekonomisk plan för kommunen som helhet. När ortsutvecklingen överförs till linjeorganisationen kommer tjänstemännen från de olika förvaltningarna även fortsättningsvis att behöva avsätta tid för arbetet med ortsutveckling beroende på vilka teman ortsborna prioriterar. Viktigt är att orternas handlingsplaner blir en del i nämnden/förvaltningens planeringsprocess och att tagna beslut i utvecklingsprocessen verkställs. Ortsutvecklingsarbetet ska som helhet vara samordnat, konsekvent och ska genomföras på ett positivt och konstruktivt sätt. Huvudansvaret för samordning åvilar befattningshavaren på kommunledningsförvaltningen som svarar för att: - Organisera arbetet enligt kommunens projektmodell och tidigare erfarenheter i projektet - Initiera och leda arbetet i en inledande fas i ortsutvecklingen - Biträda vid upprättande av orternas handlingsplaner - Samordna kommunens arbete - Ansvara för kommunikation och information (hemsida, kommunala processer m.m.) Ortsutvecklingsarbetet kommer således även framgent att kräva resurser för planering, samordning, genomförande, dialog och kommunikation mm. I samband med att det centrala projektkansliet avvecklas kommer en gemensam resurs att behövas centralt i kommunen för ortsutveckling. Resursfrågorna hanteras i planeringsprocessen. Generellt för flera av projekten i Färdplan Flen är att de kräver en omfattande implementeringsprocess där dialog, delaktighet och samverkan är viktiga ledord. Syftet med framtagna modeller/processer är att dessa direkt eller indirekt ska påverka eller understödja processen att uppnå kommunens vision och strategiska mål. Att i det dagliga arbetet aktivt arbeta med utgångspunkt från bland annat den nya visionen och styrmodellen möjlighet till dialog och praktisk övning kring de nya målen och processerna. För att kommunen ska uppnå den beslutade visionen, Flens kommun 2019, behöver en vidareutveckling av planeringsprocessen ske utifrån fattade principer i den nya styrmodellen, långsiktighet, tydlig målkedja och ökat fokus på analys och förbättringar. Nämndövergripande behöver en kraftsamling ske kring viktiga utvecklingsområden som är en förutsättning för kommunens utveckling och att uppnå kommunens vision. 15

16 5 NULÄGES- OCH OMVÄRLDSANALYS 5.1 OMVÄRLDSANALYS Som en del av visionsarbetet Flens kommun 2019 togs en analys fram av de trender och utvecklingar i omvärlden som påverkar Flens kommun framöver. Följande är en sammanfattning av denna analys, uppdaterad med den senaste tillgängliga statistiken. En globalt sammanflätad ekonomi De nationella ekonomierna hänger i större och större utsträckning ihop och är beroende av varandra genom handel, finansmarknader och valutasammanslutningar som Euron. Trots en generellt stark svensk ekonomi påverkas Sverige av den pågående finansiella krisen i världen och i EURO-zonen. Det påverkar både det nationella och lokala näringslivet och arbetsmarknaden. Dessutom har detta direkt påverkan på skatteunderlaget och därmed prognosen för kommunens intäkter. Internationalisering av näringslivet Den globala världsmarknaden har medfört att produktion ofta flyttas dit arbetskraften är billigast. Detta har lett till en strukturomvandling och ett ökat fokus på och behov av kunskap och tjänster i den svenska ekonomin och näringslivet. Kraven på utbildning och kvalifikationer i arbetsstyrkan växer och leder till paradoxen att det samtidigt finns en ökad arbetslöshet och brist på kvalificerad arbetskraft. Strukturen i det svenska näringslivet går i riktning mot fler små (0-5 anställda) och medelstora (5-50 anställda) företag. 99,4 % av svenska privata företag har färre än 50 anställda. Dessa företag står för ungefär 40 % av näringslivets bidrag till den svenska bruttonationalprodukten 1. Demografi Sedan 1981 har Sverige växt med ungefär en miljon invånare. Största delen av befolkningstillväxten har skett i storstadsnära kommuner, samtidigt som ungefär hälften av Sveriges kommuner har ett minskat befolkningstal 2. Urbaniseringen är en del av den ökade regionaliseringen där tillväxtcentra utvecklas runt storstäder med en differentierad arbetsmarknad och näringsliv, utbildningsmöjligheter med mera. Under 2011 pågick en nationell utredning om huruvida Sveriges landsting skulle indelas i regioner, men utredningen har inte lett till rekommendationer för nästa steg i bildandet av regioner. Däremot har ett antal kommuner och landsting runt om i Sverige påbörjat ett eget arbete för at utveckla samverkan runt strategiska frågor. I takt med att befolkningen ökar blir andelen 65+ större 3. Det har konsekvenser för arbetsmarknaden i form av pensionsavgångar. Samtidigt är gruppen mellan 65 och 80 friskare än någonsin och utgör en köpstark grupp. Gruppen över 80 blir också större och detta kommer att påverka behoven av äldrevård. Medelinkomsten har under de senaste åren ökat i riket, men samtidigt har skillnaden mellan de som har högst inkomst och de som har lägst inkomst blivit större. Enligt OECD har andelen hushåll med 1 Källa: Ekonomifakta 2 Källa: SCB 3 Källa: SCB 16

17 en disponibel inkomst som är mindre än hälften så stor som genomsnittsinkomsten ökat från 3,7 till 9,1 procent i Sverige mellan 1995 och Andelen personer i riket som får försörjningsstöd har ökat under de senaste 5 åren, dock med en uppbromsning under Däremot fortsätter andelen som får långvarigt bistånd (mer än 10 månader) att öka. Bland de som får bistånd är gruppen ungdomar och ensamstående mammor särskilt stor. Andra trender som påverkar Flens kommun är: Utvecklingen av bättre och snabbare kommunikationer i Sverige och omvärlden. Tåg- och flygförbindelser har gjort det lättare att resa mellan olika delar av Sverige och resten av världen, men samtidigt skapat utmaningar för mindre orter som inte befinner sig på de rutter som har skapats. Dessutom skapar det utmaningar för den lokala kollektivtrafiken att förväntningarna på rörlighet ökar samtidigt som befolkningsunderlaget är minskande. Den snabba utvecklingen inom information- och kommunikationsteknologin har möjliggjort helt nya sätt att kommunicera på via internet och sociala medier. Det skapar en ökad förväntning på information och ökade möjligheter för att kommunicera interaktivt. Det i sin tur ökar behovet av konstant utveckling av kompetenser för att följa. Med en förbättrad levnadsstandard för en stor del av befolkningen har strävan efter det goda livet blivit en faktor när man väljer bostad, fritidsintressen och karriär. Det medverkar bland annat till att upplevelseindustrin är den starkast växande i Sverige. De senare åren har medfört ett ökat fokus på klimatansvar och hållbar ekologisk utveckling. Det kommer bland annat till uttryck i ett ökat regelverk runt utsläpp med mera, och samtidigt ökat intresse från konsumenter för energisnåla lösningar och närproducerad mat. Inom skola, vård och omsorg har den centrala styrningen av kommunal verksamhet ökat de senaste åren. Regelverk och striktare tolkning av dessa har medfört ökade krav på och ansvar i den kommunala verksamheten utan ökade intäkter, exempelvis nya skollagen och riktlinjer för demensvård. 5.2 NULÄGET I FLENS KOMMUN Som en del av Färdplan Flen togs en nulägesanalys fram som beskriver hur läget är i Flens kommun i dag med utgångspunkt i politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer. Analysen innehåller också en beskrivning av Flens kommuns styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Här följer en sammanfattning av nulägesanalysen: Politiska faktorer: Avreglering av kommunikationer med mera påverkar Flens kommun. Till exempel innebär avregleringen av järnvägen ett reducerat antal tågstopp i Flens kommun eftersom SJ bedömer att kundunderlaget inte gör det lönsamt att stanna oftare. Det är en allmän upplevelse att länet inte fungerar som en samlande enhet och att utvecklingen i länet därmed inte drivs med en gemensam utgångspunkt. Till exempel riktar sig Katrineholms kommun mot Norrköping i en rad utvecklingsområden och ett samarbete mellan Eskilstuna, Strängnäs, Enköping och Västerås på en rad strategiska områden har annonserats. Det skapar hinder för Flens kommun att dra fördel av den utveckling som sker i närliggande tillväxtområden. 4 Socialstyrelsen 17

18 Ekonomiska faktorer: I takt med ett dalande befolkningstal har skatteintäkterna för Flens kommun minskat. En minskning i befolkningen på 100 personer innebär en minskning i skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter på 4.9 miljoner kr per år. Flens kommuns investeringsnivå har sedan 2006 legat på mellan 5.6 % och 8.7 % av skatteintäkter och utjämning. Det är relativt högt för en befolkningsmässigt stagnerande kommun, där en nivå på 2,5 % - 3 % rekommenderas. Inför skatteåret 2012 höjdes skattesatsen i Flens kommun med 75 öre från 21,58 % till 22,33 %. Genomsnittet i länet är 21,96 %. Genomsnittet i riket är 20,59 %. Medelinkomsten bland invånarna i Flens kommun var kr jämfört med kr i riket. Genomsnittsinkomsten i både Flens kommun och riket har ökat under 2000-talet, men ökningen har varit snabbare i riket, så skillnaden har gått från att vara kr 2003 till kr Det beror bland annat på att folk som flyttar till Flens kommun från andra kommuner ofta tjänar mindre än de som flyttar ut. Tobins Q-värdet i Flens kommun, (värdet som beskriver produktionskostnaden för nya bostäder i relation till marknadsvärdet på den färdiga bostaden) ligger på Det innebär att man sannolikt bara får 84 % av kostnaden tillbaka om man säljer ett nybyggt hus i Flens kommun. Siffran är ett genomsnitt för hela kommunen, så lokala variationer kan förekomma. Inom länet är det bara Vingåkers kommun som har lägre Tobins Q-värde (0.68). Genomsnittet i länet är Fritidshushåll utgör 37,6 % av de taxerade småhusenheterna i Flens kommun jämfört med 27,3% i länet. Näringsliv och arbetsmarknad 2011 fanns arbetstillfällen i Flens kommun, vilket är en minskning från Inom tillverkning och utvinning finns 18 % av arbetstillfällena, jämfört med 13 % i riket. Det är en minskning från 24 % 2009 (21 % 2010). Den näst största näringsgrenen i Flens kommun är vård och omsorg, där 19 % av arbetstillfällena finns, samma andel som Utbildning utgör 12 % av arbetstillfällena år 2011, andelen i riket är lägre (10 %). Småföretagare med 0-5 anställda utgör 90 % av registrerade företag i Flens kommun. Det finns två företag i kommunen som har fler än 100 anställda, och runt 5 företag med anställda. Den största arbetsgivaren är kommunen pendlade runt invånare i Flens kommun ut till arbete utanför kommungränsen, en liten ökning sedan Cirka personer pendlade in till kommunen för arbete, en liten ökning från tidigare. Eskilstuna, Katrineholm och Stockholm är de städer som flest pendlar till. Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen i Flens kommun var 72 % 2011, en minskning från 2008 då 75 % av befolkningen i denna åldersgrupp var förvärvsarbetande. Minskningen är mest markant i åldersgruppen där andelen förvärvsarbetande har minskat från 59 % 2008 till 55 % 2010 och 52,9% I åldersgruppen var minskningen markant mellan 2008 och 2010 från 78 % till 74 %, men har stagnerat under Detta kan vara en faktor till att kommunens kostnader 18

19 för försörjningsstöd har ökat under några år och var 29 Mkr Kommunen har dock vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna för försörjningsstöd framöver. Sociala faktorer: Befolkningstalet i Flens kommun har, som i hälften av Sveriges kommuner, påverkats av urbaniseringen med en befolkningsminskning utanför storstäderna som följd. I juni var antalet invånare (jämfört med i juni 2012), en minskning från invånare Baserat på födelse- och inflyttnings-/utflyttningsprognoser anses denna trend fortsätta med en ytterligare minskning på 3 % fram till Invandring har under det första halvåret 2013 bidragit till att befolkningen ökat något i kommunen var 24 % av befolkningen över 65 år och denna grupp förväntas att bli större över tid. Det innebär att försörjningsbördan (andelen individer i så kallad arbetsför ålder (20-64) i förhållande till antal individer i icke arbetsför ålder (0-19 & 65+) prognosticeras öka från 2,6 till mer än 3 år Andelen utrikes födda vuxna invånare i Flens kommun var år ,6 % (länet 15,7 %, riket 13,7 %). Andelen invånare med gymnasial utbildning i Flens kommun ligger högre än både riks- och länsgenomsnittet med 55 % (länet 53 %, riket 47 %). 23 % av invånarna i Flens kommun har en eftergymnasial utbildning, vilket är väsentligt lägre än både länet (30 %) och riket (38 %). Andelen barn i Flens kommun som bor i ekonomisk utsatta hushåll (det vill säga barn som bor i hushåll med en inkomst som ligger under socialbidragsnormen eller som har mottagit socialbidrag) var ,9 %, jämfört med 12,1 % i riket. Bland barn med utländsk bakgrund är andelen som bor i ekonomisk utsatta hushåll 47,4 %, jämfört med 29,8 % i riket. Teknologiska faktorer: Flens kommun har successivt fått ett allt sämre transportläge, beroende på frånvaro av investeringar i kommunens viktigaste förbindelser med omvärlden. Det gäller både vägar och tågförbindelser och därmed både näringslivets transportvägar och pendlingsmöjligheter. För att åstadkomma förbättringar på dessa områden är Flens kommun beroende av samverkan med andra aktörer för att påverka nationella satsningar. Andelen befolkning i Flens kommun som har tillgång till bredband med kapacitet på minst 50 Mbit per sekund var ,29 %. Genomsnittet i länet var 45,47 %. 5 Källa: SCB 19

20 6 STRATEGISKA MÅL, FRAMGÅNGSFAKTORER, INDIKATORER OCH STRATEGISKA OMRÅDEN De strategiska målen har formulerats med utgångspunkt från den beslutade visionen Flens kommun För varje strategiskt mål har ett antal framgångsfaktorer identifierats. Framgångsfaktorerna visar vilka områden som behöver utvecklas för att de strategiska målen på sikt ska uppnås. För att bedöma om kommunen är på rätt väg, dvs. på väg att uppnå de strategiska målen och i sin förlängning visionen, har ett antal indikatorer tagits fram. Indikatorerna ska mäta utvecklingen mot de strategiska målen. I detta avsnitt presenteras de strategiska målen med framgångsfaktorer och indikatorer. Nuvarande värden och målnivåer för planeringsperioden presenteras under avsnitt 8 Nämndernas ramar och uppdrag. I anslutning till respektive strategiskt mål redovisas även strategiska områden kopplade till det aktuella målet. Strategiska områden är viktiga områden där kommunen ska arbeta fram projekt eller handlingsprogram med syfte att nå de övergripande målen och i förlängningen den antagna visionen. De korta presentationerna i den strategiska planen ska ligga till grund för direktiv där tidsplan och uppdrag specificeras. De sex strategiska målen för planeringsperioden är: 1. HÖG SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGSIDIGT NÄRINGSLIV 2. UTVECKLANDE, LÄRANDE OCH HÄLSOBEFRÄMJANDE MILJÖER FÖR ALLA BARN OCH UNGDOMAR 3. ATTRAKTIVA OCH TRYGGA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER 4. VI VÄRNAR OM VÅR MILJÖ OCH UTVECKLAR VÅRT KULTURLANDSKAP OCH VÅRA ORTER MED OMTANKE OCH MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN 5. VI DRIVER VÅR EGEN UTVECKLING OCH PÅVERKAR UTVECKLINGEN I REGIONEN 6. EFFEKTIV OCH TILLGÄNGLIG KOMMUNAL ORGANISATION KÄNNETECKNAD AV ETT BRA BEMÖTANDE 20

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer