F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag Verksamhetsberättelse Samverkansrådet 105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105"

Transkript

1 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus 15 Kontaktpersoner Lp90 16 Lokala samordnare 17 Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Grundutbildningsstrategi 27 Forskningsstrategi 33 G r u n d u t b i l d n i n g Utbildningsplan Lärarprogrammet /300 hp 37 gäller t o m intaget h06 Utbildningsplan Lärarprogrammet /300 hp 45 gäller fr o m intaget h07 Utbildningsplan Lärarprogrammet 90 hp 59 Bil 1 till utb planen: Utdrag ur PM för VFU 67 Rutiner vid risk för underkännande av VFU 75 Avtal för samverkan mellan lärarutbildningen vid 77 Högskolan i Gävle och kommunen Bil 2 till utb planen: Portföljexamination t o m intaget h06 81 och distans h07 Examinationsportfölj lathund 83 Bil 3 till utb planen: Examensarbetet t o m intaget h06 85 Bil 4 till utb planen: PM om inriktningar 89 Söktal, planeringstal, antagningstal F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95 P U X Verksamhetsuppdrag Verksamhetsberättelse Samverkansrådet 105 Ö v r i g t Direktiv/tilläggsdirektiv lärarutbildningsutredning 113 Kanslibeslut 125

2 2

3 Övergripande

4

5 KALENDARIUM Datum Aktivitet Ansvarig/a Lokal Tid Målgrupp Måndag-tisdag juni LLU-uppföljning Lottie Hultgren Finnström Hudiksvall Onsdag 18 juni Luk-möte Roy Nilsson Färila Måndag 18 augusti Tisdag 19 augusti Onsdag 20 augusti LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Upprop nya stud Valhall 08:30-11 Onsdag- Torsdag augusti LLU dagar Lottie Hultgren Finnström Bollnäs-Ovanåker Måndag 25 augusti Onsdag 27 augusti UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Pux AU Margareta Bäckström 08:30-12 Torsdag 28 augusti VFU info distans Lottie Hultgren Finnström ca 15 Onsdag 3 september LLU-dag Lottie Hultgren Finnström Sandviken Torsdag 4 september VFU-info alla nya studenter Lottie Hultgren Finnström Valhall Torsdag 4 september LSO möte Lottie Hultgren Finnström sal 99: Tisdag 9 september Möte med rektorer Lottie Hultgren Finnström Hudiksvall Onsdag 10 september Torsdag 11 september Grundutbildn.beredn Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Tisdag 23 september Lärarutbildnings- Konventet Roy Nilsson Onsdag 24 september Torsdag 25 september Info studenter Roy Nilsson Valhall UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 1. Kalendarium08,

6 Måndag 29 september LuN Roy Nilsson 21:410 09: Onsdag 1 oktober Samverkansrådet Margareta Bäckström Tisdag 7 oktober Torsdag 9 oktober LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Lärarutbildardag LuK Valhall 9-16 Fredag 10 oktober Skolledarkonferens Söderhamn Tisdag-Onsdag oktober Dimensioneringskonferens Roy Nilsson Tisdag 21 oktober Tisdag 21 oktober SVIT Regionalt VFU-möte Margareta Bäckström Göran Fransson Lottie Hultgren Finnström Gävle Lärare inom Lärarutbildningen, studenter, lokala lärarutbildare, skolledare Torsdag 30 oktober Tisdag 4 november Onsdag 5 november Måndag 10 november UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Grundutbildn.beredn Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Pux AU Margareta Bäckström 08:30-12 LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Onsdag 19 november LSO möte Lottie Hultgren Finnström Söderhamn 9-16 Torsdag 20 november UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Måndag- Tisdag november Torsdag-fredag november LuN Roy Nilsson 21:410 23:401 Nationellt VFU möte Lottie Hultgren Finnström Stockholm :15-15 Fredag 28 november Pentaplus Tisdag-Onsdag 9-10 december Lärarutbildningskonventet Roy Nilsson Linköping 1. Kalendarium08,

7 Måndag 15 december Torsdag 18 december LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 UFK-möte Svante Brunåker 13-14: Kalendarium08,

8 6

9 7 EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå. Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om dels 180 eller 210 högskolepoäng (grundnivå), dels 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng (avancerad nivå). För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. I annat fall avläggs examen på grundnivå. Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade områden, som kan innehålla kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå: ett allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng innefattande tvärvetenskapliga studier, en eller flera inriktningar om minst 60 högskolepoäng mot ett ämne eller ämnesområde och en specialisering om minst 30 högskolepoäng. Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 15 högskolepoäng vara verksamhetsförlagda. Minst 15 högskolepoäng per inriktning skall också vara verksamhetsförlagda. För undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs sammanlagt 180 högskolepoäng. I stället för inriktning och specialisering krävs omfattande yrkeserfarenhet och en relevant högskoleutbildning om 90 högskolepoäng eller motsvarande utbildning. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs 210 högskolepoäng. För undervisning i modersmål krävs en inriktning om minst 90 högskolepoäng inom relevant ämnesområde. För undervisning i grundskolans tidigare år krävs minst 210 högskolepoäng. För examen på avancerad nivå krävs 240 högskolepoäng inklusive kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock inte yrkesämnen i gymnasieskolan, krävs 270 högskolepoäng inklusive en respektive två fördjupning(ar) om minst 90 högskolepoäng i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). För examen på avancerad nivå krävs kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 90 högskolepoäng och i gymnasieskolan minst 120 högskolepoäng inom ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Mål För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.

10 8 Kunskap och förståelse För lärarexamen skall studenten - visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund, och om relevanta metoder inom verksamheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor, - visa kunskap om lärande och undervisning, - visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse för barns och elevers kunskapsutveckling, och - visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten dessutom - visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning. För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dessutom - visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygssättning. Färdighet och förmåga För lärarexamen skall studenten - visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden och om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser så att alla barn och elever lär och utvecklas, - visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, - visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, - visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna, - visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, - visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna, och

11 9 - visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden. För lärarexamen på avancerad nivå omfattande 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng skall studenten dessutom - visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat. Värderingsförmåga och förhållningssätt För lärarexamen skall studenten - visa självkännedom och empatisk förmåga, - visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. Självständigt arbete (examensarbete) För lärarexamen om 180 högskolepoäng och 210 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. För lärarexamen om 240, 270, 300 och 330 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoängeller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. Övrigt Av examensbeviset skall det framgå vilka inriktningar och specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd. För lärarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensordning.

12 10

13 11 Lärarutbildningsnämndens ledamöter 2008 Carin Röjdalen ordf HS-inst, företrädare för lärarna Göran Nordström vice ordf N-inst, företrädare för lärarna Christina Hultgren ledamot N-inst, företrädare för lärarna Bengt Nilsson ledamot HS-inst, företrädare för lärarna Åsa Morberg ledamot P-inst, företrädare för lärarna Charlotte Engblom ledamot HS-inst, företrädare för lärarna Xiaoqin Wang ledamot N-inst, företrädare för lärarna Göran Fransson ledamot P-inst, företrädare för lärarna Janaki Strömberg ledamot Företrädare för studenterna Elin Eriksson ledamot Företrädare för studenterna Margareta Högberg ledamot Extern representant mn.se Jan-Erik Liljergren ledamot Extern representant Margareta Bäckström PuXsamordnare Adjungerad Roy Nilsson Föredragande Carina Franzon Sekreterare

14 12 Lärarutbildningsnämndens beredningar 2008 Forskningsberedningen: Grundutbildnings beredningen: Beredningen för Lärarprogrammet 90hp: PuX AU: Christina Gustavsson, P-inst Annica Gullberg, N-inst Roger Kvist, HS-inst Lennart Gustafsson, Söderhamn, ord Jonnny Engström, Bollnäs, suppl Jan-Erik Liljergren, Gävle, ord Walter Nordkvist, Gävle, suppl Studentrepresentant, vakant Kristina Andersson, N-inst, sekr Carin Röjdalen, LuK, föredragande Kia Sundberg Kimhag, P-inst Lena Svennberg, N-inst Micael Melander, HS-inst Janaki Strömberg, studentrepr Eva Eklund, Bollnäs Lisa Kristensen, Hudiksvall, suppl Tomas Larsson, Ovanåker Inga Malm, Söderhamn, suppl Anne Åkerlöf, Sandviken Suppleanter: Åsa Morberg, P-inst Helena Lindström, N-inst Carin Röjdalen, HS-inst Roy Nilsson, LuK, föredragande Kommunrepresentanter: Walter Nordkvist, Gävle Stefan Mueller, Ockelbo Inga Bostrand, Gävle, suppl Lärarrepresentanter: Ingegerd Gudmundsson, P-inst Björn Ansnes, N-inst Kenneth Håkansson, HS Studeranderepresentanter: Veronika Lönner Lottie Hultgren Finnström, LuK, föredragande Kristina Andersson, LuK Barbro Berglind, Sandviken Bertil Lundquist, Bollnäs Margareta Högberg, Söderhamn Roy Nilsson, LuK Tore Nilsson, Gävle Margareta Bäckström, LuK, föredragande

15 13 Lärarutbildningskansliets personal och ansvar 2008 Organisation Chef för lärarutbildningen Bitr. chef för lärarutbildningen Administratör/sekreterare 100% VFU-handläggare och dataansvarig (fr tills vidare) PUX samordnare VFU-handläggare, dataansvarig, sekreterare PUX ( ) 80% Roy Nilsson , (1404), % Carin Röjdalen Carina Franzon % Amelie Bomark % Margareta Bäckström 100% Marie Nilsson Utbildningsledare Lärarprogrammet 90hp och ansvarig VFU + uppföljn HSV-utv 50% Lottie Hultgren Finnström Utbildningsledare distans grundskolan, ma/no förskola Nv-Te 30% Björn Ansnes Sekreterare forskningsberedningen, Lp90 + uppfölj HSV-utv 20% Kristina Andersson Studievägledare 50% Satu Moberg Vfu-placering distansstudenter 10% Vakant Uppgifter som rutinmässigt förekommer, utan prioriteringsordning: Bereda ärenden till LuN. Chefen för lärarutbildningen har huvudansvaret för beredning av ärenden men kan vid behov delegera ärenden till utbildningsledare. Leda LuN:s beredande organ: Grundutbildningsberedningen, Fo-beredning, LP90-beredningen, Dist.utbild.beredningen. Organisera VFU-placering, VFU-information: Möten med lokala samordnare (LSO) och med HiG-lärare. Administrera det nätbaserade placeringssystemet. Kontraktskrivning.

16 14 Utbildningsinformation: Besvara frågor av mer komplicerad natur om utbildningen och informera vid upprop, inför val och vid informationstillfällen. Delta i kansliets andra utåtriktade aktiviteter t.ex. möten med institutionskanslier, lärardagar med HiG-lärare och lokala lärarutbildare (LLU), och LuN:s möten/konferenser samt Samverkansrådets möten. Utarbeta informationsmaterial: Utbildningskatalog, utbildningsbeskrivningar, broschyrer, riktad information till LLU och LSO och andra som arbetar med lärarutbildningen. Listor över valbara kurser inför val. Organisera och uppdatera lärarutbildningens hemsida. Beställa programkurser från HS-, N-, P-, T- och V-institutionerna till samtliga inriktningar Delta i nationella konferenser och organisera konferenser för lärarutbildningens räkning.: Lärarutbildningskonventet och andra nätverk (Utbildningsledare, VFU, Förskola m.fl.). Delta i samverkan med andra lärosäten: T.ex. Pentaplus och MIUN Delta i utvecklandet av lärarutbildningen: Initiera förändringsarbete och leda av LuN tillsatta arbetsgrupper, stödja och initiera nätverk mellan HiG-lärare och LLU Bevaka utbildnings och forskningspolitik Administrera LuN:s forskningsmedel: Administrera och bevaka fördelning av fo-medel. Leda arbetat med att utarbeta en forskningpolicy och övriga frågor runt forskning. Leda studeranderådet. Delta i externa utvärderingar och vara remissinstans: HSV:s granskningar, departementsutredningar etc. Utarbeta och utföra programutvärderingar Delta i studievägledning av studerande och tillgodoräknande av kurser: I första hand arbetar alltid den studievägledare som arbetar inom lärarutbildningen med studievägledningsfrågor. Kansliet arbetar med studerande som kommit efter i utbildningen, studerande som har en äldre oavslutad utbildning som vill fortsätta, studerande från andra studieorter. Tillgodoräknande görs av ämnesföreträdare, undantaget gäller hela 20p-block av AU där kansliet tillgodoräknar med stöd av ett LuN-beslut. Kansliets personal underlättar för studenten att hitta rätt i de frågor där institutioner och studievägledare har huvudansvaret.

17 Kontaktpersoner Inriktningar/Allmänt utbildningsområde vid Högskolan i Gävle Inriktning/AU-kurs Ansvarig kontaktperson e-post telefon 026- Svenska Micael Melander Historia Bengt Nilsson Engelska Mia Mårdberg (Helena Wahlström) Religion Birgit Lindgren-Ödén Id-hälsa Per-Erik Ervasti Ma-No grundskolan Göran Nordström Eva Borgegård Ma-Fy A och B Helena Lindström Johnny Bustad Ma-Bi A och B Helena Lindström Christina Hultgren Ma-Nk A och B Helena Lindström Christina Hultgren Skapande möten (mot fsk) Elisabeth Björklund Nv-Ma-Te (mot fsk) Björn Ansnes Jan Grenholm Sv-Ma Micael Melander Eva Borgegård Sv-En Micael Melander Mia Mårdberg Sv-So Micael Melander Kenneth Håkansson AU 1/Perspektiv på läraryrke Micael Melander Lena Svennberg AU 1/Estetisk lärprocesser Moonkee Horne AU 2/Värdegrunden i ett Sarah Ljungquist demokratiskt samhälle AU 2/Ledarskap och lärande Margareta Severfeldt Didaktik inom AU Åsa Morberg Pedagogik inom AU AU3 Uppdaterad Inger Ahlgren Ann-Katrin Swärd Christina Gustafsson Michael Gustavsson Christina Hultgren

18 16 Kontaktpersoner vid Högskolan i Gävle Lärarprogrammet 90 hp Område Ansvarig kontaktperson e-post telefon 026- Utbildningsledare Lottie Hultgren Finnström Bitr. utbildningsledare Monica Hallström VFU-ansvariga: Lottie Hultgren Finnström Marie Nilsson Antagningsenheten Maria Strand Öhman Svenska Carin Röjdalen Engelska Mia Mårdberg (Helena Wahlström) Id-hälsa Per-Eric Ervasti Matematik Helena Lindström Fysik Hans Wigö Kemi Lars T Andersson Biologi Naturkunskap Introduktion till läraryrket Christina Hultgren Barn och ungdomars villkor Harry Berg och utveckling Värdegrunden i ett Sarah Ljungquist demokratiskt samhälle Ledarskap och lärande Ingegerd Gudmunsson Uppdaterad

19 17 Verksamhetsförlagd utbildning Lokala samordnare Mellan de kommuner som tar emot lärarstudenter och Högskolan i Gävle har avtal tecknats. I varje kommun finns lokala samordnare som planerar i samråd med högskolans organisation och kommunens skolledare för varje studentents placering. Kommuner där Högskolan i Gävle har ramavtal för partnersamverkan: Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Tierp Älvkarleby Skolor/Kommuner där Högskolan i Gävle har ramavtal för samverkan: John Bauer gymnasiet i Gävle Avesta Orsa Mariehamn Andra kommuner Heby Östhammar För distansstudenter har Högskolan i Gävle även avtal med enskilda skolor i andra delar av landet. Lokala samordnare i regionen Bollnäs Förskola - Christina Bratt grundskola - Gymnasium Gymnasiet Bengt Karrberg Gävle Förskola - Bo Sundström grundskola Borgarskolan Birgitta Wåhlstrand Polhemsskolan Anders Jonsson Vasaskolan Walter Nordkvist Komvux Britt Hintze John Bauer Eva Jansson gymnasiet Hofors Ingemar Kalén

20 18 Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Förskola - grundskola - Gymnasium CFL - Centrum för flexibelt lärande Tierp Älvkarleby Raija Engström Lisa Kristensen Anita Båth Britt-Marie Thelin Anette Johansson , Tomas Larsson Anne Åkerlöf Olsson Ingrid Persson Dan Jonsson Christina Gunnarsson Eva Gunnerud ,

21 19 Verksamhetsplan för tiden mars 08- mars 09 för lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Antagen av LuN Verksamhetsplanen har utarbetats under perioden januari-mars i en dialog mellan Lärarutbildningsnämnden (LuN) och chefen för lärarutbildningen. Planen innefattar de delar av verksamheten som inte hör till LuN:s och lärarutbildningskansliets normala arbetsrutiner. Till kansliets rutinuppgifter hör bland annat arbetet med verksamhetsförlagd utbildning, utbildningsinformation, samverkan med regionens kommuner, bevakning av utvecklingen av lärarutbildningen nationellt, studerandekontakter, information till lärare och annan personal och beredning av ärenden till LuN. Planen presenteras i tabellform och visar inriktningen. Under årets lopp kan annat tillkomma och omprioriteringar göras. En kolumn används för målbeskrivning en för resurser/verksamhet och en för ansvarig. Mål Resurser/Verksamhet Ansvarig HSV:s utvärdering Bevakning och uppföljning av utvärderingsrapporten som kommer i mars08. Eventuella åtgärdsförslag till LuN. Arbetet med revidering av allmänt utbildningsområde avslutat Bolognaprocessen, uppföljning av fattade beslut. Speciell uppmärksamhet skall visas studerande och behovet av information. Uppföljning av utvärdering av nätverk. Arbeta för ökande andel forskningsmedel Utvärdera: Första nya AU1 En ny utvärderingspolicy utarbetas. Gemensamt utformade utvärderingar i samarbete med andra lärosäten Kvalitetssäkra examination Kvalitetssäkra examensarbeten Fortsatt satsning på utökade kontakter med institutioner Utb.ledare (IHN,KAD), Rapport under våren 08 Informationstillfälle för studenter planeras. När? Begrepp, alla delar och inriktningar engagerade på något sätt. Planering inför det fortsatta arbetet utformas Utarbeta instrument utföra utvärderingen under tidig vår 08. Några djupintervjuer utförs med studenter. Samarbete inleds så att institutionernas kursvärderingar kan utnyttjas. Samtal förs med Pentaplus om intresse kan finnas. Ny ansökan till Pentaplus utarbetas i samarbete med övriga lärosäten (20 kkr) Fortsatt arbete med anslag från Pentaplus enligt ansökan. Projektledare skall snarast utses. Tvärinstitutionella mötesplatser för lärarutbildare. Kansliet deltar i Institutionsmöten varje termin Chefen för lärarutbildningen Kristina Andersson Chefen för lärarutbildningen Katharina Andersson Forskningsberedningen Inger Hedman IHN/KAD Ordförande LuN/Chefen för lärarutbildningen Chefen för lärarutbildningen Ordf. LuN/Mia Mårdberg. LuK

22 20 Följa upp antalet examina och antalet avhopp. Åtgärdspaket, intervjuer, enkäter. Extern granskning av forskningsansökningar Åtgärder med anledning av lärarutbildningsberedningen Undervisning inom inriktningar om betyg och bedömning i grundskola och gymnasium Kriterier utarbetas för undervisningsklassade kurser Ny Bolognaanpassad Utbildningsplan för Lp90 EU-ansökan, återkommande kompetensutveckling för verksamma lärare Utforma kompletteringsnormer för lärare med ofärdiga examina inom 1-7 och 4-9 utbildning Utredningsperson utses :- Vissa medel avsatta i fo-beredningens budget Under hösten 08, trots att beslut inte kommer förrän under våren 09. Ansökan särskilda medel. Uppföljning av utvärdering. Förslag på åtgärder Behandlas av LuN under våren 08. Tillämpas under våren 08. Beredningen för Lp90 I samråd med PUX undersöka möjligheten att göra en EU-ansökan, Christer Sjöström, m.fl. Chefen för LU/ Lottie Hultgren Finnström/ Carin Röjdalen Fo-beredningen Chefen för lärarutbildningen Inger Hedman/Katharina Andersson Chefen för Lärarutbildningen Lottie Hultgren Finnström PUX-samordnaren Chefen för lärarutbildningen Ansvarig campusutbildningen Kommentarer Diskussionen om lärarutbildningsnämndens forskningsmedel måste fortsatt prioriteras. HSV:s granskningsgrupp ifrågasatte tydligt den nuvarande fördelningen. Fördelningen av resurser mellan nämnderna har en historisk icke rationell grund som bör ifrågasättas. Revideringen av AU fullföljs och inriktas mot den reviderade Bolognaanpassade utbildningsplanen. Detta innebär att AU3 utarbetas så att examensarbetet för samtliga tidigarelärare blir möjligt att utföra både med en omfattning av 15hp på grundläggande nivå och på avancerad nivå omfattande 30hp. Valmöjligheter och informationspolicy utreds under 08. VFU-ersättningen för studerande utanför partnerskoleregionen (främst distansstudenter) undersöks med avseende på svårigheter att rekrytera lokala lärarutbildare om HiG:s ersättning är alltför låg jämfört med ersättningar från andra högskolor. En uppföljning av utvärderingen av undervisningen i betyg och bedömning görs. En ny utvärderingspolicy fastläggs. Det finns oroande tecken på att en mycket liten andel av de studerande som påbörjar en lärarutbildning har tagit ut sin examen efter normal studietid. En undersökning gjord av kansliets personal tyder på att endast 35% av de som påbörjat en lärarutbildningen under de tre första åren har tagit ut en examen. Detta förhållande ska studeras närmare. Antalet avhopp från utbildningen verkar också ligga på en hög nivå. För lärarutbildningsnämnden och lärarutbildningskansliet Roy Nilsson Chef för lärarutbildningen

23 1 21 Årsrapport för Lärarutbildningsnämnden/Lärarutbildningskansliet mars 07-mars 08. Årsrapporten ges i år en mer kortfattad utformning med hänvisning till bilagor och andra redan utarbetade dokument. Resultatrapporten som tidigare utformats ligger sist i redovisningen. Nämnden Lärarutbildningsnämnden (LuN) har haft två tvådagarsmöten inklusive konferensdag (november 2007, mars 2008), två endagsmöten och ett halvdagsmöte under perioden. Under konferensdagarna deltar förutom nämndledamöter prefekter från HS-, N- och P-institutionerna, lärarutbildningskansli och representanter från forskningsberedningen, grundutbildningsberedningen och LP90-beredningen. Lärarutbildningsnämnden har under perioden genom arbetsgrupper drivit frågor om AU-revidering, studentgenomströmning och kommunsamarbete. Det positiva utfallet av den kollektiva beställningen av kurser inom AU1 till fyra institutioner visar att det råder ett gott samarbetsklimat. Nämnden fattade beslut om en Bolognaanpassad utbildningsplan. Högskolan i Gävle valde då att, till skillnad från flertalet andra lärarutbildningar, satsa på ett 30hp examensarbete på avancerad nivå. Flertalet andra lärosäten har utnyttjat den speciella skrivning för lärarprogrammet som medger att två 15 hp arbeten skrivs. Både en grundutbildningsstrategi och en forskningsstrategi för nämndens ansvarsområde beslutades under perioden. Högskolans gemensamma strategidokument utarbetades också under samma tid med nämndens strategidokument som bas. Arbetet för att öka nämndens andel av högskolans forskningsmedel har fortsatt med viss begränsad framgång. Samtliga styrdokument och ärenden som behandlats/beslutats av nämnden finns utlagda på lärarutbildningens hemsida. För protokoll/bilagor se: Kansliets personal samt ledamöter i LuN och dess beredningar framgår av länken: Högskoleverkets utvärderargrupp besökte högskolan inom arbetet med att utvärdera samtliga lärarutbildningar i Sverige. Besöket avlöpte väl. Rapporten väntas i mitten av mars. Grundutbildning och inriktningar I lärarutbildningen antogs under hösten 07 sammanlagt 265 studerande. Totalt inom lärarutbildningen var under hösten 1006 studerande registrerade på kurser. Grundutbildningsberedningen har under perioden haft 4 protokollförda sammanträden och LP90-beredningen 3 möten. Inga förändringar av utbudet av inriktningar har gjorts under året. Till hösten 08 startar N-institutionen en speciell profil med utökad ledarskapsutbildning som förläggs så att den studerande läser ytterligare 60 hp under samma totaltid som den normala lärarutbildningen. Forskningsverksamhet Forskningsberedningen har haft sex protokollförda sammanträden under året. För budgetåret 08 disponerar nämnden sju miljoner av högskolans interna forskningsanslag vilket motsvarar 9,8 procent av Högskolans totala interna medel. Under 07 var motsvarande tal 5,7 miljoner och 8,3 procent. Medel till forskning inom temagrupper som har ett nära samarbete med skolor i regionens kommuner prioriteras. Fördelningen av medel framgår av bilaga 47:1 på länken En doktorand i matematikdidaktik har påbörjat sin

24 2 22 forskarutbildning vid forskarskolan i didaktik vid Örebro universitet. Under året utgav LuN en antologi i sin skriftserie, Söderhamnsmodellen mentorsstöd för nybörjarlärare i yrkesutveckling och lokal skolutveckling med Åsa Morberg och Lennart Gustafsson som författare. Lärarutbildningskansliet Tjänsten som biträdande chef med ansvar för campusutbildningen vid lärarutbildningen omfattande 70% av tjänst har fortfarande inte varit möjlig att tillsätta. Under 07 och första delen av 08 valdes en tillfällig lösning med två befattningshavare som fyllde den vakanta tjänsten. Under 07 har två utbildningsledare arbetat, en med tjänst omfattande 30% (Inger Hedman mot tidigare år) och en omfattande 40% (Birgit Lindgren Ödén mot senare år). Under första delen av 08 fortsätter Inger Hedman medan Katharina Andersson tillträtt som utbildningsledare för inriktningar mot senare år. Övrig personal vid kansliet fortsätter sina anställningar från föregående år. VFU-arbetet förfogar över en resurs motsvarande 1,3 tjänster, campusutbildning, Lp90 och distans sammanlagt 1,2 tjänster på drygt 1000 studenter fördelade på 20-talet inriktningar. Konferenser Kansliet har under året deltagit i 2-dagarskonferensen i Karlstad som är gemensam för Lärarutbildningskonventets medlemmar, utbildningsledare, VFU-samordnare, RUC-ansvariga och kommuner. Lärarutbildningskonventet har haft ytterligare fyra konferenser under året där också Högskoleverkets (HSV) 2-dagars dimensioneringskonferens ingår. I år deltog förutom LuNs ordförande och chefen för lärarutbildningen också Micael Melander från HS-inst och Ingrid Nordqvist från P-inst som höll seminarium på temat En tugga verklighet - om nätverk och adjungerade adjunkter i lärarutbildningen. Tre konferenser har hållits inom Pentaplussamarbetet (se nedan samverkan) och två med Mittuniversitetet. Till detta kommer flera VFU-konferenser (se nedan). Kansliet har också medverkat vid oktoberkonferensen för länets rektorer som arrangeras av högskolans RUC-organ (PUX). Utvärderingar Alla utvärderingar i lärarutbildningskansliets regi baseras på en femgradig skala och finns utlagda i sin helhet på lärarutbildningens hemsida under Utbildning/utvärderingar. Inriktningar under 06 utvärderades med en alltför låg svarsfrekvens. Hel utbildningen utvärderades i december 07 för studenter som antagits ht04 (tidigare år) och ht03 (senare år). Också denna utvärdering gav alldeles för låg svarsfrekvens. Inriktningarnas undervisning om betyg och bedömning har också undersöktes genom enkäter till undervisande lärare. Ett försök att utvärdera det nya AU1 genom att lägga till programspecifika frågar i kursvärderingarna provades också. Samverkan med regionen Det nya samverkansavtalet har undertecknats av samtliga partnerskolekommuner och gäller för alla studenter antagna från och med ht07. En studie har gjorts av de många olika samverkansformer som förekommer inom lärarutbildningen (http://www.hig.se/rekt_kansli/fnyl/protokoll/2008/bilagor/bil_5,8.pdf). Många inriktningar arbetar målmedvetet för att få högskolans utbildning och den skolförlagda utbildningen att samverka. De inriktningar som ännu inte påbörjat detta arbete kommer att under våren 08 uppmärksammas på de krav som nämnden ställt vad gäller samverkan. En utförlig beskrivning av alla samverkansprojekt finns i årsredovisningen från PUX. Samverkan med andra lärosäten Penatplussamarbetet1 är livaktigt och ger flera viktiga bidrag till utvecklingen av lärarutbildningen. Så har under året en ansökan till Pentaplus styrelse om en fortsättning på kvalitetsarbetet med examensarbeten bifallits med drygt kr. Tre möten har hållits under året varav ett på HiG, ett i Örebro och ett på Mälardalens högskola. Samarbetet med Mittuniversitetet fortsätter. En gemensam ansökan för att få medel för att tydliggöra lärarstuderandes mobilitet inom utbildningen och avhoppen

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

F o r s k n i n g LuN:s utlysningstext för forskningsmedel för 2008 113 Beslut fo-medel 2007, befintliga temagrupper 115

F o r s k n i n g LuN:s utlysningstext för forskningsmedel för 2008 113 Beslut fo-medel 2007, befintliga temagrupper 115 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 5 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 9 Lärarutbildningskansliet 11 Lärarutbildningskansliets arbetsuppgifter 12 Kontaktpersoner campus

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng)

LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-1952-09 Sid 1 (5) LÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION (120, 140 poäng) DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (160, 180, 200, 220 poäng) 1. Fastställande Examensbeskrivningen

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2004-05-13

Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2004-05-13 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2004-05-13 Tid: Torsdagen den 13 maj 2004 kl 09:00-15:00 Plats: Sal 21:410, Högskolan i Gävle Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå Ämneslärarprogrammet Programkod: LGÄYY Inriktningskod: Enma/Enre/Maen/Mare/Reen/Rema Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2011-02-18 Ämneslärarprogrammet

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 3 När är VFU placerad i utbildningen? 3 Hur är VFU organiserad? 3 Ansvarsområden 5 Studenten 5 Skolhuvudman

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 november 2005, kl 09:00-15:00 Plats: 21:410, Oden

Tid: Fredagen den 25 november 2005, kl 09:00-15:00 Plats: 21:410, Oden PROTOKOLL 2005:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2005-10-25 Tid: Fredagen den 25 november 2005, kl 09:00-15:00 Plats: 21:410, Oden Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

PROTOKOLL 2004:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2004-11-19

PROTOKOLL 2004:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2004-11-19 PROTOKOLL 2004:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2004-11-19 Tid: Fredag den 19 november 2004 kl 09:00-14:30 Plats: 21:410, Oden Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

Välkommen till lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle!

Välkommen till lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle! Distansstudent Välkommen till lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle! Onsdagen den 19 augusti kl 08.30 hälsas du välkommen i högskolans aula Valhall. (observera frivilligt för distansstudenter!!) 08.30

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2003-09-16 Tid: Måndagen 16 september 2003, kl 13:00-17:00 Plats: Sal: 31:530 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

Kompletterande påbyggnadsutbildning till lärare (KPL) Supplementary Training for Teacher Education Program

Kompletterande påbyggnadsutbildning till lärare (KPL) Supplementary Training for Teacher Education Program 1(6) Utbildningsplan Kompletterande påbyggnadsutbildning till lärare (KPL) Supplementary Training for Teacher Education Program 1. Basdata Omfattning: 90 hp Utbildningen Kompletterande påbyggnadsutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 90 högskolepoäng (Study Programme in Education, 90) UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 90 högskolepoäng (Study Programme in Education, 90) UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LYRPY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2008-04-01 Utbildningsplan Lärarprogrammet 90 högskolepoäng (Study Programme in Education, 90) Denna

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Utbildningsplan

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education Programme 90,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17. Utbildningens mål Efterfrågan på lärare med

Läs mer

PROTOKOLL 2003:7 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2003:7 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2003:7 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2003-12-17 Tid: Torsdagen den 17 december 2003 kl 09:00-15:00 Plats: Stora Vall gästgiveri Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET - SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING, 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 points

LÄRARPROGRAMMET - SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING, 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 points Utbildningsplan Dnr CF 52-152/2006 Sida 1 (6) LÄRARPROGRAMMET - SÄRSKILD LÄRARUTBILDNING, 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 points Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 mars 2006 av sektionsnämnden

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: EJ IFYLLT. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: EJ IFYLLT. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen Dnr: EJ IFYLLT UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Lärarexamen 90 hp Bachelor of Education/Master of Education Lärarutbildning på distans

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

PROTKOLL 2003:2 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN (LuN) Sammanträdesdatum

PROTKOLL 2003:2 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Fredag 21 mars 2003, kl 09:00 16.00 Plats: Högbo Brukshotell Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Olof Sundqvist, företrädare för lärarna Christina Hultgren, företrädare för

Läs mer

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Sida 1 av 5 GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2013-05-30 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Lärarprogrammet. 2. Utbildningens mål. Teacher Education Programme. Nationella mål för aktuell examen. Se Högskolelagen 1 kap 8-9.

Lärarprogrammet. 2. Utbildningens mål. Teacher Education Programme. Nationella mål för aktuell examen. Se Högskolelagen 1 kap 8-9. Fakultetsnämnden för lärarutbildning Utbildningsplan lärarprogrammet Lärarprogrammet Teacher Education Programme 1. Basdata Omfattning: 180/210/270/300/330 högskolepoäng Examen: Lärarexamen. Examensbeskrivningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Dnr 248/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Teacher Education for Pre-school, Pre-school

Läs mer

PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum

PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum 1 PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum PROTOKOLL 2009:1 PUX:s samverkansråd Sammanträdesdatum 2009-02-13 Närvarande: Barbro Berglind Sandvikens kommun Mikael Björling Högskolan i Gävle, N-inst Walter Nordkvist

Läs mer

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH). UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram i dans - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp Teacher Education Programme in Dance - in Upper Secondary Education, 300 credits Programkod: ÄMLÄR Fastställd

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 249/2009-515 Lärarutbildningsnämnden U T B I L D N I N G S P L A N Lärarprogram för grundskolans senare år och gymnasiet, 270-330 hp Teacher Education for Secondary and Upper Secondary School, 270-330

Läs mer

Ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna

Ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna KALLELSE 2008:1 Ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Göran Nordström företrädare för lärarna Christina Hultgren, företrädare för lärarna Charlotte Engblom,

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen Preliminär utbildningsplann för Grundlärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet på distans för lärarexamen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet på distans för lärarexamen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 1040/2007-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet på distans för lärarexamen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR LÄRARUTBILDNING POÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR LÄRARUTBILDNING POÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR LÄRARUTBILDNING 140-220 POÄNG För studenter antagna från och med hösten 2004. ALLMÄNT Den helt reviderade utbildningsplanen är fastställd den 2004-12-08 av Särskilda nämnden för lärarutbildning.

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU 2012-00259 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13 och 2013-05-16. Reviderad 2014-03-20. Senast reviderad 2015-04-08 av Grundutbildningsnämnden på

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012-09- 06 Sen. revid. 2014-03- 20 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet Bridging

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDENS RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Sjätte upplagan, reviderad

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDENS RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Sjätte upplagan, reviderad UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDENS RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Sjätte upplagan, reviderad 1 2 Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för lärarutbildningsnämndens och lärarutbildningskansliets arbete mars06-mars07

Verksamhetsberättelse för lärarutbildningsnämndens och lärarutbildningskansliets arbete mars06-mars07 2007-03-20 Bil 15:1 1 Verksamhetsberättelse för lärarutbildningsnämndens och lärarutbildningskansliets arbete mars06-mars07 Verksamhetsberättelsen inleds med en tabell där årets (mars06-mars07) uppdrag

Läs mer

UTBILdNINGSpLAN För VT FörSKOLLärArprOGrAmmET Hp LärArUTBILdNINGSNämNdEN

UTBILdNINGSpLAN För VT FörSKOLLärArprOGrAmmET Hp LärArUTBILdNINGSNämNdEN Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp VT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1 Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

UTBILDNINGSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen Dnr: 2009/570 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen Utbildning: Lärarexamen 90 hp Bachelor of Education Studenter som med godkänt resultat genomgått programmet kan efter ansökan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet

Förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2012-00258 Senast reviderad 2015-10-12 Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet Pre-school Teacher Programme Gäller för studenter antagna fr o m ht

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning, vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning, vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning, vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Programkod: Programmets benämning: LAKPU Kompletterande pedagogisk utbildning Secondary Education: Bridging Programme Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

UFL:s kommentarer till policy och handlingsplan:

UFL:s kommentarer till policy och handlingsplan: Karin Fogelberg Tobias Pettersson UFL 2010 02 25 Dnr G 8 3348/08 UFL:s kommentarer till policy och handlingsplan: Forskning och utbildning i samspel: Utbildningens forskningsanknytning och forskningens

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Lärarutbildning 90 hp

Lärarutbildning 90 hp BESLUT 2009-03-04 Dnr LiU-2009-00438 Utbildningsplan för Lärarutbildning 90 hp Programme for Teacher Education Gäller för studenter antagna from ht 2009 1 Examensrätt och utbildningsmål enligt Högskoleförordningen

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Programkod: Programmets benämning: LAKPF Kompletterande pedagogisk utbildning för sökande med examen på forskarnivå Secondary

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för. 210 hp. Lärarutbildningsnämnden

Utbildningsplan för. 210 hp. Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6.

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6 Omfattning: 240 högskolepoäng Programkod: LYGRM Nivå: Grund/Avancerad

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp 2011-03-10 Delegationsbeslut Dnr LiU-2009-00438 OSU-GUN del 11/06 1(1) Fastställande av ämnesområden som anges i anvisningar för Påbyggnadsutbildning till lärare, grundskolans senare år och gymnasieskolan,

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade Bridging Teacher Education Programme in Mathematics, Science and Technology

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Preeschool Teacher Programme, 210 credits. Ej fastställd

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Preeschool Teacher Programme, 210 credits. Ej fastställd Dnr: FAK 2011/67 Utbildningsplan INGET VÄRDE ANGIVET Nämnden för grundnivå och avancerad nivå inom nämnden för utbildningsvetenskap Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Preeschool Teacher Programme,

Läs mer

Bil 22:7. Till LuN möte 2010-03-30. Uppdraget

Bil 22:7. Till LuN möte 2010-03-30. Uppdraget Till LuN möte 2010-03-30 Bil 22:7 Uppdraget Vid möte den 4 februari 2010 beslutade Lärarutbildningsnämnden (LuN) att tillsätta en arbetsgrupp för att tydliggöra LuNs förväntningar i fråga om användning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer