F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag Verksamhetsberättelse Samverkansrådet 105

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105"

Transkript

1 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus 15 Kontaktpersoner Lp90 16 Lokala samordnare 17 Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Grundutbildningsstrategi 27 Forskningsstrategi 33 G r u n d u t b i l d n i n g Utbildningsplan Lärarprogrammet /300 hp 37 gäller t o m intaget h06 Utbildningsplan Lärarprogrammet /300 hp 45 gäller fr o m intaget h07 Utbildningsplan Lärarprogrammet 90 hp 59 Bil 1 till utb planen: Utdrag ur PM för VFU 67 Rutiner vid risk för underkännande av VFU 75 Avtal för samverkan mellan lärarutbildningen vid 77 Högskolan i Gävle och kommunen Bil 2 till utb planen: Portföljexamination t o m intaget h06 81 och distans h07 Examinationsportfölj lathund 83 Bil 3 till utb planen: Examensarbetet t o m intaget h06 85 Bil 4 till utb planen: PM om inriktningar 89 Söktal, planeringstal, antagningstal F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95 P U X Verksamhetsuppdrag Verksamhetsberättelse Samverkansrådet 105 Ö v r i g t Direktiv/tilläggsdirektiv lärarutbildningsutredning 113 Kanslibeslut 125

2 2

3 Övergripande

4

5 KALENDARIUM Datum Aktivitet Ansvarig/a Lokal Tid Målgrupp Måndag-tisdag juni LLU-uppföljning Lottie Hultgren Finnström Hudiksvall Onsdag 18 juni Luk-möte Roy Nilsson Färila Måndag 18 augusti Tisdag 19 augusti Onsdag 20 augusti LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Upprop nya stud Valhall 08:30-11 Onsdag- Torsdag augusti LLU dagar Lottie Hultgren Finnström Bollnäs-Ovanåker Måndag 25 augusti Onsdag 27 augusti UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Pux AU Margareta Bäckström 08:30-12 Torsdag 28 augusti VFU info distans Lottie Hultgren Finnström ca 15 Onsdag 3 september LLU-dag Lottie Hultgren Finnström Sandviken Torsdag 4 september VFU-info alla nya studenter Lottie Hultgren Finnström Valhall Torsdag 4 september LSO möte Lottie Hultgren Finnström sal 99: Tisdag 9 september Möte med rektorer Lottie Hultgren Finnström Hudiksvall Onsdag 10 september Torsdag 11 september Grundutbildn.beredn Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Tisdag 23 september Lärarutbildnings- Konventet Roy Nilsson Onsdag 24 september Torsdag 25 september Info studenter Roy Nilsson Valhall UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 1. Kalendarium08,

6 Måndag 29 september LuN Roy Nilsson 21:410 09: Onsdag 1 oktober Samverkansrådet Margareta Bäckström Tisdag 7 oktober Torsdag 9 oktober LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Lärarutbildardag LuK Valhall 9-16 Fredag 10 oktober Skolledarkonferens Söderhamn Tisdag-Onsdag oktober Dimensioneringskonferens Roy Nilsson Tisdag 21 oktober Tisdag 21 oktober SVIT Regionalt VFU-möte Margareta Bäckström Göran Fransson Lottie Hultgren Finnström Gävle Lärare inom Lärarutbildningen, studenter, lokala lärarutbildare, skolledare Torsdag 30 oktober Tisdag 4 november Onsdag 5 november Måndag 10 november UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Grundutbildn.beredn Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Pux AU Margareta Bäckström 08:30-12 LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Onsdag 19 november LSO möte Lottie Hultgren Finnström Söderhamn 9-16 Torsdag 20 november UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Måndag- Tisdag november Torsdag-fredag november LuN Roy Nilsson 21:410 23:401 Nationellt VFU möte Lottie Hultgren Finnström Stockholm :15-15 Fredag 28 november Pentaplus Tisdag-Onsdag 9-10 december Lärarutbildningskonventet Roy Nilsson Linköping 1. Kalendarium08,

7 Måndag 15 december Torsdag 18 december LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 UFK-möte Svante Brunåker 13-14: Kalendarium08,

8 6

9 7 EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå. Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om dels 180 eller 210 högskolepoäng (grundnivå), dels 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng (avancerad nivå). För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. I annat fall avläggs examen på grundnivå. Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade områden, som kan innehålla kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå: ett allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng innefattande tvärvetenskapliga studier, en eller flera inriktningar om minst 60 högskolepoäng mot ett ämne eller ämnesområde och en specialisering om minst 30 högskolepoäng. Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 15 högskolepoäng vara verksamhetsförlagda. Minst 15 högskolepoäng per inriktning skall också vara verksamhetsförlagda. För undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs sammanlagt 180 högskolepoäng. I stället för inriktning och specialisering krävs omfattande yrkeserfarenhet och en relevant högskoleutbildning om 90 högskolepoäng eller motsvarande utbildning. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs 210 högskolepoäng. För undervisning i modersmål krävs en inriktning om minst 90 högskolepoäng inom relevant ämnesområde. För undervisning i grundskolans tidigare år krävs minst 210 högskolepoäng. För examen på avancerad nivå krävs 240 högskolepoäng inklusive kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock inte yrkesämnen i gymnasieskolan, krävs 270 högskolepoäng inklusive en respektive två fördjupning(ar) om minst 90 högskolepoäng i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). För examen på avancerad nivå krävs kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 90 högskolepoäng och i gymnasieskolan minst 120 högskolepoäng inom ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Mål För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.

10 8 Kunskap och förståelse För lärarexamen skall studenten - visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund, och om relevanta metoder inom verksamheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor, - visa kunskap om lärande och undervisning, - visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse för barns och elevers kunskapsutveckling, och - visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten dessutom - visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning. För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dessutom - visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygssättning. Färdighet och förmåga För lärarexamen skall studenten - visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden och om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser så att alla barn och elever lär och utvecklas, - visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, - visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, - visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna, - visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, - visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna, och

11 9 - visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden. För lärarexamen på avancerad nivå omfattande 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng skall studenten dessutom - visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat. Värderingsförmåga och förhållningssätt För lärarexamen skall studenten - visa självkännedom och empatisk förmåga, - visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. Självständigt arbete (examensarbete) För lärarexamen om 180 högskolepoäng och 210 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. För lärarexamen om 240, 270, 300 och 330 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoängeller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. Övrigt Av examensbeviset skall det framgå vilka inriktningar och specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd. För lärarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensordning.

12 10

13 11 Lärarutbildningsnämndens ledamöter 2008 Carin Röjdalen ordf HS-inst, företrädare för lärarna Göran Nordström vice ordf N-inst, företrädare för lärarna Christina Hultgren ledamot N-inst, företrädare för lärarna Bengt Nilsson ledamot HS-inst, företrädare för lärarna Åsa Morberg ledamot P-inst, företrädare för lärarna Charlotte Engblom ledamot HS-inst, företrädare för lärarna Xiaoqin Wang ledamot N-inst, företrädare för lärarna Göran Fransson ledamot P-inst, företrädare för lärarna Janaki Strömberg ledamot Företrädare för studenterna Elin Eriksson ledamot Företrädare för studenterna Margareta Högberg ledamot Extern representant mn.se Jan-Erik Liljergren ledamot Extern representant Margareta Bäckström PuXsamordnare Adjungerad Roy Nilsson Föredragande Carina Franzon Sekreterare

14 12 Lärarutbildningsnämndens beredningar 2008 Forskningsberedningen: Grundutbildnings beredningen: Beredningen för Lärarprogrammet 90hp: PuX AU: Christina Gustavsson, P-inst Annica Gullberg, N-inst Roger Kvist, HS-inst Lennart Gustafsson, Söderhamn, ord Jonnny Engström, Bollnäs, suppl Jan-Erik Liljergren, Gävle, ord Walter Nordkvist, Gävle, suppl Studentrepresentant, vakant Kristina Andersson, N-inst, sekr Carin Röjdalen, LuK, föredragande Kia Sundberg Kimhag, P-inst Lena Svennberg, N-inst Micael Melander, HS-inst Janaki Strömberg, studentrepr Eva Eklund, Bollnäs Lisa Kristensen, Hudiksvall, suppl Tomas Larsson, Ovanåker Inga Malm, Söderhamn, suppl Anne Åkerlöf, Sandviken Suppleanter: Åsa Morberg, P-inst Helena Lindström, N-inst Carin Röjdalen, HS-inst Roy Nilsson, LuK, föredragande Kommunrepresentanter: Walter Nordkvist, Gävle Stefan Mueller, Ockelbo Inga Bostrand, Gävle, suppl Lärarrepresentanter: Ingegerd Gudmundsson, P-inst Björn Ansnes, N-inst Kenneth Håkansson, HS Studeranderepresentanter: Veronika Lönner Lottie Hultgren Finnström, LuK, föredragande Kristina Andersson, LuK Barbro Berglind, Sandviken Bertil Lundquist, Bollnäs Margareta Högberg, Söderhamn Roy Nilsson, LuK Tore Nilsson, Gävle Margareta Bäckström, LuK, föredragande

15 13 Lärarutbildningskansliets personal och ansvar 2008 Organisation Chef för lärarutbildningen Bitr. chef för lärarutbildningen Administratör/sekreterare 100% VFU-handläggare och dataansvarig (fr tills vidare) PUX samordnare VFU-handläggare, dataansvarig, sekreterare PUX ( ) 80% Roy Nilsson , (1404), % Carin Röjdalen Carina Franzon % Amelie Bomark % Margareta Bäckström 100% Marie Nilsson Utbildningsledare Lärarprogrammet 90hp och ansvarig VFU + uppföljn HSV-utv 50% Lottie Hultgren Finnström Utbildningsledare distans grundskolan, ma/no förskola Nv-Te 30% Björn Ansnes Sekreterare forskningsberedningen, Lp90 + uppfölj HSV-utv 20% Kristina Andersson Studievägledare 50% Satu Moberg Vfu-placering distansstudenter 10% Vakant Uppgifter som rutinmässigt förekommer, utan prioriteringsordning: Bereda ärenden till LuN. Chefen för lärarutbildningen har huvudansvaret för beredning av ärenden men kan vid behov delegera ärenden till utbildningsledare. Leda LuN:s beredande organ: Grundutbildningsberedningen, Fo-beredning, LP90-beredningen, Dist.utbild.beredningen. Organisera VFU-placering, VFU-information: Möten med lokala samordnare (LSO) och med HiG-lärare. Administrera det nätbaserade placeringssystemet. Kontraktskrivning.

16 14 Utbildningsinformation: Besvara frågor av mer komplicerad natur om utbildningen och informera vid upprop, inför val och vid informationstillfällen. Delta i kansliets andra utåtriktade aktiviteter t.ex. möten med institutionskanslier, lärardagar med HiG-lärare och lokala lärarutbildare (LLU), och LuN:s möten/konferenser samt Samverkansrådets möten. Utarbeta informationsmaterial: Utbildningskatalog, utbildningsbeskrivningar, broschyrer, riktad information till LLU och LSO och andra som arbetar med lärarutbildningen. Listor över valbara kurser inför val. Organisera och uppdatera lärarutbildningens hemsida. Beställa programkurser från HS-, N-, P-, T- och V-institutionerna till samtliga inriktningar Delta i nationella konferenser och organisera konferenser för lärarutbildningens räkning.: Lärarutbildningskonventet och andra nätverk (Utbildningsledare, VFU, Förskola m.fl.). Delta i samverkan med andra lärosäten: T.ex. Pentaplus och MIUN Delta i utvecklandet av lärarutbildningen: Initiera förändringsarbete och leda av LuN tillsatta arbetsgrupper, stödja och initiera nätverk mellan HiG-lärare och LLU Bevaka utbildnings och forskningspolitik Administrera LuN:s forskningsmedel: Administrera och bevaka fördelning av fo-medel. Leda arbetat med att utarbeta en forskningpolicy och övriga frågor runt forskning. Leda studeranderådet. Delta i externa utvärderingar och vara remissinstans: HSV:s granskningar, departementsutredningar etc. Utarbeta och utföra programutvärderingar Delta i studievägledning av studerande och tillgodoräknande av kurser: I första hand arbetar alltid den studievägledare som arbetar inom lärarutbildningen med studievägledningsfrågor. Kansliet arbetar med studerande som kommit efter i utbildningen, studerande som har en äldre oavslutad utbildning som vill fortsätta, studerande från andra studieorter. Tillgodoräknande görs av ämnesföreträdare, undantaget gäller hela 20p-block av AU där kansliet tillgodoräknar med stöd av ett LuN-beslut. Kansliets personal underlättar för studenten att hitta rätt i de frågor där institutioner och studievägledare har huvudansvaret.

17 Kontaktpersoner Inriktningar/Allmänt utbildningsområde vid Högskolan i Gävle Inriktning/AU-kurs Ansvarig kontaktperson e-post telefon 026- Svenska Micael Melander Historia Bengt Nilsson Engelska Mia Mårdberg (Helena Wahlström) Religion Birgit Lindgren-Ödén Id-hälsa Per-Erik Ervasti Ma-No grundskolan Göran Nordström Eva Borgegård Ma-Fy A och B Helena Lindström Johnny Bustad Ma-Bi A och B Helena Lindström Christina Hultgren Ma-Nk A och B Helena Lindström Christina Hultgren Skapande möten (mot fsk) Elisabeth Björklund Nv-Ma-Te (mot fsk) Björn Ansnes Jan Grenholm Sv-Ma Micael Melander Eva Borgegård Sv-En Micael Melander Mia Mårdberg Sv-So Micael Melander Kenneth Håkansson AU 1/Perspektiv på läraryrke Micael Melander Lena Svennberg AU 1/Estetisk lärprocesser Moonkee Horne AU 2/Värdegrunden i ett Sarah Ljungquist demokratiskt samhälle AU 2/Ledarskap och lärande Margareta Severfeldt Didaktik inom AU Åsa Morberg Pedagogik inom AU AU3 Uppdaterad Inger Ahlgren Ann-Katrin Swärd Christina Gustafsson Michael Gustavsson Christina Hultgren

18 16 Kontaktpersoner vid Högskolan i Gävle Lärarprogrammet 90 hp Område Ansvarig kontaktperson e-post telefon 026- Utbildningsledare Lottie Hultgren Finnström Bitr. utbildningsledare Monica Hallström VFU-ansvariga: Lottie Hultgren Finnström Marie Nilsson Antagningsenheten Maria Strand Öhman Svenska Carin Röjdalen Engelska Mia Mårdberg (Helena Wahlström) Id-hälsa Per-Eric Ervasti Matematik Helena Lindström Fysik Hans Wigö Kemi Lars T Andersson Biologi Naturkunskap Introduktion till läraryrket Christina Hultgren Barn och ungdomars villkor Harry Berg och utveckling Värdegrunden i ett Sarah Ljungquist demokratiskt samhälle Ledarskap och lärande Ingegerd Gudmunsson Uppdaterad

19 17 Verksamhetsförlagd utbildning Lokala samordnare Mellan de kommuner som tar emot lärarstudenter och Högskolan i Gävle har avtal tecknats. I varje kommun finns lokala samordnare som planerar i samråd med högskolans organisation och kommunens skolledare för varje studentents placering. Kommuner där Högskolan i Gävle har ramavtal för partnersamverkan: Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Tierp Älvkarleby Skolor/Kommuner där Högskolan i Gävle har ramavtal för samverkan: John Bauer gymnasiet i Gävle Avesta Orsa Mariehamn Andra kommuner Heby Östhammar För distansstudenter har Högskolan i Gävle även avtal med enskilda skolor i andra delar av landet. Lokala samordnare i regionen Bollnäs Förskola - Christina Bratt grundskola - Gymnasium Gymnasiet Bengt Karrberg Gävle Förskola - Bo Sundström grundskola Borgarskolan Birgitta Wåhlstrand Polhemsskolan Anders Jonsson Vasaskolan Walter Nordkvist Komvux Britt Hintze John Bauer Eva Jansson gymnasiet Hofors Ingemar Kalén

20 18 Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Förskola - grundskola - Gymnasium CFL - Centrum för flexibelt lärande Tierp Älvkarleby Raija Engström Lisa Kristensen Anita Båth Britt-Marie Thelin Anette Johansson , Tomas Larsson Anne Åkerlöf Olsson Ingrid Persson Dan Jonsson Christina Gunnarsson Eva Gunnerud ,

21 19 Verksamhetsplan för tiden mars 08- mars 09 för lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Antagen av LuN Verksamhetsplanen har utarbetats under perioden januari-mars i en dialog mellan Lärarutbildningsnämnden (LuN) och chefen för lärarutbildningen. Planen innefattar de delar av verksamheten som inte hör till LuN:s och lärarutbildningskansliets normala arbetsrutiner. Till kansliets rutinuppgifter hör bland annat arbetet med verksamhetsförlagd utbildning, utbildningsinformation, samverkan med regionens kommuner, bevakning av utvecklingen av lärarutbildningen nationellt, studerandekontakter, information till lärare och annan personal och beredning av ärenden till LuN. Planen presenteras i tabellform och visar inriktningen. Under årets lopp kan annat tillkomma och omprioriteringar göras. En kolumn används för målbeskrivning en för resurser/verksamhet och en för ansvarig. Mål Resurser/Verksamhet Ansvarig HSV:s utvärdering Bevakning och uppföljning av utvärderingsrapporten som kommer i mars08. Eventuella åtgärdsförslag till LuN. Arbetet med revidering av allmänt utbildningsområde avslutat Bolognaprocessen, uppföljning av fattade beslut. Speciell uppmärksamhet skall visas studerande och behovet av information. Uppföljning av utvärdering av nätverk. Arbeta för ökande andel forskningsmedel Utvärdera: Första nya AU1 En ny utvärderingspolicy utarbetas. Gemensamt utformade utvärderingar i samarbete med andra lärosäten Kvalitetssäkra examination Kvalitetssäkra examensarbeten Fortsatt satsning på utökade kontakter med institutioner Utb.ledare (IHN,KAD), Rapport under våren 08 Informationstillfälle för studenter planeras. När? Begrepp, alla delar och inriktningar engagerade på något sätt. Planering inför det fortsatta arbetet utformas Utarbeta instrument utföra utvärderingen under tidig vår 08. Några djupintervjuer utförs med studenter. Samarbete inleds så att institutionernas kursvärderingar kan utnyttjas. Samtal förs med Pentaplus om intresse kan finnas. Ny ansökan till Pentaplus utarbetas i samarbete med övriga lärosäten (20 kkr) Fortsatt arbete med anslag från Pentaplus enligt ansökan. Projektledare skall snarast utses. Tvärinstitutionella mötesplatser för lärarutbildare. Kansliet deltar i Institutionsmöten varje termin Chefen för lärarutbildningen Kristina Andersson Chefen för lärarutbildningen Katharina Andersson Forskningsberedningen Inger Hedman IHN/KAD Ordförande LuN/Chefen för lärarutbildningen Chefen för lärarutbildningen Ordf. LuN/Mia Mårdberg. LuK

22 20 Följa upp antalet examina och antalet avhopp. Åtgärdspaket, intervjuer, enkäter. Extern granskning av forskningsansökningar Åtgärder med anledning av lärarutbildningsberedningen Undervisning inom inriktningar om betyg och bedömning i grundskola och gymnasium Kriterier utarbetas för undervisningsklassade kurser Ny Bolognaanpassad Utbildningsplan för Lp90 EU-ansökan, återkommande kompetensutveckling för verksamma lärare Utforma kompletteringsnormer för lärare med ofärdiga examina inom 1-7 och 4-9 utbildning Utredningsperson utses :- Vissa medel avsatta i fo-beredningens budget Under hösten 08, trots att beslut inte kommer förrän under våren 09. Ansökan särskilda medel. Uppföljning av utvärdering. Förslag på åtgärder Behandlas av LuN under våren 08. Tillämpas under våren 08. Beredningen för Lp90 I samråd med PUX undersöka möjligheten att göra en EU-ansökan, Christer Sjöström, m.fl. Chefen för LU/ Lottie Hultgren Finnström/ Carin Röjdalen Fo-beredningen Chefen för lärarutbildningen Inger Hedman/Katharina Andersson Chefen för Lärarutbildningen Lottie Hultgren Finnström PUX-samordnaren Chefen för lärarutbildningen Ansvarig campusutbildningen Kommentarer Diskussionen om lärarutbildningsnämndens forskningsmedel måste fortsatt prioriteras. HSV:s granskningsgrupp ifrågasatte tydligt den nuvarande fördelningen. Fördelningen av resurser mellan nämnderna har en historisk icke rationell grund som bör ifrågasättas. Revideringen av AU fullföljs och inriktas mot den reviderade Bolognaanpassade utbildningsplanen. Detta innebär att AU3 utarbetas så att examensarbetet för samtliga tidigarelärare blir möjligt att utföra både med en omfattning av 15hp på grundläggande nivå och på avancerad nivå omfattande 30hp. Valmöjligheter och informationspolicy utreds under 08. VFU-ersättningen för studerande utanför partnerskoleregionen (främst distansstudenter) undersöks med avseende på svårigheter att rekrytera lokala lärarutbildare om HiG:s ersättning är alltför låg jämfört med ersättningar från andra högskolor. En uppföljning av utvärderingen av undervisningen i betyg och bedömning görs. En ny utvärderingspolicy fastläggs. Det finns oroande tecken på att en mycket liten andel av de studerande som påbörjar en lärarutbildning har tagit ut sin examen efter normal studietid. En undersökning gjord av kansliets personal tyder på att endast 35% av de som påbörjat en lärarutbildningen under de tre första åren har tagit ut en examen. Detta förhållande ska studeras närmare. Antalet avhopp från utbildningen verkar också ligga på en hög nivå. För lärarutbildningsnämnden och lärarutbildningskansliet Roy Nilsson Chef för lärarutbildningen

23 1 21 Årsrapport för Lärarutbildningsnämnden/Lärarutbildningskansliet mars 07-mars 08. Årsrapporten ges i år en mer kortfattad utformning med hänvisning till bilagor och andra redan utarbetade dokument. Resultatrapporten som tidigare utformats ligger sist i redovisningen. Nämnden Lärarutbildningsnämnden (LuN) har haft två tvådagarsmöten inklusive konferensdag (november 2007, mars 2008), två endagsmöten och ett halvdagsmöte under perioden. Under konferensdagarna deltar förutom nämndledamöter prefekter från HS-, N- och P-institutionerna, lärarutbildningskansli och representanter från forskningsberedningen, grundutbildningsberedningen och LP90-beredningen. Lärarutbildningsnämnden har under perioden genom arbetsgrupper drivit frågor om AU-revidering, studentgenomströmning och kommunsamarbete. Det positiva utfallet av den kollektiva beställningen av kurser inom AU1 till fyra institutioner visar att det råder ett gott samarbetsklimat. Nämnden fattade beslut om en Bolognaanpassad utbildningsplan. Högskolan i Gävle valde då att, till skillnad från flertalet andra lärarutbildningar, satsa på ett 30hp examensarbete på avancerad nivå. Flertalet andra lärosäten har utnyttjat den speciella skrivning för lärarprogrammet som medger att två 15 hp arbeten skrivs. Både en grundutbildningsstrategi och en forskningsstrategi för nämndens ansvarsområde beslutades under perioden. Högskolans gemensamma strategidokument utarbetades också under samma tid med nämndens strategidokument som bas. Arbetet för att öka nämndens andel av högskolans forskningsmedel har fortsatt med viss begränsad framgång. Samtliga styrdokument och ärenden som behandlats/beslutats av nämnden finns utlagda på lärarutbildningens hemsida. För protokoll/bilagor se: Kansliets personal samt ledamöter i LuN och dess beredningar framgår av länken: Högskoleverkets utvärderargrupp besökte högskolan inom arbetet med att utvärdera samtliga lärarutbildningar i Sverige. Besöket avlöpte väl. Rapporten väntas i mitten av mars. Grundutbildning och inriktningar I lärarutbildningen antogs under hösten 07 sammanlagt 265 studerande. Totalt inom lärarutbildningen var under hösten 1006 studerande registrerade på kurser. Grundutbildningsberedningen har under perioden haft 4 protokollförda sammanträden och LP90-beredningen 3 möten. Inga förändringar av utbudet av inriktningar har gjorts under året. Till hösten 08 startar N-institutionen en speciell profil med utökad ledarskapsutbildning som förläggs så att den studerande läser ytterligare 60 hp under samma totaltid som den normala lärarutbildningen. Forskningsverksamhet Forskningsberedningen har haft sex protokollförda sammanträden under året. För budgetåret 08 disponerar nämnden sju miljoner av högskolans interna forskningsanslag vilket motsvarar 9,8 procent av Högskolans totala interna medel. Under 07 var motsvarande tal 5,7 miljoner och 8,3 procent. Medel till forskning inom temagrupper som har ett nära samarbete med skolor i regionens kommuner prioriteras. Fördelningen av medel framgår av bilaga 47:1 på länken En doktorand i matematikdidaktik har påbörjat sin

24 2 22 forskarutbildning vid forskarskolan i didaktik vid Örebro universitet. Under året utgav LuN en antologi i sin skriftserie, Söderhamnsmodellen mentorsstöd för nybörjarlärare i yrkesutveckling och lokal skolutveckling med Åsa Morberg och Lennart Gustafsson som författare. Lärarutbildningskansliet Tjänsten som biträdande chef med ansvar för campusutbildningen vid lärarutbildningen omfattande 70% av tjänst har fortfarande inte varit möjlig att tillsätta. Under 07 och första delen av 08 valdes en tillfällig lösning med två befattningshavare som fyllde den vakanta tjänsten. Under 07 har två utbildningsledare arbetat, en med tjänst omfattande 30% (Inger Hedman mot tidigare år) och en omfattande 40% (Birgit Lindgren Ödén mot senare år). Under första delen av 08 fortsätter Inger Hedman medan Katharina Andersson tillträtt som utbildningsledare för inriktningar mot senare år. Övrig personal vid kansliet fortsätter sina anställningar från föregående år. VFU-arbetet förfogar över en resurs motsvarande 1,3 tjänster, campusutbildning, Lp90 och distans sammanlagt 1,2 tjänster på drygt 1000 studenter fördelade på 20-talet inriktningar. Konferenser Kansliet har under året deltagit i 2-dagarskonferensen i Karlstad som är gemensam för Lärarutbildningskonventets medlemmar, utbildningsledare, VFU-samordnare, RUC-ansvariga och kommuner. Lärarutbildningskonventet har haft ytterligare fyra konferenser under året där också Högskoleverkets (HSV) 2-dagars dimensioneringskonferens ingår. I år deltog förutom LuNs ordförande och chefen för lärarutbildningen också Micael Melander från HS-inst och Ingrid Nordqvist från P-inst som höll seminarium på temat En tugga verklighet - om nätverk och adjungerade adjunkter i lärarutbildningen. Tre konferenser har hållits inom Pentaplussamarbetet (se nedan samverkan) och två med Mittuniversitetet. Till detta kommer flera VFU-konferenser (se nedan). Kansliet har också medverkat vid oktoberkonferensen för länets rektorer som arrangeras av högskolans RUC-organ (PUX). Utvärderingar Alla utvärderingar i lärarutbildningskansliets regi baseras på en femgradig skala och finns utlagda i sin helhet på lärarutbildningens hemsida under Utbildning/utvärderingar. Inriktningar under 06 utvärderades med en alltför låg svarsfrekvens. Hel utbildningen utvärderades i december 07 för studenter som antagits ht04 (tidigare år) och ht03 (senare år). Också denna utvärdering gav alldeles för låg svarsfrekvens. Inriktningarnas undervisning om betyg och bedömning har också undersöktes genom enkäter till undervisande lärare. Ett försök att utvärdera det nya AU1 genom att lägga till programspecifika frågar i kursvärderingarna provades också. Samverkan med regionen Det nya samverkansavtalet har undertecknats av samtliga partnerskolekommuner och gäller för alla studenter antagna från och med ht07. En studie har gjorts av de många olika samverkansformer som förekommer inom lärarutbildningen (http://www.hig.se/rekt_kansli/fnyl/protokoll/2008/bilagor/bil_5,8.pdf). Många inriktningar arbetar målmedvetet för att få högskolans utbildning och den skolförlagda utbildningen att samverka. De inriktningar som ännu inte påbörjat detta arbete kommer att under våren 08 uppmärksammas på de krav som nämnden ställt vad gäller samverkan. En utförlig beskrivning av alla samverkansprojekt finns i årsredovisningen från PUX. Samverkan med andra lärosäten Penatplussamarbetet1 är livaktigt och ger flera viktiga bidrag till utvecklingen av lärarutbildningen. Så har under året en ansökan till Pentaplus styrelse om en fortsättning på kvalitetsarbetet med examensarbeten bifallits med drygt kr. Tre möten har hållits under året varav ett på HiG, ett i Örebro och ett på Mälardalens högskola. Samarbetet med Mittuniversitetet fortsätter. En gemensam ansökan för att få medel för att tydliggöra lärarstuderandes mobilitet inom utbildningen och avhoppen

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning Redaktörer: Åsa Cornelius och Gunlög Bredänge Design och omslag: Eva Spångberg Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita, Västerås 2011

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I www.hsv.se Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer