F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag Verksamhetsberättelse Samverkansrådet 105

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105"

Transkript

1 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus 15 Kontaktpersoner Lp90 16 Lokala samordnare 17 Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Grundutbildningsstrategi 27 Forskningsstrategi 33 G r u n d u t b i l d n i n g Utbildningsplan Lärarprogrammet /300 hp 37 gäller t o m intaget h06 Utbildningsplan Lärarprogrammet /300 hp 45 gäller fr o m intaget h07 Utbildningsplan Lärarprogrammet 90 hp 59 Bil 1 till utb planen: Utdrag ur PM för VFU 67 Rutiner vid risk för underkännande av VFU 75 Avtal för samverkan mellan lärarutbildningen vid 77 Högskolan i Gävle och kommunen Bil 2 till utb planen: Portföljexamination t o m intaget h06 81 och distans h07 Examinationsportfölj lathund 83 Bil 3 till utb planen: Examensarbetet t o m intaget h06 85 Bil 4 till utb planen: PM om inriktningar 89 Söktal, planeringstal, antagningstal F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95 P U X Verksamhetsuppdrag Verksamhetsberättelse Samverkansrådet 105 Ö v r i g t Direktiv/tilläggsdirektiv lärarutbildningsutredning 113 Kanslibeslut 125

2 2

3 Övergripande

4

5 KALENDARIUM Datum Aktivitet Ansvarig/a Lokal Tid Målgrupp Måndag-tisdag juni LLU-uppföljning Lottie Hultgren Finnström Hudiksvall Onsdag 18 juni Luk-möte Roy Nilsson Färila Måndag 18 augusti Tisdag 19 augusti Onsdag 20 augusti LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Upprop nya stud Valhall 08:30-11 Onsdag- Torsdag augusti LLU dagar Lottie Hultgren Finnström Bollnäs-Ovanåker Måndag 25 augusti Onsdag 27 augusti UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Pux AU Margareta Bäckström 08:30-12 Torsdag 28 augusti VFU info distans Lottie Hultgren Finnström ca 15 Onsdag 3 september LLU-dag Lottie Hultgren Finnström Sandviken Torsdag 4 september VFU-info alla nya studenter Lottie Hultgren Finnström Valhall Torsdag 4 september LSO möte Lottie Hultgren Finnström sal 99: Tisdag 9 september Möte med rektorer Lottie Hultgren Finnström Hudiksvall Onsdag 10 september Torsdag 11 september Grundutbildn.beredn Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Tisdag 23 september Lärarutbildnings- Konventet Roy Nilsson Onsdag 24 september Torsdag 25 september Info studenter Roy Nilsson Valhall UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 1. Kalendarium08,

6 Måndag 29 september LuN Roy Nilsson 21:410 09: Onsdag 1 oktober Samverkansrådet Margareta Bäckström Tisdag 7 oktober Torsdag 9 oktober LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Lärarutbildardag LuK Valhall 9-16 Fredag 10 oktober Skolledarkonferens Söderhamn Tisdag-Onsdag oktober Dimensioneringskonferens Roy Nilsson Tisdag 21 oktober Tisdag 21 oktober SVIT Regionalt VFU-möte Margareta Bäckström Göran Fransson Lottie Hultgren Finnström Gävle Lärare inom Lärarutbildningen, studenter, lokala lärarutbildare, skolledare Torsdag 30 oktober Tisdag 4 november Onsdag 5 november Måndag 10 november UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Grundutbildn.beredn Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Pux AU Margareta Bäckström 08:30-12 LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 Onsdag 19 november LSO möte Lottie Hultgren Finnström Söderhamn 9-16 Torsdag 20 november UFK-möte Svante Brunåker 13-14:30 Måndag- Tisdag november Torsdag-fredag november LuN Roy Nilsson 21:410 23:401 Nationellt VFU möte Lottie Hultgren Finnström Stockholm :15-15 Fredag 28 november Pentaplus Tisdag-Onsdag 9-10 december Lärarutbildningskonventet Roy Nilsson Linköping 1. Kalendarium08,

7 Måndag 15 december Torsdag 18 december LuK-möte Roy Nilsson 99:501D 09:15-12 UFK-möte Svante Brunåker 13-14: Kalendarium08,

8 6

9 7 EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå. Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om dels 180 eller 210 högskolepoäng (grundnivå), dels 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng (avancerad nivå). För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. I annat fall avläggs examen på grundnivå. Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade områden, som kan innehålla kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå: ett allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng innefattande tvärvetenskapliga studier, en eller flera inriktningar om minst 60 högskolepoäng mot ett ämne eller ämnesområde och en specialisering om minst 30 högskolepoäng. Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 15 högskolepoäng vara verksamhetsförlagda. Minst 15 högskolepoäng per inriktning skall också vara verksamhetsförlagda. För undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs sammanlagt 180 högskolepoäng. I stället för inriktning och specialisering krävs omfattande yrkeserfarenhet och en relevant högskoleutbildning om 90 högskolepoäng eller motsvarande utbildning. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs 210 högskolepoäng. För undervisning i modersmål krävs en inriktning om minst 90 högskolepoäng inom relevant ämnesområde. För undervisning i grundskolans tidigare år krävs minst 210 högskolepoäng. För examen på avancerad nivå krävs 240 högskolepoäng inklusive kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock inte yrkesämnen i gymnasieskolan, krävs 270 högskolepoäng inklusive en respektive två fördjupning(ar) om minst 90 högskolepoäng i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). För examen på avancerad nivå krävs kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 90 högskolepoäng och i gymnasieskolan minst 120 högskolepoäng inom ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Mål För lärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att förverkliga förskolans, fritidshemmets, förskoleklassens, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.

10 8 Kunskap och förståelse För lärarexamen skall studenten - visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga grund, och om relevanta metoder inom verksamheten samt visa insikt om aktuella forskningsfrågor, - visa kunskap om lärande och undervisning, - visa kunskap om läs- och skrivinlärningens och matematikens betydelse för barns och elevers kunskapsutveckling, och - visa kunskap om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten och vid presentation av ämnesstoffet. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten dessutom - visa mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning. För undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dessutom - visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt god kunskap i betygssättning. Färdighet och förmåga För lärarexamen skall studenten - visa förmåga att omsätta kunskaper i ämnen eller inom ämnesområden och om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser så att alla barn och elever lär och utvecklas, - visa förmåga att förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund, - visa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, - visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet och delta i ledningen av denna, - visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare, - visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna, och

11 9 - visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller ämnesområden. För lärarexamen på avancerad nivå omfattande 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng skall studenten dessutom - visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat. Värderingsförmåga och förhållningssätt För lärarexamen skall studenten - visa självkännedom och empatisk förmåga, - visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. Självständigt arbete (examensarbete) För lärarexamen om 180 högskolepoäng och 210 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. För lärarexamen om 240, 270, 300 och 330 högskolepoäng skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoängeller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. Övrigt Av examensbeviset skall det framgå vilka inriktningar och specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd. För lärarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensordning.

12 10

13 11 Lärarutbildningsnämndens ledamöter 2008 Carin Röjdalen ordf HS-inst, företrädare för lärarna Göran Nordström vice ordf N-inst, företrädare för lärarna Christina Hultgren ledamot N-inst, företrädare för lärarna Bengt Nilsson ledamot HS-inst, företrädare för lärarna Åsa Morberg ledamot P-inst, företrädare för lärarna Charlotte Engblom ledamot HS-inst, företrädare för lärarna Xiaoqin Wang ledamot N-inst, företrädare för lärarna Göran Fransson ledamot P-inst, företrädare för lärarna Janaki Strömberg ledamot Företrädare för studenterna Elin Eriksson ledamot Företrädare för studenterna Margareta Högberg ledamot Extern representant mn.se Jan-Erik Liljergren ledamot Extern representant Margareta Bäckström PuXsamordnare Adjungerad Roy Nilsson Föredragande Carina Franzon Sekreterare

14 12 Lärarutbildningsnämndens beredningar 2008 Forskningsberedningen: Grundutbildnings beredningen: Beredningen för Lärarprogrammet 90hp: PuX AU: Christina Gustavsson, P-inst Annica Gullberg, N-inst Roger Kvist, HS-inst Lennart Gustafsson, Söderhamn, ord Jonnny Engström, Bollnäs, suppl Jan-Erik Liljergren, Gävle, ord Walter Nordkvist, Gävle, suppl Studentrepresentant, vakant Kristina Andersson, N-inst, sekr Carin Röjdalen, LuK, föredragande Kia Sundberg Kimhag, P-inst Lena Svennberg, N-inst Micael Melander, HS-inst Janaki Strömberg, studentrepr Eva Eklund, Bollnäs Lisa Kristensen, Hudiksvall, suppl Tomas Larsson, Ovanåker Inga Malm, Söderhamn, suppl Anne Åkerlöf, Sandviken Suppleanter: Åsa Morberg, P-inst Helena Lindström, N-inst Carin Röjdalen, HS-inst Roy Nilsson, LuK, föredragande Kommunrepresentanter: Walter Nordkvist, Gävle Stefan Mueller, Ockelbo Inga Bostrand, Gävle, suppl Lärarrepresentanter: Ingegerd Gudmundsson, P-inst Björn Ansnes, N-inst Kenneth Håkansson, HS Studeranderepresentanter: Veronika Lönner Lottie Hultgren Finnström, LuK, föredragande Kristina Andersson, LuK Barbro Berglind, Sandviken Bertil Lundquist, Bollnäs Margareta Högberg, Söderhamn Roy Nilsson, LuK Tore Nilsson, Gävle Margareta Bäckström, LuK, föredragande

15 13 Lärarutbildningskansliets personal och ansvar 2008 Organisation Chef för lärarutbildningen Bitr. chef för lärarutbildningen Administratör/sekreterare 100% VFU-handläggare och dataansvarig (fr tills vidare) PUX samordnare VFU-handläggare, dataansvarig, sekreterare PUX ( ) 80% Roy Nilsson , (1404), % Carin Röjdalen Carina Franzon % Amelie Bomark % Margareta Bäckström 100% Marie Nilsson Utbildningsledare Lärarprogrammet 90hp och ansvarig VFU + uppföljn HSV-utv 50% Lottie Hultgren Finnström Utbildningsledare distans grundskolan, ma/no förskola Nv-Te 30% Björn Ansnes Sekreterare forskningsberedningen, Lp90 + uppfölj HSV-utv 20% Kristina Andersson Studievägledare 50% Satu Moberg Vfu-placering distansstudenter 10% Vakant Uppgifter som rutinmässigt förekommer, utan prioriteringsordning: Bereda ärenden till LuN. Chefen för lärarutbildningen har huvudansvaret för beredning av ärenden men kan vid behov delegera ärenden till utbildningsledare. Leda LuN:s beredande organ: Grundutbildningsberedningen, Fo-beredning, LP90-beredningen, Dist.utbild.beredningen. Organisera VFU-placering, VFU-information: Möten med lokala samordnare (LSO) och med HiG-lärare. Administrera det nätbaserade placeringssystemet. Kontraktskrivning.

16 14 Utbildningsinformation: Besvara frågor av mer komplicerad natur om utbildningen och informera vid upprop, inför val och vid informationstillfällen. Delta i kansliets andra utåtriktade aktiviteter t.ex. möten med institutionskanslier, lärardagar med HiG-lärare och lokala lärarutbildare (LLU), och LuN:s möten/konferenser samt Samverkansrådets möten. Utarbeta informationsmaterial: Utbildningskatalog, utbildningsbeskrivningar, broschyrer, riktad information till LLU och LSO och andra som arbetar med lärarutbildningen. Listor över valbara kurser inför val. Organisera och uppdatera lärarutbildningens hemsida. Beställa programkurser från HS-, N-, P-, T- och V-institutionerna till samtliga inriktningar Delta i nationella konferenser och organisera konferenser för lärarutbildningens räkning.: Lärarutbildningskonventet och andra nätverk (Utbildningsledare, VFU, Förskola m.fl.). Delta i samverkan med andra lärosäten: T.ex. Pentaplus och MIUN Delta i utvecklandet av lärarutbildningen: Initiera förändringsarbete och leda av LuN tillsatta arbetsgrupper, stödja och initiera nätverk mellan HiG-lärare och LLU Bevaka utbildnings och forskningspolitik Administrera LuN:s forskningsmedel: Administrera och bevaka fördelning av fo-medel. Leda arbetat med att utarbeta en forskningpolicy och övriga frågor runt forskning. Leda studeranderådet. Delta i externa utvärderingar och vara remissinstans: HSV:s granskningar, departementsutredningar etc. Utarbeta och utföra programutvärderingar Delta i studievägledning av studerande och tillgodoräknande av kurser: I första hand arbetar alltid den studievägledare som arbetar inom lärarutbildningen med studievägledningsfrågor. Kansliet arbetar med studerande som kommit efter i utbildningen, studerande som har en äldre oavslutad utbildning som vill fortsätta, studerande från andra studieorter. Tillgodoräknande görs av ämnesföreträdare, undantaget gäller hela 20p-block av AU där kansliet tillgodoräknar med stöd av ett LuN-beslut. Kansliets personal underlättar för studenten att hitta rätt i de frågor där institutioner och studievägledare har huvudansvaret.

17 Kontaktpersoner Inriktningar/Allmänt utbildningsområde vid Högskolan i Gävle Inriktning/AU-kurs Ansvarig kontaktperson e-post telefon 026- Svenska Micael Melander Historia Bengt Nilsson Engelska Mia Mårdberg (Helena Wahlström) Religion Birgit Lindgren-Ödén Id-hälsa Per-Erik Ervasti Ma-No grundskolan Göran Nordström Eva Borgegård Ma-Fy A och B Helena Lindström Johnny Bustad Ma-Bi A och B Helena Lindström Christina Hultgren Ma-Nk A och B Helena Lindström Christina Hultgren Skapande möten (mot fsk) Elisabeth Björklund Nv-Ma-Te (mot fsk) Björn Ansnes Jan Grenholm Sv-Ma Micael Melander Eva Borgegård Sv-En Micael Melander Mia Mårdberg Sv-So Micael Melander Kenneth Håkansson AU 1/Perspektiv på läraryrke Micael Melander Lena Svennberg AU 1/Estetisk lärprocesser Moonkee Horne AU 2/Värdegrunden i ett Sarah Ljungquist demokratiskt samhälle AU 2/Ledarskap och lärande Margareta Severfeldt Didaktik inom AU Åsa Morberg Pedagogik inom AU AU3 Uppdaterad Inger Ahlgren Ann-Katrin Swärd Christina Gustafsson Michael Gustavsson Christina Hultgren

18 16 Kontaktpersoner vid Högskolan i Gävle Lärarprogrammet 90 hp Område Ansvarig kontaktperson e-post telefon 026- Utbildningsledare Lottie Hultgren Finnström Bitr. utbildningsledare Monica Hallström VFU-ansvariga: Lottie Hultgren Finnström Marie Nilsson Antagningsenheten Maria Strand Öhman Svenska Carin Röjdalen Engelska Mia Mårdberg (Helena Wahlström) Id-hälsa Per-Eric Ervasti Matematik Helena Lindström Fysik Hans Wigö Kemi Lars T Andersson Biologi Naturkunskap Introduktion till läraryrket Christina Hultgren Barn och ungdomars villkor Harry Berg och utveckling Värdegrunden i ett Sarah Ljungquist demokratiskt samhälle Ledarskap och lärande Ingegerd Gudmunsson Uppdaterad

19 17 Verksamhetsförlagd utbildning Lokala samordnare Mellan de kommuner som tar emot lärarstudenter och Högskolan i Gävle har avtal tecknats. I varje kommun finns lokala samordnare som planerar i samråd med högskolans organisation och kommunens skolledare för varje studentents placering. Kommuner där Högskolan i Gävle har ramavtal för partnersamverkan: Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Tierp Älvkarleby Skolor/Kommuner där Högskolan i Gävle har ramavtal för samverkan: John Bauer gymnasiet i Gävle Avesta Orsa Mariehamn Andra kommuner Heby Östhammar För distansstudenter har Högskolan i Gävle även avtal med enskilda skolor i andra delar av landet. Lokala samordnare i regionen Bollnäs Förskola - Christina Bratt grundskola - Gymnasium Gymnasiet Bengt Karrberg Gävle Förskola - Bo Sundström grundskola Borgarskolan Birgitta Wåhlstrand Polhemsskolan Anders Jonsson Vasaskolan Walter Nordkvist Komvux Britt Hintze John Bauer Eva Jansson gymnasiet Hofors Ingemar Kalén

20 18 Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Förskola - grundskola - Gymnasium CFL - Centrum för flexibelt lärande Tierp Älvkarleby Raija Engström Lisa Kristensen Anita Båth Britt-Marie Thelin Anette Johansson , Tomas Larsson Anne Åkerlöf Olsson Ingrid Persson Dan Jonsson Christina Gunnarsson Eva Gunnerud ,

21 19 Verksamhetsplan för tiden mars 08- mars 09 för lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Antagen av LuN Verksamhetsplanen har utarbetats under perioden januari-mars i en dialog mellan Lärarutbildningsnämnden (LuN) och chefen för lärarutbildningen. Planen innefattar de delar av verksamheten som inte hör till LuN:s och lärarutbildningskansliets normala arbetsrutiner. Till kansliets rutinuppgifter hör bland annat arbetet med verksamhetsförlagd utbildning, utbildningsinformation, samverkan med regionens kommuner, bevakning av utvecklingen av lärarutbildningen nationellt, studerandekontakter, information till lärare och annan personal och beredning av ärenden till LuN. Planen presenteras i tabellform och visar inriktningen. Under årets lopp kan annat tillkomma och omprioriteringar göras. En kolumn används för målbeskrivning en för resurser/verksamhet och en för ansvarig. Mål Resurser/Verksamhet Ansvarig HSV:s utvärdering Bevakning och uppföljning av utvärderingsrapporten som kommer i mars08. Eventuella åtgärdsförslag till LuN. Arbetet med revidering av allmänt utbildningsområde avslutat Bolognaprocessen, uppföljning av fattade beslut. Speciell uppmärksamhet skall visas studerande och behovet av information. Uppföljning av utvärdering av nätverk. Arbeta för ökande andel forskningsmedel Utvärdera: Första nya AU1 En ny utvärderingspolicy utarbetas. Gemensamt utformade utvärderingar i samarbete med andra lärosäten Kvalitetssäkra examination Kvalitetssäkra examensarbeten Fortsatt satsning på utökade kontakter med institutioner Utb.ledare (IHN,KAD), Rapport under våren 08 Informationstillfälle för studenter planeras. När? Begrepp, alla delar och inriktningar engagerade på något sätt. Planering inför det fortsatta arbetet utformas Utarbeta instrument utföra utvärderingen under tidig vår 08. Några djupintervjuer utförs med studenter. Samarbete inleds så att institutionernas kursvärderingar kan utnyttjas. Samtal förs med Pentaplus om intresse kan finnas. Ny ansökan till Pentaplus utarbetas i samarbete med övriga lärosäten (20 kkr) Fortsatt arbete med anslag från Pentaplus enligt ansökan. Projektledare skall snarast utses. Tvärinstitutionella mötesplatser för lärarutbildare. Kansliet deltar i Institutionsmöten varje termin Chefen för lärarutbildningen Kristina Andersson Chefen för lärarutbildningen Katharina Andersson Forskningsberedningen Inger Hedman IHN/KAD Ordförande LuN/Chefen för lärarutbildningen Chefen för lärarutbildningen Ordf. LuN/Mia Mårdberg. LuK

22 20 Följa upp antalet examina och antalet avhopp. Åtgärdspaket, intervjuer, enkäter. Extern granskning av forskningsansökningar Åtgärder med anledning av lärarutbildningsberedningen Undervisning inom inriktningar om betyg och bedömning i grundskola och gymnasium Kriterier utarbetas för undervisningsklassade kurser Ny Bolognaanpassad Utbildningsplan för Lp90 EU-ansökan, återkommande kompetensutveckling för verksamma lärare Utforma kompletteringsnormer för lärare med ofärdiga examina inom 1-7 och 4-9 utbildning Utredningsperson utses :- Vissa medel avsatta i fo-beredningens budget Under hösten 08, trots att beslut inte kommer förrän under våren 09. Ansökan särskilda medel. Uppföljning av utvärdering. Förslag på åtgärder Behandlas av LuN under våren 08. Tillämpas under våren 08. Beredningen för Lp90 I samråd med PUX undersöka möjligheten att göra en EU-ansökan, Christer Sjöström, m.fl. Chefen för LU/ Lottie Hultgren Finnström/ Carin Röjdalen Fo-beredningen Chefen för lärarutbildningen Inger Hedman/Katharina Andersson Chefen för Lärarutbildningen Lottie Hultgren Finnström PUX-samordnaren Chefen för lärarutbildningen Ansvarig campusutbildningen Kommentarer Diskussionen om lärarutbildningsnämndens forskningsmedel måste fortsatt prioriteras. HSV:s granskningsgrupp ifrågasatte tydligt den nuvarande fördelningen. Fördelningen av resurser mellan nämnderna har en historisk icke rationell grund som bör ifrågasättas. Revideringen av AU fullföljs och inriktas mot den reviderade Bolognaanpassade utbildningsplanen. Detta innebär att AU3 utarbetas så att examensarbetet för samtliga tidigarelärare blir möjligt att utföra både med en omfattning av 15hp på grundläggande nivå och på avancerad nivå omfattande 30hp. Valmöjligheter och informationspolicy utreds under 08. VFU-ersättningen för studerande utanför partnerskoleregionen (främst distansstudenter) undersöks med avseende på svårigheter att rekrytera lokala lärarutbildare om HiG:s ersättning är alltför låg jämfört med ersättningar från andra högskolor. En uppföljning av utvärderingen av undervisningen i betyg och bedömning görs. En ny utvärderingspolicy fastläggs. Det finns oroande tecken på att en mycket liten andel av de studerande som påbörjar en lärarutbildning har tagit ut sin examen efter normal studietid. En undersökning gjord av kansliets personal tyder på att endast 35% av de som påbörjat en lärarutbildningen under de tre första åren har tagit ut en examen. Detta förhållande ska studeras närmare. Antalet avhopp från utbildningen verkar också ligga på en hög nivå. För lärarutbildningsnämnden och lärarutbildningskansliet Roy Nilsson Chef för lärarutbildningen

23 1 21 Årsrapport för Lärarutbildningsnämnden/Lärarutbildningskansliet mars 07-mars 08. Årsrapporten ges i år en mer kortfattad utformning med hänvisning till bilagor och andra redan utarbetade dokument. Resultatrapporten som tidigare utformats ligger sist i redovisningen. Nämnden Lärarutbildningsnämnden (LuN) har haft två tvådagarsmöten inklusive konferensdag (november 2007, mars 2008), två endagsmöten och ett halvdagsmöte under perioden. Under konferensdagarna deltar förutom nämndledamöter prefekter från HS-, N- och P-institutionerna, lärarutbildningskansli och representanter från forskningsberedningen, grundutbildningsberedningen och LP90-beredningen. Lärarutbildningsnämnden har under perioden genom arbetsgrupper drivit frågor om AU-revidering, studentgenomströmning och kommunsamarbete. Det positiva utfallet av den kollektiva beställningen av kurser inom AU1 till fyra institutioner visar att det råder ett gott samarbetsklimat. Nämnden fattade beslut om en Bolognaanpassad utbildningsplan. Högskolan i Gävle valde då att, till skillnad från flertalet andra lärarutbildningar, satsa på ett 30hp examensarbete på avancerad nivå. Flertalet andra lärosäten har utnyttjat den speciella skrivning för lärarprogrammet som medger att två 15 hp arbeten skrivs. Både en grundutbildningsstrategi och en forskningsstrategi för nämndens ansvarsområde beslutades under perioden. Högskolans gemensamma strategidokument utarbetades också under samma tid med nämndens strategidokument som bas. Arbetet för att öka nämndens andel av högskolans forskningsmedel har fortsatt med viss begränsad framgång. Samtliga styrdokument och ärenden som behandlats/beslutats av nämnden finns utlagda på lärarutbildningens hemsida. För protokoll/bilagor se: Kansliets personal samt ledamöter i LuN och dess beredningar framgår av länken: Högskoleverkets utvärderargrupp besökte högskolan inom arbetet med att utvärdera samtliga lärarutbildningar i Sverige. Besöket avlöpte väl. Rapporten väntas i mitten av mars. Grundutbildning och inriktningar I lärarutbildningen antogs under hösten 07 sammanlagt 265 studerande. Totalt inom lärarutbildningen var under hösten 1006 studerande registrerade på kurser. Grundutbildningsberedningen har under perioden haft 4 protokollförda sammanträden och LP90-beredningen 3 möten. Inga förändringar av utbudet av inriktningar har gjorts under året. Till hösten 08 startar N-institutionen en speciell profil med utökad ledarskapsutbildning som förläggs så att den studerande läser ytterligare 60 hp under samma totaltid som den normala lärarutbildningen. Forskningsverksamhet Forskningsberedningen har haft sex protokollförda sammanträden under året. För budgetåret 08 disponerar nämnden sju miljoner av högskolans interna forskningsanslag vilket motsvarar 9,8 procent av Högskolans totala interna medel. Under 07 var motsvarande tal 5,7 miljoner och 8,3 procent. Medel till forskning inom temagrupper som har ett nära samarbete med skolor i regionens kommuner prioriteras. Fördelningen av medel framgår av bilaga 47:1 på länken En doktorand i matematikdidaktik har påbörjat sin

24 2 22 forskarutbildning vid forskarskolan i didaktik vid Örebro universitet. Under året utgav LuN en antologi i sin skriftserie, Söderhamnsmodellen mentorsstöd för nybörjarlärare i yrkesutveckling och lokal skolutveckling med Åsa Morberg och Lennart Gustafsson som författare. Lärarutbildningskansliet Tjänsten som biträdande chef med ansvar för campusutbildningen vid lärarutbildningen omfattande 70% av tjänst har fortfarande inte varit möjlig att tillsätta. Under 07 och första delen av 08 valdes en tillfällig lösning med två befattningshavare som fyllde den vakanta tjänsten. Under 07 har två utbildningsledare arbetat, en med tjänst omfattande 30% (Inger Hedman mot tidigare år) och en omfattande 40% (Birgit Lindgren Ödén mot senare år). Under första delen av 08 fortsätter Inger Hedman medan Katharina Andersson tillträtt som utbildningsledare för inriktningar mot senare år. Övrig personal vid kansliet fortsätter sina anställningar från föregående år. VFU-arbetet förfogar över en resurs motsvarande 1,3 tjänster, campusutbildning, Lp90 och distans sammanlagt 1,2 tjänster på drygt 1000 studenter fördelade på 20-talet inriktningar. Konferenser Kansliet har under året deltagit i 2-dagarskonferensen i Karlstad som är gemensam för Lärarutbildningskonventets medlemmar, utbildningsledare, VFU-samordnare, RUC-ansvariga och kommuner. Lärarutbildningskonventet har haft ytterligare fyra konferenser under året där också Högskoleverkets (HSV) 2-dagars dimensioneringskonferens ingår. I år deltog förutom LuNs ordförande och chefen för lärarutbildningen också Micael Melander från HS-inst och Ingrid Nordqvist från P-inst som höll seminarium på temat En tugga verklighet - om nätverk och adjungerade adjunkter i lärarutbildningen. Tre konferenser har hållits inom Pentaplussamarbetet (se nedan samverkan) och två med Mittuniversitetet. Till detta kommer flera VFU-konferenser (se nedan). Kansliet har också medverkat vid oktoberkonferensen för länets rektorer som arrangeras av högskolans RUC-organ (PUX). Utvärderingar Alla utvärderingar i lärarutbildningskansliets regi baseras på en femgradig skala och finns utlagda i sin helhet på lärarutbildningens hemsida under Utbildning/utvärderingar. Inriktningar under 06 utvärderades med en alltför låg svarsfrekvens. Hel utbildningen utvärderades i december 07 för studenter som antagits ht04 (tidigare år) och ht03 (senare år). Också denna utvärdering gav alldeles för låg svarsfrekvens. Inriktningarnas undervisning om betyg och bedömning har också undersöktes genom enkäter till undervisande lärare. Ett försök att utvärdera det nya AU1 genom att lägga till programspecifika frågar i kursvärderingarna provades också. Samverkan med regionen Det nya samverkansavtalet har undertecknats av samtliga partnerskolekommuner och gäller för alla studenter antagna från och med ht07. En studie har gjorts av de många olika samverkansformer som förekommer inom lärarutbildningen (http://www.hig.se/rekt_kansli/fnyl/protokoll/2008/bilagor/bil_5,8.pdf). Många inriktningar arbetar målmedvetet för att få högskolans utbildning och den skolförlagda utbildningen att samverka. De inriktningar som ännu inte påbörjat detta arbete kommer att under våren 08 uppmärksammas på de krav som nämnden ställt vad gäller samverkan. En utförlig beskrivning av alla samverkansprojekt finns i årsredovisningen från PUX. Samverkan med andra lärosäten Penatplussamarbetet1 är livaktigt och ger flera viktiga bidrag till utvecklingen av lärarutbildningen. Så har under året en ansökan till Pentaplus styrelse om en fortsättning på kvalitetsarbetet med examensarbeten bifallits med drygt kr. Tre möten har hållits under året varav ett på HiG, ett i Örebro och ett på Mälardalens högskola. Samarbetet med Mittuniversitetet fortsätter. En gemensam ansökan för att få medel för att tydliggöra lärarstuderandes mobilitet inom utbildningen och avhoppen

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Utbildningsplan

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Dnr 248/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 210-240 högskolepoäng Teacher Education for Pre-school, Pre-school

Läs mer

PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum

PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum 1 PUX Pedagogiskt utvecklingscentrum PROTOKOLL 2009:1 PUX:s samverkansråd Sammanträdesdatum 2009-02-13 Närvarande: Barbro Berglind Sandvikens kommun Mikael Björling Högskolan i Gävle, N-inst Walter Nordkvist

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Förskollärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: LGFLP Förskollärarprogrammet Early Years Education Programme

Läs mer

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Gäller fr.o.m. höstterminen 2007 Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng pééåá~ä=bçìå~íáçå~ä=qé~åüéê=mêçöê~ããéi=vm=üáöüéê=éçìå~íáçå=åêéçáíë= hìêëåáî W=^î~åÅÉê~Ç=åáî = péåçåç=åóåäék=

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Lärarutbildningsnämnden Dnr: 478/2008-515 UTBILDNINGSPLAN Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4

Inventering med avseende på kompetens vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Inventering med avseende på vad gäller examensrättsansökningar. Bil 15:4 Dokumentet är ett försök att strukturera de krav som ställs av lärarutbildningsutredningen inför en ansökan av examensrätt. Varje

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23 Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan 300/330 högskolepoäng Master of Arts in Secondary Education Upper Secondary School 300/330 higher education credits 1 Fastställd i Utbildnings-

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Minnesanteckningar från RUC-konferens den 21-22 maj 2007. Från PUX deltog Margareta Högberg, ordförande och Margareta Bäckström, samordnare.

Minnesanteckningar från RUC-konferens den 21-22 maj 2007. Från PUX deltog Margareta Högberg, ordförande och Margareta Bäckström, samordnare. 1(5) Bilaga 28:2 2007-05-28 Bilaga 2 Minnesanteckningar från RUC-konferens den 21-22 maj 2007. Från PUX deltog Margareta Högberg, ordförande och Margareta Bäckström, samordnare. Skolverkets regeringsuppdrag

Läs mer

VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014

VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet VFU-DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2013-2014 INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR STUDENTER, VFU-LÄRARE OCH REKTORER Denna information

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Examen 210 högskolepoäng, grundnivå. Degree of Bachelor of Education Compulsory School Earlier Years.

Examen 210 högskolepoäng, grundnivå. Degree of Bachelor of Education Compulsory School Earlier Years. 1(12) Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 högskolepoäng med ämnesinriktning Programkod LAÄMN Teacher education 210/240/270/300/330 higher education credits Examen Lärarexamen, avsedd för undervisning i

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school 1(13) Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school Basdata Nivå: Avancerad Programkod: GYLAR Inriktningskod specialidrott: GYLAR-SPID

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp UTBILDNINGSPLAN Sida 1 av 11 Programkod: GLM01 Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits Denna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 12.30 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarutbildning, 60 poäng. Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan. Lärarutbildning, 60 poäng. Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Lärarutbildning, 60 poäng Högskolan Kristianstad Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-04-10 Diarienummer 707/333-03 1 INNEHÅLL Sid Centrala styrdokument...3

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik Fastställt datum 2014-12-12 FTK Dnr: 2014/389 4.3.1 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå som

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer