und~g!s~v~~~~ ;r~~~~~~m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "und~g!s~v~~~~ ;r~~~~~~m"

Transkript

1 r e rr Den 17 mars inleds en «ampanjvecka mot apart ~eid i Sydafrika. ISAK, Isolera Sydafrikakommitten, kräver bl a att regeringen skärper lagstiftningen mo.t svenska investeringar i Sydafrika. I Göteborg ordnar den lokala ISAK-gruppen tillsammans med facket på SKF en debatt med företagsledningen om företagets investeringar i Sydafrika. ISAK vill väcka opinion inför riksdagens översyn av den s k Sydafrikalagen som kommer i maj. Lage kom till 1979 och förbjuder,ka företag att nyinvestera Sydafrika. Företag får dispens - Lagen efterlevs inte. Företa ~år dispenser för nyinvesteringa. JCh de kan kringgå lagen på många sätt, bl a genom leasing av maskiner, indirekta företags förvärv och licenser till sydafrikanska firmor, säger ISAK:s ordförande Lennart Renöfält. Sen lagen kom till har de svenska företagen i Sydafrika växt med 25 procent. Men enligt Renöfält kommer riksdagsutredningen trots det inte att föreslå en skärpning av lagstiftningen. - Därför går vi nu ut med ett upprop som vi ska publicera när utredningen släpps i maj, där vi kräver att lagen skärps och att dess tilllämpningsområde utvidgas till att gälla också handeln med Sydafrika, 0r Rcnöfält. Köpbojkott På ett 40-tal platser ska de lokala ISAK-grupperna dra igång en kon ~entbojkott mot sydafrikanska ' 1>r, bl a färsk frukt och konserver. Man ska göra en inventering av livsmedelsbutikerna och dela ut Lil<ä~Vikiigt nu som tidigare att isolera S yda!r.~o~~~ flygblad till konsumenterna. Angola klarar längre av att stödja ISÄK deltar också i en internationell kampanj för frigivandet av de försök från Sydafrikas sida att för vårt stöd till ANC och Swapo ännu - Frigivandet av Toivo är ett befrielserörelserna. Därför behövs politiska fångarna Nelson Mandela bättra sitt internationella anseende. mer idag, säger Lennart Renöfält. och Herman Toivo Ja Toivo. De är Det förändrar inte situationen för Han tror dock att Sydafrikas utspel kommer att försvåra opinions-. ledare för befrielserörelserna ANC de tusentals politiska fångar som och Swapo i Sydafrika respektive sitter i Sydafrikanska fängelser, säger Lennart Renöfält. Namibia. arbetet, eftersom Sydafri-ka framställs som "fredligt" i massmedia. Sedan ISAK planerade kampanjveckan har mycket hänt. Bl a har - Apartheid finns fortfarande - Fredsförhandlingarna med Angola Och Mozambique ser jag 'Herman Toivo Ja Toivo frigivits kvar och det är lika viktigt nu som inte som en eftergift. Tvärtom utnyttjar Sydafrika ländernas utsatta och Sydafrika har inlett fredsförhandlingar med grannstaterna An att försvaga den rasistiska regimen i tidigare att isolera Sydafrika, för läge för att försvaga ANC och Swapo. Pretoria, säger Lennart gola och Mozambique. Renöfält. SUSANNE PALME und~g!s~v~~~~ ;r~~~~~~m bedriver Isolera ~ydafrika- sar kunde offra åtminstone en fördel att dp.t par11llellt kornmitten en kampanj mot en bråkdel av denna kam- med deportationspolitiken apartheidsystemet och rasis- panjinsats till att beskriva sker vissa reformer för att men. Kampanjveckan, regel- människoförtrycket, utsug- utbilda och utveckla ett slags bundet återkommande, är ningen och deportationerna i medelklass av andra svarta. tidsmässigt väl vald. Det var Sydafrika. IYessvärre har En minoritet knyts till det den 21 mars 1961 som mas- några socialdemokrater, till härskande skiktet, den översakern av fredliga svarta de- exempel Olle Göransson, väldigande majoriteten sål-. monstranter i Sharpeville näst intill stött näringslivets las ut - ännu ett försök till ägde rum. kampanj. splittringspolitik. Information om Sydafrika Sydafrikapolitiken kan, om Stödet till de demokratiska behövs; det visar inte minst den ska byggas på solidari- krafterna sker, från svensk den pinsamma debatten tetsprinciper, bara ha två sida, redan på många nivåer: kring den svenska så kallade grundläggande utgångs- stöd till ANC, befrielserörel- Sydafrika-lagen. Näringsli- punkter: isolering av apart- sen. Kyrkliga bidrag till de vets organisationer bedriver heidsystemets företrädare krafter som inom de religinu en hård kampanj för att och kraftigt stöd åt landets ösa organisationerna arbetar få bort alla restriktioner för demokratiska krafter. Isole- mot apartheid, arbetarrörelsvenska investeringar i ra- ringspolitiken förs med viss sestöd till den demokratiska sistlandet. Det vore ju ändå framgång inom kulturens fronten UDF, samarbete med =============================::::;i 'Jckså innefatta ekonomin. 0 varen 1984 och sportens sfär; den bör den starka, framväxande fackliga rörelsen. Det är mer än lovligt naivt, I detta solidaritetsarbete när Göransson menar att tar en stor del av de svenska apartheidsystemet luckras folkrörelserna del, liksom de upp om företagen behandlar politiska partierna, givetvis sina arbetare väl. Det är för moderaterna frånräknade. all del ett självklart krav, Detta arbete måste fortsi:itmen ändrar ju inte ett spår ta och kan med fördel också det faktum att miljoner svar- kombineras med konkreta ta deporteras till så kallade aktioner till förmän för de hemländer, berövas medbor- många politiska fångarna i garskap och utpstängs från rasistlandet. ANC-ledaren varje spar av mänskliga fri- Nelson Mandela, fängslad i och rättigheter. mer än två decennier, är hcir Apartheidsystemets försva- den främsta symbolen. ISAK - ISOLERA SYDAFRIKA kommitten, Barnängsgatan 23, Stockholm, Tel: 08/ ,Pg

2 Skärp lagarna mot Sydafrika 0 Lennart Renöfält är ordförande I Isolera Sydafrika-kommitt6n. Han menar att bojkotten mot Sydafrika borde sllärpas lstillet för att liber UserH. R iksdagsman Olle- Göransson js), ledamot I den parlamentariska sydafrikakommitten, har sagt sig vara beredd att slopa lagen om förbud mot svenska investeringar i Sydafrika och Namibia.. Del är eu allvariict ullmwle.p<'ll. ett underkannande av den ~ ~ l on i Sverige som eller au ha följl lagens tillämpning och ulvecklin11en Sydafrika kommit till heh andra alulsai..er. Enligt Göransson Ar del bättre all stöqja befrielseron!lser och fackel än att utvidga förbudet mot investeringar. Vartor slålla dessa mot varandra? Ett utvidga! förbud mot investeringar är. ett Oltal stöd lid befrielsekampen. Om Görans.son anser att stbdel till befrielserorelsttna lr viktigt, var!or dl inte lyssna pl d«u syn pl svenska investeringar? De uppmanar enlydigt till förbud mol alla ulländska investeringar. Del Ar viktigt att I della samman ' ~"!,>Alla I minnet all det enligt, ~ansk ~ 'Ar.strafibar1 all ullala sig ni. ekonomiska sanktioner. Detta leder med nödvindi8het till alt det Ar rvlrt att Il fram klara ultalanden mot Investeringar eran organisationer oom arbetar Oppel Inne I Sydafrika. Det Ar dock up_pe~ att det bland den svarta befolknilieen finna en mycket bred enighet Olll alt, utl&ndska invateringar ulg6r ett itniltigt stöd till apartheldreipmen och darför bör avvecklaa. F6rbudet mot investeringar i Sydafrika har varit verknings.löst, menar Göransson. Hans slutsats blir alt lagen bör las bort. Vi haller inom antlapartheidr6relsen med om alt lagen i sin nuvarande Conn i ston sett vwil verkningslös när del gäller au stoppa svenska företags investeringar. Isofera.Sydafrikakommi!Un asak> har kritisera! dispensgivningen och mena I alt den undttgrävt lagens syfte. Vi har också krävt au lagens tillämpningsomride borde vidgas till all liven - om.falla leasing, indirekta förelagsfö<vlrv och licenser. De kryphål som funnits bör med andra ord tappas till. Runl om i världen plgår del opinionsarbete och diskussioner om au inlr>ra.anktioner mol Sydafrika. Ju starkare del trycket blir pl Sydafrika, desto störn: blir pressen pl regimen au inte bannlysa United Democratic Front och de former som del nya kraftiga molslåndet mol apartheid lar sig. Sverige bör vara med och öka trycket pl rasistregimen. J.. ~R~ I januari besökte jaa och några andra ledamöler i den så kallade Sydalrika-kommitlen några av frontslatema i södra Afrika. Jag var i Zimbabwe, Zambia och Lesolho. Eft~r vår hemltomsl gjorde bl a en del ullalanden, som har lolkals olika i massmedia. Ef\er att del nu snurrar runt i några veckor vet väl knappast nlgon var jag står i dessa frlgor. Llll mig därför med egna ord ~ogöra för min syn. Lå et I aura Alrik Under de senaste veckorna har vi kunnat ta del av rapporter om att Mocarnbique och Sydafrika har underteckna! ell fredsavtal. Det Ar nalurligtvis positivt au länder slular låss, men tro inte att detta belyder en omsvängning i Sydafrikas avskyvärda apartheidpolitik. Med mililära, ekonomiska och andra medel har-sydafrika försal! många av frontslalema i en sådan situation all deras självständighet är holad. För befnelserörelsema, ANC och SW APO. minskar handlingsutrymmet och för den svarta befolkningen inne i Sydafrika kommer rasatskillnadspolitiken att fortsålla. Kamptrn mot apartheidpolitiken måste dårför gå vidare med ökad styrka. l t~r rlo ~ll opi lo Självk lart är det viktigaste och mest erfekt1va att vi snarast far FN:s säkerhetsråd all enhälligt totalbojkolla Sydafrika. Även i IMF och andra internationella organ, där ländernas regenngar har sate och slämma, är det nödvändigt att Sveri ge ännu hårdare driver dessa frågor. Det är först när vi får med oss andra lä.nder som sanktionerna kan bli framgings rika. Folkrörelser, kyrkor och andra orgamsationer, sam har in temationella kontakter och samarbetsorgan, måste också känna sill ansvar för att intensifiera kampen mot apartheid. Varför inte någon form av anti-apartheid-fond för att där med stimulera de internationella kontakterna? Tiddcroi., de ~l \af lång Lid all driva en opinion internationelll. Därför måste vi 1 Sverige-arbeta vidare på de områden där vi år suveräna Vi mlste fortsätta att via vårt utve-cklingsbistånd stödja fronstaterna ekonomiskt och tekniskt. Apartheidens offer. befnelser6relsema och flyktingarna från krigs och krishärjade 4.. mråden är andra angelägna insatser. I den tilläggspropost1on.som rqeringen redovisade häromdagen, kan jag till min glädje konslatera all kraf\iga uppräkningar sker. Frthandelsprincipen mellan l.åndema innebär att Sverige inle ensidigt kan förbjuda handeln mellan Sydafrika ocw Svenge. Däremot menar jag att på många områden skulle bå de privata och statliga (öretag frivillig_t kunna hitta alternativa leverantörer av varor. Till exempel: Ar det nödvändigt att ko.. pa vin frln Sydafrika? Räcker inte det utbud av vinsorter som redan finns? Vi som konsumenter, kan inte vi mera konsek "'Vent efterfråga varor från andra länder? Det ftnns alllså. som jag ser det, massor av områden där vi kan öka vår aktivilet. Slle lc lörefflg~ Till sist de svenska dotterföretagen tett tiotal) 1 Sydafrika, ska de få vara kvar eller inte? Jag menar att de bör kunna det om vi med lagliga medel och överenskommelser kan få dem all inte utvidga sin verksamhet. Någon form av sociala åtaganden för de svarta arbetstagarna borde också vara förk.nippal med deras fortsatta existens. Kampen mot apartheid måste alltså utkämpas pl många områden. Milet Ar all pi. fredhg väg störta en minoritetsregim som fortfarande slir vakl om den vites överhöghet och därmed på del mesl brulala sätt förtrycker de svarla. I den kampen är det viktigt att vi inte fokuserar hela vårt intresse till svenska förelags vara eller inte vara i Sydafrika. Ulan alt r6ja alltför mycket av Sydafrika-kommillearbelel hoppas jag all vårt slutresullat skall bli ett väl avvägt förslag, frln La, vilket vi kan driva kampen mol apartheid vidare. OLLE GÖRANSSON " ' \ Maria Lei&sner : rt:t;:mtt:wt:itit'\ytttttttzr:t}tt};::;:::::::::::::t}::: Expre9'.6l 11 ~l/j -3'7 ' Nationell egoics)m- ~ "Inte ska vi stllj. la till trassel för vlra svenska företag!" Olle Göransson, socl aldemokrat I Sydafrl- kautredni~en, lir ha Wlt denna symboliska replik under arbe tet med att se över Sydafrlkaiagen. Han väjer inte för att deklarera att la&:en mot nyinvesteringu i Sydafrika lika vlj kan rivas upp. I all sin enkelhet Ulustrerar Göranssons replik socialdemokraternas egenuiga inatällnlng till utrikespolitiken. Moralen i utrikespolitiken existerar enbart där den cer fler jobb. Detta är ett mönster som lterkommer i utrikespoli tik slvil 10m i handelspohtik och bistlndspolitik. Den ~~f~~:=; d;~~:~~: sekventa strypnineen av Riksdagen Torsd c 22 n kl (frågesvar. arbe-umlenum' u-landsimporteo pl t.ekoomrldet och den 1ynner li1en aktiva vapenf6ralljnlngeo till linder med pl- ~~d~lg~:~~~~t o: jobben Kår ln sår moralen uti Det lr... inlrkll& k.lmla att tvlas deb&t- ~ t.n med-.jdemokn ter Rlr au hwvp dem - beboftl av en lac.om hejdar svenska fl retqs expanaloo 1 del rulatl1ka Sydafrika. Det lr deua ooclaldemoknt.er som l oppo91.tlom 1WJninJ hic:iwlj ajlled :ttf~; ~tli!: motat SVJenlika lnveat.e ~i:.!.=:c. blotle existens l Sydafrllr.a stärker apartheidsysteme~ De matar Sydafriku mllitlrmakt med avancerad telnolori. FönQg9u vluter slussas in som skatte-' medel i förtryckarmukineriet. De.tvingas &eta.ja för autällda som eör virn~ O I oppo1iuon häcklad~ JOCia.ldemokrauma tnit ~::;;t~~%rze~nt:;,;:~~~1 Sydafrika. 1kn'wr Maria UiunerfbildenJ. plikl Svenska fackförbund aom rest l Sydafrika vel beriitta att arbetarna inte t>. handlu annorlunda pl de svenaka dotterbolaaen in pl andra lydafrikanska!öretac. H23: Rand Daily Mail (SA), Mor 26, '84 (abr) European MPs to form an anti-apartheid group Mall Correspondent OSLO. - Dutch parliamentarians,h;ive decided to form a Europeaa parliamentarians organisation against apartheid. a Dutch M~ from the Labour Party. Mr Jacques Willage, said in Oslo. Norway, at the weekend at the hearing againsl atleged South African destabilisation of its neighboursr. Together with former Christian Democrat and member of the Dulch Parliamenl. Mr Jan Scholtens, Mr Willage has sent letters lo p.arliamentarians in several European countnes. inviting them lo help in setting up such an organisation. " We have received positive responses from about 30 people in nine counlries, among those. all the five Nordic countries," he said. Mr Witlage said this parliamenlary group would try lo establish a forma.i headquarters somewhere in Europe, wtth ltatson offlc1als spread around in many counlries. Frlean är inte hur mycket det kost.ar lltt varu sohdarisk med de sva~ kamp för demok.n lj. f'råcan är i stället hur 11 kan ha ti116tit sveo&ka fort!la&g att under sa 16ng tid bidra till och byggaa upp ett sadant männi5koförakt.ande system. Socialdemokraternas in - ternationella solidaritet har snabbt bantats ner till. nationell ego1!>m 1 rct;t rinasställn1ng upptalker dt! att del!i.nw-arl.'..i.r de sve~ ka storföreta-.:en som bt:ho ver hjälp och stöd än Syd afrikas rösträtt.slösa svarta miljonbefolkning. Solidaritet med San - vik - inte med Sow.ew ~ k 'del d """' llocialdemoknlemas Alma majrop lyder numera'! Socialdemor..raterna och moderaterna verkar nu ha ex.akt samma kurs i Sydafrikapolitiken. Den lumstella.tionen skulle ha majoritet i riksdagen. Skall social demokrater och moderate:- - tillsammans sanka Sydal tikalagen? SSU och bro derskapare - var ir ni?..$wler ni upp pl att slakta 1 :sydafrikalqen? Era röster ~ verkar sv.aaa!!'llarla LelH-r FPU-ord.föraru!e

3 C6 : The Star (S.-\), Jan 23, ' 84 US Democrats attack SA and threaten new sanctions By Neil Lansen, Tbe Star Bureau 'WASHINGTON - lo a television deba.te broadcast countrywide, tbe Democratic Party's froot-running presidential candidate, Mr Walter. Moodale; denounced Soutb Africa's race policies and threatened sanctioos - including curtailment of SA landing rights in tbe US - uh-..p progress was made in elimin ( ' ng apartheid.. Two other presidential candidates - Senator Gary Hart and former Se.nator George McGovern...,. joioed in tbe denunciatioo of Soutb Africa. Mr McGovern refer-,.wi.{lg to the SA Goveroment as '!ouodrels" and "one.of tbe worst governments in tl!e world". Tbeir åttack came during a three-bour debate amoog all eight candidates for the Democratic Party oominaiioo. Watcbed by millions of viewen at jmime ti.nre, tbe debate is regarded as one or tbe most importaot event.s of tbe presideotial campaign; tbe perfonnance of tbe andidates is certain to influence oext _mootb's primary vote in New Hampsbire. 1be debate was st.eered towards Sbutb Africa by. a b~ct member al tbe studio audience fllo askqd wbat lhe candidates woujd do "beyond rbetoric" about apartheid. Most of tbe candidates indicated an eagemess to reply but only Mr Mondale, Mr Hart and Mr McGovern Wert! given tbe chance by tbe master of ~remonies, TV penooality Phil Dooahue. Mr Mondale, vice-president in the Carter Administration. said: -nm is a great moral issue and we bave got to stand up to il. I think we should do IOIDe specific things. "We oaght not to let"(soatb Africa) sell Krugernmds in this country. _we ougbt not to let AmericaD businesses invest additional amounts, and we ought to make cerwn our.military embargo is ~ t6 anj1hing.that bas to do direcuy or indirectly witb police acti vities.: "And I tjaink tbat if t:bey don't ~e progress, we ougbt to ca. sider cancelling SoaU. African Airways rigbls to land in u.e UDlted States. "The US should atand up for something and sbow that beliefsbl human rights are not jast pallinc but real and important in all al our lins." llr MmdaJe claimed that wt.m be waa vice-presicleat u.e Carter A cflniiliatration laad cllanged "yean of cynical bebatioar"' and had. IRlpported blad dem.lods for is became tbe Soada Afriam are majority nale and DO cti9crimina- prmnding tjae day)iglds oat ol A&- tion... - borohiag raida jast ill tbe The US, be sa id, waa ~en last few dajs.... ~ -i...t Africa as "So I Uaink tlle fint Wng we..._., ba-.e to do is break tills Dcirwme country..._t Be recaded negoöating wit.b Mr auuw comtnctin enppment, John Vonrter in Vienna: "I dell- recopilling that id Soa~ Africa vered a messaee to IWD. ID no..,. 70" are dealing wi~ oae ol tbe cert.ain tenns that tbe Alperican want Gotea WDtUts ill tbe world." people woald not tolerate pod re-. Be aald constnactin eagagelatioas wit.b bis natioa uw be ment wbat raalted..._ US made significant procrw in tbe fgfttp policy wa blwld -.Ut elimination al apartheid. Jllll are apimt ratller U.. wllat Be laad told Yr Vonter that yoa are far'". lf tbia waa not done. it wu tlle ~tar Bart. a military affairs policy of tw us to tana auc:tmm spertafist wbo is tippect - poai OD Soath Africa miw it became ble Yice-presideatiaJ nomiaee Ws.... _ _,. :rear rather tban w1...;_ u.e -- - ~ expedsiv'i:: -- - Former Senator McGcrrern, wi- DOmmation, a.aid be woajd propme dely regarded u tbe cancudate legislation lo atop US illdutry wiu. tbe sm.ijjest cliiuee. ol get- from illteating in bill 'Afriol ~ tiq tbe nominatioa, uid: --nais les tbeft... parantee al fair (Reap.a) Administ.rat.ioe.bas let laboar pnctiw in tllat cioantry. tbe Soath.Africa& Gowtwwut olf tbe book". Be..W DOt make any lous or..granb" Yailable--all So.tll Be accwd tbe administrat.ioe Africam coakl åare in t11em. of doing DOt.b.ing to press btl :!.::,!d aet a limetable and Africa to grant indepepmoi:e td -----:- for~ Gowamoeut of Namibia or "on anjtöal ebe" 8oat.b Africa to lift 11p to apecific mdil tbe Cubana left AneDla- '"Now &'DU ol dm:m>c:ratiatiaa - wl il that'1 red berrin&. lle... tlley did nat meet._ dewdtines, '-nae 1wo pi obleml are emtirely 1 ~ ~ au-oat '"""'llli.'.: diffueat and oae ol tlle nam. lladctiom, w u.id.. there are C.ban ron. 111 ~ ~ 4: The Guordi an (Br L Jr 31, '84 South Africans in court Four ~outh Africans and three British businessmen appeared before Coventry mag1strates yesterdav charged with attemptfog to - evade a United Nations prohibition order on the export ot strategic goods to South A!rica. The South A!ricans were rernanded in custody until next Monday. The Britons were bailed to appear beforp. Coventry magistrates again on May 14. Hendrix JacObU6 Botha, aged 49. of the White House Hotel, London, is charged wil'h beini; concerned in t1he expoctation o! gas cylinders in an attempt to evade the UN prohtbiuoa orde-r in M.a rd!. Steph.anus Johannes de J.ag«, aged 49, and William Randolph M~elerlmmp, aged 42,. both. of the Wlltlte House Hotel, and Jacobus Francals le GNnee, ai?ed 38, of Oak Tree Avenue, Hazelwood, PrttoriJ, South Africa, are cha.rged With belng concerned witji Ute exportatton o! magnetrons in June Derek Wiltred Salt,.i.rect.59, of Westcll.((e Drtve, Coventry the man aging directot of D. w'. Salt (En~neertng) Lt.d of Coventry, ls oharged 'fritlit betor concerned with the exportatfo!l of a quantity ol coolers In Se1). tember Michael Gardiner, aged 515, ot Coly House, Colyford, Devon thp chairman of D. W. Salt (Engineering) Ud., nd a dit eetor of FoHe Way Securltlu Ltd., of Seaton. Devon, 11 charged with exporting a quantity o! magnettons. Michael Swann :tged 33, of- Oalitz, Mlldrlth' Royston. Heartfordshire, an export. buytr, wu rharaed ll'itb r.xport1ng magnetrons. H16: rne Gu o r aion ( Br) I Apr 2, '84 (oor) ambassadc~ recalled B~ :\ifk t1.,.., The Sot. _.. n amh;,ssa dor t0 L Mr.\fara1s Steyn. ha, hn' n recalled to Pretor1a ir1 the wake of re newed allegalions of illegal arms running from Britain to South Africa. The mo, e follows the appe;irance at Co, entry magistrates' court on Saturday of!our South A!ricans and one Brit' n charged wit h ille2ally t'xporting mili ta ry t'quipment to South Africa. It 1s understood that the allegations involve a South African corporation named Armscnr, which is t>acked by the Prrloria government and whi ch has deyrlopcd a range of sophisticatcd infantrv "eap~ns as wcll as missiles and rockl'l launchers. The South African foreirn minister. :\lr Pik Botha. sa1d in a statement th.at hc was recall ing.mr Stcyn for "urgent consultation " about the allegations He confirmed that thr d<'ci sion was linked to thc arrests Il\ Covcntry but tan no de ta1ls. In srparate incidents in 1982 a firft secretary, H. M. van der Klashorst, and a junior w~r ta.nt officer, Joseph Klue, were w1thdrawn from the l"mbassv at short notice alter crimma'j allegat1ons. Two othcr senior diplomats are known 10 ha ve becn t he SUbject O( Curt exc.han ~ CS be twcen London and Preloria. It, was, no t clcar las1. night ho" lhe South Afnran Go\'crn. ment. believed Mr Steyn could help 1n Pretoria.

4 300 arbetare avskedades vid ASEA i Sydafrika Arbetarna vid ASEA Eleclric Soutb Africa bar under 1983 strejkat vid inte mindre än tre tillfällen. De har krävt högre lön och den senaste strejk.en var en protest mot att en arbetare avskedats. Arb<tarna vid ASEA:s kab<lfabrik i Rosslyn strax utanför Prctoria hade enligt tidningen Rand Daily Mail vägrat utföra privat arbete lt en överordnad på en lördag. Hela den svarta arbetsstyrkan, omkring 300 man, gick då i strejk - varefter ASEA South Afnca avskedade allihop! I Sverige ar ASEA:s verksamhet mindre omtalad in de andra sven ;ka OOlagcn i Sydafrika. tu Elcctrolux, Atlas Copco. D<t s)dafrikanska bo1a,n lr bara till en mindre del lgt av ASEA i Sverige och d! "rålcnas" inte verksamheten. Proletärens samtal med produk- 11onschef Lacera:rH på ASEA Kabel 1 Stockholm ir betecknande: "Inte ett ASEA-företag" - ASEA i Prctona år inte ett.\sea-förctag. Vi har bara en mindre del av aktics1ockcn. Kabel har for övrigt inte med detta att 1'Öra. Du får vil tala med moderbolaget. H22: Stor (SA), Mor 24, '84 Men du måste väl känna till strejkerna och att tre hundra man avskedats~ - Det har 1ag inte hört. Men Jag vet att de haft en del oro därnere, sen de nya fackföreningarna släpptes fna. -Och att avskeda samtliga lr ju ett si.tt att fl iging förhandlingar. Men att sl skulle ha skett dlrncre känner jaa inte till. Den som troli1en är rätt man att svara pl fria:or om utvecklingen vid ASEA i Sydafrika heter Douclu Rril. Douglas nn Reis lr nrkstlll de direktör I ASEA Kabel las van Rels lr styrelseltda.,ot I ASEA Electric Soul~ Afrlca. Douelas nn Rels h., nril nrk stlllande direktör i ASEA Eltclric South Afrlca. Ty lrr lr Doua;las nn Rel.s pli semester. Alldeles bortsett frln moderbolagets avvisande attityd när det sydafrikanska bolaget förs på tal, sa finns alltså den svenska industrins naggskepp etablerat i hägnet av apar1- heidregimen. Lönekrav pli 40 cent Strejkerna vid ASEA i Sydafrika startade i maj i år. Den första strejken gällde lönekrav som fackföreningen MA WU (Metal and Allied Workcrs Union) lagt fram. Nä.st! strejk kom i början av aucustl då 300 arbetare lade ned jobbet. Kravel var en löneökning pi 28 cent mer 1 timmen. Bolaget hade enhgt n) hetsbyrln "Solidarity Proletären nr 93, 30 dec 19/IJ - J Jan / "De svartas mobilisering och ökade inflytande kan knappast hejdas" skrev svenskt näringsliv i en propagandaskrift för investeringar i Sydafrika, utgiven i vd ras. Fast de svenska intressena i landet gör givetvis sitt bästa för att hejda mobiliseringen - nyligen sade ASEA South Africa upp 300 arbetare efter en strejk. News Service' utlovat en löneöknin& pi 40 cent, men den I augusti fick arbetarna veta au bara 12 cents plslaa skulle utbetalas. Arbetarna tvingades tillbaka till arbetet efter bara tre dagars strejk nlr ledningen utflrdade ultimatum - börja arbete eller llmna fabriken. Den tredje strejken utbröt den 2 oktokr. Tidning~n Rand Daily Mai/ i Sydafrika skrev: "En svenskt företag, ASEA Kabel, har avskedat 327 arbetare - hela den svana arbetsstyrkan - vid Rosslyn nlra Prctoria eftc"r en tredaaarsstrejk i protest mot ett avskedande. uppaer en talesman för MA WU. Arbetarna lade ned arbetet i protest mot avskedandet av en kollega som, påstls det, vägrat utföra privat arbete it en överordnad på en lordag." ASEA vägrade Atcranstllla den avskedade arbetaren och utställde nytt ultimatum till de strejkande - återgå eller försvinn. Bolaget började ockd. anställa arbetare fran andra fabriker till kabclfabriken i Rosslyn. Den 28 oktober sades arbetarna upp - " ett sätt att fl ig.lng '150 secret companiesdon't give information AT LEAST 150 companies in Soulh Africa are exempt by ministerial decree from dl~closing information and are operating in secrel, accord ing to the depuly registrar of companies. Mr Hans Coetzee. The files on "secret" companies are removed from circulation and are not available to public scruliny in the company's offlce. Mr Coeuee said tbere wett aboul 1~ comranies operating ln "secret', bul many of these were maior companies with subsidiaries thal pushed the figure even hlgher. He uid the "secrel" companies lncluded businesaes lnvolved In amu, petroleum and strateglc minerals, and companies lnvolved wllh "senjilive" t.rad1jl1t partoers. Il some of the lntormation was revealed, It could dam age South Afrlca on the world market, be said: In terms of an amendrneot to the Companles Act of 1978, the Minister may probibit the dllclosure of, and exempt a compadj from, the obligation to dllcloee Information. He aald comi)anies affecled would be lnvol ved In atrateclc trade and Il would be In the publlc lnterest not to m&ke tbe lnfonnalioo avallablt. He 111ld, bowever. ~t &11,.. ooe invesucatidc I comp&ni exempteti under t11em ~ liooa could apply to tbe recl> trar for lnfonhauon. The...,.. bt.ered a~ and tbe - of tbe compdj would tall be releued. be llld. In t.enm ol tlle ~ Act, a cornpanj mmt diaclc-.i to the RePtrar of Oom. panis lta ~ a~ lbe namtl Ud ~.. I ta dlrecton. tlle otflciala clll the company, Ull PU andaphereofin~~lilll butl.nell, tm aure ca~ and bow awiy..,_ \a.i beea 111'*1 and Ull D.&U)9 ol tbe abarebolden- - s.a,.a. förhandlinpr.. som den svenska ASEA--direktören uttrycker saken. I det llget tvingades arbetarna till rctrltt. Enli&t Benny FarrofT. prcsssekretcrare vid MA WU, bar ledningen nu Ateranstltllt 2SO av arbetarna medan resten fortfarande står som avskedade. Nya kontrakt De Ateranstlllda arbetarna har tvingats skriva pl nya anstlillningslcontrakt som bland annat föreskriver oblisatorisk övertid, nlgot som MA WU absolut vänder sig emot. Detta lr-den senaste informationen Prolttlren kunnat fa om utvecklingen vid ASEA-fabriken i Sydafrika. ASEA:s engagemang i Sydafrika gir inte au förneka. Hllndclscrna pa det sydafrikanska bolaget med samma namn och verksamhet som ASEA i SvC"rigC" slir dessutom knock--out pi näringslivets egen propaganda om förhållandena i Sydafrika. S1 sent som i april i år utkom pamfletten ''Sydafrika och svenskt nlringsliv'', utgivc"n av något som kallar sia Näringslivets internationella rid. De många vackra orden om den "vilgärnine" som sve företas utför genom au fin Sydafrika, förvandlas tiu mörd"-.1 ironi nlr den verkliga bilden av svenska företap ascrande i skyddet av apanheidreaimen uppdagas: "Företaaen i Sydafrika... är medvetna om att aenomförda ocb planerade sociala satsningar ir en nödvändighet för att na finna och bthllla kval rad arbetskraft... Pi senan>-' har od:si den svarta personalen i ökad omfattning börja1 organisera sia i fackliga Ymft)anslu1- ningar. En sidan utvecklin& se!> av dotterföretagens ledningar som naturlia." Och 1 denni uppvisning i verkhghetsförfalsknin& skriver "Nåringsli vcts internationella råd":.. Att hilla en folkmajontet pt1ht1skt kuvad och utanfbr en ok.ad materiell vlilfärd anses av de s10- ra företagen (ASEA.South Afnca är Pretorias trc"dje största industri. red:s anm) anses avde!>sa företag varken som mdjligt eller önskvlrt". PEITER JOHANSSON ASEA I Sydafrika: Höga vinster - nya insatse ASEA:s engagemang i Sydafrika saknas i den statliga Sydafrikautredningen fran Orsaken är att dessa svenska investeringar inte räknas som dotterbolag då moderbolaget äger mindre än 50 procent a\' aktierna. Fakta är dock att ASEA Electnc South Africa Lim1ted hör till Sydafrikas snabbast växande företai!-. och att lo procent av ASEA:s u1- landsanställda finns vid fabnkc"rna i Sydafrika. I huvudstaden Pretoria har ASEA en transformatorfabnk och i Rosslyn när Prcto n<i ligger drn ale1udla kabelfabriken. Flest anställda ASEA ar del svrnska förc"t3g_ som. ävc"n om bolage 1 inle formellt vill kännas \Id det. har Oest anställda i Sydafrika. Affarerna kan beskrivas som lysande. 1972/73 kbptc ASEA kabclfabri ken i Rosslyn och darcfter har det rullat pl i.mycket snabb tak1 ASEA har bl a Utmärkt sig geno m att bryta mot FN-embargot for handel med divarande Rhod"ra. - Vi kan inte vägra levc"ra 1111 Rhodesia eftersom S)da 1 har normala handelsrelatioh...,,,, med Rhodes1a, blc'' sv111rct frin kabelfabrikens chef Strategisk produktion ASEA:s dotterbolae: 1 Sydafrika lr snabbväxande och ~pelar naturligtvis en mycket framskju ten roll i exemptl\1s apartheidregimens livsviktiga encre1projckt. Vinsten är redov1- sadc's siffran 17 pro("c'nls a,~k_astning. Hir 1 Sveng_C" förnekar ASEA. dijc"ktdrer!ankarna mdl<tn Vasterås och PrC"toria: en ht?i urpiz111 frår... Solidant\ NC'ws '.erv1n... bli modcrbolåttet g6ra t n n~ In' ntrnng i sitt sydafrikanska cnj!:agi.: man&. i form "' t'tt lån pi 21 miljoner rand (cirka L~8 m1ijune :- 1c._ronor) ull "oak t1 n~cn.. 1 Prctona.

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Maj 2012. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte

Läs mer

»Gör ni då inte åtskillnad?«

»Gör ni då inte åtskillnad?« »Gör ni då inte åtskillnad?« RUNE FORSBECK»Gör ni då inte åtskillnad?« Boken ingår i serien Folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika och är producerad med stöd av Sida via Nordiska Afrikainstitutet

Läs mer

INNEHÅLL 04. 10. 13. 16. 18. 19. Fredrik Sundqvist

INNEHÅLL 04. 10. 13. 16. 18. 19. Fredrik Sundqvist 2panorama.lupef.se LEDARE 03. Euron var valutan som en gång för alla skulle få det europeiska samarbetet att bli en världsmakt som på allvar kunde konkurera med USA som världens ledande ekonomi. I stället

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

sjöbefälen piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is no paper tiger

sjöbefälen piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is no paper tiger sjöbefälen Tidskriften för sjöbefäl utgiven av sjöbefälsföreningen Nr 8 december 2012 årgång 1 piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN ATT KOMMA FRAM TILL MÅLET ÄR BARA BÖRJAN PÅ RESAN EN ANTOLOGI OM HUR FLYGET TOG SVERIGE UT I VÄRLDEN OCH HUR RESANDET HÄNGER IHOP MED FRAMTIDENS JOBB, VÄLSTÅND OCH VÄLFÄRD VARFÖR DENNA ANTOLOGI? Snabba,

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

På väg mot befrielsen Svensk solidaritet med kampen för befrielse i Södra Afrika

På väg mot befrielsen Svensk solidaritet med kampen för befrielse i Södra Afrika På väg mot befrielsen Svensk solidaritet med kampen för befrielse i Södra Afrika Bernt Jonsson På väg mot befrielsen Svensk solidaritet med kampen för befrielse i södra Afrika Nielsen & Norén förlag Boken

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

03. 20. 22. 23. 10. de nya moderaterna den Segerrika vägen mot mitten. ChEFrEdAKtör. AVg. ChEFrEdAKtör

03. 20. 22. 23. 10. de nya moderaterna den Segerrika vägen mot mitten. ChEFrEdAKtör. AVg. ChEFrEdAKtör 1 panorama.lupef.se ledare 03. I Svenska dagbladet den 24 oktober förra året skrev statsvetaren Peter Santesson en artikel där han kartlade hur ordet ideologi använts i riksdagsanföranden mellan 2002

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

3,4 2,4 2,7. fusk är absolut otänkbart, säger han. sid 4 5

3,4 2,4 2,7. fusk är absolut otänkbart, säger han. sid 4 5 GULDSPADEN, 2011 Lördag 10 september 2011 svd.se/naringsliv Duon som stigit 2 000 procent sedan 2000 PATRICIA HEDELIUS, arknad&börs sid 14 15 i år 23,9 STOCKHOL NASDAQ DOW JONES OXS i går Composite Industrial

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 122 Maj 2011 LEDARE Kritiska EU-fakta ges

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WORKSHOP ON CONSENSUS AS A METHOD OF DECISION-MAKING... 4 THE LOESJE-WORKSHOP... 5 JUBILEE-2000 CAMPAIGN... 7 PRAGMATIC SOLUTIONS OR ABSOLUTE PRINCIPLES...

Läs mer

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och KVINNOR I INDIEN Förtryck Förtryck och och motstånd Indien har genomgått radikala förändringar på 90-talet, från att ha varit en mer eller mindre självförsörjande nation tvingades landet strukturanpassa

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer