und~g!s~v~~~~ ;r~~~~~~m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "und~g!s~v~~~~ ;r~~~~~~m"

Transkript

1 r e rr Den 17 mars inleds en «ampanjvecka mot apart ~eid i Sydafrika. ISAK, Isolera Sydafrikakommitten, kräver bl a att regeringen skärper lagstiftningen mo.t svenska investeringar i Sydafrika. I Göteborg ordnar den lokala ISAK-gruppen tillsammans med facket på SKF en debatt med företagsledningen om företagets investeringar i Sydafrika. ISAK vill väcka opinion inför riksdagens översyn av den s k Sydafrikalagen som kommer i maj. Lage kom till 1979 och förbjuder,ka företag att nyinvestera Sydafrika. Företag får dispens - Lagen efterlevs inte. Företa ~år dispenser för nyinvesteringa. JCh de kan kringgå lagen på många sätt, bl a genom leasing av maskiner, indirekta företags förvärv och licenser till sydafrikanska firmor, säger ISAK:s ordförande Lennart Renöfält. Sen lagen kom till har de svenska företagen i Sydafrika växt med 25 procent. Men enligt Renöfält kommer riksdagsutredningen trots det inte att föreslå en skärpning av lagstiftningen. - Därför går vi nu ut med ett upprop som vi ska publicera när utredningen släpps i maj, där vi kräver att lagen skärps och att dess tilllämpningsområde utvidgas till att gälla också handeln med Sydafrika, 0r Rcnöfält. Köpbojkott På ett 40-tal platser ska de lokala ISAK-grupperna dra igång en kon ~entbojkott mot sydafrikanska ' 1>r, bl a färsk frukt och konserver. Man ska göra en inventering av livsmedelsbutikerna och dela ut Lil<ä~Vikiigt nu som tidigare att isolera S yda!r.~o~~~ flygblad till konsumenterna. Angola klarar längre av att stödja ISÄK deltar också i en internationell kampanj för frigivandet av de försök från Sydafrikas sida att för vårt stöd till ANC och Swapo ännu - Frigivandet av Toivo är ett befrielserörelserna. Därför behövs politiska fångarna Nelson Mandela bättra sitt internationella anseende. mer idag, säger Lennart Renöfält. och Herman Toivo Ja Toivo. De är Det förändrar inte situationen för Han tror dock att Sydafrikas utspel kommer att försvåra opinions-. ledare för befrielserörelserna ANC de tusentals politiska fångar som och Swapo i Sydafrika respektive sitter i Sydafrikanska fängelser, säger Lennart Renöfält. Namibia. arbetet, eftersom Sydafri-ka framställs som "fredligt" i massmedia. Sedan ISAK planerade kampanjveckan har mycket hänt. Bl a har - Apartheid finns fortfarande - Fredsförhandlingarna med Angola Och Mozambique ser jag 'Herman Toivo Ja Toivo frigivits kvar och det är lika viktigt nu som inte som en eftergift. Tvärtom utnyttjar Sydafrika ländernas utsatta och Sydafrika har inlett fredsförhandlingar med grannstaterna An att försvaga den rasistiska regimen i tidigare att isolera Sydafrika, för läge för att försvaga ANC och Swapo. Pretoria, säger Lennart gola och Mozambique. Renöfält. SUSANNE PALME und~g!s~v~~~~ ;r~~~~~~m bedriver Isolera ~ydafrika- sar kunde offra åtminstone en fördel att dp.t par11llellt kornmitten en kampanj mot en bråkdel av denna kam- med deportationspolitiken apartheidsystemet och rasis- panjinsats till att beskriva sker vissa reformer för att men. Kampanjveckan, regel- människoförtrycket, utsug- utbilda och utveckla ett slags bundet återkommande, är ningen och deportationerna i medelklass av andra svarta. tidsmässigt väl vald. Det var Sydafrika. IYessvärre har En minoritet knyts till det den 21 mars 1961 som mas- några socialdemokrater, till härskande skiktet, den översakern av fredliga svarta de- exempel Olle Göransson, väldigande majoriteten sål-. monstranter i Sharpeville näst intill stött näringslivets las ut - ännu ett försök till ägde rum. kampanj. splittringspolitik. Information om Sydafrika Sydafrikapolitiken kan, om Stödet till de demokratiska behövs; det visar inte minst den ska byggas på solidari- krafterna sker, från svensk den pinsamma debatten tetsprinciper, bara ha två sida, redan på många nivåer: kring den svenska så kallade grundläggande utgångs- stöd till ANC, befrielserörel- Sydafrika-lagen. Näringsli- punkter: isolering av apart- sen. Kyrkliga bidrag till de vets organisationer bedriver heidsystemets företrädare krafter som inom de religinu en hård kampanj för att och kraftigt stöd åt landets ösa organisationerna arbetar få bort alla restriktioner för demokratiska krafter. Isole- mot apartheid, arbetarrörelsvenska investeringar i ra- ringspolitiken förs med viss sestöd till den demokratiska sistlandet. Det vore ju ändå framgång inom kulturens fronten UDF, samarbete med =============================::::;i 'Jckså innefatta ekonomin. 0 varen 1984 och sportens sfär; den bör den starka, framväxande fackliga rörelsen. Det är mer än lovligt naivt, I detta solidaritetsarbete när Göransson menar att tar en stor del av de svenska apartheidsystemet luckras folkrörelserna del, liksom de upp om företagen behandlar politiska partierna, givetvis sina arbetare väl. Det är för moderaterna frånräknade. all del ett självklart krav, Detta arbete måste fortsi:itmen ändrar ju inte ett spår ta och kan med fördel också det faktum att miljoner svar- kombineras med konkreta ta deporteras till så kallade aktioner till förmän för de hemländer, berövas medbor- många politiska fångarna i garskap och utpstängs från rasistlandet. ANC-ledaren varje spar av mänskliga fri- Nelson Mandela, fängslad i och rättigheter. mer än två decennier, är hcir Apartheidsystemets försva- den främsta symbolen. ISAK - ISOLERA SYDAFRIKA kommitten, Barnängsgatan 23, Stockholm, Tel: 08/ ,Pg

2 Skärp lagarna mot Sydafrika 0 Lennart Renöfält är ordförande I Isolera Sydafrika-kommitt6n. Han menar att bojkotten mot Sydafrika borde sllärpas lstillet för att liber UserH. R iksdagsman Olle- Göransson js), ledamot I den parlamentariska sydafrikakommitten, har sagt sig vara beredd att slopa lagen om förbud mot svenska investeringar i Sydafrika och Namibia.. Del är eu allvariict ullmwle.p<'ll. ett underkannande av den ~ ~ l on i Sverige som eller au ha följl lagens tillämpning och ulvecklin11en Sydafrika kommit till heh andra alulsai..er. Enligt Göransson Ar del bättre all stöqja befrielseron!lser och fackel än att utvidga förbudet mot investeringar. Vartor slålla dessa mot varandra? Ett utvidga! förbud mot investeringar är. ett Oltal stöd lid befrielsekampen. Om Görans.son anser att stbdel till befrielserorelsttna lr viktigt, var!or dl inte lyssna pl d«u syn pl svenska investeringar? De uppmanar enlydigt till förbud mol alla ulländska investeringar. Del Ar viktigt att I della samman ' ~"!,>Alla I minnet all det enligt, ~ansk ~ 'Ar.strafibar1 all ullala sig ni. ekonomiska sanktioner. Detta leder med nödvindi8het till alt det Ar rvlrt att Il fram klara ultalanden mot Investeringar eran organisationer oom arbetar Oppel Inne I Sydafrika. Det Ar dock up_pe~ att det bland den svarta befolknilieen finna en mycket bred enighet Olll alt, utl&ndska invateringar ulg6r ett itniltigt stöd till apartheldreipmen och darför bör avvecklaa. F6rbudet mot investeringar i Sydafrika har varit verknings.löst, menar Göransson. Hans slutsats blir alt lagen bör las bort. Vi haller inom antlapartheidr6relsen med om alt lagen i sin nuvarande Conn i ston sett vwil verkningslös när del gäller au stoppa svenska företags investeringar. Isofera.Sydafrikakommi!Un asak> har kritisera! dispensgivningen och mena I alt den undttgrävt lagens syfte. Vi har också krävt au lagens tillämpningsomride borde vidgas till all liven - om.falla leasing, indirekta förelagsfö<vlrv och licenser. De kryphål som funnits bör med andra ord tappas till. Runl om i världen plgår del opinionsarbete och diskussioner om au inlr>ra.anktioner mol Sydafrika. Ju starkare del trycket blir pl Sydafrika, desto störn: blir pressen pl regimen au inte bannlysa United Democratic Front och de former som del nya kraftiga molslåndet mol apartheid lar sig. Sverige bör vara med och öka trycket pl rasistregimen. J.. ~R~ I januari besökte jaa och några andra ledamöler i den så kallade Sydalrika-kommitlen några av frontslatema i södra Afrika. Jag var i Zimbabwe, Zambia och Lesolho. Eft~r vår hemltomsl gjorde bl a en del ullalanden, som har lolkals olika i massmedia. Ef\er att del nu snurrar runt i några veckor vet väl knappast nlgon var jag står i dessa frlgor. Llll mig därför med egna ord ~ogöra för min syn. Lå et I aura Alrik Under de senaste veckorna har vi kunnat ta del av rapporter om att Mocarnbique och Sydafrika har underteckna! ell fredsavtal. Det Ar nalurligtvis positivt au länder slular låss, men tro inte att detta belyder en omsvängning i Sydafrikas avskyvärda apartheidpolitik. Med mililära, ekonomiska och andra medel har-sydafrika försal! många av frontslalema i en sådan situation all deras självständighet är holad. För befnelserörelsema, ANC och SW APO. minskar handlingsutrymmet och för den svarta befolkningen inne i Sydafrika kommer rasatskillnadspolitiken att fortsålla. Kamptrn mot apartheidpolitiken måste dårför gå vidare med ökad styrka. l t~r rlo ~ll opi lo Självk lart är det viktigaste och mest erfekt1va att vi snarast far FN:s säkerhetsråd all enhälligt totalbojkolla Sydafrika. Även i IMF och andra internationella organ, där ländernas regenngar har sate och slämma, är det nödvändigt att Sveri ge ännu hårdare driver dessa frågor. Det är först när vi får med oss andra lä.nder som sanktionerna kan bli framgings rika. Folkrörelser, kyrkor och andra orgamsationer, sam har in temationella kontakter och samarbetsorgan, måste också känna sill ansvar för att intensifiera kampen mot apartheid. Varför inte någon form av anti-apartheid-fond för att där med stimulera de internationella kontakterna? Tiddcroi., de ~l \af lång Lid all driva en opinion internationelll. Därför måste vi 1 Sverige-arbeta vidare på de områden där vi år suveräna Vi mlste fortsätta att via vårt utve-cklingsbistånd stödja fronstaterna ekonomiskt och tekniskt. Apartheidens offer. befnelser6relsema och flyktingarna från krigs och krishärjade 4.. mråden är andra angelägna insatser. I den tilläggspropost1on.som rqeringen redovisade häromdagen, kan jag till min glädje konslatera all kraf\iga uppräkningar sker. Frthandelsprincipen mellan l.åndema innebär att Sverige inle ensidigt kan förbjuda handeln mellan Sydafrika ocw Svenge. Däremot menar jag att på många områden skulle bå de privata och statliga (öretag frivillig_t kunna hitta alternativa leverantörer av varor. Till exempel: Ar det nödvändigt att ko.. pa vin frln Sydafrika? Räcker inte det utbud av vinsorter som redan finns? Vi som konsumenter, kan inte vi mera konsek "'Vent efterfråga varor från andra länder? Det ftnns alllså. som jag ser det, massor av områden där vi kan öka vår aktivilet. Slle lc lörefflg~ Till sist de svenska dotterföretagen tett tiotal) 1 Sydafrika, ska de få vara kvar eller inte? Jag menar att de bör kunna det om vi med lagliga medel och överenskommelser kan få dem all inte utvidga sin verksamhet. Någon form av sociala åtaganden för de svarta arbetstagarna borde också vara förk.nippal med deras fortsatta existens. Kampen mot apartheid måste alltså utkämpas pl många områden. Milet Ar all pi. fredhg väg störta en minoritetsregim som fortfarande slir vakl om den vites överhöghet och därmed på del mesl brulala sätt förtrycker de svarla. I den kampen är det viktigt att vi inte fokuserar hela vårt intresse till svenska förelags vara eller inte vara i Sydafrika. Ulan alt r6ja alltför mycket av Sydafrika-kommillearbelel hoppas jag all vårt slutresullat skall bli ett väl avvägt förslag, frln La, vilket vi kan driva kampen mol apartheid vidare. OLLE GÖRANSSON " ' \ Maria Lei&sner : rt:t;:mtt:wt:itit'\ytttttttzr:t}tt};::;:::::::::::::t}::: Expre9'.6l 11 ~l/j -3'7 ' Nationell egoics)m- ~ "Inte ska vi stllj. la till trassel för vlra svenska företag!" Olle Göransson, socl aldemokrat I Sydafrl- kautredni~en, lir ha Wlt denna symboliska replik under arbe tet med att se över Sydafrlkaiagen. Han väjer inte för att deklarera att la&:en mot nyinvesteringu i Sydafrika lika vlj kan rivas upp. I all sin enkelhet Ulustrerar Göranssons replik socialdemokraternas egenuiga inatällnlng till utrikespolitiken. Moralen i utrikespolitiken existerar enbart där den cer fler jobb. Detta är ett mönster som lterkommer i utrikespoli tik slvil 10m i handelspohtik och bistlndspolitik. Den ~~f~~:=; d;~~:~~: sekventa strypnineen av Riksdagen Torsd c 22 n kl (frågesvar. arbe-umlenum' u-landsimporteo pl t.ekoomrldet och den 1ynner li1en aktiva vapenf6ralljnlngeo till linder med pl- ~~d~lg~:~~~~t o: jobben Kår ln sår moralen uti Det lr... inlrkll& k.lmla att tvlas deb&t- ~ t.n med-.jdemokn ter Rlr au hwvp dem - beboftl av en lac.om hejdar svenska fl retqs expanaloo 1 del rulatl1ka Sydafrika. Det lr deua ooclaldemoknt.er som l oppo91.tlom 1WJninJ hic:iwlj ajlled :ttf~; ~tli!: motat SVJenlika lnveat.e ~i:.!.=:c. blotle existens l Sydafrllr.a stärker apartheidsysteme~ De matar Sydafriku mllitlrmakt med avancerad telnolori. FönQg9u vluter slussas in som skatte-' medel i förtryckarmukineriet. De.tvingas &eta.ja för autällda som eör virn~ O I oppo1iuon häcklad~ JOCia.ldemokrauma tnit ~::;;t~~%rze~nt:;,;:~~~1 Sydafrika. 1kn'wr Maria UiunerfbildenJ. plikl Svenska fackförbund aom rest l Sydafrika vel beriitta att arbetarna inte t>. handlu annorlunda pl de svenaka dotterbolaaen in pl andra lydafrikanska!öretac. H23: Rand Daily Mail (SA), Mor 26, '84 (abr) European MPs to form an anti-apartheid group Mall Correspondent OSLO. - Dutch parliamentarians,h;ive decided to form a Europeaa parliamentarians organisation against apartheid. a Dutch M~ from the Labour Party. Mr Jacques Willage, said in Oslo. Norway, at the weekend at the hearing againsl atleged South African destabilisation of its neighboursr. Together with former Christian Democrat and member of the Dulch Parliamenl. Mr Jan Scholtens, Mr Willage has sent letters lo p.arliamentarians in several European countnes. inviting them lo help in setting up such an organisation. " We have received positive responses from about 30 people in nine counlries, among those. all the five Nordic countries," he said. Mr Witlage said this parliamenlary group would try lo establish a forma.i headquarters somewhere in Europe, wtth ltatson offlc1als spread around in many counlries. Frlean är inte hur mycket det kost.ar lltt varu sohdarisk med de sva~ kamp för demok.n lj. f'råcan är i stället hur 11 kan ha ti116tit sveo&ka fort!la&g att under sa 16ng tid bidra till och byggaa upp ett sadant männi5koförakt.ande system. Socialdemokraternas in - ternationella solidaritet har snabbt bantats ner till. nationell ego1!>m 1 rct;t rinasställn1ng upptalker dt! att del!i.nw-arl.'..i.r de sve~ ka storföreta-.:en som bt:ho ver hjälp och stöd än Syd afrikas rösträtt.slösa svarta miljonbefolkning. Solidaritet med San - vik - inte med Sow.ew ~ k 'del d """' llocialdemoknlemas Alma majrop lyder numera'! Socialdemor..raterna och moderaterna verkar nu ha ex.akt samma kurs i Sydafrikapolitiken. Den lumstella.tionen skulle ha majoritet i riksdagen. Skall social demokrater och moderate:- - tillsammans sanka Sydal tikalagen? SSU och bro derskapare - var ir ni?..$wler ni upp pl att slakta 1 :sydafrikalqen? Era röster ~ verkar sv.aaa!!'llarla LelH-r FPU-ord.föraru!e

3 C6 : The Star (S.-\), Jan 23, ' 84 US Democrats attack SA and threaten new sanctions By Neil Lansen, Tbe Star Bureau 'WASHINGTON - lo a television deba.te broadcast countrywide, tbe Democratic Party's froot-running presidential candidate, Mr Walter. Moodale; denounced Soutb Africa's race policies and threatened sanctioos - including curtailment of SA landing rights in tbe US - uh-..p progress was made in elimin ( ' ng apartheid.. Two other presidential candidates - Senator Gary Hart and former Se.nator George McGovern...,. joioed in tbe denunciatioo of Soutb Africa. Mr McGovern refer-,.wi.{lg to the SA Goveroment as '!ouodrels" and "one.of tbe worst governments in tl!e world". Tbeir åttack came during a three-bour debate amoog all eight candidates for the Democratic Party oominaiioo. Watcbed by millions of viewen at jmime ti.nre, tbe debate is regarded as one or tbe most importaot event.s of tbe presideotial campaign; tbe perfonnance of tbe andidates is certain to influence oext _mootb's primary vote in New Hampsbire. 1be debate was st.eered towards Sbutb Africa by. a b~ct member al tbe studio audience fllo askqd wbat lhe candidates woujd do "beyond rbetoric" about apartheid. Most of tbe candidates indicated an eagemess to reply but only Mr Mondale, Mr Hart and Mr McGovern Wert! given tbe chance by tbe master of ~remonies, TV penooality Phil Dooahue. Mr Mondale, vice-president in the Carter Administration. said: -nm is a great moral issue and we bave got to stand up to il. I think we should do IOIDe specific things. "We oaght not to let"(soatb Africa) sell Krugernmds in this country. _we ougbt not to let AmericaD businesses invest additional amounts, and we ought to make cerwn our.military embargo is ~ t6 anj1hing.that bas to do direcuy or indirectly witb police acti vities.: "And I tjaink tbat if t:bey don't ~e progress, we ougbt to ca. sider cancelling SoaU. African Airways rigbls to land in u.e UDlted States. "The US should atand up for something and sbow that beliefsbl human rights are not jast pallinc but real and important in all al our lins." llr MmdaJe claimed that wt.m be waa vice-presicleat u.e Carter A cflniiliatration laad cllanged "yean of cynical bebatioar"' and had. IRlpported blad dem.lods for is became tbe Soada Afriam are majority nale and DO cti9crimina- prmnding tjae day)iglds oat ol A&- tion... - borohiag raida jast ill tbe The US, be sa id, waa ~en last few dajs.... ~ -i...t Africa as "So I Uaink tlle fint Wng we..._., ba-.e to do is break tills Dcirwme country..._t Be recaded negoöating wit.b Mr auuw comtnctin enppment, John Vonrter in Vienna: "I dell- recopilling that id Soa~ Africa vered a messaee to IWD. ID no..,. 70" are dealing wi~ oae ol tbe cert.ain tenns that tbe Alperican want Gotea WDtUts ill tbe world." people woald not tolerate pod re-. Be aald constnactin eagagelatioas wit.b bis natioa uw be ment wbat raalted..._ US made significant procrw in tbe fgfttp policy wa blwld -.Ut elimination al apartheid. Jllll are apimt ratller U.. wllat Be laad told Yr Vonter that yoa are far'". lf tbia waa not done. it wu tlle ~tar Bart. a military affairs policy of tw us to tana auc:tmm spertafist wbo is tippect - poai OD Soath Africa miw it became ble Yice-presideatiaJ nomiaee Ws.... _ _,. :rear rather tban w1...;_ u.e -- - ~ expedsiv'i:: -- - Former Senator McGcrrern, wi- DOmmation, a.aid be woajd propme dely regarded u tbe cancudate legislation lo atop US illdutry wiu. tbe sm.ijjest cliiuee. ol get- from illteating in bill 'Afriol ~ tiq tbe nominatioa, uid: --nais les tbeft... parantee al fair (Reap.a) Administ.rat.ioe.bas let laboar pnctiw in tllat cioantry. tbe Soath.Africa& Gowtwwut olf tbe book". Be..W DOt make any lous or..granb" Yailable--all So.tll Be accwd tbe administrat.ioe Africam coakl åare in t11em. of doing DOt.b.ing to press btl :!.::,!d aet a limetable and Africa to grant indepepmoi:e td -----:- for~ Gowamoeut of Namibia or "on anjtöal ebe" 8oat.b Africa to lift 11p to apecific mdil tbe Cubana left AneDla- '"Now &'DU ol dm:m>c:ratiatiaa - wl il that'1 red berrin&. lle... tlley did nat meet._ dewdtines, '-nae 1wo pi obleml are emtirely 1 ~ ~ au-oat '"""'llli.'.: diffueat and oae ol tlle nam. lladctiom, w u.id.. there are C.ban ron. 111 ~ ~ 4: The Guordi an (Br L Jr 31, '84 South Africans in court Four ~outh Africans and three British businessmen appeared before Coventry mag1strates yesterdav charged with attemptfog to - evade a United Nations prohibition order on the export ot strategic goods to South A!rica. The South A!ricans were rernanded in custody until next Monday. The Britons were bailed to appear beforp. Coventry magistrates again on May 14. Hendrix JacObU6 Botha, aged 49. of the White House Hotel, London, is charged wil'h beini; concerned in t1he expoctation o! gas cylinders in an attempt to evade the UN prohtbiuoa orde-r in M.a rd!. Steph.anus Johannes de J.ag«, aged 49, and William Randolph M~elerlmmp, aged 42,. both. of the Wlltlte House Hotel, and Jacobus Francals le GNnee, ai?ed 38, of Oak Tree Avenue, Hazelwood, PrttoriJ, South Africa, are cha.rged With belng concerned witji Ute exportatton o! magnetrons in June Derek Wiltred Salt,.i.rect.59, of Westcll.((e Drtve, Coventry the man aging directot of D. w'. Salt (En~neertng) Lt.d of Coventry, ls oharged 'fritlit betor concerned with the exportatfo!l of a quantity ol coolers In Se1). tember Michael Gardiner, aged 515, ot Coly House, Colyford, Devon thp chairman of D. W. Salt (Engineering) Ud., nd a dit eetor of FoHe Way Securltlu Ltd., of Seaton. Devon, 11 charged with exporting a quantity o! magnettons. Michael Swann :tged 33, of- Oalitz, Mlldrlth' Royston. Heartfordshire, an export. buytr, wu rharaed ll'itb r.xport1ng magnetrons. H16: rne Gu o r aion ( Br) I Apr 2, '84 (oor) ambassadc~ recalled B~ :\ifk t1.,.., The Sot. _.. n amh;,ssa dor t0 L Mr.\fara1s Steyn. ha, hn' n recalled to Pretor1a ir1 the wake of re newed allegalions of illegal arms running from Britain to South Africa. The mo, e follows the appe;irance at Co, entry magistrates' court on Saturday of!our South A!ricans and one Brit' n charged wit h ille2ally t'xporting mili ta ry t'quipment to South Africa. It 1s understood that the allegations involve a South African corporation named Armscnr, which is t>acked by the Prrloria government and whi ch has deyrlopcd a range of sophisticatcd infantrv "eap~ns as wcll as missiles and rockl'l launchers. The South African foreirn minister. :\lr Pik Botha. sa1d in a statement th.at hc was recall ing.mr Stcyn for "urgent consultation " about the allegations He confirmed that thr d<'ci sion was linked to thc arrests Il\ Covcntry but tan no de ta1ls. In srparate incidents in 1982 a firft secretary, H. M. van der Klashorst, and a junior w~r ta.nt officer, Joseph Klue, were w1thdrawn from the l"mbassv at short notice alter crimma'j allegat1ons. Two othcr senior diplomats are known 10 ha ve becn t he SUbject O( Curt exc.han ~ CS be twcen London and Preloria. It, was, no t clcar las1. night ho" lhe South Afnran Go\'crn. ment. believed Mr Steyn could help 1n Pretoria.

4 300 arbetare avskedades vid ASEA i Sydafrika Arbetarna vid ASEA Eleclric Soutb Africa bar under 1983 strejkat vid inte mindre än tre tillfällen. De har krävt högre lön och den senaste strejk.en var en protest mot att en arbetare avskedats. Arb<tarna vid ASEA:s kab<lfabrik i Rosslyn strax utanför Prctoria hade enligt tidningen Rand Daily Mail vägrat utföra privat arbete lt en överordnad på en lördag. Hela den svarta arbetsstyrkan, omkring 300 man, gick då i strejk - varefter ASEA South Afnca avskedade allihop! I Sverige ar ASEA:s verksamhet mindre omtalad in de andra sven ;ka OOlagcn i Sydafrika. tu Elcctrolux, Atlas Copco. D<t s)dafrikanska bo1a,n lr bara till en mindre del lgt av ASEA i Sverige och d! "rålcnas" inte verksamheten. Proletärens samtal med produk- 11onschef Lacera:rH på ASEA Kabel 1 Stockholm ir betecknande: "Inte ett ASEA-företag" - ASEA i Prctona år inte ett.\sea-förctag. Vi har bara en mindre del av aktics1ockcn. Kabel har for övrigt inte med detta att 1'Öra. Du får vil tala med moderbolaget. H22: Stor (SA), Mor 24, '84 Men du måste väl känna till strejkerna och att tre hundra man avskedats~ - Det har 1ag inte hört. Men Jag vet att de haft en del oro därnere, sen de nya fackföreningarna släpptes fna. -Och att avskeda samtliga lr ju ett si.tt att fl iging förhandlingar. Men att sl skulle ha skett dlrncre känner jaa inte till. Den som troli1en är rätt man att svara pl fria:or om utvecklingen vid ASEA i Sydafrika heter Douclu Rril. Douglas nn Reis lr nrkstlll de direktör I ASEA Kabel las van Rels lr styrelseltda.,ot I ASEA Electric Soul~ Afrlca. Douelas nn Rels h., nril nrk stlllande direktör i ASEA Eltclric South Afrlca. Ty lrr lr Doua;las nn Rel.s pli semester. Alldeles bortsett frln moderbolagets avvisande attityd när det sydafrikanska bolaget förs på tal, sa finns alltså den svenska industrins naggskepp etablerat i hägnet av apar1- heidregimen. Lönekrav pli 40 cent Strejkerna vid ASEA i Sydafrika startade i maj i år. Den första strejken gällde lönekrav som fackföreningen MA WU (Metal and Allied Workcrs Union) lagt fram. Nä.st! strejk kom i början av aucustl då 300 arbetare lade ned jobbet. Kravel var en löneökning pi 28 cent mer 1 timmen. Bolaget hade enhgt n) hetsbyrln "Solidarity Proletären nr 93, 30 dec 19/IJ - J Jan / "De svartas mobilisering och ökade inflytande kan knappast hejdas" skrev svenskt näringsliv i en propagandaskrift för investeringar i Sydafrika, utgiven i vd ras. Fast de svenska intressena i landet gör givetvis sitt bästa för att hejda mobiliseringen - nyligen sade ASEA South Africa upp 300 arbetare efter en strejk. News Service' utlovat en löneöknin& pi 40 cent, men den I augusti fick arbetarna veta au bara 12 cents plslaa skulle utbetalas. Arbetarna tvingades tillbaka till arbetet efter bara tre dagars strejk nlr ledningen utflrdade ultimatum - börja arbete eller llmna fabriken. Den tredje strejken utbröt den 2 oktokr. Tidning~n Rand Daily Mai/ i Sydafrika skrev: "En svenskt företag, ASEA Kabel, har avskedat 327 arbetare - hela den svana arbetsstyrkan - vid Rosslyn nlra Prctoria eftc"r en tredaaarsstrejk i protest mot ett avskedande. uppaer en talesman för MA WU. Arbetarna lade ned arbetet i protest mot avskedandet av en kollega som, påstls det, vägrat utföra privat arbete it en överordnad på en lordag." ASEA vägrade Atcranstllla den avskedade arbetaren och utställde nytt ultimatum till de strejkande - återgå eller försvinn. Bolaget började ockd. anställa arbetare fran andra fabriker till kabclfabriken i Rosslyn. Den 28 oktober sades arbetarna upp - " ett sätt att fl ig.lng '150 secret companiesdon't give information AT LEAST 150 companies in Soulh Africa are exempt by ministerial decree from dl~closing information and are operating in secrel, accord ing to the depuly registrar of companies. Mr Hans Coetzee. The files on "secret" companies are removed from circulation and are not available to public scruliny in the company's offlce. Mr Coeuee said tbere wett aboul 1~ comranies operating ln "secret', bul many of these were maior companies with subsidiaries thal pushed the figure even hlgher. He uid the "secrel" companies lncluded businesaes lnvolved In amu, petroleum and strateglc minerals, and companies lnvolved wllh "senjilive" t.rad1jl1t partoers. Il some of the lntormation was revealed, It could dam age South Afrlca on the world market, be said: In terms of an amendrneot to the Companles Act of 1978, the Minister may probibit the dllclosure of, and exempt a compadj from, the obligation to dllcloee Information. He aald comi)anies affecled would be lnvol ved In atrateclc trade and Il would be In the publlc lnterest not to m&ke tbe lnfonnalioo avallablt. He 111ld, bowever. ~t &11,.. ooe invesucatidc I comp&ni exempteti under t11em ~ liooa could apply to tbe recl> trar for lnfonhauon. The...,.. bt.ered a~ and tbe - of tbe compdj would tall be releued. be llld. In t.enm ol tlle ~ Act, a cornpanj mmt diaclc-.i to the RePtrar of Oom. panis lta ~ a~ lbe namtl Ud ~.. I ta dlrecton. tlle otflciala clll the company, Ull PU andaphereofin~~lilll butl.nell, tm aure ca~ and bow awiy..,_ \a.i beea 111'*1 and Ull D.&U)9 ol tbe abarebolden- - s.a,.a. förhandlinpr.. som den svenska ASEA--direktören uttrycker saken. I det llget tvingades arbetarna till rctrltt. Enli&t Benny FarrofT. prcsssekretcrare vid MA WU, bar ledningen nu Ateranstltllt 2SO av arbetarna medan resten fortfarande står som avskedade. Nya kontrakt De Ateranstlllda arbetarna har tvingats skriva pl nya anstlillningslcontrakt som bland annat föreskriver oblisatorisk övertid, nlgot som MA WU absolut vänder sig emot. Detta lr-den senaste informationen Prolttlren kunnat fa om utvecklingen vid ASEA-fabriken i Sydafrika. ASEA:s engagemang i Sydafrika gir inte au förneka. Hllndclscrna pa det sydafrikanska bolaget med samma namn och verksamhet som ASEA i SvC"rigC" slir dessutom knock--out pi näringslivets egen propaganda om förhållandena i Sydafrika. S1 sent som i april i år utkom pamfletten ''Sydafrika och svenskt nlringsliv'', utgivc"n av något som kallar sia Näringslivets internationella rid. De många vackra orden om den "vilgärnine" som sve företas utför genom au fin Sydafrika, förvandlas tiu mörd"-.1 ironi nlr den verkliga bilden av svenska företap ascrande i skyddet av apanheidreaimen uppdagas: "Företaaen i Sydafrika... är medvetna om att aenomförda ocb planerade sociala satsningar ir en nödvändighet för att na finna och bthllla kval rad arbetskraft... Pi senan>-' har od:si den svarta personalen i ökad omfattning börja1 organisera sia i fackliga Ymft)anslu1- ningar. En sidan utvecklin& se!> av dotterföretagens ledningar som naturlia." Och 1 denni uppvisning i verkhghetsförfalsknin& skriver "Nåringsli vcts internationella råd":.. Att hilla en folkmajontet pt1ht1skt kuvad och utanfbr en ok.ad materiell vlilfärd anses av de s10- ra företagen (ASEA.South Afnca är Pretorias trc"dje största industri. red:s anm) anses avde!>sa företag varken som mdjligt eller önskvlrt". PEITER JOHANSSON ASEA I Sydafrika: Höga vinster - nya insatse ASEA:s engagemang i Sydafrika saknas i den statliga Sydafrikautredningen fran Orsaken är att dessa svenska investeringar inte räknas som dotterbolag då moderbolaget äger mindre än 50 procent a\' aktierna. Fakta är dock att ASEA Electnc South Africa Lim1ted hör till Sydafrikas snabbast växande företai!-. och att lo procent av ASEA:s u1- landsanställda finns vid fabnkc"rna i Sydafrika. I huvudstaden Pretoria har ASEA en transformatorfabnk och i Rosslyn när Prcto n<i ligger drn ale1udla kabelfabriken. Flest anställda ASEA ar del svrnska förc"t3g_ som. ävc"n om bolage 1 inle formellt vill kännas \Id det. har Oest anställda i Sydafrika. Affarerna kan beskrivas som lysande. 1972/73 kbptc ASEA kabclfabri ken i Rosslyn och darcfter har det rullat pl i.mycket snabb tak1 ASEA har bl a Utmärkt sig geno m att bryta mot FN-embargot for handel med divarande Rhod"ra. - Vi kan inte vägra levc"ra 1111 Rhodesia eftersom S)da 1 har normala handelsrelatioh...,,,, med Rhodes1a, blc'' sv111rct frin kabelfabrikens chef Strategisk produktion ASEA:s dotterbolae: 1 Sydafrika lr snabbväxande och ~pelar naturligtvis en mycket framskju ten roll i exemptl\1s apartheidregimens livsviktiga encre1projckt. Vinsten är redov1- sadc's siffran 17 pro("c'nls a,~k_astning. Hir 1 Sveng_C" förnekar ASEA. dijc"ktdrer!ankarna mdl<tn Vasterås och PrC"toria: en ht?i urpiz111 frår... Solidant\ NC'ws '.erv1n... bli modcrbolåttet g6ra t n n~ In' ntrnng i sitt sydafrikanska cnj!:agi.: man&. i form "' t'tt lån pi 21 miljoner rand (cirka L~8 m1ijune :- 1c._ronor) ull "oak t1 n~cn.. 1 Prctona.

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell that when the

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

1 Vad behöver göras?... 2 2 Hur ska vi bära oss åt individer?... 3 3 Hur ska vi bära oss åt organisationer och företag?... 5

1 Vad behöver göras?... 2 2 Hur ska vi bära oss åt individer?... 3 3 Hur ska vi bära oss åt organisationer och företag?... 5 Slutsatser Våra politiker talar inte klartext med sina väljare. De verkar tycka att det vore politiskt självmord att göra det. Därför finns det en påtaglig risk för att vi kommer att se kostnaderna för

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer