Arbetsplatsområden utanför tätort 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplatsområden utanför tätort 2005"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(38) Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 MI0815 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(38) Administrativa uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Miljö 0.2 Statistikområde Statistikområde: Markanvändning 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) Ja För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100), se 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Enheten för regional planering och naturresurser Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm Kontaktperson: Bo Justusson Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Enheten för regional planering och naturresurser Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm Kontaktperson: Bo Justusson Telefon: Telefax E-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99). 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(38) I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). 0.8 Gallringsföreskrifter Inte aktuellt för denna undersökning. 0.9 EU-reglering Inte aktuellt för denna undersökning Syfte och historik I undersökningen avgränsas områden som innehåller stora koncentrationer av arbetsställen utanför tätorter, med minst 50 sysselsatta. Områdena representeras med gränser (polygoner) och ges kod och beteckning. Därefter beräknas statistik för områdena: arealer, antal sysselsatta, antal arbetsställen, dominerande bransch. År 2005 fanns det 518 sådana områden med sysselsatta. Syftet är att översiktligt belysa bebyggelsen och sysselsättningen, som komplement till avgränsningen av tätorter. Det finns många stora arbetsplatsområden utanför tätort som inte gärna kan betraktas som "glesbygd", utan behöver en annan beskrivning. En första avgränsning gjordes för år 2000, men den för år 2005 skiljer sig en hel del, se nedan under jämförbarhet Statistikanvändning Används av regionala myndigheter och kommuner för att belysa bebyggelsens och sysselsättningens karaktär utanför tätorter. Den är tänkt att användas i statistik över pendling mellan tätorterarbetsplatsområden Uppläggning och genomförande Arbetsställen med adresser och koordinater hämtas från SCBs Företagsregister (FDB)och det uttag som görs för RAMS 2005 (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Koordinaterna har matchats på via belägenhetsadresser. För manuell kontroll användes kartor, flygbilder, adresser hos Internet-tjänsterna eniro.se och hitta.se (som har kartor och flygbilder från Lantmäteriet/Metria). Gränser (polygoner) togs fram för alla områden. Varje område fick en kod och arealer, antal sysselsatta m.m. beräknades. Vi har även använt de avgränsningar som gjordes för år Då användes FDB och koordinater, markanvändningsdata från Svenska Marktäckedata (SMD), samt manuella kontroller.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(38) Internationell rapportering Inte aktuellt för denna undersökning Planerade förändringar i kommande undersökningar Nästa avgränsning planeras för 2010 och genomföras våren Avgränsningen får då göras direkt på adresser/koordinater/anställda från Företagsregistret, medan statistiken om sysselsatta kan tas fram via RAMS 2010.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(38) Översikt Statistiken om Arbetsplatsområden utanför tätort (AO) tas fram i två steg med något olika dataunderlag: - avgränsning dvs. bestämma gränser (polygoner) för områden - beräkna statistik för områden 1.1 Observationsstorheter För avgränsning används arbetsställen med adresser och koordinater från RAMS och Företagsregistret. Detta kombineras med flygfoton och kartor bl.a. från webbtjänster hitta.se, eniro.se. Resultat blir polygoner av koordinater. För statistiken används arbetsställen och befolkningsuppgifter fördelade på arbetsställen (dagbefolkning) från RAMS. Resultat blir statistikuppgifter per AO. För år 2005 användes SQLdatabaser och adresser eftersom koordinater inte hade tillräcklig kvalitet. 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Sveriges markyta Arbetsplatsområden Polygoner koordinater Arbetsplatsområden Varje område Kod, benämning text Landareal hektar Sysselsatta antal Näringsgren, huvudklass klasskod Län Områden efter största antal näringsgren (huvudklass) Områden efter storleksgrupp för sysselsatta antal 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Publiceringsplan för markanvändningsstatistiken redovisas på SCB:s webbplats. Avgränsningar görs vart 5:e år. Statistik publiceras på SCB:s webbplats i pressmeddelande, tabeller, Excelfiler, kartor, databaser.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(38) Dokumentation och metadata Dokumentation med olika detaljeringsgrad, bland annat Beskrivning av statistiken, finns tillgängligt på SCB:s hemsida, produktsidan Sista avsnittet i denna dokumentation - "Slutligt observationsregister" - överensstämmer i stort sett med redovisning av arbetsplatsområden i tabeller. Uppgifter som av sekretesskäl har avrundats finns dock i fullständig form i slutliga observationsregistret. Polygoner finns tillgängliga som uppdragsprodukt. Hur dessa ska arkiveras är ej klarlagt ännu. Svårigheten är att koordinater hanteras i GIS-system vilka skiljer sig från statistikregistren. Men, när koordinater snart kan läggas i SQL-databaser kommer det troligen fram en lösning som liknar arkiveringen av statistikregister. Dokumentation av de geografiska polygonerna har även gjorts i Geodata.se med sikte på kraven från EU-direktivet INSPIRE.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(38) Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Ram för geografisk avgränsning är i princip Sveriges markyta, tillsammans med arbetsställen i SCBs Företagsregister. Ram för statistik är även Sysselsatt dagbefolkning från RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Arbetsplatsområde utanför tätort definieras som ett sammanhängande område med högst 300 meter mellan arbetsställen (byggnader) och med minst 50 sysselsatta. 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning, där statistik redovisas för alla områden som uppfyller definitionen. 2.3 Mätinstrument Vid avgränsningen används olika datakällor - arbetsställekoordinater, kartor, flygfoton. Det gällde både att hitta tänkbara kandidater till arbetsplatsområden och sedan bestämma gränser för dessa i form av polygoner. För att beräkna statistik för områdena så tog vi fram adressförteckningar för varje område. Dessutom användes för arbetsställen med koordinater. Vi kunde dock inte förlita oss enbart på koordinater eftersom kvaliteten och täckningen för koordinater för arbetsställen utanför tätort inte var tillräckligt bra år Kvaliteten har sedan dess blivit avsevärt bättre bl.a. som ett följdresultat av denna undersökning. 2.4 Insamlingsförfarande Registeruttag av arbetsställen och sysselsatta har erhållits från SCB:s Regionala Uppdragsenhet, referenstid november Kompletteringar av koordinater har gjorts via Företagsregistrets arbeten med koordinatsättning fram till år Flygfoton och kartor från Lantmäteriet m.fl. har funnits tillgängliga via webbtjänsterna hitta.se och eniro.se. 2.5 Databeredning En hel del kontroller har gjorts för att komplettera de data som erhållits. Det förekommer både dåliga adresser och saknade eller felaktiga koordinater.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(38) Den säkraste geografiska uppgiften var adresserna. För varje AO togs fram en förteckning av adresser, vilket ibland var en hel postort (typexempel Arlanda) och i andra fall en lista på 5-15 gatunamn. Manuell kontroll gjordes av varje arbetsplatsområde. För en del tätorter fann vi att arbetsplatsområden låg så nära den för 2005 bestämda tätortsgränsen att de borde ingått i tätorten. Då ha en liten revidering gjorts av tätortsgränsen, och inget nytt arbetsplatsområde bildats. I några fall av typ flygplatser och gruvområden så ingår arbetsställen i tätorten men flygfältet respektive gruvtäkten ingår inte. Vi har då skapat en extra polygon för flygfältet och gruvtäkten men behållit de sysselsatta på sina arbetsställen inuti tätorten. Detta för att klara både önskemål om likartad markanvändningsstatistik och tätortsavgränsning.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(38) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Avgränsningen gjordes genom manuell genomgång av Sverige. Utgångsmaterial var bl.a. avgränsningen som gjordes för år 2000, som finns publicerad på SCBs webbplats. Denna kompletterades med nya buffertar skapade från arbetsställen utanför tätorter. Och även också genom en mängd kontroller på karta och flygfoton. Beräkning av statistik gjordes genom aggregering via de adressförteckningar per AO som tagits fram. Således inte med koordinater och punkt-i-polygon. Beräkning av arealer för polygoner gjordes i GIS-system, MapInfo. Beräkning av statistik per AO gjordes i SQL-Server. 3.2 Redovisningsförfaranden Tabeller: Arbetsplatsområden med kod, benämning, antal arbetsställen, antal sysselsatta (storleksgrupp), areal, största näringsgren (huvudbransch). Arbetsplatsområden efter län och storleksgrupp Arbetsplatsområden efter storleksgrupp och huvudbransch. Geografisk redovisning har skett med kartor i ett system med fasta bilder, med möjlighet till zoom och panorering, - Geoskikt från SCB. AO har även lagts in i geodata.se systemet där kartor från olika myndigheter visas med WMStjänster (Web Map Services). AO finns även i SCB:s interna Geodatabas hos Regionala uppdragsenheten för användning vid uppdrag.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(38) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Detta avsnitt är hämtat från SCBs system MetaPlus. Som slutligt observationsregister används tabelldata för arbetsplatsområden, före sekretessundertryckning. Till detta ska även polygoner läggas. Dessa hanteras ännu så länge separat i GIS-system. Arbetsplatsomr utanför tätort Register Rubrik Syfte/Beskrivning Övrigt Statistikansvarig myndighet Kontaktperson Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Registerversion Arbetsplatsområden utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m. Statistiska centralbyrån Justusson, Bo Arbetsplatsområden utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Annan beståndsvariant Egen insamling Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m. Ingen sekretess råder. Handlingarna är allmänna och tillgäng Ja Namn 2005 Syfte/Beskrivning Avgränsning av arbetsplatsområden utanför tätort år 2005 ( ). Mätinformation Avgränsas med hjälp av GIS. Man utgår från koordinatsatta

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(38) arbetsställen från Företagsdatabasen (RAMS-version). Kartor och flygbilder används som hjälpmedel. Objekttyp - Mark och vatten Namn Mark och vatten Definition Används då objektet är ett fast objekt som entydigt inte kan hänföras till fastighet eller underliggande typer Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Arbetsplatsområden utanför tätort Namn Arbetsplatsområden utanför tätort Definition Arbetsställen och arbetsställeområden utanför tätort med minst 50 anställda och max 300 meter mellan husen. Standardnivå Populationstyp Registerpopulation Kommentar Datum Variabler Antal arbetsställen Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Måttenhet Beskrivning Antal sysselsatta Namn Definition Antal arbetsställen Antal arbetsställen Produktstandard Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort RAMS Arbetsställen Ja Ja Antal Antal Antal sysselsatta Antal sysselsatta på arbetsstället

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(38) Beskrivning Antal sysselsatta på arbetsstället Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Arbetskraftsbarometern Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Antal Måttenhet Antal Beskrivning Arbetsplatsområde utanför tätort Namn Arbetsplatsområde utanför tätort Definition Kod och text (SCBs benämning) för varje avgränsat arbetsplatsområde utanför tätort. Beskrivning Koden är femställig med bokstaven A följt av fyra siffror. Siffror är satta löpande i samma löpordning som län, med mellanrum för nya områden. Obs att det inte är länskod i första två siffror. Benämning innehåller namn och typ och kommun (inom parentes). Standard Produktstandard Utgivare av standard Arbetsplatsomr utanför tätort Ägare Arbetsplatsomr utanför tätort Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Arbetsplatsområden utanför tätort Version Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 Nivå Arbetsplatsområden utanför tätort Representation Ej aktuellt Bransch Namn Bransch

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(38) Definition Branchbeteckning på bokstavsnivå Beskrivning Standard Svensk standard Utgivare av standard Ägare Konjunkturstatistik, sjuklöner Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla RAMS Arbetsställen Summerbar Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Den bransch som har högst antal sysselsatta i området. Värdemängd Klassifikation/värdemängd SNI Version Standard för svensk näringsgrensindelning, 2002 Nivå Avdelning Representation Ej aktuellt Kommun Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Version Nivå Representation Kommun Kod för regional indelning i kommuner. Svensk standard SCB Geografidatabasen RAMS Arbetsställen Ja Län, kommun, församling LKF / Län, kommuner och församlingar Kommun Ej aktuellt

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(38) Landareal Namn Landareal Definition Landareal Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Tätorter Ägare Tätorter Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Yta Måttenhet Hektar Beskrivning Nordlig mittpunktskoordinat Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Beskrivning Ostlig mittpunktskoordinat Namn Definition Beskrivning Standard Nordlig mittpunktskoordinat Geografisk koordinatpunkt i rikets nät, RT90 Produktstandard Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Ja Koordinater anges i RT90 vanligen med 7 siffror meter. Ostlig mittpunktskoordinat Geografisk koordinatpunkt i rikets nät, RT90 Produktstandard

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(38) Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Beskrivning Värdemängder Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Ja Koordinater anges i RT90 vanligen med 7 siffror meter. Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 Klassifikation Arbetsplatsområden utanför tätort Version Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 Nivå Arbetsplatsområden utanför tätort Värden Kod Text A0010 Stängselboda, växtdistribution (Vallentuna) A0015 Runö folkhögskola (Österåker) A0020 Österåkeranstalten, kriminalvård (Österåker) A0025 Mellansjö, småort, omsorg (Österåker) A0030 Magnebergs företagsby (Värmdö) A0036 Värmdö Marknad, köpcentrum (Värmdö) A0037 Lämshaga, skola (Värmdö) A0040 Sandhamn, småort (Värmdö) A0045 Djurönäset, konferens+myndigheter (Värmdö) A0061 Nyckelby, växthus (Ekerö) A0065 Rödbacka-Färingsö,småort,omsorg,skola (Ekerö) A0066 Svartsjö-Färingsö, kriminalvårdsanstalt (Ekerö) A0075 Sånga Säby, konferens (Ekerö) A0080 Rörby, FRA (Ekerö) A0085 Torslunda, växtodling (Ekerö) A0086 Menhammar, stuteri (Ekerö) A0095 Tunaholm, industriområde (Botkyrka) A0096 Högantorp, vårdhem, golf (Södertälje) A0100 Skyttbrink, industriområde (Botkyrka)

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(38) A0101 A0105 A0110 A0111 A0120 A0125 A0130 A0131 A0132 A0140 A0150 A0155 A0160 A0165 A0170 A0175 A0180 A0185 A0190 A0191 A0200 A0205 A0206 A0220 A0225 A0226 A0231 A0235 A0236 A0240 A0245 A0250 A0260 A0265 A0275 A0280 A0285 A0286 A0290 Gladö industriområde (Huddinge) Muskö örlogshamn (Haninge) Berga, militäranläggning (Haninge) Berga, naturbruksgymnasium (Haninge) Utö, konferens (Haninge) Granhammar, regemente Livgardet (Upplands-Bro) Nygård, terminal partihandel (Upplands-Bro) Säbyholm, naturbruksgymnasium (Upplands-Bro) Högbytorp, avfallsanläggning (Upplands-Bro) Antennvägen Arninge, industriområde (Täby) Hagby, återvinning (Täby) Arninge, köpcentrum (Täby) Bergendal, konferens (Sollentuna) Gustavslund (Sollentuna), företag (Sollentuna) Nibble, skola m.m. (Södertälje) Saltå, omsorg + kvarn (Södertälje) Solåkrabyn + Solberga, omsorg, småort (Södertälje) Ytterjärna, Antroposofins hus, Vidarklin. (Södertälje) Hall, kriminalvårdsanstalt (Södertälje) Håga, kriminalvårdsanstalt (Södertälje) Mikaelsgården, småort, skola (Södertälje) Helgesta-Skarlunda, skolhem (Södertälje) Vårdinge by, folkhögskola (Södertälje) Bosön, idrott (Lidingö) Elfvik (Lidingö), konferensanläggningar (Lidingö) stora Fjäderholmen, turism (Lidingö) Kappelskär, hamn (Norrtälje) Rånäs slott och vårdhem, industri (Norrtälje) Ekebyholm, skola (Norrtälje) Arlanda flygplats (Sigtuna) Arlandastad, köpcentrum (Sigtuna) Ekeby, omsorg m.m. (Sigtuna) Storboda, kriminalvård, industri (Sigtuna) Rosersberg, räddningsskola (Sigtuna) Grindsjön-Sorunda, försvarsforskning (Nynäshamn) Skutskär Södra industriområdet (Älvkarleby) Tierps kyrkby, småort (Tierp) Sandby Karlholmsbruk, industri, småort (Tierp) Danmark, småort (Uppsala)

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(38) A0291 A0295 A0301 A0302 A0305 A0310 A0316 A0317 A0320 A0325 A0330 A0331 A0332 A0335 A0340 A0351 A0365 A0370 A0371 A0375 A0376 A0380 A0390 A0391 A0392 A0405 A0406 A0410 A0411 A0415 A0420 A0421 A0425 A0426 A0435 A0436 A0440 A0445 A0451 Funbo Bärby, vårdhem (Uppsala) Jälla, vård, naturbruksgymnasium (Uppsala) Almunge kyrkby, småort (Uppsala) Tuna, småort (Uppsala) Kvarnbolund, avfallsanläggning (Uppsala) Brantshammar, industri (Knivsta) Östfora, vårdhem (Uppsala) Viks slott, folhögskola, konferens (Uppsala) Uppsala flygplats (Uppsala) Ar-Brunnby industriområde (Knivsta) Hörnö, vård (Enköping) Skolsta, småort, åkeri (Enköping) Björksäter, industriområde (Enköping) Eknäs, skolhem (Enköping) Forsmark kärnkraftverk (Östhammar) Vingåkersverken, ammunitionsdestruktion (Vingåker) Studsvik, forskning (Nyköping) Ökna, skola (Nyköping) Vida Nyköpingsbro, trafikantservice (Nyköping) Skavsta, flygplats (Nyköping) Stavsjöbruk, småort, industri (Nyköping) Talja industriområde (Flen) Karsudden, sjukhus (Katrineholm) Håkanstorp, vårdhem (Vingåker) Åsen Valla, livsmedelsindustri (Katrineholm) Hällby, kriminalvårdsanstalt (Eskilstuna) Västermo, Stora Sundby, industri (Eskilstuna) Svista, industriområde (Eskilstuna) Kjulakorsets industriområde (Eskilstuna) Grönsta industriområde (Eskilstuna) Löt, vård, småort (Strängnäs) Fjädervägen Strängnäs, lager, handel (Strängnäs) Bondängen-Mariefred, kriminalvårdsanstalt (Strängnäs) Sandåsa, träindustrier (Strängnäs) Solö, industrier (Strängnäs) Vansö, småort (Strängnäs) Lövsta, skolhem (Trosa) Forsby, industri (Ödeshög) Asby (Ösgerbymo), småort (Ydre)

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(38) A0455 A0456 A0460 A0465 A0470 A0480 A0481 A0485 A0490 A0495 A0500 A0505 A0506 A0507 A0510 A0516 A0520 A0525 A0526 A0536 A0540 A0541 A0550 A0555 A0565 A0570 A0575 A0590 A0591 A0592 A0593 A0594 A0595 A0600 A0610 A0611 A0620 A0625 A0635 Skedevid, vård (Kinda) Långasjönäs, pappersbruk (Kinda) Hycklinge, småort (Kinda) Örsätter, träindustri (Åtvidaberg) Viresjö, sågverk (Åtvidaberg) Lämneå bruk, industri (Finspång) Barketorp Grytgöl, industri (Finspång) Mo gård, resurscenter, vård (Finspång) Ringarum öster, buss/bensin (Valdemarsvik) Roxtuna, kriminalvård, småort (Linköping) Fålåsa, vårdhem (Linköping) Gärstadområdet, energi, avfall, mineral (Linköping) Metsjö, industri (Linköping) Björkö, skola (Linköping) Malmen industriområdet (Linköping) Bravikens industriområde (Norrköping) Skenäs, kriminalvård (Norrköping) Kolmårdens djurpark (Norrköping) Kolmården-Torsvägen, kriminalvård,omsorg (Norrköping) Slussporten industriområde (Söderköping) Norrstens industriområde (Motala) Kvarn Borensberg, militära förband (Motala) Målskog, småort, industrier (Gnosjö) Tyngel, industriområde (Gnosjö) Brännehylte, industriområde (Gnosjö) Kulltorp-High Chaparral, nöje+industri (Gnosjö) Lid södra industriområde (Gnosjö) Solbacken, vårdhem (Gislaved) Västbo transport (Gislaved) Stora Segerstad, naturbruksgymnasium (Gislaved) Fållinge, industriområde, flygplats (Gislaved) Ås (Bredaryd), småort (Gislaved) Hooks Herrgård, hotell, golf (Vaggeryd) Norr Skillingaryd, industriområde (Vaggeryd) Målön, industriområde (Jönköping) Unnefors Bottnaryd, sågverk (Jönköping) Carlsfors, industri (Jönköping) Torsvik, industriområde (Jönköping) Visingsö-Stigby, vårdhem (Jönköping)

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(38) A0640 A0641 A0650 A0651 A0655 A0660 A0665 A0670 A0685 A0690 A0691 A0695 A0700 A0705 A0706 A0710 A0715 A0720 A0725 A0730 A0736 A0737 A0740 A0745 A0750 A0755 A0765 A0775 A0785 A0795 A0796 A0797 A0800 A0805 A0810 A0820 A0825 A0830 A0831 Hedenstorp, industriområde (Jönköping) Prinseryd, småort (Jönköping) Axamo, Jönköpings flygplats (Jönköping) Klingekärrsgatan, Habo, industriområde (Habo) Holsteryd-Sandsjöfors, träindustri (Nässjö) Terminalgatan Nässjö, industriområde (Nässjö) Sandsjöfors, småort, industrier (Nässjö) Hörle, småort, industrier (Värnamo) Höreda, Ramkvilla, sågverk (Vetlanda) Bockaberg-Korsberga, trähusindustri (Vetlanda) Ädelfors, industrier, ort (Vetlanda) Ramkvilla, småort (Vetlanda) Ingarp (södra), träindustri (Eksjö) Bellö småort, industrier (Eksjö) Hässleby, vårdhem (Eksjö) Långanäs, skolhem (Eksjö) Nifsarp, industrier, skola (Eksjö) Klöverfors, husindustri (Uppvidinge) Marhult, småort, skogsindustri (Uppvidinge) Trehörna-Urshult, vårdhem (Tingsryd) Hästhagen östra, betongfabrik-h (Alvesta) Hästhagen, betongfabrik-s (Alvesta) Lönashult, småort (Alvesta) Virestad, omsorg, småort (Älmhult) Göteryd, småort (Älmhult) Häradsbäck, småort (Älmhult) Åmot, sjukhem (Markaryd) Kronoberg, folhögskola (Växjö) Öjaby, Växjö flygplats (Växjö) Vederslöv, småort (Växjö) Gransholm, småort, industri (Växjö) Ingelstads naturbruksgymnasium (Växjö) Kulebo, bygg, kräftodling (Torsås) Gårdveda-Målilla, industri (Hultsfred) Mönsterås bruk, trämassaindustri (Mönsterås) Knutskulla, småort (Mönsterås) Strängsmåla-Långasjö, sågverk (Emmaboda) Stekaremåla Broakulla, industri (Emmaboda) Gransjö Eriksmåla, träindustri (Emmaboda)

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(38) A0835 A0836 A0837 A0840 A0845 A0850 A0855 A0860 A0861 A0875 A0876 A0880 A0890 A0895 A0905 A0910 A0915 A0916 A0917 A0921 A0925 A0930 A0940 A0945 A0950 A0955 A0960 A0971 A0972 A0975 A0985 A0990 A0995 A1000 A1001 A1002 A1003 A1010 A1015 Mosekrogsvägen, Läckeby, industrier (Kalmar) Grönhögen, småort (Mörbylånga) Glömminge, småort (Mörbylånga) Vesholmarna, reningsverk (Kalmar) Ingelstorp, naturbruksgymnasium (Kalmar) Flygplatsområdet, Kalmar (Kalmar) Smedstorps industriområde (Nybro) Simpevarp, kärnkraftverk (Oskarshamn) Misterhult, småort (Oskarshamn) Hamra, sågverk (Vimmerby) Rumskulla, småort (Vimmerby) Katthammarvik, småort (Gotland) Visby Flygplats (Gotland) Bro Duss, omsorg, småort (Gotland) Storugns-Krokungs, kalkindustri (Gotland) Garde, småort (Gotland) Lyckeåborg, industrier, småort (Karlskrona) Ramsdala, småort (Karlskrona) Bubbetorp, omsorg, kontor (Karlskrona) Ronneby civila flygterminal (Ronneby) Stilleryd småort, industrier (Karlshamn) Stilleryd, hamn, industrier (Karlshamn) Kölö, industriområde (Karlshamn) Mörrums bruk, trämassaindustri (Karlshamn) Munkahus, industriområde (Karlshamn) Norjeby, slakteri (Sölvesborg) Ysane (norra), industrier (Sölvesborg) Kabbarp, naturbruksgymnasium, småort (Burlöv) Nordanå, småort (Burlöv) Vellingebacken/Logården, industri (Vellinge) Vemmentorp, träindustri (Örkelljunga) Ljungaskog, vårdhem (Örkelljunga) Norra Vram, småort, omsorg (Bjuv) Barsebäck, kärnkraftverk (Kävlinge) Södervidinge station, livsmedelsindustri, småort (Kävlinge) Borgeby, lantbrukstjänster (Lomma) Järavallen, konferens, golf (Kävlinge) Alnarp, lantbruksuniversitet (Lomma) Sturup flygplats (Svedala)

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(38) A1016 A1020 A1035 A1036 A1040 A1050 A1055 A1060 A1065 A1075 A1076 A1086 A1090 A1095 A1101 A1110 A1115 A1116 A1120 A1125 A1130 A1145 A1146 A1151 A1152 A1153 A1165 A1170 A1175 A1181 A1190 A1196 A1200 A1201 A1202 A1205 A1210 A1215 A1216 Ugglarp, slakteri (Trelleborg) Ryds gård, naturbruksgymnasium (Skurup) Medicingatan, Hörby, industriområde (Hörby) Råby Hörby, djurverksamhet (Hörby) Östraby, småort (Hörby) Ramsåsa, småort (Tomelilla) Bollerup, naturbruksgymnasium (Tomelilla) Östra Ingelstad Brukstorp, husdjursuppfödning (Tomelilla) Skåne-Tranås, småort (Tomelilla) Eket-Kopparmöllan, träindustri (Klippan) Häljalt, småort (Perstorp) Tygelsjö-Skiftesvägen, kriminalvård (Malmö) Flyinge kungsgård, hästverksamhet (Lund) Örenäs slott, folkhögskola (Landskrona) Vadensjö + Arrarp, industri, småort (Landskrona) Sundsgården, folkhögskola (Helsingborg) Långeberga, industriområde (Helsingborg) Fleninge, småort (Helsingborg) Örtofta, sockerbruk (Eslöv) Revingehed, regemente P7 (Lund) Rönneholm, vårdhem (Eslöv) Furuboda, folkhögskola m.m. (Kristianstad) Bjärlöv, småort (Kristianstad) Kristianstads flygplats (Kristianstad) Skepparslöv, småort (Kristianstad) Axelstorp Everöd, omsorg (Kristianstad) Vä, kriminalvårdsanstalt (Kristianstad) Lindåsa-Östervång, vård, småort (Kristianstad) Fjälkinge-Bäckaskog, köpcenter (Kristianstad) Nöbbelöv (södra), stärkelseföretag (Kristianstad) Äsperöd Kivik, livsmedelsindustri (Simrishamn) Välinge, bioteknik, småort (Helsingborg) Ängelholms flygplats och Valhall Park (Ängelholm) Hallandsåstunneln, södra byggplats (Båstad) Erikslund (Ängelholm, E6), trafikantservice (Ängelholm) Finja, betongindustri (Hässleholm) Brännögård, industri (Hylte) Plönninge, naturbruksgymnasium (Halmstad) Spenshult, sjukhus (Halmstad)

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(38) A1220 A1221 A1225 A1226 A1227 A1230 A1231 A1232 A1235 A1240 A1245 A1250 A1251 A1252 A1260 A1261 A1262 A1265 A1266 A1270 A1271 A1275 A1280 A1285 A1295 A1296 A1300 A1305 A1306 A1307 A1310 A1315 A1320 A1321 A1325 A1330 A1331 A1335 A1336 Vapnö, livsmedelsproduktion (Halmstad) Halmstad flygplats (civila del) (Halmstad) Torsåsen, livsmedelsindustri (Falkenberg) Falkenbergsmotet, handel, industriområde (Falkenberg) Fegen, småort (Falkenberg) Katrineberg, folkhögskola, industri (Falkenberg) Okome, småort (Falkenberg) Bol Vessigebro, industri (Falkenberg) Värö bruk, trämassaindustri (Varberg) Järlöv, betongindustri m.m. (Varberg) Ringhals kärnkraftverk (Varberg) Lindberg, småort (Varberg) Nya Björkäng, E6, motell (Varberg) Varberg Nord industriområde (Varberg) Mölnlycke Företagspark (Härryda) Fläskebo,Landvetter,postterminal,deponi (Härryda) Bråta industriområde (Härryda) Landvetter flygplats (Härryda) Fjärås station, industrier, småort (Kungsbacka) Sanden-Ödsmål, industriområde (Stenungsund) Stenungsbaden, hotell (Stenungsund) Vallhamn, hamn (Tjörn) Djupvik, varv (Tjörn) Svanviks industriområde, Hjälteby (Tjörn) Vindön, marin industri, småort (Orust) Hörja, småort (Hässleholm) Käringön, småort, turism (Orust) Kville, småort (Tanum) Håby-Munkedal, industrier, småort (Munkedal) Åby, Nordens Ark, djurpark (Sotenäs) Säm + Tanum stn, industri, småort (Tanum) Tanumstrand, hotell, turism (Tanum) Östad, småort (Tanum) Klev Rabbalshede, industri (Tanum) Vårgårda herrgård, foderindustri (Vårgårda) Varpås, industrier, småort (Bollebygd) Råssa industriområde, Bollebygd (Bollebygd) Fåglum (norr), skivdistribution (Essunga) Bredöl Nossebro, industri, skola (Essunga)

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(38) A1340 A1345 A1355 A1360 A1361 A1370 A1371 A1375 A1376 A1380 A1385 A1390 A1395 A1400 A1405 A1406 A1410 A1415 A1420 A1430 A1435 A1440 A1445 A1446 A1456 A1460 A1465 A1470 A1471 A1472 A1473 A1474 A1475 A1480 A1485 A1486 A1490 A1491 A1495 Hammarnäset, militär provplats (Karlsborg) Plywoodfabrik, Otterbäcken (Gullspång) Ölsremma, industrier, småort (Tranemo) Nittorp, småort (Tranemo) Olofstorp, Limmared, industri (Tranemo) Strömma, naturbruksgymnasium (Mark) Smälteryd-Sätila, kriminalvårdsanstalt (Mark) Skene Skog industriområde (Mark) Nödinge Hajom, industri (Mark) Brännared-Öxnevalla, vårdhem m.m. (Mark) Fotskäl, småort (Mark) Mårdaklev, småort (Svenljunga) Ölltorps industriområde (Herrljunga) Hudene, småort (Herrljunga) Önum, industri (Vara) Håkantorp, livsmedelsindustri, småort (Vara) Edsvära, takpanneindustri (Vara) Öttum, småort (Vara) Sötåsen naturbruksgymnasium (Töreboda) Göteborg City Airport, Säve (Göteborg) Långesand (Styrsö), omsorg (Göteborg) Stora Holm, industriområde, bilbana (Göteborg) Delsjö, idrott (Göteborg) Kallebäck teknikpark (Göteborg) Lilla Amundö, sjukhus (Göteborg) Arntorp-Kareby, transport-depå (Kungälv) Nereby, skolhem (Kungälv) Raffinaderi, Brofjorden (Lysekil) Gåseberg, industrier (Lysekil) Fiskebäckskil, småort (Lysekil) Kristineberg, marin forskning (Lysekil) Fjälla, Lyse industriområde (Lysekil) Torp, köpcentrum (Uddevalla) Gräskärr, skolhem (Uddevalla) Stureholm, industriområde (Uddevalla) Berg+Kamperöd, småort (Uddevalla) Svinesunds Handelsområde (Strömstad) Tärnö, marin forskning, småort (Strömstad) Nordby Shopping Center, söder Svinesund (Strömstad)

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer