Arbetsplatsområden utanför tätort 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplatsområden utanför tätort 2005"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(38) Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 MI0815 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(38) Administrativa uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Miljö 0.2 Statistikområde Statistikområde: Markanvändning 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) Ja För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100), se 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Enheten för regional planering och naturresurser Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm Kontaktperson: Bo Justusson Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Enheten för regional planering och naturresurser Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm Kontaktperson: Bo Justusson Telefon: Telefax E-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99). 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(38) I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). 0.8 Gallringsföreskrifter Inte aktuellt för denna undersökning. 0.9 EU-reglering Inte aktuellt för denna undersökning Syfte och historik I undersökningen avgränsas områden som innehåller stora koncentrationer av arbetsställen utanför tätorter, med minst 50 sysselsatta. Områdena representeras med gränser (polygoner) och ges kod och beteckning. Därefter beräknas statistik för områdena: arealer, antal sysselsatta, antal arbetsställen, dominerande bransch. År 2005 fanns det 518 sådana områden med sysselsatta. Syftet är att översiktligt belysa bebyggelsen och sysselsättningen, som komplement till avgränsningen av tätorter. Det finns många stora arbetsplatsområden utanför tätort som inte gärna kan betraktas som "glesbygd", utan behöver en annan beskrivning. En första avgränsning gjordes för år 2000, men den för år 2005 skiljer sig en hel del, se nedan under jämförbarhet Statistikanvändning Används av regionala myndigheter och kommuner för att belysa bebyggelsens och sysselsättningens karaktär utanför tätorter. Den är tänkt att användas i statistik över pendling mellan tätorterarbetsplatsområden Uppläggning och genomförande Arbetsställen med adresser och koordinater hämtas från SCBs Företagsregister (FDB)och det uttag som görs för RAMS 2005 (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Koordinaterna har matchats på via belägenhetsadresser. För manuell kontroll användes kartor, flygbilder, adresser hos Internet-tjänsterna eniro.se och hitta.se (som har kartor och flygbilder från Lantmäteriet/Metria). Gränser (polygoner) togs fram för alla områden. Varje område fick en kod och arealer, antal sysselsatta m.m. beräknades. Vi har även använt de avgränsningar som gjordes för år Då användes FDB och koordinater, markanvändningsdata från Svenska Marktäckedata (SMD), samt manuella kontroller.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(38) Internationell rapportering Inte aktuellt för denna undersökning Planerade förändringar i kommande undersökningar Nästa avgränsning planeras för 2010 och genomföras våren Avgränsningen får då göras direkt på adresser/koordinater/anställda från Företagsregistret, medan statistiken om sysselsatta kan tas fram via RAMS 2010.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(38) Översikt Statistiken om Arbetsplatsområden utanför tätort (AO) tas fram i två steg med något olika dataunderlag: - avgränsning dvs. bestämma gränser (polygoner) för områden - beräkna statistik för områden 1.1 Observationsstorheter För avgränsning används arbetsställen med adresser och koordinater från RAMS och Företagsregistret. Detta kombineras med flygfoton och kartor bl.a. från webbtjänster hitta.se, eniro.se. Resultat blir polygoner av koordinater. För statistiken används arbetsställen och befolkningsuppgifter fördelade på arbetsställen (dagbefolkning) från RAMS. Resultat blir statistikuppgifter per AO. För år 2005 användes SQLdatabaser och adresser eftersom koordinater inte hade tillräcklig kvalitet. 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Sveriges markyta Arbetsplatsområden Polygoner koordinater Arbetsplatsområden Varje område Kod, benämning text Landareal hektar Sysselsatta antal Näringsgren, huvudklass klasskod Län Områden efter största antal näringsgren (huvudklass) Områden efter storleksgrupp för sysselsatta antal 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Publiceringsplan för markanvändningsstatistiken redovisas på SCB:s webbplats. Avgränsningar görs vart 5:e år. Statistik publiceras på SCB:s webbplats i pressmeddelande, tabeller, Excelfiler, kartor, databaser.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(38) Dokumentation och metadata Dokumentation med olika detaljeringsgrad, bland annat Beskrivning av statistiken, finns tillgängligt på SCB:s hemsida, produktsidan Sista avsnittet i denna dokumentation - "Slutligt observationsregister" - överensstämmer i stort sett med redovisning av arbetsplatsområden i tabeller. Uppgifter som av sekretesskäl har avrundats finns dock i fullständig form i slutliga observationsregistret. Polygoner finns tillgängliga som uppdragsprodukt. Hur dessa ska arkiveras är ej klarlagt ännu. Svårigheten är att koordinater hanteras i GIS-system vilka skiljer sig från statistikregistren. Men, när koordinater snart kan läggas i SQL-databaser kommer det troligen fram en lösning som liknar arkiveringen av statistikregister. Dokumentation av de geografiska polygonerna har även gjorts i Geodata.se med sikte på kraven från EU-direktivet INSPIRE.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(38) Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Ram för geografisk avgränsning är i princip Sveriges markyta, tillsammans med arbetsställen i SCBs Företagsregister. Ram för statistik är även Sysselsatt dagbefolkning från RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Arbetsplatsområde utanför tätort definieras som ett sammanhängande område med högst 300 meter mellan arbetsställen (byggnader) och med minst 50 sysselsatta. 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning, där statistik redovisas för alla områden som uppfyller definitionen. 2.3 Mätinstrument Vid avgränsningen används olika datakällor - arbetsställekoordinater, kartor, flygfoton. Det gällde både att hitta tänkbara kandidater till arbetsplatsområden och sedan bestämma gränser för dessa i form av polygoner. För att beräkna statistik för områdena så tog vi fram adressförteckningar för varje område. Dessutom användes för arbetsställen med koordinater. Vi kunde dock inte förlita oss enbart på koordinater eftersom kvaliteten och täckningen för koordinater för arbetsställen utanför tätort inte var tillräckligt bra år Kvaliteten har sedan dess blivit avsevärt bättre bl.a. som ett följdresultat av denna undersökning. 2.4 Insamlingsförfarande Registeruttag av arbetsställen och sysselsatta har erhållits från SCB:s Regionala Uppdragsenhet, referenstid november Kompletteringar av koordinater har gjorts via Företagsregistrets arbeten med koordinatsättning fram till år Flygfoton och kartor från Lantmäteriet m.fl. har funnits tillgängliga via webbtjänsterna hitta.se och eniro.se. 2.5 Databeredning En hel del kontroller har gjorts för att komplettera de data som erhållits. Det förekommer både dåliga adresser och saknade eller felaktiga koordinater.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(38) Den säkraste geografiska uppgiften var adresserna. För varje AO togs fram en förteckning av adresser, vilket ibland var en hel postort (typexempel Arlanda) och i andra fall en lista på 5-15 gatunamn. Manuell kontroll gjordes av varje arbetsplatsområde. För en del tätorter fann vi att arbetsplatsområden låg så nära den för 2005 bestämda tätortsgränsen att de borde ingått i tätorten. Då ha en liten revidering gjorts av tätortsgränsen, och inget nytt arbetsplatsområde bildats. I några fall av typ flygplatser och gruvområden så ingår arbetsställen i tätorten men flygfältet respektive gruvtäkten ingår inte. Vi har då skapat en extra polygon för flygfältet och gruvtäkten men behållit de sysselsatta på sina arbetsställen inuti tätorten. Detta för att klara både önskemål om likartad markanvändningsstatistik och tätortsavgränsning.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(38) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Avgränsningen gjordes genom manuell genomgång av Sverige. Utgångsmaterial var bl.a. avgränsningen som gjordes för år 2000, som finns publicerad på SCBs webbplats. Denna kompletterades med nya buffertar skapade från arbetsställen utanför tätorter. Och även också genom en mängd kontroller på karta och flygfoton. Beräkning av statistik gjordes genom aggregering via de adressförteckningar per AO som tagits fram. Således inte med koordinater och punkt-i-polygon. Beräkning av arealer för polygoner gjordes i GIS-system, MapInfo. Beräkning av statistik per AO gjordes i SQL-Server. 3.2 Redovisningsförfaranden Tabeller: Arbetsplatsområden med kod, benämning, antal arbetsställen, antal sysselsatta (storleksgrupp), areal, största näringsgren (huvudbransch). Arbetsplatsområden efter län och storleksgrupp Arbetsplatsområden efter storleksgrupp och huvudbransch. Geografisk redovisning har skett med kartor i ett system med fasta bilder, med möjlighet till zoom och panorering, - Geoskikt från SCB. AO har även lagts in i geodata.se systemet där kartor från olika myndigheter visas med WMStjänster (Web Map Services). AO finns även i SCB:s interna Geodatabas hos Regionala uppdragsenheten för användning vid uppdrag.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(38) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Detta avsnitt är hämtat från SCBs system MetaPlus. Som slutligt observationsregister används tabelldata för arbetsplatsområden, före sekretessundertryckning. Till detta ska även polygoner läggas. Dessa hanteras ännu så länge separat i GIS-system. Arbetsplatsomr utanför tätort Register Rubrik Syfte/Beskrivning Övrigt Statistikansvarig myndighet Kontaktperson Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Registerversion Arbetsplatsområden utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m. Statistiska centralbyrån Justusson, Bo Arbetsplatsområden utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Annan beståndsvariant Egen insamling Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m. Ingen sekretess råder. Handlingarna är allmänna och tillgäng Ja Namn 2005 Syfte/Beskrivning Avgränsning av arbetsplatsområden utanför tätort år 2005 ( ). Mätinformation Avgränsas med hjälp av GIS. Man utgår från koordinatsatta

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(38) arbetsställen från Företagsdatabasen (RAMS-version). Kartor och flygbilder används som hjälpmedel. Objekttyp - Mark och vatten Namn Mark och vatten Definition Används då objektet är ett fast objekt som entydigt inte kan hänföras till fastighet eller underliggande typer Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Arbetsplatsområden utanför tätort Namn Arbetsplatsområden utanför tätort Definition Arbetsställen och arbetsställeområden utanför tätort med minst 50 anställda och max 300 meter mellan husen. Standardnivå Populationstyp Registerpopulation Kommentar Datum Variabler Antal arbetsställen Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Måttenhet Beskrivning Antal sysselsatta Namn Definition Antal arbetsställen Antal arbetsställen Produktstandard Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort RAMS Arbetsställen Ja Ja Antal Antal Antal sysselsatta Antal sysselsatta på arbetsstället

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(38) Beskrivning Antal sysselsatta på arbetsstället Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Arbetskraftsbarometern Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Antal Måttenhet Antal Beskrivning Arbetsplatsområde utanför tätort Namn Arbetsplatsområde utanför tätort Definition Kod och text (SCBs benämning) för varje avgränsat arbetsplatsområde utanför tätort. Beskrivning Koden är femställig med bokstaven A följt av fyra siffror. Siffror är satta löpande i samma löpordning som län, med mellanrum för nya områden. Obs att det inte är länskod i första två siffror. Benämning innehåller namn och typ och kommun (inom parentes). Standard Produktstandard Utgivare av standard Arbetsplatsomr utanför tätort Ägare Arbetsplatsomr utanför tätort Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Arbetsplatsområden utanför tätort Version Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 Nivå Arbetsplatsområden utanför tätort Representation Ej aktuellt Bransch Namn Bransch

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(38) Definition Branchbeteckning på bokstavsnivå Beskrivning Standard Svensk standard Utgivare av standard Ägare Konjunkturstatistik, sjuklöner Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla RAMS Arbetsställen Summerbar Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Den bransch som har högst antal sysselsatta i området. Värdemängd Klassifikation/värdemängd SNI Version Standard för svensk näringsgrensindelning, 2002 Nivå Avdelning Representation Ej aktuellt Kommun Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Version Nivå Representation Kommun Kod för regional indelning i kommuner. Svensk standard SCB Geografidatabasen RAMS Arbetsställen Ja Län, kommun, församling LKF / Län, kommuner och församlingar Kommun Ej aktuellt

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(38) Landareal Namn Landareal Definition Landareal Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Tätorter Ägare Tätorter Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Yta Måttenhet Hektar Beskrivning Nordlig mittpunktskoordinat Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Beskrivning Ostlig mittpunktskoordinat Namn Definition Beskrivning Standard Nordlig mittpunktskoordinat Geografisk koordinatpunkt i rikets nät, RT90 Produktstandard Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Ja Koordinater anges i RT90 vanligen med 7 siffror meter. Ostlig mittpunktskoordinat Geografisk koordinatpunkt i rikets nät, RT90 Produktstandard

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(38) Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Beskrivning Värdemängder Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Ja Koordinater anges i RT90 vanligen med 7 siffror meter. Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 Klassifikation Arbetsplatsområden utanför tätort Version Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 Nivå Arbetsplatsområden utanför tätort Värden Kod Text A0010 Stängselboda, växtdistribution (Vallentuna) A0015 Runö folkhögskola (Österåker) A0020 Österåkeranstalten, kriminalvård (Österåker) A0025 Mellansjö, småort, omsorg (Österåker) A0030 Magnebergs företagsby (Värmdö) A0036 Värmdö Marknad, köpcentrum (Värmdö) A0037 Lämshaga, skola (Värmdö) A0040 Sandhamn, småort (Värmdö) A0045 Djurönäset, konferens+myndigheter (Värmdö) A0061 Nyckelby, växthus (Ekerö) A0065 Rödbacka-Färingsö,småort,omsorg,skola (Ekerö) A0066 Svartsjö-Färingsö, kriminalvårdsanstalt (Ekerö) A0075 Sånga Säby, konferens (Ekerö) A0080 Rörby, FRA (Ekerö) A0085 Torslunda, växtodling (Ekerö) A0086 Menhammar, stuteri (Ekerö) A0095 Tunaholm, industriområde (Botkyrka) A0096 Högantorp, vårdhem, golf (Södertälje) A0100 Skyttbrink, industriområde (Botkyrka)

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(38) A0101 A0105 A0110 A0111 A0120 A0125 A0130 A0131 A0132 A0140 A0150 A0155 A0160 A0165 A0170 A0175 A0180 A0185 A0190 A0191 A0200 A0205 A0206 A0220 A0225 A0226 A0231 A0235 A0236 A0240 A0245 A0250 A0260 A0265 A0275 A0280 A0285 A0286 A0290 Gladö industriområde (Huddinge) Muskö örlogshamn (Haninge) Berga, militäranläggning (Haninge) Berga, naturbruksgymnasium (Haninge) Utö, konferens (Haninge) Granhammar, regemente Livgardet (Upplands-Bro) Nygård, terminal partihandel (Upplands-Bro) Säbyholm, naturbruksgymnasium (Upplands-Bro) Högbytorp, avfallsanläggning (Upplands-Bro) Antennvägen Arninge, industriområde (Täby) Hagby, återvinning (Täby) Arninge, köpcentrum (Täby) Bergendal, konferens (Sollentuna) Gustavslund (Sollentuna), företag (Sollentuna) Nibble, skola m.m. (Södertälje) Saltå, omsorg + kvarn (Södertälje) Solåkrabyn + Solberga, omsorg, småort (Södertälje) Ytterjärna, Antroposofins hus, Vidarklin. (Södertälje) Hall, kriminalvårdsanstalt (Södertälje) Håga, kriminalvårdsanstalt (Södertälje) Mikaelsgården, småort, skola (Södertälje) Helgesta-Skarlunda, skolhem (Södertälje) Vårdinge by, folkhögskola (Södertälje) Bosön, idrott (Lidingö) Elfvik (Lidingö), konferensanläggningar (Lidingö) stora Fjäderholmen, turism (Lidingö) Kappelskär, hamn (Norrtälje) Rånäs slott och vårdhem, industri (Norrtälje) Ekebyholm, skola (Norrtälje) Arlanda flygplats (Sigtuna) Arlandastad, köpcentrum (Sigtuna) Ekeby, omsorg m.m. (Sigtuna) Storboda, kriminalvård, industri (Sigtuna) Rosersberg, räddningsskola (Sigtuna) Grindsjön-Sorunda, försvarsforskning (Nynäshamn) Skutskär Södra industriområdet (Älvkarleby) Tierps kyrkby, småort (Tierp) Sandby Karlholmsbruk, industri, småort (Tierp) Danmark, småort (Uppsala)

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(38) A0291 A0295 A0301 A0302 A0305 A0310 A0316 A0317 A0320 A0325 A0330 A0331 A0332 A0335 A0340 A0351 A0365 A0370 A0371 A0375 A0376 A0380 A0390 A0391 A0392 A0405 A0406 A0410 A0411 A0415 A0420 A0421 A0425 A0426 A0435 A0436 A0440 A0445 A0451 Funbo Bärby, vårdhem (Uppsala) Jälla, vård, naturbruksgymnasium (Uppsala) Almunge kyrkby, småort (Uppsala) Tuna, småort (Uppsala) Kvarnbolund, avfallsanläggning (Uppsala) Brantshammar, industri (Knivsta) Östfora, vårdhem (Uppsala) Viks slott, folhögskola, konferens (Uppsala) Uppsala flygplats (Uppsala) Ar-Brunnby industriområde (Knivsta) Hörnö, vård (Enköping) Skolsta, småort, åkeri (Enköping) Björksäter, industriområde (Enköping) Eknäs, skolhem (Enköping) Forsmark kärnkraftverk (Östhammar) Vingåkersverken, ammunitionsdestruktion (Vingåker) Studsvik, forskning (Nyköping) Ökna, skola (Nyköping) Vida Nyköpingsbro, trafikantservice (Nyköping) Skavsta, flygplats (Nyköping) Stavsjöbruk, småort, industri (Nyköping) Talja industriområde (Flen) Karsudden, sjukhus (Katrineholm) Håkanstorp, vårdhem (Vingåker) Åsen Valla, livsmedelsindustri (Katrineholm) Hällby, kriminalvårdsanstalt (Eskilstuna) Västermo, Stora Sundby, industri (Eskilstuna) Svista, industriområde (Eskilstuna) Kjulakorsets industriområde (Eskilstuna) Grönsta industriområde (Eskilstuna) Löt, vård, småort (Strängnäs) Fjädervägen Strängnäs, lager, handel (Strängnäs) Bondängen-Mariefred, kriminalvårdsanstalt (Strängnäs) Sandåsa, träindustrier (Strängnäs) Solö, industrier (Strängnäs) Vansö, småort (Strängnäs) Lövsta, skolhem (Trosa) Forsby, industri (Ödeshög) Asby (Ösgerbymo), småort (Ydre)

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(38) A0455 A0456 A0460 A0465 A0470 A0480 A0481 A0485 A0490 A0495 A0500 A0505 A0506 A0507 A0510 A0516 A0520 A0525 A0526 A0536 A0540 A0541 A0550 A0555 A0565 A0570 A0575 A0590 A0591 A0592 A0593 A0594 A0595 A0600 A0610 A0611 A0620 A0625 A0635 Skedevid, vård (Kinda) Långasjönäs, pappersbruk (Kinda) Hycklinge, småort (Kinda) Örsätter, träindustri (Åtvidaberg) Viresjö, sågverk (Åtvidaberg) Lämneå bruk, industri (Finspång) Barketorp Grytgöl, industri (Finspång) Mo gård, resurscenter, vård (Finspång) Ringarum öster, buss/bensin (Valdemarsvik) Roxtuna, kriminalvård, småort (Linköping) Fålåsa, vårdhem (Linköping) Gärstadområdet, energi, avfall, mineral (Linköping) Metsjö, industri (Linköping) Björkö, skola (Linköping) Malmen industriområdet (Linköping) Bravikens industriområde (Norrköping) Skenäs, kriminalvård (Norrköping) Kolmårdens djurpark (Norrköping) Kolmården-Torsvägen, kriminalvård,omsorg (Norrköping) Slussporten industriområde (Söderköping) Norrstens industriområde (Motala) Kvarn Borensberg, militära förband (Motala) Målskog, småort, industrier (Gnosjö) Tyngel, industriområde (Gnosjö) Brännehylte, industriområde (Gnosjö) Kulltorp-High Chaparral, nöje+industri (Gnosjö) Lid södra industriområde (Gnosjö) Solbacken, vårdhem (Gislaved) Västbo transport (Gislaved) Stora Segerstad, naturbruksgymnasium (Gislaved) Fållinge, industriområde, flygplats (Gislaved) Ås (Bredaryd), småort (Gislaved) Hooks Herrgård, hotell, golf (Vaggeryd) Norr Skillingaryd, industriområde (Vaggeryd) Målön, industriområde (Jönköping) Unnefors Bottnaryd, sågverk (Jönköping) Carlsfors, industri (Jönköping) Torsvik, industriområde (Jönköping) Visingsö-Stigby, vårdhem (Jönköping)

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(38) A0640 A0641 A0650 A0651 A0655 A0660 A0665 A0670 A0685 A0690 A0691 A0695 A0700 A0705 A0706 A0710 A0715 A0720 A0725 A0730 A0736 A0737 A0740 A0745 A0750 A0755 A0765 A0775 A0785 A0795 A0796 A0797 A0800 A0805 A0810 A0820 A0825 A0830 A0831 Hedenstorp, industriområde (Jönköping) Prinseryd, småort (Jönköping) Axamo, Jönköpings flygplats (Jönköping) Klingekärrsgatan, Habo, industriområde (Habo) Holsteryd-Sandsjöfors, träindustri (Nässjö) Terminalgatan Nässjö, industriområde (Nässjö) Sandsjöfors, småort, industrier (Nässjö) Hörle, småort, industrier (Värnamo) Höreda, Ramkvilla, sågverk (Vetlanda) Bockaberg-Korsberga, trähusindustri (Vetlanda) Ädelfors, industrier, ort (Vetlanda) Ramkvilla, småort (Vetlanda) Ingarp (södra), träindustri (Eksjö) Bellö småort, industrier (Eksjö) Hässleby, vårdhem (Eksjö) Långanäs, skolhem (Eksjö) Nifsarp, industrier, skola (Eksjö) Klöverfors, husindustri (Uppvidinge) Marhult, småort, skogsindustri (Uppvidinge) Trehörna-Urshult, vårdhem (Tingsryd) Hästhagen östra, betongfabrik-h (Alvesta) Hästhagen, betongfabrik-s (Alvesta) Lönashult, småort (Alvesta) Virestad, omsorg, småort (Älmhult) Göteryd, småort (Älmhult) Häradsbäck, småort (Älmhult) Åmot, sjukhem (Markaryd) Kronoberg, folhögskola (Växjö) Öjaby, Växjö flygplats (Växjö) Vederslöv, småort (Växjö) Gransholm, småort, industri (Växjö) Ingelstads naturbruksgymnasium (Växjö) Kulebo, bygg, kräftodling (Torsås) Gårdveda-Målilla, industri (Hultsfred) Mönsterås bruk, trämassaindustri (Mönsterås) Knutskulla, småort (Mönsterås) Strängsmåla-Långasjö, sågverk (Emmaboda) Stekaremåla Broakulla, industri (Emmaboda) Gransjö Eriksmåla, träindustri (Emmaboda)

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(38) A0835 A0836 A0837 A0840 A0845 A0850 A0855 A0860 A0861 A0875 A0876 A0880 A0890 A0895 A0905 A0910 A0915 A0916 A0917 A0921 A0925 A0930 A0940 A0945 A0950 A0955 A0960 A0971 A0972 A0975 A0985 A0990 A0995 A1000 A1001 A1002 A1003 A1010 A1015 Mosekrogsvägen, Läckeby, industrier (Kalmar) Grönhögen, småort (Mörbylånga) Glömminge, småort (Mörbylånga) Vesholmarna, reningsverk (Kalmar) Ingelstorp, naturbruksgymnasium (Kalmar) Flygplatsområdet, Kalmar (Kalmar) Smedstorps industriområde (Nybro) Simpevarp, kärnkraftverk (Oskarshamn) Misterhult, småort (Oskarshamn) Hamra, sågverk (Vimmerby) Rumskulla, småort (Vimmerby) Katthammarvik, småort (Gotland) Visby Flygplats (Gotland) Bro Duss, omsorg, småort (Gotland) Storugns-Krokungs, kalkindustri (Gotland) Garde, småort (Gotland) Lyckeåborg, industrier, småort (Karlskrona) Ramsdala, småort (Karlskrona) Bubbetorp, omsorg, kontor (Karlskrona) Ronneby civila flygterminal (Ronneby) Stilleryd småort, industrier (Karlshamn) Stilleryd, hamn, industrier (Karlshamn) Kölö, industriområde (Karlshamn) Mörrums bruk, trämassaindustri (Karlshamn) Munkahus, industriområde (Karlshamn) Norjeby, slakteri (Sölvesborg) Ysane (norra), industrier (Sölvesborg) Kabbarp, naturbruksgymnasium, småort (Burlöv) Nordanå, småort (Burlöv) Vellingebacken/Logården, industri (Vellinge) Vemmentorp, träindustri (Örkelljunga) Ljungaskog, vårdhem (Örkelljunga) Norra Vram, småort, omsorg (Bjuv) Barsebäck, kärnkraftverk (Kävlinge) Södervidinge station, livsmedelsindustri, småort (Kävlinge) Borgeby, lantbrukstjänster (Lomma) Järavallen, konferens, golf (Kävlinge) Alnarp, lantbruksuniversitet (Lomma) Sturup flygplats (Svedala)

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(38) A1016 A1020 A1035 A1036 A1040 A1050 A1055 A1060 A1065 A1075 A1076 A1086 A1090 A1095 A1101 A1110 A1115 A1116 A1120 A1125 A1130 A1145 A1146 A1151 A1152 A1153 A1165 A1170 A1175 A1181 A1190 A1196 A1200 A1201 A1202 A1205 A1210 A1215 A1216 Ugglarp, slakteri (Trelleborg) Ryds gård, naturbruksgymnasium (Skurup) Medicingatan, Hörby, industriområde (Hörby) Råby Hörby, djurverksamhet (Hörby) Östraby, småort (Hörby) Ramsåsa, småort (Tomelilla) Bollerup, naturbruksgymnasium (Tomelilla) Östra Ingelstad Brukstorp, husdjursuppfödning (Tomelilla) Skåne-Tranås, småort (Tomelilla) Eket-Kopparmöllan, träindustri (Klippan) Häljalt, småort (Perstorp) Tygelsjö-Skiftesvägen, kriminalvård (Malmö) Flyinge kungsgård, hästverksamhet (Lund) Örenäs slott, folkhögskola (Landskrona) Vadensjö + Arrarp, industri, småort (Landskrona) Sundsgården, folkhögskola (Helsingborg) Långeberga, industriområde (Helsingborg) Fleninge, småort (Helsingborg) Örtofta, sockerbruk (Eslöv) Revingehed, regemente P7 (Lund) Rönneholm, vårdhem (Eslöv) Furuboda, folkhögskola m.m. (Kristianstad) Bjärlöv, småort (Kristianstad) Kristianstads flygplats (Kristianstad) Skepparslöv, småort (Kristianstad) Axelstorp Everöd, omsorg (Kristianstad) Vä, kriminalvårdsanstalt (Kristianstad) Lindåsa-Östervång, vård, småort (Kristianstad) Fjälkinge-Bäckaskog, köpcenter (Kristianstad) Nöbbelöv (södra), stärkelseföretag (Kristianstad) Äsperöd Kivik, livsmedelsindustri (Simrishamn) Välinge, bioteknik, småort (Helsingborg) Ängelholms flygplats och Valhall Park (Ängelholm) Hallandsåstunneln, södra byggplats (Båstad) Erikslund (Ängelholm, E6), trafikantservice (Ängelholm) Finja, betongindustri (Hässleholm) Brännögård, industri (Hylte) Plönninge, naturbruksgymnasium (Halmstad) Spenshult, sjukhus (Halmstad)

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(38) A1220 A1221 A1225 A1226 A1227 A1230 A1231 A1232 A1235 A1240 A1245 A1250 A1251 A1252 A1260 A1261 A1262 A1265 A1266 A1270 A1271 A1275 A1280 A1285 A1295 A1296 A1300 A1305 A1306 A1307 A1310 A1315 A1320 A1321 A1325 A1330 A1331 A1335 A1336 Vapnö, livsmedelsproduktion (Halmstad) Halmstad flygplats (civila del) (Halmstad) Torsåsen, livsmedelsindustri (Falkenberg) Falkenbergsmotet, handel, industriområde (Falkenberg) Fegen, småort (Falkenberg) Katrineberg, folkhögskola, industri (Falkenberg) Okome, småort (Falkenberg) Bol Vessigebro, industri (Falkenberg) Värö bruk, trämassaindustri (Varberg) Järlöv, betongindustri m.m. (Varberg) Ringhals kärnkraftverk (Varberg) Lindberg, småort (Varberg) Nya Björkäng, E6, motell (Varberg) Varberg Nord industriområde (Varberg) Mölnlycke Företagspark (Härryda) Fläskebo,Landvetter,postterminal,deponi (Härryda) Bråta industriområde (Härryda) Landvetter flygplats (Härryda) Fjärås station, industrier, småort (Kungsbacka) Sanden-Ödsmål, industriområde (Stenungsund) Stenungsbaden, hotell (Stenungsund) Vallhamn, hamn (Tjörn) Djupvik, varv (Tjörn) Svanviks industriområde, Hjälteby (Tjörn) Vindön, marin industri, småort (Orust) Hörja, småort (Hässleholm) Käringön, småort, turism (Orust) Kville, småort (Tanum) Håby-Munkedal, industrier, småort (Munkedal) Åby, Nordens Ark, djurpark (Sotenäs) Säm + Tanum stn, industri, småort (Tanum) Tanumstrand, hotell, turism (Tanum) Östad, småort (Tanum) Klev Rabbalshede, industri (Tanum) Vårgårda herrgård, foderindustri (Vårgårda) Varpås, industrier, småort (Bollebygd) Råssa industriområde, Bollebygd (Bollebygd) Fåglum (norr), skivdistribution (Essunga) Bredöl Nossebro, industri, skola (Essunga)

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(38) A1340 A1345 A1355 A1360 A1361 A1370 A1371 A1375 A1376 A1380 A1385 A1390 A1395 A1400 A1405 A1406 A1410 A1415 A1420 A1430 A1435 A1440 A1445 A1446 A1456 A1460 A1465 A1470 A1471 A1472 A1473 A1474 A1475 A1480 A1485 A1486 A1490 A1491 A1495 Hammarnäset, militär provplats (Karlsborg) Plywoodfabrik, Otterbäcken (Gullspång) Ölsremma, industrier, småort (Tranemo) Nittorp, småort (Tranemo) Olofstorp, Limmared, industri (Tranemo) Strömma, naturbruksgymnasium (Mark) Smälteryd-Sätila, kriminalvårdsanstalt (Mark) Skene Skog industriområde (Mark) Nödinge Hajom, industri (Mark) Brännared-Öxnevalla, vårdhem m.m. (Mark) Fotskäl, småort (Mark) Mårdaklev, småort (Svenljunga) Ölltorps industriområde (Herrljunga) Hudene, småort (Herrljunga) Önum, industri (Vara) Håkantorp, livsmedelsindustri, småort (Vara) Edsvära, takpanneindustri (Vara) Öttum, småort (Vara) Sötåsen naturbruksgymnasium (Töreboda) Göteborg City Airport, Säve (Göteborg) Långesand (Styrsö), omsorg (Göteborg) Stora Holm, industriområde, bilbana (Göteborg) Delsjö, idrott (Göteborg) Kallebäck teknikpark (Göteborg) Lilla Amundö, sjukhus (Göteborg) Arntorp-Kareby, transport-depå (Kungälv) Nereby, skolhem (Kungälv) Raffinaderi, Brofjorden (Lysekil) Gåseberg, industrier (Lysekil) Fiskebäckskil, småort (Lysekil) Kristineberg, marin forskning (Lysekil) Fjälla, Lyse industriområde (Lysekil) Torp, köpcentrum (Uddevalla) Gräskärr, skolhem (Uddevalla) Stureholm, industriområde (Uddevalla) Berg+Kamperöd, småort (Uddevalla) Svinesunds Handelsområde (Strömstad) Tärnö, marin forskning, småort (Strömstad) Nordby Shopping Center, söder Svinesund (Strömstad)

Concentrations of workplaces outside localities 2005, preliminary data. Presentation i tabeller med beteckningar och i kartor

Concentrations of workplaces outside localities 2005, preliminary data. Presentation i tabeller med beteckningar och i kartor MI 60 SM 0701 Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 Preliminära data Concentrations of workplaces outside localities 2005, preliminary data I korta drag Arlanda är klart störst År 2005 fanns det 154 arbetsplatsområden

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

Torn. DELTA belysning

Torn. DELTA belysning 06 Torn DELTA belysning Vi tillverkade vår första mast för sextio år sedan. Under senare år har vi byggt mer än 1 000 master för svenska och utländska GSM- och 3G- operatörer. Och en sak har vi lärt oss,

Läs mer