Arbetsplatsområden utanför tätort 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplatsområden utanför tätort 2005"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(38) Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 MI0815 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(38) Administrativa uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Miljö 0.2 Statistikområde Statistikområde: Markanvändning 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) Ja För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100), se 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Enheten för regional planering och naturresurser Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm Kontaktperson: Bo Justusson Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Enheten för regional planering och naturresurser Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm Kontaktperson: Bo Justusson Telefon: Telefax E-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99). 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(38) I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). 0.8 Gallringsföreskrifter Inte aktuellt för denna undersökning. 0.9 EU-reglering Inte aktuellt för denna undersökning Syfte och historik I undersökningen avgränsas områden som innehåller stora koncentrationer av arbetsställen utanför tätorter, med minst 50 sysselsatta. Områdena representeras med gränser (polygoner) och ges kod och beteckning. Därefter beräknas statistik för områdena: arealer, antal sysselsatta, antal arbetsställen, dominerande bransch. År 2005 fanns det 518 sådana områden med sysselsatta. Syftet är att översiktligt belysa bebyggelsen och sysselsättningen, som komplement till avgränsningen av tätorter. Det finns många stora arbetsplatsområden utanför tätort som inte gärna kan betraktas som "glesbygd", utan behöver en annan beskrivning. En första avgränsning gjordes för år 2000, men den för år 2005 skiljer sig en hel del, se nedan under jämförbarhet Statistikanvändning Används av regionala myndigheter och kommuner för att belysa bebyggelsens och sysselsättningens karaktär utanför tätorter. Den är tänkt att användas i statistik över pendling mellan tätorterarbetsplatsområden Uppläggning och genomförande Arbetsställen med adresser och koordinater hämtas från SCBs Företagsregister (FDB)och det uttag som görs för RAMS 2005 (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Koordinaterna har matchats på via belägenhetsadresser. För manuell kontroll användes kartor, flygbilder, adresser hos Internet-tjänsterna eniro.se och hitta.se (som har kartor och flygbilder från Lantmäteriet/Metria). Gränser (polygoner) togs fram för alla områden. Varje område fick en kod och arealer, antal sysselsatta m.m. beräknades. Vi har även använt de avgränsningar som gjordes för år Då användes FDB och koordinater, markanvändningsdata från Svenska Marktäckedata (SMD), samt manuella kontroller.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(38) Internationell rapportering Inte aktuellt för denna undersökning Planerade förändringar i kommande undersökningar Nästa avgränsning planeras för 2010 och genomföras våren Avgränsningen får då göras direkt på adresser/koordinater/anställda från Företagsregistret, medan statistiken om sysselsatta kan tas fram via RAMS 2010.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(38) Översikt Statistiken om Arbetsplatsområden utanför tätort (AO) tas fram i två steg med något olika dataunderlag: - avgränsning dvs. bestämma gränser (polygoner) för områden - beräkna statistik för områden 1.1 Observationsstorheter För avgränsning används arbetsställen med adresser och koordinater från RAMS och Företagsregistret. Detta kombineras med flygfoton och kartor bl.a. från webbtjänster hitta.se, eniro.se. Resultat blir polygoner av koordinater. För statistiken används arbetsställen och befolkningsuppgifter fördelade på arbetsställen (dagbefolkning) från RAMS. Resultat blir statistikuppgifter per AO. För år 2005 användes SQLdatabaser och adresser eftersom koordinater inte hade tillräcklig kvalitet. 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Sveriges markyta Arbetsplatsområden Polygoner koordinater Arbetsplatsområden Varje område Kod, benämning text Landareal hektar Sysselsatta antal Näringsgren, huvudklass klasskod Län Områden efter största antal näringsgren (huvudklass) Områden efter storleksgrupp för sysselsatta antal 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Publiceringsplan för markanvändningsstatistiken redovisas på SCB:s webbplats. Avgränsningar görs vart 5:e år. Statistik publiceras på SCB:s webbplats i pressmeddelande, tabeller, Excelfiler, kartor, databaser.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(38) Dokumentation och metadata Dokumentation med olika detaljeringsgrad, bland annat Beskrivning av statistiken, finns tillgängligt på SCB:s hemsida, produktsidan Sista avsnittet i denna dokumentation - "Slutligt observationsregister" - överensstämmer i stort sett med redovisning av arbetsplatsområden i tabeller. Uppgifter som av sekretesskäl har avrundats finns dock i fullständig form i slutliga observationsregistret. Polygoner finns tillgängliga som uppdragsprodukt. Hur dessa ska arkiveras är ej klarlagt ännu. Svårigheten är att koordinater hanteras i GIS-system vilka skiljer sig från statistikregistren. Men, när koordinater snart kan läggas i SQL-databaser kommer det troligen fram en lösning som liknar arkiveringen av statistikregister. Dokumentation av de geografiska polygonerna har även gjorts i Geodata.se med sikte på kraven från EU-direktivet INSPIRE.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(38) Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Ram för geografisk avgränsning är i princip Sveriges markyta, tillsammans med arbetsställen i SCBs Företagsregister. Ram för statistik är även Sysselsatt dagbefolkning från RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Arbetsplatsområde utanför tätort definieras som ett sammanhängande område med högst 300 meter mellan arbetsställen (byggnader) och med minst 50 sysselsatta. 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning, där statistik redovisas för alla områden som uppfyller definitionen. 2.3 Mätinstrument Vid avgränsningen används olika datakällor - arbetsställekoordinater, kartor, flygfoton. Det gällde både att hitta tänkbara kandidater till arbetsplatsområden och sedan bestämma gränser för dessa i form av polygoner. För att beräkna statistik för områdena så tog vi fram adressförteckningar för varje område. Dessutom användes för arbetsställen med koordinater. Vi kunde dock inte förlita oss enbart på koordinater eftersom kvaliteten och täckningen för koordinater för arbetsställen utanför tätort inte var tillräckligt bra år Kvaliteten har sedan dess blivit avsevärt bättre bl.a. som ett följdresultat av denna undersökning. 2.4 Insamlingsförfarande Registeruttag av arbetsställen och sysselsatta har erhållits från SCB:s Regionala Uppdragsenhet, referenstid november Kompletteringar av koordinater har gjorts via Företagsregistrets arbeten med koordinatsättning fram till år Flygfoton och kartor från Lantmäteriet m.fl. har funnits tillgängliga via webbtjänsterna hitta.se och eniro.se. 2.5 Databeredning En hel del kontroller har gjorts för att komplettera de data som erhållits. Det förekommer både dåliga adresser och saknade eller felaktiga koordinater.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(38) Den säkraste geografiska uppgiften var adresserna. För varje AO togs fram en förteckning av adresser, vilket ibland var en hel postort (typexempel Arlanda) och i andra fall en lista på 5-15 gatunamn. Manuell kontroll gjordes av varje arbetsplatsområde. För en del tätorter fann vi att arbetsplatsområden låg så nära den för 2005 bestämda tätortsgränsen att de borde ingått i tätorten. Då ha en liten revidering gjorts av tätortsgränsen, och inget nytt arbetsplatsområde bildats. I några fall av typ flygplatser och gruvområden så ingår arbetsställen i tätorten men flygfältet respektive gruvtäkten ingår inte. Vi har då skapat en extra polygon för flygfältet och gruvtäkten men behållit de sysselsatta på sina arbetsställen inuti tätorten. Detta för att klara både önskemål om likartad markanvändningsstatistik och tätortsavgränsning.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(38) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Avgränsningen gjordes genom manuell genomgång av Sverige. Utgångsmaterial var bl.a. avgränsningen som gjordes för år 2000, som finns publicerad på SCBs webbplats. Denna kompletterades med nya buffertar skapade från arbetsställen utanför tätorter. Och även också genom en mängd kontroller på karta och flygfoton. Beräkning av statistik gjordes genom aggregering via de adressförteckningar per AO som tagits fram. Således inte med koordinater och punkt-i-polygon. Beräkning av arealer för polygoner gjordes i GIS-system, MapInfo. Beräkning av statistik per AO gjordes i SQL-Server. 3.2 Redovisningsförfaranden Tabeller: Arbetsplatsområden med kod, benämning, antal arbetsställen, antal sysselsatta (storleksgrupp), areal, största näringsgren (huvudbransch). Arbetsplatsområden efter län och storleksgrupp Arbetsplatsområden efter storleksgrupp och huvudbransch. Geografisk redovisning har skett med kartor i ett system med fasta bilder, med möjlighet till zoom och panorering, - Geoskikt från SCB. AO har även lagts in i geodata.se systemet där kartor från olika myndigheter visas med WMStjänster (Web Map Services). AO finns även i SCB:s interna Geodatabas hos Regionala uppdragsenheten för användning vid uppdrag.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(38) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Detta avsnitt är hämtat från SCBs system MetaPlus. Som slutligt observationsregister används tabelldata för arbetsplatsområden, före sekretessundertryckning. Till detta ska även polygoner läggas. Dessa hanteras ännu så länge separat i GIS-system. Arbetsplatsomr utanför tätort Register Rubrik Syfte/Beskrivning Övrigt Statistikansvarig myndighet Kontaktperson Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Registerversion Arbetsplatsområden utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m. Statistiska centralbyrån Justusson, Bo Arbetsplatsområden utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Annan beståndsvariant Egen insamling Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m. Ingen sekretess råder. Handlingarna är allmänna och tillgäng Ja Namn 2005 Syfte/Beskrivning Avgränsning av arbetsplatsområden utanför tätort år 2005 ( ). Mätinformation Avgränsas med hjälp av GIS. Man utgår från koordinatsatta

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(38) arbetsställen från Företagsdatabasen (RAMS-version). Kartor och flygbilder används som hjälpmedel. Objekttyp - Mark och vatten Namn Mark och vatten Definition Används då objektet är ett fast objekt som entydigt inte kan hänföras till fastighet eller underliggande typer Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Arbetsplatsområden utanför tätort Namn Arbetsplatsområden utanför tätort Definition Arbetsställen och arbetsställeområden utanför tätort med minst 50 anställda och max 300 meter mellan husen. Standardnivå Populationstyp Registerpopulation Kommentar Datum Variabler Antal arbetsställen Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Måttenhet Beskrivning Antal sysselsatta Namn Definition Antal arbetsställen Antal arbetsställen Produktstandard Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort RAMS Arbetsställen Ja Ja Antal Antal Antal sysselsatta Antal sysselsatta på arbetsstället

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(38) Beskrivning Antal sysselsatta på arbetsstället Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Arbetskraftsbarometern Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Antal Måttenhet Antal Beskrivning Arbetsplatsområde utanför tätort Namn Arbetsplatsområde utanför tätort Definition Kod och text (SCBs benämning) för varje avgränsat arbetsplatsområde utanför tätort. Beskrivning Koden är femställig med bokstaven A följt av fyra siffror. Siffror är satta löpande i samma löpordning som län, med mellanrum för nya områden. Obs att det inte är länskod i första två siffror. Benämning innehåller namn och typ och kommun (inom parentes). Standard Produktstandard Utgivare av standard Arbetsplatsomr utanför tätort Ägare Arbetsplatsomr utanför tätort Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Arbetsplatsområden utanför tätort Version Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 Nivå Arbetsplatsområden utanför tätort Representation Ej aktuellt Bransch Namn Bransch

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(38) Definition Branchbeteckning på bokstavsnivå Beskrivning Standard Svensk standard Utgivare av standard Ägare Konjunkturstatistik, sjuklöner Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla RAMS Arbetsställen Summerbar Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Den bransch som har högst antal sysselsatta i området. Värdemängd Klassifikation/värdemängd SNI Version Standard för svensk näringsgrensindelning, 2002 Nivå Avdelning Representation Ej aktuellt Kommun Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Version Nivå Representation Kommun Kod för regional indelning i kommuner. Svensk standard SCB Geografidatabasen RAMS Arbetsställen Ja Län, kommun, församling LKF / Län, kommuner och församlingar Kommun Ej aktuellt

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(38) Landareal Namn Landareal Definition Landareal Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Tätorter Ägare Tätorter Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Ja Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Yta Måttenhet Hektar Beskrivning Nordlig mittpunktskoordinat Namn Definition Beskrivning Standard Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Beskrivning Ostlig mittpunktskoordinat Namn Definition Beskrivning Standard Nordlig mittpunktskoordinat Geografisk koordinatpunkt i rikets nät, RT90 Produktstandard Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Ja Koordinater anges i RT90 vanligen med 7 siffror meter. Ostlig mittpunktskoordinat Geografisk koordinatpunkt i rikets nät, RT90 Produktstandard

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(38) Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Beskrivning Värdemängder Arbetsplatsomr utanför tätort Arbetsplatsomr utanför tätort Ja Koordinater anges i RT90 vanligen med 7 siffror meter. Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 Klassifikation Arbetsplatsområden utanför tätort Version Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 Nivå Arbetsplatsområden utanför tätort Värden Kod Text A0010 Stängselboda, växtdistribution (Vallentuna) A0015 Runö folkhögskola (Österåker) A0020 Österåkeranstalten, kriminalvård (Österåker) A0025 Mellansjö, småort, omsorg (Österåker) A0030 Magnebergs företagsby (Värmdö) A0036 Värmdö Marknad, köpcentrum (Värmdö) A0037 Lämshaga, skola (Värmdö) A0040 Sandhamn, småort (Värmdö) A0045 Djurönäset, konferens+myndigheter (Värmdö) A0061 Nyckelby, växthus (Ekerö) A0065 Rödbacka-Färingsö,småort,omsorg,skola (Ekerö) A0066 Svartsjö-Färingsö, kriminalvårdsanstalt (Ekerö) A0075 Sånga Säby, konferens (Ekerö) A0080 Rörby, FRA (Ekerö) A0085 Torslunda, växtodling (Ekerö) A0086 Menhammar, stuteri (Ekerö) A0095 Tunaholm, industriområde (Botkyrka) A0096 Högantorp, vårdhem, golf (Södertälje) A0100 Skyttbrink, industriområde (Botkyrka)

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(38) A0101 A0105 A0110 A0111 A0120 A0125 A0130 A0131 A0132 A0140 A0150 A0155 A0160 A0165 A0170 A0175 A0180 A0185 A0190 A0191 A0200 A0205 A0206 A0220 A0225 A0226 A0231 A0235 A0236 A0240 A0245 A0250 A0260 A0265 A0275 A0280 A0285 A0286 A0290 Gladö industriområde (Huddinge) Muskö örlogshamn (Haninge) Berga, militäranläggning (Haninge) Berga, naturbruksgymnasium (Haninge) Utö, konferens (Haninge) Granhammar, regemente Livgardet (Upplands-Bro) Nygård, terminal partihandel (Upplands-Bro) Säbyholm, naturbruksgymnasium (Upplands-Bro) Högbytorp, avfallsanläggning (Upplands-Bro) Antennvägen Arninge, industriområde (Täby) Hagby, återvinning (Täby) Arninge, köpcentrum (Täby) Bergendal, konferens (Sollentuna) Gustavslund (Sollentuna), företag (Sollentuna) Nibble, skola m.m. (Södertälje) Saltå, omsorg + kvarn (Södertälje) Solåkrabyn + Solberga, omsorg, småort (Södertälje) Ytterjärna, Antroposofins hus, Vidarklin. (Södertälje) Hall, kriminalvårdsanstalt (Södertälje) Håga, kriminalvårdsanstalt (Södertälje) Mikaelsgården, småort, skola (Södertälje) Helgesta-Skarlunda, skolhem (Södertälje) Vårdinge by, folkhögskola (Södertälje) Bosön, idrott (Lidingö) Elfvik (Lidingö), konferensanläggningar (Lidingö) stora Fjäderholmen, turism (Lidingö) Kappelskär, hamn (Norrtälje) Rånäs slott och vårdhem, industri (Norrtälje) Ekebyholm, skola (Norrtälje) Arlanda flygplats (Sigtuna) Arlandastad, köpcentrum (Sigtuna) Ekeby, omsorg m.m. (Sigtuna) Storboda, kriminalvård, industri (Sigtuna) Rosersberg, räddningsskola (Sigtuna) Grindsjön-Sorunda, försvarsforskning (Nynäshamn) Skutskär Södra industriområdet (Älvkarleby) Tierps kyrkby, småort (Tierp) Sandby Karlholmsbruk, industri, småort (Tierp) Danmark, småort (Uppsala)

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(38) A0291 A0295 A0301 A0302 A0305 A0310 A0316 A0317 A0320 A0325 A0330 A0331 A0332 A0335 A0340 A0351 A0365 A0370 A0371 A0375 A0376 A0380 A0390 A0391 A0392 A0405 A0406 A0410 A0411 A0415 A0420 A0421 A0425 A0426 A0435 A0436 A0440 A0445 A0451 Funbo Bärby, vårdhem (Uppsala) Jälla, vård, naturbruksgymnasium (Uppsala) Almunge kyrkby, småort (Uppsala) Tuna, småort (Uppsala) Kvarnbolund, avfallsanläggning (Uppsala) Brantshammar, industri (Knivsta) Östfora, vårdhem (Uppsala) Viks slott, folhögskola, konferens (Uppsala) Uppsala flygplats (Uppsala) Ar-Brunnby industriområde (Knivsta) Hörnö, vård (Enköping) Skolsta, småort, åkeri (Enköping) Björksäter, industriområde (Enköping) Eknäs, skolhem (Enköping) Forsmark kärnkraftverk (Östhammar) Vingåkersverken, ammunitionsdestruktion (Vingåker) Studsvik, forskning (Nyköping) Ökna, skola (Nyköping) Vida Nyköpingsbro, trafikantservice (Nyköping) Skavsta, flygplats (Nyköping) Stavsjöbruk, småort, industri (Nyköping) Talja industriområde (Flen) Karsudden, sjukhus (Katrineholm) Håkanstorp, vårdhem (Vingåker) Åsen Valla, livsmedelsindustri (Katrineholm) Hällby, kriminalvårdsanstalt (Eskilstuna) Västermo, Stora Sundby, industri (Eskilstuna) Svista, industriområde (Eskilstuna) Kjulakorsets industriområde (Eskilstuna) Grönsta industriområde (Eskilstuna) Löt, vård, småort (Strängnäs) Fjädervägen Strängnäs, lager, handel (Strängnäs) Bondängen-Mariefred, kriminalvårdsanstalt (Strängnäs) Sandåsa, träindustrier (Strängnäs) Solö, industrier (Strängnäs) Vansö, småort (Strängnäs) Lövsta, skolhem (Trosa) Forsby, industri (Ödeshög) Asby (Ösgerbymo), småort (Ydre)

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(38) A0455 A0456 A0460 A0465 A0470 A0480 A0481 A0485 A0490 A0495 A0500 A0505 A0506 A0507 A0510 A0516 A0520 A0525 A0526 A0536 A0540 A0541 A0550 A0555 A0565 A0570 A0575 A0590 A0591 A0592 A0593 A0594 A0595 A0600 A0610 A0611 A0620 A0625 A0635 Skedevid, vård (Kinda) Långasjönäs, pappersbruk (Kinda) Hycklinge, småort (Kinda) Örsätter, träindustri (Åtvidaberg) Viresjö, sågverk (Åtvidaberg) Lämneå bruk, industri (Finspång) Barketorp Grytgöl, industri (Finspång) Mo gård, resurscenter, vård (Finspång) Ringarum öster, buss/bensin (Valdemarsvik) Roxtuna, kriminalvård, småort (Linköping) Fålåsa, vårdhem (Linköping) Gärstadområdet, energi, avfall, mineral (Linköping) Metsjö, industri (Linköping) Björkö, skola (Linköping) Malmen industriområdet (Linköping) Bravikens industriområde (Norrköping) Skenäs, kriminalvård (Norrköping) Kolmårdens djurpark (Norrköping) Kolmården-Torsvägen, kriminalvård,omsorg (Norrköping) Slussporten industriområde (Söderköping) Norrstens industriområde (Motala) Kvarn Borensberg, militära förband (Motala) Målskog, småort, industrier (Gnosjö) Tyngel, industriområde (Gnosjö) Brännehylte, industriområde (Gnosjö) Kulltorp-High Chaparral, nöje+industri (Gnosjö) Lid södra industriområde (Gnosjö) Solbacken, vårdhem (Gislaved) Västbo transport (Gislaved) Stora Segerstad, naturbruksgymnasium (Gislaved) Fållinge, industriområde, flygplats (Gislaved) Ås (Bredaryd), småort (Gislaved) Hooks Herrgård, hotell, golf (Vaggeryd) Norr Skillingaryd, industriområde (Vaggeryd) Målön, industriområde (Jönköping) Unnefors Bottnaryd, sågverk (Jönköping) Carlsfors, industri (Jönköping) Torsvik, industriområde (Jönköping) Visingsö-Stigby, vårdhem (Jönköping)

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(38) A0640 A0641 A0650 A0651 A0655 A0660 A0665 A0670 A0685 A0690 A0691 A0695 A0700 A0705 A0706 A0710 A0715 A0720 A0725 A0730 A0736 A0737 A0740 A0745 A0750 A0755 A0765 A0775 A0785 A0795 A0796 A0797 A0800 A0805 A0810 A0820 A0825 A0830 A0831 Hedenstorp, industriområde (Jönköping) Prinseryd, småort (Jönköping) Axamo, Jönköpings flygplats (Jönköping) Klingekärrsgatan, Habo, industriområde (Habo) Holsteryd-Sandsjöfors, träindustri (Nässjö) Terminalgatan Nässjö, industriområde (Nässjö) Sandsjöfors, småort, industrier (Nässjö) Hörle, småort, industrier (Värnamo) Höreda, Ramkvilla, sågverk (Vetlanda) Bockaberg-Korsberga, trähusindustri (Vetlanda) Ädelfors, industrier, ort (Vetlanda) Ramkvilla, småort (Vetlanda) Ingarp (södra), träindustri (Eksjö) Bellö småort, industrier (Eksjö) Hässleby, vårdhem (Eksjö) Långanäs, skolhem (Eksjö) Nifsarp, industrier, skola (Eksjö) Klöverfors, husindustri (Uppvidinge) Marhult, småort, skogsindustri (Uppvidinge) Trehörna-Urshult, vårdhem (Tingsryd) Hästhagen östra, betongfabrik-h (Alvesta) Hästhagen, betongfabrik-s (Alvesta) Lönashult, småort (Alvesta) Virestad, omsorg, småort (Älmhult) Göteryd, småort (Älmhult) Häradsbäck, småort (Älmhult) Åmot, sjukhem (Markaryd) Kronoberg, folhögskola (Växjö) Öjaby, Växjö flygplats (Växjö) Vederslöv, småort (Växjö) Gransholm, småort, industri (Växjö) Ingelstads naturbruksgymnasium (Växjö) Kulebo, bygg, kräftodling (Torsås) Gårdveda-Målilla, industri (Hultsfred) Mönsterås bruk, trämassaindustri (Mönsterås) Knutskulla, småort (Mönsterås) Strängsmåla-Långasjö, sågverk (Emmaboda) Stekaremåla Broakulla, industri (Emmaboda) Gransjö Eriksmåla, träindustri (Emmaboda)

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(38) A0835 A0836 A0837 A0840 A0845 A0850 A0855 A0860 A0861 A0875 A0876 A0880 A0890 A0895 A0905 A0910 A0915 A0916 A0917 A0921 A0925 A0930 A0940 A0945 A0950 A0955 A0960 A0971 A0972 A0975 A0985 A0990 A0995 A1000 A1001 A1002 A1003 A1010 A1015 Mosekrogsvägen, Läckeby, industrier (Kalmar) Grönhögen, småort (Mörbylånga) Glömminge, småort (Mörbylånga) Vesholmarna, reningsverk (Kalmar) Ingelstorp, naturbruksgymnasium (Kalmar) Flygplatsområdet, Kalmar (Kalmar) Smedstorps industriområde (Nybro) Simpevarp, kärnkraftverk (Oskarshamn) Misterhult, småort (Oskarshamn) Hamra, sågverk (Vimmerby) Rumskulla, småort (Vimmerby) Katthammarvik, småort (Gotland) Visby Flygplats (Gotland) Bro Duss, omsorg, småort (Gotland) Storugns-Krokungs, kalkindustri (Gotland) Garde, småort (Gotland) Lyckeåborg, industrier, småort (Karlskrona) Ramsdala, småort (Karlskrona) Bubbetorp, omsorg, kontor (Karlskrona) Ronneby civila flygterminal (Ronneby) Stilleryd småort, industrier (Karlshamn) Stilleryd, hamn, industrier (Karlshamn) Kölö, industriområde (Karlshamn) Mörrums bruk, trämassaindustri (Karlshamn) Munkahus, industriområde (Karlshamn) Norjeby, slakteri (Sölvesborg) Ysane (norra), industrier (Sölvesborg) Kabbarp, naturbruksgymnasium, småort (Burlöv) Nordanå, småort (Burlöv) Vellingebacken/Logården, industri (Vellinge) Vemmentorp, träindustri (Örkelljunga) Ljungaskog, vårdhem (Örkelljunga) Norra Vram, småort, omsorg (Bjuv) Barsebäck, kärnkraftverk (Kävlinge) Södervidinge station, livsmedelsindustri, småort (Kävlinge) Borgeby, lantbrukstjänster (Lomma) Järavallen, konferens, golf (Kävlinge) Alnarp, lantbruksuniversitet (Lomma) Sturup flygplats (Svedala)

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(38) A1016 A1020 A1035 A1036 A1040 A1050 A1055 A1060 A1065 A1075 A1076 A1086 A1090 A1095 A1101 A1110 A1115 A1116 A1120 A1125 A1130 A1145 A1146 A1151 A1152 A1153 A1165 A1170 A1175 A1181 A1190 A1196 A1200 A1201 A1202 A1205 A1210 A1215 A1216 Ugglarp, slakteri (Trelleborg) Ryds gård, naturbruksgymnasium (Skurup) Medicingatan, Hörby, industriområde (Hörby) Råby Hörby, djurverksamhet (Hörby) Östraby, småort (Hörby) Ramsåsa, småort (Tomelilla) Bollerup, naturbruksgymnasium (Tomelilla) Östra Ingelstad Brukstorp, husdjursuppfödning (Tomelilla) Skåne-Tranås, småort (Tomelilla) Eket-Kopparmöllan, träindustri (Klippan) Häljalt, småort (Perstorp) Tygelsjö-Skiftesvägen, kriminalvård (Malmö) Flyinge kungsgård, hästverksamhet (Lund) Örenäs slott, folkhögskola (Landskrona) Vadensjö + Arrarp, industri, småort (Landskrona) Sundsgården, folkhögskola (Helsingborg) Långeberga, industriområde (Helsingborg) Fleninge, småort (Helsingborg) Örtofta, sockerbruk (Eslöv) Revingehed, regemente P7 (Lund) Rönneholm, vårdhem (Eslöv) Furuboda, folkhögskola m.m. (Kristianstad) Bjärlöv, småort (Kristianstad) Kristianstads flygplats (Kristianstad) Skepparslöv, småort (Kristianstad) Axelstorp Everöd, omsorg (Kristianstad) Vä, kriminalvårdsanstalt (Kristianstad) Lindåsa-Östervång, vård, småort (Kristianstad) Fjälkinge-Bäckaskog, köpcenter (Kristianstad) Nöbbelöv (södra), stärkelseföretag (Kristianstad) Äsperöd Kivik, livsmedelsindustri (Simrishamn) Välinge, bioteknik, småort (Helsingborg) Ängelholms flygplats och Valhall Park (Ängelholm) Hallandsåstunneln, södra byggplats (Båstad) Erikslund (Ängelholm, E6), trafikantservice (Ängelholm) Finja, betongindustri (Hässleholm) Brännögård, industri (Hylte) Plönninge, naturbruksgymnasium (Halmstad) Spenshult, sjukhus (Halmstad)

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(38) A1220 A1221 A1225 A1226 A1227 A1230 A1231 A1232 A1235 A1240 A1245 A1250 A1251 A1252 A1260 A1261 A1262 A1265 A1266 A1270 A1271 A1275 A1280 A1285 A1295 A1296 A1300 A1305 A1306 A1307 A1310 A1315 A1320 A1321 A1325 A1330 A1331 A1335 A1336 Vapnö, livsmedelsproduktion (Halmstad) Halmstad flygplats (civila del) (Halmstad) Torsåsen, livsmedelsindustri (Falkenberg) Falkenbergsmotet, handel, industriområde (Falkenberg) Fegen, småort (Falkenberg) Katrineberg, folkhögskola, industri (Falkenberg) Okome, småort (Falkenberg) Bol Vessigebro, industri (Falkenberg) Värö bruk, trämassaindustri (Varberg) Järlöv, betongindustri m.m. (Varberg) Ringhals kärnkraftverk (Varberg) Lindberg, småort (Varberg) Nya Björkäng, E6, motell (Varberg) Varberg Nord industriområde (Varberg) Mölnlycke Företagspark (Härryda) Fläskebo,Landvetter,postterminal,deponi (Härryda) Bråta industriområde (Härryda) Landvetter flygplats (Härryda) Fjärås station, industrier, småort (Kungsbacka) Sanden-Ödsmål, industriområde (Stenungsund) Stenungsbaden, hotell (Stenungsund) Vallhamn, hamn (Tjörn) Djupvik, varv (Tjörn) Svanviks industriområde, Hjälteby (Tjörn) Vindön, marin industri, småort (Orust) Hörja, småort (Hässleholm) Käringön, småort, turism (Orust) Kville, småort (Tanum) Håby-Munkedal, industrier, småort (Munkedal) Åby, Nordens Ark, djurpark (Sotenäs) Säm + Tanum stn, industri, småort (Tanum) Tanumstrand, hotell, turism (Tanum) Östad, småort (Tanum) Klev Rabbalshede, industri (Tanum) Vårgårda herrgård, foderindustri (Vårgårda) Varpås, industrier, småort (Bollebygd) Råssa industriområde, Bollebygd (Bollebygd) Fåglum (norr), skivdistribution (Essunga) Bredöl Nossebro, industri, skola (Essunga)

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(38) A1340 A1345 A1355 A1360 A1361 A1370 A1371 A1375 A1376 A1380 A1385 A1390 A1395 A1400 A1405 A1406 A1410 A1415 A1420 A1430 A1435 A1440 A1445 A1446 A1456 A1460 A1465 A1470 A1471 A1472 A1473 A1474 A1475 A1480 A1485 A1486 A1490 A1491 A1495 Hammarnäset, militär provplats (Karlsborg) Plywoodfabrik, Otterbäcken (Gullspång) Ölsremma, industrier, småort (Tranemo) Nittorp, småort (Tranemo) Olofstorp, Limmared, industri (Tranemo) Strömma, naturbruksgymnasium (Mark) Smälteryd-Sätila, kriminalvårdsanstalt (Mark) Skene Skog industriområde (Mark) Nödinge Hajom, industri (Mark) Brännared-Öxnevalla, vårdhem m.m. (Mark) Fotskäl, småort (Mark) Mårdaklev, småort (Svenljunga) Ölltorps industriområde (Herrljunga) Hudene, småort (Herrljunga) Önum, industri (Vara) Håkantorp, livsmedelsindustri, småort (Vara) Edsvära, takpanneindustri (Vara) Öttum, småort (Vara) Sötåsen naturbruksgymnasium (Töreboda) Göteborg City Airport, Säve (Göteborg) Långesand (Styrsö), omsorg (Göteborg) Stora Holm, industriområde, bilbana (Göteborg) Delsjö, idrott (Göteborg) Kallebäck teknikpark (Göteborg) Lilla Amundö, sjukhus (Göteborg) Arntorp-Kareby, transport-depå (Kungälv) Nereby, skolhem (Kungälv) Raffinaderi, Brofjorden (Lysekil) Gåseberg, industrier (Lysekil) Fiskebäckskil, småort (Lysekil) Kristineberg, marin forskning (Lysekil) Fjälla, Lyse industriområde (Lysekil) Torp, köpcentrum (Uddevalla) Gräskärr, skolhem (Uddevalla) Stureholm, industriområde (Uddevalla) Berg+Kamperöd, småort (Uddevalla) Svinesunds Handelsområde (Strömstad) Tärnö, marin forskning, småort (Strömstad) Nordby Shopping Center, söder Svinesund (Strömstad)

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Bilaga 4a Resursanvändning

Bilaga 4a Resursanvändning Bilaga 4a Resursanvändning Variabler: : Undervisningskostnaden per elev i relation till totalkostnaden per elev. : Den övriga kostnaden per elev i relation till en per elev. : Antal elever per lärarheltidstjänst

Läs mer