Kallelse Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04"

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Hadi Ala (S) Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Anna Ljungkvist Sekreterare SOCIALA UTSKOTTET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Antecknas Ärenden till kommunstyrelsen 4 KS2010/ Framtida organisering av personlig assistans Bilaga Information av Susanne Albinsson och Frida Sandström cirka klockan Förslag till kommunstyrelsen Enligt förvaltningen Information från sektorerna 5 Sektor arbetsliv och stöd Månadsrapport Tertial 1 Information av Jonas Arngården och Frida Sandström cirka klockan Antecknas Sektor arbetsliv och stöd och sektor vård och äldreomsorg Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål Anhörigstöd inom funktionshinderverksamheten Volontärverksamhet Information av Jonas Arngården, Dag Waltersson, Elisabeth Sjöberg, Agneta Gustafsson och Yvonne Ålöv cirka klockan Kaffe klockan SOCIALA UTSKOTTET

3 Kallelse Sammanträdesdatum Sektor vård och äldreomsorg Månadsrapport Tertial 1 Information av Elisabeth Sjöberg och Makki Almusawe cirka klockan Antecknas Ärenden som stannar i utskottet 7 KS2013/ Byte av sammanträdesdag för sociala utskottet november Bilaga Cirka klockan Beslut Rapporter 8 Bordlagda rapporter 7/5-14 Gårdsråd Solhaga och Ranrikegården Cirka klockan Rapporter Gårdsråd Rexegården Cirka klockan Antecknas Antecknas SOCIALA UTSKOTTET

4 Tjänsteskrivelse 1(5) Handläggarens namn Susanne Albinsson Framtida organisering av personlig assistans (Dnr KS2010/2573-9) Sammanfattning Förvaltningen (sektor arbetsliv och stöd) fick i uppdrag att avvakta Lagen om valfrihetssystem (LOV) och följa upp kostnader för personlig assistans, som utförs av kommunen, under 2011, innan beslut om förändringar för verksamheten fattades. Förvaltningen har även i uppdrag att utreda om övervägande av annan organisation av personlig assistans och komma med förslag på organisering. Konsekvenserna för verksamheten i Kungälvs kommun om personlig assistans upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) skulle vara minskade kostnader i form av att ledarskap och arbetsledning försvinner, samt att administration gällande uppföljning och avtal kvarstår. Vid ett politiskt beslut om upphandling av personlig assistans under hösten 2014 kommer effekterna troligen slå igenom på helårseffekt med minskade kostnader först Den statliga utredningen av översyn av personlig assistans gällande ändamålsenlig utformning av ersättningen och en jämbördig relation mellan privata och offentliga aktörer kan komma att ge kommunen förbättrade villkor i verkställandet av personlig assistans. Det ger en osäkerhet i framtida ersättningsnivåer som kan påverka kostnaderna inom personlig assistans Utifrån dagens regelverk skulle den bedömda nettoeffekten kring en upphandling av personlig assistans bli cirka kronor. Den ekonomiska beräkningen utgår från att en upphandling kan ske utifrån schablonersättningen 280 kronor/timme, vilket är osäkert. Förvaltningen bedömer att en eventuell vinst med upphandling är för liten utifrån det arbete som en sådan medför och de osäkerhetsfaktorer som är inbyggda i en sådan process. Det är svårt att helt uppskatta de resurser som ändå skulle behöva finnas inom förvaltningen och erfarenheten visar också ett riskmoment med att kommunen inte erbjuder personlig assistans i egen regi. Förvaltningen har ett pågående arbete med att effektivisera den egna verksamheten och har som målsättning att minska kostnaderna med cirka kr genom detta arbete. Bakgrund Förvaltningen (sektor arbetsliv och stöd) fick i uppdrag att avvakta LOV och följa upp kostnader för personlig assistans, som utförs av kommunen, under 2011, i innan beslut om förändringar för verksamheten fattades. Förvaltningen har därefter jobbat med handlingsplan och tagit till alla de åtgärder de anser vara möjliga för att effektivisera verksamheten i personlig assistans. Förvaltningen har även i uppdrag att utreda om övervägande av annan organisation av personlig assistans och komma med förslag på organisering. Majoriteten av personlig assistansärendena i Kungälvs kommun har valt en annan anordnare än kommunen. I de ärenden som har kommunen som anordnare ställer verksamheten samma ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

5 2(5) krav på medarbetare inom personlig assistans som inom övrig LSS-verksamhet med undantag för anhöriganställda. Det innebär att medarbetare inom personlig assistans idag har haft kompetensutveckling, regelbundna APT, planeringsdagar, arbetsmiljöarbete etc. Det innebär i sin tur att den statliga ersättningen inte alltid täcker den faktiska kostnaden för insatsen utan Kungälvs kommun får komplettera med budgetmedel. Utredningen har bedrivits genom att ta del av Stenungssunds utredning där de under år 2013 tog kontakt med kommuner där personlig assistans upphandlats enligt LOU, samt gjort en genomgång av andra kommuners utredningar i frågan. Personliga assistenter har kontinuerligt fått information om utredningen på arbetsplatsträffar. Assistansberättigade kommuninvånare har fått information via media om verksamhetens uppdrag att utreda konsekvenserna enligt ovan. Information har också lämnats på facklig samverkan på verksamhetsnivå vid upprepade tillfällen. Utredningen har utgått från uppdraget att beskriva konsekvenser för brukare, medarbetare och verksamhet vid en eventuell upphandling av personlig assistans. Verksamhetens bedömning I de fall där kommunerna följt upp kvalitén för brukarna i upphandlad personlig assistans visade det på en varierande kvalitet. Vissa brister visade sig finnas då det gällde att föra journalanteckningar. Samtidigt påtalades att man också arbetade aktivt i verksamheterna med kvalitetshöjande åtgärder som baserades på SOSFS 2011:9. Endast ett fåtal av de kommuner som upphandlat personlig assistans hade gjort uppföljningar av den verksamhet de upphandlat vilket resulterar i att det är svårt att få en klar bild över hur kvalitén egentligen var i de upphandlade alternativen. Det är därför viktigt att det finns resurser för uppföljning, tillsyn och kvalitetskontroll. Vad gäller medias bild av kvalitén för brukarna i de privata assistansbolagen har media mest varit intresserade av att påvisa brister i olika sammanhang. Brister som bestod bland annat i att tillgodose de mest basala behoven såsom mat för dagen och medicinering. Det fanns också frågetecken kring hanteringen av ersättningen för personlig assistans som betalats ut av försäkringskassan, där privata assistansbolag lyckats bedriva verksamhet med stora vinster medan kommunala verksamheter brottats med att få verksamheten att gå ihop. Staten har nu gjort en översyn av ersättningen av personlig assistans för att ta fram ett förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen. Konsekvenserna för verksamheten i Kungälvs kommun om personlig assistans upphandlas enligt LOU skulle vara minskade kostnader i form av att ledarskap och arbetsledning försvinner samt att administration gällande uppföljning och avtal kvarstår. Vid ett politiskt beslut om upphandling av personlig assistans under hösten 2014 kommer effekterna troligen slå igenom på helårseffekt med minskade kostnader först Den statliga utredningen av översyn av personlig assistans gällande ändamålsenlig utformning av ersättningen och en jämbördig relation mellan privata och offentliga aktörer kan komma att ge kommunen förbättrade villkor i verkställandet av personlig assistans. Den statliga utredningens resultat presenterades i februari 2014 vilket innebär att verksamheten först 2015 kan bedöma vilka effekter en eventuell förändrad ersättning kan komma att få. När det gäller konsekvenser för medarbetarna så kan det sammanfattningsvis beskrivas att upphandlad utförare erbjuder assistenterna att följa med över till det privata alternativet. Dessa är skyldig att tillämpa kollektivavtalets villkor under ett år och kan därefter teckna andra avtal. Det innebär att konsekvenserna för medarbetarna på längre sikt är oklara.

6 3(5) En anställning inom Kungälvs kommun innebär vanligtvis mer fördelar jämfört med privata utförare, såsom lägre arbetstid/vecka, högre ob- och övertidsersättning, högre ersättning vid semester och att visstidsanställda har längre uppsägningstid (för tillsvidare anställda gäller reglerna i lagen om anställningsskydd i samtliga jämförda kollektivavtal). En annan aspekt av anställningstrygghet är konsekvenserna vid en arbetsbristsituation (exempelvis då en omsorgstagare avlider.) Kommunen är en stor arbetsgivare och personliga assistenter prövas för omplacering till tjänster inom kommunen. Därigenom är möjligheterna till att bereda annat arbete hos arbetsgivaren större inom en kommun än vad som är fallet hos en privat utförare. Fördelar hos privata aktörer beskrivs som kortare beslutsvägar, tydliga kvalitetssystem och möjligheter till utveckling inom företaget. Medellön till tillsvidareanställda och till visstidsanställda är något högre hos personliga assistenter anställda enligt KFOs avtal Det är också högre jourersättning för personliga assistenter anställda på kollektivavtal med Vårdföretagarna eller KFO. Myndighetsutövningen det vill säga utredning och bedömning av rätt till assistans och antal timmar kommer vid en upphandling enligt LOU finnas kvar inom socialtjänsten respektive Försäkringskassan. Kommunen är ansvarig för att de brukare som väljer kommunen som anordnare för insatser oavsett om kommunen väljer att själv tillhandahålla tjänsterna i egen regi eller genom en extern utförare efter upphandling. Det innebär bl.a. att kommunen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten och i enlighet vad som föreskrivs i avtalet med kommunen. Administration och arbetsledning följer inte automatiskt med i upphandlingen. Verksamheten har därmed skyldighet att tillhandahålla resurser för administration, uppföljning, tillsyn, kvalitetskontroll och avtalsuppföljning. Kvaliteten för brukaren ska inte påverkas vid en upphandling av verkställigheten. Ett sätt att undersöka hur kvaliteten för brukaren kan tänkas påverka är att ta del av andra kommuners uppföljningar av upphandlad assistans. Endast ett fåtal av de kommuner som upphandlat personlig assistans hade gjort uppföljningar av den verksamhet de upphandlat vilket resulterar i att det är svårt att få en klar bild över hur kvalitén egentligen är i de upphandlade alternativen. Konsekvenserna för medarbetarna vid en upphandling av personlig assistans innebär med stor sannolikhet vissa försämringar och vissa förbättringar. En anställning inom Kungälvs kommun innebär vanligtvis mer fördelar jämfört med privata utförare som lägre arbetstid/vecka, högre ob- och övertidsersättning, högre ersättning vid semester och att visstidsanställda har längre uppsägningstid. Det är också större anställningstrygghet med en offentlig utförare än en privat. Fördelarna hos privata aktörer är högre medellön och kortare beslutsvägar, tydliga kvalitetssystem och möjligheter till utveckling inom företaget. Utifrån dagens regelverk skulle den bedömda nettoeffekten kring en upphandling av personlig assistans bli ca kronor. Den ekonomiska beräkningen utgår från att en upphandling kan ske utifrån schablonersättningen 280 kronor/timme, vilket är osäkert. Förvaltningen bedömer att en eventuell vinst med upphandling är för liten utifrån det arbete som en sådan medför och de osäkerhetsfaktorer som är inbyggda i en sådan process. Det är svårt att helt uppskatta de resurser som ändå skulle behöva finnas inom förvaltningen och erfarenheten visar också ett riskmoment med att kommunen inte erbjuder personlig assistans i egen regi. Förvaltningen har ett pågående arbete med att effektivisera den egna verksamheten och har som målsättning att minska kostnaderna med ca kronor genom detta arbete.

7 4(5) Juridiska bedömningar Kraven på verksamheten gäller både offentlig och privat verksamhet. Om en kommun lämnar över driften av en verksamhet till en entreprenör har kommunen samma ansvar för kvaliteten på verksamheten som om de själva utfört insatsen. När det gäller sekretess innebär inte assistans med externa utförare andra förutsättningar än det som gäller med kommunen som verkställare. Enligt 29 LSS har enskild verksamhet som bedriver insatser enligt LSS tystnadsplikt. Insatser enligt SFB ansluter till bestämmelserna i LSS (SFB 2) vilket innebär att även de har sekretess och inte obehörigen röja vad han erfarit om enskildas personliga förhållande. Enskild verksamhet har också dokumentationsskyldighet. Den samlade utredningen avseende konsekvenser vid en upphandling av personlig assistans finns i beslutsunderlag Ekonomisk bedömning Kungälvs egen produktion ligger enligt bokslut 2013 ca 33 kronor/timma över schablonersättningen som Försäkringskassan ger. Kungälv ligger i nuläget högt i kostnad i en extern jämförelse. Det är dock svårt att bedöma exakt hur mycket över genomsnittet som kostnaden ligger. Enligt SKL är det normalt att ligga ca 10 % över ersättningen från Försäkringskassan. Vid den volym som Kungälv hade 2013 innebär detta att det skulle finnas en besparingspotential på ca kronor för att komma ner till genomsnittet. I den jämförelse som konsultfirman Ensolution gör så sticker Kungälv ut mer mot jämförbara kommuner och ligger ca 2,6 miljoner kronor högre än jämförbara kommuner. Om verksamheten skulle gå över till LOU och Kungälv skulle köpa dessa timmar för schablonersättningen på 280 kr/timma skulle detta innebära en minskad kostnad på cirka 2600 tkr vid nuvarande volym. Efter kontakt med SKL har även en uträkning av hur en övergång till LOU skulle påverka det så kallade personalkostnadsindexet som ligger till grund för LSSutjämningssystemet. Denna visar att en övergång skulle innebära en minskad intäkt i utjämningssystemet på 1800 tkr vid en sådan övergång (allt annat lika). Nettoeffekten skulle alltså hamna på cirka kronor. Nuvarande system är i nuläget uppbyggt så att besparingar brukar få en motsatt effekt i LSS-utjämningen på ca 60-70% av beloppet. För att denna spareffekt skall uppnås krävs då alltså att kommunen i sin upphandling sätter ett maximalt pris som motsvarar ersättningen från Försäkringskassan. Några av de kommuner som upphandlat, har förutsatt att den summan också skall inbegripa sjuklöner och administrativ ersättning. Ersättningen för SFB-insatserna regleras mellan den upphandlade assistansanordnaren och Försäkringskassan. Förslag till kommunstyrelsen Personlig assistans kvarstår i kommunal regi. Verksamheten arbetar med fortsatt god kostnadskontroll för enheten och följer den statliga utredningens resultat avseende personlig assistans och dess förslag på mer jämlika schablonbelopp gentemot de privata alternativen.

8 5(5) Beslutsunderlag 1. Bilaga på utredning 2. Bilaga på ekonomiska uträkningar Jonas Arngården Sektorchef Ann-Mari Broberg Sektorchef Expedieras till: Susanne Albinsson, Pernilla Beckebrant Laila Erlandsson Jonas Arngården Ann-Mari Broberg Frida Sandström För kännedom till:

9 Utredning om vilka konsekvenser en upphandling av personlig assistans kan innebära för brukare, medarbetare och verksamhet Bakgrund Majoriteten av personlig assistansärenden i Kungälvs kommun har valt en annan anordnare än kommunen. I de ärenden som kommunen anordnar har verksamheten samma krav på medarbetare inom personlig assistans som inom övriga LSS-verksamheter med undantag för de anhöriganställda (PAN). Att medarbetare inom personlig assistans likställs med övriga medarbetare inom funktionshinderverksamheten innebär att de har kompetensutveckling, APTträff en gång i månaden, planeringsdagar, arbetsmiljöarbete och så vidare. Detta innebär att den ersättning som betalas ut av statliga medel, försäkringskassan, inte täcker den faktiska kostnaden för insatsen utan Kungälvs kommun får komplettera med budgetmedel. Frågan uppkom 2010 om att se över om lagen om valfrihet (LOV) kunde tillämpas inom personlig assistans. Frågan utreddes och beslut fattades om att förvaltningen (sektor arbetsliv och stöd) fick i uppdrag att avvakta och följa upp kostnaderna för personlig assistans, som utförs av kommunen, under 2011, innan beslut om förändringar av verksamheten tas. Inom personlig assistans finns valfriheten eftersom den som har ett beslut om assistansersättning från Försäkringskassan (FK)eller beslut om personlig assistans enligt LSS redan nu väljer mellan olika privata utförare, att själv bli arbetsgivare, eller att välja kommunen utför insatsen. Uppdraget inom personlig assistans med kommunen som anordnare har varit att avvakta LOV och istället följa upp kostnaderna för personlig assistans med inriktning på effektiva åtgärder i befintlig verksamhet för att hålla nere kostnaderna under år För att få en objektiv bedömning har verksamheten använt sig av konsultfirman Ensolution sedan 2011 för att utreda. Ensolution har tagit fram ett antal förbättringsförslag som förvaltingen arbetat med: bättre löpande ekonomisk uppföljning öka intäkterna omställning av verksamheten specifika åtgärder för resurskrävande brukare se över sjuklönerutbetalning för externa utförare schemaläggning och planering Inom personlig assistans har vi under år 2011/2012 haft stöd av konsultfirman Ensolution som pekat ut ett antal förbättringsförslag för att effektivisera verksamheten. Vi har arbetat utifrån en fastställd handlingsplan med åtgärder. Trots dessa effektiviseringar har vi inte lyckats komma ned i samma nivå som ersättningen från FK ger. 1

10 I juni 2013 var ärendet uppe i sociala utskottet med en presentation av de åtgärder som genomförts under Målet med att minska kostnaden per timme hade då kommit en bit på väg men verksamheten hade fortfarande överkostnader i förhållande till jämförelsekommuner. I förslaget till beslut så presenterade förvaltningen att de får arbeta vidare med handlingsplanen då alla åtgärder ännu inte var genomförda samt att återkomma till Sociala utskottet med övervägande om annan organisation av personlig assistans. För att kunna ge förslag på om övervägande av annan organisation av personlig assistans till sociala utskottet har det krävts av förvaltningen att göra en utredning. Utredningen har bedrivits genom att ta del av Stenungssunds utredning där de kontaktat kommuner där personlig assistans upphandlats enligt LOU, och även gjort en genomgång av andra kommuners utredningar i frågan. Personliga assistenter i Kungälvs kommun har kontinuerligt fått information om utredningen på sina APT. Assistansberättigade kommuninvånare har fått information via lokal media om verksamhetens uppdrag att utreda konsekvenserna enligt ovan. Information har också lämnats på facklig samverkan på verksamhetsnivå vid upprepade tillfällen. Om personlig assistans Personlig assistans regleras genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den enskilde har rätt till statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB tidigare LASS) om behovet av grundläggande hjälp enligt LSS överstiger 20 timmar per vecka. Det är Försäkringskassan som bedömer behov och fattar beslut om assistans som överstiger 20 timmar per veckan. Om det grundläggande behovet understiger 20 timmar per vecka är det kommunen som bedömer behov och fattar beslut om personlig assistans enligt LSS. Den som har beviljats personlig assistans enligt LSS eller SFB har rätt att själv välja vem som ska utföra assistansen. Den enskilde kan välja att själv vara arbetsgivare och anställa sina assistenter, välja att anlita ett privat eller kooperativt företag eller låta kommunen verkställa insatsen. Kommunen kan utföra assistansen i egen regi eller ge uppdrag åt annan utförare. Kommunens ansvar Kommunen har alltid ekonomiskt ansvar för de första 20 timmarna per vecka oavsett utförare. Det innebär att om det grundläggande behovet inte uppgår till 20 timmar per vecka har kommunen hela ansvaret, både för beslut och kostnader. Om det utgår statlig assistansersättning har kommunen kostnadsansvaret för de 20 första timmarna. Kommunen är också skyldig att på den enskildes begäran anordna/utföra assistans även om den enskilde har fått assistansersättning från Försäkringskassan. Kommunen kan då ta ut en avgift motsvarande ersättningen från Försäkringskassan. Vidare ansvarar kommunen för tillfälligt utökat 2

11 behov av assistans exempelvis vid resa samt tillhandahåller vikarier och står för vikariekostnader (de första 14 dagarna) vid ordinarie assistents sjukdom. Antal brukare och assistanstimmar - Statlig assistansersättning och kommunalt kostnadsansvar Schablonbeloppet för assistansersättningen per timme enligt 51 kap. 11 första stycket socialförsäkringsbalken, det så kallade timbeloppet, fastställs årligen av regeringen och uppgår till 280 kronor år Om det finns särskilda skäl kan ett högre belopp beviljas, dock högst upp till 12 procent över timbeloppet. I Kungälvs kommun finns för närvarande 40 brukare personlig assistans med beslut enligt SFB, varav 12 personer har utförandet i kommunal regi. Kommunen har därutöver ytterligare 8 brukare med LSS-beslut på assistans varav fem av dessa utförs av kommunen. Totalt utför kommunen assistans för 17 brukare och annan anordnare utför assistansen för resterande brukare. Uppföljningsansvar/insatsens kvalitet och brukaren vid förändrad organisation Personer med funktionsnedsättning och deras eventuella anhöriga/ställföreträdare måste ges en individuell information om de förestående och beslutade förändringarna. Förändringen påverkar inte antal timmar de är beviljade, utan besluten från Försäkringskassan och ev. kommunen står fast. Brukarens inflytande och styrning av assistenternas arbete ska vara oförändrat. Rent administrativt måste nya avtal skrivas mellan de assistansberättigade och den nya assistansanordnaren samt Försäkringskassan. Om arbetstagarna väljer att inte följa med till den upphandlade arbetsgivaren kommer det troligtvis att ge vissa konsekvenser för de assistansberättigade. I så fall kommer den nya anordnaren att tillsätta nya personliga assistenter som ersättning för de som slutar. Det finns naturligtvis precis som nu möjligheter för den enskilde funktionshindrade att delta i anställning av assistenter samt att byta assistansanordnare. Till skillnad från övriga utförare som den assistansberättigade kan välja och där kommunen inte kan reglera utförandets kvalitet skulle ett kommunalt upphandlat alternativ vara föremål för reglering genom avtal och kvalitetsuppföljning. Kommunen har vid upphandling fortsatt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för utförandet och i enlighet med de avtal som tecknas med kommunen. Konsekvenser för brukarna För att utforska vilka konsekvenser en upphandling av personlig assistans kan få för brukarna har kontakt tagits av Stenungssunds kommun med de kommuner som lagt ut assistansen på externa utförare. Region Gotland upphandlade personlig assistans enligt lagen om offentlig upphandling i januari Socialförvaltningen på Gotland genomförde under november 2011 till februari 2012 en 3

12 uppföljning av hur det assistansbolag som de upphandlat uppfyllde de kvalitetskrav som Region Gotland angav i gällande avtal för personlig assistans enligt LSS. I uppföljningen framkom det att dokumentation skedde fortlöpande av assistenterna i form av dagbok/arbetsanteckningar men någon journalföring utöver detta gjordes inte. Samtliga brukare hade en genomförandeplan men alla hade inte reviderats under det senaste året. Ca 80 % av assistenterna i det upphandlade bolaget hade adekvat grundutbildning. Personalen erbjöds handledning vid behov och företagshälsovård anlitades vid behov. Uppföljningen visade också på att det fanns basala hygienrutiner dokumenterade men att de var dåligt kända av personalen. Verksamheten hade det senaste året arbetat aktivt med kvalitetshöjande åtgärder och hade enligt uppföljningen en väl utarbetad kvalitetsplan som baserades på SOSFS 2011:9. Nordanstigs kommun upphandlade personlig assistans 2011 och följde under 2012 upp den insats som det upphandlade assistansbolaget utfört. Uppföljningen utfördes genom strukturerade intervjuer och resultatet visade på att brukarna upplevde att de var nöjda med insatsen som gavs. Aktuella genomförandeplaner fanns där brukarna själva varit delaktiga i upprättandet. I uppföljningen gavs ingen information om assistenterna hade adekvat utbildning eller ej. Norrmalms stadsdelsförvaltning upphandlade personlig assistans 1 oktober Vid övergången till upphandlad verksamhet valde samtliga brukare och nästan samtliga assistenter att följa med till den nya verksamheten. Vid uppföljning av den upphandlade verksamheten såg man att upprättandet av genomförandeplaner skedde så snart ett nytt ärende inkommit. Kartläggning av dagliga rutiner gjordes omgående. Av nio slumpvis utvalda assistansärenden fanns det aktuell genomförandeplan i sju av fallen och i de övriga två fanns en genomförandeplan under bearbetning. Vid genomgång av den sociala dokumentationen visade det sig att det var sparsamt med anteckningar gjorda i journalerna. Utföraren arbetade fortlöpande med kvalitetssäkring av verksamheten och följde Socialstyrelsens föreskrifter gällande ledningssystem. Uppföljning av den upphandlade verksamheten visade på att assistenterna hade adekvat utbildning. Den ordinarie assistenten hade minst gymnasiekompetens. Det var dock svårt att hitta timvikarier med adekvat utbildning, det vill säga gymnasiekompetens. När det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser genom kommunens hemsjukvård innebär en upphandling av personlig assistans ingen skillnad från hur dessa utförs till den enskilde idag. Medias bevakning GP:s nätupplaga skriver i artikeln Privata assistansföretag gynnas (130418) att dagens system för ersättning till aktörer som ordnar personlig assistans har stora brister, vilket också Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) konstaterade i sin granskning. De senaste åren har privata assistansbolag fått flera miljarder kronor för mycket i ersättning. Samtidigt har kommuner svårt att få pengarna att räcka till. Problemet är att ersättningen betalas ut enligt en timschablon som är lika för alla. Ingen hänsyn tas till att privata företag ofta har lägre kostnader, bland annat på grund av lägre löner, enligt ISF. Sedan 1998 har kostnaderna för personlig assistans ökat från 5,2 miljarder till 24,3 miljarder. 4

13 Staten ser över ersättningen av personlig assistans Staten beslutade vid regeringssammanträde den att en särskild utredare ska se över ersättningen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken och ta fram förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen. Syftet med översynen är att långsiktigt upprätthålla de kvalitetsmål som föreskrivs för insatsen personlig assistans enligt LSS samt att komma till rätta med de problem som uppdagats med nuvarande modell för timersättning. Staten avser således bland annat undersöka villkoren för sjukersättning för de första 14 dagarna vilket kan komma att påverka kommunens kostnader i positiv riktning. Utredaren ska ta fram förslag som leder till att ersättningen för personlig assistans förstärker förutsättningarna för en långsiktig hållbar kvalitetsutveckling och finansiering av insatsen. Utredningen var klar i februari 2014 och påvisar följande fördel med det nuvarande systemet att det är förutsägbart för alla parter och ger utrymme åt brukaren och anordnare att utforma assistansen utifrån brukarens individuella situation och önskemål. Det ger goda möjligheter att skapa kvalitet för varje enskild brukare och likvärdiga förutsättningar för alla anordnare. Nackdelen med nuvarande konstruktion är att det finns brister i ersättningens träffsäkerhet i förhållande till brukares behov och kostnader. Möjligheter till styrning av ersättningens användning är begränsad sett ur ett brukar- och statligt perspektiv. Schablonersättningen tar inte hänsyn till eventuella skillnader i förutsättningar mellan olika typer av anordnare-skillnader som dock kan vara påverkbara för anordnaren. Vad det gäller kvalitet och kostnadsutveckling så framkom det i utredningen att ersättningssystemets betydelse för kostnadsutvecklingen är svår att analysera. De sammantagna kostnaderna för assistansersättningen påverkas av antalet brukare, antalet timmar per brukare och kostnaden per timme. Schablonersättningen har legat relativt stabil i fast pris sedan schablonen infördes Det är framförallt antalet timmar hos brukare som ökat medan antalet brukare har stabiliserats. Några tidigare utredningar har menat att schablonersättningen per timme är kostnadsdrivande då nivå på ersättningen är för hög och ger utrymme till oskäliga vinster hos vissa anordnare, framförallt de privata företagen, och att detta ger starka incitament att öka antalet timmar. Utredningen har inte underlag att påstå att timschablonen i sig är kostnadsdrivande men schablonens nivå har självfallet betydelse för incitamenten. Däremot förordar utredningen att beräkningsmetoden för schablonen ändras för att undvika felaktig kostnads och löneutveckling. Om den nuvarande timersättningen är anpassad till olika anordnares kostnader för personlig assistans har varit en uppgift för utredningen att analysera. En svårighet vid utrednigen har varit att det saknas data om assistansens kostnader som möjliggör analyser och jämförelser mellan olika grupper av brukare och anordnare, med undantag av statistik när det gäller löneutvecklingen för personliga assistenter. Sammanfattningsvis kan utredningen, utifrån kartläggningarna, konstatera att de faktiska kostnaderna för att bedriva personlig assistans varierar ganska starkt och ganska osystematiskt mellan olika brukare och olika anordnare. En slutsats är att kostnaderna till stor del är påverkbara och kan anpassas inom den ram som sätts av schablonen. 5

14 Den enda kostnad där utredningen funnit en tydlig variation som kan förklaras är kostnaderna för assistans på obekväm arbetsid. Vissa andra skillnader i kostnader mellan olika anordnare har dock kunnat påvisas, framförallt att kommunernas kostnader i genomsnitt är ligger högre. Detta kan bl.a. förklaras av skillnader i personalens anställningsvillkor. Den nuvarande schablonen har varit mer anpassad till de kommunala kostnaderna och kan därför sägas ha gynnat privata anordnare med en något lägre kostnadsnivå. Utredningen föreslår att nuvarande timschablon gör om till en grundschablon per timme med i huvudsak samma innehåll som idag. Grundschablonen föreslås också täcka kostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro en kostnad som idag till stor del bärs av kommunerna. Utredningen föreslår också en tilläggschablon som ska kunna bevilja brukare som har särskilt stora behov av assistans på nätter och helger. Många av dessa brukare söker idag förhöjt timbelopp, vilket är förenat med ett särskilt ansökningsförfarande, extra administration och redovisning. En tilläggsschablon kan kompensera dem som har höga kostnader till följd av stora behov på nätter och helger, och kan ge assistansersättningen en större träffsäkerhet. Rätten till en tilläggsschablon ska bedömas i förväg, i samband med ordinarie behovsbedömning för assistansersättning. Det förhöjda timbeloppet är ett bra komplement till grundschablonen och utgör en ventil för behov som inte kan eller bör täckas av en schablon utan ska bedömas individuellt. Redovisningsskyldighet för det förshöjda timbeloppet bör kvarstå. Effekterna för statens finanser av ett förändrat ersättningssystem enligt utredningens förslag beror på vilka nivåer som sätts i de olika schablonerna. Om förändringen ska vara statsfinansiellt neutral behöver grundschablonen i princip sättas något lägre än den nuvarande schablonen för att därigenom skapa utrymme för tilläggsschablonen-det innebär en viss omfördelning av ersättningen till brukare med höga kostnader. Utredningen förordar en ökad samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer inom assistansområdet. Försäkringskassan förordas som samordnade myndighet i en sådan samverkan. Utredingen belyser vilka konsekvenser förslagen får för brukare, kommuner, företag och statliga myndigheter samt för statens och kommuns finanser. Utredningen föreslår att en grundschablon och en tilläggschablon ska införas succesivt fr.o.m. 2015, i takt med att försäkringskassan fattar nya beslut om assistansersättning. Förslaget om ett reglerat avtal mellan brukare och anordnare bör på motsvarande sätt införas succesivt fr.o.m.2015 Konsekvenser för verksamheten Myndighetsutövningen det vill säga utredning och bedömning av rätt till assistans och antal timmar kommer vid en upphandling enligt LOU finnas kvar inom socialtjänsten respektive Försäkringskassan. Kommunen är ansvarig för att de brukare som väljer kommunen som anordnare för insatser oavsett om kommunen väljer att själv tillhandahålla tjänsterna i egen regi eller genom en extern utförare efter upphandling. Det innebär bl.a. att kommunen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten och i enlighet vad som föreskrivs i avtalet med kommunen. Administration och arbetsledning följer inte automatiskt med i upphandlingen. 6

15 Verksamheten har därmed skyldighet att tillhandahålla resurser för uppföljning, tillsyn, kvalitetskontroll och avtalsuppföljning. Uppföljning och kontroll av upphandlad verksamhet För att följa upp att beslut och insatser verkställs i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten kan ett flertal metoder användas. Nöjd Brukar Enkät, är en enkätrapport där brukarna ger en bild av hur nöjd man är med personlig assistans insatsen. Områden som kan beröras av enkäten är exempelvis: bemötande, inflytande och utförande. Genomförandeplaner som redan idag används som ett verktyg för uppföljning av beviljad insats är också ett verktyg som skulle kunna användas vid uppföljning av upphandlad personlig assistans. Uppföljning måste ske med kontinuitet för att säkerställa kvaliteten. Sekretess När det gäller sekretess innebär inte assistans med externa utförare andra förutsättningar än det som gäller med kommunen som verkställare. Enligt 29 LSS har enskild verksamhet som bedriver insatser enligt LSS tystnadsplikt. Insatser enligt SFB ansluter till bestämmelserna i LSS (SFB 2) vilket innebär att även de har sekretess och inte obehörigen röja vad han erfarit om enskildas personliga förhållande. Enskild verksamhet har också dokumentationsskyldighet. Verksamhetens ekonomi Kungälvs egen produktion ligger enligt bokslut 2013 ca 33 kr/timma över schablonersättningen som Försäkringskassan ger. Kungälv ligger i nuläget högt i kostnad i en extern jämförelse. Det är dock svårt att bedöma exakt hur mycket över genomsnittet som kostnaden ligger. Enligt SKL är det normalt att ligga ca 10 % över ersättningen från Försäkringskassan. Vid den volym som Kungälv hade 2013 innebär detta att det skulle finnas en besparingspotential på ca 600 tkr för att komma ner till genomsnittet. I den jämförelse som konsultfirman Ensolution gör så sticker Kungälv ut mer mot jämförbara kommuner och ligger ca 2,6 mkr högre än genomsnittet i andra kommuner. Om verksamheten skulle gå över till LOU och Kungälv skulle köpa dessa timmar för schablonersättningen på 280 kr/timma skulle detta innebära en minskad kostnad på ca 2600 tkr vid nuvarande volym. Efter kontakt med SKL har även en uträkning av hur en övergång till LOU skulle påverka det så kallade personalkostnadsindexet som ligger till grund för LSSutjämningssystemet. Denna visar att en övergång skulle innebära en minskad intäkt i utjämningssystemet på 1800 tkr vid en sådan övergång (allt annat lika). Nettoeffekten skulle alltså hamna på ca 800 tkr. Nuvarande system är i nuläget uppbyggt så att besparingar brukar få en motsatt effekt i LSS-utjämningen på ca 60-70% av beloppet. För att denna spareffekt skall uppnås krävs då alltså att kommunen i sin upphandling sätter ett maximalt pris som motsvarar ersättningen från Försäkringskassan. Några av de kommuner som upphandlat, har förutsatt att den summan också skall inbegripa sjuklöner och administrativ ersättning. Ersättningen för SFBinsatserna regleras mellan den upphandlade assistansanordnaren och Försäkringskassan. Konsekvenser för medarbetarna 7

16 Av 6 b lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att vid verksamhetsövergång övergår de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Förvärvaren är skyldig att tillämpa kollektivavtalets villkor under ett år. Arbetstagaren är, enligt 6 b LAS, inte skyldig att gå över till den nya arbetsgivaren. Risk för övertalighet inom kommunen kan därmed uppstå. Arbetsgivaren skall dock genomföra omplaceringsutredningar för de assistenter som blir övertaliga. Vid omplaceringsutredningarna beaktas alla lediga tjänster inom kommunen som assistenterna har tillräckliga kvalifikationer för. Gällande PAN-anställda (anhöriganställda) omfattas inte de av LAS utan det är upp till den nya utföraren att anställa dessa personer. De som är anställda enligt PAN omfattas således inte av övergångsbestämmelserna vid verksamhetsövergång till följd av konkurrensutsättningen. I Ånge och Falun kommun vilka upphandlade personlig assistans 2009 respektive 2011 följde PANanställda med till den nya utföraren. Exakt vilka konsekvenser som kan uppstå för de anställda som omfattas av verksamhetsövergång vid konkurrensutsättning går inte att uppskatta innan dess att det står klart vilken utförare som skulle bli aktuell. De vanligast förekommande assistansbolagen i vårt område är Optimal assistans, GIL, LSS-Partner samt Assistans koll. Samtliga har kollektivavtalet KFO-Kommunal Genom att jämföra aktuella kollektivavtal på marknaden kan man få en god uppfattning av vilka skillnader som kan bli aktuella för assistenterna De mest vanliga kollektivavtalen för personlig assistans är HÖK (Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor ), Kommunal Vårdföretagarna ( ) och Kommunal Arbetsgivaarföreningen KFO ( ). Detta kan användas som en referenspunkt vid en eventuell upphandling av ny leverantör inom Personlig assistens. Då kan man ta ställning till om leverantören tillämpar något av standardavtalen eller om avtalsvillkoren skall undersökas extra noga, eftersom det kan finnas större skillnader mot HÖK som flertalet av Kungälvs kommuns assistenter tillhör idag. Vid en jämförelse av ovan nämnda kollektivavtal utifrån uppgifter om exempel anställningsformer, arbetstider, uppsägningstider, storlek på kostnadsersättningar och semester framkommer att skillnad finns när det gäller veckoarbetstid då ett lokalt avtal gör att personliga assistenter i kommunal regi har tre timmar lägre arbetstid/vecka än privata aktörers kollektivavtal medger. Det är större anställningstrygghet för HÖK-anställda vid visstidanställningar då personal är anställda avtalstiden ut, vilket inte är fallet inom privata aktörer då personal kan få lämna sitt uppdrag med 14 dagars uppsägning. Vid tillsvidareanställningar råder LAS för båda arbetsgivarna. Medellönen och jourersättningen är högre får såväl visstidsanställda som tillsvidaranställda inom de privata företag som anslutit sig till Kommunal Vårdföretagarna eller KFO. Kommunal verksamhet har dock högre Ob-ersättning till sina anställda genom sitt HÖK-avtal. Anställda inom HÖK avtal får viss extra semesterersättning vid låg månadslön vilket inte finns inom Kommunal Vårdföretagarna eller KFO. (hämtat från FAKTA-kollektivavtal.html,) 8

17 Det är svårt att med tydlighet beskriva de konsekvenser som kan uppkomma för personalen innan det är klart vilket företag som kommer att ta över personalen. Företagen tillämpar olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivarorganisation de har avtal med. Klart är också att det kan ge både positiva och negativa konsekvenser som dessutom kan uppfattas olika från person till person. När det gäller medarbetarna som utför hälso- och sjukvårdsinsatser genom hemsjukvården innebär en upphandling av personlig assistans ingen skillnad från hur dessa går till idag. Sammanfattning I de fall där kommunerna följt upp kvalitén för brukarna i det upphandlade alternativet visade det på en varierande kvalitet. Vissa brister visade sig finnas då det gällde att föra journalanteckningar. Uppföljningarna visade också verksamheterna arbetade aktivt med kvalitetshöjande åtgärder som baserades på SOSFS 2011:9. Endast ett fåtal av de kommuner som upphandlat personlig assistans hade gjort uppföljningar av den verksamhet de upphandlat vilket resulterar i att det är svårt att få en klar bild över hur kvalitén egentligen är i de upphandlade alternativen. Det är därför viktigt att det finns resurser för uppföljning, tillsyn och kvalitetskontroll. Vad gäller medias bild av kvalitén för brukarna i de privata assistansbolagen är media mest intresserade av att påvisa brister i olika sammanhang. Bristen består bland annat i att tillgodose de mest basala behoven såsom mat för dagen och medicinering. Det finns också frågetecken kring hanteringen av ersättningen för personlig assistans som betalas ut av försäkringskassan, där privata assistansbolag lyckas bedriva verksamhet med stora vinster medan kommunala verksamheter brottas med att få verksamheten att gå ihop. Staten har gjort enöversyn av ersättningen av personlig assistans för att ta fram ett förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen. Översynen var klar i februari Konsekvenserna för verksamheten skulle vara minskade kostnader i form av att ledarskap och arbetsledning försvinner och att administration gällande uppföljning och avtal kvarstår. Vid ett politiskt beslut om upphandling av personlig assistans under hösten 2014 kommer troligen att ge helårseffekt för minskade kostnader först Den statliga utredningen av översyn av personlig assistans gällande ändamålsenlig utformning av ersättningen och en jämbördig relation mellan privata och offentliga aktörer kan komma att ge kommunen förbättrade villkor i verkställandet av personlig assistans. Den statliga utredningens resultat presenterades i februari 2014 vilket innebär att verksamheten först därefter kan bedöma vilka effekter en eventuell förändrad ersättning kan komma att få. För Kungälvs del har vi en högre snittkostnad per timme än övriga jämförelsekommuner i Sverige. Alla åtgärder för att komma ned i kostnad är i dagsläget inte genomförda/ inte kunnat se effekterna av ännu. Statens offentliga utredning har visat på ett antal områden som kan jämställa kommunernas ekonomi i förhållande till de privata bland annat rörande schablonbeloppen, sjuklönen och att OB-kostnader ses över. När det gäller konsekvenser för medarbetarna så kan det sammanfattningsvis beskrivas att upphandlad utförare erbjuder assistenterna att följa med över till det privata alternativet. Dessa är skyldig att tillämpa kollektivavtalets villkor under ett år och kan därefter teckna andra avtal. Det innebär att konsekvenserna för medarbetarna på längre sikt är oklara. 9

18 En anställning inom Kungälvs kommun innebär vanligtvis mer fördelar jämfört med privata utförare som kortare arbetstid/vecka, högre ob- och övertidsersättning, högre ersättning vid semester och att visstidsanställda har längre uppsägningstid (för tillsvidare anställda gäller reglerna i lagen om anställningsskydd i samtliga jämförda kollektivavtal). En annan aspekt av anställningstrygghet är konsekvensen vid en arbetsbristsituation (ex. då en omsorgstagare avlider). Kommunen är en stor arbetsgivare och personliga assistenter prövas för omplacering till tjänster inom hela kommunen. Därigenom är möjligheterna till att bereda annat arbete hos arbetsgivaren större inom en kommun än vad som är fallet hos en privat utförare. Fördelar hos privata aktörer beskrivs som kortare beslutsvägar, tydliga kvalitetssystem och möjligheter till utveckling inom företaget. Medellön till tillsvidareanställda och till visstidsanställda är högre hos personliga assistenter anställda enligt KFO s avtal Det är också högre jourersättning (enligt tabell) för personliga assistenter anställda på kollektivavtal med Vårdföretagarna eller KFO. Susanne Albinsson Verksamhetschef Enheten stöd och boende LSS 10

19 Tabell 3 Beräkning av personalkostnadsindex baserad på RS 2012, belopp i 1000-tal kronor Beräknade personalkostnader (underlag enligt Tabell 4 ) Grund- Varav Över- Över- Personal- Lönekost- Tillkommer Avgår 85 % Tillkommer Summa läggande personal- skjutande skjutande kostnads- Kommun nader inkl 85 % av köp av ersättning beräknad per- standard- kostnader personal- personal- index 38,46 % av verksamh, från Fk, för- sonalkostnad kostnad (=85%) kostnader kostnader (PK-IX) PO-påslag övriga interna säljning till för köpt verk- (Tabell 2) ersatta kostnader, in- andra kom- samhet avs till 70% ternt fördelade muner, in- personlig (F=(B+E)/ kostnader terna intäkter assistans (A) (B) (C) (D=A-C) (E=0,7*D) B) Kungälv ,115 Kungälv alt ,104 Tillkommer för verks avs personl ass (0,85 x 0,2 x ((H / 0,2) - G)) G. Ersättning från Försäkringskassan [354] H. Ersättning till Försäkringskassan [4538] Tabell 4 Detaljerat underlag för beräkning av personalkostnadsindex baserad på RS 2012, belopp i 1000-tal kronor Externa Entre- Interna Internt Internt Interna Ersätt- Ersätt- Försäljlöner prenader köp och fördelade fördelade intäkter ning från ning till ning av Kommun och köp övriga kost- kost- Försäk- Försäk- verksamav verk- interna nader; nader; rings- rings- het till samhet kost- kommun- SCB- kassan kassan andra nader nyckel nyckel kommuner Kungälv Kungälv alt Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, Reviderat utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd läggande kostnads- kostnad efter korrigering och bidrag(+)/ bidrag 2014, avgift 2014, Kommun den 1 standard- index inklusive omräkning till avgift(-) kronor kronor nov kostnad (PK-IX) PK-IX års beräknade nivå 2014, , tkr , tkr Tkr Kronor kronor (Tabell 2) (Tabell 3) per inv per inv Kungälv , Skillnad kr Rikssnitt Kungälv alt ,

20 Rapporterat utförda timmar Prognos 2014 Ökn totalt SFB, annan anordnare, antal timmar % -13% 11% 3% SFB, kommunen anordnare, antal timmar % 1% 4% -14% LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar % 45% -58% -32% LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar % 17% -8% -33% Summa totalt annan anordnare % Summa totalt kommunen som anordnare %

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet Stadshuset, klockan 13:00-16.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja vem som ska anordna den personliga assistansen. Brukaren kan, precis som den som beviljas

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Datum: 2016-01-22 Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: 0322-61 65 65 Beteckning: 2016 Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22) Sida 1 (22) Plats och tid Bohusrummet/Carlstensrummet klockan 13:00-18.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning; RAR 2002:6 beslutade den 4 juli 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Promemoria 2016-05-11 S2016/03419/FST Socialdepartementet Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Lagtext Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

9 Konsekvenser av förslagen

9 Konsekvenser av förslagen 9 Konsekvenser av förslagen 9.1 Inledning Bestämmelser om hur man ska redovisa konsekvenser av förslag i ett betänkande finns i kommittéförordningen (1998:1474) och förordningen om konsekvensutredning

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Konsekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad

Konsekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad 2016-10-28 Lena Frygne 0322-617265 Förvaltningscontroller Konsekvensutredning att lägga ut personlig assistans på entreprenad Socialnämnden fattade 2016-08-30 beslut om Handlingsplan för att ha ekonomi

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 82 Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans Dnr 2016-000166 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Entreprenaddrift personlig assistans

Entreprenaddrift personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2015-12-02 SN 2015/0530.11.01 0480-453891 Socialnämnden Entreprenaddrift personlig assistans Förslag till beslut Socialnämnden föreslår

Läs mer

OBS! Ändrad mötesplats!

OBS! Ändrad mötesplats! Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-24 Plats Gamla Rådhuset Tid Onsdagen den 24 september kl 13:00-17:00 OBS! Ändrad mötesplats! Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael

Läs mer

Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Datum 207-02-0 FB Vår referens Diarienummer Dnr S20/07902/FST Socialdepartementet Remissvar Förslag till ändring i kap. socialförsäkringsbalken Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m.

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m. Cirkulärnr: 2004:32 Diarienr: 2004/0830 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Datum: 2004-04-06 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Handikappomsorg Äldreomsorg

Läs mer

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter BILAGA 1 (6) Författningsförslag Förslag till föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKOLM Avdelning 2 2013-03-05 Meddelad i Stockholm Mål nr 2920-12 KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås MOTPART Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin

Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Eksjö kommun Granskning av utjämning av LSS-kostnader för Eksjö kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jenny Lundin Bakgrund Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun granskat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt Assistansersättning Bakgrund Assistansersättning är en ersättning för att bekosta personlig assistans för den som, på grund av stort och varaktigt funktionshinder, behöver hjälp med de grundläggande behoven

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2015 ref 72 För att en kommun enligt 9 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats. Lagrum: 9 2 lagen (1993:387)

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bif yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bif yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Betänkandet Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet SOU 2014:9 S2014/1703/FST Landstinget i Jönköpings

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd

Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 14(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 103 Rapport internkontroll - Dokumentation boendestöd Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås tacka

Läs mer

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07, 2015-11-23, 2015-12-23 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är

Läs mer

Kostnader för personlig assistans

Kostnader för personlig assistans Kostnader för personlig assistans En medlemsundersökning av 2013 års kostnader KFO 2014 06 09 För KFO, av Hanna Kauppi Arbetsgivarföreningen KFO Box 16355, 103 26 Stockholm Besöksadress: Klara södra kyrkogata

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Avdelningen för stadsövergipande sociala frågor, Strategiska enheten Information Sida 1 (7) 2013-07-03 Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Den 1 juli

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby

Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Socialförvaltningen Verksamhetschef: Leyla

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389)

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Vinstbegränsning ur kvalitetsynvinkel Vinstbegräsning och kvalitetskrav Utredningen anser att det inte

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS I GAGNEFS KOMMUN

UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS I GAGNEFS KOMMUN PERSONALBILAGA / VERKSAMHETSÖVERGÅNG UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS I GAGNEFS KOMMUN Dnr 2012/18F 1(9) Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSÖVERGÅNG/ÖVERTAGANDE...3 1.1 Inledning...3 1.2 Lagkrav...3 1.3

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

En utredning som belyser bakgrund, förutsättningar och konsekvenser av en verksamhetsövergång av kommunens personliga assistans

En utredning som belyser bakgrund, förutsättningar och konsekvenser av en verksamhetsövergång av kommunens personliga assistans En utredning som belyser bakgrund, förutsättningar och konsekvenser av en verksamhetsövergång av kommunens personliga assistans Individ-och familjeförvaltningen i Nybro kommun har utrett möjligheterna

Läs mer