KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)"

Transkript

1 S2014/1703/FST Enheten för familj och socialtjänst Inger Laudon Socialdepartementet Stockholm KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig assistans som sysselsätter cirka anställda. Associationsformerna är flera kooperativ, ägarledda aktiebolag och egna arbetsgivare. Gemensamt för KFOs medlemmar inom personlig assistans är att de är värderingsstyrda. Sammanfattning KFO anser att faktaunderlaget i utredningen är alltför bristfälligt och att utredarens teoretiska slutsatser om kostnadsnivån gör det svårt seriöst beakta flera av förslagen. Det är otydligt på vilket sätt förslagen i utredningen medför att ersättningssystemet bättre kommer att motsvara faktiska kostnader för utförd assistans. KFO förordar en ny utredning som samlar kompetensen på området och i ett första steg inhämtar mer omfattande empiriskt underlag. Beräkningsmodellen för ersättningen måste få en verklighetsförankring och konstruktionen av ersättningsmodellen måste bättre motsvara faktiska kostnader. KFO välkomnar att sjuklönekostnaderna bakas in i ersättningen. Det jämställer assistansanordnares arbetsgivaransvar med övriga arbetsgivares samt undanröjer den omfattande administration som sjuklönehanteringen medför för anordnare och kommuner idag, när ansvaret för sjuklönekostnaderna ligger på kommunerna. Det är dock viktigt med en analys av möjligheten att tillämpa Försäkringskassans skydd för höga sjuklönekostnader och av konsekvenserna för små anordnare. Krav på samarbetsavtal mellan anordnare och assistansberättigad är principiellt fullt rimligt. Svårigheterna uppstår när generella skrivningar ska omsättas i praktik. Avtal som reglerar ansvarsfördelning och uppsägningstid tillämpas redan av KFOs medlemmar inom personlig assistans. Men att i detalj reglera fördelning av kostnader, omkostnader och utbildning av de personliga assistenterna är svårt med hänsyn till individuella variationer och Arbetsgivarföreningen KFO Org.nr Box 16355, Stockholm Besöksadress: Klara södra kyrkogata 1 Telefon E- post: Hemsida: Styrelsens säte: Stockholm Athene Arbetsgivarservice AB Org.nr

2 förändring över tid. Det hanteras ofta i bilagor eller andra dokument som exempelvis den tillsynsomfattade genomförandeplanen. Förslaget med en differentiering i grundschablon och tilläggsschablon är en god ansats, men enligt KFO är spridningen i kostnader mellan individer så pass stor att förslaget med en tilläggsschablon tycks vara otillräckligt för en god anpassning av ersättningen. Dessutom finns i förslagen modell risk för trappstegseffekter, där alltför många inte får täckning för sina kostnader. Att utesluta personer över 65 år från tilläggsschablon är direkt åldersdiskriminerande och faller på sin egen orimlighet då det är frågan om personer som redan är beviljade insatsen personlig assistans. Utredningens största svaghet är det bristfälliga underlaget och den teoretiska beräkningsmodell som säger att lönekostnaden för personlig assistans skulle motsvara 83 procent av ersättningen om 275 kronor per timme (2013) och att anordnarna är överkompenserade med 22 kr, motsvarande 8 procent, per timme. KFO har för samma räkenskapsår gjort en kostnadsundersökning bland medlemmar som visar en helt annan bild av kostnadsläget. Om utredningens beräkningsmodell och resonemang om ersättningsnivå skulle vara styrande för utredningens ersättningsmodell för grundschablon, tilläggsschablon och förhöjt belopp, skulle KFOs medlemmar få stora svårigheter att bedriva kvalitativ verksamhet och god personalpolitik. Små verksamheter skulle riskera att slås ut. Nedan följer först en beskrivning av KFOs syn på kostnader för personlig assistans i ljuset av utredningens beräkningar och brist på faktabaserade uppgifter. Därefter lämnar KFO synpunkter på vart och ett av förslagen i utredningen. Kostnader för personlig assistans Utredningen beräknar att ersättningen 2013 gav en överkompensation med 6 kronor för lön och 16 kronor för övriga kostnader. Förhållandet mellan utrymme för lön och övriga kostnader i ersättningen, är enligt utredaren nu närmare 83 respektive 17 procent - istället för 87 respektive 13 procent, en sedan många år angiven riktlinje i Försäkringskassans Allmänna Råd framförallt i samband med beräkning av det förhöjda beloppet (RAR 2002:6). Det här föranleder utredaren att förorda en successiv sänkning eller frysning av ersättningsnivån. Slutsatserna kring beräkningsmodell och ersättningsnivå utgör inte förslag, men blir ledande för utredningen, dess läsare och den politiska ansatsen. Vidare konstaterar utredaren att det råder betydande brist på data och empiriskt underlag om assistansersättningen och dess kostnader samt att utredningen har haft kort tid för sitt arbete. Utredningens egna kartläggningar omfattar totalt 729 assistansberättigade, fördelade på olika frågeställningar, varav kartläggning av just kostnader omfattar 108 assistansberättigade. 2

3 Uppfattningen i utredningen överensstämmer inte med KFOs undersökning av det faktiska kostnadsläget KFO har under våren genomfört kostnadsundersökning bland medlemmar motsvarande drygt 850 assistansberättigade (10 assistansanordnare samt 39 egna arbetsgivare). Undersökningen visar bland annat att lönekostnaden för assistansberättigade med schablon hos anordnare genomsnittligen utgjorde 245 kronor per timme eller motsvarande 89 procent av ersättningen år Den genomsnittliga OB-kostnaden utgör 33 kronor per timme av de 245. Det är drygt 8 kronor mer per timme än antagandet i utredningen. Vidare motsvarar lönekostnaden per utförd assistanstimme i undersökningen 1,09 lönetimme. Utredaren tycks inte ha tagit hänsyn till alla typer av lönekostnader så som introduktion, arbetsledning, uppsägningslön med mera, trots att kostnaden inte på något sätt är försumbar. Vi noterar även att enkäten till anordnare innehöll en annan uppdelning på kostnadsslag än Försäkringskassans uppdelning, vilket sannolikt antingen är ett uttryck för eller bidrar till den skeva uppfattningen om vad som är lönekostnader och inte. Övriga omkostnader för assistansen utgör för samma grupp i undersökningen cirka 2,5 procent. Resterande utrymme i ersättningen hos medlemmar i undersökningen får antas lämna små eller inga marginaler för kostnader som inte kompenseras i ersättningen. Samtidigt har regeringen förändrat sin syn på justeringen av schablonen och har påbörjat återhämtningen av en antagen överkompensation. Intresse och förståelse för kostnadsläget blir därför enligt KFO av yttersta vikt. Utrymme för god personalpolitik och utökad administration Det kan tyckas vara en självklarhet, men KFO anser att ändå att det i sammanhanget är nödvändigt att markera förutsättningarna för en god personalpolitik. Förutsägbarhet beträffande utrymmet för kollektivavtalade ersättningar måste utgöra en grund i ersättningen för personlig assistans. Därtill växer god personalpolitik fram genom arbetsgivarens specifika policy, som ifråga om personlig assistans exempelvis kan handla om att inte säga upp personliga assistenter under den assistansberättigades sjukhusvistelse utan att helt enkelt ta den ekonomiska risk det medför att vistelsen blir längre än den potentiella uppsägningstiden. Schemaomläggning med anpassning till vad den assistansberättigade väljer att göra är ett annat exempel på situationer där assistansanordnare ofta tillämpar ett mer liberalt förhållningssätt än vad avtal föreskriver. Då personlig assistans är just personlig har anordnaren sällan möjlighet att omplacera de anställda. Assistansanordnare lever sedan en tid med ändrat regelverk, formaliserat kvalitetsarbete med tillstånd, tillsyn och uppgiftslämning med påföljande utökad administration. Det yttersta syftet och de goda intentionerna med förändringarna får anses vara det långsiktiga bevarandet av reformen. Assistansersättningen måste givetvis lämna utrymme för att det ska vara möjligt att bedriva assistansverksamhet efter en sådan ordning. Det är också sär- 3

4 skilt angeläget att mindre verksamheter, som är extra känsliga för bristande kostnadstäckning, inte riskerar att slås ut så att valmöjligheten för assistansanvändare inte begränsas. Övrigt Viljan hos arbetsgivarorganisationer och assistansanordnare att ställa sina kunskaper till förfogande är stor. Det är anmärkningsvärt att inte ordentligt ta vara på det i en så omfattande utredning, där det dessutom saknas empiriskt material. KFO efterlyser en förbättrad och fördjupad dialog. Det görs antaganden om assistansföretagens ambitioner att driva upp kostnaderna. Vi känner inte igen bilden från vår kommunikation med KFOs medlemmar, utan får uppfattningen att det snarare oftast är frågan om att balansera den assistansberättigades underläge gentemot myndigheten. Utredningens utgångspunkt verkar också diskvalificerande för framförallt Försäkringskassan, som rimligen torde ha både kompetens och integritet i behovsbedömning. Med utredningsdirektivets ambitioner om en utveckling för långsiktig hållbarhet med avseende på kvalitet och finansiering av insatsen vore det önskvärt med kostnadsjämförelse i botten. Vad är alternativkostnaden för personlig assistans, med avseende både på andra insatser inom omsorgen och på vilka kostnader som kan tänkas uppstå om assistans inte beviljas? Det skulle ge perspektiv på om dagens ersättningsnivå och kostnad är rimlig och effektiv. Differentiering av timschablonen i en grund- och en tilläggsschablon för ökad träffsäkerhet i ersättningen Förslaget utgörs av grundschablon och tilläggsschablon för natt- och helg-ob. I KFOs kostnadsundersökning relateras OB-tid och kostnader till utredningens känslighetsberäkningar. Analysen visar trappsteg, där kostnaderna är högre än täckningen i grundschablonen, men för låga för att berättiga till tilläggsschablon. Slutsatsen är att många riskerar att inte få ersättning för sina OB-kostnader. Flexibiliteten i ersättningen minskar också om ersättningens nivå ska vara styrande för möjligheten att förlägga assistans på OB-tid. Känslighetsberäkningarna i utredningen visar effekter på statens utgifter, men i alltför liten utsträckning på konsekvenser för assistansanvändare. Utredaren utgår från att beslut om förhöjt belopp kommer att minska som en följd av tilläggsschablonen för OB. Det är en snar slutsats med tanke på att det är i princip omöjligt att utröna skälen till ersättningen bakom förhöjda belopp utan att jämföra beviljad ersättning med redovisade kostnader. För tilläggsschablonens övre begränsning tar utredaren höjd i att det även fortsättningsvis ska vara möjligt att söka förhöjt belopp för höga OBkostnader. Med KFOs undersökning som utgångspunkt rör den stora frågan träffsäkerheten 4

5 i ersättningen och utredningens förslag på en tilläggsschablon. Tilläggsschabloner i två nivåer som fångar spridningen i kostnader torde inte innebära vare särdeles mycket mer administration eller bristande flexibilitet om det som enskilt beslut kan fattas med kort handläggningstid. Förhöjt belopp KFO vill upplysa om att det förhöjda beloppets maxnivå kan minska realt om grundschablonen relativt dagens nivå blir lägre och det förhöjda beloppet inte justeras procentuellt eller sätts med fasta belopp. Det är också önskvärt med en vidare granskning av problematiken kring dagens förhöjda belopp. Regelverk och administrationen kring det förhöjda beloppet är alltför krångligt. Det förhöjda beloppet är också oförutsägbart och många medlemmar vittnar om avslag på redovisade perioder som en följd av principerna för avdrag för outnyttjat utrymme i kostnadsslagen inom schablonen. Många avstår att söka förhöjt belopp för exempelvis OBkostnader och anpassar istället sina andra kostnader efter situationen. Personer över 65 år ska inte få del av tilläggsschablonen Förslaget skulle medföra en märklig särbehandling av en grupp med rätt till personlig assistans, och innebär i praktiken att personer över 65 år med omfattande personlig assistans inte får täckning för sina kostnader. Orsaken till undantaget är inte heller motiverad i utredningen. Privata anordnare kommer omöjligen att kunna utföra assistans för dessa personer. Förslaget påverkar också möjligheten för personer över 65 år att förlägga assistanstiden utifrån livssituation. Valfriheten för gruppen skulle begränsas kraftigt. Ersättning för kostnader vid ordinarie assistents sjukdom förs in i schablonen KFO anser att det är ett bra förslag att föra in ersättning för sjuklön i schablonen, då dagens lösning är administrativ och juridiskt krånglig. Förslaget jämställer assistansanordnare med andra arbetsgivare och stärker också incitamenten för ett förebyggande och lösningsorienterat arbete kring sjukdom och ohälsa. Utredarens konstaterar att sjuklönen i 2013 års kostnader torde ligga på 2,66 kronor per timme eller 0,97 procent av ersättningen. Uppgifterna är hämtade från Ksju och SCB:s yrkesregister för vårdbiträden och personliga assistenter. KFOs egen kostnadsundersökning indikerar att den genomsnittliga kostnadsnivån för sjuklön är närmare 1,3 procent för 5

6 assistansberättigade med schablon hos anordnare. Att inkludera ersättning för sjuklön i schablonen var aktuellt i LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77). I flera remissvar anfördes då att kostnaderna för sjuklöner låg närmare 1-1,5 procent av ersättningen. Det är rimligt att söka en lösning som är konkurrensneutral och tar hänsyn till mindre anordnare. Den 1 juni 2010 infördes ett skydd mot höga sjuklönekostnader som gäller samtliga arbetsgivare. Ersättningen beräknas på föregående års kostnader, men kan förskotteras utifrån beräknade kostnader och regleras i efterhand. Kriterierna är svårbegripliga för en lekman, men innebär i grova drag att det krävs något mer än en fördubblad kostnad i jämförelse med den genomsnittliga kostnaden arbetsgivare i gemen har för sjuklön. KFO har ett medlemsexempel på en assistansberättigad som anordnar den egna assistansen i ett aktiebolag hade bolaget sjuklönekostnader motsvarande genomsnittligen drygt 7 kronor per timme. Kostnaden betingades av två långtidssjukskrivningar till följd av graviditet, och därtill korttidssjukdom från långa arbetspass. Vi kan konstatera att det är svårligen beräknat och förutsägbart huruvida medlemmen skulle för ersättning för höga sjuklönekostnader samt att ersättningen troligen inte skulle täcka mer av kostnaden än den sista kronan. Mot bakgrund av ovanstående är det angeläget att man inför en förändring inhämtar ytterligare kunskap om sjuklönekostnaderna och hittar en ersättningsnivå som gör det möjligt för både stora och små företag, organisationer och enskilda att kunna vara assistansanordnare. Krav på skriftligt avtal med visst minimiinnehåll mellan brukare och anordnare Frågan är mer komplex än vad som framstår vid första ögonblicket. Avtal tillämpas redan av KFO-medlemmar och KFO förespråkar i egna etiska riktlinjer avtal för övergripande ansvarsfördelning och rimlig uppsägningstid. Seriösa anordnare lägger sig vinn om bra ömsesidiga och nyanserade avtal. Samarbetsavtal, bilagor till detsamma eller andra överenskommelser, exempelvis undertecknande av en genomförandeplan är alla bra sätt att tydliggöra ansvarsfördelning, inte minst den assistansberättigades möjlighet till inflytande över assistansens olika delar och assistansersättningens fördelning på olika kostnader. Problemen uppstår med krav på ett mer detaljreglerat innehåll som för att kunna utvärderas bör vara gemensamt för alla, när det finns olikheterna i individuella önskemål och behov dessa kan förändras över tid. Det går inte säga exakt vilken kostnadsfördelning som ska gälla, däremot går det att i avtal utlova att ersättningens ska budgeteras med utgångspunkt i den assistansberättigades önskemål så vida de ryms inom regelverk och riktlinjer för ersättningens användning. Det går inte att säga mer om omkostnader för personlig assistans än att beskriva regelverk och riktlinjer samt beskriva hur processen för utbetalningen av omkostnader ska gå till. En assistansberättigad kan också vilja hantera sin egen vikarietill- 6

7 sättning i ett första led och bara använda anordnarens lösning för vakanser i nödfall, en annan väljer att låta en eller ett par förtroendeutsedda personliga assistenter vara primärt ansvariga för tillsättningen och en tredje väljer att överlämna ansvaret till anordnaren och godtar därmed att anordnaren avgör vem som kommer som vikarie. Däremot kan avtalet övergripande reglera ansvarsfördelning, vad som gäller vid uppsägning och vid byte av anordnare samt definiera förutsättningarna i valbara strukturer för arbetsledning. Avtal bör lämpligen innehålla en uppsägningstid som tar hänsyn till uppsägning av de personliga assistenterna, men i övrigt är så kort som möjligt. En brukare ska inte kunna få betalt för att arbetsleda den egna assistansen. Även frågan om huruvida brukare ska få ersättning, eller motsvarande gåvor eller tjänster, för administrativt arbete i förhållande till den egna assistansen är komplex. För var går gränsen för vad som är att betrakta som ersättning för arbetsledning eller gåva efter skattat resultat? Hur ser utredningen på att en oseriös anordnare i på pappret kan låta en assistansberättigad arbetsleda assistansen för en annan assistansberättigad? Och hur ser man på löneuttag till ägare, tillika assistansberättigad, i aktiebolag som inte administrerar flera assistanser? KFO förespråkar konkurrensneutralitet, men tillkännager alltför dålig insyn i dessa förhållanden, och väljer att inte ta ställning i frågan som också bättre ägs av brukarsidan. Införande Utredningen föreslår att grundschablonen inklusive ersättning för sjuklön för alla införs den 1 januari 2015 och att tilläggsschablonen införs succesivt i samband med omprövning och nyansökan från 1 januari En första fråga är vilken lösning utredaren tänkt sig för dem vars omprövningar äger rum en bit in på 2015 eller senare. Det finns ingen annan rimlig lösning än ett successivt och samtidigt införande av grundschablon och tilläggsschablon vid omprövningar, om inte grundschablonen ska ligga i paritet med dagens schablon med tillägg för sjuklönekostnader. KFO anser att det är helt avgörande hur regeringen väljer att se på ersättningsnivån och att det fram tills det finns data och empiriska underlag över kostnader för personlig assistans och är klargjort hur beräkningsmodellen för schablonersättningen bör se ut, är uteslutet med ett införande Ingen av de beräkningar, konsekvens- och känslighetsanalyser som utredningen presenterar visar att det skulle vara möjligt att införa förändringarna från

8 Stockholm den 24 juni 2014 För Arbetsgivarföreningen KFO Hanna Kauppi, branschpolitiskt ansvarig personlig assistans Björn Jidéus, avtalsansvarig personlig assistans 8

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Stockholm 11 juni 2014 Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig

Läs mer

Kostnader för personlig assistans

Kostnader för personlig assistans Kostnader för personlig assistans En medlemsundersökning av 2013 års kostnader KFO 2014 06 09 För KFO, av Hanna Kauppi Arbetsgivarföreningen KFO Box 16355, 103 26 Stockholm Besöksadress: Klara södra kyrkogata

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Promemoria 2016-05-11 S2016/03419/FST Socialdepartementet Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Lagtext Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 1 Sundbyberg 25 juni 2014 Dnr: S2014/1703/FST Vår referens: Mikael Klein Mottagare: Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

9 Konsekvenser av förslagen

9 Konsekvenser av förslagen 9 Konsekvenser av förslagen 9.1 Inledning Bestämmelser om hur man ska redovisa konsekvenser av förslag i ett betänkande finns i kommittéförordningen (1998:1474) och förordningen om konsekvensutredning

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Datum: 2016-01-22 Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: 0322-61 65 65 Beteckning: 2016 Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Föreningen JAG Box 16145 103 23 Stockholm YTTRANDE 2014-06-24 Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) JAG en del av

Läs mer

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKOLM Avdelning 2 2013-03-05 Meddelad i Stockholm Mål nr 2920-12 KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås MOTPART Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 REMISSVAR 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 Försäkringskassan lämnar i det följande sina synpunkter på

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja vem som ska anordna den personliga assistansen. Brukaren kan, precis som den som beviljas

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning; RAR 2002:6 beslutade den 4 juli 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Den här frågeguiden är tänkt att fungera som

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Remissvar: Möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Remissvar: Möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bransch Personlig assistans som är en branschorganisation inom Vårdföretagarna

Läs mer

Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Datum 207-02-0 FB Vår referens Diarienummer Dnr S20/07902/FST Socialdepartementet Remissvar Förslag till ändring i kap. socialförsäkringsbalken Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter BILAGA 1 (6) Författningsförslag Förslag till föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Läs mer

Humanas synpunkter och kommentarer på betänkande SOU 2014:9 Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet

Humanas synpunkter och kommentarer på betänkande SOU 2014:9 Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Stockholm 2014-06-23 Socialdepartementet Departementssekreterare Inger Laudon 103 33 Stockholm Humanas synpunkter och kommentarer på betänkande SOU 2014:9 Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m.

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m. Cirkulärnr: 2004:32 Diarienr: 2004/0830 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Datum: 2004-04-06 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Handikappomsorg Äldreomsorg

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning

Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning 1 (11) Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning Assistansanordnarna kommer framöver få betalt i efterskott 2014-03-17 Försäkringskassan planerar att ändra sättet att betala ut assistansersättning,

Läs mer

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Ersättning för höga sjuklönekostnader REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2014-05-26 2014-70 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ersättning för höga sjuklönekostnader (diarienummer S2014/3552/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. Kompis Assistans

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1 2016-08-23 Dnr: 2016/00512-IFN-1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman, strateg Er ref: A2016/01307/I INDIVID OCH FAMILJENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Ett nytt ersättningssystem för mottagande

Läs mer

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. 5. Huvudmannaskap för stöd och service Förslaget att staten ska finansiera personlig

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/kjell RautioAdm enhbarbro de Lisle 2009-02-02 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: kjell.rauto@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM MÖJLIGHET

Läs mer

Assistansersättning vid sjukhusvistelse

Assistansersättning vid sjukhusvistelse SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Assistansersättning vid sjukhusvistelse Sammanfattning Försäkringskassan har i den första s.k. antikrångelkatalogen föreslagit regeringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 december 2016 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB Frösunda Omsorg AB Box 1021 212 10 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Omsorgsnämnden Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att som eget yttrande

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF Sida 1 (5) Socialdepartementet S2017/01743/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Stockholm den 17 maj 2017 Remissyttrande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9,

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:61

Regeringens proposition 2007/08:61 Regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans Prop. 2007/08:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bif yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bif yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Betänkandet Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet SOU 2014:9 S2014/1703/FST Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande 1 (5) Socialchef Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr. A2016/01307I Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Sammanfattning Hultsfreds kommun anser att förslaget

Läs mer

DOM :::2D I J - 0 i U 8 Meddelad i Sundsvall

DOM :::2D I J - 0 i U 8 Meddelad i Sundsvall DOM :::2D I J - 0 i U 8 Meddelad i Sundsvall Mål nr 844-12 Sida 1 (7) KLAGANDE Ombud: Jur. kand. Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå

Läs mer

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2015 ref 72 För att en kommun enligt 9 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats. Lagrum: 9 2 lagen (1993:387)

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

21 januari 2009 a08-1550 YT/LR. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. Er referens: Dnr 2008/7126/ST

21 januari 2009 a08-1550 YT/LR. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. Er referens: Dnr 2008/7126/ST 21 januari 2009 a08-1550 YT/LR Socialdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: Dnr 2008/7126/ST Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för

Läs mer

Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria

Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria 2016-08-15 Till Allmänna Utskottet Ljusnarsberg Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria 2016-06-21. Ärendebeskrivning.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Översyn av assistansersättningens timbelopp - Rapport från Riksförsäkringsverket Remiss från Socialdepartementet Remisstid 17 april 2005

Översyn av assistansersättningens timbelopp - Rapport från Riksförsäkringsverket Remiss från Socialdepartementet Remisstid 17 april 2005 PM 2005 RVII (Dnr 326-221/2005) Översyn av assistansersättningens timbelopp - Rapport från Riksförsäkringsverket Remiss från Socialdepartementet Remisstid 17 april 2005 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Schablonbeloppet för personlig assistans 2015

Schablonbeloppet för personlig assistans 2015 http://www.vardforetagarna.se/web/hem_3.aspx Datum 2014-03-28 KSÅ Vår referens Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Schablonbeloppet för personlig assistans 2015 Bransch Personlig

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07, 2015-11-23, 2015-12-23 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är

Läs mer

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt Assistansersättning Bakgrund Assistansersättning är en ersättning för att bekosta personlig assistans för den som, på grund av stort och varaktigt funktionshinder, behöver hjälp med de grundläggande behoven

Läs mer

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Betänkandet Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Betänkandet Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Assistansanordnarna Box 16145 103 23 Stockholm YTTRANDE 2009-02-05 Betänkandet Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Utformningen av bedömningsnormer är avgörande och måste göras med stor noggrannhet. En medvetet utformad behovsbedömning med

Utformningen av bedömningsnormer är avgörande och måste göras med stor noggrannhet. En medvetet utformad behovsbedömning med Remissyttrande Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, önskar härmed lämna remissyttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande (Möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till personer

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, ekonomichef. Barnpeng inom tandvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, ekonomichef. Barnpeng inom tandvården Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN 2016/426 1 (2) Handlingstyp Missiv Datum 8 november 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Barnpeng inom tandvården Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

YTTRANDE. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

YTTRANDE. Socialdepartementet 103 33 Stockholm 2009-01-29 1 (8) YTTRANDE Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande; Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Sveriges Företagshälsor Socialdepartementets diarienummer: S2017/01743/SF Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång

Läs mer