Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S) ersättare föryvonne Sonesson (S) Eva-Lisa Borres (S) ersättare för Björn Halvarsson (S) Janette Bäckman (S) Mizgin Hajo (S) Sven Fernlund Skagerud (MP) Camilla Idén (M) Anders Bringborn (M) Vello Üprus (M) Sören Hellberg (C) kl , kl Lena Paajananen ersättare för John Thornander (FP) Conny Kans (V) Gun Rosenborg (OFA) Marie Edenhager (SD) Övriga närvarande Separat lista Utses att justera Justeringens plats och tid Conny Kans Sociala sektorn, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2-19 Elisabet Wixby Ordförande Justerande Barbro Hietala Nordlund Conny Kans Organ Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Nämndservice Underskrift Elisabet Wixby

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2(26) Övriga Per-Olov Knuts (S) icke tjänstgörande ersättare Kristina Gillström (M) icke tjänstgörande ersättare kl Ersättare för Sören Hellberg kl Icke tjänstgörande ersättare kl Koppens Ingrid Eriksson icke tjänstgörande ersättare kl Ragnhild Pohanka (V) icke tjänstgörande ersättare Ingegerd Roswall (OFA) icke tjänstgörande ersättare Åsa Granat kommundirektör Pär Jerfström sektorschef, äldreomsorg Jörg Bassek sektorschef, handikappomsorg Jerker Dahlbäck ledningsstrateg Åsa Grans sektorsekonom Cathrine Säll-Franzén bitr sektorsekonom Pernilla Engblom utredare/utvecklare Lena Hall utredare/utvecklare Malin Nordström utredare/utvecklare Eva Jonsson utredare/utvecklare Elisabet Wixby nämndsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3(26) Innehållsförteckning Ärendemening Sid 2 Rekrytering av sektorschef Förändrat arbetssätt i särskilt boende Retroaktiva återkrav av felaktigt fastställd hyra Medel för extraordinära HSL-insatser Revidering av ersättning till privata assistansanordnare Svar på motion från Lena Paajanen: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Svar på motion från Anna Morelius: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Avtal om samverkan inom det sociala välfärdsområdet mellan Borlänge kommun och högskolan Dalarna Svar på medborgarförslag från personal på Åkershem Svar på medborgarförslag gällande utveckling av Borlänge kommuns hemtjänstverksamhet Ekonomisk rapport Rapport kontaktpolitiker Aktuellt från sektorn Omvärldsbevakning Redovisning av delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen Delgivningar och rapporter Riktlinjer för medflyttande make/maka i särskilt boende Övriga allmänna ärenden... 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(26) 2 Rekrytering av sektorschef Kommundirektör Åsa Granat informerar om det pågående rekryteringsarbetet av ny sektorschef till sociala sektorn. Proffice är behjälpliga i processen. Genomförandeprocessen för rekrytering sker enligt följande: - Kravprofil. - Marknadsundersökning, annonsering. - Intervjuer med slutkandidater (av politik, ledningsgrupp, medarbetare och fackrepresentant) Tyngdpunkt på ledarskap och värdegrund. - Fördjupad kandidatbedömning, tester, djupintervjuer. - Referenstagning samt bakgrundskontroll av slutkandidat. - MBL, beslut, överenskommelse. Omsorgsnämnden tackar för informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(26) 3 Förändrat arbetssätt i särskilt boende Jerker Dahlbäck, ledningsstrateg och projektledare, informerar om projektet förändrat arbetssätt i särskilt boende som startade Vision Med professionalitet och Borlänge kommuns värdegrund som utgångsläge ska du som Borlängebo ha tillgång till världens bästa särskilda boende. Förändringsarbetets tre utgångspunkter Varje boendes behov ska styra. Alla som vill ska få arbeta heltid. Vi ska hålla budget. Bakgrund Riksdagen har beslutat om en nationell värdegrund för äldre och nya regler för bemanningen inom vård- och omsorgsboenden i Sverige. Nya direktiv från socialstyrelsen om att alla inom särskilt boende ska ha ett biståndsbeslut om vilka insatser de ska få. Hålla budget. Dialog Önskemål om arbetstider utifrån de behov som de boende har. Dialog mellan chef och medarbetare om justeringar. MBL-förhandling Pär Jerfström, sektorschef äldreomsorg, informerar att förhandling enligt MBL 14 ägt rum med Kommunal Bergslagen gällande schemaläggningsprinciper inom verksamheten omsorg om äldre. Parterna är eniga om att arbetstidens förläggning ska ske med hänsyn till brukarnas/verksamhetens behov, kommunens ekonomiska förutsättningar, arbetsrättsliga regler, arbetstagarnas arbetsmiljö och i dialog och samverkan mellan chef och arbetstagare. Omsorgsnämnden tackar för informationen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6(26) Dnr 2013/1 4 Retroaktiva återkrav av felaktigt fastställd hyra Beslut 1. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna avtal om förlikning mellan Borlänge kommun och Hyresgästföreningen, region mitt. 2. Ansvarig sektorschef får i uppdrag att erbjuda retroaktiv återbetalning av hyra samt upprätta förlikningsavtal med berörda hyresgäster. Sammanfattning av ärendet I samband med förhandling 2011 mellan Borlänge kommun och Hyresgästföreningen om fastställande av nya bruksvärdeshyror för lägenheter på Hagagården konstaterades att lägenheterna förhandlats på grundval av felaktiga uppgifter om lägenhetstyper och ytor. Borlänge kommun och Hyresgästföreningen skall ingå avtal som reglerar förutsättningarna för erbjudande om återbetalning till berörda hyresgäster. Beslutsunderlag - Förslag till avtal om förlikning mellan Borlänge kommun och Hyresgästföreningen. - Förslag till förlikningsavtal mellan Borlänge kommun och hyresgäst. Ekonomiska konsekvenser Totalt belopp att retroaktivt återbetala uppgår till kronor. Skickas till Pär Jerfström, sektorschef äldreomsorg Ekonomikontoret Marcus Kjellin, Hyresgästföreningen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7(26) Dnr 2013/2 5 Medel för extraordinära HSL-insatser Beslut Omsorgsnämnden beslutar att verksamheten hemsjukvård och rehabilitering får ta kronor i anspråk av de 3,6 miljoner kronor som i budget 2013 avsatts som reserv för extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser. Sammanfattning av ärendet Kommunen har sedan årsskiftet övertagit ansvaret för hemsjukvården från landstinget och en skatteväxling har genomförts. I budget 2013 avsattes 3,6 miljoner kronor som reserv för eventuella extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser utöver budget för hemsjukvården. Från mars 2013 får hemsjukvården ett ärende med behov av extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver utökning av sjuksköterskeresurser utöver budget motsvarande cirka 1,5 årsarbetare. Detta innebär en kostnad på cirka kronor från mars 2013 och därefter en årskostnad på cirka en miljon kronor. Då detta handlar om en extraordinära hälso- och sjukvårdsinsats så föreslås att verksamheten hemsjukvård och rehabilitering får ta kronor i anspråk från de 3, 6 miljoner kronor som har avsatts i budgeten för detta ändamål. Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär att reserven på 3,6 miljoner kronor minskar med kronor och att nämnden får 2,8 miljoner kronor kvar i reserv för extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser. Skickas till: Marie-Louise Nyström, verksamhetschef hemsjukvård och rehabilitering Sektorsekonom Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(26) Dnr 2012/114 6 Revidering av ersättning till privata assistansanordnare Beslut 1. Ersättningen till privata assistansanordnare sänks från 275 kr (2013) till 239 kr (2013). I de fall assistansbolag kan redovisa att den faktiska kostnaden varit högre kan ett högre belopp utbetalas. 2. Sänkningen gäller från Nytt trepartsavtal tecknas med assistansanordnare och assistansberättigad. Sammanfattning av ärendet Lagen om personlig assistans ger enskild person möjlighet att själv välja alternativ av utförare men det är alltid kommun som har det grundläggande ansvaret. Det innebär att kommunen har ett kostnadsansvar vilket medför att kommunen betalar för de 20 första timmarna oavsett vem som utför assistansen. Utöver detta ska kommunen ersätta de privata assistansanordnarna vid beslut om tillfällig utökning samt den faktiska merkostnaden vid ordinarie assistens sjukdom. Det finns ingen regel som anger att den statliga schablonen för LASS måste följas då kommunen köper verksamheten från en privat entreprenör. Försäkringskassans schablon ska endast ses som vägledande och ersätta de privata utförarna för skäliga kostnader för personlig assistans, normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader. För bättre kostnadstäckning gällande personlig assistans förslås en revidering av ersättningen. Ekonomiska konsekvenser Kommunen beräknas göra en kostnadsminskning på cirka 6 miljoner kronor. Skickas till: Jörg Bassek, sektorschef handikappomsorg Kerstin Jansson, verksamhetschef handikappomsorg Paulina Karlsen, enhetschef behovsbedömning Åsa Grans, sektorsekonom Berörda assistansanordnare Handläggare Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9(26) Dnr 2012/113 7 Svar på motion från Lena Paajanen: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Beslut 1. Ärendet återremitteras till omsorgsnämndens arbetsutskott. 2. Borlänge kommun utvärderar för närvarande samverkansarbetet som pågått sedan i syfte att vidareutveckla samarbetet mellan kommunen och dess förvaltningar, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter. Utvärderingen får utvisa behovet av stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utvärderingen redovisas i omsorgsnämnd och arbetsmarknads- och socialnämnd. 3. Omsorgsnämnden informerar kommunstyrelsen att svar på motionen med nytt förslag till beslut kommer att lämnas efter att utvärderingen slutförts och redovisats. Utvärderingen beräknas vara slutförd Yrkanden på sammanträdet Janette Bäckman (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. Lena Paajanen (KD), Camilla Idén (M), Marie Edenhager (SD) och Sören Hellberg (C) yrkar på återremiss av motionen för förnyad beredning och behandling i omsorgsnämnden efter att resultatet av pågående utvärdering redovisats. Beslutsgång på sammanträdet Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. Sammanfattning av ärendet Företrädare för sociala sektorn och bildningssektorn har arbetat fram ett gemensamt yttrande som föreläggs respektive nämnd för beslut. En motion inkom från Kristdemokraterna, Lena Paajanen, där önskemål finns att kommunen utser en kommunal samordnare för familjer med barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Samordnaren kan fungera som stöd vid kontakter med olika myndigheter och på det sättet underlätta deras livssituation. Det föreslås även att samordningen gällande dessa barn förbättras mellan kommunens förvaltningar och att samverkan och samordning gällande barn med neuropsykiatriska funktionshinder utvecklas mellan kommunen, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(26) Beslutsunderlag - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - Socialtjänstlagen, SoL - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - Skollagen - Samverkansöverenskommelse daterad Statens folkhälsoinstitut - Rapporten Hälsa och välfärd hos barn och ung dom med funktionsnedsättning daterad Rapport från Riksrevisionen: Samordning av stöd tillbarn och unga med funktionsnedsättning daterad Ekonomiska konsekvenser Då de aktuella verksamheterna i Borlänge kommun redan idag samarbetar med andra aktörer kring barn i behov av särskilt stöd innebär den föreslagna åtgärden endast en mindre ekonomisk kostnad för enkätutskick. Skickas till: Kommunstyrelsen Handläggare Akten

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11(26) Dnr 2011/82 8 Svar på motion från Anna Morelius: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Beslut 1. Ärendet återremitteras till omsorgsnämndens arbetsutskott. 2. Borlänge kommun utvärderar för närvarande samverkansarbetet som pågått sedan i syfte att vidareutveckla samarbetet mellan kommunen och dess förvaltningar, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter. Utvärderingen får utvisa behovet av stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utvärderingen redovisas i omsorgsnämnd och arbetsmarknads- och socialnämnd. 3. Omsorgsnämnden informerar kommunstyrelsen att svar på motionen med nytt förslag till beslut kommer att lämnas efter att utvärderingen slutförts och redovisats. Utvärderingen beräknas vara slutförd Yrkanden på sammanträdet Janette Bäckman (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. Lena Paajanen (KD), Camilla Idén (M), Marie Edenhager (SD) och Sören Hellberg (C) yrkar på återremiss av motionen för förnyad beredning och behandling i omsorgsnämnden efter att resultatet av pågående utvärdering redovisats. Beslutsgång på sammanträdet Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. Sammanfattning av ärendet Företrädare för sociala sektorn och bildningssektorn har arbetat fram ett gemensamt yttrande som föreläggs respektive nämnd för beslut. En motion daterad från Socialdemokraterna, Anna Morelius, där önskemål finns att kommunen erbjuder en kontaktperson för familjer med barn med diagnos neuropsykiatriska funktionshinder. Motionären föreslår att det skall vara lika som för företagare. - En väg in! Samarbetet mellan kommun och landsting gällande dessa barn och ungdomar kan utvecklas samt att de ska få den utbildning de har rätt till utifrån sina förutsättningar.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12(26) Beslutsunderlag - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - Socialtjänstlagen, SoL - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - Skollagen - Samverkansöverenskommelse daterad Statens folkhälsoinstitut - Rapporten Hälsa och välfärd hos barn och ungdom med funktionsnedsättning daterad Rapport från Riksrevisionen: Samordning av stöd tillbarn och unga med funktionsnedsättning daterad Ekonomiska konsekvenser Då de aktuella verksamheterna i Borlänge kommun redan idag samarbetar med andra aktörer kring barn i behov av särskilt stöd innebär den föreslagna åtgärden endast en mindre ekonomisk kostnad för enkätutskick. Skickas till: Kommunstyrelsen Handläggare Akten

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13(26) Dnr 2012/111 9 Avtal om samverkan inom det sociala välfärdsområdet mellan Borlänge kommun och högskolan Dalarna Beslut 1. Omsorgsnämnden beslutar att teckna avtal om samverkan mellan omsorgsnämnden och Högskolan Dalarna inom det sociala välfärdsområdet. 2. Finansieringen ska ske inom äldre- och handikappomsorgens budgetram. 3. Omsorgsnämnden beslutar att delegera tecknande av avtal till verksamhetschefer inom respektive verksamhetsområde. Sammanfattning av ärendet Under 2012 har företrädare från Högskolan Dalarna och kommunernas social- och omvårdnadsverksamheter eller motsvarande diskuterat formerna för en utvecklad samverkan inom det sociala välfärdsområdet. En regional ledningsstruktur för socialtjänstens kunskapsutveckling har byggts upp i Dalarna. Strukturen syftar till att på regional nivå stödja utvecklingen av en evidensbaserad socialtjänst. Med anledning av detta, samt att Dalarnas forskningsråds verksamhet integrerats i Högskolan Dalarna, behöver nya former för samverkan mellan kommunerna och Högskolan i Dalarna inom det sociala välfärdsområdet utformas. Ekonomiska konsekvenser/finansiering Socialnämnden och omsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse med högskolan om Socialtjänstens utvecklingscentrum (SUD). Kostnaden för detta är för kr vardera för socialnämnden och omsorgsnämnden. Tidigare gjorda överenskommelser mellan Högskolan Dalarna och berörda kommuner rörande finansiering av Socialtjänstens utvecklingscentrum berörs inte av detta samverkansförslag. Socialnämnden har haft avtal med Dalarnas Forskningsråd fram till Forskningsrådet avveckling i juli Den årliga kostnaden för detta har uppgått till kr för helår. Omsorgsnämnden har inte haft något avtal med Dalarnas Forskningsråd. Kommunernas finansiering av avtalet inom välfärdsområdet är beräknad utifrån kommunstorlek och uppgår till 8,2 kronor per kommuninnevånare för år 2013 samt en årlig uppräkning av kostnaderna på två procent från och med Bidragen för 2013 fördelas på socialtjänstens verksamhetsområden enligt följande: Individ och familjeomsorg 4,2

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14(26) kr/kommuninvånare, Äldreomsorg 2,4 kr/kommuninvånare samt området fysiska och psykiska funktionshinder 1,6 kr/kommuninvånare. För socialnämnden innebär detta en årlig kostnad med kr. Kostnaden för socialnämnden minskar därmed genom det nya avtalet med Högskolan Dalarna med drygt kr/år. För omsorgsnämnden som inte tidigare haft något avtal med Dalarnas forskningsråd innebär avtalet med Högskolan Dalarna en årlig kostnad på kronor. Detta fördelar sig på kronor för äldreomsorgen och kronor för handikappomsorgen. Skickas till: Lena Angberg, verksamhetschef individ- och familjeomsorg Kerstin Jansson, verksamhetschef handikappomsorg Therese Holst, tf verksamhetschef särskilt boende Lena Lorentz, tf verksamhetschef hemtjänst Åsa Grans, sektorsekonom Högskolan Dalarna

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15(26) Dnr 2012/78 10 Svar på medborgarförslag från personal på Åkershem Beslut Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till lämnat svar. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet. Sammanfattning av ärendet Fem stycken personal på intraprenad Åkershem har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att de inte är nöjda med menyn och tillagningen av den mat som serveras till de boende. De anser att för att få rätt kompetens hos kökspersonalen måste de ha en kock/kockerska med specialinriktning på kost för äldre och dementa. Personalen på Åkershem som skrivit medborgarförslaget vill även vara med och välja när en ny sjuksköterska ska anställas/flyttas till Åkershem. Idag så får inte personalen vara med och intervjua eller träffa den som är tilltänkt. Personalen anser att det är viktigt för ett bra samarbete att även några från dem får vara med vid tillsättningen. Personalen på Åkershem som skrivit medborgarförslaget föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: - Intraprenad Åkershem får ansvaret för köket med tillhörande utbildning samt att medarbetare från Åkershem får vara delaktiga i anställande av sjusköterskor och att de tillhör vår verksamhet rent organisatoriskt. - För att beslutet ska bli bra och demokratiskt förankrat så föreslår vi att en arbetsgrupp utses att se över både kosten och organisationen vad avser intraprenad Åkershem. Omsorgsnämnden anser att dessa synpunkter från personalen på intraprenad Åkershem är en verksamhetsfråga som ska hanteras i den ordinarie tjänstemannaorganisationen. Frågan kommer att överlämnas till berörda verksamhetschefer för vidare diskussion med enheten. Beslutsunderlag - Medborgarförslag daterat Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16(26) Skickas till: Kommunstyrelsen Ann-Britt Svensson, enhetschef Åkershem Ewa Zakrisson-Karlsson, enhetschef Åkershem Therese Holst, tf verksamhetschef särskilt boende Marie-Louise Nyström, verksamhetschef hemsjukvård och rehabilitering Maria Granholm, enhetschef sjuksköterskor Kerstin Björke, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Lars Wilhelmsson, kostchef

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17(26) Dnr 2012/ Svar på medborgarförslag gällande utveckling av Borlänge kommuns hemtjänstverksamhet Beslut Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till lämnat svar. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet. Beslut Omsorgsnämnden beslutar för egen del: 1. Enhetschef för berörd hemtjänstgrupp får i uppdrag att besvara frågan som ställts gällande enskild persons insatser från hemtjänsten. 2. Verksamhetschef för hemtjänsten får i uppdrag att beakta de förslag som anges i medborgarförslaget i den fortsatta översynen av hemtjänstverksamheten. Sammanfattning av ärendet I medborgarförslaget ges tre förslag enligt nedan: - Se över organisationen för hemtjänstverksamheten så att hemtjänstpersonal arbetar i mindre grupper mot invånarna med behov av bistånd. Varje brukare skall då ha ett mindre antal hemtjänstpersonal som ger en rimlig kontinuitet. Målet: ett bemötande/omsorg som bygger på att skapa relationer, förtroende och kontinuitet. - Ta hjälp av goda exempel från hemtjänstverksamhet med denna organisation. - Anpassa de administrativa planerings- och uppföljningssystemen utifrån den, för brukaren och personalen, mest ändamålsenliga organisationen. Beslutsunderlag - Medborgarförslag daterat Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser beaktas i den fortsatta översynen av hemtjänstverksamheten.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18(26) Skickas till: Kommunstyrelsen Förslagställaren Lena Lorenz, tf verksamhetschef hemtjänst Ann-Christin Forsgren, enhetschef hemtjänsten

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 19(26) Dnr 2012/6 12 Ekonomisk rapport Ingen rapport redovisas i väntan på bokslutsresultatet. Skickas till: Finansutskottet Sektorsekonom Akten

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 20(26) 13 Rapport kontaktpolitiker Janette Bäckman rapporterar från sitt besök på Thenstedtsgatan 3, gruppboende för psykiskt funktionshindrade. Janette lämnar också en skriftlig rapport. Nämnden tackar för rapporten.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 21(26) 14 Aktuellt från sektorn Invigning av Kungsljuset Den 9 januari invigdes det nya äldreboendet Kungsljuset på Ringargatan i Kvarnsveden med bandklippning av omsorgsnämndens ordförande Barbro Hietala Nordlund och kommunalrådet Jan Bohman. Boendet har 47 eller 51 platser beroende på om man bor där själv eller tillsammans i någon av de fyra parlägenheterna.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 22(26) 15 Omvärldsbevakning Ärendet utgår.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 23(26) 16 Redovisning av delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen Beslut Omsorgsnämnden godkänner och lägger delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen till handlingarna. Avgjorda delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen för perioden redovisas.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 24(26) 17 Delgivningar och rapporter. Beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisade delgivningar. Nämnden delges följande: DOM Förvaltningsrätten i Falun, daterad Överklagat beslut. Försäkringskassans beslut Assistansersättning. SVAR till förvaltningsrätten i Falun, daterat Svar angående särskild avgift enligt LSS, mål nr BESLUT Socialstyrelsen, daterat Klagomål angående åsidosättande av den enskildes vilja samt återtagande av underskriven fullmakt.. DOM Förvaltningsrätten i Falun, daterad Överklagat beslut. Omsorgsnämndens i Borlänges beslut gällande färdtjänst. BESLUT. Socialstyrelsen, daterat Tillsyn enligt 25 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS av Stjärngatan 9, 13 och 17 i Borlänge kommun. DOM Förvaltningsrätten i Falun, daterat Överklagat beslut. Socialnämnden i Borlänges beslut gällande bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (2001:453) SoL. BESLUT Förvaltningsrätten i Falun, daterat Överklagat beslut. Omsorgsnämndens i Borlänges beslut Personlig assistans enligt lagen (1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om inhibitation

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 25(26) Dnr 2013/5 18 Riktlinjer för medflyttande make/maka i särskilt boende Beslut Omsorgsnämnden antar föreslagna riktlinjer angående medflyttande make/maka i särskilt boende. Sammanfattning av ärendet Borlänge kommun öppnar i januari 2013 ett nytt vård - och omsorgsboende, Kungsljuset. I huset finns fyra lägenheter där det finnas möjlighet för par att bo tillsammans. Det måste därför klarläggas hur villkoren ska var för dessa par. De nya bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), SoL reglerar rätten att fortsätta sammanbo oavsett om den enes behov kräver boende i särskild boendeform. Att fortsätta bo tillsammans ska ingå i skälig levnadsnivå. Lagförslaget trädde i kraft den 1 november Riktlinjerna innebär bl.a. möjlighet att provbo under längst tre månader, erbjudande om måltidsabonnemang samt reglering av hyresförhållanden och besittningsrätten. Beslutsunderlag - Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. - Regeringens proposition 2011/12:147 - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) cirkulär 12:51 Ekonomiska konsekvenser Förslaget kan innebära ekonomiska konsekvenser eftersom den nya lagen innebär att kommunen måste tillhandahålla platser i särskilt boende för make/maka. Skickas till: Thersese Holst, tf verksamhetschef äldreomsorg Elisabeth Strand, enhetschef Kungsljuset Sektorsekonom Handläggare Akten

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 26(26) 19 Övriga allmänna ärenden Trafikskadefria dalapensionärer 2013 Håkan Castor, ordförande i Kommunala pensionärsrådet, informerar om en träff för pensionärer på Cozmoz den 7 februari, kl Träffen behandlar bättre säkerhet i trafiken och arrangeras av Kommunala pensionärsrådet i Borlänge i samarbete med Dalarnas trafiksäkerhetsråd och Trafikverket. Information om KPR och KHR till omsorgsnämnden Respektive ordförande i KHR Kommunala handikapprådet och KPR Kommunala pensionärsrådet, kommer fortsättningsvis att kort rapportera till omsorgsnämnden om rådens pågående arbete under punkten Aktuellt från sektorn. Protokollen från rådens sammanträden kommer även från och med 2013 att publiceras på Borlänge kommuns hemsida.

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Yvonne Blücher (V)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Yvonne Blücher (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.20 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-03-18 30 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.15 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Peter Jouensuu (M) Hans Forssell (S) Maria Rönnehäll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

Utskottet Vård och omsorg 2007-06-14 48

Utskottet Vård och omsorg 2007-06-14 48 Utskottet Vård och omsorg 2007-06-14 48 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Skive klockan 13.15-16.25 Beslutande Kerstin Svensson ers Sten Fransson, ordförande (s) Rikard Dahlin ers Kerstin Svensson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken PROTOKOLL 1(16) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s, 7-24, 26-30 Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-01-18 1 Plats och tid Hjernet, 2011-01-18 kl 13.00-15.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

2011-03-24. Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 24 mars 2011 k1.11:00-16:00. Justerand ("- Fredrik Nilsson

2011-03-24. Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 24 mars 2011 k1.11:00-16:00. Justerand (- Fredrik Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 24

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 15.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafe r: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-01-26 14.00-15.30 Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Sören Carlsson Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Bjarne Westerlund Lars-Åke

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 2016-11-23 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.55-15:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 juni 2012, klockan 13.30 16.10 ajournering klockan 14.45-15.00 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Socialkontoret, Koppången, Lillågatan 2, Orsa måndagen den 12 september 2016, kl

Socialkontoret, Koppången, Lillågatan 2, Orsa måndagen den 12 september 2016, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Övriga Justeringens plats Socialkontoret, Koppången, Lillågatan 2, Orsa måndagen den 12 september 2016, kl 08.00 10.30 Gunilla Elings-Friberg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer