Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S) ersättare föryvonne Sonesson (S) Eva-Lisa Borres (S) ersättare för Björn Halvarsson (S) Janette Bäckman (S) Mizgin Hajo (S) Sven Fernlund Skagerud (MP) Camilla Idén (M) Anders Bringborn (M) Vello Üprus (M) Sören Hellberg (C) kl , kl Lena Paajananen ersättare för John Thornander (FP) Conny Kans (V) Gun Rosenborg (OFA) Marie Edenhager (SD) Övriga närvarande Separat lista Utses att justera Justeringens plats och tid Conny Kans Sociala sektorn, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2-19 Elisabet Wixby Ordförande Justerande Barbro Hietala Nordlund Conny Kans Organ Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Nämndservice Underskrift Elisabet Wixby

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2(26) Övriga Per-Olov Knuts (S) icke tjänstgörande ersättare Kristina Gillström (M) icke tjänstgörande ersättare kl Ersättare för Sören Hellberg kl Icke tjänstgörande ersättare kl Koppens Ingrid Eriksson icke tjänstgörande ersättare kl Ragnhild Pohanka (V) icke tjänstgörande ersättare Ingegerd Roswall (OFA) icke tjänstgörande ersättare Åsa Granat kommundirektör Pär Jerfström sektorschef, äldreomsorg Jörg Bassek sektorschef, handikappomsorg Jerker Dahlbäck ledningsstrateg Åsa Grans sektorsekonom Cathrine Säll-Franzén bitr sektorsekonom Pernilla Engblom utredare/utvecklare Lena Hall utredare/utvecklare Malin Nordström utredare/utvecklare Eva Jonsson utredare/utvecklare Elisabet Wixby nämndsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3(26) Innehållsförteckning Ärendemening Sid 2 Rekrytering av sektorschef Förändrat arbetssätt i särskilt boende Retroaktiva återkrav av felaktigt fastställd hyra Medel för extraordinära HSL-insatser Revidering av ersättning till privata assistansanordnare Svar på motion från Lena Paajanen: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Svar på motion från Anna Morelius: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Avtal om samverkan inom det sociala välfärdsområdet mellan Borlänge kommun och högskolan Dalarna Svar på medborgarförslag från personal på Åkershem Svar på medborgarförslag gällande utveckling av Borlänge kommuns hemtjänstverksamhet Ekonomisk rapport Rapport kontaktpolitiker Aktuellt från sektorn Omvärldsbevakning Redovisning av delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen Delgivningar och rapporter Riktlinjer för medflyttande make/maka i särskilt boende Övriga allmänna ärenden... 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(26) 2 Rekrytering av sektorschef Kommundirektör Åsa Granat informerar om det pågående rekryteringsarbetet av ny sektorschef till sociala sektorn. Proffice är behjälpliga i processen. Genomförandeprocessen för rekrytering sker enligt följande: - Kravprofil. - Marknadsundersökning, annonsering. - Intervjuer med slutkandidater (av politik, ledningsgrupp, medarbetare och fackrepresentant) Tyngdpunkt på ledarskap och värdegrund. - Fördjupad kandidatbedömning, tester, djupintervjuer. - Referenstagning samt bakgrundskontroll av slutkandidat. - MBL, beslut, överenskommelse. Omsorgsnämnden tackar för informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(26) 3 Förändrat arbetssätt i särskilt boende Jerker Dahlbäck, ledningsstrateg och projektledare, informerar om projektet förändrat arbetssätt i särskilt boende som startade Vision Med professionalitet och Borlänge kommuns värdegrund som utgångsläge ska du som Borlängebo ha tillgång till världens bästa särskilda boende. Förändringsarbetets tre utgångspunkter Varje boendes behov ska styra. Alla som vill ska få arbeta heltid. Vi ska hålla budget. Bakgrund Riksdagen har beslutat om en nationell värdegrund för äldre och nya regler för bemanningen inom vård- och omsorgsboenden i Sverige. Nya direktiv från socialstyrelsen om att alla inom särskilt boende ska ha ett biståndsbeslut om vilka insatser de ska få. Hålla budget. Dialog Önskemål om arbetstider utifrån de behov som de boende har. Dialog mellan chef och medarbetare om justeringar. MBL-förhandling Pär Jerfström, sektorschef äldreomsorg, informerar att förhandling enligt MBL 14 ägt rum med Kommunal Bergslagen gällande schemaläggningsprinciper inom verksamheten omsorg om äldre. Parterna är eniga om att arbetstidens förläggning ska ske med hänsyn till brukarnas/verksamhetens behov, kommunens ekonomiska förutsättningar, arbetsrättsliga regler, arbetstagarnas arbetsmiljö och i dialog och samverkan mellan chef och arbetstagare. Omsorgsnämnden tackar för informationen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6(26) Dnr 2013/1 4 Retroaktiva återkrav av felaktigt fastställd hyra Beslut 1. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna avtal om förlikning mellan Borlänge kommun och Hyresgästföreningen, region mitt. 2. Ansvarig sektorschef får i uppdrag att erbjuda retroaktiv återbetalning av hyra samt upprätta förlikningsavtal med berörda hyresgäster. Sammanfattning av ärendet I samband med förhandling 2011 mellan Borlänge kommun och Hyresgästföreningen om fastställande av nya bruksvärdeshyror för lägenheter på Hagagården konstaterades att lägenheterna förhandlats på grundval av felaktiga uppgifter om lägenhetstyper och ytor. Borlänge kommun och Hyresgästföreningen skall ingå avtal som reglerar förutsättningarna för erbjudande om återbetalning till berörda hyresgäster. Beslutsunderlag - Förslag till avtal om förlikning mellan Borlänge kommun och Hyresgästföreningen. - Förslag till förlikningsavtal mellan Borlänge kommun och hyresgäst. Ekonomiska konsekvenser Totalt belopp att retroaktivt återbetala uppgår till kronor. Skickas till Pär Jerfström, sektorschef äldreomsorg Ekonomikontoret Marcus Kjellin, Hyresgästföreningen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7(26) Dnr 2013/2 5 Medel för extraordinära HSL-insatser Beslut Omsorgsnämnden beslutar att verksamheten hemsjukvård och rehabilitering får ta kronor i anspråk av de 3,6 miljoner kronor som i budget 2013 avsatts som reserv för extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser. Sammanfattning av ärendet Kommunen har sedan årsskiftet övertagit ansvaret för hemsjukvården från landstinget och en skatteväxling har genomförts. I budget 2013 avsattes 3,6 miljoner kronor som reserv för eventuella extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser utöver budget för hemsjukvården. Från mars 2013 får hemsjukvården ett ärende med behov av extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver utökning av sjuksköterskeresurser utöver budget motsvarande cirka 1,5 årsarbetare. Detta innebär en kostnad på cirka kronor från mars 2013 och därefter en årskostnad på cirka en miljon kronor. Då detta handlar om en extraordinära hälso- och sjukvårdsinsats så föreslås att verksamheten hemsjukvård och rehabilitering får ta kronor i anspråk från de 3, 6 miljoner kronor som har avsatts i budgeten för detta ändamål. Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär att reserven på 3,6 miljoner kronor minskar med kronor och att nämnden får 2,8 miljoner kronor kvar i reserv för extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser. Skickas till: Marie-Louise Nyström, verksamhetschef hemsjukvård och rehabilitering Sektorsekonom Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(26) Dnr 2012/114 6 Revidering av ersättning till privata assistansanordnare Beslut 1. Ersättningen till privata assistansanordnare sänks från 275 kr (2013) till 239 kr (2013). I de fall assistansbolag kan redovisa att den faktiska kostnaden varit högre kan ett högre belopp utbetalas. 2. Sänkningen gäller från Nytt trepartsavtal tecknas med assistansanordnare och assistansberättigad. Sammanfattning av ärendet Lagen om personlig assistans ger enskild person möjlighet att själv välja alternativ av utförare men det är alltid kommun som har det grundläggande ansvaret. Det innebär att kommunen har ett kostnadsansvar vilket medför att kommunen betalar för de 20 första timmarna oavsett vem som utför assistansen. Utöver detta ska kommunen ersätta de privata assistansanordnarna vid beslut om tillfällig utökning samt den faktiska merkostnaden vid ordinarie assistens sjukdom. Det finns ingen regel som anger att den statliga schablonen för LASS måste följas då kommunen köper verksamheten från en privat entreprenör. Försäkringskassans schablon ska endast ses som vägledande och ersätta de privata utförarna för skäliga kostnader för personlig assistans, normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader. För bättre kostnadstäckning gällande personlig assistans förslås en revidering av ersättningen. Ekonomiska konsekvenser Kommunen beräknas göra en kostnadsminskning på cirka 6 miljoner kronor. Skickas till: Jörg Bassek, sektorschef handikappomsorg Kerstin Jansson, verksamhetschef handikappomsorg Paulina Karlsen, enhetschef behovsbedömning Åsa Grans, sektorsekonom Berörda assistansanordnare Handläggare Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9(26) Dnr 2012/113 7 Svar på motion från Lena Paajanen: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Beslut 1. Ärendet återremitteras till omsorgsnämndens arbetsutskott. 2. Borlänge kommun utvärderar för närvarande samverkansarbetet som pågått sedan i syfte att vidareutveckla samarbetet mellan kommunen och dess förvaltningar, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter. Utvärderingen får utvisa behovet av stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utvärderingen redovisas i omsorgsnämnd och arbetsmarknads- och socialnämnd. 3. Omsorgsnämnden informerar kommunstyrelsen att svar på motionen med nytt förslag till beslut kommer att lämnas efter att utvärderingen slutförts och redovisats. Utvärderingen beräknas vara slutförd Yrkanden på sammanträdet Janette Bäckman (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. Lena Paajanen (KD), Camilla Idén (M), Marie Edenhager (SD) och Sören Hellberg (C) yrkar på återremiss av motionen för förnyad beredning och behandling i omsorgsnämnden efter att resultatet av pågående utvärdering redovisats. Beslutsgång på sammanträdet Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. Sammanfattning av ärendet Företrädare för sociala sektorn och bildningssektorn har arbetat fram ett gemensamt yttrande som föreläggs respektive nämnd för beslut. En motion inkom från Kristdemokraterna, Lena Paajanen, där önskemål finns att kommunen utser en kommunal samordnare för familjer med barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Samordnaren kan fungera som stöd vid kontakter med olika myndigheter och på det sättet underlätta deras livssituation. Det föreslås även att samordningen gällande dessa barn förbättras mellan kommunens förvaltningar och att samverkan och samordning gällande barn med neuropsykiatriska funktionshinder utvecklas mellan kommunen, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(26) Beslutsunderlag - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - Socialtjänstlagen, SoL - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - Skollagen - Samverkansöverenskommelse daterad Statens folkhälsoinstitut - Rapporten Hälsa och välfärd hos barn och ung dom med funktionsnedsättning daterad Rapport från Riksrevisionen: Samordning av stöd tillbarn och unga med funktionsnedsättning daterad Ekonomiska konsekvenser Då de aktuella verksamheterna i Borlänge kommun redan idag samarbetar med andra aktörer kring barn i behov av särskilt stöd innebär den föreslagna åtgärden endast en mindre ekonomisk kostnad för enkätutskick. Skickas till: Kommunstyrelsen Handläggare Akten

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11(26) Dnr 2011/82 8 Svar på motion från Anna Morelius: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Beslut 1. Ärendet återremitteras till omsorgsnämndens arbetsutskott. 2. Borlänge kommun utvärderar för närvarande samverkansarbetet som pågått sedan i syfte att vidareutveckla samarbetet mellan kommunen och dess förvaltningar, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter. Utvärderingen får utvisa behovet av stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utvärderingen redovisas i omsorgsnämnd och arbetsmarknads- och socialnämnd. 3. Omsorgsnämnden informerar kommunstyrelsen att svar på motionen med nytt förslag till beslut kommer att lämnas efter att utvärderingen slutförts och redovisats. Utvärderingen beräknas vara slutförd Yrkanden på sammanträdet Janette Bäckman (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. Lena Paajanen (KD), Camilla Idén (M), Marie Edenhager (SD) och Sören Hellberg (C) yrkar på återremiss av motionen för förnyad beredning och behandling i omsorgsnämnden efter att resultatet av pågående utvärdering redovisats. Beslutsgång på sammanträdet Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. Sammanfattning av ärendet Företrädare för sociala sektorn och bildningssektorn har arbetat fram ett gemensamt yttrande som föreläggs respektive nämnd för beslut. En motion daterad från Socialdemokraterna, Anna Morelius, där önskemål finns att kommunen erbjuder en kontaktperson för familjer med barn med diagnos neuropsykiatriska funktionshinder. Motionären föreslår att det skall vara lika som för företagare. - En väg in! Samarbetet mellan kommun och landsting gällande dessa barn och ungdomar kan utvecklas samt att de ska få den utbildning de har rätt till utifrån sina förutsättningar.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12(26) Beslutsunderlag - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - Socialtjänstlagen, SoL - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - Skollagen - Samverkansöverenskommelse daterad Statens folkhälsoinstitut - Rapporten Hälsa och välfärd hos barn och ungdom med funktionsnedsättning daterad Rapport från Riksrevisionen: Samordning av stöd tillbarn och unga med funktionsnedsättning daterad Ekonomiska konsekvenser Då de aktuella verksamheterna i Borlänge kommun redan idag samarbetar med andra aktörer kring barn i behov av särskilt stöd innebär den föreslagna åtgärden endast en mindre ekonomisk kostnad för enkätutskick. Skickas till: Kommunstyrelsen Handläggare Akten

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13(26) Dnr 2012/111 9 Avtal om samverkan inom det sociala välfärdsområdet mellan Borlänge kommun och högskolan Dalarna Beslut 1. Omsorgsnämnden beslutar att teckna avtal om samverkan mellan omsorgsnämnden och Högskolan Dalarna inom det sociala välfärdsområdet. 2. Finansieringen ska ske inom äldre- och handikappomsorgens budgetram. 3. Omsorgsnämnden beslutar att delegera tecknande av avtal till verksamhetschefer inom respektive verksamhetsområde. Sammanfattning av ärendet Under 2012 har företrädare från Högskolan Dalarna och kommunernas social- och omvårdnadsverksamheter eller motsvarande diskuterat formerna för en utvecklad samverkan inom det sociala välfärdsområdet. En regional ledningsstruktur för socialtjänstens kunskapsutveckling har byggts upp i Dalarna. Strukturen syftar till att på regional nivå stödja utvecklingen av en evidensbaserad socialtjänst. Med anledning av detta, samt att Dalarnas forskningsråds verksamhet integrerats i Högskolan Dalarna, behöver nya former för samverkan mellan kommunerna och Högskolan i Dalarna inom det sociala välfärdsområdet utformas. Ekonomiska konsekvenser/finansiering Socialnämnden och omsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse med högskolan om Socialtjänstens utvecklingscentrum (SUD). Kostnaden för detta är för kr vardera för socialnämnden och omsorgsnämnden. Tidigare gjorda överenskommelser mellan Högskolan Dalarna och berörda kommuner rörande finansiering av Socialtjänstens utvecklingscentrum berörs inte av detta samverkansförslag. Socialnämnden har haft avtal med Dalarnas Forskningsråd fram till Forskningsrådet avveckling i juli Den årliga kostnaden för detta har uppgått till kr för helår. Omsorgsnämnden har inte haft något avtal med Dalarnas Forskningsråd. Kommunernas finansiering av avtalet inom välfärdsområdet är beräknad utifrån kommunstorlek och uppgår till 8,2 kronor per kommuninnevånare för år 2013 samt en årlig uppräkning av kostnaderna på två procent från och med Bidragen för 2013 fördelas på socialtjänstens verksamhetsområden enligt följande: Individ och familjeomsorg 4,2

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14(26) kr/kommuninvånare, Äldreomsorg 2,4 kr/kommuninvånare samt området fysiska och psykiska funktionshinder 1,6 kr/kommuninvånare. För socialnämnden innebär detta en årlig kostnad med kr. Kostnaden för socialnämnden minskar därmed genom det nya avtalet med Högskolan Dalarna med drygt kr/år. För omsorgsnämnden som inte tidigare haft något avtal med Dalarnas forskningsråd innebär avtalet med Högskolan Dalarna en årlig kostnad på kronor. Detta fördelar sig på kronor för äldreomsorgen och kronor för handikappomsorgen. Skickas till: Lena Angberg, verksamhetschef individ- och familjeomsorg Kerstin Jansson, verksamhetschef handikappomsorg Therese Holst, tf verksamhetschef särskilt boende Lena Lorentz, tf verksamhetschef hemtjänst Åsa Grans, sektorsekonom Högskolan Dalarna

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15(26) Dnr 2012/78 10 Svar på medborgarförslag från personal på Åkershem Beslut Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till lämnat svar. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet. Sammanfattning av ärendet Fem stycken personal på intraprenad Åkershem har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att de inte är nöjda med menyn och tillagningen av den mat som serveras till de boende. De anser att för att få rätt kompetens hos kökspersonalen måste de ha en kock/kockerska med specialinriktning på kost för äldre och dementa. Personalen på Åkershem som skrivit medborgarförslaget vill även vara med och välja när en ny sjuksköterska ska anställas/flyttas till Åkershem. Idag så får inte personalen vara med och intervjua eller träffa den som är tilltänkt. Personalen anser att det är viktigt för ett bra samarbete att även några från dem får vara med vid tillsättningen. Personalen på Åkershem som skrivit medborgarförslaget föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: - Intraprenad Åkershem får ansvaret för köket med tillhörande utbildning samt att medarbetare från Åkershem får vara delaktiga i anställande av sjusköterskor och att de tillhör vår verksamhet rent organisatoriskt. - För att beslutet ska bli bra och demokratiskt förankrat så föreslår vi att en arbetsgrupp utses att se över både kosten och organisationen vad avser intraprenad Åkershem. Omsorgsnämnden anser att dessa synpunkter från personalen på intraprenad Åkershem är en verksamhetsfråga som ska hanteras i den ordinarie tjänstemannaorganisationen. Frågan kommer att överlämnas till berörda verksamhetschefer för vidare diskussion med enheten. Beslutsunderlag - Medborgarförslag daterat Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16(26) Skickas till: Kommunstyrelsen Ann-Britt Svensson, enhetschef Åkershem Ewa Zakrisson-Karlsson, enhetschef Åkershem Therese Holst, tf verksamhetschef särskilt boende Marie-Louise Nyström, verksamhetschef hemsjukvård och rehabilitering Maria Granholm, enhetschef sjuksköterskor Kerstin Björke, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Lars Wilhelmsson, kostchef

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17(26) Dnr 2012/ Svar på medborgarförslag gällande utveckling av Borlänge kommuns hemtjänstverksamhet Beslut Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till lämnat svar. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet. Beslut Omsorgsnämnden beslutar för egen del: 1. Enhetschef för berörd hemtjänstgrupp får i uppdrag att besvara frågan som ställts gällande enskild persons insatser från hemtjänsten. 2. Verksamhetschef för hemtjänsten får i uppdrag att beakta de förslag som anges i medborgarförslaget i den fortsatta översynen av hemtjänstverksamheten. Sammanfattning av ärendet I medborgarförslaget ges tre förslag enligt nedan: - Se över organisationen för hemtjänstverksamheten så att hemtjänstpersonal arbetar i mindre grupper mot invånarna med behov av bistånd. Varje brukare skall då ha ett mindre antal hemtjänstpersonal som ger en rimlig kontinuitet. Målet: ett bemötande/omsorg som bygger på att skapa relationer, förtroende och kontinuitet. - Ta hjälp av goda exempel från hemtjänstverksamhet med denna organisation. - Anpassa de administrativa planerings- och uppföljningssystemen utifrån den, för brukaren och personalen, mest ändamålsenliga organisationen. Beslutsunderlag - Medborgarförslag daterat Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser beaktas i den fortsatta översynen av hemtjänstverksamheten.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18(26) Skickas till: Kommunstyrelsen Förslagställaren Lena Lorenz, tf verksamhetschef hemtjänst Ann-Christin Forsgren, enhetschef hemtjänsten

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 19(26) Dnr 2012/6 12 Ekonomisk rapport Ingen rapport redovisas i väntan på bokslutsresultatet. Skickas till: Finansutskottet Sektorsekonom Akten

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 20(26) 13 Rapport kontaktpolitiker Janette Bäckman rapporterar från sitt besök på Thenstedtsgatan 3, gruppboende för psykiskt funktionshindrade. Janette lämnar också en skriftlig rapport. Nämnden tackar för rapporten.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 21(26) 14 Aktuellt från sektorn Invigning av Kungsljuset Den 9 januari invigdes det nya äldreboendet Kungsljuset på Ringargatan i Kvarnsveden med bandklippning av omsorgsnämndens ordförande Barbro Hietala Nordlund och kommunalrådet Jan Bohman. Boendet har 47 eller 51 platser beroende på om man bor där själv eller tillsammans i någon av de fyra parlägenheterna.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 22(26) 15 Omvärldsbevakning Ärendet utgår.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 23(26) 16 Redovisning av delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen Beslut Omsorgsnämnden godkänner och lägger delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen till handlingarna. Avgjorda delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen för perioden redovisas.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 24(26) 17 Delgivningar och rapporter. Beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisade delgivningar. Nämnden delges följande: DOM Förvaltningsrätten i Falun, daterad Överklagat beslut. Försäkringskassans beslut Assistansersättning. SVAR till förvaltningsrätten i Falun, daterat Svar angående särskild avgift enligt LSS, mål nr BESLUT Socialstyrelsen, daterat Klagomål angående åsidosättande av den enskildes vilja samt återtagande av underskriven fullmakt.. DOM Förvaltningsrätten i Falun, daterad Överklagat beslut. Omsorgsnämndens i Borlänges beslut gällande färdtjänst. BESLUT. Socialstyrelsen, daterat Tillsyn enligt 25 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS av Stjärngatan 9, 13 och 17 i Borlänge kommun. DOM Förvaltningsrätten i Falun, daterat Överklagat beslut. Socialnämnden i Borlänges beslut gällande bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (2001:453) SoL. BESLUT Förvaltningsrätten i Falun, daterat Överklagat beslut. Omsorgsnämndens i Borlänges beslut Personlig assistans enligt lagen (1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om inhibitation

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 25(26) Dnr 2013/5 18 Riktlinjer för medflyttande make/maka i särskilt boende Beslut Omsorgsnämnden antar föreslagna riktlinjer angående medflyttande make/maka i särskilt boende. Sammanfattning av ärendet Borlänge kommun öppnar i januari 2013 ett nytt vård - och omsorgsboende, Kungsljuset. I huset finns fyra lägenheter där det finnas möjlighet för par att bo tillsammans. Det måste därför klarläggas hur villkoren ska var för dessa par. De nya bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), SoL reglerar rätten att fortsätta sammanbo oavsett om den enes behov kräver boende i särskild boendeform. Att fortsätta bo tillsammans ska ingå i skälig levnadsnivå. Lagförslaget trädde i kraft den 1 november Riktlinjerna innebär bl.a. möjlighet att provbo under längst tre månader, erbjudande om måltidsabonnemang samt reglering av hyresförhållanden och besittningsrätten. Beslutsunderlag - Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. - Regeringens proposition 2011/12:147 - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) cirkulär 12:51 Ekonomiska konsekvenser Förslaget kan innebära ekonomiska konsekvenser eftersom den nya lagen innebär att kommunen måste tillhandahålla platser i särskilt boende för make/maka. Skickas till: Thersese Holst, tf verksamhetschef äldreomsorg Elisabeth Strand, enhetschef Kungsljuset Sektorsekonom Handläggare Akten

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 26(26) 19 Övriga allmänna ärenden Trafikskadefria dalapensionärer 2013 Håkan Castor, ordförande i Kommunala pensionärsrådet, informerar om en träff för pensionärer på Cozmoz den 7 februari, kl Träffen behandlar bättre säkerhet i trafiken och arrangeras av Kommunala pensionärsrådet i Borlänge i samarbete med Dalarnas trafiksäkerhetsråd och Trafikverket. Information om KPR och KHR till omsorgsnämnden Respektive ordförande i KHR Kommunala handikapprådet och KPR Kommunala pensionärsrådet, kommer fortsättningsvis att kort rapportera till omsorgsnämnden om rådens pågående arbete under punkten Aktuellt från sektorn. Protokollen från rådens sammanträden kommer även från och med 2013 att publiceras på Borlänge kommuns hemsida.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer