Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S) ersättare föryvonne Sonesson (S) Eva-Lisa Borres (S) ersättare för Björn Halvarsson (S) Janette Bäckman (S) Mizgin Hajo (S) Sven Fernlund Skagerud (MP) Camilla Idén (M) Anders Bringborn (M) Vello Üprus (M) Sören Hellberg (C) kl , kl Lena Paajananen ersättare för John Thornander (FP) Conny Kans (V) Gun Rosenborg (OFA) Marie Edenhager (SD) Övriga närvarande Separat lista Utses att justera Justeringens plats och tid Conny Kans Sociala sektorn, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2-19 Elisabet Wixby Ordförande Justerande Barbro Hietala Nordlund Conny Kans Organ Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Nämndservice Underskrift Elisabet Wixby

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2(26) Övriga Per-Olov Knuts (S) icke tjänstgörande ersättare Kristina Gillström (M) icke tjänstgörande ersättare kl Ersättare för Sören Hellberg kl Icke tjänstgörande ersättare kl Koppens Ingrid Eriksson icke tjänstgörande ersättare kl Ragnhild Pohanka (V) icke tjänstgörande ersättare Ingegerd Roswall (OFA) icke tjänstgörande ersättare Åsa Granat kommundirektör Pär Jerfström sektorschef, äldreomsorg Jörg Bassek sektorschef, handikappomsorg Jerker Dahlbäck ledningsstrateg Åsa Grans sektorsekonom Cathrine Säll-Franzén bitr sektorsekonom Pernilla Engblom utredare/utvecklare Lena Hall utredare/utvecklare Malin Nordström utredare/utvecklare Eva Jonsson utredare/utvecklare Elisabet Wixby nämndsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3(26) Innehållsförteckning Ärendemening Sid 2 Rekrytering av sektorschef Förändrat arbetssätt i särskilt boende Retroaktiva återkrav av felaktigt fastställd hyra Medel för extraordinära HSL-insatser Revidering av ersättning till privata assistansanordnare Svar på motion från Lena Paajanen: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Svar på motion från Anna Morelius: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Avtal om samverkan inom det sociala välfärdsområdet mellan Borlänge kommun och högskolan Dalarna Svar på medborgarförslag från personal på Åkershem Svar på medborgarförslag gällande utveckling av Borlänge kommuns hemtjänstverksamhet Ekonomisk rapport Rapport kontaktpolitiker Aktuellt från sektorn Omvärldsbevakning Redovisning av delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen Delgivningar och rapporter Riktlinjer för medflyttande make/maka i särskilt boende Övriga allmänna ärenden... 26

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(26) 2 Rekrytering av sektorschef Kommundirektör Åsa Granat informerar om det pågående rekryteringsarbetet av ny sektorschef till sociala sektorn. Proffice är behjälpliga i processen. Genomförandeprocessen för rekrytering sker enligt följande: - Kravprofil. - Marknadsundersökning, annonsering. - Intervjuer med slutkandidater (av politik, ledningsgrupp, medarbetare och fackrepresentant) Tyngdpunkt på ledarskap och värdegrund. - Fördjupad kandidatbedömning, tester, djupintervjuer. - Referenstagning samt bakgrundskontroll av slutkandidat. - MBL, beslut, överenskommelse. Omsorgsnämnden tackar för informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(26) 3 Förändrat arbetssätt i särskilt boende Jerker Dahlbäck, ledningsstrateg och projektledare, informerar om projektet förändrat arbetssätt i särskilt boende som startade Vision Med professionalitet och Borlänge kommuns värdegrund som utgångsläge ska du som Borlängebo ha tillgång till världens bästa särskilda boende. Förändringsarbetets tre utgångspunkter Varje boendes behov ska styra. Alla som vill ska få arbeta heltid. Vi ska hålla budget. Bakgrund Riksdagen har beslutat om en nationell värdegrund för äldre och nya regler för bemanningen inom vård- och omsorgsboenden i Sverige. Nya direktiv från socialstyrelsen om att alla inom särskilt boende ska ha ett biståndsbeslut om vilka insatser de ska få. Hålla budget. Dialog Önskemål om arbetstider utifrån de behov som de boende har. Dialog mellan chef och medarbetare om justeringar. MBL-förhandling Pär Jerfström, sektorschef äldreomsorg, informerar att förhandling enligt MBL 14 ägt rum med Kommunal Bergslagen gällande schemaläggningsprinciper inom verksamheten omsorg om äldre. Parterna är eniga om att arbetstidens förläggning ska ske med hänsyn till brukarnas/verksamhetens behov, kommunens ekonomiska förutsättningar, arbetsrättsliga regler, arbetstagarnas arbetsmiljö och i dialog och samverkan mellan chef och arbetstagare. Omsorgsnämnden tackar för informationen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6(26) Dnr 2013/1 4 Retroaktiva återkrav av felaktigt fastställd hyra Beslut 1. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna avtal om förlikning mellan Borlänge kommun och Hyresgästföreningen, region mitt. 2. Ansvarig sektorschef får i uppdrag att erbjuda retroaktiv återbetalning av hyra samt upprätta förlikningsavtal med berörda hyresgäster. Sammanfattning av ärendet I samband med förhandling 2011 mellan Borlänge kommun och Hyresgästföreningen om fastställande av nya bruksvärdeshyror för lägenheter på Hagagården konstaterades att lägenheterna förhandlats på grundval av felaktiga uppgifter om lägenhetstyper och ytor. Borlänge kommun och Hyresgästföreningen skall ingå avtal som reglerar förutsättningarna för erbjudande om återbetalning till berörda hyresgäster. Beslutsunderlag - Förslag till avtal om förlikning mellan Borlänge kommun och Hyresgästföreningen. - Förslag till förlikningsavtal mellan Borlänge kommun och hyresgäst. Ekonomiska konsekvenser Totalt belopp att retroaktivt återbetala uppgår till kronor. Skickas till Pär Jerfström, sektorschef äldreomsorg Ekonomikontoret Marcus Kjellin, Hyresgästföreningen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7(26) Dnr 2013/2 5 Medel för extraordinära HSL-insatser Beslut Omsorgsnämnden beslutar att verksamheten hemsjukvård och rehabilitering får ta kronor i anspråk av de 3,6 miljoner kronor som i budget 2013 avsatts som reserv för extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser. Sammanfattning av ärendet Kommunen har sedan årsskiftet övertagit ansvaret för hemsjukvården från landstinget och en skatteväxling har genomförts. I budget 2013 avsattes 3,6 miljoner kronor som reserv för eventuella extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser utöver budget för hemsjukvården. Från mars 2013 får hemsjukvården ett ärende med behov av extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser som kräver utökning av sjuksköterskeresurser utöver budget motsvarande cirka 1,5 årsarbetare. Detta innebär en kostnad på cirka kronor från mars 2013 och därefter en årskostnad på cirka en miljon kronor. Då detta handlar om en extraordinära hälso- och sjukvårdsinsats så föreslås att verksamheten hemsjukvård och rehabilitering får ta kronor i anspråk från de 3, 6 miljoner kronor som har avsatts i budgeten för detta ändamål. Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär att reserven på 3,6 miljoner kronor minskar med kronor och att nämnden får 2,8 miljoner kronor kvar i reserv för extraordinära hälso- och sjukvårdsinsatser. Skickas till: Marie-Louise Nyström, verksamhetschef hemsjukvård och rehabilitering Sektorsekonom Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(26) Dnr 2012/114 6 Revidering av ersättning till privata assistansanordnare Beslut 1. Ersättningen till privata assistansanordnare sänks från 275 kr (2013) till 239 kr (2013). I de fall assistansbolag kan redovisa att den faktiska kostnaden varit högre kan ett högre belopp utbetalas. 2. Sänkningen gäller från Nytt trepartsavtal tecknas med assistansanordnare och assistansberättigad. Sammanfattning av ärendet Lagen om personlig assistans ger enskild person möjlighet att själv välja alternativ av utförare men det är alltid kommun som har det grundläggande ansvaret. Det innebär att kommunen har ett kostnadsansvar vilket medför att kommunen betalar för de 20 första timmarna oavsett vem som utför assistansen. Utöver detta ska kommunen ersätta de privata assistansanordnarna vid beslut om tillfällig utökning samt den faktiska merkostnaden vid ordinarie assistens sjukdom. Det finns ingen regel som anger att den statliga schablonen för LASS måste följas då kommunen köper verksamheten från en privat entreprenör. Försäkringskassans schablon ska endast ses som vägledande och ersätta de privata utförarna för skäliga kostnader för personlig assistans, normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader. För bättre kostnadstäckning gällande personlig assistans förslås en revidering av ersättningen. Ekonomiska konsekvenser Kommunen beräknas göra en kostnadsminskning på cirka 6 miljoner kronor. Skickas till: Jörg Bassek, sektorschef handikappomsorg Kerstin Jansson, verksamhetschef handikappomsorg Paulina Karlsen, enhetschef behovsbedömning Åsa Grans, sektorsekonom Berörda assistansanordnare Handläggare Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9(26) Dnr 2012/113 7 Svar på motion från Lena Paajanen: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Beslut 1. Ärendet återremitteras till omsorgsnämndens arbetsutskott. 2. Borlänge kommun utvärderar för närvarande samverkansarbetet som pågått sedan i syfte att vidareutveckla samarbetet mellan kommunen och dess förvaltningar, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter. Utvärderingen får utvisa behovet av stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utvärderingen redovisas i omsorgsnämnd och arbetsmarknads- och socialnämnd. 3. Omsorgsnämnden informerar kommunstyrelsen att svar på motionen med nytt förslag till beslut kommer att lämnas efter att utvärderingen slutförts och redovisats. Utvärderingen beräknas vara slutförd Yrkanden på sammanträdet Janette Bäckman (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. Lena Paajanen (KD), Camilla Idén (M), Marie Edenhager (SD) och Sören Hellberg (C) yrkar på återremiss av motionen för förnyad beredning och behandling i omsorgsnämnden efter att resultatet av pågående utvärdering redovisats. Beslutsgång på sammanträdet Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. Sammanfattning av ärendet Företrädare för sociala sektorn och bildningssektorn har arbetat fram ett gemensamt yttrande som föreläggs respektive nämnd för beslut. En motion inkom från Kristdemokraterna, Lena Paajanen, där önskemål finns att kommunen utser en kommunal samordnare för familjer med barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Samordnaren kan fungera som stöd vid kontakter med olika myndigheter och på det sättet underlätta deras livssituation. Det föreslås även att samordningen gällande dessa barn förbättras mellan kommunens förvaltningar och att samverkan och samordning gällande barn med neuropsykiatriska funktionshinder utvecklas mellan kommunen, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(26) Beslutsunderlag - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - Socialtjänstlagen, SoL - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - Skollagen - Samverkansöverenskommelse daterad Statens folkhälsoinstitut - Rapporten Hälsa och välfärd hos barn och ung dom med funktionsnedsättning daterad Rapport från Riksrevisionen: Samordning av stöd tillbarn och unga med funktionsnedsättning daterad Ekonomiska konsekvenser Då de aktuella verksamheterna i Borlänge kommun redan idag samarbetar med andra aktörer kring barn i behov av särskilt stöd innebär den föreslagna åtgärden endast en mindre ekonomisk kostnad för enkätutskick. Skickas till: Kommunstyrelsen Handläggare Akten

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11(26) Dnr 2011/82 8 Svar på motion från Anna Morelius: Stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Beslut 1. Ärendet återremitteras till omsorgsnämndens arbetsutskott. 2. Borlänge kommun utvärderar för närvarande samverkansarbetet som pågått sedan i syfte att vidareutveckla samarbetet mellan kommunen och dess förvaltningar, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter. Utvärderingen får utvisa behovet av stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utvärderingen redovisas i omsorgsnämnd och arbetsmarknads- och socialnämnd. 3. Omsorgsnämnden informerar kommunstyrelsen att svar på motionen med nytt förslag till beslut kommer att lämnas efter att utvärderingen slutförts och redovisats. Utvärderingen beräknas vara slutförd Yrkanden på sammanträdet Janette Bäckman (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. Lena Paajanen (KD), Camilla Idén (M), Marie Edenhager (SD) och Sören Hellberg (C) yrkar på återremiss av motionen för förnyad beredning och behandling i omsorgsnämnden efter att resultatet av pågående utvärdering redovisats. Beslutsgång på sammanträdet Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. Sammanfattning av ärendet Företrädare för sociala sektorn och bildningssektorn har arbetat fram ett gemensamt yttrande som föreläggs respektive nämnd för beslut. En motion daterad från Socialdemokraterna, Anna Morelius, där önskemål finns att kommunen erbjuder en kontaktperson för familjer med barn med diagnos neuropsykiatriska funktionshinder. Motionären föreslår att det skall vara lika som för företagare. - En väg in! Samarbetet mellan kommun och landsting gällande dessa barn och ungdomar kan utvecklas samt att de ska få den utbildning de har rätt till utifrån sina förutsättningar.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12(26) Beslutsunderlag - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - Socialtjänstlagen, SoL - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - Skollagen - Samverkansöverenskommelse daterad Statens folkhälsoinstitut - Rapporten Hälsa och välfärd hos barn och ungdom med funktionsnedsättning daterad Rapport från Riksrevisionen: Samordning av stöd tillbarn och unga med funktionsnedsättning daterad Ekonomiska konsekvenser Då de aktuella verksamheterna i Borlänge kommun redan idag samarbetar med andra aktörer kring barn i behov av särskilt stöd innebär den föreslagna åtgärden endast en mindre ekonomisk kostnad för enkätutskick. Skickas till: Kommunstyrelsen Handläggare Akten

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13(26) Dnr 2012/111 9 Avtal om samverkan inom det sociala välfärdsområdet mellan Borlänge kommun och högskolan Dalarna Beslut 1. Omsorgsnämnden beslutar att teckna avtal om samverkan mellan omsorgsnämnden och Högskolan Dalarna inom det sociala välfärdsområdet. 2. Finansieringen ska ske inom äldre- och handikappomsorgens budgetram. 3. Omsorgsnämnden beslutar att delegera tecknande av avtal till verksamhetschefer inom respektive verksamhetsområde. Sammanfattning av ärendet Under 2012 har företrädare från Högskolan Dalarna och kommunernas social- och omvårdnadsverksamheter eller motsvarande diskuterat formerna för en utvecklad samverkan inom det sociala välfärdsområdet. En regional ledningsstruktur för socialtjänstens kunskapsutveckling har byggts upp i Dalarna. Strukturen syftar till att på regional nivå stödja utvecklingen av en evidensbaserad socialtjänst. Med anledning av detta, samt att Dalarnas forskningsråds verksamhet integrerats i Högskolan Dalarna, behöver nya former för samverkan mellan kommunerna och Högskolan i Dalarna inom det sociala välfärdsområdet utformas. Ekonomiska konsekvenser/finansiering Socialnämnden och omsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse med högskolan om Socialtjänstens utvecklingscentrum (SUD). Kostnaden för detta är för kr vardera för socialnämnden och omsorgsnämnden. Tidigare gjorda överenskommelser mellan Högskolan Dalarna och berörda kommuner rörande finansiering av Socialtjänstens utvecklingscentrum berörs inte av detta samverkansförslag. Socialnämnden har haft avtal med Dalarnas Forskningsråd fram till Forskningsrådet avveckling i juli Den årliga kostnaden för detta har uppgått till kr för helår. Omsorgsnämnden har inte haft något avtal med Dalarnas Forskningsråd. Kommunernas finansiering av avtalet inom välfärdsområdet är beräknad utifrån kommunstorlek och uppgår till 8,2 kronor per kommuninnevånare för år 2013 samt en årlig uppräkning av kostnaderna på två procent från och med Bidragen för 2013 fördelas på socialtjänstens verksamhetsområden enligt följande: Individ och familjeomsorg 4,2

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14(26) kr/kommuninvånare, Äldreomsorg 2,4 kr/kommuninvånare samt området fysiska och psykiska funktionshinder 1,6 kr/kommuninvånare. För socialnämnden innebär detta en årlig kostnad med kr. Kostnaden för socialnämnden minskar därmed genom det nya avtalet med Högskolan Dalarna med drygt kr/år. För omsorgsnämnden som inte tidigare haft något avtal med Dalarnas forskningsråd innebär avtalet med Högskolan Dalarna en årlig kostnad på kronor. Detta fördelar sig på kronor för äldreomsorgen och kronor för handikappomsorgen. Skickas till: Lena Angberg, verksamhetschef individ- och familjeomsorg Kerstin Jansson, verksamhetschef handikappomsorg Therese Holst, tf verksamhetschef särskilt boende Lena Lorentz, tf verksamhetschef hemtjänst Åsa Grans, sektorsekonom Högskolan Dalarna

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15(26) Dnr 2012/78 10 Svar på medborgarförslag från personal på Åkershem Beslut Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till lämnat svar. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet. Sammanfattning av ärendet Fem stycken personal på intraprenad Åkershem har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att de inte är nöjda med menyn och tillagningen av den mat som serveras till de boende. De anser att för att få rätt kompetens hos kökspersonalen måste de ha en kock/kockerska med specialinriktning på kost för äldre och dementa. Personalen på Åkershem som skrivit medborgarförslaget vill även vara med och välja när en ny sjuksköterska ska anställas/flyttas till Åkershem. Idag så får inte personalen vara med och intervjua eller träffa den som är tilltänkt. Personalen anser att det är viktigt för ett bra samarbete att även några från dem får vara med vid tillsättningen. Personalen på Åkershem som skrivit medborgarförslaget föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: - Intraprenad Åkershem får ansvaret för köket med tillhörande utbildning samt att medarbetare från Åkershem får vara delaktiga i anställande av sjusköterskor och att de tillhör vår verksamhet rent organisatoriskt. - För att beslutet ska bli bra och demokratiskt förankrat så föreslår vi att en arbetsgrupp utses att se över både kosten och organisationen vad avser intraprenad Åkershem. Omsorgsnämnden anser att dessa synpunkter från personalen på intraprenad Åkershem är en verksamhetsfråga som ska hanteras i den ordinarie tjänstemannaorganisationen. Frågan kommer att överlämnas till berörda verksamhetschefer för vidare diskussion med enheten. Beslutsunderlag - Medborgarförslag daterat Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16(26) Skickas till: Kommunstyrelsen Ann-Britt Svensson, enhetschef Åkershem Ewa Zakrisson-Karlsson, enhetschef Åkershem Therese Holst, tf verksamhetschef särskilt boende Marie-Louise Nyström, verksamhetschef hemsjukvård och rehabilitering Maria Granholm, enhetschef sjuksköterskor Kerstin Björke, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Lars Wilhelmsson, kostchef

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17(26) Dnr 2012/ Svar på medborgarförslag gällande utveckling av Borlänge kommuns hemtjänstverksamhet Beslut Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till lämnat svar. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet. Beslut Omsorgsnämnden beslutar för egen del: 1. Enhetschef för berörd hemtjänstgrupp får i uppdrag att besvara frågan som ställts gällande enskild persons insatser från hemtjänsten. 2. Verksamhetschef för hemtjänsten får i uppdrag att beakta de förslag som anges i medborgarförslaget i den fortsatta översynen av hemtjänstverksamheten. Sammanfattning av ärendet I medborgarförslaget ges tre förslag enligt nedan: - Se över organisationen för hemtjänstverksamheten så att hemtjänstpersonal arbetar i mindre grupper mot invånarna med behov av bistånd. Varje brukare skall då ha ett mindre antal hemtjänstpersonal som ger en rimlig kontinuitet. Målet: ett bemötande/omsorg som bygger på att skapa relationer, förtroende och kontinuitet. - Ta hjälp av goda exempel från hemtjänstverksamhet med denna organisation. - Anpassa de administrativa planerings- och uppföljningssystemen utifrån den, för brukaren och personalen, mest ändamålsenliga organisationen. Beslutsunderlag - Medborgarförslag daterat Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser beaktas i den fortsatta översynen av hemtjänstverksamheten.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18(26) Skickas till: Kommunstyrelsen Förslagställaren Lena Lorenz, tf verksamhetschef hemtjänst Ann-Christin Forsgren, enhetschef hemtjänsten

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 19(26) Dnr 2012/6 12 Ekonomisk rapport Ingen rapport redovisas i väntan på bokslutsresultatet. Skickas till: Finansutskottet Sektorsekonom Akten

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 20(26) 13 Rapport kontaktpolitiker Janette Bäckman rapporterar från sitt besök på Thenstedtsgatan 3, gruppboende för psykiskt funktionshindrade. Janette lämnar också en skriftlig rapport. Nämnden tackar för rapporten.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 21(26) 14 Aktuellt från sektorn Invigning av Kungsljuset Den 9 januari invigdes det nya äldreboendet Kungsljuset på Ringargatan i Kvarnsveden med bandklippning av omsorgsnämndens ordförande Barbro Hietala Nordlund och kommunalrådet Jan Bohman. Boendet har 47 eller 51 platser beroende på om man bor där själv eller tillsammans i någon av de fyra parlägenheterna.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 22(26) 15 Omvärldsbevakning Ärendet utgår.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 23(26) 16 Redovisning av delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen Beslut Omsorgsnämnden godkänner och lägger delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen till handlingarna. Avgjorda delegationsbeslut enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen för perioden redovisas.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 24(26) 17 Delgivningar och rapporter. Beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisade delgivningar. Nämnden delges följande: DOM Förvaltningsrätten i Falun, daterad Överklagat beslut. Försäkringskassans beslut Assistansersättning. SVAR till förvaltningsrätten i Falun, daterat Svar angående särskild avgift enligt LSS, mål nr BESLUT Socialstyrelsen, daterat Klagomål angående åsidosättande av den enskildes vilja samt återtagande av underskriven fullmakt.. DOM Förvaltningsrätten i Falun, daterad Överklagat beslut. Omsorgsnämndens i Borlänges beslut gällande färdtjänst. BESLUT. Socialstyrelsen, daterat Tillsyn enligt 25 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS av Stjärngatan 9, 13 och 17 i Borlänge kommun. DOM Förvaltningsrätten i Falun, daterat Överklagat beslut. Socialnämnden i Borlänges beslut gällande bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (2001:453) SoL. BESLUT Förvaltningsrätten i Falun, daterat Överklagat beslut. Omsorgsnämndens i Borlänges beslut Personlig assistans enligt lagen (1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om inhibitation

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 25(26) Dnr 2013/5 18 Riktlinjer för medflyttande make/maka i särskilt boende Beslut Omsorgsnämnden antar föreslagna riktlinjer angående medflyttande make/maka i särskilt boende. Sammanfattning av ärendet Borlänge kommun öppnar i januari 2013 ett nytt vård - och omsorgsboende, Kungsljuset. I huset finns fyra lägenheter där det finnas möjlighet för par att bo tillsammans. Det måste därför klarläggas hur villkoren ska var för dessa par. De nya bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), SoL reglerar rätten att fortsätta sammanbo oavsett om den enes behov kräver boende i särskild boendeform. Att fortsätta bo tillsammans ska ingå i skälig levnadsnivå. Lagförslaget trädde i kraft den 1 november Riktlinjerna innebär bl.a. möjlighet att provbo under längst tre månader, erbjudande om måltidsabonnemang samt reglering av hyresförhållanden och besittningsrätten. Beslutsunderlag - Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. - Regeringens proposition 2011/12:147 - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) cirkulär 12:51 Ekonomiska konsekvenser Förslaget kan innebära ekonomiska konsekvenser eftersom den nya lagen innebär att kommunen måste tillhandahålla platser i särskilt boende för make/maka. Skickas till: Thersese Holst, tf verksamhetschef äldreomsorg Elisabeth Strand, enhetschef Kungsljuset Sektorsekonom Handläggare Akten

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 26(26) 19 Övriga allmänna ärenden Trafikskadefria dalapensionärer 2013 Håkan Castor, ordförande i Kommunala pensionärsrådet, informerar om en träff för pensionärer på Cozmoz den 7 februari, kl Träffen behandlar bättre säkerhet i trafiken och arrangeras av Kommunala pensionärsrådet i Borlänge i samarbete med Dalarnas trafiksäkerhetsråd och Trafikverket. Information om KPR och KHR till omsorgsnämnden Respektive ordförande i KHR Kommunala handikapprådet och KPR Kommunala pensionärsrådet, kommer fortsättningsvis att kort rapportera till omsorgsnämnden om rådens pågående arbete under punkten Aktuellt från sektorn. Protokollen från rådens sammanträden kommer även från och med 2013 att publiceras på Borlänge kommuns hemsida.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-10-10 1 (12) Plats och tid Storstugan, Högalid, kl 13.30 16.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf Jenny Önnevik (s) Majliss

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-12-11

Omsorgsnämnden 2001-12-11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Susanne Östergaard (fp)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer