förskola, grundskola och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förskola, grundskola och"

Transkript

1 NORRTÅLIE KOMMUN Förslag till riktlinjer för måltidsverksam heten i nom förskola, grundskola och gymnasieskola

2 Inledning Måltiden är en viktig del i den pedagogiska verksamheten och ett verktyg för barn och elever att lära känna sina sinnen och sin egen smak. Riktlinjerna ska främja förutsättningarna för näringsriktiga och lustfyllda måltider isyfte att lägga grunden för bestående matvanor. En bra relation till mat hos barn (förskola) och elever (grundskola och gymnasieskola) och bidrar till att de utvecklas till medvetna konsumenter som vågar prova nya smaker och rätter. Genom att ge kunskap om kostens betydelse fö r vä lbefin na ndet förebyggs dessutom kostrelaterade probl em. Norrtälje kommun serverar cirka 7000 skolluncher (förskola, skola och gymnasieskola) varje dag i kommunal regi. Skolledarna ansvarar för att riktlinjerna efterlevs. Ansvarig utgivare för riktlinjerna och ansvarig för revidering av riktlinjerna är barn- och utbildningskontorets ledningsgrupp. Riktlinjerna ska revideras minst vartannat år. SYFTE Syftet,med riktlinjerna är:. Att ge vägledning till kök och personal - och göra det tydligt vad barn, elever och vårdnadshavare kan förvänta sig av såväl mat som måltidsmiljö. o Att effektivt kunna driva utvecklingsarbetet framåt utifrån uppsatta mål och riktlinjer samt kvalitetsäkra måltidsverksamheten.. Att erbjuda likvärdiga måltider av hög kvalit6. rrnår Alla matgäster och även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande, näringsriktig och väl sammansatt mat i Norrtälje kommun.

3 Måltiden är central i våra liv som njutning, källa till glädje, mötesplats och kulturbärare. Måltiden ska främja utvecklingen av moderna tillagningsmetoder och förmedla matglädje. Variation och bredd ska eftersträvas och matens ursprung och miljöpåverkan är viktiga faktorer. Lunchen ska vara god, vällagad, omväxlande och näringsriktig med hög kvalitet. Barnen och eleverna ska serveras mat som främjar koncentration, prestation och välmående. Måltiden ska prioriteras av skolledare och pedagoger. Regler kring specialkost, livsmedelshygien och egenkontrollprogram ska efterföljas, så att alla matgäster känner sig trygga i att det serveras säker mat. Måltidsverksamheterna ska sträva till att bli alltmer klimatanpassade, finna hållbara alternativ och välja utifrån etiska och miljömässiga utgångspunkter. SÄKER o Alla kök ska följa Livsmedelslagen och har ett egenkontrollprogram som är anpassat till verksamheten. Detta gäller också exempelvis cafeteriave rksa m heter. o All personal som hanterar livsmedel ska ha adekvat kompetens inom livsmedelssäkerhet och specialkosthantering samt ska ha kontinuerlig fortbildning. o Nötter inklusive jordnötter, mandel och sesamfrö ska inte förekomma för att minimera risken för att utlösa livshotande allergiska reaktioner. NÄRINGSRIKTIG. Barn och elever ska få näringsriktigt sammansatta måltider av god kvalitd därmed följer vi de nordiska näringsrekommendationerna och de råd uta rbetade frå n Livsmedelsverket, o Kva I itdtssäkringsverktyget SkolmatSverige ( matsverige.se) ska användas för att kartlägga och följa upp skolmaten i grundskolan på årsbasis.. Maten ska vara fri från onödiga tillsatser och ska kunna gå att ursprungsoch näringsdeklareras så långt det är möjligt. o Minst två lunchalternativ per dag rekommenderas till barnen och eleverna (grundskolan och gymnasieskola) varav en bör vara vegetarisk rätt. Detta gäller dem som äter normalkost.

4 . Salladsbuff6n bör bestå av minst fem olika komponenter varav minst tre ska vara av typen fiberrik grönsaker och rotfrukter, en baljväxt och en salladsgrönsak eller frukt. I förskolan ska också flera komponenter erbjudas däribland minst en fiberrik grönsak.. Det är viktigt att ta vara på möjligheten att bidra till barnens och elevernas hälsosamma matvanor. Livsmedel som godis, kakor, chips och söta drycker ska inte finnas tillgängligt. Det ska finnas utrymme att servera exempelvis sylt till pannkakor och liknande. Hälsosamma alternativ ska förordas i samband med "kalas". o Specialkost ska tillhandahållas av medicinska, etiska och religiösa skäl till exempel vid matallergier och skriftligt intyg ska inlämnas. Vegankost serveras inte på grund av att den inte går att uppfylla på de krav som finns på näringsriktighet. För mer information se specialkostblankett. r Sortiment på verksamheter som exempelvis cafder ska präglas av näringsriktiga och hälsosamma alternativ. INTEGRERERAD o Verksamheterna inom förskolan och grundskolan ska sträva efter att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg i så stor utsträckning som det är möjligt. Syftet är att öka barnens och elevernas förståelse för vilken mat som serveras, var den kommer ifrån och hur den tillagas. Den ska också ge eleverna och barnen kunskap om en hållbar livsstil, vad den egna livsstilen har för betydelse för hälsa, miljö och samhälle. o ' Lunchen ska ingå ischemaläggningen inte räknas som rast. o Barn och elever ska ges mojlighet att vara delaktig i verksamheten till exempel vara med att förbereda måltider och baka bröd. Detta kan till exempel ske iform av kökspraktik.. Vårdnadshavare för barn och elever bör vara delaktiga och informerade för att stödja till hälsosamma och hållbara matvanor.

5 GOD OCH TRIVSAM I skolrestaurangen ska det vara tryggt och finnas utrymme för återhämtning och matglädje. Alla ska få ett bra bemötande med kunnig personal. Det är viktigt att det finns en gemensam överenskommelse mellan elever, barn och personal kring trivsel och ordning. Måltiderna ska även presenteras på ett trevligt och aptitligt sätt som främjar goda matvanor. o De ska föras en dialog och utveckling tillsammans med barn och elever i form av exempelvis matråd och elevråd. o Ansvarig schemaläggare (framförallt grundskola och gymnasieskola) ansvarar för att tidpunkt och lunchrast blir tidsmässigt bra placerad skapar god tid att äta i lugn miljö, att ha minst 20 minuter sittandes vid boidet och inta sin måltid. Serveringstid för lunch ska vara anpassad till att öka förutsättningarna för elever och barn så att de orkar med dagen och därigenom presterar och mår bättre. o Vid utformningen av restauranger ska man sträva efter att bra ljudnivå uppnås. o Målet ska vara att laga maten så mycket som mojligt från grunden och därmed minska andelen hel- och halvfabrikat. HÅLLBAR. Maten ska tillagas så nära den som ska äta som möjligt. Strävan ska vara att alla förskolor, skolor och gymnasieskolor har tillagningskök.. Mat som upphandlas till de offentliga köken ska följa a a lllöstyrningsrådets baskrav vad gäller djurskyg[d och miljö. MenyernäTFvara säsongsanpassade i största möjligaste mån. Strävan ska vara: o Att öka andelen närproducerade och närodlade råvaror. o Att öka andelen vegetarisk mat och minska köttmängden. o Att öka andelen ekologiska råvaror. o Att minska matsvinnet och källsortera avfallet. o Att minimera antalet transporter till enheterna. Genmodifierade organismer (GMO) ska undvikas så långt det går att spåra. Förstahandsval ska vara etiskt märkta produkter (som exempelvis rättvisemärkt) i så stor utsträckning som möjligt. Det ska inte serveras rödlistade eller utrotningshotade arter.

6 RESURSER OCH KOMPETENS o Adekvat grundutbildning inom storhushåll och restaurang ska all personal inom måltidsverksamheten ha, och de ska kontinuerligt erbjudas fortbild ning.. Kvalitetsuppföljning på våra verksamheter ska göras för kvalitetssäkring och utveckling. o För att kvalitetskraven ska uppnås så ska budgetmedel avsättas. En indexuppräkning ska göras för kostnaderna för måltiderna så att matkval it6ten behå I ls. o Resurser till skolköken ska sträva efter att vara likvärdiga över kommunen exempelvis: o Matpengen skall komma till barnens och elevens rätt oavsett skola, oberoende av skolkökens hyra och personalkostnad ska råvarans och matens kvalit6 inte påverkas. o Att ha en egen budget till köket. ruirrrönrecknrng pdf Bra mat iskolan aterial/bra-mat-i-skolan.pdf Bra mat iförskolan mat iforskolan livsmedelsverket.pdf Nordiskä näringsrekommendationer ilio/naringsrekom mendationerlnordiska-na ringsrekommendationer-2012-svenska. pdf

7 m NoRRrÄLIE t+l KoMMUN Handläggare: Marie Assarsson, Kostkonsulent Telefon: E-post: Dnr: BSN TJÄNSTEUTLÅTANDE Till Barn- och skolniimnden Riktlinjer för måltidsverksamheten inom förskola, grundskola och gymnasieskola Förslag till beslut Barn- och skolniimnden beslutar att antabarn- och utbildningskontorets fiirslag till riktlinjer ftir måltidsverksamheten till den del som avser ftirskola och grundskola. Åse Modin Förvaltningschef Katarina Holmberg Avdelningschef Sammanfattning av ärendet Sedan hösten 2014har en projektgrupp som består av arbetsledare i våra skolkök (ftirskola, skola och gymnasieskola), rektorer och ftirskolechef samt kommunens kostkonsulent tagit fram ett forslag till riktlinjer for skolmåltidsverksamheten i Nontälje kommun. Syftet med att skapa riktlinjer for måltidsverksamheten i ftirskolor, skolor iir ftir att såväl personal som elever och vårdnadshavare ska ffi vägledning och att kommunen ska tydliggöra målsättningen med måltidsverksamheten. Vidare ska skolorna er uda likvärdiga måltider med hög kvalitet. Riktlinjerna blir ett levande dokument som kan anvåindas i det fortsatta kvalitets- och uivecklingsarbetet. En referensgrupp med expertfunktioner har ätt lämna synpunkter, och familjer har bjudits i" titimiddagar på skolorna dar de har ffitt "smaka på riktlinjerna" i syfte att involvera och skapa delaktighet. Det har också uppr?ittats en kommunikationsplan som har foljts under arbetets gång, och skapat PR kring projektet. Genom arbetet har barn- och utbildningskontoret fäu en samlad bild av nuliiget i våra skolor och vilken riktning utvecklingen bör ta framåt. Detta forslag till riktlinjer och de strävansmål som anges i riktlinjerna ska vara vägledande for det fortsatta arbetet att utveckla skolmåltidsverksamheten i Norrtiilje kommun. POSTAD R ESS Box 803, Norrtålje ORGANISATIONSNUMMER '17 B EsÖKSADRESS Estunavägen '14 TELEFON 0t TELEFAX E.POST WEBB norrtalje.se P LU G IRO BAN KG I RO

8 NORRTALJE KOMMUN TJÅNSTEUTLÅTANDE (6) Bakgrund Höstän startades proj ektet "Riktlinj er lor skolmåltidsverksamheten" baserat på ett projektdirektiv fran barn- och utbildningskontorets ledning. Detta utgick Aan etf Uetrov att tydliggöra avsikterna med måltidsverksarnheten ftir såial personal som for elever och vårdnadshavare, samt underlätta planering och uppftiljning och erbjuda likviirdiga måltider med hcig kvalitet. Både p"rronul oäh vårdnadshavare samt elever har efterfrågat, och har saknat en Lostpolicy som anger vad som ska gälla, och åt vilket håll verksamheten ska utvecklas. Med riktlinjerna blir det möjligt att ligga steget fore och visa riktningen istället for att ligga steget efter. Skolmaten tir en viktig fråga for elever och fi)räldrar och en möjlighet ftii kommunen att marknadsftira sig och attraheranyakommuninvanare. Det är också möjligt att forena landsbygd och närheten till huvudstaden genom en tydlig plan ftir skolmaten. Beskrivning av ärendet Följande autt itt beskriver vad det finns att ta hänsyn till inför beslut om riktlinjerna. framftir allt ur det ekonomiska perspektivet, men även ur andra synvinklar. Riktlinjernaär ettdokument att använda vid nya beslut och antagande av verksamhetsmåi. De fungerar även som ett underlag ftr framtida utveckling. Förslaget till riktlinjema finns bifogade till detta tjänsteutlåtande. Processen hur riktlinjerna har tagiis fram presenterades for nämnden den 30 mars, och finns även kort beskriven i sammanfattningen. Samverkansstyrets politiska program är integrerade i riktlinjema. Ett exempel på det iir formuleringen "En kommun diir det är lätt att vara klimatsmart" diir måltidsverksamhetema kan utgöra ett viktigt bidrag. Kort om nuläget i organisationen I nuläget finnsin cential tjåinst på barn- och utbildningskontoret i form av en kostkå'nsulent på 50 %. Dånna furktio, har en styrande och rådgivande funktion utan personalansvar. Varje forskolechef och rektor ansvarar for sin måltidsverksamhet och har eget budget- och personalansvar. Ar 2014 finns cirka 45 tillagningskök och noirtär, e"*dskolffifrmko h. 17 mottagningskök i kommunen rnom

9 NORRTALJE KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 20t (6) Under mars 2015 har barn- och utbildningskontoret börjat en inventering av köken vad gäller personalens kompetens, och ekonomiska ftirutsättningar. Inventeringen sker genom en enkät till ftrskolechefer och rektorer. Säkra och näringsriktiga måltider Att beskriva vad vi står för gällande säkra måltider och att vi foljer livsmedelslagen är så kallad hygienfaktor - det är något vi måste göra. För att minska risken ftir att barn och elever exempelvis blir sjuka av maten åir det mycket viktigt attha rätt kompetens, och servera siiker mat. I riktlinjerna framhävs att vi tar ställning for barnen och elevernas hälsa genom attvaramed och skapa grunden ftir hälsosamma matvanor. Gällande näringsriktighet så ska vi ftilja skollagens regler om näringsriktiga skolmåltider inom grundskolan från Riktlinjer från Livsmedelsverket samt nordiska niiringsrekommendationer ligger också till grund. Under 2012 genomforde Skolinspektionen en tillsyn i Norrtälje kommun inom området skolmåltiden. Bam- och skolnämnden fick då ett ftireläggande att vidta åtgiirder så att det finns en planering ftir att se till att eleverna erbjöds n?iringsriktiga skolmåltider, att huvudmannen genomftir kontinuerliga uppftiljningar och att detta arbete ska vara dokumenterat. Genom riktlinjema siikerställs att kommunen lever upp till de krav skollagen ställer. Noggrannheten kring näringsriktighet och livsmedelshygien kräver en viss grundkompetens som kan vara svårt att nå upp till på enskilda enheter. En konsekveni eller möjlighet kan vara att.u-tu a.uä på en central nivå sffitt varje 'enhet inte ulet" om ocn om lgen. Integrerad Genom riktlinjerna visar vi att vi vill integrera måltiden i all pedagogisk verksamhet. Att måltiden blir ett pedagogiskt verktyg och en del av verksamheten skapar synergier då vi exempelvis lär barnen och eleverna att leva klimatsmart, och därmed foljer läroplanen om att bam och elever ska ha kunskap om en hållbar livsstil. God och trivsam Att ha en måltidsmiljö som fungerar både fysiskt och psykosocialt är viktigt ftr allas hälsa och välmående. Det har visat sig ha en avgörande betydelse även ftir matsvinnet. 4gskapaggod måttidsmitjö kan i ombyggnationer och/eller omstrukturering av skolrestauranger.

10 NORRTALIE KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 20t (6) Barn och elever som trivs och ffir möjlighet attäta sin mat i lugn och ro ökar sin prestation i skolan. Detta kan i framtiden innebära behov av investeringar på olika sätt ftir att ftirbättra måltidsmiljön både i det ffsiska rummet (till exempel inredning, större skolrestaurang) och i det psykosociala sammanhanget (utbildning, träffar m.m.). Hållbar Norrtälje kommun ska enligt samverkansstyrets politiska progam vara "En kommun där det iir lätt attvaraklimatsmart". LJnder punkten hållbar finns det ett antal strävansmål som åir linje med detta. S ko lr e s t aur anger o ch til I agnings ka k Att laga mat från grunden innebär att rätt utrustning och kompetens behövs i köken. Strävan bör vara att tillagningskök ska finnas på alla skolor och ftirskolor. Detta kräver ytterligare beslut i form av insatser som nulägesbeskrivning, projekt och investeringar i form av eventuella ombyggnationer och upprustningar. Första läget bör vara att göra en nulägesanalys och skapa en langsiktig plgn fiir hur detta skulle kunna genomft)ras. a.ia\ å;: -/ Livsmedelsupphandlingochlokalaleverantöre, ^äl^ä?t^1'l/ I nuvarande livsmedelsavtal harnorrtälje ett samarbete med STONOkommunernal. I dagsläget iir det friimst några enskilda kommuner som driver arbetet framåt. Norrtälje kommun har inte haft tillräckliga resurser att delta på ett akti\4 sätt i detta arbete. I nuvarande avtal ftljs de grundläggande kraven fran Miljöstymingsrådet. I riktlinjerna foreslås att nästa nivå ska foljas, niimligen baskraven. Vi har i dag Roslagsbageriet som lokal leverantör, och ftir att öka andelen lokala leverantörer behövs insatser av olika slag. slolpen 1 Om vi ska vara kvar i samarbetet behöver vi bli mer aktiva och driva kommunens önskemål och behov i större utsträckning..alternativet iir att genomft)ra nästa upphandling på egen hand, ftirslagsvis tillsammans med ug. I Stockholm Nord Ost, kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och österåker.

11 NORRTALJE KOMMUN TJÅNSTEUTLÅTANDE 20r s (6) Gällande närproducerat och närodlat så kan det krävas projekt tillsammans med andra aktörer, så som n?iringslivet. Exempelvis har Södertälje och Katrineholm arbetat i projektform med flera aktörer på detta sätt, vilket varit framgångsrikt. En höjning av andelen ekologiska råvaror, råvaror som fiiljer Miljöstyrningsrådets baskrav (till exempelvis svenskt kött), samt närproducerade och närodlade råvaror kan innebära högre råvarukostnader. Att öka andelen vegetariska råvaror och minska matsvinnet kan kompensera till viss del. Södertälje kommun har lyckats med detta. Kompetens och ledning För att genomftira utveckling och ftirändring krävs-utökade resurser, qlerqatlf4 enanalysavnyalösningar.detkanexempelvisvai vilket efterfrågas av arbetsledarna i köken. Större projeklmästö clnvas i samarbete med andra ftirvaltningar. Kompetensinventering och löpande kompetenshöjande insatser behövs både for måltidspersonal och for chefer inom exempelvis niiringsriktighet, hantering av specialkoster, resurshantering (hållbarhet) och hälsosam mat. Kommunikation Skolmaten är en "het potatis", och när r riktlinjerna antas ska även en kommunikationsplan skapas ftir att stödja kommunikationen på kort och lång sikt. Sammanfattning och slutsatser 'Detta ftirslag till riktlinjer och de strävansmål som anges i riktlinjerna ska vara vägledande ftir det fortsatta arbetet att utveckla skolmåltidsverksamheten i Norrtälie kommun. Förslag till verksamhetsmål, uppdrag och aktiviteter ftir skolmåltidsverksamheten liksom de ekonomiska konsekvenser som dessa kan ge upphov till ska inarbetas i nämndens ftirslag till verksamhetsplan enligt kommunens U2ro99:L Exempel på möjliga målsättningar: Kort- och långsiktiga mål Kortsiktiga mål inom ett år:

12 NORRTALJE KOMMUN TJÅNSTEUTLÅTANDE 201s (6) a o Att alla grundskolor upp$ller kravet ftir niiringsriktighet - dels genom anviindning av verktyget SkolmatSverige samt genomfrra de ftiriindringar som behövs. Pilotenheter med matsvinnsproj ekt. Påbörja underlag inftir nästa livsmedelsupphandling enligt de riktlinjer som har antagits. Kortsiktiga mål 3-5 år: o Att ha genomftirt en upphandling enligt våra riktlinjer (exempelvis med Milj östyrningsrådets baskrav) o Närodlat och niirproducerat - projekt kring nuläget och vad som behövs ftir att utveckla detta a o o Att ha fura till fem lokala leverantörer och en fungerande logistiklösning X % ekologiska råvaror Tillagningskök på alla enheter - projekt kring nuläget och vad som behövs ftir att utveckla detta Påbörja ombyggnationer, upprustning samt ställa om kök till tillagning diir det behövs ganska små medel. Mäta matsvinn och minska matsvinnet med X %. Langsiktiga mål 8-10 år: o Tillagningskök päalla skolor. o Ekologiskt till ett antal procentoä o Närproducerat till ett antal procent o/o Slut Bilagor Förslag tiil riktlinjer fiir måltidsverksamheten inom ftir ftirskola, grundskola och gymnasieskola Beslut skickas till Verksamhetschefer Förskolechefer och rektorer Arbetsledare kök

Riktlinjer för måltidsverksamheten. Inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för måltidsverksamheten. Inom förskola, grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för måltidsverksamheten Inom förskola, grundskola och gymnasieskola 1 Riktlinjer för måltidsverksamheten Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Riktlinjer för måltidsverksamheten...4

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Tidaholm karin.artmo@tidaholm.se 2010-02-01 Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och skolor Vision Alla matgäster skall känna sig trygga i att

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 Kostpolicy Norrtälje kommun Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 1 Vår vision är att erbjuda goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas nära gästen och bidrar till hållbar utveckling. Inledning

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Beslutad i: Barn- och ungdomsnämnden Uppdaterad: 2014-10-22 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt.

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

Kostpolicy för skola och förskola

Kostpolicy för skola och förskola Kostpolicy för skola och förskola Vision Alla matgäster, äldre som yngre, får nylagad, varm, god och säker mat i en lugn och trevlig miljö. I förskolan och i skolan ingår måltiden som en naturlig del och

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet.

Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet. Y C I L O P T KOS N U M M O K A K R Y K T O FÖR B Målet med kostpolicyn är att genom måltiderna stärka hälsan och öka det socialal, fysiska och psykiska välbefinnandet.. 2 Vision Alla matgäster ska känna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Kostpolicy För Dals-Ed kommun

Kostpolicy För Dals-Ed kommun Kostpolicy För Dals-Ed kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet. Antagen i Kommunfullmäktige 2010-12-15 121 Datum: 2011-02-02 Kostpolicyn är utarbetad

Läs mer

Kostpolicy för Säffle kommun

Kostpolicy för Säffle kommun Kostpolicy för Säffle kommun Barn, ungdomar, handikappade och äldre inom kommunal verksamhet. 2012-06-04 Kostpolicyn är utarbetad i samarbete med Dalslandskommunerna och Säffle kommun. Varje berörd kommunal

Läs mer

KOSTPOLICY. mat i förskola och skola

KOSTPOLICY. mat i förskola och skola KOSTPOLICY mat i förskola och skola Denna broschyr är framtagen av Catarina Åsberg, konsult, i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och IDEFICS i Partille kommun under hösten 2011. Övriga källor:

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Kostpolicy för Bjuvs kommun

Kostpolicy för Bjuvs kommun Kostpolicy 1 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se framemot. Njutning, nödvändig näring

Läs mer

Kostpolicy för Höörs kommun

Kostpolicy för Höörs kommun Kostpolicy Ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltiderna i Höörs kommun. Barn- och utbildningsnämnden Fastställdes 2014-10-13, BUN 59 Diarienr BUN 2014/97 Kostpolicy för Höörs

Läs mer

Riktlinjer för matverksamheten. Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga.

Riktlinjer för matverksamheten. Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Riktlinjer för matverksamheten Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Inledning Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Syfte Syftet

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Antagen KF Augusti- 2014

Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Antagen KF Augusti- 2014 Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun Antagen KF Augusti- 2014 Syfte & mål KP vara ett kommungemensamt styrdokument samt stöd och verktyg för förtroendevalda

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Riktlinjer för mat och måltid i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden

Riktlinjer för mat och måltid i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden Författningssamling i Riktlinjer för mat och måltid i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för mat och måltider i förskola

Läs mer

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Policyn revideras varje mandatperiod Policy utarbetad i samarbete med representanter

Läs mer

Kostpolicy för Sameskolstyrelsen

Kostpolicy för Sameskolstyrelsen Kostpolicy för Sameskolstyrelsen Kostpolicy inom förskola och grundskola Sameskolans måltidsverksamheter ska verka för en hållbar utveckling, lägga stor vikt vid samiska mattraditioner samt präglas av

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy

Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-09-08 DNR BUN 2014.366 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy

Läs mer

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg Reviderad Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-26, 117 Diarienummer: 2015/215 10 För revidering ansvarar: Skol- och barnomsorgschefen och vård-

Läs mer

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun. Källor

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun. Källor Källor Ronneby kostpolicy: ronneby.se Ät S.M.A.R.T.-modellen: folkhalsoguiden.se Livsmedelsverket och Nordiska näringsrekommendationer: livsmedelsverket.se Måltiden som vi vill ha den i Ronneby kommun

Läs mer

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun Måltiden som vi vill ha den i Ronneby kommun Välkommen Ronneby kommun är unik som satsar stort på mat och måltider. Mat är viktigt på många sätt och ett område som väcker både känslor och diskussioner.

Läs mer

Llpplands-Bro KOMMUN. Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den 19 oktober Kf 97

Llpplands-Bro KOMMUN. Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den 19 oktober Kf 97 Llpplands-Bro KOMMUN Måltidspolicy för Upplands-Bro kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016 2016. Kf 97 Måltidspolicyn för Upplands-Bro kommun Måltiden är av avgörande betydelse för en

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Författningssamling i Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för mat i förskola och skola Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

Kostpolicy. för Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-01 75

Kostpolicy. för Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-01 75 Kostpolicy för Lessebo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-01 75 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte:... 3 Kommunens vision för måltidsverksamheten är:... 4 Inriktningsmål/områden:... 5 1.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till kostpolicy

Tjänsteskrivelse Förslag till kostpolicy VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-04 DNR KS 2014.287 EMELIE HALLIN SID 1/2 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider är centrala

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Kostpolicy. Robertsfors kommun 2016

Kostpolicy. Robertsfors kommun 2016 Kostpolicy Robertsfors kommun 2016 Detta är ett övergripande styrdokument för hur Robertsfors kommun ska arbeta med kost och nutrition för att säkerställa god kvalitet vid måltider. Innehåll Inledning

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 KOSTPOLICY För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 Bakgrund och syfte Kostenheten inom Förvaltningen för

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd, datum

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad Författningssamling i Borlänge kommun Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2012-09-18 Reviderad 2016-02-09 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Kostpolicy Dokumenttyp Policy Omfattar Kommunen Dokumentägare

Läs mer

Måltidspolicy för Hällefors kommun

Måltidspolicy för Hällefors kommun Måltidspolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll Inledning 3. 1 Bakgrund 3. 2 Syfte 3. 3 Målsättning 4. 4 Måltidsverksamhet 4. 5 Organisation 4. 5.1 Nämnd 4. 5.2 Förvaltningschef 4. 5.2 Verksamhetsansvarig

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande angående kostpolicy för Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Yttrande angående kostpolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-09-24 DNR SN 2014.162 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer

KOSTPOLICY. i Gislaveds kommun

KOSTPOLICY. i Gislaveds kommun KOSTPOLICY för skolrestaurangerna inom förskola och skola i Gislaveds kommun Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2013-05-20, 55 1 VARFÖR KOSTPOLICY? Enhetliga riktlinjer för verksamheterna Stöd för

Läs mer

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger till grund för kommunens riktlinjer. Måltiderna i skolan är mycket viktiga

Läs mer

kostpolicy för botkyrka kommun

kostpolicy för botkyrka kommun kostpolicy för botkyrka kommun Vision Alla matgäster ska känna en trygghet i att det serveras god, vällagad och näringsriktig sammansatt kost inom kommunens måltidsverksamheter. Maten som serveras ska

Läs mer

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (6) 2013-01-07 BILAGA TILL DNR:2012-634-1.1. pm STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1 Bakgrund Ett angeläget område inom stadsdelens förskoleverksamhet

Läs mer

MAT ÄR VIKTIGT! ETT KOSTPROGRAM för måltidsverksamheten inom barnomsorg och skola i SURAHAMMARS KOMMUN

MAT ÄR VIKTIGT! ETT KOSTPROGRAM för måltidsverksamheten inom barnomsorg och skola i SURAHAMMARS KOMMUN MAT ÄR VIKTIGT! ETT KOSTPROGRAM för måltidsverksamheten inom barnomsorg och skola i SURAHAMMARS KOMMUN Utarbetat av Restaurangchef Agneta Odehag på uppdrag av Barn och ungdomsnämnden. Reviderad den 1 januari

Läs mer

Kostenheten Uddevalla kommun

Kostenheten Uddevalla kommun Riktlinjer Kostenheten 1 Kostenheten Uddevalla kommun Riktlinjer Kostenheten 2 RIKTLINJER FÖR KOSTENHETENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Senaste revideringen av dokumentet om riktlinjer: 2011-10-06 Målsättningen

Läs mer

Kostpolicy. Kostpolicy för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Tranås kommun

Kostpolicy. Kostpolicy för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Tranås kommun Kostpolicy Kostpolicy för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Tranås kommun Avsändare/Avdelning Samhällsbyggnadsförvaltningen, kostavdelningen Fastställd av Kommunfullmäktige 43, 2013-02-04

Läs mer

Karlskrona språkfriskola 2015/2016

Karlskrona språkfriskola 2015/2016 KARLSKRONA SPRÅKSKOLA Verksamhetsplan Skolmåltid Karlskrona språkfriskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Skollag och Riktlinjer... 3 Skolans visioner och arbete runt skolmåltiden... 4 Heldagssyn... 4 Sockerpolicy...

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Uppdaterad: Hanna Liedgren, 2016-04-29 Rapporten

Läs mer

Kostprogram. Program. Dokumenttyp: Diarienummer: Kommunfullmäktige. Beslutande: Antagen: Giltighetstid:

Kostprogram. Program. Dokumenttyp: Diarienummer: Kommunfullmäktige. Beslutande: Antagen: Giltighetstid: Kostprogram Dokumenttyp: Program Diarienummer: 130.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-10-26 Giltighetstid: 2016-01-01 2018-12-31 Dokumentet gäller för: Karlsborgs kommuns verksamheter Dokumentansvar:

Läs mer

KOSTPOLICY Tångvalla steget före RESTAURANG HAVSBRIS

KOSTPOLICY Tångvalla steget före RESTAURANG HAVSBRIS KOSTPOLICY Tångvalla steget före RESTAURANG HAVSBRIS GOD MAT TRIVSAMHET RESURSER HÅLLBARHET - SÄKERHET Vår idé Vi serverar god, näringsriktig och säsongsanpassad hemlagad mat. Vi tror att glada magar ger

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN

KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN Bun 103/2009 KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM OCH SKOLOR I SÖLVESBORGS KOMMUN Sölvesborg som hälsokommun arbetar för att alla ska ha god hälsa och kunna vistas i en stimulerande miljö.

Läs mer

Måltider i förskolan i Huddinge kommun

Måltider i förskolan i Huddinge kommun Måltider i förskolan i Huddinge kommun Våra kök I Huddinge kommun finns ca 75 kommunala förskolor där vi serverar mat till ca 5200 barn varje dag. På de flesta förskolor finns en kock som lagar maten i

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Den

Läs mer

Kostpolicy. Riktlinjer

Kostpolicy. Riktlinjer Kostpolicy och Riktlinjer för måltidsverksamhet inom Hjo kommun Inledning Folkhälsopolitiken syftar till att förbättra folkhälsan och minska skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Det

Läs mer

Verksamhetsplan Skolmåltid

Verksamhetsplan Skolmåltid Verksamhetsplan Skolmåltid Karlskrona Montessorifriskola 2015/2016 2015-07-01 Innehåll Skollag och Riktlinjer... 3 Skolans visioner och arbete runt skolmåltiden... 4 Heldagssyn... 5 Sockerpolicy... 5 Arbetsbeskrivning...

Läs mer

Kost- och måltidspolicy 2017

Kost- och måltidspolicy 2017 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-09-18 KS/2017:70 Handläggare Åsa Carlberg Tfn 0142-850 88 Kommunstyrelsen Kost- och måltidspolicy 2017 Bakgrund Föreslagen kost- och måltidspolicy

Läs mer

Kostpolicy för Ronneby kommun. 1. Syfte. Bakgrund Matens betydelse mer än ett mål mat i Ronneby

Kostpolicy för Ronneby kommun. 1. Syfte. Bakgrund Matens betydelse mer än ett mål mat i Ronneby Författningssamling Kostpolicy Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 355/2012. Kostpolicy för Ronneby kommun Bakgrund Matens betydelse mer än ett mål

Läs mer

MÅLTIDSPOLICY. Med målsättningen att bli den bästa måltidskommunen

MÅLTIDSPOLICY. Med målsättningen att bli den bästa måltidskommunen MÅLTIDSPOLICY Med målsättningen att bli den bästa måltidskommunen Varför en måltidspolicy? Foto: Mats Roslund Lisa Larsson Grafisk formgivning: Lisa Larsson Kommunikationsenheten April 2015 Måltidspolicyn

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

framtidens mat i västerås

framtidens mat i västerås framtidens mat i västerås Västerås stad vill göra skillnad Framtidens mat ska främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn, ungdomar och äldre och med hänsyn till miljön och klimatet. En av mänsklighetens

Läs mer

Kostpolicy Kils kommun. Förskola, skola, fritidshem och dagbarnvårdare

Kostpolicy Kils kommun. Förskola, skola, fritidshem och dagbarnvårdare Kstplicy Kils kmmun Förskla, skla, fritidshem ch dagbarnvårdare Varje kök, förskla, skla, fritids ch familjedaghem ansvarar för att denna kstplicy följs Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten

Läs mer

Skolmåltidens kvalitet 2015/16 - elevernas perspektiv

Skolmåltidens kvalitet 2015/16 - elevernas perspektiv Skolmåltidens kvalitet 1/16 - elevernas perspektiv Stora Hammars skola (Vellinge) Skolan har använt elevenkäten som ingår i SkolmatSveriges verktyg för att få elevernas syn på skollunchen. Elevenkäten

Läs mer

Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn. Skola och fritidshem. Åstorps kommun. www.astorp.se

Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn. Skola och fritidshem. Åstorps kommun. www.astorp.se Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn Skola och fritidshem Åstorps kommun www.astorp.se Livsmedels- och måltidspolicy Folkhälsoperspektiv: Riksdagen antog 2003 det övergripande folkhälsomålet,

Läs mer

Mat och måltider. inom kommunala förskolor i Enskede-Årsta-Vantör

Mat och måltider. inom kommunala förskolor i Enskede-Årsta-Vantör Mat och måltider inom kommunala förskolor i Enskede-Årsta-Vantör Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla våra sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se fram emot. Förskolan

Läs mer

Måltidspolicy 1. Måltidspolicy. Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun

Måltidspolicy 1. Måltidspolicy. Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun Måltidspolicy 1 Måltidspolicy Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun 12 juni 2014 Måltidspolicy 2 Innehållsförteckning sid Inledning 3 Syfte med måltidspolicyn 3 Måltidskvalitet

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Kostpolicy - för förskola och skola

Kostpolicy - för förskola och skola Kostpolicy - för förskola och skola Inledning En stor del av vår ohälsa beror på hur vi lever. En viktig förutsättning för en god hälsa är bra matvanor. Därför är det viktigt att maten håller en bra kvalitet

Läs mer

Kostpolicy. Hemtjänst

Kostpolicy. Hemtjänst Kostpolicy Hemtjänst Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby Styrdokument, program Stöd & Process/Specialistenheten 2014-10-28 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 910 88 KS/2010:321 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Läs mer

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel Kostenheten Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY Kost- och livsmedel Kost- och livsmedel 2/5 Vision... 3 Maten och hälsan... 3 Maten och klimatet... 3 Maten och måltiden... 4 Maten och

Läs mer

Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se. Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se

Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se. Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se Vi ska laga och servera god mat till växande barn & ungdomar som ska orka

Läs mer

Va gledning fo r ha llbara ma ltider i Nackas kommunala fo rskolor och skolor

Va gledning fo r ha llbara ma ltider i Nackas kommunala fo rskolor och skolor 2016-05-24 Va gledning fo r ha llbara ma ltider i Nackas kommunala fo rskolor och skolor Nackas vision: Öppenhet och mångfald - vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

Kostpolitisk Plan. Vingåkers kommun

Kostpolitisk Plan. Vingåkers kommun Kostpolitisk_Plan_20132015 Kostpolitisk Plan Vingåkers kommun 2013-2015 Antagen av kommunstyrelsen 2012-09-17, 143 Vision I Vingåkers kommun ska vi erbjuda våra barn, elever och brukare en god, näringsriktig

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riktlinjer för pedagogiska måltider UN-2016/349. Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riktlinjer för pedagogiska måltider UN-2016/349. Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott 104 Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-20 Riktlinjer för pedagogiska måltider UN-2016/349 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden att besluta att anta förslag till

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

Kostpolicy för Lunds kommun

Kostpolicy för Lunds kommun Kostpolicy för Lunds kommun Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun fullmäktige, gäller från och med 2014-08-28 1 2 Inledning I Lunds kommun är

Läs mer

Kostpolicy för Lunds kommun

Kostpolicy för Lunds kommun Kostpolicy för Lunds kommun Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun fullmäktige, gäller från och med 2014-08-28 1 Inledning I Lunds kommun är engagemanget

Läs mer