Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)"

Transkript

1 Socialdepartementet STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer med funktionsnedsättning som arbetar för att alla människor ska ha rätt till självbestämmande oavsett funktionalitet. Vi bildades redan 1984 och var den drivande kraften bakom assistansreformen. Vi kunde i projektform bevisa att vi själva var kapabla att vara arbetsgivare åt våra personliga assistenter. Idag består kooperativet av cirka 200 medlemmar med personlig assistans. Vår assistansverksamhet är icke vinstdrivande och alla intäkter går på ett eller annat sätt till medlemmarnas assistans. Förutom att bedriva personlig assistans arbetar vi i kooperativet även med andra delar som berör och utvecklar principen om självbestämmande. STIL anser att personlig assistans är en förutsättning för ett självbestämt liv för oss som lever med en funktionsnedsättning. Personlig assistans har gett oss möjlighet att leva det liv vi själva önskar, precis enligt lagstiftarens syfte. Det är därför av största vikt för oss att villkoren inte förändras på ett sådant sätt att målen med assistanslagstiftningen går förlorade. En springande punkt är att vi, assistansanvändarna, får våra kostnader för vår personliga assistans täckta till fullo. STIL var inte inbjuden till en kontinuerlig dialog med utredaren, vilket vi anser var ett stort misstag. Vi sitter på en enorm kunskap och erfarenhet eftersom vi arbetat med frågan i 30 år. Vi skickade skriftligen in synpunkter, som dock enbart beaktades till ringa del. Dessa synpunkter tar vi i något omarbetad form med i detta yttrande. STIL vill också rikta kritik till att enbart en person från assistansanvändarhåll fick sitta med i utredningens expertgrupp. En utredning som på ett sådant genomgripande sätt kan förändra en persons villkor till ett jämlikt liv i frihet ska naturligtvis ta med oss det berör i stor utsträckning. Vi är de verkliga experterna på våra behov. STIL ställer sig därför till fullo bakom experten Pelle Kölheds särskilda yttrande i utredningen. Som STIL ser det har utredaren i stort misslyckats i sitt huvudsakliga uppdrag. Dels genom att inte lyssna in oss assistansanvändare och assistansanordnare som vet vilka behov som faktiskt finns. Dels genom att utredningen inte fått tillräckligt med tid för att hinna genomföra sitt uppdrag. STIL anser därför att utredningen ska göras om. 1

2 Förslag till ny ersättningsmodell (avsnitt 8.4) STILs uppfattning är att assistansersättningen även fortsättningsvis måste vara schabloniserad. Genom en schablon minskar den administrativa bördan samtidigt som utrymme skapas till individuella fördelningar utifrån assistansanvändarens behov. Vi kan, precis som utredaren, se att schablonen skulle kunna differentieras utifrån OB-tid. Antal timmar förlagda under OB-tid är den i särklass största orsaken STIL ser till snedfördelning av assistansersättning. Utredningens förslag är vi dock ytterst kritiska till. Vissa beräkningar i utredningen De beräkningar som ligger till grund för utredningens förslag om en ny ersättningsmodell är mycket bristfälliga. Utredaren har helt klart haft otillräcklig tid och kompetens för att göra en ordentlig kostnadsundersökning. Den undersökning som har gjorts är inte statistisk säkerställd och frågorna var ställda på ett sätt som inte överensstämmer med hur redovisningen hos anordnare görs. Att den över huvud taget tas med i utredningsunderlaget är anmärkningsvärt. Utredningen har också tittat på SCBs statistik över löneläget och kommit fram till att snittlönen hos privata aktörer ligger på 126 kr i timmen, något som STIL ställer sig tveksam till. STILs snittgrundlöner under 2013 låg på 128:90 kronor timmen exklusive semesterersättning och OB. Vår totala lönekostnad låg på cirka 86 % av schablonen. Varför utredningen vidare anser att månadslön ska vara utgångspunkten när de allra flesta personliga assistenter får timlön är svårt att förstå. Vi tror att man genom en sådan utgångspunkt kan ha tappat kostnader i omräkningen mellan de två lönetyperna. Utredningen missar vidare att lönen per assistanstimme räknat är högre än själva grundlönen. Assistansersättning betalas enbart ut för utförd assistans inte för annan tid. Annan tid kan vara lön under introduktion, utbildning och personalmöten. Det kan också vara uppsägningslöner eller lön vid hastiga schemaändringar där en assistent blir arbetsbefriad. Dessa lönekostnader måste slås ut över samtliga timmar utförd assistans och därefter läggas ovanpå grundlönen. Såsom utredaren gjort sina beräkningar har nivån på grundschablonen blivit alltför låg. Den beräknade tilläggsschablonen är inte heller tillräckligt hög för att kompensera OB-kostnaden för många assistansanvändare. STIL vill istället hänvisa till Arbetsgivarföreningen KFOs remissvar och kostnadsundersökning gällande branschens kostnader. Fördelning av kostnader Utredningen konstaterar att fördelningen 87 % till löner och 13 % till övriga kostnader inte längre gäller, utan att förhållandet nu är 82/18. Detta ska ha skett genom en felberäkning när ersättningen höjts de senaste åren, samt de påstådda lägre snittlönerna. Utredaren vill därför åter balansera kostnaderna till 87/13 genom en frysning av assistansersättningen under tre år och därefter förhindra att obalansen sker igen. I detta ställer STIL sig frågande hur utredningen kan påstå att just 87/13 är den korrekta fördelningen. Siffrorna uppkom när den schabloniserade ersättningen infördes 1997 i ett allmänt råd (ej bindande) från Riksförsäkringsverket. Hur dessa siffror en gång beräknats är dock höjt i dunkel. Innan en sådan reglering eventuellt sker måste bättre underlag över ett faktiskt kostnadsläge finnas. STIL konstaterar att det sedan 1997 har 2

3 skett en rad förändringar både i lagstiftning, krav från andra aktörer samt i samhället i stort som kan ha gjort att övriga kostnader idag är något högre än 13 % av schablonbeloppet. Tilläggsschablon STIL ser inte att förslaget med tilläggsschablon kommer att lösa den problematik som finns med nuvarande konstruktion av assistansersättningen. Till att börja med är förslaget snävt beräknat då enbart assistans under nätter och helger ska vara grundande för tilläggsschablonen. Har en assistansanvändare aktiv assistans dygnet runt hamnar tid för natt- och helg-ob på cirka 55 % av totala assistanstiden under en normalvecka. Om personen har dubbelassistans är procentsatsen helt beroende på vilken tidpunkt den dubbla assistansen utförs. Sker det mestadels under dagtid vardagar krävs det inte många timmar för att hamna under 50 %. Samtidigt är OB-kostnaderna för assistansanvändaren fortsatt mycket höga. STIL ser vidare en fara att Försäkringskassans handläggare hellre kommer att neka tilläggsschablonen än bevilja den när personen ligger vid gränsen till att få en tilläggsschablon. Resultatet tror vi kommer att bli fler kostsamma överklagningar än vad som sker idag. Enbart två nivåer kommer att leda till att det fortfarande finns många som antingen får för mycket eller för lite ersättning till OB. Förvisso ska det fortfarande gå att söka förhöjt belopp vid höga OB-kostnader, vilket är bra. Men när en hel del fortfarande får för hög ersättning i förhållande till sina behov är det inte ett tillfredsställande resultat av utredningens uppdrag. Försäkringskassan har meddelat att de i början av 2015 kommer att införa efterskottsbetalning av assistansersättningen. Det bör då vara relativt lätt att betala ut en grundschablon utifrån totala antal timmar och ett tillägg i olika nivåer utifrån de faktiska timmarna under respektive OB-tid. Att hävda att ett sådant förfarande skulle vara kostnadsdrivande är att påstå att det inte är behovet av personlig assistans som styr schemaläggningen utan ersättningens storlek. Resonemanget faller då all extra ersättning som erhålls kommer att gå till OB-ersättningen. Det finns därmed inget egenvärde för en assistansanvändare eller en assistansanordnare att erhålla en högre schablonnivå. Förhöjt belopp Utredningen föreslår att möjligheten till förhöjt belopp ska få finnas kvar, vilket är bra. STIL saknar dock ett skäl för att kunna ansöka om det, nämligen höga assistansomkostnader. Inom STIL finns många personer som arbetar, studerar på högskolan, har förtroendeuppdrag, bildar familj och idrottar på hög nivå. Det är inte ovanligt att de arbeten, studier eller uppdrag vi har innebär resor, både inom och utanför Sveriges gränser. Genom att förvärvsarbeta får vi större ekonomisk möjlighet till vår fritid än för personer som av olika anledningar inte har samma inkomst. Vi går på teater, bio, museum, träffar släkt och vänner, går ut på krogen, åker till ett lantställe eller på en semesterresa, är med och engagerar oss i olika föreningar och så vidare. Detta är möjligt tack vare att våra personliga assistenter är med oss under våra aktiviteter. I prop. 1992/93:159 sidan 50 står: Målet för verksamheten enligt den nya lagen bör vara att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor. Insatserna skall vara så utformade att de stärker den enskildes möjlighet att 3

4 leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. Som vi ser det är våra liv ett bevis på att assistansreformen har varit lyckad. Det bekräftas också av Maria Larsson genom en replik på en debatt i Dagens samhälle den 16 oktober 2013: LSS har stor betydelse för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att vara delaktiga i samhället. Att delta aktivt i samhällslivet innebär dock att assistansomkostnaderna blir höga. Har vi inte möjlighet att betala för våra medföljande assistenter kommer det innebära att vi själva utesluts från aktiviteten, och i förlängningen att lagens intentioner går om intet. En assistansanvändare som exempelvis reser i mycket tjänsten kommer snabbt upp i höga summor i resekostnader för sina personliga assistenter. På grund av såväl arbetsrättsliga lagar som assistansens kvalitt och assistentens hälsa är det sällan möjligt att enbart en personlig assistent följer med och arbetar under resan. Kostnaden för de personliga assistenterna, som är den kostnad assistansersättningen ska täcka, blir således mångdubbelt den kostnad som assistansanvändaren eller dennes arbetsgivare har. STILs assistans- och personalomkostnader ligger i snitt på strax under 4 % av den totala schablonen. Vi har dock medlemmar som kommer upp i det dubbla (nästan 8 %) enbart i resekostnader för sina personliga assistenter. Dessa medlemmar har arbeten som kräver resor. Skulle de förlora möjligheten att resa, genom att assistansersättningen inte täcker assistenternas resekostnader, skulle de också förlora sina jobb. Möjligheten att få ett annat arbete är inte stora. Personer med funktionsnedsättning har sämre möjligheter på arbetsmarknaden. En färsk rapport från SCB, Förutsättningar i arbetslivet, visar att endast 44 % av personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har ett arbete, att jämföra med 71 % av övriga befolkningen. På sidan 64 i prop. 1992/93:159 står: För vissa personer kan personlig assistans vara en viktig förutsättning för att de skall kunna arbeta eller studera. Ett arbete är därför ett sådant skäl anser vi, mot bakgrund av lagstiftningens syfte, som ska väga lika tungt som exempelvis ett behov av omfattande utbildning av de personliga assistenterna för att få en förhöjd ersättningsnivå. STIL vill också poängtera att 12 % av grundschablonen i reella pengar kommer bli lägre än idag. Det finns assistansanvändare som nu använder högsta nivån av ersättning utan att ha så mycket OB-tid att de skulle kunna få tilläggsschablonen. För dem skulle detta innebära en katastrof. Den förhöjda ersättningen måste ligga kvar på dagens nivå reellt sett. Det optimala vore att även den förhöjda ersättningen schablonerades, eventuellt i flera delar, utan det redovisningskrav som idag finns. Det nuvarande systemet med att Försäkringskassan i efterhand godkänner eller nekar till kostnader skapar en enorm osäkerhet för de av oss assistansanvändare som har det. Det finns heller ingen flexibilitet i ersättningen, då kostnaderna måste följa budget för att godtas. Sjuklön STIL välkomnar utredningens förslag att inkludera sjukersättningen i schablonen under förutsättning att ersättningen höjs med en rimlig nivå. Idag är administrationen kring sjuklöner mycket hög då alla kommuner och stadsdelar vill ha underlagen på sitt sätt. Det kan också vara 4

5 problem att över huvud taget få kostnaderna betalda. Att kommunerna istället står för vikarien har för STILs arbetsledare sällan varit ett alternativ då dessa vikarier inte fått nödvändig introduktion för att kunna arbeta hos respektive arbetsledare. Det går också emot såväl lagen som vår ideologi eftersom det skulle innebära att våra arbetsledare inte får välja vem som ska ge servicen och stödet. Istället har varje arbetsledare en egen vikariepool som hen själv valt och introducerat. Att kommunens basansvar enligt 9 2 LSS försvinner ser vi därför inte som något problem. Det är dock bra att utredningen tydligt poängterar att kommunens basansvar enligt socialtjänstlagen ligger fast så att ingen står utan stöd om det är omöjligt att få vikarie. Det är i det här sammanhanget bra att titta på vad Försäkringskassan anser var höga sjuklönekostnader när de bedömer om en arbetsgivare har rätt till ersättning för detta. Det är också viktigt att tänka på arbetet till sin natur gör det svårt att arbeta om man inte är riktigt frisk. Många assistansanvändare är svårt infektionskänsliga och ska inte utsättas för onödiga risker. En person som skulle ha kunnat arbeta på en annan arbetsplats, till exempel ett kontor, kan vara tvungen att vara hemma för att inte riskera hälsan hos personen hen arbetar hos. Det är också näst intill omöjligt att omplacera en personlig assistent till lättare arbete vid exempelvis en skadad fot, då det är vi som assistansanvändare som i slutändan bestämmer vem som arbetar hos oss. Det här gör att gör att sjuklönekostnaderna kan bli högre än i andra branscher. Vinst för assistansanordnare STIL, som ett icke-vinstdrivande kooperativ, kan inte känna igen de vinstmarginaler hos assistansanordnare som lagts fram som möjliga i denna och andra utredningar. Vi anser att det är omöjligt att göra stora vinster och samtidigt ha en god personlig assistans där assistansanvändarens liv och självbestämmande är i fokus utifrån dagens ersättningsnivåer. Vi ser vinst som ett medel för att nå målet, inte vara ett mål i sig. Allt eventuellt överskott återinvesterar vi därför i vår verksamhet. STIL menar att det enda hållbara sättet att stoppa oskäliga vinster är att enbart tillåta ickevinstdrivande kooperativ eller aktiebolag med begränsat vinstuttag inom välfärdssektorn. Det kommer annars alltid att finnas företag som hellre tar ut vinst än att ansluta sig till etiska plattformar oavsett hur väl utformade dessa är. Vi vill understryka att vi inte vill se några särlösningar för assistansbranschen utan vill i sådana fall se en förändring över alla skattefinansierade branscher. 8.5 Reglering av avtal mellan brukare och anordnare STIL anser att det är viktigt med skriftliga avtal mellan assistansanvändaren och assistansanordnaren, men kan inte se hur utredningens förslag kan fungera i praktiken. Vi ställer oss därför emot det lagda förslaget men är öppna för andra, mer genomarbetade, lösningar. Lagförslaget är skrivet som att det ska finnas ett enda avtal per arbetsledare där en myndighet ska kunna pricka av vad som ingår och hur det reglerats. Upplägget på den personliga assistansen varierar mycket över tid. Det går därför inte att ställa krav på detaljreglering av exempelvis utbildning, vikarieanskaffning och fördelning av ersättning i ett avtal eftersom detta inte ligger fast över åren. Om det ska regleras är avtalen tvungna att 5

6 skrivas om med jämna mellanrum. Avtalstexten kommer att behöva ändras varje gång en myndighet utfärdar en ny föreskrift eller beslutar om ny nivå på schablonen. Den exakta kostnadsfördelningen i en assistans beror vidare av vad som inträffar i assistansen, vilket behov som finns för tillfället och så vidare. Avtalen riskerar också bli svårlästa och bestå av textmassor som våra medlemmar i vissa fall inte kommer att kunna och i andra fall inte orkar läsa. Det kommer sannolikt även leda till ökade administrativa kostnader för att skriva om avtal och teckna om dem med alla våra arbetsledare. Det ger heller inte en känsla av att det är en varaktig tjänst vi tillhandahåller. Om det däremot inte ställs krav på att vi detaljerar kommer klausulerna i avtalen att vara mycket allmänt hållna och därmed bli tandlösa. Det är naturligtvis inte heller bra. Inom STIL har vi flera olika dokument som reglerar förhållandet mellan oss som assistansanordnare och arbetsledare, exempelvis huvudavtal, arbetsordning (en typ av egna riktlinjer) och kvalitetskontrakt (motsvarighet till genomförandeplan). På så sätt kan vi arbeta både varaktigt, tydligt och flexibelt. Något liknande skulle kunna vara en lösning för branschen som helhet, men det är som sagt inte så förslaget är utformat. STIL vet att det idag finns assistansanordnare som har extremt långa uppsägningstider och även bindningstider. Det är förkastligt och STIL ser gärna en reglering av detta. Det är möjligt att syftet med förslaget också är ett led i att kontrollera att anordnarna faktiskt ger utrymme till sina uppdragsgivare att använda ersättningen i den egna assistansen på ett sätt de själva önskar. Men i sådana fall behövs även en reglering kring transparens gentemot assistansanvändarna om hur medlen används. 8.6 Arbetsledning av den egna assistansen En av STILs grundläggande principer är att vi som assistansanvändare själva ska vara arbetsledare åt våra personliga assistenter. För medlemmar som behöver det finns även möjligheten att utse en medarbetsledare eller en administrativ assistent. Samtliga personer genomgår utbildningar för att kunna hantera sina uppgifter. Till stöd finns även personal på kontoret. STIL anser att det ska ingå i arbetsledarens uppgifter att rekrytera och schemalägga. Detta för att dessa delar så genomgripande påverkar våra liv. Att leda de personliga assistenterna i det dagliga arbetet är naturligtvis en självklar del i arbetsledningen. Vår ståndpunkt gällande arbetsmiljön för de personliga assistenterna är att ansvaret borde ligga hos varje enskild arbetsledare. Det är trots allt i våra liv och omgivningar som våra personliga assistenter arbetar. Som lagen ser ut är det dock inte möjligt att lägga ett arbetsmiljöansvar på någon som inte är anställd. Arbetsmiljöarbetet sker dock i nära samarbete med arbetsledarna. Som medarbetsledare och administrativ assistent i STIL får man en ersättning för det extra arbete som åläggs en. Det får inte arbetsledarna. Det är en orättvis fördelning, eftersom arbetet som utförs är lika. STIL ser dessvärre inte hur det skulle gå att lösa på annat sätt utifrån dagens system. Dels blir det knepigt utifrån att arbetsledarna ska vara anställda av samma bolag som de genom kooperativet äger samtidigt som de är kunder i bolaget. Dels påverkas många 6

7 arbetsledares ekonomiska situation då aktivitets- och sjukersättning, hyresbidrag etcetera. ändras vid anställning. En del anordnare har dock valt att betala ut ersättning till assistansanvändare vilket skapar konkurrensfördelar och eventuellt inlåsningseffekter. Utifrån konkurrensneutralitet ser STIL det därför som positivt att assistansanvändare inte ska få ersättning för arbetsledande arbete i sin egna personliga assistans. Andra arbetsuppgifter eller anställning för en assistansanvändare hos en assistansanordnare får däremot inte begränsas. Arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning är hög och det får inte införas regelverk som ytterligare försvårar. Erfarenheten hos en person som själv lever med personlig assistans är ovärderlig för en assistansanordnare. Bara vi själva kan veta hur det faktiskt är. STIL ser självrepresentation som en grundläggande princip och något som bör uppmuntras i branschen. Några övriga frågor (avsnitt 8.7) Utvecklad behovsbedömning STIL ser det som positivt att utredningen tar upp att ett aktivt liv med till exempel förtroendeuppdrag och förvärvsarbete kan innebära höga kostnader för den personliga assistansen. Vi kan också se att behovsbedömningen inte fungerar helt tillfredsställande och att den borde rikta in sig på livssituationen som helhet. Det är svårt att förstå hur utredaren egentligen tänker i frågan. Vad menas med funktionsnedsättningens art och omfattning? Det verkar som om fler medicinska underlag efterfrågar. Vi vet att Försäkringskassan vill ha det på det viset. En sådan utveckling är inte önskvärd från STILs sida. Vi vill bort från den medicinska modellen och fokus på diagnoser som präglar dagens behovsbedömning. En diagnos säger inget om ens assistansbehov. Ett medicinskt underlag måste finnas vid en första bedömning för att styrka att en funktionsnedsättning faktiskt föreligger. Detta underlag bör uppfylla vissa krav. Men varken läkare, arbetsterapeuter, kuratorer eller fysioterapeuter kan objektivt avgöra till vilka delar av livet den personliga assistansen behövs. Vi kan inte se att fler, mer omfattande intyg skulle lösa och utveckla behovsbedömningen. I dagsläget har STIL inga konkreta förslag till hur den utvecklade behovsbedömningen ska gå till, men vi är ytterst angelägna om att delta på ett aktivt sätt i ett eventuellt sådant utredning om det blir aktuellt. Tillsyn, tillståndsgivning och myndigheternas samverkan Den personliga assistansen har blivit en mycket komplex socialförmån och STIL kan hålla med om att det behövs en sammanhållen samverkan kring frågan. Vi har redan idag ett ganska väl utbyggt samarbete med Försäkringskassan som i dagsläget troligen den är den instans som är mest lämpad för uppdraget. I förlängningen ser STIL dock inte Försäkringskassan som den självklara samordnaren. Personlig assistans är en mänsklig rättighet och ska därför behandlas som en. År 2000 kom regeringens nationella handlingsplan för handikappolitiken Från patient till medborgare. Idag, år 2014 ligger trots det budgetposten för personlig assistans under utgiftsområdet Hälsovård, 7

8 sjukvård och social omsorg. Samtidigt tillsynas assistansanordnare av Inspektionen för Vård och Omsorg, som har en helt annan syn på vad personlig assistans är än vad vi själva har. Det är tydligt att vi trots vackra ord fortfarande ses som patienter och inte som de medborgare vi faktiskt är. Av den anledningen anser vi att det bör tillsättas en oberoende instans som bevakar frågor rörande mänskliga rättigheter, där den personliga assistansen ska vara en självklar del. Denna instans ska ha det samordnade ansvaret. Ikraftträdande (avsnitt 8.8) Differentiering av ersättningen STIL ställer sig inte bakom de övergångsregler som föreslås avseende differentiering av assistansersättningen. Vi är emot den föreslagna konstruktionen och anser att den ej ska träda i kraft över huvud taget. Om den trots allt gör det har vi stora invändningar. Att personer över 65 år inte har rätt till tilläggsschablon är ren åldersdiskriminering. Det finns naturligtvis personer över 65 år som har behov av högre ersättning. Behoven försvinner inte över en natt. Det är också märkligt utifrån att det talas om att höja pensionsåldern. Gällande övriga personer får det antas att differentieringen enbart kommer gälla nya beslut och att övriga får behålla en högre ersättningsnivå fram till dess att omprövning sker. Skulle en assistansanvändare som har höga OB-kostnader, men som av olika skäl valt att inte söka förhöjt belopp, hamna på grundschablonnivå fram till dess omprövning sker skulle det få förödande konsekvenser. Ersättning vid ordinarie assistents sjukdom STIL ställer sig bakom såväl förslaget som sådant och ikraftträdandet. Ändrad beräkning av ersättningens nivå STIL anser att en ordentlig genomgång av kostnadsläget måste ske innan ersättningens nivå eller hur den ska beräknas ändras. Förslaget kan därför inte börja gälla innan detta har skett. Reglering av avtal mellan brukare och anordnare STIL anser att förslaget måste omarbetas grundligt innan det tas i kraft. Lön till brukare för arbetsledning av den egna assistansen STIL ser som läget är idag inga problem med att införa en bestämmelse mot lön åt assistansanvändare som arbetsleder sin egna personliga assistans. Bestämmelsen kan enligt STIL träda i kraft enligt förslaget. STOCKHOLM Maria Dahl, ordförande 8

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 1 Sundbyberg 25 juni 2014 Dnr: S2014/1703/FST Vår referens: Mikael Klein Mottagare: Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Kostnader för personlig assistans

Kostnader för personlig assistans Kostnader för personlig assistans En medlemsundersökning av 2013 års kostnader KFO 2014 06 09 För KFO, av Hanna Kauppi Arbetsgivarföreningen KFO Box 16355, 103 26 Stockholm Besöksadress: Klara södra kyrkogata

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) S2014/1703/FST Enheten för familj och socialtjänst Inger Laudon Socialdepartementet 103 33 Stockholm KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Läs mer

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Stockholm 11 juni 2014 Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Föreningen JAG Box 16145 103 23 Stockholm YTTRANDE 2014-06-24 Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) JAG en del av

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 REMISSVAR 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 Försäkringskassan lämnar i det följande sina synpunkter på

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition.

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition. 1(5) Vårt diarienummer: KS-KOM-2008-00834 Till Socialdepartementet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Socialdepartementet

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent Ersätter: 1997:164, 2005:2 Bilagor: Provexemplar fullmakt

Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent Ersätter: 1997:164, 2005:2 Bilagor: Provexemplar fullmakt Cirkulärnr: 2006:39 Diarienr: 2006/1608 Handläggare: Anna Ingmanson Avdelning: Vård och omsorg Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2006-06-22 Mottagare: Handikappomsorg Äldreomsorg Individ och

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Förändringar i assistansersättningen. IfA informerar dig som är assistansanvändare

Förändringar i assistansersättningen. IfA informerar dig som är assistansanvändare Förändringar i assistansersättningen IfA informerar dig som är assistansanvändare Vad förändras av regeringens proposition? I regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans föreslås

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bif yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bif yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Betänkandet Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet SOU 2014:9 S2014/1703/FST Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Schablonbeloppet för personlig assistans 2015

Schablonbeloppet för personlig assistans 2015 http://www.vardforetagarna.se/web/hem_3.aspx Datum 2014-03-28 KSÅ Vår referens Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Schablonbeloppet för personlig assistans 2015 Bransch Personlig

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Rättigheter och barnperspektiv. NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG

Rättigheter och barnperspektiv. NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG Rättigheter och barnperspektiv NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG Mänskliga rättigheter De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och ömsesidigt beroende. De mänskliga

Läs mer

1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans och daglig livsföring.

1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans och daglig livsföring. Avsnitt Kapitel 6 Synpunkter Förutsättningar för rätt till assistansersättning 6.1 6.2 6.3 1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. 5. Huvudmannaskap för stöd och service Förslaget att staten ska finansiera personlig

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:61

Regeringens proposition 2007/08:61 Regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans Prop. 2007/08:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

YTTRANDE 2012-04-25. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2012-04-25. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) Föreningen JAG Föreningen JAG, Jämlikhet,

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer