- kommuner i samverkan trafiksäkerhet och miljö, Vägverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- kommuner i samverkan trafiksäkerhet och miljö, Vägverket"

Transkript

1 Projekt/kommunikationsplan för Barn på väg till skolan - på ett hälsosamt, miljöanpassat och säkert sätt Ett samarbetsprojekt mellan kommuner i Västra Götaland Sept 2005 mars Bakgrund och förutsättningar Det pratas mycket om hur skolbarnen tar sig till skolan. Om hur alltfler barn blir skjutsade av sina föräldrar till skolan. Det pratas om barns ohälsa och fetma, om trängsel och farliga miljöer runt skolan, om växthuseffekten och om att barnen tvingas andas in farliga avgaser. Det pratas också lite grann om att det kostar mycket pengar att köra bil (men inte när vi kör våra barn till skolan ). I många kommuner runt om i landet pågår just nu ett intensivt arbete med att försöka förändra attityder och beteende hos skolbarn och deras föräldrar så att barnens väg till skolan blir mer miljöanpassad, hälsosam och trafiksäker. Projektet Barn på väg är ett samarbete mellan Hållbar Utveckling Väst 1 och KUSTOM 2 och syftar till att stödja kommunala tjänstemän och trafikinformatörer i deras arbete med att förmå barnen och deras föräldrar att ta sig till skolan på ett miljöanpassat, hälsosamt och säkert sätt. Hållbar Utveckling Väst 3 och KUSTOM arbetar på olika sätt med kontaktpersoner/informatörer ute i kommunerna. Men just när det gäller frågor kring hur barnen tar sig till skolan så har de båda projekten gemensamma intressen. Projektet som skall pågå i 2,5 år handlar till största delen om att ta fram stöd för informations- och kommunikationsinsatser ute i kommunerna. Insatser som förhoppningsvis skall leda till förändrade attityder och förändrat beteende hos målgrupperna ute i kommunerna. Vid möten mellan projektdeltagarna i större eller mindre grupper kan man utbyta erfarenheter och ta fram underlag till exempelvis enkäter och kommunikationsmaterial (mallar) som var och en kan använda i sin resp. kommun. Projektet kan också handla om att sprida erfarenheter och metodik från beprövade metoder som t ex. Vandrande skolbuss. Några av kommunerna som finns representerade i gruppen, t ex. Lidköping, Lilla Edet, Ulricehamn och Härryda har redan gjort en hel del. Lidköpings kommun har t ex. länge haft ett väl fungerande trafiksäkerhetsarbete inom kommunen och politiker och tjänstemän i kommunen har visat ett stort intresse för barns skolvägar och för att vidta framförallt trafiksäkerhetsåtgärder. 1 Hållbar Utveckling Väst är ett projekt som startade våren 2005 och som syftar till att utifrån behoven hos kommunerna i Västra Götalandsregionen stärka det lokala arbetet för hållbar utveckling/agenda 21 och att genom detta underlätta och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom ett utvecklat samarbete mellan aktörer på framförallt lokal, men också regional och nationell nivå. 2 KUSTOM-projektet - Kommunsamverkan om trafiksäkerhet & miljö. I detta projekt samverkar Vägverket Region Väst och ett antal kommuner i Västra Götaland, Värmland och Halland om trafiksäkerhet och miljö. Arbetssättet bygger på att kommuner eller kommungrupper anställer informatörer. Projekt/kommunikationsplan Barn på väg till skolan/ SH/

2 2. Organisation Sanna Hambeson är projektledare för Hållbar Utveckling Väst (19 kommuner i samverkan) och Lars Johansson är samordnare för KUSTOM-projektet (Kommunsamverkan om trafiksäkerhet & miljö). De båda kommer att fungera som projektledning för Barn på väg. Projektledningen kommer att utgöra en stödjande funktion till kommunernas representanter när dessa träffas i samverkansgruppen. T ex. genom att bjuda in till möten, föra anteckningar, hjälpa till att ta fram visst material som alla kan ha nytta av osv. Däremot kommer man inte att vara involverade i det arbete som görs ute i de olika kommunerna, det är upp till varje enskild kommunrepresentant/er att planera och genomföra det arbetet. Representanter för följande kommuner har anmält att de vill delta i samarbetsprojektet om barn på väg till skolan; Lilla Edet, Mölndal, Mellerud, Tranemo, Lidköping, Härryda, Alingsås, Munkedal, Lerum, Gullspång, Skövde, Härryda, Ulricehamn och Vänersborg. Under hösten 2005 sätts en organisation för projektet samman, bestående av en större samverkansgrupp och ett par mindre arbetsgrupper. 3. Syfte och mål Det övergripande målet för detta samarbetsprojekt om Barn på väg till skolan är att barn (och deras föräldrar) vid utvalda skolor i de deltagande kommunerna i högre grad än idag går eller cyklar till skolan (dvs. skjutsandet av barnen med bil till skolan har minskat). Syftet är att förebygga god hälsa hos barnen, se till att miljöpåverkan minskar samt att det blir en säkrare miljö runt skolorna. Projektets mål är att kommunala tjänstemän och trafikinformatörer får mentalt och praktiskt stöd i sitt arbete med att förmå barnen och deras föräldrar att ta sig till skolan på ett miljöanpassat, hälsosamt och säkert sätt. Projektet skall också stimulera till ökat samarbete mellan de deltagande kommunerna. Målet för kommunikationsverksamheten inom projektet är att representanter för de medverkande kommunerna gemensamt utvecklat fungerande metoder och verktyg som stöd för arbetet. När dessa metoder används i kommunerna skall de leda till att antalet barn som går eller cyklar till skolan har ökat, jämfört med före projektstarten. Syftet med den kommunikationsverksamhet som genomförs ute i kommunerna är att: 1. Göra de deltagande kommunernas skolpersonal, föräldrar, skolbarn m fl.medvetna om problemen och möjligheterna förknippade med hur barnen tar sig till skolan. 2. Förändra attityderna hos de deltagande kommunernas föräldrar, skolbarn, skolpersonal m fl. i enlighet med projektets intentioner. 3. Förändra beteendet hos de deltagande kommunernas föräldrar och skolbarn, i enlighet med projektets intentioner. Projekt/kommunikationsplan Barn på väg till skolan/ SH/

3 4. Primära målgrupper för projektet De målgrupper som beskrivs här är de som träffas för att utbyta erfarenheter och material mm, mellan olika kommuner. Miljösamordnare, Agenda 21-samordnare Trafikinformatörer, trafikplanerare Skolpersonal Skolskjutsplanerare Folkhälsosamordnare Projekt Barn på väg till skolan Primära målgrupper, från olika kommuner: Miljösamordnare Trafikinformatörer Skolpersonal Skolskjutsplanerare Hälsosamordnare Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 Projektdeltagarnas målgrupper ute i sina kommuner: Skolledningar Skolpersonal Politiker Föräldrar Elever Trafikplanerare Lokal massmedia Projekt/kommunikationsplan Barn på väg till skolan/ SH/

4 5. Målgrupper för samarbetsprojektets deltagare när de verkar i sina kommuner De målgrupper som beskrivs här är de som de primära målgrupperna (se ovan, punkt 4) arbetar mot i sin resp. kommun. Skolledningar, politiker och tjänstemän i barn- och ungdomsförvaltningarna. Detta är en mycket viktig målgrupp som vi måste satsa hårt på särskilt så här i inledningsskedet. Det är viktigt att ha sina budskap väl förankrade på hemmaplan. Denna grupp skall dels vara insatt i vad projektet går ut på, dels dela projektets värderingar. För att bearbeta gruppen handlar det främst om personliga kontakter och informationsinsatser. Skolpersonal vid utvalda skolor i kommunerna. Skolbarnens föräldrar vid utvalda skolor i kommunerna. Den främsta målgruppen i detta projekt - föräldrarna - har i de allra flesta fall relevant kunskap för att ändra sitt beteende och sluta skjutsa sina barn till skolan. Men de måste dessutom vilja ändra beteendet, och de måste också ha en praktisk möjlighet (upplevd) att kunna genomföra en varaktig beteendeförändring. De måste ju kunna motivera sig själva och sina barn att börja cykla eller gå till skolan. Skolbarnen vid utvalda skolor i kommunerna, lågstadiet resp. mellanstadiet. Representanter för kommunernas gatu/trafikkontor och Samhällsplanerare inom kommunerna, ev stadsarkitekten. Trafikplanerare, skolskjutsansvariga i kommunerna Representanter för barnhälsa; skolhälsopersonal inom kommunerna, folkhälsosamordnarna. Företag, organisationer och föreningar i kommunerna: Föreningar som barnen är med i på fritiden (Handslaget) Till denna grupp skall vi gå ut med konkreta erbjudanden. Vi skall aktivt verka för att ge goodwill och positiv publicitet i media till de skolor och föreningar som engagerar sig i arbetet med bättre skolvägar. Den här gruppen bearbetas främst genom personliga kontakter, dvs att man åker ut till företagen och presenterar projektet. För att vi skall kunna få med oss företagen gäller det att ha något konkret att erbjuda som varken kostar stora mängder tid eller pengar för företagen. Lokal massmedia Massmedia fyller en viktig funktion i kommunikationen med våra övriga målgrupper därför är det viktigt att vi har goda kontakter med media. 6. Förundersökning För att få ett nollvärde för uppställda mål samt för att mer i detalj veta hur vi skall lägga upp inriktningen på informationsarbetet inom projektet bör man i de deltagande kommunerna göra förundersökningar i form av enkäter eller intervjuer, t ex. angående hur barnen tar sig till skolan. Projekt/kommunikationsplan Barn på väg till skolan/ SH/

5 7. Budskap Budskapet är att barnen bör röra på sig mera. Det är mycket positivt om de går eller cyklar till skolan. (Eller den sista biten fram till skolan om man bor långt från skolan). Om de går eller cyklar mår de bättre; de blir starkare, mer stresståliga, tänker bättre, orkar mera, får lägre blodtryck, förbränner mer energi osv Människan är gjord för att röra på sig. Dessutom slipper vi många miljöproblem och trafiksäkerhetsproblem runt skolorna. Om man tittar på de budskap som Barn på väg till skolan innehåller kan man konstatera att de kanske inte rakt igenom uppfattas som positiva av den enskilde individen och alla budskap kanske inte spontant uppfattas som eftersträvansvärda. Föräldrar anser ofta att de gör sina barn en tjänst när de ger dem skjuts till skolan Vägen till skolan anses ofta farlig och därför vill man skydda sitt barn från trafiken Man har bråttom till jobbet och skall ändå köra bil dit, då är det lika bra att lämna barnen på vägen. Man tänker inte på att man själv blir en del av den farliga trafikmiljön nära skolan när man kör sin bil dit. Man tänker inte heller på att barnet mår bra av att röra på sig på väg till och från skolan. Budskapet att man bör sluta skjutsa sina barn med bil till skolan kan uppfattas som kritik mot föräldrarna för att de inte cyklar eller går med sina barn till skolan. Denna kritik eller information skall helst ges direkt till föräldrarna och inte komma till föräldrarna via barnen. Barnen skall inte behöva vara budbärare. Det är viktigt för oss ersätta den kritiska tonen med någon som är mer positivt värdeladdad. Av denna anledning bör vi välja budbärare av Barn på väg till skolan i kommunerna med yttersta omsorg. Det är även viktigt att det här projektet inte enbart blir en myndighetsaktivitet utan något som eleverna och föräldrarna vi de utvalda skolorna känner som sitt projekt. En bred spridning med acceptans hos målgruppen är nyckeln till att det här skall lyckas. Även ur denna aspekt är valet av budbärare är också av stor betydelse. Bra om man inom respektive kommun kan hitta en företrädare för projektet, en skolvägsman/kvinna som kan fungera som projektets neutrala ansikte i respektive kommun. En person som invånarna i kommunen kan förknippa med projektet och som de själva kan identifiera sig med. Personen i fråga bör ha bl a följande egenskaper: - Anknytning till orten - Ha en utstrålning som gör honom/henne lämplig att placera framför en TV-kamera eller mikrofon. - Ha lätt för att uttrycka sig i tal och skrift. - Gärna vara något av en lokal kändis och förebild för invånarna i kommunen. 8. Internkommunikation En grundläggande tanke för allt informations- och kommunikationsarbete är att man först måste förankra ett budskap på hemmaplan innan man kan gå utanför den egna organisationen och försöka få gehör för sina idéer. Det gäller inte minst i ett projekt som detta som syftar till att förändra människors attityder och beteende. I vissa fall till och med djupt rotade attityder. Projekt/kommunikationsplan Barn på väg till skolan/ SH/

6 9. Extern kommunikation och massmedia När vi väl har förankrat idéerna internt kan vi arbeta med dem utanför den egna organisationen. Detta innebär givetvis inte att det interna arbetet är avslutat, det är snarare två processer som löper parallellt med varandra, där det interna arbetet skall ligga steget före det externa. En mycket viktig grupp att kommunicera med i ett tidigt skede är de lokala massmedierna i kommunerna. Redaktionell text har ett mycket högt påverkansvärde. De ämnen som media lyfter upp på dagordningen är även det som i många fall ligger högt på den enskilde individens dagordning. (Dvs blir sådant som man pratar om på kafferasten på sitt arbete och dylikt.) En korrekt och positiv bild av projektet i massmedia är därför av största betydelse. God journalistik ökar trovärdigheten för alla inblandade kring projektet och projektet skall ge media mesta möjliga stöd för att uppnå god journalistik. Det är viktigt att utskick av pressmeddelanden, arrangerandet av presskonferenser och andra planerade aktiviteter sker i samråd med informationsansvariga på kommunen. Media i respektive kommun bör listas. Förteckningar över projektets grundläggande budskap, över användbara sakliga och faktagrundade argument samt positiva och negativa värden som är kopplade till projektet bör tas fram gemensamt. 10. Uppföljning och utvärdering Ett uppföljningsseminarium genomförs med de deltagande kommunernas representanter vid slutet av år ett resp. år två. Steg ett är att följa upp att man når de uppsatta målen i handlingsplanen. Det är också viktigt att följa upp hur kontaktpersonerna (miljösamordnare och KUSTOM-informatörer m fl.) upplever att projektet har stöttat dem i arbetet med projektet. Har stödet motsvarat deras förväntningar? Kan någonting göras annorlunda, förändras under tiden? Har ledningen fungerat osv. Inom projektet skall kommunrepresentanterna kunna få hjälp och inspiration att med Vägverkets utvärderingssystem SUMO kunna mäta effekterna av sina åtgärder ute i skolorna, i förhållanden till de mål som resp. kommun ställt upp. Ett slutseminarium där arbetssätt och resultat under de tre åren redovisas genomförs våren Alla kommuner i regionen bjuds in till detta seminarium. 11. Resurser och mandat Projektet Barn på väg till skolan bedrivs som ett delprojekt inom det treåriga projektet Hållbar utveckling Väst (HUT Väst), i vilket 19 kommuner i Västra Götaland samverkar. HUT Väst samarbetar här med Vägverkets KUSTOM-projekt i Västra Götaland. Bland de som finansierar projektet finns Vägverket region Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Västragötalandsregionen. Finansiering beviljas för ett år i taget med start april Projektet stäms av regelbundet med medarbetare från Vägverket, i första hand Per Schillander. Projekt/kommunikationsplan Barn på väg till skolan/ SH/

7 12. Handlingsplan Vad ska göras för att uppnå målet? När? Vem ansvarar? PL=projektledarna Mål Representanterna i HUT Väst samt KUSTOMinformatörerna, har fått förfrågan och lämnat svar på om de vill delta. Projektgruppen har haft ett första möte med representanter från intresserade kommuner. En plan för projektet Barn på väg till skolan är klar och spridd till alla intresserade. Goda exempel från andra kommuner som gjort liknande aktiviteter t ex. Lund, Falun, Örebro, Göteborg (Torslanda) finns på samverkans-projektets hemsida. Bra exempel sprids. Torslandaskolan berättar om sitt arbete med Vandrande skolbuss. Enkät för kartläggning av nuläget finns framme. Varje deltagande kommun har börjat arbeta utifrån sin egen plan mot den utvalda skolan/orna och klassen/rna. Hälften av de deltagande kommunerna har gjort kartläggning av utgångsläge angående hur barnen tar sig till skolan. Varje deltatagande kommun sätter upp mål för hur mycket barnens cyklande/gående till skolan skall öka fram till okt Vid regionala träffar i projektgruppen har man stämt av arbetet i de deltagande kommunerna. Varje deltagande kommun genomför minst två kommunikativa aktiviteter för Aktivitet PL i Hut Väst går ut till miljö/agenda21-samordnarna via e-post med planen och en förfrågan om deltagande från dem själva eller andra tjänstemän i kommunen som representerar trafikfrågorna eller grundskolan. KUSTOM-samordnaren kontaktar KUSTOMinformatörerna. Genomförande senast Aug 2005 PL arrangerar en första träff i Göteborg. 15 september 2005 Goda exempel på arbetssätt och informationsmaterial samlas in från olika kommuner för spridning i samverkansnätverket framförallt via webben. (PL) Nov 2005 Nov 2005 TRÄFF i projektgruppen 14 november 2005 Material från andra kommuner lånas med tillstånd, och anpassas till projektet. Lars Johansson ansvarar. Representanterna i varje kommun tar fram en plan och förankrar den i sin egen organisation. Efter att skolledning informerats görs enkätundersökning. Nov 2005 Vår 2006 Vår 2006 Vår 2005 PL arrangerar en träff. Februari 2006 Varje kommun beslutar om lämpliga aktiviteter och genomför dessa. Okt 2005 maj 2006 Projekt/kommunikationsplan Barn på väg till skolan/ SH/

8 att stimulera till ökat gående och cyklande. Vid regelbundna träffar i projektgruppen har man stämt av arbetet i de deltagande kommunerna. Uppföljning och utvärdering av delprojektets första år har gjorts. Lokala massmedia i de deltagande kommunerna har skrivit om kampanjen vid minst ett tillfälle under projektets första år. Varje deltagande kommun genomför minst två kommunikativa aktiviteter för att stimulera till ökat gående och cyklande. Vid regelbundna träffar i projektgruppen har man stämt av arbetet i de deltagande kommunerna. Samtliga deltagande kommuner har återigen gjort en uppföljningsmätning av hur barnen tar sig till skolan på de utvalda skolorna. Representanterna i varje kommun har sett över sin plan för arbetet med barn på väg till skolan, uppdaterat och förankrat den i sin egen organisation. Uppföljning och utvärdering av delprojektets andra år har gjorts. Samtliga deltagande kommuner har återigen gjort en uppföljningsmätning av hur barnen tar sig till skolan på de utvalda skolorna. Varje deltagande kommun genomför minst två kommunikativa aktiviteter för att stimulera till ökat gående och cyklande. Uppföljning och utvärdering av det 2,5 åriga projektet görs. PL arrangerar träffar. Utbyte av erfarenheter. Under 2006 Uppföljningsseminarium genomförs med de deltagande kommunernas representanter. Representanter i kommunerna förser massmedia med underlag i form av pressmeddelanden och bilder. PL stöttar. Varje kommun beslutar om lämpliga aktiviteter och genomför dessa. Mars 2006 Okt 2006 Sept 2006 maj 2007 PL arrangerar träffar. Utbyte av erfarenheter. Under 2007 Uppföljningsseminarium genomförs med de deltagande kommunernas representanter. Efter att skolledning informerats görs återigen enkätundersökning. Varje kommun beslutar om lämpliga aktiviteter och genomför dessa. Ett slutseminarium arrangeras öppet för alla som vill att delta. Resultaten av projektet redovisas. Vår ett år efter den första mätningen. Vår 2007 April 2007 Okt två år efter den första mätningen. Okt 2007 feb 2008 Vår 2008 För ytterligare information kontakta: Sanna Hambeson, projektledare för Hållbar utveckling Väst tel , e-post: Projekt/kommunikationsplan Barn på väg till skolan/ SH/

Barn på väg till skolan säkert och miljöanpassat genom att gå eller cykla

Barn på väg till skolan säkert och miljöanpassat genom att gå eller cykla Barn på väg till skolan säkert och miljöanpassat genom att gå eller cykla Tips till skola eller föräldrar om hur man sätter igång Slutrapport för projektet Barn på väg till skolan 2005 2008 Ställd till

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Bilaga Datum 2009-01-22 1(6) Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Nulägesbeskrivning Denna informationsplan ingår som en leverans i delprojekt Information

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet april, Häng på!

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet april, Häng på! Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 19-25 april, 2010. Häng på! Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Projektplan för Märkningsprojektet

Projektplan för Märkningsprojektet Datum 2015-03-31 Projektplan för Märkningsprojektet Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2015-2016: Märkning av livsmedel De nya märkningsreglerna ska börja tillämpas från den 14 dec 2014. Då ändras

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Workshop 1 i Hållbar planering. Metoder och resultat

Workshop 1 i Hållbar planering. Metoder och resultat Workshop 1 i Hållbar planering Metoder och resultat Vinter 2013 14 mars 4 juni 3-6 sept Höst 2014 Om projektet Syfte: Starta processer som underlättar integreringen av hållbart resande i den kommunala

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Information till skolor

Information till skolor Information till skolor Många föräldrar känner en oro för sina barns skolväg. Det leder ofta till att barnen skjutsas ända fram till dörren. Detta beteende skapar kaotiska trafiksituationer runt skolan,

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Redovisning av uppdrag att arbeta med trafiken vid skolorna

Redovisning av uppdrag att arbeta med trafiken vid skolorna Tjänsteutlåtande 0 Östers Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-14 Dnr 2014/0304-224 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att arbeta med trafiken vid skolorna Beslutsförslag

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Projektplan - Dagvatten

Projektplan - Dagvatten Projektplan - Dagvatten Bakgrund En effektiv dagvattenrening är viktigt för att avlasta hav och övriga recipienter från föroreningar, mikropartiklar m.m. Det finns olika tekniker och system för dagvattenhantering

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Deltagare andrea.haglund@uddevalla.se annette.olsson@harryda.se cecilia.gronholm@kungalv.se charlott.hjalm@gotene.se elin.boardy@lerum.se elin.a.johansson@toreboda.se

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan

Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan Vårt datum 2007-10-22 Vår referens Leif Lundin Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan 1. Inledning... 2 2. Varför? Syftet med kommunikationen... 2 3. Vem? Aktörsanalys och samrådsgrupper... 2 Regionala interna

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Information som en viktig del i det förebyggande TS-arbetet Det är ett naturligt steg för Växjö att kombinera information med fysiska

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia G 16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia Fastställda av kommunstyrelsen 2003-01-08, 1 Dnr 2002.568 105 Innehåll Sida 1. Inledning

Läs mer

2007-05-28. Framtidsvägen

2007-05-28. Framtidsvägen Framtidsvägen Att i praktiken tillämpa de första två stegen i fyrstegsprincipen. Ett samarbete mellan regionens största kommuner för ett hållbart vägtransportsystem. Ulf Pilerot, projektledare Hållbart

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta 9 Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE har den välbekanta trion skola, vård och omsorg närmast blivit ett mantra. Själva tycker vi att det saknas ett ord kollektivtrafik.

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson 69-77 Plats och tid Kommunhuset, Alvö Kungshamn, kl 09.00-12.00 Beslutande Susanne Aronsson (m), ordförande UN Britt Wall (s) KS Eva Abrahamsson (m) M&BN Kristina Frigert (m) ON Lars Gustav Andersson (m)

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016

Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016 SAMÖ 2016 Startmöte den 14 april 2015 www.msb.se/samo2016 E-post: samo2016@msb.se Twitter: @samo_2016 #samo2016 Program 10.00 SAMÖ 2016 11.30 Utvärdera för att lära och utveckla 12.15 Lunch 13.00 Hur ska

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats

Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats Åtgärd 7 Informations- och folkbildningsinsats Sammanfattning Kunskapsöverföringen är en viktig del i förändringsarbete, men att verkligen nå fram med budskapet är en utmaning. Vid kommunikation av ett

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer