ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND. Kommunikationsplan. kommunikationsplan abf 1. Gör en annan värld möjlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND. Kommunikationsplan. kommunikationsplan abf 1. Gör en annan värld möjlig"

Transkript

1 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsplan kommunikationsplan abf 1 Gör en annan värld möjlig

2 Innehåll Förord Målsättning med varumärkesarbetet Bakgrund Namn och logotyp Vår vision, verksamhetsidé och nuläge Identitet kärnvärden Målgrupper Kommunikationsmål Huvudbudskap och argument (slogan) Våra viktigaste kommunikationskanaler Bildspråk och tonläge Vår gemensamma uppgift Åtgärdslista

3 Förord Syftet med kommunikationsplanen är att beskriva det gemensamma arbetet med att lyfta fram de kommunikativa frågorna på vår interna dagordning. Utgångspunkten är att planen ska utgöra ett stöd till alla i organisationen. Alla som finns i organisationen är viktiga förutsättningar för att ABF ska bli framgångsrikt i arbetet med att fortsatt vara det största och ledande studieförbundet i Sverige. Det är viktigt att poängtera att vår kommunikation och marknadsföring inte handlar om att sälja bilar eller livsmedel. Vi ska förmedla våra värderingar och vår verksamhet så att människor uppfattar oss som en viktig samhällsaktör och möjliggörare för att kunna utveckla intressen och färdigheter. kommunikationsplan abf 3

4 Målsättning med varumärkesarbetet Målsättningen för detta arbete är att vi fortsatt ska positionera ABF som det största och som det ledande studieförbundet. För att klara av detta krävs att vi är vi fortsatt tydliga, fokuserade och uthålliga i vårt gemensamma. arbete med att lyfta fram ABF som en viktig samhällsaktör och att vi med och genom vår verksamhet kan ge en bild av en organisation som är samtida, aktuell, intressant och personlig. För att uppnå detta önskvärda läge krävs att hela organisationen tar. ansvar för sin del av helheten så att vi sammantaget drar åt samma håll, presenterar oss samordnat och fokuserat. Vår nya varumärkesmanual utgör därför en viktig del i vårt gemensamma fortsatta arbete tillsammans med denna kommunikationsplan. Bakgrund Vid en genomgång kännetecknas vårt nuvarande kommunikativa arbete av spretighet. Orsakerna till spretigheten är många. Den centrala delen av. organisationen har ett stort ansvar för att läget är som det är. Det har funnits oklarheter vad gäller vår grafiska profil och hur den ska följas. Dock är denna brist inte den enda förklaringen till spretigheten utan det finns fler orsaker. I vår iver efter att komma ut och bli synliga har vi ibland haft en förmåga att tappa bort grundfundamenten i det kommunikativa arbetet. Vi har en tendens att direkt börja samtala om vilka reklamkanaler som vi ska använda, innan vi vet vilka målgrupper ska vi nå och med vilket budskap vi ska. attrahera dem. Ett annat exempel är vår snabbhet i att formulera kommunikativa analyser som bygger på egna, ibland högst privata åsikter om hur det är i verkligheten. Nu tar vi ett samlat grepp om de kommunikativa frågorna och steg för steg ska vi nu bygga upp en hållbar och tydlig strategi för hur vi tillsammans och i samverkan ska bli bättre på att förmedla en positiv bild av ABF och vår verksamhet. 4 kommunikationsplan abf

5 Namn och logotyp Vårt namn och vår logotyp har en stark ställning. Alla i ABF har ansvar för att fortsatt värna och stärka vårt varumärke. Detta arbete omfattar alla i organisationen; medarbetare, förtroendevalda och cirkelledare. Var och en av oss har en roll att spela och ett ansvar att ta! Det innebär att de regler och riktlinjer som finns i varumärkesmanualen omfattar alla i organisationen. Ingen enhet, dotterbolag eller enskild medarbetare/förtroendevald/cirkelledare har dispens eller rätt att på egen hand förändra eller göra om ABFs gemensamma logotyp. Vår vision verksamhetsidé En annan värld är möjlig är utgångspunkten för vår vision. I ABFs ändamålsparagraf fastställs att ABF ska medverka i en samhällsomdaning byggd på arbetarerörelsens värderingar; en samhällsomdaning som byggs upp av de många människornas vilja och kraft till förändring; en förändringskraft som utgår alltifrån det lokala till det internationella perspektivet. En annan värld är möjlig för varje människa som önskar förändring och utveckling av sin egen livssituation. Grunden i ABFs verksamhet är det fria och det frivilliga. Verksamhet ska finnas i hela landet och vi ska genom möten och samtal stimulera människor till att få möjlighet att pröva på, lära sig nya och spännande saker samt att genom vår verksamhet kunna bilda sig och skapa förutsättningar till en egen fortsatt bildnings- och kunskapsresa. Identitet och kärnvärden ABFs identitet som organisation är att vi vill förändring. Genom vår verksamhet vill vi vara med och ge människor möjlighet att själva skapa förutsättningar för förändring av den egna livssituationen, som medlem i någon organisation och som samhällsmedborgare. Därför behöver vi utveckla en sammanhållen bild av oss själva som. väcker intresse och nyfikenhet hos de människor som vi vill nå med ABFs verksamhet. Kommunikation handlar om att skapa förväntningar, väcka nyfikenhet och en viss form av igenkänning samt en ständigt pågående upprepning av kommunikationsplan abf 5

6 budskapet. Budskapet kan framföras via webb, i en trycksak, via en bild och i muntlig framställan. Därför är det viktigt att vi, både skriftligen och muntligen, formulerar oss på sätt att mottagaren känner igen sig och blir påmind om inriktningen på vårt kommunikativa arbete. Genom egna undersökningar har vi kommit fram till att följande begrepp ska utgöra kärnan i vår kommunikation. Genom att sträva efter dessa värden bygger vi på och utvecklar bilden av ABF i en önskvärd och möjlig färdriktning. Följande värdeord ska användas både när vi skriver om oss själva i egna material eller när vi medverkar och håller anförande på interna och externa arrangemang. De ska också användas när vi skriver insändare och debattartiklar. Samtida Genom vår verksamhet ska vi uppfattas som att vi är bra på att fånga upp aktuella frågor och att vi är kapabla att snabbt omsätta dessa i konkreta. aktiviteter såsom föreläsningar, studiecirklar eller på annat sätt, som. samtalspartner och vid val av kommunikationskanaler, studiemetoder och mötesplatser. Inspirerande Genom vår verksamhet ska vi upplevas som att vi ger nuvarande och. blivande deltagare möjlighet till nya insikter och kunskaper. Vi ska upplevas som ledande på att skapa miljöer och situationer, där deltagarna. upplever och får känslan av att vår verksamhet är en positiv källa till och för inspiration. Personliga Genom vår verksamhet ska vi skapa utrymme för nuvarande och blivande deltagare att uppleva och känna att vi på alla nivåer och i alla lägen bryr oss om dem som personer och att de genom sitt deltagande är en viktig. förutsättning för ABFs verksamhet. Intressant Genom vår verksamhet ska vi av vår omvärld upplevas som en intressant samhällsaktör genom att vi är samtida, inspirerande och att vi sätter deltagaren i centrum. Genom att erbjuda mångfald av cirklar och aktiviteter ska vår omvärld uppleva att vi har ett brett och intressant utbud som attraherar de många människorna. 6 kommunikationsplan abf

7 Målgrupper Vi väljer att redovisa målgrupperna inom två huvuddelar, internt och. externt. Båda är viktiga att förhålla sig till och de ska också utgöra var sin del av en kommunikativ helhet. De insatser och åtgärder som vi riktar mot de interna målgrupperna ska också kunna ha bäring på vår kommunikation med de externa målgrupperna eller vice versa. Interna målgrupper Förtroendevalda medarbetare företrädare för medlems- och samarbetsorganisationerna cirkelledare För att arbetet ska få maximalt genomslag måste de som i det dagliga. arbetet bär upp organisationen vara medvetna och ha kunskap om vilka mål och medel som finns tillgängliga för att ABF ska bli framgångsrikt i. detta viktiga arbeta. Till dessa två interna undergrupper ska också läggas företrädare från våra medlemsorganisationer och de ca cirkelledare som bidrar till att genomföra vår verksamhet. Idealläget är att alla berörda har en klar och tydlig bild av vår vision, vår verksamhetsidé, våra värdeord och vår slogan med andra ord att det finns en bred medvetenhet om syfte och inriktning av arbetet. För att nå ytterligare framgångar måste berörda personer också agera och kommunicera på sådant sätt att detta underbygger och förstärker arbetet. Därför kommer förbundsexpeditionen årligen att genomföra en enkätundersökning till gruppen för att stämma av det aktuella läget i kommunikationsarbetet och för att få en aktuell lägesbild av hur man uppfattar det pågående arbetet. Externa målgrupper De externa målgrupperna utgörs av: l Nuvarande och framtida deltagare på öppna torget. l Politiskt förtroendevalda och tjänstemän på kommun-, landstings-/region- och riksdagsnivå. l Företrädare från myndigheter och organisationer som endera ger oss stöd och förutsättningar eller som vill. samverka/samarbeta med ABF som organisation. l Företrädare för media och opinionsbildare. Den grundläggande uppgiften för oss blir initialt att aktivt arbeta med att ge dessa målgrupper vår bild av den breda och kvalitativt goda verksamhet som vi bedriver. kommunikationsplan abf 7

8 I vår ambition är nästa steg att öka våra volymer och rikta in oss speciellt mot grupper av medborgare där vi, enligt våra egna mätningar/undersökningar, vet att vi har mer att hämta i form av ett ökat deltagande i vår verksamhet. Det arbetet beskriver vi mer i detalj längre fram i kommunikationsplanen. I enlighet med ABFs riktlinjer ska vi kontinuerligt bearbeta och kommunicera med politiska företrädare och tjänstemän på alla nivåer;. kommuner, landsting/region och riksdag. För att klara av detta kommer. förbundsexpeditionen att ta fram olika typer av stöd och kommunikationsmaterial som ABF-enheterna kan använda i den fortsatta dialogen med. berörda. I riktlinjerna för läggs det också fast, att en majoritet av avdelningarna ska genomföra regelbundna uppföljningar riktade mot deltagarna. Detta arbete blir viktigt ur många perspektiv, främst ska de ge oss en bild av hur deltagaren upplever oss som anordnare och genomförare. Förbundsexpeditionen kommer att bistå avdelningarna med olika underlagsmaterial inför detta arbete. Kampanjer särskilda insatser Vår utmaning i arbetet ligger dels att säkerställa varumärket ABF, enligt ovan redovisade grupparbete, dels att kunna attrahera nya grupper av deltagare. Det sistnämnda för att på detta sätt öka våra volymer avseende timmar och deltagare. Vi har genomfört undersökningar enligt de vedertagna verktyg och instrument som finns att tillgå. Resultatet av dessa undersökningar. pekar ut tre viktiga/blivande målgrupper för vårt kommunikativa arbete. Tänkta framtida kampanjer ska därför med nödvändighet byggas upp kring de olika grunderna och särskilda insatser ska göras riktat mot följande målgrupper: l Ungdomar år l Kvinnor i åldern år huvuddelen medlemmar i LO l gruppen främst män Under våren 2011 kommer vi att inbjuda ett antal reklam- och kommunikationsbyråer och be dem att med utgångspunkt från vår kommunikativa plan och vår varumärkesmanual, presentera olika förslag på riktade. kampanjer mot de aktuella målgrupperna. Förslagen ska bygga på vår. vision, verksamhetsidé och värdeord. Förslagen ska vara heltäckande. De ska redovisa budskap, val av medier och innehålla en tidsplan. På så sätt får vi alla förutsättningar dels för att våra kommande insatser underbygger och utvecklar vårt varumärke, dels kommer vi att kunna utnyttja hela organisationen i det fortsatta kommunikativa arbetet. 8 kommunikationsplan abf

9 Kommunikationsmål Förutom våra verksamhetsmål och de specifika varumärkesmålen, i form av bilden av ABF via våra kärnvärden, kan vi identifiera ett antal övergripande kommunikationsmål som är viktiga för att oavsett målgrupp nå den önskade positionen för varumärket ABF Några av våra övergripande kommunikationsmål är: Strategisk kännedom Att ABF är känt för rätt saker är en förutsättning kunna bygga en stark identitet. De olika målgrupperna måste veta varför ABF finns och vad vi har att erbjuda. Attityd Våra kommunikationsinsatser ska hjälpa till att skapa en positiv attityd till ABF. Kommunikationen förbereder nuvarande och blivande deltagare på vad ABF kan erbjuda. Målet är att skapa en positiv förväntan i målgruppen. Känsla Vår kommunikation ska bidra till att skapa den känsla och de associationer som man vill knyta till ABF. Med hjälp av positionering, tonläge (se kommande punkt) och den grafiska profilen kan vi förstärka känslan och upplevelsen hos den som deltar i vår verksamhet. Känslan ska vara positiv och ha sin grund i det tonläge som vi har valt för kommunikationen. Beteende Vår kommunikation har också som mål att skapa handling och visa hur. enkelt det är att ta kontakt eller samarbeta med ABF. Målet för denna del. är att: l Man vill delta i vår verksamhet; l Man känner en lojalitet mot oss och vår verksamhet; l.man rekommenderar och talar väl om vår verksamhet och om oss som organisation. kommunikationsplan abf 9

10 Huvudbudskap och argument (slogan) I kommunikationsarbetet är det viktigt att kunna formulera ett kortfattat och stringent budskap som förstärker de andra delarna i vår kommunikation. Vår slogan Gör en annan värld möjlig bygger på och ska utgöra en konkret summering av kommunikationens andra delar. Sloganen ska alltid finnas med i allt vi gör, oberoende val av kommunikationsmedel. Framför allt ska sloganen användas som illustration i text och tal. Ständig upprepning kommer att ge resultat. Gör en annan värld möjlig Våra viktigaste kommunikationskanaler Våra viktigaste kanaler utgörs av följande delar; 1. Tryckt material: l..externt studieprogram, annonser, foldrar, bilagor till tidningar och andra material. l Internt veckobrev, nyhetsbrev, brev 2...Webb publika webben, intranät, communities, bloggar, Facebook, kampanj- och specialdesignade sidor 3. Media pressmeddelanden debattartiklar 4. Personlig kontakt centralt regionalt och lokalt 5...Samarrangemang med andra aktörer medlemsorganisationer och andra samarbetspartner 10 kommunikationsplan abf

11 Bildspråk och tonalitet Bilder är en viktig del av ABFs uttryck. Bilder som används ska stödja och. förstärka vårt budskap och våra kärnvärden. Vi delar in våra bilder i fyra. kategorier: l Imagebilder bidrar till att tydliggöra vår värdegrund l Detaljbilder inspirerar lärande och utveckling l Porträttbilder ska vara svartvita, ha bra kontrast och kännas naturliga, avslappnade och grafiska l Verksamhetsbilder bilder tagna av avdelningar och distrikt kan användas i tryckta material och på webb. Se mer om bildfrågan i varumärkesmanualen sid nr 54 59! Tonalitet Det är viktigt att vår kommunikation hänger ihop bild text tal.. I våra texter och i våra anföranden/presentationer ska vi utgå från följande ord/begrepp: l Vi är samtida l Vi vill inspirera l Vi är personliga l Vi är intressanta och kompetenta l Vi är modiga vi vågar ifrågasätta l Vi drivs av ett äkta engagemang vi vill förändra världen! l Gör en annan värld möjlig! Se mer om text och tonalitetsfrågan i varumärkesmanualen sid nr 60-62! kommunikationsplan abf 11

12 Vår gemensamma uppgift Denna kommunikationsplan syftar till att redovisa de insatser och åtgärder som hela organisationen måste vara med och genomföra. Om vi ska bli framgångsrika i vårt kommunikationsarbete krävs det att var och en av oss, medarbetare, förtroendevalda och cirkelledare, med alla våra olika förutsättningar och möjligheter, aktivt medverkar i att skapa den bild av och om oss själva som vi vill att omgivningen ska ha av ABF. Detta kräver kraft,. energi, mod och uthållighet. Om vi lyckas med att både vara fokuserade, samspelta och uthålliga har vi alla förutsättningar att göra ABF ännu bättre, ännu starkare och ännu mer tydligt som den viktiga organisation vi är. 12 kommunikationsplan abf

13 Åtgärdslista Följande insatser och åtgärder kommer att vidtas med start under våren 2011 Kommunikationsplan l Tas fram i pdf-format l PowerPoint-presentation framställs Policydokument om ABFs verksamhet inom sociala medier l Regelverk för hur vi som organisation ska arbeta inom denna verksamhet Varumärkesmanual l Finns nerladdad på intranätet Utbildningar l Under våren 2011 kommer en särskild utbildning att genomföras riktad till dem som arbetar med kommunikation och marknadsföring Kampanjplanering l Under våren 2011 kommer arbetet att inledas med riktade kampanjer mot de särskilda externa målgrupperna Målgruppsrelaterade material: l Enkät till medarbetare, förtroendevalda och cirkelledare l Stödmaterial för samtal med politiska företrädare/tjänstemän l Underlag för deltagarundersökningar Mallar l Annonser l Media l Webb l Banners l Studieprogram/Kurskatalog 2 gånger per år l Studiehandledningar l Säljblad l E-postsignatur l Powerpoint-mall l Rollups l Dialogmaterial brev kuvert visitkort korrespondenskort l Andra underlag till foldrar och flygblad kommunikationsplan abf 13

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

STRATEGI FÖR DIGITAL FOLKBILDNING

STRATEGI FÖR DIGITAL FOLKBILDNING STRATEGI FÖR DIGITAL FOLKBILDNING 1 FÖRORD Sociala medier är en förlängning av den analoga världen. Genom tillgängliga och enkla tekniska lösningar kan vi snabbare kommunicera med tusentals människor bara

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsstrategi GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsstrategi GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsstrategi GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Innehåll Bakgrund och syfte 3 Vision 4 Tonalitet och känsla 4 Engagerande Tar ställning Inspirerande ABF är människor som växer

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation Uppdaterad 2017-10-03 Riktlinjer för intern och extern kommunikation Innehåll Syfte... 3 Vad är kommunikation?... 3 Ansvar för kommunikation... 3 Grafisk profil... 3 Att skriva texter i jobbet... 3 Jämställdhet

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009

Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009 Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009 INNEHÅLL 1. Inledning 2. SISU Idrottsutbildarnas huvudsakliga mål under 2008 2009 3. Kommunikationshinder 4. Strategi i fem delar Skapa goda

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Att göra en kommunikationsplan. www.gu.se

Att göra en kommunikationsplan. www.gu.se Att göra en kommunikationsplan Innehåll i en kommunikationsplan Bakgrund Omvärldsanalys Mål Målgrupper Budskap Kanaler Utvärdering När behövs en kommunikationsplan? Avgränsade projekt Kommunikationsplan

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01 Örebro Kommunikationsplattform Version 1.2 2015-10-01 Innehåll Inledning................................... 3 Målet med vår marknadsföring....................... 4 Våra kärnvärden...............................

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun 1 (5) Kommunledningskontoret 2012-11-13 Dnr Ks Catarina Thuning Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Linköpings kommun FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen tillstyrker kommunledningskontorets

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND LEDSTJÄRNOR All information och kommunikation ska präglas av kunskap om Länsstyrelsen och aktuell sakfråga. Detta ska ske genom

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Ett Södra Ett varumärke

Ett Södra Ett varumärke Ett Södra Ett varumärke Den här presentationen förklarar arbetet med Södras varumärke per mars 2015 och visar den nya visuella identiteten. För frågor kring varumärket kontakta Annica Gerentz För frågor

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014 Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se Kommunikationsplattform 2012-2014 Vårdförbundet 2 Innehåll Bakgrund Målgrupper Budskap Kommunikationsstrategi

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-21, 226

Kommunikationspolicy. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-21, 226 Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige, 05-05-, 6 Introduktion Allt vi gör kommunicerar någonting även det vi inte gör och påverkar därför omgivningens syn på oss. Kommunikation är en nödvändig

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Logotyphierarki FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Logotyphierarki FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Logotyphierarki FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Region Jönköpings läns logotyp är vårt varumärkes viktigaste visuella symbol. Logotypen är en kvalitetsstämpel

Läs mer