ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen"

Transkript

1 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada, Håkan S, Håkan R, Lars, Patricia Anmält förhinder: Bo-Kenneth, Elisabeth, Fredrik, Pelle, Peter 1 Mötets öppnande Carola hälsar alla välkomna till styrelsemötet. 2 Mötesordförande och protokollsjusterare Mötesordförande: Bengt. Justerare: Patricia. 3 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll 3.a Genomgång av föregående protokoll Bordläggs till nästa möte. 3.b Godkännande av dagordningen Följande punkter slås ihop: 5.a Arbetsmiljö, 5.b Aktuella frågor och 5.d Rapporter från kontoren. Punkt 5.f ReA inför telefonkonferens tillförs dagordningen. Mötet godkänner dagordningen. 4 Fastställande av arbetsordning Mötesordföranden föredrar arbetsordningen som styrelsen ställer sig bakom. 5 Verksamhet 5.a Arbetsmiljö Behandlas under punkt 5.d. 5.b Aktuella frågor Behandlas under punkt 5.d. 5.c Rapport från senaste MO-samverkan Kort och långtidssjukfrånvaro togs upp. Man jobbar med stress och sjukfrånvaro i hela myndigheten. ST tog upp arbetsgivarens syn på förtroendevalda; enligt arbetsgivaren ses de förtroendevalda som ett stöd. Diskussion pågick om att allt är förlåtet förutsatt att man fokuserar på REA och tidiga insatser. Omsättningsmåttet kanske sjunker under dessa premisser, men det är tydligt att REA och tidiga insatser prioriteras högt av uppdragsgivaren just nu. En central riskanalys har gjorts gällande lanseringen av aktivitetsrapportering. Nu ska lokala riskanalyser genomföras på varje kontor. Den SWOT-analys som gjordes på ett tidigare chefsmöte kommer fungera som komplement för den lokala riskanalysen av de chefer som så önskar. Förberedelserna inför aktivitetsrapporteringen ser olika ut bland kontoren; en del har frikopplat all personal de datum där aktivitetsrapportering sker, medan andra kontor inte har gjort särskilda förberedelser. Ekonomi: minskning av förvaltningsanslaget väntas. En arbetsgrupp har tillsatts för att göra konsekvensanalys, fackliga representanter och huvudskyddsombbud ingår i gruppen. Samtliga chefer är ombedda att sammanställa operativ plan på respektive kontor i samband med det ändrade ekonomiska läget. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 1 (5)

2 Resultaten har gått ner under sommaren, lanseringen av EKI gör det svårare för kollegor att bevaka varandras ärenden om behörighet saknas eller om giltighetstiden gått ut. Arbetsmiljön i KAK togs upp. Ett beslut om TSN-pengar rörande Af Uppsala gjordes. Arbetsgivaren påminde om att resor till och från verksamhetsdagen inte kommer ersättas eftersom man bjuder in medarbetare istället för att skicka kallelse. 5.d Rapporter från kontoren KAK:Kontoret har en ny sektionschef, två tidigare chefer är frånvarande just nu. Arbetsplatsombudet i Arboga har klivit av. Peter är nu ensam i rollen som AO. Inga nyheter efter den skrivelse som gjordes före sommaren Martin Hellgren från HR har ebjudit rådgivning till kontorets chefer. Sala: Håkan R ordnande ett medlemsmöte och bjöd in Carola. Medlemmarna fick ca 5 minuter var för att ta upp frågor kring sin arbetsmiljö. Skriftlig dokumentation från mötet finns. Nästa steg i processen är förslagsvis att Carola, Fredrik och Håkan S bokar tid med Victoria. Uppsala: Det finns många frågor bland medarbetare och AO i Uppsala gällande DS-arbetet. Riskanalays kommer göras för DS. Nya projekt startas upp och bemmannas med arbetsförmedlare som rycks ifrån sina funktioner, men funktionerna ersätts inte med nya arbetsförmedlare. Oklarheter har uppstått gällande idéer som ledningsgruppen genomför/försöker genomföra men som inte är förankrat hos Victoria. Tyvärr har arbetsplatsombuden prioriterat bort medlemsmöten pga. hög arbetsbelastning i övrigt. Lars väntar just nu på att få en arbetsplats på Uppsalakontoret. Han planerar att kalla till AO-möte under första halvan av oktober. Viktigt att få igång ett väl fungerande fackligt arbete i Uppsala igen. Västerås: Hög arbetsbelastning (DS, ReA) leder till press bland medarbetarna i Västerås. Ny chef i Surahammar/Hallstahammar, stor uppskattning hos medarbetarna. I Fagersta är AO inte i tjänst, stöttande chef finns och AO-ersättare kliver upp tills ordinarie är åter i tjänst. Enköping: Rekrytering pågår, dispens beviljad för föräldraledighet och för kollega som numera jobbar i projekt. 5 kandidater ska intervjuas. Rekryteringen avser visstidsanställning på 6 månader. Norrtälje: Oro inför ombyggnation samt REA. Norrtälje beräknar få ca 600 REA-ärenden, vilket kan innebära 120 personer som uppsöker Af för hjälp med aktivitetsrapportering. Inga säkerhetszoner finns i lokalerna på Af Norrtälje. Af Järfälla är drabbat av stora personalnedskärningar och en del omplaceringsärenden. Af Upplands Väsby är drabbat av nedskärningar och får hålla stängt på onsdagar. Inga nyheter om processen i Af Täby. Af Åkersberga: signaler från personalen på att man är nöjd med sin Af-chef Jesper. Solna: Några incidenter har uppstått i DS, det belyser vikten av att ha chefer i tjänst på kvällar för att vid behov kunna stötta förmedlare med kvällstjänstgöring. Det är också viktigt att debriefieng görs, vilket inte skedde i samband med DS-incidenterna. Ett medlemsmöte med RALS-genomgång har genomförts på kontoret, mötet ledde till ett följdmöte om kontorschefernas attityd och förhållningssätt och att det är en otydlig ansvarsfördelning chefer emellan. Samtliga chefer på Af Solna har arbetat mindre än ett år på kontoret. Ett tvärfackligt möte med skyddsombud och kontorschef har nu genomförts och medarbetarna upplever en något bättre stämning. Det planeras en omorganisering av verksamheten som kommer innebära fast DS-bemanning samt att handlingsplaner görs backoffice. Af-chefen ser de fackliga som ett stöd. Totalt sett finns ett bra stöd och en trygghet medarbetare emellan, vilket har framgått i tidigare MBU-resultat. All ersättningsrekrytering är för närvarande stoppad på Af Solna. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 2 (5)

3 5.e Frågor till MO-samverkan Frågan om fast bemanning i DS Uppsala bör lyftas på MO-samverkan. Kontoren i Uppsala har ställt frågan tidigare men inte fått bra svar. Håkan öppnar upp för oss att kontakta honom när det gäller frågor som behöver lyftas i MOsamverkan, ofta finns det utrymme att lägga till frågor på dagordningen. Ärenden som kan ha betydelse för mer än det egna kontoret kan lyftas på MO-samverkan. Individärenden bör dock inte lyftas på MO-samverkan. 5.f REA inför telefonkonferens Carola önskar synpunkter om kontorens föreberedelser för REA inför en telefonkonferens. Efter konferensen skickar Carola ut en sammanställning om hur övriga kontor har lagt upp arbetet med REA. Uppsala: cheferna har uppmanat medarbetarna att ha tomt i kalendrarna v. 42 och 43 veckor och vara standby för att kunna arbeta i DS. DS-bemanningen har ökats för att kunna stötta arbetssökande i att göra aktivitetsrapporter. Cheferna har hittills inte gett besked om december då nya grupper tillkommer. Enköping: lugnt och stilla från cheferna, det lämnas upp till varje handläggare att lösa frågor om REA och uppföljningar för sina kunder. Märsta: Informationsmöte för sökande har hållits i Sigtuna kommuns lokaler där man även delade ut e-behörighet. En person från brandskyddet har besökt kontoret för att se över hur många som får plats i lokalerna. 2 ungdomsjobbare har rekryterats. Västerås: Arbetssökande har tilldelats e-behörighet. Beredskap kommer fnnas i DS under första veckan i oktober. Norrtälje: En uppskattning har gjorts över vilka volymer av arbetssökande som förväntas besöka Af. Trycket beräknas bli under andra veckan i oktober. En förstärkt mingelfunktion kommer finnas i DS med 2 personer (ungdomsjobbare) under inrapporteringstid. Under uppföljningsveckan kommer chefen att se över DS-bemanning i samband med uppföljning. Sala: REA-hjälp erbjuds i kundmottagningen under hela oktober. En ungdomsjobbare har anställts för att hjälpa arbetssökande med aktivitetsrapportering samt för att genomföra informationsmöten om REA och aktivitetsrapportering för arbetssökande. Solna: Genomgång i början av vecka Sektionsfrågor 6.1a Medlemsinflytande Sala: 2 nya medlemmar är på gång. Märsta: en ny medlem som varit på kontoret ett tag men tidigare var oorganiserad. Enköping: 2 nya medlemmar samt ev. en ny medlem på gång. Solna: under STveckan arrangeras ett öppet möte dit samtliga medarbetare välkomnas. Hallstahammar/Surahammar: 2 nya medlemmar. 6.1b Ekonomi Bordläggs till nästa möte. 6.1c Kalendarium Nästa styrelse- och medlemsmöte hålls 15/10 (nytt datum), avdelningsstyrelsen är inbjuden. Lars undersöker möjligheten att låna lokaler vid Af Uppsala. Carola har förhinder till nästa MO-samverkan den 7/10 i Uppsala, Bengt deltar som ersättare. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 3 (5)

4 6.1d Frågor till sektionsturnén Avdelningsstyrelsen besöker sektionsstyrelserna och önskar i förväg ta emot frågor så att de får tillfälle att förbereda sig. Avdelningenstyrelsen är med oss hela dagen Våra frågor: - Hur driver man frågan om kvällsöppettider? - Hur driver man frågan om telefontider? - Arbetsbelastningen och alla extra arbetsuppgifter? - Mäter vi fortfarande besöksfrekvenserna? - Finns det någon plan för kompetensutveckling av chefer? Har resultat av chefstesterna presenterats och vad blev följden? - Finns det någon utvärdering av lokalkonceptet? - Hur kan sektionen stötta avdelningen? 6.1e Ombudsmötet Styrelsens förslag till valberedning är: Margeta Karlstöm Nilsson, Daniel Strömblad, Lena Henriksson. Valberedningens förslag blir offentligt i oktober. Vi skickar 4 ombud till mötet , dessa är: Carola, Håkan S, Peter, Bengt. Ersättare: Håkan R, Lasse, Cecilia, Ghada. 6.1f Riskbedömning facklig tid Vi har tappat en facklig tjänst motsvarande halvtid i MO 2, AG vill nu skära ner den fackliga tiden ytterligare samt vill göra en riskbedömning inför detta. En bedömning över riskerna i samband med minskad facklig tid ska lämnas in Vi kommer överens om att Carola mejlar ut underlag till oss att reflektera kring samt att vi skickar in punkter som kan ingå i riskbedömningsdokumentet till henne under v g ST-veckorna ST-veckorna v. 40 och v. 45, är en möjlighet att arrangera aktiviteter för medlemmar och övriga medarbetare. Förbundet erbjuder 35 kr per medlem/deltagare som t.ex. kan användas till frukostpåse eller liknande. 6.1 h TSN-pengarna Ett beslut om utbetalning har fattats. Ytterligare 4 ärenden finns föreslagna i Uppsala, gällande bl.a. karriärcoachning och studier. Ett av ärendena går vidare till avdelningsrådet för beslut. Håkan S trycker på vikten av att alla ärenden ska ses som unika. En del av de inkomna ärendena verkar passa bättre att tas från kontorsbudget istället för TSN-pengarna. 6.2 Studier och konferenser Inga anmälda punkter 6.3 Avdelningsfrågor Inga anmälda punkter 6.4 Information och kommunikation Bordläggs till nästa möte ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 4 (5)

5 7. Reflektion Dagens styrelsemöte avslutades med ett medlemsmöte, reflektion kring arbetsuppgifter, arbetsmiljö, ledning/gd samt Rals. 8. Avslutning Mötesordförande tackar för ett väl genomfört möte Sekreterare Justeras Ghada Mohamedramez Patricia Ahlqvist Mötesordförande Bengt Carlesson ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 5 (5)

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer