SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15"

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Pe 9 Information om inventering av tillgänglighet enligt Boverkets författningssamling BFS 2003:19 Ann Ericsson informerar om den inventering tekniska nämnden låtit genomföra i Klågerup av fysiska tillgänglighetshinder på allmän platsmark. 160 hinder har identifierats. KPR bereds möjlighet att ta del av inventerings rapporten. Åtgärderna kommer att kostnadsberäknas och därefter ställas ut i biblioteket i Klågerup i sommar för att ge invånarna en möjlighet att ta del av den och också föreslå hur åtgärderna skall prioriteras. Åtgärder kommer att utföras efter hand. Likartade inventeringar kommer att göras i Svedala och Bara under hösten. När dessa inventeringar är gjorda kommer motsvarande att göras avseende tillgängligheten i kommunala fastigheter. Kommunen har att åtgärda de lätt avhjälpta hindren till år Ordföranden tackar Ann för föredragningen och uttrycker sin förståelse för att inventeringen fördröjdes av den långa vintern med mycket snö. att lägga informationen till handlingarna samt att föreslå att det i utbildningen av det kommande pensionärsrådet nästa mandatperiod skall ingå en utbildning om inventeringsarbetet.

2 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Pe 10 Information om anhörigstöd Sekreteraren föredrar ärendet. Länsstyrelsen har inbjudit kommunerna att ansökan om stimulansmedel för att varaktigt förstärka stödet till anhöriga. Prioriterade områden är: Grundläggande uppbyggnad av anhörigstödet i kommunen Varaktighet Strategier för att nå anhöriga som behöver stöd Samverkan med anhöriga, frivilligorganisationer och Region Skåne Pensionärsrådet diskuterar frågan ingående och finner att det finns behov i form av avkoppling, ro att komma ifrån, finns lite ekonomiskt stöd till anhörigvårdare och att det är lätt att känna sig övergiven i sin roll, att åter få till stånd en Anhörigförening är önskvärt, det finns en okunskap om hur vi kan skapa ett stöd för dem som behöver hjälp, väntjänst och vänträffar. att under sommaren diskutera förslag till inriktning på ansökan. Knut Magnusson, Ann Britt Andersson och Britt Andersson svarar för att till sekreteraren förmedla de olika föreningarnas förslag i början av augusti. Ansökan skall vara Länsstyrelsen tillhanda före den 1 september 2006.

3 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Pe 11 Volontärbyrån Sekreteraren informerar om kommunens planer att tillsammans med övriga 4 Yes kommuner via Volontärbyrån skapa en gemensam webbsida för att söka volontärer till olika uppdrag. Sidan är också öppen för föreningslivet varför alla pensionärsföreningar och andra har möjlighet att lägga ut uppdrag och söka volontärer. Att ha volontärer i verksamheten innebär att kommunen fortfarande har kvar sitt uppdrag som lagstiftningen ger jml socialtjänstlagen, hälso och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär inte att volontärer skall ta över anställd personals arbete. Det innebär dock att fullfölja lagstiftarnas önskan om samarbete och samverkan med frivilliga och föreningslivet. Vi har gemensamt en god kunskap om att hälsa främjas av social gemenskap, bra mat och fysisk aktivitet. För att se till att den enskildes hälsa bibehålls så länge som möjligt har vår kommun en ambition att stötta förebyggande verksamheter. Pensionärsföreningarnas verksamhet är en viktig del av detta, liksom anhörigas engagemang. Verksamheterna på våra dagcentraler får ett bättre och bredare innehåll om fler leder och stöttar aktiviteterna. Webbsidan förväntas starta i september. Föreningarna inbjuds att inkomma med sina uppdrag. Mer information kommer.

4 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Pe 12 Förslag till hyror i särskilt boende i Svedala kommun Föreligger ett förslag till förändring och differentiering av hyrorna inom det särskilda boendet. Peter Jörsgård föredrar ärendet. Förslaget utgår från lagstiftningen, rättspraxis, bruksvärdesprincipen och de lokala förhållandena i kommunen. Boendeytan beräknas schablonmässigt till 25 kvm inom äldreboendet, differentieringen sker främst när det gäller den gemensamma ytan. att i yttrande till vårdutskottet hävda att en handikappanpassning av hygienutrymmen skall anses som standard i det särskilda boendet och inte resultera i ökade kostnader för hyresgästen samt föreslå att vårdutskottet verkar för att motsvarande beräkningsgrunder införs i det övriga särskilda boendet dvs. kommunens servicelägenheter.

5 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Pe 13 Information ang förslag till budget 2007 för Vård och omsorg Peter Jörsgård redovisar att Vård och omsorg inte ålagts några besparingskrav inför Ramen beräknas utifrån årets verksamhet med vissa uppräkningsfaktorer, till detta kommer det resurstillskott behov som finns angivet i den antagna Vård och omsorgsplanen. Dock har beslutats om att produktivitetsförbättringar inom den totala verksamheten skall medföra en kostnadsminskning med 15 miljoner kronor under tre år. Detta skall ske utan förändring av kvalitet eller omfattning. Ett intensivt arbete pågår för att analysera möjligheterna att nå målet. Det ekonomiska läget för Vård och omsorg för innevarande år pekar mot att budgeten håller.

6 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Pe 14 Information Vård och omsorg På grund av att områdescheferna för särskilt boende och heminsatser har förhinder att närvara ges enbart rapport från område förebyggande insatser. Under juni månad kommer en enkät att gå ut till samtliga hushåll med en medlem över 65 år. Enkäten har som syfte att kartlägga anhörigvårdens omfattning i kommunen och behovet av stöd. I brevet kommer den folder som tagits fram för att beskriva kommunens anhörigstöd att ingå. Äldrepedagogtjänsten på Holmagården är tillsatt. På Stella dagcentral har flera nya badgrupper startat i vår. Badet blir alltmer välbesökt liksom verksamheten i övrigt.

7 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Pe 15 Rapport från konferens Ordföranden rapporterar från konferensen Ett aktivt liv som senior I konferensen diskuterades om vikten av aktivitet, om pensionärsorganisationernas aktiviteter. Det slogs fast att kommunens uppdrag är att se till att möjlighet till aktivitet finns och att det är föreningarnas uppgift att se till aktiviteter finns. Dock är det den enskildes eget beslut som avgör om livet som senior blir aktivt. En bra och tillgänglig miljö är samhällets uppgift. På konferensen gavs exempel på verksamheter i Umeå och Enköping. Verksamheten i Umeå handlade om aktiviteter medan Enköping beskrev sin parkverksamhet. Ordföranden föreslog att Enköping borde bli föremål för en studieresa för KPR inför byggandet av Furen2 nära Stadsparken.

8 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Pe 16 Skrivelser och meddelanden Vårdutskottets protokoll , och Kommunkansliet Förlängning av avtal om färdtjänstresor m m.

9 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Pe 17 Mötets avslutning Ordföranden avslutar mötet med att önska samtliga deltagare en skön sommar. Carl Göran Sjöstedt vårdutskottet önskar ordföranden och alla andra ledamöter en skön sommar. Därmed avslutades mötet.

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer