Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun"

Transkript

1 Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Juni/Juli 2012 VOK AB Garvargränden Ulricehamn Tel:

2 Sammanfattning Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom är ett ESF-projekt inom programområde 2 Motverka utanförskap. Det syftar till att minska arbetslösheten bland ungdomar år genom att använda en flexibel och individanpassad modell för coachning och aktiviteter i kombination med praktikplatser på företag som anmält intresse till att vilja delta i projektet och därmed ta emot praktikanter. Den övergripande visionen, dvs. den röda tråden, är att projektet ska arbeta med insatser som mynnar ut i att en modell för att få ungdomar snabbt ut i arbetslivet och att denna därefter blir regionalt förankrad. Vägen dit är att först uppnå projektets mål vilka kan definieras utifrån tre nivåer: Individen, Kommun/Projektet och Region/Nationell nivå. På individnivå ska ungdomen uppleva att projektet har bidragit till att självinsikten/självkänslan har förstärkts där 70 procent av samtliga inskrivna ska erhålla ett jobb. Genom insatserna ska även hälsoriskerna minska. På kommun/projektnivå ska det ha utvecklats ett samverkansnätverk mellan främst de deltagande organisationerna Arbetsförmedlingen, Enköpings kommun och Näringslivet. Den modell som utvecklas under projektet, dvs. L4U, ska implementeras i ordinarie verksamhet samt också få spridning regionalt. På så sätt mynnar projektet ut i en varaktig förändring och skapar ett organisationslärande. Projektet börjades och håller på till Den här delrapporten syftar till att samla ihop intrycken över vad som har fungerat bra/mindre bra och därtill försöka ge svar på varför det har utvecklats åt den ena eller andra hållet. Beskrivningen utgår ifrån de önskvärda målsättningarna/effekterna på individ-, kommun- och regionnivå. Därtill presenteras en övergripande plan för utvärderingsinsatser kopplade till projektperioden avslutande månader. Resultat/Effekter på individnivå L4U har haft en utveckling som har varit positiv. Projektets inledande månader visade på behov av förändringar vilka lyftes fram i förhandsutvärderingsrapporten 1. Dessa följdes därefter upp och det skedde ett flertal förändringar på olika nivåer, t.ex. vikten av att ha en drivande styrgrupp som har mandat till förändringar som förändrade rutiner för hur ungdomen genomför sitt deltagande i projektet. Det faktiska resultatet är övervägande mycket bra och fram till månadsskiftet april/maj 2012 har de kvantitativa målsättningarna uppnåtts. Totalt har 91 personer deltagit med följande resultat: 1 Se delrapport 1 Förhandsutvärderings- och utvärderingsupplägg 2

3 40 män och 24 kvinnor är i arbete eller reguljär utbildning 13 män och 2 kvinnor åter till AF 10 män och 2 kvinnor är utskrivna Siffrorna visar på att projektet lyckas, men det mest intressanta är då att försöka utröna vad projektet gör och varför det lyckas. Till stöd har intervjuer, enkäter och analysseminarium använts varav följande två centrala nämnare har lyfts fram: Kommunikation och ett tydligt syfte med projektet Med kommunikation syftas det på projektets resurs som benämns samordnare/koordinator mellan projektet, Arbetsförmedlingen, Enköpings kommun och näringslivet. Den riktade insatsen har varit en viktig resurs som öppnat upp för att den deltagande ungdomen har haft ett högt engagemang och vilja att lyckas. Projektkoordinatorn, som delvis har haft till uppgift att söka efter potentiella företagare som är intresserade av praktikanter, har vid informationen varit mycket tydlig i att förmedla syftet med projektet dvs. att det ska finnas ett rekryteringsbehov i första hand. I de fall där företagen har haft ett flertal praktikanter efter varandra men som inte har resulterat i någon form av anställning har samarbetet med det specifika företaget avvecklats. Detta som en led i att verkligen upprätthålla att projektet ska leda fram till arbete och inte endast ytterligare en praktikinsats för den arbetssökande ungdomen. Självinsikt/Självkunskap - NLS 7D SCL Vid projektets begynnelse ägde självinsiktsutbildningen rum parallellt som praktik genomfördes. Det gjorde att deltagande ungdomar valde att hoppa av projektet då de kom till insikt att de praktikplatser som erbjöds inte var intressant för dem. En förändring ägde rum där ungdomen istället genomförde utbildningen under första deltagareveckan. Det har resulterat i färre avhopp men framförallt ett effektivare projektflöde där deltagaren innan praktikstart har kommit till insikt om de erbjudna praktikplatserna har varit något för dem. Utbildningen, som heter NLS 7D SCL Självkunskap, ger en utveckling hos ungdomarna. Resultat/Effekter på kommun- och regionalnivå Ovanstående insatser ligger till grund för att lyckas med önskvärda effekter på individnivå. Resultat för att lyckas med effekterna på kommun och regionnivå har projektet arbetat löpande med. Modellen som ska tas fram har fått en struktur och allt tyder på att den kommer att integreras i ordinarie verksamhet, först i Enköping kommun men målsättningarna enligt projektansökan är att den ska få en regional förankring. Framgångsfaktorer för varför projektet har lyckas tycks vara en 3

4 drivande projektgrupp men också ett aktivt projektägarskap. Enköping kommun är projektägare och dess representanter för styrgruppen har varit drivande på att vilja få en varaktig förändring. Ett aktivt projektägarskap och drivande projektledning är också vad relevant litteratur lyfter fram som framgångsfaktorer för att lyckas med projekt 2. 2 Brulin & Svensson (2011), Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Lund: Studentlitteratur 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Utvärderingsansats Projektlogik L4U Lean Life Long Learning Ungdom Projektmål och önskvärda varaktiga effekter Individen: Målsättningar och önskvärda effekter Resultat på individnivå Återstående utvärderingsinsats på individnivå Kommunen/Projektet: Målsättningar och önskvärda effekter Resultat på kommun/projektnivå Återstående utvärderingsinsats på kommun/projektnivå Regionnivå: Målsättningar och önskvärda effekter Resultat på regionnivå Återstående utvärderingsinsats på regionnivå Slutsats och diskussion

6 1 Inledning Rapporten beskriver projektet hitintills genomförda aktiviteter och resultat och sträcker sig fram till månadsskiftet april/maj Den sammanfattar bilden av hur väl och varför projektet har nått sina målsättningar och önskvärda effekter samt ger en beskrivning av vilka insatser som kommer att bli aktuella ur ett utvärderingsperspektiv för projektet avslutande månader. Den röda tråden för utvärderingsinsatserna har varit att använda den s.k. lärande utvärderingsansatsen vilken beskrivs nedan. 1.2 Utvärderingsansats Inom utvärderingsområdet finns det många olika teorier och tillvägagångssätt för att kunna hantera ett uppdrag som utvärderare. I väsentlig litteratur beskrivs ansatsen med stöd av av åtta större karaktärsdrag vilka är 3 : 1. Är formativ, dvs. processbaserad och sker löpande 2. Kommer in tidigt i ett program- respektive projektgenomförande 3. Kräver en närhet till deltagarna 4. Ska vara till omedelbar nytta för olika berörda 5. Förutsätter en kontinuerlig återkoppling, som kan ske med olika ambitionsnivåer (från en ensidig feedback till dialog och gemensam analys) 6. Bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande och gemensam kunskapsbildning 7. Studerar måluppfyllelse, men är medveten om att målen kan förändras över tid 8. Bidrar till allmän debatt och ger en generell kunskapsbildning För att förtydliga hur dessa åtta punkter har involverats inom L4U-projektet tar utvärderaren stöd av de två synsättet på utvärdering som går under namnen det planeringsstyrda och utvecklingsstödjande synsättet på utvärdering, vilka båda beskrivs på följande sätt 4. 3 Svensson m.fl. (2009), Lärande utvärdering genom följeforskning: Lund: Studentlitteratur 4 Brulin & Svensson (2011), Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Lund: Studentlitteratur 6

7 Utvärderingsmodell/Synsätt Planeringsstyrd Utvecklingsstödjande Inriktning Resultat (summativ) Process (formativ) Mål Mätning/Kontroll Lärande/förståelse Effekter Identifiering av avvikelser Multiplikatoreffekter Rapportering Skriftlig Muntlig och skriftlig Perspektiv Uppifrån Integrerat nedifrån och uppifrån Kommunikation Envägs Tvåvägs Förhållningssätt Distanserat Närhet Förutsättningar Slutet, förutsägbart Öppet, oförutsägbart Lärande Anpassningsinriktat Utvecklingsinriktat Utvärderingen för L4U har kombinerat ovanstående två synsätt och de åtta karaktärsdrag för vad som kännetecknar en lärande utvärdering. Den röda tråden för utvärderingsuppdraget har dock varit de i anbudet angivna skallkraven, vilka kan sammanfattas på följande sätt: Projektets måluppfyllelse Samverkan mellan projektteam, samverkanspartners och deltagande företag Jämställdhetsintegrering Uppfyllelse av valda programkriterierna: Samverkan och Strategiskt Påverkan Hinders- & Framgångsfaktorer 1.3 Projektlogik L4U Lean Life Long Learning Ungdom För att få en tydlig bild av vad projektet ska uppnå och därefter enkelt kunna förmedla ut denna till intressenter har en projektlogik tagits fram 5. Det är en modell som nyttjas för att för att klargöra sambandet mellan projektets resurser, aktiviteter och effekter för att därigenom nå målen, och på sikt visionerna. Resurser Aktiviteter Effekter Resurser är de inom projektets ramar tillgängliga hjälpmedel som finns till hand för att kunna driva projektet. Aktiviteter är de inom projektet beslutade insatserna som ska utföras och på sikt ge resultat i form av effekter. Effekter är det tänkta resultatet av projektets aktiviteter. 5 Kan också benämnas programteori, programlogik m.m., se t.ex. Svensson, Brulin m.fl. (2009): Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur 7

8 Figur 1: Projektlogik L4U Visionen är att projektet på sikt ska skapa en etablerad modell som kan nyttjas regionalt för att få ungdomar snabbt in i arbetslivet och därmed minska ungdomsarbetslösheten i regionen och på sikt Sverige. Projektets övergripande mål är tre stycken, vilka kategoriseras utifrån individ- och kommun och regionnivå: individen/ungdomen ska ha utvecklat självinsikten/självkänslan, 70 procent av samtliga deltagare ska ha fått ett arbete efter avslutat projektdeltagande, minskade hälsorisker och fått ett ökat kontaktnät med näringslivet. Kommunen/Projektet ska ha utvecklat samverkan mellan deltagande organisationer och näringslivet ska uppleva att projektet har underlättat generationsskiftet och fått tag på efterfrågad kompetens. På regionnivå ska en etablerad modell för effektivare rekrytering av ungdomar på arbetsmarknaden ha kommit på plats. I det följande beskrivs projektets utveckling mot målsättningarna, önskvärda effekter och vad som är aktuellt att genomföra under projektets avslutande månader. 8

9 2 Projektmål och önskvärda varaktiga effekter Projektets övergripande mål är minimera slöseri med resurser och tid minskad ungdomsarbetslöshet. Det övergripande målet innehåller delmål med tillhörande önskvärda effekter på såväl individ-, kommun/projekt- och regionnivå. 2.1 Individen: Målsättningar och önskvärda effekter Projektets målsättningar och önskvärda effekter på individnivå är att utveckla självinsikten/självkänslan. Vidare ska projektet resultera i minskade hälsorisker och deltagaren ska uppleva att det har skett ett ökat kontaktnät med näringslivet. I siffror ska minst 70 procent av samtliga deltagare komma i arbete eller studier. Totalt har 91 personer deltagit Resultat på individnivå Den kvantitativa uppföljningen av deltagaren har kontinuerligt ägt rum och för att få en bild av vad som har skett efter avslutat projektdeltagande har projektledningen kopplat uppföljningen delvis till ESFs egna programindikatorer för programområde 2 6. Detta för underlag på att minst 70 procent av samtliga deltagare går vidare till arbete eller studier. För att undersöka projektet målsättningarna och effekterna som är mer subjektiva i sin bedömning har såväl enkäter och analysseminarium genomförts. Enkäter som har sätts i relation till den aktuella praktikplatsen har varje deltagare haft möjligt att fått besvara. Enkäter till företagsledare har också nyttjats där de har fått ge sin bedömning på projektet och praktikanten. Då input har varit något begränsad valde projektledningen istället att genomföra ett analysseminarium under april 2012 med företagsrepresentanter, utvärderare och utbildningsanordnare med följande frågeställningar: Vad/Vilka är de största framgångsfaktorerna i L4U och varför har projektet blivit framgångsrikt? Vad kan vi göra för att etablera en varaktig förändring av projektets framgångsfaktorer? Uppföljning av deltagaren 90 dagar efter projektavslut Den nämnda uppföljningen av deltagaren har utgått utifrån följande tre punkter: 6 9

10 1. Antal deltagare som 90 dagar efter avslutat projekt är i arbete. 2. Antal deltagare som 90 dagar efter avslutat projekt är i reguljär utbildning. 3. Antal deltagare som 90 dagar efter avslutat projekt har gått till annan arbetsmarknadspolitisk aktivitet. Det totala resultatet upp till månadsskiftet april/maj 2012 visar på följande siffror. Antal Fördelning: Huvudsakligt mål Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Händelse per kön 1- Är i arbete eller reguljär utbild. 2- Åter till AF 3 - Utskrivna Deltagare Diagram 1: Kvantitativ uppföljning av deltagare 90 dagar efter projektlämnandet (april/maj-12) Totalt 64 personer har kommit i arbete eller reguljär utbildning 90 dagar efter att ha lämnat projektet. Det motsvarar 70,3 procent av totalt 91 deltagare. Det är ett bra resultat och helt i linje med intentionerna med projektet. Relevant är därför att lyfta resultatet ytterligare en nivå och analysera hur eller varför projektet har lyckats. Till stöd för ovanstående har enkäter används där deltagaren har fått ge sin bedömning inför-, under- och efter en praktikperiod. Deltagaren har fått besvara följande påståenden: 1. Informationen om projektet, dess innebörd samt inför praktiken har varit god. Jag fick en bra bild av det skulle innebära, tider, lokal etc. 10

11 2. Introduktionen på arbetsplatsen var bra, jag fick en bra bild om vad som skulle ske, vem som var ansvarig över vad, vart jag skulle vända mig vid frågor m.m. 3. Handledaren har varit bra, varit tydlig, informerat mig, bemött och stöttat mig under praktikperioden 4. Övergripande hade jag arbetsuppgifter över hela projektperioden 5. Arbetsuppgifterna var anpassad utifrån min kompetens och kunskap dvs. de var utmanande och hanterbara samt upplevdes meningsfulla 6. Jag har övergripande varit nöjd med min arbetsplats 7. Jag kan tänka mig att arbeta inom valt praktikområde 8. Jag upplever att mina möjligheter att komma ut i arbetslivet har förbättrats Totalt har 54 enkäter (46 män, 15 kvinnor) besvarats av totalt 91 inskrivna i projektet. Resultatet upp till månadsskiftet april/maj-12 är som följer: Genomsnitt per påstående Man Kvinna Tillsammans 4,00 3,35 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 3,33 3,40 3,34 3,24 3,28 3,41 3,40 3,47 3,41 3,30 3,34 3,17 3,13 3,33 3,16 3,26 3,24 3,25 3,07 3,27 3,52 3,27 3,46 3,32 0, Genomsnitt Del I: Inför Del II: Under Del III: Efter Man 3,35 3,24 3,41 3,30 3,17 3,33 3,24 3,52 3,32 Kvinna 3,33 3,40 3,40 3,47 3,13 3,07 3,27 3,27 3,29 Tillsammans 3,34 3,28 3,41 3,34 3,16 3,26 3,25 3,46 3,31 3,29 3,31 Tabell 2: Genomsnitt per fråga per kön vid praktikutvärdering Ett totalt genomsnitt på 3,31 av högst 4 visar på att praktiken har varit till nytta och att deltagaren har kommit arbetsmarknaden. På påståendet om att deltagaren upplever sig ha kommit närmare arbetsmarknaden är resultatet 3,31 av högst 4. När deltagaren har fått besvara enkäten visar det på att insatsen/praktiken har mycket väl motsvarat projektets intentioner. Varför projektet har lyckas leverera lyftes därefter upp för diskussion i form av ett analysseminarium mellan projektägare, näringslivet, Arbetsförmedlingen, utvärderare och utbildningsleverantörer. Det pågick under två timmar där diskussionen ledde fram till följande resultat: 11

12 Vad/Vilka är de största framgångsfaktorerna i L4U och varför har projektet blivit framgångsrikt? Diskussion fördes och följande utifrån resultat kan följande punkter lyftas fram som framgångsfaktorer för projektet. 1. Varumärket L4U är ett bra namn 2. Kommunikation Samordnare (Koordinator mellan kommun och näringsliv) 3. Möjligheten att testa olika personer = målgrupper 4. Urvalet av deltagarna, mer engagemang 5. Måndagarna påverkar deltagarnas attityder 6. Självkunskapsutbildningen NLS 7D SCL Självkunskap 7. Trend är man med i L4U får man jobb, 70 procent går ut i jobb och det blir viktigt för deltagarna då det signalerar ett skarpt läge. Det upplevs som en merit att få vara med i projektet, något att fylla i CV. 8. Företagen anställer. 9. Praktikens längd 7 veckor, inte kortare. Flexibilitet är en möjlighet i framtiden 10. Medverkande företag har en social intelligens, dvs. har en känsla för samhället, ungdomarna/samhällsnyttan etc. Dessa företag kan agera som ambassadörer för andra potentiella företagare 11. Modellen fungerar, på målgruppen återkopplar varje steg Peka på de bästa/mesta framgångsfaktorerna Det fördes en fördjupande diskussion kring ovanstående punkter där två av dessa fick en betydande majoritet av bedömningen av projektets framgångsfaktorer. Dessa är: Framgångsfaktor 1: Kommunikation Samordnare (Koordinator mellan kommun och näringsliv) Visar på ett engagemang gentemot deltagaren. En utökad resurs som kan erbjuda mer än vad som är möjligt inom ordinarie verksamhet (arbetsförmedlingen). Samordnaren har tydligt signalerat till potentiella företagare att ett deltagande i projektet skall innebära att det finns ett rekryteringsbehov och att det kommer att följas upp för att undvika att det sätts i system att använda sig av praktikanter. Konkreta fall där samarbetet har avbrutits på grund av detta har ägt rum. På desamma sättet har signalen sänds ut till ungdomar som har varit intresserade av att delta. Projektet arbetar med den här målsättningen och det är viktigt med ett högt engagemang. Det har gjort att ungdomarna som deltagit har haft höga förväntningar på projektet och det finns signaler om att 12

13 ungdomarna upplever att de får en individuell bekräftelse genom ett coachande och peppande förhållningssätt. Framgångsfaktor 2: Självkunskapsutbildning: NLS 7D SCL Självkunskap Självkunskapsutbildning som öppnar upp för att deltagaren kommer till insikt i vad han/hon verkligen vill göra. Utbildningsinsatsen ger signaler om att deltagaren får ett ökat engagemang och förståelse för de egna styrkorna, vilka ger en ökad motivation. Dessa två framgångsfaktorer pekar de aktörer och personer som arbetar nära projektet som de mest relevanta och som har gjort att projektet har utvecklats positivt. Alla delar upplevs leda fram till de önskvärda effekterna dvs. det är helheten, modellen, som har fungerat. En viktig aspekt som bör lyftas upp är ändå Vad säger deltagarna själva? Detta leder in på nästkommande punkt som berör utvärderingsinsatser under projektets avslutande månader. Det genomförs för att få underlag och belägg från deltagarna själva på varför projektet har lyckats, utöver den input som har hämtats från praktikenkäten Återstående utvärderingsinsats på individnivå Ovanstående resultat ger en tydlig bild av vad som har fungerat och gjort att projektets målsättningar och önskvärda effekter på individnivå uppnås. En återstående aspekt är att lyfta fram är att ta in mer underlag från deltagaren dvs. hur deltagaren har upplevt projektet. Enkäterna ger en övergripande bild men är mest fokus på praktikplatserna och för att för ett bredare underlag kommer utvärderaren att genomföra ett urval av intervjuer med deltagare där de kommer att få besvara frågeställningar som t.ex.: 1. Vad är det bästa med L4U? 2. Hur kommer det sig att det blev det här projektet, varför ville du gå med? 3. Vad hade du för förväntningar inför deltagandet i det här projektet? a. Har dina förväntningar uppnåtts upp till dags datum? 4. Trivs du med din roll här i projektet och hur den utvecklas? a. Varför/varför inte? 5. Känner du att du får det stöd och de insatser som du behöver (unika för dig och inte för hela gruppen)? 13

14 6. Vilka framgångsfaktorer och hinder har du hitintills upplevt i ditt projektdeltagande En komplett frågeguide kommer att diskuteras med projektledningen inför insatsen som äger rum under sensommaren/hösten Kommunen/Projektet: Målsättningar och önskvärda effekter Målsättningar och önskvärda effekter på kommun/projektnivå är främst att projektet öppnar upp för ett utvecklat/förstärkt samverkansnätverk mellan deltagande organisationer där projektet mynnar ut i en varaktig förändring. Önskvärda effekter är bl.a. en förbättrad socio-ekonomisk situation i Enköping kommun och att modellen, L4U, integreras i ordinarie verksamhet Resultat på kommun/projektnivå En fördjupande insats angående samverkan har genomförts där styrgruppen intervjuades av utvärderare 7. Fokus var på intern samverkan och möjligheterna till långsiktlig samverkan/implementering. Resultatet visade på att det fanns en god samsyn med ett par förbättringsåtgärder vad gäller bilden av hur den interna samverkan fungerade. Den långsiktliga samverkan, som bl.a. har som målsättning att integrera L4U-modellen i ordinarie verksamhet var vid tidpunkten då intervjuerna genomfördes svår att bedöma eftersom det inte fanns tillräckligt underlag till att kunna ge en objektiv bedömning. Löpande därefter har styrgruppen diskuterat samverkan och möjligheterna till en varaktig förändring och idag finns det tydliga signaler om att Enköping kommun kommer att etablera projektidén inom ordinarie verksamhet men i mindre omfattning. Återigen speglar detta vad tillämplig litteratur inom projektstyrning och projektägarskap lyfter fram som framgångsfaktorer dvs. varför ett projekt överlever den s.k. projektbubblan, nämligen en varaktig förändring kräver ett aktivt projektägarskap/styrgrupp 8. Projektägaren till L4U har varit drivande till att det blir en förändring och utifrån det resultat som nu finns till handa är förutsättningarna mycket goda till att det också blir integrerat inom ordinarie verksamhet. Projektledningen har också varit drivande och har bl.a. tagit fram en socio-ekonomisk bild av hur mycket en kommun sparar genom att det satsas på ungdomar så att det kommer i arbete. Det socioekonomiska underlaget har legat till grund för att kunna påverka strategiskt dvs. att få till en varaktig förändring. 7 Se vidare delrapport 2 8 Brulin & Svensson (2011), Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Lund: Studentlitteratur 14

15 2.2.2 Återstående utvärderingsinsats på kommun/projektnivå Den återstående insatsen handlar främst om ett strategiskt påverkansarbete. För att underlätta är idén om att bjuda in politiker i Enköping kommun till den tänka strategiska påverkanskonferensen, som kommer att äga rum under september Till denna konferens kommer såväl andra projektägare till liknande projekt som politiker på nationell nivå att närvara. Anledningen till att de behöver påverkas är kopplat till hur beslutsprocessen är inom offentlig/kommunalverksamhet. Störst förutsättningar för att påverka är att vända sig till den som har högsta beslutanderätt dvs. politikerna. Den externa utvärderingen kommer även att innefatta en uppföljande intervjuomgång med projektets styrgrupp. Under detta tillfälle kommer projektet i sin helhet att diskuteras, men med fokus på de önskvärda effekterna rörande ökat samverkan mellan de deltagande organisationerna. Projektets intentioner med att underlätta övergången i generationsskiftet och av efterfrågad kompetens hos de deltagande företagen har varit som en röd tråd i projektsamordnarens uppdrag i att finna potentiella företagare som har rekryteringsbehov. Någon specifik insats för denna effekt kommer därför inte att genomföras. Effekten är inbyggd in modellen. 2.3 Regionnivå: Målsättningar och önskvärda effekter Målsättningar och önskvärda effekter på regionnivå är att det utvecklas en modell för hur det effektivare går att få ungdomar ut på arbetsmarknaden. En modell som river de byråkratiska murarna och öppnar upp för ökad arbetsintegrering av ungdomar. Målsättningen är också att den sedan helst få regional förankring i hela Uppsala län. I Enköpings kommun ska det komma på plats i ordinarie verksamhet men i något mindre omfattning är vad projektet har varit Resultat på regionnivå Projektledningen har utifrån de lärdomar och erfarenheter som har erhållits under den gångna projektperioden format en modell. Att få modellen dokumenterat har varit en av utvärderingens tidigare synpunkter och som projektledningen därefter har arbetat vidare med. I dagsläget finns nedanstående flödesprocess på plats och det återstår egentligen att sätta ord på respektive insats dvs. vad mer det konkret kan innebära. En något enklare beskrivning finns dock redan klar, som används mer övergripande i spridningssyfte. Ett mer detaljerat underlag kommer att arbetas fram. Detta som en åtgärd för att nyttja dokumentationen senare vid den regionala spridningen dvs. att få modellen på plats i övriga Uppsala län. Modellen kan förklaras på följande sätt: 15

16 Figur 2: L4U-Modellen, efter Sundström, Henrik (projektkoordinator för L4U) Återstående utvärderingsinsats på regionnivå Den återstående utvärderingsinsatsen vad gäller målsättningar och effekter på regionnivå går hand i hand med insatsen inom kommun/projektnivå. I samråd med projektledningen ska en form av spridningskonferens anordnas. Utvärderarens roll blir att i dialog bidra till att forma denna spridningskonferens och som utvärderare lyfta fram vad som har varit bra och varför det har varit bra i projektet. Utvärderare kommer också att agera i stöttande och störande form för att få modellen detaljerad beskrivet. 16

17 3 Slutsats och diskussion Projekt L4U har pågått sedan januari 2012 och många goda lärdomar och erfarenheter har kommit fram. Ett viktigt syfte med projekt som finansieras av ESF är att de ska göra skillnad. Det betyder att projektresultat, såväl goda som mindre goda, ska visas upp och analyseras. Vad som varit bra/mindre bra och varför är viktiga aspekter. ESFs program ska ge ett mervärde till den nationella och regionala politiken genom att ge förutsättningar för utvecklingsarbete och nya idéer. Det innebär att projektet inte får finansiera ordinarie verksamheter 9. Synsättet kan förklaras med stöd av följande modell. Figur 3: Lärande miljöer och strategisk påverkan, fritt efter föreläsning vid Högskolan i Halmstad (2012) 10 För att ESF-rådets intentioner ska kunna uppfyllas krävs en ansträngning för att överbrygga distansen mellan projektlärandet och organisationslärandet. Det lärande som uppstår i projektet bör föras över till ordinarie organisationer. Ett stort ansvar ligger därigenom hos projektansvariga att bidra till att bryta linjen mellan projekt och organisationer. Vilka lärdomar visar projektet på upp till dags datum, vilka lärdomar ges det signaler om att de kommer att föras över i ordinarie verksamheter? Framförallt har projektet visat på goda effekter och en tydlighet i att det ska leva vidare i ordinarie verksamhet. Den styrgrupp som har drivit projektet har varit aktiv och haft beslutanderätt, vilken är en viktig aspekt för att få projektresultaten att leva vidare. Även relevant litteratur lyfter fram som framgångsfaktorer. För L4U-projektet har det börja Lärande Utvärdering och Strategiskt Påverkan (LUSP), 7.5p. Arrangerad av Högskolan i Halmstad våren

18 arbetas fram en plan på hur modellen kommer att integreras i Enköping kommuns ordinarie verksamhet. Ett hinder svårt att kunna överbygga är dock Arbetsförmedlingens roll i framtiden. Arbetsförmedlingen, en centralt styrt organisation, har fler aspekter att ta i beaktande för att kunna starta upp någon som liknar L4U. En form av samverkan kommer dock ändå att äga rum. Projektets innehåll med självinsiktsutbildning och en drivande projektsamordnare har gett resultat som speglar sig i de kvantitativa målens utveckling där i nuläget cirka 70 procent har av deltagarna har kommit i arbete. Till grund för detta ligger ett gemensamt analysseminarium där såväl projektgruppen som företagare diskuterade framgångsfaktorer och hinder med projektet. Även deltagarnas enkätundersökning ligger till grund för att bedöma projektets innehåll. En kommande intervjuomgång med projektdeltagare kommer att genomföras för att underbygga resultatet. Projektets intentioner och målsättningar då ansökan författades har utvecklats väl. Utifrån de indata som har erhållits finns det inte något som tyder på att projektets resterande månader skulle utvecklas i negativ riktning (givetvis kan yttre faktorer som t.ex. kraftig inbromsning av tillväxten påverka projektet). Vissa insatser har fått stått tillbaka för andra, t.ex. är bilden något oklar om det kommer att ske något aktiv förankring av modellen inom Uppsala län utöver den planerade spridningskonferensen. Det i sig ska ändå inte ses som något negativt då projektets i sin helhet har lyckas väl. 18

19 Bilagor Större version av diagrammet som visar hur praktikperioden har motsvarat deltagarnas förväntningar. Genomsnitt per påstående Man Kvinna Tillsammans 4,00 3,35 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 3,33 3,40 3,34 3,24 3,28 3,41 3,40 3,47 3,41 3,30 3,34 3,17 3,13 3,33 3,16 3,26 3,24 3,25 3,07 3,27 3,52 3,27 3,46 3,32 0, Genomsnitt Del I: Inför Del II: Under Del III: Efter Man 3,35 3,24 3,41 3,30 3,17 3,33 3,24 3,52 3,32 Kvinna 3,33 3,40 3,40 3,47 3,13 3,07 3,27 3,27 3,29 Tillsammans 3,34 3,28 3,41 3,34 3,16 3,26 3,25 3,46 3,31 3,29 3,31

20 20

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt. Starkare fokus på uppföljning och utvärdering

Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt. Starkare fokus på uppföljning och utvärdering 1(12) Promemoria Diarienummer Version 2011-06-22 Sven Janssonn 08-57917114 Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt Denna handledning är tänkt att vara ett stöd för dig som ska

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Utvärderingsrapport 3 för förlängningsarbetet Juli december 2013

Utvärderingsrapport 3 för förlängningsarbetet Juli december 2013 Utvärderingsrapport 3 för förlängningsarbetet Juli december 2013 Sa 1 Sammanfattning Ramp är ett socialfondsprojekt där kommuner i södra Kalmar län och Kronobergs län samarbetar. Nybro kommun är projektägare.

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Att fånga effekter av program och projekt

Att fånga effekter av program och projekt Att fånga effekter av program och projekt Redaktörer: Lennart Svensson, professor LIU Göran Brulin, ansvarig för teoridriven utvärdering i de regionala strukturfonds- programmen Sven Jansson, ansvarig

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport II 2010-08-01 2011-02-28 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005 Gruppens förväntningar på dagarna Att skapa klarhet över AMN uppgift Att använda gruppens kompetens Att skapa konkret handlingsplanen som kan

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Bo Eriksson April 2009. Lärande utvärdering/följeforskning 7,5 hp Linköpings universitet, ESF-rådet och Tillväxtverket (f.d. NUTEK) Syfte och bakgrund

Bo Eriksson April 2009. Lärande utvärdering/följeforskning 7,5 hp Linköpings universitet, ESF-rådet och Tillväxtverket (f.d. NUTEK) Syfte och bakgrund On-going evaluation i praktiken Några reflektioner kring förutsättningar för att omsätta teorierna om on-going evaluation i utvärderingar inom ramen för Europeiska Socialfondens programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2010 1. Verksamheten

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport lärande utvärdering av projekt

Slutrapport lärande utvärdering av projekt Slutrapport lärande utvärdering av projekt Veronica Gunnarsson Eva Sennemark Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet ÖckeröNavet ägs av Öckerö kommun och genomförs med stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer