PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015"

Transkript

1 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Projektet utvecklas och finansieras som en del av Mervärdesprogrammet. Det är ett avtal mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun och SKB.

2 Sammanfattning Idén med att införa entreprenörskap i skolundervisningen finns med i de nationella styrdokumenten och hösten 2011 beslutades det att entreprenörskap ska genomsyra hela utbildningssystemet från förskola till gymnasium. I koppling till detta fick företaget Sweco Eurofutures AB i uppdrag att utföra en förstudie inom Östhammars kommun. Syftet var att undersöka möjligheterna att utveckla ett mer entreprenöriellt förhållningssätt i kommunens skolor. Detta innebar bl.a. att undersöka nuläge, behov och omvärld samt ge förslag på lämpliga insatser och åtgärder. Resultatet visade att Östhammars kommun inte har någon tidigare erfarenhet av att arbeta övergripande med entreprenörskap i skolan och att det finns ett stort behov av att få hjälp med processen. Förstudien lade sedan grunden till projektet Entreprenörskap i skolan som utvecklas och finansieras som en del av Mervärdesprogrammet. Det är ett avtal mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun och SKB. Projektet syftar till att ge lärare och elever verktyg, så att de sedan kan arbeta vidare med entreprenörskap som en naturlig del i undervisningen. Övergripande mål (av visionskaraktär) Ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan är förankrat i Östhammars kommun Samtliga ledare och lärare har grundläggande kunskaper i entreprenöriellt lärande Pilotprojekt har genomförts i kommunen och efter projekttiden verkar som goda förebilder/exempel till kommunens övriga skolor Samverkan mellan skola och näringsliv har stärkts genom hela skolsystemet Effektmål (gäller främst för pilotprojekten och ska utvärderas) Högre måluppfyllelse och 100% av eleverna i pilotprojekten ska ska nå målen i grundskolans alla ämnen. Andelen elever som har en gymnasieutbildning efter fyra år ska öka. Skolan blir mer meningsfylld för eleverna genom ökad påverkan och delaktighet (motivationsbaserat lärande) Ökad jämställdhet, i sammanhanget handlar detta framförallt om betygsfördelning då ett entreprenöriellt förhållningssätt även stödjer pojkars lärande än det idag mer traditionella sättet att undervisa i skolan Minskad skadegörelse av skolans fastigheter samt minskad oanmäld frånvaro (skolk) I koppling till dessa mål kommer projektets insatser och aktiviteter att utformas efter processinriktade delmål som är uppdelade i fyra olika faser. Framtid På sikt ska projektets effektmål innefatta hela skolsystemet, från förskola till gymnasium Ökad anställningsbarhet inom näringslivet och övrig arbetsmarknad 1

3 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning.. 1 Inledning och bakgrund. 3 Vision 3 Syfte.. 4 Mål (övergripande).. 4 Effektmål... 4 Delmål inkl. framtid 4-5 Riskanalys inkl handlingsplan 5 SWOT 6 Målgrupp/Målgrupper.. 7 Aktiviteter. 7-9 Metod Framgångsfaktorer & plan för långsiktigt arbete.. 10 Avgränsningar 11 Organisation Ekonomi/resurser.. 11 Samarbetspartner & intressenter Utvärdering & kvalitetssäkring. 12 Avvikelser Redovisning 12 Intern & Extern kommunikation.. 13 Källhänvisning 13 2

4 Inledning och bakgrund Under 2011 fick Sweco Eurofutures AB i uppdrag att genomföra en förststudie. Syftet var att undersöka möjligheterna att utveckla ett mer entreprenöriellt förhållningssätt i Östhammars kommuns skolsystem. Några viktiga utgångspunkter i processen har varit att förstudien: Utgick från de nya villkor och mål som styr skolan från och med hösten 2011 (Ny skollag, ny läroplan och kursplaner för grundskolan, Lgr11 och ny gymnasiereform, Gy11) Fungerar som en plattform för det fortsatta arbetet i Östhammars kommun Omfattar hela skolsystemet med en röd tråd från förskolan till gymnasium Fokus på utbyte och samverkan mellan skola och arbetsliv Från förstudien: Resultat visar på att Östhammars kommun inte har någon tidigare erfarenhet av att arbeta övergripande med entreprenörskap i skolan. Förstudien visar även att det finns en tydlig insikt både från politiker och från Näringslivsförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen om behovet av ett ökat entreprenöriellt förhållningssätt genom hela skolsystemet (förskola till gymnasiet) och vidare till arbetslivet. Ingen skola i Östhammars kommun kan i dagslägets sägas ha ett uttalat entreprenöriellt förhållningssätt eller arbeta utifrån entreprenöriellt lärande. Samtidigt som de nya nationella läro- och kursplanerna för grund- och gymnasieskolan, Lgr11 och Gy11, tydligt uttrycker att man ska arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap under skoltiden. Resultat av förstudien lade sedan grunden till det treåriga projektet Entreprenörskap i skolan. Projektet utvecklas och finansieras som en del av Mervärdesprogrammet. Det är ett avtal mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun och SKB. Vision Alla barn och ungdomar inom Östhammars kommun ska genom skolan få möjligheten att utvecklas till entreprenöriella individer som tror på sig själva och sina egna idéer samt har förmågan att förverkliga dem. Kommunens lärare och övrig personal ska arbeta med entreprenörskap i skolan som en naturlig del i skolans vardag. Samtliga elever ska erbjudas all den vägledning och stöd som de behöver för att kunna utbilda sig efter sin egen förmåga och efter arbetsmarknadens framtida behov. Både personal och elever ska känna trivsel, möjligheter att få påverka samt ett engagerande och ett lustfyllt lärande i skolan. Samtliga elever i Östhammars kommun ska nå målen i grundskolans alla ämnen Syfte Projektets syfte är att verka som hjälp och stöd både praktiskt och finansiellt till kommunens skolor från förskola till gymnasium. Detta för att på bästa sätt ska kunna utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan som ska genomsyra hela skolsystemet (den-rödatråden). Syftet är även att lyfta det som redan är bra i kommunen och att skapa stolthet. 3

5 Övergripande mål (av visionskaraktär) Ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan är förankrat i Östhammars kommun Samtliga ledare och lärare har grundläggande kunskaper i entreprenöriellt lärande Pilotprojekt har genomförts i kommunen och efter projekttiden verkar som goda förebilder/exempel till kommunens övriga skolor Samverkan mellan skola och näringsliv har stärkts genom hela skolsystemet Effektmål (gäller främst för pilotprojekten och ska utvärderas) Högre måluppfyllelse och 100% av eleverna (pilotprojekten) ska nå målen i grundskolans alla ämnen. Andelen elever som har en gymnasieutbildning efter fyra år ska öka. Skolan blir mer meningsfylld för eleverna genom ökad påverkan och delaktighet (motivationsbaserat lärande) Ökad jämställdhet, i sammanhanget handlar detta framförallt om betygsfördelning då ett entreprenöriellt förhållningssätt även stödjer pojkars lärande än det idag mer traditionella sättet att undervisa i skolan Minskad skadegörelse av skolans fastigheter samt minskad oanmäld frånvaro (skolk) Delmål (processinriktade) Kommunens skolpersonal har en grundläggande utbildning i vad ett entreprenöriellt lärande innebär för skolans vardag Tre skolor är piloter och har fått fördjupade utbildningsinsatser samt aktiviteter. Dessa pilotprojekt ska verka som goda exempel för resterande skolor i kommunen Nyckelpersoner är s.k. processledare och sprider koncepten på den egna skolan och till de övriga skolorna Ökad kontakt med arbetslivet samt ökad kontakt med vuxna utanför skolans värld En företagarpool är skapad för samarbete/utbyte mellan skola och näringsliv inkl övrigt arbetsliv Projektet samarbetar med universitet och lärarutbildningen/ar Parallellt med det djupgående arbetet i pilotprojekten pågår aktiviteter och insatser i ett flertal skolor i kommunen där även möjlighet att söka stimulansbidrag från projektet har erbjudits. Framtid På sikt ska projektets effektmål innefatta hela skolsystemet, från förskola till gymnasium Ökad anställningsbarhet inom näringslivet och övrig arbetsmarknad 4

6 Riskanalys inkl. handlingsplan Kritiska faktorer För att projektets syfte och mål ska kunna uppfyllas krävs en gemensam värdegrund och kunskap om vad Entreprenörskap i skolan innebär för skolan i både ledar- och lärarrollen. Även bland intresserade företagare och kommunens politiker samt övriga beslutsfattare. Denna insikt och kunskap är viktigt för att kunna få inspiration och motivation för att vilja arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan samt utföra detta på ett så bra sätt som möjligt. Den förstudien som tidigare utfördes av Sweco Eurofutures AB visade på ett stort behov bland lärare och skolledare av utbildning i arbetssätt, metoder och verktyg om hur man kan göra praktiskt för att få in ett entreprenöriellt lärande i vardagen. I förstudien betonar lärare vikten av stöd och styrning från skolledning och kommunledning. Handlingsplan Projektet kommer att erbjuda samtliga lärare och skolledare inom Östhammars kommun en grundläggande utbildning i vad Entreprenörskap i skolan innebär. Detta kommer framförallt att ske under vårterminen 2013 och innefattar ca 500 personer. Det finns dock alltid en risk att ett antal av de inbjudna deltagarna inte medverkar av olika skäl. Om bortfallen överstiger 20% eller om önskemål finns kommer därför ytterligare utbildningstillfälle att ske under projekttiden. Pilotprojekt: För en djupare kunskap räcker det inte med enstaka seminariedagar eller inspirationsföreläsningar utan det krävs längre processinriktade utbildningar både till ledare och till hela arbetslag och att det sker under en längre sammanhållande period. Detta för att skapa möjligheten att varva teori med praktik. Pilotprojektet/en ska verka som goda förebilder samt föra vidare till de övriga skolorna i kommunen, därför måste samtliga aktiviteter i pilotprojekten redan från start utformas så att det lätt går att implementera (föra vidare) i andra skolor och verksamheter. Detta ska även ställas som krav för att projekten ska kunna erbjudas hjälp, stöd och finansiering från projektet. Viktigt är också att informera och engagera lärarnas rektorer samt övriga intressenter exempelvis lärarnas fackförbund i projektets syfte och mål. Detta för att inte brist på förståelse samt eventuella krav ska stoppa det praktiska arbetet. Exempel kan vara att vissa aktiviteter av praktiska skäl måste läggas efter lektionstid eller att schemaläggning och vikten av att den anpassas efter det entreprenöriellt lärande i skolan inte uppmuntras och/eller förhindras från ledningen. 5

7 SWOT-analys 6

8 Målgrupp/målgrupper Projektets prioriterade målgrupp är framförallt skolans personal (skolledare, lärare, speciallärare, elevcoacher, studie- och yrkesvägledare etc) samt Östhammars kommuns politiker och tjänstemän kopplat till skola och näringsliv. Kommunens företagare samt andra aktörer inom yrkeslivet är även en viktig målgrupp samt lärarnas fackliga förbund. Aktiviteter inkl tidsplan FAS 1 ( aug 2012 t.o.m. dec 2012 ) Förankring Styr- och projektgrupp Innan kontakter ut till skolorna påbörjas måste styrgruppens medlemmar vara överens om vad Entreprenörskap i skolan innebär för Östhammars kommun samt vilket av de tre alternativen som ska prioriteras (se förstudien sid 45). Styrgruppen ska även under fas 1 besluta om projektbudget, projektdirektiv samt projektplan. Projektgruppen kommer tillsammans med processledaren att arbeta fram en behovsanalys som sedan ska användas till underlag för upphandling samt den kommande breda fortbildningsinsatsen för skolans personal. Presentation av projektets syfte och mål Processledaren ska medverka under rektorsträffar, politikermöten, lärarmöten etc. för att presentera och förankra de idéer och målsättningar som finns för det fortsatta arbetet med Entreprenörskap i skolan i Östhammars kommun. Inventering Viktigt att göra en inventering av vad som sker och har skett i Östhammars kommun innan projektets aktiviteter kör igång. Detta för att lyfta det som redan är bra i kommunen och för att skapa stolthet. Nätverksbyggande aktiviteter Nätverksbyggande kontakter och samarbete byggs upp med exempelvis TeknikCollege Uppland, Ung Företagsamhet, kommunens företagarföreningar, projekt Företagslyftet, Enköpings kommun (Ungt Driv), Gnistan Uppsala kommun, det nationella nätverket NELIS mfl. Dessa kontakter och samarbeten kommer att utvecklas och fortgå under hela projekttiden. Behovsanalys, kravspecifikation samt upphandling Med hjälp av goda exempel från Enköping, Uppsala m.fl. samt en behovsanalys utformad av projektgruppen kommer en skräddarsydd introduktionsutbildning Entreprenörskap i skolan att utformas. I koppling till detta ska även lämpliga konsulter upphandlas. Utbildningen ska ske speciellt för Östhammar kommuns skolors personal från förskola till gymnasienivå (inkl. skolledare). Ett första inspirationstillfälle för förvaltningens politiker och chefer sker 6 december

9 Intresseanmälan Skolor/rektorer anmäler sitt intresse till att medverka i en fördjupande insats och utbildning genom en idéskiss. Styrgruppen har sedan som uppgift att besluta vilka av skolorna som resurserna i det fortsatta arbetet ska läggas på. Det finns dock möjlighet för övriga skolor att söka stimulansbidrag från projektet till egna aktiviteter. En administrativ rutin runt detta ska även arbetas fram. Information på Information om projektet samt vad som är på gång just nu kommer kontinuerligt att publiceras under kommunens hemsida och under hela projekttiden FAS 2 ( jan 2013 juli 2013 ) Introduktion Bred introduktionsutbildning Samtliga rektorer och lärare erbjuds en introduktionsutbildning i vad Entreprenörskap i skolan, berör totalt ca 500 personer. Utbildningen ska till en början placeras under förskolans/skolans studiedagar under vårterminen Start 7-8 januari (4 likvärdiga pass) och med fortsättning via heldagarna 31 maj(förskola/fritids) samt juni 2013 (grundskola/gymnasium). Pilotprojekt väljs ut inkl. ny upphandling Efter beslut från styrgruppen och med utgångspunkt från de intresseanmälningar som har inkommit väljs pilotprojekt ut för vidare insatser och fördjupade aktiviteter. En ny behovsanalys ska utföras med hjälp av projektgruppen. En ny upphandling av konsulter kommer också att utföras inför de fördjupande aktiviteterna. Projektgrupp/er och offentlig upphandling av konsulter inför pilotsatsningarna Projektet beräknar att kunna starta ett första arbete tillsammans med pilotprojekten under slutet av vårterminen Detta innebär bl.a. att projektgrupper med deltagara från de aktuella skolorna skapas. Syftet med projektgruppen är att tillsammans med dem ta fram ett underlag för att kunna utföra en offentlig upphandling av relevanta konsulter. FAS 3 (aug feb 2015) Implementering Kommentar; Lärarna har tidigare betonat vikten av stöd och styrning från skolledning och kommunledning. Det krävs både tydliga signaler om vad som gäller samt stöd i själva genomförandet. Koncept Entreprenörskap i skolan, Östhammar Tre skolor har valts ut av styrgruppen som piloter med ambitionen att de täcker nivåerna förskoleklass till gymnasienivå (röd tråd). I dessa skolor skräddarsys insatser efter kommunens och skolans önskemål samt förutsättningar. Innehållet ska utformas så att aktiviteterna/insatserna sker på bästa sätt och kan spridas vidare till övriga skolor inom kommunen. Företagarpool Ska utvecklas för samarbete/utbyte mellan skolan och näringsliv inkl. övrigt arbetsliv i kommunen. Denna Företagarpool innefattar företag m.fl. som vill samarbeta med skolan och 8

10 dessa kontakter kan användas till exempelvis bytardagar mellan skola & näringsliv, utveckling av prao verksamheten, studiebesök, projektarbeten, föreläsningar likt Transferkonceptet etc. Exempel på kanaler för att nå intresserade företag; Lokala företagarföreningar, projekt Företagarlyftet, kommunens frukostmöten, TeknikCollege Uppland, Företagslotsen Östhammars kommun, Nord Upplands Nyföretagarcentrum etc. Sponsring från företag etc. Projektet ska även undersöka möjligheter att hitta ekonomisk sponsring från lokala företag. Detta kan vara ett ytterligare sätt att stärka kopplingen mellan skola och näringsliv för att eventuellt för att kunna utföra skräddarsydda samarbeten samt hitta långsiktiga aktiviteter och samarbeten. Gemensam regional konferens Ett initiativ har kommit från Uppsala kommun att tillsammans med projektet samt eventuellt övriga intresserade kommuner i Uppsala län arrangera en gemensam konferens med tema: Entreprenörskap i skolan. FAS 4 (mars 2015 aug 2015) Avslut Avslutande mässa/konferens Här ska pilotprojekten presenter vad de gjort (tillvägagångssätt, resultat samt uppföljning) för övriga skolor i kommunen samt kommunala tjänstemän, politiker och övriga beslutsfattare Workshop inför slutrapporteringen För att kunna binda ihop projektet samt ge förslag till kommunens fortsatta arbete bör även en workshop med utvalda nyckelpersoner ske som avslutning och för att ta fram underlag till slutrapporten. Slutrapportering kommer även att ske via trycksak samt återrapportering till finansiär (SKB) inkl. muntliga presentationer riktade till kommunala tjänstemän, politiker, aktuella skolor och övriga intressenter. FAS 5 ( aug 2015 och framåt ) Framtid efter projektet De övergripande målen, se även under rubrik Plan för långsiktigt arbete Ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan är förankrat i Östhammars kommun. Samtliga ledare och lärare har grundläggande kunskaper i entreprenöriellt lärande. Samverkan mellan skola och näringsliv har stärkts genom hela skolsystemet. Ökad företagsamhet och entreprenöriellt lärarande ger tydliga avtryck och resultat i skolans vardag. Metod Med hjälp av goda exempel från Enköping, Uppsala m.fl. kommer en skräddarsydd introduktionsutbildning Entreprenörskap i skolan att utformas speciellt för Östhammars skolors personal. För att ytterligare rikta insatserna har projektet skapat en projektgrupp som innefattar skolledare samt övrig skolpersonal som ska representera samtliga yrkeskategorier samt de olika nivåerna inom kommunens skolor (förskola till gymnasium). En representant från 9

11 näringslivet ska också alltid ingå i gruppen. Med hjälp av projektgruppen tas behovsanalyser fram inför varje aktivitet och detta underlag kan exempelvis användas vid upphandlingsförfarande samt för att skräddarsy projektets olika aktiviteter. Projektgruppens medlemmar kan förändras beroende på vilken fas projektet befinner sig i. Upphandling av konsulter kommer att bestå av minst två olika delar. En för den breda satsningen samt en ytterligare inför pilotprojekten. Till projektets hjälp under upphandlingsförfarandet finns expertis att tillgå inom kommunen. Viktigt är även att projektets samtliga aktiviteter utformas från ett inifrån- och ut perspektiv så att initiativen framförallt ska komma från skolan själva. De skolor som inte blir valda som piloter ska erbjudas möjlighet till ekonomiskt stöd vid egna aktiviteter från projektets avsatta medel s.k. stimulansbidrag. Muntliga förfrågningar samt enkätundersökningar, i början, under samt vid projektets slut kommer att utföras. Detta för att säkerhetsställa att projektets syfte, mål och resultat genererar positiva förändringar i kommunen och under projekttiden. Framgångsfaktorer & plan för det långsiktiga arbetet Framgångsfaktorer för projektet kommer kontinuerligt att identifieras under projektets olika faser. De slutgiltiga samt framtida framgångsfaktorerna kan exempelvis vara: - Skolan har blivit mer meningsfylld för eleverna, genom att exempelvis kombinera teori med praktiskt arbete - Ge eleverna stimulans att förbättra sina resultat i de olika ämnena samt ökat elevens delaktighet under lektionerna samt möjligheten att påverka - Ökad jämställdhet, då denna pedagogik exempelvis passar pojkar bättre än det idag mer traditionella sättet att undervisa i skolan - Ger elever med särskilda behov ökad koncentrations möjligheter under lektionstid - Väckt kreativiteten samt nya kunskaper och ett stärkt självförtroende både hos skolans personal samt hos eleverna - Möjligheten att koppla fler ämnen till ett företagsamt lärande, kan innebära att skolan arbetar mer tematiskt samt ämnesintegrerat än tidigare. Detta ökar koncentrationen samt minskar splittringen mellan skolans olika ämnen. - Utveckla traditionella ämnen och aktiviteter i skolan, exempelvis utveckla skolan sätt att göra studiebesök och/eller elevernas praktik/prao. - Ökad kontakt med arbetslivet samt med andra vuxna utanför skolans värld - Ökad anställningsbarheten hos unga och förberedande inför det kommande yrkeslivet. - Högre måluppfyllelse inom skolan och 100% av eleverna i pilotprojekten har nått målen i grundskolans alla ämnen - Ökad kontakt med arbetslivet samt ökad kontakt med vuxna utanför skolans värld Övrigt: Pilotprojekten ska verka som goda förebilder samt föra vidare till de övriga skolorna i kommunen, därför måste samtliga aktiviteter i pilotprojekten redan från start utformas så att det lätt går att implementera i andra skolor och verksamheter. Detta ska även ställas som krav för att pilotprojekten ska kunna erbjudas hjälp, stöd och finansiering från projektet. 10

12 Avgränsningar Projektet riktar sig framförallt till skolans personal i Östhammars kommun, nivå förskola till gymnasium, mellan perioden augusti 2012 t.o.m. augusti De skolor som inte ingår i pilotinsatserna, men vill arbeta med entreprenörskap i skolan, kan istället uppmuntras och få ekonomiskt stöd via projektets s.k. stimulansbidrag. Fokus kommer inte att ligga på eftergymnasiala utbildningar på högskole- och/eller universitetsnivå. Dock ska projektet verka för att hitta samarbeten och utbyte med exempelvis Uppsala universitet, Umeå universitet m.fl. Elevernas framtida resultat samt deras företagsamma förmågor ska ses som effekter av det arbete som nu kommer att ske i kommunen. Därigenom utgör inte eleven själv projektets huvudmålgrupp. Organisation Anna Steinwall är processledare och Sarah Svensson är projektsamordnare för projektet och är en del av Tillväxtkontoret. Till hjälp finns en styrgrupp bestående av: Ulf Andersson, Näringslivschef, Östhammars kommun Hans Oscarsson/Lisbeth Bodén (fr.o.m ), Skolchef, Östhammars kommun Birgitta Svantesson, Verksamhetschef BoU, Östhammars kommun Gunnel Wahlgren, politiker, Barn & Utbildningsnämnden, Östhammars kommun Cissi Lööv, Näringslivsutvecklare, Enköpings kommun Anna Sjöberg, företagare, Facilitate Partner AB Dessutom finns även en projektgrupp knuten till projektet som består av skolledare samt nyckelpersoner från kommunens skolor samt näringsliv. Projektgruppen ska verka som ett stöd och hjälpa till processledaren under genomförande av projektets aktiviteter. Medlemmarna i gruppen kan se olika ut beroende på vilken fas projektet pågår i samt vilken aktivitet som ska utföras. Ekonomi Projektet har en beslutad budgetram på sju miljoner kronor som fördelas under hela projekttiden. De största posterna är personalkostnader samt kostnader för förankring och implementering. Budgeten beslutas på styrgruppsmöte. Samarbetspartner & intressenter Samarbetspartner Förutom skolans personal samt kommunens förvaltningar skola- och näringsliv, Enköpings kommun är en viktig samarbetspartner där arbetet med Entreprenörskap i skolan har pågått under flertal år. Andra nuvarande samt framtida samarbetspartner är övriga kommuner i länet som arbetar aktivt med ungt entreprenörskap, exempelvis Uppsala kommun och Håbo kommun. Projektet kommer även att söka samarbete med lärarutbildningen inom Uppsala 11

13 universitet samt med Umeå Universitet och med konceptbärare som TeknikCollege Uppland och Ung Företagsamhet m.fl. Projektet kommer att delta i det nationella nätverket NELIS Nätverk för entreprenöriellt lärande i skolan läs mer under Intressenter Projektets intressent är finansiären SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB), men kan självklart även innefatta föräldrar, kommunens näringsliv samt övrig arbetsmarknad och samhälle. Utvärdering & Kvalitetssäkring Utvärdering För att utvärdera om projektets aktiviteter ger resultat finns möjlighet att använda sig av vissa delar i kommunens egna resultatundersökningar s.k. Brukar- och elevenkäter. Viktigt är även att följa upp lärarnas kunskaper och utveckling. Därför kommer en specifik enkät att utformas med frågor kopplat till Entreprenörskap i skolan som kommer att skickas ut vid insatsstarten januari 2013, i mitten av projekttiden samt vid projektets avslut. Muntlig utvärdering och uppföljning kommer också kontinuerligt att ske vid varje aktivitet. Kvalitetssäkring För att hålla riktningen mot syfte, mål och resultat finns projektdirektiv kopplat till projektet. Styrgruppens ansvar är att se till att projektet når uppsatta projekt- och effektmål inom angiven och beslutad budget. Styrgruppens medlemmar ska hålla sig väl insatta i vad som sker i projektet för att kunna ta beslut i linje med effektmålen. Processledarens ansvar är att besluta om användande av projektmedel inom projektramar, budgetramar och verksamhetsramar i enlighet med projektdirektiven samt starta och genomföra aktiviteter eller projekt som innebär ett ekonomiskt åtagande för Entreprenörskap i skolan. Processledaren tar även ansvar för de aktiviteter som innebär ett ekonomiskt åtagande i samråd med styrgruppsordförande eller projektsamordnare för Mervärdesprogrammet. Avvikelser Eventuella avvikelser kommer att dokumenteras och föras in i denna projektplan under projekttiden och vid slutrapportering. Att användas sig av elevenkäter och att följa elevers resultat över tid medför alltid en viss osäkerhet, då eleverna naturligt kommer att byta klass, skola samt avslutar sin grundskole- och gymnasieutbildning under projekttiden. Redovisning Rapportering och redovisning sker årligen till projektets finansiär SKB. Detta för att säkerhetsställa att projektet innehåll går i linje med syftet, budget och mot de uppsatta målen. En slutrapport kommer även att utformas och avrapporteras till projektets olika intressenter innan avslut i augusti

14 Intern & extern kommunikation Framförallt kommer projektet att kräva mer intern kommunikation mellan styrgruppen, processledaren, skolorna och företagen än vad det krävs i externa kommunikationsvägar. Dock kommer pressmeddelanden etc. skickas ut inför olika aktiviteter, exempelvis till UNT samt de lokala tidningarna Östhammars nyheter, Östra Uppland m.fl. Projektet kommer även att medverka under adekvata seminarier, mässor eller liknande. Till dessa kommer informationsmaterial som exempelvis informationsblad, broschyrer, roll-up etc. att skapas. samt skolornas egna hemsidor och kommunens intranät Syftet ska vara att informera, sprida och visa upp goda exempel på hur skolan och näringslivet kan samarbeta samt presentera projektets aktiviteter och resultat. Några andra aktiviteter kopplat till detta kan vara att skapa ett frågeforum under kommunens hemsida för lärare och företag etc. Källhänvisning Förstudien, Entreprenörskap i skolan - om förutsättningar att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i Östhammars skolor, Sweco Eurofutures AB, jan 2012 Projektdirektiv för Entreprenörskap i skolan, Tillväxtkontoret Östhammars kommun, projektnr

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer