VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2007 Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1

2 Styrelsen bedömer att Samordningsförbundets verksamheter stämmer väl överens med syftet för lagstiftningen och dess målgrupp är första år som Samordningsförbundet har finansierat verksamheter. Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum har blivit en viktig aktör för utvecklandet av välfärden i de fyra kommunerna och för de personer som behöver stöttning tillbaka till egen försörjning samt en grund för den samverkan som sker mellan de offentliga organisationerna. Verksamheter som Samordningsförbundet finansierat under 2007 redovisas nedan. VERKSAMHETER Individsamverkansteam Från 1 januari 2007 finansierar Samordningsförbundet fyra tvärsektoriella team i vardera av förbundets fyra kommuner. Försäkringskassan är verksamhetsägare. Teamen samordnar rehabilitering mot arbete för de invånare i kommunerna som har behov av arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser och uppbär offentlig försörjning. Dessa individer har behov av flera myndighetskontakter, har en komplex problematik och insatserna behöver samordnas av flera parter. Samordning på individnivå är en stor tillgång för att kunna korta handläggningstiderna hos respektive myndighet, få en korrektare bedömning och ge stöttning i svåra ärenden. Alldeles för många invånare inom Samordningsförbundets geografiska gräns saknar idag egen försörjning på grund av hälsoskäl och sociala eller arbetsmarknadsrelaterade orsaker. För de som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att uppnå eller återgå till egen försörjning kan processen ibland onödigt försenas och/eller förlängas. Ett skäl till detta kan vara att flera myndigheter samtidigt på var sitt håll utifrån sitt eget regelverk handlägger samma ärende. Människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem kan lätt hamna i en gråzon mellan de olika ersättningssystemen. Anledningen är att problembilden inte renodlat faller inom någon viss myndighets ansvarsområde. Den nödvändiga helhetssynen på individen uppnås inte. Helhetssyn kan däremot uppnås genom en aktiv samverkan mellan berörda aktörer inom rehabiliteringsområdet i de fyra teamen. Teamen motverkar att det är den enskilda organisationens egna intressen som styr valet av vilka insatser som sätts in. Förutom att teamens arbete ger vinst åt den enskilde deltagaren ger teamen organisatoriska vinster då handläggare från de fyra förbundsmedlemmarna träffas regelbundet varje vecka, uppdaterar varandra på respektive regelsystem och delar med sig av sin myndighetsspecifika kompetens. Detta i sin tur ger en specialistkompetens som utvecklas inom teamet. Att föra samman kompetenserna ger ett stort försprång gentemot ett sektoriellt arbetssätt och individen ges ett enhetligt och konsekvent bemötande. 2

3 Arbetsformer och metodutveckling Individsamverkansteamen får anses vara grunden för Samordningsförbundets rehabiliteringsarbete. Genom att alla huvudmän samverkar sker en effektiv utredning och bedömning av inremitterade individer samt adekvata insatser för dessa. Individerna som teamen träffar har ofta haft svårigheter att bli utredda/bedömda då deras problembild ofta är diffus och komplex. En viktig metod som teamen arbetar efter är att noggrant kartlägga och sammanställa de insatser som tidigare är gjorda, och utifrån dessa hitta en gemensam strategi för det fortsatta arbetet genom att lyfta fram de delar som fungerat för att tillsammans med den enskilde hitta en konkret lösning på aktuell situation. Denna metod förväntas leda till högre andel egen försörjning och rätt försörjning för den enskilde. En viktig konsekvens med denna arbetsform är att individen slipper vara budbärare mellan myndigheterna. Teamen ska ses som ett team med placering i fyra kommuner. Därför hålls 1-2 gånger/termin gemensamma utvecklingsdagar där arbetet i teamen diskuteras. Under 2007 har tre utvecklingsdagar genomförts. För att rätt målgrupp ska remitteras in kommer under 2008 en gemensam remissgrupp att initieras, för att kunna sätta upp kriterier för vad som krävs för att komma till teamen och för att få resultatredovisningen likvärdig. Ett team har under hösten påbörjat handledning och menar att detta har lett till en utveckling av teamet. Övriga team letar efter handledare. Totalt bemannas teamen med 4,6 tjänster bestående av arbetsförmedlare, handläggare från försäkringskassan, socialsekreterare, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog. Resultat Alla fyra förbundsmedlemmar remitterar till teamen. Under 2007 har 182 ärenden varit aktuella hos de fyra teamen. Av dessa är 98 nya för året, 63 överflyttade från 2006 och 21 ärenden kvar sedan Av de inremitterade uppbär 54 % av deltagarna försörjningsstöd från kommunen, 30 % ersättning från försäkringskassan och 16 % uppbär ersättning från arbetsförmedlingen vid start. Under året har 77 ärenden avslutats. Av dessa har 22 % gått ut i arbete, 8 % har påbörjat studier och vidare har 5 % förts över som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen. Detta betyder att dessa totalt 35 % har flyttats till egen försörjning eller avslutats med större förutsättningar till egen försörjning. Ytterligare 6 % har flyttats till annan samverkansaktivitet, ex Rehabiliteringsträdgård på Gunnebo Slott eller samverkan enligt handlingsplan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Så stor andel som 46 % har bedömts sakna arbetsförmåga i dagsläget. Detta har teamen bedömt efter arbetsförmågebedömning, praktik och/eller medicinskt utlåtande. Att målet med egen försörjning inte uppnås utan att det istället utgår en sjukersättning till den enskilde kan även ses som ett lyckat resultat. Individen får bekräftelse på att denne saknar arbetsförmåga i dagsläget, uppbär rätt ersättning och kan koncentrera sig på sin rehabilitering istället för jakten på arbete. Handläggaren friläggs tid att istället arbeta med dem som har en potential att komma ut i arbete eller studier. Resterande 13 % har flyttat, ej avhörts eller avslutats av annan anledning. En individ är i genomsnitt inskriven i 12 månader. 3

4 Styrelsen har påpekat vikten av att rätt målgrupp remitteras till teamen, dvs. de individer som bedöms kunna uppnå arbetsförmåga med samordnade rehabiliterande insatser. Metoderna förväntas förfinas ytterligare med utgångspunkt av att deltagare med rätt kriterier remitteras in till teamen genom den remissgrupp som kommer att initieras under Då målgruppen är individer med komplex problematik, som har behov av flera myndighetskontakter kommer det dock med största sannolikhet att remitteras in personer där teamen efter kartläggning kommer att bedöma att arbetsförmåga i dagsläget saknas. Ambitionen är dock att denna andel skall minska och remissgruppen kan stötta teamen i att endast ta emot de ärenden där den enskilda myndighetens resurser ensamt inte är tillräckliga. Individsamverkansteamen 2007 T k r Budget Personal/Aktivitetsansvarig Övrigt, kompetensutveckling, arbetsverktyg Totalt AKTIV Från den 1 januari 2007 finns i Samordningsförbundets regi verksamheten AKTIV i samtliga av förbundets fyra kommuner. Regionen är verksamhetsägare. Verksamheten består av introduktionssamtal, fysisk träning i form av ett individuellt träningsprogram under 6 veckor, samt 2 föreläsningar om stresshantering och träningsfysiologi. Sjukgymnaster ansvarar för samtliga delar. Vetenskapliga studier visar att fysisk aktivitet har god effekt både på den fysiska och psykiska hälsan. Syftet med AKTIV är att personer med hjälp av fysisk aktivitet skall förbättra sin hälsa och arbetsförmåga. AKTIV kan användas som en första insats på vägen tillbaka till arbete och som en förträning inför fortsatt arbetsrehabilitering. Kriterier för deltagande är att personen bedöms kunna ta till sig fysisk aktivitet och delta i denna träning och på så sätt korta/undvika sjukskrivning framgent, återfå/öka sin arbetsförmåga och på sikt kunna ta större eget ansvar för sin hälsa. 4

5 Resultat Under 2007 har 352 individer deltagit i AKTIV. Vården hänvisar 48 % av deltagarna, försäkringskassan 22 %, kommunerna 16 %, arbetsförmedlingen 10 % och andra samverkansaktiviteter 4 %. Under hösten har två möten med linjechefer hållits, ett för försäkringskassan och ett för kommunerna. Syftet var att hitta implementeringsmetoder av verksamheten in i ordinarie arbetsmetoder/organisationer. Då resultaten visar på tydligt förbättrad hälsa och tydligt ökad arbetsförmåga hos deltagarna har styrelsen poängterat att verksamheten skall kunna nyttjas av betydligt fler ur målgruppen. På frågan om hur deltagarna vill betygssätta verksamheten på en skala om 1-10 där 10 är mycket bra får verksamheten medeltalet 8,5. På frågan om hur deras livssituation påverkats är siffran 7,4 där 10 är förbättrats mycket. 82 % av deltagarna är i åldern år och två tredjedelar av deltagarna är kvinnor. Psykisk ohälsa dominerar som huvudproblematik hos dem som hänvisas till verksamheten. 79 % av de som påbörjar AKTIV fullföljer den. Detta får anses vara en mycket positiv siffra då många av dem aldrig tidigare tränat, många mår psykiskt mycket dåligt och är starkt medicinskt belastade. Huvuddelen av deltagarna upplever att de snabbt upplever en förbättring av sin psykiska hälsa genom deltagandet, de beskriver även att de kan minska sin medicinering och att deras sömn förbättrats avsevärt, faktorer som är förutsättningar inför fortsatt arbetsrehablitering. Då den tid som kan avsättas för rehabilitering inom flera regelverk oftast är för kort är AKTIV en utmärkt förrehabilitering då verksamheten bland annat hjälper till att vända tillbaka dygnet för deltagaren, sätta struktur på vardagen och låta deltagaren på nytt befinna sig i ett sammanhang. Många av deltagarna säger att detta utöver den förbättrade hälsan har varit den stora behållningen. Nästa steg på rehabiliteringstrappan blir då lättare att ta. AKTIV 2007 Personal och Lokalkostnader /Aktivitetsansvarig Informationsmaterial och övriga administrativa kostnader T k r B u d g e t Totalt

6 Rehabiliteringsträdgård på Gunnebo Slott Rehabiliteringsträdgård på Gunnebo Slott har utrymme för 12 deltagare samtidigt. Verksamheten utgår från vetenskapligt underbyggd kunskap om att vistelse och aktivitet i gröna miljöer har en läkande effekt. Verksamheten avser att vara starten på en arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med stressrelaterad ohälsa. Syftet är att hitta nya förhållningssätt, få fokus på egna resurser och ökad kunskap om sin livssituation. Mölndals Stad är verksamhetsägare. Arbetsformer och metodutveckling Trädgårdsrehabiliteringen leds av trädgårdsterapeut, socionom/samtalsterapeut och psykolog, totalt 2,25 tjänst. Remitterad person skall mentalt ha påbörjat sin väg tillbaka till arbetslivet när rehabiliteringen startar. Centrala delar i rehabiliteringen är praktiskt arbete i trädgården samt reflekterande samtal. Rehabiliteringen pågår under tolv veckor. Metodutveckling av verksamheten har lett till förbättrat remiss- och antagningsförfarande, bl.a. för att få rätt målgrupp remitterad till verksamheten. Vidare har det tagits fram individuella handledda träningsplatser, som vid behov kan erbjudas som en fortsättning efter gruppverksamhetens tolv veckor. Fokus ligger på att deltagaren skall kunna fortsätta i aktiva åtgärder för en återgång till arbetslivet efter avslutad rehabiliteringsperiod. Vid ett tillfälle i november och ett i december har det hållits informationsträffar på Gunnebo om verksamheten. Sammanlagt har ca 40 vårdgivare/handläggare tagit del av informationen. Ytterligare informationsträffar är planerade under våren Resultat Under 2007 har 32 individer varit aktuella i verksamheten. Vid start har 80 % av deltagarna ersättning från försäkringskassan, 12 % har arbetslöshetsersättning och 8 % försörjningsstöd från kommunen. Den geografiska fördelningen mellan kommunerna visar att Mölndal står för 65 % av remisserna. Övriga procent lika fördelat mellan kommunerna. Under 2007 har 25 deltagare avslutats. Av dessa har 50 % gått till arbete, 8 % till utbildning och 4 % har kunnat stå som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen efter avslut. Detta innebär att totalt 62 % av deltagarna har förflyttats till egen försörjning eller beretts större förutsättningar att uppnå detta. Av de övriga har 15 % gått vidare till annan samverkansverksamhet och 19 % har bedömts ej ha arbetsförmåga i dagsläget. De återstående 4 % har avslutats av annan anledning exempelvis flyttat från kommunen. Lägre utfall än budgeterat beror på att samordningsförbundet inte började finansiera verksamheten förrän vid andra kvartalet Rehabiliteringsträdgård på Gunnebo Slott Personal/Material /tjänster Samordnare/Aktivitetsansvarig/Övrigt Totalt T k r B u d g e t 6

7 Balder Balder, förbundets verksamhet för unga vuxna i åldern år med psykisk ohälsa, som behöver stöttning ut mot arbetsmarknaden, har nu kommit igång. Under oktober- december kom ca 55 remisser in och flertalet av dessa individer påbörjade deltagande i verksamheten AKTIV. AKTIV användes som förrehabilitering då många har vänt på dygnet, på nytt behöver få struktur på vardagen samt bedömdes behöva fysisk träning. Vid årsskiftet var ca 25 individer bedömda som klara för start med jobbcoachning, antingen i grupp eller individuellt och för flera kommer coachningen att kombineras med korttidsterapi. Syftet med Balder är att deltagarna ska erhålla arbete eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete alternativt börja studera. Det ursprungliga upplägget har anpassats efter de individer som har remitterats in. Det stora flertalet av de inremitterade har ett stort behov av stöd för att komma ut i arbete och p.g.a. detta har arbetstiden för Balders terapeut utökats utifrån vad som initialt planerats. Åldern för målgruppen var ursprungligen år, men p.g.a. behovet i de yngre åldrarna ändrades åldersspannet till år. Balder bemannas totalt med 3,95 tjänster fördelat på fyra jobbcoacher, en Lukasterapeut, en psykolog samt en aktivitetsansvarig, dock ingen på heltid. Balder kommer att ha en volym på ca 40 individer samtidigt. Det är i dagsläget mycket svårt att planera årsvolymen då takten på utflöde ännu inte är känt. Arbetsförmedlingen är verksamhetsägare. Arbetsformer och metodutveckling Balder består av en verksamhet med två aktivitetsinriktningar, som båda inleds med ett samtal med psykologen. Där påbörjas den kartläggning som ligger till grund för vilka insatser som sätts in. Individen slussas till en jobbcoach och erbjuds jobbcoachning antingen i grupp eller individuellt. Vuxenutbildningen är nära knuten till Balder eftersom flera i målgruppen saknar fullständigt gymnasiebetyg och är i behov av studie- och yrkesvägledning samt individuellt anpassad studiegång. För att följa utvecklingen och anpassa verksamheten kommer samtliga medarbetare i Balder att träffas en gång/månad. Medarbetarna i Balder kommer under året att erhålla extern handledning. Arbetslinjen gäller i Balder, men då det är sannolikt att en del av de inremitterade individerna kommer att bedömas i dagsläget sakna arbetsförmåga, kommer dessa individer att ges stöd och erbjudas fortsatt kontakt med Balder till dess att en ny kontakt tar vid, ex inom psykiatri eller missbruksvård. 7

8 Resultat I samband med att remitterad deltagare träffar psykologen vid första tillfället fyller denne i en självskattningsskala avseende psykisk och fysisk välbefinnande. 35 deltagare har fyllt i denna och på frågan avseende psykisk välbefinnande är medeltalet 4,2 på en skala mellan 1-9 där 1 är känner psykisk obalans och där 9 är känner psykisk välmående och på frågan om fysisk välbefinnande är medeltalet 4,5 där 1 är känner fysisk trötthet och där 9 är känner fysiskt välmående. Lägre utfall än budgeterat beror på att verksamheten med jobbcoachning inte kommer att starta förrän januari Balder Aktivitetsansvarig, personal, material T k r B u d g e t Totalt

9 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT Uppföljning av verksamhet och projekt Nettokostnad och finansnetto Utfall Avvikelse Prognos Aktuell i tkr per område jandec jan-dec helår budget Helår 2007 Politisk organisation Information/Utveckling AKTIV AKTIV Mölndal AKTIV Partille AKTIV Härryda AKTIV Lerum Individsamverkansteamet Individsamverkansteamet Mölndal Individsamverkansteamet Partille Individsamverkansteamet Härryda Individsamverkansteamet Lerum Rehabiliteringsträdgård Gunnebo Kompetensutveckling Uppföljning/Utvärdering Balder FK på VÅRDCENTRAL Gemensamt Totalt

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2013 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2013 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2013 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 INLEDNING

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås. Charlotte Axelsson 2014-09-17 Dnr: 2014/

Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås. Charlotte Axelsson 2014-09-17 Dnr: 2014/ Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSA KOMMUN ARBETSFÖRMEDLING REGION Charlotte Axelsson 2014-09-17 Dnr: 2014/ Samverkan är inte ett

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Charlotte Axelsson 2010-09-02 Dnr: 2010/

Charlotte Axelsson 2010-09-02 Dnr: 2010/ Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 2010-09-02 Dnr: 2010/ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för

Läs mer

NySatsa i Haninge. Ett projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete. genom individuell utveckling och vägledning

NySatsa i Haninge. Ett projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete. genom individuell utveckling och vägledning NySatsa i Haninge Ett projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete genom individuell utveckling och vägledning Ingrid Anderzén, Ann-Sophie Hansson Enheten för socialmedicin

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1(14) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2 Tid i aktivteter... 3 Unga med etableringssvårigheter... 4 Handläggarteam för unga vuxna i Kortedala Bergsjön... 4 Ungdomscentrum Angered... 4 Unga med

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Bilaga till Årsredovisning VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2014 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS

Bilaga till Årsredovisning VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2014 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Bilaga till Årsredovisning VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2014 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås. Charlotte Axelsson 2011-09-15 Dnr: 2011/

Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås. Charlotte Axelsson 2011-09-15 Dnr: 2011/ Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSA KOMMUN ARBETSFÖRMEDLING REGION Charlotte Axelsson 2011-09-15 Dnr: 2011/ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Grön rehabilitering. Pilotverksamhet på Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium

Grön rehabilitering. Pilotverksamhet på Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium Grön rehabilitering Pilotverksamhet på Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium Typ av sjukskrivningar 50% Mer än hälften av de som är sjukskrivna lider av långvarig

Läs mer

PåGång. Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet. PåGång. 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad.

PåGång. Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet. PåGång. 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet PåGång 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad.se PåGång Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 Post- och

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås. Charlotte Axelsson Dnr: 2012/

Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås. Charlotte Axelsson Dnr: 2012/ Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSA KOMMUN ARBETSFÖRMEDLING REGION Charlotte Axelsson 2012-09-11 Dnr: 2012/ Samverkan är inte ett

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

FINSAM GÖR SKILLNAD!

FINSAM GÖR SKILLNAD! Finansiell samordning av rehabilitering för boende i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd Frukostmöte 161125 FINSAM GÖR SKILLNAD! Välkommen! Upplägg idag Arbetsmarknadsläget Kort om Finsam, resultat Enter

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Tidig och samordnad rehabilitering Årsrapport 2009

Tidig och samordnad rehabilitering Årsrapport 2009 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Tidig och samordnad rehabilitering Årsrapport 2009 1. VERKSAMHETENS UPPDRAG

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhets- och budgetplan 2007 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Samordningsförbundet Inledning s samordningsförbund bildades 1 januari 2007 och är bildat av Mariestads kommun, Töreboda

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012 . Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 202 Ansvarig för insatsen: Utvecklingscenter Dals-Ed, AME Bengtsfors /Ifo Bengtsfors Utvecklingscenter Åmål Budget

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Grön förrehabilitering Landstinget Dalarna i samarbete med Samordningsförbundet Finsam-Falun

Grön förrehabilitering Landstinget Dalarna i samarbete med Samordningsförbundet Finsam-Falun Grön förrehabilitering Landstinget Dalarna i samarbete med Samordningsförbundet Finsam-Falun Avdelning för hälsofrämjande 2014-09-02 Bärande idé För grön förrehabilitering Naturen som hälsoresurs Naturmiljöers

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Processtyrningsmodell FAROS

Processtyrningsmodell FAROS Processtyrningsmodell FAROS P R E - S A M V E R K A N SAMVER KAN 1 Behovsbedömning Rehab. utredning Ärende förbereds för samverkan 2 Beredning AF-FK gemensam bedömning av AR 3 Behovsanalys 4 Introduktion

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Individ med ekonomiskt bistånd uppger/eller kan inte delta i planerade aktiviteter helt/delvis på grund av sjukdom* 1 Numreringen i flödesschemat följer inte någon

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 28 September 2017 Anette Svenningsson VAD GÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN? Vilka sökande jobbar vi med? Etableringen vad är det? Matcha Rehabilitera Samverkan Skyddad anställning/anpassade

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping 1. Sammanfattning Denna rapport innehåller en form av samhällsekonomisk analys av kostnader för och intäkter från de två projekt

Läs mer

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson 2010-09-17 Dnr: 0017/10 Ärende nr. 9 Yttrande över utredningen:

Läs mer