Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

2 SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning 9 Mänskliga rättigheter och demokrati 11 FN-rörelsen globalt 13 Den svenska FN-rörelsen 15 Skolverksamhet 17 Insamling 18 Årsredovisning 20 Design/produktion: Tomorro AB. Omslagsbild: Linn Livijn Wexell. Om omslagsbilden: Felicia Giertta är medlem i FN-förbundet och var en av funktionärerna när FN-familjen i Sverige åtta organisationer med FN-anknytning på FN-dagen 2012 arrangerade en gemensam aktivitet på Stockholms Central. Temat för aktiviteten var FN:s millenniemål.

3 verksamhetsberättelse 2012 Tillsammans för en bättre värld 2012 blev ett år som tydligt belyser FN:s möjligheter, svårigheter och utmaningar. FN hindrades under året fortsatt att agera mer aktivt i kriget i Syrien och i Europa växte sig främlingsfientligheten allt starkare. Samtidigt pågick diskussioner, världen över, om de nya mål som ska ta vid då de framgångsrika millennie målen löper ut Frågor som dessa genomsyrar Svenska FNförbundets arbete och vi arbetar målmedvetet för att ge vårt bidrag till de små steg som leder till en bättre värld. Det har skett genom insatser inom våra tre sakområden fred och säkerhet, utveckling och fattigdomsbekämpning samt mänskliga rättigheter, genom utbildning, information och stärkande av den egna organisationen samt genom fortsatta satsningar på kampanj- och insamlingsarbete. Vårt utbildningsprogram är omfattande och inkluderar grundkurser om FN, fortsättningskurser om olika FN-frågor samt studieresor till Genève och New York. Som insamlingsorganisation är Svenska FNförbundet fortfarande en ung aktör. Under 2012 har vi dock gjort stora framsteg och samlade under året in ca 3,6 miljoner kronor till utvalda FN-projekt. FN:s humanitära hjälparbete hotas ständigt av resursbrist och de olika FN-organen och -programmen är beroende av bidrag från regeringar, organisationer, företag och enskilda för att kunna bedriva sin verksamhet. Svenska FN-förbundets insamlingsverksamhet kanaliserar medel både till FN:s långsiktiga projekt och till katastrofinsatser. Vårt insamlingsarbete har vuxit undan för undan och framstegen under 2012 kunde uppnås tack vare goda samarbeten med näringslivet, stöd från FN-rörelsen runt om i landet samt ökad synlighet hos den svenska allmänheten. Vi har en livaktig lokal rörelse bestående av FN-föreningar, FN-distrikt och FN-skolor som engagerar människor över hela landet i ideellt arbete inom våra tre sakområden. Inte minst är de verksamma inom ramen för våra tre långsiktiga kampanjer: Röj-en-mina (mot minor och klustervapen), Skolmat blir kunskap (för barns rätt till utveckling och utbildning) samt Flicka (för flickors rättigheter). På området fred och säkerhet har förbundet under ett antal år drivit frågan om FNprincipen skyldighet att skydda och behovet av fler svenska FN-soldater. Allt fler har under året fått upp ögonen för en krympande svensk utlandsstyrka och att Sverige i praktiken har upphört att bidra med trupp till FN-ledda militära fredsinsatser. Under året har såväl enskilda riksdagsledamöter som ledarskribenter och debattörer uppmärksammat avsaknaden av svenska FN-soldater. Som ett resultat har också röster höjts för en omprioritering när det gäller hur utlandsstyrkan används. Svenska FN-förbundet har under året fortsatt att uppmärksamma utvecklings- och hållbarhetsfrågorna. Förbundsledningen deltog i Riomötet om hållbar utveckling i juni och erfarenheterna därifrån har använts i opinionsbildningsarbetet och i kontakterna med Sveriges regering. För att sprida kunskap om utvecklingsfrågor har förbundet utsett och utbildat ett 20-tal unga millenniemålsambassadörer som gör viktiga utbildnings- och informationsinsatser över hela landet. 3

4 SVENSKA FN-FÖRBUNDET Vid flera tillfällen under 2012 har FN-förbundet samordnat gemensamma aktiviteter med övriga FN-relaterade organisationer i Sverige och då lyft frågan om millenniemålen och den nya globala utvecklingsagendan ( post-2015 ). Under 2012 lanserade även FN-förbundet tillsammans med Gunilla Carlsson UNFPA:s rapport State of the World Population. Ett nytt projekt inom utvecklingsområdet är vår kampanj Världskoll. Det är en interaktiv webbplats där skolungdomar och andra intresserade på ett lättillgängligt sätt får fakta om utvecklingen i världen och om det multilaterala samarbetets resultat. Under 2012 har webbplatsen utvecklats till en välmatad faktabank med mängder av artiklar, videoklipp och olika funktioner. Världskoll.se hade över unika besökare under 2012 och en lärarhandledning har tagits fram och specialbeställts av över 800 lärare. På området mänskliga rättigheter har FN-förbundet under året försökt påverka den fortsatta utvecklingen av FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet). Vi har också framfört krav på att Sverige bör inrätta en nationell och oberoende svensk MR-kommission enligt FN:s Parisprinciper. Under året har det också hållits utbildningar för lärare i mänskliga rättigheter, samt ett nationellt FN-rollspel för ungdomar med tema mänskliga rättigheter. För att söka motverka främlingsfientlighet har FN-förbundet tagit fram ett utbildningsmaterial om fördomar, Förutfattat, riktat mot ungdomar. FN-förbundet deltar i samhällsdebatten men skapar också arenor för debatt om FN och globala frågor. De seminarier som vi arrangerar i samband med FN-dagen och öppnandet av FN:s generalförsamling är mötesplatser där regering, myndigheter, experter och allmänhet får tillfälle att utbyta erfarenheter och ståndpunkter. FN-förbundets välbesökta seminarium inför FN-dagen 2012 ägnades åt konflikten i Syrien. Vid ett annat seminarium inbjöd vi de till FN-förbundet anslutna riksorganisationerna att träffa Jan Eliasson inför dennes uppdrag som ny vice general sekreterare i FN. Vart tredje år sammanträder FN-förbundets högsta beslutande organ, kongressen, och i juni 2012 genomfördes den i Jönköping. Ett av kongressens beslut var att förbundets ordförande ska heltidsarvoderas. Syftet är att ordföranden i större utsträckning ska få möjlighet att resa i landet, möta den lokala FN-rörelsen och medverka i offentliga sammanhang och media. En rad inspirationsmöten kommer att hållas för FN-rörelsen och en rundresa till universitet och högskolor har inletts. Med stöd av lokala FN-föreningar och genom medverkan i lokala medier skapas ytterligare en arena för FN-debatt och medlemsrekrytering. FN och globala frågor berör unga i allt högre grad. Därför är skolor och ungdomar viktiga målgrupper för Svenska FN-förbundet. Vårt koncept certifierad FN-skola har stärkts ytterligare under året och antalet FN-skolor är nu uppe i 36. Genom konceptet kan gymnasieskolor som vill ha en internationell profil i samarbete med FN-förbundet certifieras till FN-skola var också året då vi för första gången arrangerade ett nationellt FN-rollspel, SweMUN. Under 2012 startades också flera nya lokala ungdomssektioner och en rad aktiviteter genomfördes för att stärka ungas engagemang och uppmuntra till egna initiativ och aktiviteter. En del av ungdomsverksamheten är en särskild referensgrupp av unga medlemmar som kontinuerligt engageras för att ge sitt perspektiv på FN-förbundets verksamhet. Förbundet har fortsatt att utveckla sitt kommunikationsarbete. Webbsidan kompletteras löpande med nya tematiska avdelningar och funktioner. Närvaron i sociala medier ger oss utöver nya möjligheter att synas och få våra budskap spridna också en möjlighet till dialog och interaktion med medlemmar och allmänhet. På Facebook har vi med fram- 4

5 verksamhetsberättelse 2012 gång spridit vår kampanj Flicka och särskilt vårt arbete för att stoppa barnäktenskap. På pressidan noteras att antalet publiceringar och omnämnanden i traditionella medier och på webben ökade med omkring 13 procent från ca till ca Under 2012 gav vår medlemstidning Världshorisont ut temanummer om skyldighet att skydda, Rio+20-mötet, FN:s fältarbete samt om folkmord. Tidningens roll är att föra ut FNförbundets frågor till medlemmar och andra läsare och dess teman utformas i syfte att bidra till målen i förbundets verksamhetsplan. Samtidigt ger tidningen medlemskapet i FNförbundet ett konkret värde och bidrar till att stärka FN-rörelsen och skapa engagemang för våra frågor och kampanjer. Vi ser tillbaka på ett år då vi, med utgångspunkt i de frågor vi fastlagt i vår verksamhetsplan, har uppnått många goda resultat. Det hade inte varit möjligt utan våra medlemmar och givare. Tack för ert engagemang! När vi tillsammans är många som driver på i rätt riktning i våra lokalföreningar, anslutna riksorganisationer, FN-skolor och systerförbund i andra länder skapar vi tillsammans en bättre värld. SVENSKA FN-FÖRBUNDET Aleksander Gabelic, ordförande SVENSKA FN-FÖRBUNDET Linda Nordin, generalsekreterare 5

6 SVENSKA FN-FÖRBUNDET Detta är FN-förbundet Svenska FN-förbundets historia går tillbaka till tiden för FN:s grundande. FN-stadgan inleds med orden Vi, de förenade nationernas folk... och idén om en folklig rörelse till stöd för den nya världsorganisationen hade starkt stöd runt om i världen. Redan 1946 bildades FN-förbundens världsfederation WFUNA (World Federation of United Nations Associations) och den svenska föreningen Mellanfolkligt samarbete för fred anslöt sig till federationen året efter ändrade föreningen namn till Svenska FN-förbundet. Idag har förbundet tusentals individuella medlemmar organiserade i ett hundratal FN-föreningar och 22 distrikt som bedriver verksamhet över hela landet. FN-förbundet är också en paraplyorganisation och omkring 90 riksorganisationer är anslutna till förbundet som ett uttryck för stöd för FN-tanken. Många lokala organisationer är också anslutna till FNföreningen på den egna orten. Högsta beslutande organ är kongressen som sammankallas vart tredje år. Däremellan leds arbetet av en styrelse med 21 ledamöter. Ordförande är Aleksander Gabelic från Linköping. I Stockholm finns ett kansli med ca 25 anställda under ledning av generalsekreterare Linda Nordin. FN-förbundets arbete är baserat på FN:s tre pelare : Fred, säkerhet och nedrustning Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning Mänskliga rättigheter och demokrati Utifrån dessa frågor arbetar FN-förbundet med utbildning och information, stöd till FN:s fältarbete, granskning, påverkansarbete och internationellt samarbete med andra FN-förbund. Läs mer på vår webbsida FN-förbundets styrelse fotograferad i augusti Ordförande: Aleksander Gabelic. Ordinarie ledamöter: Marianne Andersson, Vårgårda; Gabriel Bake, Jönköping; Lars Bengtsson, Enköping; Niklas Carlsson, Kalmar; Laila Naraghi Coggiola, Stockholm; Ursula Falkringe, Mariefred; Kiomars Heydar, Uddevalla; Roland Håkansson, Järna; Tanja Mitic; Linköping; Carina Nilsson, Solna; Viktor Olsson, Lund; Anette Garney, Luleå; Eric Knutson, Uppsala samt Ida Friedmann, personalrepresentant. Suppleanter: Annelie Börjesson, Västra Frölunda; Shila Rahy, Halmstad; Jan-Fredrik Wahlin, Lund; David Ekwueme, Ödeshög; Mats Sjögren, Listerby samt Helén Huledal, personalrepresentant. 6

7 verksamhetsberättelse 2012 Vision Vi i den svenska FN-rörelsen vill vara med och skapa en värld fri från krig och orättvisor, så som det står uttryckt i inledningen till FN:s stadga och i Millenniedeklarationen. Vi ska arbeta för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar. Uppdrag Svenska FN-förbundet verkar för att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för ett bättre och starkare FN. Riksorganisationer 2012 fanns det 89 anslutna riksorganisationer under FN-förbundets paraply: Akademikerförbundet (SSR) Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS) Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF) Centerkvinnorna CISV Sverige DHR, Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Diakonia Dianova ideell förening FATIMA unionen Finansförbundet Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS) Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) Foodfirst Information and Action Network (FIAN Sverige) Fredrika Bremer-Förbundet (FBF) Fredsbaskrarna Sverige Frälsningsarmén Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn (KHS) Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF) Green Cross Sweden Handikappförbundens samarbetsorgan Hyresgästföreningen, Riksförbundet Internationella Kvinnoförbundet (IKF) Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) IOGT-NTO Jusek Justitia et Pax KFUK-KFUM:s Riksförbund Kooperativa Förbundet (KF) Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Kvinnor för Fred (KFF) Kyrkans Akademikerförbund Liberala ungdomsförbundet (LUF) Lika Unika Lions Clubs International LO, Landsorganisationen i Sverige Lärarförbundet Medborgarskolan MyRight Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) Palestinagrupperna i Sverige (PGS) Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Riksbyggen Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) Riksförbundet Hem och Samhälle Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor (RIFFI) Riksförbundet Roma International Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK) Rädda Barnens Riksförbund Sensus studieförbund S-kvinnor Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Socionomer Utan Gränser Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS) Studieförbundet Vuxenskolan Svenska Bahá í-samfundet Svenska Esperantoförbundet Svenska folkhögskolans lärarförbund (SFHL) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svenska Frisksportförbundet Svenska Irankommittén Svenska Kommunalarbetareförbundet Svenska Kyrkan Svenska Kyrkans Unga Svenska missionsrådet (SMR) Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) Svenska Målareförbundet Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) Svenska Scoutrådet Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) Sveriges Blåbandsförbund (SBF) Sveriges Blåbandsungdom (SBU) Sveriges Civilförsvarsförbund Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) Sveriges Riksidrottsförbund (RF) Sveriges Skolledarförbund Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) Sverigeunionen av Soroptimist International Synskadades Riksförbund (SRF) Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF) Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) UN Women Sverige Ung Vänster Unga Örnars Riksförbund Verdandi Vision Visita Vårdförbundet Vännernas samfund i Sverige, kväkarna 7

8 SVENSKA FN-FÖRBUNDET Fred, säkerhet och nedrustning Svenska FN-förbundet flyttade under 2012 fram debattpositionerna när det gäller bidrag till FN:s fredsbevarande insatser. Vi bidrog också till åtgärder mot användning av inhumana vapen. Den svåra konflikten i Syrien lade samtidigt sordin över möjligheterna att förmå världssamfundet att ta sin skyldighet att skydda civila på fullt allvar. Inom FN-pelaren fred, säkerhet och nedrustning har FN-förbundet valt principen om skyldighet att skydda som s k fokusfråga. Vår infallsvinkel är ofta knuten till de svårare situationerna, som när FN i Rwanda och på Balkan på 1990-talet misslyckades med att skydda utsatta människor från massiva och storskaliga massakrer. Vårt mål är att förändra och påverka implementeringen av de principer som togs fram inför FNtoppmötet 2005, principer som gör det glasklart att omvärlden, genom FN, har en skyldighet att skydda civila från folkmord, brott mot mänskligheten, etnisk rensning och krigsförbrytelser genomförde FN sina två första militära interventioner i linje med skyldighet att skydda. Det gällde dels mandatet för en insats i Elfenbenskusten, dels den storskaliga interventionen mot Libyens diktator Khadaffi. I kölvattnet av dessa aktioner märktes under 2011 och 2012 ett tydligt motstånd från de permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna Ryssland och Kina mot den nya FN-principen. Ett problem kopplat till skyldighet att skydda är att FN alltjämt kan lamslås genom de permanenta säkerhetsrådsmedlemmarnas vetorätt. I vår argumentation i fråga om konflikten i Syrien förde vi därför under 2012 fram förslag om att vetorätten borde kringgås genom att hänvisa frågan från säkerhetsrådet till FN:s generalförsamling. Detta är i teorin möjligt i enlighet med förfarandet Uniting for peace som infördes på 1950-talet. I praktiken har dock världens länder haft svårt att enas om att använda denna möjlighet, något som vi i FN-förbundet vill förändra. När FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon 2009 omnämnde möjligheten i en rapport om skyldighet att skydda var vi därför mycket positiva till detta. I en ny rapport 2012 noterade vi dock att FN-chefen, förmodligen p g a hänsyn till Rysslands och Kinas motstånd, valt ett försiktigare språkbruk. Vi kritiserade detta och uppmärksammade såväl diplomater i vårt närområde som folkrörelser globalt på förändringen. Andra konflikter där vi krävde ett mer resolut ingripande av omvärlden under 2012 var den i östra Kongo, där FN tyvärr vek undan för rebeller som till och med tilläts inta städer, samt konflikten i Mali, där FN agerade saktfärdigt. Inom vår globala rörelse WFUNA (World Federation of United Nations Associations) argumenterade vi för principen om skyldighet att skydda och resolutioner i frågan antogs vid WFUNA:s plenarmöte i november. Vi försökte också direkt påverka våra systerorganisationer i Ryssland och Kina, vars positioner enligt vår mening är alltför lika de som intas av de egna ländernas utrikesdepartement. I linje med målet i vår verksamhetsplan om att stärka det svenska stödet till FN:s fredsarbete arbetar Svenska FN-förbundet aktivt för att västländer, som Sverige, åter ska erbjuda sig att ge truppbidrag till internationella insatser ledda av FN. Sedan 1990-talets mitt har västländer nämligen i hög grad valt bort FN-ledda insatser, till förmån för t ex Nato- eller EU-ledda insatser, och därmed har FN gått miste om en viktig källa till kompetens och resurser. För svenskt vidkommande har FN-förbundet varit en ledande röst för att förändra detta faktum. Under 2012 syntes tydliga resultat i frågan då försvarsminister Karin Enström på vår direkta fråga slog fast att det finns goda skäl att överväga frågan och även sa att jag har den ambitionen att vi ska öka. Mot slutet av 2012 gjorde också ÖB Sverker Göranson sitt första besök i FN-högkvarteret, en händelse som vi i FN-förbundet gärna tolkar som att vi närmar oss åtminstone delsegrar i sakfrågan och att fler svenska och västeuropeiska soldater snart syns även under FN-flagg. När det gäller vårt arbete mot inhumana vapen vill vi lyfta fram att vi inom kampanjen Röj-en-mina under 2012 bedrev insamling från företag och privatpersoner för att kunna stödja minröjning i Kambodja 8

9 verksamhetsberättelse 2012 som genomförs av CMAC, Cambodian Mine Action Service. Fem minfält, omfattande sammanlagt över kvadratmeter i byarna Ta Mang och Kaoh Snuol, röjdes under året tack vare FN-förbundets insamling samt ett projektbidrag från Postkodstiftelsen. Ett annat inhumant vapensystem, såsom området definieras i vår verksamhetsplan, är kärnvapnen. Kärnvapennedrustning var därför temat på ett seminarium på Säkerhetspolitiskt sommartorg (se nedan) där vi också höll seminarium om ett internationellt vapenhandelsavtal, en fråga som vår kongress också lyfte in på vår framtida agenda under året. Vi uppmärksammade också att Syrien använder inhumana vapen, personminor och klustervapen, i striderna. Säkerhetspolitiskt Sommartorg arrangerade vi för femte året i rad under Almedalsveckan tillsammans med andra aktörer med säkerhetspolitiskt intresse. Vi lyfte bl a fram skyldighet att skydda, kopplingen mellan säkerhet och bistånd, kärnvapennedrustning och begränsning av internationell vapenhandel. Säkerhetspolitiskt Sommartorg har utvecklats till en viktig plattform för FN-förbundet för att engagera opinionsbildare och beslutsfattare i ett offentligt samtal om vår syn i olika säkerhetspolitiska frågor. Sommartorget fyller också en viktig funktion genom att det lyfter de internationella och säkerhetspolitiska frågorna under Almedalsveckan var #sommartorg den fjärde mest twittrade hashtagen under veckan. Utöver de som åhörde seminarierna live på plats sågs dessa också via webben av mångfalt fler personer. Vid firandet av FN-dagen i Stockholm i oktober ägnade vi vårt seminarium åt konflikten i Syrien. Vi engagerade en panel bestående av en folkrättsexpert, en FN-observatör samt företrädare för den syriska oppositionen och det svenska utrikesdepartementet. Seminariet var ett av många tillfällen under året då vi lyfte fram Syrien och kopplade detta till vårt tematiska arbete för principen skyldighet att skydda. Medlemstidningen Världshorisont har spridit kännedom om sakfrågor inom området till medlems- och läsekretsen. Ett temanummer kring skyldighet att skydda och ett dito om folkmord gavs ut under Tillsammans med våra ABC-kurser utgör Världshorisont en viktig kanal för att uppnå måluppfyllelse i förhållande till vår verksamhetsplan när det gäller målgrupper som medlemmar, ungdomar och skolor. Vi uppvaktade politiker av olika slag och på olika nivåer för att föra fram våra åsikter. Ett exempel är vår uppvaktning av den under 2012 nytillträdda försvarsministern Karin Enström som senare under året också var huvudtalare på FN-dagsseminariet. Utges av Svenska FN-förbundet 1/2012 Ban Ki-moon bättre än sitt rykte Sidan 18 Hårdare tryck krävs mot Marocko sidan 21 Avgörande test för skyldigheten att skydda Tio år med ICC sidan 9 Rwanda på väg mot försoning sidan 10 Margot Wallström Årets FN-vän sidan 18 Utges av Svenska FN-förbundet Aldrig mer folkmord! 4/2012 Utveckling och fattigdomsbekämpning Under 2012 stod frågan om hållbar utveckling och post-2015-agendan högt på Svenska FN-förbundets dagordning. Förbundet var aktivt i processen inför FNkonferensen om hållbar utveckling i Rio i juni och förde fram åsikter i olika frågor. Vår nya kampanj Världskoll växte och konsoliderades under året. Inom FN-pelaren utveckling och fattigdomsbekämpning har FN-förbundet valt millenniemålen och de nya globala hållbarhetsmålen som vårt fokusområde. De nya målen (Sustainable Development Goals) kommer att ersätta millenniemålen när dessa når deadline Vårt arbete med millenniemålen har intensifierats nu när de går in i sitt avslutande skede. Arbetet med den nya globala utvecklingsagendan efter 2015 ( post-2015 ) kommer att genomsyra det multilaterala utvecklingsarbetet åren framöver. FN-förbundet vill fortsätta att påverka agendan både nationellt och internationellt. Som ett naturligt steg i detta har vi fördjupat samarbetet med FN-familjen i Sverige (åtta organisationer med FN-anknytning). Vi ingår även i styrgruppen för Beyond 2015 som Concord Sverige samordnar och vi samverkar med Landsrådet för 9

10 SVENSKA FN-FÖRBUNDET Foto: Linn Livijn Wexell Foto: Linn Livijn Wexell Sveriges Ungdomsorganisationer inom ramen för LSU:s uppdrag att uppmuntra ungdomsorganisationer att medverka i processen med post-2015-agendan. Internationellt samverkar vi med FN-förbundens världsfederation WFUNA i dessa frågor. I vårt arbete väjer vi inte för de utmaningar FN står inför, snarare tvärtom: vi lyfter fram dem för att diskutera orsaker och lösningar. I arbetet med millenniemålen försöker FN-förbundet alltid att lyfta fram människorna bakom siffrorna. Förvisso mäts målen kvantitativt med hjälp av data, men det är den förbättrade livskvaliteten för berörda människor som har betydelse. I den förändringsprocessen spelar Sveriges bidrag till det multilaterala utvecklingssamarbetet en stor roll. FN-förbundet menar att Sveriges bistånd inte bör urholkas mer och att det ska bidra till hållbar utveckling, inklusive fattigdomsutrotning, och att millenniemålen nås. I vårt arbete med millenniemålen tar vi också upp våra kampanjer Skolmat blir kunskap och Flicka som båda bidrar till uppfyllandet av flera millenniemål. När vi diskuterar millenniemålen i olika sammanhang kommer betydelsen av utbildning alltid upp. När ett barn får utbildning påverkar detta inte bara den berörda individen och dennes familj, utan också utvecklingen i hela samhället. Vår skolmatskampanj bidrar till att barn i fattiga länder får gratis skolmat vilket gör att fler kommer till skolan och inlärningen förbättras. FN-förbundet välkomnar den svenska regeringens fokus på millenniemål 5, ett mål som vi lyfter inom ramen för Flicka-kampanjen. FN-förbundets arbete med millenniemålen syftar till att öka kännedomen, kunskapen och engagemanget kring millenniemålen, det multilaterala samarbetets betydelse och FN:s roll i arbetet med att nå målen. Vidare granskar vi Sveriges multilaterala utvecklingssamarbete och påverkar det i en riktning som ännu tydligare stärker insatserna för millenniemålen. Våren 2012 rekryterade vi en ny kull millenniemålsambassadörer i åldern 18 till 26 år. Under hösten genomförde de olika aktiviteter lokalt på sina gymnasieskolor eller lärosäten, vanligtvis i samverkan med FN-föreningen på orten. Vi satte också millenniemålen i fokus på Bok & Bibliotek i Göteborg i september då vi tillsammans med den övriga FN-familjen manifesterade millenniemålen i en gemensam monter på Internationella torget. FN-familjen inbjöd också till en FN-frukost med panelsamtal om hållbarhetsmålen. Ett annat välbesökt programinslag var när FN-förbundets goodwillambassadör friidrottaren Carolina Klüft och handikappsimmaren David Lega samtalade om betydelsen av att sätta upp mål både inom idrotten och i det internationella utvecklingssamarbetet. Den 24 oktober samlades FN-familjen på nytt, denna gång för att högtidlighålla FN-dagen på Stockholms centralstation. En utställning om millenniemålen väckte många människors intresse, inte minst för att vi berättade om enskilda personer som fått ett bättre liv tack vare insatser gjorda av olika FN-organ. Besökarna fick lägga en röst i form av en boll i ett plaströr på det millenniemål som de ansåg viktigast. Detta ledde till många och, i en del fall, långa diskussioner mellan besökarna. I en speakers corner talade bl a biståndsminister Gunilla Carlsson om sitt stöd för millenniemålen. Kampanjen Skolmat blir kunskap syftar till att öka kunskapen om FN:s arbete för utveckling och minskad hunger och samtidigt bidra med pengar till FN:s livsmedelsprograms (WFP) arbete med gratis skolmat till över 20 miljoner barn i extrem fattigdom. Under 2012 genomfördes lokala aktiviteter av ett 20-tal FN-föreningar inom kampanjen. Ett exempel är Göteborgs FN-förening som engagerade 300 skolelever och ett 20-tal lärare genom en utställning, en föreläsning och ett projekt där eleverna ritade teckningar med rättigheter som sedan sammanställdes i en årskalender som såldes på skolans basar. En annan nyskapande aktivitet var FN-loppet i Stockholm i april. Loppet arrangerades av en gymnasieelev från en FNskola. 250 löpare sprang till förmån för Skolmat blir kunskap vilket genererade kronor till kampanjen. FN-förbundets medverkan på musikfestivalen Way out West i Göteborg var en av våra största aktiviteter under året. Festivalen har över besökare och FNförbundet och skolmatskampanjen presenterades på en central plats. Tio unga medlemmar från lokala FNföreningar var med som volontärer. Besökarna på festivalen bidrog till Skolmat blir kunskap när de handlade mat då varje såld måltid på festivalområdet inbringade en skolmåltid. Årets andra stora satsning inom skolmatskampanjen var GloBallCup, FN-förbundets fotbollscup, som för första gången hade Skolmat blir kunskap som sitt tema. I cupen spelade barn och ungdomar fotboll för en bättre värld och lokala företag sponsrade cupen med ett visst antal skolmåltider per mål. Dessutom fick barn, föräldrar och besökare lära sig mer om världen och om hur skolmat kan förändra den. Ett väl inarbetat koncept för Skolmat blir kunskap är också att FN-förbundet erbjuder restauranger en plus- 10

11 verksamhetsberättelse 2012 meny som deras gäster kan välja om de vill stödja kampanjen. Både stora och små restauranger bidrog på detta sätt under året. FN-förbundets andra stora kampanj på utvecklingsområdet är Världskoll. Bakgrunden till kampanjen är att många svenskar tror att tillståndet i världen är sämre än vad det faktiskt är och de har också en pessimistisk syn på framtiden. Världskoll är en informationssatsning som beskriver situationen i världen, framhåller positiva utvecklingsexempel och visar på resultatet av FN:s arbete. Navet i kampanjen är den interaktiva webbplatsen världskoll.se. I början av 2012 var världskoll.se nylanserad. Under året har den fyllts på med mängder av material i form av videoklipp och artiklar och uppdaterats med nya funktioner för att användare lättare ska kunna hitta det de söker. Dessutom hittar fler och fler besökare till sajten. En handledning för hur lärare kan arbeta med webbplatsen i undervisningssammanhang lanserades under året vilket har lett till att Världskoll har blivit ett populärt verktyg i skolmiljö. Genom olika aktiviteter inom projektet under 2012, som medverkan på mässor och andra events, fick unga såväl som vuxna svenskar en mer korrekt bild av utvecklingen i världen och av FN:s viktiga utvecklingsarbete. FN-förbundets årliga studieresa för svenska riksdagsledamöter gick 2012 till postkonfliktlandet Liberia. Syftet var att ledamöterna skulle lära sig mer om FN:s arbete i fält, fredsbyggande och reformerings initiativet Delivering as One. Liberias president, som gruppen träffade, är en av tre ordförande i FN:s högnivåpanel för den globala utvecklingsagendan efter 2015, i vilken även Sveriges biståndsminister ingår. Mänskliga rättigheter och demokrati Inom området mänskliga rättigheter valde Svenska FNförbundet att under 2012 särskilt uppmärksamma behovet av en oberoende nationell MR-kommission. Vi fortsatte även att sprida kunskap och engagemang om våra två fokusfrågor: rasism och etnisk diskrimi nering och stärkandet av FN:s MR-mekanismer. Samtidigt tog vårt arbete mot barn- och tvångs äktenskap ordentlig fart. Trots att Sverige vid upprepade tillfällen uppmanats av FN att inrätta en oberoende kommission för mänskliga rättigheter enligt FN:s Parisprinciper tycks frågan inte ha tagits på allvar av regeringen. Oberoende MRkommissioner finns i närmare 70 länder varav 17 EUländer. Vid Wienkonferensen 1993 beskrevs det nationella MR-arbetet som helt avgörande för en positiv utveckling på MR-området, med inrättandet av MRkommissioner som en viktig del. För att uppmärksamma frågan skrev FN-förbundet under året ett antal artiklar, varav vissa i samarbete med lokala FN-föreningar över hela landet. Flera seminarier arrangerades där opinionsbildare på området tillsammans med FN-förbundet förde fram behovet av en oberoende MR-kommission. Till MR-dagarna bjöd vi in FN:s chef för nationella MR-institutioner vid högkommissariens kontor, Gianni Magazzeni, som huvudtalare. Det finns en tydlig koppling mellan frågan om en oberoende MR-kommission och regeringens sätt att förhålla sig till de internationella MR-konventioner man åtagit sig att följa. Här fokuserar FN-förbundet framför allt på Sveriges efterlevnad av konventionen mot rasism, som granskas återkommande av FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève. Rasism och etnisk diskriminering har varit en av våra fokusfrågor sedan 11

12 SVENSKA FN-FÖRBUNDET Inom ramen för det så kallade MR-nätverket ett 50-tal frivilligorganisationer som samordnas av FN-förbundet tas parallellrapporter fram till FN:s övervakningskommittéer i samband med att Sverige granskas. Vid ett flertal tillfällen under 2012 framhöll FN-förbundet att en oberoende MR-kommission på ett väsentligt sätt skulle underlätta regeringens arbete med att följa internationella MR-konventioner. Parallellrapporter har lämnats till FN:s rasdiskrimineringskommitté 2004 och En rad aktiviteter ägde rum inför det planerade förhöret med Sverige under Vi arrangerade möten med Bengt Westerberg, regeringens särskilde utredare om rasism, liksom seminarier med Stockholmspolisens hatbrottsgrupp och ett särskilt dialogmöte om religionsfrihet och islamofobi med talare från MR-nätverkets organisationer. Granskningen av Sverige blev dock uppskjuten och FN-förbundets arbete fortsätter under Under året har ett särskilt utbildningsmaterial om fördomar, rasism och diskriminering riktat till gymnasieelever tagits fram. Materialet fick namnet Förutfattat och går ut på att eleverna genom frågesport, FN-rollspel och ett kortspel ges möjlighet att själva reflektera över begrepp som människosyn och mänskliga rättigheter. Materialet användes även under FN-förbundets ungdomsläger i syfte att ge deltagarna en möjlighet att fungera som vidareinformatörer för materialet. I samband med internationella dagen mot rasism den 21 mars fick Världshorisonts redaktör AnnaLena Andrews ta emot utmärkelsen Årets antirasist 2012 av Centrum mot rasism för ett temanummer om dessa frågor. FN-förbundets andra fokusfråga inom området mänskliga rättigheter handlar om behovet av att stärka FN:s arbete för mänskliga rättigheter. Med detta avses inte minst en effektivisering av de olika MR-mekanismer som finns inom FN-systemet, däribland MR-rådet, övervakningskommittéerna, MR-högkommissarien samt generalförsamlingens tredje utskott. Under året sammanställdes ett underlag till idéskriften FN behöver ett starkare svenskt stöd där dessa frågor lyftes fram. Även här är kopplingen till nationella MR-kommissioner tydlig, eftersom det verkliga MRarbetet måste ske på nationell nivå för att FN-systemet ska fungera. För att engagera FN-förbundets målgrupper i frågan om FN:s arbete för mänskliga rättigheter hölls ett antal utbildningar under året, däribland lärarkurser i mänskliga rättigheter i samarbete med Den Globala Skolan. FN-förbundet arrangerade även ett nationellt FN-rollspel med tema mänskliga rättigheter i Kristianstad. I oktober anordnades en studieresa till Genève, huvudstad för FN:s MR-arbete. En rad olika organisationer och kontor besöktes, däribland högkommissariens kontor för mänskliga rättigheter ( MRkontoret ). Flera av deltagarna var lärare, studenter och föreningsmedlemmar med möjlighet att sprida informationen vidare till elever, studenter och föreningsaktiva. På området mänskliga rättigheter har FN-förbundet vidare valt att driva en kampanj för flickors rättigheter. Under 2012 har vårt arbete med den nya kampanjen Flicka etablerats inom organisationen. Vi vill med kampanjen belysa och öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samtidigt samla in medel till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter. Arbetet sker i nära samverkan med FN:s befolkningsfond, UNFPA, och Kongos FN-förbund. Ett 30-tal FN-föreningar engagerade sig under året sig i kampanjen. Ett exempel är Lunds FN-förening som arrangerade filmvisning med efterföljande diskussion om barnäktenskap i anslutning till MR-dagen. Många föreningar har även visat FN-förbundets Flicka-utställning och i anslutning till det genomfört föreläsningar och andra arrangemang för att sprida kunskap i frågan. På musikfestivalen Way out West deltog FN-förbundet med en bröllopstunnel för att uppmärksamma besökarna på frågan om barnäktenskap. I tunneln fanns bilder och information och möjlighet att engagera sig i Flicka-kampanjen. För första gången någonsin firades den 11 oktober 2012 den internationella flickadagen som instiftats av FN. Dagen uppmärksammades av flera FN-föreningar i landet och på flera orter arrangerades manifestationer, föreläsningar och andra aktiviteter. Under 2012 har FN-förbundet vidare arbetat aktivt med den politiska processen som rör den svenska lagstiftningen om barnäktenskap. I maj när regeringens utredare Göran Lambertz presenterade sin utredning med förslag till förändringar i lagen arrangerade vi en pressfrukost med bl a Zinat Pirzadeh, komiker och författare som själv blev bortgift som 16-åring. Arbetet fortsatte sedan genom att FN-förbundet lämnade in ett remissyttrande gällande den kommande lagstiftningen där ett heltäckande skydd mot barnäktenskap förespråkas. Under året har också kampanjsidan Stoppa barnäktenskap på Facebook spridits alltmer. Vid årets slut hade sidan fått gillare, varav många är engagerade och aktiva på sidan. 12

13 verksamhetsberättelse 2012 FN-rörelsen globalt Svenska FN-förbundets internationella utvecklingssamarbete har under året bidragit till att sex av våra systerorganisationer inom FN-förbundens världs federation WFUNA har stärkts i sina roller som aktiva aktörer inom sina samhällen. Därigenom har vi bidragit till hållbar utveckling, försoning och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Kaukasien och flera afrikanska länder. Inom ramen för vårt internationella utvecklingssamarbete, finansierat av Sida via Forum Syd, har FNförbundet under 2012 avslutat två treåriga program. Det gäller Confidence Building Programme (i samarbete med vår partnerorganisation i DR Kongo och våra tre systerorganisationer i Södra Kaukasien) samt Millennium Development Goals Awareness Programme (i samarbete med FN-förbunden i Tanzania och Sydafrika). Under året har externa utvärderingar av programmen genomförts och vi har fått viktig information om hur vi tillsammans kan förbättra dem inför nästkommande programperiod. I Södra Kaukasien samarbetar vi med FN-förbunden i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Regionen har flera infekterade konflikter och vårt program går ut på att skapa försoning mellan olika etniska grupper och därigenom förebygga konflikt. Arbetet riktar sig till största delen till unga och handlar om deras roll i sina respektive samhällen och i den större regionen. Aktiviteterna har bidragit till att stärka dem och öka deras medvetenhet och förståelse. Resultatet har blivit ett ökat engagemang där de deltagande ungdomarna skapat egna nätverk och forum som fortsätter arbeta med att förebygga konflikter i regionen. När det gäller FN-förbundet i Georgien är det särskilt tydligt att organisationen har stärkt sin roll som aktör i det civila samhället. Man har också lyckats mycket väl med att skapa engagemang och ägandeskap bland målgrupperna. Ja, vi hade alla stereotypa föreställningar, vi hade en del om de andra och de andra hade en del om oss, men nu vet vi att vi är alla lika. Jag känner även att ung domar från andra länder inte är mycket annorlunda från oss, säger en ung deltagare från Georgien. I Demokratiska republiken Kongo har det kongolesiska FN-förbundet (UNA-DRC) under de senaste tre åren arbetat för att förebygga konflikter mellan olika etniska grupper. Genom att använda traditionella lokala förhandlingsmetoder har grupper som deltagit i programmet ökat förståelsen mellan sig vilket bidrar till att förebygga fortsatta konflikter. I Fizi uppstod konflikter mellan etniska grupper under kriget Vi har nu deltagit i FN-förbundets Peoples Forum med traditionella fredsmekanismer och tack vare UNA-DRC finns nu en fredlig samexistens och försoning mellan de två etniska grupperna i Fizi: Babembe och Banyamulenge, säger en byledare från Banyamulengegruppen. FN-förbundet i Kongo har också arbetat framgångsrikt med att informera om mänskliga rättigheter och samtidigt påverka samhällsinstitutioner att i högre grad respektera dessa. Med fokus på kvinnor och barns rättigheter har informationsmaterial spridits och påverkanskampanjer bedrivits. Ett resultat som noteras är att skolor och lärare idag i högre utsträckning undervisar om barns rättigheter. Organisationer i det civila samhället som utbildats om kvinnors rättigheter anger också att kvinnor som deltagit i deras kurser i högre utsträckning kunnat yrka sina rättigheter. FN-förbundet har hjälpt oss att förstå att kvinnor har rättigheter och hur kvinnor kan kräva sina rättigheter. Det finns exempel på kvinnor som tidigare inte vågade prata om att de våldtagits av sina män eller okända män, men nu vågar, säger Vous, ordförande för Les mamas, Kinshasa. I Sydafrika arbetar det sydafrikanska FN-förbundet med ett ungdomsperspektiv för att skapa medvetenhet om millenniemålen. Organisationen arbetar även med att nå ut och samarbeta med andra organisationer i det civila samhället i denna fråga. Syftet är att bli en mer genomslagskraftig folkrörelse för att i högre grad kunna påverka beslutsfattare och öka deras engagemang för att uppfylla millenniemålen. Under 2012 har verksamheten i Sydafrikas FN-förbund utvecklats och bl a har nya lokala avdelningar på universitet grundats. För ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern har man fortsatt att arbeta med FNrollspel som metod. Rollspel introducerades i organisationen 2011 i ett samarbete med Svenska FN-förbundet. Sedan dess har man utvecklat konceptet och ungdomar som deltagit uppger att de nu har en ökad kunskap om FN och att de även att kan se sig själva i ett globalt perspektiv. 13

14 SVENSKA FN-FÖRBUNDET Även Tanzanias FN-förbund arbetar med millenniemålen i samarbete med Svenska FN-förbundet. Unga, studenter, organisationer inom civilsamhället och lokala beslutsfattare har under året tagit del av organisa tionens arbete med att informera och väcka opinion om målen. Programmet har fallit väl ut under året och målgrupperna anger många goda resultat. FN-förbundet har lärt mig hur jag kan engagera mig och hur jag kan vara en del för att skapa förändring. Det gör mig till en god ambassadör för unga i sam hället och jag har ökat min förståelse för olika utmaningar som världen står inför, säger en kvinnlig student från Mwanza. Insatserna i Tanzania är fokuserade till Dar es Salaam, Pemba och Mwanza. Trots relativt små resurser har Tanzanias FN-förbund under året stärkt sin interna kapacitet och ökat sitt inflytande i civilsamhället. Genom att arbeta med att utbilda nyckelpersoner inom respektive målgrupp har utbildningarna om millenniemålen haft stort genomslag. Vi var fyra lärare som utbildades av FN-förbundet. Vi utbildade sedan 10 skolor till. Där informerade vi om millenniemålen och om vad vi kan göra för att engagera vår lokala FN-klubb. Vi inspirerade dem att anlägga en skolträdgård. Vi pratade om fred. Vi arrangerade debatter och delade idéer, säger en gymnasielärare i Dar es Salam. På det globala planet ingår Svenska FN-förbundet tillsammans med över 100 andra i FN-förbundens världsfederation World Federation of United Nations Associations (WFUNA). Det är en oberoende ickestatlig organisation med syfte att stimulera och stötta det globala nätverket av FN-förbund, där man kan utbyta erfarenheter och gemensamt arbeta för ett starkare och mer effektivt FN. Både WFUNA och Svenska FN-förbundet har konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC, vilket ger möjlighet att lägga fram förslag till rådet och delta som observatörer i officiella FN-möten och konferenser. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic är sedan tidigare invald i WFUNA:s exekutivkommitté och deltog tillsammans med generalsekreterare Linda Nordin i kommitténs möte i New York i september I november höll WFUNA plenarmöte i Rio de Janeiro där tre representanter för Svenska FN-förbundet deltog. För första gången anordnades ett ungdomsforum som pågick parallellt med plenaren. Med syfte att stärka det globala ungdomsnätverket och lyfta fram ungdomsperspektivet har man även skapat en Youth Advisory Group inom federationen där Svenska FN-förbundets ungdomssekreterare valdes in att representera Europa. De europeiska FN-förbunden samverkar inom det europeiska nätverket European United Nations Associations. Syftet med nätverket är att underlätta samordning och informationsflöde kring aktiviteter och opinionsbildande arbete, att ha kontakter i Bryssel med företrädare för kommissionen och Europaparlamentet samt med FN-kontoret i Genève. Man arbetar även aktivt för att starta upp nya FN-förbund och stärka redan befintliga. En gång om året träffas generalsekreterarna från de nordiska FN-förbunden för en konferens. Där får förbunden tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer för att bättre utnyttja sina resurser och sin kapacitet samt att diskutera möjliga samarbeten. 14

15 verksamhetsberättelse 2012 Den svenska FN-rörelsen 2012 gjordes en särskild satsning för att stärka den svenska FN-rörelsen då FN-förbundets kongress beslutade att heltidsarvodera förbundets ordförande. Syftet är att denne ska synas mer ute i landet och därigenom bidra till ökat engagemang och fler medlemmar. En tydlig trend på det lokala planet var annars att satsningen på ungdomar börjar ge resultat. Flera nya ungdomssektioner bildades runt om i landet. Den svenska FN-rörelsen bärs upp av alla de människor i FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer som med sin kunskap och sitt engagemang bidrar till att FN-debatten hålls levande. Liksom FNförbundet centralt arbetar de med information, opinionsbildning, insamling och internationellt samarbete. Under året hade FN-föreningar och distrikt möjlighet att söka ekonomiskt stöd från FN-förbundet för att driva olika projekt kopplade till FN:s tre pelare: fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Fler FNföreningar och distrikt än någonsin tidigare utnyttjade denna möjlighet. Inspirationsträffar och dialogmöten är andra metoder som har engagerat och inspirerat medlemmar ute i landet. För att kunna tillmötesgå de behov som finns i FNrörelsen och för att få en nulägesbild gjordes under 2012 en kartläggning av FN-föreningarna. Hela 98 procent svarade på enkäten som sammantaget visade att föreningarna överlag är nöjda med det stöd de får från centralt håll men att man gärna vill ha mer konkreta verktyg för att arbeta med t ex kampanjer. Under året togs det också fram en ny webbaserad förenings portal. Syftet är främst att underlätta kontakten mellan FN-föreningarna och deras medlemmar. Genom portalen kan FN-föreningarna själva hålla koll på sina medlemmar, göra adressändringar, hålla e-postkontakt, göra utskick till medlemmarna och mycket mera. Kongressen som hålls vart tredje år är FN-förbundets högsta beslutande organ. Den juni samlades ombud från FN-föreningar, distrikt och anslutna riksorganisationer i Jönköping för att bl a anta ett måldokument för den kommande treårsperioden, välja styrelse och behandla motioner. På kongressen omvaldes förbundets ordförande Aleksander Gabelic för ytterligare en treårsperiod. Beslut togs också om att förbundsordföranden ska heltidsarvoderas. Grundtanken med arvoderingen är att göra FN-förbundet mer synligt ute i landet och i den politiska debatten, något som efterfrågats från olika håll i den svenska FN-rörelsen. Ambitionen är en mer närvarande ordförande ute i FN-rörelsen med besök och föreläsningar hos FN-föreningar, FNdistrikt, skolor och universitet, en verksamhet som också inleddes under hösten. Ungdomar är en prioriterad målgrupp för Svenska FN-förbundet och en viktig kanal för att både genomföra verksamhet och rekrytera nya medlemmar. Nästan 20 procent av förbundets medlemmar är under 26 år och vi når dagligen ut till ungdomar både inom och utanför den egna rörelsen, t ex genom aktiv närvaro i sociala medier och genom deltagande i olika ungdoms arrangemang runt om i landet. På kansliet arbetar en ungdomssekreterare vars uppgift är att stödja organisationens unga medlemmar och samtidigt försöka nå ut till nya grupper ungdomar. Ungdomar är en målgrupp med specifika förutsättningar och ungdomsverksamheten utformas därför med detta i åtanke. Många unga har ofta redan ett intresse för globala frågor men behöver sätt att kanalisera sitt engagemang. Därför arbetar vi med verktyg för att ungdomarna ska kunna utvecklas och själva göra verklighet av sina idéer. Exempel på detta är vårt arbete med ungdomsansvariga och vårt årliga ungdomsläger. En ungdomsansvarig är en ung person med en central roll i sin lokala förening. Idag finns det ungdomsansvariga i drygt hälften av våra föreningar och under 2012 har vi satsat extra på denna grupp. Bl a har de bjudits in till en nationell träff där de fått lära sig mer om FN-förbundet, tränats i projektplanering, fått utbyta erfarenheter och tillsammans diskuterat hur de själva kan utveckla ungdomsverksamheten i sina lokala sammanhang. Med liknande syfte arrangerar vi ett årligt ungdomsläger, UNg-helgen, som vänder sig främst till unga medlemmar och elever vid FN-skolor gick lägret av stapeln i maj på en kursgård utanför Arboga. 15

16 SVENSKA FN-FÖRBUNDET Foto: FN/Devra Berkowitz Årets tema var mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus på rasism och etnisk diskriminering. Lägret resulterade inte bara i att deltagarna fick ökade kunskaper om sakfrågan utan också i att flera av dem arrangerade olika typer av aktiviteter efter lägret, t ex diskussionskvällar och föreläsningar. Oavsett tema tar UNg-helgen alltid upp frågan om hur man som ung kan påverka i frågor som man brinner för och göra verklighet av sina idéer. Det är tydligt att både ungdomsansvarigträffen och UNg-helgen har varit viktiga bidrag när det gäller att stärka FN-rörelsens unga medlemmar som i sin tur bidrar till att stärka den lokala FN-rörelsen. Vår uppföljning med deltagarna har visat att aktiviteterna har lett till både nya och fler aktiviteter i lokalföreningarna och till startandet av nya ungdomssektioner. Ungdomarna har varit mycket delaktiga under hela processen och visar ett stort engagemang. Bl a har de tillsammans bidragit till ett dokument med råd, strategier och idéer för ungdomsverksamhet som kommer att vara till god hjälp fortsättningsvis. De har också fortsatt att hålla kontakt med varandra genom sociala medier där de lagt upp bilder från och tips på aktiviteter och de ungdomsansvariga planerar en egen återträff utan styrning från FN-förbundet. Aktiviteterna har lagt grunden för att ungdomarna själva ska kunna utveckla ungdomsverksamheten lokalt. Unga når bäst ut till unga och vi får goda spridningseffekter om vi stöttar och utbildar unga som i sin tur når ut till andra. Att informera, engagera och uppmuntra ungdomars intresse för globala frågor har visat sig gagna vår övriga verksamhet då de i sin tur med stor energi värvar medlemmar, informerar och stödjer FN-förbundets kampanjer. I linje med vår tanke att prioritera ungas deltagande arbetar vi genomgående med att integrera ett ungdomsperspektiv i FN-förbundets hela verksamhet. För detta tillsätter vi årligen en referensgrupp bestående av sex ungdomar som under ett år står till förfogande för kansliets handläggare. Under 2012 har referensgruppen bl a lämnat värdefulla bidrag när vi tagit fram nytt material och de har spelat en nyckelroll i planerandet och genomförandet av UNg-helgen. Ytterligare en strategi är att närvara där unga finns vilket gör att en aktiv närvaro i social medier blir viktig. I linje med detta har ungdomssekreterarens närvaro på nätet prioriterats under Bl a finns nu en Facebooksida (UNg FN-förbundet) och vi har fortsatt använda Twitter (SFNUNg) och vår blogg UNgbloggen. Många ungdomar nås av våra tweets och inlägg och våra sidor har blivit en trovärdig och aktuell källa till relevant information om ungdomsrelaterade FN-frågor, tips på praktikplatser och information om vår egen rörelse. Det finns också särskilda Facebookgrupper för ungdomsansvariga, referensgruppen och deltagarna i UNg-helgen. Bland de många aktiviteter som ungdomar och andra medlemmar i FN-rörelsen kunde välja på under hösten 2012 fanns de större seminarier som arrangeras årligen i Stockholm och Göteborg i samband med FN:s generalförsamlings öppnande. Temat för höstens upplaga var den nya globala utvecklingsagendan efter I Göteborg genomfördes seminariet tillsammans med Global studies vid Göteborgs Universitet. Genom detta nådde vi målgruppen universitetsstuderande och flera valde att gå med som medlemmar. Det är också tradition med större seminarier i Stockholm och Göteborg i samband med FN-dagen den 24 oktober. I år var temat för seminarierna FN och Syrien. Till konserthuset i Stockholm kom fler personer än någonsin tidigare och vi kunde även glädja oss åt att Kronprinsessan Victoria för andra året i rad hedrade arrangemanget med sin närvaro. Vid firandet i Stockholm delar vi också ut utmärkelserna Årets FNvän och Årets FN-supporter. Margot Wallström blev Årets FN-vän 2012 tack vare att hon som särskild representant åt FN:s generalsekreterare lagt grunden för FN:s arbete för att skydda flickor och kvinnor från sexuellt våld i väpnade konflikter. Årets FN-supporter gick till ungdomssektionen av Helsingborgs FNförening för dess kreativa och nyskapande arbete på det lokala planet. Liksom tidigare år firades FN-dagen också av den lokala FN-rörelsen runt om i landet. Ett brett spektrum av olika aktiviteter riktade både till barn och vuxna arrangerades. För Göteborgs FN-förening var FNdagen 2012 speciell då den vid ett seminarium kunde fira att den funnits i 65 år. Samverkan med våra anslutna riksorganisationer har sökts i olika former under året och främst inom de olika programområdena. Exempelvis har de engagerats i nätverket för mänskliga rättigheter och varit samarbetspartners inom Säkerhetspolitiskt Sommartorg. Därutöver arrangerade vi, med anslutna riksorganisationer som främsta målgrupp, ett seminarium med Jan Eliasson inför hans avresa till New York och det nya uppdraget som vice generalsekreterare i FN. Även detta år fick FN-förbundet i uppdrag av Utrikesdepartementet att utse en folkrörelserepresentant till den svenska delegationen till FN:s general församling. Ursula Falkringe, ledamot i förbunds styrelsen, valdes och var på plats i New York under två veckor i november. 16

17 verksamhetsberättelse 2012 Skolverksamhet Svenska FN-förbundets skolverksamhet har under året stärkts med aktiva FN-skolor, arrangemang av vårt första nationella FN-rollspel och lokala manifestationer i globalt engagemang. En särskild satsning har också gjorts på skolmaterial med Syrienkonflikten respektive etnisk diskriminering i Sverige i fokus. I oktober 2012 samlades i Kristianstad 150 ungdomar från olika delar av Sverige för att delta i Svenska FNförbundets första nationella FN-rollspel, SweMUN. Temat för konferensen var mänskliga rättigheter och demokrati. Vi uppmärksammade att regeringen utlyst 2012 som ett minnesår för Raoul Wallenberg och lät därför ungdomarna ta sig an frågor kring yttrandefrihet, icke-våld och främlingsfientlighet. Genom SweMUN stärktes FN-förbundets skolverksamhet ytterligare då det var det första i raden av nationella FN-rollspel för svenska gymnasieungdomar som vi planerar att genomföra varje läsår. FN-rollspel är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg som ger ungdomar kunskap och engagemang i globala frågor. Samtidigt får ungdomarna som delegater på FN-rollspel inblick i och erfarenhet av de utmaningar som länders diplomater står inför när de möts i FN. Inför SweMUN bjöd vi in delegater och lärare från gymnasieskolor i hela Sverige. En särskild inbjudan gick till våra FN-skolor, som blev fler under året. Vi har nu 36 FN-skolor i Sverige. FN-förbundets satsning på att certifiera gymnasieskolor som önskar utveckla sin internationella profil i samarbete med FN-förbundet har nu pågått i sex år. Vi ser att certifieringen uppskattas och det nära samarbete som vi har med våra FNskolor leder till att innehållet i samarbetet fördjupas och utvecklas. Under 2012 kan vi konstatera att FN-skolorna varit mer aktiva än någonsin i form av olika aktiviteter för sina lärare och elever. Särskilt omtyckta är elevaktiviteter som FN-rollspel, temadagar och UNg-lägret. Vårt gemensamma syfte med certifieringen är att ge möjligheter för fler ungdomar att engagera sig aktivt på olika sätt i internationella frågor under sina studier. I anslutning till FN-förbundets fokusfråga skyldighet att skydda tog skolverksamheten 2012 fram ett rollspelsmaterial om situationen i Syrien. I rollspelet får eleverna agera som representanter för olika länder och icke-statliga organisationer för att i form av ett FNmöte diskutera läget i Syrien. Syftet med rollspelet är att ge elever och lärare en fördjupad förståelse för vilka möjligheter och begränsningar FN-systemet har när det gäller att tackla en aktuell konflikt. Rollspelet ger också kunskap om principen skyldighet att skydda och underlag för diskussion kring hur principen kan och bör användas. Rollspelet har spridits som en del av materialpaketet till alla FN-skolor hösten 2012 och finns även att ladda ner från FN-förbundets hemsida. FN-förbundet arbetar också med temadagar riktade till skolan. Temadagarna syftar till att ge kunskap om och skapa engagemang för FN och FN-förbundets arbete med de tre FN-pelarna fred och säkerhet, utveckling och fattigdomsbekämpning samt mänskliga rättigheter. För att öka skolungdomars kunskap och engagemang i utvecklingsfrågor har vi under året arrangerat temadagen Globalt engagemang på flera FN-skolor. Temadagen innehåller övningar och workshops med fokus på utvecklingen i världen och visar hur engagemang lokalt kan göra skillnad globalt. Dagen avslutas med att eleverna får arbeta fram en egen aktivitet som de sedan tillsammans genomför för att uppmärksamma eller påverka i en global fråga. Under 2012 involverades hundratals elever på flera skolor genom en sådan temadag. Två andra temadagar som arrangerades under 2012 var en elev-kickoff och en inspirationsdag för projektarbete. Elev-kickoffen riktar sig till FN-elevföreningar på FN-skolorna. Eleverna får kunskap om de olika pelarna samt hur de i sina elevföreningar kan arbeta vidare med FN-förbundets kampanjer för att engagera skolan eller lokalsamhället. Under 2012 har FNelevföreningar bl a anordnat frukostförsäljning, bokbord med bössor, konserter och föreläsningar till förmån för FN-förbundets kampanjer. Inspirationsdagen för projektarbete arrangerades för elever som är intresserade av att göra sitt projektarbete på ett globalt tema. Ett exempel på ett projektarbete 2012 var loppet Spring för livet där eleverna samlade in pengar till kampanjen Flicka. Varje sprungen kilometer resulterade i gåvor till kampanjen från sponsorer. Ett annat projektarbete informerade om Skolmat blir kunskap och samlade in pengar genom en konstutställning. 17

18 SVENSKA FN-FÖRBUNDET Insamling Svenska FN-förbundets insamlingsverksamhet har under året ökat med drygt 32 procent. Detta har varit möjligt tack vara goda samarbeten med näringslivet, stöd från lokala FN-föreningar och ökad synlighet för allmänheten. Svenska FN-förbundet är en ung insamlingsaktör och 2012 nådde vi för första gången upp till vårt övergripande insamlingsmål, vilket innebär att vi ännu bättre kan bidra till viktig FN-verksamhet i fält. Den sista december hade vi samlat in över kronor vilket är en ökning på drygt 32 procent från året innan. Den insamlingskälla som gav störst ökning är samarbetet med företag, men vi har också märkt en ökning av både autogirogåvor och spontana gåvor från privatpersoner. FN-förbundet har genom FN-fonden ett registrerat 90-konto ( ) beviljat av Svensk Insamlingskontroll och förbundet är medlem i FRII sedan år Insamlingsverksamheten bedrivs genom vår insamlingsstiftelse FN-fonden. Sedan sex år arbetar vi för att utveckla en betydande insamlingsverksamhet för att långsiktigt stödja och säkra angelägna FN-projekt som saknar resurser. Förbundet bedriver tre långsiktiga kampanjer inom var och en av de tre FN-pelarna fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vi stödjer också FN:s hjälpinsatser i samband med naturkatastrofer och väpnade konflikter. Inom ramen för kampanjen Röj-en-mina samlar Svenska FN-förbundet in pengar för att röja minor, förstöra minlager, hjälpa minoffer och ge utbildning till människor som lever i mindrabbade områden. FNförbundet har de senaste åren fokuserat på minröjningsprojekt i samarbete med Cambodian Mine Action Center (CMAC) i Kambodja. CMAC startades och strukturerades ursprungligen av UNDP (FN:s utvecklingsprogram). Minröjning ökar tillgången till åkermark och naturresurser och är enligt FN:s beräkningar ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom. Tack vare Röjen-mina kan flera människor i Kambodja leva i säkerhet och de kan bättre nyttja sina landområden. Under 2012 har byarna Ta Mang och Kaoh Snuol i Kambodja röjts klart med vår hjälp. Röj-en-mina syftar även till att öka kunskapen i Sverige om de allvarliga konsekvenser som minor och OXA (oexploderad ammunition, t ex klusterbomber) får i drabbade länder. Kampanjen syftar också till att stärka opinionen mot minor och OXA samt visa sambandet mellan minröjning och utveckling i ett samhälle. Vår kampanj Skolmat blir kunskap samlar in pengar till det omfattande skolmatsprogram som bedrivs av WFP, World Food Programme. Gratis skolmat bidrar till utveckling på en rad olika sätt. Många fattiga familjer i Afrika, Asien och Latinamerika har inte möjlighet att låta sina barn gå i skolan. Barnen behövs ofta i hemmet för att hämta ved och vatten, laga mat, passa småsyskon, jobba i familjens jordbruk eller på annat sätt bidra till hushållskassan. Skolmatsprogrammet ökar antalet barn som går i skolan, avlastar familjen ekonomiskt och ger markant bättre studieresultat. Utbildning är en viktig komponent för utveckling. Studier har visat att programmet är särskilt viktigt för flickors möjligheter till en bättre framtid eftersom framför allt antalet flickor i skolan ökar. För att hålla hungern borta från resten av familjen och gynna flickors skolgång får många av flickorna matransoner med sig hem en gång i månaden. Flickors skolgång leder bl a till färre barnäktenskap och minskad spridning av hiv och aids samt att flickorna när de växer upp föder färre barn och har allmänt bättre förutsättningar för vuxenlivet. 18

19 verksamhetsberättelse 2012 Att satsa på flickor är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Svenska FNförbundet vill därför med kampanjen Flicka belysa och öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter. Förbundet stödjer fältarbete som bedrivs av FN:s befolkningsfond (UNFPA) och Kongos FN-förbund. Under 2012 har FN-förbundet främst stött UNFPA:s projekt mot barnäktenskap i Amhara i norra Etiopen. I Amhara gifts så många som hälften av flickorna bort innan de fyllt 15 år. Projektet vänder sig till flickor i åldrarna 10 till 19 år som får möjlighet att gå ett 18 månader långt informellt utbildningsprogram med stöd från kvinnliga mentorer. De lär sig läsa och tränar på praktiska göromål såsom hushållning för att de bättre ska kunna klara sig på egen hand. De får också sexualundervisning med grundläggande kunskaper om reproduktiv hälsa och sexuellt överförbara infektioner, såsom hiv och aids. Familjer som väntar med att gifta bort sina flickor får olika belöningar samtidigt som attityderna i samhället bearbetas. Projektet utsågs 2012 till UNFPA:s bästa ungdomsprojekt. I december 2012 togs projektet över av Etiopiens regering, ett bevis på dess betydelse för utvecklingen i landet. Från 2013 kommer FN-förbundets stöd därför att övergå till ett annat UNFPA-projekt i Etiopien. FN-förbundet riktar ett stort och varmt tack till alla som har bidragit till viktig verksamhet i fält under 2012! 19

20 Årsredovisning för Svenska FN-förbundet, Räkenskapsåret Styrelsen för Svenska FN-förbundet, , får härmed lämna årsredovisning för Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Syfte och ändamål Svenska FN-förbundet är en ideell förening som verkar för ett bättre och starkare FN. FN-förbundets arbete kan sammanfattas i fem strategier: information och utbildning, påverkan, granskning, insamling och internationellt samarbete. Verksamheten baseras på FN:s tre huvudpelare som alla hänger samman: mänskliga rättigheter, utveckling samt fred, säkerhet och nedrustning. FN-förbundet informerar och utbildar alla som vill veta mer om FN. Genom möten och via media gör vi våra åsikter kända och försöker påverka makthavare och beslutsfattare i regering, riksdag och myndigheter. FN-förbundet följer även Sveriges agerande i FN och granskar att den svenska regeringen uppfyller sina åtaganden gentemot FN. Det finns FN-förbund i över 100 länder i världen. Svenska FN-förbundet samverkar med flera av dessa i olika FN-frågor. Vi samverkar också i ett nordiskt nätverk och ett europeiskt nätverk av FN-förbund. Årets verksamhet Verksamheten är uppbyggd på de tre övergripande programmen: mänskliga rättigheter, utveckling samt fred, säkerhet och nedrustning. Inom vart och ett av programmen arbetar FN-förbundet med fem strategier; information och utbildning, påverkan, granskning, insamling samt internationellt samarbete. Till programmen hör ett 60-tal små och stora projekt. Under 2012 har förbundet fortsatt att utveckla arbetet med resultatuppföljningen och s k resultatbaserad styrning (RBM). Förbundet har en omfattande verksamhet för skolor och ungdomar. Under året har FN-förbundet samarbetat med 36 gymnasieskolor som certifierade FN-skolor och organiserat träffar och läger för förbundets medlemmar under 26 år. En fotbollscup GloBall Cup har också arrangerats för barn i åldern år. Under året arrangerades ett första större nationellt FN-rollspel, SweMUN. FN-förbundet har under året fungerat som ett stöd till de lokala FN-föreningarna och FN-distrikten. Grundbidrag och projektbidrag har delats ut för lokal verksamhet och lokala aktiviteter. Förbundets medlemstidning Världshorisont har utkommit med fyra nummer under året. Cirka publiceringar och omnämningar har publicerats i tryckta medier, webbmedier och sociala medier. Under 2012 har ett större projekt om millenniemålen genomförts. Projektet Världskoll som vill öka kunskapen om utvecklingen i världen och det multilaterala arbetets effekter fortsatte under året. Förbundet har en omfattande kursverksamhet för allmänheten kallad FN-ABC. Kursprogrammet består både av grund- och fortsättningskurser, samt studieresor. Under 2012 genomfördes en studieresa till Genève. Kursprogrammet omfattar även kurser i FN-rollspel samt lärarkurser i mänskliga rättigheter. Många föreläsningar har hållits under året och förbundet har svarat på många FN-relaterade frågor från allmänheten. Ett flertal seminarier har arrangerats inom våra tre program utveckling, fred och säkerhet samt mänskliga rättigheter. Särskilda arrangemang har genomförts vid FN-dagen, MRdagen samt inom specifika projekt. En parlamentarikerresa har genomförts till Liberia med fokus på fredsbyggande och millenniemålen. Under 2012 har förbundet hållit kongress i Jönköping. Förbundets kongress hålls vart tredje år och är organisationens högsta beslutande organ. En ny styrelse valdes och förbundsordförande omvaldes. Kongressen beslutade att uttala som sin önskan att förbundsordförandeuppdraget ska ses som en heltidssyssla och arvoderas som sådan för att stärka folkrörelsedelen av förbundet. Även FN-förbundens internationella världsfederation (World Federation of United Nations Associations, WFUNA) hade sitt plenarmöte under året. Plenarmötet hålls vart tredje år och utgör WFUNA:s högsta beslutande organ. Svenska FNförbundet är invald i WFUNA:s styrelse (exekutivkommitté). FN-förbundet har fortsatt att samordna arbetet inom MR-nätverket som förbundet grundade Nätverket för mänskliga rättigheter samlar ett 50-tal organisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter. En ny kampanj introducerades inom området mänskliga rättigheter: Stoppa barnäktenskap. Stoppa barnäktenskap är en del av förbundets flickakampanj och syftar till att stoppa barnäktenskap både i Sverige och internationellt. Inom ramen för fred, säkerhet och nedrustning har förbundet deltagit bland annat i att arrangera Säkerhetspolitiskt sommartorg i Almedalen. Särskilt fokus i arbetet har varit frågan om skyldighet att skydda. Arbete har pågått med att ta fram en idéskrift om hur Sverige bättre kan stödja FN. Förbundets internationella utvecklingssamarbete har fortsatt med samarbeten med våra systerorganisationer, dvs FN-förbunden i Georgien, Armenien, Tanzania, DR Kongo och Sydafrika. Arbetet bedrivs med två program, Confidence Building Programme och Millennium Development Goals Awareness Programme. FN-förbundet har arbetat med insamlingsverksamhet på uppdrag av Insamlingsstiftelsen FNfonden. Insamlingsintäkterna gick till FN-fondens 90-konto, medan förbundets kostnader kompenserades från FN-fonden. Årets insamlingskampanjer var Skolmat blir kunskap, Röj-en-mina, Flicka samt stöd till de drabbade av katastrofen i Syrien. I kampanjerna samarbetade förbundet med internationella FN-program och fonder. Insamlingsverksamheten redovisas i årsredovisning från Insamlingsstiftelsen FN-fonden. Förbundet har under året fortsatt att utveckla samarbeten med näringslivet i form av FN-partnerkonceptet. Förbundet är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Kodrapport har upprättats för 2011 och lämnades in Insamlingsverksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Måluppfyllelsen under det sista verksamhetsåret i förhållande till den treåriga verksamhetsplanen var god. Liksom tidigare år visade det sig dock vara svårt att uppfylla de högt ställda målen avseende insamling och medlemsrekrytering. För mer information om FN-förbundets verksamhet hänvisas till verksamhetsberättelsen för Medlemsutvecklingen Vid årets slut hade Svenska FN-förbundet medlemmar, en ökning med 23 nettomedlemmar. Inflödet av nya medlemmar 2012 var 1171 stycken och antalet utträden Medlemmarna var engagerade i 107 (108 föregående år) lokala FN-föreningar i 22 FN-distrikt (oförändrat). Många lokala organisationer var anslutna till FN-föreningen på den egna orten. Dessutom var 89 riksorganisationer (en ökning med tre mot föregående år) medlemmar i Svenska FN-förbundet. Förbundsstyrelsen och arbetsutskottet Förbundsstyrelsen har under året haft sex sammanträden: 17 februari, 13 april, 15 juni, 17 juni, 25 augusti och 30 november. Arbetsutskottet har varit beredande åt förbundsstyrelsen och har under året haft sju sammanträden: 27 januari, 30 mars, 29 maj, 28 september, 5 november, 19 november och 10 december. Under året har generalsekreterare Linda Nordin och biträdande generalsekreterare Jens Petersson varit adjungerade till styrelsens och arbetsutskottets sammanträden. Ledamöter fr o m kongress juni 2012 till kongress juni 2015 Ordinarie ledamöter som också utgör arbetsutskott (AU) Aleksander Gabelic, ordförande, Marianne Andersson, vice ordförande, Carina Nilsson, vice ordförande, Niklas Carlsson samt Lars Bengtsson. Övriga ordinarie ledamöter Anette Garney, Kiomars Heydar, Tanja Mitic, Eric Knutson, Gabriel Bake, Ursula Falkringe, Roland Håkansson, Laila Naraghi Coggiola och Viktor Olsson. Styrelsens suppleanter Anneli Börjesson, David Ekwueme, Jan-Fredrik Wahlin, Shila Rahy och Mats Sjögren. Valberedning och revisorer Valberedning Till valberedning utsågs på kongressen

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2016 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2015 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 ORDFÖRANDE. ALEKSANDER GABELIC Ålder 46 år OMVAL

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 ORDFÖRANDE. ALEKSANDER GABELIC Ålder 46 år OMVAL VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISORER OCH PRESIDIUM VID KONGRESSEN 2012 I enlighet med tidigare kongressbeslut har varje nominerad lämnat en egen berättelse/motivering inkl foto. Valberedningens

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD

Verksamhetsberättelse 2013 för Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Verksamhetsberättelse 2013 för Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Innehåll Inledning 3 Vår organisation 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning 10 Mänskliga rättigheter

Läs mer

Släpp in världen i skolan och engagera era elever

Släpp in världen i skolan och engagera era elever EN BÄTTRE VÄRLD a l o k s FN Släpp in världen i skolan och engagera era elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. för Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. för Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Svenska FN-förbundet INNEHÅLL Inledning: FN-förbundet i debattens centrum 3 Det här är FN-förbundet 5 Riksorganisationer 6 FN-föreningar i Sverige 2014 6

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009

Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009 1 (5) Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009 Som lokal FN-förening har vi under året fortsatt vårt arbete med att öka kunskaperna om FN:s arbete med utgångspunkt från följande temaområden

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

FN skolor. Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever

FN skolor. Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever FN skolor Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska FN-förbundet verkar

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Globalt samarbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter

Globalt samarbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter FN Globalt samarbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter Bild 1: Introduktion, FN - globalt samarbete Bild 2: Konferensen på Jalta FN-tanken föds redan i de allierades kamp mot axelmakterna

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening

Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening 1. Medlemmar Medlemmar i UFN är enskilda personer och lokala organisationer. Medlemsantalet har under 2013 stigit och uppnår till 212 personer. 2. Årsmöte

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Praktikrapport. En analys av praktiken och dess förhållande till utbildningen

Praktikrapport. En analys av praktiken och dess förhållande till utbildningen HT 15 Praktikrapport En analys av praktiken och dess förhållande till utbildningen Linn Hultqvist Praktikplats: Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna, Slakthusplan 3, 121 62 Johanneshov, Sweden Inriktning:

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

Mänskliga Rättigheter i Kommuner och Regioner

Mänskliga Rättigheter i Kommuner och Regioner Mänskliga Rättigheter i Kommuner och Regioner Av Johanna Wiklund, handläggare för mänskliga rättigheter, Svenska FN-förbundet Det kommunala MR-arbetets betydelse för den enskilde individen Att leva i en

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms FN-förening

Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms FN-förening Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms FN-förening Om föreningen Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Under 2013 har styrelsen haft följande sammansättning: Maria

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

2011 års verksamhetsberättelse för. Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp

2011 års verksamhetsberättelse för. Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp 2011 års verksamhetsberättelse för Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp Verksamhetsåret 2011 Styrelsen Emma Barkström, ordförande (2011-02-21 till 2012-02-27) Mirja Gångare, vice ordförande och UNICEF

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen.

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Stå upp för mänskliga rättigheter under valåret Nästa år är det val i Sverige. Det sker i en tid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Manual för samtalsserie om integration. MIG Talks. Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se

Manual för samtalsserie om integration. MIG Talks. Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se Manual för samtalsserie om integration MIG Talks Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se MIG Talks Samtalsserie om migration och integration Migrationens betydelse och konsekvens i världen ökar och Sverige

Läs mer

Globalt samarbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter

Globalt samarbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter FN Globalt samarbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter Bild 1: Introduktion, FN - globalt samarbete Bild 2: 2 Konferensen på Jalta FN-tanken föds redan i de allierades kamp mot axelmakterna

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Många kom för att lyssna till Margot Wallström, FN:s representant i frågor om sexuellt våld i konflikt. Verksamhetsberättelse. Stockholms FN-förening

Många kom för att lyssna till Margot Wallström, FN:s representant i frågor om sexuellt våld i konflikt. Verksamhetsberättelse. Stockholms FN-förening Många kom för att lyssna till Margot Wallström, FN:s representant i frågor om sexuellt våld i konflikt Verksamhetsberättelse 2012 Stockholms FN-förening Stockholms FN-förening Styrelsen Under 2012 har

Läs mer

mot rasism elevmaterial

mot rasism elevmaterial mot rasism elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN MOT RASISM.... 4 10 FAKTA OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. 5 FÖRDJUPA ER INOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 7 MATERIAL... 8 2 VAR MED I AKTION FN Aktion

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan för Rädda Barnen Distrikt

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

mot rasism lärarmaterial

mot rasism lärarmaterial mot rasism lärarmaterial INNEHÅLL AKTION FN mot rasism... 3 LEKTION: FN:s arbete med mänskliga rättigheter - kritik mot Sverige... 4 ÖVNING: Bör Sverige förbjuda rasistiska organisationer?... 5 MATERIAL...

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer