Modellområde Vänersborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modellområde Vänersborg"

Transkript

1 Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Skoldatatekskonferens 29 sep 2011

2 Modellområde Målet är att barn och ungdomar i området ska må bra /ha en god psykisk hälsa Syftet är att vi skall kunna utnyttja befintliga gemensamma resurser på bättre sätt

3 Modellområden Dalarna Gagnef + Hedemora Gävleborg Hudiksvall Jönköping Jönköping + Eksjö Norrbotten Haparanda + Kalix + Överkalix + Övertorneå Skåne Helsingborg, Ystad + Simrishamn Stockholm Sollentuna, Farsta Uppsala Enköping + Håbo Värmland Hagfors Västerbotten Umeå + Vilhelmina Västra Götaland Vänersborg, Angered Östergötland- Norrköping

4 Man skulle också kunna säga... genom att utveckla och koordinera vårt arbete kan vi. förbättra tillgängligheten till insatser utan att kostnaderna ökar. Tidiga insatser lönar sig!

5 Inblandade aktörer i olika grupperingar Förskola, skola, elevhälsa, gymnasiet, kultur och fritid Polis, Barn och ungdomshabiliteringen, IFO, OoF, Folkhälsa BUP (sluten- och öppenvård), Hälso- och sjukvården Primärvård: BVC, vårdcentraler, ungdomsmottagning Hälso- och sjukvårdskansliet Privata aktörer, brukarorganisationer

6 Skolframgång en viktig faktor för psykisk hälsa Socialstyrelsen Social rapport 2010 Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn Westling Allodi, M (2010) Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: kunskapsöversikt Brisrapporten 2011

7 Ur Social rapport 2010 Negativa erfarenheter i skolan är en betydelsefull länk mellan risker i uppväxtmiljön och psykosociala problem

8 Tidiga svårigheter i skolan och då speciellt läs- och skrivsvårigheter orsakar internaliserande och externaliserande psykiska problem

9 Skyddsfaktorer i skolan för välbefinnande och hälsa Eleven når goda resultat Eleven möts av positiva förväntningar Eleven har goda relationer med sina lärare Eleven har goda relationer med andra barn /ungdomar

10 Exempel: Min bästa lärare är en som aldrig ger upp. Det gör inget om man gjorde bort sig igår. Idag är en ny dag, säger han En bra lärare skall behandla mig med respekt och bry sig om hur jag mår Viktigt! Positiva förväntningar på eleven Stimulans Trygghet

11 Riskfaktorer i skolan Funktionsnedsättning, koncentrationssvårigheter, stigmatisering relaterad till inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, hörselnedsättning Skolk, skolfrånvaro, avhopp Skolmisslyckande, erfarenheter av specialundervisning som upplevs som inadekvat och bestraffande Social isolering, utstötning, mobbning forts..

12 Riskfaktorer i skolan, forts Språk och kommunikationssvårigheter Skolstress, oro i skolan Tävling, prestationsstress, betygshets Dåliga relationer med lärare Brist på anpassning och stimulans, sociala svårigheter

13 Att diskutera! Hur kan jag i min profession öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna?

14 + kostnader - kostnader Extra stöd i skolan Frisk och arbetar Föräldrastöd Utredning och behandling Socialtjänst Barnpsykiatri Stöd/vård Försäkringskassa Skola Kommunen Kriminalvård Kommun LandsEng LandsEnget Staten

15 BäFre och sämre process Två fall med samma förutsä1ningar Bä0re process Goda insatser Tidigare upptäckt och bä1re åtgärder, mer effek>va insatser, insatser på rä1 nivå, behovsanpassat med bra >ming, samordnat, effek>va metoder osv Sämre process Sämre insatser För sen upptäckt, mycket avvakta, fel åtgärder, insatser på fel nivå, ineffek>va metoder, bristande samordning

16 Vad har hänt sedan starten?

17 2 miljoner barn 2-3% behöver omfattande insatser Specialiserad nivå % behöver särskilt stöd i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård, socialtjänst Första linjen nivå Alla behöver en bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor Generell nivå

18

19

20

21 Barn >ll föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom Barn med problem a1 klara målen i skolan Barn med ekonomiska problem i familjen Första linjen Barn med integra>onsbehov i familjen Barn med föräldrar som har svårt a1 vara bra föräldrar Barn med tecken på depression, ångest, psykos Barn med koncentra>onssvårigheter, oro, svårigheter med social interak>on mm Barn som utsa1s för trauma eller som är i konfliktsitua>oner Barn med ont i magen eller huvudet, sömnproblem, trö1het, mycket infek>oner

22 Förbättringsområden Fyra områden är högprioriterade 26 områden är under arbete på annat sätt

23 Ökad skolnärvaro Önskat resultat: barnens psykiska hälsa förbättras ökad skolnärvaro gemensam ärendegång gemensamma rutiner gällande elevhälsan gemensamma rutiner gällande skolfrånvaro

24 Normbrytande beteende Svårigheter i skolan Svårigheter i hemmet Mobbning Psykisk ohälsa Bemötande Trivsel Vuxenkompetens Pedagogik Inflytande Miljö Schema Organisation Förhållningssätt Konflikthantering

25 OANMÄLD FRÅNVARO Mål: Fler elever skall ha större närvaro Den oanmälda frånvaron skall minska, främst den över 20 % Bättre samarbete mellan hem, skola, IFO, BUP och ungdomsmottagning kring de elever som har oanmäld frånvaro

26 Forts. OANMÄLD FRÅNVARO Rutin: Vid första tillfället hel lektion eller del av dag Klassföreståndare kontaktar vårdnadshavare för att informera om elevs frånvaro. Klassföreståndaren dokumenterar. Mäter: antalet kontakter som klassföreståndare har med hemmet vid första frånvarotillfället

27 Förstärkt hembesök BVC

28 Under barnets första levnadsår erbjuds två extra hembesök utöver det som erbjuds vid hemkomst från BB. Tidpunkt och innehåll har arbetas fram i arbetsgruppen-bestämt till 4 mån resp 9 mån ålder. Innehållet spegla både fysiska, hälsomässiga, psykologiska faktorer samt förstärka glädjen över att vara föräldrar. Ej identifiera riskbarn men ge föräldrar tydlig information om var hjälp finns att få vid problem.

29 Varför? Hypotes att med tidig hälsopromotiv och primärpreventiv insats öka psykisk hälsa och minska framtida ohälsa hos föräldrar och barn. Finns några internationella studier som visat att tidiga hembesök haft långsiktig positiv effekt (Australien,Finland.) Inga studier har gjorts i Sverige.

30 Primärvård för barn 7-12 år med lindriga psykiska besvär

31 Målsättning Ett utvecklat samarbete mellan vårdcentraler, elevhälsa och barn och ungdomspsykiatri V a d i n n e b ä r d

32 Utvecklingsområde Konsultationsmodeller mellan BUP och vårdcentraler Behov av kompetensutveckling Dialog mellan respektive verksamheter, i framtid gemensam verksamhet, en dörr in

33 När ett barn eller familj har ett problem En dörr in eller tydliga vägar

34 Information, vägledning och rådgivning till barn/unga och föräldrar via Internet

35 Råd, stöd och hjälp - Vad tycker ungdomar i Vänersborg? Viktigt med nära tillgång vid behov av stöd och hjälp Information innan ett behov/problem uppstår Veta vart man kan vända sig

36 Information, vägledning och rådgivning till barn /unga och föräldrar via Internet Vad händer nu? Reklambyrå har fått uppdraget Fortsatt dialog kring: - Samordnare samlar in uppgifter - Ungdomsredaktion - Egen webbadress? - Koppling till Facebook Föräldrastödswebb via Fyrbodal

37 Möjlighet till utvecklade kunskaper rörande psykisk hälsa. Kurser och konferenser Webbkonferenser Kontakt med andra Modellområden Får tillgång till det senaste

38

39

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen av Agneta Nilsson ISBN 978-91-7559-027-1 Denna artikel fi nns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Grafi

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem?

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem? Barn och ungdomar med psykisk ohälsa Vem tar hand om dem? Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Utvecklingsområden för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsa. en kartläggning av professionernas önskemål om riktlinjer eller annan vägledning

Utvecklingsområden för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsa. en kartläggning av professionernas önskemål om riktlinjer eller annan vägledning Utvecklingsområden för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsa en kartläggning av professionernas önskemål om riktlinjer eller annan vägledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer