skolan U 2009:05 Eva Edström Fors, huvudsekreterare Utredningen om utsatta barn i skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skolan U 2009:05 Eva Edström Fors, huvudsekreterare Utredningen om utsatta barn i skolan"

Transkript

1 Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009:05 Eva Edström Fors, huvudsekreterare

2 Uppdrag i utredningen kartläggning och analys ska leda till förslag Kartlägga och analysera hur förskola, skola (elevhälsa) arbetar och samverkar med andra kring barn med komplexa stödbehov. En samlad bild ska ges av området. Finns hinder och vilka är framgångsfaktorerna? Lämna förslag inklusive ev. lagändringar. Klargöra vilket ansvar skolan har i förhållande till andra aktörer. Sprida information om utredningens överväganden

3 Några utgångspunkter för utredningen Utbildningsdepartementet var uppdragsgivare fokusering på de utbildningspolitiska frågorna Ny skollag, SFS 2010:800, beslutad men inte trätt i kraft Barnskyddsutredningens förslag, SOU 2009:68, bereds Tidiga upptäckter och insatser - förskolan och de tidiga åren i grundskolan är särskilt intressanta!

4 Vilka barn handlar utredningen om? Svårdefinierad grupp både när det gäller antal och problem Psykisk ohälsa, social problematik, funktionshinder, kroniska tillstånd och tillfälliga akuta kriser m.m. Skolan möter alla barn ingen kan i förväg uteslutas från att tillhöra gruppen Antalet ökar

5 Nationell bild och kunskap saknas inom området Kunskap saknas om utredningens målgrupp Arbetssätt inom förskola, skola och annan pedagogisk verksamhet är inte kartlagda, svensk empiri sparsam Elevhälsans omfattning och verksamhet är relativt okänd Kunskapsläget om yngre barn är bristfälligt Forskning saknas på vitala områden

6 Hur har utredningen arbetat? Kommunstudie bild av arbetssätt, hinder och framgångsfaktorer ca 400 personer i åtta kommuner ger inifrånperspektiv från utbildningshåll Samverkan baseras på Skolverkets treåriga projekt med utvärdering Forskaruppdrag om samverkan och om förskolan Antologi med djupintervjuer och reflektioner av forskare följd av konferens den 4 oktober 2010

7 Kommunstudien kartläggning av arbetet med utsatta barn Positivt urval: Jönköping, Enköping, Huddinge, Storfors, Ystad, Umeå, Helsingborg och Göteborg (åtta) 78 gruppintervjuer med politiker, förvaltningschefer, rektorer och förskolechefer, pedagoger samt elevhälsan, ca 400 personer Frågor utsända i förväg, urval av intervjupersoner utanför vår kontroll Förskoleverksamhet, grundskola och gymnasieskola inklusive elevhälsan Komplettering i efterhand med fristående aktörer

8 Från Kommunstudien: Hur ser man på sitt uppdrag? Politiker och ledning ger förutsättningar, prioriterar och styr. Skillnader mellan kommunerna finns, exempelvis avseende tidiga insatser Elevhälsan tydlig expertroll men det förebyggande inslaget problematiseras. Osäkert om vem som eg. formulerar elevhälsans uppdrag Pedagoger osäkerhet finns om gränser och förhållningssätt (professionell, personlig o privat) Erfarenhet skapar trygghet!

9 Från Kommunstudien: Kritiska punkter i skolgången Alla byten av barngrupp, klass, lärare och program Alla övergångar mellan skolformer och stadier Kriser (i familjen, kamrater, posttraumatisk stress) Personberoende verksamhet skolan en riskfaktor eller en framgångsfaktor

10 Från Kommunstudien: Hinder i arbetet med målgruppen Resursproblem: Brist på långsiktighet och kompetens, stora grupper försvårar Systematik för att stärka arbetet med tidiga upptäckter och insatser saknas - personberoende verksamhet. Hur ska regelverket tolkas efterkontroll räcker inte för rättssäkra beslut HUR???

11 Fler hinder och problem Elevhälsan ojämnt fördelad strategisk resurs Dålig spridning av goda exempel, forskningsresultat och metoder risk att varje skola och kommun uppfinner hjulet igen Flyttande elever: Informationsglapp, svårt i ett decentraliserat system, kan dölja allvarliga problem, regelverket har luckor Oprofessionellt arbetssätt, växer bort, missriktad välvilja och snällbetyg

12 Från Kommunstudien: Vilka problem finns i samverkan? Samverkansproblem med socialtjänst, BUP och föräldrar och elev Sekretessfrågor: Attitydfråga om samtycke utnyttjas för att undgå hinder hävdar skolan Okunskap om bedömningsgrunder, uppdrag och arbetssätt inom andra verksamheter försvårar samverkan Olika tidsperspektiv skolan är här och nu och träffar eleven dagligen, uppdraget är ständigt Olika förutsättningar - skolans uppdrag innebär att alla barn ska tas om hand, andra aktörer snävar in sitt uppdrag

13 Från Kommunstudien: Vilka är framgångsfaktorerna? Goda relationer (elever, föräldrar, kollegor, samverkansparter), byggs tidig Tidig upptäckt Upparbetade rutiner och en tydlig struktur som klargör vem som gör vad

14 Fler framgångsfaktorer Resurser (tid, personal, kompetens, flexibla lösningar) Ledarskap (politiker, förvaltningsnivå, rektor, pedagog i barngrupp och klassrum) Elevhälsa (kompetent och tillgänglig för elever och personal).

15 Från Kommunstudien: Nationella nivån stödbehov? Pedagoger, rektorer och förvaltningschefer efterfrågar stöd och riktlinjer facit i efterhand inte tillräckligt (myndighetsutövning) Mer kunskapsbaserat stöd efterfrågas Variationer i synen på och utnyttjandet av Skolverket, Skolinspektionen, SPSM samt Socialstyrelsen.

16 Se de tidiga tecknen - antologin Djupintervjuer av sju verksamma i förskola och skola samt elevhälsan Fyra forskare reflekterar över dessa berättelser finns det svar på praktikernas frågor? Konferens den 4 oktober 2010

17 Från delbetänkandet/antologin: Berättelserna från vardagen vad är gemensamt? Goda relationer med barnet/eleven och föräldrar Tidiga insatser minskar risken för misslyckanden Se möjligheterna i stället för problemen Mer av samverkan behövs, tydliggör skolans ansvar Mer kunskap om metoder och arbetssätt efterfrågas Tid - för att kunna bry sig om elever, för reflektion och handledning Bättre förberedelse i grundutbildning och en god kompetensutveckling

18 Några slutsatser från delbetänkandet/antologin: Förskolan har en viktig roll Skolans förhållningssätt får stora konsekvenser Forskning saknas på viktiga områden pedagogerna måste ändå hantera vardagen Pedagogerna/elevhälsan efterlyser mer kunskap Mer samverkan behövs skolan behöver och vill ha stöd! Ansvaret behöver förtydligas det finns gränser för uppdraget!

19 Utredningens problemanalys baseras på flera källor: Bilden av arbetssätt huvudsakligen Kommunstudien jämförd med andra källor exempelvis Skolverkets och Skolinspektionens rapporter men även Socialstyrelsens kartläggningar och forskning. Delbetänkandet med forskningsartiklar m.m. Bilden av samverkansfrågor huvudsakligen från Skolverkets treåriga projekt men även Modellområdesprojektet och andra utvecklingsprojekt. Forskningsrapporter och KVA:s konferenser om psykisk ohälsa samt Social rapport 2010 m.fl.

20 Utredningens samlade problemanalys bild 1 Arbetssätt systematik för att stärka arbetet med tidiga upptäckter och insatser saknas personberoende verksamhet ger problem med likvärdigheten Samverkan kvarvarande oklarheter i ansvar och regelverk trots tidigare satsningar Hur ska regelverket tolkas efterkontroll räcker inte för rättssäkra beslut Övergångar mellan skolor och skolformer kritiska

21 Utredningens samlade problemanalys - bild 2 Elevhälsan ojämnt fördelad strategisk resurs Helhetssyn krävs sektorsansvaret för skolan behöver ses tvärdisciplinärt Dålig spridning av goda exempel, forskningsresultat och metoder risk att varje skola och kommun uppfinner hjulet igen Forskningen behöver stärkas praktiknära forskning behövs.

22 Barn som tillhör målgruppen finns i förskola och skola Skolan möter alla barn ingen kan i förväg uteslutas från att tillhöra gruppen Alla barns rätt till likvärdig utbildning svårt uppdrag för skolan korrekt tillämpning av regelverket utgör skyddsnät Se, tolka och agera inte bara skolans ansvar

23 Några utgångspunkter för utredningens förslag En samlad bild, en helhetssyn, ges skolan som system studeras Problem finns på alla nivåer kända sedan tidigare men utveckling pågår också! Regelverket skyddsnätet tillämpas inte korrekt trots att det gällt länge mer stöd efterfrågas! Skolans vägval och förhållningssätt får stora konsekvenser för individ och samhälle kräver ett breddat sektorsansvar elevhälsan strategisk!

24 Fler utgångspunkter för utredningens förslag Förebyggande och främjande insatser behövs Förslagen riktas mot nationell, regional och lokal nivå alla behövs Den centrala kommunala nivån är strategisk ansvar och mandat Tidiga insatser behöver särskilt stimuleras

25 Ännu fler utgångspunkter för förslagen Pågående och tidigare utvecklingsinsatser ska ligga till grund för insatser Den statliga nivån behöver samordnas Vetenskap och beprövad erfarenhet inom området behöver synliggöras, utvärderas och definieras som god praxis.

26 Nya vägar prövas i förslagen Behövs tydligare regler för att garantera barn/elever sin rätt till en likvärdig utbildning? Ny roll för Skolverket? Kommunen som ansvarig huvudman har unika möjligheter förslag till närmare samarbete mellan regeringen och ansvariga om förebyggande insatser Förstärk kunskapsläget om tidiga insatser genom bred forskning och empirisk kunskap från kommuner Inled arbete med att synliggöra, utvärdera och definiera god praxis utifrån beprövad erfarenhet.

27 Samverkan 1. Skolverket bör ges ett samordningsansvar för bättre koordination av insatser från statligt håll 2. Utvecklingsinsats med stimulansbidrag: Kommunen har en unik möjlighet att samverka på central nivå socialtjänst och utbildning i första hand men även hälso - och sjukvård. 3. Skolans mandat i samverkan förtydligas - lagändring

28 Bättre stöd för en likvärdig utbildning 1. Behövs det förtydliganden och mer stöd i tillämpningen av regelverket? Uppdrag till Skolverket och Skolinspektionen 2. Är tillämpningen av sekretessregler ett hinder för samverkan? Uppdrag till Skolverket, Socialstyrelsen och Skolinspektionen 3. Finns det rutiner och kunskap om anmälningsskyldigheten? Uppdrag till Skolinspektionen att följa upp. 4. Får barn och elever sin rätt till utbildning när de placerats utom hemmet efter beslut av socialtjänsten? Uppdrag Skolinspektionen och Socialstyrelsen att följa upp detta 5. Övergångar mellan skolor och skolformer Huvudmännens ansvar att se över dessa

29 Elevhälsan och tidiga insatser 1. En samlad elevhälsa Huvudansvaret på myndighetsnivå bör ligga på Skolverket i samarbete med Socialstyrelsen. Oklarheter i ansvaret behöver klargöras skolan har inget behandlingsansvar! 2. En delegation inrättas med uppdrag att stärka kunskapsläget om värdet och effekter av tidiga insatser för barn i förskoleålder och tidig grundskoleålder genom tvärdisciplinär och internationell forskning. Elevhälsans roll viktig att studera i arbetet med tidiga insatser.

30 Forskning och främjande insatser 1. Forskning saknas på viktiga områden, förutsättningarna att bedriva forskning behöver stärkas och praktiknära forskning behövs. Lektorstjänsterna viktigt steg på vägen. 2. Ett utvecklingsarbete baserat på beprövad erfarenhet behöver startas för att synliggöra, utvärdera och definiera god praxis på området. Nationellt ansvar är oklart i dag. 3. Finns det brister i grundutbildning av pedagoger och behöver rektorsutbildningen utvecklas? Skolverket utvärderar med Högskoleverket 4. Tidiga insatser för barn i förskoleåldern Konferenser riktade till ansvariga och verksamma inom förskola och annan pedagogisk verksamhet.

31 Vad hände med utredningen? Betänkandet remitterades och remisstiden gick ut den 15 maj Positiv remissopinion i huvudsak. Uppdrag till Skolverket och andra aktörer, forskning förbereds, utredningen citeras i direktiv till utredningar och pågående utvecklingsarbete fortsätter den lokala nivån kan göra mycket!

32 Publicerade betänkanden: SOU 2010:64 Se de tidiga tecknen forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola (antologi och delbetänkande) SOU 2010:95 Se, tolka och agera allas rätt till en likvärdig utbildning (slutbetänkande) Båda hittas på som PDF- fil eller kan beställas på Fritzes.

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer