VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009"

Transkript

1 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken Kassör Sven-Olov Larsson Luthagen Sekreterare Karin Wahlstedt Luthagen Ledamöter Rosa Östh Grillbyorten Bernt Fredriksson Håbo Egon Regefalk Laxen Sonja Åneman Gottsunda Kjell Bäckström Björken AU Ewert Cederholm sammankallande Sven-Olov Larsson Karin Wahlstedt Revisorer Eric Renström Havsörnen Karl-Bertil Andersson Trögd Ersättare Bertil Berglund Håbo Valberedning

2 Ordinarie: Stig Andersson Uppsala-Knivsta sammankallande Sverker Jonasson Enköping-Håbo-Heby Jan-Olof Aggeborn Norduppland Ersättare: Britt Liljeborn Uppsala-Knivsta Karin Malmberg Enköping-Håbo-Heby Arne Linder Norduppland Medlemmar och föreningar: Distriktet hade medlemmar den 1 januari Vi nådde inte det önskade målet medlemmar men dock en ökning med 214. Ett stort tack till alla som bidragit till ökningen. Distriktet består av 34 föreningar. I distriktet arbetar 3 samråd, i Norduppland 7 föreningar, i Uppsala-Knivsta 20 föreningar och i Enköping-Håbo-Heby 7 föreningar Sammanträden och träffar Distriktsstyrelsen har under året hållit nio protokollförda sammanträden. Årsstämman hölls den 31 mars och 1 april på Viking Lines Cinderella. Distriktsordföranden Ewert Cederholm öppnade årsstämman och kunde hälsa kulturstipendiaten Hans Söder Bålsta välkommen. SVs representant Lillian Grassman, distriktstyrelsen, 115 ombud och övriga SPF-are hälsades också välkomna. Parentation hölls över de medlemmar som ej längre finns med oss, och Ingrid Kobbe, SPF Fjärdhundrabygden, läste en dikt av Bo Zetterlind, Döden tänkte jag mig så. De olika kommittéerna i SPF-distriktet presenterade sin verksamhet. Kulturstipendiet på :- överlämnades till Hans Söder, Bålsta.

3 Studieförbundet Vuxenskolans (SV) representant Lillian Grassman sade sig vara imponerad av våra kommittéer som kan vara ett utmärkt påtryckningsmedel i samhällsdebatten. Priser för en rekryteringstävling som pågick under hösten 2008 överlämnades till nio föreningar. Den sedvanliga höstträffen flyttas till 2010 på grund av att distriktet firade 30- årig tillvaro i Björklinge den 9 oktober. Vi besöktes av SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson, PROs distriktsordförande Karl-Erik Törngren, SPF Västmanlands distriktsordförande Elvy Bürgler, SV-regionens verksamhetschef Peter Sikström, övriga inbjudna samt ett stort antal medlemmar. Uppsala läns SPF distrikts kommittéer: Studiekommittén Anna Söderström Uppsala-Knivsta Inga H Bäckman Enköping-Håbo-Heby Inga-Britt Eriksson Norduppland Laila S Eriksson D-styrelsen (Kerstin Evin SV Region ) Marknadsförings-/informationskommittén Inger Pålbrant Uppsala-Knivsta Agneta Ahlén Norduppland Per-Eric Josefsson Enköping-Håbo-Heby Ewert Cederholm D-styrelsen Friskvårdskommittén Hans Eriksson Norduppland

4 Håkan Eriksson Enköping-Håbo-Heby Nils-Olof Larsson Uppsala-Knivsta Kjell Bäckström D-styrelsen Boule Ivar Johansson Enköping-Håbo-Heby Bridge Anitha Ahlström Enköping-Håbo-Heby Golf Arne Ahlström Enköping-Håbo-Heby Bowling Torvald Lund Enköping-Håbo-Heby Resekommittén Bo Johansson Enköping-Håbo-Heby Sverker Jonasson Enköping-Håbo-Heby Siv Ehnvall UppsalaKnivsta Egon Regefalk D-styrelsen Pensionärspolitiska kommittén (PPK) Roland Edwardsson Uppsala-Knivsta Ingrid Gillberg Uppsala-Knivsta Gun-Britt Renefalk Enköping-Håbo-Heby Jan-Olof Aggeborn Norduppland Rosa Östh D-styrelsen Trafikkommittén

5 Stig Andersson Enköping-Håbo-Heby Lennart Bjellman Uppsala-Knivsta Willy Olsson Norduppland Sonja Åneman D-styrelsen Hemsidan för Uppsala län Bengt Backström Uppsala-Knivsta Redaktion D-nyTT Karin Wahlstedt D-styrelsen Stipendienämnden Svante Thorell Uppsala-Knivsta Ulrik Österberg Norduppland Ragnhild Johansson Enköping-Håbo Sonja Åneman D-styrelsen SV regionstyrelse Stockholm-Uppsala För SPF Uppsala län ordinarie ledamot: Ewert Cederholm D-styrelsen Studiekommittén Ansvarig Laila S Eriksson Ett av SPF-distriktets viktiga uppdrag är att förmedla kurser och konferenser till länets 34 föreningar och dess funktionärer. Arbetet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) genom adjungering av Kerstin Evin från SV region. Vi har träffats vid fyra tillfällen för planering och genomförande av kurser och konferenser.

6 Den påbörjade befattningsbeskrivningen är nu klar och godkänd. 23/1 och 30/1 Hemsida 36 delt. 5/3 Trafikkonferens 20 23/4 Friskvård/folkhälsa 32 6/5 Kulturarrangemang reseansvariga 42 17/9 Kassörskurs 16 1/10 Konferens styrelseledamöter 42 14/10 och 22/10 Mörkerkörning 17 22/10 Valberedare 18 26/11 Pensionärspolitiska frågor kurser med sammanlagt antal deltagare 249 Sammanfattning: Antalet deltagare är mindre än 2008 (12 kurser/327 deltagare). Vi saknar dock många deltagande föreningar. Berätta gärna för oss om era önskemål vad gäller kurser/konferenser. Alla kurser har fått genomgående goda utvärderingar. Den kurs som stack ut i år var kursen för valberedare med Gabriel Ehrling. Studiekommittén riktar ett varmt tack till SV, övriga kommittéer och kursdeltagare för gott samarbete. Marknadsföringskommittén Ansvarig Per-Eric Josefsson Vid 2009 årsstämma delades ut kulturcheckar till nio föreningar för ett bra arbete att värva nya medlemmar under 2008 (ökning 418). Under 2009 har

7 medlemsvärvningen inte gått riktigt lika bra och distriktet kan registrera en ökning med 214 personer. Vid av förbundet anordnad marknadskonferens i Stockholm deltog Per-Eric Josefsson. En enkät om hur föreningarna arbetar för att värva medlemmar och göra SPF känt har givit svar från 20 föreningar. Önskemål om en programbank har kommittén arbetat med under hela året med klent resultat. Föreningarna verkar ovilliga att rekommendera bra underhållningsprogram men arbetet fortsätter. Alternativa lösningar kommer att behandlas vid konferens i samband med årsstämma. Resekommittén Ansvarig Sverker Jonasson Kommittén har samlats vid nio dokumenterade tillfällen under året. Arbetsbeskrivning har tagits fram och godkänts av distriktsstyrelsen och Handledning för SPF-föreningarnas reseombud har justerats. Kommittén arrangerade den 6 maj en konferensresa till Norduppland för SPFföreningarnas reseombud. I denna deltog sammanlagt 50 medlemmar varav sex som funktionärer. Omdömet om resan var genomgående positivt. Förberedelsearbete för en ny konferens den 21 januari 2010 har pågått under hösten och slutförts under december månad. Pensionärspolitiska kommittén PPK Ansvarig Rosa Östh Pensionärspolitiska kommittén, PPK, ser som sin uppgift att följa det politiska

8 skeendet som påverkar livssituationen för våra pensionärer. På en kurs i slutet av året väljer vi ut några av de viktigaste frågorna och inbjuder alla ledamöter i KPR och LPR samt ytterligare en person från varje förening till information och diskussion. Årets kurs hölls den 26 november i Uppsala. Först på programmet stod "Närvård", en framtidsvision om nära samarbete mellan landstinget och kommunerna. Ansvariga planerarna för södra respektive norra länsdelen, Ann-Charlott Norman och Tinna Cars-Björling, redogjorde för planerna. För de olika och nya boendeformerna gav kommunalrådet Lars O. Eriksson en beskrivning och informerade om Uppsala kommuns planer. Under rubriken "Så här gjorde vi i Öregrund-Östhammar" berättade socialnämndsordföranden Kerstin Björk-Jansson och KPR-ledamoten Jan-Olof Aggeborn om ett lyckat samarbete, där kommunen tagit till vara föreningslivets kunskaper i ett flerårigt planeringsarbete för äldreomsorgen. Efterföljansvärt! Trafikkommittén: Ansvarig Stig Andersson Kommittén har haft tre planeringsmöten samt rekognoserat för mörkerkörning. Kurs för föreningarnas trafikansvariga har genomförts med 20 deltagare. Under kursdagen behandlades olika avsnitt ur boken Trafikkunskap 65+ såsom Cirkulationsplatsen, Trötthet, Omkörningar, Vänstersväng på landsväg etc. Trafikansvariga har också övat mörkerkörning vid tre tillfällen. På föreningsmöten har medlemmarna informerats om trafikregler. Reflexbrickor har delats ut och vikten att bära sådana har särskilt betonats.

9 Stig Andersson och Lennart Bjellman har deltagit i NTFs sammankomster. Hemsidan Ansvarig Bengt Backström Under det gångna året har distriktet och föreningarna börjat använda den av förbundet framtagna grundmallen för SPFs hemsidor. I januari hölls två kurser för webbansvariga i Vuxenskolans lokaler och vid senare tillfällen under året med enstaka webbansvariga på distriktsexpeditionen och även vid hembesök. Totalt har ca 50 personer tagit del av utbildningen. Av distriktets 34 föreningar är det bara en som har hemsidan i oförändrat skick, och en som har kvar sin gamla hemsida, dock länkad från distriktets. Från att ha varit en mall för föreningarna är det glädjande att så många har jobbat med sina sidor för att sätta sin stil på dem, och det finns väl ingen som är den andra lik. Som alltid när det är något nytt, kan det uppstå problem, men dessa har vi har lyckats lösa via e-post eller via telefon. Hemsidan är ju inte bara till för föreningsmedlemmar. Den är också ett viktigt forum för att visa verksamheten i föreningarna och kanske locka nya medlemmar till föreningarna. Alltså håll den uppdaterad! Så en rekommendation, ta och titta på andra föreningars hemsidor och då inte bara i vårt distrikt. Hämta inspiration och våga försöka. Det finns alltid en ångrapil. Vårt distrikt ingår i en grupp på fyra distrikt, Uppsala, Värmland, Västmanland

10 och Örebro. Den är ett forum för oss webbansvariga inom distrikten, där vi håller kontakt och kan dryfta frågor som kan komma från föreningarna. Friskvård/Motion samt Boule - Bridge - Golf - Bowling Ansvariga Kjell Bäckström, Ivar Johansson, Anitha och Arne Ahlström, Torvald Lund SPF:are i Uppsala distrikt har under året varit med i någon form av friskvårdsaktiviteter, antingen promenader, med eller utan stavar, boule, skidor, bowling, bridge, golf m.m. Några medlemmar har deltagit i tävlingar i föreningar, distriktsmästerskap eller riksmästerskap. Friskvårdskommittén, som består av representanter från samråden, boule, golf, bridge, bowling och en från distriktsstyrelsen, har haft fyra sammankomster Vi bestämde bl.a. att sätta upp ett kalendarium för alla friskvårdsaktiviteter 2010 i distriktet. Distriktsmästerskapet (DM) på skidor arrangerades av SPF Humleaxet i Tierp. 14 personer ställde upp från distriktet. Riksmästerskapet (RM) i längdåkning på skidor ägde rum i Älvdalen med SPF Älvdalen som arrangör, där 11 skidåkare från Uppsala distriktet ställde upp, däribland tre damer. DM bridge arrangerades av SPF Gottsunda. 52 par deltog. RM i bridge arrangerades även i år av SPF-ringen i Falkenberg. 72 par deltog från Uppsala-distriktet. DM i bowling arrangerades av SPF Rospiggen i Östhammars bowlinghall, 7 damer och 22 herrar deltog.

11 23 april ordnades en utbildningsdag för friskvårdsombuden i distriktet varvid 35 personer deltog. Ola Nilsson från SPF-förbudet talade om Hälsans hörnpelare, f.d. hälsoplaneraren Margit Sjölin presenterade Stavgång för hälsan och f.d. folkhälsoinspiratören Ulf Holmqvist talade om Praktiska hälsotips för pensionärer. Bouleverksamheten under 2009 har varit mycket aktiv inom SPF-distriktet spelades RM i boule i Sundsvall. Ca 155 lag deltog fördelade på mix-, dam- och herrlag. Goda framgångar röntes för distriktets deltagande lag. DM spelades på Rombergaplan i Enköping med 32 mix-, 14 dam- och 15 herrlag. Under året startade SPF Trögd en ny tävling döpt till Enakulan som skall spelas varje år på Enavallen i Enköping där alla distrikt i Mälardalen skall bjudas in, i år deltog 70 lag. Stipendienämnden Ansvarig Sonja Åneman Vid årsstämman delades distriktets kulturstipendium för 2008 ut till Hans Söder, SPF Håbo. Hans Söder har under många år varit en central person i Håbos kulturliv. Genom sin bokhandel, förlagsverksamhet och sitt engagemang i hembygdsföreningen har han gjort bestående insatser för kultur och hembygdsvård i Håbo. Hans Söder är också initiativtagare till Jan Fridegårdspriset, som sedan 2006 utdelas av Håbo kommun för att uppmuntra, uppmärksamma och belöna ett pågående författarskap. Det var således en väl meriterad stipendiat, som belönades med distriktets kulturstipendium.

12 Distriktets representation Landstingets pensionärsråd (LPR) Ord. ledamöter Ingrid Gillberg Uppsala-Knivsta samråd Ulla Rudolfsson Nordupplands - - Ers. Håkan Rydén Uppsala-Knivsta - - Gun-Britt Renefalk Enköping-Håbo - - I länets kommuner representeras SPF av ett flertal KPR-ledamöter. D-nyTT: Ansvariga Karin Wahlstedt och distriktsordföranden D-nyTT har utkommit med fyra nummer under Distriktsexpeditionen Sågargatan 10 A Uppsala: Expeditionen har för det mesta varit bemannad tisdagar av distriktsordföranden. Övrig tid är telefonen medkopplad. Slutord Verksamhetsåret 2009 kan nu läggas till handlingarna. Det har varit ett bra år med en medlemsökning som borde varit större. Ekonomin är fortsatt god. Ekonomiska medel har kunnat överföras till föreningar och samråd. För att i framtiden bibehålla handlingsfrihet och trygghet i verksamheten erfordras en även fortsättningsvis stark finansiell bas. Kontakter med föreningar och samråd har varit tillfredsställande. Styrelsen har erbjudit sig att besöka föreningarna och på plats diskutera aktuella frågor, en åtgärd vi tror kan bidra till närmare kontakter. Den avgående styrelsen riktar ett stort TACK till alla som bidragit med att hålla

13 verksamheten igång. Ewert Cederholm Laila S Eriksson Sven-Olov Larsson Karin Wahlstedt Bernt Fredriksson Rosa Östh Egon Regefalk Sonja Åneman Kjell Bäckström SENIORER I TIDEN INFLYTANDE VALFRIHET - LIVSKVALITET SPF Uppsala läns distrikt VERKSAMHETSPLAN för verksamhetsåret 2010 Driva äldrefrågor genom LPR och KPR och bevaka äldrefrågor i landsting och kommuner. I samverkan med SV utbilda föreningarnas funktionärer. Informera genom IT och D-nyTT. Bistå föreningarna med - råd och samarbete rörande verksamheten - upprättande av programbank för olika aktiviteter, resor, underhållning och övriga arrangemang - reklam för marknadsföring och medlemsvärvning - hjälp med hemsidor Öka information om SPF genom att - göra SPF-namnet mera känt genom annonsering och mun mot munmetoden - delta i utställningar - satsa på marknadsföring inför val 2010 och vecka 37 och på så vis värva nya

14 medlemmar och öka SPFs inflytande - genom bra och aktuella hemsidor öka information till allmänheten Stimulera friskvård för öka livskvalitet Stötta föreningar vid tävlingar och liknande arrangemang Samarbeta med andra pensionärsorganisationer Stärka grunden för SPFs verksamhet Rekryteringsmål den 31 december 2010: medlemmar Vi måste alla hjälpas åt! Distriktsstyrelsen 2010 års kulturstipendiat. Stipendienämnden föreslår,att Taimi Johansson, Enköping skall tilldelas SPF Uppsala läns distrikts kulturstipendium 2010 Motivering: Taimi Johansson har en gedigen musikutblidning och har tidigare arbetat som kantror i olika församlingar. Under senare år har hon tillsammans med dragspelaren Ivar Karlsson och violinisten Rolf Solblad bildat " Torpartrion", som har en omfattande reportoar från klassiskt till folkmusik.trion har underhållit och spridit glödje vid föreningssammankomstrer, på äldreboenden,i kyrkor och på privata tillställningar. Taimi Johansson är sedan ett par, år tillbaka också musikaliskt ansvarig i den ideella " Kulturföreningen Gamla Tingshusets Vänner". Flera gånger per termin anordnar föreningen musikaliska soareér med omväxlande innehåll. Åhörarna bjuds då även på kortare uppläsningar,revynummer,kupletter samt ibland även på körsång varvat med allsång. Vid dessa framträdanden utökas orkestermedlemmarna stundom till ett tiotal med varierande sammansättningar. Allt är välarrangerat av Taimi och uppskattas av publiken som ofta uppgår till ett hundratal persrsoner. Taimi och hennes vänner bedriver utan tvivel en förtjänstfull verksamhet inom musik-och kulturområdet. Taimi Johansson är därför väl meriterad att utses till SPF-distriktets kulturstipendiat Gen.sek. Hans Lenkert SPF informerade om Verksamheten på förbundet, SPF:s valfrågor, Rekrytering, FAFD, SPF- SPRF

15 2010 års kulturstipendiat Taimi Johansson tog mikrofonen från ordf. Ewert Cederholm för att framföra sitt tack med sång, under övesende av Solja Åneman.

16 Ordförande skifte Avgående ordförande Ewert Cederholm överlämnar klubban och ansvaret till Laila S Eriksson Avtackningar Bror R Eriksson tackades för ordförandeskapet under stämman.

17 Kjell Bäckström avgick ur styrelsen och avtackades med evighetsblommor

18 Egon Regefalk framörde distriktstyrelsens tack till Ewert Cederholm Foto: Bengt Backström

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Krusenbergs byalag 1991-2001

Krusenbergs byalag 1991-2001 Krusenbergs byalag 1991-2001 Förord I en liten ideell förening som vår händer det trots allt rätt mycket under 10 år. Som sekreterare under alla år har jag nu två fullproppade pärmar med papper. Kopior

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Program för KFUK-KFUM:s Östgötaregions Årsmöte 2015 Den 25 mars kl. 18 30 på Strömvillans Fritidsgård i Norrköping 18 30 Välkommen Vi börjar med lite

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande t.o.m. 18 april, v. ordförande t.o.m. 18 april ordförande fr.o.m.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda.

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda. Årsmöte Föreningens årsmöte var välbesökt och hölls torsdagen den 14 februari 2013 i Jörlandagården. Ordföranden Lennart Frennemo inledde mötet med en parentation över de medlemmar, som avlidit under det

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer