Översiktsplan 2014 Idéfabrik 5 september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktsplan 2014 Idéfabrik 5 september 2012"

Transkript

1 Översiktsplan 2014 Idéfabrik 5 september 2012 Tolkning och sammanställning av framförda synpunkter, tankar och idéer om kommunens framtid under Idéfabrikens två faser/aktiviteter. Till Idéfabriken kom 25 personer, 19 män och 6 kvinnor. Medelåldern bland deltagarna var cirka 61 år. Synpunkterna kommer att fungera som underlag i det fortsatta arbetet med Översiktsplan Inledande gruppdiskussioner om Vision 2020.* Deltagarna blev efter ankomst ombedda att välja bland ark i fem olika färger. Färgen var i sin tur kopplade mot ett visst bord där en färdigformulerad fråga med anknytning till visionens innehåll skulle diskuteras. Tiden för uppgiften var cirka 15 min. Syftet med övningen var att ta reda på hur boende och/eller verksamma i kommunen tolkar de nyckelord och formuleringar som använts i visionen. Detta utifrån sina upplevelser av hur det är att leva i Strängnäs kommun idag, samt utifrån ett framtidsperspektiv. *Arbetet med vision 2020 startade i februari 2006 då Strängnäs kommun genomförde en konferens om kommunens framtid (Solbacka konferensen). På konferensen deltog cirka 150 kommunbor med förankring i näringsliv, organisationer etcetera. I mars samma år beslutades om antagande av visionen i kommunstyrelsen. Utifrån visionen togs 2007 en handlingsplan fram och visionen inkluderades i kommunens Strategiska planer för och (Strategisk plan anger vilka målsättningar som kommer att prioriteras under aktuell mandatperiod). Under ytterligare en konferens, Strängnäs Open, i mars 2009 fördes diskussioner om kommunens framtid utifrån den tidigare antagna handlingsplanen. Till de stora dialogdagarna kom företag, organisationer, opinionsbildare och kommuninvånare. Ett reslutat från konferensen blev en mer komprimerad vision för Ett beslut om antagande av den nya visionen togs av kommunfullmäktige i december 2009 och finns inkluderad i Strategisk plan

2 Vision 2020 lyder: Att leva i Strängnäs kommun är enkelt, tryggt och ger stora möjligheter. Samverkan, förnyelse och utveckling står i centrum. Vi har tillgång till det lilla och närhet till det stora och är måna om att växa på ett hållbart sätt. I visionen nämns att det skall vara tryggt att leva i Strängnäs kommun. Tror du invånarna känner sig trygga i dagsläget? Vilka faktorer tror du påverkar om invånarna känner sig trygga eller inte? Trygga barn att få börja i bra förskola och skola är viktigt Delaktighet att kunna påverka kommunens utveckling och sina egna möjligheter Viktigt med bra belysning på offentliga platser Tillgång till gemensamma sittplatser för äldre och barn God tillgång på hyresrätter, bland annat för att möjliggöra för ungdomar att flytta hemifrån Visionen nämner att samverkan, förnyelse och utveckling skall stå i centrum. Finns det något speciellt område där du tycker stora förändringar måste ske för att uppnå visionen? Fokusera på mellankommunala samarbeten inom Mälardalen här finns mer att samarbeta kring än inom Södermanlands län Fördjupat samarbete regionalt, såsom inom Stockholm West (Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs) för att utveckla och stärka västra Mälardalen Tänk bortom administrativa gränser Viktigt med mellankommunala samarbeten beträffande kommunikationer och infrastruktur Samverkan mellan Sörmlandskommuner kring vissa frågor Utveckla Malmbyfältet till en framtida miljöstad Utveckla flygplatsverksamhet på gamla Malmby flygfält Led bort trafiken från gamla bron (Tosteröbron) och bygg nära den nya bron (Strängnäsbron) Anlägg en diagonal väg till Järsta trafikplats från Stallarholmen för att reducera genomfartstrafiken i Mariefred

3 I visionen nämns att livet skall vara enkelt att leva. Vad tolkar du enkelt som i detta sammanhang? Vad gör ditt liv enkelt att leva? Klarspråk Närhet till service Samma utvecklingsmöjlighet för alla kommundelar Underhållsplaner för alla orter kopplat till beslut städad miljö Bort med skjutfältet gör det enklare ta sig ut i naturen Cykelbanor Enkelt att ta sig kommunala transporter Platser för gemensamma aktiviteter på alla orter Telefon/internet fungerar på alla orter Bad behålles på områden utanför centralorten Grönområden/parker på olika håll i kommunen samma skötsel som inom centralorten Underlätta för byggande av olika typer av bostäder och för etablering av handel i alla orter Barntillsyn/skola/åldringsvård Närhet till skola, fritidsutbud etcetera Cykelbanor måste bli fler på de högt trafikerade vägarna, exempelvis längs Storgatan i Strängnäs stad Satsning på olika transportformer, såsom bustrafik Det bör gå bussar till bland annat Sanda och Fogdö även på lovdagar Behåll småskaligheten. Gärna förtätning av stadskärnan men med bevarande av befintliga grönytor Vid expansion inom obebyggda områden kartlägg genom biologiska inventeringar vilka områden som besitter stor biologisk mångfald och lokalisera bebyggelsen till sådana områden som inte har dessa kvaliteter Bind ihop ny bebyggelsen med nuvarande stadskärna genom miljövänliga transportmöjligheter, gärna spårväg med god turtäthet I visionen nämns tillgång till det lilla och närhet till det stora, vad förknippar du uttrycken det lilla och det stora med i detta sammanhang? Tillgång till det lilla: Enkelhet, nära/korta avstånd, inga köer Naturen Närhet till makthavare och respons från dessa Fördelar att i kommunen kunna bo på en liten ort

4 Närhet till det stora: Arbetsmarknaden i Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Enköping Tillgänglighet till allt man behöver under sin livstid Närhet och tillgång till arbete och kommunikation Tillgång till fria, naturliga vatten- och landområden Närhet till Mälaren Trivsamt boende Att leva i Strängnäs kommun ska enligt visionen ge medborgare stora möjligheter, vilka möjligheter behöver finnas för ditt välbefinnande? Möjligheter till rekreation Möjligheter till aktivt båtliv Båttrafik Närhet till vatten Mer aktiviteter vid vattnet Attraktiv stadskärna Bilfritt centrum men med parkeringsmöjligheter Levande centrum. Inventera utbudet. Möjliggör för brett utbud både specialbutiker och kedjor (exempelvis H&M) Närhet till liv och rörelse (som i exempelvis Ugglans park) Hänsyn till människor Bra kommunikationer Bättre kommunikationer till Stockholm, oftare och kortare restid Fler gång- och cykelvägar Bredare trottoarer i centrum, på till exempel Hospitalsgatan Bra skolor Närhet till rekreationsområden skogar och parker Turism Bra utbud av fritidsaktiviteter

5 2 Gruppdiskussioner om kommunens framtid Fem grupper formades med fem personer i varje grupp. Deltagarna fick själva lyfta de frågor man ville diskutera med gruppen runt bordet. Kontentan av de frågor som diskuterades och de resonemang som fördes fram skrevs av deltagarna ned på den plansch som placerats ut på varje bord. Planschen var designad med olika teman för att uppmuntra till diskussion kring olika frågor, det vill säga för att få till en spridning mellan olika samtalsämnen. Tiden för uppgiften var cirka 1,5 timme. Syftet med denna aktivitet var att försöka identifiera vilka frågor som kan tolkas vara extra viktiga för boende och/eller verksamma i kommunen vilka frågor Idéfabrikens deltagare anser att översiktsplanen borde fokusera på. Sammanställning av spelplanerna /planscherna utifrån olika teman: Demokrati Dialog - Prata med bönder på bönders vis tala klarspråk - Dialog tidigt i planprocessen - Delaktighet, tillgängligt i besluten - Snabb feedback till näringslivet - Lyssna på ungdomarna ge dem information Övrigt - Varierat bostadsbyggande - Återställ trädgårdsgatan - Hämta goda idéer och exempel från framgångsrika kommuner, jämför med Rättvik och Trosa - Vår framtid trygghet Miljö- och klimatanpassningar Energi - Biogasanläggning, biogasbussar, biogastrafik - Förnybar energi. Enklare för enskild att starta vertikala vindkraftverk - Vindkraft eller andra alternativa energikällor inom kommunen Båtliv - Båtar, båtägare, upplägg, spolplatta, toalettömning - Underlätta för fler sjömackar för att minimera utsläpp

6 Sophantering - Uppmuntring till sortering, kökskompostering - Sopstation, avfallshantering Övrigt - Stäng skjutfältet! Goda livsmiljöer - Gemensamma träffpunkter i de mindre orterna, multifunktionella lokaler (utlämningsställe för varor och läkemedel, kulturella aktiviteter, sambandscentral för distriktssköterskor etc.). Samverka och utnyttja befintliga lokaler bättre. Idag används till exempel skolans lokaler ineffektivt. - Ny cirkusplats i strängnäs - Ny kälkbacke i Strängnäs - Fler aktiviteter där man utnyttjar vattnet. Aktiviteter på Visholmen - Bygg ej bostäder för nära Västerportsvägen, för att undvika bullerproblematik. - Blandning av folk och aktiviteter - Reservera mark för grönområden - Spara natur - Biologisk mångfald självklar - Tillgänglighet - Utveckla fritidsbåtssidan med hamnar och uppläggningsplatser - Båtliv, fungerande bryggor, ramper och uppläggning - Bra skola lockar hit folk! - Bra kommunal skola med större resurser - Tydligare barnperspektiv - Fortsätta bygga vackra strängnäs - Fler cykelvägar Kommunikationer Buss - Bussar särskild väg. Ej buss genom centrum - Bussar, se över tidtabellen - Direktbussar, infartsparkering - Bussar i kommunen. Serva invånarna. Viktigt att kunna ta sig dit man vill! Cykel - GC-väg längs 55:an/ Enköpingsvägen - Cykelgarage, cyklar på tåget och på bussen - Planera för cykel- och gångtrafik - Cykelbana mellan alla tätorter - G/C-vägar sammanbinder kommundelar - Cykelbanor

7 Tåg - Tågavgångar, direkttåg, turtäthet, Dubbelspår närhet till Stockholm - Senare avgångar till Stockholm på helgerna för kulturevenemang - Fler avgångar med tåget. 30 minuter från Strängnäs stad Övriga kollektiva färdsätt - Spårtaxi mellan Resecentrum Campus och Norra staden - Tvärbana på spår som sammanbinder fler stadsdelar i strängnäs närområde - Spårbunden motortaxi över Tosteröbron, ingen avgift. E20-55 tåg - Spårvagn mellan Norra staden och centrum Bil - Ny väg genom Hedlandet - Stallarholmsväg mot Järsta förbi Malmby flygfält Sjöfart - Båttrafik - Broarna stänger för båtlivet hindrar utveckling Luftfart - Bevara Malmby flygfält för framtida utveckling (2014). Utveckla Kjula flygfält som nav i Stockholm West-utvecklingen Övrigt - Kommunala samfärdsmedel, gratis. Finansiering via statlig skatt? - Bulleravstånd gamla E20: 150 meter minst - Helhetsbild - Exploatera Tosterön vid nya bron inte gamla - Stadsnät och IT-stöd i våra kommundelar - Fler invånare i Strängnäs tätort, samt i Mariefred, Åker och Stallarholmen Geografi - Sätta strängnäs på kartan - Cool byggnad saknas i Strängnäs stad idag. En humoristisk touch fattas - Större tonvikt på kommunens strategiska läge - Närhet till Stockholm - Kommunikation Eskilstuna, Västerås, Enköping, 55:an - Stockholm West (regionalt samarbete mellan Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköping) - Viktigt att skogsområden sparas i centrala delar och att orörda skogar med strövområden är tillgängliga för skolor och medborgare - Tillgång till parker som sköts och hålls trevliga. Bort med vanvårdade områden - Utnyttja närheten till Mälaren - Mälarstaden - Utveckla naturliga stråk mellan viktiga noder i Strängnäs stad (mellan till exempel tågstation, stadskärna och entréer till staden) - Värna befintliga kommundelar

8 - Bra kommunikationer mellan tätorterna - Kommunikationerna måste bli bättre - Valfrihet vad gäller boende: landsbygd, små samhällen, centrum/stad - Arbetstillfällen skapa bra exploateringsmöjligheter för företag Företagsklimat/ näringsliv - Öka tillverkande industri - Företag bör ha huvudkontor i Strängnäs kommun - Locka med låga hyror - Det ska vara lätt och billigt att starta nya företag - Behålla ett mångsidigt näringsliv - Underlätta etablering för småföretagare - Stockholm West = bra initiativ för framtida utveckling tänk bortom kommungränserna och utveckla ett västligt nav (Kjula) - Ingen utbyggnad kring Solberga. Tätorternas handel måste ges överlevnadsförutsättningar. Stimulera etableringsmöjligheterna för företag. Kommunen behöver många flerkvalificerade arbetsplatser som förutsättning för att minska utpendlingen - Tillvarata kommunens geografiska och historiskt unika förutsättningar för besöksindustrin - Återinför Stadskärneförening - Bredare trottoarer på Hospitalsgatan - Brett utbud i centrum, både småbutiker och kedjor. Utflyktsmålsshoppingupplevelse! - Bra service från kommunen - Camping/vikingavallen/husbilsplatser - Besöksnäringen - Det behövs fler bäddar för besöksnäringen - Utveckla Strängnäs shopping och besöksnäring Synpunkter som av deltagarna ej kategoriserats under ovanstående teman: - Mälaren som riksintresse, fritidsverksamhet/ båtlivet. Utveckla historiska båtleder och mötesplatser. Skapa det lugna båtlivet mellan broarna genom hastighetsbegränsning - Miljö - Vilka områden är lämpliga att bygga med hänsyn till biologisk hållbarhet - Differentierat utbud av kultur och evenemang - Bra event kräver förarbete, infrastruktur och platser - Led om stäckningen för evenemanget Mälaren runt till Strängnäs stadskärna - Utveckla Strängnäs shoppingupplevelse i centrum

9 - Öka invånarantalet i Strängnäs stad. Skapa vattennära boende, man vill ha vattenutsikt. Expansion runt vattnet. Bygg gärna kanaler. Gärna invånare i Strängnäs stad - Fritid och infrastruktur planera in resurser/platser för sommar- och vinterförvaring av båtar som motsvarar nybyggnad och expansion

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Vaxholms närmaste parti

Vaxholms närmaste parti Vaxholms närmaste parti satsar på ett ökat inflytande efter valet i september Centerpartiets kandidater till kommunfullmäktige, se hela valsedeln på vår hemsidan: www.vaxholmscentern.se Vi vill närodla

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer