LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars Stämmohandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar"

Transkript

1 LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar

2

3 LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund i Mälardalen fredagen den 13 mars kl Kompassen, Kaptensgatan 4, Enköping 1. Stämman öppnas 2. Val av stämmans presidium: ordförande och vice ordförande Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av två protokollsjusterare 5. Val av rösträkningskommitté 6. Fastställande av röstlängd 7. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning 8. Fastställande av arbetsordning vid stämman 9. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse, se bilaga 10. Revisorernas berättelser för regionförbundet, se bilaga 11. Fastställande av resultat- och balansräkning i regionförbundet 12. Beslut om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 13. Fastställande av ersättning till ledamöter i regionstyrelsen och valberedningen samt revisorerna 14. Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen 15. Val av regionordförande bland styrelseledamöterna 16. Val av två revisorer jämte suppleanter 17. Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen 18. Val av ordförande i valberedningen 19. LRF Ungdomens styrelser presenterar sig 20. Behandling av inkomna motioner och skrivelser 21. Val av 10 fullmäktige jämte ersättare till LRFs Riksförbundsstämman 22. Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit till regionstämman a) Ändring av arbetsordning för nominering till regionens valberedning 23. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning 24. Stämmoförhandlingarna avslutas 3

4 Valberedningens förslag till 2015 års regionstämma med LRF Mälardalen 2. Val av stämmans presidium Ordförande Vice ordförande Jacob Spangenberg, Börstil-Gräsö LRF, Östhammar Lennart Jöngren, Södra Roslagens LRF, Österåker Anmälan av styrelsens val Sekreterare: Christel Benfalk, LRF Mälardalen Protokollsekreterare: Åsa Wärlinder, LRF Mälardalen 8. Arbetsordning vid stämman 1. Ordet begärs genom nummeruppräckning för ombuden och med handuppräckning för övriga mötesdeltagare 2. Förslag lämnas skriftligt 3. Hela mötet kommer spelas in 4. Omedelbar yttranderätt under deb tillkommer regionförbundsstyrelsens ledamöter samt regionchefen. 5. Debinlägg tidsbegränsas till högst tre minuter och tiden för replik till högst två minuter 6. Vid debinlägg skall mikrofon eller talarstol användas. 7. Mobiltelefon skall vara avstängd eller inställd på ljudlöst. 8. Ej anmälda ärenden får behandlas om minst två tredjedelar av de närvarande röstberätti gade samtycker. För beslut om bifall till förslag i sådant ärende erfordras två tredjedels majoritet av de röstande. 13. Fastställande av ersättning till ledamöter i regionstyrelsen och valberedningen samt revisorerna Regionförbundsordförandes årsarvode skall vara kr i fast arvode Styrelsen har kr fördela till övriga ledamöter Övriga ersättningar och reseräkningar utgår i enlighet med riksförbundsstämmans rekommendationer Valberedningens ordförandes årsarvode skall vara kr. Valberedningens sekreterares årsarvode skall vara kr. För närvarande har riksförbundsstämman beslutat följande: Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande belopp exklusive sociala avgifter: Timmar 1-13 timmar timmar Ersättning 215 kr/timme kr Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl och Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode. 4

5 Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personal. Vid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare. Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal. Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda. 14. Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen Valberedningen föreslår antalet ledamöter i regionförbundsstyrelsen skall vara tio (10). Avsägelse föreligger från; Anette Gustawson, Roslagsbro-Vätö LRF, Norrtälje Förslag till bli valda på två år: Till stämman Jenny Höglund, Långhundra LRF, Knivsta, omval 2017 Martin Magnusson, Stockholm LRF, Tyresö, omval 2017 Tomas Ohlsson, Kung Karl LRF, Kungsör, omval 2017 Catharina Rudolphson, Lagunda LRF, Enköping, omval 2017 Jan-Erik Andersson, Bälinge LRF, Uppsala, nyval 2017 Mats Ekström, Villberga LRF, Enköping, nyval 2017 Vid stämman 2014 valdes på två år: Sture Johansson, Sala LRF, Sala Per Pettersson, Järna-Hölö-Mörkö LRF, Södertälje Per Nyström, Färnebo-Fläckebo LRF, Sala Petter Ström, Kumla-Tärna LRF, Sala 15. Val av regionordförande bland styrelseledamöterna Sture Johansson, Sala LRF, Sala, omval Val av två revisorer jämte suppleanter Avsägelse föreligger från ordinarie revisor Helen Carlsson, Vallentuna-Täby LRF, Vallentuna och revisorssuppleanten Monica Alfredsson, Hed-Gunnilbo LRF, Skinnskeberg Ordinarie: Mats Holmström, Bergslagsbygdens LRF, Fagersta, omval 2016 Inga-Britt Danielsson, Långhundra LRF, Knivsta, nyval 2016 Suppleanter: Jan Larsson, Sorunda-Ösmo LRF, Nynäshamn, omval 2016 Patrik Spets, Uppsala, nyval Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen Enligt stadgarna utser regionstämman årligen en valberedning som skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Valberedningen består i nuläget av nio personer. Av dessa nio skall en nomineras från föreningsföretagen gemensamt (styrelse- eller förvaltningsledamot) och en skall nomineras från LRF Ungdomen i regionen. Återstår sju platser. Dessa tillsätts genom regionen är indelad i sju kretsar. Kretsarna representerar ungefär lika många medlemmar, viss hänsyn har även tagits till geografiska områden samt inarbetade kontaktytor. Kommungruppsordföranden i den största kommungruppen per krets ansvarar för samordna nomineringen från kretsen (markerad med kursiv stil). 5

6 Krets 1: Uppsala Mias Jansson, Faringe-Bladåker LRF, Uppsala, vald till stämman 2015 Krets 2: Södertälje/Salem Stockholm m fl, Ekerö, Haninge, Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn Lars Gillberg, Haninge LRF, Huddinge, vald till stämman 2015 Krets 3: Norrtälje, Vallentuna, Täby, Österåker/Waxholm, Sigtuna, Upplands Väsby, Värmdö Christina Birger, Vallentuna-Täby, Vallentuna, vald till stämman 2015 Krets 4: Östhammar, Tierp/Älvkarleby, Knivsta Anna Carlsson, Dannemora LRF, Östhammar vald till stämman 2015 Krets 5: Heby, Sala, Fagersta, Norberg, Skinnskeberg Linda Andersson, Kila LRF, Sala, vald till stämman 2016 Krets 6: Enköping, Håbo, Upplands-Bro Per-Johan Pettersson, Håbo LRF, Håbo vald till stämman 2016 Krets 7: Västerås, Köping, Kungsör, Arboga, Hallstahammar, Surahammar Agneta Pettersson, Kung Karls LRF, Kungsör, vald till stämman 2016 LRF Ungdomen: Kerstin Gauffin, Södra Hagunda LRF, Uppsala, vald till stämman 2015 Föreningsföretagen: Roberth Kihlin, Badelunda-Björksta, Västerås, vald till stämman Val av 10 fullmäktige jämte ersättare till LRF:s riksförbundsstämma Sture Johansson, Sala LRF, Sala Per Pettersson, Järna-Hölö-Mörkö LRF, Södertälje Martin Magnusson, Stockholm LRF, Tyresö Tomas Ohlsson, Kung Karl LRF, Kungsör Catharina Rudolphson, Lagunda LRF, Enköping Per Nyström, Färnebo-Fläckebo LRF, Sala Jan-Erik Andersson, Bälinge LRF, Uppsala Mats Ekström, Villberga LRF, Enköping Efter behandling av motioner välja ytterligare två ordinarie fullmäktige, till riksförbundsstämman samt två suppleanter. Valberedningen föreslår följande nio (9) ersättare i följande ordning: Andreas Eriksson, Södra Hagunda LRF, Uppsala 4. Emil Jansson, Vallentuna-Täby LRF, Vallentuna 5. David Karlsson, Sala LRF, Sala 6. Inga-Britt Danielsson, Långhundra LRF, Knivsta 7. Ludwig Lindgren, Vallentuna-Täby LRF, Vallentuna 8. Sören Axelsson, Valö-Forsmark LRF, Östhammar 9. Jenny Alm, Almunge-Knutby LRF, Uppsala 6

7 22. Ändring av arbetsordning för nominering till regionens valberedning Regionförbundsstyrelsen har gjort en översyn av arbetsordningen för nominering av ledamöter till regionens valberedning eftersom den nuvarande har vissa brister. I nuvarande nomineringsförfarande finns ingen helhetssyn gällande fördelningen av kön, ålder, produktionsinriktning, nätverk, erfarenhet, geografi mm. Förslag till ny arbetsordning gälla från regionstämman 2016 Valberedningen föreslås även i fortsättningen bestå av 9 ledamöter, varav 7 från kommungrupperna, en från LRF Ungdomen och en från Föreningsföretagen. Alla regionens kommungrupper (totalt 32) nominerar en person per kommungrupp till regionens valberedning senast den 31 december. Detta görs till LRF-kontoret. Samt bifogar en kort presentation av den personen. LRF Ungdomen nominerar en person per län (totalt 3 st). Detta görs till LRF-kontoret. Samt bifogar en kort presentation av den personen. Föreningsföretagen ansvarar för sin nominering och föreslår ett namn, nomineringen ska vara klar den 31 december. Regionförbundsstyrelsen utser senast den 31 december en nomineringskommitté på tre personer. Nomineringskommittén har sedan utifrån kommungruppernas, LRF Ungdomen nomineringar och Föreningsföretagen sätta ihop ett förslag till valberedning som sedan beslutas på regionstämman. Nomineringskommitténs uppdrag är säkerställa valberedningens sammansättning är väl avvägd gällande ålder, kön, produktion och geografisk spridning. Valberedningens ledamöter bör ha god personkännedom och brett nätverk, man väl känner till LRF och man är en god ambassadör för LRF och de gröna näringarna. Regionförbundsstyrelsen föreslår Regionförbundsstämman besluta anta den nya arbetsordningen, enligt ovan, för nominering av ledamöter till regionens valberedning. Nuvarande arbetsordning På stämman 2005 fick regionförbundsstyrelsen i uppdrag ta fram ett förslag till nominering av valberedning, vilket presenteras nedan. Beslut på regionstämman 2006 denna arbetsordning skulle antas. Enligt stadgarna utser regionstämman årligen en valberedning som skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Valberedningen består i nuläget av nio personer. Av dessa nio skall en nomineras från föreningsföretagen gemensamt (styrelse- eller förvaltningsledamot) och en skall nomineras från LRF Ungdomen i regionen. Återstår sju platser. Regionen delas in i sju kretsar. Kretsarna representerar ungefär lika många medlemmar, viss hänsyn har även tagits till geografiska områden samt inarbetade kontaktytor. Kommungruppsordföranden i den största kommungruppen per krets ansvarar för samordna nomineringen från kretsen (markerad med kursiv stil). 7

8 Kretsar (siffran inom parantes är antalet medlemmar i kommunen år 2005): Krets 1 (2 251 medlemmar) Uppsala (2 251) Krets 2 (2 242 medlemmar) Stockholm m fl (916), Ekerö (267), Haninge (159), Södertälje/Salem (400), Botkyrka (123), Nykvarn (109), Nynäshamn (268) Krets 3 (2 540 medlemmar) Norrtälje (1 501), Vallentuna (299), Täby (83), Österåker/Waxholm (201), Sigtuna (309), Upplands-Väsby (47), Värmdö (100) Krets 4 (2 150 medlemmar) Tierp/Älvkarleby (916), Östhammar (971) Knivsta (263) Krets 5 (2 465 medlemmar) Heby (853), Sala (1281), Fagersta (77), Norberg (110), Skinnskeberg (144) Krets 6 (1967 medlemmar) Enköping (1 737), Håbo (127), Upplands-Bro (103) Krets 7 (2 380 medlemmar) Västerås (967), Köping (662), Kungsör (187), Arboga (292), Hallstahammar (192), Surahammar (80) 8

9 Motioner och skrivelser Politiska beslut måste baseras på fakta och vetenskapliga grunder istället för känsla, antaganden och ett dåligt samvete! Nr Rubrik Lokalavdelning 1 Redovisning av deltagare på aktiviteter Frösthult 2 Lokalavdelningsstadgar Sala 3 Inför ordförandekonferenser Vallentuna-Täby 4 Ersättning skolkontaktsgårdar Upplands-Bro och Håbo 5 Jorden och skogen i stan Ösmo-Sorunda Skrivelse nr1 angående framtid för skolkontakten Tierpsbygden 6 Försäljning av lokalproducerade livsmedel LRF Ungdomen i Västmanland 7 Landsbygdsambassadörer Tillberga 8 Deben om LRF Mjölk och Oatly Järna-Hölö- Mörkö 9 Osäkerhet i vår värld Vikten av ha högre Tuna-Stavby självförsörjningsgrad! 10 Var är LRF i valrörelse och mediabrus? Vallentuna-Täby 11 LRF alldeles för tysta i deben Fasterna 12 Strandskydd Möja 13 Äganderätt Möklinta 14 Avreglera jakten. Sänk avgifterna Stockholm 15 Inför kontroller av de importerade soporna Sala 16 Skrotbilar Tillberga 17 Energigrödor Tillberga 18 Smågiftigt förmynderi Färnebo-Fläckebo 19 Växtnäringsproblematiken Järna-Hölö- Mörkö Skultuna- Haraker- Romfartuna 21 Rutiner och beslutsunderlag gällande dispens inom Ösmo-Sorunda venskyddsområden 22 LRF och Parkinson Möklinta 9

10 LRF Mälardalens verksamhetsberättelse 2014 Regionförbundsstyrelsen Ledamöter: Sture Johansson, Sala, ordförande, Catharina Rudolphson, Örsundsbro, vice ordförande, Martin Magnusson, Tyresö, andre vice ordförande, Per Nyström, Västerfärnebo, Per Pettersson, Hölö, Petter Ström, Sala, Tomas Olsson, Kungsör, Jenny Höglund, Uppsala, och Anette Gustawson, Norrtälje, till och med 30 november Styrelsen har haft ett presidium bestående av ordförande, de båda vice ordförandena och regionchefen. Styrelsen har tillsammans med tjänstemän arbetat i tre utskott: Medlem och Organisation, Opinionsbildning Konsument och Skola samt Företagsvillkor, Miljö, Ven och Äganderätt. Regionförbundsstyrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Revisorer Ordinarie: Mats Holmström, Ängelsberg, och Helen Carlsson, Vallentuna Suppleanter: Jan Larsson, Sorunda, och Monica Alfredsson, Skinnskeberg Valberedning Roberth Kihlin, Västerås, Föreningsföretagen, ordförande Lars Gillberg, Huddinge Linda Andersson, Sala Mias Jansson, Uppsala Christina Birger, Vallentuna Anna Carlsson, Österbybruk Kerstin Gauffin, Uppsala, LRF Ungdomen Agneta Pettersson, Kungsör Per-Johan Pettersson, Bålsta Elin Ringborg, Anette Gustawson och Madde Granat. Regionförbundet har varit representerat i olika externa samråds- och referensgrupper, råd och liknande. En förteckning finns beställa från kontoret. Regionförbundsstämman Stämman hölls den 21 mars i Enköping där 184 fullmäktige från lokalavdelningar, Södertälje Ortsförbund och LRF Ungdomen närvarade. Två ledamöter hade avsagt sig omval; Mats Eriksson, Västerås, och Saga Pettersson, Sigtuna. Inga nya ledamöter valdes då valberedningen föreslog regionstyrelsen skulle minska med två ledamöter till nio. Sture Johansson omvaldes som ordförande. Tjugo motioner och fem skrivelser behandlades. Stämman beslutade skicka fyra motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma: Djurskyddstillsynen i Stockholms län och i övriga landet, Konsekvenser för den svenska grisnäringen, LRF och lantbrukskooperationen samt Marknadsföring av yrket som bonde. Till årets lokalavdelning utsågs Värmdö LRF. Mottagare av Bernhard Ekströms stipendium var Linda Andersson, Sala, och Elisabeth Aschan, Södertälje. LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades Håkan Andersson, Södertälje, Kjell Adolfsson, Östhammar, Mats Eriksson, Västerås, Bernt Hede, Sala, Inger Gauffin Carlsson, Enköping, Lars Isaksson, Köping, Margareta Olsson, Östhammar, Sven-Erik Persson, Heby, Gunilla Rahl, Västerås, Ingrid Sommar, Västerås, Camilla Strandman, Värmdö, och Hillevi Sundin, Norrtälje. LRF Mälardalen uppmärksammade också grisskötarna Madde Granat och Elin Ringborg och deras informationsarbete genom Facebook-sidan Mitt liv som svensk gris, som de grundat och driver. Styrelseledamoten Anette Gustawson fick även hon motta en utmärkelse för sitt idoga påverkansarbete för få svensk mat i de offentliga köken. Vad gäller LRF Mälardalens övriga verksamhet under 2014, se LRF Mälardalens medlemssidor ( Gröna Sidorna ) i Land Lantbruk den 13 mars 2015 samt på LRF Mälardalens hemsida 10

11 Ekonomiskt utfall RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter S:a intäkter Verksamhetens kostnader REDOVISAT ÅRSRESULTAT 0 0 BALANSRÄKNING Tillgångar Andel LRF, förening u.p.a Konto Swedbank S:a tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Övriga skulder S:a skulder och eget kapital

12 12

13 13

14 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND FRÖSTHULTS LRF-AVDELNING MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 1 1. Redovisning av deltagare på aktiviteter

15 REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 LRF Mälardalen REGIONFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Nr 1 Yttrande till motion nr 1 Motionerna har initierats enligt följande: 1. Motion nr Lokalavdelning 1 Frösthult Motionernas innehåll Motionären tycker LRF-avdelningen verksamhetsberättelse, för det gånga årets mötesverksamhet, ska vara ålders- och könsneutral. Styrelsens ställningstagande och förslag Som ett stöd till LRF-avdelningarna finns en framtagen mall hur en verksamhetsberättelse ska skrivas. Detta för kunna redovisa avdelningens verksamhet och ekonomi för revisorer, medlemmar och regionen på ett korrekt sätt. LRF-avdelningens mötesverksamhet redovisas i en bilaga till verksamhetsberättelsen. Det är i den bilagan som motionären anser LRFavdelningen inte skall behöva redogöra för antalet män, kvinnor och ungdomar som deltagit i aktiviteterna. Det är upp till LRF-avdelningen själva om man vill fylla i uppgifter på antal kvinnor, män och ungdomar som deltagit i aktiviteterna. Men genom fylla i dessa uppgifter så kan LRF-avdelningen lättare följa upp avdelningens verksamhet är raktiv och tilltalar många av medlemmarna. Regionförbundsstyrelsen tycker det är viktigt lokalvdelningarna erbjuder medlemmarna verksamhet i lokalavdelningarna. Det är precis som Frösthults LRF-avdelning skriver, alla deltagare på aktiviteter är lika viktiga oavsett kön och ålder. Det viktiga är alla känner sig välkomna oavsett kön eller ålder och det finns ett varierat utbud av aktiviteter. Regionförbundsstyrelsen föreslår stämman besluta motionen med styrelsens yttrande anses besvarad. 15

16 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SALA LRF-AVDELNING MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 2 2. Lokalavdelningsstadgar LRFs Riksförbundsstyrelse antog nya stadgar för lokalavdelningarna under 2014, som gäller fr.o.m. 1 oktober I dessa stadgar står det i: 9 Avdelningens styrelse skall bestå av lägst tre ledamöter som väljs på ett år. Motionären har varit på 10 stycken avdelningsårsmöten, nästan alla har frågat varför riksförbundsstyrelsen tagit detta beslut ändra 9. Förut har man valt hälften av lokalavdelningens ledamöter på 2 år. Motivering skall enligt uppgift vara valberedningen skall få ett lättare jobb få ledamöter ställa upp på bara ett år. Men en del valberedningar tycker det blir mera jobb om alla skall väljas varje år. Motionärens förslag är återgå till hälften av lokalavdelningens ledamöter välj vartannat år, men de avdelningar som vill ha alla valda på ett år får ha den möjligheten. Motionärens förslag till ändring av stadgarna är. Att Att Riksförbundsstyrelsen ändrar 9 som förslag t.ex. Avdelningens styrelse skall bestå av lägst tre ledamöter som väljs på ett år eller hälften av ledamöterna välj på två år vartannat år motionen med regionsstyrelsens svar skickas till LRF riksförbundsstyrelse. Antagits på Sala avd. årsmöte Lokalavd. ordf. Sture Johansson

17 REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 LRF Mälardalen REGIONFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Nr 2 2. Yttrande till motion nr 2 Motionerna har initierats enligt följande: Motion nr Lokalavdelning 2 Sala Motionernas innehåll Motionären vill lokalavdelningsstadgarna skall ändras gällande mandiden för ledamöterna i lokalavdelningsstyrelserna. Styrelsens ställningstagande och förslag LRF riksförbundsstyrelse antog nya stadgar för lokalavdelningarna under 2014, precis som motionären skriver. En ändring är alla ledamöter i lokalavdelningarnas styrelser, väljs på ett år, tidigare var det två år. Riksförbundsstyrelsen har haft som mål ha ett enkelt system och motiverar ändringen till ettåriga val med: Det blir ingen osäkerhet på årsmötet kring vilka som är uppe till omval och vilka som har ett år kvar på mandatperioden, det behövs inga fyllnadsval om någon vill avgå efter ett år och den som blir tillfrågad behöver inte känna den tar på sig ett uppdrag för mer än ett år. Det främsta argumentet för tvååriga mandatperioder är ju skapa en kontinuitet i styrelsen så inte alla avgår på en gång. Men vill man sluta sitt styrelseuppdrag innan mandatperioden är slut, så kan man göra det ändå. Så skillnaden är inte så stor. Regionförbundsstyrelsen tycker de nya stadgarna är bra och enkla och tycker inte de behöver ändras. Regionförbundsstyrelsen föreslår stämman besluta avslå motionen. 17

18 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND VALLENTUNA-TÄBY LRF-AVDELNING MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 3 3. Motion om återinförande av ordförandekonferenser Vi saknar ordförandekonferenserna! Avdelningsordförandena behöver träffas regelbundet för inspireras hålla fart på avdelningsarbetet och dela med sig av vad som är på gång på olika håll. Vi föreslår länsvisa träffar en eller två gånger per år under enklare, ej kostsamma former. Vi yrkar på ordförandekonferenserna återinförs. Vallentuna Täby LRF 18 80a

19 REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 LRF Mälardalen REGIONFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Nr 3 3. Yttrande till motion nr 3 Motionerna har initierats enligt följande: Motion nr Lokalavdelning 3 Vallentuna-Täby Motionernas innehåll Motionären vill LRF Mälardalen anordnar ordförandekonferenser för lokalavdelningarna. Styrelsens ställningstagande och förslag Vi tycker det är positivt motionären saknar ordförandekonferenserna. Det är viktiga mötesplatser för informationsutbyte och diskussioner. Senaste gången vi hade ordförandekonferenser var hösten Regionförbundsstyrelsen beslutade hösten 2014 inte inbjuda till någon ordförandekonferens under hösten, utan ha den i början av 2015 istället. Detta med anledning av det var första året med årsmöte på hösten och styrelsens ledamöter prioriterade då istället besöka så många lokalvdelningars årsmöten som möjligt. Den 28 januari 2015 anordnades en gemensam konferens för alla lokalavdelningsordförande, kommungruppsordförande samt LRF Ungdomen. Vi valde ha en gemensam konferens i år. Tidigare år har vi haft länsvisa konferenser. Vi kommer anordna ordförandekonferenser i framiden, både länsvisa och regionala. Regionförbundsstyrelsen föreslår stämman besluta motionen med styrelsens yttrande anses besvarad. 19 g:\40 regionstämmor\regionstämma 2015\yttranden\yttrande 3 j, ordförandekonf vallentuna täby.doc

20 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND HÅBO LRF-AVDELNING OCH UPPLANDS-BRO LRF-AVDELNING MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 4 4. Ersättning skolkontaktsgårdar 20

21 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND ÖSMO-SORUNDA LRF-AVDELNING MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 5 Jorden och Skogen i stan samt Skolkontakten till LRF region Mälardalen Bakgrund/verksamheten/statistik Jorden och Skogen i stan startade 2006 i nuvarande regi, vid den tiden administrerades verksamheten av LRF Riks. Ca elever och lärare har deltagit sedan starten i Stockholms län togs ett nytt steg i utvecklingen av Jorden och skogen i stan i Stockholm. Efter ha varit lokaliserat till Skansen under ett antal år togs beslutet flytta evenemanget till Berga Naturbruksgymnasium. Anledningarna till flytten var flera bland annat kan en tydligare bild av svenskt lantbruk visas när evenemanget hålls på ett levande lantbruk. De medverkande företagen var också positiva till den nya miljön. Ca 2100 elever besökte Jorden och Skogen i stan på Berga Nbg 2014, det får betraktas som ett bra deltagande med tanke på evenemanget flyttats till en ny plats och därmed medfört nya resrutter för skolorna. Stockholms läns landsting ställde förtjänstfullt upp med bussar för transportera elever från Västerhaninge station till Berga Nbg. Skolkontakten har funnits i decennier, minst sedan 1970-talet. Antalet deltagande gårdar och besökande elever har varierat under åren. För ett koncept som Skolkontakten ska vara långsiktigt krävs en genomtänkt och över tid hållbar finansiering. Potentialen för skolkontakten är enorm men LRF kan inte förvänta sig enskilda lantbrukare ska driva konceptet utan skälig ersättning. Konceptet behöver utvecklas, här kan t ex Arla minior fungera som modell. Det finns en stor potential utveckla båda dessa verksamheter. Enligt data från skolverket för läsåret 2013/2014 är antalet elever följande. Bara i Stockholms län uppgår elevantalet i årskurs 4-6 till 70647st, i Uppsala län till 10711st, i Västmanlands län till 8062st. Totalt i LRFs region Mälardalen uppgår elevantalet alltså till personer i åk 4-6. Vi är väl medvetna om LRF har tagit fram det utmärkta konceptet bonden i skolan.se men det är ett material som finns på internet. Både Jorden i Skogen i stan och Skolkontakten handlar om eleverna besöker oss på plats mitt i vår gröna näring. LRFs uppdrag Av LRFs huvuduppdrag, antagna vid riksförbundsstämman 2003 framgår LRF ska satsa på opinionsbildning för den gröna näringen och inte minst ska LRF arbeta för ungdomar ska göra sina studie- och yrkesval i den gröna näringen och därför satsa på aktiviteter som höjer raktions kraften, aktiviteter som har barn och ungdomar som sin viktigaste målgrupp. Aktiviteter som Jorden och skogen i stan samt Skolkontakten borde passa ytterst väl i detta sammanhang. LRFs organisation Region Mälardalen är LRFs fjärde största region sett till medlemsantalet. Om vi däremot ser till innevånarantalet i regionerna är Mälardalen den klart största regionen med landets huvudstad samt fjärde och sjätte största städer (Stockholm, Uppsala och Västerås). Det här gör Region Mälardalen har ett oproportionerligt stort ansvar för driva opinionsbildning samt aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar

22 Externa medel Det har tagits kontakter med möjliga externa medfinansiärer. Vid samtal med dessa framgår dock de förväntar sig LRF står för en betydande del av finansieringen för Jorden och Skogen i stan samt Skolkontakten. Vittne från deltagare Lärare till elever som deltog på Jorden och Skogen i stan på Berga under september 2014 uttryckte tydligt det var ett mycket bra evenemang som gav en verklig bild av de gröna näringarna. Svagt elevunderlag för naturbruksgymnasierna De flesta av landets naturbruksgymnasier brottas med ett lågt antal sökande elever till utbildningar inom de gröna näringarna. Vi anser det ligger i LRFs uppdrag med alla tillgängliga medel verka för grundskoleelever är välinformerade redan på ett tidigt stadium om en av Sveriges viktigaste näringar. Aktiviteterna bör informera både om fördelarna med svensk livsmedelsproduktion för framtidens konsumenter och om möjligheten till ett framtida yrke inom de gröna näringarna. Vi vill : LRF arbetar efter de huvuduppdrag som är antagna av riksförbundsstämman bland annat aktiviteter som har barn och ungdomar som sin viktigaste målgrupp LRF riks tillsätter resurser så arbetet med Jorden och Skogen i stan och Skolkontakten kan fortsätta LRF riks tar ett större ansvar för de tre storstadsregionerna i Sverige, i samarbete med regionerna Regionernas anslag för bedriva opinionsbildning och information till barn och ungdomar ska utgå från regionens befolkningsantal och inte antalet LRF-medlemmar i regionen. LRFs arbete med Jorden och Skogen i stan och Skolkontakten sker på långsiktig basis för uppnå kontinuitet och för bedriva en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Ösmo-Sorunda LRF genom Thomas Gustavsson 22

23 Skrivelse 1 Skrivelse till LRF Mälardalens regionstämma från Tierpsbygdens lokalavdelnings årsmöte den 26/ Fråga till LRF-organisationen Hur är det tänkt skolkontaktens verksamhet ska se ut i framtiden? Tierpsbygdens lokalavdelning Annika Lundgren 23

24 REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 LRF Mälardalen Yttrande till motion nr 4, 5 och skrivelse nr 1 Motionerna har initierats enligt följande: Motion nr Lokalavdelning 4 Håbo och Upplandsbro 5 Ösmo-Sorunda Skrivelse 1 Tierpsbygden REGIONFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Nr 4, 5 och skrivelse 1 4, 5 Skrivelse 1 Motionernas innehåll Motionerna tar upp frågan om forts verksamhet för skolkontaktsgårdar och Jorden och skogen i stan (Josis) på Berga naturbruksgymnasium samt den ersättningsnivån som företagarna får för ta emot skolbarn på sina gårdar. Styrelsens ställningstagande och förslag Hela LRF genomgår en förändring i och med LRF Detta avspeglar sig bland annat i en sänkt budget för många verksamheter inom hela LRF. LRF Mälardalen har därmed fått en mindre budget än för tidigare år. Inför 2016 kan budgeten minska ytterligare beroende på hur många medlemmar som finns i Mälardalen. Antalet medlemmar påverkar hur stor budget LRF Mälardalen har inför Styrelsen anser skolkontakter och Josis är viktiga men mot bakgrund av de ekonomiska förändringarna och LRF riks inte kan finansiera skolkontaktsverksamheten från år 2015 har det påverkan på LRF Mälardalens verksamhet. LRF Mälardalens styrelse tycker detta är en angelägen framtidsfråga och därför har skolkontakterna och Josis prioriterats för de satsningspengar som finns kvar i livsmedelstrategin för Då livsmedelsstrategin slutförs under året och dessa medel inte kommer finns under 2016 är det viktigt alla inblandande arbetar för hitta en annan (extern) finansieringsform under Detta för bygga upp en kontinuitet i verksamheten. Regionförbundsstyrelsen föreslår stämman besluta med motionerna och styrelsens yttrande som underlag förfa en motion till riksförbundsstämman motionerna med styrelsens yttrande anses besvarade 24

25 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF UNGDOMEN VÄSTMANLAND MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 6 6. Försäljning av lokalproducerade livsmedel Vi anser LRF Mälardalen och LRF Ungdomen måste agera vad det gäller försäljningen av lokalproducerade livsmedel i offentlig upphandling av mat i Västmanland. Det gäller även försäljningen av mat i dagligvaruhandel samt inom restaurangnäringen. Västmanland har potential i större utsträckning använda den mat som produceras nära, åtminstone vad gäller nöt, fläsk och mjölk. Det är för få restauranger som säljer enbart lokalproducerad mat, de skulle i betydligt större utsträckning kunna bestå av närproducerade produkter, eller åtminstone svenska sådana. Det är få livsmedelsbutiker som sagt ifrån och slutat sälja t.ex. danskt fläskkött eller tysk grädde. Trots det i närheten finns ett flertal grisbönder och nötköttsproducenter med slakterier på inte så långa avstånd, samt mjölkproducenter som levererar till svenska mejerier. Maten som serveras inom skola, vård- och äldreomsorg inom kommunerna borde kunna utgöras av större andel lokal och svensk mat. Bakgrunden till vår motion är framförallt stödja det lokala jordbruket och få det leva vidare, men ytterligare en anledning är de enorma resurser vi såg jordbruket kunde bidra med under skogsbranden i augusti. Hade vi inte haft alla de bönder som körde ven med sina skittunnor under branden hade troligen inte ett antal Västmanländska samhällen stått kvar i de skick de gör idag. Ännu något som jordbrukets maskiner bidrar med är uppdragningar av bilar på vägar under vinterhalvåret, snöplogning osv. Vi måste få folk förstå jordbruket är en enorm resurs på många sätt! Vi föreslår LRF Mälardalen och LRF Ungdomen påbörjar ett påverkansarbete mot livsmedelsföretag, restauranger och kommuner för mer närproducerade och svenska livsmedel. Antagen på LRF Ungdomen i Västmanlands årsmöte den 21 nov 2014 David Karlsson, ordförande 25 80d

Var finns LRF i samhällsdebatten och mediebruset?

Var finns LRF i samhällsdebatten och mediebruset? Var finns LRF i samhällsdeben och mediebruset? Vallentuna Täby-LRF Fasterna LRF Det pågår en omvälvande förändring av mediebranschen och de senaste åren har ett helt nytt digitalt medielandskap växt fram.

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Västerbottens regionstämma 27 februari 2013 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 oktober 2013 Stadgar för LRF Västerbotten 1 Namn, geografisk omfattning, syfteändamål,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Skånes regionstämma 21 mars 2013 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 oktober 2013 Stadgar för LRF Skåne Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Stadgar för LRF Västra Götaland

Stadgar för LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET LRF VÄSTRA GÖTALAND Antagna på LRF Västra Götalands regionstämma 23 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för LRF Västra Götaland 1

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 4-5 mars 2015 LRF Ungdomens riksstämma 2015 Tid 4-5 mars 2015 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande LRF

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Sara Thunell Camilla Hansson

Sara Thunell Camilla Hansson LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2017 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 13.00-14.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Hans Cedergren Stefan Olsson

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson Helén Rosengren, protokollsekreterare

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson Helén Rosengren, protokollsekreterare LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2016 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.30-12.00 Plats Närvarande LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar , sorterat i paragrafordning

Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar , sorterat i paragrafordning Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar 2016-03-31, sorterat i paragrafordning 1 Ändamål Under 1 Förbundets verksamhet omfattar att samverka med vattenvårdsförbund, vattenförbund

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 9-10 mars 2016 LRF Ungdomens riksstämma 2016 Tid 9-10 mars 2016 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet )

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet ) Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet 2009-03-09) 1 Firma Föreningens firma är Bondens egen Marknad. Föreningen är ideell förening. 2 Ändamål Föreningen

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Regionförbundet Dalarna

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Regionförbundet Dalarna LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Regionförbundet Dalarna PROTOKOLL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMA Tid Kl. 10.00 Plats Närvarande Dalecarlia, Tällberg Fullmäktige från lokalavdelningar och LRF Ungdomen, Regionstyrelsens

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer