LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars Stämmohandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar"

Transkript

1 LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar

2

3 LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund i Mälardalen fredagen den 13 mars kl Kompassen, Kaptensgatan 4, Enköping 1. Stämman öppnas 2. Val av stämmans presidium: ordförande och vice ordförande Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av två protokollsjusterare 5. Val av rösträkningskommitté 6. Fastställande av röstlängd 7. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning 8. Fastställande av arbetsordning vid stämman 9. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse, se bilaga 10. Revisorernas berättelser för regionförbundet, se bilaga 11. Fastställande av resultat- och balansräkning i regionförbundet 12. Beslut om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 13. Fastställande av ersättning till ledamöter i regionstyrelsen och valberedningen samt revisorerna 14. Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen 15. Val av regionordförande bland styrelseledamöterna 16. Val av två revisorer jämte suppleanter 17. Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen 18. Val av ordförande i valberedningen 19. LRF Ungdomens styrelser presenterar sig 20. Behandling av inkomna motioner och skrivelser 21. Val av 10 fullmäktige jämte ersättare till LRFs Riksförbundsstämman 22. Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit till regionstämman a) Ändring av arbetsordning för nominering till regionens valberedning 23. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning 24. Stämmoförhandlingarna avslutas 3

4 Valberedningens förslag till 2015 års regionstämma med LRF Mälardalen 2. Val av stämmans presidium Ordförande Vice ordförande Jacob Spangenberg, Börstil-Gräsö LRF, Östhammar Lennart Jöngren, Södra Roslagens LRF, Österåker Anmälan av styrelsens val Sekreterare: Christel Benfalk, LRF Mälardalen Protokollsekreterare: Åsa Wärlinder, LRF Mälardalen 8. Arbetsordning vid stämman 1. Ordet begärs genom nummeruppräckning för ombuden och med handuppräckning för övriga mötesdeltagare 2. Förslag lämnas skriftligt 3. Hela mötet kommer spelas in 4. Omedelbar yttranderätt under deb tillkommer regionförbundsstyrelsens ledamöter samt regionchefen. 5. Debinlägg tidsbegränsas till högst tre minuter och tiden för replik till högst två minuter 6. Vid debinlägg skall mikrofon eller talarstol användas. 7. Mobiltelefon skall vara avstängd eller inställd på ljudlöst. 8. Ej anmälda ärenden får behandlas om minst två tredjedelar av de närvarande röstberätti gade samtycker. För beslut om bifall till förslag i sådant ärende erfordras två tredjedels majoritet av de röstande. 13. Fastställande av ersättning till ledamöter i regionstyrelsen och valberedningen samt revisorerna Regionförbundsordförandes årsarvode skall vara kr i fast arvode Styrelsen har kr fördela till övriga ledamöter Övriga ersättningar och reseräkningar utgår i enlighet med riksförbundsstämmans rekommendationer Valberedningens ordförandes årsarvode skall vara kr. Valberedningens sekreterares årsarvode skall vara kr. För närvarande har riksförbundsstämman beslutat följande: Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande belopp exklusive sociala avgifter: Timmar 1-13 timmar timmar Ersättning 215 kr/timme kr Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl och Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode. 4

5 Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personal. Vid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare. Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal. Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda. 14. Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen Valberedningen föreslår antalet ledamöter i regionförbundsstyrelsen skall vara tio (10). Avsägelse föreligger från; Anette Gustawson, Roslagsbro-Vätö LRF, Norrtälje Förslag till bli valda på två år: Till stämman Jenny Höglund, Långhundra LRF, Knivsta, omval 2017 Martin Magnusson, Stockholm LRF, Tyresö, omval 2017 Tomas Ohlsson, Kung Karl LRF, Kungsör, omval 2017 Catharina Rudolphson, Lagunda LRF, Enköping, omval 2017 Jan-Erik Andersson, Bälinge LRF, Uppsala, nyval 2017 Mats Ekström, Villberga LRF, Enköping, nyval 2017 Vid stämman 2014 valdes på två år: Sture Johansson, Sala LRF, Sala Per Pettersson, Järna-Hölö-Mörkö LRF, Södertälje Per Nyström, Färnebo-Fläckebo LRF, Sala Petter Ström, Kumla-Tärna LRF, Sala 15. Val av regionordförande bland styrelseledamöterna Sture Johansson, Sala LRF, Sala, omval Val av två revisorer jämte suppleanter Avsägelse föreligger från ordinarie revisor Helen Carlsson, Vallentuna-Täby LRF, Vallentuna och revisorssuppleanten Monica Alfredsson, Hed-Gunnilbo LRF, Skinnskeberg Ordinarie: Mats Holmström, Bergslagsbygdens LRF, Fagersta, omval 2016 Inga-Britt Danielsson, Långhundra LRF, Knivsta, nyval 2016 Suppleanter: Jan Larsson, Sorunda-Ösmo LRF, Nynäshamn, omval 2016 Patrik Spets, Uppsala, nyval Fastställande av antal samt val av ledamöter i valberedningen Enligt stadgarna utser regionstämman årligen en valberedning som skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Valberedningen består i nuläget av nio personer. Av dessa nio skall en nomineras från föreningsföretagen gemensamt (styrelse- eller förvaltningsledamot) och en skall nomineras från LRF Ungdomen i regionen. Återstår sju platser. Dessa tillsätts genom regionen är indelad i sju kretsar. Kretsarna representerar ungefär lika många medlemmar, viss hänsyn har även tagits till geografiska områden samt inarbetade kontaktytor. Kommungruppsordföranden i den största kommungruppen per krets ansvarar för samordna nomineringen från kretsen (markerad med kursiv stil). 5

6 Krets 1: Uppsala Mias Jansson, Faringe-Bladåker LRF, Uppsala, vald till stämman 2015 Krets 2: Södertälje/Salem Stockholm m fl, Ekerö, Haninge, Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn Lars Gillberg, Haninge LRF, Huddinge, vald till stämman 2015 Krets 3: Norrtälje, Vallentuna, Täby, Österåker/Waxholm, Sigtuna, Upplands Väsby, Värmdö Christina Birger, Vallentuna-Täby, Vallentuna, vald till stämman 2015 Krets 4: Östhammar, Tierp/Älvkarleby, Knivsta Anna Carlsson, Dannemora LRF, Östhammar vald till stämman 2015 Krets 5: Heby, Sala, Fagersta, Norberg, Skinnskeberg Linda Andersson, Kila LRF, Sala, vald till stämman 2016 Krets 6: Enköping, Håbo, Upplands-Bro Per-Johan Pettersson, Håbo LRF, Håbo vald till stämman 2016 Krets 7: Västerås, Köping, Kungsör, Arboga, Hallstahammar, Surahammar Agneta Pettersson, Kung Karls LRF, Kungsör, vald till stämman 2016 LRF Ungdomen: Kerstin Gauffin, Södra Hagunda LRF, Uppsala, vald till stämman 2015 Föreningsföretagen: Roberth Kihlin, Badelunda-Björksta, Västerås, vald till stämman Val av 10 fullmäktige jämte ersättare till LRF:s riksförbundsstämma Sture Johansson, Sala LRF, Sala Per Pettersson, Järna-Hölö-Mörkö LRF, Södertälje Martin Magnusson, Stockholm LRF, Tyresö Tomas Ohlsson, Kung Karl LRF, Kungsör Catharina Rudolphson, Lagunda LRF, Enköping Per Nyström, Färnebo-Fläckebo LRF, Sala Jan-Erik Andersson, Bälinge LRF, Uppsala Mats Ekström, Villberga LRF, Enköping Efter behandling av motioner välja ytterligare två ordinarie fullmäktige, till riksförbundsstämman samt två suppleanter. Valberedningen föreslår följande nio (9) ersättare i följande ordning: Andreas Eriksson, Södra Hagunda LRF, Uppsala 4. Emil Jansson, Vallentuna-Täby LRF, Vallentuna 5. David Karlsson, Sala LRF, Sala 6. Inga-Britt Danielsson, Långhundra LRF, Knivsta 7. Ludwig Lindgren, Vallentuna-Täby LRF, Vallentuna 8. Sören Axelsson, Valö-Forsmark LRF, Östhammar 9. Jenny Alm, Almunge-Knutby LRF, Uppsala 6

7 22. Ändring av arbetsordning för nominering till regionens valberedning Regionförbundsstyrelsen har gjort en översyn av arbetsordningen för nominering av ledamöter till regionens valberedning eftersom den nuvarande har vissa brister. I nuvarande nomineringsförfarande finns ingen helhetssyn gällande fördelningen av kön, ålder, produktionsinriktning, nätverk, erfarenhet, geografi mm. Förslag till ny arbetsordning gälla från regionstämman 2016 Valberedningen föreslås även i fortsättningen bestå av 9 ledamöter, varav 7 från kommungrupperna, en från LRF Ungdomen och en från Föreningsföretagen. Alla regionens kommungrupper (totalt 32) nominerar en person per kommungrupp till regionens valberedning senast den 31 december. Detta görs till LRF-kontoret. Samt bifogar en kort presentation av den personen. LRF Ungdomen nominerar en person per län (totalt 3 st). Detta görs till LRF-kontoret. Samt bifogar en kort presentation av den personen. Föreningsföretagen ansvarar för sin nominering och föreslår ett namn, nomineringen ska vara klar den 31 december. Regionförbundsstyrelsen utser senast den 31 december en nomineringskommitté på tre personer. Nomineringskommittén har sedan utifrån kommungruppernas, LRF Ungdomen nomineringar och Föreningsföretagen sätta ihop ett förslag till valberedning som sedan beslutas på regionstämman. Nomineringskommitténs uppdrag är säkerställa valberedningens sammansättning är väl avvägd gällande ålder, kön, produktion och geografisk spridning. Valberedningens ledamöter bör ha god personkännedom och brett nätverk, man väl känner till LRF och man är en god ambassadör för LRF och de gröna näringarna. Regionförbundsstyrelsen föreslår Regionförbundsstämman besluta anta den nya arbetsordningen, enligt ovan, för nominering av ledamöter till regionens valberedning. Nuvarande arbetsordning På stämman 2005 fick regionförbundsstyrelsen i uppdrag ta fram ett förslag till nominering av valberedning, vilket presenteras nedan. Beslut på regionstämman 2006 denna arbetsordning skulle antas. Enligt stadgarna utser regionstämman årligen en valberedning som skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Valberedningen består i nuläget av nio personer. Av dessa nio skall en nomineras från föreningsföretagen gemensamt (styrelse- eller förvaltningsledamot) och en skall nomineras från LRF Ungdomen i regionen. Återstår sju platser. Regionen delas in i sju kretsar. Kretsarna representerar ungefär lika många medlemmar, viss hänsyn har även tagits till geografiska områden samt inarbetade kontaktytor. Kommungruppsordföranden i den största kommungruppen per krets ansvarar för samordna nomineringen från kretsen (markerad med kursiv stil). 7

8 Kretsar (siffran inom parantes är antalet medlemmar i kommunen år 2005): Krets 1 (2 251 medlemmar) Uppsala (2 251) Krets 2 (2 242 medlemmar) Stockholm m fl (916), Ekerö (267), Haninge (159), Södertälje/Salem (400), Botkyrka (123), Nykvarn (109), Nynäshamn (268) Krets 3 (2 540 medlemmar) Norrtälje (1 501), Vallentuna (299), Täby (83), Österåker/Waxholm (201), Sigtuna (309), Upplands-Väsby (47), Värmdö (100) Krets 4 (2 150 medlemmar) Tierp/Älvkarleby (916), Östhammar (971) Knivsta (263) Krets 5 (2 465 medlemmar) Heby (853), Sala (1281), Fagersta (77), Norberg (110), Skinnskeberg (144) Krets 6 (1967 medlemmar) Enköping (1 737), Håbo (127), Upplands-Bro (103) Krets 7 (2 380 medlemmar) Västerås (967), Köping (662), Kungsör (187), Arboga (292), Hallstahammar (192), Surahammar (80) 8

9 Motioner och skrivelser Politiska beslut måste baseras på fakta och vetenskapliga grunder istället för känsla, antaganden och ett dåligt samvete! Nr Rubrik Lokalavdelning 1 Redovisning av deltagare på aktiviteter Frösthult 2 Lokalavdelningsstadgar Sala 3 Inför ordförandekonferenser Vallentuna-Täby 4 Ersättning skolkontaktsgårdar Upplands-Bro och Håbo 5 Jorden och skogen i stan Ösmo-Sorunda Skrivelse nr1 angående framtid för skolkontakten Tierpsbygden 6 Försäljning av lokalproducerade livsmedel LRF Ungdomen i Västmanland 7 Landsbygdsambassadörer Tillberga 8 Deben om LRF Mjölk och Oatly Järna-Hölö- Mörkö 9 Osäkerhet i vår värld Vikten av ha högre Tuna-Stavby självförsörjningsgrad! 10 Var är LRF i valrörelse och mediabrus? Vallentuna-Täby 11 LRF alldeles för tysta i deben Fasterna 12 Strandskydd Möja 13 Äganderätt Möklinta 14 Avreglera jakten. Sänk avgifterna Stockholm 15 Inför kontroller av de importerade soporna Sala 16 Skrotbilar Tillberga 17 Energigrödor Tillberga 18 Smågiftigt förmynderi Färnebo-Fläckebo 19 Växtnäringsproblematiken Järna-Hölö- Mörkö Skultuna- Haraker- Romfartuna 21 Rutiner och beslutsunderlag gällande dispens inom Ösmo-Sorunda venskyddsområden 22 LRF och Parkinson Möklinta 9

10 LRF Mälardalens verksamhetsberättelse 2014 Regionförbundsstyrelsen Ledamöter: Sture Johansson, Sala, ordförande, Catharina Rudolphson, Örsundsbro, vice ordförande, Martin Magnusson, Tyresö, andre vice ordförande, Per Nyström, Västerfärnebo, Per Pettersson, Hölö, Petter Ström, Sala, Tomas Olsson, Kungsör, Jenny Höglund, Uppsala, och Anette Gustawson, Norrtälje, till och med 30 november Styrelsen har haft ett presidium bestående av ordförande, de båda vice ordförandena och regionchefen. Styrelsen har tillsammans med tjänstemän arbetat i tre utskott: Medlem och Organisation, Opinionsbildning Konsument och Skola samt Företagsvillkor, Miljö, Ven och Äganderätt. Regionförbundsstyrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Revisorer Ordinarie: Mats Holmström, Ängelsberg, och Helen Carlsson, Vallentuna Suppleanter: Jan Larsson, Sorunda, och Monica Alfredsson, Skinnskeberg Valberedning Roberth Kihlin, Västerås, Föreningsföretagen, ordförande Lars Gillberg, Huddinge Linda Andersson, Sala Mias Jansson, Uppsala Christina Birger, Vallentuna Anna Carlsson, Österbybruk Kerstin Gauffin, Uppsala, LRF Ungdomen Agneta Pettersson, Kungsör Per-Johan Pettersson, Bålsta Elin Ringborg, Anette Gustawson och Madde Granat. Regionförbundet har varit representerat i olika externa samråds- och referensgrupper, råd och liknande. En förteckning finns beställa från kontoret. Regionförbundsstämman Stämman hölls den 21 mars i Enköping där 184 fullmäktige från lokalavdelningar, Södertälje Ortsförbund och LRF Ungdomen närvarade. Två ledamöter hade avsagt sig omval; Mats Eriksson, Västerås, och Saga Pettersson, Sigtuna. Inga nya ledamöter valdes då valberedningen föreslog regionstyrelsen skulle minska med två ledamöter till nio. Sture Johansson omvaldes som ordförande. Tjugo motioner och fem skrivelser behandlades. Stämman beslutade skicka fyra motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma: Djurskyddstillsynen i Stockholms län och i övriga landet, Konsekvenser för den svenska grisnäringen, LRF och lantbrukskooperationen samt Marknadsföring av yrket som bonde. Till årets lokalavdelning utsågs Värmdö LRF. Mottagare av Bernhard Ekströms stipendium var Linda Andersson, Sala, och Elisabeth Aschan, Södertälje. LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades Håkan Andersson, Södertälje, Kjell Adolfsson, Östhammar, Mats Eriksson, Västerås, Bernt Hede, Sala, Inger Gauffin Carlsson, Enköping, Lars Isaksson, Köping, Margareta Olsson, Östhammar, Sven-Erik Persson, Heby, Gunilla Rahl, Västerås, Ingrid Sommar, Västerås, Camilla Strandman, Värmdö, och Hillevi Sundin, Norrtälje. LRF Mälardalen uppmärksammade också grisskötarna Madde Granat och Elin Ringborg och deras informationsarbete genom Facebook-sidan Mitt liv som svensk gris, som de grundat och driver. Styrelseledamoten Anette Gustawson fick även hon motta en utmärkelse för sitt idoga påverkansarbete för få svensk mat i de offentliga köken. Vad gäller LRF Mälardalens övriga verksamhet under 2014, se LRF Mälardalens medlemssidor ( Gröna Sidorna ) i Land Lantbruk den 13 mars 2015 samt på LRF Mälardalens hemsida 10

11 Ekonomiskt utfall RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter S:a intäkter Verksamhetens kostnader REDOVISAT ÅRSRESULTAT 0 0 BALANSRÄKNING Tillgångar Andel LRF, förening u.p.a Konto Swedbank S:a tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Övriga skulder S:a skulder och eget kapital

12 12

13 13

14 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND FRÖSTHULTS LRF-AVDELNING MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 1 1. Redovisning av deltagare på aktiviteter

15 REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 LRF Mälardalen REGIONFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Nr 1 Yttrande till motion nr 1 Motionerna har initierats enligt följande: 1. Motion nr Lokalavdelning 1 Frösthult Motionernas innehåll Motionären tycker LRF-avdelningen verksamhetsberättelse, för det gånga årets mötesverksamhet, ska vara ålders- och könsneutral. Styrelsens ställningstagande och förslag Som ett stöd till LRF-avdelningarna finns en framtagen mall hur en verksamhetsberättelse ska skrivas. Detta för kunna redovisa avdelningens verksamhet och ekonomi för revisorer, medlemmar och regionen på ett korrekt sätt. LRF-avdelningens mötesverksamhet redovisas i en bilaga till verksamhetsberättelsen. Det är i den bilagan som motionären anser LRFavdelningen inte skall behöva redogöra för antalet män, kvinnor och ungdomar som deltagit i aktiviteterna. Det är upp till LRF-avdelningen själva om man vill fylla i uppgifter på antal kvinnor, män och ungdomar som deltagit i aktiviteterna. Men genom fylla i dessa uppgifter så kan LRF-avdelningen lättare följa upp avdelningens verksamhet är raktiv och tilltalar många av medlemmarna. Regionförbundsstyrelsen tycker det är viktigt lokalvdelningarna erbjuder medlemmarna verksamhet i lokalavdelningarna. Det är precis som Frösthults LRF-avdelning skriver, alla deltagare på aktiviteter är lika viktiga oavsett kön och ålder. Det viktiga är alla känner sig välkomna oavsett kön eller ålder och det finns ett varierat utbud av aktiviteter. Regionförbundsstyrelsen föreslår stämman besluta motionen med styrelsens yttrande anses besvarad. 15

16 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SALA LRF-AVDELNING MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 2 2. Lokalavdelningsstadgar LRFs Riksförbundsstyrelse antog nya stadgar för lokalavdelningarna under 2014, som gäller fr.o.m. 1 oktober I dessa stadgar står det i: 9 Avdelningens styrelse skall bestå av lägst tre ledamöter som väljs på ett år. Motionären har varit på 10 stycken avdelningsårsmöten, nästan alla har frågat varför riksförbundsstyrelsen tagit detta beslut ändra 9. Förut har man valt hälften av lokalavdelningens ledamöter på 2 år. Motivering skall enligt uppgift vara valberedningen skall få ett lättare jobb få ledamöter ställa upp på bara ett år. Men en del valberedningar tycker det blir mera jobb om alla skall väljas varje år. Motionärens förslag är återgå till hälften av lokalavdelningens ledamöter välj vartannat år, men de avdelningar som vill ha alla valda på ett år får ha den möjligheten. Motionärens förslag till ändring av stadgarna är. Att Att Riksförbundsstyrelsen ändrar 9 som förslag t.ex. Avdelningens styrelse skall bestå av lägst tre ledamöter som väljs på ett år eller hälften av ledamöterna välj på två år vartannat år motionen med regionsstyrelsens svar skickas till LRF riksförbundsstyrelse. Antagits på Sala avd. årsmöte Lokalavd. ordf. Sture Johansson

17 REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 LRF Mälardalen REGIONFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Nr 2 2. Yttrande till motion nr 2 Motionerna har initierats enligt följande: Motion nr Lokalavdelning 2 Sala Motionernas innehåll Motionären vill lokalavdelningsstadgarna skall ändras gällande mandiden för ledamöterna i lokalavdelningsstyrelserna. Styrelsens ställningstagande och förslag LRF riksförbundsstyrelse antog nya stadgar för lokalavdelningarna under 2014, precis som motionären skriver. En ändring är alla ledamöter i lokalavdelningarnas styrelser, väljs på ett år, tidigare var det två år. Riksförbundsstyrelsen har haft som mål ha ett enkelt system och motiverar ändringen till ettåriga val med: Det blir ingen osäkerhet på årsmötet kring vilka som är uppe till omval och vilka som har ett år kvar på mandatperioden, det behövs inga fyllnadsval om någon vill avgå efter ett år och den som blir tillfrågad behöver inte känna den tar på sig ett uppdrag för mer än ett år. Det främsta argumentet för tvååriga mandatperioder är ju skapa en kontinuitet i styrelsen så inte alla avgår på en gång. Men vill man sluta sitt styrelseuppdrag innan mandatperioden är slut, så kan man göra det ändå. Så skillnaden är inte så stor. Regionförbundsstyrelsen tycker de nya stadgarna är bra och enkla och tycker inte de behöver ändras. Regionförbundsstyrelsen föreslår stämman besluta avslå motionen. 17

18 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND VALLENTUNA-TÄBY LRF-AVDELNING MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 3 3. Motion om återinförande av ordförandekonferenser Vi saknar ordförandekonferenserna! Avdelningsordförandena behöver träffas regelbundet för inspireras hålla fart på avdelningsarbetet och dela med sig av vad som är på gång på olika håll. Vi föreslår länsvisa träffar en eller två gånger per år under enklare, ej kostsamma former. Vi yrkar på ordförandekonferenserna återinförs. Vallentuna Täby LRF 18 80a

19 REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 LRF Mälardalen REGIONFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Nr 3 3. Yttrande till motion nr 3 Motionerna har initierats enligt följande: Motion nr Lokalavdelning 3 Vallentuna-Täby Motionernas innehåll Motionären vill LRF Mälardalen anordnar ordförandekonferenser för lokalavdelningarna. Styrelsens ställningstagande och förslag Vi tycker det är positivt motionären saknar ordförandekonferenserna. Det är viktiga mötesplatser för informationsutbyte och diskussioner. Senaste gången vi hade ordförandekonferenser var hösten Regionförbundsstyrelsen beslutade hösten 2014 inte inbjuda till någon ordförandekonferens under hösten, utan ha den i början av 2015 istället. Detta med anledning av det var första året med årsmöte på hösten och styrelsens ledamöter prioriterade då istället besöka så många lokalvdelningars årsmöten som möjligt. Den 28 januari 2015 anordnades en gemensam konferens för alla lokalavdelningsordförande, kommungruppsordförande samt LRF Ungdomen. Vi valde ha en gemensam konferens i år. Tidigare år har vi haft länsvisa konferenser. Vi kommer anordna ordförandekonferenser i framiden, både länsvisa och regionala. Regionförbundsstyrelsen föreslår stämman besluta motionen med styrelsens yttrande anses besvarad. 19 g:\40 regionstämmor\regionstämma 2015\yttranden\yttrande 3 j, ordförandekonf vallentuna täby.doc

20 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND HÅBO LRF-AVDELNING OCH UPPLANDS-BRO LRF-AVDELNING MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 4 4. Ersättning skolkontaktsgårdar 20

21 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND ÖSMO-SORUNDA LRF-AVDELNING MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 5 Jorden och Skogen i stan samt Skolkontakten till LRF region Mälardalen Bakgrund/verksamheten/statistik Jorden och Skogen i stan startade 2006 i nuvarande regi, vid den tiden administrerades verksamheten av LRF Riks. Ca elever och lärare har deltagit sedan starten i Stockholms län togs ett nytt steg i utvecklingen av Jorden och skogen i stan i Stockholm. Efter ha varit lokaliserat till Skansen under ett antal år togs beslutet flytta evenemanget till Berga Naturbruksgymnasium. Anledningarna till flytten var flera bland annat kan en tydligare bild av svenskt lantbruk visas när evenemanget hålls på ett levande lantbruk. De medverkande företagen var också positiva till den nya miljön. Ca 2100 elever besökte Jorden och Skogen i stan på Berga Nbg 2014, det får betraktas som ett bra deltagande med tanke på evenemanget flyttats till en ny plats och därmed medfört nya resrutter för skolorna. Stockholms läns landsting ställde förtjänstfullt upp med bussar för transportera elever från Västerhaninge station till Berga Nbg. Skolkontakten har funnits i decennier, minst sedan 1970-talet. Antalet deltagande gårdar och besökande elever har varierat under åren. För ett koncept som Skolkontakten ska vara långsiktigt krävs en genomtänkt och över tid hållbar finansiering. Potentialen för skolkontakten är enorm men LRF kan inte förvänta sig enskilda lantbrukare ska driva konceptet utan skälig ersättning. Konceptet behöver utvecklas, här kan t ex Arla minior fungera som modell. Det finns en stor potential utveckla båda dessa verksamheter. Enligt data från skolverket för läsåret 2013/2014 är antalet elever följande. Bara i Stockholms län uppgår elevantalet i årskurs 4-6 till 70647st, i Uppsala län till 10711st, i Västmanlands län till 8062st. Totalt i LRFs region Mälardalen uppgår elevantalet alltså till personer i åk 4-6. Vi är väl medvetna om LRF har tagit fram det utmärkta konceptet bonden i skolan.se men det är ett material som finns på internet. Både Jorden i Skogen i stan och Skolkontakten handlar om eleverna besöker oss på plats mitt i vår gröna näring. LRFs uppdrag Av LRFs huvuduppdrag, antagna vid riksförbundsstämman 2003 framgår LRF ska satsa på opinionsbildning för den gröna näringen och inte minst ska LRF arbeta för ungdomar ska göra sina studie- och yrkesval i den gröna näringen och därför satsa på aktiviteter som höjer raktions kraften, aktiviteter som har barn och ungdomar som sin viktigaste målgrupp. Aktiviteter som Jorden och skogen i stan samt Skolkontakten borde passa ytterst väl i detta sammanhang. LRFs organisation Region Mälardalen är LRFs fjärde största region sett till medlemsantalet. Om vi däremot ser till innevånarantalet i regionerna är Mälardalen den klart största regionen med landets huvudstad samt fjärde och sjätte största städer (Stockholm, Uppsala och Västerås). Det här gör Region Mälardalen har ett oproportionerligt stort ansvar för driva opinionsbildning samt aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar

22 Externa medel Det har tagits kontakter med möjliga externa medfinansiärer. Vid samtal med dessa framgår dock de förväntar sig LRF står för en betydande del av finansieringen för Jorden och Skogen i stan samt Skolkontakten. Vittne från deltagare Lärare till elever som deltog på Jorden och Skogen i stan på Berga under september 2014 uttryckte tydligt det var ett mycket bra evenemang som gav en verklig bild av de gröna näringarna. Svagt elevunderlag för naturbruksgymnasierna De flesta av landets naturbruksgymnasier brottas med ett lågt antal sökande elever till utbildningar inom de gröna näringarna. Vi anser det ligger i LRFs uppdrag med alla tillgängliga medel verka för grundskoleelever är välinformerade redan på ett tidigt stadium om en av Sveriges viktigaste näringar. Aktiviteterna bör informera både om fördelarna med svensk livsmedelsproduktion för framtidens konsumenter och om möjligheten till ett framtida yrke inom de gröna näringarna. Vi vill : LRF arbetar efter de huvuduppdrag som är antagna av riksförbundsstämman bland annat aktiviteter som har barn och ungdomar som sin viktigaste målgrupp LRF riks tillsätter resurser så arbetet med Jorden och Skogen i stan och Skolkontakten kan fortsätta LRF riks tar ett större ansvar för de tre storstadsregionerna i Sverige, i samarbete med regionerna Regionernas anslag för bedriva opinionsbildning och information till barn och ungdomar ska utgå från regionens befolkningsantal och inte antalet LRF-medlemmar i regionen. LRFs arbete med Jorden och Skogen i stan och Skolkontakten sker på långsiktig basis för uppnå kontinuitet och för bedriva en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Ösmo-Sorunda LRF genom Thomas Gustavsson 22

23 Skrivelse 1 Skrivelse till LRF Mälardalens regionstämma från Tierpsbygdens lokalavdelnings årsmöte den 26/ Fråga till LRF-organisationen Hur är det tänkt skolkontaktens verksamhet ska se ut i framtiden? Tierpsbygdens lokalavdelning Annika Lundgren 23

24 REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 LRF Mälardalen Yttrande till motion nr 4, 5 och skrivelse nr 1 Motionerna har initierats enligt följande: Motion nr Lokalavdelning 4 Håbo och Upplandsbro 5 Ösmo-Sorunda Skrivelse 1 Tierpsbygden REGIONFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Nr 4, 5 och skrivelse 1 4, 5 Skrivelse 1 Motionernas innehåll Motionerna tar upp frågan om forts verksamhet för skolkontaktsgårdar och Jorden och skogen i stan (Josis) på Berga naturbruksgymnasium samt den ersättningsnivån som företagarna får för ta emot skolbarn på sina gårdar. Styrelsens ställningstagande och förslag Hela LRF genomgår en förändring i och med LRF Detta avspeglar sig bland annat i en sänkt budget för många verksamheter inom hela LRF. LRF Mälardalen har därmed fått en mindre budget än för tidigare år. Inför 2016 kan budgeten minska ytterligare beroende på hur många medlemmar som finns i Mälardalen. Antalet medlemmar påverkar hur stor budget LRF Mälardalen har inför Styrelsen anser skolkontakter och Josis är viktiga men mot bakgrund av de ekonomiska förändringarna och LRF riks inte kan finansiera skolkontaktsverksamheten från år 2015 har det påverkan på LRF Mälardalens verksamhet. LRF Mälardalens styrelse tycker detta är en angelägen framtidsfråga och därför har skolkontakterna och Josis prioriterats för de satsningspengar som finns kvar i livsmedelstrategin för Då livsmedelsstrategin slutförs under året och dessa medel inte kommer finns under 2016 är det viktigt alla inblandande arbetar för hitta en annan (extern) finansieringsform under Detta för bygga upp en kontinuitet i verksamheten. Regionförbundsstyrelsen föreslår stämman besluta med motionerna och styrelsens yttrande som underlag förfa en motion till riksförbundsstämman motionerna med styrelsens yttrande anses besvarade 24

25 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF UNGDOMEN VÄSTMANLAND MOTION TILL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMAN 2015 Nr 6 6. Försäljning av lokalproducerade livsmedel Vi anser LRF Mälardalen och LRF Ungdomen måste agera vad det gäller försäljningen av lokalproducerade livsmedel i offentlig upphandling av mat i Västmanland. Det gäller även försäljningen av mat i dagligvaruhandel samt inom restaurangnäringen. Västmanland har potential i större utsträckning använda den mat som produceras nära, åtminstone vad gäller nöt, fläsk och mjölk. Det är för få restauranger som säljer enbart lokalproducerad mat, de skulle i betydligt större utsträckning kunna bestå av närproducerade produkter, eller åtminstone svenska sådana. Det är få livsmedelsbutiker som sagt ifrån och slutat sälja t.ex. danskt fläskkött eller tysk grädde. Trots det i närheten finns ett flertal grisbönder och nötköttsproducenter med slakterier på inte så långa avstånd, samt mjölkproducenter som levererar till svenska mejerier. Maten som serveras inom skola, vård- och äldreomsorg inom kommunerna borde kunna utgöras av större andel lokal och svensk mat. Bakgrunden till vår motion är framförallt stödja det lokala jordbruket och få det leva vidare, men ytterligare en anledning är de enorma resurser vi såg jordbruket kunde bidra med under skogsbranden i augusti. Hade vi inte haft alla de bönder som körde ven med sina skittunnor under branden hade troligen inte ett antal Västmanländska samhällen stått kvar i de skick de gör idag. Ännu något som jordbrukets maskiner bidrar med är uppdragningar av bilar på vägar under vinterhalvåret, snöplogning osv. Vi måste få folk förstå jordbruket är en enorm resurs på många sätt! Vi föreslår LRF Mälardalen och LRF Ungdomen påbörjar ett påverkansarbete mot livsmedelsföretag, restauranger och kommuner för mer närproducerade och svenska livsmedel. Antagen på LRF Ungdomen i Västmanlands årsmöte den 21 nov 2014 David Karlsson, ordförande 25 80d

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012 PROTOKOLL Plats: Clarion Hotel Stockholm Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson. 1 Stämmornas öppnande

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Kapital för landsbygdsföretagare

Kapital för landsbygdsföretagare Kapital för landsbygdsföretagare Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 4 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson Redaktör: Gunilla Agerlid 2 Kapital

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer