SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Marie Therese Harfouche (c) tjänstgörande ersättare 67, Christina Lundqvist (s) 2.e vice ordförande tom 92 Peder Johansson (s) tjänstgörande ersättare Carl Kullgren (fp) Nils Andrée (s) Susanne Öhrn (s) Morgan Funevall (c) Jan-Åke Jansson (kd) Therese Karlsson (m) Stig Bertilsson (m) tjänstgörande ersättare tom 93 Ersättare Marie Therese Harfouche (c) Övriga närvarande Se sid 2 Justerare Jan-Åke Jansson (kd) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 22 mars 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Per Eriksson (s) Justerare Jan-Åke Jansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(44) Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef 71,74-75, Susanne Eira teknisk chef 71 Katrin Thoor kommunstrateg/bitr kommunchef 74-75, Annika Karlsson verksamhetsled/planerare 77 Mona Lundahl Davies socialchef 76 Carl-Göran Strutz utbildningschef Sara Larsson utredare 75 Johan Abenius VD Dalslands Turist AB 78

3 3(44) KS 67 Rapport från utskotten s utskotts ledamöter informerar om utskottens sammanträde under februari 2013 samt besvarar frågor från kommunstyrelsens ledamöter. s beslut tar del av informationen.

4 4(44) KS 68 Redovisning av delegeringsbeslut s utskotts protokoll s allmänna utskott 32/13, 33-58/13 s sociala utskott 10-19/13 s utbildningsutskott 8-16/13 s ordförandes delegering Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen inom området IFO med anledning av kommungemensam socialjour Fyrbodal 1/13 Utbildningschefens delegering Anställnings- och lönebeslut 3/13 Direktupphandling av resor med buss för Frasse fritidshem till och från Skåpafors fritidshem 26 februari /13 Ekonomichefens delegering Avbrytande av upphandling entreprenad Ödskölt avloppsreningsverk 2/13 Verksamhetsledare/Planerares delegering Överenskommelse om fastighetsreglering 2/13 Undertecknande av köpekontrakt 3/13 Yttrande över tävling på väg Brudfjällsracet 4/13 Mark- och exploateringsingenjörens delegering Tecknande av köpekontrakt 6/13 Teknisk chefs delegering Anställnings- och lönebeslut 1 st Teknisk assistents delegering Markägartillstånd Konditori Tosca Verksamhetsledare/kommunsekreterares delegering Beslut om anbudsöppning Rektors delegering Rektor Ekhagsskolan/Enebacken, anställnings- och lönebeslut 1-3/13 Rektor Bengtsgården, anställningsavtal 1-2/13 Rektor Vuxenutbildningen, anställnings- och lönebeslut 3/13 s beslut tar del av redovisade delegeringsbeslut.

5 5(44) KS 69 Information från de kommunala bolagen De kommunala bolagens ledamöter i kommunstyrelsen informerar övriga i kommunstyrelsen om aktuella frågor i de kommunala bolagen. s beslut tar del av informationen.

6 6(44) KS 70 Förvaltningschefsrapport Kommunchefen informerar från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. s beslut tar del av informationen

7 7(44) Revisionen KS 71 Dnr Svar till kommunens revisorer med anledning av inkommen revisionsrapport kring kommunens fjärrvärmeverksamhet Bengtsfors kommun bedriver sedan många år en Fjärrvärmeverksamhet i förvaltningsform såsom en affärsdrivande verksamhet i likhet med VAverksamheten och Renhållningsverksamheten. I enlighet med lagstiftning särredovisas VA- och Renhållningsverksamheterna och de bedrivs utan vinstintresse. Istället finns ett taxekollektiv som med taxor finansierar verksamheterna. På samma sätt bedriver Bengtsfors kommun sin Fjärrvärmeverksamhet. Här finns dock inget lagmässigt taxekollektiv. Historiskt så har fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen skett av miljömässiga skäl för att minska användande av fossila bränslen. Något vinstintresse har inte funnits. Genom att bygga ut nät där några större kunder finns, framförallt kommunala fastigheter, har man funnit en långsiktig ekonomisk lösning som komplement till den miljömässiga. Någon detaljerad ekonomisk styrning har historiskt inte funnits. Taxeutjämningsfonden (ackumulerat resultat) har historiskt legat kring noll. Vid en återblick inför stundande nyinvesteringar som skedde åren , hade det i efterhand varit bra om Taxeutjämningsfonden hade haft ett lite större överskott vid den tiden genom att taxan hade legat på en lite högre nivå. Detta var en tid då elpriserna låg betydligt högre än idag. I revisorernas granskningsrapport framkommer att resultaten år varit ojämna och att tjänstemännen hänför detta till oljeeldning i fjärrvärmeanläggningarna. Svaret är att fjärrvärmeanläggningen i Bäckefors gick sönder år 2008 och att oljeeldning skett sedan dess. Att oljeeldning skett under så lång tid beror på att alla förhandlingar som skett med externa parter kring alternativa lösningar inte kunnat slutföras med framgång samt att den upphandling som skedde under år 2011 blev överprövad. Fjärrvärmeanläggningen i Billingsfors havererade något år senare och två vintrar med oljeeldning innan avtalet med Munksjö Paper var klart och anläggningen driftsatt har naturligtvis påverkat resultaten för de åren negativt. Då kundunderlaget är större i Billingsfors än Bäckefors har oljeeldningen där påverkat resultatet desto mer. Samtidigt har de senaste årens stora investeringar lett till ökade kostnader för avskrivningar och ränta. Att exakt räkna ut hur stor del av de försämrade resultaten år som hänför sig till oljeeldning eller ökade avskrivningsnivåer skulle kräva en del utredningstid. Dessutom ska man ha med sig att en del anslutningsavgifter på

8 8(44) KS 71 (forts) den tiden bokfördes såsom intäkter i driften. En förändring av redovisningssätt skedde år För att förbättra planering och styrning av fjärrvärmeverksamheten så gjordes en utredning av verksamheten under år I denna utredning framtogs balansräkning och resultaträkning för åren fram till år Här fanns ett förslag på taxejusteringar åren framåt för att nå balans i Taxeutjämningsfonden år I denna rapport gjordes även en hänvisning till en rapport kring fjärrvärmeavgiftsnivåer som Energimarknadsinspektionen tagit fram som visar att Bengtsfors kommuns fjärrvärmeavgifter är låga vid en jämförelse med andra leverantörer. Denna anser revisorerna har vilselett Kommunfullmäktige då taxan för nästkommande år beslutats. Det är viktigt att poängtera att Bengtsfors kommun inte bidragit till att denna utredning visat sig felaktig. Myndigheten har själv tagit fram sitt material och därefter gjort jämförelser. anser att rapporten har vilselett kring om taxenivån är låg i förhållande till andra leverantörer, men den har inte vilselett vid beslutet om taxan då har följt utredningens förslag kring taxejustering. Om rapporten skulle ha vilselett så skulle en taxejustering direkt ha kunnat ske med 20 %. När det gäller olika rapporter om avgiftsnivåer så blir jämförelser lätt felaktiga då villkoren för en kund inte är desamma överallt. Detta tar Energimarknadsinspektionen även upp i sin årliga rapport. Framförallt mindre kommuner i glesbygden har bättre villkor kring service och vem som står för reparationskostnader av anläggningar. Detta är värt något ekonomiskt, men innebär inte samma fördel för alla utan ger en ekonomisk fördel för den som drabbas. Detta är svårt för myndigheten att exakt ange vad detta är värt vid en jämförelse. Därför uteblir detta vid jämförelser. Det som fjärrvärmekunden erhåller är en undercentral med värmeväxlare för elementen, värmeväxlare för tappvarmvatten, expansionskärl, cirkulationspump och styr- och reglersystem. Fjärrvärmeverksamheten ger gratis service och underhåll på all ingående utrustning, finns tillgängliga på jour dygnet runt, året runt och ger också kostnadsfri rådgivning kring uppvärmning. För att granska prissättningen begär Energimarknadsinspektionen årligen in resultaträkning, balansräkning och uppgifter om anläggningarna. Då fjärrvärmenäten i princip blir monopol för enskilda leverantörer så sker denna granskning. I stora kommuner finns ofta andra typer av fjärrvärmeanläggningar med stor kapacitet och stordriftsfördelar. Dessa bedrivs ofta privat och kan göra stora vinster. Prishöjningar förekommer löpande över åren i en verksamhet som bedrivs med vinstintresse. Bengtsfors kommuns fjärrvärmeverksamhet kan inte nå deras stordriftsfördelar. Fördelen med att vara kund hos Bengtsfors kommuns fjärrvärmeverksamhet är att den bedrivs utan vinstsyfte. Detta är positivt över en längre tidshorisont. Att jämföra priset med en storstadsverksamhet är

9 9(44) KS 71 (forts) delvis ointressant då den leverantören inte kommer att leverera fjärrvärme inom Bengtsfors kommun. För en kund inom Bengtsfors kommun finns inte den leverantören ens att tillgå. Att såsom revisorerna rekommenderar att göra en bedömning av huruvida fjärrvärmeavgiften är konkurrenskraftig med andra kommuner är därmed ointressant ur ett konkurrensperspektiv. Det kan däremot naturligtvis fylla andra syften. I revisionsrapporten framgår även att kommunen ska göra en utredning för att titta över om fjärrvärmetaxorna är konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra uppvärmningsmetoder. För att göra den typen av jämförelser krävs kännedom om ett antal förutsättningar som är svåra att fastställa. En parameter är elpriset som kan svänga kraftigt. Dessa svängningar är stora och en prisökning med 100 % är inget konstigt utan enbart en tillbakagång till priset för ett antal år sedan. Elpriserna i exempelvis Tyskland är mycket högre än i Sverige. Det är naturligtvis mer förmånligt att sälja sin el dit istället för i Sverige och övriga Norden. Vilken prisnivå krävs för en större utbyggnad av vindkraft? Det är viktigt att ha med sig att priset på börsen hittills satts efter den dyraste energikällan som behövs för att möta efterfrågan. Kommer eventuella politiska beslut på nationell nivå för att nå mer miljövänliga alternativ att förändra prisnivån? Vilken räntesats på investeringen ska användas? De senaste årens räntesatser har i princip legat på mellan 1-7 procentenheter. Hur lång livstid har anläggningen? Vilket reparations- och underhållsbehov finns under livslängden? Alla dessa parametrar måste vara kända vid en jämförelse med t.ex. en bergvärmeinvestering. Då dessa parametrar kan fluktuera kraftigt så kan olika svar erhållas löpande vid olika jämförelsetider. Att jämföra en elpanna med en värmepump och sedan vidare med bergvärme innebär att man jämför samma energikälla och det gör jämförelsen lite lättare. Vid jämförelse mellan olika bränsletyper uppkommer tidigare nämnda svårigheter. Det är därför som ingen ännu tagit fram en rapport som fastställts som någon sanning vid jämförelser mellan olika bränsletyper. De flesta faktaskrifter brukar nämna att fjärrvärme och bergvärme är likvärdiga ur ekonomisk synpunkt. bedömer, i enlighet med ovanstående, att det finns för många felkällor för att meningsfullt göra en utredning om fjärrvärmetaxorna är konkurrenskraftiga med andra uppvärmningsmetoder. I revisionsrapporten konstaterar anlitad revisionsbyrå att åtminstone för året 2011 och sannolikt även år 2012 har kommunens villataxa, tillsammans med kapitalkostnaden på investeringsutgiften, varit högre än kostnaden för alternativa uppvärmningsformer. Detta konstaterande är delvis ren spekulation. Under nämnd tidsperiod har elpriset fluktuerat med gigantiska priser vissa vinterdygn. Vilken typ av elavtal har kunden? Har kunden ett

10 10(44) KS 71(forts) rörligt elavtal eller ett sedan något år bundet avtal? När har investeringen av anläggning skett för de båda anläggningar som jämförs? Det som troligtvis kan konstateras är att en nyinvestering år då elpriserna legat på en historiskt låg nivå och räntesatserna likaså kan göra att andra uppvärmningsalternativ kan ha varit billigare än fjärrvärme. I detta sammanhang får inte glömmas att detta beror på att vi befinner oss i en lågkonjunktur. instämmer i revisorernas rekommendation att kommunstyrelsen uppdaterar den ekonomiska flerårsbudgeten och handlingsplanen utifrån de aktuella ekonomiska förutsättningarna. En sådan här rapport ska vara ett levande dokument. Rapporten skulle uppdaterats oavsett rekommendationen. Detta beror både på de nya investeringarna som sker i Bäckefors och på förseningen med fortsatt oljeeldning som påverkat resultaten negativt sedan rapporten togs fram. En ny rapport planeras att tas fram under hösten år 2013 då anläggningen i Bäckefors varit igång en tid och då utfallet från den säkrare går att mäta. När det gäller styrning och ledning av verksamheten så ska styrning och ledning av fjärrvärmeverksamheten ske på motsvarande sätt som VA- och Renhållningsverksamheterna. Med anledning av de senaste årens negativa resultat kan det finnas anledning att följa upp verksamheten extra under året. Dock är verksamhetens art sådan att försäljning sker efter löpande förbrukning. Vid normala verksamhetsår som inte störs av haverier på anläggningar kan de flesta resultatposter till största delen förutses. Kostnaden för uppvärmningskällan följer försäljningsnivån med en viss procentsats. En problematik är att faktureringar av fjärrvärmeavgifter sker med olika frekvens beroende på kundtillhörighet. En exakt löpande uppföljning är därför svår att göra under alla månader på året. Om det inte vore för de tidigare stora underskotten, delvis beroende på oljeeldning, så är fjärrvärmeverksamheten i normala fall en verksamhet som inte bör kunna avvika så mycket löpande att en uppföljning med resultat- och balansräkning ska behöva ske oftare än idag. Däremot bör redovisningen förändras så att redovisning sker samlat av det som redovisas under det Tekniska området och de avskrivningar och räntekostnader som redovisas under Finansförvaltningen. En ökad skriftlig verksamhetsuppföljning kan behöva tas fram som stämmer av mot handlingsplanen. I övrigt sker inte så mycket verksamhetsmässigt under åren. Löpande behöver själva verksamheten inte styras mer än den gör idag. Ärenden tas upp till politisk behandling i enlighet med politiska styrdokument. I övrigt ska naturligtvis avtal finnas med samtliga fjärrvärmekunder i enlighet med revisorernas rekommendation.

11 11(44) Yrkanden Stig Bertilsson (m) yrkar att en analys görs i enlighet med revisionens rekommendation, om kommunens fjärrvärmeavgifter inklusive en bedömning av huruvida avgiften är konkurrenskraftig i jämförelse med andra kommuner och uppvärmningsalternativ. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag 1. s allmänna utskotts förslag 2. Stig Bertilssons (m) förslag Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens antar kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut. Kommunchefens, ekonomichefens och tekniska chefens tjänstskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut beslutar inlämna ovanstående upprättat förslag som svar till de förtroendevalda revisorerna på inkommen revisionsrapport kring kommunens fjärrvärmeverksamhet. Reservationer Stig Bertilsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Se bilaga 1.

12 12(44) Stig Bertilsson (m) KS 72 Dnr Skrivelse angående fjärrvärme s allmänna utskott diskuterar Stig Bertilssons (m) skrivelse angående fjärrvärme i Bengtsfors kommun. s allmänna utskotts protokoll s beslut tar del av skrivelsen från Stig Bertilsson (m) och hänvisar till det svar som lämnas till kommunrevisorerna.

13 13(44) Kommunchefen KS 73 Dnr Uppdrag till förvaltningen om att ta fram åtgärder för att öka anslutningsgraden till fjärrvärmeverksamheten s allmänna utskott diskuterar anslutningsgraden till fjärrvärmeverksamheten. s allmänna utskotts protokoll s beslut uppdrar till förvaltningen att ta fram en plan med åtgärder för att öka anslutningsgraden till fjärrvärmeverksamheten samt revidera fjärrvärmeutredningen i enlighet med svaret till revisorerna.

14 14(44) Kommunfullmäktige KS 74 Dnr s mål I samband med implementeringen av den nya politiska organisationen uppstod svårigheter när det gällde de politiska målen. En sammanslagning av antagna mål för samtliga nämnder skulle inneburit att antalet mål skulle bli för många. Eftersom det i det läget inte fanns möjligheter att arbeta fram nya mål, begränsades målen till att endast omfatta de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning. Under de senaste åren har det sedan pågått diskussioner avseende mål och målstyrning i kommunen. Inför år 2013 tog kommunstyrelsen fram ett antal viktiga områden och kort- respektive långsiktiga mål inom dessa. Det som saknades i detta läge var bl a mätbarheten i målen. I arbetet med att ta fram mål för år 2014 har därför en ny modell tagits fram för att få tydligare, mätbara och tidssatta mål. hade två arbetsdagar kring målen i slutet av år 2012 och kommunstyrelsens allmänna utskott har bearbetat detta underlag vidare. I avvaktan på detta arbete fastställde inte heller kommunfullmäktige några mål för år 2013 i samband med beslut om budget för år 2013 ( ). s allmänna utskotts protokoll s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2014 samt att justera mål för år 2013 enligt bilaga 2. Bilaga s mål Se bilaga 2.

15 15(44) KS 75 Resultat- och kvalitetsredovisning Kommunen är som huvudman skyldig enligt skollagen att bedriva ett systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete för att säkerställa arbetet mot de nationella målen. beslutade därför ( 247) att anta plan för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Då resultaten i grundskolan är en av de mest prioriterade frågorna i kommunen läggs omfattade resurser på detta arbete i förvaltningen, bl a har en projektgrupp tillsatts. Delar av projektgruppen redovisar för kommunstyrelsen hur kvalitetsarbetet fungerar och vilka processer som pågår. De första mätningarna och analyserna av höstens skriftliga omdömen och betyg har nu gjorts och under våren kommer även resultaten av de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 att läggas till analysen av vårens omdömen och betyg. s utbildningsutskotts protokoll s beslut tar del av informationen.

16 16(44) KS 76 Dnr Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012 Områdescheferna informerar kommunstyrelsens om det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2012 I enlighet med den process som upprättades i samband med fjolårets inspektion från Arbetsmiljöverket har förvaltningen sammanställt en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för s allmänna utskotts protokoll s beslut s tar del av informationen.

17 17(44) Fyrbodals kommunalförbund Dalslandskommunernas kommunalförbund KS 77 Dnr Remiss Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland En gemensam strategi för Västra Götaland är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunalförbunden. Strategin är förankrad i Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU). Den 29 januari beslutade BHU att skicka ut materialet på remiss vilket för kommunerna sker via de fyra kommunalförbunden i länet. Fyrbodals Kommunalförbundet har begärt in remissvar från kommunerna senast 5 april. Strategin är ett viktigt dokument. Utifrån detta kommer samtliga strategi- och styrdokument som ska påverka övriga regionalpolitiska prioriteringar att utgå. Detta inkluderar även exempelvis de strukturfondsprogram och interregprogram som kommer att bli aktuella under kommande programperiod. Tilläggsyrkande 1 Therese Karlsson (m) yrkar på tilläggförslag till remissvaret: Ta bort punkten Utveckla besöksnäringen och istället lägga till Utveckla det lokala företagsklimatet Stig Bertilsson (m) och Peder Johansson (s) yrkar på tillägg till punkten Utveckla besöksnäringen enligt följande: Utveckla besöksnäringen och det lokala företagsklimatet Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns två oförenliga förslag: 1. Therese Karlssons (m) förslag att ta bort punkten Utveckla besöksnäringen och att istället lägga till Utveckla det lokala företagsklimatet. 2. Stig Bertilsson (m) och Peder Johansson (s) förslag på tillägg till punkten Utveckla besöksnäringen och det lokala företagsklimatet. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen antar Stig Bertilsson (m) och Peder Johansson (s) förslag. Votering begärs Propositionsordning 2 s godkänner följande propositionsordning i omröstningen

18 18(44) Ja-röst för Stig Bertilsson (m) och Peders Johanssons (s) förslag Nej -röst för Therese Karlssons (m) förslag Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för Stig Bertilsson (m) och Peders Johanssons (s) förslag mot 2 nej-röster för Therese Karlssons (m) förslag beslutar kommunstyrelsen att anta Stig Bertilsson (m) och Peders Johanssons (s) tilläggsförslag. En ledamot avstod från att delta i omröstningen. Se omröstningsbilaga 1. Kommunchefen och verksamhetsled/planerarens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll Tilläggsyrkande 2 Morgan Funevall (c) yrkar på att kombiterminal för näringslivets behov ska läggas till som exempel på angelägna satsningar för Bengtsfors kommun. Propositionsordning 3 Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande 2 och finner att kommunstyrelsen antar Morgan Funevalls (c) förslag. s beslut beslutar att anta upprättat förslag till remissvar med tilläggsyrkande och att översända detta till Dalslandskommunernas kommunalförbund samt Fyrbodals kommunalförbund. Reservationer Therese Karlsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Se bilaga 3.

19 19(44) Omröstningsbilaga 1 KS 77/13 Beslutande Parti Ja Nej Avstår Per Eriksson S X Marie-Therese Harfouche C X Christina Lundqvist S X Peder Johansson S X Nils Andreé S X Susanne Öhrn S X Morgan Funevall C X Jan-Åke Jansson KD X Therese Karlsson M X Carl Kullgren FP X Stig Bertilsson M X

20 20(44) KS 78 Avtal Dano diskuterare avtal Dano med Johan Abenius VD Dalslands Turist AB, med anledning av att avtalet om tillsynsverksamhet är uppsagt av Bengtsfors och Årjängs kommuner. s allmänna utskotts protokoll s beslut tar del av informationen

21 21(44) Kommunfullmäktige KS 79 Dnr Riktlinjer kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Önskemål om att införa påminnelseavgifter inom kravhanteringen har inkommit från Bengtsfors Teknik AB. Enligt bolaget avvaktar ca % av kunderna med att betala sin faktura tills nästkommande månad eftersom ingen avgift tas ut. Beteendet hos kunderna har ökat i omfattning över tid och innebär en ökad arbetsbelastning för personalen och ökade hanteringskostnader. Samtidigt innebär de sena betalningarna ett försämrat finansnetto. Inom kommunkoncernen arbetar vi i olika system för kundfakturering. Mängden kundfakturor som hanteras i de olika systemen skiljer sig kraftigt åt. I vissa enstaka system kan påförande av en påminnelseavgift innebära en för stor administrativ arbetsinsats i förhållande till den påminnelseavgift som erhålls. Situationen som beskrivs av Bengtsfors Teknik AB är ohållbar i längden och kan samtidigt bidra till en ökad total skuldnivå hos kunden. Med anledning av ovanstående bör Riktlinjerna för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern ändras genom att möjlighet ges att påföra påminnelseavgift. Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag på riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern. Genom dessa nya riktlinjer ges möjligheten att föra på påminnelseavgifter vid obetalda fakturor.

22 22(44) Kommunrevisionen KS 80 Dnr Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser Revisorerna har, , inkommit med rapport över genomförd årlig granskning 2012 av nämnder och styrelse. Enligt revisorerna har huvudinriktningen och syftet med den årliga granskningen 2012 varit att granska och följa upp om det finns en ändamålsenlig modell för verksamhetsstyrning i kommunen och nämnderna. Revisorerna har gjort ett antal iakttagelser och önskar synpunkter och kommentarer till dessa senast 30 mars Under hösten 2012 har kommunstyrelsen genomfört ett omfattande arbete med att förändra innehållet och processen kring målarbetet och under februari-mars kommer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta om mål för år 2014, men också revidera målen för år Måldokumentet kommer att innehålla såväl mer övergripande målbeskrivningar som specifika och mätbara mål. I arbetet med att ta fram mål för år 2014 har stor hänsyn tagits till det förslag till Översiktsplan som finns framtaget. För att underlätta uppföljning, analys och styrning av kommunens verksamheter har också beslut fattats om inköp av ett verksamhetsstöd. Detta kommer att implementeras under första halvåret Kommunchefens, kommunstrategens/biträdande kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut beslutar att lämna upprättat förslag som svar till revisorerna på deras granskningsrapport.

23 23(44) KS 81 Dnr Bokslut 2012 Ekonomichef Sten-Inge Lilja redogör för det preliminära bokslutet för Nämnd Utfall 2012 Utfall 2011 Budget 2012 Avvikelse budget 2012 Kommunfullmäktige -1,0-0,8-1,5 0,5-445,4-454,4-446,6 1,2 Valnämnden 0,0-0,2 0,0 0,0 Myndighetsnämnden -0,1 0,0-0,1 0,0 Överförmyndarnämnden -0,2-0,3-0,3 0,1 Finansförvaltningen 463,3 447,6 450,9 12,4 Summa 16,6-8,1 2,4 14,2 Balanskravsutredning Driftsammandrag 14,2 Resultat 16,6 Fjärrvärmeverksamheten 4,6 Reaförlust 0,8 Balanskravsresultat 22,0 s allmänna utskotts protokoll s beslut tar del av det preliminära bokslutet för 2012 och beslutar att avsätta 5 Mkr för framtida pensionsavsättningar.

24 24(44) Kommunfullmäktige KS 82 Dnr Tilläggsbudget 2013 Förslag till tilläggsbudget för 2013 enligt bilaga: Text Belopp kkr Tekniska området BUFK KLK Totalt Ekonomichefens sammanställning av tilläggsbudget 2013 s allmänna utskotts protokoll s förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget för 2013 enligt upprättat förslag. Se bilaga 4.

25 25(44) Kommunchefen KS 83 Dnr Översyn av sponsring samt föreningsbidrag Bengtsfors kommun går in med föreningsbidrag och sponsring till föreningar i olika sammanhang. Föreningsbidrag sköts oftast av fritidskontoret och sponsring handhas i huvudsak av kommuninformatören. Dock uppstår situationer då det är oklart om det är föreningsbidrag som ska utgå till föreningen eller om det är fråga om sponsring. Nuläget skapar förvirring både för föreningar, förvaltning och politik. En översyn och definiering av sponsring och föreningsbidrag behövs. Översynen bör leda till riktlinjer/policys för sponsring samt föreningsbidrag. Kommunchefens och kommuninformatörens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll utbildningsutskott s beslut s uppdrar till förvaltningen att göra en översyn och definiering av sponsring och föreningsbidrag behövs. Översynen bör leda till riktlinjer/policys för sponsring samt föreningsbidrag.

26 26(44) Skogsdals naturförening Budgetberedningen KS 84 Dnr Skrivelse om kommunens inköp av ekologiska livsmedel Skogdals naturskyddsförening uppmanar kommunen att uppnå målet om 25 % ekologiska livsmedelsvaror. Kostnad för detta beräknas uppgå till ca 300 kkr. Skogdals naturskyddsförening uppmanar kommunen att uppnå regeringens mål om 25 % ekologiska livsmedelsvaror inom offentliga inköp. Regeringen fastställde 2006 ett nationellt inriktningsmål om att 25 % av alla livsmedelsinköp inom offentlig sektor skulle bestå av ekologiska livsmedel år Målet är inofficiellt förlängt till I Bengtsfors har ännu inga skarpa mål eller delmål formulerats för hur kommunen skall möta upp mot detta inriktningsmål. Bengtsfors kommun antog under hösten 2010 en livsmedelspolicy som Dalslands Miljökontor arbetat fram för Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål samt Säffle kommun. Livsmedelpolicyns kravkriterier och kravnivåer har medfört att man lyckats genomföra en upphandling där närproducerat och svenskproducerade varor gynnats utan att upphandlingen överprövats, vilket uppmärksammats runt om i Sverige. Städ- & kostenheten i Bengtsfors kommun har under 2012 avropat livsmedel för ca 5,5 miljoner. Cirka 3 % av dessa utgörs av ekologiska livsmedel. Att satsa på närproducerat, svenska råvaror och ekologiskt framställda livsmedel betyder också att kostnaderna för livsmedel ökar. Enligt Jordbruksverket (2009) var ekologiska produkter i genomsnitt 30 procent dyrare än konventionella. För att öka andelen ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter måste således medel avsättas som motsvarar en ambitionsnivå. Dagens budget tillåter alltså 3 % ekologiska livsmedel, enligt ovan. För att nå 25 % krävs att fler livsmedelsvaror är ekologiska. Västra Götalandsregionen och Jordbruksverket har genomfört ett projekt där man utifrån klimatsmarta måltider jämfört vilka livsmedel som ger störst miljönytta genom att väljas ekologiska. För att öka andelen ekologiska varor, kan kommunen utgå ifrån detta projekt och prioritera ekologiska livsmedel med störst miljönytta såsom kaffe, ägg, mjölk, fil och yoghurt. Detta är dessutom varor som kommunen köper mycket utav. På ett år köper kommunen varor av dessa slag för 900 kkr. Om man

27 27(44) istället väljer ekologiska varianter av dessa livsmedel skulle kostnaden för dessa, enligt jordbruksverket, istället uppgå till 1200 kkr. Kommunchefen, tekniska chefen och städ- och kostchefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut beslutar att prioritera det nationella inriktningsmålet och överlämna frågan till budgetberedningen inför budget 2014.

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.25 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud)

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud) Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 09.00 12.00, i Bolstadrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Sven-Olof Skoogh (PRO) Evert

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer