SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Marie Therese Harfouche (c) tjänstgörande ersättare 67, Christina Lundqvist (s) 2.e vice ordförande tom 92 Peder Johansson (s) tjänstgörande ersättare Carl Kullgren (fp) Nils Andrée (s) Susanne Öhrn (s) Morgan Funevall (c) Jan-Åke Jansson (kd) Therese Karlsson (m) Stig Bertilsson (m) tjänstgörande ersättare tom 93 Ersättare Marie Therese Harfouche (c) Övriga närvarande Se sid 2 Justerare Jan-Åke Jansson (kd) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 22 mars 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Per Eriksson (s) Justerare Jan-Åke Jansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(44) Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef 71,74-75, Susanne Eira teknisk chef 71 Katrin Thoor kommunstrateg/bitr kommunchef 74-75, Annika Karlsson verksamhetsled/planerare 77 Mona Lundahl Davies socialchef 76 Carl-Göran Strutz utbildningschef Sara Larsson utredare 75 Johan Abenius VD Dalslands Turist AB 78

3 3(44) KS 67 Rapport från utskotten s utskotts ledamöter informerar om utskottens sammanträde under februari 2013 samt besvarar frågor från kommunstyrelsens ledamöter. s beslut tar del av informationen.

4 4(44) KS 68 Redovisning av delegeringsbeslut s utskotts protokoll s allmänna utskott 32/13, 33-58/13 s sociala utskott 10-19/13 s utbildningsutskott 8-16/13 s ordförandes delegering Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen inom området IFO med anledning av kommungemensam socialjour Fyrbodal 1/13 Utbildningschefens delegering Anställnings- och lönebeslut 3/13 Direktupphandling av resor med buss för Frasse fritidshem till och från Skåpafors fritidshem 26 februari /13 Ekonomichefens delegering Avbrytande av upphandling entreprenad Ödskölt avloppsreningsverk 2/13 Verksamhetsledare/Planerares delegering Överenskommelse om fastighetsreglering 2/13 Undertecknande av köpekontrakt 3/13 Yttrande över tävling på väg Brudfjällsracet 4/13 Mark- och exploateringsingenjörens delegering Tecknande av köpekontrakt 6/13 Teknisk chefs delegering Anställnings- och lönebeslut 1 st Teknisk assistents delegering Markägartillstånd Konditori Tosca Verksamhetsledare/kommunsekreterares delegering Beslut om anbudsöppning Rektors delegering Rektor Ekhagsskolan/Enebacken, anställnings- och lönebeslut 1-3/13 Rektor Bengtsgården, anställningsavtal 1-2/13 Rektor Vuxenutbildningen, anställnings- och lönebeslut 3/13 s beslut tar del av redovisade delegeringsbeslut.

5 5(44) KS 69 Information från de kommunala bolagen De kommunala bolagens ledamöter i kommunstyrelsen informerar övriga i kommunstyrelsen om aktuella frågor i de kommunala bolagen. s beslut tar del av informationen.

6 6(44) KS 70 Förvaltningschefsrapport Kommunchefen informerar från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. s beslut tar del av informationen

7 7(44) Revisionen KS 71 Dnr Svar till kommunens revisorer med anledning av inkommen revisionsrapport kring kommunens fjärrvärmeverksamhet Bengtsfors kommun bedriver sedan många år en Fjärrvärmeverksamhet i förvaltningsform såsom en affärsdrivande verksamhet i likhet med VAverksamheten och Renhållningsverksamheten. I enlighet med lagstiftning särredovisas VA- och Renhållningsverksamheterna och de bedrivs utan vinstintresse. Istället finns ett taxekollektiv som med taxor finansierar verksamheterna. På samma sätt bedriver Bengtsfors kommun sin Fjärrvärmeverksamhet. Här finns dock inget lagmässigt taxekollektiv. Historiskt så har fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen skett av miljömässiga skäl för att minska användande av fossila bränslen. Något vinstintresse har inte funnits. Genom att bygga ut nät där några större kunder finns, framförallt kommunala fastigheter, har man funnit en långsiktig ekonomisk lösning som komplement till den miljömässiga. Någon detaljerad ekonomisk styrning har historiskt inte funnits. Taxeutjämningsfonden (ackumulerat resultat) har historiskt legat kring noll. Vid en återblick inför stundande nyinvesteringar som skedde åren , hade det i efterhand varit bra om Taxeutjämningsfonden hade haft ett lite större överskott vid den tiden genom att taxan hade legat på en lite högre nivå. Detta var en tid då elpriserna låg betydligt högre än idag. I revisorernas granskningsrapport framkommer att resultaten år varit ojämna och att tjänstemännen hänför detta till oljeeldning i fjärrvärmeanläggningarna. Svaret är att fjärrvärmeanläggningen i Bäckefors gick sönder år 2008 och att oljeeldning skett sedan dess. Att oljeeldning skett under så lång tid beror på att alla förhandlingar som skett med externa parter kring alternativa lösningar inte kunnat slutföras med framgång samt att den upphandling som skedde under år 2011 blev överprövad. Fjärrvärmeanläggningen i Billingsfors havererade något år senare och två vintrar med oljeeldning innan avtalet med Munksjö Paper var klart och anläggningen driftsatt har naturligtvis påverkat resultaten för de åren negativt. Då kundunderlaget är större i Billingsfors än Bäckefors har oljeeldningen där påverkat resultatet desto mer. Samtidigt har de senaste årens stora investeringar lett till ökade kostnader för avskrivningar och ränta. Att exakt räkna ut hur stor del av de försämrade resultaten år som hänför sig till oljeeldning eller ökade avskrivningsnivåer skulle kräva en del utredningstid. Dessutom ska man ha med sig att en del anslutningsavgifter på

8 8(44) KS 71 (forts) den tiden bokfördes såsom intäkter i driften. En förändring av redovisningssätt skedde år För att förbättra planering och styrning av fjärrvärmeverksamheten så gjordes en utredning av verksamheten under år I denna utredning framtogs balansräkning och resultaträkning för åren fram till år Här fanns ett förslag på taxejusteringar åren framåt för att nå balans i Taxeutjämningsfonden år I denna rapport gjordes även en hänvisning till en rapport kring fjärrvärmeavgiftsnivåer som Energimarknadsinspektionen tagit fram som visar att Bengtsfors kommuns fjärrvärmeavgifter är låga vid en jämförelse med andra leverantörer. Denna anser revisorerna har vilselett Kommunfullmäktige då taxan för nästkommande år beslutats. Det är viktigt att poängtera att Bengtsfors kommun inte bidragit till att denna utredning visat sig felaktig. Myndigheten har själv tagit fram sitt material och därefter gjort jämförelser. anser att rapporten har vilselett kring om taxenivån är låg i förhållande till andra leverantörer, men den har inte vilselett vid beslutet om taxan då har följt utredningens förslag kring taxejustering. Om rapporten skulle ha vilselett så skulle en taxejustering direkt ha kunnat ske med 20 %. När det gäller olika rapporter om avgiftsnivåer så blir jämförelser lätt felaktiga då villkoren för en kund inte är desamma överallt. Detta tar Energimarknadsinspektionen även upp i sin årliga rapport. Framförallt mindre kommuner i glesbygden har bättre villkor kring service och vem som står för reparationskostnader av anläggningar. Detta är värt något ekonomiskt, men innebär inte samma fördel för alla utan ger en ekonomisk fördel för den som drabbas. Detta är svårt för myndigheten att exakt ange vad detta är värt vid en jämförelse. Därför uteblir detta vid jämförelser. Det som fjärrvärmekunden erhåller är en undercentral med värmeväxlare för elementen, värmeväxlare för tappvarmvatten, expansionskärl, cirkulationspump och styr- och reglersystem. Fjärrvärmeverksamheten ger gratis service och underhåll på all ingående utrustning, finns tillgängliga på jour dygnet runt, året runt och ger också kostnadsfri rådgivning kring uppvärmning. För att granska prissättningen begär Energimarknadsinspektionen årligen in resultaträkning, balansräkning och uppgifter om anläggningarna. Då fjärrvärmenäten i princip blir monopol för enskilda leverantörer så sker denna granskning. I stora kommuner finns ofta andra typer av fjärrvärmeanläggningar med stor kapacitet och stordriftsfördelar. Dessa bedrivs ofta privat och kan göra stora vinster. Prishöjningar förekommer löpande över åren i en verksamhet som bedrivs med vinstintresse. Bengtsfors kommuns fjärrvärmeverksamhet kan inte nå deras stordriftsfördelar. Fördelen med att vara kund hos Bengtsfors kommuns fjärrvärmeverksamhet är att den bedrivs utan vinstsyfte. Detta är positivt över en längre tidshorisont. Att jämföra priset med en storstadsverksamhet är

9 9(44) KS 71 (forts) delvis ointressant då den leverantören inte kommer att leverera fjärrvärme inom Bengtsfors kommun. För en kund inom Bengtsfors kommun finns inte den leverantören ens att tillgå. Att såsom revisorerna rekommenderar att göra en bedömning av huruvida fjärrvärmeavgiften är konkurrenskraftig med andra kommuner är därmed ointressant ur ett konkurrensperspektiv. Det kan däremot naturligtvis fylla andra syften. I revisionsrapporten framgår även att kommunen ska göra en utredning för att titta över om fjärrvärmetaxorna är konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra uppvärmningsmetoder. För att göra den typen av jämförelser krävs kännedom om ett antal förutsättningar som är svåra att fastställa. En parameter är elpriset som kan svänga kraftigt. Dessa svängningar är stora och en prisökning med 100 % är inget konstigt utan enbart en tillbakagång till priset för ett antal år sedan. Elpriserna i exempelvis Tyskland är mycket högre än i Sverige. Det är naturligtvis mer förmånligt att sälja sin el dit istället för i Sverige och övriga Norden. Vilken prisnivå krävs för en större utbyggnad av vindkraft? Det är viktigt att ha med sig att priset på börsen hittills satts efter den dyraste energikällan som behövs för att möta efterfrågan. Kommer eventuella politiska beslut på nationell nivå för att nå mer miljövänliga alternativ att förändra prisnivån? Vilken räntesats på investeringen ska användas? De senaste årens räntesatser har i princip legat på mellan 1-7 procentenheter. Hur lång livstid har anläggningen? Vilket reparations- och underhållsbehov finns under livslängden? Alla dessa parametrar måste vara kända vid en jämförelse med t.ex. en bergvärmeinvestering. Då dessa parametrar kan fluktuera kraftigt så kan olika svar erhållas löpande vid olika jämförelsetider. Att jämföra en elpanna med en värmepump och sedan vidare med bergvärme innebär att man jämför samma energikälla och det gör jämförelsen lite lättare. Vid jämförelse mellan olika bränsletyper uppkommer tidigare nämnda svårigheter. Det är därför som ingen ännu tagit fram en rapport som fastställts som någon sanning vid jämförelser mellan olika bränsletyper. De flesta faktaskrifter brukar nämna att fjärrvärme och bergvärme är likvärdiga ur ekonomisk synpunkt. bedömer, i enlighet med ovanstående, att det finns för många felkällor för att meningsfullt göra en utredning om fjärrvärmetaxorna är konkurrenskraftiga med andra uppvärmningsmetoder. I revisionsrapporten konstaterar anlitad revisionsbyrå att åtminstone för året 2011 och sannolikt även år 2012 har kommunens villataxa, tillsammans med kapitalkostnaden på investeringsutgiften, varit högre än kostnaden för alternativa uppvärmningsformer. Detta konstaterande är delvis ren spekulation. Under nämnd tidsperiod har elpriset fluktuerat med gigantiska priser vissa vinterdygn. Vilken typ av elavtal har kunden? Har kunden ett

10 10(44) KS 71(forts) rörligt elavtal eller ett sedan något år bundet avtal? När har investeringen av anläggning skett för de båda anläggningar som jämförs? Det som troligtvis kan konstateras är att en nyinvestering år då elpriserna legat på en historiskt låg nivå och räntesatserna likaså kan göra att andra uppvärmningsalternativ kan ha varit billigare än fjärrvärme. I detta sammanhang får inte glömmas att detta beror på att vi befinner oss i en lågkonjunktur. instämmer i revisorernas rekommendation att kommunstyrelsen uppdaterar den ekonomiska flerårsbudgeten och handlingsplanen utifrån de aktuella ekonomiska förutsättningarna. En sådan här rapport ska vara ett levande dokument. Rapporten skulle uppdaterats oavsett rekommendationen. Detta beror både på de nya investeringarna som sker i Bäckefors och på förseningen med fortsatt oljeeldning som påverkat resultaten negativt sedan rapporten togs fram. En ny rapport planeras att tas fram under hösten år 2013 då anläggningen i Bäckefors varit igång en tid och då utfallet från den säkrare går att mäta. När det gäller styrning och ledning av verksamheten så ska styrning och ledning av fjärrvärmeverksamheten ske på motsvarande sätt som VA- och Renhållningsverksamheterna. Med anledning av de senaste årens negativa resultat kan det finnas anledning att följa upp verksamheten extra under året. Dock är verksamhetens art sådan att försäljning sker efter löpande förbrukning. Vid normala verksamhetsår som inte störs av haverier på anläggningar kan de flesta resultatposter till största delen förutses. Kostnaden för uppvärmningskällan följer försäljningsnivån med en viss procentsats. En problematik är att faktureringar av fjärrvärmeavgifter sker med olika frekvens beroende på kundtillhörighet. En exakt löpande uppföljning är därför svår att göra under alla månader på året. Om det inte vore för de tidigare stora underskotten, delvis beroende på oljeeldning, så är fjärrvärmeverksamheten i normala fall en verksamhet som inte bör kunna avvika så mycket löpande att en uppföljning med resultat- och balansräkning ska behöva ske oftare än idag. Däremot bör redovisningen förändras så att redovisning sker samlat av det som redovisas under det Tekniska området och de avskrivningar och räntekostnader som redovisas under Finansförvaltningen. En ökad skriftlig verksamhetsuppföljning kan behöva tas fram som stämmer av mot handlingsplanen. I övrigt sker inte så mycket verksamhetsmässigt under åren. Löpande behöver själva verksamheten inte styras mer än den gör idag. Ärenden tas upp till politisk behandling i enlighet med politiska styrdokument. I övrigt ska naturligtvis avtal finnas med samtliga fjärrvärmekunder i enlighet med revisorernas rekommendation.

11 11(44) Yrkanden Stig Bertilsson (m) yrkar att en analys görs i enlighet med revisionens rekommendation, om kommunens fjärrvärmeavgifter inklusive en bedömning av huruvida avgiften är konkurrenskraftig i jämförelse med andra kommuner och uppvärmningsalternativ. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag 1. s allmänna utskotts förslag 2. Stig Bertilssons (m) förslag Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens antar kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut. Kommunchefens, ekonomichefens och tekniska chefens tjänstskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut beslutar inlämna ovanstående upprättat förslag som svar till de förtroendevalda revisorerna på inkommen revisionsrapport kring kommunens fjärrvärmeverksamhet. Reservationer Stig Bertilsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Se bilaga 1.

12 12(44) Stig Bertilsson (m) KS 72 Dnr Skrivelse angående fjärrvärme s allmänna utskott diskuterar Stig Bertilssons (m) skrivelse angående fjärrvärme i Bengtsfors kommun. s allmänna utskotts protokoll s beslut tar del av skrivelsen från Stig Bertilsson (m) och hänvisar till det svar som lämnas till kommunrevisorerna.

13 13(44) Kommunchefen KS 73 Dnr Uppdrag till förvaltningen om att ta fram åtgärder för att öka anslutningsgraden till fjärrvärmeverksamheten s allmänna utskott diskuterar anslutningsgraden till fjärrvärmeverksamheten. s allmänna utskotts protokoll s beslut uppdrar till förvaltningen att ta fram en plan med åtgärder för att öka anslutningsgraden till fjärrvärmeverksamheten samt revidera fjärrvärmeutredningen i enlighet med svaret till revisorerna.

14 14(44) Kommunfullmäktige KS 74 Dnr s mål I samband med implementeringen av den nya politiska organisationen uppstod svårigheter när det gällde de politiska målen. En sammanslagning av antagna mål för samtliga nämnder skulle inneburit att antalet mål skulle bli för många. Eftersom det i det läget inte fanns möjligheter att arbeta fram nya mål, begränsades målen till att endast omfatta de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning. Under de senaste åren har det sedan pågått diskussioner avseende mål och målstyrning i kommunen. Inför år 2013 tog kommunstyrelsen fram ett antal viktiga områden och kort- respektive långsiktiga mål inom dessa. Det som saknades i detta läge var bl a mätbarheten i målen. I arbetet med att ta fram mål för år 2014 har därför en ny modell tagits fram för att få tydligare, mätbara och tidssatta mål. hade två arbetsdagar kring målen i slutet av år 2012 och kommunstyrelsens allmänna utskott har bearbetat detta underlag vidare. I avvaktan på detta arbete fastställde inte heller kommunfullmäktige några mål för år 2013 i samband med beslut om budget för år 2013 ( ). s allmänna utskotts protokoll s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2014 samt att justera mål för år 2013 enligt bilaga 2. Bilaga s mål Se bilaga 2.

15 15(44) KS 75 Resultat- och kvalitetsredovisning Kommunen är som huvudman skyldig enligt skollagen att bedriva ett systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete för att säkerställa arbetet mot de nationella målen. beslutade därför ( 247) att anta plan för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Då resultaten i grundskolan är en av de mest prioriterade frågorna i kommunen läggs omfattade resurser på detta arbete i förvaltningen, bl a har en projektgrupp tillsatts. Delar av projektgruppen redovisar för kommunstyrelsen hur kvalitetsarbetet fungerar och vilka processer som pågår. De första mätningarna och analyserna av höstens skriftliga omdömen och betyg har nu gjorts och under våren kommer även resultaten av de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 att läggas till analysen av vårens omdömen och betyg. s utbildningsutskotts protokoll s beslut tar del av informationen.

16 16(44) KS 76 Dnr Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012 Områdescheferna informerar kommunstyrelsens om det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2012 I enlighet med den process som upprättades i samband med fjolårets inspektion från Arbetsmiljöverket har förvaltningen sammanställt en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för s allmänna utskotts protokoll s beslut s tar del av informationen.

17 17(44) Fyrbodals kommunalförbund Dalslandskommunernas kommunalförbund KS 77 Dnr Remiss Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland En gemensam strategi för Västra Götaland är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunalförbunden. Strategin är förankrad i Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU). Den 29 januari beslutade BHU att skicka ut materialet på remiss vilket för kommunerna sker via de fyra kommunalförbunden i länet. Fyrbodals Kommunalförbundet har begärt in remissvar från kommunerna senast 5 april. Strategin är ett viktigt dokument. Utifrån detta kommer samtliga strategi- och styrdokument som ska påverka övriga regionalpolitiska prioriteringar att utgå. Detta inkluderar även exempelvis de strukturfondsprogram och interregprogram som kommer att bli aktuella under kommande programperiod. Tilläggsyrkande 1 Therese Karlsson (m) yrkar på tilläggförslag till remissvaret: Ta bort punkten Utveckla besöksnäringen och istället lägga till Utveckla det lokala företagsklimatet Stig Bertilsson (m) och Peder Johansson (s) yrkar på tillägg till punkten Utveckla besöksnäringen enligt följande: Utveckla besöksnäringen och det lokala företagsklimatet Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns två oförenliga förslag: 1. Therese Karlssons (m) förslag att ta bort punkten Utveckla besöksnäringen och att istället lägga till Utveckla det lokala företagsklimatet. 2. Stig Bertilsson (m) och Peder Johansson (s) förslag på tillägg till punkten Utveckla besöksnäringen och det lokala företagsklimatet. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen antar Stig Bertilsson (m) och Peder Johansson (s) förslag. Votering begärs Propositionsordning 2 s godkänner följande propositionsordning i omröstningen

18 18(44) Ja-röst för Stig Bertilsson (m) och Peders Johanssons (s) förslag Nej -röst för Therese Karlssons (m) förslag Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för Stig Bertilsson (m) och Peders Johanssons (s) förslag mot 2 nej-röster för Therese Karlssons (m) förslag beslutar kommunstyrelsen att anta Stig Bertilsson (m) och Peders Johanssons (s) tilläggsförslag. En ledamot avstod från att delta i omröstningen. Se omröstningsbilaga 1. Kommunchefen och verksamhetsled/planerarens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll Tilläggsyrkande 2 Morgan Funevall (c) yrkar på att kombiterminal för näringslivets behov ska läggas till som exempel på angelägna satsningar för Bengtsfors kommun. Propositionsordning 3 Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande 2 och finner att kommunstyrelsen antar Morgan Funevalls (c) förslag. s beslut beslutar att anta upprättat förslag till remissvar med tilläggsyrkande och att översända detta till Dalslandskommunernas kommunalförbund samt Fyrbodals kommunalförbund. Reservationer Therese Karlsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Se bilaga 3.

19 19(44) Omröstningsbilaga 1 KS 77/13 Beslutande Parti Ja Nej Avstår Per Eriksson S X Marie-Therese Harfouche C X Christina Lundqvist S X Peder Johansson S X Nils Andreé S X Susanne Öhrn S X Morgan Funevall C X Jan-Åke Jansson KD X Therese Karlsson M X Carl Kullgren FP X Stig Bertilsson M X

20 20(44) KS 78 Avtal Dano diskuterare avtal Dano med Johan Abenius VD Dalslands Turist AB, med anledning av att avtalet om tillsynsverksamhet är uppsagt av Bengtsfors och Årjängs kommuner. s allmänna utskotts protokoll s beslut tar del av informationen

21 21(44) Kommunfullmäktige KS 79 Dnr Riktlinjer kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Önskemål om att införa påminnelseavgifter inom kravhanteringen har inkommit från Bengtsfors Teknik AB. Enligt bolaget avvaktar ca % av kunderna med att betala sin faktura tills nästkommande månad eftersom ingen avgift tas ut. Beteendet hos kunderna har ökat i omfattning över tid och innebär en ökad arbetsbelastning för personalen och ökade hanteringskostnader. Samtidigt innebär de sena betalningarna ett försämrat finansnetto. Inom kommunkoncernen arbetar vi i olika system för kundfakturering. Mängden kundfakturor som hanteras i de olika systemen skiljer sig kraftigt åt. I vissa enstaka system kan påförande av en påminnelseavgift innebära en för stor administrativ arbetsinsats i förhållande till den påminnelseavgift som erhålls. Situationen som beskrivs av Bengtsfors Teknik AB är ohållbar i längden och kan samtidigt bidra till en ökad total skuldnivå hos kunden. Med anledning av ovanstående bör Riktlinjerna för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern ändras genom att möjlighet ges att påföra påminnelseavgift. Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag på riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern. Genom dessa nya riktlinjer ges möjligheten att föra på påminnelseavgifter vid obetalda fakturor.

22 22(44) Kommunrevisionen KS 80 Dnr Årlig övergripande granskning 2012 av nämnder och styrelser Revisorerna har, , inkommit med rapport över genomförd årlig granskning 2012 av nämnder och styrelse. Enligt revisorerna har huvudinriktningen och syftet med den årliga granskningen 2012 varit att granska och följa upp om det finns en ändamålsenlig modell för verksamhetsstyrning i kommunen och nämnderna. Revisorerna har gjort ett antal iakttagelser och önskar synpunkter och kommentarer till dessa senast 30 mars Under hösten 2012 har kommunstyrelsen genomfört ett omfattande arbete med att förändra innehållet och processen kring målarbetet och under februari-mars kommer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta om mål för år 2014, men också revidera målen för år Måldokumentet kommer att innehålla såväl mer övergripande målbeskrivningar som specifika och mätbara mål. I arbetet med att ta fram mål för år 2014 har stor hänsyn tagits till det förslag till Översiktsplan som finns framtaget. För att underlätta uppföljning, analys och styrning av kommunens verksamheter har också beslut fattats om inköp av ett verksamhetsstöd. Detta kommer att implementeras under första halvåret Kommunchefens, kommunstrategens/biträdande kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut beslutar att lämna upprättat förslag som svar till revisorerna på deras granskningsrapport.

23 23(44) KS 81 Dnr Bokslut 2012 Ekonomichef Sten-Inge Lilja redogör för det preliminära bokslutet för Nämnd Utfall 2012 Utfall 2011 Budget 2012 Avvikelse budget 2012 Kommunfullmäktige -1,0-0,8-1,5 0,5-445,4-454,4-446,6 1,2 Valnämnden 0,0-0,2 0,0 0,0 Myndighetsnämnden -0,1 0,0-0,1 0,0 Överförmyndarnämnden -0,2-0,3-0,3 0,1 Finansförvaltningen 463,3 447,6 450,9 12,4 Summa 16,6-8,1 2,4 14,2 Balanskravsutredning Driftsammandrag 14,2 Resultat 16,6 Fjärrvärmeverksamheten 4,6 Reaförlust 0,8 Balanskravsresultat 22,0 s allmänna utskotts protokoll s beslut tar del av det preliminära bokslutet för 2012 och beslutar att avsätta 5 Mkr för framtida pensionsavsättningar.

24 24(44) Kommunfullmäktige KS 82 Dnr Tilläggsbudget 2013 Förslag till tilläggsbudget för 2013 enligt bilaga: Text Belopp kkr Tekniska området BUFK KLK Totalt Ekonomichefens sammanställning av tilläggsbudget 2013 s allmänna utskotts protokoll s förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget för 2013 enligt upprättat förslag. Se bilaga 4.

25 25(44) Kommunchefen KS 83 Dnr Översyn av sponsring samt föreningsbidrag Bengtsfors kommun går in med föreningsbidrag och sponsring till föreningar i olika sammanhang. Föreningsbidrag sköts oftast av fritidskontoret och sponsring handhas i huvudsak av kommuninformatören. Dock uppstår situationer då det är oklart om det är föreningsbidrag som ska utgå till föreningen eller om det är fråga om sponsring. Nuläget skapar förvirring både för föreningar, förvaltning och politik. En översyn och definiering av sponsring och föreningsbidrag behövs. Översynen bör leda till riktlinjer/policys för sponsring samt föreningsbidrag. Kommunchefens och kommuninformatörens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll utbildningsutskott s beslut s uppdrar till förvaltningen att göra en översyn och definiering av sponsring och föreningsbidrag behövs. Översynen bör leda till riktlinjer/policys för sponsring samt föreningsbidrag.

26 26(44) Skogsdals naturförening Budgetberedningen KS 84 Dnr Skrivelse om kommunens inköp av ekologiska livsmedel Skogdals naturskyddsförening uppmanar kommunen att uppnå målet om 25 % ekologiska livsmedelsvaror. Kostnad för detta beräknas uppgå till ca 300 kkr. Skogdals naturskyddsförening uppmanar kommunen att uppnå regeringens mål om 25 % ekologiska livsmedelsvaror inom offentliga inköp. Regeringen fastställde 2006 ett nationellt inriktningsmål om att 25 % av alla livsmedelsinköp inom offentlig sektor skulle bestå av ekologiska livsmedel år Målet är inofficiellt förlängt till I Bengtsfors har ännu inga skarpa mål eller delmål formulerats för hur kommunen skall möta upp mot detta inriktningsmål. Bengtsfors kommun antog under hösten 2010 en livsmedelspolicy som Dalslands Miljökontor arbetat fram för Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål samt Säffle kommun. Livsmedelpolicyns kravkriterier och kravnivåer har medfört att man lyckats genomföra en upphandling där närproducerat och svenskproducerade varor gynnats utan att upphandlingen överprövats, vilket uppmärksammats runt om i Sverige. Städ- & kostenheten i Bengtsfors kommun har under 2012 avropat livsmedel för ca 5,5 miljoner. Cirka 3 % av dessa utgörs av ekologiska livsmedel. Att satsa på närproducerat, svenska råvaror och ekologiskt framställda livsmedel betyder också att kostnaderna för livsmedel ökar. Enligt Jordbruksverket (2009) var ekologiska produkter i genomsnitt 30 procent dyrare än konventionella. För att öka andelen ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter måste således medel avsättas som motsvarar en ambitionsnivå. Dagens budget tillåter alltså 3 % ekologiska livsmedel, enligt ovan. För att nå 25 % krävs att fler livsmedelsvaror är ekologiska. Västra Götalandsregionen och Jordbruksverket har genomfört ett projekt där man utifrån klimatsmarta måltider jämfört vilka livsmedel som ger störst miljönytta genom att väljas ekologiska. För att öka andelen ekologiska varor, kan kommunen utgå ifrån detta projekt och prioritera ekologiska livsmedel med störst miljönytta såsom kaffe, ägg, mjölk, fil och yoghurt. Detta är dessutom varor som kommunen köper mycket utav. På ett år köper kommunen varor av dessa slag för 900 kkr. Om man

27 27(44) istället väljer ekologiska varianter av dessa livsmedel skulle kostnaden för dessa, enligt jordbruksverket, istället uppgå till 1200 kkr. Kommunchefen, tekniska chefen och städ- och kostchefens tjänsteskrivelse s allmänna utskotts protokoll s beslut beslutar att prioritera det nationella inriktningsmålet och överlämna frågan till budgetberedningen inför budget 2014.

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s), ordförande Per Jonsson (c), v ordförande Nils Andrée (s) Lennart Jonasson

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 11.00 12.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Lennart Jonasson (s)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bengtsfors

Kommunkontoret i Bengtsfors 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Egersknatten, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 ande Ledamöter Nils Andrée (S) Carl Kullgren (FP) Kenneth Carlsson (FP), HSN Ersättare Per Jonsson ( C ) Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. ajournering 12.15 13.10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. ajournering 12.15 13.10 1(28) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.15, ajournering 12.15 13.10 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Datum 2015-08-19. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 190-213 Ulrika Thorell

Datum 2015-08-19. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 190-213 Ulrika Thorell 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 13.40 Beslutande Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Peder Johansson (s) tjänstgörande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-18 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Michael

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(6) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 09.00 11:15 Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD), vice ordförande Göran Andreasson (S) Bo Augustsson (S) ersätter Margareta

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum Bäcke, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 15.00-18.05 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s), ordförande Per Jonsson (c), v ordförande Christina Lundqvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Solveig Andersson, kommunchef Thomas Welin, nämndsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Nils Andrée (s)

Solveig Andersson, kommunchef Thomas Welin, nämndsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Nils Andrée (s) 1(17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 20.15, ajournering kl. 19.15 19.30 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson, kommunchef Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(8) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:25 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Datum Gert Andersson (m) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell

Datum Gert Andersson (m) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Justerare Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Nicklas Backelin (V) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Nicklas Backelin (V) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia Andersson (S) 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Nicklas Backelin (V) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer