3cl vatten 9 bar 7 gram kaffe 92-96" vattentemperatur 30 sekunder extrahering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3cl vatten 9 bar 7 gram kaffe 92-96" vattentemperatur 30 sekunder extrahering"

Transkript

1

2 Att "bygga" ett kaffe dr som att laga en sis. Att likstailla eller jlimfora olika siser dr, som de flesta vet, bide omdjligt och irrelevant. En vinsfls dr inten grdddsis. I Sverige iir vi av tradition duktiga pf, att "bygga" filterkaffe. Pi grund av vir bakgrund, ddr vi sluppit undan tvi vdrldskrig, har vi hatt mdjligheten att fdrfina traditionen att framstiilla denna dryck genom att kdpa kaffe av hdgsta kvalitet. Utifrin en helt annan tradition och historia utvecklades den kaffekultur som vi idag bendmner espress0. Den ekonomiska situationen i ltalien di espressokaffet 169 isin linda, var ganska knackig vilket gjorde att man fick kcipa rikaffe av nigot liigre kvalitet iin t.ex de skandinaviska ldnderna. Ddremot forstod man sig tidigt pi att optimera smakerna i varje kaffe i en blandning (miscela). I ltalien rider inte en enda smakuppfattning. Till skillnad frfln Sverige har ltalien ca 1500 kommersiella rosterier, vart och ett med sin egen "sanning" om hur en espresso bdr vara. Smakmdssigt kan man dock generellt sliga att kaffet iir som den italienske mannen. Ju ldngre sriderut man kommer desto kortare och mrjrkare blir de. Historien I borjan av 1800-talet dyker mokabryggaren upp och iterfinns dn idag i de flesta italienska hem. Till vdrldsutstdllningen i Paris 1889 presenterade Dottore llly frin Trieste en stor fingmaskin som medelst ingtryck brygger en kopp starkt kaffe it gingen. Med denna maskin kunde man tillverka mjdlkskum vilket mojliggjorde uppfinnandet av kaffedrycker som cappuccino etc. Dessa ingmaskiner var svflratt hantera. For att inte explodera fick man emellandt sliippa ut stora miingder vatteninga ur maskinen och samtidigt akta sig for att inte ff, fdr ligt tryck i tanken. Medetta var en ny yrkesgrupp uppfunnen; espressomaskinisten. Ndsta stora revolution inom detta omride kom 1936 di Achille Gaggia med en fjiiderbelastad kolv och en hdvarm introducerade den moderna espressomaskinen, Med dessa fdrutsdttningar lyckades han pressa ndgra fingerborgar hett vatten genom.tgram kaffe med g bars tryck under 30 sekunder. En underbar kaffe produceras, Grattis Achillel 3cl vatten 9 bar 7 gram kaffe 92-96" vattentemperatur 30 sekunder extrahering {

3 Miscela Den blandning av rostade kaffebonor som utgor esp ressokaffet. Macinazaone Kaffekvarnen dr ett av de viktigaste verktygen for att gora en bra kaffe. Macchina Espressomaskinen. Utan den, ingen espresso. Mano Heinderna. Utan kunskap samt en kdnsla och passion for kaffet, faller espresson platt i marken.

4 Vattenkvaliteten har genom iren sagts vara en orsak till att espresson smakar biittre i ltalien dn i Sverige. Vid noggrannare undersokning visar det sig dock att vattnet i Milanoch vattnet i Goteborg endast skiljer sig pf, en enda punkt. Ndmligen mdngden klor i vattnet. Di klor inte bidrar pi nigot positivt sdtt i espressonsmakbild fir vi sdkandra forklaringar. Vattenfilter koper de flesta med sin maskin men ytterst fi vet varfor, eller att man med jiimna mellanrum mflste "ladda 0m" dessa vattenfilter. Denna omladdning bdr sk efter vart femtionde till vart hundrade ( kg) kilo kaffe. Beroende pi vattnets hf,rdhet skiljer sig detta nigot. Att reglera vattenmiingd pi maskiner dr oftast viildigt enkelt. Vattenmiingden i espresso varierar ganska mycket, till och med i ltalien. Rent generellt kan man sdg att den varierar mellan 2,5 och 4 centiliter. Kaffe vs. Den italienske mannen: "Ju ldngre sdderut nan konmer dessto kortare och mdrkare blir de.' 0lika kaffen orkar mer eller mindre vatten. I Sverige kan man ocks6 generalisera. Ju ldngre lrf,n storstiiderna man kommer desto ldngre kan en espresso vara. En stor varning kan dock vara pi sin plats. Ju mer vatten man tillsdtter dessto stdrre risken att man dverextraherar kaf{et och di fiiller ut stora miingder bitterdmnen och syra i kaffet. Detta syns tydligt pfl creman i form av tydligt markerade och avgrdnsade ljusa ftilt. En s k underextraherad kafle upplevs som tunn, blaskig och pi det stora hela en trikig upplevelse Den kdnns liitt igen pfl den, ndst intill, obefintliga creman. Fiirgen pi creman iir dessutom ltitt griblaskig. Metod 1 I detta fall styrs vattenfl6det utifrfln principen fid. Man stiiller helt enkelt in de antal sekunder man dnskar att maskinen skall ge ilrin sig vatten. Exempelsvis levamaskiner eller enklare kompressormaskiner (t ex Astoria). St?ing av tillflodet av vatten Skruva av locket Fyll ca 1 kg grovt salt Spola ur filtret noga Instruktioner finns pfl filtret Metod 2 I denna metod styrs vattenflodet enligt principen mdngd. Man rdknar vattnet i en viss miingd pulser frtn en givare vid pumpen. Miingden vatten dr ddrfor konstant, oberoende av yttre omstiindigheter som t.ex. malningsgrad. Vanligt pfl dyrare maskiner (t ex Brasilia, Faema, Gaggia)

5 Kaffet pfl bilden har forvisso crema, men ldgg noga mdrke till den klart ljusa fldcken mitt i densamma. Smaken iir kraftigt bitter med hog syra. - En obehaglig upplevelse.

6 Redan mokabryggaren, som upp{anns i borjan av 1800-talet, utnyttjade en kombination av vdrme och tryck fdr att utvinna detsom kommit att kallas for edress0. Fram till 1936 hade man inte haft mojlighet att kontro I lera brygtrycket, utan f0rlitade sig pfl ett stort mitt kdnsla. Men sin verkstad i Milanos utkanter skruvade Achille Gaggia pi en espressomaskin diir man styrde bryggningen helt oc h6llet dit man ville med hjiilp av en fjdder, en kolv och en hdvarm. ldag behover vi "bara stdlla in maskinerna rdtt" for att skapa forutsiittningar en utomordenlig espresso. Bryggtrycket dr en av de fem viktigaste parametrarna i framstillandet av espresso. For hogt eller ligt bryggtryck kan "vdlta" vilken kaffe som helst. Mellan B - 9 bar anses vara det optimala bryggtrycket. Med bryggtryck menas alltsi detryck som bildas av vattentrycket frin maskinen ndr det moter motstindet i det malda kaffet i filterhfillaren. Ett fdr hdgt bryggtryck gor att kaffet blir mycket sumpit 0rsaken till detta dr att man miste mala kaffet fdr fint for att forliinga extraheringstiden. Gor man inte denna justering kommer kaffet att bli underextraherat och ddrmed tunt och blaskiot. Kontrollerar bryggtrycket gor man enklast genom att ladda filterhillaren med kaffe och stitta iging bryggningen. H6ll ogonen pi den miitare som dr graderad frfln 0- ca 15 bar. Skulle trycket behova fordndras gdrs detta direkt pi pumpen. B rygghantag 0vertrycksventil

7 r ";- &? 1. Lossa frontpliten 2. Lossa den mutter som liser pumpens stdllskruv 3. Ladda filterhillaren med kaffe 4. Starta bryggning 5. Stell in bryggtryck (B-9bar) 6. Dra it den mutter som lf,ser stdllskruven 7. Skruva tillbaka frontpliten 0Bs! Efteratt hastiillt in bryggtryck kan detvara nddvdndigtattstdlla om malningsgraden pi kvarnen. Kolla detta! Skruven som sitter vid sidan 0m pumpen dr dess "broms", Skruvas denna in, bromsas pumpen och bryggtrycket sjunker. Lossar man pi den samma, sldpper man bromsen och bryggtrycket okar.

8 Kaffets malningsgrad och mlingd till varj espress0 lir tvi av de viktigaste parametrarna vid justering av kaffet. Beroende pi kaffeblandning, luftfuktighet, temperatur och lufttryck varierar malningsgraden. Dock ar mdngden kaffe till varjespresso oftast ca 7 gram. Vid underdosering tenderar kaffet att bli tunt och blaskigt. Creman blir griaktig och mycket tunn. Den forsvinner ocksi mycket snabbt. Vid overdosering tenderar kaffet att rinna lingsamt och darav smaka bittert. Dessutom kan detvara svirt att ff, i handtaget i dess infattning pi maskinen Forsta itgiird vid kvarninstiillning bor var att kontrollera utmatningsmiingden frin kvarnen Till detta anvdnds en kiinslig vig (max 0,5 gram keinslighet) samt ett pappersark eller dylikt. f # - * lql %. lf *, "{, ln,1 ri Y,s:.s Espresson har pd grund av kaffebrist runnit fdr fort. Smaken blir tunn och ointressant, creman grdblaskig. Denna kafle iir underkdnd! 1. Se till att det finns gott om kaffe i kvarnens utmatn i n gsd ispenser. 2. Gor minst tvfl (2) utmatningar pa pappersarket. 3. Viig kaffet och dela resultatet med antalet utmatningar. 4. Gor om proceduren for att undvika fel Espresson har pd grund av for mycket kaffe runnit for ldngsant. Snaken blir sur och bttter, creman blrr rddaktig ned klara liusa fiilt Denna katte dr underkdnd!

9 Stiillskruven i utmatningsdispenserns mitt reglerar mdngden kaffe till varje utmatning. Fcjr att oka miingden kaffe skruvas denna moturs. Det gdr att utmatningsdispenserns fack blir stdrre. Frir att minska mangden kaffe skruvas denna medurs. Det gor att utmatningsdispenserns fack blir mindre Nfrr korrigering av mdngen utfcirts bdr utmatningsdispenserns fack dras runt ca ett varv innan den nya instdliningen "fungerar". Tips! Gor smi justeringar kontinuerligt. Grir sedan 0m "Provmdlning" punkt 1-4. Efter detta moment stdller man in malningsgrad pi kvarnen. Detiir den viktigaste parametern for extraktionstiden. Mer om detta kan man ldsa om i avsnittet "Malningsgrad". 0Bs! Vill man gdra ett kaffe rdttvisa, var di noga med att bdrja med en ren kvarn. Gamla oljor i bonbehillaren diskas bort mediskmedel. Utmatningsdispensern gor man ren med en borste samt liitt fuktad trasa mediskmedel. Ej alkohol di detta frirstor plasten.

10 Det iir inte nigon nyhet att temperaturen dr av storsta Ju hogre tryck i kokaren desto hogre bryggtemperatur, enligt samma princip som en tryckkokare. vikt vid all extrahering av kaffe. Vid espressometoden anvdnds, med fordel, en bryggtemperatur av grader. Detta dr den temperatur vattnet har i det Pt den gri boxen som dr utmdrkt inuti maskinen ogonblick detriiffar kaffet. Diirefter sjunker temperaturen ganska fort. Vid for lflg bryggtemperatur far kommer man ldtt it att justera kokartrycket. stdller man in trycket. Med en enkel skuvmejsel man inte ut de smakdmnen vi onskar ur kaffet. Kaffet Tryckmtitaren pf, en rdtt instdlld maskin bor visa tenderar i det hiir fallet att bli smakl6st och ointressant bar ndr maskinen uppnf,tt full effekt. Detta tanktryck garanterar en riktig bryggtemperatur. Vid for hog bryggtemperatur "brdnner" man kaffet, och lyckas dlirmed fi ut icke onskviirda smakdmnen. Ett sdkerttecken pf, for hog bryggtemperatur iir att 0Bs! kaffet bubblar och friiser ur pipen pi brygghantaget. Vid maskinuppstart SKALL man se till att kokaren dr Bryggtemperaturen styrs av detryck som iir i kokaren. fylld med vatten innan vdrmen slf,s p5!!!

11 ,. Z;. :t ' \ '4,q.,o" '. li*

12 Malningsgraden dr sista och kanske viktigast parametern for inst:illning av kaffe ndr vi anvdnder espressometoden Fdga hjiilper det om man stiillt in rdttanktryck och bryggtryck och settill att ha fiirskt kaffe i en kvarn som doserar 7,3 gram per drag. Har man inte tillriickligt grovmalet kaffe si orkar inte maskinen "knuffa" igenom 3cl vatten pi 30 sekunder, dettar di mycket liingre tid. Det finns ett antal kvarnar oa marknaden och dom skiljer sig ganska mycket it. Pi en del stiiller man in malningsgraden pa skiva som sitter direkt pi den ovre malskivan, dvs rakt under bdnbehillaren och som darfor lises fast av en sodrr. Detta leder till att man extraherar bitterdmnen och stora miingder garvsyra i kaffet. Tydligastsyns det pi creman som blir tunn och mork med markerade liusa felt i. Det vanligaste man ser, speciellt runt om i Sverige, iir dock olika former av hastighetsrekord i kaffeextrahering. Det iir inte ovanligt att en espresso rinner sekunder. Resultatet blir en tunn, blaskig och mycket ointressant produkt. Pi creman syns dven detta tydligt gen0m att den blir grflaktig, tunn och forsvinner mycketfort. Diagnosen stlills i detta fall mycket fort. Kornstorleken pi det malda kaffet dr for stort och skaoar inte det motstind som behdvs. Andra har s k indirekt stdllskruv och d6 vanligtvis ingen lisspdrr. Gemensamtfdr alla kvarnar dr dock att hdgre siffror betyder gr6vre malning medan ldgre siffror betyder finare malning. Lufttryck, luftfuktighet och temperatur ar ocksi faktorer som spelar in, men med rdtt grovinstdllning iir det liittare att "f i n I i ra".

13

14 . Gorent bryggruppen. Kor blindsil Uarie. Blotlagg handtag och silar. Rengor flngroret uecka!. Kor blindsil med maskindiskmedel. Skruva ner och rengor spridarf ilter * Rengor koppvdrmare Uarie minad! * Borsta ur utmatningsdispensern. Gorent insidan med leitt fuktad trasa me diskmedel. Diska ur bonbehflllaren

15

16 Miscela Torrelatto Barista Bar Exlrahering ExtraheringstidDen tid vattnet dr i kontakt med kaffet. Grema Det gyllenbruna skum som bildas ovanpi en ratt gjord espresso. Denna bestir av cellulosa, protein och fett. Moka (Uttalas micka) Den lilla tryckkokare som uppfanns i bdrjan av talet och ein idag iterfinns i de flesta italienska hem. Bryggrupp Den del pi maskinen diir man sdtter last brygghandtaget, ndr man skall brygga. Brygghandlag Det handtag man placerar silfiltret i innan bryggning. Silfilter Malningsgrad Pods Espresso Macchiato Ristretto Lungo Cappuccino Gatli Latte Brygglryck Tanktryck Kaffeblandning. Rostat (torrefatzione - rosteri) Kaffekock. Tryckenhet = 105 pascal. Syftar hiir pi att utvinna smaker ur malet kaffe med hjiilp av vatten. Metallfilter som fylles med kaffe innan bryggning. Kornstorlek pi det malda kaffet. Kaffekuddar - tepisliknande runda "krlddar" fyllda med espressokaffe. Blir allt vanligare, Bendmns i ltalien "un caffd". Ca 3cl starkt (inte bittert) kaffe ttickt av en kraftigyllenbrunt skum (crema) serverad i en liten (7-9 cl) forvdrmd kopp av tjockt gods. (Betyder befliickad.) Som ovan med en liten "skvdtt" ingvispad mjolk. En mycket "k0rt" espresso. (Max 2 cl) En fdrliingd espresso. (Ca 5 cl) En enkel espresso, en tredjedel varm mjcilk och en tredjedel mjukt och krlmigtmjolkskum. Riitt gjord har den en markerad brun ring laings koppens insida. Serveras i en liten (12-15 cl) fdrvzirmd kopp av tjockt gods, beniimnd cappuccinokopp. Espressokaffe med var mjolk. Detryck vattnet har di detrdffar kaffet. Trycket i tanken eller kokaren avgdr bryggtemperaturen. Blindsil Ett slifilter utan hil som anvdnds vid rengoring av bryggruppen. Underextraherat En tunn och blaskig espresso med griaktig crema. tiverexlraheraten bitter och sur espresso med m0rk rodaktig crema med markerade ljusa ftilt.

17 Espresso Macchiato Ristretto Beniimns i ltalien "un caffd". Ca 3cl starkt (inte bittert) kaffe tiick av en kraftigyllenbrunt skum (crema) serverad i en liten (7-9cl) f0rvdrmd kopp av tjockt gods. (Betyder befliickad.) Som ovan med en liten "skvdtt" 8ngvispad mj6lk. En mycket "kort" espresso. (Max 2 cl) Gappuccino Maracchino En enkel espresso, en tredjedel varm mj6lk och en tredjedel mjukt och krimigt mjdlkskum. Riittgjord har den en markerad brun ring lflngs koppens insida. Serveras i en liten (12-15 cl)fdrv?irmd kopp av tjockt gods, bendmnd cappuccinokopp. 4cl mjukt mjdlkskum i ett espressoglas. "Skjut" sedan en espresso i detta skum. Shakeratto En espresso 1-2 tsk socker och 4 isbitar. Detta skakas kraftigt ien shaker. Servera i ett Longdrinkglas. \-/ Gaffi condensatogrunda ett glas med 1,5 cl kondenserad mj0lk. "Skjut" en espresso. Toppa med lite mjdlkskum. Gaffi con gelato En kula vaniljglass toppad med en espresso. Garnera med lite apelsinskal. Gaffi corretto En enkel espresso med 1-2 cl sprit (typ Gappa eller Vecchia Romagna). Serveras med socker. En utmirkt dioestiv.

18

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA EVOLUTION F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare och Indikatorlampa 2. Tryckknapp för bryggning och hett vatten (pump) 3. Indikatorlampa för rätt temperatur 4. Tryckknapp

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY TWIN Funktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare 2. Knapp för bryggning, 1 stark/2 svag 3. Knapp för bryggning, 1 stark/2 svag 4. Knapp för hett vatten 5. Indikatorlampa

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY DOSE OCH GAGGIA BABY CLASS DOSE 2 3 Funktionsöversikt (fig. 1) Huvudströmbrytare Tryckknapp för bryggning Tryckknapp för bryggning Överfyllningsskydd (hål i vattentanken)

Läs mer

STOLLARS ESPRESSOMASKINER

STOLLARS ESPRESSOMASKINER STOLLARS ESPRESSOMASKINER Perfekt kaffe kräver precision. Varje gång. www.stollar.eu The Dual Boiler Den första inhemska maskinen som uppnår guldstandard. I slutändan finns det bara en standard som kaffe

Läs mer

VÄGEN TILL EN PERFEKT ESPRESSO BARISTA

VÄGEN TILL EN PERFEKT ESPRESSO BARISTA BARISTA Att vara barista och professionellt tillreda kaffedrycker är ett hantverk och ofta en livsstil. Det krävs stor kunskap om råvaror, rostning, maskin, tillredningsmetoder, servering, kommunikation

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA BABY OCH GAGGIA BABY CLASS 2 3 Funktionsöversikt (fig. 1) Huvudströmbrytare Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Från / Till indikatorlampa Strömbrytare för ånga

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

EN KOPP KAFFE En färd till kaffets värld.

EN KOPP KAFFE En färd till kaffets värld. EN KOPP KAFFE En färd till kaffets värld. 2 3 En kopp kaffe. Till dig. I Norden dricks det mest kaffe i hela världen. Vårt kaffe görs av världens bästa kaffesorter och kaffet har en särskild plats i det

Läs mer

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page121 BESKRIVNING ESPRESSO a - Lock vattenbehållare espresso och kaffebryggare b - Löstagbar vattenbehållare espresso c - Mätskopa d - Koppbricka e -

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt

Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt KAFFESKOLA Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt Vi är världens näst största kaffenation. NORDIC:

Läs mer

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk Bruksanvisning Senast ändrad: 2009-12-22 Endast för hushållsbruk Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål

Läs mer

Helautomatisk espressomaskin Vit CT 636LEW1

Helautomatisk espressomaskin Vit CT 636LEW1 CT 636LES1 svart/rostfri 29219 kr* vit/rostfri 29219 kr* *Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift Miljöavgift ingår med 1 kr (exklusive moms) Produktegenskaper Viktigaste egenskaper k automilkclean:

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Helautomatisk kaffemaskin CVA 6401 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador

Läs mer

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning

SÄKERHETSRÅD. Beskrivning MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 6/03/06 15:42 Page 30 Tack för att du har valt en apparat från KRUPS produktsortiment

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Symboler som används i denna bruksanvisning Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S SV Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S Välkommen till Saeco! Grattis till din nya Saecomaskin, en maskin av högsta klass. Kaffestunden tillhör en av livets goda kryddor

Läs mer

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729

Din manual DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3388729 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EAM 2600 CAFFE CORSO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING Type HD8965

BRUKSANVISNING Type HD8965 08 Svenska BRUKSANVISNING Type HD8965 Läs noga innan du börjar använda maskinen. 08 SV Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 2 SVENSKA Grattis till ditt inköp av den superautomatiska

Läs mer

Endast för hushållsbruk

Endast för hushållsbruk SVENSK BRUKSANVISNING Endast för hushållsbruk MASKINDELAR OCH TILLBEHÖR - KONTROLLPANELEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vattentank + lock Koppvärmare Intag färdigmalet Servicedörr Styrkevred Utlopp

Läs mer

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211

1 Beskrivning av maskinen 209. 2 Säkerhetsanvisningar 210. 3 Installation 210. 4 Förberedelser 211. 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 208 1 Beskrivning av maskinen 209 2 Säkerhetsanvisningar 210 3 Installation 210 4 Förberedelser 211 4.1 Påfyllning av vattenbehållaren 211 4.2 Påfyllning av behållaren för kaffebönor 211 4.3 Första igångsättningen

Läs mer

Välkommen till Club Oracle

Välkommen till Club Oracle Välkommen till Club Oracle Hittills har du varit tvungen att välja Manuell ELLER Automatisk Hur får man DET BÄSTA AV BÅDA VÄRLDARNA? Vi presenterar Oracle Världens första kaffemaskin som är både manuell

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Användarmanual KVARN CQ 100. Din återförsäljare / Your retail dealer U / SE. Rev

Användarmanual KVARN CQ 100. Din återförsäljare / Your retail dealer U / SE. Rev Användarmanual KVARN CQ 100 Din återförsäljare / Your retail dealer U / SE Rev. 060524 INNEHÅLL 1. Orientering. sida 3. 2. Allmänt 4. 3. Varningar och säkerhetsföreskrifter. 4. 4, Grundregler 5. 5. Installation

Läs mer

23 24 25 Espresso Caffé Espresso Caffé 26 27 x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé 29 30 31 Espresso Caffé Espresso Caffé 06 1 0 4 5

23 24 25 Espresso Caffé Espresso Caffé 26 27 x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé 29 30 31 Espresso Caffé Espresso Caffé 06 1 0 4 5 23 24 25 26 27 28 x1 =1 1x4 29 30 31 06 14 05 11 12 = x1 = x2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1!! 2 06 14 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06 22 05 O P N J F088 XS1000 L B A C d i a b c I e E F D f M G g H h J K

Läs mer

100% Arabicabönor mellanrost Välbalanserad smak, harmonisk rostning med svaga nyanser av karamelliserad kola.

100% Arabicabönor mellanrost Välbalanserad smak, harmonisk rostning med svaga nyanser av karamelliserad kola. Brygg&Espresso Martin Olsson Blå 100% Arabicabönor mellanrost Välbalanserad smak, harmonisk rostning med svaga nyanser av karamelliserad kola. Art.nr 101576 40x100 g 391425 36x110 g 391391 35x115 g 101584

Läs mer

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI ESAM 3200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Användningsanvisningar för espressomaskinen Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för espressomaskinen Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 3 Krav på elektrisk

Läs mer

2008/2009. surpresso EQ.7. Helautomatiska kaffemaskiner. Framtiden flyttar in.

2008/2009. surpresso EQ.7. Helautomatiska kaffemaskiner. Framtiden flyttar in. 2008/2009 surpresso EQ.7 Helautomatiska kaffemaskiner Framtiden flyttar in. En ny stjärna är född. Nya Siemens EQ.7 lyfter din kaffestund till nya höjder. Fulländad arom och oöverträffat mjölkskum ger

Läs mer

Type HD8751 BRUKSANVISNING

Type HD8751 BRUKSANVISNING Registrera din produkt och få service på www.philips.com/welcome 08 Svenska Type HD8751 BRUKSANVISNING 08 SV LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN. 2 SVENSKA Grattis till ditt

Läs mer

Din manual PHILIPS RI 9747 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4127495

Din manual PHILIPS RI 9747 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4127495 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS RI 9747. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BUNN-O-MATIC FILTERBRYGGARE OCH KAFFEKVARNAR. Effektiva kaffebryggare och -kvarnar när du behöver gott och färskt kaffe snabbt.

BUNN-O-MATIC FILTERBRYGGARE OCH KAFFEKVARNAR. Effektiva kaffebryggare och -kvarnar när du behöver gott och färskt kaffe snabbt. BUNN-O-MATIC FILTERBRYGGARE OCH KAFFEKVARNAR Effektiva kaffebryggare och -kvarnar när du behöver gott och färskt kaffe snabbt. FÄRSKT KAFFE SNABBT FILTERBRYGGARE VP17A-2 Bunn-O-Matic-filterbryggare passar

Läs mer

Innehållsförteckning. Bruksanvisning till kaffebryggare. Svensk

Innehållsförteckning. Bruksanvisning till kaffebryggare. Svensk Bruksanvisning till kaffebryggare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för kaffebryggaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8

Läs mer

En smakresa. Följ med på en jorden runt-resa i kaffets värld. Limited Blend Hela bönor Kaffekunskap

En smakresa. Följ med på en jorden runt-resa i kaffets värld. Limited Blend Hela bönor Kaffekunskap En smakresa Följ med på en jorden runt-resa i kaffets värld Limited Blend Hela bönor Kaffekunskap Ett hantverk Som ansvariga för inköp och kvalitet på Z0ÉGAS har Douglas Jonhag och Minette Rosén båda ett

Läs mer

Det handlar inte om fika.

Det handlar inte om fika. Det handlar inte om fika. Det handlar om gott kaffe. Det finns en massa tankar om vad som är gott kaffe. Vi har i alla fall bestämt oss för vad vi tycker är gott. Kaffe från Italien. I alla dess former.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Användningsområde Denna maskin är konstruerad för att brygga kaffe och är endast avsedd för hemmabruk och bör ej användas i professionella sammanhang. Använd endast Caffitaly-kapslar.

Läs mer

ÖRJAN ÅSTRAND MALOU HOLM ÅSA SWANBERG. Drinkar för gravida RIKTIGA DRINKAR INGEN ALKOHOL

ÖRJAN ÅSTRAND MALOU HOLM ÅSA SWANBERG. Drinkar för gravida RIKTIGA DRINKAR INGEN ALKOHOL ÖRJAN ÅSTRAND MALOU HOLM ÅSA SWANBERG Drinkar för gravida RIKTIGA DRINKAR INGEN ALKOHOL Skål och välkommen! Är du gravid? Grattis! Det måste du fira. Gör en god drink! Bara ordet drink andas glamour, fest,

Läs mer

Drin barak ar Michael Krantz foto: Håkan Aspnäs

Drin barak ar Michael Krantz foto: Håkan Aspnäs bara Drinkar Michael Krantz foto: Håkan Aspnäs bara Drinkar Copyright 2011, Michael Krantz Mångfaldigande av text och bilder i detta verk genom tryckning, kopiering, skanning eller på annat sätt är förbjudet

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

SMIDIG OCH SMART. Melitta SystemService. Melitta c35. Snabb och exakt helautomatisk kaffemaskin för kaffespecialiteter med färsk mjölk.

SMIDIG OCH SMART. Melitta SystemService. Melitta c35. Snabb och exakt helautomatisk kaffemaskin för kaffespecialiteter med färsk mjölk. Melitta SystemService Melitta c35 Snabb och exakt helautomatisk kaffemaskin för kaffespecialiteter med färsk mjölk. SMIDIG OCH SMART MELITTA GÖR KAFFE TILL REN NJUTNING H a s t i g h e t o c h p r e c

Läs mer

Svensk, kompletterande, bruksanvisning för: Promac LOLLO. Innehåll: Maskinens identifikationsdata

Svensk, kompletterande, bruksanvisning för: Promac LOLLO. Innehåll: Maskinens identifikationsdata Svensk, kompletterande, bruksanvisning för: Promac LOLLO Innehåll: Maskinens identifikationsdata 1 Generella säkerhetsregler 2 Beskrivning 2.1. Konstruktion 2.2. Skydd 2.3. Ljudnivå 2.4. Vibrationer 3

Läs mer

Espressomaskiner Barista

Espressomaskiner Barista Espressomaskiner Barista Så här går det till Rev. nr. 080303 Innehåll Sidan Därför väljer du en Coffee Queen Crema Barista. 3 Principskiss tvågrupps espressomaskin Crema Barista. 4 Principskiss bryggrupp

Läs mer

INNEHÅLL. Tillredning av kaffe LONG...101 Hur du gör kaffe LONG med färdigmalet kaffe...101 Programmering av av mängd kaffe till mitt kaffe LONG...

INNEHÅLL. Tillredning av kaffe LONG...101 Hur du gör kaffe LONG med färdigmalet kaffe...101 Programmering av av mängd kaffe till mitt kaffe LONG... INNEHÅLL Inledning... 93 Bokstäver inom parentes... 93 Problem och reparationer... 93 Säkerhet... 93 Väsentliga säkerhetsföreskrifter... 93 Avsedd användning... 93 Bruksanvisning... 94 Beskrivning... 94

Läs mer

URNBRYGGARE. Installations- och bruksanvisningar

URNBRYGGARE. Installations- och bruksanvisningar URNBRYGGARE PERCOSTAR 6, 12, 15 4157250, 4157252, 4157254 Installations- och bruksanvisningar Översättning av tillverkarens engelska anvisningar Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT...1 2. TEKNISKA DATA...1

Läs mer

GAGGIA TITANIUM SVENSK BRUKSANVISNING

GAGGIA TITANIUM SVENSK BRUKSANVISNING GAGGIA TITANIUM SVENSK BRUKSANVISNING GAGGIA TITANIUM Instruktionsbok Gratulerar till ert val! Som ägare till denna maskin kan ni nu uppleva smaken av en utsökt espresso eller cappuccini i er hemmamiljö.

Läs mer

NUOVA SIMONELLI. Högklassiga traditionella espressomaskiner och kvarnar för tillredning av specialkaffe.

NUOVA SIMONELLI. Högklassiga traditionella espressomaskiner och kvarnar för tillredning av specialkaffe. NUOVA SIMONELLI Högklassiga traditionella espressomaskiner och kvarnar för tillredning av specialkaffe. NUOVA SIMONELLI Nuova Simonelli är ett italienskt företag som tillverkar traditionella espressomaskiner.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Skötselanvisning. FTX typ s10. Du har valt ventilationsvzirmeväxlare FTX 510. Om du läser igenom den h2ir informalionen. 95-Maj

Skötselanvisning. FTX typ s10. Du har valt ventilationsvzirmeväxlare FTX 510. Om du läser igenom den h2ir informalionen. 95-Maj Skötselanvisning FTX typ s10 Du har valt ventilationsvzirmeväxlare FTX 510. Om du läser igenom den h2ir informalionen och följer skötselanvisningen kommer aggregatet att fungera både störn ingsfritt och

Läs mer

Sveriges bästa bartender Andreas Bergman tipsar om vinterns varma kaffedrinkar

Sveriges bästa bartender Andreas Bergman tipsar om vinterns varma kaffedrinkar Sveriges bästa bartender Andreas Bergman tipsar om vinterns varma kaffedrinkar Om Andreas Bergman: Namn: Andreas Bergman Ålder: 28 Aktuell: Utsedd till Årets Bartender på Bartenders Choice Awards 2011

Läs mer

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp

COFFEE POINT. OptiBEAN. Färskmalda bönor. direkt i din kopp COFFEE POINT Färskmalda bönor direkt i din kopp OptiBEAN OptiBEAN En kopp med nybryggt kaffe är en inspirationskälla. För många människor har dagen inte börjat förrän de fått sin första kopp kaffe. Det

Läs mer

INNEHÅLL. INTRODUKTION... 85 Bokstäver inom parantes...85 Problem och reparationer...85. SÄKERHET... 85 Grundläggande säkerhetsvarningar...

INNEHÅLL. INTRODUKTION... 85 Bokstäver inom parantes...85 Problem och reparationer...85. SÄKERHET... 85 Grundläggande säkerhetsvarningar... INNEHÅLL INTRODUKTION... 85 Bokstäver inom parantes...85 Problem och reparationer...85 SÄKERHET... 85 Grundläggande säkerhetsvarningar...85 AVSETT ANVÄNDANDE... 86 ANVÄNDARINSTRUKTIONER... 86 BESKRIVNING...

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

5713226771/02.15. SMEG S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 442016 Guastalla (RE) Italiawww.smeg.com

5713226771/02.15. SMEG S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 442016 Guastalla (RE) Italiawww.smeg.com SMEG S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 442016 Guastalla (RE) Italiawww.smeg.com 5713226771/02.15 MANUALE D USO INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL

Läs mer

BRISTOT DET ITALIENSKA KAFFET SOM STICKER UT

BRISTOT DET ITALIENSKA KAFFET SOM STICKER UT BRISTOT DET ITALIENSKA KAFFET SOM STICKER UT Bristot är ett italienskt rosteri som startades 1919 av Domenico Bristot i den norditalienska orten Belluno. Filosofin har varit densamma de senaste 90 åren;

Läs mer

Baristautbildning. Restaurang och livsmedelsprogrammet

Baristautbildning. Restaurang och livsmedelsprogrammet Baristautbildning Restaurang och livsmedelsprogrammet Med tiden har trenderna inom kaffedrickandet ändrats och numera nöjer man sig inte med vanligt bryggkaffe. Kaffedrycker har därför blivit mycket viktiga

Läs mer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Swedish Tack för att du har köpt avsaltaren Katadyn Survivor-06 Den är konstruerad och tillverkad för produktion av färskvatten

Läs mer

BRUKSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUKSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 08 Svenska BRUKSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Läs noga innan du börjar använda maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Surfplatta ingår ej 08 SV 0051 Registrera din

Läs mer

Gelato Gelatissimo. Svensk bruksanvisning

Gelato Gelatissimo. Svensk bruksanvisning Gelato Gelatissimo Svensk bruksanvisning GELATO GELATISSIMO A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M. Huvudenhet med fast skål kylkompressor Omrörare för fast skål Skruv till omrörare Transparent lock Glasslev

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 41 Recept Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé 700 gram tunnskivad kycklingfilé 1 Potatis/ris/pasta 900 gram potatis 1 Hej! Vi inleder denna oktobervecka med vår gästkock Fredrik Jonssons

Läs mer

COFFEE QUEEN MOCCA BTC

COFFEE QUEEN MOCCA BTC Användarmanual COFFEE QUEEN MOCCA BTC Din återförsäljare U_SE Rev. 080828 1. Innehållsförteckning MOCCA BTC Innehållsförteckning 2 Allmänt 3 Översikt av komponenter, front 4 Översikt av komponenter, blandarsystem

Läs mer

Ingredienser. Gör så här (BananChoklad) Mixa bananen, citronjuicen och sockret. Blanda i Kesellan, Fresubin DRINK Choklad och chokladpulvret.

Ingredienser. Gör så här (BananChoklad) Mixa bananen, citronjuicen och sockret. Blanda i Kesellan, Fresubin DRINK Choklad och chokladpulvret. BananaDelight BananChoklad 100 ml Fresubin DRINK Choklad 1 mogen banan juice av ½ citron 50 g socker 200 g lätt Kesella (kvarg, 1 % fett) 4 tsk chokladdryck (pulver) 3 g gelatin (1,5 blad) Vaniljkvarg

Läs mer

Produktion. i samarbete med. MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto

Produktion. i samarbete med. MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto Prototyp Produktion i samarbete med MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto FYSIK SNACKS Kraft och motkraft............... 4 Raketmotorn................... 5 Ett fall för Galileo Galilei............

Läs mer

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin Virtu 60 och 80 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu Maskintyp: 9CND Revision A, svenska Referens: 5DUCNK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke Postbus 190 3360

Läs mer

1. 2. 3. 4. VÅRA ESPRESSON ESPRESSO RECEPT FÖR EN PERFEKT ESPRESSO LÄR DIG ALLT OM KAFFE PÅ PAULIG INSTITUTE

1. 2. 3. 4. VÅRA ESPRESSON ESPRESSO RECEPT FÖR EN PERFEKT ESPRESSO LÄR DIG ALLT OM KAFFE PÅ PAULIG INSTITUTE ESPRESSO-KONCEPT VÅRA ESPRESSON På Paulig har vi alltid älskat att lära känna olika smaker och kulturer. Inspirerade av olika kaffestunder, ger våra espresson trevliga och mjuka smaker med minnesvärda

Läs mer

INNEHÅLL. INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer...

INNEHÅLL. INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer... INNEHÅLL INLEDNING...107 Symboler som används i denna bruksanvisning...107 Bokstäver inom parentes...107 Problem och reparationer...107 SÄKERHETSÅTGÄRDER...107 Väsentliga säkerhetsföreskrifter...107 AVSEDD

Läs mer

BESKRIVNING AV MASKINEN

BESKRIVNING AV MASKINEN S Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV MASKINEN (se figur på sid. 3) Följande

Läs mer

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 DISPLAY... 8 (OPTI-DOSE)

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Helautomatisk kaffemaskin

Bruks- och monteringsanvisning Helautomatisk kaffemaskin Bruks- och monteringsanvisning Helautomatisk kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen.

Läs mer

Grunderna kring helmäskning

Grunderna kring helmäskning Grunderna kring helmäskning I bryggskolans kapitel extraktbryggning och delmäskning så har vi berättat om hur du kan brygga goda öl med hjälp av dessa metoder. Vad vi också nämner är att i extraktbryggning,

Läs mer

PERFEKT. Animo introducerar den nya OptiBean

PERFEKT. Animo introducerar den nya OptiBean PERFEKT Beanto-Cup Animo introducerar den nya OptiBean Den nya standarden för Bean-to-Cup OptiBean från Animo Animo har förfinat processen för böna-till-kopp till perfektion. Resultatet heter OptiBean,

Läs mer

HÖG PRESTANDA KARISMA

HÖG PRESTANDA KARISMA HÖG PRESTANDA - med kompakta mått KARISMA N&W OCH NECTA: EN LÅNG TRADITION AV TEKNOLOGISK ÖVERLÄGSENHET. N&W:s framgångar inom HORECA-segmentet inleddes redan i slutet av 1960-talet när Zanussi Grandi

Läs mer

miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor

miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor miofino Coffee Bar En kaffestation och mötesplats på ditt kontor MIOFINO EN NY FIKAUPPLEVELSE PÅ JOBBET HJÄRTAT OCH SJÄLEN AV KAFFE miofino Coffee Bar är helt ny fikaupplevelse på jobbet. Här kombinerar

Läs mer

EXPOBAR. Så här går det till. Mega Crem Control (Digital)/2 Take away. Rev

EXPOBAR. Så här går det till. Mega Crem Control (Digital)/2 Take away. Rev EXPOBAR Mega Crem Control (Digital)/2 Take away Så här går det till Rev. 100922 Innehåll Sidan Därför väljer du en Expobar Mega Crem Dig 2. 3 Principskiss tvågrupps espressomaskin Expobar Mega Crem Dig

Läs mer

gott kaffe sedan Martin Olsson kaffe - ett riktigt gott restaurangkaffe

gott kaffe sedan Martin Olsson kaffe - ett riktigt gott restaurangkaffe gott kaffe sedan 1897 Martin Olsson kaffe - ett riktigt gott restaurangkaffe Martin Olsson kaffe ett unikt kaffe av högsta kvalitet Vi har 100-årig erfarenhet av kaffe. Det har gett oss kunskap och tradition

Läs mer

glad påsk! Citronkulor med marsipan och vit choklad Recept sid 70. ELLE mat & vin 2/09

glad påsk! Citronkulor med marsipan och vit choklad Recept sid 70. ELLE mat & vin 2/09 glad påsk! Citronkulor med marsipan och vit choklad Recept sid 70. 64 ELLE mat & vin 2/09 för en Istället personligt påskblomma Bortbjuden? Baka ett gäng krispiga grissini och ta med i stället för en bukett

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

carpaccio på nötrulle

carpaccio på nötrulle XköttX carpaccio på nötrulle från olsson s utvalda med confit på svamp Recept: Peter Häll 300 g nötrulle Olsson s Utvalda 300 g blandad svamp 1 gul lök 1 vitlöksklyfta 1 dl olivolja skal och saft av 1

Läs mer

CQUBE-SERIEN UNDERHÅLLSMANUAL. MM_SV Date: 131203

CQUBE-SERIEN UNDERHÅLLSMANUAL. MM_SV Date: 131203 CQUBE-SERIEN UNDERHÅLLSMANUAL MM_SV Date: 131203 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Fakta & vikt...4 Mått...6 CQube SF12 SF03 SF20 och CQube SE12 & SE20...6 BARISTA...7 CQube MF13 & MF04 och

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE. Installations- och användningsanvisningar

COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE. Installations- och användningsanvisningar COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE CN TYP: 5e, 10e, 20e, 5i, 10i, 20i Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.1 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter.

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimalt resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN Följande termer används

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ArtisaN Espresso Machine Guide to expert results Machine à espresso Artisan GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE

Läs mer

Cafeterian Haga Haninge

Cafeterian Haga Haninge Cafeterian Haga Haninge 1 Innehållsförteckning Före... 3 Öppna... 3 Kaffe... 5 Korv... 7 Toast... 9 Fikabröd... 10 Diskmaskinen... 11 När disken är klar... 11 Köpa varor... 13 Om något behöver fyllas på...

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL 03 12 05 ARBETSBESKRIVNING LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 929-24410 Hus som målats med Falu Rödfärg eller andra slamfärger

Läs mer

Innehåll. Inledning... 82 Symboler som används i denna bruksanvisning... 82 Bokstäver inom parentes... 82 Problem och reparationer...

Innehåll. Inledning... 82 Symboler som används i denna bruksanvisning... 82 Bokstäver inom parentes... 82 Problem och reparationer... Innehåll Inledning... 82 Symboler som används i denna bruksanvisning... 82 Bokstäver inom parentes... 82 Problem och reparationer... 82 Säkerhet... 82 Väsentliga säkerhetsföreskrifter... 82 Avsedd användning...

Läs mer

Paul Svensson driver bland annat Fotografiskas restaurang i Stockholm. Päroncarpaccio med grönmögelost, honungskrutonger, olivolja och smält honung

Paul Svensson driver bland annat Fotografiskas restaurang i Stockholm. Päroncarpaccio med grönmögelost, honungskrutonger, olivolja och smält honung Paul Svensson driver bland annat Fotografiskas restaurang i Stockholm Päroncarpaccio med grönmögelost, honungskrutonger, olivolja och smält honung till 4 portioner 80 g ädelost (i Fotografiska museets

Läs mer

FyRrrrxrrnN urvecklaors

FyRrrrxrrnN urvecklaors DESTTNATTON BOHUSTAN sin promemoria hdnvisade han till en omfattande statistik 6ver skeppsbrott, som med rige uppfyllde kraven fcir att omr6det skulle anses som en skeppskyrkogird. Fartyg som kom frin

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner CREMA ELEN

Coffee Queen Espressomaskiner CREMA ELEN Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner CREMA ELEN U / SE Din återförsäljare Rev. 080618 1. Innehållsförteckning Crema ELEN 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt / Standardutrustning Crema ELEN

Läs mer

Underbar måltid när ljuset återvänt

Underbar måltid när ljuset återvänt Underbar måltid när ljuset återvänt Meny Starter Ostfyllda dadlar Vispad Brie med apelsin- och nejlikehonung Förrätt Pannacotta på vallon- och gräslöksost med citronräkor och brödchips Huvudrätt Fänkålsbakad

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

Ingredienser TIPS: DRYCKER Amaretto Ischokladshake. 3 min

Ingredienser TIPS: DRYCKER Amaretto Ischokladshake. 3 min Amaretto Ischokladshake 200 ml Fresubin DRINK Choklad 2 skopor vaniljglass 4 cl Amaretto kakaopulver vispgrädde rostad mandel Fresubin 2kcal fibre DRINK choklad Fresubin protein energy DRINK choklad Fresubin

Läs mer

Diamant. Användarmanual ... ... Artikelnummer: 1730069_U_SE

Diamant. Användarmanual ... ... Artikelnummer: 1730069_U_SE Diamant Användarmanual...... Artikelnummer: 1730069_U_SE Utvändiga komponenter 1 2 3 14 15 1 4 5 6 13 12 7 1. Tekniska data 11 10 9 8 1 Ångspak 8 Justerbar fot 2 Display 9 Portafilter 3 Elektronisk kontrollpanel

Läs mer