Priser och villkor 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser och villkor 2015"

Transkript

1 Priser och villkor 2015 Stockholms Hamnar Version

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 ALLMÄNNA VILLKOR 4 KONTAKT 4 ALLMÄNNA VILLKOR 4 FAKTURERINGSPRINCIPER 5 KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE 6 HANDELSSJÖFART 7 LIGGETIDSAVGIFT 9 PASSERANDE FARTYG 9 REPARENTER 9 TJÄNSTEFARTYG M.M. 9 HAMN- OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK 10 HAMNAVGIFTER FÖR SKÄRGÅRDSFARTYG 10 PRISLISTA FÖR UPPLÅTELSE AV KAJPLATS TILL FRITIDSFARTYG 12 ÖVRIGA FARTYG 13 KAJAVGIFT EFTER SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE 13 PRISLISTA FÖR UTLÄGGNING AV PONTONER 14 PRIVATA YACHTER 15 STRANDVÄGSPONTONERNA 16 SERVICETJÄNSTER 17 BÅTMÄN 17 SERVICEGRUPPEN 18 ISPS AVGIFT OCH VAKTHÅLLNING 18 SLUSSAVGIFTER 19 LEVERANS AV FÄRSKVATTEN TILL FARTYG OCH PONTONER 20 LEVERANS AV ELEKTRISK STRÖM TILL FARTYG 21 PRISER OCH VILLKOR

3 FÖRORD FÖRORD NY PRISLISTA FÖR FRAMTIDEN Här är vår nya förändrade prislista som förhoppningsvis ska vara lättare för er att använda. Sedan 90-talet har vi använt oss av miljödifferentierade hamnavgifter i syfte att minska utsläpp till luft och förbättra avfallshanteringen. De nya skärpta svavelreglerna som träder i kraft den 1 januari 2015 gör att vår befintliga svavelrabatt blir inaktuell och därför ändrar vi på systemet. Från den 1 januari 2015 gäller följande nya miljörabatter. Vi erbjuder en miljon kronor till varje fartyg som byggs om för att kunna ansluta till el vid kaj. Det gäller vid de kajer där vi erbjuder el-anslutning samt under förutsättning att anslutning och trafikering sker under en treårsperiod. Hamnavgiften för LNG-fartyg rabatteras med 5 öre per bruttoton. Rabatten för reducerat utsläpp av kväveoxid förändras och följer den sju-gradiga skala som Sjöfartsverket tillämpar. Framöver hoppas Stockholms Hamnar att tillsammans med er ligga steget före och göra märkbara insatser för hållbara sjötransporter. Jag vill passa på att tacka för ett bra samarbete under 2014 och ser framemot ett nytt spännande år tillsammans med er! Med vänliga hälsningar Johan Castwall, verkställande direktör PRISER OCH VILLKOR

4 ALLMÄNNA VILLKOR ALLMÄNNA VILLKOR KONTAKT BEVAKNINGS- OCH TRAFIKCENTRAL (BTC) Tel: E-post: FÄRJE- OCH GODSTRAFIK RICHARD JOHN LAGERBERG Tel: Mobil: E-post: INTERNATIONELL KRYSSNINGSTRAFIK HENRIK AHLQVIST Tel: Mobil: E-post: FRÅGOR GÄLLANDE KAJPLATSER E-post: FRÅGOR GÄLLANDE SLUSSKORT Tel: E-post: ÖVRIGA FRÅGOR BENGT OHLSSON Tel: Mobil: E-post: ALLMÄNNA VILLKOR Denna prislista är giltig från och med den 1 januari 2015 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december Stockholms Hamnar förbehåller sig dock rätten att vid behov göra ändringar i gällande prislista. Gällande prislista finns vid alla tidpunkter att tillgå på Stockholms Hamnars webbplats, Stockholms Hamnar är enligt Sjöfartsverket (SJÖFS 1988:5) klassad som allmän hamn och enligt Lag 1981:655 om vissa avgifter i allmän hamn har Stockholms Hamnar rätten att ta ut avgifter, utan att hamninnehavaren tillhörig kaj, brygga eller liknande anordning inom hamnens område anlöps eller nyttjas; 1. för fartyg som anlöper kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område, 2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde, 3. för gods som lastas eller lossas över kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område. För fartyg som anlöper Stockholms allmänna hamnområde samt för gods, passagerare och fordon, som medföljer fartyg till eller från hamnen, utgår hamnavgifter med fastställda belopp enligt denna prislista eller enligt särskild träffad överenskommelse. För karta över Stockholms allmänna hamnområde, se nedan. För avgifter gällande internationell kryssningstrafik hänvisas till separat prislista Cruise Liners Prices and terms. PRISER OCH VILLKOR

5 ALLMÄNNA VILLKOR Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser ska tillämpas för viss nations fartyg eller för vissa fartygstyper, gäller dessa alltid förbehållslöst från det datum förordningen börjar gälla. Hamnavgifter utgår inom Stockholms allmänna hamnområde sådant det enligt karta är fastställt av Sjöfartsverket (SJÖFS 1988:5). Hamnavgifter utgår även vid följande kajer och bryggor: Hornsbergs Strand, Solviks brygga, Berghamns brygga, Värdshusbryggan, Fridhems brygga, Mälarhöjdens brygga, Skärholmens brygga, Ekenbergs brygga, Luxkajen samt Bällstakajen. Fakturering av hamnavgifter enligt denna prislista sker efter den fartygsanmälan, som fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa ska lämna enligt gällande Hamnordning för Stockholm. Avgifter som tas ut på GT (gross tonnage) baseras på GT enligt 1969 års mätregler, såvida ej annat anges. För avgifter som tas ut per dygn, avses påbörjat dygn tiden 00: om ej annat anges. Är fartyget befriat från skyldigheten att lämna fartygsanmälan ska fartygets befälhavare lämna Stockholms Hamnar de uppgifter, som är nödvändiga för att fastställa hamnavgiftens storlek. För fartyg med fast tilldelad kajplats gäller särskilda regler. Uppgifter om lastat eller lossat gods ska vara Stockholms Hamnar tillhanda senast fyra (4) dygn efter avslutad lastning eller lossning. Stockholms Hamnar har rätt att infordra sådana uppgifter, som är nödvändiga för att uppfylla de krav statlig myndighet ställer med stöd av lag eller förordning avseende rapportering av trafikens omfattning. För att öka skyddet mot terrorattacker mot våra hamnanläggningar följer Stockholms Hamnar en av Sjöfartsverket fastställd hamnskyddsplan. Skyddsåtgärdernas omfattning varierar med avseende på rådande skyddsnivå. Stockholms Hamnar kan teckna särskilda överenskommelser med rederier/företag, som använder våra hamnanläggningar, om skyddsåtgärder vid skyddsnivå 1 och hur sådana åtgärder ska finansieras. Vid en förhöjd skyddsnivå kan Stockholms Hamnar införa ytterligare säkerhetsavgifter, som grundas på de kostnader det förhöjda skyddet medför. Stockholms Hamnar är medlem av Sveriges Hamnar och tillämpar dess terminalbestämmelser av år FAKTURERINGSPRINCIPER Fakturabelopp avrundas till närmast hela krontal (kr). Betalningsvillkor 20 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning debiteras dels ränta enligt Räntelag (1975:635), dels ersättning för skriftlig påminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser såvida ej annat anges eller att verksamheten är mervärdesskattebefriad i någon mån. PRISER OCH VILLKOR

6 ALLMÄNNA VILLKOR KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE PRISER OCH VILLKOR

7 HANDELSSJÖFART HANDELSSJÖFART GRUNDTARIFF* 1 LINJETRAFIK* 2 TARIFF BESKRIVNING PRIS/ENHET PRIS/ENHET Fartygshamnavgift* 3 Avgift 3,78 kr/gt 2,57 kr/gt Avgift minimum 4 anlöp/vecka *4 2,29 kr/gt Minimum 617 kr/anlöp 617 kr/anlöp Maximum för fartyg med l.o.a. 80 meter kr/anlöp kr/anlöp Rabatt vid kaj ej tillhörig Stockholms Hamnar -0,54 kr/gt Dispens gällande avlämning av avfall *5-0,53 kr/gt Kväveoxidrabatt* 6 0,00 0,49-0,22 kr/gt -0,22 kr/gt 0,50 0,99-0,21 kr/gt -0,21 kr/gt 1,00 1,99-0,20 kr/gt -0,20 kr/gt 2,00 2,99-0,19 kr/gt -0,19 kr/gt 3,00 3,99-0,18 kr/gt -0,18 kr/gt 4,00 4,99-0,17 kr/gt -0,17 kr/gt 5,00 5,99-0,16 kr/gt -0,16 kr/gt LNG fartyg* 7-0,05 kr/gt -0,05 kr/gt Elanslutet fartyg* 8 Scrubberavfall /fartyg Priser lämnas på begäran Särskild avfallsavgift* 9 0,52 kr/gt 0,52 kr/gt Maximum kr/anlöp kr/anlöp VARUKOD (TARIC) VARUBENÄMNING PRIS/ENHET Varuhamnavgift* 10 Grundavgift 29,57 kr/ton Spannmål 9,79 kr/ton 1703 Melass 9,79 kr/ton 2517 Sand och grus m.m. 2,61 kr/ton 2523 Cement 9,79 kr/ton Stenkol o koks m.m. 18,83 kr/ton Lättoljor (bensin m.m.) 23,29 kr/ton Mellanoljor (fotogen m.m.) 17,62 kr/ton Tungoljor 17,62 kr/ton LNG 29,57 kr/ton , 9602 Virke, pellets, olivkärnor m.m. 8,63 kr/ton Pappersmassa, pappersavfall 8,63 kr/ton Papper och papp 8,63 kr/ton 6810 Byggelement m.m. 9,79 kr/ton Rabatt LNG 50 % ISPS avgift* 11 Passageraravgift* 12 Fordonsavgift* 13 Personbil med eller utan påhängsvagn Lastfordon med eller utan påhängsvagn Buss 24,65 kr/cont 18,07 kr/pax 23,95 kr/fordon 32,58 kr/fordon 41,82 kr/fordon PRISER OCH VILLKOR

8 HANDELSSJÖFART * 1 Fartyg som inte hänförs till linjetrafik (se nedan) debiteras enligt grundtariff. Avgifter gällande internationell kryssningstrafik enligt SJÖFS 2014:8, 7 hänvisas till särskild prislista. * 2 Med linjetrafik avses regelbunden trafik, öppen för allmänheten enligt en på förhand uppgjord turlista. * 3 Fartygshamnavgift utgår varje gång ett fartyg anlöper Stockholms Hamnar. Fartyg med en bruttodräktighet under sex (6) GT är befriade från hamnavgift. Anlöper ett fartyg Stockholms Hamnar och använder därvid enbart en kaj eller brygga som inte tillhör Stockholms Hamnar, avgår en rabatt från ovan angiven hamnavgift. Rabatten gäller även för fartyg i inrikestrafik som transporterar sand eller spannmål eller fartyg som ligger vid boj utan att angöra kaj/brygga inom Stockholms allmänna hamnområde. Avgiften beräknas fr.o.m alltid på fartygets bruttoton (GT) utan hänsyn till ev. segregerade ballasttankar och eller dubbelskrov. * 4 Ankommer i trafiken insatta fartyg till Stockholms Hamnar i genomsnitt minst fyra (4) gånger per vecka under ett (1) kalenderår utgår den reducerade fartygshamnavgiften. * 5 Har behörig myndighet beviljat ett fartyg undantag från obligatorisk avlämning av allt avfall från fartyg i reguljär linjetrafik reduceras fartygshamnavgiften med detta belopp. * 6 För fartyg som genom olika åtgärder reducerat kväveoxidemissionen till mindre än 6 gram per kilowattimme (kwh) och erhållit Sjöfartsverkets kväveoxidreduktionscertifikat enligt kungörelse (SJÖFS 2014:10), medges en reduktion av fartygshamnavgiften. Kopia av certifikatet ska tillsändas Stockholms Hamnar innan fartyget anlöper. Fartyg i reguljär linjetrafik ska tillsända Stockholms Hamnar kopia av certifikat vid varje certifieringstillfälle och/eller underrätta Stockholms Hamnar om certifiering upphör. * 7 För att erhålla denna rabatt krävs att fartyget använder LNG som huvudsakligt bränsle och på begäran kan styrka detsamma. * 8 Fartyg som efter den 1 januari 2015 byggs om för att möjliggöra anslutning till elnät vid kaj där sådan finns tillgänglig, uppfyller kriterierna för linjetrafik, har en liggetid på minst två (2) timmar per anlöp och ansluter till elnätet under liggetiden vid kaj, erhåller en (1) miljon kronor, förutsatt trafikering under minst tre (3) år. Skulle fartyget upphöra att trafikera eller ej längre uppfylla ovan angivna kriterier ska återbetalning ske proportionellt för den tid som underskrider tre (3) år. * 9 I de fall Stockholms Hamnar åsamkas en merkostnad utöver vad som normalt följer av att ett fartyg avlämnar avfall utgår en tilläggsavgift enligt följande; om "Anmälan om avlämning av avfall från fartyg" inte gjorts enligt svensk lag eller enligt Sjöfartsverkets föreskrifter, om Stockholms Hamnar inte fått meddelande om innehållet av främmande substanser, lösningsmedel eller detergenter i sludge eller om fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall inte är korrekt förpackade och märkta med innehåll eller om avlämning och uppställning inte sker på anvisade platser, om avlämning inte sker på avtalad tid, om fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämningen av sludge, om pumpkapaciteten för sludge understiger 5 m³ per timme, om de av Stockholm Vatten AB uppsatta gränsvärdena för svavelvätehalt i avloppsvatten överskrids. Information om villkor för avlämning av avfall kan lämnas av Bevaknings- och trafikcentralen BTC. * 10 Varuhamnavgifter debiteras för varor som lossas eller lastas från eller till fartyg inom hamnområdet. Halv varuhamnavgift utgår för vara som lastas eller lossas utan att föras över en kaj eller brygga som tillhör Stockholms Hamnar vilket också inbegriper läktring. För virke gäller följande omräkningstal: Rundvirke 850 kg/m3, fast mått under bark Sågade trävaror import, 700 kg/m3, fast mått Sågade trävaror export, 550 kg/m3, fast mått Varuhamnavgift utgår ej för; förnödenhets- och proviantartiklar för fartygets eget behov, container, flak eller annan lastbärare av varaktig beskaffenhet avsedd som transport hjälpmedel och som inte utgör självständig handelsvara, varor som lossas eller lastas från eller till fartyg som uppfyller kraven för Tjänstefartyg, se nedan. * 11 För containers med gods som anländer sjö- eller landvägen till Containerterminalen i Frihamnen (CTF) debiteras en särskild ISPSavgift. * 12 Passageraravgift utgår med detta belopp för varje på- eller avstigande passagerare. * 13 Fordonsavgift utgår för varje fordon i trafik som medföljer ett fartyg till eller från hamnen. PRISER OCH VILLKOR

9 HANDELSSJÖFART LIGGETIDSAVGIFT Liggetidsavgift utgår om fartyget ligger vid kaj totalt mer än 48 timmar före påbörjad lossning/lastning och efter avslutad lossning/lastning. För passagerarfartyg utgår alltid liggetidsavgift 48 timmar efter det att fartyget anlöpt Stockholms Hamnar. Liggetidsavgift ska inte utgå om liggetiden orsakats av förhållanden som Stockholms Hamnar eller Sjöfartsverket kunnat råda över. LIGGETIDSAVGIFT UTGÅR PER PÅBÖRJAD TIDSPERIOD OM 48 TIMMAR MED TJUGOFEM PROCENT (25 %) AV DEN AKTUELLA FARTYGSHAMNAVGIFTEN PASSERANDE FARTYG Stockholms Hamn AB är av Sjöfartsverket (SJÖFS 1988:5) klassad som allmän hamn och enligt Lag 1981:655 om vissa avgifter i allmän hamn har Stockholms Hamnar rätten att ta ut avgifter inte enbart för fartyg som anlöper kaj, brygga eller liknande anordning inom hamnens område utan också att ta ut avgift för fartyg som passerar hamnens vattenområde utan att där ta ombord eller lämna av gods, passagerare eller avfall. PRIS PER PASSAGE 1,82 KR/GT REPARENTER Fartyg, som anlöper Stockholms Hamnar endast för reparation vid varv beläget inom Stockholms allmänna hamnområde är befriat från hamnavgift. Avgift utgår dock i det fall Stockholms Hamnar tillhörig kaj eller brygga nyttjas mer än 12 timmar före eller efter besöket vid varvet eller att kajen nyttjas för att lossa eller lasta varor från eller till fartyget. TJÄNSTEFARTYG M.M. För örlogs-, kustbevaknings-, tull-, sjöräddnings- och skolfartyg samt av Sjöfartsverket tillhörigt fartyg utgår inte fartygshamnavgift om fartyget inte används i kommersiellt syfte. Överstiger besöket i hamnen 72 timmar och/eller används fartyget inte för ett direkt tjänsteuppdrag inom hamnen utgår liggetidsavgift. PRISER OCH VILLKOR

10 HAMN- OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK HAMN- OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK inom Stockholms allmänna hamnområde HAMNAVGIFTER FÖR SKÄRGÅRDSFARTYG Rederier som bedriver skärgårdstrafik inom Stockholms allmänna hamnområde ska skriva avtal med Stockholms Hamn AB och erlägga avgifter i enlighet med nedan. Med skärgårdstrafik avses fartyg, som används för yrkesmässig befordran av passagerare inom och/eller till och från Stockholms allmänna hamnområde. Hamnavgifterna består av två delar, en rörlig passageraravgift och för de fartyg som tilldelas fast kajplats även en månatlig kajavgift. Efter utgången av varje kalenderår och senast den 15 januari ska Rederiet redovisa omfattningen av trafiken till Stockholms Hamnar. Redovisningen omfattar uppgift om det totala antal resor fartyget gjort under året samt antal passagerare. För de turer som innebär att ett fartyg lämnat Stockholms allmänna hamnområde ska totala antalet resenärer som medföljt fartyget från respektive till Stockholms Hamnar redovisas. För turer inom Stockholms allmänna hamnområde behöver endast det totala antalet påstigande resenärer redovisas. Blankett för trafikredovisning skickas ut i slutet av året, eller kan laddas hem från För skärgårdsfartyg med avtal enligt ovan tas inga avgifter ut för slussning genom Karl Johan-slussen under ordinarie öppethållandetider. PASSAGERARAVGIFT Avgift till/från hamnområdet Avgift inom hamnområdet 1,21 kr per på- eller avstigande passagerare 1,21 kr per påstigande passagerare KAJAVGIFT Avgiftens storlek bestäms dels av det geografiska kajläge samt längdklassen. Kajavgift utgår med följande belopp (kronor per månad och fartyg): LÄNGDKLASS KAJLÄGE A KAJLÄGE B KAJLÄGE C kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad Har Statens maritima museer fattat beslut avseende K-märkning (Kulturhistorisk märkning) av ett fartyg och/eller har Transportstyrelsen fattat beslut avseende T-klassning (Traditionsfartygsklassning) av ett fartyg reduceras kajavgiften enligt ovan med 60 %. Om huvudmotor är försedd med katalytisk avgasrening eller annan utrustning, som reducerar fartygets utsläpp av NOx med minst 50 procent, ges ett avdrag med 450 kr per månad. PRISER OCH VILLKOR

11 HAMN- OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK KAJLÄGEN Följande geografiska kajlägen används för att bestämma kajavgiften för fartyg. Kajläge A Kajläge B Kajläge C Strandvägen, Nybrokajen, Museikajen, Blasieholmskajen, Strömkajen, Skeppsbron, Stadsgården, Kornhamnstorg och Klara Mälarstrand Norra Hammarbyhamnen, Södra Hammarbyhamnen, Norr Mälarstrand, Söder Mälarstrand och Kungsholms Strand Övriga kajer LÄNGDKLASSER Följande längdklasser med avseende på längden (l.o.a.) i meter används för att bestämma kajavgifter för fartyg. Längdklass 1 Längdklass 2 Längdklass 3 Fartyg med en längd av upp till och med 30 meter Fartyg med en längd över 30 meter och upp till och med 40 meter Fartyg med en längd över 40 meter och upp till och med 50 meter Anm. Fartyg som är bog- eller stävförtöjda tillhör längdklass 1. TILLÄGGSAVGIFT FÖR FARTYG SOM ERHÅLLIT TILLSTÅND ATT TEMPORÄRT BEDRIVA SERVERINGSRÖRELSE VID KAJ Fartygsägare, som av Stockholms Hamnar erhållit skriftligt tillstånd att bedriva temporär serveringsrörelse ombord på ett fartyg då detta ligger förtöjt vid kaj vid kajplatsen, ska utöver i övrigt utgående avgifter, betala en tilläggsavgift för serveringsrörelsen. Avgift ska betalas för de dygn tillståndet utnyttjas. AVGIFTEN ÄR 6,28 KR PER DYGN OCH PASSAGERARE ENLIGT GÄLLANDE PASSAGERARCERTIFIKAT, DOCK MINST 210 KR PER DYGN För övriga avgifter, se avsnittet för servicetjänster. PRISER OCH VILLKOR

12 HAMN- OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK PRISLISTA FÖR UPPLÅTELSE AV KAJPLATS TILL FRITIDSFARTYG Inom Stockholms allmänna hamnområde finns ett begränsat antal kajplatser som upplåts för privatägda fritidsfartyg. GRUNDAVGIFT Grundavgift per månad Tillägg för bojsten vid Norr Mälarstrand 100 kr per utnyttjad meter kajlängd 178 kr/månad RABATTER Rabatt för medlem i fartygsförening Rabatt för fritidsfartyg som uppnått Stockholmsklass Rabatt för fritidsfartyg som erhållit K/T klass Rabatt för dubbelliggande fritidsfartyg 10 % av grundavgiften 30 % av grundavgiften 30 % av grundavgiften 15 % på det framräknade priset Anm. Bog/stävförtöjt fritidsfartyg beräknas på 12 meter kajlängd BÅTBOENDE För de fritidsfartyg som har kajplats för båtboende vid Söder Mälarstrand tillkommer nedan obligatoriska avgifter Placering av fritidsfartyg vid stor respektive liten plats avgörs i varje enskilt fall av hamnbefäl. BOENDETILLÄGG Stor plats Liten plats VA-avgift Avfallsavgift kr/månad kr/månad 285 kr/månad 37 kr/månad PRISER OCH VILLKOR

13 ÖVRIGA FARTYG ÖVRIGA FARTYG inom Stockholms allmänna hamnområde Med övriga fartyg menas fartyg som ej kategoriseras enligt tidigare kapitel. Övriga avgifter tillkommer enligt avsnittet för serviceavgifter. KAJAVGIFT EFTER SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE Dessa priser ska tillämpas när ett fartyg tillfälligt upplåts kajplats efter skriftlig överenskommelse med en period om maximalt 6 månader. Avgifter beräknas antingen på upplåtelse med kommersiell verksamhet eller upplåtelse utan kommersiell verksamhet KORTTIDSUPPLÅTELSE MED VERKSAMHET Kajavgift för fartyg som upplåts en tillfällig kajplats och under tiden bedriver kommersiell hamn- och skärgårdstrafik. När ett fartyg överstiger nästa taxa så betalar fartyget den nya taxan tills bokningen löper ut. Räknexempel --> ( 9 dagar kostar 2 * 2500, 6 dagar 6*500). Avgift per dygn 500 kr Avgift per påbörjad vecka kr Avgift per påbörjad månad kr KORTTIDSUPPLÅTELSE UTAN VERKSAMHET Kajavgift för fartyg som tillfälligt upplåts en kajplats och som inte under tiden bedriver kommersiell yrkesverksamhet ombord. Liggetidsavgift 12,00 kr/meter Minimum 735 kr KORTTIDSUPPLÅTELSE TILLFÄLLIGT STILLALIGGANDE VERKSAMHET Kajavgifter för fartyg som bedriver tillfälligt stillaliggande kommersiell verksamhet ombord, exempelvis butiksförsäljning m.m. Avgift 520 kr/dygn PRISER OCH VILLKOR

14 ÖVRIGA FARTYG PRISLISTA FÖR UTLÄGGNING AV PONTONER Tillstånd för långtidsutläggning av pontoner inom Stockholms Hamnar lämnas av Hamn- och trafikavdelningen. Den som erhållit tillstånd att lägga ut en ponton ska erlägga avgift för detta enligt denna prislista. Pontonavgift utgår dels med en grundavgift, dels med en längdavgift. Stockholms Hamnar kan i begränsad omfattning hyra ut pontoner varvid prisuppgift lämnas från fall till fall. GRUNDAVGIFT Grundavgift kr/ponton och år Anm. För ponton, som läggs ut vid privat kaj eller strand, utgår ingen grundavgift. LÄNGDAVGIFT Längdavgift utgår med följande belopp per meter av pontonens längd vid en pontonbredd av maximalt sex (6) meter. För pontoner med en bredd överstigande sex (6) meter utgår dubbel längdavgift. A 905 kr/år och meter av pontonens totala längd B 628 kr/ år och meter av pontonens totala längd C 447 kr/år per meter av pontonens totala längd Anm. För ponton, som används för förläggning av fartyg i skärgårdstrafik utgår ingen längdavgift. KAJKATEGORIINDELNING Följande geografiska kajlägen används för att bestämma längdavgiften för pontonen. Kajläge A Kajläge B Kajläge C Strandvägen, Nybrokajen, Museikajen, Blasieholmskajen, Strömkajen, Skeppsbron, Stadsgården, Kornhamnstorg, Klara Mälarstrand, Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand Norra Hammarbyhamnen, Södra Hammarbyhamnen, Bällsta, Liljeholmen, Värtan och Ropsten Övriga kajer PRISER OCH VILLKOR

15 ÖVRIGA FARTYG PRIVATA YACHTER Inom Stockholms Hamnar finns ett begränsat antal kajplatser för korttidsupplåtelse till yachter. Kajplatserna är belägna på Skeppsbrokajen, Nybrokajen, Stadsgårdskajen, Hornsbergs Strand och på Strandvägspontonerna. För upplåtelsen gäller nedan angivna priser med undantag av Strandvägspontonerna där särskilda avgifter och villkor gäller. FARTYGSLÄNGD (L.O.A) I METER 20 PRIS/ENHET kr/dygn kr/dygn kr/dygn kr/dygn kr/dygn kr/dygn kr/dygn Kostnad för mottagning av föranmäld sludge ingår i avgiften. För ISPS-avgifter och övriga avgifter se avsnittet för servicetjänster. PRISER OCH VILLKOR

16 ÖVRIGA FARTYG STRANDVÄGSPONTONERNA Bokning och direktbetalning sker på plats. Stockholms Hamnar tillämpar endast kortbetalning för alla avgifter. Endast yachter med mäklare bokas och faktureras av Stockholms Hamnar. AVGIFTER BESKRIVNING PRIS/DYGN Pontonavgift < 20 meter (l.o.a) *¹ kr meter (l.o.a) *² kr Tillfällig förtöjning *³ Maximum 3 timmar 280 kr per påbörjad timma Hyra av pontonyta för ex. event Hyra hel pontonyta med pontonplatser kr Hyra del av pontonyta utan pontonplatser kr Serviceavgifter Fartygsgenererat fast avfall (hushållssopor) Färskvatten Septiktömning Kostnad ingår i pontonavgiften. Kostnad ingår i pontonavgiften Kostnad ingår i pontonavgiften Avgifter för elanslutning 230 Volt 150 kr Amp 255 kr 63 Amp 755 kr 1* Mindre fritidsbåtar (0-12 meter (l.o.a)) får ej boka plats på pontonerna utan hänvisas till andra gästhamnar i Stockholm. 2* Maximala förtöjningslängden är 36 meter och djupgående 3,5 meter. Större segelfartyg får ej ligga på pontonerna på grund av dess vindomfång utan hänvisas till andra bokningsbara yachtkajer. 3* Tillfällig förtöjning av pontonplats får endast ske med en tid om maximalt 3 timmar. För sådan bokning betalas en fast avgift oavsett fartygets längd. 4* Elavgiften förutsätter att elektriker inte behöver tillkallas, utan anslutningen sker av fartygsägaren. PRISER OCH VILLKOR

17 SERVICETJÄNSTER SERVICETJÄNSTER inom Stockholms allmänna hamnområde BÅTMÄN Denna prislista gäller vid förtöjningsarbete i samband med att fartyg anlöper eller avgår från Stockholms Hamnar inom de områden som är fastställda av Sjöfartsverket (SJÖFS 1988:5). I uppdragen ingår 2-4 båtmän enligt Stockholms Hamnars säkerhetsbedömning. Båtmän utöver detta debiteras enligt avgifter för Servicegruppen. TID FÖR UPPDRAGET FARTYGSLÄNGD (L.O.A.) 130 METER FARTYGSLÄNGD (L.O.A.) 130 METER Förtöjning av fartyg Vardagar kr/uppdrag kr/uppdrag Vardagar kr/uppdrag kr/uppdrag Lördagar kr/uppdrag kr/uppdrag Söndagar och helgdagar 2946 kr/uppdrag kr/uppdrag Losskastning av fartyg Vardagar kr/uppdrag kr/uppdrag Vardagar kr/uppdrag kr/uppdrag Lördagar kr/uppdrag kr/uppdrag Söndagar och helgdagar kr/uppdrag kr/uppdrag ANMÄRKNING Vid förtöjning/losskastning av fartyg vid boj utgår alltid avgift enligt förtöjning av fartyg med fartygslängd (l.o.a) 130 meter. Vid förhalning av fartyg efter samma kajsträcka erlägges betalning endast som förtöjning under förutsättning att fartyget medelst förtöjningsändar har kontakt med kajen under hela förhalningen. För väntetid utöver en halv timme erlägges 460 kr per man och påbörjad timme under ordinarie tid (vardag, måndag fredag kl ) och 800 kr per man och påbörjad timme under övrig tid. Uppdrag som utförs under påsk-, pingst-, midsommar-, jul- eller nyårsafton samt under helgdagar jämställs prismässigt med uppdrag på söndagar. PRISER OCH VILLKOR

18 SERVICETJÄNSTER SERVICEGRUPPEN Denna prislista gäller för övriga arbeten som efter överenskommelse utförs av Servicegruppen. Vardagar kr/man och påbörjad timme Vardagar kr/man och påbörjad timme Lördagar 815 kr/man och påbörjad timme Söndagar och helgdagar 865 kr/man och påbörjad timme Anm. Om arbetsbåt utnyttjas för uppdraget tillkommer 310 kr/ påbörjad timme. ISPS AVGIFT OCH VAKTHÅLLNING ISPS-certifierade yachter förlagda vid Skeppsbron, Nybrokajen eller Stadsgården ska bekosta uppförande av tillfälligt skalskydd runt fartyg. AVGIFT FÖR UPPFÖRANDE AV TILLFÄLLIGT SKALSKYDD KR/ANLÖP VAKTHÅLLNING VID BEHOV AVGIFT FÖR VAKTHÅLLNING 500 KR PER TIMME OCH VAKT (MINIMITID 3 TIMMAR) PRISER OCH VILLKOR

19 SERVICETJÄNSTER SLUSSAVGIFTER Från och med den 1 januari 2015 kommer det av säkerhetsskäl endast att vara möjligt att betala slussavgift/ slusskort med kontokort. HAMMARBYSLUSSEN Vid genomfart med fritidsfartyg mot Saltsjön utgår slussavgift med 180 kr per passage inklusive moms vilken ska erläggas i samband med slussningen. Avgift utgår ej vid uppvisande av slusskort, se nedan. För annat fartyg än fritidsfartyg utgår ej avgift vid slussning. KARL JOHANSLUSSEN Vid genomfart mot Saltsjön utgår slussavgift med 180 kr per passage inklusive moms för samtliga fartyg, vilken ska erläggas i samband med slussningen. Avgift utgår ej vid uppvisande av slusskort, se nedan. För fartyg som passerar Karl Johanslussen och har tecknat avtal med Stockholms Hamnar enligt avsnitt Hamn- och skärgårdstrafik, tas slussavgift ej ut. För kanoter och kajaker utgår ingen avgift. SLUSSKORT Slusskort (Säsongskort) kan lösas av såväl fritidsfartyg som kommersiell yrkestrafik. Kortet är bundet till det fartyg som anges i samband med beställningen och medger obegränsat antal slussningar under ordinarie öppethållandetider. Kortet måste uppvisas i samband med varje slussning. PRIS VID KÖP PÅ PLATS 850 KR (INKL. MOMS) PRIS VID KÖP VIA STOCKHOLMS HAMNARS WEBBPLATS 600 KR (INKL. MOMS) ÖVRIGA BESTÄMMELSER Vid slussning som äger rum på annan tid än ordinarie öppethållandetid lämnas prisuppgift från fall till fall. För fritidsfartyg som bogseras utgår avgift som för frigående fartyg. Stockholms Hamnar ansvarar inte för skada som uppkommer i samband med passage av slussarna i annat fall än då Stockholms Hamnars personal är vållande genom vårdslöshet. Skadeersättningen är vid samtliga fall begränsad till direkta skador och ger därmed inte rätt till ersättning för utebliven vinst och andra indirekta skador. Slussning av kanoter och kajaker medges endast då det bedöms som säkert med hänsyn till övrig trafik. PRISER OCH VILLKOR

20 SERVICETJÄNSTER LEVERANS AV FÄRSKVATTEN TILL FARTYG OCH PONTONER Nedanstående priser gäller fartyg som ej tecknat särskilt avtal inom Stockholms allmänna hamnområde. Leverans av färskvatten till fartyg sker enligt två olika principer. Vid kajplatser där vatten levereras via brandpost och vattenmätare, faktureras mottagaren av vatten efter levererad volym (m³). Vid kajplats där mätning av förbrukningen inte är möjlig faktureras en fast anslutningsavgift månatligen. LEVERANS MED MÄTNING FRÅN BRANDPOST PRIS/ENHET Grundavgift 12,51 kr/ m³ Minimum Övertidstillägg (vardagar 16:00-07:00, lördag, söndag, helgdagsaftnar och helgdagar) kr 430 kr per påbörjad timme För förbrukare, som efter särskild prövning, beviljas vattenleverans utan medverkan av Stockholms Hamnars personal, reduceras priset för färskvatten till 11,50 kr per m³. Stockholms Hamnar tillhandahåller inte slangar till dessa förbrukare. Förbrukare med permanent vattenmätare skall för varje utlämnad mätare betala en avgift motsvarande Stockholms Hamnars självkostnad. LEVERANS UTAN MÄTNING AV FÖRBRUKNINGEN Grundavgift Ponton med verksamhet. med avlopp Ponton med verksamhet. utan avlopp PRIS/ENHET 315 kr/månad kr 430 kr Anm. För förbrukare med verksamhet, som innebär stort uttag av vatten, kan Stockholms Hamnar teckna särskilda avtal med andra avgifter än vad som anges ovan. LEVERANSVILLKOR Beställaren ska följa de anvisningar, som lämnas av Stockholms Hamnars personal, avseende vattenleveranser samt lämna erforderlig hjälp vid ombord- och ilandtagning av materiel. Beställaren ska förvissa sig om att fartygets vattentankar har tillräcklig avluftningskapacitet i förhållande till leveranskapaciteten och att tankarna och anslutande rör i övrigt är i sådant skick att vattenleveransen inte förorsakar skada på utrustningen. Beställaren ska i förekommande fall lämna uppgifter om förbrukningens storlek enligt Stockholms Hamnars anvisningar. Stockholms Hamnar ansvarar inte för skada som åsamkas beställaren i samband med leverans av färskvatten i annat fall än då Stockholms Hamnars personal varit vållande genom vårdslöshet. Skadeersättningen är vid samtliga fall begränsad till direkta skador och ger därmed inte rätt till ersättning för utebliven vinst och andra indirekta skador. PRISER OCH VILLKOR

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015 Transportvillkor DSV Road AB, Version 11-2015 Innehåll sida Tillämplighet och Giltighet 5 1 Tillämplighet 5 1.1 Tillämplighetsområde 5 1.2 Tillämpliga villkor för uppdrag 5 1.3 Tillämpliga villkor för

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer