Priser och villkor 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser och villkor 2015"

Transkript

1 Priser och villkor 2015 Stockholms Hamnar Version

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 ALLMÄNNA VILLKOR 4 KONTAKT 4 ALLMÄNNA VILLKOR 4 FAKTURERINGSPRINCIPER 5 KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE 6 HANDELSSJÖFART 7 LIGGETIDSAVGIFT 9 PASSERANDE FARTYG 9 REPARENTER 9 TJÄNSTEFARTYG M.M. 9 HAMN- OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK 10 HAMNAVGIFTER FÖR SKÄRGÅRDSFARTYG 10 PRISLISTA FÖR UPPLÅTELSE AV KAJPLATS TILL FRITIDSFARTYG 12 ÖVRIGA FARTYG 13 KAJAVGIFT EFTER SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE 13 PRISLISTA FÖR UTLÄGGNING AV PONTONER 14 PRIVATA YACHTER 15 STRANDVÄGSPONTONERNA 16 SERVICETJÄNSTER 17 BÅTMÄN 17 SERVICEGRUPPEN 18 ISPS AVGIFT OCH VAKTHÅLLNING 18 SLUSSAVGIFTER 19 LEVERANS AV FÄRSKVATTEN TILL FARTYG OCH PONTONER 20 LEVERANS AV ELEKTRISK STRÖM TILL FARTYG 21 PRISER OCH VILLKOR

3 FÖRORD FÖRORD NY PRISLISTA FÖR FRAMTIDEN Här är vår nya förändrade prislista som förhoppningsvis ska vara lättare för er att använda. Sedan 90-talet har vi använt oss av miljödifferentierade hamnavgifter i syfte att minska utsläpp till luft och förbättra avfallshanteringen. De nya skärpta svavelreglerna som träder i kraft den 1 januari 2015 gör att vår befintliga svavelrabatt blir inaktuell och därför ändrar vi på systemet. Från den 1 januari 2015 gäller följande nya miljörabatter. Vi erbjuder en miljon kronor till varje fartyg som byggs om för att kunna ansluta till el vid kaj. Det gäller vid de kajer där vi erbjuder el-anslutning samt under förutsättning att anslutning och trafikering sker under en treårsperiod. Hamnavgiften för LNG-fartyg rabatteras med 5 öre per bruttoton. Rabatten för reducerat utsläpp av kväveoxid förändras och följer den sju-gradiga skala som Sjöfartsverket tillämpar. Framöver hoppas Stockholms Hamnar att tillsammans med er ligga steget före och göra märkbara insatser för hållbara sjötransporter. Jag vill passa på att tacka för ett bra samarbete under 2014 och ser framemot ett nytt spännande år tillsammans med er! Med vänliga hälsningar Johan Castwall, verkställande direktör PRISER OCH VILLKOR

4 ALLMÄNNA VILLKOR ALLMÄNNA VILLKOR KONTAKT BEVAKNINGS- OCH TRAFIKCENTRAL (BTC) Tel: E-post: FÄRJE- OCH GODSTRAFIK RICHARD JOHN LAGERBERG Tel: Mobil: E-post: INTERNATIONELL KRYSSNINGSTRAFIK HENRIK AHLQVIST Tel: Mobil: E-post: FRÅGOR GÄLLANDE KAJPLATSER E-post: FRÅGOR GÄLLANDE SLUSSKORT Tel: E-post: ÖVRIGA FRÅGOR BENGT OHLSSON Tel: Mobil: E-post: ALLMÄNNA VILLKOR Denna prislista är giltig från och med den 1 januari 2015 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december Stockholms Hamnar förbehåller sig dock rätten att vid behov göra ändringar i gällande prislista. Gällande prislista finns vid alla tidpunkter att tillgå på Stockholms Hamnars webbplats, Stockholms Hamnar är enligt Sjöfartsverket (SJÖFS 1988:5) klassad som allmän hamn och enligt Lag 1981:655 om vissa avgifter i allmän hamn har Stockholms Hamnar rätten att ta ut avgifter, utan att hamninnehavaren tillhörig kaj, brygga eller liknande anordning inom hamnens område anlöps eller nyttjas; 1. för fartyg som anlöper kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område, 2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde, 3. för gods som lastas eller lossas över kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område. För fartyg som anlöper Stockholms allmänna hamnområde samt för gods, passagerare och fordon, som medföljer fartyg till eller från hamnen, utgår hamnavgifter med fastställda belopp enligt denna prislista eller enligt särskild träffad överenskommelse. För karta över Stockholms allmänna hamnområde, se nedan. För avgifter gällande internationell kryssningstrafik hänvisas till separat prislista Cruise Liners Prices and terms. PRISER OCH VILLKOR

5 ALLMÄNNA VILLKOR Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser ska tillämpas för viss nations fartyg eller för vissa fartygstyper, gäller dessa alltid förbehållslöst från det datum förordningen börjar gälla. Hamnavgifter utgår inom Stockholms allmänna hamnområde sådant det enligt karta är fastställt av Sjöfartsverket (SJÖFS 1988:5). Hamnavgifter utgår även vid följande kajer och bryggor: Hornsbergs Strand, Solviks brygga, Berghamns brygga, Värdshusbryggan, Fridhems brygga, Mälarhöjdens brygga, Skärholmens brygga, Ekenbergs brygga, Luxkajen samt Bällstakajen. Fakturering av hamnavgifter enligt denna prislista sker efter den fartygsanmälan, som fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa ska lämna enligt gällande Hamnordning för Stockholm. Avgifter som tas ut på GT (gross tonnage) baseras på GT enligt 1969 års mätregler, såvida ej annat anges. För avgifter som tas ut per dygn, avses påbörjat dygn tiden 00: om ej annat anges. Är fartyget befriat från skyldigheten att lämna fartygsanmälan ska fartygets befälhavare lämna Stockholms Hamnar de uppgifter, som är nödvändiga för att fastställa hamnavgiftens storlek. För fartyg med fast tilldelad kajplats gäller särskilda regler. Uppgifter om lastat eller lossat gods ska vara Stockholms Hamnar tillhanda senast fyra (4) dygn efter avslutad lastning eller lossning. Stockholms Hamnar har rätt att infordra sådana uppgifter, som är nödvändiga för att uppfylla de krav statlig myndighet ställer med stöd av lag eller förordning avseende rapportering av trafikens omfattning. För att öka skyddet mot terrorattacker mot våra hamnanläggningar följer Stockholms Hamnar en av Sjöfartsverket fastställd hamnskyddsplan. Skyddsåtgärdernas omfattning varierar med avseende på rådande skyddsnivå. Stockholms Hamnar kan teckna särskilda överenskommelser med rederier/företag, som använder våra hamnanläggningar, om skyddsåtgärder vid skyddsnivå 1 och hur sådana åtgärder ska finansieras. Vid en förhöjd skyddsnivå kan Stockholms Hamnar införa ytterligare säkerhetsavgifter, som grundas på de kostnader det förhöjda skyddet medför. Stockholms Hamnar är medlem av Sveriges Hamnar och tillämpar dess terminalbestämmelser av år FAKTURERINGSPRINCIPER Fakturabelopp avrundas till närmast hela krontal (kr). Betalningsvillkor 20 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning debiteras dels ränta enligt Räntelag (1975:635), dels ersättning för skriftlig påminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser såvida ej annat anges eller att verksamheten är mervärdesskattebefriad i någon mån. PRISER OCH VILLKOR

6 ALLMÄNNA VILLKOR KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE PRISER OCH VILLKOR

7 HANDELSSJÖFART HANDELSSJÖFART GRUNDTARIFF* 1 LINJETRAFIK* 2 TARIFF BESKRIVNING PRIS/ENHET PRIS/ENHET Fartygshamnavgift* 3 Avgift 3,78 kr/gt 2,57 kr/gt Avgift minimum 4 anlöp/vecka *4 2,29 kr/gt Minimum 617 kr/anlöp 617 kr/anlöp Maximum för fartyg med l.o.a. 80 meter kr/anlöp kr/anlöp Rabatt vid kaj ej tillhörig Stockholms Hamnar -0,54 kr/gt Dispens gällande avlämning av avfall *5-0,53 kr/gt Kväveoxidrabatt* 6 0,00 0,49-0,22 kr/gt -0,22 kr/gt 0,50 0,99-0,21 kr/gt -0,21 kr/gt 1,00 1,99-0,20 kr/gt -0,20 kr/gt 2,00 2,99-0,19 kr/gt -0,19 kr/gt 3,00 3,99-0,18 kr/gt -0,18 kr/gt 4,00 4,99-0,17 kr/gt -0,17 kr/gt 5,00 5,99-0,16 kr/gt -0,16 kr/gt LNG fartyg* 7-0,05 kr/gt -0,05 kr/gt Elanslutet fartyg* 8 Scrubberavfall /fartyg Priser lämnas på begäran Särskild avfallsavgift* 9 0,52 kr/gt 0,52 kr/gt Maximum kr/anlöp kr/anlöp VARUKOD (TARIC) VARUBENÄMNING PRIS/ENHET Varuhamnavgift* 10 Grundavgift 29,57 kr/ton Spannmål 9,79 kr/ton 1703 Melass 9,79 kr/ton 2517 Sand och grus m.m. 2,61 kr/ton 2523 Cement 9,79 kr/ton Stenkol o koks m.m. 18,83 kr/ton Lättoljor (bensin m.m.) 23,29 kr/ton Mellanoljor (fotogen m.m.) 17,62 kr/ton Tungoljor 17,62 kr/ton LNG 29,57 kr/ton , 9602 Virke, pellets, olivkärnor m.m. 8,63 kr/ton Pappersmassa, pappersavfall 8,63 kr/ton Papper och papp 8,63 kr/ton 6810 Byggelement m.m. 9,79 kr/ton Rabatt LNG 50 % ISPS avgift* 11 Passageraravgift* 12 Fordonsavgift* 13 Personbil med eller utan påhängsvagn Lastfordon med eller utan påhängsvagn Buss 24,65 kr/cont 18,07 kr/pax 23,95 kr/fordon 32,58 kr/fordon 41,82 kr/fordon PRISER OCH VILLKOR

8 HANDELSSJÖFART * 1 Fartyg som inte hänförs till linjetrafik (se nedan) debiteras enligt grundtariff. Avgifter gällande internationell kryssningstrafik enligt SJÖFS 2014:8, 7 hänvisas till särskild prislista. * 2 Med linjetrafik avses regelbunden trafik, öppen för allmänheten enligt en på förhand uppgjord turlista. * 3 Fartygshamnavgift utgår varje gång ett fartyg anlöper Stockholms Hamnar. Fartyg med en bruttodräktighet under sex (6) GT är befriade från hamnavgift. Anlöper ett fartyg Stockholms Hamnar och använder därvid enbart en kaj eller brygga som inte tillhör Stockholms Hamnar, avgår en rabatt från ovan angiven hamnavgift. Rabatten gäller även för fartyg i inrikestrafik som transporterar sand eller spannmål eller fartyg som ligger vid boj utan att angöra kaj/brygga inom Stockholms allmänna hamnområde. Avgiften beräknas fr.o.m alltid på fartygets bruttoton (GT) utan hänsyn till ev. segregerade ballasttankar och eller dubbelskrov. * 4 Ankommer i trafiken insatta fartyg till Stockholms Hamnar i genomsnitt minst fyra (4) gånger per vecka under ett (1) kalenderår utgår den reducerade fartygshamnavgiften. * 5 Har behörig myndighet beviljat ett fartyg undantag från obligatorisk avlämning av allt avfall från fartyg i reguljär linjetrafik reduceras fartygshamnavgiften med detta belopp. * 6 För fartyg som genom olika åtgärder reducerat kväveoxidemissionen till mindre än 6 gram per kilowattimme (kwh) och erhållit Sjöfartsverkets kväveoxidreduktionscertifikat enligt kungörelse (SJÖFS 2014:10), medges en reduktion av fartygshamnavgiften. Kopia av certifikatet ska tillsändas Stockholms Hamnar innan fartyget anlöper. Fartyg i reguljär linjetrafik ska tillsända Stockholms Hamnar kopia av certifikat vid varje certifieringstillfälle och/eller underrätta Stockholms Hamnar om certifiering upphör. * 7 För att erhålla denna rabatt krävs att fartyget använder LNG som huvudsakligt bränsle och på begäran kan styrka detsamma. * 8 Fartyg som efter den 1 januari 2015 byggs om för att möjliggöra anslutning till elnät vid kaj där sådan finns tillgänglig, uppfyller kriterierna för linjetrafik, har en liggetid på minst två (2) timmar per anlöp och ansluter till elnätet under liggetiden vid kaj, erhåller en (1) miljon kronor, förutsatt trafikering under minst tre (3) år. Skulle fartyget upphöra att trafikera eller ej längre uppfylla ovan angivna kriterier ska återbetalning ske proportionellt för den tid som underskrider tre (3) år. * 9 I de fall Stockholms Hamnar åsamkas en merkostnad utöver vad som normalt följer av att ett fartyg avlämnar avfall utgår en tilläggsavgift enligt följande; om "Anmälan om avlämning av avfall från fartyg" inte gjorts enligt svensk lag eller enligt Sjöfartsverkets föreskrifter, om Stockholms Hamnar inte fått meddelande om innehållet av främmande substanser, lösningsmedel eller detergenter i sludge eller om fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall inte är korrekt förpackade och märkta med innehåll eller om avlämning och uppställning inte sker på anvisade platser, om avlämning inte sker på avtalad tid, om fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämningen av sludge, om pumpkapaciteten för sludge understiger 5 m³ per timme, om de av Stockholm Vatten AB uppsatta gränsvärdena för svavelvätehalt i avloppsvatten överskrids. Information om villkor för avlämning av avfall kan lämnas av Bevaknings- och trafikcentralen BTC. * 10 Varuhamnavgifter debiteras för varor som lossas eller lastas från eller till fartyg inom hamnområdet. Halv varuhamnavgift utgår för vara som lastas eller lossas utan att föras över en kaj eller brygga som tillhör Stockholms Hamnar vilket också inbegriper läktring. För virke gäller följande omräkningstal: Rundvirke 850 kg/m3, fast mått under bark Sågade trävaror import, 700 kg/m3, fast mått Sågade trävaror export, 550 kg/m3, fast mått Varuhamnavgift utgår ej för; förnödenhets- och proviantartiklar för fartygets eget behov, container, flak eller annan lastbärare av varaktig beskaffenhet avsedd som transport hjälpmedel och som inte utgör självständig handelsvara, varor som lossas eller lastas från eller till fartyg som uppfyller kraven för Tjänstefartyg, se nedan. * 11 För containers med gods som anländer sjö- eller landvägen till Containerterminalen i Frihamnen (CTF) debiteras en särskild ISPSavgift. * 12 Passageraravgift utgår med detta belopp för varje på- eller avstigande passagerare. * 13 Fordonsavgift utgår för varje fordon i trafik som medföljer ett fartyg till eller från hamnen. PRISER OCH VILLKOR

9 HANDELSSJÖFART LIGGETIDSAVGIFT Liggetidsavgift utgår om fartyget ligger vid kaj totalt mer än 48 timmar före påbörjad lossning/lastning och efter avslutad lossning/lastning. För passagerarfartyg utgår alltid liggetidsavgift 48 timmar efter det att fartyget anlöpt Stockholms Hamnar. Liggetidsavgift ska inte utgå om liggetiden orsakats av förhållanden som Stockholms Hamnar eller Sjöfartsverket kunnat råda över. LIGGETIDSAVGIFT UTGÅR PER PÅBÖRJAD TIDSPERIOD OM 48 TIMMAR MED TJUGOFEM PROCENT (25 %) AV DEN AKTUELLA FARTYGSHAMNAVGIFTEN PASSERANDE FARTYG Stockholms Hamn AB är av Sjöfartsverket (SJÖFS 1988:5) klassad som allmän hamn och enligt Lag 1981:655 om vissa avgifter i allmän hamn har Stockholms Hamnar rätten att ta ut avgifter inte enbart för fartyg som anlöper kaj, brygga eller liknande anordning inom hamnens område utan också att ta ut avgift för fartyg som passerar hamnens vattenområde utan att där ta ombord eller lämna av gods, passagerare eller avfall. PRIS PER PASSAGE 1,82 KR/GT REPARENTER Fartyg, som anlöper Stockholms Hamnar endast för reparation vid varv beläget inom Stockholms allmänna hamnområde är befriat från hamnavgift. Avgift utgår dock i det fall Stockholms Hamnar tillhörig kaj eller brygga nyttjas mer än 12 timmar före eller efter besöket vid varvet eller att kajen nyttjas för att lossa eller lasta varor från eller till fartyget. TJÄNSTEFARTYG M.M. För örlogs-, kustbevaknings-, tull-, sjöräddnings- och skolfartyg samt av Sjöfartsverket tillhörigt fartyg utgår inte fartygshamnavgift om fartyget inte används i kommersiellt syfte. Överstiger besöket i hamnen 72 timmar och/eller används fartyget inte för ett direkt tjänsteuppdrag inom hamnen utgår liggetidsavgift. PRISER OCH VILLKOR

10 HAMN- OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK HAMN- OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK inom Stockholms allmänna hamnområde HAMNAVGIFTER FÖR SKÄRGÅRDSFARTYG Rederier som bedriver skärgårdstrafik inom Stockholms allmänna hamnområde ska skriva avtal med Stockholms Hamn AB och erlägga avgifter i enlighet med nedan. Med skärgårdstrafik avses fartyg, som används för yrkesmässig befordran av passagerare inom och/eller till och från Stockholms allmänna hamnområde. Hamnavgifterna består av två delar, en rörlig passageraravgift och för de fartyg som tilldelas fast kajplats även en månatlig kajavgift. Efter utgången av varje kalenderår och senast den 15 januari ska Rederiet redovisa omfattningen av trafiken till Stockholms Hamnar. Redovisningen omfattar uppgift om det totala antal resor fartyget gjort under året samt antal passagerare. För de turer som innebär att ett fartyg lämnat Stockholms allmänna hamnområde ska totala antalet resenärer som medföljt fartyget från respektive till Stockholms Hamnar redovisas. För turer inom Stockholms allmänna hamnområde behöver endast det totala antalet påstigande resenärer redovisas. Blankett för trafikredovisning skickas ut i slutet av året, eller kan laddas hem från För skärgårdsfartyg med avtal enligt ovan tas inga avgifter ut för slussning genom Karl Johan-slussen under ordinarie öppethållandetider. PASSAGERARAVGIFT Avgift till/från hamnområdet Avgift inom hamnområdet 1,21 kr per på- eller avstigande passagerare 1,21 kr per påstigande passagerare KAJAVGIFT Avgiftens storlek bestäms dels av det geografiska kajläge samt längdklassen. Kajavgift utgår med följande belopp (kronor per månad och fartyg): LÄNGDKLASS KAJLÄGE A KAJLÄGE B KAJLÄGE C kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad Har Statens maritima museer fattat beslut avseende K-märkning (Kulturhistorisk märkning) av ett fartyg och/eller har Transportstyrelsen fattat beslut avseende T-klassning (Traditionsfartygsklassning) av ett fartyg reduceras kajavgiften enligt ovan med 60 %. Om huvudmotor är försedd med katalytisk avgasrening eller annan utrustning, som reducerar fartygets utsläpp av NOx med minst 50 procent, ges ett avdrag med 450 kr per månad. PRISER OCH VILLKOR

11 HAMN- OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK KAJLÄGEN Följande geografiska kajlägen används för att bestämma kajavgiften för fartyg. Kajläge A Kajläge B Kajläge C Strandvägen, Nybrokajen, Museikajen, Blasieholmskajen, Strömkajen, Skeppsbron, Stadsgården, Kornhamnstorg och Klara Mälarstrand Norra Hammarbyhamnen, Södra Hammarbyhamnen, Norr Mälarstrand, Söder Mälarstrand och Kungsholms Strand Övriga kajer LÄNGDKLASSER Följande längdklasser med avseende på längden (l.o.a.) i meter används för att bestämma kajavgifter för fartyg. Längdklass 1 Längdklass 2 Längdklass 3 Fartyg med en längd av upp till och med 30 meter Fartyg med en längd över 30 meter och upp till och med 40 meter Fartyg med en längd över 40 meter och upp till och med 50 meter Anm. Fartyg som är bog- eller stävförtöjda tillhör längdklass 1. TILLÄGGSAVGIFT FÖR FARTYG SOM ERHÅLLIT TILLSTÅND ATT TEMPORÄRT BEDRIVA SERVERINGSRÖRELSE VID KAJ Fartygsägare, som av Stockholms Hamnar erhållit skriftligt tillstånd att bedriva temporär serveringsrörelse ombord på ett fartyg då detta ligger förtöjt vid kaj vid kajplatsen, ska utöver i övrigt utgående avgifter, betala en tilläggsavgift för serveringsrörelsen. Avgift ska betalas för de dygn tillståndet utnyttjas. AVGIFTEN ÄR 6,28 KR PER DYGN OCH PASSAGERARE ENLIGT GÄLLANDE PASSAGERARCERTIFIKAT, DOCK MINST 210 KR PER DYGN För övriga avgifter, se avsnittet för servicetjänster. PRISER OCH VILLKOR

12 HAMN- OCH SKÄRGÅRDSTRAFIK PRISLISTA FÖR UPPLÅTELSE AV KAJPLATS TILL FRITIDSFARTYG Inom Stockholms allmänna hamnområde finns ett begränsat antal kajplatser som upplåts för privatägda fritidsfartyg. GRUNDAVGIFT Grundavgift per månad Tillägg för bojsten vid Norr Mälarstrand 100 kr per utnyttjad meter kajlängd 178 kr/månad RABATTER Rabatt för medlem i fartygsförening Rabatt för fritidsfartyg som uppnått Stockholmsklass Rabatt för fritidsfartyg som erhållit K/T klass Rabatt för dubbelliggande fritidsfartyg 10 % av grundavgiften 30 % av grundavgiften 30 % av grundavgiften 15 % på det framräknade priset Anm. Bog/stävförtöjt fritidsfartyg beräknas på 12 meter kajlängd BÅTBOENDE För de fritidsfartyg som har kajplats för båtboende vid Söder Mälarstrand tillkommer nedan obligatoriska avgifter Placering av fritidsfartyg vid stor respektive liten plats avgörs i varje enskilt fall av hamnbefäl. BOENDETILLÄGG Stor plats Liten plats VA-avgift Avfallsavgift kr/månad kr/månad 285 kr/månad 37 kr/månad PRISER OCH VILLKOR

13 ÖVRIGA FARTYG ÖVRIGA FARTYG inom Stockholms allmänna hamnområde Med övriga fartyg menas fartyg som ej kategoriseras enligt tidigare kapitel. Övriga avgifter tillkommer enligt avsnittet för serviceavgifter. KAJAVGIFT EFTER SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE Dessa priser ska tillämpas när ett fartyg tillfälligt upplåts kajplats efter skriftlig överenskommelse med en period om maximalt 6 månader. Avgifter beräknas antingen på upplåtelse med kommersiell verksamhet eller upplåtelse utan kommersiell verksamhet KORTTIDSUPPLÅTELSE MED VERKSAMHET Kajavgift för fartyg som upplåts en tillfällig kajplats och under tiden bedriver kommersiell hamn- och skärgårdstrafik. När ett fartyg överstiger nästa taxa så betalar fartyget den nya taxan tills bokningen löper ut. Räknexempel --> ( 9 dagar kostar 2 * 2500, 6 dagar 6*500). Avgift per dygn 500 kr Avgift per påbörjad vecka kr Avgift per påbörjad månad kr KORTTIDSUPPLÅTELSE UTAN VERKSAMHET Kajavgift för fartyg som tillfälligt upplåts en kajplats och som inte under tiden bedriver kommersiell yrkesverksamhet ombord. Liggetidsavgift 12,00 kr/meter Minimum 735 kr KORTTIDSUPPLÅTELSE TILLFÄLLIGT STILLALIGGANDE VERKSAMHET Kajavgifter för fartyg som bedriver tillfälligt stillaliggande kommersiell verksamhet ombord, exempelvis butiksförsäljning m.m. Avgift 520 kr/dygn PRISER OCH VILLKOR

14 ÖVRIGA FARTYG PRISLISTA FÖR UTLÄGGNING AV PONTONER Tillstånd för långtidsutläggning av pontoner inom Stockholms Hamnar lämnas av Hamn- och trafikavdelningen. Den som erhållit tillstånd att lägga ut en ponton ska erlägga avgift för detta enligt denna prislista. Pontonavgift utgår dels med en grundavgift, dels med en längdavgift. Stockholms Hamnar kan i begränsad omfattning hyra ut pontoner varvid prisuppgift lämnas från fall till fall. GRUNDAVGIFT Grundavgift kr/ponton och år Anm. För ponton, som läggs ut vid privat kaj eller strand, utgår ingen grundavgift. LÄNGDAVGIFT Längdavgift utgår med följande belopp per meter av pontonens längd vid en pontonbredd av maximalt sex (6) meter. För pontoner med en bredd överstigande sex (6) meter utgår dubbel längdavgift. A 905 kr/år och meter av pontonens totala längd B 628 kr/ år och meter av pontonens totala längd C 447 kr/år per meter av pontonens totala längd Anm. För ponton, som används för förläggning av fartyg i skärgårdstrafik utgår ingen längdavgift. KAJKATEGORIINDELNING Följande geografiska kajlägen används för att bestämma längdavgiften för pontonen. Kajläge A Kajläge B Kajläge C Strandvägen, Nybrokajen, Museikajen, Blasieholmskajen, Strömkajen, Skeppsbron, Stadsgården, Kornhamnstorg, Klara Mälarstrand, Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand Norra Hammarbyhamnen, Södra Hammarbyhamnen, Bällsta, Liljeholmen, Värtan och Ropsten Övriga kajer PRISER OCH VILLKOR

15 ÖVRIGA FARTYG PRIVATA YACHTER Inom Stockholms Hamnar finns ett begränsat antal kajplatser för korttidsupplåtelse till yachter. Kajplatserna är belägna på Skeppsbrokajen, Nybrokajen, Stadsgårdskajen, Hornsbergs Strand och på Strandvägspontonerna. För upplåtelsen gäller nedan angivna priser med undantag av Strandvägspontonerna där särskilda avgifter och villkor gäller. FARTYGSLÄNGD (L.O.A) I METER 20 PRIS/ENHET kr/dygn kr/dygn kr/dygn kr/dygn kr/dygn kr/dygn kr/dygn Kostnad för mottagning av föranmäld sludge ingår i avgiften. För ISPS-avgifter och övriga avgifter se avsnittet för servicetjänster. PRISER OCH VILLKOR

16 ÖVRIGA FARTYG STRANDVÄGSPONTONERNA Bokning och direktbetalning sker på plats. Stockholms Hamnar tillämpar endast kortbetalning för alla avgifter. Endast yachter med mäklare bokas och faktureras av Stockholms Hamnar. AVGIFTER BESKRIVNING PRIS/DYGN Pontonavgift < 20 meter (l.o.a) *¹ kr meter (l.o.a) *² kr Tillfällig förtöjning *³ Maximum 3 timmar 280 kr per påbörjad timma Hyra av pontonyta för ex. event Hyra hel pontonyta med pontonplatser kr Hyra del av pontonyta utan pontonplatser kr Serviceavgifter Fartygsgenererat fast avfall (hushållssopor) Färskvatten Septiktömning Kostnad ingår i pontonavgiften. Kostnad ingår i pontonavgiften Kostnad ingår i pontonavgiften Avgifter för elanslutning 230 Volt 150 kr Amp 255 kr 63 Amp 755 kr 1* Mindre fritidsbåtar (0-12 meter (l.o.a)) får ej boka plats på pontonerna utan hänvisas till andra gästhamnar i Stockholm. 2* Maximala förtöjningslängden är 36 meter och djupgående 3,5 meter. Större segelfartyg får ej ligga på pontonerna på grund av dess vindomfång utan hänvisas till andra bokningsbara yachtkajer. 3* Tillfällig förtöjning av pontonplats får endast ske med en tid om maximalt 3 timmar. För sådan bokning betalas en fast avgift oavsett fartygets längd. 4* Elavgiften förutsätter att elektriker inte behöver tillkallas, utan anslutningen sker av fartygsägaren. PRISER OCH VILLKOR

17 SERVICETJÄNSTER SERVICETJÄNSTER inom Stockholms allmänna hamnområde BÅTMÄN Denna prislista gäller vid förtöjningsarbete i samband med att fartyg anlöper eller avgår från Stockholms Hamnar inom de områden som är fastställda av Sjöfartsverket (SJÖFS 1988:5). I uppdragen ingår 2-4 båtmän enligt Stockholms Hamnars säkerhetsbedömning. Båtmän utöver detta debiteras enligt avgifter för Servicegruppen. TID FÖR UPPDRAGET FARTYGSLÄNGD (L.O.A.) 130 METER FARTYGSLÄNGD (L.O.A.) 130 METER Förtöjning av fartyg Vardagar kr/uppdrag kr/uppdrag Vardagar kr/uppdrag kr/uppdrag Lördagar kr/uppdrag kr/uppdrag Söndagar och helgdagar 2946 kr/uppdrag kr/uppdrag Losskastning av fartyg Vardagar kr/uppdrag kr/uppdrag Vardagar kr/uppdrag kr/uppdrag Lördagar kr/uppdrag kr/uppdrag Söndagar och helgdagar kr/uppdrag kr/uppdrag ANMÄRKNING Vid förtöjning/losskastning av fartyg vid boj utgår alltid avgift enligt förtöjning av fartyg med fartygslängd (l.o.a) 130 meter. Vid förhalning av fartyg efter samma kajsträcka erlägges betalning endast som förtöjning under förutsättning att fartyget medelst förtöjningsändar har kontakt med kajen under hela förhalningen. För väntetid utöver en halv timme erlägges 460 kr per man och påbörjad timme under ordinarie tid (vardag, måndag fredag kl ) och 800 kr per man och påbörjad timme under övrig tid. Uppdrag som utförs under påsk-, pingst-, midsommar-, jul- eller nyårsafton samt under helgdagar jämställs prismässigt med uppdrag på söndagar. PRISER OCH VILLKOR

18 SERVICETJÄNSTER SERVICEGRUPPEN Denna prislista gäller för övriga arbeten som efter överenskommelse utförs av Servicegruppen. Vardagar kr/man och påbörjad timme Vardagar kr/man och påbörjad timme Lördagar 815 kr/man och påbörjad timme Söndagar och helgdagar 865 kr/man och påbörjad timme Anm. Om arbetsbåt utnyttjas för uppdraget tillkommer 310 kr/ påbörjad timme. ISPS AVGIFT OCH VAKTHÅLLNING ISPS-certifierade yachter förlagda vid Skeppsbron, Nybrokajen eller Stadsgården ska bekosta uppförande av tillfälligt skalskydd runt fartyg. AVGIFT FÖR UPPFÖRANDE AV TILLFÄLLIGT SKALSKYDD KR/ANLÖP VAKTHÅLLNING VID BEHOV AVGIFT FÖR VAKTHÅLLNING 500 KR PER TIMME OCH VAKT (MINIMITID 3 TIMMAR) PRISER OCH VILLKOR

19 SERVICETJÄNSTER SLUSSAVGIFTER Från och med den 1 januari 2015 kommer det av säkerhetsskäl endast att vara möjligt att betala slussavgift/ slusskort med kontokort. HAMMARBYSLUSSEN Vid genomfart med fritidsfartyg mot Saltsjön utgår slussavgift med 180 kr per passage inklusive moms vilken ska erläggas i samband med slussningen. Avgift utgår ej vid uppvisande av slusskort, se nedan. För annat fartyg än fritidsfartyg utgår ej avgift vid slussning. KARL JOHANSLUSSEN Vid genomfart mot Saltsjön utgår slussavgift med 180 kr per passage inklusive moms för samtliga fartyg, vilken ska erläggas i samband med slussningen. Avgift utgår ej vid uppvisande av slusskort, se nedan. För fartyg som passerar Karl Johanslussen och har tecknat avtal med Stockholms Hamnar enligt avsnitt Hamn- och skärgårdstrafik, tas slussavgift ej ut. För kanoter och kajaker utgår ingen avgift. SLUSSKORT Slusskort (Säsongskort) kan lösas av såväl fritidsfartyg som kommersiell yrkestrafik. Kortet är bundet till det fartyg som anges i samband med beställningen och medger obegränsat antal slussningar under ordinarie öppethållandetider. Kortet måste uppvisas i samband med varje slussning. PRIS VID KÖP PÅ PLATS 850 KR (INKL. MOMS) PRIS VID KÖP VIA STOCKHOLMS HAMNARS WEBBPLATS 600 KR (INKL. MOMS) ÖVRIGA BESTÄMMELSER Vid slussning som äger rum på annan tid än ordinarie öppethållandetid lämnas prisuppgift från fall till fall. För fritidsfartyg som bogseras utgår avgift som för frigående fartyg. Stockholms Hamnar ansvarar inte för skada som uppkommer i samband med passage av slussarna i annat fall än då Stockholms Hamnars personal är vållande genom vårdslöshet. Skadeersättningen är vid samtliga fall begränsad till direkta skador och ger därmed inte rätt till ersättning för utebliven vinst och andra indirekta skador. Slussning av kanoter och kajaker medges endast då det bedöms som säkert med hänsyn till övrig trafik. PRISER OCH VILLKOR

20 SERVICETJÄNSTER LEVERANS AV FÄRSKVATTEN TILL FARTYG OCH PONTONER Nedanstående priser gäller fartyg som ej tecknat särskilt avtal inom Stockholms allmänna hamnområde. Leverans av färskvatten till fartyg sker enligt två olika principer. Vid kajplatser där vatten levereras via brandpost och vattenmätare, faktureras mottagaren av vatten efter levererad volym (m³). Vid kajplats där mätning av förbrukningen inte är möjlig faktureras en fast anslutningsavgift månatligen. LEVERANS MED MÄTNING FRÅN BRANDPOST PRIS/ENHET Grundavgift 12,51 kr/ m³ Minimum Övertidstillägg (vardagar 16:00-07:00, lördag, söndag, helgdagsaftnar och helgdagar) kr 430 kr per påbörjad timme För förbrukare, som efter särskild prövning, beviljas vattenleverans utan medverkan av Stockholms Hamnars personal, reduceras priset för färskvatten till 11,50 kr per m³. Stockholms Hamnar tillhandahåller inte slangar till dessa förbrukare. Förbrukare med permanent vattenmätare skall för varje utlämnad mätare betala en avgift motsvarande Stockholms Hamnars självkostnad. LEVERANS UTAN MÄTNING AV FÖRBRUKNINGEN Grundavgift Ponton med verksamhet. med avlopp Ponton med verksamhet. utan avlopp PRIS/ENHET 315 kr/månad kr 430 kr Anm. För förbrukare med verksamhet, som innebär stort uttag av vatten, kan Stockholms Hamnar teckna särskilda avtal med andra avgifter än vad som anges ovan. LEVERANSVILLKOR Beställaren ska följa de anvisningar, som lämnas av Stockholms Hamnars personal, avseende vattenleveranser samt lämna erforderlig hjälp vid ombord- och ilandtagning av materiel. Beställaren ska förvissa sig om att fartygets vattentankar har tillräcklig avluftningskapacitet i förhållande till leveranskapaciteten och att tankarna och anslutande rör i övrigt är i sådant skick att vattenleveransen inte förorsakar skada på utrustningen. Beställaren ska i förekommande fall lämna uppgifter om förbrukningens storlek enligt Stockholms Hamnars anvisningar. Stockholms Hamnar ansvarar inte för skada som åsamkas beställaren i samband med leverans av färskvatten i annat fall än då Stockholms Hamnars personal varit vållande genom vårdslöshet. Skadeersättningen är vid samtliga fall begränsad till direkta skador och ger därmed inte rätt till ersättning för utebliven vinst och andra indirekta skador. PRISER OCH VILLKOR

Priser och villkor 2015

Priser och villkor 2015 Priser och villkor 2015 Stockholms Hamnar Version 201501 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 ALLMÄNNA VILLKOR 5 KONTAKT 5 ALLMÄNNA VILLKOR 5 FAKTURERINGSPRINCIPER 6 KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE

Läs mer

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Göteborgs Hamn Hamntaxa för Gäller från 1 januari 2015 tills vidare VERSION 1, 2015 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare

Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 5 6 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt

Läs mer

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt skrov 3 Nedsättning för fartyg med inbyggd

Läs mer

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2014 tills vidare Version 1, 2014 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 Tankfartyg

Läs mer

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Göteborgs Hamn Hamntaxa för Gäller från 1 januari 2014 tills vidare INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG 6 2.2 CONTAINERFARTYG

Läs mer

Taxa Luleå Hamn 2017

Taxa Luleå Hamn 2017 Taxa Luleå Hamn 2017 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN

HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN Gällande från och med den. A HAMNAVGIFT FÖR FARTYG 1. Allmänna bestämmelser 1.1 Fartygsavgift på i hamnarna lossat och lastads gods per ton 2,40 kr 1.2 Avgift för

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2015-07-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

PRISLISTA ÖVER HAMNTJÄNSTER. I kraft fr.o.m. 1.1.2013 -

PRISLISTA ÖVER HAMNTJÄNSTER. I kraft fr.o.m. 1.1.2013 - PRISLISTA ÖVER HAMNTJÄNSTER I kraft fr.o.m. 1.1.2013 - 2 (6) Godkänd av Lovisa stads närings- och utvecklingssektion 18.12.2012 1. Allmänna villkor för fakturering Avgifterna ska betalas senast på den

Läs mer

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00 HAMNTAXA FÖR HÄRNÖSAND Gäller från och med den 1 januari 2008. 1. FARTYG 1.1 Varje gång fartyg ankommer till eller avgår från hamnen 1.1.1 Fartyg med en längd överallt av 20 m eller däröver per brutto

Läs mer

HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB. Giltig

HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB. Giltig HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB Giltig 2016-01-01 2016-12-31 Innehåll 1. Fartygshamnavgift... 2 2. Miljörelaterade rabatter... 5 3. Avfalls- och miljöavgifter... 6 4. Pumpningsavgift... 8 5. Varuhamnavgift...

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2017 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2017 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2017 och tills vidare HAMNTAXA för Varbergs hamn Gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2016-07-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-23 154 Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS 2017-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare

Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare Innehåll 1 VILLKOR FÖR TAXAN... 3 Avgifter och fakturering... 3 Miljörabatter... 3 Sludge och fast fartygsavfall med mera... 3 Tolkningstvist...

Läs mer

VARU- OCH BETJÄNINGSAVGIFTER FÖR JAKOBSTADS HAMN 2010

VARU- OCH BETJÄNINGSAVGIFTER FÖR JAKOBSTADS HAMN 2010 VARU- OCH BETJÄNINGSAVGIFTER FÖR JAKOBSTADS HAMN 2010 VARUAVGIFTER AV ALLMÄNNA GRUNDER 2 HAMNAVGIFTER FÖR VAROR 3 FARTYGSAVGIFTER 4 AVFALLSAVGIFTER 5 FÖRTÖJNINGSAVGIFTER 6 PLANHYREAVGIFTER 6 TELEFON 6

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2017 tills vidare

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2017 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2017 tills vidare VERSION 2, 2017 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG

Läs mer

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Förslag Hamntaxa 2015 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt följande hamntaxa.

Läs mer

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun.

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (4) Hamnordning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120 Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. Härnösands kommun föreskriver följande

Läs mer

HAMNTAXA 2016. gällande Region Gotlands hamnar

HAMNTAXA 2016. gällande Region Gotlands hamnar HAMNTAXA 2016 gällande Region Gotlands hamnar Att gälla från och med 1 januari2016 tills vidare Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 14 december 2015, 310 Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com

Läs mer

Hamntaxa Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet. 3,30 kr 150 kr per anlöp 2,10 kr per ton Depl.

Hamntaxa Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet. 3,30 kr 150 kr per anlöp 2,10 kr per ton Depl. Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet 1.Hamnavgift skall, där ej Normalavgift per BRT annorlunda sägs, utgå med Lägsta avgift: följande belopp varje gång Marinens

Läs mer

VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN.

VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN. Hamntaxan fastställd av kommunfullmäktige den 14 februari 2005, 6 för VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN. Att gälla från

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2016-01-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

Hamnordning för Kalmar hamn

Hamnordning för Kalmar hamn Hamnordning för Kalmar hamn Antagen av kommunfullmäktige den 20 november1995, 153, med ändring den 29 januari 2007, 7 och den 31 oktober 2011, 207. Kalmar kommun föreskriver följande, med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Hamntaxa och villkor för Uddevalla Hamnterminal AB 2016

Hamntaxa och villkor för Uddevalla Hamnterminal AB 2016 Hamntaxa och villkor för Uddevalla Hamnterminal AB 2016 Gäller från 1 januari 2016 tillsvidare Innehållsförteckning 1. Fartygshamnavgift, avgiftsberäkning 2. Fartygshamnavgift tariff 3. Miljörabatter och

Läs mer

HAMNTAXA Simrishamns Kommun

HAMNTAXA Simrishamns Kommun HAMNTAXA Simrishamns Kommun Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 2015-11-30, 208 Taxa 2016 för hamnavgifter och bestämmelser inom Simrishamns kommun Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Sidan Del A

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

STUVERITAXA. Helsingborgs Hamn AB. Giltig 2013-01-01--2013-12-31

STUVERITAXA. Helsingborgs Hamn AB. Giltig 2013-01-01--2013-12-31 STUVERITAXA Helsingborgs Hamn AB Giltig 2013-01-01--2013-12-31 1 Innehållsförteckning 1 Enhetstrafik 2 Tunglyftstillägg/stuffing/stripping/konventionell hantering 3 Landledes 4 Timdebitering 5 Hyror 6

Läs mer

STUVERITAXA. Helsingborgs Hamn AB. Giltig 2014-01-01--2014-12-31

STUVERITAXA. Helsingborgs Hamn AB. Giltig 2014-01-01--2014-12-31 STUVERITAXA Helsingborgs Hamn AB Giltig 2014-01-01--2014-12-31 1 Innehållsförteckning 1 Enhetstrafik 2 Tunglyftstillägg/stuffing/stripping/konventionell hantering 3 Landledes 4 Timdebitering 5 Hyror 6

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift;

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; SJÖFS 2012: Utkom från trycket den december 2012 beslutade den november 2012. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen.

Läs mer

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS HAMNTAXOR 2015 gäller fr o m 2015-01-01 om inget annat anges under taxepunkten

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS HAMNTAXOR 2015 gäller fr o m 2015-01-01 om inget annat anges under taxepunkten 1 DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS HAMNTAXOR 2015 gäller fr o m 2015-01-01 om inget annat anges under taxepunkten Innehållsförteckning sida Hamntaxor 1 Fartygsavgifter 2 2 Varuhamnsavgifter 6 3 Övriga bestämmelser

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-02-19 Datum: 2012-02-13 Dnr: Sida: 2 (5) Beslutade av kommunfullmäktige den 19 februari

Läs mer

Hamnavgiftstaxa. 3. Denna taxa hålls till påseende på Kaskö stads hamn-kontor och finns att få på samma ställe.

Hamnavgiftstaxa. 3. Denna taxa hålls till påseende på Kaskö stads hamn-kontor och finns att få på samma ställe. Hamnavgiftstaxa Allmänna bestämmelser angående hamnavgiftstaxan 1. Räkning utfärdad enligt hamnavgiftstaxan bör erläggas senast på i fakturan nämnda förfallodag. Försenings-räntan är lika stor som den

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Trollhättans Stad föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FALKENBERGS HAMN OCH GLOMMENS HAMN antagna av kommunfullmäktige 2006-09-28 116 Gäller fr. o. m. 2006-10-31 Falkenbergs kommun föreskriver följande med stöd

Läs mer

Adress Org.nr Telefon Web adress

Adress Org.nr Telefon Web adress BILAGA 216 Adress Box 716 941 28 Piteå Org.nr 556643 1911 Telefon +46-911-23 21 00 Web adress piteahamn.se Sida 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt följande hamntaxa. Innehåll

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-12, 5 Gäller från och med 2009-03-01 Oskarshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01

HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01 HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01 HAMNORDNING Gällande från 2011-01-01 1 Oxelösunds hamn (Hamnen) drivs av Oxelösunds Hamn AB (Hamnbolaget) som ägs av Oxelösunds kommun och SSAB Oxelösund

Läs mer

Prislista gällande från och med 2014-06-01

Prislista gällande från och med 2014-06-01 Ystads kommun Prislista gällande från och med 2014-06-01 Ystad Hamn Logistik AB Bornholmsgatan 6 271 39 Ystad Tele: 0411-180 80 Fax: 0411-749 50 www.port.ystad.se port@ystad.se Ändringar avseende miljörabatter

Läs mer

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme VL-Kollektivtrafikförvaltningen Org.nr 232100-0172 www.vl.se 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Ystads kommun Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Gällande från och med 2011-02-01 Ystad Hamn Logistik AB Hamntorget 2 271 39 Ystad Tel: 0411-180 80 Fax: 0411-749 50 www.port.ystad.se

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Teknisk verksamhet Vatten- och avloppstaxa Dnr 279/2015 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige1994-12-15, 95 Ändrad senast av Kommunfullmäktige 2015-10-27, 71 Uppdateras

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente och taxa 2008 nr 4 Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön Antagen av kommunfullmäktige den 6 december 2007 294 Gäller

Läs mer

ALV REK./MOMS REG./VAT REG,

ALV REK./MOMS REG./VAT REG, Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab Hamnavgiftstaxa Allmänna bestämmelser angående hamnavgiftstaxan 1. Räkning utfärdad enligt hamnavgiftstaxan bör erläggas senast på i fakturan nämnda förfallodag. Försenings-räntan

Läs mer

STUVERITAXA Helsingborgs Hamn AB

STUVERITAXA Helsingborgs Hamn AB STUVERITAXA Helsingborgs Hamn AB Giltig 2017-01-01 2017-12-31 Innehåll 1. Enhetstrafik... 3 2. Stuffing och stripping... 4 3. Landledes hantering... 6 4. Timdebitering... 7 5. Hyror... 9 6. Vattenleveranser...

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun 1 Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafikens bussar och betraktas som en transportfråga. Samåkning skall ske såvida inte särskilda skäl till ensamåkning

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

Taxa 2006 med bestämmelser avseende hamnavgifter inom Simrishamns

Taxa 2006 med bestämmelser avseende hamnavgifter inom Simrishamns 1 Taxa 2006 SIMRISHAMNS KOMMUN Tekniska förvaltningen Taxa 2006 med bestämmelser avseende hamnavgifter inom Simrishamns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2005, 110, gällande från och

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Sida 1 av 5 ANSLUTNINGSAVGIFTER GÄLLANDE FRÅN Telefon: Felanmälan:

Sida 1 av 5 ANSLUTNINGSAVGIFTER GÄLLANDE FRÅN Telefon: Felanmälan: Sida 1 av 5 ANSLUTNINGSAVGIFTER GÄLLANDE FRÅN 01.01.2015 Telefon: +358 18 39250 Felanmälan: +358 18 39202 Moms Anslutningsavgifterna är momsbefriade. ANSLUTNINGSAVGIFTER Sida 2 av 5 Storlek Normalavgift

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Antagna den 27 oktober 2003 och gällande från den 1 november 2003 (Reviderad 111101, 120620, 121008) Styrelsen för Gävle Hamn AB (Hamnbolaget) har med stöd av Hamnordningen

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 sida 1(15) Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 Antagen av Vetlanda kommun, kommunfullmäktige 2015-12-16 198 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 sida 2(15) Renhållningsordningen bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015

ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015 1. HAMNAVGIFT FÖR FARTYG Hamnavgifter för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borgholm Energi AB. 2. HAMNAVGIFT FÖR FISKEFARTYG (exkl. moms) För

Läs mer

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ .RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ 8WJLYHQDY6WDGVNDQVOLHWL.ULVWLDQVWDG 1U /2.$/$25'1,1*62&+6b.(5+(76)g5(6.5,)7(5)g5c+86+$01,.5,67,$167$'6.20081 )g5(6.5,)7(59,'/2661,1*2&+/$671,1*$92/-$,c+86+$01.5,67,$167$'6.20081

Läs mer

Brostugan - Kanot Cafe AB

Brostugan - Kanot Cafe AB Brostugan - Kanot Cafe AB 1 Parter Båtägare (fylls i av båtägaren) Namn:... Pers. nr:... Gatuadress:... Postnr o adress:... Telefon:... E-mail:... Nedan benämnd Båtplatsinnehavaren Finns flera ägare till

Läs mer

Beskrivning av gällande farledsavgiftssystem

Beskrivning av gällande farledsavgiftssystem 1 (8) PM Sjöfartspolitiska enheten Handläggare, direkttelefon Thomas Ljungström, +46104784896 2013-08-06 : Beskrivning av gällande farledsavgiftssystem Sjöfartsverket drivs i affärsverksform med en huvudsaklig

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES 1. BAKGRUND 1.1. Följande produktvillkor gäller för Green Cargo AB:s ( Green Cargo ) utförande av tjänsten vagnslast inrikes för kunden angiven i kundavtal ( Kunden

Läs mer

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter STRÖMSTADS KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN Hamnordning och säkerhetsföreskrifter Antaget av Kommunfullmäktige 1995-12-14. Reviderad 2002-02-14 3, 2002-12-13 22 och 2006-06-19 68 STROMSTADS KOMMUN I I I l HAMNORDNING

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

PRISER OCH AVGIFTER MALMÖ HAMN

PRISER OCH AVGIFTER MALMÖ HAMN PRISER OCH AVGIFTER gällande för verksamheten i MALMÖ HAMN Samtliga priser anges i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fartygshamnavgifter 2 2. Varuhamnavgifter 4 3. PSF

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Haninge kommun

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Haninge kommun Godkänd av SBN 2014-02-12 ( 16) Fastställd av KF 2014-05-12 ( 98) Gäller från och med 2014-06-05 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Haninge kommun Haninge kommun föreskriver följande torghandelsstadga

Läs mer

Mottagningsanordningar. fartygsgenererat avfall

Mottagningsanordningar. fartygsgenererat avfall Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester 2003:058 Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester LL (2003:58) om fartygsgenererat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifter sida 1(13) Renhållningsavgifter Sävsjö kommun Antagen av Sävsjö kommun, kommunfullmäktige 2013-11-18 KF 118 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 sida 2(13) Renhållningsordning för Sävsjö kommun bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Taxa Småbåtshamnarna 2016

Taxa Småbåtshamnarna 2016 BÅTPLATSER Alla priser inklusive moms och miljöavgift. Förtöjningsområde (Faktureringsunderlag) Längd Bredd Båtstorlek (Rekommenderad) Taxa Småbåtshamnarna 2016 Hyra utan akterförtöjning Hyra med akterförtöjning

Läs mer

Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare

Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare 1/5 Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare 1 Upplåtelse Lahälla Granit Marina (LGM) upplåter enligt nedan

Läs mer

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.3 Antagna av kommunfullmäktige 18/06 Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som på grund av någon funktionsnedsättning ej kan anlita

Läs mer