INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN"

Transkript

1 INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

2 1. SAMMANFATTNING BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER Företag som redan har incitament för effektreduktioner Företag med små eller inga prisincitament Industribuds koncept 8 4. GENOMFÖRDA FÖRETAGSKONTAKTER UPPHANDLING AV EFFEKTRESURSER ENLIGT REGERINGSBESLUT POTENTIAL FÖR EFFEKTREDUKTIONER HINDER FÖR ATT GENOMFÖRA EFFEKTREDUKTIONER STATUSRAPPORT PER JUNI Företag som nu agerar vid pristoppar Företag som allvarligt överväger effektreduktioner Företag som ännu inte tagit ställning SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE...14 BILAGA 1 - UTKAST TILL TILLÄGGSAVTAL EFFEKTREDUKTION...17 BILAGA 2 - UTKAST TILL TILLÄGGSAVTAL EFFEKTREDUKTION...21 BILAGA 3 - UTKAST TILL TILLÄGGSAVTAL EFFEKTREDUKTION...25 BILAGA 4 - TIDIGARE BERÄKNADE POTENTIALER...29 BILAGA 5 INDUSTRIBUDS KONCEPT...31 BILAGA 6 PRISTOPPAR UNDER ÅR

3 1. Sammanfattning För att få industriföretag att utföra effektanpassningar vid höga priser på spotmarknaden, och därigenom skapa större tillgång på effekt, initierades projektet Industribud av Svenska Kraftnät och Energimyndigheten i augusti år Industribudkonceptet är utvecklat för stora kunder som inte känner av spotpriserna. Det innebär att kunden säljer tillbaka kraft till det balansansvariga företaget. Kunden minskar alltså sin förbrukning tillfälligt. Genom ett tilläggsavtal ges kunden del i den vinst det balansansvariga företaget gör genom att exempelvis inte behöva tilläggsköpa kraft på spotmarknaden vid en pristopp. Kunden lämnar sitt balansvariga företag priskänsliga bud som det balansvariga företaget för vidare till en marknadsplats, t.ex. Elspot. Konceptet inriktar sig på de höga pristoppar där både balansansvarigt företag och kund har möjlighet att tjäna pengar på att kunden reducerar sitt effektuttag. Kunden förutsätts kunna erbjuda en förhållandevis stor lastreduktion. En annan förutsättning är att kundens effektreduktion kan verifieras. Projektet Industribud har bl.a. besökt ca 30 industriföretag och fem landsting. Dessutom har ytterligare 30 industriföretag kontakts där möjligheterna till effektreduktioner uppgavs vara små. Från att till en början ha koncentrerat insatserna till industriföretag i södra och mellersta delarna av landet har nu även industriföretag i Norrland börjat att bearbetats. Den totala potentialen för effektanpassningar inom industriföretagen bedöms till minst MW. Vid företagsbesöken har potentialer på ca MW kommit fram. För att uppnå hela potentialen krävs mycket höga priser (ca kr/mwh). Dessa prisnivåer är dock rimliga jämfört med att investera i ny gasturbinkapacitet med kort utnyttjningstid. Att få högsta ledningen i ett företag att prioritera produktionsneddragningar före andra projekt är givetvis ett problem. En svårighet är att förklara Industribuds koncept, som inte är helt enkelt. En annan svårighet är att det innebär en del arbete inom industriföretaget att införa konceptet. Exempelvis måste rutiner och organisation förberedas, ett tilläggsavtal måste förhandlas fram med det balansansvariga företaget och en budgivningsstrategi måste tas fram. De upphandlingar av effektresurser som Svenska Kraftnät gjort de senaste åren har medfört att pristopparna har mildrats, vilket i sig har minskat intresset för Industribud. Upphandlade resurser som bjuds in till Elspot dämpar pristopparna. Motsvarande skulle ha gällt om många industriföretag hade agerat enligt Industribuds principer, med den viktiga skillnaden att Industribud verkar på rent marknadsmässiga villkor. Effektreduktioner som bjud in till Elspot till höga priser medför dock inte så stor dämpning av pristopparna. Projektets bedömning är att utbudskurvan för effektreduktioner ökar ganska jämnt från ca 500 kr/mwh till kr/mwh. Detta ger en stor prisdämpning av pristoppar i de lägre intervallen och en större prisstabilitet i de högre. Industribuds koncept med stora intäkter vid effekttoppar utan några fasta ersättningar medför stora osäkerheter beträffande industriföretagens intäkter. Många industriföretag anser att både pristopparnas amplitud och frekvens är för låga i 3

4 dagsläget för att de ska vara särskilt lönsamt att utföra effektreduktioner. Ju oftare pristoppar uppkommer, och ju högre de blir, desto lättare blir det att sälja Industribuds koncept till industriföretaget. Ovanstående kan vara en förklaring till att avtal enligt Industribuds koncept ännu inte har tecknats i någon större utsträckning. I samband med Svenska kraftnäts upphandlingar av effektresurser erbjuds fasta ersättningar för effektreduktioner för åtagandet att utföra effektreduktioner på begäran från Svenska Kraftnät. Vid upphandlingen av effektresurser för januari mars 2002 tecknades avtal om effektreduktioner med tre företag om sammanlagt 130 MW. Vid pågående upphandlingar för vintern 2002/2003 har ytterligare kunder lämnat anbud om effektreduktioner på sammanlagt ca 370 MW inkommit. Intresset för effektreduktioner hos industriföretagen tycks öka betydligt då fasta ersättningar erbjuds. Återstår frågan vem, eller vilka, som skulle finansiera framtida upphandlingar av effektreduktioner. En långsiktigt stabil lösning kan vara att de balansansvariga företagen avtalar om möjligheten, att mot en fast ersättning, få utföra effektreduktioner hos t.ex. industriföretag. De balansansvarigas motiv till att göra detta kan vara att de därigenom minskar riskerna med balansansvaret. I situationer med höga priser på Elspot speciellt om de befarar att vara i underbalans kan det vara lönsamt med effektreduktioner hos industriföretagen. Detta kan vara av särskilt intresse för balansansvariga företag utan egen elproduktion. 4

5 2. Bakgrunden till Industribud Elmarknadsreformen ledde till nedläggning av sådan produktionskapacitet som inte längre var lönsam. Tillsammans med nedläggningen av Barsebäck 1 har totalt drygt MW tagits ur drift. Samtidigt har nya förbrukningsrekord noterats. Det sammantagna resultatet blev bland annat en försämrad effektbalans, vilket ledde till att oron för effektbrist började växa sig starkare. Svenska Kraftnät har gjort beräkningar över kommande vintrar som visar på en ansträngd effektbalans i Sverige under perioder med långvarig vinterkyla (tre dygn i rad). Dessa uppträder en gång vart tionde år enligt meteorologisk statistik. Om det finns tillräckliga importmöjligheter från grannländerna och att de svenska kärnkraftverken är i drift klaras effektbalansen. I bild 1 framgår att effektprognosen för 10-årsvinter ligger högre än prognosen för normal vinter. Bild 1. Den aktuella effektbalansen i Sverige. Inför vintern 2000/2001 bedömde Svenska Kraftnät att det under de närmaste åren kunde uppstå underskott i effektbalansen på ca 500 MW under mycket kalla vinterdagar. Effektreduktioner som ett alternativ till att åter ta i drift eller bygga kraftverk för enstaka vintertimmar hade tidigare presenterats som en intressant möjlighet. Flera utredningar hade visat på potentialen att genomföra effektanpassningar hos bl.a. elintensiv industri vid höga priser på elmarknaden (se bilaga 4). Detta kan industriföretagen göra genom att utföra effektreduktioner under enstaka timmar, eller genom att starta reservkraftverk. Svenska Kraftnät och Energimyndigheten beslöt under 2000 att gemensamt verka för att få industriföretag att utföra effektanpassningar vid höga elpriser. Med denna målsättning startade dessa myndigheter i augusti år 2000 projektet Industribud. Svenskt Näringsliv har sedan starten stött projektet och även deltagit i projektets styrgrupp. I denna styrgrupp ingår numera även Svensk Energi. Vid projektets start sattes det som mål att 500 MW effektanpassningar skulle finnas som bud på i första hand Elspot före den 1 januari Det var trögt att nå 5

6 resultat och under hösten stod det klart att målet inte skulle kunna nås. Svenska Kraftnät gjorde då en överenskommelse med Svensk Energi om att upphandla en effektreserv om MW som en tillfällig lösning. Endast kraftverk som var tagna ur drift fick lämna bud. Upphandlingen innebar att effektsituationen lättade, men medförde också ett minskat intresse för Industribud eftersom effektreserven medförde dämpade pristoppar. Vid nästa upphandling vintern 2001, valdes en lösning där även effektreduktioner kunde upphandlas. Nu erbjöds företagen en fast ersättning, vilket gjorde att intresset ökade bland industriföretagen. Anbudstiden var dock knapp. Trots detta tecknade tre företag avtal med Svenska Kraftnät om effektreduktioner. Projektet inriktar sig i första hand på industriföretag, men har efter hand också gått in på de potentialer som reservkraftverk inom t ex sjukhus och kommunikationsföretag erbjuder. I fortsättningen görs följande förenklingar i texten: Sjukhus, kommunikationsföretag och andra som äger reservkraftverk ingår i begreppet industriföretag. Elproduktion från reservkraftverk ägda av industriföretag, landsting och kommunikationsföretag ingår i begreppet effektreduktion. Industribuds syfte är att få till stånd effektreduktioner inom industriföretag på marknadsmässiga villkor. Grundtanken är att det kan vara lönsamt att göra effektreduktioner om priserna på elmarknaden är tillräckligt höga. Projektet ser helst att verksamheten bedrivs via bud från industriföretag till balansansvarigt företag för att effektreduktionen ska påverka prisbildningen på elmarknaden. Industribud ger inga finansiella bidrag till företag för effektreduktioner. Istället arbetar projektet som katalysator och konsult. Tre varianter av tilläggsavtal har tagits fram mellan industriföretag och balansansvarigt företag. Tilläggsavtal behövs för att industriföretaget ska kunna ge bud på effektreduktioner till vid höga priser på elmarknaden. De tre varianterna är inriktade mot följande kontraktstyper: För kunder med fastprisavtal (Bilaga 1). För kunder som känner av spotpriserna, men betalar för det balansansvariga företagets obalanser i form av ett fast påslag på marknadspriserna (Bilaga 2). För kunder som får betala sin del av det balansansvariga företagets obalanskostnader (s k syntetiskt balansansvariga kunder Bilaga 3). Arbetsmetoden är framförallt att få till stånd möten med industriföretag som bedöms kunna utföra effektreduktioner och därefter i förekommande fall med det balansansvariga företaget. Ett presentationspaket togs fram under hösten 2000, som används vid företagsbesöken. Vid mötena presenteras bl.a. Sveriges ansträngda effektbalans, hur effektreduktioner kan bli ekonomiskt lönsamma för industriföretaget och konceptet för effektreduktioner via ett tilläggsavtal mellan industriföretag och balansansvarigt företag. Även industriföretagets möjligheter och kostnader för att utföra effektreduktioner diskuteras. Efter de inledande diskussionerna tar projektet fram olika typer av underlag; lönsamhetskalkyler i effektreduktioner utifrån prisstatistik, möjliga budgivningsstrategier etc. Företagsbesöken och efterföljande arbete utförs utan att industriföretagen behöver stå för någon kostnad, annat än sin egen nedlagda tid. 6

7 Den 24 januari 2000 nådde spotpriserna i Sverige sin högsta nivå, trots att förbrukningen då endast uppgick till MW (se Stockholmspriser i bild 2). Som synes varierar de kraftigt mellan dygnets olika timmar. Vid Industribuds företagsbesök har dessa priser redovisats, och utgjort en bas för diskussionerna Systempris Oslo Tromsö Stockholm Odense DYGNSSNITT: SYS 412,32 OSLO 157,48 TROM 747,85 STHLM 1053,22 HELS 1053,22 ODENS 1049,09 9 Bild 2. Elspotpriser 24 januari 2000 i SEK/MWh. 3. Ekonomiska förutsättningar för effektreduktioner 3.1 Företag som redan har incitament för effektreduktioner Ett fåtal industriföretag är syntetiskt balansansvariga. Ett sådant företag har fullt ekonomiskt incitament att reagera på höga priser genom att reducera sitt effektuttag. Industriföretaget ansvarar varje dag för sin prognos gentemot det balansansvariga företaget. Denna prognos utgör underlag för det balansansvariga företagets inköp på spotmarknaden. Industriföretaget är ekonomiskt ansvarigt för avvikelse mellan prognos och faktiskt uttag. Ett syntetiskt balansansvarigt företag behöver bara ange en lägre prognos till det balansansvariga företaget då elpriserna är så höga att företaget finner det mer lönsamt att reducera sitt effektuttag. Därmed kommer effektreduktionen att påverka prisbildningen på elmarknaden. Om industriföretaget inte genomför utlovad effektreduktion får det ersätta det balansansvariga företaget för dennes kostnader för balanskraft. I bilaga 3 visas ett utkast till tilläggsavtal för denna kategori. Detta avtal, som är mycket enkelt, beskriver informationsgivning från balansansvarigt företag till kund om aktuell effektsituation samt info om nästa dygns priser på Elspot. Allt fler industriföretag känner av spotpriserna vid sina elinköp, utan att vara syntetiskt balansansvariga. De flesta väljer dock att prissäkra delar av sin förbrukning. På marginalen känner ett sådant industriföretag av spotpriserna fullt ut. Till skillnad från de avtal som ger industriföretaget ett syntetiskt balansansvar ansvarar i detta fall det balansansvariga företaget för de kostnader som kan uppstå vid avvikelser mellan prognos och faktiskt uttag. Många industriföretag som ännu inte utför effektreduktioner vid höga spotpriser har således redan idag ekonomiska incitament till att göra. Det räcker troligen inte med korrekta incitament, utan företagen behöver ofta en katalysator för att 7

8 förverkliga sina möjligheter. Dessutom måste en rad andra faktorer stämma, t ex att företaget har resurser att bereda frågorna på ett tillräckligt grundligt och tillförlitligt sätt. Detta inbegriper ofta ett beslut av VD, eller annan hög befattningshavare eftersom det ofta rör sig om t ex produktionsneddragningar i industriföretag. Normalt har industriföretag med denna typ av avtal rätt att variera sitt effektuttag inom ett vitt, eller obegränsat, intervall. Dessa industriföretag kan därför reagera på spotpriserna utan att rapportera detta till det balansansvariga företaget. Sådana effektreduktioner sänker visserligen effektuttaget i landet, men kommer inte in i prisbildningen på elmarknaden. Det balansansvariga företaget exponeras i detta fall för dubbla risker. För det första måste det planera sig i balans. Om förbrukningsprognosen pekar på att förbrukningen kommer att bli högre än normalt och företaget inte har egna produktionsresurser, måste ytterligare kraft köpas in på Elspot. I en situation med höga spotpriser kan detta bli dyrbart. Om ett industriföretag i denna situation ser att det kan spara pengar genom att dra ner sitt effektuttag utan att meddela sin balansansvariga, uppstår en onödig skillnad mellan prognostiserad och verklig förbrukning. Alltför stora inköp till höga priser på spotmarknaden måste säljas till nedregleringspriser på balansmarknaden, vilka kan bli betydligt lägre än priset på spotmarknaden. Det finns således redan idag en betydande potential inom denna kategori, som ibland utnyttjas men på många företag inte utnyttjas. Det är emellertid angeläget att de företag som har möjlighet att göra större effektreduktioner också tecknar avtal om att informera sitt balansansvariga företag. Eftersom ett sådant avtal minskar det balansansvariga företagets risker, borde det på sikt kunna leda till lägre prispåslag. Bilaga 2 visar ett förslag till ett tilläggsavtal för denna kategori. 3.2 Företag med små eller inga prisincitament En tredje kategori industriföretag har elavtal till fasta priser. Ett sådant företag har inga incitament att reducera sitt effektuttag vid höga spotpriser eftersom dessa är det balansansvariga företagets problem. Till denna kategori bör även infogas sådana industriföretag som prissäkrar procentuella andelar av sin totala elförbrukning och som bara delvis känner av rådande spotpriser. Många sådana portföljkunder väljer att till slut prissäkra hela förbrukningen, varvid det blir på samma sätt som fastprisavtal. Bilaga 1 visar ett förslag till ett tilläggsavtal för denna kategori. 3.3 Industribuds koncept Tilläggsavtalen för industriföretag med spotprisavtal eller fastprisavtal gör att dessa industriföretag i princip kan agera som syntetiskt balansansvariga på följande sätt: Senast under förmiddagen dagen innan anmäler industriföretaget villkoren (priser, volymer timmar) till det balansansvariga företaget för att utföra effektreduktion. Det balansansvariga företaget tar hänsyn till detta vid sin budgivning på spotmarknaden. Tilläggsavtalet reglerar hur vinsten ska fördelas mellan parterna. Intäkten är att det balansansvariga företaget slipper betala dyr el på spotmarknaden. Kostnaden är att industriföretaget inte kan producera fullt ut under dessa timmar eller att ett reservkraftverk måste startas. En klausul reglerar vad som händer om industriföretaget inte genomför utlovad effektreduktion. 8

9 Industriföretaget kan ge bud som motsvarar den faktiska situationen, dag för dag. Under exempelvis högkonjunktur eller då tidigare produktionsproblem måste köras ikapp, kan industriföretaget bjuda höga priser alternativt lägre volymer och under exempelvis lågkonjunktur kan industriföretaget bjuda lägre priser. Buden behöver endast gälla för kommande dag. Effektreduktion sker endast om buden antas, dvs. om spotpriserna överstiger budpriserna. I bilaga 5 redovisas Industribuds koncept mer i detalj. Där redovisas även Svenska Kraftnäts varselsystem. I tilläggsavtalet kan det regleras att det balansansvariga företaget ska informera industriföretaget när Svenska Kraftnät varslar gul eller röd färg. Vissa industriföretag kan välja att endast lägga bud under sådana dagar. Genom att få information flera dagar i förväg kan industriföretaget förbereda sig, t ex genom att förskjuta planerade underhåll någon eller några dagar i tiden. Även industriföretag som redan har incitament till effektanpassningar behöver ofta en katalysator för att verkligen genomföra möjliga åtgärder. Det finns många sådana företag, som har reduktionspotentialer, men som ändå inte vidtar några åtgärder vid pristoppar. 4. Genomförda företagskontakter Industribud har sedan starten hösten 2000 besökt ca 30 industriföretag. Projektet har dessutom besökt sju balansansvariga företag, varav tre med stor egen produktion, samt ett värmeföretag och fem landsting. Landstingen kan bl.a. starta reservkraftverk vid sjukhus. Besöken har hittills koncentrerats till industriföretag belägna i de södra och mellersta delarna av landet. Orsaken till detta är att effektreduktioner i dessa delar av landet bedöms ge större samhällsekonomisk nytta än effektreduktioner i norra Sverige. Företagsekonomiskt ger dock effektreduktioner i norra Sverige samma nytta för industriföretag och balansansvariga företag. Vid besöken framkommer det ofta att industriföretaget faktiskt har både tekniska och ekonomiska möjligheter att utföra effektreduktioner under någon eller några timmar. Industribuds koncept - att industrier som lever av att producera olika produkter under en kort tid ska upphöra med denna verksamhet - är inte det enklaste att kommunicera. Konceptet är ofta helt emot den kultur som företagen försökt att arbeta upp. Trots detta brukar bemötandet vid det första mötet vara positivt. I vissa fall har de lokala nätägarna tidigare besökt industriföretagen och varslat om att de kan bli bortkopplade om manuell bortkoppling behöver tillgripas. Andra nätägare har varslat att det lokala nätet börjar nå sitt kapacitetstak. Industriföretag och nätägare har ibland kommit överens om att industriföretaget istället ska dra ned vissa delar av sitt effektuttag i utbyte mot att nätägaren inte kopplar bort industriföretaget helt och hållet. En total bortkoppling skulle bli mycket kostsam för industriföretaget. I viss kemisk industri kan det exempelvis ta veckor att starta upp vissa processer efter ett stopp. Vid besök hos sådana företag blev den spontana reaktionen: Får vi till och med betalt för att minska vår effekt?. Andra företag har sett möjligheter att tjäna pengar på effektreduktioner. Den ekonomiska besparingen blir ofta inte lika stor som med de specialtariffer som många större industriföretag hade tidigare. Dessa tariffer gav industriföretaget en lägre tariff mot utlovade effektreduktioner på order av elleverantören. De tidigare specialtarifferna innebar att industriföretaget behövde göra sitt åtagande för flera år fram- 9

10 över, vilket innebar att det kunde spänna över både låg- och högkonjunkturer. Att fatta beslut om att välja en sådan specialtariff var ett svårare val än att agera enligt Industribuds koncept där buden endast begränsas till kommande dag, utan någon skyldighet att lägga något bud överhuvudtaget. De effektreduktioner som framkommit vid företagsbesöken varierar mellan 1 MW och 400 MW. Flertalet företags möjligheter har dock legat i intervallet 5-50 MW. Resursinsatserna har under projektets gång varierat. Det kan konstateras att arbetsinsatsen ute hos industriföretagen avseende effektreduktioner minskar betydligt under perioder då Industribud gått på sparlåga. Detta visar att Industribud för närvarande behövs som pådrivare, konsult och katalysator. Noteras kan att tre företag som inte besökts av Industribud genomförde effektreduktioner under vintern Företagen fick dock information om konceptet på seminarier där Industribud presenterades. 5. Upphandling av effektresurser enligt regeringsbeslut Svenska Kraftnät fick i slutet av 2001 ett uppdrag av regeringen att upphandla ytterligare MW effektresurser t.o.m. vintern 2002/2003. I januari 2002 gjordes en upphandlingen av effektresurser för tiden fram t.o.m. mars Detta var första gången som förbrukare fick möjligheten att konkurrera med producenter om att sälja effektresurser. Den nedre gränsen för effektresurserna storlek sattes till 20 MW vid denna upphandling. Intresset för effektreduktioner hos industriföretagen ökade markant i samband med upphandlingen. Det ökade intresset berodde förmodligen på att en fast ersättning utlovades, utöver de rörliga ersättningarna som uppstår då effektresursen aktiveras. I april och juni gick Svenska Kraftnät ut med förfrågan om effektresurser för vintern 2002/2003. I den anbudsförfrågan som sändes ut i juni var den nedre gränsen sänkt till 15 MW. Anledningen till detta var att flera industriföretag hade meddelat att de kan utföra effektreduktioner strax under 20 MW. Ett motiv till att göra upphandlingen för vintern 2002/2003 i två steg var att kraftföretagen behöver tid för att få kraftstationer som lagts i malpåse driftdugliga. För industriföretag är det fördelaktigt med en upphandling nära aktuell vinter då de förhoppningsvis har en bättre vetskap om konjunkturläget och orderingången för denna tidsperiod. De behöver då inte i kalkyleringen ta höjd för en konjunktur som kanske är högre den som är aktuell för perioden. Detta bör, åtminstone på längre sikt, resultera i lägre kostnader för de upphandlade effektreduktionerna. För vintern 2002/2003 har totalt sju företag lämnat in anbud om effektreduktioner sammanlagt ca 370 MW. För att effektreduktioner ska kunna bjudas in över Elspot krävs att industriföretaget har ett tilläggsavtal med sitt balansansvariga företag. Dessa tilläggskontrakt kan t. ex. se ut som de utkast på tilläggskontrakt som Industribud tagit fram. 10

11 6. Potential för effektreduktioner Industribud har besökt ca 30 industriföretag och en grupp landsting som gör ett gemensamt elinköp. Besöken har hittills koncentrerats till industriföretag belägna i de södra och mellersta delarna av landet. Under sommaren och hösten 2002 har även industriföretag i Norrland besökts. Effektanpassningar om ca 1300 MW skulle kunna göras bland dessa företag. Detta utgör ungefär en tredjedel av dessa företags totala effektbehov. De besökta företagens totala energiförbrukning uppgår till ca 25 TWh, vilket utgör mer än en tredjedel av elförbrukningen i svensk industri. Inkluderas även kontaktade, men ej besökta, företag blir potentialerna något större. Industribud har en pågående process med de besökta företagen som ännu inte utför effektanpassningar. Tillsammans har de en potential om ca 400 MW i faktiska effektreduktioner och ca 100 MW i reservkraftverk eller kondensproduktion som hittills inte utnyttjats vid högpristidpunkter. I de södra- och mellersta delarna av landet uppskattas potentialen av kontaktade men ännu inte besökta företag uppgå till ca 100 MW i faktiska effektreduktioner och ca 100 MW i reservkraftverk. Potentialen för effektreduktioner hos ännu inte kontaktade industriföretag i norra Sverige bedöms också vara ca 100 MW. Antal TWh/år MW Uppskattad potential för effektanpassningar (MW) Besökta företag Kontaktade men ej besökta företag Totalt: ca 1600 Tabell 1. Sammanställning av industriföretagens potential för effektanpassningar. Dessa siffror ska dock ses som något av en teknisk potential. Vissa företag kommer att behöva tid innan de är mogna att genomföra effektreduktioner, andra kommer sannolikt aldrig att genomföra några. 7. Hinder för att genomföra effektreduktioner Att få högsta ledningen i ett företag att prioritera produktionsneddragningar före andra projekt är givetvis ett problem. En svårighet är att förklara Industribuds koncept, som inte är helt enkelt. Det krävs också en del arbete att införa Industribuds koncept inom ett företag. Exempelvis måste rutiner och organisation förberedas, ett tilläggsavtal måste förhandlas fram och en budgivningsstrategi måste skapas. Industribuds koncept, med möjlighet till stora intäkter vid effekttoppar utan några fasta ersättningar, medför naturligtvis en osäkerhet om intäkterna. Idag anser många industriföretag att både pristopparna och deras frekvens är för låga för att de ska kunna tjäna några större pengar på att utföra effektreduktioner. Det har visat sig att intresset för effektreduktioner ökar betydligt när fasta ersättningar erbjuds, vilket det skett vid Svenska Kraftnäts senaste upphandlingar av effektresurser. För att få till stånd större volymer av effektreduktioner hos industriföretagen fordras förmodligen att fasta ersättningar erbjuds industriföretagen. 11

12 De senast upphandlingarna av kollektivt finansierade effektresurser har sannolikt bidragit till att kapa pristopparnas amplitud, vilket gör effektreduktioner enligt Industribuds koncept mindre intressanta. Det finns dock en stor fördel med Industribuds koncept då detta medger en stor frihetsgrad för industriföretagen. Företagen kan välja att ge bud på effektreduktioner nästkommande dag vid tillfällen då sådana inte är så dyra (dålig beläggning, höga lager etc) men kan ge höga budpriser, eller inga bud alls, vid andra tillfällen (hög beläggning, tidigare produktionsproblem, låga lager etc). 8. Statusrapport per juni 2002 Kostnaderna för att genomföra effektreduktioner hos industriföretagen varierar från ca 500 kr/mwh till över kr/mwh. Ju högre elpriser, desto mer effektreduktioner erhålls. Vid ca kr/mwh bedöms effektreduktionerna bli ca 100 MW medan potentialen stiger till ca MW vid elpriser om ca kr/mwh. 8.1 Företag som nu agerar vid pristoppar Effektreduktioner enligt Industribuds koncept Ett företag som tidigare saknade incitament till effektreduktioner har med hjälp av Industribud tecknat tilläggsavtal med sitt balansansvariga företag. Industribuds tilläggsavtal utgjorde grundstommen till detta avtal. Företaget kan reducera effekten MW från ca 10 timmar upp till några dygn. I vissa anläggningar vill företaget ha en långsam effektreduktion och långsam effektökning eftersom tvära produktionskast innebär risker i processerna. Kostnaderna för att dra ned effekten bedöms ligga i storleksordningen kr/mwh. Ett annat företag kan reducera effektuttaget med ca 60 MW vid priser som överstiger ca kr/mwh. Ungefär hälften av denna effekt ligger i norra Sverige. Ett tredje företag kan göra kortvarigare effektreduktioner om priserna överstiger storleksordningen kr/mwh. Effektbehovet varierar kraftigt, men den genomsnittliga effektreduktionen ligger kring 30 MW. Efter besök från Industribud bjuder ett syntetiskt balansansvarigt företag in reduktioner om ca 10 MW under några timmar om priserna på Elspot överstiger cirka kr/mwh. Totalt kan dessa företag lägga prisberoende bud om drygt 100 MW till Elspot via sina balansansvariga företag. Dessa företag har således möjlighet att tjäna pengar vid pristoppar på elmarknaden. Företag som sedan länge anpassat sitt effektuttag Vissa energiföretag, som optimerar sin el- och fjärrvärmeproduktion med bl a värmepumpar, har sedan länge lagt in värmepumparna i denna optimering. Det kan bli frågan om neddragningar av elleveranser till värmepumpar på uppemot 150 MW vid höga kraftpriser. Vid kallare väderlek än grader Celsius kan dock vissa värmepumpar behövas eftersom alternativa värmeanläggningar då inte räcker till. Vid sådana tillfällen minskar reduktionspotentialen till MW beroende på det aktuella läget i värmesystemet. 12

13 Effektreduktioner med enbart information till balansansvarigt företag Vid effekttoppen den 5 februari 2001 drog ett företag ned sin effekt mer av samhällsskäl. Vid samma tillfälle medverkade åtminstone ett balansansvarigt företag till att dess kunder vidtog olika effektreducerande åtgärder. Totalt rörde det sig i dessa båda fall om effektreduktioner om ca 20 MW. Ett annat företag som sedan länge har känt av spotpriserna har på prov startat sina reservkraftverk på ca 10 MW, varav ca hälften är belägna i norra Sverige, i samband med pristoppar. Företaget gör detta i samverkan med sitt balansansvariga företag. Initiativet kom från företaget, men med influenser från Industribud samt Svenska Kraftnäts och Energimyndighetens tidigare utredningar i frågan. Företaget och det balansansvariga företaget arbetar nu för att reglera sitt fortsatta samarbete. Av samhällsskäl avser ett företag som känner av spotpriserna att köra igång sina reservkraftverk på tillsammans ca 50 MW. Som anledningen till detta anges att företaget vill minska risken för tvingande manuell bortkoppling av förbrukning. Detta görs i samverkan med det balansansvariga företaget. Företaget lägger inte in något prisberoende bud till det balansansvariga företaget. Resultatet blir dock att efterfrågan på Elspot minskar under de timmar de startar sina reservkraftverk, vilket medför lägre spotpriser under dessa timmar. Det finns således möjlighet att reducera förbrukningen med knappt 100 MW i företag som inte har tecknat några tilläggsavtal där de ger prisberoende bud. Dessa effektreduktioner görs dock huvudsakligen i samarbete med de balansansvariga företagen, varför de åtminstone delvis påverkar prisbildningen på Elspot. Många företag i denna grupp vidtar åtgärderna vid tillfällen då den svenska och nordiska effektbalansen är ansträngd, och gör det inte för att tjäna pengar och bestämmer sig att genomföra åtgärderna oberoende av priserna på Elspot. Effektreduktioner utan information till balansansvarigt företag Några företag med sådana elavtal att de känner av spotpriserna genomför effektreduktioner på totalt ca 200 MW. Avtalen innehåller inga bindande begränsningar om hur stor eller liten eleffekt som företagen får ta ut. De har tidigare haft en lägre tariff mot att de kan reducera sitt effektuttag när elleverantörerna varslar, och har därför redan haft en organisation för att hantera effektreduktioner. Åtminstone en de av företagen nyttjade denna organisation den 5 februari för att dra ned olika produktionsprocesser. Dessa företag anser sig inte behöva något tilläggskontrakt. De rapporterar inte sina effektreduktioner till sina balansansvariga företag, varför de inte kommer in i prisbildningen på Elspot. Sammanfattning Totalt är det således ett dussintal företag som redan har tecknat tilläggsavtal eller utfört eller är beredda att utföra effektanpassningar på totalt ca 500 MW. Då är inte företag som åtar sig att göra effektreduktioner via Svenska Kraftnäts effektupphandling inräknade. 8.2 Företag som allvarligt överväger effektreduktioner Industribud bearbetar för närvarande ca 10 företag för att få dem att utföra effektreduktioner vid höga priser på elmarknaden. Dessa företag har en möjlighet att anpassa effekten med knappt 400 MW varav vissa kan reducera effekten under mer 13

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden Slutrapport NEPP report December

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Spetsvärmelösningar för villavärmepumpar Gunnar Bröms Urban Henfridsson Per Holmberg Vattenfall Utveckling AB Elkraftteknik Sammanfattning Värmepumpar har

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2

Bilagor. Elcertifikatöversyn etapp 2 Bilagor Elcertifikatöversyn etapp 2 BILAGA 1 REGERINGSUPPDRAG (N2003/9037/ESB) - 4 - BILAGA 2 PRODUKTIONSKOSTNADER - 8 - BILAGA 3 POTENTIAL FÖR VINDKRAFT - 26 - BILAGA 4 POTENTIAL FÖR BIOBRÄNSLEBASERAD

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Att följa elpriset bättre

Att följa elpriset bättre Att följa elpriset bättre Prismodeller och styrteknik i fältförsök Elforsk rapport 09:70 Samfinansieras av Peter Fritz Juli 2009 Erika Jörgensen Stefan Lindskoug Att följa elpriset bättre Prismodeller

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer