Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr"

Transkript

1 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Ung våg! Skärgården behöver en ung våg om de levande samhällena ska fortsätta utvecklas. Det har aldrig varit lättare att bo i Värmdö skärgård än nu; vi har dagliga båtförbindelser, skolor/dagis, snart bredband och massor av projektstöd, skärgårdsutvecklare, allmänt välvilliga politiker mm. Men ändå minskar den unga delen av befolkningen- vad beror det på? Bild Kanske är det den gamla devisen mycket vill ha mer som spökar. När vi nu har bra basservice då kräver man att det ska vara likadant i skärgården som på fastlandet. Man vill ha alla idrottsaktiviteter, mängder av kompisar, båtanslutning till varje buss. Men det är väl inte en förort vi vill bo i? Det passar inte alla att bo på en ö. Det kan aldrig bli likadant som på fastlandet, men det kan bli likvärdigt. Det innebär att man på ön har andra, men lika värdefulla möjligheter till aktiviterer och service. Ingen ishall men väl is på insjön och viken, inte ridklubb men kanske en riktig bonde till granne, Nämdö Skola när det begav sig 1993 inte barnbalett men istället fest med dans i hembygdsgården för alla åldrar... Om det bara finns bostäder till rimligt pris så finns det säkert tillräckligt många unga som vill bo i skärgården så vi får en riktig ung våg! Ur innehållet: Årsmötesprotokoll s 2-4 Läget på bostadsmarknaden s 4 SIKOs årsmöte s 5 namdobf.se s 5 Stickan Öhman s 6-7 En sopgast hågkomster s 8 Nyfiken på: Stina Molander s 8 Sommargästen s 9 Inför sommaren s 9 Från och om Nämdö Skola s 10 Skärgården runt s 11 Vad gör du nu för tiden s 11 Kalendarium mm. s 12 Nästa nummer av Nämdö Nu kommer v 25, manusstopp 27/5 Nämdö Hembygdsförening Föreningen arbetar för att främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor. Vi äger och förvaltar Nämdö Hembygdsgård. Alla är välkomna som medlemmar, ej mantalsskriven i nämdöskärgården blir stödjande medlem. Ansvarig utgivare av NÄMDÖ NU Albert Mattsson, ordf, tel Postadress: Nämdö Hembygdsförening Nämdö Hemsida: Tidningsredaktör: Camilla Strandman, Redigering, layout och jox: Olle Strandman, Tidningens postadress: Box 11, Nämdö 1

2 1. Mötet öppnas av ordf. Johan Bergman 2. Dagordningen godkändes enhälligt 3. Val av ordförande för mötet: Johan Bergman 4. Val av sekreterare för mötet: Gunilla Söderqvist 5. Val av två justerare tillika rösträknare: Kristina Hannberg och Margareta Kleberg 6. Fastställande av röstlängd: Enligt upprättad närvarolista är sammanlagt 31 medlemmar närvarande. 20 st var röstberättigade och 11 st icke röstberättigade (stödjande medlemmar). 7. Fastställande av mötets behöriga utlysande: Godkändes 8. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Johan Bergman och godkändes. 9. Ekonomisk berättelse: Kassör Anders Gillinger berättar att resultatet för 2006 uppgår till kr, 60% av resultatet kommer från pubarna och Nämdödagen och han konstaterar att för att vara en så liten förening är ekonomin mycket god. 10. Revisorernas berättelse: Anne Horngren meddelar att hon och suppl. Märta Öhman har tagit del av föreningens räkenskaper och föreslår att styrelsen biviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställande av resultat- och balansräkning: Fastställdes och godkändes, av mötet, efter genomgång. 12. Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för år Beslut i anledning av vinst eller förlust Mötet beslutade att årets vinst förs i ny räkning.föreningen har premieobligationer som faller ut i oktober med kr. Mötet beslutar att hänskjuta till höstmötet 2007 om vi ska köpa nya premiobligationer eller om pengarna ska användas till annat. Vi kan ju vinna också, då blir det ännu mer pengar. 14. Fastställande av budget och verksamhetsplan: Kassör Anders Gillinger redogör för 2007 års budget. Inga pengar är avsatta till reparationsfonden då Anders anser att det redan finns så mycket pengar där. Då inget beslut om fondering av pengar till reparationsfonden togs på mötet har Anders i efterhand budgeterat kr med tanke på spisinköpet, se punkt 16, fastighetsfrågor. Mötet diskuterar om föreningen ska ändra sitt rörliga elavtal med Vattenfall till fast avtal. Mötet beslutar att ge Anders mandat att bedöma om det blir dags för en ändring av elavtalet. Johan Bergman läser upp verksamhetsplanen för år 2007 som godkändes. Victor Englund tar upp önskemålet på mejllista som diskuterades redan på höstmötet förra året. Beslutas att upprätta en sådan med omedelbar start på mötet, som sen får byggas på vartefter av Gubilla Söderqvist. 15. Val av funktionärer: Följande valdes av mötet enl. valberedningens förslag: a) Ordförande 2 år: Albert Mattsson b) Två styrelseledamöter för 2 år: Lotten Hjelm (omval), Gunilla Söderqvist c) Tre suppleanter för 1 år: Petter Öhman (omval), Johan Bergman samt Carina Öhman d) Två revisorer för 1 år: Anne Horngren och Ulf Haeggström, båda omval e) Två revisorsuppleanter för 1 år: Märta Öhman och Franz Latos, båda omval f) Valberedning, tre funktionärer för 1 år varav en sammankallande: Camilla Strandman och Robert Horngren, båda omval samt Christer Glaad. Camilla är sammankallande. g) Ombud till föreningar som hembygdsföreningen är ansluten till: Värmdö kommuns skärgårdsråd: Lotten Hjelm och Anna Horngren (omval) SIKO:s styrelse samt interkommunala skärgårdsrådet: Albert Mattsson, Gunilla Söderqvist ersättare. SIKOs årsmöte 2008: Lotten Hjelm och Christer Glaad. Som ersättare väljs Johan Bergman och Anna Horngren. Till SIKO:s festkommitté väljs Kajsa Berglind. 16. Följande rapporter lämnades: Fastighetsfrågor: Nya bryggplatserna i Sand ska tas i bruk till sommarsäsongen. Johan Bergman söker för närvarande tillstånd för hur de nya flytbryggorna får placeras. Spisen kom på tal, som aldrig har fungerat särskilt bra, och mötet beslutar att styrelsen äger rätt att besluta om inköp av en induktionsspis under år 2007, vilket också medför nyinköp av grytor och kastruller. Planering av bygget av hyreslägenheter går trögt men har inte avstannat. Familjen Sundberg har sagt upp sitt hyreskontrakt på lägenheten till den 31 januari Uppsägningstiden är på tre månader och i första hand hoppas styrelsen på en ny barnfamilj. Mötet föreslår att man annonserar. Om ingen ny hyresgäst dyker upp föreslår Anders Gillinger istället vandrarhemsverksamhet eller liknande typ av korttidsuthyrning. När de nya hyresbostäderna står klara har styrelsen som förslag att lägenheten övergår till att hyras ut som kontorsutrymmen till företagare istället. Ett annat förslag är att inreda en del av lokalen för övernattning för medlemmar som annars väljer att inte besöka pubar och liknande evenemang på grund av oväder, is och/eller mörker. Skolan: 5 barn varav tre i förskolan. En förskolelärare saknas från april men mest av allt saknas fler barn. Till höstterminen 2007 måste något hända. Lotten Hjelm och Kajsa Berglind har satt ihop början på ett utskick med syfte att locka barnfamiljer till Nämdö. Utskicket är tänkt att nå alla fastighetsägare på Nämdö och övriga större öar som Uvö, Mörtö, Ekholmen, Orrö mm. Några kanske vill prova på fastboende när man blir uppmärksam på möjligheterna härute, andra kanske kan hyra ut. Posten kunde bistå med adresser till fastighetsägarna men ville ha hiskeligt betalt för den tjänsten så istället föreslog flera mötesdeltagare att man använder adressregistren från öarnas tomtföreningar, vägföreningar, samfälligheter mm. Lotten och Kajsa tackade för tipset och jobbar vidare med utskicket. Posten: Svensk Kassaservice lägger ner sin verksamhet 2

3 år 2008 och först då blir det någon form av förändring av postverksamheten på Nämdö, som kommer att bevakas förstås. Trafiken och replipunkter: Roy Agehorn utryckte Mörtöbornas missnöje med vintertrafiken. Då isperioden på senare år varit väldigt kort borde man kunna köra den längre turen (Mörtö och Uvö) så länge inte isen ligger. Tillexempel blir helgvistelsen väldigt kort för fritidsboende medlemmar som vill ut till stugan (lördag-söndag) då fredagsturen bara går till Bunkvik. Fastboende på Nämdö och i Nämdö skärgård är å andra sidan glada att kunna åka tur och retur till fastlandet på lördagar men tycker det är tråkigt att det skett på bekostnad av eftermiddagens intur på fredagar. Stig E. Öhman berättar att Waxholmsbolaget numera saknar ett isombud. Mötet beslutar att en iskommitté i föreningens regi utses, som kan föra en dialog med bolaget om isläget, bestående av Stig E. Öhman och Petter Öhman. Jonas Nilsson redogör för planerna för Björkvik som för närvarande gått i stå. Projektet växte från att se till att lilla bryggan inte faller samman och att några fasta parkeringsplatser bereds för uthyrning samt belysning installeras vid godsbryggan som bl.a. Nämdö Hembygdsförening och enskilda näringsidgare efterlyst till ett jätteprojekt (som styrelsen starkt tar avstånd ifrån) vilket gjort att Klacknäsborna, som äger marken, satt sig på tvären. Stormötet i januari blev inställt och kommunen arbetar nu för att få ner projektet på den rimliga nivå det var tänk från början så att inblandade parter kan komma överens. Evenemang i föreningens regi: Nämdödagen kommer att köras som vanligt sista lördagen i juli. I år blir det den 28 juli och vi är på förekommen anledning mer uppmärksammade på hur ungdomarna uppför sig efter stängningen kl Önskemål framförs att ett nytt band anlitas. Årets Nämdödagsgrupp valdes av mötet och blir samma som förra året: Gunilla Söderqvist, Petter Öhman, Malin och Anne Horngren, Kajsa Berglind, Christer Glaad och Gunilla H Bering. Info: Hemsidan HYPERLINK skall uppdateras oftare!nämdö Nu: Lotten informerar att nästa nummer kommer ut i slutet av mars och att redaktionen hoppas på medlemmarnas bidrag. SIKO: Albert Mattsson, som sitter med i SIKO:s styrelse som Hembygdsföreningens representant, informerar att SIKO:s årsmöte är lördagen den 10 mars i Sandhamn. Valda medlemmar från vår föreningen som ska delta på SIKO:s årsmöte i år, förutom Albert, är: Johan Bergman och Christer Glaad. Anna Horngren och Helena Sundberg är ersättare. Albert berättar också att SIKO tillsammans med Företagarna Skärgård jobbar för ett Skärgårdsleader som sträcker sig från Arholma till Landsort. Leaderprogrammen delfinansieras av EU. Tillsammans med Interkommunala skärgårdsrådet kan man bilda en så kallad LAG-grupp som i sin tur beslutar om vilka projekt i området som ska stödjas. Ett annat projekt är SIKO:s ungdomssatsning BUS som engagerar ungdomar från Stockholms och Ålands skärgård. Kommunens skärgårdsråd: Lotten berättar att man på dessa möten träffar kommunens ansvariga tjänstemän och att bofasta i skärgården här får en unik möjlighet att ta upp alla möjliga frågor. Kustplanen: Styrelsen har lämnat in en del synpunkter i senaste remissrundan, närmast väntar en utställning. 17. Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet: Camilla Strandmans motion, inkom 6 januari 2007, föreslår i korthet att styrelseprotokollen fortsättningsvis inte ska delas ut till hushållen och motiverar bl.a. med att skriva, kopiera och skicka ut styrelseprotokollen tar mycket tid och kostar en hel del. Mötet beslutar bifalla motionen enl igt följande: Endast medlemsmötesprotokoll skickas ut till alla medlemmar (årsmöte resp. höstmöte). Senaste styrelseprotokoll anslås, enl. stadgarna, på anslagstavlan på Hembygdsgårdens veranda samt att äldre protokoll finns tillgängliga i en pärm i Hembygdsgårdens entré. Att styrelsen har en fast informationsspalt i Nämdö Nu. Bosse Holmbergs motion, daterad 24 januari 2007, innehåller sex punkter och läses upp i sin helhet. Punkterna återges något förkortat i kursiv stil och bemöts av styrelsen och mötet punkt för punkt. Styrelseprotokollen innehåller inte något konkret. Styrelsen svarar: Det är fritt för medlemmar att besöka styrelsemöten men man kan inte delta under punkter där personuppgifter, eller annat som kan vara känsligt, behandlas. Av samma anledning utrycker man sig gärna lite försiktigt då protokollen skickats till alla medlemmar. När blir Alberts filmprojekt klart och måste det vara bidragsstyrt? Albert svarar: Kulturbidraget söktes eftersom Albert var säker på att vi skulle få det. Så fort det stod klart att det inte blev något bidrag tog styrelsen ett beslut att föreningen skulle bekosta filmprojektet. Det var filmprojektet som var viktigt inte bidraget och arbeten som utförs ideellt tar lite tid. Mötet kan konstatera att utrustningen nu är på plats och fungerar. Styrelsen skall i varje protokoll ta upp vad som behöver göras i Hembygdsgården. Styrelsen svarar: Vi tar till oss kritiken men påminner också om att tanken med de aktiva grupperna, som i det här fallet husetgruppen, ansvarar och har mandat att ta egna beslut vad som behöver göras och styrelsen välkomnar en bättre dialog med husetgruppen.påtalas att herrmiddagarna under perioden betalat kr för att nyttja Hembygdsgården och även bekostat darttavlan som alla har nöje av. Styrelsen svarar: I verksamhetsberättelsen för 2006 är darttavlan omnämd i positiva ordalag och nu vet sekreteraren, som skrev verksamhetsberättelsen, vilka som bekostat den. 4 Motsätter sig styrelsebeslutet från styrelsemötet den 4 januari att det inte ska kosta pengar att slita på lokalen. Styrelsen svarar: Styrelsebeslutet att inte behöva betala 20 kr per person vid mindre sammankomster togs enhälligt i styrelsen och att de större sammankomsterna för medlemmar, som herrmiddagar och tjejträffar - när köket kommer till användning - för enkelhetens skull kostar 500kr per gång, vilket blir ca 20 kr per person. Mötet: Flera mötesdeltagare föreslår att herr och tjejmiddagar inte ska kosta något alls och ger styrelsen i uppdrag att riva upp beslutet som togs 4 januari 11. Mötet beslutar enhälligt att det fortsättningsvis inte ska kosta medlemmar något att besöka hembygdsgården vid träffar som är öppna för alla. 5 Påtalas att det år för år pågår insamling av returburkar och PET-flaskor som ombesörjs av ett antal medlemmar. Styrelsen svarar: Det kom inte med i verksamhetsberättelsen, vilket beklagas. Kassör Anders betonar att returen inte är öronmärkt så pengarna hamnar på Pub - och Nämdödagskontot eftersom panten hämtas efter Nämdödagen och inte specas av bryggerierna. Då tanken med burkinsamlingen är att returpengarna ska 3

4 gå till minigolfbanans upprustning, de trodde i alla fall närvarande deltagare som brukar lämna sina pantburkar till Hembygdsgården, föreslår mötet att Anders försöker bena ut vad som är vad eller att all retur för enkelhetens skull går till upprustning av minigolfbanan. Båda motionerna bifogas, i sin helhet, originalprotokollet. Trafiken i framtiden: Större flexibilitet önskas vad gäller vintertrafiken om inte isen ligger, liknande hösttabellen. Att till exempel Uvö och Mörtö trafikers oftare än lördagar och söndagar och att även Björkvik kan ingå i en utökad vintertrafik. Bredband till Hembygdsgården: Mötet beslutar att styrelsen ser till att Stokab drar fram fiber till Hembygdsgården via skolan. Föreningen sköter framdragning och grävning i egen regi och uppkopplingen kommer att vara fristående från skolan. Vilken hastiget (bit/sekund) vi sen väljer är en kostnadsfråga och styrelsen får mandat av mötet att bedöma detta efter behov och efterfrågan. En utskrift från HYPERLINK www. skargardsbryggan.com under nyheter 1 februari förevisas där Jonas Nillsson får sitt bredband till Mörtö. Albert kan berätta att Östanviks Gårds uppkoppling fungerar alldeles utmärkt. Aktiva grupper: Då tiden rann iväg beslutas att styrelsen ser över aktiva gruppindelningar, förutom grupperna för pubar och Nämdödagen som redan är fastställd, och redovisar sitt förslag i kommande Nämdö Nu. 18. Övriga frågor: Janne Weimers tycker att det är dags igen för helgrillat lamm någon gång i höst. Mötet håller med! Jonas Nilsson tipsar om att skogsmark mitt på Nämdö som kommunen äger och som hittills nyttjats för jakt i framtiden kan komma att styckas och säljas, för egna-hem, under förutsättning att vägen/stigen till Tjusvik samtidigt förbättras till en mer framkomlig väg. 19. Mötet avslutas kl men först tackas avgående styrelsemedlemmar av. Johan Bergman har varit ordförande i 4 år och får ett fårskinn, Christer Glaad som varit suppleant ett år får en burk honung. Därefter tog puben vid och vi kunde följa Melodifestivalens uttagning i Jönköping på storbild. Smygpremiär alltså! Hembygdsföreningen har annonserat ut lägenheten i hembygdsgården på flera ställen, bl a via internet. Ett trettiotal intresserade har hörts av och flera har varit ute och tittat. I skrivande stund verkar det som om det blir en familj med en niomånaders son som flyttar in under våren. Vi har också skrivit till församlingens kyrkoråd och föreslagit att man skulle satsa på att renovera och bygga om prästgården till två lägenheter- men kyrkorådet har ännu ej behandlat frågan. Sedan finns gamla lärarbostaden nedanför skolan, som nu står tom och är i behov av renovering. Det är komunen som äger och vi har från hembygdsföreningen föreslagit Värmdö Bostäder att man skulle kunna renovera och samtidigt bygga till huset så det blir ett parhus. Man måste också få ordningpå vatten- och avlopp till skolan och då kunde det vara lämpligt att ta upp en ny vattentäkt ovanför hembygdsgården samt att satsa på et minireningsverk som kunde betjäna både skola, hembygdsgård och lärarbostad. Alla dessa åtgärder kan göras utan detaljplan, och då skulle man kunna få lite högre tempo i Nämdö Skola när det begav sig 1942 byggandet vilket ter sig nödvändigt om inte allt ska somna in redan innan det börjat... Det har också tagits fram ett värvarbrev som skickats ut på olika sändlistor och satts upp på strategiska ställen. Där uppmanas intresserade att höra av sig- både sådana som vill flytta ut och sådana som kanske har fastighet här och vill hyra ut den. Just nu ser det ut som om skola och dagis kommer att läggas i malpåse till hösten då för få barn finns som vill gå där. (Egentligen finns åtminstone ett drygt tiotal barn härute, men alltför många har av olika skäl valt annan skola/dagis.) Men hembygdsföreningen fortsätter jobba långsiktigt för ett stabilare underlag för olika typer av samhällsservice genom att fram för allt verka för flera bostäder. Vi menar att det måste vara möjligt att prova på skärgårdsboende till rimligt pris och även att flera nya samtidigt måste ges möjlighet att flytta ut. En unge gör ingen skola! 4

5 9-10 mars höll SIKO årsmöte i Sandhamn, under temat Skärgården behöver en ung våg. Hembygdsföreningen representerades av Albert Mattsson, Lotten Hjelm och Inga Winroth. Fredagen ägnades åt ett seminarium där man studerade den faktiska befolkningsutvecklingen och dess orsaker och vad man kan göra för att vända den negativa trenden att skärgårdsbefolkningen blir allt äldre. På lördagen hölls årsmötesförhandlingar och i stora drag omvaldes styrelse och funktionärer. Nämdö Hembygdsförenings styrelserepresntanter är Albert M och Nilla Söderqvist. Fredagsseminariet, som bevistades av ett femtiotal personerpolitiker, journalister, föreningsdelegater m fl, inleddes med en presentation av SIKO:s kartläggning över befolkningläget. Jan Olsén och Agneta Österman har tagit fram en rapport där man visar att även om befolkningen i siffror ser stabil ut så pågår en förgubbning som kan leda till förödande konsekvenser om trenden inte vänds. Det har aldrig varit så lätt att bo i skärgården som idag; allt bättre kommunikationer, bredband, skolor/ dagis, EU- projektmedel mm m. Och ändå väljer unga familjer att låta barnen gå i fastlandsskolor och i vissa fall flyttar man i land helt, detta trots att jobb ofta finns. Ett återkommande tema är ju alltid bristen på bostäder till rimligt pris, den långa tid som skapandet av hyresbostäder tar. Men lite måste också skärgårdsborna se till sig själva och den bild vi skapar av skärgården, var några kommentarer vid seminariet. Enligt Janne Olsén krävs för en ung våg bl a : Fort bostäder till rimligt pris, Fortsatt bra skolverksamhet, fortsatt arbete med kommunikationsutveckling- både båtar och bredband, fortsatt bra sjukvård (i Värmdö skärgård har vi det idag på flera sätt bättre än på fastlandet!), stöd att lätt och fort förverkliga bra idéer, och sist men inte minst: Marknadsför skärgården med en positiv bild, gnissel och klagomål ger ingen bra effekt! Sedan fick några nyutflyttade öbor berätta om sina erfarenheter, Johan och Ulrika Nilheimer från Runmarö. De förverkligade sin dröm och köpte åretrunthus+ taxibåt och flyttade ut med sina två barn. Efter ett år summerar de: Vi trivs, vi ångrar oss inte. Vi har mötts med värme och vänskap, även barnen finner sig till rätta. Verksamheten börjar gå skapligt alltefter som kontaktnätet vidgas. Och till er som undrar hur man ska få folk att ta steget och flytta ut- vänd på tanken och bjud in någon också som valde att flytta iland, där kan man nog få viktiga insikter om vad som bör göras. Vidare fick deltagarna höra om hur det är att vara ung i skärgården, Isac Andersson från Möja och Morgan Rosén från Runmarö som deltar i BUS- projektet (Barnens och Ungdomarnas Skärgård) gav sin syn. Båda tycker att det är bra och kul att växa upp på ö och kan även tänka sig att bo kvar som vuxna. De efterlyser tvärförbindelser mellan öarna som skulle underlätta kontakterna med kompisar. Från Ornö berättade Margareta Stenbock- von Rosen om arbetet med att renovera gamla torp till permanentbostäder, och även om hur man försöker att skapa jobb på ön så folk inte behöver pendla. Den privata Ornöfärjan är en viktig arbetsplats. SIKO- mötet fick en hel del mediauppmärksamhet. DN hade en stor artikel, där man dock mav outgrundliga skäl helt hade tappat bort Nämdö, vi fanns varken med på kartan eller i texten. Och detta trots att våra representanter satt bredvid journalisten hela dagen och berättade om vår situation. CS Nämdö hembygdsförenings nya hemsida återfinns på www. nämdöhbf.se, adressen funkar både med och utan prickar.en del av innehållet på hemsidan känns igen från tidigare men här finns också en del nyheter. Under pressläggningen av detta nummer av Nämdö Nu pågick fortfarande visst utvecklingsarbete. Sidan har en allmänt tillgänglig del och en del för medlemmar som kräver lösenord för att kunna öppnas. Där kommer protokoll och annan riktad medlemsinformation att finnas. Nämdöportalen finns förstås också kvar, den innehåller ju mer allmän nämdöinformation som kartor, företagsregister och liknande. Per Fjärdhäll, webmaster som knåpat ihop den nya hemsidan, hälsar att en första officiell version av hemsidan kommer finnas tillgänglig omkring den 1 april. Vargen, byggd på Rågskär 1934 av Edvin Öhman och Gustav Sandström 5

6 Gränserna mellan bofasta och deltidsboende i skärgården håller på att suddas ut sägs det. Men det är inget nytt fenomen i nämdöområdet, för här har folk sedan länge levt och verkat både på fastlandet och i övärlden i olika perioder i livet. Här kan du läsa lite om Stickan Öhman- välkänd snickare, båttaxiförare och sedan 1979 åretruntboende på norra Mörtö- ett bra exempel på ett omväxlande liv härute. En härlig fredagmorgon i slutet på mars tar jag båten ner till Lövvreten på norra Mörtö och lägger till vid bryggan där Stickan just förtöjt sin nyinköpta båt- en Coronet med extra förstärkningar och rejäla grabbräcken som visar på båtens tidigare användning som polisbåt. ( En riktig pensionärsbåt med breda skarndäck och stora räcken sa dottern Mia.) För Stickan och Märta kommer nu förhoppningsvis lite lugnare år då de som pigga pensionärer får tid med mer nöjesbåtfärder. -Och då är det bra med en båt som går att övernatta i, är Stigs egen kommentar. Väl inne i det självbyggda (såklart!) husets trivsamma kök med utsikt mot faret mellan Mörtö- Uvö- Nämdö, börjar vi från början: Stig Edvin Öhman, född 1940 på Allmänna BB i Stockholm. Pappa hette Edvin Napoleon Öhman, född på Mörtö gård 1902 och mamma var Svea Ina Charlotta född Pettersson, bördig från Norrtälje. Som bekant finns det massor av folk som heter Öhman i nämdöskärgården, och detta utan alla är släkt med varandra, åtminstone inte om beaktar de senaste 150 åren Det finns tre (minst!) Öhman- släkter; först den som Stickan hör till (och även Jojje i Solvik, Petter i Bunkvik m fl), sedan den som Gun Öhman i Solvik kommer från (hon är både född och gift Öhman), och så till sist de Öhmän som fanns på Långviksskär med Frans Öhman som ett känt namn. Stigs pappa Edvin var barn till Karl och Agda Öhman, och Agda i sin tur var född Sundberg, syster till August som hade 18 barn.( 12 och ett halvt Stig Öhman, Mörtö Stig ca 1943 dussin brukade pappan säga om sin stora barnaskara.) Och Sundbergare finns det fortfarande gott om i nämdöskärgården, så Stickan är släkt med många härute. Runt 1926 byggde Stickans farföräldrar med barn upp gården på norra Mörtö, där det redan tidigare legat ett torpställe Lövvreten. Stickan har kvar räkningar från Bergshamra Ångkvarns- Sågverks- och Snickeri Aktiebolag där man kan utläsa dåtidens materialpriser t ex 40 m ohyvlad furu 1 x 5 tum för 6 kronor. Edvin var byggnadssnickare och flyttade så småningom in till Saltsjöbaden där det fanns gott om jobb. Han hyrde rum i ett hus på Tunnelvägen, och där hyrde också Svea, de träffades på kökstrappan säger Stig, och så gifte de sig -39. Sedan kom kriget och Edvin blev inkallad men fick ändå stanna i hemtrakterna, för han blev förlagd i skärgården bl a på Långviksskär. Svea och lille Stig flyttade från Bragevägen i Saltis ut till Mörtö, för i krigstiden var det bättre med mat och annat i skärgården där man kunde fiska och även idka viss byteshandel med militärerna. När kriget tog slut flyttade familjen åter till Saltsjöbaden, men ledig tid tillbringades förstås på Mörtö där man hade en liten bod vid Lövvreten. (Stickans föräldrar levde kvar till 1967 Edvin och 1987 Svea). På Mörtö bodde under denna tid också Edvins bror Henry med sonen Hasse, jämngammal med Stickan, mer om honom längre fram. Stig gick i sin fars fotspår och blev snickare, jobbade på fastlandet men tillbringade mycket tid på Mörtö. Kusinen Hasse hade utbildat sig till styrman och startat en taxibåtslinje från Saltis till Nämdöområdet (1964), en rutt som inte Waxholmsbolaget körde vid denna tid. Redan 1965 gick trafiken så bra att även Stickan började köra, han övertog Carina från Hasse, (hon köptes senare av Stickan Söderberg för att återköpas av Stig Ö när Minerva införskaffades av Stig S). Hasse körde Bel Mar och man hyrde också in Delfinbåtar när det var mycket folk. Man var med och startade SSSAB i Stavsnäs -66, körde skolbåt till Nämdö skola tills den lades

7 ner Planer fanns också att bygga en större båt, man hade ritningar på en som senare blev Sjögull, men det stupade på finansieringen. Waxholmsbolaget startade sin Saltislinje 1970 och då lades taxibåtlinjen ner. Stickan gifte sig -65 med Ansa och de bodde i Saltis, men var som tidigare mycket ute på Mörtö. Carina (som man numera träffar på Nämdöposten) föddes -66 och Christer kom -68. Stickan snickrade på och startade egen firma Genom kontakterna med Hasse Ö (numera på Ladholmen) och Stickan Söderberg på Jungfruskär vid denna tid, visste Stig att det fanns bra med snickarjobb härute, och tanken att kunna bo på heltid på ön växte. Hur kom Märta ( född -44) in i bilden då? Jo hon och Stickan hade faktiskt träffats redan i början på talet då Märta under några sommarveckor bodde på Mörtö hos Stigs morbror och moster, vilka i sin tur var grannar med Märtas familj i Solsidan. (Märta flikar in en berättelse om sin vistelse på den hemska ön där hon bl a blev instängd en hel kväll på ett dass som vaktades av Stickans farmors tokiga ko!) Men hur det nu var så slumpade det sig så att Märta och Stig blev grannar i Saltis på Igelbodaplatån och så småningom blev de ett par, flyttade ut till Mörtö 1979 med Märtas son Stefan gifte de sig i Nämdö kyrka och 1981 föddes Maria. Stickans son Christer ( Kocke ) trivdes bäst i skärgården och flyttade också ut till pappa. Carina tog steget när det blev möjligt att ta över jobbet som postföreståndare Under talet var familjen Öhmans hem nästan som en ungdomsgård där Märta hade fullt hus och brukade dimensionera dagens frukost när hon hade räknat hur många par skor som stod i hallen! Och van storhushållsmamma som hon var, blev det nästan självskrivet att hon också blev mattant när Nämdö skola återöppnades ett jobb som hon hade ända till förra året. (Det kommer en artikel om Märta och hennes väg till jobbet- gå- krypa isränna- hasa- gå 1,5 tim enkel väg- 4 km- i senare nummer.) Stig Öhman har under den långa tiden som snickare härute varit samordnare och även arbetsgivare för flera personer. Han står bakom en mängd både större och mindre byggen, nästan som en vår tids August Bengtsson, fast Stig är inte specialist på missionshus Nu efter formellt uppnådd pensionsålder försöker Stickan lära sig att säga nej, men fördelen att vara egen företagare är ju att man inte behöver lägga av helt med en gång. Som rådgivare och kontaktförmedlare kommer han att under många år framöver spela en viktig roll i kommande byggprojekt. Sonen Christer har gått i fars fotspår och spikar vidare. Maria bor i Saltsjöbaden- cirkeln sluts-och utbildar sig till lärare. Kanske blir det hon som tar hand om nästa stora barnkull i Nämdö skola Så till slut en avrundande fråga, vad vill du säga om ditt liv och boende här på Mörtö? Det har fungerat rätt bra för oss, eller hur Märta. Det finns tillfällen när man undrar vad man håller på med, jobbigt var det när Mia flyttade in för att bo ensam och börja gymnasiet. Och det var bättre förr när isarna låg ordentligt på vintern, det här hasandet över/i rännan är slitsamt. Men man har ju valt själv, man kan inte bara sitta och kräva all standard. Så går Märta ut i skogen med sin glada hund och Stickan och jag slår följe ner till bryggan. Självklart ska han iväg och titta till ett bygge på Orrö- för snart är det påsk och då kommer de väl ut och vill att det ska vara i ordning. Camilla Strandman Stickan- taxibåtsförare 7

8 Jag har med stor behållning läst Sommargästens betraktelser i Nämdö Nu. Jag kan inte konkurrera med ett proffs, men kan väl se livet i skärgården ur en något annorlunda synvinkel. För många år sedan hade jag och hustru tillfälle att vara ute i Nämdö skärgård. Under några semesterveckor bodde vi i en gammal televerksbod. Omkring halv sex på första vardagsmorgonen ringde väckarklockan. Då var det dags. Efter lite tvätt och rakning (man kunde ju träffa någon snygging) bar det iväg ut på fjärdarna som sopgast. Vädret kan ju skifta från storm och annat sattyg till sol och lugn. Vid blött väder hade man att välja mellan att vara klädd i regnställ eller utan. Om man inte hade det på sig, blev man blöt utifrån, i annat fall blöt inifrån. Detta senare hade dock den fördelen, att när man kom hem, kunde man kasta sig i sjön och skölja av sig. Det är många minnen som rinner på. Som när vi kom in till Hallskär. Detta paradis som är i lä för alla vindar. OK - visst fanns det några som flyttade över till en annan klippa i arkipelagen. Det luktade väl inte så gott om oss. Men de flesta uppskattade nog vår insats. Och så den gången när vi närmade oss en maja som låg inne i en trång vik. Vi kom i jollen med hög svansföring, när alla, som ankrat i viken och som spänt förtöjningslinor kors och tvärs, började vifta febrilt med armarna. Men skepparn hade varit med förr. När vi var framme, vek han upp motorn, och vi gled över alla linor. På utvägen efter förrättat värv och när tamparna var borttagna, stod det varsin pilsner på en klippavsats. Det är sådant, som gör tillvaron lite lättare. Det hörde till skepparns ansvar att se till, att gasten fick mat. Nu var väl inte hygienen av normal krogstandard (eller kanske var den det). En tamp fastbunden i hålet på handtaget gjorde, att kastrullen kunde sköljas i vågsvallet vid sidan av fartyget. Som man säger efter gammalt: lite skit rensar magen, och jag lever fortfarande efter tjugo år. Så var det den gången, när vi lämnat Bodkobben vid Bullerön och stävat ut över fjärden mot Melskär. Det var en ganska kylig morgon men lugnt väder. När vi kommit in mellan de båda öarna och mötts av den solvärme som magasinerats i klipporna från dagen innan, hälsades vi välkomna av ett par seglare som övernattat där. En god hälsning som väl kompenserade de överfulla latrinkärlen. Efteråt diskuterade skepparn och jag, vad som hänt där. Hade den siste besökaren klivit upp och riktat in rumpan mot kärlet. Han kunde definitivt inte ha setat på det. Väl hemma på sena kvällskröken kunde man dock minnas det hela som en udda händelse. Vid ett tillfälle när vi var hemma i grannskapet och tömde vid Aspö, mötte vi en fritidsfiskare som fått alldeles för mycket strömming, och som frågade om vi tyckte om fisk. Det gjorde vi naturligtvis, och det blev att ta fram en sopsäck och ösa ner några kilo. Jag minns det, som om det var igår, när hustru satt på en klippavsats och rensade strömming, alltmedan Stålis, barnbarnets katt, på något avstånd följde det hela med spänt intresse. När man sedan återvände till vardagen och yrkeslivet, möttes man av frågan, hur semestern hade varit. När man då berättade om den, möttes man av alltmer förstorade ögon. Var detta en rekreation? Ja, faktiskt - det var det! F d sopgasten Namn: Född: Bakgrund: Äter: Dricker: Läser: Dold talang: Stina Elisabeth Molander Född 4 juli 1971 på allmänna bb i Stockholm och är uppvuxen i Huddinge. Flyttade ut i augusti 2005 men har varit ute hos vänner på Nämdö och på öar runtomkring under de senaste 7-8 åren. Kom hit först genom vänner sedan för att det fanns en lärartjänst ledig och nu kanjag inte tänka mig att bo någon annanstans. Det mesta, gillar inte fiskbullar och lever. allt men just nu helst påskmust (eller ramlösa) Mycket och allt från fakta till skönlitteratur, just nu Fredagsfräckisar av Gert Fylking. Vet inte, sjunga men det vet ju folk redan. Försöker lära mig väva, bra på att laga mat. 8

9 Sommargästen är i desperat behov av perspektiv och sitter på taket med sin trollerilåda och funderar över om verkligheten verkligen är verklig Ett femtontal personer bevistade biopremiären i Hembygdsgården den 27/3. Det skålades i Pommac och pocornen var dagen till är gratis! Premiärfilmen var den tecknade Disneyfilmen Vilddjuren - en läskig historia med rödögda gnuer som uppskattades av både ung och gammal i publiken. En grundpott till inköp av stolsdynor lades, själva filmvisningarna blir gratis men frivilliga bidrag mottas tacksamt. Granarna försöker skymma varandra för att få flest och störst kottar och grannarna pucklar på varandra för allt och ingenting. Och gräsrötterna trampas ner uppifrån. Det råder fullt krig i sommarparadiset på alla plan. Svanarna slåss om samma hona, den mildaste marsmånaden i mannaminne tog kål på påskblomman redan första natten. Sommargästen ligger i krig med bryggan som gjorde som trollkarlen av Kina och trollade bort sig själv. Och myrornas krig i TV har slutat i total förintelse Som vanligt är planeringen i full gång inför sommarens aktiviteter i Nämdöskärgården. Det snickras på hus som utlovats färdiga, det söks bygglov, slöjdas och odlas Hembygdsföreningen har äntligen fått tag i ett par bryggor som ska läggas ut i Sand så det blir lättare att parkera båten när man vill besöka hembygdsgården eller annat på Nämdö. Nämdödagen infaller i år lördagen den 28 juli, och som vanligt blir det marknad, underhållning och jippon på dagen kl Sedan dans och sommarpub på kvällen. Anslag om insamling till loppis och mer information kommer! Även på Rögrund försöker man få till flera bryggplatser för att kunna ta emot den anstormning av gäster som väntas. Pontoner är införskaffade men det tar tid att få muddringstillstånd och ordna bra förankring. I Gamla skolan händer det en hel del berättar Ullis Stenskog: Vi kommer att få in varmt och kallt vatten. Utställningslokalen är fullbokad hela sommaren med allt från konsthantverk till tavlor. En favorit i repris som återkommer är Ingvar Steen från Ekholmen. Vi kommer också att ha en liten dagkurs i hur Nej, sommargästen är i desperat behov av trollerilådan med nätuppkoppling och tillgång till de senaste realityspelen på nätet för att kunna fira i ännu en Saltkråkesommar med fåglar i skyn och lata dagar i hängmattan. Ojojoj Sommargästen är skakad man arrangerar blommor, troligtvis v. 26, med en florist från Saltsjöbaden. Information om detta kommer att sättas upp vid väntkuren, Sands båtbrygga. Vår utställning i år kommer att handla om Nämdö kyrka. På Östanvik öppnar gårdsbutiken vecka 25, och då är också Carina Schneider på plats i ateljén. Vi planerar en fortsättning på de uppskattade trädgårdspromenaderna, i år hoppas vi få besöka Gamla Östanvik med trädgård och talsbebyggelse. Även i år blir det visningar av Rågskär och det kulturminnesmärkta torpet; sön 22 juli kl 12-16, lör 28 kl samt sön 29 kl Samtliga dagar med egen båt. 28 o 29 juli ordnas taxibåt (Vindbådan). Ena dagen från Stavsnäs, via mellanliggande bryggor till Rågskär och andra dagen från Dalarö och mellanliggande bryggor till Rågskär. Mer info i sommarnumret. I Solvik planerar man för lanthandelns dag den 30/6 och dessutom blir det trubadur & hålligång på Nämdö Kök & Bar under några lördagskvällar. 9

10 1. Vad åt man under stenåldern? 1. hamburgare x. pasta 2. blodgröt 2. Vad heter samernas land? 1. Antarktisk x. Lappland 2. Sápmi 3. Vilken av dom här blommorna är en vårblomma? 1. midsommarblomster x. snödroppe 2. nyponros 4. Vad heter samernas sångsätt? 1. jojk x. disko 2.opera 5. Vilka två metaler blandar man för metaller ska man blanda för att få brons? 1. tenn och guld x. guld och silver 2. koppar och tenn 6. Vad såg Ronja den 23 mars borta vid prästgården? 1. en hjort x. ett vildsvin 2. en ekorre rätt svar: :1-2, 2-2, 3-x, 4-1, 5-2, 6-x Johan Bergman och Kajsa Berglind, Hemskär, gifte sig på Idöborg den 17/3. Med på den glada festen var förstås både släkt och vänner, inkl Nämdö Nu:s utsända. Vi gratulerar och kan också berätta att de inte ska heta bara Berg (det hade ju varit praktiskt ) utan Johan Bergman & Kajsa Berglind- Bergman och Ronja heter Berglind. Du vet väl att alla är välkomna till pubkvällarna i Hembygdsgården? Allsång på Möja lö 28 april! I Möja skola kl 19 med Möja- och Nämdökörerna, en massa möjabor och musikanter Följ med du också- vi ordnar taxibåt t o r. Anmäl dig till Nilla Cheerio. My name is Inga Winroth, I am Swedish.I am ten years old. I am fond of drawing and swimming. We have a TV. It is three years old. We have a radio too, but it is at least hundred years old. My teachers name is Barbro Nilsson. I have four sisters but no brother, I think that s s a pity. We are eighteen pupils in our scholl. My father have a little farm. We havethree cows, seventeen hens, one angry cock and my little horse Självklart fick Inga omdömet Bra! på sin uppsats, skriven runt (Den publiceras här i original utan de små rödpenne- rättelser som fröken Barbro gjort)

11 Agneta Österman, Möja: I Mellanskärgården pratas det just nu mycket om både bostäder och bredband. Bostadsbyggandet går mycket långsamt eller inte alls, bredbandet går desto snabbare i och med debuten av 3G-uppkopplingar via olika operatörer. Nu kan nästan alla som vill få en snabb och bra uppkoppling till rimlig kostnad i hela vårt område. Svartsö herrgårdspensionat har varit på tapeten men verksamheten fortsätter som tidigare även under säsongen Hur det går sen får vi se, alla håller tummarna för en bra lösning. Träskö Väderkvarn vid Lådna har renoverats av nya ägarna på Kvarnudden och på Möja renoveras det gamla jordgubbsåkrar och betesmarker i projekt Överallt är det full fart på aktiviteterna precis som det ska vara i skärgården så här års. Från Runmarö rapporterar Anne Forslund: Runmarö Mat som stängde i november öppnar igen till Påsk. Mariannes goda rätter i delikatessdisken kommer att fresta många till mer inköp än vad man tänkt sig. System och apoteksvaror kan åter beställas till fromma för fest och vardag. Runmarö Krog har varit öppen från och till sedan jul men stängde helt i slutet av februari. Nu pågår ombyggnad och uppfräschning av lokalerna men ännu inget besked om när den öppnar igen. Men ryktet talar om att även krogen skall öppna till Påsk och sedan blir det kanske varje fredag-lördag fram till senare i vår. Aktiviteter har inte saknats. Alla föreningarnas årsmöten har ägt rum, matlagningskurs och bio har bidragit till trevlig social samvaro för att inte tala om den Pigga upp dig dag som erbjöd hårklippning, massage och modevisning med tillfälle att inhandla senaste nytt i klädväg. Mycket populärt främst bland öns damer! Efter en tystnadens och lugnets tid startar nu den mest intensiva perioden i skärgården. Båtar skall rustas och sjösättas, servicen till fritidsboende ökar, odlingarna förberedas bland mycket annat och över alltihopa lyser moder sol, förhoppningsvis. Lever du sparsamt? Gå in på och testa din livsstil- hur stort är ditt ekologiska fotavtryck? Du slutade gymnasiet våren 2005, vad gör du nu? - Jag jobbar på autismenheten på botkyrka kommun, som arbetshandledare. Jag har tre personer som jag hjälper att få struktur på deras vardag, fast ibland får jag hoppa in och hjälpa ytterligare sju, men bara en person per dag. Jag har hört att du varit ute och rest? - Stämmer. Jag kom nyligen hem från en treveckorsresa till Australien dit jag for med tre kompisar. Vi gjorde massor, en del typiska turistsaker som fallskärmshoppning (!) ((med en medhoppare som ryggsäck )), dök på Stora Barriärrevet och besökte Melbourne, Sydney och Cairns. Till sist, vad ska du göra i sommar? - Jag har faktiskt fyra veckors semester- och då ska jag vara på Uvö/Nämdö. Fast jag ska jobba lite extra också- har ju lite svårt för att bara vara ledig. Camilla Strandman Har du några framtidsplaner på lite längre sikt? -Jag tänkte börja plugga efter nyår- till ambulanssjuksköterska- akutsjukvård. Och vad säger du om att Nämdö skola kanske slår igen till hösten? - Det är tråkigt. Kanske beror det till en del på att föräldrarna lagt sig i för mycket, inte låtit skolan sköta sig själv. Man kan ju inte anpassa en skola exakt efter vars och ens smak. 11

12 Mer om Nämdö Hembygdsförening Välkommen som medlem i Hembygdsföreningen, både du som är åretruntboende och du som är fritidsboende eller gäst! Hembygdsföreningen har ett hundratal medlemmar, de allra flesta permanentboende hushållen är med. Därigenom blir föreningen den naturliga representanten för nämdöskärgårdens åretruntboende i kontakter med olika myndigheter m fl. Vi är också medlemmar i SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) där vi har ett nära samarbete med skärgårdens andra öars intresseföreningar. Men vi tycker också att det är viktigt att företräda vårt områdes intressen även när det gäller fritidsboende och turister- allra oftast så har vi ju en gemensam syn! Som medlem blir du inbjuden till minst två möten per år, får NÄMDÖ NU och diverse andra informationsutskick. Du kan hyra Hembygdsgården förmånligt och inte minst stödjer vårt viktiga arbete för Nämdös framtid. Årsavgift 100 kr/person. Pg Kontakta gärna styrelsen Albert Mattsson Lotten Hjelm Anna Horngren Nilla Söderqvist Inga Winroth Petter Öhman Carina Öhman Johan Bergman Malin Horngren Kassör: Anders Gillinger April 12 Infomöte om kyrkans ommålning kl 16 i kyrkan Herrmiddag 14 Film i hembygdsgården kl 16 Shrek Pub kl Waxholmsbolagets vårturlista börjar 27 Film kl En obekväm sanning 28 Allsång på Möja kl 19, taxibåt ordnas Nämdö t o r. 29 Körsång Nämdö Kök & Bar Maj v18 börjar sophämtning vid fastighet igen 5 Pub kl 18-23, musikunderhållning med Duo Senso 11 Tjejmiddag 12 Vårarbetsdag för alla i och vid hembygdsgården Melodifestivalen på storbilds-tv kl 20, ev knytkalas 17 Gudstjänst kl 18, Kr Himmelfärdsdag 19 Film kl 15 Förortsungar, kl Marie Antoinette 24 Herrmiddag Juni 2 Pub kl 18-23, med jazzbandet Accordcentralen 3 Film kl 14 Spöket Laban Annonsera i sommarnumret av Nämdö Nu! Utkommer vecka 25, i brevlådan till 140 medlemshushåll, läggs ut på diversewebsidor+ säljs i gårdsbutiken på Östanvik och på posten. Når såväl bofasta som fritidshusägare och andra intresserade. Kontakta redaktionen för info& priser. Filmtajm! Nu kör vi igång med filmvisning i Hembygdsgården. Vi har digitalprojektor, storduk och bra ljudanläggning. Visningarna är gratis men vi tar tacksamt emot bidrag till dynor till våra hårda stolar. Popcorn och andra biotillbehör finns förstås att köpa. Lägg gärna lappar med filmönskemål i lådan utanför hembygdsgården! 16 Film kl 15 Kirikou I tecknad för barn, kl Casino Royale Grovsopfärjan kommer Sand kl , Bunkvik kl , Östanvik kl , Tjusvik kl Waxholmsbolagets sommartidtabell börjar OBS! Tisdagar kl gympa för alla i hembygdsgården.

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar H Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar Strandhugg: Rödlöga Kvinnliga företagare i bygden Ö-kändis: Kerstin Tuominen Höstspecial: Spöken & spänning Udrag ur deckare Häng med ut i svampskogen! Vildand

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart MEDLEMSBLADET Nr 3, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart 1 KALLELSE

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

Musikprofil med skärgården som reträttplats

Musikprofil med skärgården som reträttplats rubrik DÄR NJUTNINGEN BÖRJAR SOMMAR 09 LISA NILSSON: Musikprofil med skärgården som reträttplats LÅNGSEGLAREN LINDA LINDENAU: Att behärska sin båt ökar självkänslan Besök Värmdös vackraste hus Sommarmat

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

Reaktioner efter avslöjande om dementa VÄRMDÖ Efter NVP:s artikel i förra veckan om dementa Iréne som inte har varit ute sen 2008, har politiker

Reaktioner efter avslöjande om dementa VÄRMDÖ Efter NVP:s artikel i förra veckan om dementa Iréne som inte har varit ute sen 2008, har politiker 2 FEBRUARI 2010 ÅRG 21, NR 5 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NACKA 16 Lokalt derby i Vi i femman FAMILJE 28 Pigg 102-åring

Läs mer

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK Paddla kanot i en av bygdens många åar eller sjöar. Ta en cykeltur längs

Läs mer

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet.

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Nr 53-16 februari 2007 Foto: Bo Axhammar Byaföreningen och Ersnäsbladet 10 år Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Där kunde läsas att byn fått igång byaföreningen, protokollet fanns med och en

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer