Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr"

Transkript

1 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Ung våg! Skärgården behöver en ung våg om de levande samhällena ska fortsätta utvecklas. Det har aldrig varit lättare att bo i Värmdö skärgård än nu; vi har dagliga båtförbindelser, skolor/dagis, snart bredband och massor av projektstöd, skärgårdsutvecklare, allmänt välvilliga politiker mm. Men ändå minskar den unga delen av befolkningen- vad beror det på? Bild Kanske är det den gamla devisen mycket vill ha mer som spökar. När vi nu har bra basservice då kräver man att det ska vara likadant i skärgården som på fastlandet. Man vill ha alla idrottsaktiviteter, mängder av kompisar, båtanslutning till varje buss. Men det är väl inte en förort vi vill bo i? Det passar inte alla att bo på en ö. Det kan aldrig bli likadant som på fastlandet, men det kan bli likvärdigt. Det innebär att man på ön har andra, men lika värdefulla möjligheter till aktiviterer och service. Ingen ishall men väl is på insjön och viken, inte ridklubb men kanske en riktig bonde till granne, Nämdö Skola när det begav sig 1993 inte barnbalett men istället fest med dans i hembygdsgården för alla åldrar... Om det bara finns bostäder till rimligt pris så finns det säkert tillräckligt många unga som vill bo i skärgården så vi får en riktig ung våg! Ur innehållet: Årsmötesprotokoll s 2-4 Läget på bostadsmarknaden s 4 SIKOs årsmöte s 5 namdobf.se s 5 Stickan Öhman s 6-7 En sopgast hågkomster s 8 Nyfiken på: Stina Molander s 8 Sommargästen s 9 Inför sommaren s 9 Från och om Nämdö Skola s 10 Skärgården runt s 11 Vad gör du nu för tiden s 11 Kalendarium mm. s 12 Nästa nummer av Nämdö Nu kommer v 25, manusstopp 27/5 Nämdö Hembygdsförening Föreningen arbetar för att främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor. Vi äger och förvaltar Nämdö Hembygdsgård. Alla är välkomna som medlemmar, ej mantalsskriven i nämdöskärgården blir stödjande medlem. Ansvarig utgivare av NÄMDÖ NU Albert Mattsson, ordf, tel Postadress: Nämdö Hembygdsförening Nämdö Hemsida: Tidningsredaktör: Camilla Strandman, Redigering, layout och jox: Olle Strandman, Tidningens postadress: Box 11, Nämdö 1

2 1. Mötet öppnas av ordf. Johan Bergman 2. Dagordningen godkändes enhälligt 3. Val av ordförande för mötet: Johan Bergman 4. Val av sekreterare för mötet: Gunilla Söderqvist 5. Val av två justerare tillika rösträknare: Kristina Hannberg och Margareta Kleberg 6. Fastställande av röstlängd: Enligt upprättad närvarolista är sammanlagt 31 medlemmar närvarande. 20 st var röstberättigade och 11 st icke röstberättigade (stödjande medlemmar). 7. Fastställande av mötets behöriga utlysande: Godkändes 8. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Johan Bergman och godkändes. 9. Ekonomisk berättelse: Kassör Anders Gillinger berättar att resultatet för 2006 uppgår till kr, 60% av resultatet kommer från pubarna och Nämdödagen och han konstaterar att för att vara en så liten förening är ekonomin mycket god. 10. Revisorernas berättelse: Anne Horngren meddelar att hon och suppl. Märta Öhman har tagit del av föreningens räkenskaper och föreslår att styrelsen biviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställande av resultat- och balansräkning: Fastställdes och godkändes, av mötet, efter genomgång. 12. Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för år Beslut i anledning av vinst eller förlust Mötet beslutade att årets vinst förs i ny räkning.föreningen har premieobligationer som faller ut i oktober med kr. Mötet beslutar att hänskjuta till höstmötet 2007 om vi ska köpa nya premiobligationer eller om pengarna ska användas till annat. Vi kan ju vinna också, då blir det ännu mer pengar. 14. Fastställande av budget och verksamhetsplan: Kassör Anders Gillinger redogör för 2007 års budget. Inga pengar är avsatta till reparationsfonden då Anders anser att det redan finns så mycket pengar där. Då inget beslut om fondering av pengar till reparationsfonden togs på mötet har Anders i efterhand budgeterat kr med tanke på spisinköpet, se punkt 16, fastighetsfrågor. Mötet diskuterar om föreningen ska ändra sitt rörliga elavtal med Vattenfall till fast avtal. Mötet beslutar att ge Anders mandat att bedöma om det blir dags för en ändring av elavtalet. Johan Bergman läser upp verksamhetsplanen för år 2007 som godkändes. Victor Englund tar upp önskemålet på mejllista som diskuterades redan på höstmötet förra året. Beslutas att upprätta en sådan med omedelbar start på mötet, som sen får byggas på vartefter av Gubilla Söderqvist. 15. Val av funktionärer: Följande valdes av mötet enl. valberedningens förslag: a) Ordförande 2 år: Albert Mattsson b) Två styrelseledamöter för 2 år: Lotten Hjelm (omval), Gunilla Söderqvist c) Tre suppleanter för 1 år: Petter Öhman (omval), Johan Bergman samt Carina Öhman d) Två revisorer för 1 år: Anne Horngren och Ulf Haeggström, båda omval e) Två revisorsuppleanter för 1 år: Märta Öhman och Franz Latos, båda omval f) Valberedning, tre funktionärer för 1 år varav en sammankallande: Camilla Strandman och Robert Horngren, båda omval samt Christer Glaad. Camilla är sammankallande. g) Ombud till föreningar som hembygdsföreningen är ansluten till: Värmdö kommuns skärgårdsråd: Lotten Hjelm och Anna Horngren (omval) SIKO:s styrelse samt interkommunala skärgårdsrådet: Albert Mattsson, Gunilla Söderqvist ersättare. SIKOs årsmöte 2008: Lotten Hjelm och Christer Glaad. Som ersättare väljs Johan Bergman och Anna Horngren. Till SIKO:s festkommitté väljs Kajsa Berglind. 16. Följande rapporter lämnades: Fastighetsfrågor: Nya bryggplatserna i Sand ska tas i bruk till sommarsäsongen. Johan Bergman söker för närvarande tillstånd för hur de nya flytbryggorna får placeras. Spisen kom på tal, som aldrig har fungerat särskilt bra, och mötet beslutar att styrelsen äger rätt att besluta om inköp av en induktionsspis under år 2007, vilket också medför nyinköp av grytor och kastruller. Planering av bygget av hyreslägenheter går trögt men har inte avstannat. Familjen Sundberg har sagt upp sitt hyreskontrakt på lägenheten till den 31 januari Uppsägningstiden är på tre månader och i första hand hoppas styrelsen på en ny barnfamilj. Mötet föreslår att man annonserar. Om ingen ny hyresgäst dyker upp föreslår Anders Gillinger istället vandrarhemsverksamhet eller liknande typ av korttidsuthyrning. När de nya hyresbostäderna står klara har styrelsen som förslag att lägenheten övergår till att hyras ut som kontorsutrymmen till företagare istället. Ett annat förslag är att inreda en del av lokalen för övernattning för medlemmar som annars väljer att inte besöka pubar och liknande evenemang på grund av oväder, is och/eller mörker. Skolan: 5 barn varav tre i förskolan. En förskolelärare saknas från april men mest av allt saknas fler barn. Till höstterminen 2007 måste något hända. Lotten Hjelm och Kajsa Berglind har satt ihop början på ett utskick med syfte att locka barnfamiljer till Nämdö. Utskicket är tänkt att nå alla fastighetsägare på Nämdö och övriga större öar som Uvö, Mörtö, Ekholmen, Orrö mm. Några kanske vill prova på fastboende när man blir uppmärksam på möjligheterna härute, andra kanske kan hyra ut. Posten kunde bistå med adresser till fastighetsägarna men ville ha hiskeligt betalt för den tjänsten så istället föreslog flera mötesdeltagare att man använder adressregistren från öarnas tomtföreningar, vägföreningar, samfälligheter mm. Lotten och Kajsa tackade för tipset och jobbar vidare med utskicket. Posten: Svensk Kassaservice lägger ner sin verksamhet 2

3 år 2008 och först då blir det någon form av förändring av postverksamheten på Nämdö, som kommer att bevakas förstås. Trafiken och replipunkter: Roy Agehorn utryckte Mörtöbornas missnöje med vintertrafiken. Då isperioden på senare år varit väldigt kort borde man kunna köra den längre turen (Mörtö och Uvö) så länge inte isen ligger. Tillexempel blir helgvistelsen väldigt kort för fritidsboende medlemmar som vill ut till stugan (lördag-söndag) då fredagsturen bara går till Bunkvik. Fastboende på Nämdö och i Nämdö skärgård är å andra sidan glada att kunna åka tur och retur till fastlandet på lördagar men tycker det är tråkigt att det skett på bekostnad av eftermiddagens intur på fredagar. Stig E. Öhman berättar att Waxholmsbolaget numera saknar ett isombud. Mötet beslutar att en iskommitté i föreningens regi utses, som kan föra en dialog med bolaget om isläget, bestående av Stig E. Öhman och Petter Öhman. Jonas Nilsson redogör för planerna för Björkvik som för närvarande gått i stå. Projektet växte från att se till att lilla bryggan inte faller samman och att några fasta parkeringsplatser bereds för uthyrning samt belysning installeras vid godsbryggan som bl.a. Nämdö Hembygdsförening och enskilda näringsidgare efterlyst till ett jätteprojekt (som styrelsen starkt tar avstånd ifrån) vilket gjort att Klacknäsborna, som äger marken, satt sig på tvären. Stormötet i januari blev inställt och kommunen arbetar nu för att få ner projektet på den rimliga nivå det var tänk från början så att inblandade parter kan komma överens. Evenemang i föreningens regi: Nämdödagen kommer att köras som vanligt sista lördagen i juli. I år blir det den 28 juli och vi är på förekommen anledning mer uppmärksammade på hur ungdomarna uppför sig efter stängningen kl Önskemål framförs att ett nytt band anlitas. Årets Nämdödagsgrupp valdes av mötet och blir samma som förra året: Gunilla Söderqvist, Petter Öhman, Malin och Anne Horngren, Kajsa Berglind, Christer Glaad och Gunilla H Bering. Info: Hemsidan HYPERLINK skall uppdateras oftare!nämdö Nu: Lotten informerar att nästa nummer kommer ut i slutet av mars och att redaktionen hoppas på medlemmarnas bidrag. SIKO: Albert Mattsson, som sitter med i SIKO:s styrelse som Hembygdsföreningens representant, informerar att SIKO:s årsmöte är lördagen den 10 mars i Sandhamn. Valda medlemmar från vår föreningen som ska delta på SIKO:s årsmöte i år, förutom Albert, är: Johan Bergman och Christer Glaad. Anna Horngren och Helena Sundberg är ersättare. Albert berättar också att SIKO tillsammans med Företagarna Skärgård jobbar för ett Skärgårdsleader som sträcker sig från Arholma till Landsort. Leaderprogrammen delfinansieras av EU. Tillsammans med Interkommunala skärgårdsrådet kan man bilda en så kallad LAG-grupp som i sin tur beslutar om vilka projekt i området som ska stödjas. Ett annat projekt är SIKO:s ungdomssatsning BUS som engagerar ungdomar från Stockholms och Ålands skärgård. Kommunens skärgårdsråd: Lotten berättar att man på dessa möten träffar kommunens ansvariga tjänstemän och att bofasta i skärgården här får en unik möjlighet att ta upp alla möjliga frågor. Kustplanen: Styrelsen har lämnat in en del synpunkter i senaste remissrundan, närmast väntar en utställning. 17. Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet: Camilla Strandmans motion, inkom 6 januari 2007, föreslår i korthet att styrelseprotokollen fortsättningsvis inte ska delas ut till hushållen och motiverar bl.a. med att skriva, kopiera och skicka ut styrelseprotokollen tar mycket tid och kostar en hel del. Mötet beslutar bifalla motionen enl igt följande: Endast medlemsmötesprotokoll skickas ut till alla medlemmar (årsmöte resp. höstmöte). Senaste styrelseprotokoll anslås, enl. stadgarna, på anslagstavlan på Hembygdsgårdens veranda samt att äldre protokoll finns tillgängliga i en pärm i Hembygdsgårdens entré. Att styrelsen har en fast informationsspalt i Nämdö Nu. Bosse Holmbergs motion, daterad 24 januari 2007, innehåller sex punkter och läses upp i sin helhet. Punkterna återges något förkortat i kursiv stil och bemöts av styrelsen och mötet punkt för punkt. Styrelseprotokollen innehåller inte något konkret. Styrelsen svarar: Det är fritt för medlemmar att besöka styrelsemöten men man kan inte delta under punkter där personuppgifter, eller annat som kan vara känsligt, behandlas. Av samma anledning utrycker man sig gärna lite försiktigt då protokollen skickats till alla medlemmar. När blir Alberts filmprojekt klart och måste det vara bidragsstyrt? Albert svarar: Kulturbidraget söktes eftersom Albert var säker på att vi skulle få det. Så fort det stod klart att det inte blev något bidrag tog styrelsen ett beslut att föreningen skulle bekosta filmprojektet. Det var filmprojektet som var viktigt inte bidraget och arbeten som utförs ideellt tar lite tid. Mötet kan konstatera att utrustningen nu är på plats och fungerar. Styrelsen skall i varje protokoll ta upp vad som behöver göras i Hembygdsgården. Styrelsen svarar: Vi tar till oss kritiken men påminner också om att tanken med de aktiva grupperna, som i det här fallet husetgruppen, ansvarar och har mandat att ta egna beslut vad som behöver göras och styrelsen välkomnar en bättre dialog med husetgruppen.påtalas att herrmiddagarna under perioden betalat kr för att nyttja Hembygdsgården och även bekostat darttavlan som alla har nöje av. Styrelsen svarar: I verksamhetsberättelsen för 2006 är darttavlan omnämd i positiva ordalag och nu vet sekreteraren, som skrev verksamhetsberättelsen, vilka som bekostat den. 4 Motsätter sig styrelsebeslutet från styrelsemötet den 4 januari att det inte ska kosta pengar att slita på lokalen. Styrelsen svarar: Styrelsebeslutet att inte behöva betala 20 kr per person vid mindre sammankomster togs enhälligt i styrelsen och att de större sammankomsterna för medlemmar, som herrmiddagar och tjejträffar - när köket kommer till användning - för enkelhetens skull kostar 500kr per gång, vilket blir ca 20 kr per person. Mötet: Flera mötesdeltagare föreslår att herr och tjejmiddagar inte ska kosta något alls och ger styrelsen i uppdrag att riva upp beslutet som togs 4 januari 11. Mötet beslutar enhälligt att det fortsättningsvis inte ska kosta medlemmar något att besöka hembygdsgården vid träffar som är öppna för alla. 5 Påtalas att det år för år pågår insamling av returburkar och PET-flaskor som ombesörjs av ett antal medlemmar. Styrelsen svarar: Det kom inte med i verksamhetsberättelsen, vilket beklagas. Kassör Anders betonar att returen inte är öronmärkt så pengarna hamnar på Pub - och Nämdödagskontot eftersom panten hämtas efter Nämdödagen och inte specas av bryggerierna. Då tanken med burkinsamlingen är att returpengarna ska 3

4 gå till minigolfbanans upprustning, de trodde i alla fall närvarande deltagare som brukar lämna sina pantburkar till Hembygdsgården, föreslår mötet att Anders försöker bena ut vad som är vad eller att all retur för enkelhetens skull går till upprustning av minigolfbanan. Båda motionerna bifogas, i sin helhet, originalprotokollet. Trafiken i framtiden: Större flexibilitet önskas vad gäller vintertrafiken om inte isen ligger, liknande hösttabellen. Att till exempel Uvö och Mörtö trafikers oftare än lördagar och söndagar och att även Björkvik kan ingå i en utökad vintertrafik. Bredband till Hembygdsgården: Mötet beslutar att styrelsen ser till att Stokab drar fram fiber till Hembygdsgården via skolan. Föreningen sköter framdragning och grävning i egen regi och uppkopplingen kommer att vara fristående från skolan. Vilken hastiget (bit/sekund) vi sen väljer är en kostnadsfråga och styrelsen får mandat av mötet att bedöma detta efter behov och efterfrågan. En utskrift från HYPERLINK www. skargardsbryggan.com under nyheter 1 februari förevisas där Jonas Nillsson får sitt bredband till Mörtö. Albert kan berätta att Östanviks Gårds uppkoppling fungerar alldeles utmärkt. Aktiva grupper: Då tiden rann iväg beslutas att styrelsen ser över aktiva gruppindelningar, förutom grupperna för pubar och Nämdödagen som redan är fastställd, och redovisar sitt förslag i kommande Nämdö Nu. 18. Övriga frågor: Janne Weimers tycker att det är dags igen för helgrillat lamm någon gång i höst. Mötet håller med! Jonas Nilsson tipsar om att skogsmark mitt på Nämdö som kommunen äger och som hittills nyttjats för jakt i framtiden kan komma att styckas och säljas, för egna-hem, under förutsättning att vägen/stigen till Tjusvik samtidigt förbättras till en mer framkomlig väg. 19. Mötet avslutas kl men först tackas avgående styrelsemedlemmar av. Johan Bergman har varit ordförande i 4 år och får ett fårskinn, Christer Glaad som varit suppleant ett år får en burk honung. Därefter tog puben vid och vi kunde följa Melodifestivalens uttagning i Jönköping på storbild. Smygpremiär alltså! Hembygdsföreningen har annonserat ut lägenheten i hembygdsgården på flera ställen, bl a via internet. Ett trettiotal intresserade har hörts av och flera har varit ute och tittat. I skrivande stund verkar det som om det blir en familj med en niomånaders son som flyttar in under våren. Vi har också skrivit till församlingens kyrkoråd och föreslagit att man skulle satsa på att renovera och bygga om prästgården till två lägenheter- men kyrkorådet har ännu ej behandlat frågan. Sedan finns gamla lärarbostaden nedanför skolan, som nu står tom och är i behov av renovering. Det är komunen som äger och vi har från hembygdsföreningen föreslagit Värmdö Bostäder att man skulle kunna renovera och samtidigt bygga till huset så det blir ett parhus. Man måste också få ordningpå vatten- och avlopp till skolan och då kunde det vara lämpligt att ta upp en ny vattentäkt ovanför hembygdsgården samt att satsa på et minireningsverk som kunde betjäna både skola, hembygdsgård och lärarbostad. Alla dessa åtgärder kan göras utan detaljplan, och då skulle man kunna få lite högre tempo i Nämdö Skola när det begav sig 1942 byggandet vilket ter sig nödvändigt om inte allt ska somna in redan innan det börjat... Det har också tagits fram ett värvarbrev som skickats ut på olika sändlistor och satts upp på strategiska ställen. Där uppmanas intresserade att höra av sig- både sådana som vill flytta ut och sådana som kanske har fastighet här och vill hyra ut den. Just nu ser det ut som om skola och dagis kommer att läggas i malpåse till hösten då för få barn finns som vill gå där. (Egentligen finns åtminstone ett drygt tiotal barn härute, men alltför många har av olika skäl valt annan skola/dagis.) Men hembygdsföreningen fortsätter jobba långsiktigt för ett stabilare underlag för olika typer av samhällsservice genom att fram för allt verka för flera bostäder. Vi menar att det måste vara möjligt att prova på skärgårdsboende till rimligt pris och även att flera nya samtidigt måste ges möjlighet att flytta ut. En unge gör ingen skola! 4

5 9-10 mars höll SIKO årsmöte i Sandhamn, under temat Skärgården behöver en ung våg. Hembygdsföreningen representerades av Albert Mattsson, Lotten Hjelm och Inga Winroth. Fredagen ägnades åt ett seminarium där man studerade den faktiska befolkningsutvecklingen och dess orsaker och vad man kan göra för att vända den negativa trenden att skärgårdsbefolkningen blir allt äldre. På lördagen hölls årsmötesförhandlingar och i stora drag omvaldes styrelse och funktionärer. Nämdö Hembygdsförenings styrelserepresntanter är Albert M och Nilla Söderqvist. Fredagsseminariet, som bevistades av ett femtiotal personerpolitiker, journalister, föreningsdelegater m fl, inleddes med en presentation av SIKO:s kartläggning över befolkningläget. Jan Olsén och Agneta Österman har tagit fram en rapport där man visar att även om befolkningen i siffror ser stabil ut så pågår en förgubbning som kan leda till förödande konsekvenser om trenden inte vänds. Det har aldrig varit så lätt att bo i skärgården som idag; allt bättre kommunikationer, bredband, skolor/ dagis, EU- projektmedel mm m. Och ändå väljer unga familjer att låta barnen gå i fastlandsskolor och i vissa fall flyttar man i land helt, detta trots att jobb ofta finns. Ett återkommande tema är ju alltid bristen på bostäder till rimligt pris, den långa tid som skapandet av hyresbostäder tar. Men lite måste också skärgårdsborna se till sig själva och den bild vi skapar av skärgården, var några kommentarer vid seminariet. Enligt Janne Olsén krävs för en ung våg bl a : Fort bostäder till rimligt pris, Fortsatt bra skolverksamhet, fortsatt arbete med kommunikationsutveckling- både båtar och bredband, fortsatt bra sjukvård (i Värmdö skärgård har vi det idag på flera sätt bättre än på fastlandet!), stöd att lätt och fort förverkliga bra idéer, och sist men inte minst: Marknadsför skärgården med en positiv bild, gnissel och klagomål ger ingen bra effekt! Sedan fick några nyutflyttade öbor berätta om sina erfarenheter, Johan och Ulrika Nilheimer från Runmarö. De förverkligade sin dröm och köpte åretrunthus+ taxibåt och flyttade ut med sina två barn. Efter ett år summerar de: Vi trivs, vi ångrar oss inte. Vi har mötts med värme och vänskap, även barnen finner sig till rätta. Verksamheten börjar gå skapligt alltefter som kontaktnätet vidgas. Och till er som undrar hur man ska få folk att ta steget och flytta ut- vänd på tanken och bjud in någon också som valde att flytta iland, där kan man nog få viktiga insikter om vad som bör göras. Vidare fick deltagarna höra om hur det är att vara ung i skärgården, Isac Andersson från Möja och Morgan Rosén från Runmarö som deltar i BUS- projektet (Barnens och Ungdomarnas Skärgård) gav sin syn. Båda tycker att det är bra och kul att växa upp på ö och kan även tänka sig att bo kvar som vuxna. De efterlyser tvärförbindelser mellan öarna som skulle underlätta kontakterna med kompisar. Från Ornö berättade Margareta Stenbock- von Rosen om arbetet med att renovera gamla torp till permanentbostäder, och även om hur man försöker att skapa jobb på ön så folk inte behöver pendla. Den privata Ornöfärjan är en viktig arbetsplats. SIKO- mötet fick en hel del mediauppmärksamhet. DN hade en stor artikel, där man dock mav outgrundliga skäl helt hade tappat bort Nämdö, vi fanns varken med på kartan eller i texten. Och detta trots att våra representanter satt bredvid journalisten hela dagen och berättade om vår situation. CS Nämdö hembygdsförenings nya hemsida återfinns på www. nämdöhbf.se, adressen funkar både med och utan prickar.en del av innehållet på hemsidan känns igen från tidigare men här finns också en del nyheter. Under pressläggningen av detta nummer av Nämdö Nu pågick fortfarande visst utvecklingsarbete. Sidan har en allmänt tillgänglig del och en del för medlemmar som kräver lösenord för att kunna öppnas. Där kommer protokoll och annan riktad medlemsinformation att finnas. Nämdöportalen finns förstås också kvar, den innehåller ju mer allmän nämdöinformation som kartor, företagsregister och liknande. Per Fjärdhäll, webmaster som knåpat ihop den nya hemsidan, hälsar att en första officiell version av hemsidan kommer finnas tillgänglig omkring den 1 april. Vargen, byggd på Rågskär 1934 av Edvin Öhman och Gustav Sandström 5

6 Gränserna mellan bofasta och deltidsboende i skärgården håller på att suddas ut sägs det. Men det är inget nytt fenomen i nämdöområdet, för här har folk sedan länge levt och verkat både på fastlandet och i övärlden i olika perioder i livet. Här kan du läsa lite om Stickan Öhman- välkänd snickare, båttaxiförare och sedan 1979 åretruntboende på norra Mörtö- ett bra exempel på ett omväxlande liv härute. En härlig fredagmorgon i slutet på mars tar jag båten ner till Lövvreten på norra Mörtö och lägger till vid bryggan där Stickan just förtöjt sin nyinköpta båt- en Coronet med extra förstärkningar och rejäla grabbräcken som visar på båtens tidigare användning som polisbåt. ( En riktig pensionärsbåt med breda skarndäck och stora räcken sa dottern Mia.) För Stickan och Märta kommer nu förhoppningsvis lite lugnare år då de som pigga pensionärer får tid med mer nöjesbåtfärder. -Och då är det bra med en båt som går att övernatta i, är Stigs egen kommentar. Väl inne i det självbyggda (såklart!) husets trivsamma kök med utsikt mot faret mellan Mörtö- Uvö- Nämdö, börjar vi från början: Stig Edvin Öhman, född 1940 på Allmänna BB i Stockholm. Pappa hette Edvin Napoleon Öhman, född på Mörtö gård 1902 och mamma var Svea Ina Charlotta född Pettersson, bördig från Norrtälje. Som bekant finns det massor av folk som heter Öhman i nämdöskärgården, och detta utan alla är släkt med varandra, åtminstone inte om beaktar de senaste 150 åren Det finns tre (minst!) Öhman- släkter; först den som Stickan hör till (och även Jojje i Solvik, Petter i Bunkvik m fl), sedan den som Gun Öhman i Solvik kommer från (hon är både född och gift Öhman), och så till sist de Öhmän som fanns på Långviksskär med Frans Öhman som ett känt namn. Stigs pappa Edvin var barn till Karl och Agda Öhman, och Agda i sin tur var född Sundberg, syster till August som hade 18 barn.( 12 och ett halvt Stig Öhman, Mörtö Stig ca 1943 dussin brukade pappan säga om sin stora barnaskara.) Och Sundbergare finns det fortfarande gott om i nämdöskärgården, så Stickan är släkt med många härute. Runt 1926 byggde Stickans farföräldrar med barn upp gården på norra Mörtö, där det redan tidigare legat ett torpställe Lövvreten. Stickan har kvar räkningar från Bergshamra Ångkvarns- Sågverks- och Snickeri Aktiebolag där man kan utläsa dåtidens materialpriser t ex 40 m ohyvlad furu 1 x 5 tum för 6 kronor. Edvin var byggnadssnickare och flyttade så småningom in till Saltsjöbaden där det fanns gott om jobb. Han hyrde rum i ett hus på Tunnelvägen, och där hyrde också Svea, de träffades på kökstrappan säger Stig, och så gifte de sig -39. Sedan kom kriget och Edvin blev inkallad men fick ändå stanna i hemtrakterna, för han blev förlagd i skärgården bl a på Långviksskär. Svea och lille Stig flyttade från Bragevägen i Saltis ut till Mörtö, för i krigstiden var det bättre med mat och annat i skärgården där man kunde fiska och även idka viss byteshandel med militärerna. När kriget tog slut flyttade familjen åter till Saltsjöbaden, men ledig tid tillbringades förstås på Mörtö där man hade en liten bod vid Lövvreten. (Stickans föräldrar levde kvar till 1967 Edvin och 1987 Svea). På Mörtö bodde under denna tid också Edvins bror Henry med sonen Hasse, jämngammal med Stickan, mer om honom längre fram. Stig gick i sin fars fotspår och blev snickare, jobbade på fastlandet men tillbringade mycket tid på Mörtö. Kusinen Hasse hade utbildat sig till styrman och startat en taxibåtslinje från Saltis till Nämdöområdet (1964), en rutt som inte Waxholmsbolaget körde vid denna tid. Redan 1965 gick trafiken så bra att även Stickan började köra, han övertog Carina från Hasse, (hon köptes senare av Stickan Söderberg för att återköpas av Stig Ö när Minerva införskaffades av Stig S). Hasse körde Bel Mar och man hyrde också in Delfinbåtar när det var mycket folk. Man var med och startade SSSAB i Stavsnäs -66, körde skolbåt till Nämdö skola tills den lades

7 ner Planer fanns också att bygga en större båt, man hade ritningar på en som senare blev Sjögull, men det stupade på finansieringen. Waxholmsbolaget startade sin Saltislinje 1970 och då lades taxibåtlinjen ner. Stickan gifte sig -65 med Ansa och de bodde i Saltis, men var som tidigare mycket ute på Mörtö. Carina (som man numera träffar på Nämdöposten) föddes -66 och Christer kom -68. Stickan snickrade på och startade egen firma Genom kontakterna med Hasse Ö (numera på Ladholmen) och Stickan Söderberg på Jungfruskär vid denna tid, visste Stig att det fanns bra med snickarjobb härute, och tanken att kunna bo på heltid på ön växte. Hur kom Märta ( född -44) in i bilden då? Jo hon och Stickan hade faktiskt träffats redan i början på talet då Märta under några sommarveckor bodde på Mörtö hos Stigs morbror och moster, vilka i sin tur var grannar med Märtas familj i Solsidan. (Märta flikar in en berättelse om sin vistelse på den hemska ön där hon bl a blev instängd en hel kväll på ett dass som vaktades av Stickans farmors tokiga ko!) Men hur det nu var så slumpade det sig så att Märta och Stig blev grannar i Saltis på Igelbodaplatån och så småningom blev de ett par, flyttade ut till Mörtö 1979 med Märtas son Stefan gifte de sig i Nämdö kyrka och 1981 föddes Maria. Stickans son Christer ( Kocke ) trivdes bäst i skärgården och flyttade också ut till pappa. Carina tog steget när det blev möjligt att ta över jobbet som postföreståndare Under talet var familjen Öhmans hem nästan som en ungdomsgård där Märta hade fullt hus och brukade dimensionera dagens frukost när hon hade räknat hur många par skor som stod i hallen! Och van storhushållsmamma som hon var, blev det nästan självskrivet att hon också blev mattant när Nämdö skola återöppnades ett jobb som hon hade ända till förra året. (Det kommer en artikel om Märta och hennes väg till jobbet- gå- krypa isränna- hasa- gå 1,5 tim enkel väg- 4 km- i senare nummer.) Stig Öhman har under den långa tiden som snickare härute varit samordnare och även arbetsgivare för flera personer. Han står bakom en mängd både större och mindre byggen, nästan som en vår tids August Bengtsson, fast Stig är inte specialist på missionshus Nu efter formellt uppnådd pensionsålder försöker Stickan lära sig att säga nej, men fördelen att vara egen företagare är ju att man inte behöver lägga av helt med en gång. Som rådgivare och kontaktförmedlare kommer han att under många år framöver spela en viktig roll i kommande byggprojekt. Sonen Christer har gått i fars fotspår och spikar vidare. Maria bor i Saltsjöbaden- cirkeln sluts-och utbildar sig till lärare. Kanske blir det hon som tar hand om nästa stora barnkull i Nämdö skola Så till slut en avrundande fråga, vad vill du säga om ditt liv och boende här på Mörtö? Det har fungerat rätt bra för oss, eller hur Märta. Det finns tillfällen när man undrar vad man håller på med, jobbigt var det när Mia flyttade in för att bo ensam och börja gymnasiet. Och det var bättre förr när isarna låg ordentligt på vintern, det här hasandet över/i rännan är slitsamt. Men man har ju valt själv, man kan inte bara sitta och kräva all standard. Så går Märta ut i skogen med sin glada hund och Stickan och jag slår följe ner till bryggan. Självklart ska han iväg och titta till ett bygge på Orrö- för snart är det påsk och då kommer de väl ut och vill att det ska vara i ordning. Camilla Strandman Stickan- taxibåtsförare 7

8 Jag har med stor behållning läst Sommargästens betraktelser i Nämdö Nu. Jag kan inte konkurrera med ett proffs, men kan väl se livet i skärgården ur en något annorlunda synvinkel. För många år sedan hade jag och hustru tillfälle att vara ute i Nämdö skärgård. Under några semesterveckor bodde vi i en gammal televerksbod. Omkring halv sex på första vardagsmorgonen ringde väckarklockan. Då var det dags. Efter lite tvätt och rakning (man kunde ju träffa någon snygging) bar det iväg ut på fjärdarna som sopgast. Vädret kan ju skifta från storm och annat sattyg till sol och lugn. Vid blött väder hade man att välja mellan att vara klädd i regnställ eller utan. Om man inte hade det på sig, blev man blöt utifrån, i annat fall blöt inifrån. Detta senare hade dock den fördelen, att när man kom hem, kunde man kasta sig i sjön och skölja av sig. Det är många minnen som rinner på. Som när vi kom in till Hallskär. Detta paradis som är i lä för alla vindar. OK - visst fanns det några som flyttade över till en annan klippa i arkipelagen. Det luktade väl inte så gott om oss. Men de flesta uppskattade nog vår insats. Och så den gången när vi närmade oss en maja som låg inne i en trång vik. Vi kom i jollen med hög svansföring, när alla, som ankrat i viken och som spänt förtöjningslinor kors och tvärs, började vifta febrilt med armarna. Men skepparn hade varit med förr. När vi var framme, vek han upp motorn, och vi gled över alla linor. På utvägen efter förrättat värv och när tamparna var borttagna, stod det varsin pilsner på en klippavsats. Det är sådant, som gör tillvaron lite lättare. Det hörde till skepparns ansvar att se till, att gasten fick mat. Nu var väl inte hygienen av normal krogstandard (eller kanske var den det). En tamp fastbunden i hålet på handtaget gjorde, att kastrullen kunde sköljas i vågsvallet vid sidan av fartyget. Som man säger efter gammalt: lite skit rensar magen, och jag lever fortfarande efter tjugo år. Så var det den gången, när vi lämnat Bodkobben vid Bullerön och stävat ut över fjärden mot Melskär. Det var en ganska kylig morgon men lugnt väder. När vi kommit in mellan de båda öarna och mötts av den solvärme som magasinerats i klipporna från dagen innan, hälsades vi välkomna av ett par seglare som övernattat där. En god hälsning som väl kompenserade de överfulla latrinkärlen. Efteråt diskuterade skepparn och jag, vad som hänt där. Hade den siste besökaren klivit upp och riktat in rumpan mot kärlet. Han kunde definitivt inte ha setat på det. Väl hemma på sena kvällskröken kunde man dock minnas det hela som en udda händelse. Vid ett tillfälle när vi var hemma i grannskapet och tömde vid Aspö, mötte vi en fritidsfiskare som fått alldeles för mycket strömming, och som frågade om vi tyckte om fisk. Det gjorde vi naturligtvis, och det blev att ta fram en sopsäck och ösa ner några kilo. Jag minns det, som om det var igår, när hustru satt på en klippavsats och rensade strömming, alltmedan Stålis, barnbarnets katt, på något avstånd följde det hela med spänt intresse. När man sedan återvände till vardagen och yrkeslivet, möttes man av frågan, hur semestern hade varit. När man då berättade om den, möttes man av alltmer förstorade ögon. Var detta en rekreation? Ja, faktiskt - det var det! F d sopgasten Namn: Född: Bakgrund: Äter: Dricker: Läser: Dold talang: Stina Elisabeth Molander Född 4 juli 1971 på allmänna bb i Stockholm och är uppvuxen i Huddinge. Flyttade ut i augusti 2005 men har varit ute hos vänner på Nämdö och på öar runtomkring under de senaste 7-8 åren. Kom hit först genom vänner sedan för att det fanns en lärartjänst ledig och nu kanjag inte tänka mig att bo någon annanstans. Det mesta, gillar inte fiskbullar och lever. allt men just nu helst påskmust (eller ramlösa) Mycket och allt från fakta till skönlitteratur, just nu Fredagsfräckisar av Gert Fylking. Vet inte, sjunga men det vet ju folk redan. Försöker lära mig väva, bra på att laga mat. 8

9 Sommargästen är i desperat behov av perspektiv och sitter på taket med sin trollerilåda och funderar över om verkligheten verkligen är verklig Ett femtontal personer bevistade biopremiären i Hembygdsgården den 27/3. Det skålades i Pommac och pocornen var dagen till är gratis! Premiärfilmen var den tecknade Disneyfilmen Vilddjuren - en läskig historia med rödögda gnuer som uppskattades av både ung och gammal i publiken. En grundpott till inköp av stolsdynor lades, själva filmvisningarna blir gratis men frivilliga bidrag mottas tacksamt. Granarna försöker skymma varandra för att få flest och störst kottar och grannarna pucklar på varandra för allt och ingenting. Och gräsrötterna trampas ner uppifrån. Det råder fullt krig i sommarparadiset på alla plan. Svanarna slåss om samma hona, den mildaste marsmånaden i mannaminne tog kål på påskblomman redan första natten. Sommargästen ligger i krig med bryggan som gjorde som trollkarlen av Kina och trollade bort sig själv. Och myrornas krig i TV har slutat i total förintelse Som vanligt är planeringen i full gång inför sommarens aktiviteter i Nämdöskärgården. Det snickras på hus som utlovats färdiga, det söks bygglov, slöjdas och odlas Hembygdsföreningen har äntligen fått tag i ett par bryggor som ska läggas ut i Sand så det blir lättare att parkera båten när man vill besöka hembygdsgården eller annat på Nämdö. Nämdödagen infaller i år lördagen den 28 juli, och som vanligt blir det marknad, underhållning och jippon på dagen kl Sedan dans och sommarpub på kvällen. Anslag om insamling till loppis och mer information kommer! Även på Rögrund försöker man få till flera bryggplatser för att kunna ta emot den anstormning av gäster som väntas. Pontoner är införskaffade men det tar tid att få muddringstillstånd och ordna bra förankring. I Gamla skolan händer det en hel del berättar Ullis Stenskog: Vi kommer att få in varmt och kallt vatten. Utställningslokalen är fullbokad hela sommaren med allt från konsthantverk till tavlor. En favorit i repris som återkommer är Ingvar Steen från Ekholmen. Vi kommer också att ha en liten dagkurs i hur Nej, sommargästen är i desperat behov av trollerilådan med nätuppkoppling och tillgång till de senaste realityspelen på nätet för att kunna fira i ännu en Saltkråkesommar med fåglar i skyn och lata dagar i hängmattan. Ojojoj Sommargästen är skakad man arrangerar blommor, troligtvis v. 26, med en florist från Saltsjöbaden. Information om detta kommer att sättas upp vid väntkuren, Sands båtbrygga. Vår utställning i år kommer att handla om Nämdö kyrka. På Östanvik öppnar gårdsbutiken vecka 25, och då är också Carina Schneider på plats i ateljén. Vi planerar en fortsättning på de uppskattade trädgårdspromenaderna, i år hoppas vi få besöka Gamla Östanvik med trädgård och talsbebyggelse. Även i år blir det visningar av Rågskär och det kulturminnesmärkta torpet; sön 22 juli kl 12-16, lör 28 kl samt sön 29 kl Samtliga dagar med egen båt. 28 o 29 juli ordnas taxibåt (Vindbådan). Ena dagen från Stavsnäs, via mellanliggande bryggor till Rågskär och andra dagen från Dalarö och mellanliggande bryggor till Rågskär. Mer info i sommarnumret. I Solvik planerar man för lanthandelns dag den 30/6 och dessutom blir det trubadur & hålligång på Nämdö Kök & Bar under några lördagskvällar. 9

10 1. Vad åt man under stenåldern? 1. hamburgare x. pasta 2. blodgröt 2. Vad heter samernas land? 1. Antarktisk x. Lappland 2. Sápmi 3. Vilken av dom här blommorna är en vårblomma? 1. midsommarblomster x. snödroppe 2. nyponros 4. Vad heter samernas sångsätt? 1. jojk x. disko 2.opera 5. Vilka två metaler blandar man för metaller ska man blanda för att få brons? 1. tenn och guld x. guld och silver 2. koppar och tenn 6. Vad såg Ronja den 23 mars borta vid prästgården? 1. en hjort x. ett vildsvin 2. en ekorre rätt svar: :1-2, 2-2, 3-x, 4-1, 5-2, 6-x Johan Bergman och Kajsa Berglind, Hemskär, gifte sig på Idöborg den 17/3. Med på den glada festen var förstås både släkt och vänner, inkl Nämdö Nu:s utsända. Vi gratulerar och kan också berätta att de inte ska heta bara Berg (det hade ju varit praktiskt ) utan Johan Bergman & Kajsa Berglind- Bergman och Ronja heter Berglind. Du vet väl att alla är välkomna till pubkvällarna i Hembygdsgården? Allsång på Möja lö 28 april! I Möja skola kl 19 med Möja- och Nämdökörerna, en massa möjabor och musikanter Följ med du också- vi ordnar taxibåt t o r. Anmäl dig till Nilla Cheerio. My name is Inga Winroth, I am Swedish.I am ten years old. I am fond of drawing and swimming. We have a TV. It is three years old. We have a radio too, but it is at least hundred years old. My teachers name is Barbro Nilsson. I have four sisters but no brother, I think that s s a pity. We are eighteen pupils in our scholl. My father have a little farm. We havethree cows, seventeen hens, one angry cock and my little horse Självklart fick Inga omdömet Bra! på sin uppsats, skriven runt (Den publiceras här i original utan de små rödpenne- rättelser som fröken Barbro gjort)

11 Agneta Österman, Möja: I Mellanskärgården pratas det just nu mycket om både bostäder och bredband. Bostadsbyggandet går mycket långsamt eller inte alls, bredbandet går desto snabbare i och med debuten av 3G-uppkopplingar via olika operatörer. Nu kan nästan alla som vill få en snabb och bra uppkoppling till rimlig kostnad i hela vårt område. Svartsö herrgårdspensionat har varit på tapeten men verksamheten fortsätter som tidigare även under säsongen Hur det går sen får vi se, alla håller tummarna för en bra lösning. Träskö Väderkvarn vid Lådna har renoverats av nya ägarna på Kvarnudden och på Möja renoveras det gamla jordgubbsåkrar och betesmarker i projekt Överallt är det full fart på aktiviteterna precis som det ska vara i skärgården så här års. Från Runmarö rapporterar Anne Forslund: Runmarö Mat som stängde i november öppnar igen till Påsk. Mariannes goda rätter i delikatessdisken kommer att fresta många till mer inköp än vad man tänkt sig. System och apoteksvaror kan åter beställas till fromma för fest och vardag. Runmarö Krog har varit öppen från och till sedan jul men stängde helt i slutet av februari. Nu pågår ombyggnad och uppfräschning av lokalerna men ännu inget besked om när den öppnar igen. Men ryktet talar om att även krogen skall öppna till Påsk och sedan blir det kanske varje fredag-lördag fram till senare i vår. Aktiviteter har inte saknats. Alla föreningarnas årsmöten har ägt rum, matlagningskurs och bio har bidragit till trevlig social samvaro för att inte tala om den Pigga upp dig dag som erbjöd hårklippning, massage och modevisning med tillfälle att inhandla senaste nytt i klädväg. Mycket populärt främst bland öns damer! Efter en tystnadens och lugnets tid startar nu den mest intensiva perioden i skärgården. Båtar skall rustas och sjösättas, servicen till fritidsboende ökar, odlingarna förberedas bland mycket annat och över alltihopa lyser moder sol, förhoppningsvis. Lever du sparsamt? Gå in på och testa din livsstil- hur stort är ditt ekologiska fotavtryck? Du slutade gymnasiet våren 2005, vad gör du nu? - Jag jobbar på autismenheten på botkyrka kommun, som arbetshandledare. Jag har tre personer som jag hjälper att få struktur på deras vardag, fast ibland får jag hoppa in och hjälpa ytterligare sju, men bara en person per dag. Jag har hört att du varit ute och rest? - Stämmer. Jag kom nyligen hem från en treveckorsresa till Australien dit jag for med tre kompisar. Vi gjorde massor, en del typiska turistsaker som fallskärmshoppning (!) ((med en medhoppare som ryggsäck )), dök på Stora Barriärrevet och besökte Melbourne, Sydney och Cairns. Till sist, vad ska du göra i sommar? - Jag har faktiskt fyra veckors semester- och då ska jag vara på Uvö/Nämdö. Fast jag ska jobba lite extra också- har ju lite svårt för att bara vara ledig. Camilla Strandman Har du några framtidsplaner på lite längre sikt? -Jag tänkte börja plugga efter nyår- till ambulanssjuksköterska- akutsjukvård. Och vad säger du om att Nämdö skola kanske slår igen till hösten? - Det är tråkigt. Kanske beror det till en del på att föräldrarna lagt sig i för mycket, inte låtit skolan sköta sig själv. Man kan ju inte anpassa en skola exakt efter vars och ens smak. 11

12 Mer om Nämdö Hembygdsförening Välkommen som medlem i Hembygdsföreningen, både du som är åretruntboende och du som är fritidsboende eller gäst! Hembygdsföreningen har ett hundratal medlemmar, de allra flesta permanentboende hushållen är med. Därigenom blir föreningen den naturliga representanten för nämdöskärgårdens åretruntboende i kontakter med olika myndigheter m fl. Vi är också medlemmar i SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) där vi har ett nära samarbete med skärgårdens andra öars intresseföreningar. Men vi tycker också att det är viktigt att företräda vårt områdes intressen även när det gäller fritidsboende och turister- allra oftast så har vi ju en gemensam syn! Som medlem blir du inbjuden till minst två möten per år, får NÄMDÖ NU och diverse andra informationsutskick. Du kan hyra Hembygdsgården förmånligt och inte minst stödjer vårt viktiga arbete för Nämdös framtid. Årsavgift 100 kr/person. Pg Kontakta gärna styrelsen Albert Mattsson Lotten Hjelm Anna Horngren Nilla Söderqvist Inga Winroth Petter Öhman Carina Öhman Johan Bergman Malin Horngren Kassör: Anders Gillinger April 12 Infomöte om kyrkans ommålning kl 16 i kyrkan Herrmiddag 14 Film i hembygdsgården kl 16 Shrek Pub kl Waxholmsbolagets vårturlista börjar 27 Film kl En obekväm sanning 28 Allsång på Möja kl 19, taxibåt ordnas Nämdö t o r. 29 Körsång Nämdö Kök & Bar Maj v18 börjar sophämtning vid fastighet igen 5 Pub kl 18-23, musikunderhållning med Duo Senso 11 Tjejmiddag 12 Vårarbetsdag för alla i och vid hembygdsgården Melodifestivalen på storbilds-tv kl 20, ev knytkalas 17 Gudstjänst kl 18, Kr Himmelfärdsdag 19 Film kl 15 Förortsungar, kl Marie Antoinette 24 Herrmiddag Juni 2 Pub kl 18-23, med jazzbandet Accordcentralen 3 Film kl 14 Spöket Laban Annonsera i sommarnumret av Nämdö Nu! Utkommer vecka 25, i brevlådan till 140 medlemshushåll, läggs ut på diversewebsidor+ säljs i gårdsbutiken på Östanvik och på posten. Når såväl bofasta som fritidshusägare och andra intresserade. Kontakta redaktionen för info& priser. Filmtajm! Nu kör vi igång med filmvisning i Hembygdsgården. Vi har digitalprojektor, storduk och bra ljudanläggning. Visningarna är gratis men vi tar tacksamt emot bidrag till dynor till våra hårda stolar. Popcorn och andra biotillbehör finns förstås att köpa. Lägg gärna lappar med filmönskemål i lådan utanför hembygdsgården! 16 Film kl 15 Kirikou I tecknad för barn, kl Casino Royale Grovsopfärjan kommer Sand kl , Bunkvik kl , Östanvik kl , Tjusvik kl Waxholmsbolagets sommartidtabell börjar OBS! Tisdagar kl gympa för alla i hembygdsgården.

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening

23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Runmarö Krog 23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro Nordstedt

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Närvarande delegater: 15 februari 2003 Jonas Linell Anne-Marie Olsson Barbro Nordstedt Björn Sjöblom Jan-Evert

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge Protokoll Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge $1 Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelse till årsmötet

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m SIKO protokoll från styrelsemöte 17 september kl 12 på Postmuseum i Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 99t 30m

Total mötestid / frånvarotid 99t 30m SIKO protokoll från styrelsemöte 15 maj kl 13 på Nämdö Hembygdsgård Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 Närvarande: Ulf Westerberg Möja, Mellanskärgårdens

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23

Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23 Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23 1. Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkändes. 2. För mötet valdes följande till: a. Ordförande Karl Pettersson b. Sekreterare Anna Dahlgren 3.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD 1 Firma Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening, nedan kallad föreningen. 2 Verksamhet Föreningens verksamhet är att främja

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer