Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den , xx,, och fastställda av bolagsstämma den XXXX-XX-XX. Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är ett organ för Landskrona stads verksamhet och därmed underordnat kommunen. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och har att följa direktiv utfärdade av kommunen. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom: Gällande bolagsordning Gällande ägardirektiv Av fullmäktige och kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget Kommunens direktivrätt Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa på bolagsstämman utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning. Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget verksamhet Av bolagsordningen framgår närmare vilken verksamhet som bolaget skall driva och ändamålet med bolagets verksamhet samt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolagets verksamhet. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen. Inte heller verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen får bedrivas av bolaget. Härutöver lämmar kommunen följande direktiv: Bolaget skall producera värme. Bolaget skall producera el.

7 Bolaget skall bedriva elhandel, med rörligt pris, genom försäljning av elavtal till privatpersoner och småföretag inom Landskrona stad med en årsförbrukning om högst kwh. Bolaget skall ansvara för att projektera, kostnadsberäkna, anlägga och underhålla anläggningarna för produktion av värme och el. Bolaget skall ansvara för förvaltning, underhåll och skötsel av bolagets fasta egendom. Bolaget ska bedriva verksamheten i enlighet med av staden antagna styrdokument såsom värdegrund, policies och riktlinjer i de delar dessa är tillämpliga på bolagets verksamhet. Bolagets ekonomiska mål Bolaget skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer, med beaktande av vad som anges i bolagsordningen med hänsyn till den kommunala kompetensen och de kommunalrättsliga principerna.. Det innebär att arbeta långsiktigt på marknadsmässiga villkor för att minska kommunens risktagande som ägare. Genom ett löpande effektiviseringsarbete, en avvägd investeringspolitik samt marknadsmässiga taxor skapa en rimlig långsiktig avkastning till kommunen som ägare. Bolaget ska över en konjunkturcykel ha en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 6 % per år. Bolagets energipolitiska mål Bolaget skall vara den ledande producenten inom fjärrvärmeverksamheten i Landskrona stad och produktionen i värme och kraftvärmeanläggningar ska ske på energieffektivt sätt så att bolaget kan leverera miljövänlig el och värme till konkurrenskraftiga priser. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar bolagets styrelse enligt aktiebolagslagen. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen. Ändamålet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Fullmäktiges ställningstagande Kommunfullmäktiges godkännande inhämtas: Vid bildande eller förvärv av dotterbolag Vid planering av ny eller ändrad inriktning av verksamhet Vid ingående av avtal/överenskommelse, vilka är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen Vid beslut om att avyttra del av bolagets verksamhet Vid beslut om att genomföra större investeringar Vid övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om frågan är av sådant slag att den skall

8 underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen. Budget- och handlingsprogram Budget, handlingsprogram och övrig rapportering skall efter anmodan delges kommunstyrelsen och då följa kommunens tidplan. Underlag till koncernredovisning Bolaget skall årligen, senast den 15 februari, eller av kommunen fastställd tidplan, tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag som kommunen begär för upprättande av kommunens årsredovisning enligt kommunallagen. Informationsskyldighet Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: Protokoll från bolagsstämma Protokoll från styrelsesammanträde Delårsrapporter Bolagets årsredovisning Bolagets revisionsberättelse Bolagets granskningsrapport Innehåller protokoll, som skall översändas till kommunen, uppgift för vilken gäller sekretess enlig lag, har bolaget rätt att utesluta uppgift. Av översänt material skall dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. Information Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som bolaget utser skall, om kommunen så begär, närvara vid kommunfullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning skall behandlas. Upphandlingar I den mån detta låter sig göras, skall bolaget medverka i samordning med kommunens upphandlingar. Styrelsens arbete Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beslut enligt kommunallagen 6 kap 1 och 1 a. Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder, som gäller fur allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen och offentlighets och sekretesslag (2009:400). Det åligger styrelsen att i enlighet med dessa lagar regler bevaka skyddet för bolagets ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska intressen. Revision Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete

9 undviks. För detta ska F AR:s rekommendationer om gemensam revision tillämpas. Lekmannarevisor skall i sin granskning, förutom vad lag anger, söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten. Granskningsrapport Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i ägardirektivet, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämnts ovan. Samråd med ägaren Bolaget skall, Landskrona stad kallar, minst två gånger per år samråda med Landskrona stad om bolagets verksamhet, informera om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga utveckling samt redovisa frågor som kan bli aktuella inom den närmast tiden. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar Bolaget ska tillämpa den av Landskrona stad vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar. Arkivreglemente Landskrona stads arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndigheten är kommunstyrelsen i Landskrona stad. Bolagsstämma Utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen skall stämma vara öppen för allmänheten. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida, om bolaget har en sådan, senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunens hemsida. Ägardirektiv Kommunens representanter skall tillse att särskilda och allmänna ägardirektiv fastställs av bolagsstämman.

10 Bolagsordning Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB Reviderad KF , xx, xx 1 Firma Bolagets firma är Landskrona Kraft AB. Landskrona Energi Kraft AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Landskrona stad, Skåne län. 3 Verksamhetsföremål Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga anläggningar för och bedriva produktion av elektricitet och värme. Bolaget äger även bedriva elhandel, med rörligt pris, till privatpersoner samt småföretag inom Landskrona stad med en årsförbrukning om högst kwh. 4 Ändamål med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att äga anläggningar och bedriva energiproduktion och energidistribution inom områdena el och fjärrvärme. Vidare ska bolaget Bolaget ska vara den ledande producenten inom fjärrvärme i Landskrona och verksamheten ska bedrivas på energieffektivt sätt så att bolaget kan leverera miljövänlig el och värme till konkurrenskraftiga priser. Vidare ska bolaget genom elhandel erbjuda landskronaborna ett seriöst och enkelt alternativ och därmed behålla och stärka kundkontakten. Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen respektive fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässiga grunder och får bedrivas i geografisk närhet av Landskrona stad i syfte att uppnå en ändamålsenlig verksamhet. För bolagets förvaltning och upplåtelse av fast och/eller lös egendom gäller inte självkostnadsprincipen. Bolagets verksamhet skall vara förenlig med den kommunala komptensen och utöver vad som angetts ovan följa de kommunalrättsliga principerna; lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Landskrona stad genom dess bolag Landskrona Energi AB 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Landskrona stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse

11 Bolagsordning Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB Reviderad KF , xx, xx Styrelsen består av lägst fem (5) ledamöter och högst sju (7) ledamöter med tre (3) suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Landskrona stad för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor med en (1) suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Landskrona stad utse två (2) lekmannarevisorer och två (2) suppleanter. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden komma till behandling: l. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val aven eller två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8. Beslut om a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkningen b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan finns; 9. Anteckning om Landskrona stads val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorerna. 10. Val av revisorer och revisorssuppleant. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

12 Bolagsordning Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB Reviderad KF , xx, xx med suppleanter. 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Landskrona stad äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Förbehåll Bolaget äger endast efter medgivande av kommunfullmäktige avhända sig fast egendom. 18 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Landskrona stad.

13

14 LandskronsEnergi Datum Handläggare Johan Holmstedt, VD Kommunstyrelsen Landskrona energi AB:s framställan om att införa elhandel i dotterbolaget Landskrona Kraft AB samt ändra dotterbolagets namn Bakgrund Nya marknadsförutsättningar, där elhandlaren är kundens huvudsakliga kontaktyta, är ett hot mot bolagets kundrelationer och elförsäljning är därför en möjlighet att bevara och utveckla LEAB:s starka lokala förankring. Denna oro att nya marknadsforutsättningar är ett hot mot bolags kundrelationer delas framförallt av mindre lokala kommunägda energiföretag som tidigare inte bedrivit elhandel. Flera av dessa har precis eller kommer inom kort starta elhandel, se exempel nedan: Bolag som startat elhandel nyligen, Kungälv Energi, Uddevalla Energi, Härryda Energi, Ale Elförening, Trollhättan energi, Höganäs Energi, Lerums Energi, Götene Energi, Tidaholms Energi Bolag som är i processen att starta elhandel C4 Energi, LEVA i Lysekil Ärendets Beredning Styrelse och ägare har varit involverade i processen har under hela 2014 och belyst elhandelsfrågan ur flera perspektiv såsom: kundtillväxt, ekonomi, organisation, risk, produkt, prismodell och omvärld. Förslaget är att endast erbjuda rörlig modell, i form av ett lokalt producerat rörligt pris. Organisatoriskt kommer elhandel bedrivas i dotterbolaget Landkrona Kraft AB, då elhandel organisatoriskt inte enligt lag får bedrivas i samma bolag som elnätsverksamhet.. För att förenkla kundkommunikationen förslås Landskrona Kraft AB byter namn till Landskrona Energi Kraft AB. Vad gäller riskfrågan har externt bolag utfört riskanalys på vald prismodell med nedanstående slutsats.

15 Sammanfattningsvis är Moditys slutsats att, Landskrona utifrän vald elhandelsmodell och inriktning, kompletterad med löpande uppföljning och rätt organisation inte ikläder sig nigon risk som inte gir alt beräkna/uppskaita och prissätta. 2(3) Lund Modity Enérgy T-ridin AB- Chrisler LitheN Affärsutveckling Start av elforsäljning ger LEAB möjlighet behålla och även stärka kundkontakten genom: Erbjuda Landskronabon ett enkelt, seriöst lokalt alternativ Ytterligare stärka kopplingen mellan lokalt producerad el i Energiknuten till kundförbrukning i Landskrona * Okad sponsring, marknadsföring och samarbeten med lokala föreningar och företag Genom att inte ha tillsvidarepris minska kostnaderna och förenkla för de kunder som har svårt att sätta sig in i en komplex elmarknad. * På nationell nivå ställa krav på avvecklande av det onödigt höga tillsvidarepriset. Bli en komplett leverantör av el, värme och kommunikationslösningar Ges möjlighet att vara en drivande aktör som utvecklar småskalig elproduktion, elbilar och ladd infrastruktur i Landskrona. Start av elförsäljning ger möjlighet till att utveckla LEAB:s attraktivitet, effektivitet och lönsamhet genom: Elförsäljning utvecklar både personal och bolag Behålla skalfördelar i kundhanteringssystem Effektivisering av verksamhet genom att hantera elforsäljning med befintlig personal Break-even efter ca 4 år och därefter god lönsamhet Förslag på beslut Förslag till beslut Styrelsen för Landskrona ställt sig bakom införande av elhandel förutsatt positivt beslut i kommunfullmäktige. Landskrona Energi AB föreslår härmed kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta: att tillåta Landskrona Kraft AB bedriva elhandel på affärsmässiga grunder for mindre (privatpersoner och småföretag med en årsförbrukning under kwh) förbrukare genom att erbjuda dem rörlig prisprodukt.

16 3(3) att medge att Landsta-ona Kraft AB ändrar bolagsnainn till Landskrona Energi Kraft AB samt att ändra bolagsordning och ägardirektiv för Landskrona kraft AB i enlighet med framlagda förslag. Landskrona Energi AB ^öuo^ IQ^\ 1H&IM^ Johan Holmstedt VD

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Kommunstyrelsen 1 ( I) Landskrona stod Datum 2015-05-15 Handlägga re Christian Alexandersson Kommunstyrelsen Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-09

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204.

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2015 Härmed kallas

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356 Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL avseende ägande av STORFORS KOMMUN 2015-03- O l Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB org nr 556991-1356 1 PARTER Mellan KarIskoga

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 Förslag till Dagordning vid årsstämma i i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer