Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2006-2007"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Inledning Det gångna verksamhetsåret har inom organisationen präglats av friska och framåtsyftande samtal om förnyelse av fritidsledarutbildningen i Sverige. Kvalitetsarbetet har engagerat medlemsskolorna enskilt och i kvalitetsgrupperna. Kontakterna med viktiga aktörer inom sektorn, inte minst Ungdomsstyrelsen, har intensifierats och har resulterat i att Fritidsledarskolorna under nästa verksamhetsår kommer att ta ansvaret för en omfattande forskningssatsning inom fritidsområdet. Tillsammans med Fritidsforum kommer vi under vintern att ge ut Mats Havströms och Diana Pettersson-Svennekes intressanta studie om Fritidsledarens tysta kunskap. Inte lika positivt är att antalet folkhögskolor som erbjuder fritidsledarutbildning nu har minskat till 23 stycken. Antal sökande har inte ökat och trots att vart tog dom vägen -undersökningen visar på mycket goda siffror, så upplever vi problem med att få fler ansökningar till skolorna. Vi vet också att många arbetar som fritidsledare utan att ha genomgått utbildningen. Dessa omständigheter har föranlett flera skolor att söka nya former för fritidsledarutbildning, något som säkert kommer att vitalisera samtalet och påskynda utvecklingen inom vår organisation under kommande år. Styrelsen för Fritidsledarskolorna överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret

2 Styrelsen Styrelsen för Fritidsledarskolorna har under verksamhetsåret bestått av följande: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Hans-Åke Höber, Kristinehamns folkhögskola Kenneth Hedström, Valla folkhögskola Ewa Friman, Karlskoga folkhögskola Per-Arne Höög, Jämshögs folkhögskola Bibbi Björk-Eriksson, Vimmerby folkhögskola Magnus Bengtsson, Gamleby folkhögskola Susanne Fjällemark, Ljungskile folkhögskola Per-Olof Krusell, Liljeholmens folkhögskola Diana Pettersson Svenneke, Skarpnäcks folkhögskola Adjungerad ekonomihantering Willy Brink Kvalitetssamordnare Hans-Åke Höber 50% tjänst under verksamhetsåret Styrelsens arbete Styrelsearbetet har huvudsakligen bestått i att följa och ge direktiv till kvalitetsarbetet, upprätthålla kontaktarbetet med medlemsskolorna, Ungdomsstyrelsen, Fritidsforum, YFF (Yrkesföreningen för fritidsledare) m fl, samordna och genomföra marknadsföringsinsatser och utveckla hemsidan, följa aktuella utredningar, genomföra Fritidsledarskolornas eget forskningsarbete och fortbildning, strukturera styrelsearbetet, genomföra vårkonferensen samt förbereda årsmötet. Under sommaren och hösten 2007 har stor kraft ägnats åt det stora forskningsprojekt som Ungdomsstyrelsen och Fritidsledarskolorna ska samarbeta kring. För att bereda styrelsens arbete samt att verkställa styrelsens beslut har, utöver ledamöterna, Hans-Åke Höber arvoderats som kvalitetssamordnare på halvtid under verksamhetsåret, Bibbi Björk-Eriksson för förberedande arbete med projektansökan till Ungdomsstyrelsen under hösten 2007 samt Willy Brink för ekonomihantering. 2

3 Styrelsens möten Styrelsen har sammanträtt vid följande tillfällen under verksamhetsåret: 2006: 8/11, 5/ : 12/1, 13/2, 20/3, 14-15/6, 31/8 samt 5/10. Årsmötet Fritidsledarskolornas årsmöte 2006 ägde rum på Valla folkhögskola. Icke närvarande skolor var Gotland, Markaryd och Ädelfors. Gästföreläsare på årsmötet var Ulf Blomdahl, idrotts- och fritidsforskare, som gav en intressant redovisning av Nya spaningar på ungas fritidskulturer. Årsmötet fokuserade i övrigt på skolornas gemensamma kvalitetsprojekt. I motionsbehandlingen beslutade årsmötet att föreningen ska utreda vidare frågan om validering av förkunskaper och förkortade distansstudier kan vara en möjlighet för att ge yrkesverksamma outbildade formell fritidsledarbehörighet. Mötet beslutade också att det är i sin ordning att enskilda skolor förlänger utbildningen till mer än 80 veckor. Studeranderepresentanter från skolorna samlades på årsmötet för egna överläggningar och bidrog med många goda synpunkter till föreningen. Årsmötet riktade ett särskilt tack till lärarlaget på Valla folkhögskola för gästfrihet och ett väl organiserat årsmöte. Vårkonferens Vårkonferensen, tidigare benämnd kursföreståndarkonferens, arrangerades på Vara folkhögskola den april. Omkring 35 fritidsledarutbildare deltog. Temat på konferensen var det fortsatta kvalitetsarbetet. Karin Andersson från Kairos Future var inbjuden för att omvärldsspana och hålla i en mindre workshop på temat Folkbildningen, fritidsledarutbildningen och framtiden. En stor del av tiden i övrigt ägnades åt samtal i kvalitetsgrupper kring vilka kvalitetsindikatorer som ska finnas med i en certifieringsprocess. På vårkonferensen hölls samtidigt en rektorskonferens under ledning av Kenneth Hedström. 3

4 FoU Projektet Vad gör fritidsledare? Mats Havströms och Diana Pettersson-Svennekes forskningsrapport "Vad gör fritidsledare?" har under året färdigställts och är nu färdig för tryck. Rapporten kommer att ges ut i samarbete med Fritidsforum. Förhoppningsvis kommer såväl medlemsskolorna som de yrkesverksamma ute på fritidsfältet att ha stort intresse av rapporten och dess unika kartläggning av fritidsledarnas tysta kunskap. Kvalitetsprojekt Det samordnade kvalitetsarbete, som föreningen fattade beslut om på årsmötet i Eslöv 2005, har under verksamhetsåret varit föreningens mest omfattande satsning. Föreningen ansökte förra verksamhetsåret om medel från Folkbildningsrådet för att utveckla metoder för kvalitetsarbete och beviljades :- i anslag. Hans- Åke Höber har fungerat som samordnare för kvalitetsprojektet på halvtid fr.o.m Under verksamhetsåret har arbetet intensifierats genom: - Fortsatt arbete i kvalitetsgrupper om 3-4 skolor. Skolorna organiserade sig inledningsvis enligt följande: 1 Jämshög, Markaryd, Värnamo och Ädelfors 2 Axevalla, Viskadalen och Vara 3 Eslöv och Hvilan 4 Hagaberg, Gotland, Lidingö och Vimmerby 5 Gamleby och Birka 6 Karlskoga, Kristinehamn, Sigtuna och Örebro 7 Göteborg, Ljungskile och Wendelsberg 8 Kjesäter, Skarpnäck och Valla Kvalitetsgruppernas sammansättning har förändrats något under året. Kvalitetsgrupperna har under året bearbetat frågeställningarna Vad är god nivå, Vilka kriterier ska vi ha? Målet har varit att: - Komma fram till vad kärnan ska vara i vår utbildning. Processen och innehållet har satts i fokus. 4

5 - Komma fram till vilka ingredienser i utbildningen som är omistliga och vilka vitala processer som vi menar är en förutsättning för att utbildningarna ska generera goda fritidsledare. - Utröna om det finns det ämnesstoff, litteratur, ledarskapsträning, former för personlig utveckling m.m. som vi anser ska kunna lyftas till gemensamma kriterier. Grupperna har bidragit med sina synpunkter till kvalitetssamordnaren som sedan sammanställt materialet. Sammanställningen låg till grund för fortsatta samtal och analyser på Vårkonferensen i Vara. Utfallet från det mötet har sedan sammanställts till ett skarpt förslag till kvalitetscertifiering som gått på remiss till skolorna och kvalitetsgrupperna under hösten Tre utbildningsdagar i lärande samtal och skolutvecklingsarbete genomfördes under våren 2007, på Wendelsbergs, Hagabergs och Jämshögs folkhögskola under ledning av Karin Sjöberg, APeL (Centrum för arbetsplatslärande). Närmare sextio fritidsledarutbildare deltog i kurserna. Kontaktarbete Sekreteraren har ansvarat för att protokollen från styrelsemötena, så snart de justerats, lagts ut på föreningens konferens på First class. Protokollen har också gjorts fylligare och mer informativa, så medlemsskolorna lättare ska kunna få inblick i styrelsens arbete. Inom kvalitetsprojektet ram har kvalitetssamordnaren besökt ett antal medlemsskolor, ibland tillsammans med någon ytterligare styrelseledamot. Kontakt med Fritidsforum Styrelsen har haft fortsatt samarbete med Fritidsforum, dock inte så intensivt som det varit under några år. Detta delvis på grund av att Fritidsforum har varit upptagna med omorganisering. I början av året deltog en delegation från styrelsen i ett möte på Fritidsforums kansli med Torsten Laxvik och Mia Mattsson, som är Fritidsforums nuvarande förbundsordförande, kring en planerad kurs om Behörighetsprocesser. Under året har flera styrelsemedlemmar medverkat med artiklar i Fritidsforums tidning Fria Tider. 5

6 Kontakt med YFF Styrelsen har under det gångna året hållit kontakt med YFF, framför allt genom Marie Forsberg som sitter i YFF:s styrelse. Fritidsledarskolornas årsmöte beviljade YFF kronor för att täcka omkostnaderna för att åka runt på Fritidsledarutbildningar och berätta om organisationen. En del av denna resurs har använts. Att inte hela resursen gått åt kan bero på att Fritidsledarskolor inte har frågat efter denna information eller att styrelsen i YFF inte haft möjlighet att besöka så många skolor. Kontakt med Ungdomsstyrelsen Representanter för styrelsen har vid ett flertal tillfällen under verksamhetsåret träffat representanter från Ungdomsstyrelsen. Det har under året växt fram en anda av ömsesidig respekt och vilja av att utveckla samarbetet. Denna intensifierade kontakt mellan Fritidsledarskolorna och Ungdomsstyrelsen har lett till att styrelsen ansökt om medel från Ungdomsstyrelsen för ett omfattande FoU-projekt. Detta innefattar flera olika forskningsstudier som bygger på önskemål från såväl Ungdomsstyrelsen som Fritidsledarskolorna, där studier som Ungdomsstyrelsen och Fritidsledarskolorna vill få gjorda, har sammanlänkats i projektet. Nätverket för Kvinnliga Fritidsledarlärare Nätverket träffades januari på Göteborgs folkhögskola. På programmet stod föreläsning av Mia Börjesson om ungdomar och sexualitet. Man besökte också Världskulturmuseets utställning om trafficing. Rektorsträffar I samband med vårkonferensen i Vara genomfördes också en rektorsträff. Innehållet i denna träff berörde rekryterings- och kvalitetsarbetet, fritidsledarutbildningens omfattning samt den framtida yrkeshögskolan. Viktiga områden som berör varje medlemsskola och där den närvarande rektorsgruppen önskar vara uppdaterade och initierade. Rektorernas roll i dessa utvecklingsfrågor är mycket viktig för fritidsledarutbildningens framtid. En ny träff för rektorerna planeras i samband med årsmötet på Ljungskile folkhögskola. Information och marknadsföring? Hemsidan har uppdateras med jämna mellanrum av Mikael Näregård på Göteborgs folkhögskola. Ordföranden 6

7 har svarat på frågor från den officiella adressen från allmänheten Styrelsen har tecknat kontrakt med High Grafics design- och webbyrå i Olofström omfattande en totalt ny struktur och design på vår hemsida. Den nya hemsidan väntas komma i bruk fr. o.m. årsskiftet ? Fritidsledarskolornas konferens på Folkbildningsnätet har, på styrelsens uppdrag, setts över och förbättrats av Bengt Widman på Karlskoga fhsk? Styrelsen har köpt en konkret handlingsplan för marknadsföring av Westanders PR byrå. Denna innehåller en konkret aktivitetsplan för publicitet, påverkansarbete och kontaktskapande. Denna kommer att vara en viktig del i kommande verksamhetsplan.? Denna plan utarbetades med Westanders på den fortbildningsdag i profilering och marknadsföring som genomfördes 4/5 på Valla fhsk.? Nyhetsbrevet som görs av Kunskapscentrum på Skarpnäcks folkhögskola av Jens Eriksson finns på Folkbildningnätet/ fritidsledarskolornas ikon och på hemsidan.? En marknadsföringskampanj där studerande på skolornas utbildningar uppmanades skriva till vänner och bekanta och marknadsföra utbildningen, mot belöning i form av biocheckar, prövades under vintern.? Inför rekryteringssäsongen våren - 07 har centralt informationsmaterial varit tillgängligt via vår konferens på folkbildningsnätet. Något nytt informationsmaterial som ersättning för den gamla foldern har inte producerats under året.? Annonsering via Syoguiden och Studentum har fortsatt under året.? Vi har gjort ett avtal med tidningen Fria tider att vi kontinuerligt skriver i deras tidning, vilket vi också gjort. Verksamhetsfrågor Valideringsfrågan Enligt årsmötesbeslut 2006 har en arbetsgrupp med uppdraget att titta närmare på valideringsfrågor tillsatts och verkat under verksamhetsåret. Per-Olov Krusell har varit styrelsens samordnare i gruppen. Gruppen, där också Sigurd Zetterqvist, Sigtuna fhsk, ingått, har samlat kunskap kring vad validering och valideringsförfarande är. Gruppen har också för styrelsen tagit fram ett underlag för vad ett valideringsförfarande skulle kunna innebära för fritidsledarutbildning i Sverige. 7

8 Vart tog de vägen? Styrelsen har ansvarat för den årliga undersökningen Vart tog dom vägen, vilken genomfördes i januari och syftade till att kartlägga vad de som utexaminerades i maj/juni 2006 gjorde ett halvår efter avslutad utbildning. 20 av 25 skolor besvarade årets enkät. Sammanlagt var det 300studerande som avslutade utbildningen vid dessa skolor i maj/juni 2006 och 263 av dessa besvarade enkäten. Värt att notera är att 220 studerande gick ut med utbildningsbevis medan 80 gick ut utan utbildningsbevis. Av dessa 80 studenter var 57 män. Undersökningen visar dessutom att det är betydligt vanligare att arbetsuppgifterna är relevanta för utbildningen för dem som lämnat utbildningen med utbildningsbevis. Detta betyder förhoppningsvis att skolorna är måna om att slå vakt om kraven för att bli godkänd på utbildningen samt att arbetsgivarna efterfrågar utbildade fritidsledare med godkänt utbildningsbevis. Av de som besvarat enkäten är det 9,9 procent av fritidsledarna som studerar vidare, medan antalet arbetslösa anges till 6,5 procent. Vanligast är studier till församlingspedagog. Även studier på lärarhögskolan, polishögskolan, komvux, andra folkhögskolor samt studier till undersköterska eller diakon förekommer. 81,4 procent av de 263 fritidsledarna som besvarade enkäten hade anställning vid undersökningstillfället. 75,7 procent av dessa var under januari 2007 anställda med arbetsuppgifter som är relevanta för utbildningen. Detta är en minskning jämfört med 2006 då motsvarande siffra var 85,7 procent. Om detta är en tillfällig nedgång eller en trend får nästa års undersökning visa. Vart tog de vägen 5 år senare? Öyvind Alster vid Kristinehamns folkhögskola har på styrelsens uppdrag genomfört undersökningen Vart de tog vägen 5 år efter utbildningen. Denna undersökning ger oss möjligheter att få ett längre perspektiv och ny kunskap om vilka utvecklingsvägar våra studerande tar efter avslutad utbildning. Den kan också ge oss underlag i vårt kvalitetsarbete och utarbetandet av en ny gemensam utbildningsplan. Enkäten skickades ut under senhösten 2006 och resultatet redovisas på årsmötet Rekrytering och antagning Ansökningsantalet vid tiden för vårkonferensen på Vara folkhögskola den april, uppgick till 871 ansökningar till 23 skolor. Ädelfors och Hålland 8

9 genomförde ingen intagning till åk 1 detta år. Medeltalet sökande uppgår i år till 37,8 per skola. Statistiken de senaste sex åren ser ut som följer ansökn. 29 skolor 33,3 ansök./skola , , , , ,8 Siffrorna visar på en tydlig minskning av antal sökande de senaste 2 åren, samtidigt som antalet skolor som erbjuder fritidsledarutbildning minskat. I och för sig visar även många högskolekurser sviktande ansökningssiffror och de goda tiderna på arbetsmarknaden kan vara en förklaring. Siffrorna ger oss dock anledning till viss oro. Under de senare åren har ett nytt sökbeteende noterats, man söker allt senare, och önskemål om att göra om rundfrågningen gällande ansökningsläget vid ett senare tillfälle har framförts. En uppföljande undersökning över antalet faktiska deltagare vid respektive skola är gjord och kommer att kunna redovisas vid årsmötet. Slutord Att folkbildningen i allmänhet och fritidsledarutbildningen i synnerhet lever och är vid god hälsa har varit uppenbart ett år som detta. Det är svårt att minnas ett lika aktiv och intensivt år som det gångna. Organisationen har lyfts fram och vi upplever att Fritidsledarskolorna alltmer räknas med som en viktig aktör inom fritidssektorn. Samtidigt har antalet medlemsskolor minskat och söktrycket på utbildningarna minskat. Detta är motsägelsefulla fakta som vi behöver reflektera kring under nästa verksamhetsår. Kvalitetsarbetet har givetvis varit föreningens dominerande engagemang under året, där medlemsskolorna deltagit i kvalitetsgrupper, remissförfaranden och fortbildningsdagar. Själva processen har inneburit att ett vitalt samtal kring våra utbildningars upplägg och innehåll förts på bred front inom vår organisation. Processen är i sig kvalitetsskapande och har dessutom lett till att våra medlemsskolor utvecklat nya partnerskap med varandra. Parallellt med kvalitetsarbetet har frågan om validering av yrkesverksamma, outbildade fritidsledare och flexibla upplägg av fritidsledarutbildning utretts och 9

10 diskuterats. Med det följer andra frågor; utbildningsbevisets utformning och hur stadgarna och den gemensamma utbildningsplanen skall omformuleras. Hela detta paket av förändringar ställs nu fram i ljuset för att diskuteras. Allt tyder på att verksamhetsåret kommer att bli minst lika spännande som det vi nu lämnar. Med detta tackar styrelsen för det förtroende vi haft att leda föreningen under verksamhetsåret. Fritidsledarskolornas styrelse i oktober 2007 Hans-Åke Höber Kenneth Hedström Ewa Friman Bibbi Björk Eriksson Per-Arne Höög Magnus Bengtsson Diana Pettersson- Susanne Fjällemark P-O Krusell Svenneke 10

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer