Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2006-2007"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Inledning Det gångna verksamhetsåret har inom organisationen präglats av friska och framåtsyftande samtal om förnyelse av fritidsledarutbildningen i Sverige. Kvalitetsarbetet har engagerat medlemsskolorna enskilt och i kvalitetsgrupperna. Kontakterna med viktiga aktörer inom sektorn, inte minst Ungdomsstyrelsen, har intensifierats och har resulterat i att Fritidsledarskolorna under nästa verksamhetsår kommer att ta ansvaret för en omfattande forskningssatsning inom fritidsområdet. Tillsammans med Fritidsforum kommer vi under vintern att ge ut Mats Havströms och Diana Pettersson-Svennekes intressanta studie om Fritidsledarens tysta kunskap. Inte lika positivt är att antalet folkhögskolor som erbjuder fritidsledarutbildning nu har minskat till 23 stycken. Antal sökande har inte ökat och trots att vart tog dom vägen -undersökningen visar på mycket goda siffror, så upplever vi problem med att få fler ansökningar till skolorna. Vi vet också att många arbetar som fritidsledare utan att ha genomgått utbildningen. Dessa omständigheter har föranlett flera skolor att söka nya former för fritidsledarutbildning, något som säkert kommer att vitalisera samtalet och påskynda utvecklingen inom vår organisation under kommande år. Styrelsen för Fritidsledarskolorna överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret

2 Styrelsen Styrelsen för Fritidsledarskolorna har under verksamhetsåret bestått av följande: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Hans-Åke Höber, Kristinehamns folkhögskola Kenneth Hedström, Valla folkhögskola Ewa Friman, Karlskoga folkhögskola Per-Arne Höög, Jämshögs folkhögskola Bibbi Björk-Eriksson, Vimmerby folkhögskola Magnus Bengtsson, Gamleby folkhögskola Susanne Fjällemark, Ljungskile folkhögskola Per-Olof Krusell, Liljeholmens folkhögskola Diana Pettersson Svenneke, Skarpnäcks folkhögskola Adjungerad ekonomihantering Willy Brink Kvalitetssamordnare Hans-Åke Höber 50% tjänst under verksamhetsåret Styrelsens arbete Styrelsearbetet har huvudsakligen bestått i att följa och ge direktiv till kvalitetsarbetet, upprätthålla kontaktarbetet med medlemsskolorna, Ungdomsstyrelsen, Fritidsforum, YFF (Yrkesföreningen för fritidsledare) m fl, samordna och genomföra marknadsföringsinsatser och utveckla hemsidan, följa aktuella utredningar, genomföra Fritidsledarskolornas eget forskningsarbete och fortbildning, strukturera styrelsearbetet, genomföra vårkonferensen samt förbereda årsmötet. Under sommaren och hösten 2007 har stor kraft ägnats åt det stora forskningsprojekt som Ungdomsstyrelsen och Fritidsledarskolorna ska samarbeta kring. För att bereda styrelsens arbete samt att verkställa styrelsens beslut har, utöver ledamöterna, Hans-Åke Höber arvoderats som kvalitetssamordnare på halvtid under verksamhetsåret, Bibbi Björk-Eriksson för förberedande arbete med projektansökan till Ungdomsstyrelsen under hösten 2007 samt Willy Brink för ekonomihantering. 2

3 Styrelsens möten Styrelsen har sammanträtt vid följande tillfällen under verksamhetsåret: 2006: 8/11, 5/ : 12/1, 13/2, 20/3, 14-15/6, 31/8 samt 5/10. Årsmötet Fritidsledarskolornas årsmöte 2006 ägde rum på Valla folkhögskola. Icke närvarande skolor var Gotland, Markaryd och Ädelfors. Gästföreläsare på årsmötet var Ulf Blomdahl, idrotts- och fritidsforskare, som gav en intressant redovisning av Nya spaningar på ungas fritidskulturer. Årsmötet fokuserade i övrigt på skolornas gemensamma kvalitetsprojekt. I motionsbehandlingen beslutade årsmötet att föreningen ska utreda vidare frågan om validering av förkunskaper och förkortade distansstudier kan vara en möjlighet för att ge yrkesverksamma outbildade formell fritidsledarbehörighet. Mötet beslutade också att det är i sin ordning att enskilda skolor förlänger utbildningen till mer än 80 veckor. Studeranderepresentanter från skolorna samlades på årsmötet för egna överläggningar och bidrog med många goda synpunkter till föreningen. Årsmötet riktade ett särskilt tack till lärarlaget på Valla folkhögskola för gästfrihet och ett väl organiserat årsmöte. Vårkonferens Vårkonferensen, tidigare benämnd kursföreståndarkonferens, arrangerades på Vara folkhögskola den april. Omkring 35 fritidsledarutbildare deltog. Temat på konferensen var det fortsatta kvalitetsarbetet. Karin Andersson från Kairos Future var inbjuden för att omvärldsspana och hålla i en mindre workshop på temat Folkbildningen, fritidsledarutbildningen och framtiden. En stor del av tiden i övrigt ägnades åt samtal i kvalitetsgrupper kring vilka kvalitetsindikatorer som ska finnas med i en certifieringsprocess. På vårkonferensen hölls samtidigt en rektorskonferens under ledning av Kenneth Hedström. 3

4 FoU Projektet Vad gör fritidsledare? Mats Havströms och Diana Pettersson-Svennekes forskningsrapport "Vad gör fritidsledare?" har under året färdigställts och är nu färdig för tryck. Rapporten kommer att ges ut i samarbete med Fritidsforum. Förhoppningsvis kommer såväl medlemsskolorna som de yrkesverksamma ute på fritidsfältet att ha stort intresse av rapporten och dess unika kartläggning av fritidsledarnas tysta kunskap. Kvalitetsprojekt Det samordnade kvalitetsarbete, som föreningen fattade beslut om på årsmötet i Eslöv 2005, har under verksamhetsåret varit föreningens mest omfattande satsning. Föreningen ansökte förra verksamhetsåret om medel från Folkbildningsrådet för att utveckla metoder för kvalitetsarbete och beviljades :- i anslag. Hans- Åke Höber har fungerat som samordnare för kvalitetsprojektet på halvtid fr.o.m Under verksamhetsåret har arbetet intensifierats genom: - Fortsatt arbete i kvalitetsgrupper om 3-4 skolor. Skolorna organiserade sig inledningsvis enligt följande: 1 Jämshög, Markaryd, Värnamo och Ädelfors 2 Axevalla, Viskadalen och Vara 3 Eslöv och Hvilan 4 Hagaberg, Gotland, Lidingö och Vimmerby 5 Gamleby och Birka 6 Karlskoga, Kristinehamn, Sigtuna och Örebro 7 Göteborg, Ljungskile och Wendelsberg 8 Kjesäter, Skarpnäck och Valla Kvalitetsgruppernas sammansättning har förändrats något under året. Kvalitetsgrupperna har under året bearbetat frågeställningarna Vad är god nivå, Vilka kriterier ska vi ha? Målet har varit att: - Komma fram till vad kärnan ska vara i vår utbildning. Processen och innehållet har satts i fokus. 4

5 - Komma fram till vilka ingredienser i utbildningen som är omistliga och vilka vitala processer som vi menar är en förutsättning för att utbildningarna ska generera goda fritidsledare. - Utröna om det finns det ämnesstoff, litteratur, ledarskapsträning, former för personlig utveckling m.m. som vi anser ska kunna lyftas till gemensamma kriterier. Grupperna har bidragit med sina synpunkter till kvalitetssamordnaren som sedan sammanställt materialet. Sammanställningen låg till grund för fortsatta samtal och analyser på Vårkonferensen i Vara. Utfallet från det mötet har sedan sammanställts till ett skarpt förslag till kvalitetscertifiering som gått på remiss till skolorna och kvalitetsgrupperna under hösten Tre utbildningsdagar i lärande samtal och skolutvecklingsarbete genomfördes under våren 2007, på Wendelsbergs, Hagabergs och Jämshögs folkhögskola under ledning av Karin Sjöberg, APeL (Centrum för arbetsplatslärande). Närmare sextio fritidsledarutbildare deltog i kurserna. Kontaktarbete Sekreteraren har ansvarat för att protokollen från styrelsemötena, så snart de justerats, lagts ut på föreningens konferens på First class. Protokollen har också gjorts fylligare och mer informativa, så medlemsskolorna lättare ska kunna få inblick i styrelsens arbete. Inom kvalitetsprojektet ram har kvalitetssamordnaren besökt ett antal medlemsskolor, ibland tillsammans med någon ytterligare styrelseledamot. Kontakt med Fritidsforum Styrelsen har haft fortsatt samarbete med Fritidsforum, dock inte så intensivt som det varit under några år. Detta delvis på grund av att Fritidsforum har varit upptagna med omorganisering. I början av året deltog en delegation från styrelsen i ett möte på Fritidsforums kansli med Torsten Laxvik och Mia Mattsson, som är Fritidsforums nuvarande förbundsordförande, kring en planerad kurs om Behörighetsprocesser. Under året har flera styrelsemedlemmar medverkat med artiklar i Fritidsforums tidning Fria Tider. 5

6 Kontakt med YFF Styrelsen har under det gångna året hållit kontakt med YFF, framför allt genom Marie Forsberg som sitter i YFF:s styrelse. Fritidsledarskolornas årsmöte beviljade YFF kronor för att täcka omkostnaderna för att åka runt på Fritidsledarutbildningar och berätta om organisationen. En del av denna resurs har använts. Att inte hela resursen gått åt kan bero på att Fritidsledarskolor inte har frågat efter denna information eller att styrelsen i YFF inte haft möjlighet att besöka så många skolor. Kontakt med Ungdomsstyrelsen Representanter för styrelsen har vid ett flertal tillfällen under verksamhetsåret träffat representanter från Ungdomsstyrelsen. Det har under året växt fram en anda av ömsesidig respekt och vilja av att utveckla samarbetet. Denna intensifierade kontakt mellan Fritidsledarskolorna och Ungdomsstyrelsen har lett till att styrelsen ansökt om medel från Ungdomsstyrelsen för ett omfattande FoU-projekt. Detta innefattar flera olika forskningsstudier som bygger på önskemål från såväl Ungdomsstyrelsen som Fritidsledarskolorna, där studier som Ungdomsstyrelsen och Fritidsledarskolorna vill få gjorda, har sammanlänkats i projektet. Nätverket för Kvinnliga Fritidsledarlärare Nätverket träffades januari på Göteborgs folkhögskola. På programmet stod föreläsning av Mia Börjesson om ungdomar och sexualitet. Man besökte också Världskulturmuseets utställning om trafficing. Rektorsträffar I samband med vårkonferensen i Vara genomfördes också en rektorsträff. Innehållet i denna träff berörde rekryterings- och kvalitetsarbetet, fritidsledarutbildningens omfattning samt den framtida yrkeshögskolan. Viktiga områden som berör varje medlemsskola och där den närvarande rektorsgruppen önskar vara uppdaterade och initierade. Rektorernas roll i dessa utvecklingsfrågor är mycket viktig för fritidsledarutbildningens framtid. En ny träff för rektorerna planeras i samband med årsmötet på Ljungskile folkhögskola. Information och marknadsföring? Hemsidan har uppdateras med jämna mellanrum av Mikael Näregård på Göteborgs folkhögskola. Ordföranden 6

7 har svarat på frågor från den officiella adressen från allmänheten Styrelsen har tecknat kontrakt med High Grafics design- och webbyrå i Olofström omfattande en totalt ny struktur och design på vår hemsida. Den nya hemsidan väntas komma i bruk fr. o.m. årsskiftet ? Fritidsledarskolornas konferens på Folkbildningsnätet har, på styrelsens uppdrag, setts över och förbättrats av Bengt Widman på Karlskoga fhsk? Styrelsen har köpt en konkret handlingsplan för marknadsföring av Westanders PR byrå. Denna innehåller en konkret aktivitetsplan för publicitet, påverkansarbete och kontaktskapande. Denna kommer att vara en viktig del i kommande verksamhetsplan.? Denna plan utarbetades med Westanders på den fortbildningsdag i profilering och marknadsföring som genomfördes 4/5 på Valla fhsk.? Nyhetsbrevet som görs av Kunskapscentrum på Skarpnäcks folkhögskola av Jens Eriksson finns på Folkbildningnätet/ fritidsledarskolornas ikon och på hemsidan.? En marknadsföringskampanj där studerande på skolornas utbildningar uppmanades skriva till vänner och bekanta och marknadsföra utbildningen, mot belöning i form av biocheckar, prövades under vintern.? Inför rekryteringssäsongen våren - 07 har centralt informationsmaterial varit tillgängligt via vår konferens på folkbildningsnätet. Något nytt informationsmaterial som ersättning för den gamla foldern har inte producerats under året.? Annonsering via Syoguiden och Studentum har fortsatt under året.? Vi har gjort ett avtal med tidningen Fria tider att vi kontinuerligt skriver i deras tidning, vilket vi också gjort. Verksamhetsfrågor Valideringsfrågan Enligt årsmötesbeslut 2006 har en arbetsgrupp med uppdraget att titta närmare på valideringsfrågor tillsatts och verkat under verksamhetsåret. Per-Olov Krusell har varit styrelsens samordnare i gruppen. Gruppen, där också Sigurd Zetterqvist, Sigtuna fhsk, ingått, har samlat kunskap kring vad validering och valideringsförfarande är. Gruppen har också för styrelsen tagit fram ett underlag för vad ett valideringsförfarande skulle kunna innebära för fritidsledarutbildning i Sverige. 7

8 Vart tog de vägen? Styrelsen har ansvarat för den årliga undersökningen Vart tog dom vägen, vilken genomfördes i januari och syftade till att kartlägga vad de som utexaminerades i maj/juni 2006 gjorde ett halvår efter avslutad utbildning. 20 av 25 skolor besvarade årets enkät. Sammanlagt var det 300studerande som avslutade utbildningen vid dessa skolor i maj/juni 2006 och 263 av dessa besvarade enkäten. Värt att notera är att 220 studerande gick ut med utbildningsbevis medan 80 gick ut utan utbildningsbevis. Av dessa 80 studenter var 57 män. Undersökningen visar dessutom att det är betydligt vanligare att arbetsuppgifterna är relevanta för utbildningen för dem som lämnat utbildningen med utbildningsbevis. Detta betyder förhoppningsvis att skolorna är måna om att slå vakt om kraven för att bli godkänd på utbildningen samt att arbetsgivarna efterfrågar utbildade fritidsledare med godkänt utbildningsbevis. Av de som besvarat enkäten är det 9,9 procent av fritidsledarna som studerar vidare, medan antalet arbetslösa anges till 6,5 procent. Vanligast är studier till församlingspedagog. Även studier på lärarhögskolan, polishögskolan, komvux, andra folkhögskolor samt studier till undersköterska eller diakon förekommer. 81,4 procent av de 263 fritidsledarna som besvarade enkäten hade anställning vid undersökningstillfället. 75,7 procent av dessa var under januari 2007 anställda med arbetsuppgifter som är relevanta för utbildningen. Detta är en minskning jämfört med 2006 då motsvarande siffra var 85,7 procent. Om detta är en tillfällig nedgång eller en trend får nästa års undersökning visa. Vart tog de vägen 5 år senare? Öyvind Alster vid Kristinehamns folkhögskola har på styrelsens uppdrag genomfört undersökningen Vart de tog vägen 5 år efter utbildningen. Denna undersökning ger oss möjligheter att få ett längre perspektiv och ny kunskap om vilka utvecklingsvägar våra studerande tar efter avslutad utbildning. Den kan också ge oss underlag i vårt kvalitetsarbete och utarbetandet av en ny gemensam utbildningsplan. Enkäten skickades ut under senhösten 2006 och resultatet redovisas på årsmötet Rekrytering och antagning Ansökningsantalet vid tiden för vårkonferensen på Vara folkhögskola den april, uppgick till 871 ansökningar till 23 skolor. Ädelfors och Hålland 8

9 genomförde ingen intagning till åk 1 detta år. Medeltalet sökande uppgår i år till 37,8 per skola. Statistiken de senaste sex åren ser ut som följer ansökn. 29 skolor 33,3 ansök./skola , , , , ,8 Siffrorna visar på en tydlig minskning av antal sökande de senaste 2 åren, samtidigt som antalet skolor som erbjuder fritidsledarutbildning minskat. I och för sig visar även många högskolekurser sviktande ansökningssiffror och de goda tiderna på arbetsmarknaden kan vara en förklaring. Siffrorna ger oss dock anledning till viss oro. Under de senare åren har ett nytt sökbeteende noterats, man söker allt senare, och önskemål om att göra om rundfrågningen gällande ansökningsläget vid ett senare tillfälle har framförts. En uppföljande undersökning över antalet faktiska deltagare vid respektive skola är gjord och kommer att kunna redovisas vid årsmötet. Slutord Att folkbildningen i allmänhet och fritidsledarutbildningen i synnerhet lever och är vid god hälsa har varit uppenbart ett år som detta. Det är svårt att minnas ett lika aktiv och intensivt år som det gångna. Organisationen har lyfts fram och vi upplever att Fritidsledarskolorna alltmer räknas med som en viktig aktör inom fritidssektorn. Samtidigt har antalet medlemsskolor minskat och söktrycket på utbildningarna minskat. Detta är motsägelsefulla fakta som vi behöver reflektera kring under nästa verksamhetsår. Kvalitetsarbetet har givetvis varit föreningens dominerande engagemang under året, där medlemsskolorna deltagit i kvalitetsgrupper, remissförfaranden och fortbildningsdagar. Själva processen har inneburit att ett vitalt samtal kring våra utbildningars upplägg och innehåll förts på bred front inom vår organisation. Processen är i sig kvalitetsskapande och har dessutom lett till att våra medlemsskolor utvecklat nya partnerskap med varandra. Parallellt med kvalitetsarbetet har frågan om validering av yrkesverksamma, outbildade fritidsledare och flexibla upplägg av fritidsledarutbildning utretts och 9

10 diskuterats. Med det följer andra frågor; utbildningsbevisets utformning och hur stadgarna och den gemensamma utbildningsplanen skall omformuleras. Hela detta paket av förändringar ställs nu fram i ljuset för att diskuteras. Allt tyder på att verksamhetsåret kommer att bli minst lika spännande som det vi nu lämnar. Med detta tackar styrelsen för det förtroende vi haft att leda föreningen under verksamhetsåret. Fritidsledarskolornas styrelse i oktober 2007 Hans-Åke Höber Kenneth Hedström Ewa Friman Bibbi Björk Eriksson Per-Arne Höög Magnus Bengtsson Diana Pettersson- Susanne Fjällemark P-O Krusell Svenneke 10

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009-2010 1. Inledning Det är dags att summera ytterligare ett verksamhetsår för organisationen Fritidsledarskolorna. Trots att dammet knappt har lagt sig på Axevalla hed efter vårt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-13. 1 Inledning

Verksamhetsberättelse 2012-13. 1 Inledning Verksamhetsberättelse 2012-13 1 Inledning Det är dags att summera ytterligare ett verksamhetsår för organisationen Fritidsledarskolorna. På årsmötet 2012 på Kristinehamns folkhögskola arbetade vi intenstivt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 2010

Verksamhetsplan 2009 2010 Verksamhetsplan 2009 2010 Reviderad och fastställd vid Fritidsledarskolornas årsmöte på Axevalla folkhögskola 11/11 2009. 1. Inledning Verksamhetsplanen är styrelsens förslag till hur föreningens gemensamma

Läs mer

Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning.

Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning. Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning. Allmänt Uppställning av denna rapport följer mallen som används för att redovisa den årliga vart tog de vägen undersökningen. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014. 1 Inledning. 2 Samarbete internt. 1.1 Föreningens uppgift

Verksamhetsplan 2013-2014. 1 Inledning. 2 Samarbete internt. 1.1 Föreningens uppgift Verksamhetsplan 2013-2014 Reviderad och fastställd vid Fritidsledarskolornas årsmöte på Lidingö folkhögskola 08/11 2013. 1 Inledning Verksamhetsplanen är styrelsens förslag till hur föreningens gemensamma

Läs mer

Fritidsledarskolornas kvalitetsprojekt 2006 2007

Fritidsledarskolornas kvalitetsprojekt 2006 2007 Redovisning av Fritidsledarskolornas kvalitetsprojekt 2006 2007 2007-12-04 Fritidsledarskolorna styrelse Hans-Åke Höber Ordförande/Kvalitetssamordnare Innehåll Sida Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Bakgrund

Läs mer

Föredragningslistan gicks igenom och godkändes. Till mötets ordförande valdes Lars Persson från Kristinehamns folkhögskola.

Föredragningslistan gicks igenom och godkändes. Till mötets ordförande valdes Lars Persson från Kristinehamns folkhögskola. Fritidsledarskolornas årsmötesprotokoll Plats: Kristinehamns folkhögskola Datum: 2012-11-09 1 Mötets öppnande Ordförande Eva Gullstrand hälsade alla välkomna till Fritidsledarskolornas årsmöte och förklarar

Läs mer

Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning 2007.

Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning 2007. Gamleby den 10 mars 2007 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning 2007. 1. Allmänt Denna undersökning bygger på en medverkan av 20 av 25 nu verksamma fritidsledarskolor. Dessa

Läs mer

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1 Antal sökande personer Planerat för antal deltagare Antal deltagare 15e kursdag Sökande per planerad plats Allmän kurs inkl extraplatser 21 276 11 817 11 356 1,8 Särskilda kurser 35 627 15 392 14 101 2,3

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Frågeställning Ja I viss mån Bättre förutsättningar för fortsatta studier 13 3 0 Bättre förutsättningar på arbetsmarknaden 9 6 1 Ökat självförtroende 12 3 1 Större intresse för samhällsfrågor 4 8 4 Mer

Läs mer

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010 FBR/TÖ 2010-10-08 Folkhögskola Planerade er, och studerande efter en Ht 2010 01 Alma folkhögskola 50 150 49 80 213 73 Birkagårdens folkhögskola 105 225 110 250 885 256 Bosöns idrottsfolkhögskola 74 90

Läs mer

Folkhögskolor och antal platser

Folkhögskolor och antal platser Utlandsstudier Folkhögskolor och antal platser Offentliga utbildningar Studiefinansiering Län Folkhögskola Antal platser Stockholm Alma folkhögskola 161 Birkagårdens folkhögskola 0 Bosöns idrottsfolkhögskola

Läs mer

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar?

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar? 1 Folkhögskolornas bibliotek 2006 omfattning, ansvar, ev samarbete med DU på skolorna. En sammanställning av en enkät utförd av projektet Verktyg & Vision läsåret 2005/2006 1. Har skolan eget bibliotek?

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE 2010 www.fritidsledare.se GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE Styrdokument för lokal utbildningsplanering 2010 Fritidsledarskolorna

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Anteckningar gjorda vid vid föreningen BALSAMs årsmöte 2012, på Värnamo Folkhögskola måndag 23 april

Anteckningar gjorda vid vid föreningen BALSAMs årsmöte 2012, på Värnamo Folkhögskola måndag 23 april Anteckningar gjorda vid vid föreningen BALSAMs årsmöte 2012, på Värnamo Folkhögskola måndag 23 april Närvarande: Helena Johansson Braheskolan Henrik Söderdahl Gotland Folkhögskola/ Fårösund Göran Swahn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2013 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning genomförd

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Vuxenutbildningsnämnden. Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 14:30 17:40. Beslutande. Övriga deltagande. Justeringens plats och tid

Vuxenutbildningsnämnden. Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 14:30 17:40. Beslutande. Övriga deltagande. Justeringens plats och tid Vuxenutbildningsnämnden 2008-04-02 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 14:30 17:40 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Ulf Lager (c) Göran Sjönneby (fp) Ulf Axelsson (v), ers för Maria Berdén

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012 Protokoll s Årsmöte 2012 Datum: Onsdag 18 april 2012 Tid: 17:00 Plats:, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg Närvarande: Se bilaga 1 1 Ordförande öppnar mötet Peter Gaestadius öppnade mötet. 2 Anteckning av

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Söktryck vid folkhögskola ht 2005

Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Stockholms län 3901 1018 1469 4033 1352 1313 552 462 456 0117005 Runö folkhögskola 231 110 111 78 66 46 0 0 0 0120002 Lillsved Gymnastik o idrottsfol 38 20 20 196 72 71

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10 Studieomdömen i folkhögskolan 2009/10 Folkbildningsrådet genomförde under juni 2010 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2009/10. Av 150 skolor utfärdade 146 studieomdömen.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US 1) Föreningens firma GEN!US Föreningens firma är GEN!US 2) Föreningens ändamål GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten på Linköpings Universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland 1 Innehåll Undergrupper... 3 Arbetsmarknad... 3 Festkommittén... 3 Praktik... 3 PR-gruppen... 4 Sportkommittén... 4 Webbansvarig... 4 Resegruppen...

Läs mer

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Naturiståret 1 maj 2011 30 april 2012. Verksamhetsberättelse 2011/2012 för SVERIGES NATURISTFÖRBUND Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte. Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte. Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl Protokoll 1 (5) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl. 09.15 16.00 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf, 97-111 Region Gävleborg Erika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010 Lärartjänster i folkhögskolan kalenderår 2010 Innehåll Lärartjänster 2010 3 Helårstjänster i svensk folkhögskola 3 Två helårstjänster per tusen deltagarveckor för samtliga kurstyper 4 8,4 helårstjänster

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse UVÄF 2014

Verksamhetsberättelse UVÄF 2014 Verksamhetsberättelse UVÄF 2014 Styrelsen för Ulvsunda Villaägareförening får härmed avge berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsen har under året bestått av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Malmö Stads Psykologförening

Malmö Stads Psykologförening Verksamhetsberättelse för Malmö Stads Psykologförening Styrelseledamöter och uppdrag Till styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Anna Tidman till ordförande, Daniela Musazzi till sekreterare, Dorina

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Örgryte Schackklubb. Protokoll fört vid årsmöte 19 februari 2015. Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan

Örgryte Schackklubb. Protokoll fört vid årsmöte 19 februari 2015. Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan Sidan 1 av 7 1 Mötets öppnande Protokoll fört vid årsmöte 19 februari 2015 Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan Ordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2012 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning våren

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer