Vejledningen er udarbejdet af de nordiske forbrugerombudsmænd og har til formål at give råd til annoncører og reklamebureauer i deres daglige arbejde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vejledningen er udarbejdet af de nordiske forbrugerombudsmænd og har til formål at give råd til annoncører og reklamebureauer i deres daglige arbejde."

Transkript

1 FORBRUGEROMBUDSMANDEN Vägledning från de nordiske konsumentombudsmännen Miljöargument i marknadsföring af mars 1994 Vejledningen er udarbejdet af de nordiske forbrugerombudsmænd og har til formål at give råd til annoncører og reklamebureauer i deres daglige arbejde. Denne tekst er på svensk, men i den trykte udgave findes teksten også på finsk, engelsk og fransk. Vejledningen er udgivet i serien TemaNord 1994:562 Nordisk Ministerråd, København 1994 Rapporten med de fire sprogversioner er gratis ved skriftlig henvendelse til Nordisk Ministerråd, Store Strandstræde 18, 1255 København K, telefax Indhold Inledning Undersök först betydelsen av hur produkterne påverker miljön Generalisera inte utan uppgifter om produktens hela livscykel Miljömärken För fram ditt ärinde tydeligt Återvinningsmöjligheter, cirkulation Bedöm helhetsintrycket Jämför bara jämlikar Undersög fakta på förhand Företagsbildsreklam Vägledning för miljöargument i marknadsföring från de nordiska konsumentombudsmännen 1 Inledning Intresset för hur varor och nyttigheter inverkar på miljön har under senare tid ökat. Annonsörerna har också i ökande grad börjat använda miljöargument i marknadsföringen av sina produkter. Intresset för miljön har lett till en användning av miljöargument som inte alltid (1 of 6) [ :23:10]

2 varit seriös och väl underbyggd. Enligt de nordiska marknadsföringslagarna är otillbörlig marknadsföring förbjuden. Näringsidkare får heller icke använda oriktiga eller vilseledande påståenden i sin marknadsföring. De nordiska konsumentombudsmännen anser att det föreligger ett behov av vägledning för användningen av miljöargument i marknadsföringen. Det nordiska miljömärket och de nordiska strävandena på miljöområdet understryker detta behov. Denna vägledning har utformats som råd till annonsörer och reklambyråer i deras dagliga arbete. 2 Undersök först betydelsen av hur produkten påverkar miljön Uppgifter om nyttigheters miljöpåverkan är viktiga för konsumenterna. Då du är helt säker på att den marknadsförda produkten har någon eller några egenskaper som förbättrar den ur miljösynpunkt och som är värd att omtala kan du använda miljöargument rörande sådana egenskaper. När du presenterar hur produkten påverkar miljön, ta endast med det som är betydelsefullt och väsentligt. Då du bedömer relevansen i ett miljöpåstående skall du också beakta hur övriga produkter i samma produktgrupp framstår i miljöhänseende. Om en bestämd komponent enligt lag inte får ingå i en produkt eller om produktens sammansättning i övrigt är bestämd i lag bör du inte i marknadsföringen antyda att denna komponent saknas i produkten eller att produkten är ofarlig för miljön. Alla produkter på marknaden skall ju överensstämma med lagens krav och därmed vara lika på denna punkt. Bedöm huruvida miljöpåståendet är väsentligt i förhållande till hur hela produkten påverkar miljön. 3 För fram dit ärende tydligt Precisera ditt miljöpåstående så tvekan inte uppstår om det. Hänför det sig till förpackningen eller själva produkten? Undvik allmänna, ospecificerade och mångtydiga uttryck. Använd bara sådana termer som konsumentema begriper. De uttryck du har använt i (2 of 6) [ :23:10]

3 marknadsföringen måste bedömas utifrån hur konsumenten kan antas uppfatta innehållet i dem. Om uttrycken kan förstås på många olika sätt, avstå från dem. Precisera dina påståenden - överdriv inte den verkan ett enskilt köpbeslut har på miljön. Måla inte ut överdrivna hotbilder för konsumenten om följderna av hans produktval. Framställ inte marginella miljöförbättringar som avgörande för konsumtionsvalet. Överlåt slutsatserna åt konsumenten. 4 Bedöm helhetsintrycket Miljömarknadsföringen bedöms utifrån det helhetsintryck den förmedlar till konsumenterna. Marknadsföringens helhetsintryck bör baseras på fakta. Försäkra dig alltså om att helhetsintrycket av marknadsföringen är riktigt. Överväg bildernas betydelse för helhetsintrycket. Undvik att förstärka enskilda verbala miljöpåståenden genom att använda ordet miljö i produktens namn eller genom att utforma t.ex. bilderna på förpackningen (naturbilder, färger) så att marknadsföringen i sin helhet blir vilseledande. Undvik också specialeffekter i etermediereklam som kan leda till samma vilseledande resultat. Om det har avlägsnats en för miljön skadlig beståndsdel från produkten skall du inte åberopa detta som ett huvudargument, om du inte är säker på att - beståndsdelen har haft en inte oväsentlig betydelse för miljön - beståndsdelen har ersatts av ett bättre alternativ - de övriga beståndsdelarna inte heller är erkänt oproblematiska - det på marknaden finns andra produkter som innehåller det skadliga ämnet. Var särskilt försiktig med kategoriska uttryck som miljövänlig, miljösäker och liknande som antyder att produkten saknar negativ miljöeffekt eller t.o.m. kan aktivt förbättra miljön. Se alltid till att det framgår att ordet i fråga används i relativ betydelse (skonsammare etc.). Precisera argumenten genom att ange vad miljöfördelen består i, t.ex. klorfritt, utan kricksilver, om det inte tydligt framgår på annat sätt. Det måste röra sig om en fördel av betydelse. 5 Undersök fakta på förhand I miljömarknadsföringen är kravet på uppgifternas sanningsenlighet och saklighet högt. Framför allt då det är fråga om produkter som bilar som typiskt sett medför stor belastning på miljön. (3 of 6) [ :23:10]

4 Konsumenten bör på basis av marknadsföringsmaterialet ha möjlighet att bedöma den marknadsförda produktens verkliga inverkan på miljön. Marknadsföraren måste kunna leda alla sina miljöpåståenden i bevis. Bevisskyldigheten gäller betydelsen av ett reklampåstående använt som huvudargument, påståenden om produktens ekologiska egenskaper eller i marknadsföringen beskrivna följder av att man köper eller låter bli att köpa en produkt som i lägre grad belastar miljön. Använd endast miljöargument som kan styrkas med aktuell, faktabaserad dokumentation. Försäkra dig om att dokumentationen för alla faktapåståenden finns redan innan marknadsföringen påbörjas. Tänk på att utvecklingen på miljöområdet går snabbt och att underlaget därför lätt kan bli föråldrat. Presentera endast de slutsatser som forskarna har dragit - gör inga egna slutsatser eller svepande reklampåståenden med ledning av forskningsresultaten. Följ med nya forskningsresultat. Försäkra dig om att du uttrycker dig på ett språk som konsumenten förstår. Även om faktauppgifterna i sig är riktiga blir marknadsföringen inte godtagbar om du helt utelämnar väsentliga frågor eller om uppgifterna framställs på ett vilseledande sätt. Åberopa inte frihet från irrelevanta substanser, dvs ämnen som inte över huvud har med produktområdet att göra. Hänvisa inte till miljöeffekter om det finns reella tvivel om effekternas betydelse. 6 Generalisera inte utan uppgifter om produktens hela livscykel Användningen av ordet miljövänlig eller motsvarande allmängiltiga ord (t.ex. grön, naturvänlig, ekologisk) förutsätter en verkligt grundlig utredning om miljöeffekten under produktens hela livscykel. Det är svårt att motivera allmänna uttryck som miljövänlig om produkten som sådan medför stark miljöbelastning. I sådana fall skall precisa angivelser om de aktuella förbättringarna användas. Sådana allmänna påståenden kan du bara använda om produkten under hela sin livscykel, från vaggan till graven, belastar miljön väsentligt mindre än övriga produkter i samma produktkategori. Försäkra dig alltså om att det till stöd för ett allmänt miljöpåstående finns en utredning som berör produktens miljöpåverkan för hela dess livscykel. (4 of 6) [ :23:10]

5 7 Miljömärken Ansök om rätten att använda EG-miljömärket eller det nordiska miljömärket, om det har miljömärkningskriterier för den produktkategori till vilken din produkt hör. De officiella miljömärkena är bättre än allmängiltiga påståenden om produktens miljövänlighet. I vilket fall som helst måste du försäkra dig om att du som grund för dina allmänna miljöpåståenden har en sådan utredning över produktens hela livscykel som uppfyller kriterierna för miljömärket. Det nordiska miljömärket (den gröna svanen) ger konsumenterna en entydig och pålitlig bild av den marknadsförda produktens miljöegenskaper. Använd därför de officiella miljömärkena och inga egna miljömärken. Säkerställ att egna symboler, märken, uttryck etc, inte ger ett falskt intryck av officiellt godkännande. 8 Återvinningsmöjligheter, cirkulation Precisera tillräckligt när du använder uttryck som återvinning och cirkulation om du avser själva produkten, förpackningen eller dessas råvaror om förpackningen eller produkten är tillverkad av återvinningsmaterial och i så fall till hur stor del eller om konsumenten kan låta förpackningen eller produkten cirkulera efter användning eller använda dem på nytt. Försäkra dig om att löftena om cirkulation eller återvinning är relevanta. Om det inte finns uppsamlingsställen för plast, eller om det inte till en påfyllbar förpackning kan köpas en produkt separat, saknar påståendet förankring i verkligheten och du kan inte åberopa den omständigheten i marknadsföringen. På förpackningen bör du använda endast erkända allmänna europeiska märken och symboler för cirkulation och återvinning, om det inte ffnns bestämmelser om sådana i speciallagstiftning eller godkänd standard för symbolerna. Speciell försiktighet bör iakttas om du använder dessa symboler i reklam eller annan marknadsföring. 9 Jämför bara jämlikar Om du jämför skall du jämföra produkters inverkan på miljön bara inom samma (5 of 6) [ :23:10]

6 produktkategori. En jämförelse mellan tändstickor och ficktändare eller mellan tygblöjor och engångsblöjor är svår att göra på ett tillförlitligt sätt. Hur kan man exempelvis objektivt jämföra de skadliga miljöeffekter som en tygblöja har i tillverkningsskedet och vid användningen med dem som en engångsblöja förorsakar när den blir avfall? Innan du i marknadsföringen för fram bara en jämförbar egenskap skall du försäkra dig om att de jämförda nyttigheternas livscykler i övrigt inte avviker från varandra i väsentlig mån. Bevisskyldigheten berör hela livscykeln, om jämförelsen är ospecificerad. 10 Företagsbildsreklam Om ett företag vill framstå som föregångare i miljöavseende eller framtona som allmänt miljömedvetet bör också dessa påståenden vara dokumenterade och välmotiverade. Til oversigten Forbrugerstyrelsen - Amagerfælledvej København S - Tlf (6 of 6) [ :23:10]

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Cecilia Norlander Förord Den kommersiella

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:22 2003-07-01 Dnr C 4/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:22 2003-07-01 Dnr C 4/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:22 2003-07-01 Dnr C 4/02 KÄRANDE Vaasan & Vaasan Oy, 1098322-3, P.O. Box 39, FIN-00441 Helsinki, Finland Ombud: jur. kand. Thomas Randes, Albihns Stockholm AB, Box 5581, 114

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer