Informella minnesanteckningar från konferens kring ensamkommande asylsökande barn- och ungdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informella minnesanteckningar från konferens kring ensamkommande asylsökande barn- och ungdomar 080129"

Transkript

1 Informella minnesanteckningar från konferens kring ensamkommande asylsökande barn- och ungdomar Presentationerna ligger där. Mia Sjödahl, Mölndal Bildspel producerat genom socialtjänsten i Mölndal visades. Henry Ascher, Nordiska folkhögskolan för hälsovetenskap Hur kan vi arbeta hälsofrämjande bland nyanlända barn och ungdomar? Henry arbetar bland annat med: Rosengrenska Angeredsgymnasiet Gamlestaden Under kriget kom finska barn till Sverige. Sverige har den historiska erfarenheten. Bakgrund * Barn i familj men också barn utan familj * Uppbrott från sitt hemland. Man har rötter, språk och koder. * Flykt undan krig och politiskt våld * Exponering för våld * Resettlement Hur mår barnen? Ålder och mognad Typ av trauma Individuella faktorer Omgivningsfaktorer Varje barn är unikt! Balansen mellan traumatiserande faktorer och salutogena (hälsofrämjande) faktorer Tidigare fokus på trauma. Under senaste åren har det salutogena kommit i centrum. Begränsa effekterna av de traumatiska men också stärka det hälsofrämjande i barnens liv. Tänka i ett tidsperspektiv. Särskilt i situationen asylsökande. Då tänker man mycket på det förflutna. Situationen kan se väldigt olika ut. En del har en eländig bakgrund. En del kommer från trygga miljöer med stort nätverk. Flykten kan ha gått olika till. Idag är det ovanligt att få asyl innan det är riktigt dramatiskt. Ett klimat av misstänkliggörande råder i asylprocessen. Oftast har de asylsökande luckor i sina berättelser. Det är kränkande att bli utsatt för ett misstänkliggörande. Framtiden kan vara en trygg och bra skolgång, men ofta hamnar man i torftiga förorter. Exempel på riskfaktorer: Upprepade eller kontinuerliga trauma Förlorad barndom Äldsta syskon (särskilt när föräldrarna inte fungerar) Inget hopp om framtiden (hotet om att skickas tillbaks)

2 Exempel på skyddande faktorer Enstaka trauman Vuxna omkring sig Aaron Antonovsky Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Att man har resurser för att möte omgivningens krav. Att dessa är värda engagemang. KASAM Känsla av sammanhang Coping Resilience Empowerment Att påverka sin egen livssituation Föräldrarnas betydelse Andra vuxna blir viktiga om inte föräldrarna finns tillgängliga Barn till föräldrar som är politiskt aktiva klarar sig ofta bättre än de som bara utsätts för situationer. Är asylprocessen en riskfaktor? Hopp och hot Förhoppningar och besvikelser Effekter på små barn Bundna och klängiga (rädda barn) Ger upp kontakten med modern (som är sjuk) Magiskt tänkande Effekter på äldre barn Aggressiva och utagerande Deprimerade, passiva och uppgivna (störst risk efter ett tag) Tar föräldraansvar och blir unga vuxna Effekter på barn * Återupplevande av traumatiska händelser: -flashbacks -mardrömmar (man är mitt i det värsta man har varit med om och vågar inte somna om) * Undvikandestrategier * Sömnsvårigheter * Enures * Anorektiska-bulimiska * Psykoser * Svåra depressioner * Självmordförsök

3 * Depressiv devitalisering (uppgivna apatiska barn) Uppföljande studier Sarah Moskowitz Hans Keilson Dalianis Karambatzakis Anders Hjern Birgitta Angel Edith Montgomery Händelser före flykten betyder inte så mycket efter 6-8 år Händelser i det nya landet har stor betydelse för senare psykisk hälsa En ekologisk modell för den psykosociala situationen för flyktingbarn i exil Invandringskris Att sörja det man lämnat och saknar Att konfronteras med det man möter i det nya landet - Anpassning Nytt socialt nätverk är viktigt en vikarierande familj Social situation i exil (inkl. asylprocessen) Politiska situationen i hemlandet Stödjande vardagsmiljöer är väldigt viktigt Inskolningsklasser, landningsbanor Förskola Bra skola/förskola ofta är den bästa medicinen vi har att erbjuda ledsna barn Viktiga vuxna människor: Idrottsledare, fritidsledare Samverkan i stället för att arbeta motverkande. Helhetsperspektiv Befolkningsstrategi Andra linjen: Handledning BUP Specialister Att påverka kontexten Barnperspektiv i flyktingmottagningen Att påverka den politiska nivån Mänskliga rättigheter och barnkonventionen är viktiga i detta sammanhang. Barn är aktörer och har styrka. De har mot alla odds kommit hit. Nobody need wait a singel moment to start changing the world. (Anne Frank) Ole Hultman, leg psykolog/terapeut BUP Gamlestaden De salutogena faktorerna är viktiga.

4 Vardagsmiljön är väldigt viktig. Ensamkommande barn psykologiska perspektiv rapport Mölndal skickar oftare till BUP än Göteborg. I Göteborg bor barnen oftast i familj och i Mölndal på institution. Hur påverkas barn av asylprocessen? Det mentala tillståndet ockuperas av frågan om uppehållstillståndet. Det finns inga föräldrar som kan ge psykologiskt stöd och skydd. Man kastas mellan hopp och förtvivlan. Svårt att börja tala om sina trauman. Man är i konstant stresstillstånd. Stödinsatser viktigast och särskilt i skolan. Att det finns någon som vet hur jag mår. Skapa så mycket stabilitet som möjligt under denna period. Kulturmöten mellan: Kollektivistisk kultur, traditionellt levnadsmönster, vi-kultur, skamkultur, hederskultur, tregenerationskultur Och Individualistisk kultur, modernistiska levnadsmönster, jag. Kultur, skuldkultur, kärnfamilj/singelboende (Herlitz 2007) Svenska ungdomar är vana att vara självständiga. Dessa ungdomar har inte samma vana. Vilken typ av stöd eller behandling behöver flyktingar? Om flyktingar får ett gott psykosocialt stöd i exillandet finns goda möjligheter att komma över traumatiska upplevelser och förluster. Västbusavtalet inom GR. Gymnasieskolan omfattas inte av detta. Skolsköterskan på gymnasiet, nästa steg är barnpsykiatrin. Kris * Flyktingkris -att tvingas fly, att skiljas från vårdnadshavare Man behöver praktisk hjälp t ex gode män som kan följa barn över tid. De träffar idag så många olika människor. De behöver en stabil relation till en person. Det kan t ex vara en skolsköterska. * Utvecklingskris - att bli vuxen Vad händer psykologiskt hos barn vid krig och organiserat våld? Tryggheten försvinner Tron på föräldrarna försvinner Psykiskt trauma Död, allvarlig skada eller hot mot egen eller andras fysiska integritet Att personen reagerar med intensiv rädsla, hjälplöshet och skräck Single trauma eller complex trauma Vad är posttraumatisk stress? Upplevelsen: Hot mot liv eller integritet

5 Symptomen: Återupplevande Undvikande Förhöjd spänning Förhållningssätt: Akut; stöd, psykopedagogik och observation På sikt;traumafokuserad behandling och stöd Trauma Föräldrar med trauma Barn med trauma Förlust och sorg Depression Apati och devitaliseringsyndrom Större sårbarhet (arv, miljö) Allvaret och kontinuiteten i hoten Mobbning, diskriminering, våld i hemmet Konkreta råd: Prata med barnen Vid misstänkt traumatisering ställ direkta och konkreta faktafrågor till barnet Etablera en trygg och förutsägbar miljö Förberedelser inför nya situationer Vuxna som är empatiska och tydliga Inlärningssvårigheter måste testas av specialpedagog och psykolog Skydd mot mobbning och kriminalitet Föräldrasamverkan Anmälningsplikt till socialbyrån vid misstanke om barn som far illa. Alla barn under 18 har samma rätt till sjukvård Tag gärna kontakt med BUP Västbus skyldighet att samverka enligt gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i VG-regionen om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykiatrisk problematik. Handledning och utbildning är viktigt för dem som tar hand om dessa barn och ungdomar. Monika Brendler-Lindqvist, leg. Psykoterapeut, Rädda barnen, Stockholm Ensamkommande flyktingbarn - ingen ny företeelse finska flyktingbarn De kom ofta flera gånger till Sverige pga frontens förflyttning. Upp till 7 gånger. Mycket forskning skedde kring dessa barn efteråt. Många av dessa barn hade ganska stora psykiska problem och var överrepresenterade inom psykvården. Nu sker även forskning på krigsbarnen i Finland. Ännu högre grad av psykiska problem bland dem som stannade kvar.

6 500 judiska flyktingbarn Avgörande för barnets psyko-sociala utveckling är hur barnet blir mottaget Lyssna på barnen Låt dem rota sig Bygg upp sociala nätverk Flest barn kom kom 594 barn Afganistan 84 st Eritrea 18 st Irak 286 st Kina 20 st Ryssland 8 st Serbien 11 st (många romer) Somalia 88 st Övriga 82 st Varför kommer de hit? ensamkommande barn beräknas leva i Västeuropa Många olika saker i kombination Av dem som kommer är en stor majoritet i åldern år. 80% av dessa är pojkar. Ingår i en minoritet förtryckt av etniska, religiösa, politiska, könsspecifika skäl, eller pga sin sexuella läggning Tortyr (kidnappning t ex barn ifrån Irak) Resultat av krig såsom våld, flykt, omplaceringar, barnsoldater, sexuellt utnyttjande Fattigdom ( t ex de afghanska barnen) Ofta i kombination med annat Flykt undan sina familjer, familjesammanbrott, barnmisshandel, skadliga traditioner, institutionernas vanvård, medicinska skäl och kränkande behandling (ofta forna Sovjetunionen) Desertörer Trafficing och barnarbete Brist på utbildningsmöjligheter pga diskriminering Ansluter till släktingar i landet Vad händer då när de kommer? Monika har undersökt hur barn i Skellefteå blev omhändertagna. Barn som bott på Migrationsverkets anläggningar kom efter ett halvår till Skellefteå. Man ändrade sig sedan och tog emot barn direkt i stället. Hälften av dem som kommer blir placerade i familjehem och hälften i kollektivt boende. Antingen släkthem eller socialtjänstens familjer. Yngre barn trivs bäst i familjehem. Äldre barn bor hellre i kollektivt grupphem. Stämmer inte för alla. De som bor i familjehem behöver oerhört mycket stöd. T ex släkthem.

7 Uppbyggnaden av mottagandet i Skellefteå Två rapporter finns att ta del av ungdomar i lägenheter Anställning och utbildning av personal Etablering i närområdet, invigningsfest och namntävlan (Origo) Uppbyggnad av ett socialt nätverk runt grupphemmet Goda-män-Skola-Fritid- Grannskap-ideela organisationer Ett typfall: Emran, Afghansk minoritet, mamman dog i barnsäng, pappan dog vid 12 år, växte upp hos faster och farbror. Hård uppväxt med hårt arbete. Lämnade hemmet 14 år gammal. Kom till Teheran. Arbetade på fabrik med golvplattor, Bodde i fabriken, illegala arbetare. Jobbade där i 1,5 år. En grupp och en ledsagare tog honom till Turkiet. Kallt, beskjutning av militär, gruppen splittrades, kom till en by och fick mat, Istanbul i 17 dagar, paddlade över till Grekland i småbåtar, tog sig till Malmö i Sverige, Migrationsverket tog hand om honom. Skickades direkt till Skellefteå, bodde på asylhemmet, fler afghaner kom, etablerade sig väl, duktig, gick i skolan, busig och skojfrisk, efter 1 års väntan fick han uppehållstillstånd, blev deprimerad, kände sig ensam, har ingen familj, längtade så efter sina syskon, bad om hjälp att få kontakt med dem. Svenska Afghanistankommittén i Kabul lyckades spåra upp systern som var gift där, en broder var i Pakistan och en i Kabul. Historien stämde!!! Han gick sedan ut Barn- och fritidsprogrammet och arbetar nu i trakten. Det finns fördomar om ankarbarn. Vad bör ett gott mottagande innehålla? Gott omhändertagande i boendet Nära samarbete med skolan (Det enda som de förstår när de kommer) Nära samarbete med gode mannen (Helst en per ungdom) Aktiv fritid Framtidsmöjligheter 9 av de 10 har stannat i Skellefteå efter 5 år. Annalena Selleberg, Förvaltningschef Annika Vanneberg, rektor Fässbergsgymnasiet Ulrika Nordström, handläggare Ingela Steen, god man Hinder och möjligheter Hur förbereder man mottagande ur ett kommunövergripande perspektiv? 2007 kom 240 barn och ungdomar till Mölndal (Totalt cirka 1200 barn i landet) Bakgrund Ansvaret för ensamkommande asylsökande barns boende övertogs av kommunerna från Migrationsverket

8 Syftet med reformen: socialtjänstens kompetens och insatser, kontinuitet och långsiktighet, normalisering, renodling och förtydligande av rollfördelning stat och kommun förstärka barnens rättigheter. Migrationsverket ska handlägga och besluta i asylärenden. Kållered har ett kontor för asylansökan. Det finns 4 ankomstkommuner. Solna, Sigtuna. Malmö och Mölndal. Eller där barnet ger sig till känna. (färre) Ankomstkommun asylkontor eller känd myndighet Socialtjänstlagen kommunernas yttersta ansvar för att de vistas i kommunen och får det stöd som krävs Avtalskommun, de kommuner som har avtal för att ta emot barn och ungdomar Händelseutveckling i Mölndal Mars 2006 beslut om reform och ersättningsnivå April 2006 förfrågan till kommunerna om att teckna överenskommelse Maj 2006 Mölndal säger nej till att bli avtalskommun Juni 2006 Mölndal tecknar avtal som ankomstkommun Socialtjänsten tecknar avtal om 6 abonnemangsplatser med 2 institutioner (Kända sedan tidigare och hade rätt kompetens) Juli 2006 reformen träder i kraft det anländer 12 barn till Mölndal Sept 2006 det anländer 19 barn, avtalsplatserna är fullbelagda, barnen kvarstannar, behöver gode män, skola och hälsoundersökningar Nov 2006 skolan börjar Dec 2006 Mölndal har tagit emot 70 barn, de kvarstannar över 3 månader, institutionerna räcker inte till Flexibla samarbetspartners fanns tack och lov!!! Febr 2007 barnen kvarstannar 5 mån, några vill inte lämna Mölndal Juni 2007 PUT (permanent uppehållstillstånd) för barn i ankomstkommunerna Juli 2007 ökad ekonomisk ersättning till avtalskommuner, höjning av ersättningsåldern, ökad avtalsstimulans (Viktiga avgöranden för den politiska debatten) Dec mottagna asylsökande barn, varav 40 har erhållit PUT och har blivit kommuninnevånare Positiva förväntningar på uppdraget nu bland politiker. Andelen barn ökar nu mycket. Situationen i världen. Fler kommuner är med och tar emot. Det handlar om Ungdomar, killar, år Från Irak, Somalia, Afghanistan Förtegna om sin bakgrund och väg till Sverige Spännvidd av social problematik Positiva, intresserade och motiverade Framgångsfaktorer Inställningen Riktiga strategiska val

9 Flexibilitet (även i kommunen) Samarbete (springa efter, signaler som kommer, vad är vår roll? Nya samverkansformer som man måste bygga upp) Bra institutioner Kompetens (fyllt på med kompetens) Nätverk (förvaltningschefer och deras presidier lärt av varandra) Information (mycket information till kommunledningen under gång) Mölndal har fått springa efteråt, eftersom det gick så fort. Skolans roll Annika Vannerberg, Fässbergsgymnasiet Fässbergsgymnasiet ca 1200 elever, 11 program % invandrarungdomar 4 individuella program - IVIK, IV Introduktionskurs för invandrarungdom - Bas-IVIK. Ensamkommande asylsökande ungdomar - IV - PRIVAS Formella mål och riktlinjer Myndigheten för skolutveckling - Innehåll - Mångfald och likvärdighet 2 planer för deras skolgång och integration 11 september skakade om västvärlden. Oro på skolan av olika skäl Vad är en invandrarungdom? Namn, hudfärg?? Ens tankemönster bryts ibland En av föräldrarna är född i utomnordiskt land. Hur förbereder man mottagandet? Information till all personal flera gånger (lätt att det blir missförstånd om man inte har rätt kompetens) (språk, kultur och koder) Rekrytering av rätt kompetenser lärare och lärarassistenter (vecka 44, IVIK-personal fanns kvar som kunde tas loss och användas för dessa ungdomar) Här och nu gäller! Carpe diem. Dygnsformen för dessa ungdomar gäller. Administration, busskort, hjälp vid förflyttning för att underlätta livet. Lärarassistent som kom från vården med dålig rygg intresse för ungdomarna kom från Iran och talade 3 språk från regionen. Ovärderlig tillgång!! Tydliga förutsättningar för uppdraget Kontinuerlig dialog med samarbetspartners boende, God man, flyktingsekreterare, Migrationsverket Ungdomarna *företrädesvis pojkar från Irak, Afghanistan, Somalia, Kurdistan

10 * Fler språkområden, bla arbiska Så lite som möjligt med tolk svenskan gäller Förutsättningar för undervisning Bas-IVIK Hög lärartäthet, 3,5 tjänst på 25 elever Grupper i gruppen Hög grad av individualisering Sammanhållen undervisning Möjligheter till sociala kontakter med andra elever, t ex lunch, idrott, estetisk verksamhet Sen start på dagen Schemat kan brytas när som helst Undervisning Underskatta inte dessa ungdomar *Bas-IVIK (transit) Behöver tolk för vardagsproblem/konflikter Svenska, språk, matematik, idrott, Sverige. Gruppen ändras hela tiden * Bas-IVIK (PUT) Behöver oftast tolk för vardagsproblem/konflikter Sv, ma, eng, id, Sverige Deltar i andra ämnen på IVIK efter språklig färdighet. Gruppen relativt konstant Lärarcitat Jag trodde inte att det var möjligt att ha så roligt på jobbet Ingela Steen, God man Rädda barnen, Länsstyrelsen, Ordf förmyndarnämnden i hemkommunen Lag om god man för ensamkommande barn Inget barn skall stå utan företrädare Tillförsäkra barnen en trygg tillvaro Förordnas för barn under 18 år Överförmyndaren förordnar i barnets vistelsekommun (problematiskt om socialtjänsten finns i en annan kommun) Flyttar man kan det bli en ny god man. Vad ingår i uppdraget som god man I vårdnadshavares och förmyndares (förälders) ställe ansvara för barnet Ingen underhållsskyldighet Ingen faktisk vård Se till att barnet får regelbunden kontakt med sin familj Vad gör överförmyndaren * Upprättar en bank med gode män * Rekryterar god man för barnet

11 * Ordnar helst träffa mellan god man och barnet med en tolk * Informerar MIV och Socialtjänsten * Har tillsyn I Mölndal träffar man barnet första gången hos överförmyndaren. Bra rutin Vad gör den gode mannen * Ansöker om asyl Träffar barnet skapa en relation Kontakter med MIV, advokat, socialtjänst, överförmyndare m fl Kontakter med boendet Kontrollerar; hälsoundersökning, ekonomi, skola Lämnar årsredovisning och redogörelse Man får ny tonåringar men det är skillnad. Dessa barn ser upp till en som en äldre person. Hövliga. Nackdel-Man kanske inte alltid får höra det som är sant. Hälsoundersökning viktig ofta smittsamma sjukdomar som TBC Svårigheter Brist på kulturkompetens (Man får försöka läsa på om deras bakgrunder) Brist på kunskaper/erfarenheter asylprocess, socialtjänst, migrationsdomstolen, förhållningssätt Negativ information till barnet (svårt att lämna eftersom det kan bli ett nytt trauma) Känslomässigt engagemang Dublinkonventionen om att söka i det första landet. Ofta är det Grekland som är första land. Det kommer oerhört många dit. Problematiskt. Professionellt förhållningssätt är viktigt! Det ställer speciella krav vid rekrytering. Ulrika Nordström Handläggare på Migrationsverkets uppdrag, flyktingsamordnare. Lång erfarenhet av flyktingmottagande. Fullt på institutionerna idag. Tvingas hitta andra sådana, vilket inte alltid är bra. Det finns just nu inga alternativ. Kompetensen ser annorlunda ut. Under jul och nyår har det kommit många barn. Oförutsägbarhet präglar arbetet. Ständig jourtelefon. Man vet inget om barnet i förväg. Placera först och sedan lära känna. Ska egentligen inte ha en relation till barnet. Många blir kvar så det blir det en relation. Information i sin tur till anvisningskommunerna. Efter ett par dagar sker ett enkelt samtal med tolk. Hur ser bakgrunden ut? Ofta gripande berättelser. Det kommer också barn som är i fel konstellation. Barn utan biologiska föräldrar. Tex barn som kommer med sin moster. Är då ensamkommande. Ska man separera? Storebror 19 år och lillebror 17 år. Svåra beslut. Barnet får tid att förbereda sig inför en flytt. Många vill bo kvar inom Göteborgsregionen. Starta nu i fler kommuner!

12 Barnen får panik i ögonen om de ska till Norrland. Barnen har ofta bott i storstäder. Oftast pojkar i årsåldern. Kollektivboende är nog bäst. Familjehem är lite svårare. Vill gärna bo i stan. Kan vara svårt med språket. Man måste då ha tillgång till tolk eller om någon talar språket. Goda nätverk är viktiga. Ett drastisk exempel på en pojke (16 år ) som blev placerad på Stora Torp under 4 dagar. Han ville egentligen komma till sin faster som fanns i asylprocessen. Bo hos släkting eller på institution. Risk att de inte följs upp där de befinner sig. En pojke kom med en stor tumör. Har fått uppehållstillstånd. 6-årig pojke med sin moster som var väldigt ung. Hon hade tagit hand om honom hela tiden. Han ville inte vara i Sverige och ville hem till Somalia. Använd tolk så ofta det går. Det finns telefontolkar också. De kan ha ett ytflyt i sitt språk men förstår inte. Ha möte med socialtjänst och skola. och invandring Ensamkommande asylsökande barn Där finns ett bra flödesschema. / Margaretha Allen dokumenterade Eftermiddagspass, fördjupningsseminarium med Ole Hultmann, Henry Asher och Monica Brendler-Lindqvist Frågor från publiken handlade bland annat om behovet av tillgång till barnpsykiatrisk expertis. Är screening viktig? På detta hade panelen olika synpunkter. Henry och Ole menade att det kan vara så att barnet har nytta av screening eftersom det då kan komma fram psykiska symptom som annars på sikt kan leda till större problem. Skolan kan också få adekvat information så att hänsyn kan tas. Trauma kan exempelvis leda till koncentrationssvårigheter. Det fanns också viss tveksamhet i panelen. Monica menade att barnen är svårbedömda, hon tror att man måste vara ödmjuk för resultaten av sådan screening. Det är bättre i så fall att vänta till efter det att barnet fått uppehållstillstånd. Frågor sätter igång mycket. Detta kan Henry instämma i också, timingen är viktig. Det är också angeläget att vara tydlig med vem man är i ett sådant möte, att man till exempel inte råder över asylprocessen. Det är mycket sårbara barn. En viktig person för att diskutera hälsan kan istället vara skolsköterskan. Vilken kompetens behöver skolan ha, för att möta barn med posttraumatisk stress, undrade någon i publiken. Man har känt viss bävan och undrat om man kommer att klara uppdraget, men det känns mer hoppfullt nu när skolchefen från Mölndal förmedlade insikten om vilken skolans roll är, och att man inte behövde rota i traumat. Samtidigt saknas ofta handledning i skolan. Detta kommenterades från panelen med att det i Göteborgs Stad nu har tillskapats en resursenhet för utbildning och konsultation till skolan. Det kanske kan vara något för GRkommunerna att diskutera vidare om för ett samarbete. Ole rekommenderar att skolan är med

13 vid möte tillsammans med god man och socialsekreterare så att ett informationsutbyte kan ske där. Det är också viktigt att vara uppmärksam på vad som går igång hos en själv vid mötet med ett barn som har stora behov. BUP kan också vara en resurs för att ge stöd i personalgruppen på skolan. Psykologisk kunskap behövs men det behöver inte alltid vara psykologkontakt, säger Ole. Skolans betydelse lyftes upp under eftermiddagen, skolan har en struktur som barnen känner igen och om man levt i en oförutsägbar kaotisk tillvaro är denna struktur värdefull. Gruppboende eller familjehemsplacering diskuterades. Det finns olika syn på vad som är det bästa. Det kan till exempel handla om vilken ålder barnet är i, om man har fysiska skador som behöver särskild omsorg och om det finns släkt att bo tillsammans med. Problemen med familjehemmen kan vara att de får för lite stöd och uppbackning. Ett annat problem kan vara att den unge brutit upp från familjen eller inte har något familjeband längre, och ska börja om i ett helt nytt familjesammanhang samtidigt som de redan gått igenom en frigörelseprocess. Vanliga tonårskonflikter och uppbrott är vanliga. Men vissa barn kan vara yngre mognadsmässigt än vad åldern säger. Därför måste bedömningen ske individuellt och i dialog med barnet, menar Henry. En person i publiken pekar på att familjehemmet kan finnas med i resten av livet på annat sätt än vad ett gruppboende kan göra, en relation som skapas blir inte utbytbar på samma sätt. Vad främjar integration bäst, frågar någon. Integrationen främjas om man känner sig trygg, svarar Henry. Monica ger exempel från Skellefteå där boendepersonal bidragit på en mängd sätt till att de unga fått goda sammanhang i Sverige. Henry vill tipsa om forsknings- och utbildningsutbudet vid NHV, om flyktingskap, migration och hälsa. Henry avslutar med en föreläsning om mänskliga rättigheter, det skadar inte att påminna sig om varför vi tar emot barnen, det är inte av snällhet, utan en rättighet för alla att få en fristad vid förföljelse. Henry lyfter också upp det goda samtalets betydelse. Se mer om detta i Henrys power point presentation som läggs på FoU i Västs hemsida. /Elisabeth Beijer antecknade

Att möta de ensamkommande barnen

Att möta de ensamkommande barnen Att möta de ensamkommande barnen Vi skrattar och pratar, men här inne (pekar på sitt hjärta) känns det som om man vill dö (16-årig pojke från Afghanistan) Monica Brendler-Lindqvist Rädda Barnen kämpar

Läs mer

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp. Live Stretmo Charlotte Melander

Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp. Live Stretmo Charlotte Melander Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp Live Stretmo Charlotte Melander Rapport 2:2013 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

Växande antal asylsökande barn i Europa

Växande antal asylsökande barn i Europa Runt om i världen ser vi hur människor drabbas av katastrofer och hur de förföljs på grund av sina åsikter eller sin religion. 51 miljoner är på flykt, och här i Sverige tar vi emot 0,16 procent av dessa.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser 1 Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser Dan Fränkel, projektledare 2 Inledning Projektet Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar Forskningsrapport 2014:3 Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund Rapporten kan

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Juni 2013 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Bakgrund och metod... 8 Urval...

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Hedersrelaterat våld och förtryck 1 ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Ansvarig utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer