Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet."

Transkript

1 Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och kom med saker ni tycker vi ska arbete med de kommande åren både på lång och kort sikt. Bara tillsammans kan vi göra ett gott arbete med många bra nya idéer. I år så ska vi försöka ha ett snabbare och effektivare årsmöte kring de vanliga punkterna så att vi hinner arbeta med vårt policy dokument. Arbetsgruppen har arbetat med frågan intensivt under året och nu får vi alla chansen att ge dem lite in-put för det återstående arbetet som ska göras under nästa år. Vårt mål är att vi har ett färdigt förslag att ta ställning till Väl mött nu i Borlänge! Det ska bli mycket intressanta och roliga dagar runt vårat 25 års jubileum! /Timmy Leijen Ordförande

2 Dagordning för FSUM:s årsmötesförhandlingar Borlänge Årsmötet öppnas. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av två (2) justeringspersoner. 5. Val av tre (3) rösträknare. 6. Godkännande av att kallelse skett i vederbörlig ordning. 7. Godkännande av dagordning. 8. Godkännande av verksamhetsberättelse. 9. Godkännande av ekonomisk berättelse. 10. Revisionsberättelse. 11. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen. 12. Redovisning av FSUM-statistik. 13. Inkomna motioner. 14 Stadgeändring, 3 st. propositioner. 15. Styrelsens förslag till budget. 16. Val av 3 ordinarie ledamöter på 3 år, 2 ordinarie ledamöter 2 år och 2 suppleant 1 år 17. Val av styrelseordförande på ett (1) år. 18. Kommande verksamhetsår/plan. 19. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för ett (1) år. 20. Val av tre (3) representanter till valberedningen. 21. Övriga frågor, 2014 års konferens värd presenteras 22. Avtackning till konferensvärdarna för arrangemanget kring årsmötet. Tack till årsmötesordförande och sekreterare. 23. Årsmötet avslutas.

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsåret april april 2013 FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar Styrelsens sammansättning Ordförande; Timmy Leijen, sjuksköterska Örebro Sekreterare; Anneli Klaassen, psykolog, Sigtuna/Märsta Kassör; Maria Nordqvist, barnmorska, Skellefteå Vice ordförande; Mia Öster, barnmorska, Strömstad Övriga ledamöter Catharina Lundgren Idh, barnmorska, Sollentuna Gunnar Böhm, psykoterapeut, Ulricehamn Karin Bishop Bondestam, gynekolog, Uppsala Susie Rasmussen, kurator, Malmö Carolin Eriksson Barnmorska, Sundsvall Styrelsemöten Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem styrelsemöten; Konstituerande möte i Lidköping /08 UM i Malmö /14 UM i Borlänge /25 UM i Västerås i UM Upplands Väsby /31 UM i Sundsvall /21 Stockholm på UMO (INERA) UM i Uppsala Samtliga mötesprotokoll kan läsas på webbplatsen (se nedan) Våra styrelsemöten har vi runt om i Sverige på olika mottagningar i fikarum och andra lokaler och vi tackar de mottagningar som så vänligt tagit emot oss under verksamhetsåret. Det är mycket trevligt att träffa kollegor och det blir också mycket billigare än om vi skulle boka in oss på lokal. Hör gärna av er om ni vill att vi under nästa verksamhetsår ska ha möte på just er mottagning. Medlemmar Antal medlemsmottagningar var 220 i april 2013 Av mottagningarna drivs 43,6 % i landstingsregi, 10,5 % i kommunal regi, 40 % i landstingoch kommunal regi samt 5,9 % i övrig regi.

4 Webbplats FSUM:s fina webbsida som presenterades under årsmötet i Sälen 2011 fungerar nu mycket väl och den utvecklas hela tiden Styrelsen är glad över att nu ha en modern och informativ webbplats. Vår interaktiva webbplats innehåller bland annat information kring medlemsdata, styrelsemötesprotokoll, uppsatser och rapporter av olika slag, inbjudningar till diverse kurser och utbildningar mm. Styrelsen har under året fått utbildning i hemsidans skötsel. Statistik Det har under lång tid varit svårigheter för medlemsmottagningarna att kunna rapportera in statistik och när den nya webbplatsen togs i bruk kunde från början ingen statistik rapporteras. Arbetet med att få fram variabler som går att ta fram ur de olika journalsystem som är i bruk är heller inte helt enkelt. Styrelsen har arbetat med frågan och under verksamhetsåret bestämt att göra ett förenklat urval av statistikuppgifter som rapporterats in på webbsidan. I oktober startade vi det statistikprojekt som beslutades av årsmötet geografiskt spridda och storleksmässigt olika mottagningar deltar i projektet. En slutsats hittills är att en pilotstudie borde ha genomförts innan projektet startades då vi för sent upptäckte att en del vanliga besöksorsaker fallit bort i studien. I undersökningen ingår också att vid två tillfällen med hjälp av brukarenkät undersöka vad ungdomar anser om UM-verksamheten. Totalt kommer vi att registrera besök och förhoppningsvis få svar på brukarenkäter. Resultatet kommer att redovisas på årsmötet Medlemsmatrikel Mottagningarna ansvarar för att respektive uppgifter på föreningens webbplats är aktuella. Styrelsen avser att fortsättningsvis enbart använda e-post som kanal för medlemsbrev, årsmöteshandlingar undantagna. Det är därför av stor vikt att medlemsmottagningarna håller sina postadresser, e-postadresser mm uppdaterade eftersom man annars riskerar att går miste om aktuell information. Vid förändring, kontakta dataansvarig Susie Rasmussen: eller följ instruktioner på nya hemsidan. FSUM:s Policyprogram Finns på svenska, engelska samt ryska. Alla dessa policyprogram finns att hämta som pdf-fil på webbplatsen. Policy light är en kortfattad version av policyprogrammet som främst är avsett som informationsmaterial till politiker, beslutsfattare, journalister och motsvarande. Den kan beställas upptryckt via styrelsen. Policy ultralight är en sammanfattning av principen Ungdomsmottagning och riktar sig mer till allmänheten. Den finns dessutom i en engelsk version. FSUM:s policyprogram har dock några år på nacken - det utkom En arbetsgrupp har under verksamhetsåret arbetat med att ta fram ett nytt policyprogram och ett första utkast

5 kommer att presenteras på konferensen Ett färdigt förslag till nytt policyprogram presenteras på årsmötet Arbetsgruppen bestod från början av Eva Wendt barnmorska, Halmstad, Niklas Persson psykolog Uppsala, Daniel Foxhage kurator, Stockholm, Rebecca Vyth barnmorska Stockholm och Göran Källkvist Gällivare. Under året har gruppen utökats med Agnes Lindegerg barnmorska Blekinge, Anna Skoglund sjuksköterska Lidköping, Erika Kaspersen barnmorska Göteborg, Lena Berg socionom, Stockholm (Kista/Järva), Marcus Folko-Muntzing sjuksköterska Örebro och Marija Pettersson kurator Malmö. Medlemskontakt Under verksamhetsåret har medlemsmottagningarna fått sex medlemsbrev samt ett i samband med utskicket för årsmötet. Många kontakter med mottagningarna kring olika frågor sker via e-post, brev och telefon. Vi är mycket tacksamma för alla som kontaktar oss i olika sammanhang. Det görs ett mycket viktigt arbete runt om i landet för att ungdomar ska ha en egen plats som är trygg och säker utifrån ungdomars olika behov. Två mycket viktiga och ständigt aktuella områden som engagerar våra medlemmar och som berör ungdomar är frågan om första linjens psykiatri samt frågor runt säkerheten kring utveckling av ungdomars kontakt med UM via olika webb-verktyg som t.ex. Mina vårdkontakter och sekretesskydd. Styrelsen har ingående fört diskussioner kring dessa frågor och menar att FSUM bör avge en åsikt/ståndpunkt runt detta då det kan påverka arbetet i mötet med ungdomar/unga vuxna och utvecklingen av vad en UM är. Styrelsen har uppmärksammat policyprogramgruppen på dessa frågor för att de ska beaktas i arbetet med det nya policyprogrammet. Styrelsens arbete/aktiviteter Styrelsens ledamöter har i olika sammanhang deltagit i olika sammankomster/möten som berör ungdomsmottagningarnas verksamhet. Kontakter med organisationer, myndigheter, arrangörer för olika utbildningar etc. FSUM har under verksamhetsåret fortsatt att vara aktiva i arbetet kring preventivmedelssubventionen. Debatten har pågått hela året och livligt diskuterats och uppmärksammats även i media. FSUM:s grundhållning är att alla preventivmedel (alla preparat) ska vara kostnadsfria upp till 20 års ålder. Efter 20 års ålder bör de vara subventionerade på något sätt. Denna linje vill FSUM driva. FSUM är representerade i UMO:s förvaltningsråd och FSUM:s roll där har varit att finnas som ett komplement från de kliniska ungdomsmottagningarna i planeringen av UMO:s verksamhet och innehåll. Vår representant där är Catharina Lundgren Idh. FSUM:s styrelse och personalen på UMO har haft en workshop tillsammans kring gemensamma frågor och beröringspunkter såsom helhetssyn och bemötande samt formerna för samverkan nu och framåt. UMO:s organisation har under året förändrats i grunden de tillhör numera Stockholms Läns Landsting och utifrån detta finns nya perspektiv kring samverkan mellan FSUM och UMO. En del oro finns för hur organisationsförändringen kommer att påverka utformningen och driften av UMO. FSUM medverkar i arbetsgrupp som vårdförbundet har inbjudit till. Arbetet syftar till att ta fram ett dokument om ungdomsvård. Vår representant i denna grupp är Carolin Eriksson Representanter ur styrelsen har varit på Socialstyrelsen och träffat utredarna Susanna Kamnert och Karin Flyckt kring Socialstyrelsens kartläggning av landets ungdomsmottagningar. Resultatet avkartläggningen var positiv för UM:s del och det finns från Socialstyrelsens sida ett intresse av att hitta sk nyckeltal för öppna jämförelser för arbete som görs kring ungdomar i olika verksamheter. Mötet gav nytt hopp kring frågan om någon

6 form av kvalitetsregister eller något liknande för att beskriva UM:s arbete i vilken FSUM tidigare vid flera tillfällen uppvaktat Socialdepartementet. Flera kontakter med SMI under året. Vi har fört samtal om förebyggande STI-arbete och vad som är viktigt utifrån ett UM perspektiv att beakta i dessa sammanhang. Samtal har förts om hur FSUM som organisation kan medverka i SMI:s framtida kampanjarbete. Nätverket för samordnare och chefer på ungdomsmottagningar, UMSAM. Våra representanter i denna grupp är Carolin Eriksson och Catharina Lundgren Idh Representanter ur styrelsen har under verksamhetsåret deltagit i Socialstyrelsens referensgruppsmöten kring frågan "Att stärka hälso- och sjukvården, samt tandvårdens arbete vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa". I diskussionen kring frågeställningarna rörande denna fråga var det viktigt att föra fram skillnaderna i vårt arbete med ungdomar på UM jämfört med att i andra verksamheter möta och arbeta med små barn. UM-arbetet innebär ju ofta att kunna tåla och bära det vi hör utan att genast anmäla - men vi måste ta varje berättelse på allvar och anmäla om så måste göras. Detta är en mycket viktig fråga som vi dock alltid bör ha en levande diskussion om. Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med att under kommande år på olika sätt uppmärksamma FSUM:s 25-årsjubileum. Jubileet kommer att firas på årets FSUM-konferens och under året uppmärksammas genom ett flertal Jubileumsföreläsningar som kommer att arrangeras på olika ställen i landet under hösten 2013 och våren Carolin Eriksson håller i planeringen kring Jubileumskonferenserna. Remissvar Svar har lämnats på RFSU:s remiss angående ny verksamhetsplan Vision 2020 Varumärkesskydd av begreppet ungdomsmottagning FSUM har fortsatt att arbeta med varumärkesskyddet. FSUM är sedan registrerat som varumärke och varumärkesskyddat hos Patent- och Registreringsverket (PRV) under nummer Under året har FSUM ansökt om och fått beviljat hos PRV varumärkesskydd även för FSUM-loggan som nu sedan är inregistrerad hos PRV som så kallat kollektivmärke under nummer En lagändring möjliggjorde för föreningar att ansöka om kollektivmärkesskydd hos PRV vilket tidigare endast gällde näringsidkare. Arbetsgrupper inom FSUM Arbetsgrupp för genomgång av policyprogrammet, se särskild rubrik Kunskaps/utvecklingsbidrag Styrelsen har instiftat ett konto där medlemsmottagningar 2 gånger om året kan ansöka om ett Kunskaps- och Utvecklingsbidrag. Summan för verksamhetsåret har varit totalt 75000:- kronor att fördela. Kriterier för kunskaps/utvecklingsbidrag och stipendium har tagits fram för att tydliggöra vad som krävs för att söka dessa. Information om bidrag och stipendier samt information om ansökningstider för dessa finns på hemsidan. Beviljade bidrag Stockholms skolors UM Beviljat bidrag för utveckling av nätverk för manlig UM-personal Malmö Triangeln Beviljat bidrag för utbildning i gruppterapi Alingsås Beviljat bidrag för en studieresa till Istanbul våren 2013

7 Stipendier och stipendiater Ingen sökte FSUM stipendium på kronor för 2012 FSUM priset Årets FSUM- pris delas ut under Galakvällen på konferensen 2013 i Borlänge. I år har vi instiftat ytterligare tre FSUM-priser. Dessa priser är Årets Nytänkande, Årets Galnaste och Årets Mottagning som också delas ut under Galakvällen. Samverkansprojekt FSUM samverkar runt framtagande av en bok om samlagssmärtor som UM I Huddinge har fått bidrag till från allmänna arvsfonden. Boken är nu färdigställd och finns via länk på hemsidan. Boken presenteras på konferensen års FSUM konferens Ungdomsmottagningen i Borlänge blev utsedda att arrangera 2013 års konferens. Årets tema är: Ungdomsmottagningen; Igår Idag Imorgon. Temat är valt med anledning av att FSUM fyller 25 år och att landets första UM startades i just Borlänge. Konferensen är förlagd till vecka 21 under tiden 21 till 24 maj. FSUM har skrivit ett ekonomiskt avtal med arrangörerna och varit på plats och diskuterat konferensen och följt arbetet under hela processen. FSUM:s styrelse vill tacka alla ungdomsmottagningar för Ert förtroende. Örebro och Sigtuna Timmy Leijen Ordförande Anneli Klaassen Sekreterare

8 Proposition till FSUMs årsmöte 2012 Nuvarande styrelse för FSUM (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar) vill med denna proposition föreslå årsmötet en ändring i föreningens stadgar 10 c) och d). Punkten d) under 10 i FSUMs stadgar berör val av styrelse. I stadgarna står: val till styrelsen, tre ledamöter för två år varje år. Styrelsens förslag till ändring: Ledamöter till styrelsen väljs för tre år i taget. Vart tredje årsmöte väljs tre ledamöter och övriga två årsmöten väljs två ledamöter. Punkten c) under 10 i FSUMs stadgar berör val av ordförande. I stadgarna står: Val av ordförande för ett år. Styrelsens förslag till ändring: Val av ordförande görs för ett år av de i styrelsen invalda ledamöterna. Styrelsens förslag till ändring innebär också att punkterna c) och d) 10 byter plats så att val av styrelseledamöter blir punkt c) och kommer före val av ordförande som då blir punkt d). Styrelsens motiv till stadgeändring är vad gäller val av ledamöter att det ger bättre kontinuitet med treårs intervall jämfört med två år. Det innebär också att inte hälften av styrelsen kan komma att bytas ut vid ett val, såvida inte ledamöter avgår under den invalda treårsperioden och fyllnadsval måste göras. Motivet till ändring av val av ordförande är detsamma att man för kontinuitet först väljs som ledamot till styrelsen på tre år. Ur valda styrelse väljs sedan ordförande för ett år i taget. Denna form innebär ingen begränsning för årsmötet att välja andra ledamöter än de av valberedningen föreslagna varken till styrelse eller till posten som ordförande. Vinsten som vi ser det är att en spridning på valen ger kontinuitet och därmed bättre förutsättningar i arbetet med olika uppdrag inom styrelsen. Det skapar också större stabilitet när nya ledamöter skall ta över uppdrag av avgående ledamöter. En stadgeändring kan ske först efter det att förslagen röstats igenom med 2/3 majoritet av angivna röster vid två på varandra följande årsmöten, enligt 16 i FSUMs stadgar. Det innebär att styrelsens förslag, om det får 2/3 majoritet av angivna röster vid årsmötet 2012 också tas upp till röstning på årsmötet Förslag till beslut som 2012 och Tilläggsförslag på ett övergångsbeslut så att vi kommer i fas med valen enl. det fattade beslutet är att vi väljer: 2 ordinarie ledamöter på 2 år

9 Proposition till FSUM:s årsmöte 2012 angående stödmedlemskap Det har efterfrågats möjligheten att vara stödmedlem i FSUM. I stadgarna står inget om det utan bara om medlemsmottagningar, Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om ett tillägg i stadgarna under 5 som berör medlemskap enligt följande: Stödmedlemskap kan sökas av fysisk eller juridisk person som vill främja FSUM:s syften. Stödmedlem har ej rösträtt vid årsmötet. Ansökan sker till styrelsen. Medlemsavgift för stödmedlemmar beslutas av årsmötet. En stadgeändring kan ske först efter att den röstats igenom med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten Andra beslut enligt stadgeordningen Förslag till medlemsavgift för stödmedlem: 1500: Proposition till FSUM:s årsmöte 2013 Nuvarande styrelse för FSUM (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar) vill med denna proposition föreslå årsmötet en ändring i föreningens stadgar 11 I stadgarna 11 står: Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 90 dagar före årsmötet skickas till medlemmarna. Årsmöteshandlingarna skall utskickas till medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet. Styrelsens förslag till ändring: Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 90 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet. Kallelse till årsmötet samt årmöteshandlingarna förmedlas till medlemmarna på sådant sätt som styrelsen finner lämpligt En stadgeändring kan enligt 16 i FSUM:s stadgar ske först efter att den röstats igenom med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

10 Verksamhetsplan för för FSUM Arbeta fram/driva frågan om kvalitets indikatorer, lagstadgad verksamhet Ansvar: Styrelsen och arbetsgrupp Statistikfrågan behöver lösas. Projekt statistik slutförs och redovisas på årsmöte 2014 Ansvar: Susie/Timmy Revidering av policyprogrammet, styrdokument för olika yrkeskategorier. Definition av UM osv Ska presensteras och tas på årsmöte 2014 Ansvar: Styrelsen och arbetsgrupp Fortsatt diskussion om FSUM:s framtida roll Ansvar: Styrelsen 25 års jubileum av FSUM som förening, föreläsning på ca 10 platser i landet med lokala värdar. Ansvar: Styrelsen/lokala värdar Riktlinjer för subventionerade preventivmedel Ansvar: Karin Deltagande i nätverk för samordnare för UM-verksamheter Ansvar: Carolin/Catharina Medverka i projekt där FSUM är med som projektansvariga. Ansvar: Styrelsen Att kontinuerligt ha kontakt dialog med samverkanspartner och/eller andra aktörer som möter ungdomar tex UMO, SMI. Under kommande år extra viktigt att följa nya huvudmannaskapet på UMO Ansvar: Styrelsen Ta fram utställningsmaterial/profilkläder Ansvar: Styrelsen Utåtriktad verksamhet/lobbyverksamhet - nya arenor. Ex Almedalen Ansvar: Styrelsen Konferens 2014 planering och genomförande med lokalvärd. Ansvar: Styrelsen På lång sikt: Att ha huvudfråga eller ett tema som FSUM organiserar/lanserar för UM varje år/vartannat år

11

12

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer