Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet."

Transkript

1 Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och kom med saker ni tycker vi ska arbete med de kommande åren både på lång och kort sikt. Bara tillsammans kan vi göra ett gott arbete med många bra nya idéer. I år så ska vi försöka ha ett snabbare och effektivare årsmöte kring de vanliga punkterna så att vi hinner arbeta med vårt policy dokument. Arbetsgruppen har arbetat med frågan intensivt under året och nu får vi alla chansen att ge dem lite in-put för det återstående arbetet som ska göras under nästa år. Vårt mål är att vi har ett färdigt förslag att ta ställning till Väl mött nu i Borlänge! Det ska bli mycket intressanta och roliga dagar runt vårat 25 års jubileum! /Timmy Leijen Ordförande

2 Dagordning för FSUM:s årsmötesförhandlingar Borlänge Årsmötet öppnas. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av två (2) justeringspersoner. 5. Val av tre (3) rösträknare. 6. Godkännande av att kallelse skett i vederbörlig ordning. 7. Godkännande av dagordning. 8. Godkännande av verksamhetsberättelse. 9. Godkännande av ekonomisk berättelse. 10. Revisionsberättelse. 11. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen. 12. Redovisning av FSUM-statistik. 13. Inkomna motioner. 14 Stadgeändring, 3 st. propositioner. 15. Styrelsens förslag till budget. 16. Val av 3 ordinarie ledamöter på 3 år, 2 ordinarie ledamöter 2 år och 2 suppleant 1 år 17. Val av styrelseordförande på ett (1) år. 18. Kommande verksamhetsår/plan. 19. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för ett (1) år. 20. Val av tre (3) representanter till valberedningen. 21. Övriga frågor, 2014 års konferens värd presenteras 22. Avtackning till konferensvärdarna för arrangemanget kring årsmötet. Tack till årsmötesordförande och sekreterare. 23. Årsmötet avslutas.

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsåret april april 2013 FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar Styrelsens sammansättning Ordförande; Timmy Leijen, sjuksköterska Örebro Sekreterare; Anneli Klaassen, psykolog, Sigtuna/Märsta Kassör; Maria Nordqvist, barnmorska, Skellefteå Vice ordförande; Mia Öster, barnmorska, Strömstad Övriga ledamöter Catharina Lundgren Idh, barnmorska, Sollentuna Gunnar Böhm, psykoterapeut, Ulricehamn Karin Bishop Bondestam, gynekolog, Uppsala Susie Rasmussen, kurator, Malmö Carolin Eriksson Barnmorska, Sundsvall Styrelsemöten Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem styrelsemöten; Konstituerande möte i Lidköping /08 UM i Malmö /14 UM i Borlänge /25 UM i Västerås i UM Upplands Väsby /31 UM i Sundsvall /21 Stockholm på UMO (INERA) UM i Uppsala Samtliga mötesprotokoll kan läsas på webbplatsen (se nedan) Våra styrelsemöten har vi runt om i Sverige på olika mottagningar i fikarum och andra lokaler och vi tackar de mottagningar som så vänligt tagit emot oss under verksamhetsåret. Det är mycket trevligt att träffa kollegor och det blir också mycket billigare än om vi skulle boka in oss på lokal. Hör gärna av er om ni vill att vi under nästa verksamhetsår ska ha möte på just er mottagning. Medlemmar Antal medlemsmottagningar var 220 i april 2013 Av mottagningarna drivs 43,6 % i landstingsregi, 10,5 % i kommunal regi, 40 % i landstingoch kommunal regi samt 5,9 % i övrig regi.

4 Webbplats FSUM:s fina webbsida som presenterades under årsmötet i Sälen 2011 fungerar nu mycket väl och den utvecklas hela tiden Styrelsen är glad över att nu ha en modern och informativ webbplats. Vår interaktiva webbplats innehåller bland annat information kring medlemsdata, styrelsemötesprotokoll, uppsatser och rapporter av olika slag, inbjudningar till diverse kurser och utbildningar mm. Styrelsen har under året fått utbildning i hemsidans skötsel. Statistik Det har under lång tid varit svårigheter för medlemsmottagningarna att kunna rapportera in statistik och när den nya webbplatsen togs i bruk kunde från början ingen statistik rapporteras. Arbetet med att få fram variabler som går att ta fram ur de olika journalsystem som är i bruk är heller inte helt enkelt. Styrelsen har arbetat med frågan och under verksamhetsåret bestämt att göra ett förenklat urval av statistikuppgifter som rapporterats in på webbsidan. I oktober startade vi det statistikprojekt som beslutades av årsmötet geografiskt spridda och storleksmässigt olika mottagningar deltar i projektet. En slutsats hittills är att en pilotstudie borde ha genomförts innan projektet startades då vi för sent upptäckte att en del vanliga besöksorsaker fallit bort i studien. I undersökningen ingår också att vid två tillfällen med hjälp av brukarenkät undersöka vad ungdomar anser om UM-verksamheten. Totalt kommer vi att registrera besök och förhoppningsvis få svar på brukarenkäter. Resultatet kommer att redovisas på årsmötet Medlemsmatrikel Mottagningarna ansvarar för att respektive uppgifter på föreningens webbplats är aktuella. Styrelsen avser att fortsättningsvis enbart använda e-post som kanal för medlemsbrev, årsmöteshandlingar undantagna. Det är därför av stor vikt att medlemsmottagningarna håller sina postadresser, e-postadresser mm uppdaterade eftersom man annars riskerar att går miste om aktuell information. Vid förändring, kontakta dataansvarig Susie Rasmussen: eller följ instruktioner på nya hemsidan. FSUM:s Policyprogram Finns på svenska, engelska samt ryska. Alla dessa policyprogram finns att hämta som pdf-fil på webbplatsen. Policy light är en kortfattad version av policyprogrammet som främst är avsett som informationsmaterial till politiker, beslutsfattare, journalister och motsvarande. Den kan beställas upptryckt via styrelsen. Policy ultralight är en sammanfattning av principen Ungdomsmottagning och riktar sig mer till allmänheten. Den finns dessutom i en engelsk version. FSUM:s policyprogram har dock några år på nacken - det utkom En arbetsgrupp har under verksamhetsåret arbetat med att ta fram ett nytt policyprogram och ett första utkast

5 kommer att presenteras på konferensen Ett färdigt förslag till nytt policyprogram presenteras på årsmötet Arbetsgruppen bestod från början av Eva Wendt barnmorska, Halmstad, Niklas Persson psykolog Uppsala, Daniel Foxhage kurator, Stockholm, Rebecca Vyth barnmorska Stockholm och Göran Källkvist Gällivare. Under året har gruppen utökats med Agnes Lindegerg barnmorska Blekinge, Anna Skoglund sjuksköterska Lidköping, Erika Kaspersen barnmorska Göteborg, Lena Berg socionom, Stockholm (Kista/Järva), Marcus Folko-Muntzing sjuksköterska Örebro och Marija Pettersson kurator Malmö. Medlemskontakt Under verksamhetsåret har medlemsmottagningarna fått sex medlemsbrev samt ett i samband med utskicket för årsmötet. Många kontakter med mottagningarna kring olika frågor sker via e-post, brev och telefon. Vi är mycket tacksamma för alla som kontaktar oss i olika sammanhang. Det görs ett mycket viktigt arbete runt om i landet för att ungdomar ska ha en egen plats som är trygg och säker utifrån ungdomars olika behov. Två mycket viktiga och ständigt aktuella områden som engagerar våra medlemmar och som berör ungdomar är frågan om första linjens psykiatri samt frågor runt säkerheten kring utveckling av ungdomars kontakt med UM via olika webb-verktyg som t.ex. Mina vårdkontakter och sekretesskydd. Styrelsen har ingående fört diskussioner kring dessa frågor och menar att FSUM bör avge en åsikt/ståndpunkt runt detta då det kan påverka arbetet i mötet med ungdomar/unga vuxna och utvecklingen av vad en UM är. Styrelsen har uppmärksammat policyprogramgruppen på dessa frågor för att de ska beaktas i arbetet med det nya policyprogrammet. Styrelsens arbete/aktiviteter Styrelsens ledamöter har i olika sammanhang deltagit i olika sammankomster/möten som berör ungdomsmottagningarnas verksamhet. Kontakter med organisationer, myndigheter, arrangörer för olika utbildningar etc. FSUM har under verksamhetsåret fortsatt att vara aktiva i arbetet kring preventivmedelssubventionen. Debatten har pågått hela året och livligt diskuterats och uppmärksammats även i media. FSUM:s grundhållning är att alla preventivmedel (alla preparat) ska vara kostnadsfria upp till 20 års ålder. Efter 20 års ålder bör de vara subventionerade på något sätt. Denna linje vill FSUM driva. FSUM är representerade i UMO:s förvaltningsråd och FSUM:s roll där har varit att finnas som ett komplement från de kliniska ungdomsmottagningarna i planeringen av UMO:s verksamhet och innehåll. Vår representant där är Catharina Lundgren Idh. FSUM:s styrelse och personalen på UMO har haft en workshop tillsammans kring gemensamma frågor och beröringspunkter såsom helhetssyn och bemötande samt formerna för samverkan nu och framåt. UMO:s organisation har under året förändrats i grunden de tillhör numera Stockholms Läns Landsting och utifrån detta finns nya perspektiv kring samverkan mellan FSUM och UMO. En del oro finns för hur organisationsförändringen kommer att påverka utformningen och driften av UMO. FSUM medverkar i arbetsgrupp som vårdförbundet har inbjudit till. Arbetet syftar till att ta fram ett dokument om ungdomsvård. Vår representant i denna grupp är Carolin Eriksson Representanter ur styrelsen har varit på Socialstyrelsen och träffat utredarna Susanna Kamnert och Karin Flyckt kring Socialstyrelsens kartläggning av landets ungdomsmottagningar. Resultatet avkartläggningen var positiv för UM:s del och det finns från Socialstyrelsens sida ett intresse av att hitta sk nyckeltal för öppna jämförelser för arbete som görs kring ungdomar i olika verksamheter. Mötet gav nytt hopp kring frågan om någon

6 form av kvalitetsregister eller något liknande för att beskriva UM:s arbete i vilken FSUM tidigare vid flera tillfällen uppvaktat Socialdepartementet. Flera kontakter med SMI under året. Vi har fört samtal om förebyggande STI-arbete och vad som är viktigt utifrån ett UM perspektiv att beakta i dessa sammanhang. Samtal har förts om hur FSUM som organisation kan medverka i SMI:s framtida kampanjarbete. Nätverket för samordnare och chefer på ungdomsmottagningar, UMSAM. Våra representanter i denna grupp är Carolin Eriksson och Catharina Lundgren Idh Representanter ur styrelsen har under verksamhetsåret deltagit i Socialstyrelsens referensgruppsmöten kring frågan "Att stärka hälso- och sjukvården, samt tandvårdens arbete vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa". I diskussionen kring frågeställningarna rörande denna fråga var det viktigt att föra fram skillnaderna i vårt arbete med ungdomar på UM jämfört med att i andra verksamheter möta och arbeta med små barn. UM-arbetet innebär ju ofta att kunna tåla och bära det vi hör utan att genast anmäla - men vi måste ta varje berättelse på allvar och anmäla om så måste göras. Detta är en mycket viktig fråga som vi dock alltid bör ha en levande diskussion om. Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med att under kommande år på olika sätt uppmärksamma FSUM:s 25-årsjubileum. Jubileet kommer att firas på årets FSUM-konferens och under året uppmärksammas genom ett flertal Jubileumsföreläsningar som kommer att arrangeras på olika ställen i landet under hösten 2013 och våren Carolin Eriksson håller i planeringen kring Jubileumskonferenserna. Remissvar Svar har lämnats på RFSU:s remiss angående ny verksamhetsplan Vision 2020 Varumärkesskydd av begreppet ungdomsmottagning FSUM har fortsatt att arbeta med varumärkesskyddet. FSUM är sedan registrerat som varumärke och varumärkesskyddat hos Patent- och Registreringsverket (PRV) under nummer Under året har FSUM ansökt om och fått beviljat hos PRV varumärkesskydd även för FSUM-loggan som nu sedan är inregistrerad hos PRV som så kallat kollektivmärke under nummer En lagändring möjliggjorde för föreningar att ansöka om kollektivmärkesskydd hos PRV vilket tidigare endast gällde näringsidkare. Arbetsgrupper inom FSUM Arbetsgrupp för genomgång av policyprogrammet, se särskild rubrik Kunskaps/utvecklingsbidrag Styrelsen har instiftat ett konto där medlemsmottagningar 2 gånger om året kan ansöka om ett Kunskaps- och Utvecklingsbidrag. Summan för verksamhetsåret har varit totalt 75000:- kronor att fördela. Kriterier för kunskaps/utvecklingsbidrag och stipendium har tagits fram för att tydliggöra vad som krävs för att söka dessa. Information om bidrag och stipendier samt information om ansökningstider för dessa finns på hemsidan. Beviljade bidrag Stockholms skolors UM Beviljat bidrag för utveckling av nätverk för manlig UM-personal Malmö Triangeln Beviljat bidrag för utbildning i gruppterapi Alingsås Beviljat bidrag för en studieresa till Istanbul våren 2013

7 Stipendier och stipendiater Ingen sökte FSUM stipendium på kronor för 2012 FSUM priset Årets FSUM- pris delas ut under Galakvällen på konferensen 2013 i Borlänge. I år har vi instiftat ytterligare tre FSUM-priser. Dessa priser är Årets Nytänkande, Årets Galnaste och Årets Mottagning som också delas ut under Galakvällen. Samverkansprojekt FSUM samverkar runt framtagande av en bok om samlagssmärtor som UM I Huddinge har fått bidrag till från allmänna arvsfonden. Boken är nu färdigställd och finns via länk på hemsidan. Boken presenteras på konferensen års FSUM konferens Ungdomsmottagningen i Borlänge blev utsedda att arrangera 2013 års konferens. Årets tema är: Ungdomsmottagningen; Igår Idag Imorgon. Temat är valt med anledning av att FSUM fyller 25 år och att landets första UM startades i just Borlänge. Konferensen är förlagd till vecka 21 under tiden 21 till 24 maj. FSUM har skrivit ett ekonomiskt avtal med arrangörerna och varit på plats och diskuterat konferensen och följt arbetet under hela processen. FSUM:s styrelse vill tacka alla ungdomsmottagningar för Ert förtroende. Örebro och Sigtuna Timmy Leijen Ordförande Anneli Klaassen Sekreterare

8 Proposition till FSUMs årsmöte 2012 Nuvarande styrelse för FSUM (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar) vill med denna proposition föreslå årsmötet en ändring i föreningens stadgar 10 c) och d). Punkten d) under 10 i FSUMs stadgar berör val av styrelse. I stadgarna står: val till styrelsen, tre ledamöter för två år varje år. Styrelsens förslag till ändring: Ledamöter till styrelsen väljs för tre år i taget. Vart tredje årsmöte väljs tre ledamöter och övriga två årsmöten väljs två ledamöter. Punkten c) under 10 i FSUMs stadgar berör val av ordförande. I stadgarna står: Val av ordförande för ett år. Styrelsens förslag till ändring: Val av ordförande görs för ett år av de i styrelsen invalda ledamöterna. Styrelsens förslag till ändring innebär också att punkterna c) och d) 10 byter plats så att val av styrelseledamöter blir punkt c) och kommer före val av ordförande som då blir punkt d). Styrelsens motiv till stadgeändring är vad gäller val av ledamöter att det ger bättre kontinuitet med treårs intervall jämfört med två år. Det innebär också att inte hälften av styrelsen kan komma att bytas ut vid ett val, såvida inte ledamöter avgår under den invalda treårsperioden och fyllnadsval måste göras. Motivet till ändring av val av ordförande är detsamma att man för kontinuitet först väljs som ledamot till styrelsen på tre år. Ur valda styrelse väljs sedan ordförande för ett år i taget. Denna form innebär ingen begränsning för årsmötet att välja andra ledamöter än de av valberedningen föreslagna varken till styrelse eller till posten som ordförande. Vinsten som vi ser det är att en spridning på valen ger kontinuitet och därmed bättre förutsättningar i arbetet med olika uppdrag inom styrelsen. Det skapar också större stabilitet när nya ledamöter skall ta över uppdrag av avgående ledamöter. En stadgeändring kan ske först efter det att förslagen röstats igenom med 2/3 majoritet av angivna röster vid två på varandra följande årsmöten, enligt 16 i FSUMs stadgar. Det innebär att styrelsens förslag, om det får 2/3 majoritet av angivna röster vid årsmötet 2012 också tas upp till röstning på årsmötet Förslag till beslut som 2012 och Tilläggsförslag på ett övergångsbeslut så att vi kommer i fas med valen enl. det fattade beslutet är att vi väljer: 2 ordinarie ledamöter på 2 år

9 Proposition till FSUM:s årsmöte 2012 angående stödmedlemskap Det har efterfrågats möjligheten att vara stödmedlem i FSUM. I stadgarna står inget om det utan bara om medlemsmottagningar, Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om ett tillägg i stadgarna under 5 som berör medlemskap enligt följande: Stödmedlemskap kan sökas av fysisk eller juridisk person som vill främja FSUM:s syften. Stödmedlem har ej rösträtt vid årsmötet. Ansökan sker till styrelsen. Medlemsavgift för stödmedlemmar beslutas av årsmötet. En stadgeändring kan ske först efter att den röstats igenom med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten Andra beslut enligt stadgeordningen Förslag till medlemsavgift för stödmedlem: 1500: Proposition till FSUM:s årsmöte 2013 Nuvarande styrelse för FSUM (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar) vill med denna proposition föreslå årsmötet en ändring i föreningens stadgar 11 I stadgarna 11 står: Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 90 dagar före årsmötet skickas till medlemmarna. Årsmöteshandlingarna skall utskickas till medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet. Styrelsens förslag till ändring: Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 90 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet. Kallelse till årsmötet samt årmöteshandlingarna förmedlas till medlemmarna på sådant sätt som styrelsen finner lämpligt En stadgeändring kan enligt 16 i FSUM:s stadgar ske först efter att den röstats igenom med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

10 Verksamhetsplan för för FSUM Arbeta fram/driva frågan om kvalitets indikatorer, lagstadgad verksamhet Ansvar: Styrelsen och arbetsgrupp Statistikfrågan behöver lösas. Projekt statistik slutförs och redovisas på årsmöte 2014 Ansvar: Susie/Timmy Revidering av policyprogrammet, styrdokument för olika yrkeskategorier. Definition av UM osv Ska presensteras och tas på årsmöte 2014 Ansvar: Styrelsen och arbetsgrupp Fortsatt diskussion om FSUM:s framtida roll Ansvar: Styrelsen 25 års jubileum av FSUM som förening, föreläsning på ca 10 platser i landet med lokala värdar. Ansvar: Styrelsen/lokala värdar Riktlinjer för subventionerade preventivmedel Ansvar: Karin Deltagande i nätverk för samordnare för UM-verksamheter Ansvar: Carolin/Catharina Medverka i projekt där FSUM är med som projektansvariga. Ansvar: Styrelsen Att kontinuerligt ha kontakt dialog med samverkanspartner och/eller andra aktörer som möter ungdomar tex UMO, SMI. Under kommande år extra viktigt att följa nya huvudmannaskapet på UMO Ansvar: Styrelsen Ta fram utställningsmaterial/profilkläder Ansvar: Styrelsen Utåtriktad verksamhet/lobbyverksamhet - nya arenor. Ex Almedalen Ansvar: Styrelsen Konferens 2014 planering och genomförande med lokalvärd. Ansvar: Styrelsen På lång sikt: Att ha huvudfråga eller ett tema som FSUM organiserar/lanserar för UM varje år/vartannat år

11

12

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte i Annes hus Hjulmakaregatan 35, Göteborg

Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte i Annes hus Hjulmakaregatan 35, Göteborg Stadgar för Ökenodlarn Sida 1 av 5 Stadgar för Ökenodlarna Antagna på konstituerande möte 2016-05-03 i Annes hus Hjulmakaregatan 35, 41261 Göteborg NAMN OCH SÄTE 1. Föreningen är en ideell förening vars

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA Reviderade vid årsmöte 2016-04-21. Ersätter tidigare stadgar från 2008-05-29 och 1996-04-04. 1 SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 1 Benämning, tillhörighet och syfte 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Hälsingekatten, vilket förkortas HÄK. 1.2 Klubben

Läs mer