Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP"

Transkript

1 Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Linda Johnsson, Erik Bergstedt - WSP Environmental Workshop Miljösamverkan Skåne

2 Program CLP, ny EG-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Elna Nilsson - WSP Environmental Tillämpningen av klassificeringsreglerna med koppling till avfallsförordningen mm Erik Bergstedt och Linda Johnsson - WSP Environmental Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor - Avfall Sverige rapport 2007:01 - Klassificering enligt avfallsförordningen - Användning av Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor (2007:01) - Användning av CLP-förordningen vid klassificering - Användningen av handbok för återvinning av avfall i anläggningsändamål (NV 2010:1) Erik Bergstedt och Linda Johnsson - WSP Environmental Praktisk träning i granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP Elna Nilsson och Ingela Fondin - WSP Environmental Genomgång av träningspasset Elna Nilsson - WSP Environmental Praktikfall Erik Bergstedt och Linda Johnsson - WSP Environmental Avslutning 2

3 VAD ÄR AVFALL? Naturvårdsverkets hemsida: Med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen är gemensam för EU (EG-direktiv 2006/12/EG om avfall), och ska därför tolkas i ljuset av EG-domstolens praxis. 3

4 AVFALL KAN VARA FARLIGT ELLER ICKE-FARLIGT! Det är avfallets inneboende egenskaper som avgör om det är farligt eller inte! Med inneboende egenskaper avses brandfarlighet, giftighet, miljöfarlighet mm. Ingen hänsyn tas till hur avfallet ska hanteras, förvaras eller deponeras! 4

5 KLASSIFICERING AV AVFALL FÖRORENADE MASSOR I dagsläget sker klassificering utifrån Avfallsförordningen (2001:1064) Till avfallsförordningen finns 5 bilagor. Bilaga 2 och 3 är intressanta vid klassificeringen av förorenade massor. I bilaga 2 finns en lista med olika typer av avfall. I bilaga 3 finns Anmärkningar - en lista med gränsvärden som används vid klassificeringen. Dessa gränsvärden kommer från preparatdirektivet. Preparatdirektivet är inarbetat i Svensk lagstiftning via KIFS 2005:7. Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer KIFS 2005:7 och CLPförordningen gälla parallellt. 5

6 KLASSIFICERING AV AVFALL FÖRORENADE MASSOR SKYNDA LÅNGSAMT! AVVAKTA ANVÄND FORTSATT BILAGA 3 I AF Enligt Naturvårdsverket och Avfall Sverige är det skynda långsamt som gäller när det handlar om att ändra klassificering av förorenade massor. I förslaget till ny avfallsförordning (Ds 2009:37) finns inte längre hänvisningen till ämnes- och preparatdirektivet, eller listan med gränsvärden, kvar! Naturvårdsverket har påpekat detta och tror att det kommer finnas med i det slutliga förslaget. Vidare tror Naturvårdsverket att de gränsvärden som finns i dagens Avfallsförordning även kommer vara de som finns i den nya Avfallsförordningen, trots att de inte stämmer överens med CLP-förordningen. 6

7 DUBBLA INGÅNGAR EU-kommissionen beslutade år 2000 att införa så kallade dubbelingångar/ spegelingångar i den europeiska avfallslistan EWL att användas vid klassning av avfall. Avfallslistan innehåller 839 avfallskoder, varav nästan hälften betecknar farligt avfall. Farligt avfall är markerat med en asterisk (*) i avfallsförteckningen i bilaga 2 till avfallsförordningen eller: Farligt avfall har en eller flera farliga egenskaper (H1-H14) enligt bilaga 3 till avfallsförordningen. Även de asteriskmärkta avfall förutsättes ha någon eller några av de farliga egenskaper (H1-H14). Cirka 200 avfallskoder försågs med så kallade dubbel- / spegelingångar där endera av dessa betecknar farligt avfall. 7

8 SÅ KLASSIFICERAS AVFALL FÖRORENADE MASSOR 1. Förorenade massor utgör något av avfallsslagen: * Jord och sten som innehåller farliga ämnen Annan jord och sten än den som anges i * Muddermassor som innehåller farliga ämnen Andra muddermassor än de som anges i * Spårballast som innehåller farliga ämnen Annan spårballast än den som anges i Innehåller de förorenade massorna farliga ämnen? Farliga ämnen är ämnen med farliga egenskaper! Farliga egenskaper är enligt bilaga 3 i AF ämnen med någon av egenskaperna H1-H För egenskaperna H4-H8, H10 och H11 finns haltgränser i bilaga 3 till AF. 4. För egenskaperna H9, H12-H14 finns inga kriterier i AF. 8

9 VAD ÄR AVFALLETS INNEBOENDE EGENSKAPER? FINNS I BILAGA 3 TILL AVFALLSFÖRORDNINGEN H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 EXPLOSIVT OXIDERANDE BRANDFARLIGT IRRITERANDE HÄLSOSKADLIGT GIFTIGT CANCERFRAMKALLANDE FRÄTANDE SMITTFÖRANDE FOSTERSKADANDE MUTAGENT AVGER GIFTIGA GASER GER UPPHOV TILL LAKVÄTSKA MED FARLIGA EGENSKAPER EKOTOXISKT 9

10 AVFALL SVERIGE RAPPORT 2007:01 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor I rapporten finns en lista med föreslagna gränser för när förorenade massor kan anses vara farligt avfall. I listan finns ett 40-tal ämnen/ämnesgrupper. I Rapport 2007:01 lyfts följande upp som oklara frågeställningar vid klassificeringen: Haltgränser för ämnen som kan ge upphov till annat ämne med farliga egenskaper (H13) Haltgränser för ämnen med miljöfarliga egenskaper (H14) Ämnen med särskilda gränser för klassificeringen Sammanvägning av ämnen som är mycket giftiga, giftiga och hälsoskadliga Sammanvägning av irriterande och frätande ämnen Sammanvägning av miljöfarliga ämnen 10

11 PRINCIPER FÖR ATT FASTSTÄLLA HALTGRÄNSER De egenskaper som är relevanta för att bedöma förorenade massor är egenskaper som är hälsofarliga (H5-H7, H10-H11) och miljöfarliga (H13- H14). I avfallsförordningen anges haltgränser för egenskaperna H5-H7 samt H10-H11. Däremot saknas haltgränser för egenskaperna H13 och H14. Avfall Sverige ger följande rekommendation för bedömning av farliga egenskaper som saknar haltgränser i avfallsförordningen, med avseende på förorenade massor: 11

12 H13: Ämnen eller preparat som på något sätt efter omhändertagande kan ge upphov till annat ämne, t ex lakvätska som har något av de egenskaper som ovan uppräknats Lakvatten från förorenade massor har normalt inte halter av farliga ämnen i en sådan utsträckning att det ska klassificeras som farligt avfall. Ännu finns inga konkreta förslag till värden. Vid tillämpning av acceptanskriterier vid mottagning av massor vid en deponi tas hänsyn till effekten av bildat lakvatten samt även vid bedömningen av massornas miljöfarliga egenskaper, H14. 12

13 H14: Ämnen eller preparat som omedelbart eller på sikt innebör risk för en eller flera miljösektorer Avfall Sverige rekommenderar i stort att preparatdirektivet används. Vissa förbehåll för metaller. 13

14 Generella principer De haltgränser som används för metallföreningar används för bedömning av metallen. Haltgränser jämförs med analyser av halter räknat per torrsubstans av massorna. De särskilda haltgränser för märkning som anges för vissa ämnen skall tas hänsyn till vid klassificeringen av förorenade massor som farligt avfall. 14

15 SÅ KLASSAS AVFALL FÖRORENADE MASSOR I Avfall Sveriges rapport 2007:01 finns en pedagogisk genomgång av hur FA-gränser beräknas. EXEMPEL Massa B Koppar: 590 mg/kg TS Bly: 870 mg/kg TS Zink: 1650 mg/kg TS SKA MASSA B KLASSAS SOM FARLIGT AVFALL ELLER INTE? 15

16 Sammanvägning av vissa farliga egenskaper En sammanvägning av de farliga egenskaperna i beredningen/blandningen görs utifrån KIFS: Ämnen med hälsofarliga, giftiga och mycket giftiga egenskaper (H5 och H6) Ämnen med irriterande och frätande egenskaper (H4 och H7) Ämnen med miljöfarliga egenskaper (H14) Modellsubstanser använda av Avfall Sverige Bly blyföreningar utom sådana som är upptagna på annat ställe i listan. Koppar kopparsulfat Zink - zinkklorid 16

17 ANMÄRKNINGAR Avfall som klassificeras som farligt anses uppvisa en eller flera av de egenskaperna enligt ovan, och vad beträffar H 3-H 8, H 10 (*) och H 11, en eller flera av följande egenskaper: - flampunkt = 55 C, - ett eller flera ämnen som klassificeras (**) som mycket giftiga vid en total koncentration = 0,1 %, - ett eller flera ämnen som klassificeras som giftiga vid en total koncentration = 3 %, - ett eller flera ämnen som klassificeras som hälsoskadliga vid en total koncentration = 25 %, - ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R35 vid en total koncentration = 1 %, - ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R34 vid en total koncentration = 5 %, - ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R41 vid en total koncentration = 10 %, - ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R36, R37 eller R38 vid en total koncentration = 20 %, - ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande (kategori 1 eller 2) vid en koncentration = 0,1 %, - ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande (kategori 3) vid en koncentration = 1 %, - ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 1 eller 2) och som klassificeras som R60 eller R61 vid en koncentration = 0,5 %, - ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 3) och som klassificeras som R62 eller R63 vid en koncentration = 5 %, - ett mutagent ämne (kategori 1 eller 2) som klassificeras som R46 vid en koncentration = 0,1 %, - ett mutagent ämne (kategori 3) som klassificeras som R40 vid en koncentration = 1 %. 17

18 SÅ KLASSA AVFALL FÖRORENADE MASSOR Hälsofarliga, giftiga och mycket giftiga H5 och H6 Bly, koppar och zink är klassificerade som hälsoskadliga (Xn). Inget av ämnena klassificeras som giftiga (T) eller mycket giftiga (T+). Hälsoskadligt = 25vikts-% = mg/kg TS ( )/ = 0,012<1 -> EJ HÄLSOSKADLIGT 18

19 SÅ KLASSA AVFALL FÖRORENADE MASSOR Frätande och irriterande H4 och H8 Zink klassificeras som frätande (R34) Koppar klassificeras som irriterande för ögon och hud (R36/38) 1650/ / = 0,013 <1 -> EJ FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE 19

20 SÅ KLASSA AVFALL FÖRORENADE MASSOR Ekotoxiska H14 Bly, koppar och zink klassificeras som mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön. ( )/2500 = 1,2 > 1 -> MILJÖFARLIGT 20

21 SÅ KLASSIFICERAS AVFALL FÖRORENADE MASSOR Utifrån uppmätt halt av varje enskilt ämne är massorna inte att betrakta som FA H5 och H6 -> EJ HÄLSOSKADLIGT H4 och H8 -> EJ FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE H14 -> MILJÖFARLIGT DEN AKTUELLA MASSAN KLASSIFICERAS SOM FARLIGT AVFALL 21

22 CLP OCH KLASSIFICERING AV FÖRORENADE MASSOR Om Massa B klassas utifrån CLP istället för enligt Avfallsförordningen/Ämnesdirektivet blir det då någon skillnad? 22

23 JÄMFÖRELSE H3-H8, H10 och H11 Tidigare betecknig Ny beteckning Ny Tidigare R41 Eye Dam 1 H318 1% 10% Cancerframkallande kategori 1 Canc. 1A H350 0,1% 0,1% Cancerframkallande kategori 2 Canc. 1B H350 0,1% 0,1% Cancerframkallande kategori 3 Canc. 2 H351 1,0% 1% R35 Skin Corr 1A H314 0,1% 1% R34 Skinn Corr 1B H314 0,1% 5% R36 Eye irrit 2 H319 10% 20% R37 STOT SE H335 R38 Skinn irrit 2 H315 10% 20% R60 Repr 1A och 1B H360F 0,3% 0,5% R61 Repr 1A och 1B H360D 0,3% 0,5% R62 Repr 2 H361F 3,0 5% R63 Repr2 H361D 3,0 5% R46 Muta 1B H340 0,1% 0,1% R40 Carc. 2 H351 1,0 % 1% SLUTSATS: FA-gränserna borde kunna bli något lägre! 23

24 H14 KIFS CLP N; R50-53 >0,25% Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 N; R51-53 >2,5% Aquatic Chronic 2 H411 R52-53 >25% Aquatic Chronic 3 H412 R53 >25% Aquatic Chronic 4 H413 R50 >25% Aquatic Acute 1 H400 R52 >25% M=multiplicationsfaktor Finns en M-faktor ska de allmänna gränsvärdena för beaktande justeras. Om M-faktorn är 1 blir det i princip inga förändringar. SLUTSATS: FA-gränserna borde kunna bli LÄGRE! 24

25 HANDBOK 2010:1 ÅTERVINNING AV AVFALL I ANLÄGGNINGSARBETEN Handboken är endast avsedd att användas när materialet är definierat som avfall och då avfallet ska användas för anläggningsändamål. Exempel på anläggningsändamål är Anläggningsarbete inom vägar och järnvägar Bullervallar Ytor såsom parkeringsytor eller ytor för annan verksamhet. Deponitäckning ovan tätskikt. Utgångspunkten för handboken utgörs av miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskuff samt andra specialbestämmelser. 25

26 HANDBOK 2010:1 ÅTERVINNING AV AVFALL I ANLÄGGNINGSARBETEN NÄR HANDBOKEN INTE SKA ANVÄNDAS Skillnaden mellan återvinning och bortskaffande är avgörande Användning av avfall för dess näringsinnehåll Bundet material Användning som inte är anläggningsändmål Under tätskikt på deponier 26

27 HANDBOK 2010:1 ÅTERVINNING AV AVFALL I ANLÄGGNINGSARBETEN Till skillnad från AF utgår Handboken från de risker avfallet utgör då det används för specifika ändamål. Kap 13.5 Vi har låtit utreda hur avfallsklassificieringen är uppbyggd jämfört med målet om utfasning och riskminskning som återfinns i miljökvalitetsmålet giftfri miljö. Utredningen visade att avfallsklassificeringen inte kan användas som kriterium för om avfallet är lämpligt att använda för anläggningsändamål. Avfallsklassificeringen i kategorierna farligt avfall och icke-farligt avfall är generella och beskriver avfallets inneboende egenskaper huvudsakligen utifrån haltgränser. Avfallsklassificeringen tar inte hänsyn till risken i en specifik användning. Även om avfallsklassificeringen i sig inte kan användas som ett kriterium är det dock osannolikt att ett farligt avfall är lämpligt att använda för anläggningsändamål. Med största sannolikhet medför en användning av farligt avfall en risk som är mer än ringa och kommer därmed att kräva en tillståndprövning. 27

28 HANDBOK 2010:1 Överskridande av halter innebär att en riskbedömning behövs, det diskvalificerar inte direkt ett avfallet från återvinning 28

29 HANDBOK 2010:1 och jämförvärden 29

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007

Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007 Nätverket Renare Mark Syd - NSR 11 oktober 2007 Presentation av Avfall Sveriges UPPDATERADE BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR FÖRORENADE MASSOR Rapport 2007:01 UPPDATERADE BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR FÖRORENADE MASSOR UPPDATERADE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Klassificering av askor med avseende på innehåll av bly

Klassificering av askor med avseende på innehåll av bly Klassificering av askor med avseende på innehåll av bly PbHaz Åforsk, Avfall Sverige, SGI På säker grund för hållbar utveckling Lagstiftning Fysiologiska och Toxikologiska test Kemisk analys och haltkriterier

Läs mer

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT Avfallsbegreppet Miljöbalken 15 kapitlet 1 Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara

Läs mer

Klassificering av farligt avfall PM med beräkningsexempel

Klassificering av farligt avfall PM med beräkningsexempel Klassificering av farligt avfall PM med beräkningsexempel December 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har

Läs mer

RVF Utveckling 2004:06

RVF Utveckling 2004:06 Utredning Klassificering av farligt avfall RVF Utveckling 2004:06 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:06 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förtydligande till och

Läs mer

Bedömningsgrunder för förorenade massor. RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Bedömningsgrunder för förorenade massor. RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Bedömningsgrunder för förorenade massor RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:09 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 300 ex (nytryck) Förord

Läs mer

Mark Elert och Celia Jones

Mark Elert och Celia Jones Hantering av förorenade muddermassor på land - Kriterier för TBT, Irgarol o Diuron Nytänkande i hanteringen av förorenade sediment och förorenad mark i hamnar och småbåtshamnar Mark Elert och Celia Jones

Läs mer

Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål

Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål Kemakta AR 2005-34 Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål Mark Elert och Celia Jones 26 september 2006 Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon:

Läs mer

Askor och ekotoxicitet. Kristian Hemström Magnus Breitzholtz Sara Stiernström Ola Wik

Askor och ekotoxicitet. Kristian Hemström Magnus Breitzholtz Sara Stiernström Ola Wik Askor och ekotoxicitet Kristian Hemström Magnus Breitzholtz Sara Stiernström Ola Wik Agenda Klassificering av avfall enligt avfallsförordningen Klassificering av askor med ekotoxicitetstester Ämnen som

Läs mer

RVF Utveckling 2004:07

RVF Utveckling 2004:07 Vägledning Klassificering av farligt avfall RVF Utveckling 2004:07 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:07 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Drygt fem års

Läs mer

Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA)

Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA) Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA) Fysikaliska faror Hälsofaror Miljöfaror Foto: Sebastian Ritter Mikael Gustafsson Klassificering enligt CLP medför flera förändringar

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här klassas kemiska produkter...

Läs mer

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall 1(5) FRÅN : Inledning Syftet med denna rutin är att upprätthålla enhetliga och tydliga regler för hantering av kemikalier och farligt avfall. Målet är att förebygga risker för yttre miljöpåverkan samt

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar, tips

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Hur påverkar nya klassificeringsregler (CLP) den generella miljötillsynen?

Hur påverkar nya klassificeringsregler (CLP) den generella miljötillsynen? Hur påverkar nya klassificeringsregler (CLP) den generella miljötillsynen? Program 09.35-10.20 CLP, ny EG-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Elna Nilsson - WSP

Läs mer

Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP. Elna Nilsson, WSP Environmental

Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP. Elna Nilsson, WSP Environmental Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP Elna Nilsson, WSP Environmental Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsult-bolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration:

Läs mer

Farligt avfall regler och bestämmelser

Farligt avfall regler och bestämmelser Farligt avfall regler och bestämmelser Axel Hullberg Sektionen för avfall och kemikalier Västerås 13 mars 2013 2013-03-18 1 Innehåll Naturvårdsverkets organisation Nationella avfallsplanen POPs-förordningen

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips 1 Farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar,

Läs mer

Avfallshantering Farligt Avfall

Avfallshantering Farligt Avfall Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar

Läs mer

Farligt, farligare, farligast? Kriterier för sediment med rester av båtbottenfärger

Farligt, farligare, farligast? Kriterier för sediment med rester av båtbottenfärger Farligt, farligare, farligast? Kriterier för sediment med rester av båtbottenfärger Nätverket Renare Mark 2013-03-20 Mark Elert och Celia Jones Kemakta Konsult AB Innehåll Att ta fram kriterier för nya

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall

Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Rutin Ärendenummer: HIG-STYR 2017/19 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Björn Karlsson, avd.chef Infra Beslutsdatum: 2017-11-15 Reviderad: 2017-06-12 Giltighetstid:

Läs mer

Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor RAPPORT 2007:01 ISSN 1103-4092

Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor RAPPORT 2007:01 ISSN 1103-4092 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor RAPPORT 2007:01 ISSN 1103-4092 Förord År 2002 publicerades Bedömningsgrunder för förorenade massor (02:09). Den gav vägledning vid klassificering av

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips Farligt avfall på företag FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din

Läs mer

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET 1 Bakgrund och syfte Vid utredningar av förorenade områden skall indelning i klasser av olika avfall göras enligt Avfallsförordningen (2001:1063). I förordningen

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen

Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen Miljösamverkan Västra Götaland Upptaktsdagar om farligt avfall 2003-08-25 Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen Jessica Christiansen, utredare RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen Aktuellt

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning : G2310, G2316 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö. Version 2.

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö. Version 2. HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Version 2. 2017-03-28 Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här

Läs mer

Märkning av kemikalier

Märkning av kemikalier Märkning av kemikalier KIFS faromärkning Såhär såg faromärkningen ut fram till 2010 Regelverket fanns i Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS 2005:7 Varför har vi bytt märkningssystem? Samma

Läs mer

Varför är masshantering en fråga?

Varför är masshantering en fråga? Varför är masshantering en fråga? Strävan i samhället efter; Resurshushållning Minskade utsläpp (CO2, NOx, partiklar) Att inte sprida föroreningar i miljön Källa: Sven Brodin, Tyresö kommun Schaktmassor

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sidac Mat

SÄKERHETSDATABLAD Sidac Mat SÄKERHETSDATABLAD Sidac Mat 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sidac Mat 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (XP3-109B): G9416 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

Farligt avfall - vad gäller?

Farligt avfall - vad gäller? Farligt avfall - vad gäller? Olika avfallsslag inte ska blandas? Du är skyldig att föra anteckningar över mängden avfall som uppkommer i din verksamhet? Tonerkasetter och lysrör räknas som farligt avfall?

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg 031-61 26 10 www.miljo.goteborg.se Förord Denna vägledning vänder

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Klassning av farligt avfall detta är farligt avfall

Klassning av farligt avfall detta är farligt avfall Klassning av farligt avfall detta är farligt avfall Vår vägledning visar arbetsgången vid klassning av farligt avfall. Vi vänder oss här främst till dig som i din yrkesverksamhet har en skyldighet att

Läs mer

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning sker åtgärder i förorenat område? Anmälan enligt 28 FMH kan vara nödvändig. är materialet ett avfall?

Läs mer

Vad ska vi prata om? Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Klassificering

Vad ska vi prata om? Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Klassificering Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad ska vi prata om? Två regelsystem Klassificering Märkning Tillsyn Förpackningar Register Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE046 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-03-11 Version 1 Handelsnamn: Magnofoss

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-03-11 Version 1 Handelsnamn: Magnofoss 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Kemiskt namn: Magnesiumväteortofosfat lösning CAS-nr: 7757-86-0 EINECS-nr: 231-823-5 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Mepol HM

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Mepol HM Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:41 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Nya regler för klassificering, märkning och förpackning vid överlåtelse av kemiska produkter. Jonas Falck. Kemikalieinspektionen

Nya regler för klassificering, märkning och förpackning vid överlåtelse av kemiska produkter. Jonas Falck. Kemikalieinspektionen Nya regler för klassificering, märkning och förpackning vid överlåtelse av kemiska produkter Jonas Falck Kemikalieinspektionen Gävle 17 september 2010 Varför klassificera och märka kemiska produkter??

Läs mer

farligt avfall på företag

farligt avfall på företag farligt avfall på företag Information och praktiska tips Mars 2012 tredje utgåvan farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har

Läs mer

CLP-anpassning av Seveso II samt nya namngivna ämnen i Seveso III

CLP-anpassning av Seveso II samt nya namngivna ämnen i Seveso III CLP-anpassning av Seveso II samt nya namngivna ämnen i Seveso III Presentation på Sevesokonferensen 2014 av och med Dr. Lorens van Dam (MSB) & Dr. Lennart Dock (Kemikalieinspektionen) Förhållandet mellan

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 1816-32 Sulfide 1 Reagent

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 1816-32 Sulfide 1 Reagent Datum: 20.12.2012 Produktkod: 181632 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

Produktblad. Säkerhetständstickor 1 LEVERANTÖRSUPPGIFTER 2 FARLIGA EGENSKAPER

Produktblad. Säkerhetständstickor 1 LEVERANTÖRSUPPGIFTER 2 FARLIGA EGENSKAPER Produktblad Säkerhetständstickor Version: 1/Sv Revisionsdatum: 2013-04-09 Ersätter version: - Säkerhetständstickor definieras som en vara enligt REACH (Förordning EG nr 1907/2006) och kräver därmed inget

Läs mer

Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi

Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi Grundläggande karakterisering av avfall utförs av avfallsproducenten. Denna blankett gäller för farligt avfall. Om avfallet klassas som icke-farligt

Läs mer

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet 1 Vad är en farlig kemisk produkt? Definition: en produkt som klassificeras som farlig enligt KIFS 2005:7 eller CLP. Dvs en produkt som genom

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GRUND I H2O

SÄKERHETSDATABLAD GRUND I H2O SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Impregnerat trä i kretsloppet

Impregnerat trä i kretsloppet RAPPORT Impregnerat trä i kretsloppet rekommendationer för restprodukthantering Jan-Olov Sundqvist Martin Erlandsson Peter Solyom Bengt Högberg Göran Bergman B1827 Juni 2009 Reviderad 5 November 2009 Rapporten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Oppvask & Kjokken Spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Oppvask & Kjokken Spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer Intern identifiering BLE242 Issue1 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3

Läs mer

TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG

TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG sida 1 av 5 FRIVILLIG PRODUKTINFORMATION I ENLIGHET MED SÄKERHETSDATABLAD FÖR METALLISKT BUNDNA SLIPVERKTYG 1. Produktidentifikation och företag: 1.1 Produktens namn: Tungsten Carbide Bur 52FLH/WRC/RBF/RNDSPG/KUD/KEL/KSK/SKM/SKMN/TRE/ZYA/ZYAS/ZYAR

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1 (7) Vissa revideringar kan komma att ske efter inkomna synpunkter och då erfarenhet vunnits. Kontakta tillsynsmyndigheten för senaste versionen Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PRO RACING 10W60 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD PRO RACING 10W60 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 9 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikelnr CH1380 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Produktsäkerhetsinformation Handelsnamn: fischer Reaktionspatron RM

Produktsäkerhetsinformation Handelsnamn: fischer Reaktionspatron RM 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Handelsnamn fischer Reaktionspatron RM Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Klarlack vattenburen Omarbetat: 2015-09-28 Utskrift: 2015-09-28. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Klarlack vattenburen Omarbetat: 2015-09-28 Utskrift: 2015-09-28. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produktbeskrivning: Typ av produkt: REACH-registreringsnummer: Beläggning: är en snabbtorkande och slitstark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Art. Nr. 110503 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Mekonomen Vinyl Care. 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Mekonomen Vinyl Care. 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11.09.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Samförvaring av kemikalier

Samförvaring av kemikalier mars 2011 sid 1 (4) Samförvaring av kemikalier Kemiska ämnen går att hitta överallt i vår omgivning och det finns idag lite kunskap om vilka hälso- och miljöegenskaper de kemikalier som förekommer på marknaden

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB TORNADO CITRON 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tornado Citron Artikelnr : 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Ugnsrengoring

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Ugnsrengoring Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE056 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad sa vi igår? Övergång till CLP Företagen ansvarar för klassificering, märkning och förpackning Idag! Översiktligt

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. LZV 810 Prüflösungsatz/ Test solution kit, 1-5

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. LZV 810 Prüflösungsatz/ Test solution kit, 1-5 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Kemikaliehandledning

Kemikaliehandledning Kemikaliehandledning Så här fyller du i kemikalielistan för miljödiplomering 2017-03-02 Miljökontoret Box 33200 orebro.se Servicecenter 019 21 10 00 701 35 Örebro Innehållsförteckning Miljödiplomeringens

Läs mer

Stena Recycling AB Hemsögatan 2 A 211 24 Malmö Telefon 010-445 69 40 Telefax 010-43 75 38 Nödtelefonnummer 112 2. Farliga egenskaper

Stena Recycling AB Hemsögatan 2 A 211 24 Malmö Telefon 010-445 69 40 Telefax 010-43 75 38 Nödtelefonnummer 112 2. Farliga egenskaper Version: 1 Utskriftsdatum: 2012-03-20 Utfärdare: clas.pettersson@stenarecycling.se Omarbetad: 2012-03-20 Säkerhetsdatablad Rapid 40 snabbframkallare 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 414 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 414 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Härdplast- Cyanoakrylat

Härdplast- Cyanoakrylat Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 1 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten)

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Exempel på blankett Grundläggande karakterisering finns på www.o.lst.se Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Nr Företag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Universalfett Artikelnr : 5050 och 5056 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Typosan 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (22-035A): G12718 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från Rengöringsmedel.

Läs mer

Miljöförvaltningen. Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor

Miljöförvaltningen. Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor Miljöförvaltningen Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor Svaneskolan 2011-04-26 Björn Berséus, Miljöchef, 046-35 52 60 Agnieszka Fedorowska, Miljöinspektör, 046-35

Läs mer