id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet id Formas Tid: Plats: Stora Brännbo, Sigtuna Närvarande: Ledamöter Liljelund, LarsErik Annerberg, Rolf Eckerberg, Katarina Emanuelsson, Ulf Hagentoft, CarlEric Jöborn Anna Lagerström, Jan Näsholm, Torgny Rengefors, Karin Rudén Christina von Schmalensee, Monica Stenseke Marie Åhnberg, Annika VD, ordförande generaldirektör pfessor pfessor (ersättare för Leif Andersson) pfessor avdelningschef forskningsdirektör pfessor pfessor pfessor VD pfessor konsult Ersättare Brännlund, Runar Grillner, Katja Hallin, Sara Håkansson, Helen Oskarsson, Agneta Rytter, Elisabeth Storm, Martin Wennergren, Uno Personalföreträdare SvanbergOlsson, Anneli Rolén, Conny pfessor pfessor pfessor pfessor pfessor med. dr avd. chef pfessor ST SACO Övriga Dahlén, AnnaKarin Guminski, Maria Göransson, Elisabeth Lange, Henrik Ledin, Anna Norrby, Mattias Ohlsson, H Bengt OlofsdotterJönsson, Britt Strålsjö, Lena Österman, Sara administrativ chef, sekreterare GDkoordinator forskningssekreterare forskningssekreterare pfessor, huvudsekreterare forskningssekreterare chef för samordningsenheten senior advisor forskningssekreterare chef för forskningsenheten

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum Anmälda förhinder Andersson, Leif Westman, Peter Jöngren, Titti pfessor naturvårdschef lantbrukare 1 2 Ärende Godkännande av dagordningen Ptokoll från forskarrådets sammanträde den 12 februari 2013 Beslut/Åtgärd Godkändes Till handlingarna Informationsärenden Tillsättning av ny generaldirektör respektive ny huvudsekreterare för Formas Information Föredragande: Rolf Annerberg Beslutsärenden Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Diffusa källor" Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Marina föreningar" Beslut: att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Diffusa källor". Föredragande: Mattias Norrby Beslut: att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Marina föreningar". Föredragande: Henrik Lange 6 Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av Beslut: att till ordföranden och generaldirektören, efter

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum av medel efter utlysning inom "Säkra livsmedel" sekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Säkra livsmedel". Föredragande: Elisabeth Göransson Förslag till beslut om fördelning av medel efter utlysning av forskningsmedel inom EraNet: RURAGPJ Beslut: att bevilja medel enligt bilaga 7. Ledamoten Katarina Eckerberg anmälde jäv. Föredragande: Anna Ledin Förslag till beslut om utlysning av forskningsmedel Beslut: att avsätta högst 50 inom "SweTox" miljoner knor från och med 2013 till en utlysning inom miljötoxikologi i anslutning till "SweTox" i Södertälje, under förutsättning att organisation och verksamhetens inriktning är tillräckligt klarlagd. 9 Förslag till beslut om avtal mellan; Föredragande: Anna Ledin a) Formas och Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) angående ett pduktionsinriktat forskningspgram for jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft och Beslut att delegera till ordföranden och generaldirektören att ingå avtal med SLF enligt bilaga 9 a. Föredragande: Sara Österman b) Formas och Stiftelsen hästforskning (SHF) Beslut att delegera till angående hästforskning ordföranden och generaldirektören att ingå avtal med SHF enligt bilaga 9 b, med tillägg att medlen i första hand ska användas till s.k. Apjekt inom huvudinriktningen "Hästens ll för människa,

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum samhället och miljön" och att kvarvarande medel ska användas till pjekt inom övriga två huvudinriktningar beskrivna i bilaga 9 b. Föredragande: Sara Österman 10 Anmälningar a) Aktuella utlysningar Information Föredragande: Anna Ledin b) Beslut fattade efter delegation Till handlingarna bilaga 10 b c) Godkända rapporteringar av avslutade pjekt Till handlingarna bilaga 10 c Vid ptokollet Justeras ^ars Erik Liljelund

5 Forskarrådsptokoll 0408 Bilaga 7 brg8213, ERANET RURAGRI 2013 Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution totalt SEK,räknat Bidragsform Pjekttitel 9 sek/eu Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningspjekt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Olsson Gunilla A Göteborgs universitet, Globala studier Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources Totalt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Smith Henrik Lunds universitet, CEC Centrum för miljö och klimatforskning Rural development thugh governance of multifunctional agricultural landuse Totalt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Surry Yves Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekonomi Towards RUral Synergies and Tradeoffs between Economic development and Ecosystem services Totalt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Westlund Hans Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Nationalekonomi Towards A Smart Rural Eupe Totalt Sida 1(1)

6 Bilaga 9 a,b Samfinansierad forskning under Landsbygdsdepartementets anslag Stiftelsen lantbruksforskning respektive Stiftelsen hästforskning Enligt Landsbygdsdepartementets regleringsbrev för 2013 ska Formas finansiera stöd till samfinansierad forskning och utveckling med minst 23 miljoner knor för ett pduktionsinriktat forskningspgram för jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft, samt hästforskning. Stödet till hästforskning ska omfatta minst 3 miljoner knor. Stödet till pgrammet ska utbetalas enligt avtal mellan Formas och Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) respektive Stiftelsen hästforskning (SHF). Enligt regleringsbrevet får även stöd till forskning inom trädgårdsområdet betalas ut enligt avtal. Formas ska också finansiera stöd till forskning rörande ekologisk pduktion med minst 12 miljoner knor. Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) SLF har arbetat fram en strategisk plan för perioden 0. Avsikten är att SLF ska rikta forskningsinsatserna mot att främja tillämpbar forskning inom fyra tematiska och ämnesövergripande forskningsområden: Energi, Företagande, Klimat & Miljö samt Livsmedel. Dessa förändringar av organisationen har påbörjats och Formas föreslår ett ettårigt avtal, så att en avstämning av verksamheten kan genomföras inför nästa avtalsperiod. Stiftelsen hästforskning (SHF) SHF har tagit fram ett forsknings och utvecklingspgram som är förankrat hos berörda organisationer. Hästnäringens forsknings och utvecklingspgram är indelat i tre huvudinriktningar: Hästens hälsa, prestation och välfärd Hästens repduktion, uppfödning och utfodring Hästens ll för människan, samhället och miljön SHF stödjer därmed både traditionell veterinärmedicinsk och agrar forskning samt forskning kring hästen i relation till samhället och omgivningen, där de medel som Formas avsätter kan finansiera forskning inom samtliga områden. Från 2013 kommer AB Trav och Galopp (ATG) och Agria Djurförsäkring att anslå 3,6 respektive 1,5 miljoner knor, det vill säga drygt 5 miljoner knor per år fram till Dessa medel avsätts endast till forskning inom de två första punkterna. Förslag till beslut Att uppdra åt ordföranden och generaldirektören a) att ingå avtal med Stiftelsen lantbruksforskning enligt följande riktlinjer; att verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt innehållet i SLF:s strategiska plan, att avtalet gäller för ett år, 2013, att parterna ska bidra med 21,5 (20+1,5) miljoner knor vardera, att 12 miljoner knor till forskning inom ekologisk pduktion bereds tillsammans med SLF, inga krav på medfinansiering b) att ingå avtal med Stiftelsen hästforskning enligt följande riktlinjer; att verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt innehållet i SHF:s forsknings och utvecklingspgram,

7 att avtalet gäller för tre år, , att parterna ska bidra med 3 miljoner knor vardera per år.

8 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 b) Beslut efter delegation Dossié Pjekttitel Totalsumma Finansieringskälla lis jf lis la lis lis lst lis Stephan Köhler, Sveriges Lantbruksuniversitet 14th NHSS Nordisk konferans om humus, Uppsala juni :Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Christina Bodin Danielsson, Stockholms universitet Kontorets arkitektur betydelse för anställdas välfärd. Studerat utifrån olika perspektiv och med olika angreppssätt.(ansökan gäller resebidrag för att delta vid en konferens) Håkan Julander, *Jordens Grej!* En utbildningsfilm om naturresurser för högstadiet. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Marie Elf, Högskolan Dalarna Planering av patientcentrerade vårdmiljöer Susanne Lindegarth, Göteborgs universitet Patologiska undersökningar av Ostreid herpesvirus (OsHV1) och bakteriella infektioner hos det inhemska ostnet Ostrea edulis 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Birgitta Svensson, Stockholms universitet Visionära planer och vardagliga praktiker. Postmilitära landskap i Östersjöområdet Ram Sateesh Pasupuleti, Luleå tekniska universitet 7th International Conference on Design Principles and Practices, 6 8 March 2013 Chiba University, Chiba, Japan Peter Friberg, Göteborgs universitet Global Hälsa bortom 2015 (tidigare kallad Global hälsa vad händer efter 5) Lars Elenius, Luleå tekniska universitet Samisk sedvanerätt i moderna landskap Urfolk och naturskydd. 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget R Thomas Palo, Sveriges Lantbruksuniversitet Älgen uppvisar förutsägbara betesmönster över tid i subarktiska landskap. Presentation vid North American Moose Conference, New Hampshire, USA Cecilia Boldemann, Kalinska Institutet Sittande som obeende riskfaktor? miljö och tid som tillbringas sittande. En utlöpare av Kidscape II. (?Sitt ner!?) Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Sida 1(2)

9 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 b) Beslut efter delegation Dossié Pjekttitel Totalsumma Finansieringskälla jod ulf la Estera Szwajcer Dey, Lunds universitet Alkylresorcinoler från råg är mångsidig bioaktivt ämne Jeff Lewis, Totalförsvarets forskningsinstitut Grundvattendagar Thrandur Björnsson, Göteborgs universitet Den 9:de Internationella Workshoppen om Laxfiskars Smoltifiering. ReykjavikHolar, Island, August 1316, :Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Avslag Avslag Sida 2(2)

10 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma kb lau Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbar energianvändning i småhusbebyggelsen etapp II Mats Widgren, Stockholms universitet Dagens våtmarker en landskapshistorisk bakgrund Lars Jensen, Lunds universitet Datorsimulering av installationstekniska system. Ulf Jansson, Stockholms universitet Stadsjordbruk, livsmedelsförsörjning och bebyggelseutveckling. Om stadsjordarnas betydelse i svenska städer från medeltid till idag. Björn Palm, Kungl. Tekniska högskolan Värmeövergång och tryckfall vid tvåfasströmning i smala kanaler Mauritz Glaumann, Högskolan i Gävle Miljöstyrning i plan och pjekteringspcesserna Katarina Nylund, Malmö Högskola Den motsättningsfyllda urbanismen om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i planeringen av det nya stadslandskapet Göran Sundqvist, Göteborgs universitet Att förmedla miljöhot och uppfinna miljöpolitik: Skapandet av medborgerlig involvering i kärnavfallets lokalisering och stadsluftens kvalitetsförbättring Paula Wahlgren, Chalmers tekniska högskola Konvektionspcesser i byggnadsdelar med porösa material och otätheter Micael Jonsson, Umeå universitet Landvatten interaktioner: insekter länkar älv med omland. Ekologiska pcesser längs norra Sveriges reglerade och fritt strömmande älvar Jan Bröchner, Chalmers tekniska högskola Matchande kompetenser: offentliga byggherrars upphandling av arkitekt och byggkonsulttjänster Sida 1(11)

11 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma lau matt lst Gudni Jóhannesson, Kungl. Tekniska högskolan Exergi en kvalitetsfråga. Analys av energikrävande pcesser i syfte att radikalt minska användningen av högvärdig energi Jon Petter Gustafsson, Kungl. Tekniska högskolan Aktiva filter för fosforavskiljning från avloppsvatten på landsbygden: Miljösystemanalys och pcessoptimering Sven Tandersson, Lunds universitet Klimatrelaterade termiska påverkningar på betongkonstruktioner PROSUN BHATTACHARYA, Kungl. Tekniska högskolan Pilotskale utvärdering av jordtvätt för sanering av arsenikkontaminerad jord (PSEMA) Annika Mårtensson, Lunds universitet Dimensionering av konstruktionselement och byggnader med hänsyn till funktionskrav Mats Westin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Beständighet och miljöpåverkan av alternativ till konventionellt träskydd Anders Lindvall, Chalmers tekniska högskola Modellering av exponeringsmiljöns inverkan på beständighet hos armerade betongkonstruktioner Ulf Emanuelson, Sveriges Lantbruksuniversitet Assessment of the validity of the dairy health recording systems in the Nordic countries, *DAHREVA* A study aiming to impve the recording system Åsa Nordin, Umeå universitet Traditionell kunskap och bevarande av miljön Globala angelägenheter och lokal politik: samiska förvaltningsinitiativ i Vindelfjällens naturreservat. Anders Biel, Göteborgs universitet Värdeorientering, miljöhänsyn och ekomärkning av elektricitet Gesa Weyhenmeyer, Sveriges Lantbruksuniversitet Temporala och spatiala variationer av persistenta läkemedelsrester i ytvatten och upptag i sediment Sida 2(11)

12 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma matt la jsv matt matt lau Martin Lascoux, Uppsala universitet Hållbar förvaltning av biologiska resurser i den genomiska era Kent Holmberg Persson, Lunds universitet Dimensioneringskriterier för glas och glasförband i lastbärande glaskonstruktioner Jan Bertilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Hållbar mjölkpuktion baserad på stor andel vallfoder Anssi Laurila, Uppsala universitet Neutral och adaptiv genetisk variaton hos naturliga populationer: effekterna av landskapsstruktur och urval genom miljöstress Adriana Budeanu, Lunds universitet Hållbar livsstil och konsumtion på fritiden Gudni Jóhannesson, Kungl. Tekniska högskolan Vakuum isolering i prefabricerade byggnadselement Mats Ellerström, Göteborgs universitet Växters medfödda immunförsvar, signalering och funktion. Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt Karin Lyberg, Sveriges Lantbruksuniversitet Bipdukter i livsmedelsindustrin och förbättrad foderkvalitet Kontllerad fermentering av blötfoder till grisar Dolores GavierWidén, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA Naturlig högpatogen aviär influensa H5N1 hos vilda fåglar i Sverige: patogenicitet och biologiskt beteende av viruset Nina Ryd, Chalmers tekniska högskola Byggherre och arkitektsamverkan i tidiga skeden Sida 3(11)

13 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma lst Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet Deliberation och värdering i miljöpolitiskt beslutsfattande: Tillämpning på naturresursförvaltning vid förekomsten av användarkonkurrens Karin Wiberg, Umeå universitet Terrester export av persistenta organiska föreningar (POPs): Betydelsen av organiskt kol samt spatiala och temporala variationer Luping Tang, Chalmers tekniska högskola Kritiska förhållanden för depassivering av armeringsjärn i betong utsatt för sträng miljö Martin Hassellöv, Göteborgs universitet Undersökning av möjligheter för miljöriskbedömning of syntetiska nanomaterial i miljön: fallstudier av påverkan av Ag och TiO2 nanopartiklar på akvatiska mikorganismer Stellan Lundström, Kungl. Tekniska högskolan Kundens röst i byggpcessen nytt marknadsorienterat arbetssätt för att fånga bostadskonsumentens behov Bic 6. Wiktoria Glad, Linköpings universitet Samarbete för uthållig användning av begränsade naturresurser i boendemiljön Bic 7. Helena Johnsson, Luleå tekniska universitet Beställarllen i industriellt träbyggande Bic 7. Anders Ekholm, Lunds universitet Tillgänglighet CADverktyg för byggnadsutformning Bic 7. Kristina Mjörnell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SQUARE Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader Bic 7. Sara Tyskeng, Kungl. Tekniska högskolan Miljöanpassad livscykelkostnadsmodell för byggsektorn Bic 7 Diana Chnéer, Luleå tekniska universitet Kulturens materia samhällsnyttan av att bygga och förvalta ett kulturhus Bic Sida 4(11)

14 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma kb Mats Eklund, Linköpings universitet Synergier för bättre miljöprestanda för första generationens biodrivmedel Gunnar Niklasson, Uppsala universitet Elektkma folier för energieffektiva byggnader: Testmetoder baserade på impedans spektskopi Mats Stading, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB Skummaterial av cerealiepteiner Peter Schmitt, Nordregio Sustainable Land Use Policies for Resilient Cities (SUPERCITIES) Lei Ye, Lunds universitet Nanomaterial för vattenanalys och rening Björn Öhlander, Luleå tekniska universitet Grönlutslam för behandling av sulfidmalmanrikningssand; gemensam lösning för två avfallspblem Helena Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet Utvecklingsstrategier hos små företag på landsbygden: specialisering kontra diversifiering Johanna Witzell, Sveriges Lantbruksuniversitet Endofytsvamparnas ll i almsjuka Martin Hassellöv, Göteborgs universitet Betydelsen av kolloidala partiklar för transport av tungmetaller i dagvatten flerfunktionslösningar för lokalt omhändertagande Anna Rosling, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell mångfald hos ektomykorrhizasvampar i mineraljord Fredrik Carlsson, Göteborgs universitet Klimatpolitik och rättvisa Sida 5(11)

15 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma us al lau matt lst Karin Sandberg Öhman, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Handboksserie för utomhuskonstruktioner i trä Björn Täljsten, Luleå tekniska universitet Hållbart underhåll av existerande anläggningsoch byggnadskonstruktioner Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet Ansökan upprättad på Formas Avtal om samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Forskningsrådet Formas Stellan Marklund, Umeå universitet Minimering av organiska miljöstörande ämnen vid samförbränning av biobränsle med restpdukter från pappersmasseframställning. Terry Callaghan, Kungl. Vetenskapsakademien Snö, Vatten is och Permafst i Arktis (SWIPA): en internationell utvärdering beställd av Arktiska Rådet Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet AB Tekocrete Tekniska textilier för pduktion av hållbara självrenande betongytor Henrik Viberg, Uppsala universitet In vit och in vivomodeller för studier av utvecklingsrelevanta mekanismer, biokemiska markörer och pcesser i neonatal neutoxicitet av miljögifter Lotta Rydhmer, Sveriges Lantbruksuniversitet Selektion för färre bogsår och mer mjölk i syfte att förbättra grisars välfärd PerErik Josephson, Chalmers tekniska högskola Simulator för träning av botförare, etapp 3 Bo Källsner, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Undersökning av orsaken till över 140 takras under vintern 2010 i Sverige Elisabeth Borch, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB Utvärdering av pcess och pduktförändringar på tillväxt av Clostridium i bredbar ost Sida 6(11)

16 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma us us jsv sus lst Gustav Berggren, Från förståelse av biosyntesen av [FeFe]hydgenas till utvecklandet av nya artificiella hydgenasenzymer Bill S Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet International Symposium on Olfaction and Taste in Stockholm (ISOT16) Amy Rader Olsson, Kungl. Tekniska högskolan Bokpjektet Hållbar Stockholm: Populärvetenkap som verktyg för samhällsengagemang och innovation Peter Lundén, Interactive Institute AB Stockholm ljuder Aneta Wierzbicka, Lunds universitet Workplace and Indoor Aesols Conference, 1920th of April, Lund, Sweden Peter Fredman, Mittuniversitetet The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Ptected Areas (MMV) Björn Sundberg, Sveriges Lantbruksuniversitet 4e UPRA mötet Anita Sellstedt, Umeå universitet Föredrag vid Internationella IEAHIA mötet i Washington, USA, Augusti Ronald Wennersten, Kungl. Tekniska högskolan Workshop och konferens om urban utveckling med ett interdisciplinärt angreppssätt anordnat av Det Interdisciplinära Nätverket (DIN) Maria Arm, Statens geotekniska institut, SGI Bidrag till att arrangera konferensen WASCON Ali Moazzami, Sveriges Lantbruksuniversitet Muntlig presentation vid 103:e amerikanska olje kemisten samhället Annual Meeting & Expo (29 april 2 maj), Long beach, California Sida 7(11)

17 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 137 kb akd lst jsv 327 Magnus Rönn, Kungl. Tekniska högskolan arkitekturtävlingar och arkitekturforskning, Sametinget Bidrag enligt regleringsbrev Tommy Nylander, Lunds universitet Eupeiska Kolloid och Ytkemiska Sällskapets 26:e konferens Katarina Gårdfeldt, Chalmers tekniska högskola Stockholm +40 Internationell konferens om Hållbar Utveckling MayBritt Öhman, Uppsala universitet Mänskliga kppar och Naturens krafter: Reglerade älvar, säkerhet och kppslig kunskap? paper presentation ICOLD, International Commission of Large Dams, symposium & meeting, Kyoto, 38 juni MayBritt Öhman, Uppsala universitet Nedan Fördämningarna: Säkerhet, risk och resiliens vid de Sub Arktiska dammarna. Resebidrag för konferenspresentation vid NAISA, Native American and Indigenous Studies Association, 36 juni, USA Christina Rudén, Kungl. Tekniska högskolan Eutox kongress Yaw SasuBoakye, Young Scientist Summer Pgram in IIASA Mauritz Ramstedt, Sveriges Lantbruksuniversitet Nya Phytophthoratyper hot mot såväl eupeisk fruktodling som svenska skogar Mariliis Lehtveer, YSSP Sida 8(11)

18 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 1491 sus 1572 la lis 1709 kb sus Nadarajah Sriskandarajah, Sveriges Lantbruksuniversitet 10:e Eupeiska IFSA (International Farming Systems Association) Symposiet, Aarhus Danmark, 14 juli Cristian Gabriel Gudasz, Umeå universitet Organiskt kol i boreala sjösediment mineralisering och temperatureffekter Maria Ojala, Uppsala universitet Ansökan om resebidrag till konferensen: *The Eupean Conference on Educational Research * i Cádiz, Spanien från 18 till 21 september.* Emma Jonson, Agentbaserad modellering av markanvändning med tillämpning på konkurrens mellan mat och bioenergi (IIASA) Jonas E Andersson, Kungl. Tekniska högskolan konferensdeltagande: ARCHITECTURE AS HUMAN INTERFACE, 4th Symposium of Architectural Research in Finland, 4th International Conference on Architectural Competitions, , Otaniemi, Espoo. Ram Sateesh Pasupuleti, Luleå tekniska universitet IDRC, Global Risk Forum, 4: e internationella katastfoch Risk konferens, 2630 augusti, Davos, Schweiz Ann Milbau, Umeå universitet Community invasibility along envinmental harshness gradients in a subarctic ecosystem Carina Ortiz, Sveriges Lantbruksuniversitet Betydelsen av modellers komplexitet för att beskriva klimatets påverkan på markkolet en jämförelse mellan fyra modeller och inventering Ingrid Faye, Stockholms universitet Deltagare och talare i XXIV International Congress of Entomology (ICE) i Daegu Korea den 1924 Augusti Patrick Adlercreutz, Lunds universitet Konferens: *The le of biotechnology for a sustainable future* Sida 9(11)

19 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 1771 la sö 1794 matt 1801 jsv 1809 lau 1810 lau sus Andreas Sundelöf, Sveriges Lantbruksuniversitet Väck de döda! Åsa Davidsson, Lunds universitet Ozonering och termisk förbehandling av avloppsslam påverkan på giftighet och metanpotential Monica Lind, Uppsala universitet Deltagande i Dioxin, 2631 Augusti, Cairns, Australien Jes la Cour Jansen, Lunds universitet Rötning av slam vid 35, 55 och 60 C Utvärdering av hygieniseringseffekt och biogaspduktion Eva Axnér, Sveriges Lantbruksuniversitet 16th Annual Meeting of the Eupean Society for Domestic Animal Repduction (ESDAR). Dublin August Peter Billberg, CBI Betonginstitutet AB RILEMveckan. Presentation vid RILEM Technical day: Evaluation of prediction models for formwork pressure when using SCC. Lutz Ahrens, Sveriges Lantbruksuniversitet Karaktärisering av två passiva luftpvtagare för per och polyfluoalkyl miljöföreningar Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet AB PDAE Conference om nypvningsmetodik för tätskikt och skyddsbeläggningar på betong. Presentation: CONCRETE IN BIOLOGICAL TREATMENT PLANTS NEEDS PROTECTION? Verification of test methodology Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet AB Gjutasfalt som skyddsbeläggning på betong i biologiska behandlingsanläggningar Maartje Johanna Klapwijk, Sveriges Lantbruksuniversitet Skogens skadeinsekter i ett förändrande klimat en teoretisk angreppssätt Klaus Birkhofer, Lunds universitet Ett landskap av rädsla eller ett hav av möjligheter: det rumsliga förhållandet mellan leddjur och vegetation i spannmålsjordbruk Sida 10(11)

20 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 1877 lis 1887 lst lis 1995 pb 2001 Maria Ojala, Uppsala universitet Ansökan om resebidrag till den internationella konferensen: Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues 911 Oktober, Umeå, Sverige Irene Rodriguez Meizoso, Lunds universitet Nya löslighetsstudier i superkritisk koldioxid för utvecklandet av gröna pcesser MayBritt Öhman, Uppsala universitet Urfolks och feministiska angreppssätt på teknovetenskap: kppar, röster och dekolonialisering i kpps, land och vattenskap Ingegerd Rosborg, Kungl. Tekniska högskolan Betydelsen av mineraler från dricksvatten. Vikten av remineralisering efter RO, Omvänd Osmos, behandling av dricksvatten. Kristina L Nilsson, Luleå tekniska universitet XVI SIGraDi konferens, , Fortaleza, Brasilien Ewa Bergdahl, Naturhistoriska riksmuseet Människan i landskapet kommunikation och delaktighet Ane Laugen, Sveriges Lantbruksuniversitet Førsta steg mot förvaltning av invasiva japanska jätteostn i Sverige Sida 11(11)

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum 2010-02-15 1(3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: 10.00 15.45 Plats: Forskningsrådet Formas,

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser.

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. PROGRAM 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm 2 013 Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. För första gången samlas hela branschen till en unik konferens

Läs mer

En pigg 50-åring! Under 2011 förändrades som en konsekvens av den strategiska processen organisationen av nutritionsrådet och forskningsnämnden.

En pigg 50-åring! Under 2011 förändrades som en konsekvens av den strategiska processen organisationen av nutritionsrådet och forskningsnämnden. 1 En pigg 50-åring! När vi tar klivet ut ur 2011 har SNF främjat nutritionsforskningen och dess praktiska tillämpning i ett halvt sekel. Mycket har hänt i samhället och inom forskningen sedan SNF bildades

Läs mer

Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planering Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning från länsstyrelserna Titel: Utgiven av: Utgivningsår: Copyright: ISBN: Upplaga: Layout: Tryck: Foto: Textgranskning: Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning PROGRAM 7 GEMENSAMMA FÖREDRAG SLU och sektorsansvaret 10 Torbjörn Fagerström, prorektor SLU Bondens nya uppdrag 11 Janken Myrdal, professor SLU Från jordbruksproduktion till landsbygdsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Kunskap om landsbygden

Kunskap om landsbygden Westholm Erik & Cecilia Waldenström Kunskap om landsbygden Dags för en ny agenda! Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2008:1 ISSN: 1652-120X ISBN: 978-91-85619-19-1 Cecilia Waldenström och Erik

Läs mer

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop Energi mot fattigdom i tredje världen - Sammanfattning av workshop Report CEC 2007:4 Chalmers EnergiCentrum CEC CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, september 2007 Energi mot fattigdom i tredje världen

Läs mer

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword ESURS 3.10 FÖR MEDARBETARE VID SLU Studieavgifter så slår de Doktorand utvecklar avel i Afrika Internationell forskning stimuleras Bilingual crossword "Swedes have a good work-life balance" SLU och världen

Läs mer

Säkra Svenska Livsmedel

Säkra Svenska Livsmedel Säkra Svenska Livsmedel En forsknings- och innovationsagenda Säkra Svenska Livsmedel Projektinformation Diarienr: 2014-01773 Projekttitel: Säkra svenska livsmedel! Koordinerande projektpart (koordinator):

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012 PROTOKOLL Plats: Clarion Hotel Stockholm Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson. 1 Stämmornas öppnande

Läs mer

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum 2014-02-14 Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Maria Johansson Lena Hiselius Jens Klingmann Magnus Larson Jan-Eric Ståhl Christina Windmark Övriga närvarande:

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING ID: 12836 E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM COMMUNITIES, BREEAM-SE OCH CEEQUAL Jeanette Green, NCC, Charlotte Bejersten Nalin, NCC, Petra Brinkhoff,

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012 1 Datum 2012-12-10 Diarienr. 2009-3170 Enheten för Skogspolicy och Analys Thorsten Celander Skogsstyrelsens slutrapport Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet

Läs mer

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2012 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer