id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet id Formas Tid: Plats: Stora Brännbo, Sigtuna Närvarande: Ledamöter Liljelund, LarsErik Annerberg, Rolf Eckerberg, Katarina Emanuelsson, Ulf Hagentoft, CarlEric Jöborn Anna Lagerström, Jan Näsholm, Torgny Rengefors, Karin Rudén Christina von Schmalensee, Monica Stenseke Marie Åhnberg, Annika VD, ordförande generaldirektör pfessor pfessor (ersättare för Leif Andersson) pfessor avdelningschef forskningsdirektör pfessor pfessor pfessor VD pfessor konsult Ersättare Brännlund, Runar Grillner, Katja Hallin, Sara Håkansson, Helen Oskarsson, Agneta Rytter, Elisabeth Storm, Martin Wennergren, Uno Personalföreträdare SvanbergOlsson, Anneli Rolén, Conny pfessor pfessor pfessor pfessor pfessor med. dr avd. chef pfessor ST SACO Övriga Dahlén, AnnaKarin Guminski, Maria Göransson, Elisabeth Lange, Henrik Ledin, Anna Norrby, Mattias Ohlsson, H Bengt OlofsdotterJönsson, Britt Strålsjö, Lena Österman, Sara administrativ chef, sekreterare GDkoordinator forskningssekreterare forskningssekreterare pfessor, huvudsekreterare forskningssekreterare chef för samordningsenheten senior advisor forskningssekreterare chef för forskningsenheten

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum Anmälda förhinder Andersson, Leif Westman, Peter Jöngren, Titti pfessor naturvårdschef lantbrukare 1 2 Ärende Godkännande av dagordningen Ptokoll från forskarrådets sammanträde den 12 februari 2013 Beslut/Åtgärd Godkändes Till handlingarna Informationsärenden Tillsättning av ny generaldirektör respektive ny huvudsekreterare för Formas Information Föredragande: Rolf Annerberg Beslutsärenden Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Diffusa källor" Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Marina föreningar" Beslut: att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Diffusa källor". Föredragande: Mattias Norrby Beslut: att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Marina föreningar". Föredragande: Henrik Lange 6 Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av Beslut: att till ordföranden och generaldirektören, efter

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum av medel efter utlysning inom "Säkra livsmedel" sekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Säkra livsmedel". Föredragande: Elisabeth Göransson Förslag till beslut om fördelning av medel efter utlysning av forskningsmedel inom EraNet: RURAGPJ Beslut: att bevilja medel enligt bilaga 7. Ledamoten Katarina Eckerberg anmälde jäv. Föredragande: Anna Ledin Förslag till beslut om utlysning av forskningsmedel Beslut: att avsätta högst 50 inom "SweTox" miljoner knor från och med 2013 till en utlysning inom miljötoxikologi i anslutning till "SweTox" i Södertälje, under förutsättning att organisation och verksamhetens inriktning är tillräckligt klarlagd. 9 Förslag till beslut om avtal mellan; Föredragande: Anna Ledin a) Formas och Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) angående ett pduktionsinriktat forskningspgram for jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft och Beslut att delegera till ordföranden och generaldirektören att ingå avtal med SLF enligt bilaga 9 a. Föredragande: Sara Österman b) Formas och Stiftelsen hästforskning (SHF) Beslut att delegera till angående hästforskning ordföranden och generaldirektören att ingå avtal med SHF enligt bilaga 9 b, med tillägg att medlen i första hand ska användas till s.k. Apjekt inom huvudinriktningen "Hästens ll för människa,

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum samhället och miljön" och att kvarvarande medel ska användas till pjekt inom övriga två huvudinriktningar beskrivna i bilaga 9 b. Föredragande: Sara Österman 10 Anmälningar a) Aktuella utlysningar Information Föredragande: Anna Ledin b) Beslut fattade efter delegation Till handlingarna bilaga 10 b c) Godkända rapporteringar av avslutade pjekt Till handlingarna bilaga 10 c Vid ptokollet Justeras ^ars Erik Liljelund

5 Forskarrådsptokoll 0408 Bilaga 7 brg8213, ERANET RURAGRI 2013 Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution totalt SEK,räknat Bidragsform Pjekttitel 9 sek/eu Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningspjekt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Olsson Gunilla A Göteborgs universitet, Globala studier Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources Totalt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Smith Henrik Lunds universitet, CEC Centrum för miljö och klimatforskning Rural development thugh governance of multifunctional agricultural landuse Totalt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Surry Yves Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekonomi Towards RUral Synergies and Tradeoffs between Economic development and Ecosystem services Totalt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Westlund Hans Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Nationalekonomi Towards A Smart Rural Eupe Totalt Sida 1(1)

6 Bilaga 9 a,b Samfinansierad forskning under Landsbygdsdepartementets anslag Stiftelsen lantbruksforskning respektive Stiftelsen hästforskning Enligt Landsbygdsdepartementets regleringsbrev för 2013 ska Formas finansiera stöd till samfinansierad forskning och utveckling med minst 23 miljoner knor för ett pduktionsinriktat forskningspgram för jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft, samt hästforskning. Stödet till hästforskning ska omfatta minst 3 miljoner knor. Stödet till pgrammet ska utbetalas enligt avtal mellan Formas och Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) respektive Stiftelsen hästforskning (SHF). Enligt regleringsbrevet får även stöd till forskning inom trädgårdsområdet betalas ut enligt avtal. Formas ska också finansiera stöd till forskning rörande ekologisk pduktion med minst 12 miljoner knor. Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) SLF har arbetat fram en strategisk plan för perioden 0. Avsikten är att SLF ska rikta forskningsinsatserna mot att främja tillämpbar forskning inom fyra tematiska och ämnesövergripande forskningsområden: Energi, Företagande, Klimat & Miljö samt Livsmedel. Dessa förändringar av organisationen har påbörjats och Formas föreslår ett ettårigt avtal, så att en avstämning av verksamheten kan genomföras inför nästa avtalsperiod. Stiftelsen hästforskning (SHF) SHF har tagit fram ett forsknings och utvecklingspgram som är förankrat hos berörda organisationer. Hästnäringens forsknings och utvecklingspgram är indelat i tre huvudinriktningar: Hästens hälsa, prestation och välfärd Hästens repduktion, uppfödning och utfodring Hästens ll för människan, samhället och miljön SHF stödjer därmed både traditionell veterinärmedicinsk och agrar forskning samt forskning kring hästen i relation till samhället och omgivningen, där de medel som Formas avsätter kan finansiera forskning inom samtliga områden. Från 2013 kommer AB Trav och Galopp (ATG) och Agria Djurförsäkring att anslå 3,6 respektive 1,5 miljoner knor, det vill säga drygt 5 miljoner knor per år fram till Dessa medel avsätts endast till forskning inom de två första punkterna. Förslag till beslut Att uppdra åt ordföranden och generaldirektören a) att ingå avtal med Stiftelsen lantbruksforskning enligt följande riktlinjer; att verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt innehållet i SLF:s strategiska plan, att avtalet gäller för ett år, 2013, att parterna ska bidra med 21,5 (20+1,5) miljoner knor vardera, att 12 miljoner knor till forskning inom ekologisk pduktion bereds tillsammans med SLF, inga krav på medfinansiering b) att ingå avtal med Stiftelsen hästforskning enligt följande riktlinjer; att verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt innehållet i SHF:s forsknings och utvecklingspgram,

7 att avtalet gäller för tre år, , att parterna ska bidra med 3 miljoner knor vardera per år.

8 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 b) Beslut efter delegation Dossié Pjekttitel Totalsumma Finansieringskälla lis jf lis la lis lis lst lis Stephan Köhler, Sveriges Lantbruksuniversitet 14th NHSS Nordisk konferans om humus, Uppsala juni :Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Christina Bodin Danielsson, Stockholms universitet Kontorets arkitektur betydelse för anställdas välfärd. Studerat utifrån olika perspektiv och med olika angreppssätt.(ansökan gäller resebidrag för att delta vid en konferens) Håkan Julander, *Jordens Grej!* En utbildningsfilm om naturresurser för högstadiet. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Marie Elf, Högskolan Dalarna Planering av patientcentrerade vårdmiljöer Susanne Lindegarth, Göteborgs universitet Patologiska undersökningar av Ostreid herpesvirus (OsHV1) och bakteriella infektioner hos det inhemska ostnet Ostrea edulis 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Birgitta Svensson, Stockholms universitet Visionära planer och vardagliga praktiker. Postmilitära landskap i Östersjöområdet Ram Sateesh Pasupuleti, Luleå tekniska universitet 7th International Conference on Design Principles and Practices, 6 8 March 2013 Chiba University, Chiba, Japan Peter Friberg, Göteborgs universitet Global Hälsa bortom 2015 (tidigare kallad Global hälsa vad händer efter 5) Lars Elenius, Luleå tekniska universitet Samisk sedvanerätt i moderna landskap Urfolk och naturskydd. 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget R Thomas Palo, Sveriges Lantbruksuniversitet Älgen uppvisar förutsägbara betesmönster över tid i subarktiska landskap. Presentation vid North American Moose Conference, New Hampshire, USA Cecilia Boldemann, Kalinska Institutet Sittande som obeende riskfaktor? miljö och tid som tillbringas sittande. En utlöpare av Kidscape II. (?Sitt ner!?) Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Sida 1(2)

9 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 b) Beslut efter delegation Dossié Pjekttitel Totalsumma Finansieringskälla jod ulf la Estera Szwajcer Dey, Lunds universitet Alkylresorcinoler från råg är mångsidig bioaktivt ämne Jeff Lewis, Totalförsvarets forskningsinstitut Grundvattendagar Thrandur Björnsson, Göteborgs universitet Den 9:de Internationella Workshoppen om Laxfiskars Smoltifiering. ReykjavikHolar, Island, August 1316, :Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Avslag Avslag Sida 2(2)

10 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma kb lau Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbar energianvändning i småhusbebyggelsen etapp II Mats Widgren, Stockholms universitet Dagens våtmarker en landskapshistorisk bakgrund Lars Jensen, Lunds universitet Datorsimulering av installationstekniska system. Ulf Jansson, Stockholms universitet Stadsjordbruk, livsmedelsförsörjning och bebyggelseutveckling. Om stadsjordarnas betydelse i svenska städer från medeltid till idag. Björn Palm, Kungl. Tekniska högskolan Värmeövergång och tryckfall vid tvåfasströmning i smala kanaler Mauritz Glaumann, Högskolan i Gävle Miljöstyrning i plan och pjekteringspcesserna Katarina Nylund, Malmö Högskola Den motsättningsfyllda urbanismen om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i planeringen av det nya stadslandskapet Göran Sundqvist, Göteborgs universitet Att förmedla miljöhot och uppfinna miljöpolitik: Skapandet av medborgerlig involvering i kärnavfallets lokalisering och stadsluftens kvalitetsförbättring Paula Wahlgren, Chalmers tekniska högskola Konvektionspcesser i byggnadsdelar med porösa material och otätheter Micael Jonsson, Umeå universitet Landvatten interaktioner: insekter länkar älv med omland. Ekologiska pcesser längs norra Sveriges reglerade och fritt strömmande älvar Jan Bröchner, Chalmers tekniska högskola Matchande kompetenser: offentliga byggherrars upphandling av arkitekt och byggkonsulttjänster Sida 1(11)

11 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma lau matt lst Gudni Jóhannesson, Kungl. Tekniska högskolan Exergi en kvalitetsfråga. Analys av energikrävande pcesser i syfte att radikalt minska användningen av högvärdig energi Jon Petter Gustafsson, Kungl. Tekniska högskolan Aktiva filter för fosforavskiljning från avloppsvatten på landsbygden: Miljösystemanalys och pcessoptimering Sven Tandersson, Lunds universitet Klimatrelaterade termiska påverkningar på betongkonstruktioner PROSUN BHATTACHARYA, Kungl. Tekniska högskolan Pilotskale utvärdering av jordtvätt för sanering av arsenikkontaminerad jord (PSEMA) Annika Mårtensson, Lunds universitet Dimensionering av konstruktionselement och byggnader med hänsyn till funktionskrav Mats Westin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Beständighet och miljöpåverkan av alternativ till konventionellt träskydd Anders Lindvall, Chalmers tekniska högskola Modellering av exponeringsmiljöns inverkan på beständighet hos armerade betongkonstruktioner Ulf Emanuelson, Sveriges Lantbruksuniversitet Assessment of the validity of the dairy health recording systems in the Nordic countries, *DAHREVA* A study aiming to impve the recording system Åsa Nordin, Umeå universitet Traditionell kunskap och bevarande av miljön Globala angelägenheter och lokal politik: samiska förvaltningsinitiativ i Vindelfjällens naturreservat. Anders Biel, Göteborgs universitet Värdeorientering, miljöhänsyn och ekomärkning av elektricitet Gesa Weyhenmeyer, Sveriges Lantbruksuniversitet Temporala och spatiala variationer av persistenta läkemedelsrester i ytvatten och upptag i sediment Sida 2(11)

12 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma matt la jsv matt matt lau Martin Lascoux, Uppsala universitet Hållbar förvaltning av biologiska resurser i den genomiska era Kent Holmberg Persson, Lunds universitet Dimensioneringskriterier för glas och glasförband i lastbärande glaskonstruktioner Jan Bertilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Hållbar mjölkpuktion baserad på stor andel vallfoder Anssi Laurila, Uppsala universitet Neutral och adaptiv genetisk variaton hos naturliga populationer: effekterna av landskapsstruktur och urval genom miljöstress Adriana Budeanu, Lunds universitet Hållbar livsstil och konsumtion på fritiden Gudni Jóhannesson, Kungl. Tekniska högskolan Vakuum isolering i prefabricerade byggnadselement Mats Ellerström, Göteborgs universitet Växters medfödda immunförsvar, signalering och funktion. Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt Karin Lyberg, Sveriges Lantbruksuniversitet Bipdukter i livsmedelsindustrin och förbättrad foderkvalitet Kontllerad fermentering av blötfoder till grisar Dolores GavierWidén, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA Naturlig högpatogen aviär influensa H5N1 hos vilda fåglar i Sverige: patogenicitet och biologiskt beteende av viruset Nina Ryd, Chalmers tekniska högskola Byggherre och arkitektsamverkan i tidiga skeden Sida 3(11)

13 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma lst Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet Deliberation och värdering i miljöpolitiskt beslutsfattande: Tillämpning på naturresursförvaltning vid förekomsten av användarkonkurrens Karin Wiberg, Umeå universitet Terrester export av persistenta organiska föreningar (POPs): Betydelsen av organiskt kol samt spatiala och temporala variationer Luping Tang, Chalmers tekniska högskola Kritiska förhållanden för depassivering av armeringsjärn i betong utsatt för sträng miljö Martin Hassellöv, Göteborgs universitet Undersökning av möjligheter för miljöriskbedömning of syntetiska nanomaterial i miljön: fallstudier av påverkan av Ag och TiO2 nanopartiklar på akvatiska mikorganismer Stellan Lundström, Kungl. Tekniska högskolan Kundens röst i byggpcessen nytt marknadsorienterat arbetssätt för att fånga bostadskonsumentens behov Bic 6. Wiktoria Glad, Linköpings universitet Samarbete för uthållig användning av begränsade naturresurser i boendemiljön Bic 7. Helena Johnsson, Luleå tekniska universitet Beställarllen i industriellt träbyggande Bic 7. Anders Ekholm, Lunds universitet Tillgänglighet CADverktyg för byggnadsutformning Bic 7. Kristina Mjörnell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SQUARE Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader Bic 7. Sara Tyskeng, Kungl. Tekniska högskolan Miljöanpassad livscykelkostnadsmodell för byggsektorn Bic 7 Diana Chnéer, Luleå tekniska universitet Kulturens materia samhällsnyttan av att bygga och förvalta ett kulturhus Bic Sida 4(11)

14 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma kb Mats Eklund, Linköpings universitet Synergier för bättre miljöprestanda för första generationens biodrivmedel Gunnar Niklasson, Uppsala universitet Elektkma folier för energieffektiva byggnader: Testmetoder baserade på impedans spektskopi Mats Stading, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB Skummaterial av cerealiepteiner Peter Schmitt, Nordregio Sustainable Land Use Policies for Resilient Cities (SUPERCITIES) Lei Ye, Lunds universitet Nanomaterial för vattenanalys och rening Björn Öhlander, Luleå tekniska universitet Grönlutslam för behandling av sulfidmalmanrikningssand; gemensam lösning för två avfallspblem Helena Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet Utvecklingsstrategier hos små företag på landsbygden: specialisering kontra diversifiering Johanna Witzell, Sveriges Lantbruksuniversitet Endofytsvamparnas ll i almsjuka Martin Hassellöv, Göteborgs universitet Betydelsen av kolloidala partiklar för transport av tungmetaller i dagvatten flerfunktionslösningar för lokalt omhändertagande Anna Rosling, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell mångfald hos ektomykorrhizasvampar i mineraljord Fredrik Carlsson, Göteborgs universitet Klimatpolitik och rättvisa Sida 5(11)

15 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma us al lau matt lst Karin Sandberg Öhman, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Handboksserie för utomhuskonstruktioner i trä Björn Täljsten, Luleå tekniska universitet Hållbart underhåll av existerande anläggningsoch byggnadskonstruktioner Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet Ansökan upprättad på Formas Avtal om samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Forskningsrådet Formas Stellan Marklund, Umeå universitet Minimering av organiska miljöstörande ämnen vid samförbränning av biobränsle med restpdukter från pappersmasseframställning. Terry Callaghan, Kungl. Vetenskapsakademien Snö, Vatten is och Permafst i Arktis (SWIPA): en internationell utvärdering beställd av Arktiska Rådet Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet AB Tekocrete Tekniska textilier för pduktion av hållbara självrenande betongytor Henrik Viberg, Uppsala universitet In vit och in vivomodeller för studier av utvecklingsrelevanta mekanismer, biokemiska markörer och pcesser i neonatal neutoxicitet av miljögifter Lotta Rydhmer, Sveriges Lantbruksuniversitet Selektion för färre bogsår och mer mjölk i syfte att förbättra grisars välfärd PerErik Josephson, Chalmers tekniska högskola Simulator för träning av botförare, etapp 3 Bo Källsner, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Undersökning av orsaken till över 140 takras under vintern 2010 i Sverige Elisabeth Borch, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB Utvärdering av pcess och pduktförändringar på tillväxt av Clostridium i bredbar ost Sida 6(11)

16 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma us us jsv sus lst Gustav Berggren, Från förståelse av biosyntesen av [FeFe]hydgenas till utvecklandet av nya artificiella hydgenasenzymer Bill S Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet International Symposium on Olfaction and Taste in Stockholm (ISOT16) Amy Rader Olsson, Kungl. Tekniska högskolan Bokpjektet Hållbar Stockholm: Populärvetenkap som verktyg för samhällsengagemang och innovation Peter Lundén, Interactive Institute AB Stockholm ljuder Aneta Wierzbicka, Lunds universitet Workplace and Indoor Aesols Conference, 1920th of April, Lund, Sweden Peter Fredman, Mittuniversitetet The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Ptected Areas (MMV) Björn Sundberg, Sveriges Lantbruksuniversitet 4e UPRA mötet Anita Sellstedt, Umeå universitet Föredrag vid Internationella IEAHIA mötet i Washington, USA, Augusti Ronald Wennersten, Kungl. Tekniska högskolan Workshop och konferens om urban utveckling med ett interdisciplinärt angreppssätt anordnat av Det Interdisciplinära Nätverket (DIN) Maria Arm, Statens geotekniska institut, SGI Bidrag till att arrangera konferensen WASCON Ali Moazzami, Sveriges Lantbruksuniversitet Muntlig presentation vid 103:e amerikanska olje kemisten samhället Annual Meeting & Expo (29 april 2 maj), Long beach, California Sida 7(11)

17 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 137 kb akd lst jsv 327 Magnus Rönn, Kungl. Tekniska högskolan arkitekturtävlingar och arkitekturforskning, Sametinget Bidrag enligt regleringsbrev Tommy Nylander, Lunds universitet Eupeiska Kolloid och Ytkemiska Sällskapets 26:e konferens Katarina Gårdfeldt, Chalmers tekniska högskola Stockholm +40 Internationell konferens om Hållbar Utveckling MayBritt Öhman, Uppsala universitet Mänskliga kppar och Naturens krafter: Reglerade älvar, säkerhet och kppslig kunskap? paper presentation ICOLD, International Commission of Large Dams, symposium & meeting, Kyoto, 38 juni MayBritt Öhman, Uppsala universitet Nedan Fördämningarna: Säkerhet, risk och resiliens vid de Sub Arktiska dammarna. Resebidrag för konferenspresentation vid NAISA, Native American and Indigenous Studies Association, 36 juni, USA Christina Rudén, Kungl. Tekniska högskolan Eutox kongress Yaw SasuBoakye, Young Scientist Summer Pgram in IIASA Mauritz Ramstedt, Sveriges Lantbruksuniversitet Nya Phytophthoratyper hot mot såväl eupeisk fruktodling som svenska skogar Mariliis Lehtveer, YSSP Sida 8(11)

18 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 1491 sus 1572 la lis 1709 kb sus Nadarajah Sriskandarajah, Sveriges Lantbruksuniversitet 10:e Eupeiska IFSA (International Farming Systems Association) Symposiet, Aarhus Danmark, 14 juli Cristian Gabriel Gudasz, Umeå universitet Organiskt kol i boreala sjösediment mineralisering och temperatureffekter Maria Ojala, Uppsala universitet Ansökan om resebidrag till konferensen: *The Eupean Conference on Educational Research * i Cádiz, Spanien från 18 till 21 september.* Emma Jonson, Agentbaserad modellering av markanvändning med tillämpning på konkurrens mellan mat och bioenergi (IIASA) Jonas E Andersson, Kungl. Tekniska högskolan konferensdeltagande: ARCHITECTURE AS HUMAN INTERFACE, 4th Symposium of Architectural Research in Finland, 4th International Conference on Architectural Competitions, , Otaniemi, Espoo. Ram Sateesh Pasupuleti, Luleå tekniska universitet IDRC, Global Risk Forum, 4: e internationella katastfoch Risk konferens, 2630 augusti, Davos, Schweiz Ann Milbau, Umeå universitet Community invasibility along envinmental harshness gradients in a subarctic ecosystem Carina Ortiz, Sveriges Lantbruksuniversitet Betydelsen av modellers komplexitet för att beskriva klimatets påverkan på markkolet en jämförelse mellan fyra modeller och inventering Ingrid Faye, Stockholms universitet Deltagare och talare i XXIV International Congress of Entomology (ICE) i Daegu Korea den 1924 Augusti Patrick Adlercreutz, Lunds universitet Konferens: *The le of biotechnology for a sustainable future* Sida 9(11)

19 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 1771 la sö 1794 matt 1801 jsv 1809 lau 1810 lau sus Andreas Sundelöf, Sveriges Lantbruksuniversitet Väck de döda! Åsa Davidsson, Lunds universitet Ozonering och termisk förbehandling av avloppsslam påverkan på giftighet och metanpotential Monica Lind, Uppsala universitet Deltagande i Dioxin, 2631 Augusti, Cairns, Australien Jes la Cour Jansen, Lunds universitet Rötning av slam vid 35, 55 och 60 C Utvärdering av hygieniseringseffekt och biogaspduktion Eva Axnér, Sveriges Lantbruksuniversitet 16th Annual Meeting of the Eupean Society for Domestic Animal Repduction (ESDAR). Dublin August Peter Billberg, CBI Betonginstitutet AB RILEMveckan. Presentation vid RILEM Technical day: Evaluation of prediction models for formwork pressure when using SCC. Lutz Ahrens, Sveriges Lantbruksuniversitet Karaktärisering av två passiva luftpvtagare för per och polyfluoalkyl miljöföreningar Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet AB PDAE Conference om nypvningsmetodik för tätskikt och skyddsbeläggningar på betong. Presentation: CONCRETE IN BIOLOGICAL TREATMENT PLANTS NEEDS PROTECTION? Verification of test methodology Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet AB Gjutasfalt som skyddsbeläggning på betong i biologiska behandlingsanläggningar Maartje Johanna Klapwijk, Sveriges Lantbruksuniversitet Skogens skadeinsekter i ett förändrande klimat en teoretisk angreppssätt Klaus Birkhofer, Lunds universitet Ett landskap av rädsla eller ett hav av möjligheter: det rumsliga förhållandet mellan leddjur och vegetation i spannmålsjordbruk Sida 10(11)

20 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 1877 lis 1887 lst lis 1995 pb 2001 Maria Ojala, Uppsala universitet Ansökan om resebidrag till den internationella konferensen: Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues 911 Oktober, Umeå, Sverige Irene Rodriguez Meizoso, Lunds universitet Nya löslighetsstudier i superkritisk koldioxid för utvecklandet av gröna pcesser MayBritt Öhman, Uppsala universitet Urfolks och feministiska angreppssätt på teknovetenskap: kppar, röster och dekolonialisering i kpps, land och vattenskap Ingegerd Rosborg, Kungl. Tekniska högskolan Betydelsen av mineraler från dricksvatten. Vikten av remineralisering efter RO, Omvänd Osmos, behandling av dricksvatten. Kristina L Nilsson, Luleå tekniska universitet XVI SIGraDi konferens, , Fortaleza, Brasilien Ewa Bergdahl, Naturhistoriska riksmuseet Människan i landskapet kommunikation och delaktighet Ane Laugen, Sveriges Lantbruksuniversitet Førsta steg mot förvaltning av invasiva japanska jätteostn i Sverige Sida 11(11)

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket.

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket. EUs strukturfonder - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014 Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten EUs strukturfonder 2014-2020 Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF Europeiska jordbruksfonden

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Protokoll nr 2/2012 1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Sammanträdesdatum: 2012-02-23 Tid: 10.00 16.30 Plats: TLV, Fleminggatan 7, Stockholm Ordförande:

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 Patrik Söderholm Nationalekonomiska enheten Luleå tekniska universitet Pågående förstudie om gruvor och hållbar

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015. Närvarande:

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015. Närvarande: FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum 2015-02-17 Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015 Närvarande: Ledamöter Liljelund,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0142

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0142 Tilläggslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013 Anmälningar Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0140 att utse Magnus Bonde (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-01-25

Utbildningsnämnden 2012-01-25 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-14 Vår referens Kristina Ekelund Direkttelefon 040-34 30 15 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 8 Dnr 2013-023 Godkännande av yrkeshögskolans ledningsgrupper

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas

Sammanträde med forskarrådet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 29 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum -04-17 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 10.00 11.30 Pts: Loviks konferensanläggning, Loviksvägen

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur YTOR Skog: Åkermark: Betesmark: Fiskevatten: CO2: 21.500 km2 7.900 km2 2.600 km2

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Renare Mark 2012. Markfunktioner Hur kan vi bedöma effekter på markens funktioner av en sanering?

Renare Mark 2012. Markfunktioner Hur kan vi bedöma effekter på markens funktioner av en sanering? Renare Mark 2012 Markfunktioner Hur kan vi bedöma effekter på markens funktioner av en sanering? Y. Volchko 1, M. Bergknut 2, L. Rosén 1, J. Norrman 1, Tore Söderqvist 3 1 Chalmers University of Technology

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare Riskvärdering av växtskadegörare Skogsstyrelsens workshop i Visby den 7 maj 2014 Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och SLU Utdrag: Jordbruksverket ska, tillsammans med SLU i relevanta delar, utreda

Läs mer

Tjänsteskrivelse 4 s o 0 /6. Ändring av beslutsattestanter för Landstingsstyrelsen

Tjänsteskrivelse 4 s o 0 /6. Ändring av beslutsattestanter för Landstingsstyrelsen (aa ön Tjänsteskrivelse 4 s o 0 /6 y Diarienummer 2007-03-06 B 55 EA Inga Nilsson, ekonomisekreterare Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 62 inga.nilsson@lthalland.se Landstingsdirektören Ändring av beslutsattestanter

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid onsdagen den 19 februari, kl 10.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Mia Dahlström Sjögren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Photo: Lena Holmberg Photo: Photo: Kristina Kristina Sundell Sundell Vi som arbetar med detta

Läs mer

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Åsa Wahlström, CIT Energy Management EG direktivet om byggnaders energiprestanda 2002 Nybyggnadsregler 2006 med skärpning för eluppvärmda byggnader

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

id Formas den 10 juni 2014

id Formas den 10 juni 2014 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 40 Sammanträdesdatum 2014-06-10 Sammanträde med forskarrådet Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Andersson,

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Hösten 2014 startas en magisterutbildning med huvudområdet byggteknik och inriktning hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås. Metodutveckling av kurser

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer