id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet id Formas Tid: Plats: Stora Brännbo, Sigtuna Närvarande: Ledamöter Liljelund, LarsErik Annerberg, Rolf Eckerberg, Katarina Emanuelsson, Ulf Hagentoft, CarlEric Jöborn Anna Lagerström, Jan Näsholm, Torgny Rengefors, Karin Rudén Christina von Schmalensee, Monica Stenseke Marie Åhnberg, Annika VD, ordförande generaldirektör pfessor pfessor (ersättare för Leif Andersson) pfessor avdelningschef forskningsdirektör pfessor pfessor pfessor VD pfessor konsult Ersättare Brännlund, Runar Grillner, Katja Hallin, Sara Håkansson, Helen Oskarsson, Agneta Rytter, Elisabeth Storm, Martin Wennergren, Uno Personalföreträdare SvanbergOlsson, Anneli Rolén, Conny pfessor pfessor pfessor pfessor pfessor med. dr avd. chef pfessor ST SACO Övriga Dahlén, AnnaKarin Guminski, Maria Göransson, Elisabeth Lange, Henrik Ledin, Anna Norrby, Mattias Ohlsson, H Bengt OlofsdotterJönsson, Britt Strålsjö, Lena Österman, Sara administrativ chef, sekreterare GDkoordinator forskningssekreterare forskningssekreterare pfessor, huvudsekreterare forskningssekreterare chef för samordningsenheten senior advisor forskningssekreterare chef för forskningsenheten

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum Anmälda förhinder Andersson, Leif Westman, Peter Jöngren, Titti pfessor naturvårdschef lantbrukare 1 2 Ärende Godkännande av dagordningen Ptokoll från forskarrådets sammanträde den 12 februari 2013 Beslut/Åtgärd Godkändes Till handlingarna Informationsärenden Tillsättning av ny generaldirektör respektive ny huvudsekreterare för Formas Information Föredragande: Rolf Annerberg Beslutsärenden Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Diffusa källor" Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Marina föreningar" Beslut: att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Diffusa källor". Föredragande: Mattias Norrby Beslut: att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av huvudsekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Marina föreningar". Föredragande: Henrik Lange 6 Förslag till beslut om att till ordföranden och generaldirektören, efter föredragning av Beslut: att till ordföranden och generaldirektören, efter

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum av medel efter utlysning inom "Säkra livsmedel" sekreteraren, delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom "Säkra livsmedel". Föredragande: Elisabeth Göransson Förslag till beslut om fördelning av medel efter utlysning av forskningsmedel inom EraNet: RURAGPJ Beslut: att bevilja medel enligt bilaga 7. Ledamoten Katarina Eckerberg anmälde jäv. Föredragande: Anna Ledin Förslag till beslut om utlysning av forskningsmedel Beslut: att avsätta högst 50 inom "SweTox" miljoner knor från och med 2013 till en utlysning inom miljötoxikologi i anslutning till "SweTox" i Södertälje, under förutsättning att organisation och verksamhetens inriktning är tillräckligt klarlagd. 9 Förslag till beslut om avtal mellan; Föredragande: Anna Ledin a) Formas och Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) angående ett pduktionsinriktat forskningspgram for jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft och Beslut att delegera till ordföranden och generaldirektören att ingå avtal med SLF enligt bilaga 9 a. Föredragande: Sara Österman b) Formas och Stiftelsen hästforskning (SHF) Beslut att delegera till angående hästforskning ordföranden och generaldirektören att ingå avtal med SHF enligt bilaga 9 b, med tillägg att medlen i första hand ska användas till s.k. Apjekt inom huvudinriktningen "Hästens ll för människa,

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum samhället och miljön" och att kvarvarande medel ska användas till pjekt inom övriga två huvudinriktningar beskrivna i bilaga 9 b. Föredragande: Sara Österman 10 Anmälningar a) Aktuella utlysningar Information Föredragande: Anna Ledin b) Beslut fattade efter delegation Till handlingarna bilaga 10 b c) Godkända rapporteringar av avslutade pjekt Till handlingarna bilaga 10 c Vid ptokollet Justeras ^ars Erik Liljelund

5 Forskarrådsptokoll 0408 Bilaga 7 brg8213, ERANET RURAGRI 2013 Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution totalt SEK,räknat Bidragsform Pjekttitel 9 sek/eu Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningspjekt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Olsson Gunilla A Göteborgs universitet, Globala studier Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources Totalt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Smith Henrik Lunds universitet, CEC Centrum för miljö och klimatforskning Rural development thugh governance of multifunctional agricultural landuse Totalt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Surry Yves Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekonomi Towards RUral Synergies and Tradeoffs between Economic development and Ecosystem services Totalt ERA RURAGRI 102:Forskningspj ekt, Jordbruksanslaget Westlund Hans Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Nationalekonomi Towards A Smart Rural Eupe Totalt Sida 1(1)

6 Bilaga 9 a,b Samfinansierad forskning under Landsbygdsdepartementets anslag Stiftelsen lantbruksforskning respektive Stiftelsen hästforskning Enligt Landsbygdsdepartementets regleringsbrev för 2013 ska Formas finansiera stöd till samfinansierad forskning och utveckling med minst 23 miljoner knor för ett pduktionsinriktat forskningspgram för jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft, samt hästforskning. Stödet till hästforskning ska omfatta minst 3 miljoner knor. Stödet till pgrammet ska utbetalas enligt avtal mellan Formas och Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) respektive Stiftelsen hästforskning (SHF). Enligt regleringsbrevet får även stöd till forskning inom trädgårdsområdet betalas ut enligt avtal. Formas ska också finansiera stöd till forskning rörande ekologisk pduktion med minst 12 miljoner knor. Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) SLF har arbetat fram en strategisk plan för perioden 0. Avsikten är att SLF ska rikta forskningsinsatserna mot att främja tillämpbar forskning inom fyra tematiska och ämnesövergripande forskningsområden: Energi, Företagande, Klimat & Miljö samt Livsmedel. Dessa förändringar av organisationen har påbörjats och Formas föreslår ett ettårigt avtal, så att en avstämning av verksamheten kan genomföras inför nästa avtalsperiod. Stiftelsen hästforskning (SHF) SHF har tagit fram ett forsknings och utvecklingspgram som är förankrat hos berörda organisationer. Hästnäringens forsknings och utvecklingspgram är indelat i tre huvudinriktningar: Hästens hälsa, prestation och välfärd Hästens repduktion, uppfödning och utfodring Hästens ll för människan, samhället och miljön SHF stödjer därmed både traditionell veterinärmedicinsk och agrar forskning samt forskning kring hästen i relation till samhället och omgivningen, där de medel som Formas avsätter kan finansiera forskning inom samtliga områden. Från 2013 kommer AB Trav och Galopp (ATG) och Agria Djurförsäkring att anslå 3,6 respektive 1,5 miljoner knor, det vill säga drygt 5 miljoner knor per år fram till Dessa medel avsätts endast till forskning inom de två första punkterna. Förslag till beslut Att uppdra åt ordföranden och generaldirektören a) att ingå avtal med Stiftelsen lantbruksforskning enligt följande riktlinjer; att verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt innehållet i SLF:s strategiska plan, att avtalet gäller för ett år, 2013, att parterna ska bidra med 21,5 (20+1,5) miljoner knor vardera, att 12 miljoner knor till forskning inom ekologisk pduktion bereds tillsammans med SLF, inga krav på medfinansiering b) att ingå avtal med Stiftelsen hästforskning enligt följande riktlinjer; att verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt innehållet i SHF:s forsknings och utvecklingspgram,

7 att avtalet gäller för tre år, , att parterna ska bidra med 3 miljoner knor vardera per år.

8 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 b) Beslut efter delegation Dossié Pjekttitel Totalsumma Finansieringskälla lis jf lis la lis lis lst lis Stephan Köhler, Sveriges Lantbruksuniversitet 14th NHSS Nordisk konferans om humus, Uppsala juni :Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Christina Bodin Danielsson, Stockholms universitet Kontorets arkitektur betydelse för anställdas välfärd. Studerat utifrån olika perspektiv och med olika angreppssätt.(ansökan gäller resebidrag för att delta vid en konferens) Håkan Julander, *Jordens Grej!* En utbildningsfilm om naturresurser för högstadiet. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Marie Elf, Högskolan Dalarna Planering av patientcentrerade vårdmiljöer Susanne Lindegarth, Göteborgs universitet Patologiska undersökningar av Ostreid herpesvirus (OsHV1) och bakteriella infektioner hos det inhemska ostnet Ostrea edulis 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Birgitta Svensson, Stockholms universitet Visionära planer och vardagliga praktiker. Postmilitära landskap i Östersjöområdet Ram Sateesh Pasupuleti, Luleå tekniska universitet 7th International Conference on Design Principles and Practices, 6 8 March 2013 Chiba University, Chiba, Japan Peter Friberg, Göteborgs universitet Global Hälsa bortom 2015 (tidigare kallad Global hälsa vad händer efter 5) Lars Elenius, Luleå tekniska universitet Samisk sedvanerätt i moderna landskap Urfolk och naturskydd. 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget R Thomas Palo, Sveriges Lantbruksuniversitet Älgen uppvisar förutsägbara betesmönster över tid i subarktiska landskap. Presentation vid North American Moose Conference, New Hampshire, USA Cecilia Boldemann, Kalinska Institutet Sittande som obeende riskfaktor? miljö och tid som tillbringas sittande. En utlöpare av Kidscape II. (?Sitt ner!?) Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Avslag Sida 1(2)

9 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 b) Beslut efter delegation Dossié Pjekttitel Totalsumma Finansieringskälla jod ulf la Estera Szwajcer Dey, Lunds universitet Alkylresorcinoler från råg är mångsidig bioaktivt ämne Jeff Lewis, Totalförsvarets forskningsinstitut Grundvattendagar Thrandur Björnsson, Göteborgs universitet Den 9:de Internationella Workshoppen om Laxfiskars Smoltifiering. ReykjavikHolar, Island, August 1316, :Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Avslag Avslag Sida 2(2)

10 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma kb lau Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbar energianvändning i småhusbebyggelsen etapp II Mats Widgren, Stockholms universitet Dagens våtmarker en landskapshistorisk bakgrund Lars Jensen, Lunds universitet Datorsimulering av installationstekniska system. Ulf Jansson, Stockholms universitet Stadsjordbruk, livsmedelsförsörjning och bebyggelseutveckling. Om stadsjordarnas betydelse i svenska städer från medeltid till idag. Björn Palm, Kungl. Tekniska högskolan Värmeövergång och tryckfall vid tvåfasströmning i smala kanaler Mauritz Glaumann, Högskolan i Gävle Miljöstyrning i plan och pjekteringspcesserna Katarina Nylund, Malmö Högskola Den motsättningsfyllda urbanismen om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i planeringen av det nya stadslandskapet Göran Sundqvist, Göteborgs universitet Att förmedla miljöhot och uppfinna miljöpolitik: Skapandet av medborgerlig involvering i kärnavfallets lokalisering och stadsluftens kvalitetsförbättring Paula Wahlgren, Chalmers tekniska högskola Konvektionspcesser i byggnadsdelar med porösa material och otätheter Micael Jonsson, Umeå universitet Landvatten interaktioner: insekter länkar älv med omland. Ekologiska pcesser längs norra Sveriges reglerade och fritt strömmande älvar Jan Bröchner, Chalmers tekniska högskola Matchande kompetenser: offentliga byggherrars upphandling av arkitekt och byggkonsulttjänster Sida 1(11)

11 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma lau matt lst Gudni Jóhannesson, Kungl. Tekniska högskolan Exergi en kvalitetsfråga. Analys av energikrävande pcesser i syfte att radikalt minska användningen av högvärdig energi Jon Petter Gustafsson, Kungl. Tekniska högskolan Aktiva filter för fosforavskiljning från avloppsvatten på landsbygden: Miljösystemanalys och pcessoptimering Sven Tandersson, Lunds universitet Klimatrelaterade termiska påverkningar på betongkonstruktioner PROSUN BHATTACHARYA, Kungl. Tekniska högskolan Pilotskale utvärdering av jordtvätt för sanering av arsenikkontaminerad jord (PSEMA) Annika Mårtensson, Lunds universitet Dimensionering av konstruktionselement och byggnader med hänsyn till funktionskrav Mats Westin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Beständighet och miljöpåverkan av alternativ till konventionellt träskydd Anders Lindvall, Chalmers tekniska högskola Modellering av exponeringsmiljöns inverkan på beständighet hos armerade betongkonstruktioner Ulf Emanuelson, Sveriges Lantbruksuniversitet Assessment of the validity of the dairy health recording systems in the Nordic countries, *DAHREVA* A study aiming to impve the recording system Åsa Nordin, Umeå universitet Traditionell kunskap och bevarande av miljön Globala angelägenheter och lokal politik: samiska förvaltningsinitiativ i Vindelfjällens naturreservat. Anders Biel, Göteborgs universitet Värdeorientering, miljöhänsyn och ekomärkning av elektricitet Gesa Weyhenmeyer, Sveriges Lantbruksuniversitet Temporala och spatiala variationer av persistenta läkemedelsrester i ytvatten och upptag i sediment Sida 2(11)

12 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma matt la jsv matt matt lau Martin Lascoux, Uppsala universitet Hållbar förvaltning av biologiska resurser i den genomiska era Kent Holmberg Persson, Lunds universitet Dimensioneringskriterier för glas och glasförband i lastbärande glaskonstruktioner Jan Bertilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Hållbar mjölkpuktion baserad på stor andel vallfoder Anssi Laurila, Uppsala universitet Neutral och adaptiv genetisk variaton hos naturliga populationer: effekterna av landskapsstruktur och urval genom miljöstress Adriana Budeanu, Lunds universitet Hållbar livsstil och konsumtion på fritiden Gudni Jóhannesson, Kungl. Tekniska högskolan Vakuum isolering i prefabricerade byggnadselement Mats Ellerström, Göteborgs universitet Växters medfödda immunförsvar, signalering och funktion. Ingemar Samuelson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt Karin Lyberg, Sveriges Lantbruksuniversitet Bipdukter i livsmedelsindustrin och förbättrad foderkvalitet Kontllerad fermentering av blötfoder till grisar Dolores GavierWidén, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA Naturlig högpatogen aviär influensa H5N1 hos vilda fåglar i Sverige: patogenicitet och biologiskt beteende av viruset Nina Ryd, Chalmers tekniska högskola Byggherre och arkitektsamverkan i tidiga skeden Sida 3(11)

13 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma lst Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet Deliberation och värdering i miljöpolitiskt beslutsfattande: Tillämpning på naturresursförvaltning vid förekomsten av användarkonkurrens Karin Wiberg, Umeå universitet Terrester export av persistenta organiska föreningar (POPs): Betydelsen av organiskt kol samt spatiala och temporala variationer Luping Tang, Chalmers tekniska högskola Kritiska förhållanden för depassivering av armeringsjärn i betong utsatt för sträng miljö Martin Hassellöv, Göteborgs universitet Undersökning av möjligheter för miljöriskbedömning of syntetiska nanomaterial i miljön: fallstudier av påverkan av Ag och TiO2 nanopartiklar på akvatiska mikorganismer Stellan Lundström, Kungl. Tekniska högskolan Kundens röst i byggpcessen nytt marknadsorienterat arbetssätt för att fånga bostadskonsumentens behov Bic 6. Wiktoria Glad, Linköpings universitet Samarbete för uthållig användning av begränsade naturresurser i boendemiljön Bic 7. Helena Johnsson, Luleå tekniska universitet Beställarllen i industriellt träbyggande Bic 7. Anders Ekholm, Lunds universitet Tillgänglighet CADverktyg för byggnadsutformning Bic 7. Kristina Mjörnell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SQUARE Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader Bic 7. Sara Tyskeng, Kungl. Tekniska högskolan Miljöanpassad livscykelkostnadsmodell för byggsektorn Bic 7 Diana Chnéer, Luleå tekniska universitet Kulturens materia samhällsnyttan av att bygga och förvalta ett kulturhus Bic Sida 4(11)

14 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma kb Mats Eklund, Linköpings universitet Synergier för bättre miljöprestanda för första generationens biodrivmedel Gunnar Niklasson, Uppsala universitet Elektkma folier för energieffektiva byggnader: Testmetoder baserade på impedans spektskopi Mats Stading, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB Skummaterial av cerealiepteiner Peter Schmitt, Nordregio Sustainable Land Use Policies for Resilient Cities (SUPERCITIES) Lei Ye, Lunds universitet Nanomaterial för vattenanalys och rening Björn Öhlander, Luleå tekniska universitet Grönlutslam för behandling av sulfidmalmanrikningssand; gemensam lösning för två avfallspblem Helena Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet Utvecklingsstrategier hos små företag på landsbygden: specialisering kontra diversifiering Johanna Witzell, Sveriges Lantbruksuniversitet Endofytsvamparnas ll i almsjuka Martin Hassellöv, Göteborgs universitet Betydelsen av kolloidala partiklar för transport av tungmetaller i dagvatten flerfunktionslösningar för lokalt omhändertagande Anna Rosling, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell mångfald hos ektomykorrhizasvampar i mineraljord Fredrik Carlsson, Göteborgs universitet Klimatpolitik och rättvisa Sida 5(11)

15 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma us al lau matt lst Karin Sandberg Öhman, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Handboksserie för utomhuskonstruktioner i trä Björn Täljsten, Luleå tekniska universitet Hållbart underhåll av existerande anläggningsoch byggnadskonstruktioner Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet Ansökan upprättad på Formas Avtal om samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Forskningsrådet Formas Stellan Marklund, Umeå universitet Minimering av organiska miljöstörande ämnen vid samförbränning av biobränsle med restpdukter från pappersmasseframställning. Terry Callaghan, Kungl. Vetenskapsakademien Snö, Vatten is och Permafst i Arktis (SWIPA): en internationell utvärdering beställd av Arktiska Rådet Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet AB Tekocrete Tekniska textilier för pduktion av hållbara självrenande betongytor Henrik Viberg, Uppsala universitet In vit och in vivomodeller för studier av utvecklingsrelevanta mekanismer, biokemiska markörer och pcesser i neonatal neutoxicitet av miljögifter Lotta Rydhmer, Sveriges Lantbruksuniversitet Selektion för färre bogsår och mer mjölk i syfte att förbättra grisars välfärd PerErik Josephson, Chalmers tekniska högskola Simulator för träning av botförare, etapp 3 Bo Källsner, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Undersökning av orsaken till över 140 takras under vintern 2010 i Sverige Elisabeth Borch, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB Utvärdering av pcess och pduktförändringar på tillväxt av Clostridium i bredbar ost Sida 6(11)

16 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma us us jsv sus lst Gustav Berggren, Från förståelse av biosyntesen av [FeFe]hydgenas till utvecklandet av nya artificiella hydgenasenzymer Bill S Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet International Symposium on Olfaction and Taste in Stockholm (ISOT16) Amy Rader Olsson, Kungl. Tekniska högskolan Bokpjektet Hållbar Stockholm: Populärvetenkap som verktyg för samhällsengagemang och innovation Peter Lundén, Interactive Institute AB Stockholm ljuder Aneta Wierzbicka, Lunds universitet Workplace and Indoor Aesols Conference, 1920th of April, Lund, Sweden Peter Fredman, Mittuniversitetet The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Ptected Areas (MMV) Björn Sundberg, Sveriges Lantbruksuniversitet 4e UPRA mötet Anita Sellstedt, Umeå universitet Föredrag vid Internationella IEAHIA mötet i Washington, USA, Augusti Ronald Wennersten, Kungl. Tekniska högskolan Workshop och konferens om urban utveckling med ett interdisciplinärt angreppssätt anordnat av Det Interdisciplinära Nätverket (DIN) Maria Arm, Statens geotekniska institut, SGI Bidrag till att arrangera konferensen WASCON Ali Moazzami, Sveriges Lantbruksuniversitet Muntlig presentation vid 103:e amerikanska olje kemisten samhället Annual Meeting & Expo (29 april 2 maj), Long beach, California Sida 7(11)

17 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 137 kb akd lst jsv 327 Magnus Rönn, Kungl. Tekniska högskolan arkitekturtävlingar och arkitekturforskning, Sametinget Bidrag enligt regleringsbrev Tommy Nylander, Lunds universitet Eupeiska Kolloid och Ytkemiska Sällskapets 26:e konferens Katarina Gårdfeldt, Chalmers tekniska högskola Stockholm +40 Internationell konferens om Hållbar Utveckling MayBritt Öhman, Uppsala universitet Mänskliga kppar och Naturens krafter: Reglerade älvar, säkerhet och kppslig kunskap? paper presentation ICOLD, International Commission of Large Dams, symposium & meeting, Kyoto, 38 juni MayBritt Öhman, Uppsala universitet Nedan Fördämningarna: Säkerhet, risk och resiliens vid de Sub Arktiska dammarna. Resebidrag för konferenspresentation vid NAISA, Native American and Indigenous Studies Association, 36 juni, USA Christina Rudén, Kungl. Tekniska högskolan Eutox kongress Yaw SasuBoakye, Young Scientist Summer Pgram in IIASA Mauritz Ramstedt, Sveriges Lantbruksuniversitet Nya Phytophthoratyper hot mot såväl eupeisk fruktodling som svenska skogar Mariliis Lehtveer, YSSP Sida 8(11)

18 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 1491 sus 1572 la lis 1709 kb sus Nadarajah Sriskandarajah, Sveriges Lantbruksuniversitet 10:e Eupeiska IFSA (International Farming Systems Association) Symposiet, Aarhus Danmark, 14 juli Cristian Gabriel Gudasz, Umeå universitet Organiskt kol i boreala sjösediment mineralisering och temperatureffekter Maria Ojala, Uppsala universitet Ansökan om resebidrag till konferensen: *The Eupean Conference on Educational Research * i Cádiz, Spanien från 18 till 21 september.* Emma Jonson, Agentbaserad modellering av markanvändning med tillämpning på konkurrens mellan mat och bioenergi (IIASA) Jonas E Andersson, Kungl. Tekniska högskolan konferensdeltagande: ARCHITECTURE AS HUMAN INTERFACE, 4th Symposium of Architectural Research in Finland, 4th International Conference on Architectural Competitions, , Otaniemi, Espoo. Ram Sateesh Pasupuleti, Luleå tekniska universitet IDRC, Global Risk Forum, 4: e internationella katastfoch Risk konferens, 2630 augusti, Davos, Schweiz Ann Milbau, Umeå universitet Community invasibility along envinmental harshness gradients in a subarctic ecosystem Carina Ortiz, Sveriges Lantbruksuniversitet Betydelsen av modellers komplexitet för att beskriva klimatets påverkan på markkolet en jämförelse mellan fyra modeller och inventering Ingrid Faye, Stockholms universitet Deltagare och talare i XXIV International Congress of Entomology (ICE) i Daegu Korea den 1924 Augusti Patrick Adlercreutz, Lunds universitet Konferens: *The le of biotechnology for a sustainable future* Sida 9(11)

19 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 1771 la sö 1794 matt 1801 jsv 1809 lau 1810 lau sus Andreas Sundelöf, Sveriges Lantbruksuniversitet Väck de döda! Åsa Davidsson, Lunds universitet Ozonering och termisk förbehandling av avloppsslam påverkan på giftighet och metanpotential Monica Lind, Uppsala universitet Deltagande i Dioxin, 2631 Augusti, Cairns, Australien Jes la Cour Jansen, Lunds universitet Rötning av slam vid 35, 55 och 60 C Utvärdering av hygieniseringseffekt och biogaspduktion Eva Axnér, Sveriges Lantbruksuniversitet 16th Annual Meeting of the Eupean Society for Domestic Animal Repduction (ESDAR). Dublin August Peter Billberg, CBI Betonginstitutet AB RILEMveckan. Presentation vid RILEM Technical day: Evaluation of prediction models for formwork pressure when using SCC. Lutz Ahrens, Sveriges Lantbruksuniversitet Karaktärisering av två passiva luftpvtagare för per och polyfluoalkyl miljöföreningar Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet AB PDAE Conference om nypvningsmetodik för tätskikt och skyddsbeläggningar på betong. Presentation: CONCRETE IN BIOLOGICAL TREATMENT PLANTS NEEDS PROTECTION? Verification of test methodology Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet AB Gjutasfalt som skyddsbeläggning på betong i biologiska behandlingsanläggningar Maartje Johanna Klapwijk, Sveriges Lantbruksuniversitet Skogens skadeinsekter i ett förändrande klimat en teoretisk angreppssätt Klaus Birkhofer, Lunds universitet Ett landskap av rädsla eller ett hav av möjligheter: det rumsliga förhållandet mellan leddjur och vegetation i spannmålsjordbruk Sida 10(11)

20 Ptokoll nr 34 Bilaga 10 c) Avslutade pjekt Godkända rapporteringar Dossié Pjekttitel Totalsumma 1877 lis 1887 lst lis 1995 pb 2001 Maria Ojala, Uppsala universitet Ansökan om resebidrag till den internationella konferensen: Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues 911 Oktober, Umeå, Sverige Irene Rodriguez Meizoso, Lunds universitet Nya löslighetsstudier i superkritisk koldioxid för utvecklandet av gröna pcesser MayBritt Öhman, Uppsala universitet Urfolks och feministiska angreppssätt på teknovetenskap: kppar, röster och dekolonialisering i kpps, land och vattenskap Ingegerd Rosborg, Kungl. Tekniska högskolan Betydelsen av mineraler från dricksvatten. Vikten av remineralisering efter RO, Omvänd Osmos, behandling av dricksvatten. Kristina L Nilsson, Luleå tekniska universitet XVI SIGraDi konferens, , Fortaleza, Brasilien Ewa Bergdahl, Naturhistoriska riksmuseet Människan i landskapet kommunikation och delaktighet Ane Laugen, Sveriges Lantbruksuniversitet Førsta steg mot förvaltning av invasiva japanska jätteostn i Sverige Sida 11(11)

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

professor professor med. dr professor ST SACO

professor professor med. dr professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 35 Sammanträdesdatum -06-17 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf

Läs mer

Internasjonale konvensjoner som berører seterbruket

Internasjonale konvensjoner som berører seterbruket Internasjonale konvensjoner som berører seterbruket Marie Kvarnström, Naptek,(Nationellt program för traditionell ekologisk kunskap), Centrum för Biologisk Mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk

Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk åtgärder som lantbrukarna själva inte har inflytande över Seminarium KSLA den 25 april 2012 KSLA Fri och oberoende organisation som arbetar med frågor

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

EPOK. Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

EPOK. Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog EPOK vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram

Nytt landsbygdsprogram Nytt landsbygdsprogram Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverkets projekt Tulpan tar fram underlag I styrgruppen: Jordbruksverket,

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Välkommen till CBI:s intressentförenings höstmöte

Välkommen till CBI:s intressentförenings höstmöte Välkommen till CBI:s intressentförenings höstmöte Program 13.30 M Åhström: Välkomsthälsning 13.35 J Silfwerbrand: Nyheter från CBI Betonginstitutet 13.50 Förberedda frågor & svar 15.00 Kaffe 15.30 Frågor

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-11-30 1 (15) Plats och tid Rådhuset, Söderhamn, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Sven-Åke Thoresen Åsa Nilsson Stefan Bäckström Tommy Ljung Ljusdals kommun Christina Embretsen

Läs mer

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Forskning om ekologisk produktion Alnarp 6 mars 2013 Maria Wivstad EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU maria.wivstad@slu.se *

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 73/14 Professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, 2014-09-15 Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15 10 sökande Beslut om sakkunniga -Katrin Goldstein Kyaga, Södertörns

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2012 Klass Parklass Rond 1 Spelform Greensome, CBA Poängbogey Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Datum 2012-06-17 Resultat Särskiljning 1 S Malek/Y

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Nyheter från CBI Betonginstitutet

Nyheter från CBI Betonginstitutet Nyheter från CBI Betonginstitutet Johan Silfwerbrand 13 mars 2013 Ekonomi i ett nötskal Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Omsättning 69,7 75,8 73,8 (Mkr) Tillväxt (%) 0,1 9 6* Resultat (kkr) 2067 1230

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

"Framtida produktionsmöjligheter inom de gröna näringarna".

Framtida produktionsmöjligheter inom de gröna näringarna. "Framtida produktionsmöjligheter inom de gröna näringarna". Jordbruks- och Trädgårdskonferens Alnarp 3 mars 2011 L Sennerby Forsse Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. March 2012 rev. Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista Patrull 1 08:30 1 Rickard Alvén C 3 Mölndals Skytteförening 2 Dawid Kaleta C 3 Mölndals Skytteförening 3 Marie Björk C 3 Mölndals Skytteförening Peter Henriksson C 1 Mölndals Skytteförening Urban Waldenström

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: DALS-ED Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan, Trollhättan Dnr: 201-32245-2014

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år ÖPIADREKORD t o m 2016 P19 100m Fredrik Svedberg 73 ÖGIF 11,21 1991 400m Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 49,12 1991 1500m Daniel Olsson -82 Trångsviken 4,12,3m 2000 110mh Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 100,0 14,11

Läs mer

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen Kyrkofullmäktige 2017-04-18 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00 20.05 Maria Thorgren, Britt Sandström, Karin Tilly, Jörgen

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU v Urban Food och Urban Health, 2017-02-15 Erik Fahlbeck Vicerektor SLU Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c) som ersättare

Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(32) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 22.45 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c)

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR 23-24 NOV 2016 UPPSALA UNIVERSITET FORUM FÖR MÅNGETENSKAPLIG FORSKNING OM RASISM Von Kraemers allé 1, Uppsala http://www.teol.uu.se/rasismforskning INFORMATION & ANMÄLAN

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26 REGERINGEN FORMAS In/ut:2012-12-28 Dnr: 2012-2169 Regeringsbeslut 13 Handl: 2012-12-20 L2012/2240 L2012/2586 Landsbygdsdepartementet L2012/3395 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och s amhälls

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-22 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, Bo- Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow,

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer