SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (33)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)"

Transkript

1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider (s) Tjänstgörande ersättare ClasGöran Carlsson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) , , 140, Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson , Björn Johansson , Ulf Petersson , 135, 137, 150 och 152, Anders Unger 129, 135 och 142, Peter Hogla , och 152, Julija Markensten 134 och 136, Thomas Nilsson och Lisa Bergman 131, 137 och 152, Ulrika J Gustafsson Annika Nilsson 147, Sara Nilsson 150 Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Monica Haider (s) Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (33) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 125 Godkännande av föredragningslista 126 Driftsstöd 127 Budget Ekonomisk redovisning januari april Anslag 33:1 allmänna regionalpolitiska åtgärder 130 Ägardirektiv 2009 ALMI företagspartner Kronoberg AB 131 Visionsdokument infrastruktur 132 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i västerhavets vattendistrikt yttrande 133 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Östersjöns vattendistrikt yttrande 134 Framtida möte med kund strategi 135 Öresundstågtrafiken samverkansformer 136 Samverkansavtal Krösatågen 137 Omvärldspolicy för Regionförbundet 138 Riskkapitalbolag bildande av 139 Leader Linné preciseringar 140 Bisysslor policy 141 Alkohol och droger policy 142 Nedläggning av Svensk kassaservice 143 Danskonsulent i sydost överenskommelse 144 Sideum Innovation AB förändrad organisation 145 Ledamot i styrelsen för Kreditgarantiföreningen Kronoberg 146 Politisk representant i Promotion of entrepreneurship and business development from a public perspective inom Sydafrika-samarbetet 147 Arbetskraftsförsörjning 148 Turismutredningen 149 Reaktor Sydost lägesrapport 150 Yrkeshögskola 151 Kurser och konferenser 152 Ändrade hastighetsgränser på de nationella vägarna 153 Skrivelse angående fusion av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet 154 Sammanträdestider - ändring

4 Godkännande av föredragningslista Ordförande Marie-Louise Hilmersson (c) föreslår följande ändringar av fördragningslistan: - Ärende 14, Arkivcentrum lyfts bort från föredragningslistan - Extra ärende 30 Vägverkets förslag på ändrade hastighetsgränser för de nationella vägarna yttrande - Extra ärende 31 Skrivelse angående fusion av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet Arbetsutskottet beslutar att godkänna föredragningslista daterad med föreslagna ändringar

5 Driftsstöd principer och bakgrund Dnr 07/0352 Driftstöden utgör en väsentlig del av regionförbundets medel för regional utveckling. Budgetberedningen diskuterade 23 april principer för driftstöden och översiktligt även de organisationer som 2008 erhåller driftstöd. Vidare beslöt arbetsutskottet , 108: att minska anslaget till driftstöd 2009 med 1 miljon kronor samt att uppdra till ordföranden att återkomma med förslag till fördelning av driftstöden sunderlag Arbetsutskottets beslut , 108 PM driftsstöd bakgrund och principer Ordförande Marie-Louise Hilmersson (c) föreslår: - minskat driftstöd för 2009 för verksamheterna nedan i relation till 2008 år bidragsbelopp; Riksteatern Kronoberg Hemslöjden i Kronobergs län Italienska palatset Smålands Akademi Studieförbunden i Kronobergs län (inklusive SISU) Ungdomsorganisationer Summa: kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor - Övriga verksamheter där överenskommelse/avtal finns räknas upp med 3,5 % - Resterande verksamheter har kvar driftstöd med samma belopp som för 2008 Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till Hilmerssons förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa fördelning av driftstöd 2009, resultatenhet 209, enligt ordförandens förslag

6 Budget 2009 Dnr 07/0352 Ekonomchef Ulf Petersson informerar om budgetprocessen och framtagandet av en detaljerad budget för regionförbundet. Fråga ställs bl.a. om detaljeringsgraden per resultatenhet. Det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljerad budget följer tidplanen nedan; - Arbetsutskott 27 augusti - Styrelsen 26 september sunderlag 1. Budget 2009 länstrafiken 2. Budget övriga regionförbundet 3. Medlemsbidrag Trafikutskottets beslut , Skrivelse Markaryds kommun 6. Fortsatt budgetprocess under Styrelsens beslut , Fullmäktiges beslut , 27 Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet att delge styrelsen informationen den 18 juni

7 Ekonomisk redovisning januari april 2008 Dnr 08/0010 Ekonomichef Ulf Petersson redovisar den ekonomiska situationen för regionförbundet avseende perioden januari april Utfallet är inte periodiserat för perioden. Det innebär exempelvis att trafikkostnader och trafikintäkter endast motsvarar tre månaders trafik. Redovisning lämnas över vilka projekt som är på väg att avslutas. Komplett delårsrapport upprättas efter perioden januari augusti sunderlag Resultatsammandrag: - Regionförbundets kansli - Länstrafiken Kronoberg - FoU Välfärd - Reaktor Sydost Arbetsutskottet beslutar att anteckna informationen till protokoll

8 Anslag 33:1 allmänna regionalpolitiska åtgärder Samordnare Anders Unger lämnar information om det ekonomiska läget för anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Vid en genomgång med NUTEK så har det framkommit att beslutsutrymmet är något större än vad som tidigare förespeglats. För närvarande handlar det om ca 2 Mkr. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

9 Ägardirektiv 2009 ALMI Företagspartner Kronoberg AB Dnr 07/0098 Staten, i form av ALMI moderbolag, och regionförbundet har att årligen komma överens om den huvudsakliga inriktningen av det regionala ALMI-bolagets verksamhet. Ägardirektivet överlämnas i månadsskiftet augusti-september så att det kan ligga till grund för bolagets verksamhetsplan nästkommande år. Under hösten 2007 diskuterade både styrelsen och Tillväxtberedningen inriktningen på ägardirektivet. Den inriktningen är oförändrad i aktuellt förslag till ägardirektiv. En överläggning mellan representanter för moderbolaget och regionförbundet ägde rum 26 maj varvid enighet uppnåddes om huvuddragen i ägardirektivet. Den stora förändringen innehållsmässigt återfinns under punkten 3.3. Den benämns numera Regionspecifika mål och regionspecifikt utbud. Den inriktning som anges är att ALMI skall bidra till att uppfylla regionförbundets mål där det övergripande målet Entreprenörskap står i fokus. Större vikt ska läggas på nya utvecklingsbara branscher och kreativa sektorn. sunderlag Ägardirektiv förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB år 2009.

10 Visionsdokument transportinfrastruktur och kommunikationer Dnr 08/0090 Regionförbundets Arbetsutskott beslutade under senhösten 2007 att ta fram ett visionsdokument på infrastruktur- och kommunikationsområdet. Det övergripande syftet är att enas kring en gemensam bild av s behov av såväl infrastrukturella satsningar som andra typer av kommunikationssatsningar, inklusive kollektivtrafiken, för att stå väl rustade inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången. I samband med att Arbetsutskottet tog ovanstående beslut enades man om att visionsdokumentet ska utgår från arbetsvisionen; - Långsiktigt hållbara transporter och kommunikationer som leder till ett gott liv i södra Småland. Föreliggande remissutkast bygger därför på FN:s klimatrapport som presenterades våren 2007 och Naturvårdsverkets rapport från oktober samma år Tvågradersmålet i sikte? Scenarier för det svenska energi- och transportsystemet till år Remissversionen har tagits fram av en intern tjänstemannagrupp på Regionförbundet, tillsammans med vardera en representant från Energikontor Sydost, Länsstyrelsen, Vägverket och Växjö flygplats. Remissversionen har diskuterats på Infrastrukturberedningen och Vid det senare mötet framkom att Infrastrukturberedningen förutsätter att man får fortsatt möjlighet att följa arbetet på nära håll även under hösten. sunderlag 1. Tidsplan för fortsatt arbete med visionsdokumentet samt remissinstanser, samt 2. Remissversion Regionförbundet s visionsdokument på infrastruktur- och kommunikationsområdet Arbetsutskottet beslutar att godkänna tidsplan för fortsatt arbete med visionsdokumentet samt remissinstanser Arbetsutskottet förslår styrelsen besluta att skicka visionsdokumentet för transportinfrastruktur och kommunikationer på remiss till medlemmarna och berörda instanser sexpediering Samordnare Peter Hogla

11 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i västerhavets vattendistrikt - yttrande Dnr 08/0077 Vattenmyndigheten vid länsstyrelsen i västra Götaland har översänt en samrådshandling gällande översikt av väsentliga frågor för framtagandet av en förvaltningsplan för västerhavets vattendistrikt. Regionförbundet anlägger ett regionalt perspektiv för frågor rörande vatten. Yttrandet berör därför inga enskilda detaljfrågor utan är mer generellt för att ta tillvara intressen och målsättningar enligt det regionala utvecklingsprogrammet. Regionförbundet anser att öppenhet och samverkan är viktigt samt en balanserad syn på förhållandet mellan mark- och vattenanvändning och skyddsintressen samt hänsyn till Kronobergs placering i inlandet sunderlag Förslag till yttrande, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till yttrande över förvaltningsplan för västerhavets vattendistrikt daterat

12 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i södra Östersjöns vattendistrikt - yttrande Dnr 08/0092 Vattenmyndigheten vid länsstyrelsen i Kalmar län har översänt en samrådshandling gällande översikt av väsentliga frågor för framtagandet av en förvaltningsplan för södra Östersjöns vattendistrikt. Regionförbundet anlägger ett regionalt perspektiv för frågor rörande vatten. Yttrandet berör därför inga enskilda detaljfrågor utan är mer generellt för att ta tillvara intressen och målsättningar enligt det regionala utvecklingsprogrammet. Regionförbundet anser att öppenhet och samverkan är viktigt samt en balanserad syn på förhållandet mellan mark- och vattenanvändning och skyddsintressen samt hänsyn till Kronobergs placering i inlandet. sunderlag Förslag till yttrande, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till yttrande över förvaltningsplan i södra Östersjöns vattendistrikt daterat

13 Framtida möte med kund strategi Dnr 08/0153 Marknadschef, Julija Markensten, redogör för val av strategi för framtida möte med kund. Länstrafiken Kronoberg har två huvudmål som ska uppnås: - ökat resande samt - minskad kontanthantering ombord på bussarna För att dessa mål ska kunna uppnås måste vi hitta nya, enkla sätt för kunderna att betala sina resor. Fokus har under det senaste året legat på det nya biljettsystemet (Resekortet) och internetbetalning. För att vi ska kunna erbjuda kunderna möjligheten att betala sin biljett via Internet måste vi framöver investera i olika typer av systemstöd. För att möta kundernas behov i framtiden och för att vi ska kunna nå våra mål har Länstrafiken två strategier att välja mellan; att utveckla eget koncept eller att anta Skånetrafikens erbjudande. Skånetrafiken arbetar också med att hitta nya betalsätt och kringtjänster för att tillgodose kundernas behov i framtiden. Skånetrafiken har samlat betalsätt och därtill liggande kringtjänster under ett koncept som de valt att kalla för Jojo. Skånetrafiken erbjuder Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken samt Blekinge-trafiken att vara med i det nya betalsystemet Jojo. Erbjudandet innebär att vi måste använda varumärket Jojo samt systemstöd för att kunna hantera betalning via Internet. Skånetrafiken ser en stor fördel i att vi har ett gemensamt varumärke för att bl.a. kommunicera det nya länsöverskridande mötet med kund (t.ex. Öresundståg). Fördelar och nackdelar med de två alternativen framgår av beslutsunderlaget. Ekonomiskt innebär alternativen att Jojo har en investeringskostnad om cirka kr 2008 och därefter en driftskostnad om cirka kr/månad. Att utveckla ett eget koncept innebär en investeringskostnad om cirka kr år 2008 och därefter en driftskostnad om cirka kr/månad. sunderlag Val av strategi för möte med framtida kund - Gemensamt erbjudande till kund Arbetsutskottet beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att utreda ärendet med tydlighet på ekonomi och redovisning av Hallands- och Blekingetrafikens ställningstagande inför styrelsens beslut 18 juni. sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson

14 Öresundstågtrafiken - samverkansformer Dnr 08/0022 Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för organiseringen av samarbetet kring Öresundstågtrafiken. Advokat firman Lindmark och Welinder har tagit fram 2 olika förslag till organisering av samarbetet kring Öresundstågtrafiken. 1. Gemensamt bolag 2. Gemensam organisation utan gemensamt bolag sunderlag Trafikutskottet , inklusive protokollsbilaga, Trafikutskottet Regionstyrelsen Regionstyrelsen och10 Trafikutskottet Regionstyrelsen Trafikutskottets beslut , 60 Arbetsutskottets beslut , 113 Styrelsens beslut , 108 Skrivelse från Lindmark och Welinder Fullmäktige beslutade , 29 att uppdra till regiondirektören närmare undersöka tänkbara alternativ för samverkan i Öresundstågtrafiken att förslag skall presenteras för arbetsutskottet 4 juni samt att ge styrelsen i uppdrag att besluta i frågan 18 juni Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att anmäla till medlemmarna att Regionförbundet är på väg att bilda ett gemensamt AB-bolag som ägs av trafikhuvudmännen

15 Samverkansavtal Krösatågen Dnr 08/ Inför den kommande upphandlingen av Krösatågsystemet planeras ett samverkansavtal att tecknas mellan berörda trafikhuvudmän. Avtalet ska reglera ansvaret för trafikens kostnader och intäkter (respektive länsgräns). För närvarande är Rikstrafikens stöd till trafiken är ännu inte helt färdigförhandlad och framtaget utkast avseende avtalsförslag är ännu ej helt färdigförhandlat och trafikupplägget är heller inte helt fastställt. Planerat utbud i samband med trafikstart och vilket utbud som skall ingå som optioner har heller ännu ej beslutats. sunderlag Samverkansavtal förslag Trafikutskottet , 60 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra till regiondirektören att teckna samverkansavtal med parterna

16 Omvärldspolicy för Regionförbundet Dnr 08/0068 Samordnare Peter Hogla informerar den framtagna omvärldspolicyn för Regionförbundet södra Småland. Det framtagna dokumentets syfte är att klargöra hur Regionförbundets omvärldsarbete ska utföras praktiskt samt fungera som en kunskapsbank över lämpliga arbetsmetoder. Förslaget kan sammanfattas i följande punkter; Omvärldsarbetet är varje enskild förtroendevalds och tjänstemans ansvar. Utgångspunkten i omvärldsarbetet är regionförbundets ordinarie verksamhet. Ansvarig chef fördelar vilka områden som särskilt ska bevakas. Ansvarig tjänsteman redovisar potentiellt viktiga frågor för sin närmaste chef. Bedöms frågan som viktig tas frågan upp i regionförbundets styrelse enligt modellen grönt, gult och rött ljus. Därefter bestäms hur regionförbundet ska agera i frågan, t.ex. genom att tillsätta en rapportör. Ett samlat omvärldsanalysarbete ska också göras i samband med framtagande av nya policydokument. Uppföljning av omvärldsarbetet ska ske i samband med verksamhetsberättelse. sunderlag Omvärldsanalys i praktiken, förslag Arbetsutskottets beslutade , 35 att ge regiondirektören i uppdrag att vidareutveckla omvärldspolicyn genom att ta fram konkreta arbetsmetoder och verktyg för omvärldsarbetet att arbetet skall ske i samverkan med beredningarna Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna omvärldspolicy för Regionförbundet inklusive modellen för det praktiska omvärldsarbetet

17 Riskkapitalbolag bildande av Dnr 08/0147 Samordnare Björn Johansson redogör för det pågående arbetet med riskkapitalbolag. Våren 2007 började ALMI moderbolag undersöka möjligheterna att använda EU-instrumentet JEREMIE för att öka tillgången till riskkapital i Sverige. Ärendet har följaktligen kallats JEREMIE sedan dess. Under 2008 har frågan successivt ändrat karaktär. Det är fortfarande fråga om att bilda ett riskkapitalbolag men inte inom ramen för JEREMIE och de regler som gäller där. Således kallas ärendet i fortsättningen för bildande av riskkapitalbolag och det sker fortfarande med ALMI moderbolag som pådrivare och projektägare. Huvuddragen i idén är intakta men formerna är annorlunda. Kapitalet i bolaget är tänkt att finansieras av ALMI moderbolag, 25 mkr, strukturfondspartnerskapet, 33 mkr samt regional finansiering, 25 mkr. Regionförbundets del är tänkt att bli kr. sunderlag Bildande av riskkapitalbolag, PM, Ägarkapital till små och medelstora företag förslag till samarbete mellan ALMI och de regionala partnerskapen, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Regionförbundet är positivt till bildandet av ett riskkapitalbolag

18 Leader Linné preciseringar Dnr 08/0125 Samordnare Anders Unger informerar om behovet av precisering av Regionstyrelsen beslut att medfinansiera Leader Linné med kr. I de fallen att 33:1-medel Allmänna regionalpolitiska åtgärder ska användas måste några preciseringar om formerna för stödet beslutas. Förvaltningen har i PM listat de frågor som behöver besvaras. sunderlag Förfrågan till Regionförbundet, shandling Arbetsutskottets beslut , 106 Styrelsens beslut , 121 Leader Linné, PM, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bevilja högst kronor till projektet LEADER Linné med fördelningen kronor vardera för åren 2008, 2009 och 2010 et skall belasta bemyndiganderamen för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för respektive år. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 33:1 medel) 14 får beslutet inte överklagas. att medlen skall användas till projektverksamhet att projekt som av LAG-gruppen skall prioriteras för medfinansiering har en regional karaktär och påverkan

19 Bisysslor policy Dnr 07/0267 Kansliet har utarbetat en policy om bisysslor i Regionförbundet. Policyn innebär ett förtydligande av bestämmelserna i Allmänna bestämmelser från 2005 samt Lagen om offentlig anställning sunderlag Policy om bisysslor, Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att fastställa förslag till policy om bisysslor i regionförbundet daterad samt att delegera till regiondirektören att besluta i frågor enligt policy om bisysslor

20 Alkohol och droger policy Dnr 08/ Regionförbundet i Södra Småland strävar efter att ha en effektiv och produktiv organisation för att uppnå bästa möjliga resultat. Initiativkraft, engagemang och krav från arbetskamrater och ledning minskar risken för utveckling av ohälsa hos individer i organisationer. Alla anställda bidrar till att utveckla en positiv arbetsmiljö. Syftet med att fastställa en policy för alkohol och droger är att redovisa de värderingar som ska resultera i en kompetent hantering av alkohol- och övriga drogfrågor. sunderlag Policy för alkohol och droger Bo Frank (m) yrkar bifall till förslaget men förslår att i andra punkten överst på sidan 2 ändras restriktivitet till måttfullhet. Arbetsutskottet föresår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att fastställa policy för alkohol och droger i enlighet med upprättad handling med föreslagen ändring

21 Nedläggning av Svensk kassaservice Dnr 08/ Den 14 juni 2007 fattade riksdagen beslut att lagen om kassaservice ska upphöra den 31 december Det betyder att Svensk Kassaservice upphör med sin verksamhet. Stängningen av kassakontor kan påbörjas vid halvårsskiftet Konsekvenserna av nedläggningen medför bland annat en försämrad service i glesbygden och på landsbygden, där lantbrevbärarna inte längre kan erbjuda betaltjänster. Förändringen av servicen på landsbygden kan också försämra förutsättningarna för lokalt entreprenörskap, företagande och affärsutveckling. Eftersom nedläggningen får konsekvenser för Sverige i sin helhet föreslås att Sveriges Kommuner och Landsting uppmärksammar frågan. sunderlag Skrivelse, nedläggning av Svensk kassaservice, Styrelsens beslut , 129 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att avge skrivelse angående Svensk Kassaservice nedläggning till Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med upprättad handling.

22 Danskonsulent i sydost - överenskommelse Dnr 07/0155 En gemensam handlingsplan för dans i Sydost antogs 2004 i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Regionförbundet s styrelse beslöt : Att avsätta kr. årligen under 2008 och 2009 som medfinansiering av det statliga stödet för att bygga upp dansinfrastrukturen i länet. En danskonsulent har sedan rekryterats och överenskommelsen syftar till att reglera förhållandet mellan parterna avseende bl.a. anställning, återrapportering och uppföljning. sunderlag Överenskommelse mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län avseende gemensam danskonsulent Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna överenskommelsen mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet i avseende gemensam danskonsulent

23 Sideum Innovation AB förändrad organisation Dnr 07/0119 Regionförbundets styrelse har vid tidigare diskussioner enats om att den nuvarande konstruktionen med en förening som ägare av Sideum Innovations AB inte är den mest ändamålsenliga och har önskat en förändring som ger ägarna bättre möjligheter till styrning. Styrelsen för Föreningen Sideum har funnit att den bästa lösningen är att föreningen avvecklas och att Regionförbundet tar över ägaransvaret för Sideum Innovation AB. Föreningens årsstämma beslutade att bifalla föreningsstyrelsens förslag innebärande bl.a. - att avveckla Föreningen Sideum. - att föreningens aktier i Sideum Innovations AB och föreningens övriga tillgångar utan vederlag överlåts till Regionförbundet Södra Småland. Regionförbundets styrelse beslutade att arbetet med omstrukturering av Sideum skall fortsätta i enlighet med föreningsstyrelsens förslag. Sideum Innovation AB och dess verksamhet finansieras under 2008 och 2009 av regionförbundet och kommunerna samt till viss del av näringslivet. Finansiering från regionförbundet sker i form av projektbidrag. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 91 Arbetsutskottets beslut , 115 Styrelsens beslut , 116 Sideum Innovation AB förändrad organisation Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att arbetet fortsätter i enlighet med tidigare beslut samt att underrätta medlemmarna om beslutet samt gällande arbetsplan

24 Ledamot i styrelsens för Kreditgarantiföreningen Kronoberg - adjungering Dnr 07/0190 Kreditgarantiföreningen Kronoberg bildades 2004 i syfte att stödja nyetablering och tillväxt i småföretag genom att utveckla en produkt som kompletterar dagens finansieringsmarknad. Verksamheten bedrivs i en ekonomisk förening utan eget vinstintresse där merparten av medlemmarna (f.n. 45 st.) består av företag men också av banker, kommuner och olika intresseorganisationer. Regionförbundet har erbjudits en adjungerad styrelseplats i föreningens styrelse. En adjungerad plats ger regionförbundet möjlighet till ökat inflytande över verksamheten, men pålägger inte förbundet det ansvar som en ordinarie styrelseplats ger. Med hänsyn till verksamhetens karaktär, och att regionförbundet endast finansierar verksamheten genom projektbidrag utan att vara medlem i föreningen, utgör en adjungerad styrelseplats en bra plattform för insyn och inflytande. sunderlag Skrivelse Förteckning över medlemmar Föreningens stadgar Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra åt regiondirektören att utse en adjungerad ledamot till styrelsen för Kreditgarantiföreningen Kronoberg

25 Politisk representant i projektet Promotion of entrepreneurship and business development from a public perspective inom Sydafrika-samarbetet val av Dnr 08/ Projektet Promotion of entrepreneurship and business development from a public perspective har nu godkänts av SALA-IDA och kommer inom kort att få besked om en fastlagd budget. Projektet genomförs inom ramen för samarbetsprogrammet med Tlokwe/Potchefstroom i Sydafrika. I projektet planeras från svensk sida för medverkan från regionförbundet, ALMI Företagspartner och några företagsrepresentanter. Från regionförbundets sida skall, förutom någon tjänsteman, en förtroendevald delta i det utbytesprogram som finns i projektet. Arbetsutskottet beslutar att utse RoseMarie Jönsson Neckö (s) till politisk representant i projektet Promotion of entrepreneurship and business development from a public perspective. sexpediering RoseMarie Jönsson Neckö

26 Arbetskraftsförsörjning Dnr 07/0186 En motion har inkommit till Regionförbundet om att en personalförsörjningsplan skall arbetas fram tillsammans med näringslivet. Motionen behandlades i Tillväxtberedningen med svar till arbetsutskottet. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet med en positiv behandling till Tillväxtberedningen. Beredningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade att överlämna motionen till arbetsutskottet med följande motivering: Det arbetsutskottet efterlyser är ett bredare uppdrag än en personalförsörjningsplan. Tillväxtberedningen har ett bredare uppdrag som innefattar att bl.a. öka länets attraktivitet för såväl boende som turister. Det beslutades vid fullmäktige att motionen skall beaktas under arbetet med handlingsprogram för tillväxt, samt i det pågående arbetet med arbetskraftsförsörjning För att få en bred förankring hos förbundets politiker skulle det vara bra om en politiker från Regionförbundets styrelse utsågs för att delta i det fortsatta arbetet med arbetskraftsförsörjning. Arbetets gång är att i inledningsskedet skapa en bild av problematiken och vilka åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt. Utifrån dessa åtgärdsförslag ska sedan EU-medel sökas för att med kraft kunna genomföra det som framkommit i inledningsskedet. När medel beviljats kommer minst en person, som utses av styrelsen, att delta i en styrgrupp med uppgift att leda utvecklingsarbetet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att utse Mats Johnsson (m) att följa och delvis delta i arbetet med arbetskraftsförsörjning

27 Turismutredningen Dnr 07/ Samordnare Anders Unger informerar om det pågående arbetet med turismutredningen. Arbetet med turismfrågorna är en integrerad del av handlingsprogrammet för tillväxt. Den preliminära arbetsplanen för arbetet ser ut enligt följande. En rapport ska redovisas för regionstyrelsen den 20 augusti. Rapporten kommer att omfatta - Nulägesbeskrivning samt omvärldsanalys - Vision för turismområdet - Förslag till mål för regionförbundets satsningar inom turismområdet - Förslag på strategier för att uppnå de föreslagna målen - Förslag beträffande finansiering under den beslutade perioden (5 år) Under förutsättning att styrelsen ställer sig positiv till redovisade förslag enligt ovan utarbetas förslag till uppgiftsfördelning mellan regionförbundet och andra aktörer samt förslag till hur verksamheten ska organiseras. sunderlag PM Arbetsutskottet beslutar att arbetet skall fortsätta i enlighet med redovisat förslag

28 Reaktor Sydost -lägesrapport Dnr 07/0223 Samordnare Björn Johansson informerar om att arbetet att omvandla Reaktor Sydost till en förening har dragit ut på tiden. Eva Löfquist (s) kommer att lämna en fylligare rapport vid styrelsens sammanträde den 18 juni. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 50 Styrelsens beslut , 50 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att notera informationen till protokollet

29 Yrkeshögskola Dnr 08/0155 Samordnare Sara Nilsson informerar om den utredning om yrkeshögskolan som presenterades i mars Förslagen i utredningen innebär att de eftergymnasiala yrkesutbildningar som finns idag, samlas under ett enda ramverk. Utbildningarna kommer att ha gemensamma kvalitetskriterier och beviljas statsbidrag på lika villkor. En ny yrkeshögskoleexamen med två nivåer införs. KY-myndigheten läggs ner, istället bildas en ny myndighet för yrkeshögskolan. Man vill också satsa mer på yrkesutbildning, och föreslår ett tillskott på c:a 300 miljoner kronor under de närmaste åren. Den nya myndigheten samt ramverket ska träda i kraft den 1 juli Utredningen är nu ute på remiss. sunderlag PM - Yrkeshögskolan för yrkeskunnande i förändring, Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kansliet att arbeta fram ett förslag till remissyttrande för beslut i styrelsen den 18 juni

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22) 2008-05-23 1 (22) Plats och tid Fredagen den 23 maj 2008, 09.00 12.00 med ajournering 11.25 11.45 Plats Beslutande Ledamöter Stenladan, Stallvägen 10 i Växjö Kent Alriksson (m) Rolf Andersson (fp) ClasGöran

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26) 2008-10-01 1 (26) Plats och tid Onsdag den 1 oktober kl. 09.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.25 ande Ersättare Övriga deltagande Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Håkan Johansson (M) Lennart Lööv (S) Nils-Erik Johansson (S) Dan

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-10-03 1 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-10-03 1 (32) 2008-10-03 1 (32) Plats och tid Fredagen den 3 oktober 2008, 09.30 13.00 med ajournering 10.40 10.50 Plats Beslutande Ledamöter Folkets Hus, Olofsgatan 17, i Åseda Olle Sandahl (kd) ordförande Arne Karlsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14. 2009-09-07 1 (10) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.00 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer