SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (33)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)"

Transkript

1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider (s) Tjänstgörande ersättare ClasGöran Carlsson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) , , 140, Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson , Björn Johansson , Ulf Petersson , 135, 137, 150 och 152, Anders Unger 129, 135 och 142, Peter Hogla , och 152, Julija Markensten 134 och 136, Thomas Nilsson och Lisa Bergman 131, 137 och 152, Ulrika J Gustafsson Annika Nilsson 147, Sara Nilsson 150 Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Monica Haider (s) Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (33) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 125 Godkännande av föredragningslista 126 Driftsstöd 127 Budget Ekonomisk redovisning januari april Anslag 33:1 allmänna regionalpolitiska åtgärder 130 Ägardirektiv 2009 ALMI företagspartner Kronoberg AB 131 Visionsdokument infrastruktur 132 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i västerhavets vattendistrikt yttrande 133 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Östersjöns vattendistrikt yttrande 134 Framtida möte med kund strategi 135 Öresundstågtrafiken samverkansformer 136 Samverkansavtal Krösatågen 137 Omvärldspolicy för Regionförbundet 138 Riskkapitalbolag bildande av 139 Leader Linné preciseringar 140 Bisysslor policy 141 Alkohol och droger policy 142 Nedläggning av Svensk kassaservice 143 Danskonsulent i sydost överenskommelse 144 Sideum Innovation AB förändrad organisation 145 Ledamot i styrelsen för Kreditgarantiföreningen Kronoberg 146 Politisk representant i Promotion of entrepreneurship and business development from a public perspective inom Sydafrika-samarbetet 147 Arbetskraftsförsörjning 148 Turismutredningen 149 Reaktor Sydost lägesrapport 150 Yrkeshögskola 151 Kurser och konferenser 152 Ändrade hastighetsgränser på de nationella vägarna 153 Skrivelse angående fusion av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet 154 Sammanträdestider - ändring

4 Godkännande av föredragningslista Ordförande Marie-Louise Hilmersson (c) föreslår följande ändringar av fördragningslistan: - Ärende 14, Arkivcentrum lyfts bort från föredragningslistan - Extra ärende 30 Vägverkets förslag på ändrade hastighetsgränser för de nationella vägarna yttrande - Extra ärende 31 Skrivelse angående fusion av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet Arbetsutskottet beslutar att godkänna föredragningslista daterad med föreslagna ändringar

5 Driftsstöd principer och bakgrund Dnr 07/0352 Driftstöden utgör en väsentlig del av regionförbundets medel för regional utveckling. Budgetberedningen diskuterade 23 april principer för driftstöden och översiktligt även de organisationer som 2008 erhåller driftstöd. Vidare beslöt arbetsutskottet , 108: att minska anslaget till driftstöd 2009 med 1 miljon kronor samt att uppdra till ordföranden att återkomma med förslag till fördelning av driftstöden sunderlag Arbetsutskottets beslut , 108 PM driftsstöd bakgrund och principer Ordförande Marie-Louise Hilmersson (c) föreslår: - minskat driftstöd för 2009 för verksamheterna nedan i relation till 2008 år bidragsbelopp; Riksteatern Kronoberg Hemslöjden i Kronobergs län Italienska palatset Smålands Akademi Studieförbunden i Kronobergs län (inklusive SISU) Ungdomsorganisationer Summa: kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor - Övriga verksamheter där överenskommelse/avtal finns räknas upp med 3,5 % - Resterande verksamheter har kvar driftstöd med samma belopp som för 2008 Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till Hilmerssons förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa fördelning av driftstöd 2009, resultatenhet 209, enligt ordförandens förslag

6 Budget 2009 Dnr 07/0352 Ekonomchef Ulf Petersson informerar om budgetprocessen och framtagandet av en detaljerad budget för regionförbundet. Fråga ställs bl.a. om detaljeringsgraden per resultatenhet. Det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljerad budget följer tidplanen nedan; - Arbetsutskott 27 augusti - Styrelsen 26 september sunderlag 1. Budget 2009 länstrafiken 2. Budget övriga regionförbundet 3. Medlemsbidrag Trafikutskottets beslut , Skrivelse Markaryds kommun 6. Fortsatt budgetprocess under Styrelsens beslut , Fullmäktiges beslut , 27 Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet att delge styrelsen informationen den 18 juni

7 Ekonomisk redovisning januari april 2008 Dnr 08/0010 Ekonomichef Ulf Petersson redovisar den ekonomiska situationen för regionförbundet avseende perioden januari april Utfallet är inte periodiserat för perioden. Det innebär exempelvis att trafikkostnader och trafikintäkter endast motsvarar tre månaders trafik. Redovisning lämnas över vilka projekt som är på väg att avslutas. Komplett delårsrapport upprättas efter perioden januari augusti sunderlag Resultatsammandrag: - Regionförbundets kansli - Länstrafiken Kronoberg - FoU Välfärd - Reaktor Sydost Arbetsutskottet beslutar att anteckna informationen till protokoll

8 Anslag 33:1 allmänna regionalpolitiska åtgärder Samordnare Anders Unger lämnar information om det ekonomiska läget för anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Vid en genomgång med NUTEK så har det framkommit att beslutsutrymmet är något större än vad som tidigare förespeglats. För närvarande handlar det om ca 2 Mkr. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

9 Ägardirektiv 2009 ALMI Företagspartner Kronoberg AB Dnr 07/0098 Staten, i form av ALMI moderbolag, och regionförbundet har att årligen komma överens om den huvudsakliga inriktningen av det regionala ALMI-bolagets verksamhet. Ägardirektivet överlämnas i månadsskiftet augusti-september så att det kan ligga till grund för bolagets verksamhetsplan nästkommande år. Under hösten 2007 diskuterade både styrelsen och Tillväxtberedningen inriktningen på ägardirektivet. Den inriktningen är oförändrad i aktuellt förslag till ägardirektiv. En överläggning mellan representanter för moderbolaget och regionförbundet ägde rum 26 maj varvid enighet uppnåddes om huvuddragen i ägardirektivet. Den stora förändringen innehållsmässigt återfinns under punkten 3.3. Den benämns numera Regionspecifika mål och regionspecifikt utbud. Den inriktning som anges är att ALMI skall bidra till att uppfylla regionförbundets mål där det övergripande målet Entreprenörskap står i fokus. Större vikt ska läggas på nya utvecklingsbara branscher och kreativa sektorn. sunderlag Ägardirektiv förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB år 2009.

10 Visionsdokument transportinfrastruktur och kommunikationer Dnr 08/0090 Regionförbundets Arbetsutskott beslutade under senhösten 2007 att ta fram ett visionsdokument på infrastruktur- och kommunikationsområdet. Det övergripande syftet är att enas kring en gemensam bild av s behov av såväl infrastrukturella satsningar som andra typer av kommunikationssatsningar, inklusive kollektivtrafiken, för att stå väl rustade inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången. I samband med att Arbetsutskottet tog ovanstående beslut enades man om att visionsdokumentet ska utgår från arbetsvisionen; - Långsiktigt hållbara transporter och kommunikationer som leder till ett gott liv i södra Småland. Föreliggande remissutkast bygger därför på FN:s klimatrapport som presenterades våren 2007 och Naturvårdsverkets rapport från oktober samma år Tvågradersmålet i sikte? Scenarier för det svenska energi- och transportsystemet till år Remissversionen har tagits fram av en intern tjänstemannagrupp på Regionförbundet, tillsammans med vardera en representant från Energikontor Sydost, Länsstyrelsen, Vägverket och Växjö flygplats. Remissversionen har diskuterats på Infrastrukturberedningen och Vid det senare mötet framkom att Infrastrukturberedningen förutsätter att man får fortsatt möjlighet att följa arbetet på nära håll även under hösten. sunderlag 1. Tidsplan för fortsatt arbete med visionsdokumentet samt remissinstanser, samt 2. Remissversion Regionförbundet s visionsdokument på infrastruktur- och kommunikationsområdet Arbetsutskottet beslutar att godkänna tidsplan för fortsatt arbete med visionsdokumentet samt remissinstanser Arbetsutskottet förslår styrelsen besluta att skicka visionsdokumentet för transportinfrastruktur och kommunikationer på remiss till medlemmarna och berörda instanser sexpediering Samordnare Peter Hogla

11 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i västerhavets vattendistrikt - yttrande Dnr 08/0077 Vattenmyndigheten vid länsstyrelsen i västra Götaland har översänt en samrådshandling gällande översikt av väsentliga frågor för framtagandet av en förvaltningsplan för västerhavets vattendistrikt. Regionförbundet anlägger ett regionalt perspektiv för frågor rörande vatten. Yttrandet berör därför inga enskilda detaljfrågor utan är mer generellt för att ta tillvara intressen och målsättningar enligt det regionala utvecklingsprogrammet. Regionförbundet anser att öppenhet och samverkan är viktigt samt en balanserad syn på förhållandet mellan mark- och vattenanvändning och skyddsintressen samt hänsyn till Kronobergs placering i inlandet sunderlag Förslag till yttrande, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till yttrande över förvaltningsplan för västerhavets vattendistrikt daterat

12 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i södra Östersjöns vattendistrikt - yttrande Dnr 08/0092 Vattenmyndigheten vid länsstyrelsen i Kalmar län har översänt en samrådshandling gällande översikt av väsentliga frågor för framtagandet av en förvaltningsplan för södra Östersjöns vattendistrikt. Regionförbundet anlägger ett regionalt perspektiv för frågor rörande vatten. Yttrandet berör därför inga enskilda detaljfrågor utan är mer generellt för att ta tillvara intressen och målsättningar enligt det regionala utvecklingsprogrammet. Regionförbundet anser att öppenhet och samverkan är viktigt samt en balanserad syn på förhållandet mellan mark- och vattenanvändning och skyddsintressen samt hänsyn till Kronobergs placering i inlandet. sunderlag Förslag till yttrande, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till yttrande över förvaltningsplan i södra Östersjöns vattendistrikt daterat

13 Framtida möte med kund strategi Dnr 08/0153 Marknadschef, Julija Markensten, redogör för val av strategi för framtida möte med kund. Länstrafiken Kronoberg har två huvudmål som ska uppnås: - ökat resande samt - minskad kontanthantering ombord på bussarna För att dessa mål ska kunna uppnås måste vi hitta nya, enkla sätt för kunderna att betala sina resor. Fokus har under det senaste året legat på det nya biljettsystemet (Resekortet) och internetbetalning. För att vi ska kunna erbjuda kunderna möjligheten att betala sin biljett via Internet måste vi framöver investera i olika typer av systemstöd. För att möta kundernas behov i framtiden och för att vi ska kunna nå våra mål har Länstrafiken två strategier att välja mellan; att utveckla eget koncept eller att anta Skånetrafikens erbjudande. Skånetrafiken arbetar också med att hitta nya betalsätt och kringtjänster för att tillgodose kundernas behov i framtiden. Skånetrafiken har samlat betalsätt och därtill liggande kringtjänster under ett koncept som de valt att kalla för Jojo. Skånetrafiken erbjuder Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken samt Blekinge-trafiken att vara med i det nya betalsystemet Jojo. Erbjudandet innebär att vi måste använda varumärket Jojo samt systemstöd för att kunna hantera betalning via Internet. Skånetrafiken ser en stor fördel i att vi har ett gemensamt varumärke för att bl.a. kommunicera det nya länsöverskridande mötet med kund (t.ex. Öresundståg). Fördelar och nackdelar med de två alternativen framgår av beslutsunderlaget. Ekonomiskt innebär alternativen att Jojo har en investeringskostnad om cirka kr 2008 och därefter en driftskostnad om cirka kr/månad. Att utveckla ett eget koncept innebär en investeringskostnad om cirka kr år 2008 och därefter en driftskostnad om cirka kr/månad. sunderlag Val av strategi för möte med framtida kund - Gemensamt erbjudande till kund Arbetsutskottet beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att utreda ärendet med tydlighet på ekonomi och redovisning av Hallands- och Blekingetrafikens ställningstagande inför styrelsens beslut 18 juni. sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson

14 Öresundstågtrafiken - samverkansformer Dnr 08/0022 Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för organiseringen av samarbetet kring Öresundstågtrafiken. Advokat firman Lindmark och Welinder har tagit fram 2 olika förslag till organisering av samarbetet kring Öresundstågtrafiken. 1. Gemensamt bolag 2. Gemensam organisation utan gemensamt bolag sunderlag Trafikutskottet , inklusive protokollsbilaga, Trafikutskottet Regionstyrelsen Regionstyrelsen och10 Trafikutskottet Regionstyrelsen Trafikutskottets beslut , 60 Arbetsutskottets beslut , 113 Styrelsens beslut , 108 Skrivelse från Lindmark och Welinder Fullmäktige beslutade , 29 att uppdra till regiondirektören närmare undersöka tänkbara alternativ för samverkan i Öresundstågtrafiken att förslag skall presenteras för arbetsutskottet 4 juni samt att ge styrelsen i uppdrag att besluta i frågan 18 juni Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att anmäla till medlemmarna att Regionförbundet är på väg att bilda ett gemensamt AB-bolag som ägs av trafikhuvudmännen

15 Samverkansavtal Krösatågen Dnr 08/ Inför den kommande upphandlingen av Krösatågsystemet planeras ett samverkansavtal att tecknas mellan berörda trafikhuvudmän. Avtalet ska reglera ansvaret för trafikens kostnader och intäkter (respektive länsgräns). För närvarande är Rikstrafikens stöd till trafiken är ännu inte helt färdigförhandlad och framtaget utkast avseende avtalsförslag är ännu ej helt färdigförhandlat och trafikupplägget är heller inte helt fastställt. Planerat utbud i samband med trafikstart och vilket utbud som skall ingå som optioner har heller ännu ej beslutats. sunderlag Samverkansavtal förslag Trafikutskottet , 60 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra till regiondirektören att teckna samverkansavtal med parterna

16 Omvärldspolicy för Regionförbundet Dnr 08/0068 Samordnare Peter Hogla informerar den framtagna omvärldspolicyn för Regionförbundet södra Småland. Det framtagna dokumentets syfte är att klargöra hur Regionförbundets omvärldsarbete ska utföras praktiskt samt fungera som en kunskapsbank över lämpliga arbetsmetoder. Förslaget kan sammanfattas i följande punkter; Omvärldsarbetet är varje enskild förtroendevalds och tjänstemans ansvar. Utgångspunkten i omvärldsarbetet är regionförbundets ordinarie verksamhet. Ansvarig chef fördelar vilka områden som särskilt ska bevakas. Ansvarig tjänsteman redovisar potentiellt viktiga frågor för sin närmaste chef. Bedöms frågan som viktig tas frågan upp i regionförbundets styrelse enligt modellen grönt, gult och rött ljus. Därefter bestäms hur regionförbundet ska agera i frågan, t.ex. genom att tillsätta en rapportör. Ett samlat omvärldsanalysarbete ska också göras i samband med framtagande av nya policydokument. Uppföljning av omvärldsarbetet ska ske i samband med verksamhetsberättelse. sunderlag Omvärldsanalys i praktiken, förslag Arbetsutskottets beslutade , 35 att ge regiondirektören i uppdrag att vidareutveckla omvärldspolicyn genom att ta fram konkreta arbetsmetoder och verktyg för omvärldsarbetet att arbetet skall ske i samverkan med beredningarna Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna omvärldspolicy för Regionförbundet inklusive modellen för det praktiska omvärldsarbetet

17 Riskkapitalbolag bildande av Dnr 08/0147 Samordnare Björn Johansson redogör för det pågående arbetet med riskkapitalbolag. Våren 2007 började ALMI moderbolag undersöka möjligheterna att använda EU-instrumentet JEREMIE för att öka tillgången till riskkapital i Sverige. Ärendet har följaktligen kallats JEREMIE sedan dess. Under 2008 har frågan successivt ändrat karaktär. Det är fortfarande fråga om att bilda ett riskkapitalbolag men inte inom ramen för JEREMIE och de regler som gäller där. Således kallas ärendet i fortsättningen för bildande av riskkapitalbolag och det sker fortfarande med ALMI moderbolag som pådrivare och projektägare. Huvuddragen i idén är intakta men formerna är annorlunda. Kapitalet i bolaget är tänkt att finansieras av ALMI moderbolag, 25 mkr, strukturfondspartnerskapet, 33 mkr samt regional finansiering, 25 mkr. Regionförbundets del är tänkt att bli kr. sunderlag Bildande av riskkapitalbolag, PM, Ägarkapital till små och medelstora företag förslag till samarbete mellan ALMI och de regionala partnerskapen, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Regionförbundet är positivt till bildandet av ett riskkapitalbolag

18 Leader Linné preciseringar Dnr 08/0125 Samordnare Anders Unger informerar om behovet av precisering av Regionstyrelsen beslut att medfinansiera Leader Linné med kr. I de fallen att 33:1-medel Allmänna regionalpolitiska åtgärder ska användas måste några preciseringar om formerna för stödet beslutas. Förvaltningen har i PM listat de frågor som behöver besvaras. sunderlag Förfrågan till Regionförbundet, shandling Arbetsutskottets beslut , 106 Styrelsens beslut , 121 Leader Linné, PM, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bevilja högst kronor till projektet LEADER Linné med fördelningen kronor vardera för åren 2008, 2009 och 2010 et skall belasta bemyndiganderamen för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för respektive år. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 33:1 medel) 14 får beslutet inte överklagas. att medlen skall användas till projektverksamhet att projekt som av LAG-gruppen skall prioriteras för medfinansiering har en regional karaktär och påverkan

19 Bisysslor policy Dnr 07/0267 Kansliet har utarbetat en policy om bisysslor i Regionförbundet. Policyn innebär ett förtydligande av bestämmelserna i Allmänna bestämmelser från 2005 samt Lagen om offentlig anställning sunderlag Policy om bisysslor, Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att fastställa förslag till policy om bisysslor i regionförbundet daterad samt att delegera till regiondirektören att besluta i frågor enligt policy om bisysslor

20 Alkohol och droger policy Dnr 08/ Regionförbundet i Södra Småland strävar efter att ha en effektiv och produktiv organisation för att uppnå bästa möjliga resultat. Initiativkraft, engagemang och krav från arbetskamrater och ledning minskar risken för utveckling av ohälsa hos individer i organisationer. Alla anställda bidrar till att utveckla en positiv arbetsmiljö. Syftet med att fastställa en policy för alkohol och droger är att redovisa de värderingar som ska resultera i en kompetent hantering av alkohol- och övriga drogfrågor. sunderlag Policy för alkohol och droger Bo Frank (m) yrkar bifall till förslaget men förslår att i andra punkten överst på sidan 2 ändras restriktivitet till måttfullhet. Arbetsutskottet föresår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att fastställa policy för alkohol och droger i enlighet med upprättad handling med föreslagen ändring

21 Nedläggning av Svensk kassaservice Dnr 08/ Den 14 juni 2007 fattade riksdagen beslut att lagen om kassaservice ska upphöra den 31 december Det betyder att Svensk Kassaservice upphör med sin verksamhet. Stängningen av kassakontor kan påbörjas vid halvårsskiftet Konsekvenserna av nedläggningen medför bland annat en försämrad service i glesbygden och på landsbygden, där lantbrevbärarna inte längre kan erbjuda betaltjänster. Förändringen av servicen på landsbygden kan också försämra förutsättningarna för lokalt entreprenörskap, företagande och affärsutveckling. Eftersom nedläggningen får konsekvenser för Sverige i sin helhet föreslås att Sveriges Kommuner och Landsting uppmärksammar frågan. sunderlag Skrivelse, nedläggning av Svensk kassaservice, Styrelsens beslut , 129 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att avge skrivelse angående Svensk Kassaservice nedläggning till Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med upprättad handling.

22 Danskonsulent i sydost - överenskommelse Dnr 07/0155 En gemensam handlingsplan för dans i Sydost antogs 2004 i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Regionförbundet s styrelse beslöt : Att avsätta kr. årligen under 2008 och 2009 som medfinansiering av det statliga stödet för att bygga upp dansinfrastrukturen i länet. En danskonsulent har sedan rekryterats och överenskommelsen syftar till att reglera förhållandet mellan parterna avseende bl.a. anställning, återrapportering och uppföljning. sunderlag Överenskommelse mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län avseende gemensam danskonsulent Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna överenskommelsen mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet i avseende gemensam danskonsulent

23 Sideum Innovation AB förändrad organisation Dnr 07/0119 Regionförbundets styrelse har vid tidigare diskussioner enats om att den nuvarande konstruktionen med en förening som ägare av Sideum Innovations AB inte är den mest ändamålsenliga och har önskat en förändring som ger ägarna bättre möjligheter till styrning. Styrelsen för Föreningen Sideum har funnit att den bästa lösningen är att föreningen avvecklas och att Regionförbundet tar över ägaransvaret för Sideum Innovation AB. Föreningens årsstämma beslutade att bifalla föreningsstyrelsens förslag innebärande bl.a. - att avveckla Föreningen Sideum. - att föreningens aktier i Sideum Innovations AB och föreningens övriga tillgångar utan vederlag överlåts till Regionförbundet Södra Småland. Regionförbundets styrelse beslutade att arbetet med omstrukturering av Sideum skall fortsätta i enlighet med föreningsstyrelsens förslag. Sideum Innovation AB och dess verksamhet finansieras under 2008 och 2009 av regionförbundet och kommunerna samt till viss del av näringslivet. Finansiering från regionförbundet sker i form av projektbidrag. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 91 Arbetsutskottets beslut , 115 Styrelsens beslut , 116 Sideum Innovation AB förändrad organisation Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att arbetet fortsätter i enlighet med tidigare beslut samt att underrätta medlemmarna om beslutet samt gällande arbetsplan

24 Ledamot i styrelsens för Kreditgarantiföreningen Kronoberg - adjungering Dnr 07/0190 Kreditgarantiföreningen Kronoberg bildades 2004 i syfte att stödja nyetablering och tillväxt i småföretag genom att utveckla en produkt som kompletterar dagens finansieringsmarknad. Verksamheten bedrivs i en ekonomisk förening utan eget vinstintresse där merparten av medlemmarna (f.n. 45 st.) består av företag men också av banker, kommuner och olika intresseorganisationer. Regionförbundet har erbjudits en adjungerad styrelseplats i föreningens styrelse. En adjungerad plats ger regionförbundet möjlighet till ökat inflytande över verksamheten, men pålägger inte förbundet det ansvar som en ordinarie styrelseplats ger. Med hänsyn till verksamhetens karaktär, och att regionförbundet endast finansierar verksamheten genom projektbidrag utan att vara medlem i föreningen, utgör en adjungerad styrelseplats en bra plattform för insyn och inflytande. sunderlag Skrivelse Förteckning över medlemmar Föreningens stadgar Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra åt regiondirektören att utse en adjungerad ledamot till styrelsen för Kreditgarantiföreningen Kronoberg

25 Politisk representant i projektet Promotion of entrepreneurship and business development from a public perspective inom Sydafrika-samarbetet val av Dnr 08/ Projektet Promotion of entrepreneurship and business development from a public perspective har nu godkänts av SALA-IDA och kommer inom kort att få besked om en fastlagd budget. Projektet genomförs inom ramen för samarbetsprogrammet med Tlokwe/Potchefstroom i Sydafrika. I projektet planeras från svensk sida för medverkan från regionförbundet, ALMI Företagspartner och några företagsrepresentanter. Från regionförbundets sida skall, förutom någon tjänsteman, en förtroendevald delta i det utbytesprogram som finns i projektet. Arbetsutskottet beslutar att utse RoseMarie Jönsson Neckö (s) till politisk representant i projektet Promotion of entrepreneurship and business development from a public perspective. sexpediering RoseMarie Jönsson Neckö

26 Arbetskraftsförsörjning Dnr 07/0186 En motion har inkommit till Regionförbundet om att en personalförsörjningsplan skall arbetas fram tillsammans med näringslivet. Motionen behandlades i Tillväxtberedningen med svar till arbetsutskottet. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet med en positiv behandling till Tillväxtberedningen. Beredningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade att överlämna motionen till arbetsutskottet med följande motivering: Det arbetsutskottet efterlyser är ett bredare uppdrag än en personalförsörjningsplan. Tillväxtberedningen har ett bredare uppdrag som innefattar att bl.a. öka länets attraktivitet för såväl boende som turister. Det beslutades vid fullmäktige att motionen skall beaktas under arbetet med handlingsprogram för tillväxt, samt i det pågående arbetet med arbetskraftsförsörjning För att få en bred förankring hos förbundets politiker skulle det vara bra om en politiker från Regionförbundets styrelse utsågs för att delta i det fortsatta arbetet med arbetskraftsförsörjning. Arbetets gång är att i inledningsskedet skapa en bild av problematiken och vilka åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt. Utifrån dessa åtgärdsförslag ska sedan EU-medel sökas för att med kraft kunna genomföra det som framkommit i inledningsskedet. När medel beviljats kommer minst en person, som utses av styrelsen, att delta i en styrgrupp med uppgift att leda utvecklingsarbetet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att utse Mats Johnsson (m) att följa och delvis delta i arbetet med arbetskraftsförsörjning

27 Turismutredningen Dnr 07/ Samordnare Anders Unger informerar om det pågående arbetet med turismutredningen. Arbetet med turismfrågorna är en integrerad del av handlingsprogrammet för tillväxt. Den preliminära arbetsplanen för arbetet ser ut enligt följande. En rapport ska redovisas för regionstyrelsen den 20 augusti. Rapporten kommer att omfatta - Nulägesbeskrivning samt omvärldsanalys - Vision för turismområdet - Förslag till mål för regionförbundets satsningar inom turismområdet - Förslag på strategier för att uppnå de föreslagna målen - Förslag beträffande finansiering under den beslutade perioden (5 år) Under förutsättning att styrelsen ställer sig positiv till redovisade förslag enligt ovan utarbetas förslag till uppgiftsfördelning mellan regionförbundet och andra aktörer samt förslag till hur verksamheten ska organiseras. sunderlag PM Arbetsutskottet beslutar att arbetet skall fortsätta i enlighet med redovisat förslag

28 Reaktor Sydost -lägesrapport Dnr 07/0223 Samordnare Björn Johansson informerar om att arbetet att omvandla Reaktor Sydost till en förening har dragit ut på tiden. Eva Löfquist (s) kommer att lämna en fylligare rapport vid styrelsens sammanträde den 18 juni. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 50 Styrelsens beslut , 50 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att notera informationen till protokollet

29 Yrkeshögskola Dnr 08/0155 Samordnare Sara Nilsson informerar om den utredning om yrkeshögskolan som presenterades i mars Förslagen i utredningen innebär att de eftergymnasiala yrkesutbildningar som finns idag, samlas under ett enda ramverk. Utbildningarna kommer att ha gemensamma kvalitetskriterier och beviljas statsbidrag på lika villkor. En ny yrkeshögskoleexamen med två nivåer införs. KY-myndigheten läggs ner, istället bildas en ny myndighet för yrkeshögskolan. Man vill också satsa mer på yrkesutbildning, och föreslår ett tillskott på c:a 300 miljoner kronor under de närmaste åren. Den nya myndigheten samt ramverket ska träda i kraft den 1 juli Utredningen är nu ute på remiss. sunderlag PM - Yrkeshögskolan för yrkeskunnande i förändring, Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kansliet att arbeta fram ett förslag till remissyttrande för beslut i styrelsen den 18 juni

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer