FOKUSFRÅGOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUSFRÅGOR 2014-2018"

Transkript

1 FOKUSFRÅGOR

2 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg som möjligt. När en företagare behöver stöd och hjälp, ska det vara lätt att få den information som behövs för att han/hon ska kunna utveckla sitt företag. Vi vill uppmuntra invånarnas vilja att våga pröva nya idéer och skapa egna företagsprojekt. Vi vill i största möjliga mån avveckla onödig kommunal byråkrati. Likaså vill vi minimera konkurrensen från kommunen gentemot privata och lokala företag. För att öka sysselsättningen bland unga vuxna behöver vi få fram fler praktikplatser och anpassade ungdomsjobb. Norrköping växer tack vare sitt näringsliv, och vi motsätter oss därför den snedvridna konkurrens som bland annat de höga parkeringsavgifterna givit upphov till. Vår ambition är att det ska bli avgiftsfritt att parkera under helgerna, i hela kommunen. På så sätt kan vi främja dagligvaruhandeln, övriga butiker och näringslivet. Goda tågförbindelser, dragningen av Ostlänken, samt E4:an, flygplatsen och hamnen gör att kommunikationsmöjligheterna både norrut och söderut är, och kommer att vara, goda i vår kommun. Vägnätet i stort behöver självklart upprustas och i de fall det är kommunens ansvar så anser vi att detta måste bli en framtida investering. I och med utbyggnaden av Saltängen och hamnområdet ser vi möjligheter till ökad handel och restaurationsverksamhet. Ett attraktivt Norrköping får fler besökare vilket också skapar nya arbetstillfällen. Turism och sevärdheter Närheten till vatten, våra grönområden, industriområdet i centrum, idylliska villaområden och historiska miljöer gör Norrköpings potential stort. Vårt kulturarv och varierande omgivning är unik och något man bör ta tillvara på. I Norrköpings innerstad vittnar industrilandskapet, med alla gamla byggnader, om en historia som i sig kan locka ännu fler människor hit. Vi föreslår en utökad satsning på fler stora attraktioner för att locka fler turister. Norrköpings hamn har ett läge som skulle kunna möjliggöra framtida satsningar på färjetrafik över Östersjön. Kolmårdens djurpark, som är känd långt utanför Sveriges gränser, kan tillsammans med kringliggande områden och verksamheter utvecklas ytterligare. Turistbåttrafik på Bråviken skulle kunna ge fler möjligheten att njuta av vår skärgård och unika natur. Flera vackra områden i Norrköping väntar på att exploateras, grönområden på att utnyttjas och byggnader på att renoveras. Vi ser positivt på en utveckling av exempelvis nya rekreationsområden så som ytterligare badplatser och ett utövande även av andra fritidsaktiviteter. En mångfald av kulturaktiviteter skulle kunna rymmas i vårt Norrköping. Skapa förutsättningar för regelbundna samtal mellan näringsliv och politiker Öka satsningen på rådgivning och stöd för företagare Förbättra marknadsföringen av kommunen och dess företag Motverka kommunal konkurrens gentemot privata företagare Rusta upp hamnen för att bland annat skapa fler import- och exportmöjligheter Stödja och stimulera entreprenörer och deras projekt

3 En kunskapsinriktad och trygg skola Grundskolan Sverigedemokraterna anser att skolan har ett mycket viktigt kunskapsuppdrag och ett stort ansvar att förmedla förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Skolan ska dessutom förmedla respekt för vårt kulturarv och för vår historia. Det svenska språket, våra traditioner, normer och värderingar är byggstenar som utgör grunden för ett tryggt och stabilt samhälle. Vi ser det som mycket viktigt att skolan lär ut begreppet demokrati och dess verkliga innebörd. Samarbete, kamratanda och ärlighet är viktigt att premiera. Betyg i uppförande och ordning är av denna anledning på sin plats. Det måste råda ordning och studiero i skolan. Skollagen ska respekteras av alla parter och alla elever ska känna sammanhållning, trygghet och aldrig behöva utstå mobbning eller annan form av trakasserier. Eventuella mobbare måste utredas och snarast omplaceras till en annan skola om konflikten inte går att lösa. I svåra fall kan avstängning bli aktuellt under utredningstiden. Elever som sköter sig ska kunna studera och lära sig saker i en lugn miljö, utan att bli störda av stökiga elever. Vi ser vikten av en god personaltäthet genom att satsa på att använda och utveckla det så kallade Klassmorfarsystemet, som har visat sig förebygga oro och stök, kan vi öka kontakten mellan generationerna och samtidigt skapa lugn i klasserna och på skolgården. Modersmålsundervisningen bör samordnas och centraliseras under tiden den är lagstadgad. Detta för att minska kostnaden för kommunen. Den typen av undervisning bör inte vara skattefinansierad på förskolenivå. Det finns mycket god lärarkompetens i våra skolor, men lärarna behöver högre lön, mer respekt och framförallt arbetsro. Likaså anser vi att det är lärarna, snarare än politikerna, som vet bäst hur undervisningen bör skötas för att fungera. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen I vårt Norrköping stimuleras elever att studera vidare efter grundskolan och de ska även då kunna räkna med lugn och ro samt ett gott studieklimat. Lärarna måste få möjlighet att sköta sitt uppdrag på allra bästa sätt och eleverna har rätt till en kunskapsförmedling med kvalité. En satsning på läs- och skrivutveckling, även på gymnasienivå, är nödvändig eftersom många elever inte kan läsa eller skriva tillräckligt bra för att kunna klara sina gymnasiestudier. En ökad satsning på matematik behövs också. Kommunala skolor ska garantera en rättvis bedömning vid prov genom att de lämnas in anonymt och rättas av en lärare som inte känner eleverna vars prov de rättar. En ökad studie- och yrkesvägledning är ett utmärkt sätt att höja elevernas motivation. Vi vill också satsa på fler lärlingsutbildningar, praktikplatser och utbildningar direkt knutna till näringslivets behov. Både praktiska och teoretiska begåvningar är till nytta. De som gått en mer praktisk utbildning ska ha rätt att läsa in en högskolebehörighet senare i livet. Alla vägar ska vara öppna, eftersom vårt mål är en välutbildad befolkning i samklang med arbetsmarknadens behov. Samtliga gymnasieelever ska erbjudas möjlighet till en teoriutbildning för B- körkort för att ytterligare kunna svara upp till arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen och en välfungerande SFI-undervisning har också en mycket viktig roll att fylla. Här vill vi ställa större krav på resultat och premiera de utbildningar där elever snabbt och effektivt lär sig svenska och får ett jobb. Samarbete mellan näringslivet och olika utbildningar är enligt Sverigedemokraterna nyckeln till framgång. En annan är att skapa förutsättningar för kommunens medborgare att kunna starta nya företag. Utbildning i nyföretagande samt ett större kommunalt ansvar för etablering och uppstart, till exempel via Nyföretagarcentrum, ser vi som ett måste. Vi vill också möjliggöra studier genom öppna utbildningar via Universitetet. Höja lärarlönerna och ge lärarna fler befogenheter Avlasta lärarna genom att anställa fler riktade kompetenser i skolan Skapa fler praktikplatser och se över möjligheten till öppen utbildning via Liu Utreda möjligheterna för en rättvisare och mer likvärdig betygsbedömning Införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande Aktivt satsa på ung företagsamhet

4 En ålderdom att se fram emot Vi prioriterar våra äldre I Sverigedemokraternas Norrköping vill vi att våra äldre ska få den vård de behöver, utan långa väntetider. Det ska inte vara ett straff att bli gammal. Kommunen ska visa sin uppskattning för den viktiga insats den äldre generationen gjort för vårt samhälle, genom att erbjuda våra äldre en värdig ålderdom. Norrköpings äldreomsorg ska präglas av god service, trygghet och en möjlighet för brukare att njuta av livet fullt ut, även på ålderns höst. Genom inrättandet av en äldreombudsman önskar vi säkerställa att alla seniorers önskemål och synpunkter kring kommunens arbete tas i beaktande. De äldres önskemål om att få plats på ett äldreboende ska respekteras och kommunen ska inte kunna sära på ett par som levt ihop under många år. Det är ovärdigt ett samhälle att acceptera en sådan sak och dessutom riskerar detta förfarande att skapa onödig stress och oro hos redan svaga personer. I ett flertal kommuner erbjuds vårdhundar inom äldreomsorgen. Detta ses som ett bra redskap för att förbättra både hälsa och livskvalitet. Hundarna skapar trivsel och glädje, och upplevs av många som ett mycket trevligt sällskap. Likaså är det en självklarhet för oss att trygghet garanteras genom sprinklersystem i samtliga boenden och att hälsan kan bevaras genom lättillgängliga aktivitetsparker och dagliga utevistelser. Många äldre äter idag många olika sorters mediciner, någonting som påverkar deras hälsa och livskvalité. Desto fler olika mediciner som äldre tar, ju större är risken för över- eller felmedicinering, vilket vi ser mycket allvarligt på. Kommunen bör säkerställa att kontroller över äldres medicinering sker regelbundet. God och näringsriktig mat ska serveras till alla äldre, även de som bor kvar hemma och är beroende av hemtjänsten. De äldres matvanor ska respekteras och de rätter som serveras ska bestå av den mat som de efterfrågar. Vi ser positivt på lättillgängliga tillagningskök vid våra äldreboenden och vill naturligtvis servera mat som är närproducerad. Självklart ska maten framställas så att djur eller natur inte tar onödig skada. Moderna och kostnadsfria trygghetslarm och subventionerade halkskydd är också viktiga frågor för oss, för att möjliggöra och garantera ett fritt liv, även efter pensionen. Vi värderar valfrihet för alla, och förespråkar därför LOV, lagen om valfrihet, tillsammans med en ut och gå-garanti inom äldreomsorgen. Ingen ska behöva sitta inne månader i streck p.g.a. att man saknar någon att gå ut tillsammans med. Av besparingsskäl har populära och välfungerande äldreboenden lagts ned i Norrköping. Vi Sverigedemokrater förstår att man ibland måste spara, men vi går inte med på att spara på seniorer. De hör till en stor grupp i samhället som vi har att tacka för allt det vi har. Krafttag mot brottslighet riktad mot äldre Sverigedemokraterna ser med fasa på hur rån och våldsbrott i allt högre grad drabbar den äldre generationen. Samhället ska skydda sina medborgare och vi vill arbeta för framtagandet av ett trygghetsprogram. Trygghetsprogrammet kan öka förståelsen för vilka trygghetsskapande insatser som är relevanta för samhället i sin helhet och samtidigt för specifikt utsatta grupper. Anlita en äldreombudsman Införa LOV inom äldreomsorgen Ta fram ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre Behålla befintliga träffpunkter och öka antalet vård- och seniorlägenheter Inrätta tydliga värdighetsgarantier Kvalitetssäkra mat och omsorg

5 Hållbar utveckling av bostäder och fastigheter Hemmet, en viktig del av vår identitet Sverigedemokraternas bostadspolitik grundar sig på att skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som passar den individuella livssituationen bäst. I vårt Norrköping ska det finnas bostäder för alla oavsett inkomst och livssituation. Balansen mellan olika bostadsformer är viktig för ett välmående samhälle. Vi anser således att tillgången på bostäder, i så hög utsträckning som möjligt, ska matcha de behov som finns i vår region. Alla samhällen mår bäst av att innevånarna känner gemenskap och samhörighet. Grunden för denna känsla börjar i vårt bostadsområde och i vår bostad. Att trivas med sitt boende ser vi som en viktig del av vår identitet. Vi anser att en expansiv bostadsmarknad behövs för att locka såväl studenter som nya företag samt för att få entreprenörer att etablera sig i Norrköping. Med ett välbyggt utbud av hyresbostäder kan flexibiliteten öka, vilket främst gynnar de som är nya på bostadsmarknaden, men även personer som flyttar dit jobben finns. Med en generös politik för de som önskar etablera sig här och utveckla nya områden, bör kommunen bli effektivare på förbereda byggklara tomter för de som vill bygga egna hus. Dessutom ska det finnas insatsboende för de som önskar köpa sig en bostadsrättlägenhet eller hus. Norrköpings framtida utveckling kräver därför ingen acceptans för bostadsbrist eller vanskötsel av kommunens befintliga fastigheter. Norrköpings invånares behov av bostäder ska alltid prioriteras och vi motsätter oss därför uthyrning av bostäder till exempelvis Migrationsverket, så länge vi har en bostadsbrist i kommunen. Förbättrad styrning hos kommunens bolag Norrköpings kommunala hyresbolag Hyresbostäder äger idag tusentals bostäder där hyresgästerna tillsammans betalar mångmiljonbelopp till kommunen. Vi önskar se över fastigheternas skick innan det blir allt för dyrt att upprusta dem. Likaså anser vi att hyran som hyresgästerna betalar ska gå till boenden och inget annat. Vi accepterar inte satsningar på andra verksamheter, såsom tidigare varit fallet. Hyresbostäder ska inte skänka pengar till idrottsrörelsen, utan att först fråga hyresgästerna, eller använda sina tillgångar till bio-, TV- och tidningsreklam på eget bevåg. Att Norrköping har flera olika bostadsbolag ser vi likaså som något onödigt och önskar därför slå samman dessa till ett stort gemensamt bolag. En demokratisk fastighetsutveckling Arbetet med att skapa nya byggklara tomter måste effektiviseras och demokratiseras. I nuläget läggs inte sällan fokus på fel projekt, som ofta hamnar i processer, med förlängda handläggningstider och höga kostnader som följd. Genom att redan på ett tidigt stadium välja att lägga resurserna på rätt områden, skapas fler nya bostadsområden på kortare tid och till lägre kostnader. Idag är bostadsmarknaden ofta kopplad till den rådande och snabbt föränderliga verklighet, där man allt oftare jobbar på en ort och bor på en annan. Detta kräver en bättre planering som sträcker sig längre än till kommungränsen. Byggklar mark måste överlåtas till byggherrar och lagen om offentlig upphandling ska alltid följas för att motverka ökade kostnader. Vi önskar likaså att kommunen tar större hänsyn till de redan boende, i ett område där nya fastigheter ska uppföras. I vårt Norrköping värnar vi likaså tillgänglighet för alla, även funktionsnedsatta, vilket ska synas i samband med stadsplaneringen. Skapa förutsättningar för regelbundna samtal mellan näringsliv och politiker Öka satsningen på rådgivning och stöd för företagare Förbättra marknadsföringen av kommunen och dess företag Motverka kommunal konkurrens gentemot privata företagare Rusta upp hamnen för att bland annat skapa fler import- och exportmöjligheter Stödja och stimulera entreprenörer och deras projekt

6 Trygghet i vår kommun Social utsatthet, droger och hemlöshet I Sverigedemokraternas Norrköping tar vi hand om alla kommuninvånare, även de som av olika anledningar hamnat längst ner på samhällsstegen. För oss är människors välbefinnande av yttersta vikt. Därför vill vi se en socialpolitik som står upp för de som verkligen behöver samhällets stöd. På riktigt. Ideella verksamheter som exempelvis Ria Center utgör en bra grund att stå på för att ge de allra sämst lottade möjlighet till ett värdigare liv. Det är vanligt att man glömmer att hemlöshet faktiskt är ett bostadsproblem och därför kan något så enkelt som en egen bostad lösa andra sociala problem så som kriminalitet, arbetslöshet och/eller missbruk. Som en följd av detta stödjer vi projekt som Bostad först, där socialt utsatta människor får en ny chans att komma in i samhällsgemenskapen igen. I Norrköping har stadsbilden förändrats radikalt det senaste året. Antalet EU-migranter som tigger på våra gator har drastiskt ökat. Oavsett om man frivilligt valt att tigga eller om orsaken är människohandel, anser vi det vara ohållbart att acceptera en sådan utveckling. Det är ovärdigt både tiggarna, kommuninnevånarna och kommunen i sin helhet. Denna situation leder inte till något gott om det tillåts fortsätta. Vi förespråkar därför ett lokalt tiggeriförbud och kommer att utarbeta ett förslag om samarbete med Rumänien. Som ska fokusera på tiggarnas situation i sitt hemland och hur vi kan förhindra dem att komma hit i framtiden. Ett sådant samarbete kan med all säkerhet resultera i något positivt för alla parter. Förebygga och stoppa kriminalitet Det finns en koppling mellan ökad brottslighet och dålig ekonomi, men det är dock mera komplext än så. En ökad kriminalitet beror på flera faktorer och då spelar såväl samhörighet med omgivningen, som utbildning en stor roll. Det är ytterst viktigt att tidigt ta tag i trender som pekar på att fler människor hamnar snett. Vi ska aldrig acceptera eller normalisera utanförskap. Utan en stark gemenskap, riskerar vi få parallella samhällsstrukturer vid sidan av majoritetssamhället, vilket på sikt kan vara rent förödande för kommunen. I ett segregerat samhälle blir tryggheten automatiskt åsidosatt, inte minst då tilliten invånarna emellan tenderar att minska. I ett tidigt stadium ska personer som är på väg i fel riktning få det stöd som behövs för att själva bygga ett bra och hederligt liv, genom bland annat tidiga insatser från berörda myndigheter. I tidig ålder ska man få reda på vilka konsekvenser det får att välja ett liv i kriminalitet. Polisen och de som arbetar med att förhindra brott ska få stöd genom att kommunen tar över delar av de administrativa uppgifterna. Likaså värderar vi stöd till frivilligorganisationer så som KRIS och nattvandrarföreningar högt samt önskar satsa på gemenskapsinriktade projekt. Den mycket väl fungerande avhopparverksamhet som vi tidigare haft i kommunen anser vi bör återupptas. Vi är övertygade att om vi erbjuder de rätta verktygen så kan berörda myndigheter göra Norrköping till en föregångskommun avseende låg kriminalitet. Vi önskar likaså att kommunen bör uppmärksamma de som visar civilkurage och gör något gott. I vårt Norrköping kan vi inte heller acceptera det växande problemet med hedersrelaterad brottslighet. Alla fall då det finns en misstanke om hedersrelaterad brottslighet ska anmälas, och kommunens personal ska vara upplyst om sådant som kännetecknar den typen av problematik. Se ett ökat stöd till frivilligorganisationer som förhindrar och förebygger brott Se en ökad samverkan mellan kommun och polis för minskad byråkrati Inrätta ett civilkuragepris Starta ett samverkansprojekt riktat mot unga för att förebygga brott Ta fram ett trygghetsprogram och en trygghetspolicy för kommunen

7 Miljöinriktat, djurvänligt och attraktivt Norrköping med en levande landsbygd Bevara och utveckla miljön Som enda parti har Sverigedemokraterna från början kritiserat husbygget i Strömparken. Det är ingen slump då vi värnar våra parker och rekreationsområden. Vi ser dessa som en del av Norrköpings unika charm. I samband med att en kommun växer är det ofta tal om förtätning av de centrala delarna, på gott och ont. Vi ser värdet av en grön stadsutveckling, där mer attraktiva områden ska ses som en styrka snarare än en belastning. Det är en investering för hela Norrköping och omöjliggör inte en satsning på en fortsatt växande stad. Vårt fina läge vid vattnet gör att det finns många fler attraktiva oexploaterade platser att bygga på än just stadsparker. En grönare utveckling är avgörande för Norrköpings framtid, där det finns goda möjligheter för människor att källsortera och återanvända. Vi motsätter oss den ohållbara nedskräpningen i kommunen, förstörandet av våra befintliga grönområden och värnar om vikten av att tänka på omgivningen. Vi är positiva till tanken att Norrköping ska ha en egen biogasanläggning och ett utbyggt nät för miljöfordon. Vi är likaså positiva till ett miljövänligt resande, utan att försvåra för bilismen, och motsätter oss därför ytterligare farthinder samt hastighetsbegränsningar. Vårt förslag om att använda läsplattor inom kommunens verksamheter har äntligen blivit verklighet, vilket resulterat i en avsevärt mycket lägre pappershantering. Vi önskar fortsätta med en utveckling av ett mer IT-inriktat och modernt system, genom hela kommunens verksamheter, utan att kvaliteten inte hotas. Likaså önskar vi se till hela kommunen och satsa på ett tillgängligt bredband i hela Norrköping. Genom att kommunen stimulerar och satsar på secondhand och återvinning kan vi både förbättra för kommunen samt öka kommuninvånarnas välstånd. Satsa på skärgården Många använder idag vattnet för sina fritidsintressen. Det kan handla om fiske, bad eller båtliv. Båtägarna använder i många fall vattnet som toalett, vilket bidrar kraftigt till övergödning som påverkar de andra aktiviteterna i skärgården. Likaså behöver båtägare skydda sina skrov från havstulpaner och bottenmålar därför sina båtar. Både färgen som används vid bottenmålningen och tömningen av båtarnas toaletter förorenar vår skärgård. Om bara viljan finns går det att motverka denna miljöförstöring. Vi anser att en bottentvätt är en god investering, både för båtägarna ur ett ekonomiskt perspektiv och för att skydda havsmiljön från de ämnen som den giftiga färgen ger ifrån sig. Likaså bör möjligheten för båtägare att tömma sina båttoaletter i en särskild tömningsstation bli större. Djurskydd på riktigt Vi nöjer oss inte med enkla mål om närproducerad, ekologisk mat och Fairtrade-märkning. Vi vill nå långt, genom att garantera att ingen mat som serveras inom kommunens verksamheter kommer från djur som blivit uppfödda eller slaktade på ett sätt som strider mot svensk lag. Vi förespråkar närproducerad mat av hög kvalitet. Likaså önskar vi ta tag i dagens oacceptabla nedskräpning av vår natur, för att skydda vilda djur, husdjur och oss själva. Vi tar alltid hänsyn till djuren och omgivningen i samband med nybyggnation av exempelvis vindkraftverk. Genom att verka för att en djurskyddspolis inrättas i Östergötlands län hoppas vi kunna skapa Sveriges djurvänligaste kommun. I Säkra upphandlingen av närproducerad mat till kommunens kök samt se till att svensk djurskyddslagstiftning föls i samband med inköp till kommunens verksamheter Införa båttvätt i Arkösund samt möjliggöra för mer stationer för tömning av båttoaletter Verka för inrättandet av en djurskyddspolis i Östergötland Bevarade centrala grönområden och utöka möjligheten till fler returstationer genom att bland annat sätta upp fler pantbehållare och fimptunnor i Norrköping Bygga infrastruktur för elfordon och möjliggöra enklare sätt att ta sig fram i kommunen

8 Gemenskap och sammanhållning istället för segregation och mångkultur Gemenskap och sammanhållning Vi Sverigedemokrater kan inte vara nog tydliga med att vi tror på öppen svenskhet och att vi är emot alla former av rasism. Vi kan inte heller vara nog tydliga med att dagens invandringspolitik och vurm för mångkultur är en av samtidens största ödesfrågor. Denna fråga påverkar nästan samtliga politikområden och tyvärr splittrar den vårt samhälle. För oss är det självklart att konsekvenserna av mångkulturalismen ska blottas för Norrköpingsborna. Vi vill åstadkomma detta genom att ge kommunen i uppdrag att årligen ta fram ett så kallat mångkulturellt bokslut. Vi tror på ett samhälle där alla människor, oavsett ursprung, känner en stark gemenskap, där ingen form segregation och eller utanförskap existerar. De människor med ursprung från ett annat land, som kommit till Norrköping och blivit svenska medborgare, ska välkomnas och få känna stolthet över sitt svenska medborgarskap. Till dess att de personer i Norrköping, som invandrat från ett annat land, får en rimlig chans att assimileras in i samhället, motsätter vi oss avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning. Istället vill vi att Norrköpings kommun verkar för att en mer rimlig migrationspolitik förs på nationell nivå, där man respekterar kommunernas olika bekymmer kopplade till den ansvarslösa migrationslagstiftningen. För att underlätta anpassningen för nyanlända är vi positiva till olika former av fadderverksamheter, som syftar till att den nyanlände erbjuds en social kontakt med någon som känner samhället väl och som kan ge råd, hjälp med språket och enklare samhällsorientering. Religion och kultur Vi motsätter oss fullskaliga moskébyggen i kommunen och anser inte att vi ska lägga skattepengar på sådant som tenderar breda väg för hat och värderingar som inte går att förena med vår grundlag eller demokrati. Vi ser religionsfrihet som en mycket viktig del av samhällsbygget och vill inte förvägra någon sin tro, så länge det inte påverkar andras frihet. Religionsfrihet innebär likaså frihet från religion. Detta även om religiösa inslag som är relaterade till vårt judeo-kristna kulturarv har en särställning i vårt land på grund av vår historia. Vårt kulturarv är oerhört viktigt att ta tillvara just eftersom det skapar gemenskap och sammanhållning på ett unikt sätt. Vår gemensamma kultur och dess olika uttryck förenar människor och generationer med varandra. Av den anledningen vill vi inte bara tala om vår historia och vårt kulturarv, utan även satsa på att bevara dessa genom införandet av en kulturarvsfond. Inrätta en fadderverksamhet för nyanlända för bättre anpassning Riva upp samtliga indirekta eller direkta avtal med Migrationsverket om fortsatt mottagande Förhindra byggen av fullskaliga moskéer Årligen ta fram ett s.k. mångkulturellt bokslut för Norrköpings kommun Inrätta en kulturarvsfond samt lyfta fram vår historia genom konstprojekt, utställningar och marknadsföring Förhindra att skattepengar går till sådant som splittrar samhället eller verkar för våldsförhärligande eller odemokratiska värderingar

9 Demokrati på riktigt Medborgarinflytande och den kommunala organisationen Vi Sverigedemokrater tror på ett samhälle där makten är så nära folket som möjligt. Även om det är val vart fjärde år måste vi hela tiden se till att grunderna för demokratin efterlevs. När rösterna är färdigräknade är det majoriteten som bestämmer, men det betyder inte att oppositionen inte ska ha något att säga till om, tvärt om. Självfallet ska stora beslut förankras väl. I många fall förespråkar vi därför lokala folkomröstningar, i de fall då det inte är befogat anser vi det vara oerhört viktigt att beslut tas i det offentliga rummet. Vi är emot all form av kvotering eller så kallad, positiv särbehandling, då vi strävar efter jämlikhet och samma villkor för alla kommuninvånare. Detta är en central del av vår ideologi. Vid tjänstetillsättning ska kompetens vara avgörande för att en arbetssökande får jobbet. Det som inte får vara avgörande är just de faktorer som man inte kan förändra. Vi ser det som en självklarhet att samtliga invalda partier ska få insyn i kommunens olika organ, så som kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna. Vi anser även att de ledamöter som lagt en motion ska få möjligheten att argumentera för och försvara motionen under dess beredning. Vi eftersträvar att hela den kommunala organisationen ska vara en så öppen process som möjligt. Då vi önskar mer transparens och likvärdig insyn i de kommunala organen förespråkar vi också en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Detta kan ske utan att demokratin tar skada. Sverigedemokraterna tror att fler kommuninvånare skulle kunna delta i bygget av vår kommun. Genom införandet av demokratidagar och god upplysning om hur den lokala politiken fungerar, är vi övertygade om att intresset för politiken kan öka. Vi vill dessutom komplettera dagens medborgarförslag med så kallade e-petitioner, vilket möjliggör ett mer aktivt engagemang hos kommuninvånarna. I våra skolor ska demokratibegreppet och dess verkliga innebörd vara en central del av undervisningen. Sverigedemokraterna ser med oro på den acceptans som i många fall råder gentemot politiskt våld och hot mot förtroendevalda. Vi tolererar vare sig direkt odemokratiska företeelser eller sådant som riskerar att försvåra det politiska samtalet, inom ramen för det demokratiska samhället. För oss är det helt oacceptabelt att projekt, organisationer eller privatpersoner, som verkar emot demokratin och yttrandefriheten, får ta de av offentliga medel. Införa samma rätt till insyn för alla partier i kommunens styrelser och nämnder samt yttranderätt för motionärer i samband med beredning Införa fler lokala folkomröstningar i frågor som är av extra stor vikt, så som f lyktingmottagande och moskébyggen Införa möjligheten att lämna in e-petitioner för samtliga kommuninvånare Slopa all form av kvotering och annan diskriminering i samband med tjänstetillsättning Inrätta en årlig demokratidag, aktivt upplysa kommuninvånarna om demokratin och dess innebörd samt följa upp handlingsplanen mot politiskt våld och hot Förhindra att skattemedel går till projekt eller organisationer som verkar emot demokratins grunder och värden

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Ordning + trygghet = kunskap

Ordning + trygghet = kunskap Ordning + trygghet = kunskap Sverigedemokratisk Ungdoms utbildningspolitik Den svenska skolan befinner sig för närvarande i en brant nedförsbacke, där elevernas kunskapsresultat sjunker, otryggheten ökar

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

MILJÖPARTIET FÖR ETT HÅLLBART, GRÖNT OCH LYCKLIGT VÄSTERÅS!

MILJÖPARTIET FÖR ETT HÅLLBART, GRÖNT OCH LYCKLIGT VÄSTERÅS! MILJÖPARTIET FÖR ETT HÅLLBART, GRÖNT OCH LYCKLIGT VÄSTERÅS! POLITISKT HANDLINGSPROGRAM VÄSTERÅS 2014-2018 VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Miljöpartiet de gröna Marléne Tamlin Anna Lindén Martin Lindahl 1.Marléne

Läs mer

Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken

Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken Europeiska gröna partiet 10:e rådsmötet Bryssel, den 29 mars 2009 Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken Den gröna rörelsen är verkligen en ung rörelse som i stor utsträckning utgick från

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer