FOKUSFRÅGOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUSFRÅGOR 2014-2018"

Transkript

1 FOKUSFRÅGOR

2 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg som möjligt. När en företagare behöver stöd och hjälp, ska det vara lätt att få den information som behövs för att han/hon ska kunna utveckla sitt företag. Vi vill uppmuntra invånarnas vilja att våga pröva nya idéer och skapa egna företagsprojekt. Vi vill i största möjliga mån avveckla onödig kommunal byråkrati. Likaså vill vi minimera konkurrensen från kommunen gentemot privata och lokala företag. För att öka sysselsättningen bland unga vuxna behöver vi få fram fler praktikplatser och anpassade ungdomsjobb. Norrköping växer tack vare sitt näringsliv, och vi motsätter oss därför den snedvridna konkurrens som bland annat de höga parkeringsavgifterna givit upphov till. Vår ambition är att det ska bli avgiftsfritt att parkera under helgerna, i hela kommunen. På så sätt kan vi främja dagligvaruhandeln, övriga butiker och näringslivet. Goda tågförbindelser, dragningen av Ostlänken, samt E4:an, flygplatsen och hamnen gör att kommunikationsmöjligheterna både norrut och söderut är, och kommer att vara, goda i vår kommun. Vägnätet i stort behöver självklart upprustas och i de fall det är kommunens ansvar så anser vi att detta måste bli en framtida investering. I och med utbyggnaden av Saltängen och hamnområdet ser vi möjligheter till ökad handel och restaurationsverksamhet. Ett attraktivt Norrköping får fler besökare vilket också skapar nya arbetstillfällen. Turism och sevärdheter Närheten till vatten, våra grönområden, industriområdet i centrum, idylliska villaområden och historiska miljöer gör Norrköpings potential stort. Vårt kulturarv och varierande omgivning är unik och något man bör ta tillvara på. I Norrköpings innerstad vittnar industrilandskapet, med alla gamla byggnader, om en historia som i sig kan locka ännu fler människor hit. Vi föreslår en utökad satsning på fler stora attraktioner för att locka fler turister. Norrköpings hamn har ett läge som skulle kunna möjliggöra framtida satsningar på färjetrafik över Östersjön. Kolmårdens djurpark, som är känd långt utanför Sveriges gränser, kan tillsammans med kringliggande områden och verksamheter utvecklas ytterligare. Turistbåttrafik på Bråviken skulle kunna ge fler möjligheten att njuta av vår skärgård och unika natur. Flera vackra områden i Norrköping väntar på att exploateras, grönområden på att utnyttjas och byggnader på att renoveras. Vi ser positivt på en utveckling av exempelvis nya rekreationsområden så som ytterligare badplatser och ett utövande även av andra fritidsaktiviteter. En mångfald av kulturaktiviteter skulle kunna rymmas i vårt Norrköping. Skapa förutsättningar för regelbundna samtal mellan näringsliv och politiker Öka satsningen på rådgivning och stöd för företagare Förbättra marknadsföringen av kommunen och dess företag Motverka kommunal konkurrens gentemot privata företagare Rusta upp hamnen för att bland annat skapa fler import- och exportmöjligheter Stödja och stimulera entreprenörer och deras projekt

3 En kunskapsinriktad och trygg skola Grundskolan Sverigedemokraterna anser att skolan har ett mycket viktigt kunskapsuppdrag och ett stort ansvar att förmedla förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Skolan ska dessutom förmedla respekt för vårt kulturarv och för vår historia. Det svenska språket, våra traditioner, normer och värderingar är byggstenar som utgör grunden för ett tryggt och stabilt samhälle. Vi ser det som mycket viktigt att skolan lär ut begreppet demokrati och dess verkliga innebörd. Samarbete, kamratanda och ärlighet är viktigt att premiera. Betyg i uppförande och ordning är av denna anledning på sin plats. Det måste råda ordning och studiero i skolan. Skollagen ska respekteras av alla parter och alla elever ska känna sammanhållning, trygghet och aldrig behöva utstå mobbning eller annan form av trakasserier. Eventuella mobbare måste utredas och snarast omplaceras till en annan skola om konflikten inte går att lösa. I svåra fall kan avstängning bli aktuellt under utredningstiden. Elever som sköter sig ska kunna studera och lära sig saker i en lugn miljö, utan att bli störda av stökiga elever. Vi ser vikten av en god personaltäthet genom att satsa på att använda och utveckla det så kallade Klassmorfarsystemet, som har visat sig förebygga oro och stök, kan vi öka kontakten mellan generationerna och samtidigt skapa lugn i klasserna och på skolgården. Modersmålsundervisningen bör samordnas och centraliseras under tiden den är lagstadgad. Detta för att minska kostnaden för kommunen. Den typen av undervisning bör inte vara skattefinansierad på förskolenivå. Det finns mycket god lärarkompetens i våra skolor, men lärarna behöver högre lön, mer respekt och framförallt arbetsro. Likaså anser vi att det är lärarna, snarare än politikerna, som vet bäst hur undervisningen bör skötas för att fungera. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen I vårt Norrköping stimuleras elever att studera vidare efter grundskolan och de ska även då kunna räkna med lugn och ro samt ett gott studieklimat. Lärarna måste få möjlighet att sköta sitt uppdrag på allra bästa sätt och eleverna har rätt till en kunskapsförmedling med kvalité. En satsning på läs- och skrivutveckling, även på gymnasienivå, är nödvändig eftersom många elever inte kan läsa eller skriva tillräckligt bra för att kunna klara sina gymnasiestudier. En ökad satsning på matematik behövs också. Kommunala skolor ska garantera en rättvis bedömning vid prov genom att de lämnas in anonymt och rättas av en lärare som inte känner eleverna vars prov de rättar. En ökad studie- och yrkesvägledning är ett utmärkt sätt att höja elevernas motivation. Vi vill också satsa på fler lärlingsutbildningar, praktikplatser och utbildningar direkt knutna till näringslivets behov. Både praktiska och teoretiska begåvningar är till nytta. De som gått en mer praktisk utbildning ska ha rätt att läsa in en högskolebehörighet senare i livet. Alla vägar ska vara öppna, eftersom vårt mål är en välutbildad befolkning i samklang med arbetsmarknadens behov. Samtliga gymnasieelever ska erbjudas möjlighet till en teoriutbildning för B- körkort för att ytterligare kunna svara upp till arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen och en välfungerande SFI-undervisning har också en mycket viktig roll att fylla. Här vill vi ställa större krav på resultat och premiera de utbildningar där elever snabbt och effektivt lär sig svenska och får ett jobb. Samarbete mellan näringslivet och olika utbildningar är enligt Sverigedemokraterna nyckeln till framgång. En annan är att skapa förutsättningar för kommunens medborgare att kunna starta nya företag. Utbildning i nyföretagande samt ett större kommunalt ansvar för etablering och uppstart, till exempel via Nyföretagarcentrum, ser vi som ett måste. Vi vill också möjliggöra studier genom öppna utbildningar via Universitetet. Höja lärarlönerna och ge lärarna fler befogenheter Avlasta lärarna genom att anställa fler riktade kompetenser i skolan Skapa fler praktikplatser och se över möjligheten till öppen utbildning via Liu Utreda möjligheterna för en rättvisare och mer likvärdig betygsbedömning Införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande Aktivt satsa på ung företagsamhet

4 En ålderdom att se fram emot Vi prioriterar våra äldre I Sverigedemokraternas Norrköping vill vi att våra äldre ska få den vård de behöver, utan långa väntetider. Det ska inte vara ett straff att bli gammal. Kommunen ska visa sin uppskattning för den viktiga insats den äldre generationen gjort för vårt samhälle, genom att erbjuda våra äldre en värdig ålderdom. Norrköpings äldreomsorg ska präglas av god service, trygghet och en möjlighet för brukare att njuta av livet fullt ut, även på ålderns höst. Genom inrättandet av en äldreombudsman önskar vi säkerställa att alla seniorers önskemål och synpunkter kring kommunens arbete tas i beaktande. De äldres önskemål om att få plats på ett äldreboende ska respekteras och kommunen ska inte kunna sära på ett par som levt ihop under många år. Det är ovärdigt ett samhälle att acceptera en sådan sak och dessutom riskerar detta förfarande att skapa onödig stress och oro hos redan svaga personer. I ett flertal kommuner erbjuds vårdhundar inom äldreomsorgen. Detta ses som ett bra redskap för att förbättra både hälsa och livskvalitet. Hundarna skapar trivsel och glädje, och upplevs av många som ett mycket trevligt sällskap. Likaså är det en självklarhet för oss att trygghet garanteras genom sprinklersystem i samtliga boenden och att hälsan kan bevaras genom lättillgängliga aktivitetsparker och dagliga utevistelser. Många äldre äter idag många olika sorters mediciner, någonting som påverkar deras hälsa och livskvalité. Desto fler olika mediciner som äldre tar, ju större är risken för över- eller felmedicinering, vilket vi ser mycket allvarligt på. Kommunen bör säkerställa att kontroller över äldres medicinering sker regelbundet. God och näringsriktig mat ska serveras till alla äldre, även de som bor kvar hemma och är beroende av hemtjänsten. De äldres matvanor ska respekteras och de rätter som serveras ska bestå av den mat som de efterfrågar. Vi ser positivt på lättillgängliga tillagningskök vid våra äldreboenden och vill naturligtvis servera mat som är närproducerad. Självklart ska maten framställas så att djur eller natur inte tar onödig skada. Moderna och kostnadsfria trygghetslarm och subventionerade halkskydd är också viktiga frågor för oss, för att möjliggöra och garantera ett fritt liv, även efter pensionen. Vi värderar valfrihet för alla, och förespråkar därför LOV, lagen om valfrihet, tillsammans med en ut och gå-garanti inom äldreomsorgen. Ingen ska behöva sitta inne månader i streck p.g.a. att man saknar någon att gå ut tillsammans med. Av besparingsskäl har populära och välfungerande äldreboenden lagts ned i Norrköping. Vi Sverigedemokrater förstår att man ibland måste spara, men vi går inte med på att spara på seniorer. De hör till en stor grupp i samhället som vi har att tacka för allt det vi har. Krafttag mot brottslighet riktad mot äldre Sverigedemokraterna ser med fasa på hur rån och våldsbrott i allt högre grad drabbar den äldre generationen. Samhället ska skydda sina medborgare och vi vill arbeta för framtagandet av ett trygghetsprogram. Trygghetsprogrammet kan öka förståelsen för vilka trygghetsskapande insatser som är relevanta för samhället i sin helhet och samtidigt för specifikt utsatta grupper. Anlita en äldreombudsman Införa LOV inom äldreomsorgen Ta fram ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre Behålla befintliga träffpunkter och öka antalet vård- och seniorlägenheter Inrätta tydliga värdighetsgarantier Kvalitetssäkra mat och omsorg

5 Hållbar utveckling av bostäder och fastigheter Hemmet, en viktig del av vår identitet Sverigedemokraternas bostadspolitik grundar sig på att skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som passar den individuella livssituationen bäst. I vårt Norrköping ska det finnas bostäder för alla oavsett inkomst och livssituation. Balansen mellan olika bostadsformer är viktig för ett välmående samhälle. Vi anser således att tillgången på bostäder, i så hög utsträckning som möjligt, ska matcha de behov som finns i vår region. Alla samhällen mår bäst av att innevånarna känner gemenskap och samhörighet. Grunden för denna känsla börjar i vårt bostadsområde och i vår bostad. Att trivas med sitt boende ser vi som en viktig del av vår identitet. Vi anser att en expansiv bostadsmarknad behövs för att locka såväl studenter som nya företag samt för att få entreprenörer att etablera sig i Norrköping. Med ett välbyggt utbud av hyresbostäder kan flexibiliteten öka, vilket främst gynnar de som är nya på bostadsmarknaden, men även personer som flyttar dit jobben finns. Med en generös politik för de som önskar etablera sig här och utveckla nya områden, bör kommunen bli effektivare på förbereda byggklara tomter för de som vill bygga egna hus. Dessutom ska det finnas insatsboende för de som önskar köpa sig en bostadsrättlägenhet eller hus. Norrköpings framtida utveckling kräver därför ingen acceptans för bostadsbrist eller vanskötsel av kommunens befintliga fastigheter. Norrköpings invånares behov av bostäder ska alltid prioriteras och vi motsätter oss därför uthyrning av bostäder till exempelvis Migrationsverket, så länge vi har en bostadsbrist i kommunen. Förbättrad styrning hos kommunens bolag Norrköpings kommunala hyresbolag Hyresbostäder äger idag tusentals bostäder där hyresgästerna tillsammans betalar mångmiljonbelopp till kommunen. Vi önskar se över fastigheternas skick innan det blir allt för dyrt att upprusta dem. Likaså anser vi att hyran som hyresgästerna betalar ska gå till boenden och inget annat. Vi accepterar inte satsningar på andra verksamheter, såsom tidigare varit fallet. Hyresbostäder ska inte skänka pengar till idrottsrörelsen, utan att först fråga hyresgästerna, eller använda sina tillgångar till bio-, TV- och tidningsreklam på eget bevåg. Att Norrköping har flera olika bostadsbolag ser vi likaså som något onödigt och önskar därför slå samman dessa till ett stort gemensamt bolag. En demokratisk fastighetsutveckling Arbetet med att skapa nya byggklara tomter måste effektiviseras och demokratiseras. I nuläget läggs inte sällan fokus på fel projekt, som ofta hamnar i processer, med förlängda handläggningstider och höga kostnader som följd. Genom att redan på ett tidigt stadium välja att lägga resurserna på rätt områden, skapas fler nya bostadsområden på kortare tid och till lägre kostnader. Idag är bostadsmarknaden ofta kopplad till den rådande och snabbt föränderliga verklighet, där man allt oftare jobbar på en ort och bor på en annan. Detta kräver en bättre planering som sträcker sig längre än till kommungränsen. Byggklar mark måste överlåtas till byggherrar och lagen om offentlig upphandling ska alltid följas för att motverka ökade kostnader. Vi önskar likaså att kommunen tar större hänsyn till de redan boende, i ett område där nya fastigheter ska uppföras. I vårt Norrköping värnar vi likaså tillgänglighet för alla, även funktionsnedsatta, vilket ska synas i samband med stadsplaneringen. Skapa förutsättningar för regelbundna samtal mellan näringsliv och politiker Öka satsningen på rådgivning och stöd för företagare Förbättra marknadsföringen av kommunen och dess företag Motverka kommunal konkurrens gentemot privata företagare Rusta upp hamnen för att bland annat skapa fler import- och exportmöjligheter Stödja och stimulera entreprenörer och deras projekt

6 Trygghet i vår kommun Social utsatthet, droger och hemlöshet I Sverigedemokraternas Norrköping tar vi hand om alla kommuninvånare, även de som av olika anledningar hamnat längst ner på samhällsstegen. För oss är människors välbefinnande av yttersta vikt. Därför vill vi se en socialpolitik som står upp för de som verkligen behöver samhällets stöd. På riktigt. Ideella verksamheter som exempelvis Ria Center utgör en bra grund att stå på för att ge de allra sämst lottade möjlighet till ett värdigare liv. Det är vanligt att man glömmer att hemlöshet faktiskt är ett bostadsproblem och därför kan något så enkelt som en egen bostad lösa andra sociala problem så som kriminalitet, arbetslöshet och/eller missbruk. Som en följd av detta stödjer vi projekt som Bostad först, där socialt utsatta människor får en ny chans att komma in i samhällsgemenskapen igen. I Norrköping har stadsbilden förändrats radikalt det senaste året. Antalet EU-migranter som tigger på våra gator har drastiskt ökat. Oavsett om man frivilligt valt att tigga eller om orsaken är människohandel, anser vi det vara ohållbart att acceptera en sådan utveckling. Det är ovärdigt både tiggarna, kommuninnevånarna och kommunen i sin helhet. Denna situation leder inte till något gott om det tillåts fortsätta. Vi förespråkar därför ett lokalt tiggeriförbud och kommer att utarbeta ett förslag om samarbete med Rumänien. Som ska fokusera på tiggarnas situation i sitt hemland och hur vi kan förhindra dem att komma hit i framtiden. Ett sådant samarbete kan med all säkerhet resultera i något positivt för alla parter. Förebygga och stoppa kriminalitet Det finns en koppling mellan ökad brottslighet och dålig ekonomi, men det är dock mera komplext än så. En ökad kriminalitet beror på flera faktorer och då spelar såväl samhörighet med omgivningen, som utbildning en stor roll. Det är ytterst viktigt att tidigt ta tag i trender som pekar på att fler människor hamnar snett. Vi ska aldrig acceptera eller normalisera utanförskap. Utan en stark gemenskap, riskerar vi få parallella samhällsstrukturer vid sidan av majoritetssamhället, vilket på sikt kan vara rent förödande för kommunen. I ett segregerat samhälle blir tryggheten automatiskt åsidosatt, inte minst då tilliten invånarna emellan tenderar att minska. I ett tidigt stadium ska personer som är på väg i fel riktning få det stöd som behövs för att själva bygga ett bra och hederligt liv, genom bland annat tidiga insatser från berörda myndigheter. I tidig ålder ska man få reda på vilka konsekvenser det får att välja ett liv i kriminalitet. Polisen och de som arbetar med att förhindra brott ska få stöd genom att kommunen tar över delar av de administrativa uppgifterna. Likaså värderar vi stöd till frivilligorganisationer så som KRIS och nattvandrarföreningar högt samt önskar satsa på gemenskapsinriktade projekt. Den mycket väl fungerande avhopparverksamhet som vi tidigare haft i kommunen anser vi bör återupptas. Vi är övertygade att om vi erbjuder de rätta verktygen så kan berörda myndigheter göra Norrköping till en föregångskommun avseende låg kriminalitet. Vi önskar likaså att kommunen bör uppmärksamma de som visar civilkurage och gör något gott. I vårt Norrköping kan vi inte heller acceptera det växande problemet med hedersrelaterad brottslighet. Alla fall då det finns en misstanke om hedersrelaterad brottslighet ska anmälas, och kommunens personal ska vara upplyst om sådant som kännetecknar den typen av problematik. Se ett ökat stöd till frivilligorganisationer som förhindrar och förebygger brott Se en ökad samverkan mellan kommun och polis för minskad byråkrati Inrätta ett civilkuragepris Starta ett samverkansprojekt riktat mot unga för att förebygga brott Ta fram ett trygghetsprogram och en trygghetspolicy för kommunen

7 Miljöinriktat, djurvänligt och attraktivt Norrköping med en levande landsbygd Bevara och utveckla miljön Som enda parti har Sverigedemokraterna från början kritiserat husbygget i Strömparken. Det är ingen slump då vi värnar våra parker och rekreationsområden. Vi ser dessa som en del av Norrköpings unika charm. I samband med att en kommun växer är det ofta tal om förtätning av de centrala delarna, på gott och ont. Vi ser värdet av en grön stadsutveckling, där mer attraktiva områden ska ses som en styrka snarare än en belastning. Det är en investering för hela Norrköping och omöjliggör inte en satsning på en fortsatt växande stad. Vårt fina läge vid vattnet gör att det finns många fler attraktiva oexploaterade platser att bygga på än just stadsparker. En grönare utveckling är avgörande för Norrköpings framtid, där det finns goda möjligheter för människor att källsortera och återanvända. Vi motsätter oss den ohållbara nedskräpningen i kommunen, förstörandet av våra befintliga grönområden och värnar om vikten av att tänka på omgivningen. Vi är positiva till tanken att Norrköping ska ha en egen biogasanläggning och ett utbyggt nät för miljöfordon. Vi är likaså positiva till ett miljövänligt resande, utan att försvåra för bilismen, och motsätter oss därför ytterligare farthinder samt hastighetsbegränsningar. Vårt förslag om att använda läsplattor inom kommunens verksamheter har äntligen blivit verklighet, vilket resulterat i en avsevärt mycket lägre pappershantering. Vi önskar fortsätta med en utveckling av ett mer IT-inriktat och modernt system, genom hela kommunens verksamheter, utan att kvaliteten inte hotas. Likaså önskar vi se till hela kommunen och satsa på ett tillgängligt bredband i hela Norrköping. Genom att kommunen stimulerar och satsar på secondhand och återvinning kan vi både förbättra för kommunen samt öka kommuninvånarnas välstånd. Satsa på skärgården Många använder idag vattnet för sina fritidsintressen. Det kan handla om fiske, bad eller båtliv. Båtägarna använder i många fall vattnet som toalett, vilket bidrar kraftigt till övergödning som påverkar de andra aktiviteterna i skärgården. Likaså behöver båtägare skydda sina skrov från havstulpaner och bottenmålar därför sina båtar. Både färgen som används vid bottenmålningen och tömningen av båtarnas toaletter förorenar vår skärgård. Om bara viljan finns går det att motverka denna miljöförstöring. Vi anser att en bottentvätt är en god investering, både för båtägarna ur ett ekonomiskt perspektiv och för att skydda havsmiljön från de ämnen som den giftiga färgen ger ifrån sig. Likaså bör möjligheten för båtägare att tömma sina båttoaletter i en särskild tömningsstation bli större. Djurskydd på riktigt Vi nöjer oss inte med enkla mål om närproducerad, ekologisk mat och Fairtrade-märkning. Vi vill nå långt, genom att garantera att ingen mat som serveras inom kommunens verksamheter kommer från djur som blivit uppfödda eller slaktade på ett sätt som strider mot svensk lag. Vi förespråkar närproducerad mat av hög kvalitet. Likaså önskar vi ta tag i dagens oacceptabla nedskräpning av vår natur, för att skydda vilda djur, husdjur och oss själva. Vi tar alltid hänsyn till djuren och omgivningen i samband med nybyggnation av exempelvis vindkraftverk. Genom att verka för att en djurskyddspolis inrättas i Östergötlands län hoppas vi kunna skapa Sveriges djurvänligaste kommun. I Säkra upphandlingen av närproducerad mat till kommunens kök samt se till att svensk djurskyddslagstiftning föls i samband med inköp till kommunens verksamheter Införa båttvätt i Arkösund samt möjliggöra för mer stationer för tömning av båttoaletter Verka för inrättandet av en djurskyddspolis i Östergötland Bevarade centrala grönområden och utöka möjligheten till fler returstationer genom att bland annat sätta upp fler pantbehållare och fimptunnor i Norrköping Bygga infrastruktur för elfordon och möjliggöra enklare sätt att ta sig fram i kommunen

8 Gemenskap och sammanhållning istället för segregation och mångkultur Gemenskap och sammanhållning Vi Sverigedemokrater kan inte vara nog tydliga med att vi tror på öppen svenskhet och att vi är emot alla former av rasism. Vi kan inte heller vara nog tydliga med att dagens invandringspolitik och vurm för mångkultur är en av samtidens största ödesfrågor. Denna fråga påverkar nästan samtliga politikområden och tyvärr splittrar den vårt samhälle. För oss är det självklart att konsekvenserna av mångkulturalismen ska blottas för Norrköpingsborna. Vi vill åstadkomma detta genom att ge kommunen i uppdrag att årligen ta fram ett så kallat mångkulturellt bokslut. Vi tror på ett samhälle där alla människor, oavsett ursprung, känner en stark gemenskap, där ingen form segregation och eller utanförskap existerar. De människor med ursprung från ett annat land, som kommit till Norrköping och blivit svenska medborgare, ska välkomnas och få känna stolthet över sitt svenska medborgarskap. Till dess att de personer i Norrköping, som invandrat från ett annat land, får en rimlig chans att assimileras in i samhället, motsätter vi oss avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning. Istället vill vi att Norrköpings kommun verkar för att en mer rimlig migrationspolitik förs på nationell nivå, där man respekterar kommunernas olika bekymmer kopplade till den ansvarslösa migrationslagstiftningen. För att underlätta anpassningen för nyanlända är vi positiva till olika former av fadderverksamheter, som syftar till att den nyanlände erbjuds en social kontakt med någon som känner samhället väl och som kan ge råd, hjälp med språket och enklare samhällsorientering. Religion och kultur Vi motsätter oss fullskaliga moskébyggen i kommunen och anser inte att vi ska lägga skattepengar på sådant som tenderar breda väg för hat och värderingar som inte går att förena med vår grundlag eller demokrati. Vi ser religionsfrihet som en mycket viktig del av samhällsbygget och vill inte förvägra någon sin tro, så länge det inte påverkar andras frihet. Religionsfrihet innebär likaså frihet från religion. Detta även om religiösa inslag som är relaterade till vårt judeo-kristna kulturarv har en särställning i vårt land på grund av vår historia. Vårt kulturarv är oerhört viktigt att ta tillvara just eftersom det skapar gemenskap och sammanhållning på ett unikt sätt. Vår gemensamma kultur och dess olika uttryck förenar människor och generationer med varandra. Av den anledningen vill vi inte bara tala om vår historia och vårt kulturarv, utan även satsa på att bevara dessa genom införandet av en kulturarvsfond. Inrätta en fadderverksamhet för nyanlända för bättre anpassning Riva upp samtliga indirekta eller direkta avtal med Migrationsverket om fortsatt mottagande Förhindra byggen av fullskaliga moskéer Årligen ta fram ett s.k. mångkulturellt bokslut för Norrköpings kommun Inrätta en kulturarvsfond samt lyfta fram vår historia genom konstprojekt, utställningar och marknadsföring Förhindra att skattepengar går till sådant som splittrar samhället eller verkar för våldsförhärligande eller odemokratiska värderingar

9 Demokrati på riktigt Medborgarinflytande och den kommunala organisationen Vi Sverigedemokrater tror på ett samhälle där makten är så nära folket som möjligt. Även om det är val vart fjärde år måste vi hela tiden se till att grunderna för demokratin efterlevs. När rösterna är färdigräknade är det majoriteten som bestämmer, men det betyder inte att oppositionen inte ska ha något att säga till om, tvärt om. Självfallet ska stora beslut förankras väl. I många fall förespråkar vi därför lokala folkomröstningar, i de fall då det inte är befogat anser vi det vara oerhört viktigt att beslut tas i det offentliga rummet. Vi är emot all form av kvotering eller så kallad, positiv särbehandling, då vi strävar efter jämlikhet och samma villkor för alla kommuninvånare. Detta är en central del av vår ideologi. Vid tjänstetillsättning ska kompetens vara avgörande för att en arbetssökande får jobbet. Det som inte får vara avgörande är just de faktorer som man inte kan förändra. Vi ser det som en självklarhet att samtliga invalda partier ska få insyn i kommunens olika organ, så som kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna. Vi anser även att de ledamöter som lagt en motion ska få möjligheten att argumentera för och försvara motionen under dess beredning. Vi eftersträvar att hela den kommunala organisationen ska vara en så öppen process som möjligt. Då vi önskar mer transparens och likvärdig insyn i de kommunala organen förespråkar vi också en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Detta kan ske utan att demokratin tar skada. Sverigedemokraterna tror att fler kommuninvånare skulle kunna delta i bygget av vår kommun. Genom införandet av demokratidagar och god upplysning om hur den lokala politiken fungerar, är vi övertygade om att intresset för politiken kan öka. Vi vill dessutom komplettera dagens medborgarförslag med så kallade e-petitioner, vilket möjliggör ett mer aktivt engagemang hos kommuninvånarna. I våra skolor ska demokratibegreppet och dess verkliga innebörd vara en central del av undervisningen. Sverigedemokraterna ser med oro på den acceptans som i många fall råder gentemot politiskt våld och hot mot förtroendevalda. Vi tolererar vare sig direkt odemokratiska företeelser eller sådant som riskerar att försvåra det politiska samtalet, inom ramen för det demokratiska samhället. För oss är det helt oacceptabelt att projekt, organisationer eller privatpersoner, som verkar emot demokratin och yttrandefriheten, får ta de av offentliga medel. Införa samma rätt till insyn för alla partier i kommunens styrelser och nämnder samt yttranderätt för motionärer i samband med beredning Införa fler lokala folkomröstningar i frågor som är av extra stor vikt, så som f lyktingmottagande och moskébyggen Införa möjligheten att lämna in e-petitioner för samtliga kommuninvånare Slopa all form av kvotering och annan diskriminering i samband med tjänstetillsättning Inrätta en årlig demokratidag, aktivt upplysa kommuninvånarna om demokratin och dess innebörd samt följa upp handlingsplanen mot politiskt våld och hot Förhindra att skattemedel går till projekt eller organisationer som verkar emot demokratins grunder och värden

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 1(7) Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 Varbergs kommun ska genom olika insatser främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Kommunens uppdrag. Bra villkor för jobb och företagande. I vår kommun har vi identifierat följande utmaningar: Behovet av

Kommunens uppdrag. Bra villkor för jobb och företagande. I vår kommun har vi identifierat följande utmaningar: Behovet av Kommunpolitiskt ramprogram fo r moderaterna i Dalarna. Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATERNA SÖDERTÄLJE

SVERIGEDEMOKRATERNA SÖDERTÄLJE SVERIGEDEMOKRATERNA SÖDERTÄLJE Budgetreservation 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning..3 2. Vision..4 3. Så kan Södertälje bi en tryggare och bättre stad!...5 4. Besparingar 8 5. Prioriteringar.9 6.

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer