FOKUSFRÅGOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUSFRÅGOR 2014-2018"

Transkript

1 FOKUSFRÅGOR

2 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg som möjligt. När en företagare behöver stöd och hjälp, ska det vara lätt att få den information som behövs för att han/hon ska kunna utveckla sitt företag. Vi vill uppmuntra invånarnas vilja att våga pröva nya idéer och skapa egna företagsprojekt. Vi vill i största möjliga mån avveckla onödig kommunal byråkrati. Likaså vill vi minimera konkurrensen från kommunen gentemot privata och lokala företag. För att öka sysselsättningen bland unga vuxna behöver vi få fram fler praktikplatser och anpassade ungdomsjobb. Norrköping växer tack vare sitt näringsliv, och vi motsätter oss därför den snedvridna konkurrens som bland annat de höga parkeringsavgifterna givit upphov till. Vår ambition är att det ska bli avgiftsfritt att parkera under helgerna, i hela kommunen. På så sätt kan vi främja dagligvaruhandeln, övriga butiker och näringslivet. Goda tågförbindelser, dragningen av Ostlänken, samt E4:an, flygplatsen och hamnen gör att kommunikationsmöjligheterna både norrut och söderut är, och kommer att vara, goda i vår kommun. Vägnätet i stort behöver självklart upprustas och i de fall det är kommunens ansvar så anser vi att detta måste bli en framtida investering. I och med utbyggnaden av Saltängen och hamnområdet ser vi möjligheter till ökad handel och restaurationsverksamhet. Ett attraktivt Norrköping får fler besökare vilket också skapar nya arbetstillfällen. Turism och sevärdheter Närheten till vatten, våra grönområden, industriområdet i centrum, idylliska villaområden och historiska miljöer gör Norrköpings potential stort. Vårt kulturarv och varierande omgivning är unik och något man bör ta tillvara på. I Norrköpings innerstad vittnar industrilandskapet, med alla gamla byggnader, om en historia som i sig kan locka ännu fler människor hit. Vi föreslår en utökad satsning på fler stora attraktioner för att locka fler turister. Norrköpings hamn har ett läge som skulle kunna möjliggöra framtida satsningar på färjetrafik över Östersjön. Kolmårdens djurpark, som är känd långt utanför Sveriges gränser, kan tillsammans med kringliggande områden och verksamheter utvecklas ytterligare. Turistbåttrafik på Bråviken skulle kunna ge fler möjligheten att njuta av vår skärgård och unika natur. Flera vackra områden i Norrköping väntar på att exploateras, grönområden på att utnyttjas och byggnader på att renoveras. Vi ser positivt på en utveckling av exempelvis nya rekreationsområden så som ytterligare badplatser och ett utövande även av andra fritidsaktiviteter. En mångfald av kulturaktiviteter skulle kunna rymmas i vårt Norrköping. Skapa förutsättningar för regelbundna samtal mellan näringsliv och politiker Öka satsningen på rådgivning och stöd för företagare Förbättra marknadsföringen av kommunen och dess företag Motverka kommunal konkurrens gentemot privata företagare Rusta upp hamnen för att bland annat skapa fler import- och exportmöjligheter Stödja och stimulera entreprenörer och deras projekt

3 En kunskapsinriktad och trygg skola Grundskolan Sverigedemokraterna anser att skolan har ett mycket viktigt kunskapsuppdrag och ett stort ansvar att förmedla förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Skolan ska dessutom förmedla respekt för vårt kulturarv och för vår historia. Det svenska språket, våra traditioner, normer och värderingar är byggstenar som utgör grunden för ett tryggt och stabilt samhälle. Vi ser det som mycket viktigt att skolan lär ut begreppet demokrati och dess verkliga innebörd. Samarbete, kamratanda och ärlighet är viktigt att premiera. Betyg i uppförande och ordning är av denna anledning på sin plats. Det måste råda ordning och studiero i skolan. Skollagen ska respekteras av alla parter och alla elever ska känna sammanhållning, trygghet och aldrig behöva utstå mobbning eller annan form av trakasserier. Eventuella mobbare måste utredas och snarast omplaceras till en annan skola om konflikten inte går att lösa. I svåra fall kan avstängning bli aktuellt under utredningstiden. Elever som sköter sig ska kunna studera och lära sig saker i en lugn miljö, utan att bli störda av stökiga elever. Vi ser vikten av en god personaltäthet genom att satsa på att använda och utveckla det så kallade Klassmorfarsystemet, som har visat sig förebygga oro och stök, kan vi öka kontakten mellan generationerna och samtidigt skapa lugn i klasserna och på skolgården. Modersmålsundervisningen bör samordnas och centraliseras under tiden den är lagstadgad. Detta för att minska kostnaden för kommunen. Den typen av undervisning bör inte vara skattefinansierad på förskolenivå. Det finns mycket god lärarkompetens i våra skolor, men lärarna behöver högre lön, mer respekt och framförallt arbetsro. Likaså anser vi att det är lärarna, snarare än politikerna, som vet bäst hur undervisningen bör skötas för att fungera. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen I vårt Norrköping stimuleras elever att studera vidare efter grundskolan och de ska även då kunna räkna med lugn och ro samt ett gott studieklimat. Lärarna måste få möjlighet att sköta sitt uppdrag på allra bästa sätt och eleverna har rätt till en kunskapsförmedling med kvalité. En satsning på läs- och skrivutveckling, även på gymnasienivå, är nödvändig eftersom många elever inte kan läsa eller skriva tillräckligt bra för att kunna klara sina gymnasiestudier. En ökad satsning på matematik behövs också. Kommunala skolor ska garantera en rättvis bedömning vid prov genom att de lämnas in anonymt och rättas av en lärare som inte känner eleverna vars prov de rättar. En ökad studie- och yrkesvägledning är ett utmärkt sätt att höja elevernas motivation. Vi vill också satsa på fler lärlingsutbildningar, praktikplatser och utbildningar direkt knutna till näringslivets behov. Både praktiska och teoretiska begåvningar är till nytta. De som gått en mer praktisk utbildning ska ha rätt att läsa in en högskolebehörighet senare i livet. Alla vägar ska vara öppna, eftersom vårt mål är en välutbildad befolkning i samklang med arbetsmarknadens behov. Samtliga gymnasieelever ska erbjudas möjlighet till en teoriutbildning för B- körkort för att ytterligare kunna svara upp till arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen och en välfungerande SFI-undervisning har också en mycket viktig roll att fylla. Här vill vi ställa större krav på resultat och premiera de utbildningar där elever snabbt och effektivt lär sig svenska och får ett jobb. Samarbete mellan näringslivet och olika utbildningar är enligt Sverigedemokraterna nyckeln till framgång. En annan är att skapa förutsättningar för kommunens medborgare att kunna starta nya företag. Utbildning i nyföretagande samt ett större kommunalt ansvar för etablering och uppstart, till exempel via Nyföretagarcentrum, ser vi som ett måste. Vi vill också möjliggöra studier genom öppna utbildningar via Universitetet. Höja lärarlönerna och ge lärarna fler befogenheter Avlasta lärarna genom att anställa fler riktade kompetenser i skolan Skapa fler praktikplatser och se över möjligheten till öppen utbildning via Liu Utreda möjligheterna för en rättvisare och mer likvärdig betygsbedömning Införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande Aktivt satsa på ung företagsamhet

4 En ålderdom att se fram emot Vi prioriterar våra äldre I Sverigedemokraternas Norrköping vill vi att våra äldre ska få den vård de behöver, utan långa väntetider. Det ska inte vara ett straff att bli gammal. Kommunen ska visa sin uppskattning för den viktiga insats den äldre generationen gjort för vårt samhälle, genom att erbjuda våra äldre en värdig ålderdom. Norrköpings äldreomsorg ska präglas av god service, trygghet och en möjlighet för brukare att njuta av livet fullt ut, även på ålderns höst. Genom inrättandet av en äldreombudsman önskar vi säkerställa att alla seniorers önskemål och synpunkter kring kommunens arbete tas i beaktande. De äldres önskemål om att få plats på ett äldreboende ska respekteras och kommunen ska inte kunna sära på ett par som levt ihop under många år. Det är ovärdigt ett samhälle att acceptera en sådan sak och dessutom riskerar detta förfarande att skapa onödig stress och oro hos redan svaga personer. I ett flertal kommuner erbjuds vårdhundar inom äldreomsorgen. Detta ses som ett bra redskap för att förbättra både hälsa och livskvalitet. Hundarna skapar trivsel och glädje, och upplevs av många som ett mycket trevligt sällskap. Likaså är det en självklarhet för oss att trygghet garanteras genom sprinklersystem i samtliga boenden och att hälsan kan bevaras genom lättillgängliga aktivitetsparker och dagliga utevistelser. Många äldre äter idag många olika sorters mediciner, någonting som påverkar deras hälsa och livskvalité. Desto fler olika mediciner som äldre tar, ju större är risken för över- eller felmedicinering, vilket vi ser mycket allvarligt på. Kommunen bör säkerställa att kontroller över äldres medicinering sker regelbundet. God och näringsriktig mat ska serveras till alla äldre, även de som bor kvar hemma och är beroende av hemtjänsten. De äldres matvanor ska respekteras och de rätter som serveras ska bestå av den mat som de efterfrågar. Vi ser positivt på lättillgängliga tillagningskök vid våra äldreboenden och vill naturligtvis servera mat som är närproducerad. Självklart ska maten framställas så att djur eller natur inte tar onödig skada. Moderna och kostnadsfria trygghetslarm och subventionerade halkskydd är också viktiga frågor för oss, för att möjliggöra och garantera ett fritt liv, även efter pensionen. Vi värderar valfrihet för alla, och förespråkar därför LOV, lagen om valfrihet, tillsammans med en ut och gå-garanti inom äldreomsorgen. Ingen ska behöva sitta inne månader i streck p.g.a. att man saknar någon att gå ut tillsammans med. Av besparingsskäl har populära och välfungerande äldreboenden lagts ned i Norrköping. Vi Sverigedemokrater förstår att man ibland måste spara, men vi går inte med på att spara på seniorer. De hör till en stor grupp i samhället som vi har att tacka för allt det vi har. Krafttag mot brottslighet riktad mot äldre Sverigedemokraterna ser med fasa på hur rån och våldsbrott i allt högre grad drabbar den äldre generationen. Samhället ska skydda sina medborgare och vi vill arbeta för framtagandet av ett trygghetsprogram. Trygghetsprogrammet kan öka förståelsen för vilka trygghetsskapande insatser som är relevanta för samhället i sin helhet och samtidigt för specifikt utsatta grupper. Anlita en äldreombudsman Införa LOV inom äldreomsorgen Ta fram ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre Behålla befintliga träffpunkter och öka antalet vård- och seniorlägenheter Inrätta tydliga värdighetsgarantier Kvalitetssäkra mat och omsorg

5 Hållbar utveckling av bostäder och fastigheter Hemmet, en viktig del av vår identitet Sverigedemokraternas bostadspolitik grundar sig på att skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som passar den individuella livssituationen bäst. I vårt Norrköping ska det finnas bostäder för alla oavsett inkomst och livssituation. Balansen mellan olika bostadsformer är viktig för ett välmående samhälle. Vi anser således att tillgången på bostäder, i så hög utsträckning som möjligt, ska matcha de behov som finns i vår region. Alla samhällen mår bäst av att innevånarna känner gemenskap och samhörighet. Grunden för denna känsla börjar i vårt bostadsområde och i vår bostad. Att trivas med sitt boende ser vi som en viktig del av vår identitet. Vi anser att en expansiv bostadsmarknad behövs för att locka såväl studenter som nya företag samt för att få entreprenörer att etablera sig i Norrköping. Med ett välbyggt utbud av hyresbostäder kan flexibiliteten öka, vilket främst gynnar de som är nya på bostadsmarknaden, men även personer som flyttar dit jobben finns. Med en generös politik för de som önskar etablera sig här och utveckla nya områden, bör kommunen bli effektivare på förbereda byggklara tomter för de som vill bygga egna hus. Dessutom ska det finnas insatsboende för de som önskar köpa sig en bostadsrättlägenhet eller hus. Norrköpings framtida utveckling kräver därför ingen acceptans för bostadsbrist eller vanskötsel av kommunens befintliga fastigheter. Norrköpings invånares behov av bostäder ska alltid prioriteras och vi motsätter oss därför uthyrning av bostäder till exempelvis Migrationsverket, så länge vi har en bostadsbrist i kommunen. Förbättrad styrning hos kommunens bolag Norrköpings kommunala hyresbolag Hyresbostäder äger idag tusentals bostäder där hyresgästerna tillsammans betalar mångmiljonbelopp till kommunen. Vi önskar se över fastigheternas skick innan det blir allt för dyrt att upprusta dem. Likaså anser vi att hyran som hyresgästerna betalar ska gå till boenden och inget annat. Vi accepterar inte satsningar på andra verksamheter, såsom tidigare varit fallet. Hyresbostäder ska inte skänka pengar till idrottsrörelsen, utan att först fråga hyresgästerna, eller använda sina tillgångar till bio-, TV- och tidningsreklam på eget bevåg. Att Norrköping har flera olika bostadsbolag ser vi likaså som något onödigt och önskar därför slå samman dessa till ett stort gemensamt bolag. En demokratisk fastighetsutveckling Arbetet med att skapa nya byggklara tomter måste effektiviseras och demokratiseras. I nuläget läggs inte sällan fokus på fel projekt, som ofta hamnar i processer, med förlängda handläggningstider och höga kostnader som följd. Genom att redan på ett tidigt stadium välja att lägga resurserna på rätt områden, skapas fler nya bostadsområden på kortare tid och till lägre kostnader. Idag är bostadsmarknaden ofta kopplad till den rådande och snabbt föränderliga verklighet, där man allt oftare jobbar på en ort och bor på en annan. Detta kräver en bättre planering som sträcker sig längre än till kommungränsen. Byggklar mark måste överlåtas till byggherrar och lagen om offentlig upphandling ska alltid följas för att motverka ökade kostnader. Vi önskar likaså att kommunen tar större hänsyn till de redan boende, i ett område där nya fastigheter ska uppföras. I vårt Norrköping värnar vi likaså tillgänglighet för alla, även funktionsnedsatta, vilket ska synas i samband med stadsplaneringen. Skapa förutsättningar för regelbundna samtal mellan näringsliv och politiker Öka satsningen på rådgivning och stöd för företagare Förbättra marknadsföringen av kommunen och dess företag Motverka kommunal konkurrens gentemot privata företagare Rusta upp hamnen för att bland annat skapa fler import- och exportmöjligheter Stödja och stimulera entreprenörer och deras projekt

6 Trygghet i vår kommun Social utsatthet, droger och hemlöshet I Sverigedemokraternas Norrköping tar vi hand om alla kommuninvånare, även de som av olika anledningar hamnat längst ner på samhällsstegen. För oss är människors välbefinnande av yttersta vikt. Därför vill vi se en socialpolitik som står upp för de som verkligen behöver samhällets stöd. På riktigt. Ideella verksamheter som exempelvis Ria Center utgör en bra grund att stå på för att ge de allra sämst lottade möjlighet till ett värdigare liv. Det är vanligt att man glömmer att hemlöshet faktiskt är ett bostadsproblem och därför kan något så enkelt som en egen bostad lösa andra sociala problem så som kriminalitet, arbetslöshet och/eller missbruk. Som en följd av detta stödjer vi projekt som Bostad först, där socialt utsatta människor får en ny chans att komma in i samhällsgemenskapen igen. I Norrköping har stadsbilden förändrats radikalt det senaste året. Antalet EU-migranter som tigger på våra gator har drastiskt ökat. Oavsett om man frivilligt valt att tigga eller om orsaken är människohandel, anser vi det vara ohållbart att acceptera en sådan utveckling. Det är ovärdigt både tiggarna, kommuninnevånarna och kommunen i sin helhet. Denna situation leder inte till något gott om det tillåts fortsätta. Vi förespråkar därför ett lokalt tiggeriförbud och kommer att utarbeta ett förslag om samarbete med Rumänien. Som ska fokusera på tiggarnas situation i sitt hemland och hur vi kan förhindra dem att komma hit i framtiden. Ett sådant samarbete kan med all säkerhet resultera i något positivt för alla parter. Förebygga och stoppa kriminalitet Det finns en koppling mellan ökad brottslighet och dålig ekonomi, men det är dock mera komplext än så. En ökad kriminalitet beror på flera faktorer och då spelar såväl samhörighet med omgivningen, som utbildning en stor roll. Det är ytterst viktigt att tidigt ta tag i trender som pekar på att fler människor hamnar snett. Vi ska aldrig acceptera eller normalisera utanförskap. Utan en stark gemenskap, riskerar vi få parallella samhällsstrukturer vid sidan av majoritetssamhället, vilket på sikt kan vara rent förödande för kommunen. I ett segregerat samhälle blir tryggheten automatiskt åsidosatt, inte minst då tilliten invånarna emellan tenderar att minska. I ett tidigt stadium ska personer som är på väg i fel riktning få det stöd som behövs för att själva bygga ett bra och hederligt liv, genom bland annat tidiga insatser från berörda myndigheter. I tidig ålder ska man få reda på vilka konsekvenser det får att välja ett liv i kriminalitet. Polisen och de som arbetar med att förhindra brott ska få stöd genom att kommunen tar över delar av de administrativa uppgifterna. Likaså värderar vi stöd till frivilligorganisationer så som KRIS och nattvandrarföreningar högt samt önskar satsa på gemenskapsinriktade projekt. Den mycket väl fungerande avhopparverksamhet som vi tidigare haft i kommunen anser vi bör återupptas. Vi är övertygade att om vi erbjuder de rätta verktygen så kan berörda myndigheter göra Norrköping till en föregångskommun avseende låg kriminalitet. Vi önskar likaså att kommunen bör uppmärksamma de som visar civilkurage och gör något gott. I vårt Norrköping kan vi inte heller acceptera det växande problemet med hedersrelaterad brottslighet. Alla fall då det finns en misstanke om hedersrelaterad brottslighet ska anmälas, och kommunens personal ska vara upplyst om sådant som kännetecknar den typen av problematik. Se ett ökat stöd till frivilligorganisationer som förhindrar och förebygger brott Se en ökad samverkan mellan kommun och polis för minskad byråkrati Inrätta ett civilkuragepris Starta ett samverkansprojekt riktat mot unga för att förebygga brott Ta fram ett trygghetsprogram och en trygghetspolicy för kommunen

7 Miljöinriktat, djurvänligt och attraktivt Norrköping med en levande landsbygd Bevara och utveckla miljön Som enda parti har Sverigedemokraterna från början kritiserat husbygget i Strömparken. Det är ingen slump då vi värnar våra parker och rekreationsområden. Vi ser dessa som en del av Norrköpings unika charm. I samband med att en kommun växer är det ofta tal om förtätning av de centrala delarna, på gott och ont. Vi ser värdet av en grön stadsutveckling, där mer attraktiva områden ska ses som en styrka snarare än en belastning. Det är en investering för hela Norrköping och omöjliggör inte en satsning på en fortsatt växande stad. Vårt fina läge vid vattnet gör att det finns många fler attraktiva oexploaterade platser att bygga på än just stadsparker. En grönare utveckling är avgörande för Norrköpings framtid, där det finns goda möjligheter för människor att källsortera och återanvända. Vi motsätter oss den ohållbara nedskräpningen i kommunen, förstörandet av våra befintliga grönområden och värnar om vikten av att tänka på omgivningen. Vi är positiva till tanken att Norrköping ska ha en egen biogasanläggning och ett utbyggt nät för miljöfordon. Vi är likaså positiva till ett miljövänligt resande, utan att försvåra för bilismen, och motsätter oss därför ytterligare farthinder samt hastighetsbegränsningar. Vårt förslag om att använda läsplattor inom kommunens verksamheter har äntligen blivit verklighet, vilket resulterat i en avsevärt mycket lägre pappershantering. Vi önskar fortsätta med en utveckling av ett mer IT-inriktat och modernt system, genom hela kommunens verksamheter, utan att kvaliteten inte hotas. Likaså önskar vi se till hela kommunen och satsa på ett tillgängligt bredband i hela Norrköping. Genom att kommunen stimulerar och satsar på secondhand och återvinning kan vi både förbättra för kommunen samt öka kommuninvånarnas välstånd. Satsa på skärgården Många använder idag vattnet för sina fritidsintressen. Det kan handla om fiske, bad eller båtliv. Båtägarna använder i många fall vattnet som toalett, vilket bidrar kraftigt till övergödning som påverkar de andra aktiviteterna i skärgården. Likaså behöver båtägare skydda sina skrov från havstulpaner och bottenmålar därför sina båtar. Både färgen som används vid bottenmålningen och tömningen av båtarnas toaletter förorenar vår skärgård. Om bara viljan finns går det att motverka denna miljöförstöring. Vi anser att en bottentvätt är en god investering, både för båtägarna ur ett ekonomiskt perspektiv och för att skydda havsmiljön från de ämnen som den giftiga färgen ger ifrån sig. Likaså bör möjligheten för båtägare att tömma sina båttoaletter i en särskild tömningsstation bli större. Djurskydd på riktigt Vi nöjer oss inte med enkla mål om närproducerad, ekologisk mat och Fairtrade-märkning. Vi vill nå långt, genom att garantera att ingen mat som serveras inom kommunens verksamheter kommer från djur som blivit uppfödda eller slaktade på ett sätt som strider mot svensk lag. Vi förespråkar närproducerad mat av hög kvalitet. Likaså önskar vi ta tag i dagens oacceptabla nedskräpning av vår natur, för att skydda vilda djur, husdjur och oss själva. Vi tar alltid hänsyn till djuren och omgivningen i samband med nybyggnation av exempelvis vindkraftverk. Genom att verka för att en djurskyddspolis inrättas i Östergötlands län hoppas vi kunna skapa Sveriges djurvänligaste kommun. I Säkra upphandlingen av närproducerad mat till kommunens kök samt se till att svensk djurskyddslagstiftning föls i samband med inköp till kommunens verksamheter Införa båttvätt i Arkösund samt möjliggöra för mer stationer för tömning av båttoaletter Verka för inrättandet av en djurskyddspolis i Östergötland Bevarade centrala grönområden och utöka möjligheten till fler returstationer genom att bland annat sätta upp fler pantbehållare och fimptunnor i Norrköping Bygga infrastruktur för elfordon och möjliggöra enklare sätt att ta sig fram i kommunen

8 Gemenskap och sammanhållning istället för segregation och mångkultur Gemenskap och sammanhållning Vi Sverigedemokrater kan inte vara nog tydliga med att vi tror på öppen svenskhet och att vi är emot alla former av rasism. Vi kan inte heller vara nog tydliga med att dagens invandringspolitik och vurm för mångkultur är en av samtidens största ödesfrågor. Denna fråga påverkar nästan samtliga politikområden och tyvärr splittrar den vårt samhälle. För oss är det självklart att konsekvenserna av mångkulturalismen ska blottas för Norrköpingsborna. Vi vill åstadkomma detta genom att ge kommunen i uppdrag att årligen ta fram ett så kallat mångkulturellt bokslut. Vi tror på ett samhälle där alla människor, oavsett ursprung, känner en stark gemenskap, där ingen form segregation och eller utanförskap existerar. De människor med ursprung från ett annat land, som kommit till Norrköping och blivit svenska medborgare, ska välkomnas och få känna stolthet över sitt svenska medborgarskap. Till dess att de personer i Norrköping, som invandrat från ett annat land, får en rimlig chans att assimileras in i samhället, motsätter vi oss avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning. Istället vill vi att Norrköpings kommun verkar för att en mer rimlig migrationspolitik förs på nationell nivå, där man respekterar kommunernas olika bekymmer kopplade till den ansvarslösa migrationslagstiftningen. För att underlätta anpassningen för nyanlända är vi positiva till olika former av fadderverksamheter, som syftar till att den nyanlände erbjuds en social kontakt med någon som känner samhället väl och som kan ge råd, hjälp med språket och enklare samhällsorientering. Religion och kultur Vi motsätter oss fullskaliga moskébyggen i kommunen och anser inte att vi ska lägga skattepengar på sådant som tenderar breda väg för hat och värderingar som inte går att förena med vår grundlag eller demokrati. Vi ser religionsfrihet som en mycket viktig del av samhällsbygget och vill inte förvägra någon sin tro, så länge det inte påverkar andras frihet. Religionsfrihet innebär likaså frihet från religion. Detta även om religiösa inslag som är relaterade till vårt judeo-kristna kulturarv har en särställning i vårt land på grund av vår historia. Vårt kulturarv är oerhört viktigt att ta tillvara just eftersom det skapar gemenskap och sammanhållning på ett unikt sätt. Vår gemensamma kultur och dess olika uttryck förenar människor och generationer med varandra. Av den anledningen vill vi inte bara tala om vår historia och vårt kulturarv, utan även satsa på att bevara dessa genom införandet av en kulturarvsfond. Inrätta en fadderverksamhet för nyanlända för bättre anpassning Riva upp samtliga indirekta eller direkta avtal med Migrationsverket om fortsatt mottagande Förhindra byggen av fullskaliga moskéer Årligen ta fram ett s.k. mångkulturellt bokslut för Norrköpings kommun Inrätta en kulturarvsfond samt lyfta fram vår historia genom konstprojekt, utställningar och marknadsföring Förhindra att skattepengar går till sådant som splittrar samhället eller verkar för våldsförhärligande eller odemokratiska värderingar

9 Demokrati på riktigt Medborgarinflytande och den kommunala organisationen Vi Sverigedemokrater tror på ett samhälle där makten är så nära folket som möjligt. Även om det är val vart fjärde år måste vi hela tiden se till att grunderna för demokratin efterlevs. När rösterna är färdigräknade är det majoriteten som bestämmer, men det betyder inte att oppositionen inte ska ha något att säga till om, tvärt om. Självfallet ska stora beslut förankras väl. I många fall förespråkar vi därför lokala folkomröstningar, i de fall då det inte är befogat anser vi det vara oerhört viktigt att beslut tas i det offentliga rummet. Vi är emot all form av kvotering eller så kallad, positiv särbehandling, då vi strävar efter jämlikhet och samma villkor för alla kommuninvånare. Detta är en central del av vår ideologi. Vid tjänstetillsättning ska kompetens vara avgörande för att en arbetssökande får jobbet. Det som inte får vara avgörande är just de faktorer som man inte kan förändra. Vi ser det som en självklarhet att samtliga invalda partier ska få insyn i kommunens olika organ, så som kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna. Vi anser även att de ledamöter som lagt en motion ska få möjligheten att argumentera för och försvara motionen under dess beredning. Vi eftersträvar att hela den kommunala organisationen ska vara en så öppen process som möjligt. Då vi önskar mer transparens och likvärdig insyn i de kommunala organen förespråkar vi också en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Detta kan ske utan att demokratin tar skada. Sverigedemokraterna tror att fler kommuninvånare skulle kunna delta i bygget av vår kommun. Genom införandet av demokratidagar och god upplysning om hur den lokala politiken fungerar, är vi övertygade om att intresset för politiken kan öka. Vi vill dessutom komplettera dagens medborgarförslag med så kallade e-petitioner, vilket möjliggör ett mer aktivt engagemang hos kommuninvånarna. I våra skolor ska demokratibegreppet och dess verkliga innebörd vara en central del av undervisningen. Sverigedemokraterna ser med oro på den acceptans som i många fall råder gentemot politiskt våld och hot mot förtroendevalda. Vi tolererar vare sig direkt odemokratiska företeelser eller sådant som riskerar att försvåra det politiska samtalet, inom ramen för det demokratiska samhället. För oss är det helt oacceptabelt att projekt, organisationer eller privatpersoner, som verkar emot demokratin och yttrandefriheten, får ta de av offentliga medel. Införa samma rätt till insyn för alla partier i kommunens styrelser och nämnder samt yttranderätt för motionärer i samband med beredning Införa fler lokala folkomröstningar i frågor som är av extra stor vikt, så som f lyktingmottagande och moskébyggen Införa möjligheten att lämna in e-petitioner för samtliga kommuninvånare Slopa all form av kvotering och annan diskriminering i samband med tjänstetillsättning Inrätta en årlig demokratidag, aktivt upplysa kommuninvånarna om demokratin och dess innebörd samt följa upp handlingsplanen mot politiskt våld och hot Förhindra att skattemedel går till projekt eller organisationer som verkar emot demokratins grunder och värden

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Inledning. Integration och asylmottagning

Inledning. Integration och asylmottagning Inledning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Torshälla stads nämnd Verksamhetsplan 2016 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Gemensamma besparingar, prioriteringar och mål för nämnder och kommunstyrelsen... 6

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

En plats för idéer och gemenskap

En plats för idéer och gemenskap En plats för idéer och gemenskap Vi moderater tror på Karlskrona kommuns framtid! Här vill vi ha ett samhälle där alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och göra egna val. En plats där fler

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Landvetter familjedaghem LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Landvetter familjedaghem LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Landvetter familjedaghem LÄSÅRET 2015/2016 Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Svar på remiss - Motion om hållbar kost

Svar på remiss - Motion om hållbar kost Torshälla stads nämnd 2017-04-06 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:26 Annette Johansson 016-710 70 28 1 (1) Torshälla stads nämnd Svar på remiss - Motion om hållbar kost Förslag

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer