Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Part VII Scheme Effective Date

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Part VII Scheme Effective Date"

Transkript

1 Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 On 6 February 2010 ABN AMRO Bank N.V. (registered with the Dutch Chamber of Commerce under number ) changed its name to The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) and on 1 April 2010 ABN AMRO Holding N.V. changed its name to RBS Holdings N.V. On 23 September 2011, RBS N.V. and The Royal Bank of Scotland plc (with its registered office at 36 St Andrew Square, Edinburgh, Scotland) ( RBS plc ) announced that the Court of Session in Scotland had approved and sanctioned the implementation of a banking business transfer scheme whereby eligible business carried on in the United Kingdom by RBS N.V. would be transferred to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (the Part VII Scheme ). The Part VII Scheme took effect on 17 October 2011 (the Effective Date ). From the Effective Date, RBS plc became the issuer of those securities originally issued by RBS N.V. which were transferred to RBS plc pursuant to the Part VII Scheme. Under the Part VII Scheme, amendments were made to the terms of the transferring securities and to agreements related to them from the Effective Date in order to give effect to the Part VII Scheme, including (but not limited to) references to RBS N.V. being construed as references to RBS plc. Details of these amendments are set out in the Scheme Document which can be viewed at For details of which securities were transferred to RBS plc pursuant to the Part VII Scheme, investors should refer to or, for securities issued from on or about 21 July 2011, investors should refer to the terms of the issue or offer documents (including term-sheets) (if they indicate that RBS plc was expected to become the issuer of the securities as a result of the Part VII Scheme, then RBS plc has become the issuer, unless the securities have been exercised, redeemed or repurchased and cancelled prior to the implementation of the Part VII Scheme). For further details of the Part VII Scheme generally, investors should refer to The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och beslut om att investera i Värdepapper bör baseras på Grundprospektet i dess helhet, inklusive de dokument som inkorporerats genom hänvisning. Emittenten har inte något civilrättsligt ansvar för sammanfattningen eller dennas översättning om den inte är vilseledande, felaktig eller inkonsistent när den läses tillsammans med andra delar av Grundprospektet. Om talan avseende information i detta Grundprospekt väcks vid domstol i en medlemsstat i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (en EES-stat ), kan käranden, enligt nationell lagstiftning i den EES-stat där talan väcks, åläggas att bära kostnaden för att översätta Grundprospektet innan rättegång inleds. Ord och uttryck som definieras på annan plats i detta Grundprospekt skall ha samma betydelse i denna sammanfattning. Emittent: ABN AMRO Bank N.V. Emittenten är ett dotterbolag till ABN AMRO Holding N.V. ( Holding ). ABN AMRO-koncernen ( ABN AMRO ), som består av Holding och dess dotterbolag, är en ledande internationell bankkoncern som erbjuder ett stort urval av bankprodukter och finansiella tjänster över hela världen genom ett nätverk med kontor och filialer i mer än 60 länder och områden och med en personalstyrka om heltidsanställda per den 31 mars ABN AMRO är en av de största bankkoncernerna i världen med koncerntillgångar om totalt 975,1 miljarder per den 31 mars ABN AMRO är den största bankkoncernen i Nederländerna och är väletablerad i Brasilien och i Mellanvästern i Förenta staterna. Den är en av de största utländska bankkoncernerna i Förenta staterna räknat efter totala tillgångar per den 31 december Holding är noterat på Euronext Amsterdam och New York Stock Exchange. ABN AMRO genomför sin strategi genom en organisationsstruktur som innefattar: 1

3 Sju kundaffärsenheter Tre produktaffärsenheter Två cross-business Unit segment Service Koncernfunktioner De sju kundaffärsenheterna består av fem regionala affärsenheter (Nederländerna, Europa, Nordamerika, Latinamerika och Asien) som betjänar ungefär 20 miljoner privatkunder och mindre och större företag över hela världen samt två globala affärsenheter: Private Clients och Global Clients som betjänar kunder med globala behov. Affärsenheten Private Clients erbjuder private bankingtjänster till förmögna personer och familjer. Affärsenheten Global Clients betjänar ungefär 550 multinationella kunder. Från och med den 2 januari 2006 inkluderas Banca Antonveneta S.p.A:s resultat i affärsenheten Europa. De tre produktaffärsenheterna (Global Markets, Transaction Banking and Asset Management) stöder kundaffärsenheterna genom att utveckla och leverera produkter till alla ABN AMROs kunder globalt med primärt fokus på midmarket-segmentet. Därutöver rapporterar ABN Private Equity separat. Affärsenheterna är sammanknutna globalt genom ett cross-business Consumer Client Segment och ett cross- Business Commercial Client Segment. Dessa segment är avsedda att driva på tillämpningen av framgångsrika koncept över ABN AMROs olika geografiska områden och att arbeta med affärsenheterna Kapitalförvaltning, Transaction Banking och Global Markets för att leverera högkvalitativa lösningar för dess olika kundbaser. ABN AMROs serviceorganisation är inriktad på att identifiera och exploatera potential för högre operationell effektivitet genom ytterligare konsolidering och 2

4 standardisering av alla dess verksamheter. Service undersöker och implementerar dessutom nya marknadslösningar med syfte att säkerställa att alla ABN AMRO:s affärsenheter erhåller de supporttjänster och den flexibilitet som behövs för att förse kunderna med ännu bättre produkter och tjänster, levererade på det effektivaste sättet med en optimal nivå av operationell risk. Koncernfunktioner består av centra av experter som levererar support och tjänster med mervärde över hela ABN AMRO på områden som bland annat omfattar, Risk, Finansiering, Revision, Juridik, Compliance, Personal, Kommunikation, Investor Relations och Företagsutveckling. Garant: Riskfaktorer: Huvudombud och beräkningsombud: Notering och upptagande till handel: ABN AMRO Holding N.V. ( Holding ) enligt sin verklaring i enlighet med artikel 2:403 i Nederländernas civillag. Det finns vissa faktorer som kan påverka Emittentens förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt Värdepappren, såsom att Emittentens resultat kan påverkas negativt av (i) allmänna ekonomiska förhållanden och andra affärsförhållanden, (ii) konkurrens, (iii) ändringar i regelverk och (iv) normala risker i bankverksamheten inklusive ränteändringar och valutakursändringar och operationella risker, kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och legala risker, se Riskfaktorer i Registreringsdokumentet. Det finns också vissa faktorer som är väsentliga vid bedömningen av de marknadsrisker som är förbundna med Värdepappren, se Riskfaktorer i detta Grundprospekt. ABN AMRO Bank N.V. Ansökan har gjorts till Euronext Amsterdam om att Värdepappren skall upptas till handel och noteras på Eurolist på Euronext Amsterdam senast vid utgången av 3

5 tolv månader från datum för detta Grundprospekt. Dessutom får Värdepappren noteras eller upptas till handel, i förekommande fall, på varje annan fondbörs eller marknad som anges i de tillämpliga Slutvillkoren. Emittenten får också utge onoterade Värdepapper. Beskrivning av Värdepappren: Ett urval av certifikat får ges ut enligt detta Grundprospekt. Villkoren för dessa certifikat återfinns i de Allmänna villkor som gäller för alla certifikat, Produktvillkor för den särskilda typen certifikat som ges ut och Slutvillkor för den särskilda Serien som ges ut. Certifikat är placeringsinstrument som, vid förfall eller upphörande och med förbehåll för vederbörligt lösen i enlighet med deras villkor, antingen ger rätt till ett belopp som fastställts genom hänvisning till värdet av underliggande valuta, råvara, index ( index och de komponenter som konstituerar index), aktier, obligationer, korgar eller andra produkter (gemensamt det Underliggande ) på en eller flera angivna dagar eller leverans av det Underliggande i enlighet med certifikatet. De typer av certifikat som får ges ut enligt detta Grundprospekt beskrivs nedan. Utdelning som Emittenten erhåller vid innehav av hedge för certifikaten under certifikatens löptid får, om så anges i tillämpliga Produktvillkor, överlåtas till Innehavaren. Open end-certifikat: Open end-certifikat liknar vanliga certifikat på så sätt att de linjärt följer det Underliggande. Skillnaden mellan ett open end-certifikat och ett vanligt certifikat är att open end-certifikat inte har upphörandedag eller förfallodag utan i stället löper tills vidare till dess antingen Innehavaren utnyttjar sin lösenrätt för certifikaten eller Emittenten säger upp dem. Om det Underliggande är en tidsbestämd produkt, till exempel en termin, får det Underliggande ersättas av ett motsvarande instrument under open end-certifikatets 4

6 löptid. Open end quanto-certifikat: Open-end råvarucertifikat: Open-end indexcertifikat: Open-end råvaruterminsavtalcertifikat: Open-end fondcertifikat och openend fondkorgcertifikat: Airbagcertifikat: Om likvidvalutan skiljer sig från den underliggande valutan kan ett open end-certifikat ha en quanto-egenskap (i realiteten en fast valutakurs mellan de två valutorna under certifikatets löptid) och Emittenten får debitera Innehavaren för att arrangera och upprätthålla quantoegenskapen genom att reducera det belopp som Innehavaren erhåller vid lösen eller upphörande. Open-end råvarucertifikat är open end-certifikat med en råvara som det Underliggande. Ett stort urval råvaror kan utgöra det Underliggande för ett open-end råvarucertifikat. Open-end indexcertifikat är open end-certifikat med ett index som det Underliggande. Ett urval av index kan utgöra det Underliggande för ett open-end indexcertifikat. Open-end råvaruterminsavtalcertifikat är open endcertifikat med ett terminsavtal för en råvara som det Underliggande. Ett urval av råvaruterminsavtal kan utgöra det Underliggande för open-end råvaruterminsavtalcertifikat. Open-end fondcertifikat är open end-certifikat med en fond som det Underliggande. Ett urval av fonder kan utgöra det Underliggande för ett open-end fondcertifikat. Open-end fondkorgcertifikat är open-end certifikat där det Underliggande utgörs av en korg där komponenterna är två eller flera fonder. Airbagcertifikat liknar vanliga certifikat, dock att det lösenbelopp som skall betalas till Innehavaren varierar beroende på nivån på det Underliggande vid förfall. Avkastningen till Innehavaren är ett minimibelopp om inte det Underliggande faller under en i förväg bestämd nivå. Om det Underliggande stiger över sin nivå per prissättningsdagen kommer Innehavaren att delta i uppgången, men avkastningen kan bli ett maximibelopp. Airbag indexcertifikat är inte open end-certifikat och löses 5

7 automatiskt vid förfall. Underkurscertifikat: Double-up-certifikat: Bonuscertifikat: Underkurscertifikat liknar vanliga certifikat, dock att det lösenbelopp som skall betalas till Innehavaren i realiteten har en övre gräns. Om det Underliggande vid upphörande eller förfall motsvarar eller överstiger en förbestämd nivå ( Lösenpris ) erhåller Innehavaren ett belopp motsvarande Lösenpriset. Alternativt får Innehavaren leverans av det Underliggande. Underkurscertifikat är inte open end-certifikat, ges ut till underkurs och löses automatiskt vid förfall. Double-up-certifikat liknar vanliga certifikat, dock att ett Lösenpris fastställts vid utgivandet av certifikatet motsvarande eller omkring nivån för det Underliggande vid den tidpunkten. Om det Underliggande vid upphörande eller förfall motsvarar eller överstiger Lösenpriset erhåller Innehavaren ett belopp som motsvarar värdet av det Underliggande plus skillnaden mellan värdet av det Underliggande och Lösenpriset, reellt en dubblering av vinstökningen hos det Underliggande. Det belopp som Innehavaren erhåller har dock ett maximibelopp. Doubleup-certifikat är inte open end-certifikat och löses automatiskt vid förfall. Bonuscertifikat liknar vanliga certifikat, dock att det Underliggande följs under certifikatens löptid. Om det Underliggande motsvarar eller understiger en lösennivå vid någon tidpunkt under certifikatets löptid skall en knock-out-händelse anses ha inträffat, och vid upphörande eller förfall skall Innehavaren erhålla ett belopp motsvarande värdet av det Underliggande vid upphörande eller förfall. Om en knock-out-händelse inte har inträffat vid någon tidpunkt under certifikatens löptid erhåller Innehavaren minst det ursprungligen investerade beloppet och mer, om nivån på det Underliggande vid upphörande eller förfall motsvarar eller överstiger nivån på emissionsdagen. Bonuscertifikat är inte open end- 6

8 certifkat och löses automatiskt vid förfall. Expresscertifikat: Aktiecertifikat: Indikativ emissionskurs: Expresscertifikat liknar vanliga certifikat, dock att certifikaten kan föreskriva att de automatiskt upphör i förväg på angiven dag om nivån på det Underliggande överstiger en angiven nivå. Expresscertifikat som inte upphör i förtid eller, om det skulle vara fallet, inte sägs upp i förtid i enlighet med sina villkor, ger en avkastning vid förfall som följer kursen på det Underliggande. I den utsträckning som det Underliggande på upphörandedagen för certifikaten har stigit över nivån på Prissättningsdagen deltar Innehavaren i uppgången men avkastningen kan ha ett maximibelopp. I den utsträckning det Underliggande på certifikatens förfallodag har fallit under nivån på Prissättningsdagen kan Innehavaren få mindre än det belopp som investerats och i vissa fall förlora hela sin investering. Expresscertifikat är inte open end-certifikat och löses automatiskt vid förfall, med förbehåll för upphörande i förtid. Det Underliggande för expresscertifikat kan vara en eller flera räntesatser, en eller flera råvaror, en eller flera aktier, ett eller flera index eller en eller flera växelkurser och/eller, i varje fall, ett eller flera certifikat länkade till dessa. Aktiecertifikat är certifikat där det Underliggande är en aktie. Ett urval av olika aktier kan utgöra det Underliggande för ett aktiecertifikat. Aktiecertifikat är inte open end-certifikat. Aktiecertifikat kan regleras med kontanter eller fysiskt. Kontantreglerade certifikat ger vid lösen rätt till ett kontantbelopp fastställt med hänvisning till värdet på det Underliggande. Fysiskt reglerade certifikat ger vid lösen Innehavaren rätt till leverans av ett angivet antal av det Underliggande och kontant betalning för varje delrätt. Certifikaten säljs till en kurs som fastställs av Emittenten med hänvisning till bland annat nivån på det Underliggande, rätten enligt det aktuella certifikatet och 7

9 eventuellt tillämpliga valutakurser. Förfall: Ränta: Allmänna villkor Certifikatens status: Open end-certifikaten har inte en bestämd förfallodag vilket de andra certifikaten har enligt de tillämpliga Slutvillkoren. Det finns inga minimi- eller maximilöptider. Certifikaten löper utan ränta. Om räntebärande certifikat ges ut enligt detta Grundprospekt, skall Emittenten upprätta ett supplement till Grundprospektet. Nedan ges en sammanfattning av vissa betydelsefulla bestämmelser i de Allmänna villkoren som är tillämpliga på alla certifikat som ges ut enligt detta Grundprospekt. Värdepappren utgör Emittentens ej säkerställda och ej efterställda förpliktelser och gäller pari passu med varandra och med alla Emittentens andra nuvarande och framtida ej säkerställda och ej efterställda förpliktelser utom sådana med företrädesrätt enligt tvingande lagföreskrifter. Förtida upphörande: Emittenten kan efter eget avgörande säga upp Värdepapper till upphörande om Emittenten funnit, av orsaker utanför hans kontroll, att fullgörandet av hans förpliktelser enligt Värdepappren har blivit helt eller delvis olagligt till följd av att han i god tro iakttagit gällande lag. Under sådana omständigheter skall Emittenten, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, för varje Värdepapper som Innehavaren innehar, betala denne ett belopp beräknat av Emittenten som skäligt marknadsvärde för Värdepappret omedelbart före uppsägningen (utan hänsyn till olagligheten), minus Emittentens kostnader för att avveckla relaterade hedgingarrangemang. Hedgingavbrott: Om en Hedgingavbrottshändelse (enligt definition i Allmänna villkoren 5) inträffar, kommer Emittenten, efter eget avgörande antingen att, (i) säga upp Värdepappren till upphörande och till varje Innehavare för varje Värdepapper som denne innehar betala ett belopp beräknat av Emittenten som det skäliga marknadsvärdet för 8

10 Värdepappret omedelbart före sådan uppsägning, minus Emittentens kostnader för att avveckla relaterade hedgingarrangemang eller (ii) göra en justering i god tro avseende den relevanta referenstillgången enligt Allmänna villkoren 5(c) eller (iii) göra någon annan justering i villkoren som Emittenten anser lämplig för att upprätthålla Värdepapprens teoretiska värde efter justering för den aktuella Hedgingavbrottshändelsen. Substitution: Beskattning: Justeringar för den Europeiska monetära unionen: Emittenten får utan Innehavarens samtycke ersätta sig själv som huvudgäldenär för Värdepappren med bolag som är dotterbolag eller närstående företag till Emittenten, med förbehåll för vissa villkor såsom att ersättningsemittentens förpliktelser enligt Värdepappren garanteras av Holding (om Holding inte är ersättningsemittent). Innehavaren (och inte Emittenten) ansvarar för och/eller betalar skatter, pålagor eller avgifter som har samband med äganderätt till och/eller överlåtelse, betalning eller leverans avseende Värdepapper som Innehavaren innehar. Emittenten skall ha rätt, men inte skyldighet, att av varje belopp som skall betalas till någon Innehavare innehålla eller från varje sådant belopp dra av, ett belopp tillräckligt för att redovisa eller betala sådan skatt, pålaga, avgift, källskatt eller annan betalning. Emittenten får utan samtycke från Innehavarna, efter meddelande till Innehavarna välja att vissa villkor för Värdepappren skall redenomineras till euro med verkan från den dag som anges i meddelandet, se Allmänna villkor 11. Produktvillkor: Nedan ges en sammanfattning av vissa viktiga bestämmelser i Produktvillkoren som är tillämpliga på de certifikat som skall ges ut enligt detta Grundprospekt. Certifikatens form: Certifikaten kommer att ges ut som globala innehavarpapper. Aktiecertifikat kan ges ut som globala innehavarpapper eller som globala registrerade 9

11 värdepapper, i enlighet med de tillämpliga Slutvillkoren. Aktiecertifikat som utges som registrerade värdepapper kan säljas till U.S. persons på basis av Rule 144A i U.S. Securities Act 1933, med ändringar. Lösen av certifikat: Likvid för certifikat: Avbrottshändelser på marknaden: Avbrottshändelse vid likvid: Tillämplig lag: Slutvillkor: Certifikaten kan lösas på varje Lösendag eller löses automatiskt vid upphörande eller förfall, enligt vad som anges i tillämpliga Slutvillkor. Meddelande om sådant automatiskt lösen skall ges på sätt anges under General Information Notices. Certifikat kan regleras med kontanter eller fysiskt enligt vad som anges i tillämpliga Produktvillkor. Om en Avbrottshändelse på marknaden inträffar kan Innehavare av certifikat drabbas av försening i fråga om likvid eller leverans, och det kontantpris som betalas vid reglering kan påverkas negativt. Avbrottshändelser på marknaden definieras i Produktvillkor 4 för varje typ av certifikat och varierar beroende på typen av certifikat. Om Avbrottshändelse vid likvid inträffar för certifikat som skall regleras fysiskt kan Innehavaren av certifikatet drabbas av en försening vid leverans av det Underliggande och om ett kontantpris motsvarande värdet av det Underliggande betalas i stället för leverans av det Underliggande kan det erlagda kontantpriset påverkas negativt. Avbrottshändelse vid likvid definieras i Produktvillkoren för certifikat som kan regleras fysiskt och varierar beroende på typen av certifikat. Engelsk lag. För varje Serie gäller Slutvillkor med de slutliga villkoren för Serien. De tillämpliga Slutvillkorens form för varje typ av certifikat anges i slutet av detta Grundprospekt. De för varje Serie tillämpliga Slutvillkoren kan ange ändringar i de Allmänna villkoren och/eller de relevanta Produktvillkoren som är tillämpliga på den Serien. 10

12 Beskrivningar av index: I fråga om Slutvillkor där certifikatet hänvisar till ett underliggande index får Emittenten, vid behov, infoga en beskrivning av indexet i Slutvillkoren eller lägga till beskrivningen till detta Grundprospekt genom ett supplement. En beskrivning av ABN AMROs Money Market Super Yield II Index återfinns under Beskrivningar av index nedan. Ovanstående är en översättning till svenska av sammanfattningen i den engelskspråkiga versionen av ABN Amro Bank N.V. Base Prospectus avseende certifikat daterat 1 juli Vid bristande överensstämmelse mellan den svenska översättningen och den engelska sammanfattningen skall den engelska sammanfattningen äga företräde. 11

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Turbo

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Vanligt förekommande frågor (FAQs) rörande investerarprodukter och aktiederivat ( IPED ), retail-kunder

Vanligt förekommande frågor (FAQs) rörande investerarprodukter och aktiederivat ( IPED ), retail-kunder Vanligt förekommande frågor (FAQs) rörande investerarprodukter och aktiederivat ( IPED ), retail-kunder Information avseende emitterade värdepapper och IPED-insättningar som accepterats av The Royal Bank

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Med avseende på villkoren för en viss grupp certifikat ska de tillämpliga slutgiltiga villkoren omfatta de faktiska villkoren för certifikaten på det sätt de beskrivs i denna

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är uppställda i nummerföljd i Avsnitten A - E (A.1 E.7).

Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är uppställda i nummerföljd i Avsnitten A - E (A.1 E.7). Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är uppställda i nummerföljd i Avsnitten A - E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska inkluderas

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Med avseende på villkoren för en viss grupp certifikat ska de tillämpliga slutgiltiga villkoren omfatta de faktiska villkoren för certifikaten på det sätt de beskrivs i denna

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Indexcertifikat Avseende: Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Med Emissionsdag: 13 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant-

Läs mer

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA

Certifikat Autocall Top Selection 3 USA www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Autocall Top Selection 3 USA Avseende: Amerikanska bolag Med emissionsdag: 10 juni 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME. Översättning till svenska

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME. Översättning till svenska Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME Översättning till svenska Nedan följer en översättning av avsnittet SUMMARY OF THE PROGRAMME i Securitised Derivatives Programme (Programmet). För det

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Avseende: DnB NOR, Danske Bank, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 3 november 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

Certifikat BULL ICA X3 H

Certifikat BULL ICA X3 H Certifikat BULL ICA X3 H Avseende: ICA Gruppen AB Noteringsdag: 29 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 12 mar 2014 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor

Läs mer

Anvisning till blankett VP402

Anvisning till blankett VP402 Anvisning till blankett VP402 Portföljinvesteringar i utlandet Hushållens innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP402 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Boliden AB SSAB AB Ser. A Med noteringsdag: 27 mars 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade

Läs mer

Certifikat BULL ALU HA

Certifikat BULL ALU HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BULL ALU HA Avseende: Terminskontrakt aluminium ( AH ) Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag:

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag: E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 13 dec 2013 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

Certifikat BEAR STL HA

Certifikat BEAR STL HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BEAR STL HA Avseende: StatoilHydro ASA Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor ersätter per den 16 december 2011 tidigare

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 9 mars 2004 Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledning och övriga medarbetare A. Information

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer