Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Part VII Scheme Effective Date

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Part VII Scheme Effective Date"

Transkript

1 Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 On 6 February 2010 ABN AMRO Bank N.V. (registered with the Dutch Chamber of Commerce under number ) changed its name to The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) and on 1 April 2010 ABN AMRO Holding N.V. changed its name to RBS Holdings N.V. On 23 September 2011, RBS N.V. and The Royal Bank of Scotland plc (with its registered office at 36 St Andrew Square, Edinburgh, Scotland) ( RBS plc ) announced that the Court of Session in Scotland had approved and sanctioned the implementation of a banking business transfer scheme whereby eligible business carried on in the United Kingdom by RBS N.V. would be transferred to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (the Part VII Scheme ). The Part VII Scheme took effect on 17 October 2011 (the Effective Date ). From the Effective Date, RBS plc became the issuer of those securities originally issued by RBS N.V. which were transferred to RBS plc pursuant to the Part VII Scheme. Under the Part VII Scheme, amendments were made to the terms of the transferring securities and to agreements related to them from the Effective Date in order to give effect to the Part VII Scheme, including (but not limited to) references to RBS N.V. being construed as references to RBS plc. Details of these amendments are set out in the Scheme Document which can be viewed at For details of which securities were transferred to RBS plc pursuant to the Part VII Scheme, investors should refer to or, for securities issued from on or about 21 July 2011, investors should refer to the terms of the issue or offer documents (including term-sheets) (if they indicate that RBS plc was expected to become the issuer of the securities as a result of the Part VII Scheme, then RBS plc has become the issuer, unless the securities have been exercised, redeemed or repurchased and cancelled prior to the implementation of the Part VII Scheme). For further details of the Part VII Scheme generally, investors should refer to The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och beslut om att investera i Värdepapper bör baseras på Grundprospektet i dess helhet, inklusive de dokument som inkorporerats genom hänvisning. Emittenten har inte något civilrättsligt ansvar för sammanfattningen eller dennas översättning om den inte är vilseledande, felaktig eller inkonsistent när den läses tillsammans med andra delar av Grundprospektet. Om talan avseende information i detta Grundprospekt väcks vid domstol i en medlemsstat i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (en EES-stat ), kan käranden, enligt nationell lagstiftning i den EES-stat där talan väcks, åläggas att bära kostnaden för att översätta Grundprospektet innan rättegång inleds. Ord och uttryck som definieras på annan plats i detta Grundprospekt skall ha samma betydelse i denna sammanfattning. Emittent: ABN AMRO Bank N.V. Emittenten är ett dotterbolag till ABN AMRO Holding N.V. ( Holding ). ABN AMRO-koncernen ( ABN AMRO ), som består av Holding och dess dotterbolag, är en ledande internationell bankkoncern som erbjuder ett stort urval av bankprodukter och finansiella tjänster över hela världen genom ett nätverk med kontor och filialer i mer än 60 länder och områden och med en personalstyrka om heltidsanställda per den 31 mars ABN AMRO är en av de största bankkoncernerna i världen med koncerntillgångar om totalt 975,1 miljarder per den 31 mars ABN AMRO är den största bankkoncernen i Nederländerna och är väletablerad i Brasilien och i Mellanvästern i Förenta staterna. Den är en av de största utländska bankkoncernerna i Förenta staterna räknat efter totala tillgångar per den 31 december Holding är noterat på Euronext Amsterdam och New York Stock Exchange. ABN AMRO genomför sin strategi genom en organisationsstruktur som innefattar: 1

3 Sju kundaffärsenheter Tre produktaffärsenheter Två cross-business Unit segment Service Koncernfunktioner De sju kundaffärsenheterna består av fem regionala affärsenheter (Nederländerna, Europa, Nordamerika, Latinamerika och Asien) som betjänar ungefär 20 miljoner privatkunder och mindre och större företag över hela världen samt två globala affärsenheter: Private Clients och Global Clients som betjänar kunder med globala behov. Affärsenheten Private Clients erbjuder private bankingtjänster till förmögna personer och familjer. Affärsenheten Global Clients betjänar ungefär 550 multinationella kunder. Från och med den 2 januari 2006 inkluderas Banca Antonveneta S.p.A:s resultat i affärsenheten Europa. De tre produktaffärsenheterna (Global Markets, Transaction Banking and Asset Management) stöder kundaffärsenheterna genom att utveckla och leverera produkter till alla ABN AMROs kunder globalt med primärt fokus på midmarket-segmentet. Därutöver rapporterar ABN Private Equity separat. Affärsenheterna är sammanknutna globalt genom ett cross-business Consumer Client Segment och ett cross- Business Commercial Client Segment. Dessa segment är avsedda att driva på tillämpningen av framgångsrika koncept över ABN AMROs olika geografiska områden och att arbeta med affärsenheterna Kapitalförvaltning, Transaction Banking och Global Markets för att leverera högkvalitativa lösningar för dess olika kundbaser. ABN AMROs serviceorganisation är inriktad på att identifiera och exploatera potential för högre operationell effektivitet genom ytterligare konsolidering och 2

4 standardisering av alla dess verksamheter. Service undersöker och implementerar dessutom nya marknadslösningar med syfte att säkerställa att alla ABN AMRO:s affärsenheter erhåller de supporttjänster och den flexibilitet som behövs för att förse kunderna med ännu bättre produkter och tjänster, levererade på det effektivaste sättet med en optimal nivå av operationell risk. Koncernfunktioner består av centra av experter som levererar support och tjänster med mervärde över hela ABN AMRO på områden som bland annat omfattar, Risk, Finansiering, Revision, Juridik, Compliance, Personal, Kommunikation, Investor Relations och Företagsutveckling. Garant: Riskfaktorer: Huvudombud och beräkningsombud: Notering och upptagande till handel: ABN AMRO Holding N.V. ( Holding ) enligt sin verklaring i enlighet med artikel 2:403 i Nederländernas civillag. Det finns vissa faktorer som kan påverka Emittentens förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt Värdepappren, såsom att Emittentens resultat kan påverkas negativt av (i) allmänna ekonomiska förhållanden och andra affärsförhållanden, (ii) konkurrens, (iii) ändringar i regelverk och (iv) normala risker i bankverksamheten inklusive ränteändringar och valutakursändringar och operationella risker, kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och legala risker, se Riskfaktorer i Registreringsdokumentet. Det finns också vissa faktorer som är väsentliga vid bedömningen av de marknadsrisker som är förbundna med Värdepappren, se Riskfaktorer i detta Grundprospekt. ABN AMRO Bank N.V. Ansökan har gjorts till Euronext Amsterdam om att Värdepappren skall upptas till handel och noteras på Eurolist på Euronext Amsterdam senast vid utgången av 3

5 tolv månader från datum för detta Grundprospekt. Dessutom får Värdepappren noteras eller upptas till handel, i förekommande fall, på varje annan fondbörs eller marknad som anges i de tillämpliga Slutvillkoren. Emittenten får också utge onoterade Värdepapper. Beskrivning av Värdepappren: Ett urval av certifikat får ges ut enligt detta Grundprospekt. Villkoren för dessa certifikat återfinns i de Allmänna villkor som gäller för alla certifikat, Produktvillkor för den särskilda typen certifikat som ges ut och Slutvillkor för den särskilda Serien som ges ut. Certifikat är placeringsinstrument som, vid förfall eller upphörande och med förbehåll för vederbörligt lösen i enlighet med deras villkor, antingen ger rätt till ett belopp som fastställts genom hänvisning till värdet av underliggande valuta, råvara, index ( index och de komponenter som konstituerar index), aktier, obligationer, korgar eller andra produkter (gemensamt det Underliggande ) på en eller flera angivna dagar eller leverans av det Underliggande i enlighet med certifikatet. De typer av certifikat som får ges ut enligt detta Grundprospekt beskrivs nedan. Utdelning som Emittenten erhåller vid innehav av hedge för certifikaten under certifikatens löptid får, om så anges i tillämpliga Produktvillkor, överlåtas till Innehavaren. Open end-certifikat: Open end-certifikat liknar vanliga certifikat på så sätt att de linjärt följer det Underliggande. Skillnaden mellan ett open end-certifikat och ett vanligt certifikat är att open end-certifikat inte har upphörandedag eller förfallodag utan i stället löper tills vidare till dess antingen Innehavaren utnyttjar sin lösenrätt för certifikaten eller Emittenten säger upp dem. Om det Underliggande är en tidsbestämd produkt, till exempel en termin, får det Underliggande ersättas av ett motsvarande instrument under open end-certifikatets 4

6 löptid. Open end quanto-certifikat: Open-end råvarucertifikat: Open-end indexcertifikat: Open-end råvaruterminsavtalcertifikat: Open-end fondcertifikat och openend fondkorgcertifikat: Airbagcertifikat: Om likvidvalutan skiljer sig från den underliggande valutan kan ett open end-certifikat ha en quanto-egenskap (i realiteten en fast valutakurs mellan de två valutorna under certifikatets löptid) och Emittenten får debitera Innehavaren för att arrangera och upprätthålla quantoegenskapen genom att reducera det belopp som Innehavaren erhåller vid lösen eller upphörande. Open-end råvarucertifikat är open end-certifikat med en råvara som det Underliggande. Ett stort urval råvaror kan utgöra det Underliggande för ett open-end råvarucertifikat. Open-end indexcertifikat är open end-certifikat med ett index som det Underliggande. Ett urval av index kan utgöra det Underliggande för ett open-end indexcertifikat. Open-end råvaruterminsavtalcertifikat är open endcertifikat med ett terminsavtal för en råvara som det Underliggande. Ett urval av råvaruterminsavtal kan utgöra det Underliggande för open-end råvaruterminsavtalcertifikat. Open-end fondcertifikat är open end-certifikat med en fond som det Underliggande. Ett urval av fonder kan utgöra det Underliggande för ett open-end fondcertifikat. Open-end fondkorgcertifikat är open-end certifikat där det Underliggande utgörs av en korg där komponenterna är två eller flera fonder. Airbagcertifikat liknar vanliga certifikat, dock att det lösenbelopp som skall betalas till Innehavaren varierar beroende på nivån på det Underliggande vid förfall. Avkastningen till Innehavaren är ett minimibelopp om inte det Underliggande faller under en i förväg bestämd nivå. Om det Underliggande stiger över sin nivå per prissättningsdagen kommer Innehavaren att delta i uppgången, men avkastningen kan bli ett maximibelopp. Airbag indexcertifikat är inte open end-certifikat och löses 5

7 automatiskt vid förfall. Underkurscertifikat: Double-up-certifikat: Bonuscertifikat: Underkurscertifikat liknar vanliga certifikat, dock att det lösenbelopp som skall betalas till Innehavaren i realiteten har en övre gräns. Om det Underliggande vid upphörande eller förfall motsvarar eller överstiger en förbestämd nivå ( Lösenpris ) erhåller Innehavaren ett belopp motsvarande Lösenpriset. Alternativt får Innehavaren leverans av det Underliggande. Underkurscertifikat är inte open end-certifikat, ges ut till underkurs och löses automatiskt vid förfall. Double-up-certifikat liknar vanliga certifikat, dock att ett Lösenpris fastställts vid utgivandet av certifikatet motsvarande eller omkring nivån för det Underliggande vid den tidpunkten. Om det Underliggande vid upphörande eller förfall motsvarar eller överstiger Lösenpriset erhåller Innehavaren ett belopp som motsvarar värdet av det Underliggande plus skillnaden mellan värdet av det Underliggande och Lösenpriset, reellt en dubblering av vinstökningen hos det Underliggande. Det belopp som Innehavaren erhåller har dock ett maximibelopp. Doubleup-certifikat är inte open end-certifikat och löses automatiskt vid förfall. Bonuscertifikat liknar vanliga certifikat, dock att det Underliggande följs under certifikatens löptid. Om det Underliggande motsvarar eller understiger en lösennivå vid någon tidpunkt under certifikatets löptid skall en knock-out-händelse anses ha inträffat, och vid upphörande eller förfall skall Innehavaren erhålla ett belopp motsvarande värdet av det Underliggande vid upphörande eller förfall. Om en knock-out-händelse inte har inträffat vid någon tidpunkt under certifikatens löptid erhåller Innehavaren minst det ursprungligen investerade beloppet och mer, om nivån på det Underliggande vid upphörande eller förfall motsvarar eller överstiger nivån på emissionsdagen. Bonuscertifikat är inte open end- 6

8 certifkat och löses automatiskt vid förfall. Expresscertifikat: Aktiecertifikat: Indikativ emissionskurs: Expresscertifikat liknar vanliga certifikat, dock att certifikaten kan föreskriva att de automatiskt upphör i förväg på angiven dag om nivån på det Underliggande överstiger en angiven nivå. Expresscertifikat som inte upphör i förtid eller, om det skulle vara fallet, inte sägs upp i förtid i enlighet med sina villkor, ger en avkastning vid förfall som följer kursen på det Underliggande. I den utsträckning som det Underliggande på upphörandedagen för certifikaten har stigit över nivån på Prissättningsdagen deltar Innehavaren i uppgången men avkastningen kan ha ett maximibelopp. I den utsträckning det Underliggande på certifikatens förfallodag har fallit under nivån på Prissättningsdagen kan Innehavaren få mindre än det belopp som investerats och i vissa fall förlora hela sin investering. Expresscertifikat är inte open end-certifikat och löses automatiskt vid förfall, med förbehåll för upphörande i förtid. Det Underliggande för expresscertifikat kan vara en eller flera räntesatser, en eller flera råvaror, en eller flera aktier, ett eller flera index eller en eller flera växelkurser och/eller, i varje fall, ett eller flera certifikat länkade till dessa. Aktiecertifikat är certifikat där det Underliggande är en aktie. Ett urval av olika aktier kan utgöra det Underliggande för ett aktiecertifikat. Aktiecertifikat är inte open end-certifikat. Aktiecertifikat kan regleras med kontanter eller fysiskt. Kontantreglerade certifikat ger vid lösen rätt till ett kontantbelopp fastställt med hänvisning till värdet på det Underliggande. Fysiskt reglerade certifikat ger vid lösen Innehavaren rätt till leverans av ett angivet antal av det Underliggande och kontant betalning för varje delrätt. Certifikaten säljs till en kurs som fastställs av Emittenten med hänvisning till bland annat nivån på det Underliggande, rätten enligt det aktuella certifikatet och 7

9 eventuellt tillämpliga valutakurser. Förfall: Ränta: Allmänna villkor Certifikatens status: Open end-certifikaten har inte en bestämd förfallodag vilket de andra certifikaten har enligt de tillämpliga Slutvillkoren. Det finns inga minimi- eller maximilöptider. Certifikaten löper utan ränta. Om räntebärande certifikat ges ut enligt detta Grundprospekt, skall Emittenten upprätta ett supplement till Grundprospektet. Nedan ges en sammanfattning av vissa betydelsefulla bestämmelser i de Allmänna villkoren som är tillämpliga på alla certifikat som ges ut enligt detta Grundprospekt. Värdepappren utgör Emittentens ej säkerställda och ej efterställda förpliktelser och gäller pari passu med varandra och med alla Emittentens andra nuvarande och framtida ej säkerställda och ej efterställda förpliktelser utom sådana med företrädesrätt enligt tvingande lagföreskrifter. Förtida upphörande: Emittenten kan efter eget avgörande säga upp Värdepapper till upphörande om Emittenten funnit, av orsaker utanför hans kontroll, att fullgörandet av hans förpliktelser enligt Värdepappren har blivit helt eller delvis olagligt till följd av att han i god tro iakttagit gällande lag. Under sådana omständigheter skall Emittenten, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, för varje Värdepapper som Innehavaren innehar, betala denne ett belopp beräknat av Emittenten som skäligt marknadsvärde för Värdepappret omedelbart före uppsägningen (utan hänsyn till olagligheten), minus Emittentens kostnader för att avveckla relaterade hedgingarrangemang. Hedgingavbrott: Om en Hedgingavbrottshändelse (enligt definition i Allmänna villkoren 5) inträffar, kommer Emittenten, efter eget avgörande antingen att, (i) säga upp Värdepappren till upphörande och till varje Innehavare för varje Värdepapper som denne innehar betala ett belopp beräknat av Emittenten som det skäliga marknadsvärdet för 8

10 Värdepappret omedelbart före sådan uppsägning, minus Emittentens kostnader för att avveckla relaterade hedgingarrangemang eller (ii) göra en justering i god tro avseende den relevanta referenstillgången enligt Allmänna villkoren 5(c) eller (iii) göra någon annan justering i villkoren som Emittenten anser lämplig för att upprätthålla Värdepapprens teoretiska värde efter justering för den aktuella Hedgingavbrottshändelsen. Substitution: Beskattning: Justeringar för den Europeiska monetära unionen: Emittenten får utan Innehavarens samtycke ersätta sig själv som huvudgäldenär för Värdepappren med bolag som är dotterbolag eller närstående företag till Emittenten, med förbehåll för vissa villkor såsom att ersättningsemittentens förpliktelser enligt Värdepappren garanteras av Holding (om Holding inte är ersättningsemittent). Innehavaren (och inte Emittenten) ansvarar för och/eller betalar skatter, pålagor eller avgifter som har samband med äganderätt till och/eller överlåtelse, betalning eller leverans avseende Värdepapper som Innehavaren innehar. Emittenten skall ha rätt, men inte skyldighet, att av varje belopp som skall betalas till någon Innehavare innehålla eller från varje sådant belopp dra av, ett belopp tillräckligt för att redovisa eller betala sådan skatt, pålaga, avgift, källskatt eller annan betalning. Emittenten får utan samtycke från Innehavarna, efter meddelande till Innehavarna välja att vissa villkor för Värdepappren skall redenomineras till euro med verkan från den dag som anges i meddelandet, se Allmänna villkor 11. Produktvillkor: Nedan ges en sammanfattning av vissa viktiga bestämmelser i Produktvillkoren som är tillämpliga på de certifikat som skall ges ut enligt detta Grundprospekt. Certifikatens form: Certifikaten kommer att ges ut som globala innehavarpapper. Aktiecertifikat kan ges ut som globala innehavarpapper eller som globala registrerade 9

11 värdepapper, i enlighet med de tillämpliga Slutvillkoren. Aktiecertifikat som utges som registrerade värdepapper kan säljas till U.S. persons på basis av Rule 144A i U.S. Securities Act 1933, med ändringar. Lösen av certifikat: Likvid för certifikat: Avbrottshändelser på marknaden: Avbrottshändelse vid likvid: Tillämplig lag: Slutvillkor: Certifikaten kan lösas på varje Lösendag eller löses automatiskt vid upphörande eller förfall, enligt vad som anges i tillämpliga Slutvillkor. Meddelande om sådant automatiskt lösen skall ges på sätt anges under General Information Notices. Certifikat kan regleras med kontanter eller fysiskt enligt vad som anges i tillämpliga Produktvillkor. Om en Avbrottshändelse på marknaden inträffar kan Innehavare av certifikat drabbas av försening i fråga om likvid eller leverans, och det kontantpris som betalas vid reglering kan påverkas negativt. Avbrottshändelser på marknaden definieras i Produktvillkor 4 för varje typ av certifikat och varierar beroende på typen av certifikat. Om Avbrottshändelse vid likvid inträffar för certifikat som skall regleras fysiskt kan Innehavaren av certifikatet drabbas av en försening vid leverans av det Underliggande och om ett kontantpris motsvarande värdet av det Underliggande betalas i stället för leverans av det Underliggande kan det erlagda kontantpriset påverkas negativt. Avbrottshändelse vid likvid definieras i Produktvillkoren för certifikat som kan regleras fysiskt och varierar beroende på typen av certifikat. Engelsk lag. För varje Serie gäller Slutvillkor med de slutliga villkoren för Serien. De tillämpliga Slutvillkorens form för varje typ av certifikat anges i slutet av detta Grundprospekt. De för varje Serie tillämpliga Slutvillkoren kan ange ändringar i de Allmänna villkoren och/eller de relevanta Produktvillkoren som är tillämpliga på den Serien. 10

12 Beskrivningar av index: I fråga om Slutvillkor där certifikatet hänvisar till ett underliggande index får Emittenten, vid behov, infoga en beskrivning av indexet i Slutvillkoren eller lägga till beskrivningen till detta Grundprospekt genom ett supplement. En beskrivning av ABN AMROs Money Market Super Yield II Index återfinns under Beskrivningar av index nedan. Ovanstående är en översättning till svenska av sammanfattningen i den engelskspråkiga versionen av ABN Amro Bank N.V. Base Prospectus avseende certifikat daterat 1 juli Vid bristande överensstämmelse mellan den svenska översättningen och den engelska sammanfattningen skall den engelska sammanfattningen äga företräde. 11

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Certifikat BULL ALU HA

Certifikat BULL ALU HA www.handelsbanken.no/bullbear Certifikat BULL ALU HA Avseende: Terminskontrakt aluminium ( AH ) Med emissionsdag: 7 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010

BULL KAFFE H. Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 BULL KAFFE H Avseende: Terminskontrakt kaffe ( C ) Med noteringsdag: 1 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Råvarucertifikat LONG PALL H

Råvarucertifikat LONG PALL H Råvarucertifikat LONG PALL H Avseende: Terminskontrakt palladium Noteringsdag: 13 juni 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV EMITTENTERNA BANKEN OCH KONCERNEN

ALLMÄN BESKRIVNING AV EMITTENTERNA BANKEN OCH KONCERNEN SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet som en helhet, inklusive

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Translation into Swedish of "SUMMARY OF THE PROGRAMME" ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Translation into Swedish of "SUMMARY OF THE PROGRAMME" ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING Nedan följer en översättning av avsnittet "SUMMARY OF THE PROGRAMME" i Grundprospektet U.S.$40,000,000,000

Läs mer

Translation into Swedish of "SUMMARY OF THE PROGRAMME" ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Translation into Swedish of "SUMMARY OF THE PROGRAMME" ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING Nedan följer en översättning av avsnittet "SUMMARY OF THE PROGRAMME" i Grundprospektet Programme for the Issuance

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

SIP-Optionen emission 50

SIP-Optionen emission 50 SIP-Optionen emission 50 1 SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen Låg privat premie Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

LONG OMXC H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI

LONG OMXC H. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor. Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI LONG OMXC H Avseende: OMX Copenhagen 20 Cap GI Noteringsdag: 17 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial Unlimited Turbos educatedtrading.bnpparibas.se En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Unlimited turbos är

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 24 okt 2014 1 Slutliga Villkor - Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor har

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del I Obligationerna och Värdepapperen

SAMMANFATTNING. Del I Obligationerna och Värdepapperen SAMMANFATTNING Den följande sammanfattningen gäller med förbehåll för de övriga delarna av Prospektet och, avseende varje Serie, även de Slutliga Villkor för sådan Serie. Ord och uttryck som definieras

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer