Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Part VII Scheme Effective Date

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Part VII Scheme Effective Date"

Transkript

1 Transfers of securities to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 On 6 February 2010 ABN AMRO Bank N.V. (registered with the Dutch Chamber of Commerce under number ) changed its name to The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) and on 1 April 2010 ABN AMRO Holding N.V. changed its name to RBS Holdings N.V. On 23 September 2011, RBS N.V. and The Royal Bank of Scotland plc (with its registered office at 36 St Andrew Square, Edinburgh, Scotland) ( RBS plc ) announced that the Court of Session in Scotland had approved and sanctioned the implementation of a banking business transfer scheme whereby eligible business carried on in the United Kingdom by RBS N.V. would be transferred to RBS plc pursuant to Part VII of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (the Part VII Scheme ). The Part VII Scheme took effect on 17 October 2011 (the Effective Date ). From the Effective Date, RBS plc became the issuer of those securities originally issued by RBS N.V. which were transferred to RBS plc pursuant to the Part VII Scheme. Under the Part VII Scheme, amendments were made to the terms of the transferring securities and to agreements related to them from the Effective Date in order to give effect to the Part VII Scheme, including (but not limited to) references to RBS N.V. being construed as references to RBS plc. Details of these amendments are set out in the Scheme Document which can be viewed at For details of which securities were transferred to RBS plc pursuant to the Part VII Scheme, investors should refer to or, for securities issued from on or about 21 July 2011, investors should refer to the terms of the issue or offer documents (including term-sheets) (if they indicate that RBS plc was expected to become the issuer of the securities as a result of the Part VII Scheme, then RBS plc has become the issuer, unless the securities have been exercised, redeemed or repurchased and cancelled prior to the implementation of the Part VII Scheme). For further details of the Part VII Scheme generally, investors should refer to The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och beslut om att investera i Värdepapper bör baseras på Grundprospektet i dess helhet, inklusive de dokument som inkorporerats genom hänvisning. Emittenten har inte något civilrättsligt ansvar för sammanfattningen eller dennas översättning om den inte är vilseledande, felaktig eller inkonsistent när den läses tillsammans med andra delar av Grundprospektet. Om talan avseende information i detta Grundprospekt väcks vid domstol i en medlemsstat i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (en EES-stat ), kan käranden, enligt nationell lagstiftning i den EES-stat där talan väcks, åläggas att bära kostnaden för att översätta Grundprospektet innan rättegång inleds. Ord och uttryck som definieras på annan plats i detta Grundprospekt skall ha samma betydelse i denna sammanfattning. Emittent: ABN AMRO Bank N.V. Emittenten är ett dotterbolag till ABN AMRO Holding N.V. ( Holding ). ABN AMRO-koncernen ( ABN AMRO ), som består av Holding och dess dotterbolag, är en ledande internationell bankkoncern som erbjuder ett stort urval av bankprodukter och finansiella tjänster över hela världen genom ett nätverk med kontor och filialer i mer än 60 länder och områden och med en personalstyrka om heltidsanställda per den 31 mars ABN AMRO är en av de största bankkoncernerna i världen med koncerntillgångar om totalt 975,1 miljarder per den 31 mars ABN AMRO är den största bankkoncernen i Nederländerna och är väletablerad i Brasilien och i Mellanvästern i Förenta staterna. Den är en av de största utländska bankkoncernerna i Förenta staterna räknat efter totala tillgångar per den 31 december Holding är noterat på Euronext Amsterdam och New York Stock Exchange. ABN AMRO genomför sin strategi genom en organisationsstruktur som innefattar: 1

3 Sju kundaffärsenheter Tre produktaffärsenheter Två cross-business Unit segment Service Koncernfunktioner De sju kundaffärsenheterna består av fem regionala affärsenheter (Nederländerna, Europa, Nordamerika, Latinamerika och Asien) som betjänar ungefär 20 miljoner privatkunder och mindre och större företag över hela världen samt två globala affärsenheter: Private Clients och Global Clients som betjänar kunder med globala behov. Affärsenheten Private Clients erbjuder private bankingtjänster till förmögna personer och familjer. Affärsenheten Global Clients betjänar ungefär 550 multinationella kunder. Från och med den 2 januari 2006 inkluderas Banca Antonveneta S.p.A:s resultat i affärsenheten Europa. De tre produktaffärsenheterna (Global Markets, Transaction Banking and Asset Management) stöder kundaffärsenheterna genom att utveckla och leverera produkter till alla ABN AMROs kunder globalt med primärt fokus på midmarket-segmentet. Därutöver rapporterar ABN Private Equity separat. Affärsenheterna är sammanknutna globalt genom ett cross-business Consumer Client Segment och ett cross- Business Commercial Client Segment. Dessa segment är avsedda att driva på tillämpningen av framgångsrika koncept över ABN AMROs olika geografiska områden och att arbeta med affärsenheterna Kapitalförvaltning, Transaction Banking och Global Markets för att leverera högkvalitativa lösningar för dess olika kundbaser. ABN AMROs serviceorganisation är inriktad på att identifiera och exploatera potential för högre operationell effektivitet genom ytterligare konsolidering och 2

4 standardisering av alla dess verksamheter. Service undersöker och implementerar dessutom nya marknadslösningar med syfte att säkerställa att alla ABN AMRO:s affärsenheter erhåller de supporttjänster och den flexibilitet som behövs för att förse kunderna med ännu bättre produkter och tjänster, levererade på det effektivaste sättet med en optimal nivå av operationell risk. Koncernfunktioner består av centra av experter som levererar support och tjänster med mervärde över hela ABN AMRO på områden som bland annat omfattar, Risk, Finansiering, Revision, Juridik, Compliance, Personal, Kommunikation, Investor Relations och Företagsutveckling. Garant: Riskfaktorer: Huvudombud och beräkningsombud: Notering och upptagande till handel: ABN AMRO Holding N.V. ( Holding ) enligt sin verklaring i enlighet med artikel 2:403 i Nederländernas civillag. Det finns vissa faktorer som kan påverka Emittentens förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt Värdepappren, såsom att Emittentens resultat kan påverkas negativt av (i) allmänna ekonomiska förhållanden och andra affärsförhållanden, (ii) konkurrens, (iii) ändringar i regelverk och (iv) normala risker i bankverksamheten inklusive ränteändringar och valutakursändringar och operationella risker, kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och legala risker, se Riskfaktorer i Registreringsdokumentet. Det finns också vissa faktorer som är väsentliga vid bedömningen av de marknadsrisker som är förbundna med Värdepappren, se Riskfaktorer i detta Grundprospekt. ABN AMRO Bank N.V. Ansökan har gjorts till Euronext Amsterdam om att Värdepappren skall upptas till handel och noteras på Eurolist på Euronext Amsterdam senast vid utgången av 3

5 tolv månader från datum för detta Grundprospekt. Dessutom får Värdepappren noteras eller upptas till handel, i förekommande fall, på varje annan fondbörs eller marknad som anges i de tillämpliga Slutvillkoren. Emittenten får också utge onoterade Värdepapper. Beskrivning av Värdepappren: Ett urval av certifikat får ges ut enligt detta Grundprospekt. Villkoren för dessa certifikat återfinns i de Allmänna villkor som gäller för alla certifikat, Produktvillkor för den särskilda typen certifikat som ges ut och Slutvillkor för den särskilda Serien som ges ut. Certifikat är placeringsinstrument som, vid förfall eller upphörande och med förbehåll för vederbörligt lösen i enlighet med deras villkor, antingen ger rätt till ett belopp som fastställts genom hänvisning till värdet av underliggande valuta, råvara, index ( index och de komponenter som konstituerar index), aktier, obligationer, korgar eller andra produkter (gemensamt det Underliggande ) på en eller flera angivna dagar eller leverans av det Underliggande i enlighet med certifikatet. De typer av certifikat som får ges ut enligt detta Grundprospekt beskrivs nedan. Utdelning som Emittenten erhåller vid innehav av hedge för certifikaten under certifikatens löptid får, om så anges i tillämpliga Produktvillkor, överlåtas till Innehavaren. Open end-certifikat: Open end-certifikat liknar vanliga certifikat på så sätt att de linjärt följer det Underliggande. Skillnaden mellan ett open end-certifikat och ett vanligt certifikat är att open end-certifikat inte har upphörandedag eller förfallodag utan i stället löper tills vidare till dess antingen Innehavaren utnyttjar sin lösenrätt för certifikaten eller Emittenten säger upp dem. Om det Underliggande är en tidsbestämd produkt, till exempel en termin, får det Underliggande ersättas av ett motsvarande instrument under open end-certifikatets 4

6 löptid. Open end quanto-certifikat: Open-end råvarucertifikat: Open-end indexcertifikat: Open-end råvaruterminsavtalcertifikat: Open-end fondcertifikat och openend fondkorgcertifikat: Airbagcertifikat: Om likvidvalutan skiljer sig från den underliggande valutan kan ett open end-certifikat ha en quanto-egenskap (i realiteten en fast valutakurs mellan de två valutorna under certifikatets löptid) och Emittenten får debitera Innehavaren för att arrangera och upprätthålla quantoegenskapen genom att reducera det belopp som Innehavaren erhåller vid lösen eller upphörande. Open-end råvarucertifikat är open end-certifikat med en råvara som det Underliggande. Ett stort urval råvaror kan utgöra det Underliggande för ett open-end råvarucertifikat. Open-end indexcertifikat är open end-certifikat med ett index som det Underliggande. Ett urval av index kan utgöra det Underliggande för ett open-end indexcertifikat. Open-end råvaruterminsavtalcertifikat är open endcertifikat med ett terminsavtal för en råvara som det Underliggande. Ett urval av råvaruterminsavtal kan utgöra det Underliggande för open-end råvaruterminsavtalcertifikat. Open-end fondcertifikat är open end-certifikat med en fond som det Underliggande. Ett urval av fonder kan utgöra det Underliggande för ett open-end fondcertifikat. Open-end fondkorgcertifikat är open-end certifikat där det Underliggande utgörs av en korg där komponenterna är två eller flera fonder. Airbagcertifikat liknar vanliga certifikat, dock att det lösenbelopp som skall betalas till Innehavaren varierar beroende på nivån på det Underliggande vid förfall. Avkastningen till Innehavaren är ett minimibelopp om inte det Underliggande faller under en i förväg bestämd nivå. Om det Underliggande stiger över sin nivå per prissättningsdagen kommer Innehavaren att delta i uppgången, men avkastningen kan bli ett maximibelopp. Airbag indexcertifikat är inte open end-certifikat och löses 5

7 automatiskt vid förfall. Underkurscertifikat: Double-up-certifikat: Bonuscertifikat: Underkurscertifikat liknar vanliga certifikat, dock att det lösenbelopp som skall betalas till Innehavaren i realiteten har en övre gräns. Om det Underliggande vid upphörande eller förfall motsvarar eller överstiger en förbestämd nivå ( Lösenpris ) erhåller Innehavaren ett belopp motsvarande Lösenpriset. Alternativt får Innehavaren leverans av det Underliggande. Underkurscertifikat är inte open end-certifikat, ges ut till underkurs och löses automatiskt vid förfall. Double-up-certifikat liknar vanliga certifikat, dock att ett Lösenpris fastställts vid utgivandet av certifikatet motsvarande eller omkring nivån för det Underliggande vid den tidpunkten. Om det Underliggande vid upphörande eller förfall motsvarar eller överstiger Lösenpriset erhåller Innehavaren ett belopp som motsvarar värdet av det Underliggande plus skillnaden mellan värdet av det Underliggande och Lösenpriset, reellt en dubblering av vinstökningen hos det Underliggande. Det belopp som Innehavaren erhåller har dock ett maximibelopp. Doubleup-certifikat är inte open end-certifikat och löses automatiskt vid förfall. Bonuscertifikat liknar vanliga certifikat, dock att det Underliggande följs under certifikatens löptid. Om det Underliggande motsvarar eller understiger en lösennivå vid någon tidpunkt under certifikatets löptid skall en knock-out-händelse anses ha inträffat, och vid upphörande eller förfall skall Innehavaren erhålla ett belopp motsvarande värdet av det Underliggande vid upphörande eller förfall. Om en knock-out-händelse inte har inträffat vid någon tidpunkt under certifikatens löptid erhåller Innehavaren minst det ursprungligen investerade beloppet och mer, om nivån på det Underliggande vid upphörande eller förfall motsvarar eller överstiger nivån på emissionsdagen. Bonuscertifikat är inte open end- 6

8 certifkat och löses automatiskt vid förfall. Expresscertifikat: Aktiecertifikat: Indikativ emissionskurs: Expresscertifikat liknar vanliga certifikat, dock att certifikaten kan föreskriva att de automatiskt upphör i förväg på angiven dag om nivån på det Underliggande överstiger en angiven nivå. Expresscertifikat som inte upphör i förtid eller, om det skulle vara fallet, inte sägs upp i förtid i enlighet med sina villkor, ger en avkastning vid förfall som följer kursen på det Underliggande. I den utsträckning som det Underliggande på upphörandedagen för certifikaten har stigit över nivån på Prissättningsdagen deltar Innehavaren i uppgången men avkastningen kan ha ett maximibelopp. I den utsträckning det Underliggande på certifikatens förfallodag har fallit under nivån på Prissättningsdagen kan Innehavaren få mindre än det belopp som investerats och i vissa fall förlora hela sin investering. Expresscertifikat är inte open end-certifikat och löses automatiskt vid förfall, med förbehåll för upphörande i förtid. Det Underliggande för expresscertifikat kan vara en eller flera räntesatser, en eller flera råvaror, en eller flera aktier, ett eller flera index eller en eller flera växelkurser och/eller, i varje fall, ett eller flera certifikat länkade till dessa. Aktiecertifikat är certifikat där det Underliggande är en aktie. Ett urval av olika aktier kan utgöra det Underliggande för ett aktiecertifikat. Aktiecertifikat är inte open end-certifikat. Aktiecertifikat kan regleras med kontanter eller fysiskt. Kontantreglerade certifikat ger vid lösen rätt till ett kontantbelopp fastställt med hänvisning till värdet på det Underliggande. Fysiskt reglerade certifikat ger vid lösen Innehavaren rätt till leverans av ett angivet antal av det Underliggande och kontant betalning för varje delrätt. Certifikaten säljs till en kurs som fastställs av Emittenten med hänvisning till bland annat nivån på det Underliggande, rätten enligt det aktuella certifikatet och 7

9 eventuellt tillämpliga valutakurser. Förfall: Ränta: Allmänna villkor Certifikatens status: Open end-certifikaten har inte en bestämd förfallodag vilket de andra certifikaten har enligt de tillämpliga Slutvillkoren. Det finns inga minimi- eller maximilöptider. Certifikaten löper utan ränta. Om räntebärande certifikat ges ut enligt detta Grundprospekt, skall Emittenten upprätta ett supplement till Grundprospektet. Nedan ges en sammanfattning av vissa betydelsefulla bestämmelser i de Allmänna villkoren som är tillämpliga på alla certifikat som ges ut enligt detta Grundprospekt. Värdepappren utgör Emittentens ej säkerställda och ej efterställda förpliktelser och gäller pari passu med varandra och med alla Emittentens andra nuvarande och framtida ej säkerställda och ej efterställda förpliktelser utom sådana med företrädesrätt enligt tvingande lagföreskrifter. Förtida upphörande: Emittenten kan efter eget avgörande säga upp Värdepapper till upphörande om Emittenten funnit, av orsaker utanför hans kontroll, att fullgörandet av hans förpliktelser enligt Värdepappren har blivit helt eller delvis olagligt till följd av att han i god tro iakttagit gällande lag. Under sådana omständigheter skall Emittenten, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, för varje Värdepapper som Innehavaren innehar, betala denne ett belopp beräknat av Emittenten som skäligt marknadsvärde för Värdepappret omedelbart före uppsägningen (utan hänsyn till olagligheten), minus Emittentens kostnader för att avveckla relaterade hedgingarrangemang. Hedgingavbrott: Om en Hedgingavbrottshändelse (enligt definition i Allmänna villkoren 5) inträffar, kommer Emittenten, efter eget avgörande antingen att, (i) säga upp Värdepappren till upphörande och till varje Innehavare för varje Värdepapper som denne innehar betala ett belopp beräknat av Emittenten som det skäliga marknadsvärdet för 8

10 Värdepappret omedelbart före sådan uppsägning, minus Emittentens kostnader för att avveckla relaterade hedgingarrangemang eller (ii) göra en justering i god tro avseende den relevanta referenstillgången enligt Allmänna villkoren 5(c) eller (iii) göra någon annan justering i villkoren som Emittenten anser lämplig för att upprätthålla Värdepapprens teoretiska värde efter justering för den aktuella Hedgingavbrottshändelsen. Substitution: Beskattning: Justeringar för den Europeiska monetära unionen: Emittenten får utan Innehavarens samtycke ersätta sig själv som huvudgäldenär för Värdepappren med bolag som är dotterbolag eller närstående företag till Emittenten, med förbehåll för vissa villkor såsom att ersättningsemittentens förpliktelser enligt Värdepappren garanteras av Holding (om Holding inte är ersättningsemittent). Innehavaren (och inte Emittenten) ansvarar för och/eller betalar skatter, pålagor eller avgifter som har samband med äganderätt till och/eller överlåtelse, betalning eller leverans avseende Värdepapper som Innehavaren innehar. Emittenten skall ha rätt, men inte skyldighet, att av varje belopp som skall betalas till någon Innehavare innehålla eller från varje sådant belopp dra av, ett belopp tillräckligt för att redovisa eller betala sådan skatt, pålaga, avgift, källskatt eller annan betalning. Emittenten får utan samtycke från Innehavarna, efter meddelande till Innehavarna välja att vissa villkor för Värdepappren skall redenomineras till euro med verkan från den dag som anges i meddelandet, se Allmänna villkor 11. Produktvillkor: Nedan ges en sammanfattning av vissa viktiga bestämmelser i Produktvillkoren som är tillämpliga på de certifikat som skall ges ut enligt detta Grundprospekt. Certifikatens form: Certifikaten kommer att ges ut som globala innehavarpapper. Aktiecertifikat kan ges ut som globala innehavarpapper eller som globala registrerade 9

11 värdepapper, i enlighet med de tillämpliga Slutvillkoren. Aktiecertifikat som utges som registrerade värdepapper kan säljas till U.S. persons på basis av Rule 144A i U.S. Securities Act 1933, med ändringar. Lösen av certifikat: Likvid för certifikat: Avbrottshändelser på marknaden: Avbrottshändelse vid likvid: Tillämplig lag: Slutvillkor: Certifikaten kan lösas på varje Lösendag eller löses automatiskt vid upphörande eller förfall, enligt vad som anges i tillämpliga Slutvillkor. Meddelande om sådant automatiskt lösen skall ges på sätt anges under General Information Notices. Certifikat kan regleras med kontanter eller fysiskt enligt vad som anges i tillämpliga Produktvillkor. Om en Avbrottshändelse på marknaden inträffar kan Innehavare av certifikat drabbas av försening i fråga om likvid eller leverans, och det kontantpris som betalas vid reglering kan påverkas negativt. Avbrottshändelser på marknaden definieras i Produktvillkor 4 för varje typ av certifikat och varierar beroende på typen av certifikat. Om Avbrottshändelse vid likvid inträffar för certifikat som skall regleras fysiskt kan Innehavaren av certifikatet drabbas av en försening vid leverans av det Underliggande och om ett kontantpris motsvarande värdet av det Underliggande betalas i stället för leverans av det Underliggande kan det erlagda kontantpriset påverkas negativt. Avbrottshändelse vid likvid definieras i Produktvillkoren för certifikat som kan regleras fysiskt och varierar beroende på typen av certifikat. Engelsk lag. För varje Serie gäller Slutvillkor med de slutliga villkoren för Serien. De tillämpliga Slutvillkorens form för varje typ av certifikat anges i slutet av detta Grundprospekt. De för varje Serie tillämpliga Slutvillkoren kan ange ändringar i de Allmänna villkoren och/eller de relevanta Produktvillkoren som är tillämpliga på den Serien. 10

12 Beskrivningar av index: I fråga om Slutvillkor där certifikatet hänvisar till ett underliggande index får Emittenten, vid behov, infoga en beskrivning av indexet i Slutvillkoren eller lägga till beskrivningen till detta Grundprospekt genom ett supplement. En beskrivning av ABN AMROs Money Market Super Yield II Index återfinns under Beskrivningar av index nedan. Ovanstående är en översättning till svenska av sammanfattningen i den engelskspråkiga versionen av ABN Amro Bank N.V. Base Prospectus avseende certifikat daterat 1 juli Vid bristande överensstämmelse mellan den svenska översättningen och den engelska sammanfattningen skall den engelska sammanfattningen äga företräde. 11

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna Sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Obligationerna bör baseras på en analys av detta Grundprospekt

Läs mer

Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer

Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer Sammanfattning Denna sammanfattning ger en överblick över det som Emittenten anser utgöra de huvudsakliga egenskaper och risker, som är hänförliga till Emittenten och de Notes och Certificates (gemensamt

Läs mer

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED

ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 12 June 2014 ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 90959) (the Issuer ) Programme

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 18 JUNE 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955 3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 3955 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 5 Year Worst of Autocallable Notes due April 2016 Issue Price: 100

Läs mer

ETFS OIL SECURITIES LIMITED

ETFS OIL SECURITIES LIMITED FINAL TERMS Dated 20 May 2015 ETFS OIL SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 88371) (the Issuer ) Programme

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla Punkter som måste ingå i

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 4 maj 2012. NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer