Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014"

Transkript

1 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund och omfattning Syfte med placeringsreglementet Uppdatering av placeringsreglementet MÅLFORMULERING Övergripande målsättning Operativ målsättning ROLLER & ANSVAR Stiftelsens styrelse Finansråd Ansvarig tjänsteman (finanschef) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Förvaltningsformer Intern förvaltning Extern förvaltning Strategisk allokering Tillåtna tillgångsslag Normalportfölj och allokeringsintervall Risklimiter per tillgångsslag Aktier och aktierelaterade instrument Börsnoterade aktier Aktiefonder Aktieindexobligation Onoterade aktier Företagsobligationer Exponering per emittent Limit för kreditrisk Begränsning i löptider Valutarisk Räntefonder Räntebärande värdepapper och relaterade instrument Limiter för emittentkategorier Limit för kreditrisk Begränsning i löptider Räntefonder Likvida medel Derivat och återköpsavtal Lån/reverser till bolag och enheter som ingår i stiftelsekoncernen Alternativa placeringar Riskkapitalfonder Hedgefonder Övriga riskbegränsningar Motparter Förvar Belåning Aktielån Valutarisk Likviditetsrisk... 13

3 4.4.7 Derivatinstrument Överensstämmelse med placeringsreglemente Standardiserade instrument Clearing och motparter Direktiv för de enskilda instrumenten ETIK-, MILJÖ- OCH JÄMSTÄLLDHETSHÄNSYN Riktlinjer Positiva urvalskriterier Tillämpning av riktlinjerna RAPPORTERING & UPPFÖLJNING Rapportering Rapporteringens syfte Onormala händelser och avvikelser i placeringsreglementet Månadsrapport Etisk rapportering Riskrapportering Utvärdering Syfte med utvärderingen Jämförelseindex för den aktiva förvaltningen REGLEMENTE FÖR GÅVOMEDEL Bakgrund Riktlinjer och begränsningar Målsättning REGLEMENTE FÖR ANKNUTNA STIFTELSER Bakgrund Riktlinjer och begränsningar Målsättning ORDLISTA / DEFINITIONER... 19

4 PLACERINGSREGLEMENTE 4 (20) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och omfattning Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Stiftelsen bildades 1994 av svenska staten. Stiftelsen har till ändamål att äga och utveckla Chalmers Tekniska Högskola. Stiftelsekapitalet uppgick vid bildandet till Mkr varav 900 Mkr i bundet kapital. 1.2 Syfte med placeringsreglementet Placeringsreglementet utgör styrinstrument för Stiftelsens placeringsverksamhet. Placeringsreglementet omfattar däremot inte av styrelsen beslutade strategiska placeringar. Syftet med instruktionen är att ange regler och riktlinjer för förvaltningen. Instruktionen skall: Precisera strategiska beslut och riktlinjer kring den långsiktiga förvaltningsinriktningen. Tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan styrelse, finansråd, tjänstemän och anlitade externa förvaltare. Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom Stiftelsen och för externa kapitalförvaltare. 1.3 Uppdatering av placeringsreglementet Placeringsreglementet skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom Stiftelsen samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Efter godkännande av nytt placeringsreglemente skall Stiftelsen distribuera detta till samtliga förvaltare och dokumentera detta. Placeringsreglementet skall senast den 31 december varje år fastställas av Stiftelsens styrelse. 2 MÅLFORMULERING 2.1 Övergripande målsättning Stiftelsen har som mål att den totala placeringsverksamheten sett över en femårscykel minst skall ge en årlig real nettoavkastning (KPI, basår 1980) på 3 procent. Den totala risken, mätt som standardavvikelse för den totala förvaltningen, styrs av sammansättningen av tillgångar och volatiliteten på de underliggande marknaderna. Volatiliteten på marknaderna (och därmed portföljen) varierar över tiden. Den totala portföljrisken förväntas dock inte överstiga 10% på årsbasis (standardavvikelse). Om volatiliteten skulle överstiga 10% skall skälen till detta analyseras och eventuella åtgärder vidtagas. 2.2 Operativ målsättning Det totala kapitalet delas upp i två delar, en del som förvaltas aktivt i placeringstillgångar som under normala förhållande är likvida marknadsinstrument. Den andra delen förvaltas passivt och är strategiska placeringar inom stiftelsekoncernen.

5 PLACERINGSREGLEMENTE 5 (20) Aktietillgångar, aktiva delen, förväntas över tiden generera en genomsnittlig real avkastning om ca 4% per år. Räntebärande tillgångar förväntas generera en real avkastning om ca 2% per år. Därutöver förväntas aktiv förvaltning generera en meravkastning enligt nedan. Målsättningen för de tre aggregerade aktiemandaten (svenska aktier, tillväxtmarknads aktier respektive internationella aktier) i portföljen är att generera en överavkastning mot valda jämförelseindex på i genomsnitt 1% per år, sett över en femårsperiod. Den aktiva risken (ex post) för delportföljerna bör i genomsnitt ligga i intervallet 2-5% på årsbasis. Målsättningen, aktiva delen, för ränteportföljen är att generera en överavkastning mot valt index på i genomsnitt 0,5% per år, sett över en femårsperiod. Den aktiva risken (ex post) i portföljen bör ligga i storleksordningen 0,5-1% på årsbasis. Målsättningen, aktiva delen, för alternativa placeringar är att de skall generera en avkastning som överstiger totalavkastningen för stiftelsen (indexkomposit enligt 6.2.2), men till en lägre risk än dess jämförelseindex. Portföljen med lån/reverser/skuld/likviditet till bolag och enheter som ingår i stiftelsekoncernen är passiv i så motto att avkastningen är fastställd enligt avtal/förhandling. Avkastningsmålet för den delen av portföljen är att den under normala förhållanden skall ge ett positivt bidrag till totalavkastningen. Målsättningen skall brytas ned till målsättningar för varje enskild förvaltare som preciseras i förvaltningsavtal och/eller placeringsdirektiv. 3 ROLLER & ANSVAR Formella ansvars- och delegationsdirektiv preciseras i respektive arbetsordning. I det följande förtydligas hanteringen av frågor som rör kapitalförvaltningen. 3.1 Stiftelsens styrelse Inom ramen för förvaltningsuppdraget åligger det Stiftelsens styrelse att: Fastställa detta placeringsreglemente Besluta om strategisk inriktning och normalportfölj Utse finansråd Fatta beslut om investeringsärenden och andra ekonomiska åtaganden i den mån dessa inte har delegerats till direktören eller till finansrådet Fatta beslut om portföljsammansättning, investeringar och desinvesteringar i de fall dessa beslut ligger utanför ramen för placeringsreglementet eller avviker från tillåtna minimi- och maximigränser. Fatta beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt, eller som hänskjuts till styrelsen av finansråd och/eller tjänstemän Följa upp resultatet av förvaltningen Kontrollera Stiftelsens verksamhet samt bevaka att dess policies efterlevs

6 PLACERINGSREGLEMENTE 6 (20) 3.2 Finansråd Finansrådet ansvarar under styrelsen för bl a: Fatta beslut beträffande portföljsammansättning samt val av förvaltare Löpande besluta om placeringsdirektiv och förvaltaravtal Besluta om att avveckla förvaltare Löpande följa Stiftelsens utveckling mot normalportföljen och vid behov ta initiativ till förslag om förändringar i Stiftelsens allokering och placeringsinriktning Löpande följa utvecklingen av Stiftelsens externt förvaltade portföljer och fonder Tillse att styrelsen erhåller en noggrann utvärdering av portföljens utveckling i jämförelse med jämförelseindex för normalportföljen samt analys av investeringsprofil, allokering, förvaltare, instrument, m m Vara ett stöd till finanschefen och den interna förvaltningen Fatta beslut om investeringar respektive desinvesteringar när anlitad förvaltare begär yttrande beträffande tillämpningen av Stiftelsens etiska/hållbarhetsregler regler Föreslå förändringar av placeringsinstruktionen för beslut i styrelsen 3.3 Ansvarig tjänsteman (finanschef) Finanschefen är ansvarig för den löpande finansförvaltningen. Finanschefen ansvarar för att: god övervakning sker av den löpande värdeutvecklingen i investeringsobjekten och i placeringar hos förvaltarna samt att denna rapporteras till styrelsen och Finansråd förslag till förändringar avseende förvaltare, investeringar och andra uppdrag föreläggs finansrådet och, i förekommande fall, styrelsen allokeringen av Stiftelsens tillgångar avseende marknader, tillgångsslag och instrument ständigt ses över i förhållande till gällande normalportfölj, limiter och regelverk samt att förslag till förändringar underställs finansrådet och styrelsen månadsvis rapportera om portföljens exponering av de olika tillgångsslagen i relation till fastställda limiter till finansrådet och styrelsen till styrelsen föreslå beslut om åtgärd i sådant fall att riskbegränsning skulle överskridas i övriga fall rapportera till finansrådet rörande omständigheter som påverkar förvaltningen av portföljen företräda Stiftelsen gentemot externa motparter kontrollera att extern förvaltare följer gällande avtal och regelverk föreslå val och i förekommande fall avveckling av externa förvaltare, för beslut i finansrådet vara kontaktperson i enlighet med förvaltaravtal uppdatera förvaltare avseende ändringar i Stiftelsens placeringsreglemente

7 PLACERINGSREGLEMENTE 7 (20) 4 PLACERINGSFÖRESKRIFTER 4.1 Förvaltningsformer Den helt övervägande delen av förvaltningen skall ske via externa förvaltare. Förvaltning kan ske både i form av fond och som separat uppdrag Intern förvaltning Finanschefen är operativt ansvarig för den förvaltning som sker i egen regi. Finanschefen skall tillse att det finns resurser, kompetens och system som möjliggör detta uppdrag. En ekonomifunktion/controller, skild från Finanschefen, ska löpande kontrollera egna förvaltningsverksamheten. Controllern ska omedelbart rapportera till Stiftelsens ledning om avvikelser från reglementet eller om det uppstår misstankar om felaktigheter eller andra risker i den egna förvaltningen Extern förvaltning Diskretionär förvaltare eller fondförvaltare skall vara värdepappersinstitut eller fondbolag och ha erforderliga tillstånd för sin verksamhet, att enligt svensk myndighet tillåtas att marknadsföra och försälja finansiella produkter till svensk kund. Vid beslut av finansrådet att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar skall sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal och placeringsdirektiv. Förvaltaren skall åtaga sig att följa placeringsreglementet i relevanta delar. Vid anlitande av fondförvaltare ska fondbestämmelserna i allt väsentligt överensstämma med reglerna i placeringsreglementet. 4.2 Strategisk allokering Tillåtna tillgångsslag Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag: Aktier och relaterade instrument Räntebärande värdepapper och relaterade instrument Alternativa placeringar Operativa riktlinjer för tillgångsslagen ges nedan. Styrelsen fattar beslut om placeringar i andra tillgångar än de ovan uppräknade Normalportfölj och allokeringsintervall Stiftelsens styrelse fastställer en normalportfölj för den aktivt förvaltade delen i Stiftelsen. Normalportföljen anger portföljens strategiska, långsiktiga fördelning mellan tillgångsslagen. Vid beräkning av vikterna skall tillgångarnas aktuella marknadsvärde utgöra utgångspunkt och relateras till den aktiva portföljen uttryckt i svensk valuta. Vid beräkning av portföljvärdet eller andel därav skall derivatinstrument inräknas till sitt beräknade underliggande värde (deltaexponering). Intervallen i tabellen nedan anger normalvikt samt de skarpa respektive mjuka gränser inom vilka tillgångsslagen får variera. Procenttalen avser Stiftelsens aktiva portfölj.

8 PLACERINGSREGLEMENTE 8 (20) Tillgångsslag Normalvikt, portföljen totalt, % Aktie, noterade - varav svenska aktier - varav internationella aktier - varav tillväxtmarknadsaktier Företagsobligationer Tillåtna räntebärande värdepapper anges i punkt Räntebärande värdepapper Tillåtna räntebärande värdepapper anges i punkt Alternativa placeringar - varav riskkapitalfonder - varav hedgefonder min skarp (limit) min mjuk (observation) normal max mjuk (observation) max skarp (limit) Mjuk gräns - observation Observationslinjen är en mjukare gräns för aktier respektive räntebärande tillgångar. Vid övereller underskridande av observationslinjen måste finansrådet ta ett aktivt ställningstagande: Att rebalansera eller inte. Skarp gräns - limit Limiten är en skarp gräns för aktier respektive räntebärande tillgångar. Om limit överskrids skall tillgångar avyttras så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar skall anskaffas så snart det lämpligen kan ske. Vidare skall överrespektive underskridande rapporteras till Stiftelsens styrelse, med beskrivning av orsaken samt förslag till åtgärd Risklimiter per tillgångsslag I detta avsnitt anges regelverket för placering i enskilda värdepapper och investeringsfonder Aktier och aktierelaterade instrument Tillåtna placeringar i aktier: Börsnoterade aktier Aktiefonder Aktiederivat Aktieindexobligation Onoterade aktier Börsnoterade aktier Placering får ske i börsnoterade svenska och utländska aktier. Aktier hänförliga till ett enskilt företag eller företag ingående i samma koncern får maximalt uppgå till 10% av den totala aktieexponeringen. Undantag från denna begränsning skall

9 PLACERINGSREGLEMENTE 9 (20) godkännas av styrelsen. Med börsnoterade menas aktier som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som är öppen för allmänheten och som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet eller annat behörigt organ Aktiefonder Placering får ske i aktiefonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringsinstruktion och som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn. En aktiefond får maximalt utgöra 25% av totala aktieportföljen, med undantag för index- /passiva- fonder där ingen förvaltarrisk uppkommer Aktieindexobligation En aktieindexobligations värde utgörs till största delen av en nollkupongsobligation och till en mindre del av en option kopplad till en eller flera underliggande instrument/ett index. Stiftelsens aktieindexobligationer, värderade till marknadsvärde, skall inräknas i aktieportföljen vid beräkning av normalvikt och limiter. Följande gäller för denna typ av investeringar: Produkterna skall vara garanterade, d v s innehålla ett skydd av det underliggande nominella beloppet. Garantin skall avse minst 90 procent och i normalfallet 100 procent av det investerade beloppet. Godkända emittenter av obligationsdelen är samma som för räntebärande instrument enligt avsnitt Vid tillämpning av limiter per emittent och emittentkategori skall även aktieindexobligationernas obligationsdel, värderad till marknadsvärde, medräknas. Som motpart avseende optionsdelen godtas svenskt eller utländskt värdepappersinstitut under behörig nationell myndighets tillsyn Onoterade aktier Direkta och indirekta förvärv av ej börsnoterade aktier kan ske i undantagsfall efter beslut i Stiftelsens styrelse. Vid nyintroduktioner kan avsteg från börsnotering göras under förutsättning att aktierna enligt introduktionsprospektet har för avsikt att omgående (inom 6 månader) börsnoteras Företagsobligationer Tillåtna placeringar i räntebärande värdepapper och relaterade instrument: emitterade av svenska kommuner eller landsting emitterade av svenskt banker/kreditinstitut emitterade av svenska bostadsinstitut emitterade av svenskt publikt bolag emitterade av internationella (utvecklade länder) städer och myndigheter emitterade av internationella (utvecklade länder) banker/kreditinstitut emitterade av internationella (utvecklade länder) publika bolag räntefonder som investerar i värdepapper enligt ovan

10 PLACERINGSREGLEMENTE 10 (20) Exponering per emittent Varje emittent (inklusive dotterbolag) begränsas till en exponering om 2% av den aktiva portföljen Limit för kreditrisk För samtliga kategorier ovan gäller att lägsta kreditrating är BBB- (S&P) eller motsvarande från annat ratinginstitut för obligationsplaceringar. För placeringar med kort löptid gäller motsvarande risknivå Begränsning i löptider Ränterisken ökar med ökad genomsnittlig löptid i portföljen (duration). För att begränsa ränterisken sätts den maximala durationen, avseende instrument med fast ränta under löptiden, till tre år för samtliga värdepapper i detta tillgångsslag aggregerat Valutarisk För investering i värdepapper nominerad i annan valuta än SEK skall exponeringen hedgas eller bytas till ett kassaflöde i SEK, till minst 90% av kassaflödena Räntefonder Placering får ske i räntefonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringsinstruktion Räntebärande värdepapper och relaterade instrument Tillåtna placeringar i räntebärande värdepapper och relaterade instrument: emitterade eller garanterade av svenska staten emitterade av bolag majoritetsägda 1 av svenska staten emitterade av svenska kommuner eller landsting emitterade av svenskt kreditinstitut emitterade av svenska bostadsinstitut emitterade av utländska banker emitterade av svenskt publikt bolag som är föremål för regelbunden handel räntefonder som investerar i värdepapper enligt ovan räntebärande konto i svensk bank lån/reverser till bolag och enheter som ingår i stiftelsekoncernen 1 >50% av rösterna

11 PLACERINGSREGLEMENTE 11 (20) Limiter för emittentkategorier Vid placering i räntebärande värdepapper gäller följande limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av samtliga ränteplaceringar och banktillgodohavanden i Stiftelsen till marknadsvärde, inklusive obligationsdelen i aktieindexobligationer. Emittent / Värdepapper Max andel per kategori, % Max andel per emittent, % A. Obligationer, växlar och certifikat utgivna/garanterade svenska staten B. Obligationer och certifikat utgivna av bolag majoritetsägt av svenska staten C. Obligationer och certifikat utgivna av svenska kommuner och landsting D. Obligationer, certifikat och konto utgivna av svenska banker och bostadsfinansieringsinstitut E. Obligationer och certifikat utgivna/ garanterade av utländska stater som ingår i OECD F. Obligationer och certifikat utgivna av utländska banker 10 5 G. Övriga emittenter 20 5 H. Lån/reverser till bolag och enheter som ingår i stiftelsekoncernen Limit för kreditrisk För samtliga kategorier ovan gäller att lägsta kreditrisk är AA- (S&P) eller motsvarande från annat Ratinginstitut för obligationsplaceringar. Gäller nya placeringar efter Undantag gäller kategori B och Kommuninvest så länge svenska staten har högre rating än ovan nämnda. För placeringar med kort löptid gäller K1 eller motsvarande risknivå Begränsning i löptider Ränterisken ökar med ökad genomsnittlig löptid i portföljen (duration). För att begränsa ränterisken sätts den maximala durationen till sex år för samtliga räntebärande värdepapper, med fast ränta under löptiden, i detta tillgångsslag aggregerat Räntefonder Placering får ske i räntefonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringsinstruktion Likvida medel Likvida medel omfattar normalt bankinlåning och hänförs tillgångsslaget räntebärande värdepapper vid beräkning av tillgångsslagens andelar i avsnitt Värdepapper emitterade av Kommuninvest får uppgå till 50%.

12 PLACERINGSREGLEMENTE 12 (20) Derivat och återköpsavtal Ränteförvaltning får i undantagsfall använda räntederivat för att anpassa durationen till jämförelseindex. Det är även tillåtet att använda återköpsavtal (repor) för att förbättra avkastningspotentialen i förvaltningen. Förvaltaren får repa ut värdepapper i portföljen om det samtidigt görs en omvänd repa på motsvarande belopp och löptid. Vid den omvända repan ska likviden placeras i skuldförbindelser utfärdade av staten eller i säkerställd bostadsobligation utgiven av svenskt bolåneinstitut. I båda ovan nämnda fall skall mycket stor hänsyn tas till den uppkomna motpartsrisken Lån/reverser till bolag och enheter som ingår i stiftelsekoncernen Styrelsen skall i varje enskilt fall godkänna lån, revers eller motsvarande till bolag eller enhet som ingår i stiftelsekoncernen. Villkoren för lånen skall vara marknadsmässiga, och utfallet av placeringen skall utvärderas som en del av totalportföljen Alternativa placeringar Tillgångar som till sin karaktär avviker väsentligt från de två ovan nämnda avseende likviditet, riskprofil eller är en kombination av flera tillgångsslag, klassas som alternativa placeringar och får göras i omfattning enligt tabell i punkt Riskkapitalfonder Placering i välrenommerade svenska riskkapitalfonder (private equity-fonder) får göras efter beslut i finansrådet. Riskspridning skall eftersträvas genom placering i ett flertal olika fonder Hedgefonder Placering i hedgefonder får göras. Riskspridning skall eftersträvas genom placering i ett flertal olika hedgefonder, alternativt i en eller flera fond-i-fond hedgefonder. Risknivån (standardavvikelse) bör sammantaget maximalt motsvara en lång ränteplacering, d v s ca 4-6% i årstakt. Placeringarna bör i huvudsak vara kurssäkrade i svenska kronor. 4.4 Övriga riskbegränsningar Motparter Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, samt utländska institutioner som har motsvarande tillstånd och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ. Vid handel med derivatinstrument gäller särskilda krav på motparten, som regleras i avsnitt Clearing och motparter. Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är ett annat, exempelvis vid nyemissioner Förvar Portföljens tillgångar skall förvaras hos: 1. Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring.

13 PLACERINGSREGLEMENTE 13 (20) 2. Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Andelar i värdepappersfonder registreras dock normalt hos fondbolaget utan leverans till värdepappersinstitut Belåning Portföljens tillgångar får ej belånas med undantag för sådan tillfällig belåning som följer av gällande likvidschema i samband med värdepappersaffärer. Undantag gäller för de inom Stiftelsekoncernen interna lån/reverser/skulder som inkluderas i den passiva förvaltningen Aktielån Aktielån får endast lämnas inom ramen för förvaltningsuppdrag på för branschen sedvanliga villkor mot betryggande säkerhet och om det inte negativt påverkar Stiftelsens skattesituation vid t ex årsskifte eller utdelning. Aktielån får endast ges till värdepappersinstitut som står under tillsyn enligt avsnitt Motparter. Blankning av lånade aktier får inte ske Valutarisk Värdet av placeringar noterade i utländska valutor sjunker vid försvagning av placeringsvalutan, eller vid en förstärkning av den svenska valutan. Tillåtna placeringar i utländska värdepapper leder till valutaexponering. Detta är en passiv valutaposition. Valutaexponering får maximalt utgöras av de passiva valutapositioner som uppkommer via tillåtna placeringar i portföljen. Dock kan ett mindre (max 1% av eget kapital) saldo hållas på valutakonton för transaktionsändamål. Valutasäkring mot svenska valutan får göras för att minska valutarisken. Ränteplaceringar skall göras utan valutarisk, undantaget företagsobligationer Likviditetsrisk Likviditetsrisk innebär att ett finansiellt instrument eller annan tillgång ej kan avyttras eller förvärvas vid avsedd tidpunkt utan större prispåverkan eller att transaktionen medför stora kostnader. Likviditetsrisken förekommer främst i icke-standardiserade finansiella instrument. Portföljens tillgångar skall i normalfallet vara noterade, det vill säga vara föremål för regelbunden handel på börs eller annan reglerad marknadsplats som är öppen för allmänheten och som står under tillsyn av tillsynsmyndighet. Undantag medges för lån/reverser till bolag och enheter som ingår i stiftelsekoncernen. Värdepappersfonder och nationella fonder skall vara prissatta och föremål för handel med jämna intervall. Normalfallet skall vara daglig handel. För vissa fonder kan mindre frekvent handel tillåtas, med kvartalsvis omsättning som maximal gräns.

14 PLACERINGSREGLEMENTE 14 (20) Derivatinstrument Derivatinstrument (terminer, optioner och swapavtal) skall användas i defensivt syfte, d v s för att reducera risk i portföljen. Restriktioner avseende externa förvaltares derivatanvändning skall ligga inom ramarna för dessa instruktioner och preciseras i placeringsdirektiv och avtal. Vid investeringar i fonder gäller respektive fonds fondbestämmelser för derivathantering. Undantag från reglerna i detta avsnitt skall godkännas av Stiftelsens styrelse Överensstämmelse med placeringsreglemente Handel med derivatinstrument får inte ske på ett sådant sätt, att portföljen avviker, eller efter lösen eller motsvarande kommer att avvika, från reglerna i detta placeringsreglemente Standardiserade instrument Derivatinstrument får endast användas om de är standardiserade och noterade på svensk eller utländsk marknadsplats och om de underliggande tillgångarna uppfyller placeringsinstruktionens övriga kriterier. Undantag från denna regel medges vid förvärv av aktieindexobligation, som ofta bygger på OTC-instrument som varken är standardiserade eller föremål för handel på handelsplats. Däremot skall konstruktionen vara sådan att Stiftelsen utan betydande kursförlust kan likvidera instrumentet på relativt kort varsel (inom en månad) Clearing och motparter Handel med derivatinstrument får endast ske om; - handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ, eller - om kontrakten ingås med värdepappersinstitut eller utländskt finansinstitut som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ, under förutsättning att institutet får ingå sådana avtal och avtalet tecknas på för branschen sedvanliga villkor. För institut som avses ovan gäller samma limiter beträffande enhandsengagemang som för den räntebärande portföljen (se Limiter för den räntebärande portföljen) Direktiv för de enskilda instrumenten Säljoptioner får ej förvärvas, köpoptioner får ej utfärdas och värdepapper för ej lånas ut eller säljas på termin i större omfattning än vad som motsvarar 25 procent av portföljens innehav av ett enskilt värdepapper. Detta innebär att inget av nämnda derivat är tillåtna om portföljen saknar innehav i underliggande värdepapper och högst 25 procent av ett innehav får användas som underlag för sådant derivat. Leveranskapaciteten skall bibehållas genom att innehav av nämnda värdepapper behålls under derivatets hela löptid. Motsvarande limit avseende syntetiska eller indexbaserade instrument är 50 procent. Limiten beräknas på det totala marknadsvärdet av aktuell delportfölj, som ställs mot lösenvärdet på derivaten. För att sådant instrument skall vara tillåtet i förvaltningen gäller dock att det finns en rimlig överensstämmelse mellan de värdepapper på vilka instrumentet baseras och portföljens innehav av värdepapper. Kontrolleras innan position genomförs, följs sedan upp kontinuerligt under löptiden.

15 PLACERINGSREGLEMENTE 15 (20) Swapavtal får endast avse tillgångar som ingår i portföljen under hela avtalsperioden. De tillgångar som är hänförliga till ett swapavtal får inte omsättas under avtalsperioden. Värdepapper eller index får inte köpas på termin, och köpoptioner får inte förvärvas, säljoptioner får ej utfärdas. 5 ETIK-, MILJÖ- OCH JÄMSTÄLLDHETSHÄNSYN 5.1 Riktlinjer Stiftelsen liksom de kapitalförvaltare som Stiftelsen anlitar kallas nedan för förvaltare. Vad här sägs om aktier skall så långt som möjligt även tillämpas för andra placeringsinstrument. Stiftelsemedlen skall förvaltas så att kraven på god avkastning, långsiktighet och riskspridning tillgodoses med beaktande av etik- miljö- och jämställdhetshänsyn. Förvaltare skall inte förvärva aktier i bolag som upprepat eller medvetet bryter mot god etik enligt nedanstående definition. De skall inte heller förvärva aktier i bolag i land som är föremål för handelsblockad av FN eller EU och som är sanktionerad av Sverige. Med god etik avses i detta sammanhang dels att aktuella bolag följer lagar och förordningar i de länder där de är verksamma, dels att bolagen inte förknippas med kriminalitet, narkotika, våld, prostitution eller oacceptabla arbetsförhållanden. Om det skulle föreligga misstanke om att ett bolag i förvaltares aktieportfölj bryter mot god etik skall förvaltare omgående söka verifiera sakförhållandena. Om misstanken visar sig välgrundad kan, beroende på hur allvarligt det aktuella etikbrottet anses vara, förvaltare antingen begära bolagets svar om vilka korrigerande åtgärder som planeras eller avveckla det aktuella innehavet under ordnade former. Om sådana kontakter med bolaget inte leder till önskat resultat skall innehavet avvecklas i enlighet med ovanstående. Förvaltare skall inte investera i bolag som upprepat eller medvetet brister i att iaktta väsentliga miljöhänsyn. Med att iaktta väsentliga miljöhänsyn avses i detta sammanhang dels att aktuella bolag följer lagar och förordningar på miljöområdet i de länder där de är verksamma, dels att aktuella bolag inte varaktigt eller på väsentliga punkter förknippas med att överträda internationella miljökonventioner som är allmänt accepterade och till vilka Sverige ha anslutit sig. Stiftelsen tillämpar motsvarande Hållbarhetspolicy som Kammarkollegiet förvaltar efter, se bilaga. 5.2 Positiva urvalskriterier Det är Stiftelsens uppfattning att stort engagemang i miljöfrågor samt hög ambitionsnivå ifråga om jämställdhet ingår i förutsättningarna för att företag uthålligt skall kunna uppnå goda resultat. Stiftelsen uppmärksammar särskilt förvaltarna på möjligheterna att beakta nämnda faktorer som positiva urvalskriterier vid investeringar, t e x genom att särskilt studera bolag som strävar efter hantera miljöfrågorna bättre än branschstandard.

16 PLACERINGSREGLEMENTE 16 (20) 5.3 Tillämpning av riktlinjerna 1. I Stiftelsens placeringsdirektiv specificeras de externa förvaltarnas process för etisk hänsyn. 2. Anlitade externa förvaltare skall ha dokumenterade rutiner som säkerställer att hänsyn tas till Stiftelsens riktlinjer. 3. Anlitade externa förvaltare skall kontakta Stiftelsens Finanschef om osäkerhet råder beträffande tillämpningen av Stiftelsens riktlinjer vid investeringar eller desinvesteringar. 4. Stiftelsen reserverar sig för rätten att slutligen bestämma vilka bolag som skall uteslutas från investeringsuniversum och/eller vilka fonder som den vill investera i. Uppstår misstanke, att en externt anlitad förvaltare inte uppfyller kraven, kommer sakförhållandet att utredas av Stiftelsen. Om misstankarna bekräftas skall en förklaring och åtgärdsplan begäras. Om det erhållna svaret inte är tillfredsställande, om svar uteblir eller om sakförhållandet är allvarligt skall Stiftelsen avveckla samarbetet med externt anlitad förvaltare så fort det är praktiskt möjligt. 6 RAPPORTERING & UPPFÖLJNING Uppföljning och rapportering beträffande förvaltningens utfall sker halvårsvis i Stiftelsens finansråd. 6.1 Rapportering Rapporteringens syfte Rapporteringens syfte är att informera om portföljens resultat och exponering i relation till de fastställda limiterna i detta placeringsreglemente Onormala händelser och avvikelser i placeringsreglementet Förvaltare skall omedelbart rapportera till Stiftelsen om händelser som inte kan betraktas som normala i placeringsverksamheten. Vidare skall samtliga överträdelser av placeringsreglementet rapporteras till Stiftelsen. Redovisningen skall innehålla uppgivande av typ av överträdelse, åtgärd för att rätta till överträdelse samt mått och steg för att förhindra att liknande överträdelser upprepas. Anlitade externa förvaltare skall kontakta Stiftelsens finansråd så fort det råder osäkerhet beträffande tillämpningen av Stiftelsens etiska regler Månadsrapport Rapporteringen från förvaltarna skall vara månatlig. Utöver detta skall det även vara möjligt att erhålla rapporter med kort varsel. Rapporten skall bland annat innehålla följande: innehav anskaffningsvärde utgående marknadsvärde periodens avkastning avkastning från årets början

17 PLACERINGSREGLEMENTE 17 (20) avvikelse från jämförelseindex duration (räntebärande) Etisk rapportering En etisk rapport presenteras halvårsvis av varje förvaltare. Rapporten innehåller en lista med de olika bolagen som Stiftelsen investerat i och bolagens position utifrån Stiftelsens etiska riktlinje Riskrapportering I de månatliga interna rapporterna skall portföljexponering i absoluta och relativa tal redovisas. Med jämna mellanrum, minst halvårsvis, skall vedertagna och relevanta risktal (volatilitet, aktiv risk) beräknas och rapporteras för respektive delportfölj samt totalportföljen. 6.2 Utvärdering Syfte med utvärderingen Utvärderingens syfte är att löpande informera om total- och delportföljernas resultat, dels i förhållande till jämförelseindex dels i relation till de uppsatta målen. Utvärderingen skall vidare belysa risknivåerna i förvaltningen och bedöma aktivitetsnivå och informationsvärde i de externa förvaltarnas positionstagande. Utvärderingen bör innehålla uppgifter bl.a. om: prestation relativt till jämförelseindex och jämförbara konkurrenter riskjusterade nyckeltal (förutsätter att uppdraget är äldre än 12 månader) eventuella justeringar för ändrade förutsättningar för uppdraget förklaring till avkastningsdifferenser nettobidrag från den passiva portföljen uppgifter om avvikelse från gällande placeringsinstruktion Jämförelseindex för den aktiva förvaltningen Tillgångsslag Index vid utvärdering av delportfölj Andel av index vid utvärdering av totalportfölj, % Räntebärande värdepapper OMRX Total 45 Företagsobligationer Bidrag på totalnivå 10 Svenska aktier SIXPRX 25 Utländska aktier MSCI World Net SEK 10 Tillväxtmarknadsaktier MSCI Emerging Markets 10 Net SEK Alternativa placeringar Bidrag på totalnivå 0 För den passivt förvaltade delen av portföljen är att den skall ge ett positivt bidrag till totalavkastningen.

18 PLACERINGSREGLEMENTE 18 (20) 7 REGLEMENTE FÖR GÅVOMEDEL 7.1 Bakgrund Stiftelsen ansvarar för medelsförvaltning av ett gåvokapital som skänkts Chalmers Tekniska Högskola från privatpersoner och företag. För varje donation upprättas en administrativ enhet, gåvomedelsfond. För respektive gåvomedelsfond gäller donators explicita donationsbestämmelser. En gåvomedelsfond har i normalfallet en livslängd på mellan ett och tio år. 7.2 Riktlinjer och begränsningar Utöver vad som följer i detta avsnitt 7 gäller Stiftelsens placeringsreglemente även för gåvomedlen. 7.3 Målsättning Stiftelsen måste över en gåvomedelfonds livslängd garantera det nominella donerade kapitalet. Samtliga gåvomedel samförvaltas med Stiftelsens egna kapital och den nominella garantin säkerställs i första hand av gåvomedlens ansamlade fria egna kapital. 8 REGLEMENTE FÖR ANKNUTNA STIFTELSER 8.1 Bakgrund Stiftelsen ansvarar för medelsförvaltning av anknutna stiftelser. Stiftelserna samförvaltas. För respektive stiftelse gäller donators explicita donationsbestämmelser. 8.2 Riktlinjer och begränsningar Utöver vad som följer i detta avsnitt 8 gäller Stiftelsens placeringsreglemente även för anknutna stiftelser. 8.3 Målsättning Målet för de anslutna stiftelserna är i och med samförvaltningen med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola hänförbar till avsnitt 2

19 PLACERINGSREGLEMENTE 19 (20) 9 ORDLISTA / DEFINITIONER Aktiv risk (Tracking error) Derivatinstrument Blankning Diskretionär förvaltning Diversifiering Duration Emittent Exponering Informationskvot Internationella aktier Jämförelseindex Konsistens Kreditrisk Likvida medel Likviditet Likviditetsrisk Limit Löptid Marknadsvärde Motpartsrisk Obligation Option Standardavvikelsen på den aktiva avkastningen. Uppkommer då förvaltaren tar positioner mot jämförelseindex. Ett instrument vars värde baseras på och följer värdet på ett underliggande värdepapper, t ex statsskuldväxlar eller aktier. Exempel på derivatinstrument är optioner och terminer. Spekulation i kursnedgång. Investeraren säljer aktier som ej innehas för att köpa motsvarande aktier senare till en lägre kurs. Förvaltaren genomför transaktioner för kunds räkning i den utsträckning och med de begränsningar som fastställts i avtal och fullmakt. Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj. Kan beskrivas som en obligations vägda genomsnittliga återstående löptid. Måttet beskriver obligationens räntekänslighet, d v s hur mycket priset på obligationen ändras när räntenivån ändras med en procentenhet. Durationen bestäms av obligationens och kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Durationen för en s.k. nollkupongobligation är lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid. Utgivare av finansiella instrument. Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som förändras p g a förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. Kvot mellan aktiv avkastning och aktiv risk. Ju högre kvot dess bättre, 0,5 anses godkänt och över 1 mycket bra. Aktier noterade på officiell börs utanför Sverige. Strategiska allokeringen översatt till ett eller flera börs- och ränteindex. Ex: 50% Affärsvärldens generalindex, 50% MSCI Världen. Visar antal månader som portföljen överträffar jämförelseindex under en vald tidsperiod. Risken för att en fordran inte betalas på utsatt tid och/eller med det belopp som fordran utgör. Medel på bankräkning o dyl. Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. Risken att ett värdepapper inte kan omsättas i likvida medel vid önskad tidpunkt, eller önskat pris eller önskad volym, utan att förlora nämnvärt i värde. Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning. Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande prisnivå. Risken att motpart, t ex fondkommissionär, inte fullföljer erhållna uppdrag på avsett sätt. Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. Avtal som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en viss tillgång till ett

20 PLACERINGSREGLEMENTE 20 (20) Placeringshorisont Placeringsreglemente Placeringsdirektiv Portfölj Rating Ränterisk SRI Sharpekvot Standardavvikelse Strategisk allokering Svenska aktier Teckningsoption Tillgångsslag Taktisk allokering förutbestämt pris under en viss förutbestämd tidsperiod. Utfärdaren av optionen har skyldighet att sälja (köpoption) eller köpa (säljoption) tillgången. Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen skall vara investerade. Placeringsreglementet anger de övergripande riktlinjerna och bestämmelserna för den aktivt förvaltade totalportföljen. Anger de specifika direktiven som gäller per uppdrag. En förmögenhet som är placerad i olika tillgångar. Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt. Hur avkastningen på ett räntepapper påverkas av en förändring av marknadsräntan. Graden av ränterisk ökar med värdepapperets återstående löptid. Kan delas in i prisrisk och återinvesteringsrisk. Socially Responsible Investment; förvaltning av kapital utifrån etiska och miljömässiga aspekter. Avkastning i förhållande till den risk förvaltningen tagit. En kvot över 1 är ett tecken på gott utbyte mellan avkastning och risk. Ett mått på hur mycket en placerings avkastning avvikit från medelavkastningen under en mätperiod. En hög standardavvikelse innebär att värdesvängningarna varit stora. En standaravvikelse mellan 7 och 14 bedöms ha medelhög risk. Långsiktig fördelning mellan tillgångsslag. Specificeras av investerare. Ändras mycket sällan. Aktier noterade på officiell börs i Sverige Skuldebrev förenad med optionsrätt till nyteckning. Räntebärande värdepapper och aktier är exempel på två tillgångsslag. Kortsiktig fördelning mellan tillgångsslag. Utnyttjas av förvaltare i förhållande till den strategiska allokeringen. Ändras ofta (olika ofta hos olika förvaltare).

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Arbetsordning för styrelsen Fastställd 2013-09-17 Bilaga H 1 (13) Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Reviderad den 11 juni 2012 och 12 december

Läs mer

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning Datum 2016-12-08 1 (8) s riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital 1. INLEDNING 1.1. Föreskrifternas syfte och omfattning är förvaltare för s avkastningsstiftelser, genom s.k. anknuten förvaltning.

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Uppdatering

Läs mer

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen UTKAST 12 REGIONKANSLIET 2007-01-29 EKONOMIAVDELNINGEN BESLUTAD AV REGIONFULLMÄKTIGE: 2007-XX-XX Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun Placeringspolicy för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel Tibro Kommun Maj 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Målformulering 3 1.3. Placeringshorisont och risktolerans

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4632 Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 145 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER 1. Inledning 1.1 Omfattning Placeringspolicyn omfattar medel som tillhör anknutet förvaltade stiftelser vid Göteborgs universitet. Placeringspolicyn riktar sig dels till

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av Donationsmedel - Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009

Placeringspolicy för förvaltning av Donationsmedel - Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009 Placeringspolicy för förvaltning av Donationsmedel - Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 1.3 Uppdatering av placeringsdirektivet... 3 2.

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Riktlinje för finansiella placeringar

Riktlinje för finansiella placeringar Riktlinje för finansiella placeringar Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-03-30 Innehåll 1. Introduktion... 4 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar... 4 1.2. Målformulering... 4 1.3. Placeringshorisont

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Beslut 2013-09-20 1 (6) Dnr EKDO 2013/78 Universitetsstyrelsen Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Lunds universitet förvaltar alltsedan dess tillkomst donerade

Läs mer

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17 1. Allmänt Fastställd av styrelsen 2013-11-28 Cancerfondens finansiella tillgångar består dels av placeringstillgångar, dels av kapital i rörelsen som i sin tur består av likvida medel och strategiska

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Kapitalplaceringspolicy

Kapitalplaceringspolicy Kapitalplaceringspolicy 1. Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och

Läs mer

Placeringsreglemente. antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos

Placeringsreglemente. antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos Placeringsreglemente Placeringsreglemente (utkast) antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos representantskapsmöte 2014) PLACERINGSREGLEMENTE för Seko, Service- och kommunikationsfacket 1. Inledning,

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 71 Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Finspångs

Läs mer

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Riktlinjer för kapitalförvaltningen fastställda vid KK-stiftelsens styrelsemöte 2000-05-23 ändrad 2002-03-26 ändrad 2004-09-09 ändrad 2007-12-04

Läs mer

Placeringspolicy för Diabetesfonden

Placeringspolicy för Diabetesfonden Placeringspolicy för Diabetesfonden Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 Reviderad den 20 oktober 2016 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Placeringsriktlinje för KTH:s stiftelsekapital

Placeringsriktlinje för KTH:s stiftelsekapital RIKTLINJE Gäller från och med Diarienummer 2016-10-18 V-2016-1110 Placeringsriktlinje för KTH:s stiftelsekapital Sammanfattning Dessa placeringsriktlinjer har fastställts av KTH:s förvaltningsstyrelse

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman RUBRIK RUBRIK Fastställt av: Per Broman Datum: 2013-09-13 För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 3 (16)

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

Finanspolicy Bollebygds kommun

Finanspolicy Bollebygds kommun Styrdokument 1 (10) 2014-11-02 Fastställd: Instans år-månad-dag x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/368 Finanspolicy Bollebygds kommun

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Riktlinjer kapitalplacering för Håll Sverige Rent

Riktlinjer kapitalplacering för Håll Sverige Rent Riktlinjer kapitalplacering för Håll Sverige Rent I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad, svarar styrelsen eller förvaltaren för att förmögenheten

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning 2014-12-15 KS2014/0965. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260.

Riktlinje. Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning 2014-12-15 KS2014/0965. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning KS2014/0965 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260. EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET, INTERNBANKEN 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy.

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy. Placeringspolicy för kommunstyrelsens donationsfonder 11. INTRODUKTION 1.1 Bakgrund Norrköpings kommun - kommunen - förvaltar donationsmedel fördelat på två samförvaltande portföljer med ett sammanlagt

Läs mer

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 1 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar Lidköpings kommun anlitar sedan

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer