PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN kl. 16:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55"

Transkript

1 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN kl. 16: Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55 Inkeri Tuominen 16:00-17:00 Johan Svahnström Oili Pyysalo Jarmo Takatupa 16:00-20:45 Riitta Seppä Birger Ehrnström Ersättare: Krister Rehn, OFR, BDO Audiator Ab, protokollförare Patrik Nygrén, ekonomidirektör kl. 16:00-17:05 Merja Kaarto, VD kl. 17:15-18:40 Väståbolands hyreshus FAB Brinkhaga, Pargas Vatten Ab 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET Konstateras att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 GODKÄNNANDET AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Förslag: Föredragningslista 2/13 godkänns. Föredragningslista 2/13 godkändes. 3 JUSTERING AV PROTOKOLLET Förslag: Protokollet justeras i mån av möjlighet genast efter sammanträdet. Godkändes.

2 2 4 JÄV Eventuella jäv för nämndens medlemmar bör noteras i denna paragraf. Inga jäv anmäldes. 5 KONCERNÖVERSIKT Till sammanträdet har inkallats ekonomidirektör Patrik Nygrén för att ge en kort koncernöversikt samt i korthet redogöra för styrningen och övervakningen av kommunkoncernen. Revisionsnämnden önskar uppgift om bl.a. följande: - Koncernschema (inkl. ägoandelar) - Koncerninterna borgensförbindelser samt ev. övriga ansvar och förpliktelser - Kort redogörelse för koncernmålsättningarna i budgeten 2013 samt prognos för deras förverkligande (inkl. avkastningskrav på koncernsamfund) - Kort redogörelse över koncerndirektiven (inkl. ev. övriga styrprinciper) och dess efterföljande - Kort redogörelse över hur koncernstyrningen, informationen och rapporteringen fungerar på det praktiska planet - Moderkommunens syn angående risker inom kommunkoncernen samt koncernsamfundens handhavande av riskhanteringen Noterades: Ekonomidirektören: - Informerades i korthet gällande rådande budgetutmaningar. Man är rätt nöjd med hur budgetarbetet har fungerat hittills, men det totalekonomiska läget har ytterligare försämrats under budgetarbetets gång, vilket aktualiserar nedskärningar. Antecknades för kännedom den erhållna informationen angående kommunkoncernen samt dess styrning, övervakning och interna kontroll samt riskhantering. Den erhållna informationen fogas till protokollet som bakgrundsmaterial. Revisionsnämnden önskar fästa vikt vid bl.a. följande: - Ett läge med klart definierade uppgifter för bolagen råder. - Strategi- och resultatstyrningen har inte varit aktiv och uttalad vilket speciellt för Pargas Fjärrvärmes del enligt revisionsnämndens mening rekommenderas uppmärksammas.

3 3 6 KONCERNSAMFUNDS INFORMATION Noterades: Till sammanträdet har kallats VD Merja Kaarto för att informera om följande koncernsamfunds verksamhet och ekonomi (företrädesvis utgående ifrån föregående års bokslutssiffror samt senaste prognoser), koncerninterna ansvarsförbindelser och övriga förpliktelser, riskhantering samt framtidsutsikter och utmaningar. - Väståbolands Hyreshus Ab (dottersamfund) - FAB Brinkhaga (dottersamfund) - Pargas Vatten Ab (intressesamfund) I samband med informationen kan ev. överenskommas om företagande av framtida utvärderingsbesök vid något av koncernsamfunden. Brinkhaga: - Dotterbolag till - 32 bostäder - Saneringsplan gällande skötseln av lånen - Skuldbördan en risk, men man har klarat sig hittills - Mål: tomgång max 5 % (år 2012 = 4,3 % och år 2013 något sämre) Väståbolands hyreshus: bostäder - Mål att hålla skärgården med hyresbostäder ( - Består av Brinkhaga, Verknäs och Strandbrink (i förstnämnda finns dock minoritetsägande), men målet har från bolagets bildande varit att de enskilda bolagen fusioneras i Väståbolands hyreshus - Noterades betydande renoveringsbehov. - Stadsstyrelsen har godkänt verksamhetsprinciper för Väståbolands hyreshus. - Noterades att bolaget fungerar på hyrestomter ( o ) - Tillgången på hyresbostäder motsvarar i stort efterfrågan. Pargas Vatten: - Kaarto har fr.o.m. september fungerat som VD (och handhaft bolagets bokföring sedan 1991). - Bolaget äger produktionsanläggningar, ledningar och två Vattentorn - Bolaget fungerar enligt principen om självkostnadspris - Kunder och ägare: Pargas stad och Nordkalk - Malmnäs vattentorns tekniska kondition har identifierats som en säkerhetsrisk och vattentornet kommer att rivas ännu under detta kalenderår. - Bolaget torde avvecklas under år Tennby vattentorn skall övergå i stadens ägo. - Läckaget i Sysilax utgör ett riskmoment och läget följs noggrant upp hela tiden.

4 4 Informationen antecknades för kännedom. Revisionsnämnden noterar stadsstyrelsens ställningstagande gällande hyreshusbolagets möjligheter att äga markoråden, samt rekommenderar att man utvärderar huruvida åtgärden står i samklang med av stadsfullmäktige uttalade strategiska och ekonomiska målsättningar för bolaget. Ifall stadsstyrelsens slutliga ställningstagande utgår ifrån att Väståbolands hyreshus skall fungera på hyrestomter bör hyresavtalen enligt revisionsnämndens mening uppgöras snarast och med beaktande av de övergripande funktionsprinciper som fullmäktige har fastställt för bolaget. 7 GENMÄLE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2012 Revisionsnämnden Revisionsnämnden emotsåg i sin utvärderingsberättelse gällande år 2012 att stadsstyrelsen skulle tillställa stadsfullmäktige i Pargas stad ett genmäle gällande utvärderingsberättelsen senast den Åtminstone följande frågeställningar ombads explicit beröras i genmälet: 1) Vilka åtgärder ämnar staden vidta för att bringa balans i stadens ekonomi samt att minska på stadens skuldbörda? 2) Vilka åtgärder ämnar staden vidta för att undvika budgetöverskridningar i framtiden? 3) Vilka åtgärder ämnar staden vidta för att trygga tillräcklig vattenrening i enlighet med gällande lov för avloppsreningsverket, stoppande av inläckage i avloppsnätet samt upprätthållande och iståndsättande av vattenledningsnätet samt bringande av balans i vatten- och avloppsverkets ekonomi? 4) Vilka åtgärder ämnar staden vidta med anledning av den fortsatt ökande sjukfrånvaron som de facto är betydligt högre än landets medeltal? Rekommenderas att stadens totala intäkter och kostnader framöver åskådliggörs samlat i bokslutet. En översikt av utvecklingen av stadens utgifter och inkomster sedan fusionen 2009 vore även önskvärt. Revisionsnämnden emotser i sin utvärderingsberättelse för år 2012 att stadsstyrelsen tillställer fullmäktige i Pargas stad ett genmäle gällande utvärderingsberättelsen till fullmäktiges sammanträde den Revisionsnämnden bekantar sig med stadsstyrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen för år Ärendet bordlades.

5 5 Revisionsnämnden Antecknades för kännedom. Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid bl.a. följande: - Vikten av ett åtgärdsprogram av aviserad omfattning, för upprätthållande av balans i stadens ekonomi. - Revisionsnämnden ämnar följa upp vilka åtgärder som konkret vidtas för att minska på sjukfrånvaron i staden och överlag främja välmåendet på arbetsplatsen. 8 FÄLTOBSERVATIONER Eventuella väsentliga fältobservationer rapporteras och tas till behandling i denna paragraf. I mån av möjlighet bör dessa på förhand rapporteras till revisionsnämndens ordförande och sekreterare. Inga fältobservationer noterades. 9 ÖVRIGA ÄRENDEN Behandlas övriga ärenden. OFR-revisor Krister Rehn torde ge en kort introduktion i revisionsnämndens och revisorns uppgifter. Kostnadsprinciper för extern skolning Antecknades för kännedom den erhållna korta informationen angående revisionsnämndens lagstadgade uppgifter. Kostnadsprinciper för extern skolning behandlas vid nästa sammanträde. 10 FÖLJANDE MÖTE Följande möte hålls den kl

6 6 11 JUSTERING OCH VERKSTÄLLIGHET AV REVISIONSNÄMNDENS PROTOKOLL Förslag: Protokollet justeras genast efter sammanträdet och hålls till påseende följande dag. Centralförvaltningen svarar för protokollets verkställighet samt att till protokollet fogas vederbörliga besvärsanvisningar före hållande till påseende. Protokollet justeras denna gång elektroniskt. Centralförvaltningen svarar för protokollets verkställighet samt att till protokollet fogas vederbörliga besvärsanvisningar före hållande till påseende. Ted Bergman Tommy Nymalm Inkeri Tuominen ordförande viceordförande ledamot Oili Pyysalo Birger Ehrnström Johan Svahnström ledamot ledamot ledamot Riitta Seppä Jarmo Takatupa Krister Rehn, OFR, ledamot ledamot protokollförare

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer