SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning"

Transkript

1 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Gunilla Lundström (FP) Lisa Bäck (S) ordförande vice ordförande ledamot ersättare för Remco Andersson ledamot Övriga deltagande se bifogad närvaroförteckning Utses att justera Lisa Bäck Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christine Edenbrandt Ordförande Anders Berngarn Justerande Lisa Bäck ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset i Lomma Datum för anslags nedtagande _

2 Sammanträdesdatum s. 2 (15) Övriga deltagare Jan Sohlmér kommundirektör Christine Edenbrandt kommunsekreterare Elisabeth Hedsund ekonomichef, Elisabet Andersson budgetekonom, 249 Eva Albihn förvaltningschef, 249 Britt-Marie Pettersson socialchef, 249 Lotta Ahlfors teknisk chef, 249 Nicolas Cronberg förvaltningschef, 249 Charlotte Sjövall utvecklingschef, 255 N N elevrådsrepresentant, 255 N N elevrådsrepresentant, 255 N N elevrådsrepresentant, 255 N N elevrådsrepresentant, 255 N N elevrådsrepresentant, 255 N N elevrådsrepresentant, 255 N N elevrådsrepresentant, 255 Carolin Olsson lärare Bjärehovskolan, 255 N N praktikant på Bjärehovskolan, 255

3 Sammanträdesdatum s. 3 (15) AU 249 Dnr KS 2011: Månadsrapport för Lomma kommun januari oktober 2011 Ärendebeskrivning Föreligger månadsrapport för Lomma kommun januari-oktober Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomichef Elisabeth Hedsund en redogörelse. Vid sammanträdet deltar även förvaltningschef Eva Albihn, socialchef Britt-Marie Pettersson, tekniska chefen Lotta Ahlfors och förvaltningschef Nicolas Cronberg samt budgetekonom Elisabet Andersson. Beslutsunderlag - Månadsrapport för Lomma kommun januari-oktober 2011 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: - Månadsrapport för Lomma kommun januari-oktober 2011 lägges till handlingarna.

4 Sammanträdesdatum s. 4 (15) AU 250 Dnr KS 2011: Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari oktober 2011 Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-oktober Beslutsunderlag - Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-oktober 2011 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: - Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-oktober 2011 lägges till handlingarna.

5 Sammanträdesdatum s. 5 (15) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT AU 251 Dnr KS 2011: Avveckling av Lomma Varmbadhus AB Ärendebeskrivning Bakgrund Kommunfullmäktige har tagit principiell ställning till den framtida driften av den s.k. Pilängsanläggningen och därvid ställt sig positiv till former för framtida ägande av och ansvar för anläggningen innebärande att denna ska ägas av ett helägt kommunalt bolag, vilket i sin tur upplåter driften av Pilängsbadet till en entreprenör. I ett första skede ska en driftentreprenör för verksamheten upphandlas, som initialt ska driva denna under kommunens ansvar. Så snart det kommunala bolaget bildats avses Pilängsanläggningen överlåtas från kommunen till bolaget, som då övertar ansvaret för den verksamhet som driftentreprenören driver på badet. Fullmäktige ställde sig vidare positiv till att framgent teckna borgen för lån åt bolaget samt uppdrog åt kultur- och fritidsnämnden att upprätta förslag till bolagsordning och ägardirektiv för det blivande kommunala bolaget. Kommunfullmäktige beslöt att godkänna bolagsordning och ägardirektiv. Aktiekapitalet fastställdes till 1 mnkr. Av bolagsordningen framgår att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva simhallsrörelse och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta fast egendom, byggnader och fastighetsinventarier. Bolagsordningen anger ändamålet med bolagets verksamhet enligt följande. Bolaget ska aktivt verka för att erbjuda allmänheten möjlighet till rekreation, motion och friskvård kopplat till simhallsrörelsen. I sin verksamhet ska bolaget tillämpa de kommunala självkostnads- respektive likställighetsprinciperna. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Lomma kommun, till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

6 Sammanträdesdatum s. 6 (15) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT AU 251 (forts.) Avveckling Styrelsen för Lomma Varmbadhus AB har beslutat att föreslå bolagsstämman att rekommendera kommunfullmäktige besluta tillstyrka att bolaget ska avvecklas. Styrelsen uppger att orsaken är att Lomma Varmbadhus inte har ekonomiska möjligheter att finansiera kostnaderna för en utbyggnad av Pilängsbadet och att bolaget inte har intäkter för att täcka sina förvaltningskostnader. Bolagsstämman har beslutat bifalla styrelsens förslag att rekommendera kommunfullmäktige att tillstyrka att bolaget ska avvecklas. Bolagsstämmans beslut att föreslå avveckling grundar sig på att förutsättningarna för att uppfylla ägarens målsättning vid bolagets bildande (Kf 57/08) för närvarande inte föreligger. Beslut om att bolaget ska träda i frivillig likvidation ska fattas av bolagsstämman. Kommunfullmäktige ska dessförinnan, enligt bolagsordningen 4 och ägardirektivet punkt 3, beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Beslutsunderlag - Protokoll från styrelsemöte i Lomma Varmbadhus AB - Protokoll från bolagsstämma i Lomma Varmbadhus AB - Skrivelse från kanslichefen Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta följande - Kommunstyrelsen konstaterar att intentionerna i kommunfullmäktiges beslut under 57/08 framgent skulle kunna fullföljas via Lomma Uthyrningsfastigheter AB. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande. - Kommunfullmäktige ställer sig bakom att Lomma Varmbadhus AB avvecklas på så sätt att bolaget träder i frivillig likvidation, av det skäl som angivits av bolagsstämman och med hänvisning till kommunstyrelsens konstaterande.

7 Sammanträdesdatum s. 7 (15) AU 252 Dnr KS 2011: Äskande av medel till vattenplan för Höje å avrinningsområde Ärendebeskrivning Äskande om medel för en vattenplan för Höje å avrinningsområde har inkommit från Höje å vattenråd till Lomma, Lunds, Staffanstorps och Svedala kommuner. Vattenrådet ska initiera åtgärder och utöver åtgärder som görs genom Höjeprojektet kan andra åtgärder föreslås för att föra arbetet framåt till målsättningen god ekologisk status enligt vattendirektivet. Miljöstrategen har lämnat följande yttrande: En av vattenrådet prioriterad sådan övrig åtgärd har varit att få till stånd en tvärkommunal vattenöversiktsplan. Mycket information och planeringsunderlag har genom åren samlats in i det vattenarbete som hittills bedrivits, bland annat i Höje å landskapsvårdsplan. I sin tur har den tvärkommunala dagvattengruppen också tagit fram ett mycket gediget underlagsmaterial kring bland annat flöden och riskscenarios i ån. Dessutom pågår ett arbete med VA-planer och översvämningskarteringar. Att samla all information i ett dokument och även möjliggöra prioriteringar kring vilka markområden som lämpar sig bäst för översvämningsytor i förhållande till ytor som ska avsättas för till exempel våtmarker hade varit ett mycket användbart dokument. Denna vattenöp kan då utgöra ett underlag till övrig kommunal planering och minska risken att områden lämpliga för landskapsvård och översvämningshantering byggs bort för andra ändamål, ofta med problem med vattenhanteringen som följd. För framtagandet av vattenplanen avses LOVA-medel att sökas. Detta innebär att hälften av projektkostnaden finansieras genom statliga medel. För Lomma kommuns del innebär det en medfinansiering med kronor. Planeringsenhetens bedömning Att få till stånd en vattenplan för avrinningsområdet hade varit ett mycket värdefullt underlag för Lomma kommuns del. Den stora vinsten i dagsläget skulle framförallt vara att verkligen nå ut till planerarna i kommunerna i avrinningsområdet och ge dem ett underlag som tydliggör vattenproblematiken i området. Även den tvärkommunala dagvattengruppens arbete skulle underlättas betydligt och för framtiden skulle risken att samordningen av vattenarbetet inte sker minska. Det skulle också innebära vattenarbetet i avrinningsområdet blir mindre personberoende och att kunskapsöverföringen mellan olika sektorer förbättras betydligt.

8 Sammanträdesdatum s. 8 (15) AU 252 (forts.) Budgetekonomen har lämnat följande yttrande: I kommunstyrelsens förslag till budget för 2012 finns 182 tkr avsatt inom kommunstyrelsens förfogandemedel Åtgärder enl. naturmiljöprogram mm. Ekonomienheten har inget att invända mot förslaget att finansiera behovet från detta anslag under förutsättning att fullmäktige fastställer anslaget på föreslagna nivå. Beslutsunderlag - Äskande om medel från Höje å vattenråd - Yttrande från planeringsenheten - Yttrande från budgetekonomen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: - Kommunstyrelsen ställer sig positiv till äskandet för 2012 under förutsättning att medel erhålls för hälften av kostnaden. Under förutsättning att fullmäktige fastställer budget enligt kommunstyrelsens förslag överförs, om medel erhålls för hälften av kostnaden, 30 tkr från kommunstyrelsens förfogandemedel för Åtgärder enl. naturmiljöprogram m.m. till kommunstyrelsens konto för miljöverksamhet.

9 Sammanträdesdatum s. 9 (15) AU 253 Dnr KS 2011: Motion angående uppdrag åt tekniska nämnden att öppna Bjersundsparkens södra del för allmänheten Ärendebeskrivning Lars Carlén (S) föreslår i motion att kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska nämnden att öppna upp Bjersundsparkens södra del för allmänheten, t.ex. genom att där anlägga en rullstolsanpassad gång- och cykelväg. Tekniska nämnden har , 88, i yttrande över motionen meddelat att med beaktande av platsens förutsättningar låta Bjersundsparkens södra del behålla sin nuvarande gestaltning. Tekniska nämnden lämnar följande redogörelse i protokollet: Enligt gällande detaljplan är Bjersundsparken som helhet allmän platsmark med bostadsrättsföreningen Bjersund som en ö i mitten med planbestämmelsen kvartersmark. Söder och öster om Bjersund är det bokskog, där den smalaste passagen utmed södra sidan är ca 10 meter. Utmed södra sidan finns dessutom vid ett avsnitt en höjdskillnad på ca 5 meter utmed en sträcka av 20 meter. God tillgänglighet kräver en längsgående lutning på maximalt 1:20. Passage till Bjersund, Långa Längan och stranden med sitt strandstråk sker norr om Bjersund. Att bygga en tillgänglighetsanpassad gångstig av grus eller asfalt i bokskogen söder om Bjersund är därför inte genomförbart om man vill undvika en väsentlig miljöpåverkan. Anslutning till Södra Västkustvägen är också en utmaning då det saknas gångbana utmed vägens västra sida. Påverkan av befintliga bokars livsbetingelser ska också beaktas vid byggande av gångstigar. Beslutsunderlag - Motion, inkommen , från Lars Carlén (S) - Protokoll från tekniska nämnden, 88/11

10 Sammanträdesdatum s. 10 (15) AU 253 (forts.) Överläggning Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande. Lisa Bäck yrkar bifall till motionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på sitt eget och Lisa Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande: - Motionen avslås med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.

11 Sammanträdesdatum s. 11 (15) AU 254 Dnr KS 2011: Beträffande samordnad ekonomifunktion Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har , 61, i samband med beslut om framtida organisation för Lomma kommun uppdragit åt kommundirektören att skapa en samordnad ekonomifunktion direkt under ekonomichefen. Arbetet ska vara slutfört senast Ekonomichefen informerar i skrivelse att under hösten har arbetet pågått för att ta fram förslag till samordnad ekonomifunktion med hjälp av N N, Nya Controllern i Eslöv AB. Förvaltningschefer och ekonomer har medverkat i arbetet. Förändringen till en samordnad ekonomifunktion föreslås träda i kraft Då beräknas lokalfrågan vara löst och enheten kan samlas fysiskt. Därefter kommer förändringsarbetet att starta och det kommer successivt att ske förändring av arbetsområden/uppgifter för ekonomerna. En ekonom som finns inom tekniska förvaltningen och svarar för stöd/service till fastighetsförvaltningen och kommunens bolag LSAB och LUFAB kommer inte att ingå i den samlade ekonomifunktionen. Arbetsuppgifterna är till en mycket stor del av administrativ karaktär. Beslutsunderlag - Skrivelse från ekonomichefen - Skrivelsen Samordnad ekonomifunktion Arbetsutskottet beslutar följande: - Utskottet har tagit del av informationen.

12 Sammanträdesdatum s. 12 (15) AU 255 Dnr KS 2008: Ungdomsdialog träff med elevrådsrepresentanter från kommunens högstadieskolor Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har under 146/08 beslutat inrätta en styrgrupp för barn- och ungdomsdialog med uppdrag att dels formulera vad kommunen vill uppnå med barn- och ungdomsdialogen, dels att vara en startmotor till att processen drar igång för att uppnå framtagna mål. Under år 2010 har styrgruppen bl.a. beslutat föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att träffa elevrådsrepresentanter två gånger per år. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för innevarande år tagit upp ungdomsdialog för genomgång i den 6 april och den 23 november. Vid utskottets sammanträde deltar utvecklingschef Charlotte Sjövall, elevrådsrepresentanterna N N, N N, N N, N N, N N, N N och N N samt Carolin Olsson, lärare på Bjärehovskolan och N N, praktikant på Bjärehovskolan. Vid sammanträdet diskuteras bl.a. följande frågeställning som elevrådsrepresentanterna tidigare diskuterat: Demokrati eller effektivitet? Arbetsutskottet beslutar följande: - Elevrådsrepresentanterna N N, N N, N N, N N, N N, N N och N N samt Carolin Olsson, lärare på Bjärehovskolan och N N, praktikant på Bjärehovskolan medges medges närvaro- och yttranderätt. - Utskottet har tagit del av informationen.

13 Sammanträdesdatum s. 13 (15) AU 256 Dnr KS 2010: Överklagande av beslut (diarienummer ) angående tillstånd för uppförande av ett 80 meter (tornhöjd) vindkraftverk med teknikbod samt anläggande av en cirka 1 km lång tillfartsväg inom område med förordnande av landskapsbildsskydd på fastigheten i Lomma kommun Ärendebeskrivning Lomma kommun har den 9 november 2011 tagit del av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut om att utan hinder av bestämmelserna i förordnandet enligt 19 naturvårdslagen i dess lydelse före 1975 utföra nybyggnad av ett vindkraftverk med tillfartsväg på rubricerade fastighet. Planeringsenheten har lämnat följande yttrande: Projektet planeras inom ett område som är odling på gamla strandängar och fd våtmarker och beläget endast ca en meter över havet. På grund av alla närliggande våtmarker och dammar finns ett rikt fågelliv och många flyttfåglar passerar här. Området har landskapsbildsskydd för Höje ås dalgång, är av riksintresse för kustzonen och ligger i anslutning till ett biotopskyddsområde. Höje ås dalgång är utpekat regionalt av Länsstyrelsen i Skåne län som område med höga naturvärden. Vidare ligger det södra verket endast ca 100 meter från Höje å och möjligtvis inom strandskyddat område, detta går inte att tyda i handlingarna. I Lomma kommuns naturmiljöprogram samt i översiktsplan från 2010 anges området som natur med högsta naturvärde samt som viktig ekologisk korridor. I skälen för beslutet skrivs att överblickbarheten i landskapet är nästan milsvid men resonemanget som följer påstår ändå att landskapsbilden inte påverkas påtagligt, vilket är helt felaktigt. Visuellt kommer ett vindkraftverk på denna plats att ha mycket stor inverkan på landskapet. Allt detta sammantaget visar hur felaktig lokaliseringen av projektet är! Därför är påståendet om att projektet inte strider mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser också felaktigt. Vindmässigt är inte platsen bättre än någon annan, men ur nästan alla andra aspekter sämre.

14 Sammanträdesdatum s. 14 (15) AU 256 (forts.) Att hävda det starka samhällsintresset motiverar på inget sätt lokaliseringen av projektet. Att Länsstyrelsen i Skåne län felaktigt hävdar att projektet inte strider mot kommunens översiktsplan är mycket allvarligt och visar på slarvig hantering av ärendet. Kommunen avvisar generellt vindkraft inom sitt geografiska område av förutom närhet till infrastruktur, byggnader mm, hänsyn till kulturmiljöintressen, landskapsbild och försvarets intressen. Detta är mycket tydligt uttryckt i kommunens översiktsplan Till detta ska läggas att kommunen också har ett tydligt ställningstagande mot bostadsexploatering på landsbygden just för att undvika ytterligare uppsplittring av landskapet. Dessutom är det rubricerade området som tidigare nämnts också utpekat som natur med högsta naturvärde och som viktig ekologisk korridor i landskapet. Sammanfattningsvis överklagar Lomma kommun således länsstyrelsens beslut (diarienummer ) angående tillstånd för uppförande av ett 80 meter (tornhöjd) vindkraftverk med teknikbod samt anläggande av en cirka 1 km lång tillfartsväg inom område med förordnande av landskapsbildsskydd på fastigheten i Lomma kommun med hänvisning till vad som ovan framförts. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överklaga länsstyrelsens beslut angående tillstånd för uppförande av ett 80 meter (tornhöjd) vindkraftverk med teknikbod samt anläggande av en cirka 1 km lång tillfartsväg inom område med förordnande av landskapsbildsskydd på fastigheten i Lomma kommun i enlighet med ovanstående yttrande. Beslutsunderlag - Beslut av länsstyrelsen i Skåne län om tillstånd för uppförande av vindkraftverk - Yttrande från planeringsenheten Överläggning Ordföranden, Christian Idström, Lars Arheden och Gunilla Lundström yrkar bifall till planeringsenhetens förslag, dock med komplettering av yttrandet med påpekande om sakfel i andra stycket under rubriken Skäl för beslutet att fastigheten är belägen öster om Lomma golfbana, inte väster om.

15 Sammanträdesdatum s. 15 (15) AU 256 (forts.) Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: - Kommunstyrelsen beslutar att överklaga länsstyrelsens beslut angående tillstånd för uppförande av ett 80 meter (tornhöjd) vindkraftverk med teknikbod samt anläggande av en cirka 1 km lång tillfartsväg inom område med förordnande av landskapsbildsskydd på fastigheten i Lomma kommun i enlighet med planeringsenhetens yttrande kompletterat med påpekande om sakfel i andra stycket under rubriken Skäl för beslutet att fastigheten är belägen öster om Lomma golfbana, inte väster om.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer