INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON E-post:

2 Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ( LAIF ). Fonden är en specialfond, vilket innebär att den får avvika från de generella placeringsbestämmelser som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Samtliga avvikelser finns beskrivna i fondens fondbestämmelser. Målsättningen med fondens placeringar är att genom aktiv allokering vara med i börsers långsiktiga uppgångsfaser och undvika börsers långsiktiga nedgångsfaser. Förvaltningen i fonden har därmed fokus på kontroll av den så kallade marknadsrisken. Fonden investerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar (inklusive indexfonder och ETF:er), konto i kreditinstitut samt derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Placeringar sker utan någon specifik geografisk- eller sektoranknytning. Fonden förvaltas av eturn Fonder AB (Bolaget). Förvaltningsinriktning Fonden är en fondandelsfond som främst placerar i värdepappersfonder och indexnära derivatinstrument. Till skillnad från traditionella aktiefonder som alltid är fullt investerade i aktiemarknader oavsett dess generella upp och nedgångar, varierar Fondväljaren Trend sin exponering mot aktiemarknader efter börsklimat. Det innebär att fonden kan variera från hög exponering till ingen exponering mot aktiemarknaden som helhet. Vid låg eller ingen exponering upptar fonden istället räntebärande placeringar. Fonden förvaltar efter helt systematiska modeller för kontroll av marknaders generella upp och nedgångar. Modeller genererar köp av fonder och index som har en god prisutveckling, och försäljning sker när placeringens prisutveckling avtar eller vänder. Metodiken syftar till att ta vara på bra trendande marknader, och minskar risken för stora värdefall. Investeringsmodellerna är trendföljande i sin karaktär och identifierar trender i ett flertal olika tidsperspektiv. Till detta kommer en omfattande systematisk riskhantering. Kvantitativa modeller Bolagets egenutvecklade kvantitativa modeller reagerar på marknadens prisförändringar i ett flertal olika tidsperspektiv. Fondens avkastning genereras huvudsakligen genom förändringar i marknadens generella prisnivåer. Investeringar görs i de fonder eller index där en god positiv trend identifierats. En typisk investering varar i flera månader. Fondförvaltande bolag eturn Fonder AB, org. nr , Box 24150, Stockholm. Besöksadress och huvudkontor: Linnégatan 89. Bolagets säte är Stockholm. Bundet eget kapital: kr varav aktiekapital kr. Bolaget har tecknat en ansvarsförsäkring för att täcka eventuella skadeanspråk. Revisor: Ernst & Young Financial Services AB, ansvarig revisor Nilla Rocknö. Bolaget bildades år 2004 och erhöll Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse 2005 samt att förvalta specialfonder år Tillstånd enligt LAIF erhölls Styrelse: Bertil Hult (ordförande), Krister Sjöblom (VD), Professor Dr. Kenneth Holmstöm, Ulf Berg (vice VD), Göran Emtesjö och Pertti Hiltunen. Bolaget förvaltar fonderna eturn, Fondväljaren Trend samt Transparenta Fonden, samtliga specialfonder. Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Org. nr Förvaringsinstitutet, med säte och huvudkontor i Stockholm, har bankverksamhet som sin huvudsakliga verksamhet. Register över innehavare av andelar i fonden Fondens andelsägarregister förs och administreras av Wahlstedt & Partners AB på uppdrag av Bolaget. Likabehandling av andelsägare Bolaget säkerställer att andelsägarna likabehandlas genom att samma villkor, vilka framgår av fondbestämmelserna, gäller för alla andelsägare. Ingen andelsägare får någon form av förmånsbehandling vad gäller t.ex. teckning och inlösen av andelar eller avgiftsuttag. Skadestånd Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget överträtt LAIF eller FONDVÄLJAREN TREND INFORMATIONSBROSHYR

3 fondbestämmelserna kommer Bolaget att ersätta skadan. Uppdragsavtal Bolaget har ingått uppdragsavtal med Wahlstedt & Partners AB. Avtalet omfattar administrativa uppgifter som ingår i fondverksamheten, däribland backoffice arbete, värdering, rapportering, redovisning och att föra register över fondandelsägare. Bolaget har identifierat en möjlig intressekonflikt vid utläggningen av denna verksamhet. Bolagets VD ingå i styrelsen för Wahlstedt & Partners. Om någon intressekonflikt skulle uppstå till följd av detta kommer den att hanteras i enlighet med reglerna om jäv i 8 kap. Aktiebolagslagen. Bolaget har ingått uppdragsavtal med Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB, som ansvarig för Bolagets funktion för internrevision. Bolaget har ingått uppdragsavtal med G. Grönberg Advokatbyrå AB där advokat Alf-Peter Svensson utsetts till ansvarig för funktionen för regelefterlevnad. Bolaget har inte identifierat några intressekonflikter i samband med utläggandet av ovanstående två verksamhetsområden. Fondens målgrupp Fondväljaren Trend passar placerare som har önskemål om en aktiv allokering på basis av marknadens generella förändringar i prisnivå, så kallad marknadsrisk. Allokeringar bygger främst på trendföljande metoder som eftersträvar att vara med i börsers långsiktiga uppgångsfaser och på samma sätt undvika börsers långsiktiga nedgångsfaser. Placeringshorisonten bör uppgå till minst två år. En placerare bör kunna acceptera att kurssvängningar i fondandelsvärdet kan förekomma. Risknivå Riskklassificering görs enligt en sjugradig skala där 1 står för lägst risk och 7 för högst risk, se tabell nedan. Klassificeringen grundas på volatiliteten som är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Grunden för riskindelningen är volatiliteten mätt under de senaste fem åren. Om fem års avkastningshistorik inte finns beräknas risknivån utifrån befintlig historik och en uppskattning av underliggande marknaders volatilitet och fondens exponering mot dessa marknader. Fonden eftersträvar en risknivå som över tid ligger inom kategori 5, vilket innebär en volatilitet i intervallet %. Kategori Volatilitet < 0,5% 2 0,5 - < 2% < 5% < 10% < 15% < 25% 7 25% - Riskindikatorn är endast en indikation på den framtida risknivån i fonden, eftersom kategoriseringen grundas på historisk data. Riskkontroll Investeringsprocessen är objektiv och systematisk. Riskallokering är förutbestämd och en integrerad del av Bolagets investeringsmodeller och kontrolleras dagligen såväl på marknadsnivå som på portföljnivå. Riskprofil Fondens förvaltningsstrategi innebär att investeringarna sprids på ett flertal sektorer eller index som för stunden utvisar goda trendade egenskaper. Fonden kan utnyttja de hävstångsmöjligheter som terminsmarknaden erbjuder. Detta kan medföra en exponering som överstiger fondvärdet. Fonden beräknar sammanlagd exponering enligt åtagandemetoden, det vill säga summan av fondens aktiva och passiva exponeringar. Den faktiska risknivån begränsas som en integrerad del i Bolagets förvaltningsmodeller till att motsvara uppställda mål i förvaltningen, mätt som årlig standardavvikelse på fondandelsvärdet. Finansiell hävstång Användande av finansiell hävstång är en integrerad del av fonden systematiska förvaltningsmodeller. Fonden får använda standardiserade derivatinstrument samt upptagande av lån. Investeringar i derivatinstrument kan göra en fond mer känslig för marknadsförändringar pga. hävstångseffekten. Restriktioner vid användningen av finansiell hävstång framgår av fondens fondbestämmelser, liksom arrangemang om att förfoga över säkerheter eller tillgångar. Högsta nivå av finansiell hävstång framgår av fondens fondbestämmelser och följer regler om fondens brutto- respektive nettoexponeringar. FONDVÄLJAREN TREND INFORMATIONSBROSHYR

4 Olika typer av risker Fondsparande är förenat med risk i den meningen att insatta medel kan minska i värde. Högre risk kan samtidigt ge möjlighet till högre avkastning. Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka fondens totala risk. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Nedan redogörs översiktligt för olika typer av risker som kan uppstå i fonden Fondväljaren Trend. Sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen. Marknadsrisker: - att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, - att investeringar i olika derivatinstrument kan göra en fond mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt, - risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk, - att värdet på en investering kan påverkas av förändringar i valutakurser. Likviditetsrisker: - att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. För att begränsa likviditetsrisken investerar fonden endast i tillgångar med hög likviditet. Likviditeten i tillgångarna övervakas och utvärderas löpande. Motparts- och kreditrisker: - att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna, - beroendet av clearingfunktioner och förvaringsinstitut. Operativa risker: - risker kopplade till fondbolagens operativa verksamhet som kan avse beroende av förvaltare, IT-system, rutiner med mera, - andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för fondbolagens verksamhet. Outsourcingrisker: - risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantör. Principer för värdering Fondens värde beräknas genom att dra av fondens skulder från dess tillgångar. Värdet av en fondandel beräknas genom att fondens värde delas med antalet utestående andelar. Värdering av fonden görs varje bankdag. Fondens tillgångar värderas till marknadsvärde. För ytterligare information om principer och rutiner för värdering av tillgångar, se fondbestämmelserna. Fondens rättsliga karaktär Fonden är en specialfond (alternativ investeringsfond) som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF. En fond består av värdepapper vilka inköpts genom det kapital som tillförts fonden av dem som placerat kapital i den och som därigenom är ägare till fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. En fondandel är en rätt till en så stor andel av fonden som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utestående andelar, utan skyldighet för fondandelsägaren att svara för någon förpliktelse som åvilar fonden. Varje andel ger lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden har en andelsklass vilket innebär att ingen investerare har förmånligare villkor än någon annan. Gällande avgift Nedan anges den årliga förvaltningsavgift som Bolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaring av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer. Nu gällande förvaltningsavgift: 1,83 % av fondens värde. Högsta avgift Nedan anges den högsta förvaltningsavgift som Bolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut för förvaltningen av fonden, inkluderat kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Högsta förvaltningsavgift: 1,97 % av fondens värde. Underliggande fonder Högsta fasta avgift som får tas ut för förvaltningen av underliggande fonder är 1 %. Högsta prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltning av underliggande fonder är 20 % över specificerad avkastningströskel. FONDVÄLJAREN TREND INFORMATIONSBROSHYR

5 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fonden är dock ej öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda. Vid försäljning och inlösen ska normalt anmälan ske på särskild blankett som tillhandahålls av Bolaget. Anmälan om teckning skall vara Bolaget tillhanda senast klockan vid hela arbetsdagar och senast klockan vid halva arbetsdagar samt insättningen ska vara bokförd på Fondens konto senast klockan vid hela arbetsdagar och klockan vid halvdagar varvid försäljningen genomförs samma bankdag till den kurs som då beräknas. Minsta belopp vid första teckningstillfället är 1000 kronor. Anmälan om inlösen ska vara Bolaget tillhanda senast klockan vid hela arbetsdagar och klockan vid halvdagar varvid inlösen genomförs samma bankdag till den kurs som då beräknas. Försäljning/inlösen sker till ett fondandelsvärde som ej är känt när begäran lämnas. Begäran om försäljning/inlösen kan ej limiteras. Historisk avkastning Grafen nedan visar historisk avkastning.inklusive samtliga kostnader och avgifter. 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 8,26% Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 25 februari ,86% Ändringar i fondbestämmelser Bolaget har möjlighet att ändra fondbestämmelserna för fonden efter beslut av Bolagets styrelse. Sådan ändring av fondbestämmelser ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringar av fondbestämmelserna kan komma att påverka fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Upphörande och försäljning av fondverksamhet Förvaltningen av fonden ska temporärt övertas av förvaringsinstitutet om Bolaget förlorat Finansinspektionen tillstånd att bedriva fondverksamhet, trätt i likvidation, försatts i konkurs, eller vill upphöra med förvaltningen av fonden. Fonden ska snarast efter det att förvaltningen övertagits av förvaringsinstitutet överlåtas till ett annat fondbolag, om detta medges av Finansinspektionen. I annat fall ska fonden avvecklas genom att samtliga innehav likvideras och fondens nettobehållning skiftas ut till andelsägarna. Förändringar av detta slag skall meddelas i Postoch Inrikes tidningar. Dessutom ska information hållas tillgänglig hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Information om fonden Bolaget uppdaterar regelbundet information om fondens risk- och likviditetshantering. Informationen finns att tillgå på bolagets hemsida Fondens årsberättelse och senast beräknat NAV publiceras på hemsidan. Skatteregler Schablonskatt Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skattskyldiga för sina inkomster i fonden. Istället schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten kapitalunderlaget utgörs av värdet på fondandelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Summa faktisk skatt blir 0,12 procent (0,4%*30%). Schablonskatt ska betalas av privatpersoner bosatta i Sverige, svenska dödsbon, svenska aktiebolag, svenska stiftelser och föreningar som inte är skattebefriade och utländska juridiska personer med fast driftställe i Sverige. FONDVÄLJAREN TREND INFORMATIONSBROSHYR

6 Kapitalskatt Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt. En eventuell förlust är avdragsgill. Övrigt Ovanstående är endast en sammanfattning och allmän beskrivning av vissa skatteregler vid investeringar i fondandelar. Särskilda regler gäller för vissa kategorier skattskyldiga. Dessutom är skattereglerna ofta föremål för förändring. Därför bör varje investerare rådgöra med sin skatterådgivare om vilka konsekvenser en investering kan få för den egna beskattningen. FONDVÄLJAREN TREND INFORMATIONSBROSHYR

7 Bilaga: Fondbestämmelser Fondväljaren Trend 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Fondväljaren Trend, nedan kallad fonden. Fonden är en alternativ investeringsfond enlig lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallat LAIF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden Fondförvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden och utövar de rättigheter som följer med egendomen. Vidare kan inte fonden förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Bolaget, LAIF, lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ) och övriga tillämpliga författningar. Fonden riktar sig till allmänheten med den begränsning som följer av 17 nedan. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av eturn Fonder AB, org. nr , nedan kallat Bolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org. nr , nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska ta emot och förvara den fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som Bolaget fattat såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser. 4 Fondens karaktär Fonden är en fondandelsfond som främst investerar i investeringsfonder, börshandlade fonder, s.k. ETF:er, samt i indexterminer. Målsättningen med fondens placeringar är att genom en aktiv allokering följa marknadens långsiktiga uppgångsfaser och på samma sätt undvika marknadens långsiktiga nedgångsfaser. Fondens strategi är att genom systematisk taktisk tillgångallokering (eng. Tactical Asset Allocation, TAA) fokusera på kontroll av marknadsrisk vid generella upp- och nedgångar i marknaden. De systematiska modellerna som styr förvaltningen genererar köp av fondandelar och index som har en god prisutveckling. Försäljning sker när den positiva prisutvecklingen avtar eller vänder. 5 Fondens placeringsinriktning 5.1 Allmänt Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på Konto hos kreditinstitut. Fondens placeringsinriktning är inte knuten till något specifikt geografiskt område eller till någon specifik sektor eller bransch. Fonden kan ha såväl aktiva som passiva positioner. Passiva positioner är positioner som syftar till att hantera fondens kassa eller valutaexponering. Aktiva positioner är alla andra positioner. Den sammanlagda exponeringen av fondens aktiva positioner får utgöra högst 250 procent av fonden värde. Den totala nettoexponeringen av fondens aktiva positioner får uppgå till 150 procent av fondens värde. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 13 andra stycket och 23 första stycket 1 LVF samt 16 kap. 2a och 2d FFFS 2008: Ränterelaterade överlåtbara värdepapper Inget innehav av obligationer emitterade av en enskild emittent får utgöra mer än 20 procent av fondens värde. Fonden får inte äga obligationer motsvarande mer än 20 procent av det emitterade kapitalet i någon enskild serie. Totala värdet av de 5 största innehaven får inte överstiga 60 procent av fondens värde. Fonder har erhållit undantag från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket 2 och 3 samt 19 första stycket 2 LVF. 5.3 Penningmarknadsinstrument Inget innehav av penningmarknadsinstrument emitterade av en enskild emittent får utgöra mer än 20 procent av fondens värde. Fonden får inte äga penningmarknadsinstrument motsvarande mer än 20 procent av det emitterade kapitalet i någon enskild serie. Totala värdet av de 5 största innehaven får inte överstiga 60 procent av fondens värde. Fonder har erhållit undantag från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket 3 samt 19 första stycket 2 LVF. 5.4 Särskilda bestämmelser avseende ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument Oavsett begränsningarna i 5.2 och 5.3 ovan får fonden placera 100 procent av fondens värde i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av svenska staten. Innehaven ska dock spridas på minst två olika emissioner där varje emission får utgöra högst 50 procent av fondens värde. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap. 6 andra stycket 1 LVF samt 5 kap. 19 första stycket 2 LVF. ETURN FONDER AB

8 5.5 Placeringar på konto hos kreditinstitut Fonden får placera högst 40 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som är bank och högst 30 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som inte är bank. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap. 11 LVF. 5.6 Fondandelar och övriga överlåtbara värdepapper Fondens medel får placeras i andra investeringsfonder och fondföretag enligt 5 kap. 15 första stycket LVF, varvid placeringar i en och samma fond, efter undantag från 5 kap. 16 första stycket LVF, högst får uppgå till 30 procent av fondens värde. Fondens sammanlagda placeringar i sådana fondandelar som avses i 5 kap. 15 första stycket 3 (vissa specialfonder och utländska motsvarigheter) får sammanlagt uppgå till högst 100 procent av fondens värde. Fonden har således erhållit undantag från 5 kap. 16 andra stycket LVF. Fondens medel får placeras i andelar i andra fonder även om dessa fonder, enligt sina fondbestämmelser eller bolagsordningar, saknar restriktioner avseende placeringar i andra fonder. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap. 15 andra stycket LVF. Med undantag från 5 kap. 19 första stycket 4 får fondens medel placeras i andelar i andra fonder varvid fondens investering i den underliggande fonden får uppgå till högst 50 procent av totala antalet andelar i den underliggande fonden. 5.7 Derivatinstrument Derivatinstrument, allmänt Fonden får investera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning under förutsättning av att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till någon av de tillgångar som anges i 5 kap. 12 första stycket 1 LVF. Fonden får också investera i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12 andra stycket LVF, så kallade OTC derivat. Placering i derivatinstrument kan till exempel ske genom att förvärva en underliggande tillgång på termin även om fonden inte har likvida medel för förvärv av den underliggande tillgången. Begränsningar enligt dessa fondbestämmelser ska ej inkludera sådana köpta respektive sålda derivatinstrument där motsvarande instrument sålts respektive köpts och marknadsrisken därigenom helt har eliminerats. Fonden får använda sig av derivatkontrakt utan att ha leveranskapacitet av underliggande tillgång eller likvida tillgångar. Det innebär att fondens handel med derivatinstrument kan leda till att fonden erhåller en negativ exponering i enskilt underliggande tillgångar. Fonden har erhållit undantag från 16 kap. 8 FFFS 2008:11. ETURN FONDER AB Övriga derivatinstrument Det totala säkerhetskravet som fonden får vid var tid vara utsatt för med anledning av handel med derivatinstrument eller kombinationer av dessa är högst 40 procent. 5.8 Kombinationslimiter I fonden får det inte ingå överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som getts ut av emittenter i en och samma företagsgrupp till sammanlagt mer än 40 procent av fondens värde. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap 6 tredje stycket LVF. Med beaktande av de restriktioner som följer av 5 i dessa fondbestämmelser får fondens exponeringar mot ett och samma företag eller för företag i en och samma företagsgrupp uppgå till högst 50 procent av fondens värde. Fonden har härvid erhållit undantag från 5 kap 21 och 22 LVF. 5.9 Risknivå Riskmåttet som används är standardavvikelsen för variationen i fondens totala avkastning. Fonden eftersträvar en genomsnittlig risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande 36- månadersperiod, till mellan 10-15%. Uppsatt nyckeltal enligt ovan ska ses som ett genomsnitt över flera börscykler och kan mätt under enskilda perioder komma att avvika från den uppsatta målbilden. I en starkt positiv marknad kan fonden inneha aktierelaterade tillgångar som uppgår 150 procent. I en negativ marknad kan denna exponering vara noll. Nämnda förhållanden skulle kunna vara mångåriga. 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning 7.1 Värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF. 7.2 Derivatinstrument Fonden får investera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning under förut-sättning av att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till någon av de tillgångar som anges i 5 kap. 12 första stycket 1 LVF. Fonden får också investera i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12

9 andra stycket LVF, så kallade OTC derivat. 7.3 Fondandelsfonder Fonden får placera betydande medel i andelar i andra investeringsfonder och fondföretag. 7.4 Tekniker och instrument Fonden använder sig av sådana tekniker och instrument som avses i 16 kap. 10 FFFS 2008:11 för att effektivisera förvaltningen samt för att skapa hävstång i fonden. 8 Värdering Fondens värde beräknas som skillnaden mellan tillgångar (finansiella instrument, likvida medel och andra likvärdiga tillgångar inklusive upplupen avkastning) och skulder (upplupen ersättning enligt 11 samt skatter och övriga skulder). Fondens innehav av finansiella instrument ska upptas till marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs för innehavda positioner och senaste säljkurs för sålda positioner. Om enligt Bolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, äger Bolaget att på objektiva grunder fastställa värdet. För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF ska Bolaget på objektiv grund genomföra särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av Bolaget inte bedöms som tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis erhållande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell onoterad tillgång med oberoende part. För icke marknadsvärderade derivat, s.k. OTCderivat, baseras värderingen på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Rapporterade värderingar från extern motpart får endast användas i referenssyfte. Värdering av valutaterminer (OTC) görs i två steg: 1. Alla affärer i ett valutakontrakt summeras på värderingsdagen ifråga om volym. Om det finns en nettoposition köpt eller såld volym avvecklas denna med en lika stor motaffär till aktuell terminskurs (värderingskurs) för kontraktets slutdag. Därefter summeras alla likvidbelopp inklusive eventuell avvecklingsaffär (fiktiv eller verklig). Nettot av likvidbeloppen är resultatet. 2. Resultatet diskonteras till nuvärde då resultat av terminskontrakt har förfallodag först efter kontraktets slutdag. Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondandelsvärdet beräknas varje bankdag, med undantag de dagar då en betydande del av fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för handel. Beräknade fondandelsvärden publiceras fortlöpande på Bolagets webbplats 9 Teckning och inlösen av fondandelar Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fonden är dock ej öppen för teckning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandels-ägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda. Vid teckning och inlösen ska normalt anmälan ske på särskild blankett som tillhandahålls av Bolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och att korrekt bankkontonummer är angetts. Anmälan om teckning ska vara Bolaget tillhanda senast kl och senast kl vid halva arbetsdagar samt insättningen ska vara bokförd på Fondens konto senast kl vid hela arbetsdagar och kl vid halvdagar varvid teckning genomförs den bankdagen till den kurs som då beräknas. Minsta belopp vid första teckningstillfället är 1000 kronor Anmälan om inlösen ska vara Bolaget tillhanda senast kl vid hela arbetsdagar och kl vid halvdagar varvid inlösen genomförs den bankdagen till den kurs som då beräknas. Begäran om inlösen ska vara skriftlig. Begäran om inlösen får återkallas endast om Bolaget medger det. Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid teckning och inlösen fastställs vid slutet av den dag som teckning eller inlösen verkställs. Teckning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen. Begäran om teckning/inlösen kan ej limiterads. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av väderpapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får Bolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. 10 Extra ordinära förhållanden För det fall extrema marknadsförhållanden eller extraordinära händelser har inträffat som gör att Bolaget av sådan anledning inte kan fastställa fondandelsvärdet, samt att sådant fastställande inte ETURN FONDER AB

10 skulle säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, kan fonden komma att stängas för in- och utträde. Bolaget kan då komma att skjuta upp dagen för beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet ( 8) samt skjuta upp handelsdagen ( 9). 11 Avgifter och ersättning Fonden erlägger till Bolaget en ersättning för dess förvaltning, administration, bokföring samt ersättning för tillsynskostnad som utgår både till Finansinspektionen och till förvaringsinstitutet. Högsta fast ersättning som kan utgå till Bolaget är 1,97 % av fondens värde per år. Ersättningen beräknas dagligen på fondens värde som 1/365-del av den årliga avgiften. Antalet fondandelar avrundas till sex decimaler. Arvodets storlek avrundas till två decimaler. Information avseende högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars fondandelar fonden placerar finns i fondens informationsbroschyr, faktablad och årsberättelse. 12 Utdelning Fonden lämnar inte utdelning till någon fondandelsägare eller annan. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse, årsberättelse och ändring av fondbestämmelserna Bolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa ska hållas tillgängliga hos Bolaget och förvaringsinstitutet senast fyra respektive två månader efter årsskifte och halvårsskifte. Dessa skall också tillställas de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Bolaget beslutar om ändringar i fondbestämmelserna. Efter att Finansinspektionen har godkänt ändringarna ska samtliga andelsägare informeras om ändringarna. De ändrade fondbestämmelserna skall också hållas tillgängliga hos Bolaget och förvaringsinstitutet. 15 Pantsättning och överlåtelse Fondandelar kan överlåtas och pantsättas. Bolaget för eller låter föra register över fondandelsägarnas innehav av fondandelar. Vid överlåtelse ska anmälan, undertecknad av både köparen och säljaren, ske till Bolaget. Pantsättning av fondandel ska skriftligen anmälas till Bolaget och vara undertecknad av ägaren till fondandelarna (pantsättaren). Anmälan ska ange: a) panthavare, b) antalet fondandelar som omfattas av pantsättningen, c) ägare till fondandelarna samt, d) eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Bolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Fondandelsägaren underrättas skriftligen om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört ska panthavaren anmäla detta skriftligen till Bolaget. 16 Ansvarsbegränsning Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet om Bolaget/förvaringsinstitutet varit normalt aktsam. Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar ej i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Bolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget eller förvaringsinstitutet. Bolaget är skadeståndsskyldigt enligt 2 kap 21 LVF. 17 Tillåtna investerare Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller Bolaget blir skyldig/ skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Bolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Bolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller Bolaget som fonden eller Bolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. Vad som stadgas om utbetalning av inlösenlikvid i 9 ovan ska äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna 17. ETURN FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR INFORMATIONSBROSCHYR För Transparenta Fonden BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Transparenta Fonden Transparenta Fonden är en alternativ

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR INFORMATIONSBROSCHYR För fonden eturn ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fonden eturn Fonden eturn är en alternativ

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-04-27 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Select Sverige

Fondbestämmelser Select Sverige Fondbestämmelser Select Sverige 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Select Sverige, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lärarfond 59+ (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014 Plain Capital StyX Denna informationsbroschyr för specialfonden Plain Capital StyX är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltning

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia ProxyPetroleum Energy Fondbestämmelser för Gustavia ProxyPetroleum Energy 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia ProxyPetroleum Energy, nedan

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond.

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SMÅBOLAG 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag Fondbestämmelser Granit Småbolag 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Småbolag, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Antagna av styrelsen för IKC Fonder AB 2011- xx - xx, godkända av Finansinspektionen 2011 xx - xx, gäller från och med 2011 xx - xx. 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Offensiv

Fondbestämmelser Coeli Offensiv Fondbestämmelser Coeli Offensiv 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Offensiv, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. AlphaCF Focus

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. AlphaCF Focus INFORMATIONSBROSCHYR För fonden AlphaCF Focus Informationsbroschyr AlphaCF Focus Informationsbroschyr för ovan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare

Läs mer