INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON E-post:

2 Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ( LAIF ). Fonden är en specialfond, vilket innebär att den får avvika från de generella placeringsbestämmelser som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Samtliga avvikelser finns beskrivna i fondens fondbestämmelser. Målsättningen med fondens placeringar är att genom aktiv allokering vara med i börsers långsiktiga uppgångsfaser och undvika börsers långsiktiga nedgångsfaser. Förvaltningen i fonden har därmed fokus på kontroll av den så kallade marknadsrisken. Fonden investerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar (inklusive indexfonder och ETF:er), konto i kreditinstitut samt derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Placeringar sker utan någon specifik geografisk- eller sektoranknytning. Fonden förvaltas av eturn Fonder AB (Bolaget). Förvaltningsinriktning Fonden är en fondandelsfond som främst placerar i värdepappersfonder och indexnära derivatinstrument. Till skillnad från traditionella aktiefonder som alltid är fullt investerade i aktiemarknader oavsett dess generella upp och nedgångar, varierar Fondväljaren Trend sin exponering mot aktiemarknader efter börsklimat. Det innebär att fonden kan variera från hög exponering till ingen exponering mot aktiemarknaden som helhet. Vid låg eller ingen exponering upptar fonden istället räntebärande placeringar. Fonden förvaltar efter helt systematiska modeller för kontroll av marknaders generella upp och nedgångar. Modeller genererar köp av fonder och index som har en god prisutveckling, och försäljning sker när placeringens prisutveckling avtar eller vänder. Metodiken syftar till att ta vara på bra trendande marknader, och minskar risken för stora värdefall. Investeringsmodellerna är trendföljande i sin karaktär och identifierar trender i ett flertal olika tidsperspektiv. Till detta kommer en omfattande systematisk riskhantering. Kvantitativa modeller Bolagets egenutvecklade kvantitativa modeller reagerar på marknadens prisförändringar i ett flertal olika tidsperspektiv. Fondens avkastning genereras huvudsakligen genom förändringar i marknadens generella prisnivåer. Investeringar görs i de fonder eller index där en god positiv trend identifierats. En typisk investering varar i flera månader. Fondförvaltande bolag eturn Fonder AB, org. nr , Box 24150, Stockholm. Besöksadress och huvudkontor: Linnégatan 89. Bolagets säte är Stockholm. Bundet eget kapital: kr varav aktiekapital kr. Bolaget har tecknat en ansvarsförsäkring för att täcka eventuella skadeanspråk. Revisor: Ernst & Young Financial Services AB, ansvarig revisor Nilla Rocknö. Bolaget bildades år 2004 och erhöll Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse 2005 samt att förvalta specialfonder år Tillstånd enligt LAIF erhölls Styrelse: Bertil Hult (ordförande), Krister Sjöblom (VD), Professor Dr. Kenneth Holmstöm, Ulf Berg (vice VD), Göran Emtesjö och Pertti Hiltunen. Bolaget förvaltar fonderna eturn, Fondväljaren Trend samt Transparenta Fonden, samtliga specialfonder. Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Org. nr Förvaringsinstitutet, med säte och huvudkontor i Stockholm, har bankverksamhet som sin huvudsakliga verksamhet. Register över innehavare av andelar i fonden Fondens andelsägarregister förs och administreras av Wahlstedt & Partners AB på uppdrag av Bolaget. Likabehandling av andelsägare Bolaget säkerställer att andelsägarna likabehandlas genom att samma villkor, vilka framgår av fondbestämmelserna, gäller för alla andelsägare. Ingen andelsägare får någon form av förmånsbehandling vad gäller t.ex. teckning och inlösen av andelar eller avgiftsuttag. Skadestånd Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget överträtt LAIF eller FONDVÄLJAREN TREND INFORMATIONSBROSHYR

3 fondbestämmelserna kommer Bolaget att ersätta skadan. Uppdragsavtal Bolaget har ingått uppdragsavtal med Wahlstedt & Partners AB. Avtalet omfattar administrativa uppgifter som ingår i fondverksamheten, däribland backoffice arbete, värdering, rapportering, redovisning och att föra register över fondandelsägare. Bolaget har identifierat en möjlig intressekonflikt vid utläggningen av denna verksamhet. Bolagets VD ingå i styrelsen för Wahlstedt & Partners. Om någon intressekonflikt skulle uppstå till följd av detta kommer den att hanteras i enlighet med reglerna om jäv i 8 kap. Aktiebolagslagen. Bolaget har ingått uppdragsavtal med Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB, som ansvarig för Bolagets funktion för internrevision. Bolaget har ingått uppdragsavtal med G. Grönberg Advokatbyrå AB där advokat Alf-Peter Svensson utsetts till ansvarig för funktionen för regelefterlevnad. Bolaget har inte identifierat några intressekonflikter i samband med utläggandet av ovanstående två verksamhetsområden. Fondens målgrupp Fondväljaren Trend passar placerare som har önskemål om en aktiv allokering på basis av marknadens generella förändringar i prisnivå, så kallad marknadsrisk. Allokeringar bygger främst på trendföljande metoder som eftersträvar att vara med i börsers långsiktiga uppgångsfaser och på samma sätt undvika börsers långsiktiga nedgångsfaser. Placeringshorisonten bör uppgå till minst två år. En placerare bör kunna acceptera att kurssvängningar i fondandelsvärdet kan förekomma. Risknivå Riskklassificering görs enligt en sjugradig skala där 1 står för lägst risk och 7 för högst risk, se tabell nedan. Klassificeringen grundas på volatiliteten som är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Grunden för riskindelningen är volatiliteten mätt under de senaste fem åren. Om fem års avkastningshistorik inte finns beräknas risknivån utifrån befintlig historik och en uppskattning av underliggande marknaders volatilitet och fondens exponering mot dessa marknader. Fonden eftersträvar en risknivå som över tid ligger inom kategori 5, vilket innebär en volatilitet i intervallet %. Kategori Volatilitet < 0,5% 2 0,5 - < 2% < 5% < 10% < 15% < 25% 7 25% - Riskindikatorn är endast en indikation på den framtida risknivån i fonden, eftersom kategoriseringen grundas på historisk data. Riskkontroll Investeringsprocessen är objektiv och systematisk. Riskallokering är förutbestämd och en integrerad del av Bolagets investeringsmodeller och kontrolleras dagligen såväl på marknadsnivå som på portföljnivå. Riskprofil Fondens förvaltningsstrategi innebär att investeringarna sprids på ett flertal sektorer eller index som för stunden utvisar goda trendade egenskaper. Fonden kan utnyttja de hävstångsmöjligheter som terminsmarknaden erbjuder. Detta kan medföra en exponering som överstiger fondvärdet. Fonden beräknar sammanlagd exponering enligt åtagandemetoden, det vill säga summan av fondens aktiva och passiva exponeringar. Den faktiska risknivån begränsas som en integrerad del i Bolagets förvaltningsmodeller till att motsvara uppställda mål i förvaltningen, mätt som årlig standardavvikelse på fondandelsvärdet. Finansiell hävstång Användande av finansiell hävstång är en integrerad del av fonden systematiska förvaltningsmodeller. Fonden får använda standardiserade derivatinstrument samt upptagande av lån. Investeringar i derivatinstrument kan göra en fond mer känslig för marknadsförändringar pga. hävstångseffekten. Restriktioner vid användningen av finansiell hävstång framgår av fondens fondbestämmelser, liksom arrangemang om att förfoga över säkerheter eller tillgångar. Högsta nivå av finansiell hävstång framgår av fondens fondbestämmelser och följer regler om fondens brutto- respektive nettoexponeringar. FONDVÄLJAREN TREND INFORMATIONSBROSHYR

4 Olika typer av risker Fondsparande är förenat med risk i den meningen att insatta medel kan minska i värde. Högre risk kan samtidigt ge möjlighet till högre avkastning. Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka fondens totala risk. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Nedan redogörs översiktligt för olika typer av risker som kan uppstå i fonden Fondväljaren Trend. Sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen. Marknadsrisker: - att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, - att investeringar i olika derivatinstrument kan göra en fond mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt, - risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk, - att värdet på en investering kan påverkas av förändringar i valutakurser. Likviditetsrisker: - att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. För att begränsa likviditetsrisken investerar fonden endast i tillgångar med hög likviditet. Likviditeten i tillgångarna övervakas och utvärderas löpande. Motparts- och kreditrisker: - att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna, - beroendet av clearingfunktioner och förvaringsinstitut. Operativa risker: - risker kopplade till fondbolagens operativa verksamhet som kan avse beroende av förvaltare, IT-system, rutiner med mera, - andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för fondbolagens verksamhet. Outsourcingrisker: - risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantör. Principer för värdering Fondens värde beräknas genom att dra av fondens skulder från dess tillgångar. Värdet av en fondandel beräknas genom att fondens värde delas med antalet utestående andelar. Värdering av fonden görs varje bankdag. Fondens tillgångar värderas till marknadsvärde. För ytterligare information om principer och rutiner för värdering av tillgångar, se fondbestämmelserna. Fondens rättsliga karaktär Fonden är en specialfond (alternativ investeringsfond) som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF. En fond består av värdepapper vilka inköpts genom det kapital som tillförts fonden av dem som placerat kapital i den och som därigenom är ägare till fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. En fondandel är en rätt till en så stor andel av fonden som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utestående andelar, utan skyldighet för fondandelsägaren att svara för någon förpliktelse som åvilar fonden. Varje andel ger lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden har en andelsklass vilket innebär att ingen investerare har förmånligare villkor än någon annan. Gällande avgift Nedan anges den årliga förvaltningsavgift som Bolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaring av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer. Nu gällande förvaltningsavgift: 1,83 % av fondens värde. Högsta avgift Nedan anges den högsta förvaltningsavgift som Bolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut för förvaltningen av fonden, inkluderat kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Högsta förvaltningsavgift: 1,97 % av fondens värde. Underliggande fonder Högsta fasta avgift som får tas ut för förvaltningen av underliggande fonder är 1 %. Högsta prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltning av underliggande fonder är 20 % över specificerad avkastningströskel. FONDVÄLJAREN TREND INFORMATIONSBROSHYR

5 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fonden är dock ej öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda. Vid försäljning och inlösen ska normalt anmälan ske på särskild blankett som tillhandahålls av Bolaget. Anmälan om teckning skall vara Bolaget tillhanda senast klockan vid hela arbetsdagar och senast klockan vid halva arbetsdagar samt insättningen ska vara bokförd på Fondens konto senast klockan vid hela arbetsdagar och klockan vid halvdagar varvid försäljningen genomförs samma bankdag till den kurs som då beräknas. Minsta belopp vid första teckningstillfället är 1000 kronor. Anmälan om inlösen ska vara Bolaget tillhanda senast klockan vid hela arbetsdagar och klockan vid halvdagar varvid inlösen genomförs samma bankdag till den kurs som då beräknas. Försäljning/inlösen sker till ett fondandelsvärde som ej är känt när begäran lämnas. Begäran om försäljning/inlösen kan ej limiteras. Historisk avkastning Grafen nedan visar historisk avkastning.inklusive samtliga kostnader och avgifter. 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 8,26% Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 25 februari ,86% Ändringar i fondbestämmelser Bolaget har möjlighet att ändra fondbestämmelserna för fonden efter beslut av Bolagets styrelse. Sådan ändring av fondbestämmelser ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringar av fondbestämmelserna kan komma att påverka fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Upphörande och försäljning av fondverksamhet Förvaltningen av fonden ska temporärt övertas av förvaringsinstitutet om Bolaget förlorat Finansinspektionen tillstånd att bedriva fondverksamhet, trätt i likvidation, försatts i konkurs, eller vill upphöra med förvaltningen av fonden. Fonden ska snarast efter det att förvaltningen övertagits av förvaringsinstitutet överlåtas till ett annat fondbolag, om detta medges av Finansinspektionen. I annat fall ska fonden avvecklas genom att samtliga innehav likvideras och fondens nettobehållning skiftas ut till andelsägarna. Förändringar av detta slag skall meddelas i Postoch Inrikes tidningar. Dessutom ska information hållas tillgänglig hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Information om fonden Bolaget uppdaterar regelbundet information om fondens risk- och likviditetshantering. Informationen finns att tillgå på bolagets hemsida Fondens årsberättelse och senast beräknat NAV publiceras på hemsidan. Skatteregler Schablonskatt Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skattskyldiga för sina inkomster i fonden. Istället schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten kapitalunderlaget utgörs av värdet på fondandelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Summa faktisk skatt blir 0,12 procent (0,4%*30%). Schablonskatt ska betalas av privatpersoner bosatta i Sverige, svenska dödsbon, svenska aktiebolag, svenska stiftelser och föreningar som inte är skattebefriade och utländska juridiska personer med fast driftställe i Sverige. FONDVÄLJAREN TREND INFORMATIONSBROSHYR

6 Kapitalskatt Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt. En eventuell förlust är avdragsgill. Övrigt Ovanstående är endast en sammanfattning och allmän beskrivning av vissa skatteregler vid investeringar i fondandelar. Särskilda regler gäller för vissa kategorier skattskyldiga. Dessutom är skattereglerna ofta föremål för förändring. Därför bör varje investerare rådgöra med sin skatterådgivare om vilka konsekvenser en investering kan få för den egna beskattningen. FONDVÄLJAREN TREND INFORMATIONSBROSHYR

7 Bilaga: Fondbestämmelser Fondväljaren Trend 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Fondväljaren Trend, nedan kallad fonden. Fonden är en alternativ investeringsfond enlig lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallat LAIF. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden Fondförvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden och utövar de rättigheter som följer med egendomen. Vidare kan inte fonden förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Bolaget, LAIF, lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ) och övriga tillämpliga författningar. Fonden riktar sig till allmänheten med den begränsning som följer av 17 nedan. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av eturn Fonder AB, org. nr , nedan kallat Bolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org. nr , nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska ta emot och förvara den fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som Bolaget fattat såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser. 4 Fondens karaktär Fonden är en fondandelsfond som främst investerar i investeringsfonder, börshandlade fonder, s.k. ETF:er, samt i indexterminer. Målsättningen med fondens placeringar är att genom en aktiv allokering följa marknadens långsiktiga uppgångsfaser och på samma sätt undvika marknadens långsiktiga nedgångsfaser. Fondens strategi är att genom systematisk taktisk tillgångallokering (eng. Tactical Asset Allocation, TAA) fokusera på kontroll av marknadsrisk vid generella upp- och nedgångar i marknaden. De systematiska modellerna som styr förvaltningen genererar köp av fondandelar och index som har en god prisutveckling. Försäljning sker när den positiva prisutvecklingen avtar eller vänder. 5 Fondens placeringsinriktning 5.1 Allmänt Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på Konto hos kreditinstitut. Fondens placeringsinriktning är inte knuten till något specifikt geografiskt område eller till någon specifik sektor eller bransch. Fonden kan ha såväl aktiva som passiva positioner. Passiva positioner är positioner som syftar till att hantera fondens kassa eller valutaexponering. Aktiva positioner är alla andra positioner. Den sammanlagda exponeringen av fondens aktiva positioner får utgöra högst 250 procent av fonden värde. Den totala nettoexponeringen av fondens aktiva positioner får uppgå till 150 procent av fondens värde. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 13 andra stycket och 23 första stycket 1 LVF samt 16 kap. 2a och 2d FFFS 2008: Ränterelaterade överlåtbara värdepapper Inget innehav av obligationer emitterade av en enskild emittent får utgöra mer än 20 procent av fondens värde. Fonden får inte äga obligationer motsvarande mer än 20 procent av det emitterade kapitalet i någon enskild serie. Totala värdet av de 5 största innehaven får inte överstiga 60 procent av fondens värde. Fonder har erhållit undantag från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket 2 och 3 samt 19 första stycket 2 LVF. 5.3 Penningmarknadsinstrument Inget innehav av penningmarknadsinstrument emitterade av en enskild emittent får utgöra mer än 20 procent av fondens värde. Fonden får inte äga penningmarknadsinstrument motsvarande mer än 20 procent av det emitterade kapitalet i någon enskild serie. Totala värdet av de 5 största innehaven får inte överstiga 60 procent av fondens värde. Fonder har erhållit undantag från 5 kap. 6 första stycket och andra stycket 3 samt 19 första stycket 2 LVF. 5.4 Särskilda bestämmelser avseende ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument Oavsett begränsningarna i 5.2 och 5.3 ovan får fonden placera 100 procent av fondens värde i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av svenska staten. Innehaven ska dock spridas på minst två olika emissioner där varje emission får utgöra högst 50 procent av fondens värde. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap. 6 andra stycket 1 LVF samt 5 kap. 19 första stycket 2 LVF. ETURN FONDER AB

8 5.5 Placeringar på konto hos kreditinstitut Fonden får placera högst 40 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som är bank och högst 30 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som inte är bank. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap. 11 LVF. 5.6 Fondandelar och övriga överlåtbara värdepapper Fondens medel får placeras i andra investeringsfonder och fondföretag enligt 5 kap. 15 första stycket LVF, varvid placeringar i en och samma fond, efter undantag från 5 kap. 16 första stycket LVF, högst får uppgå till 30 procent av fondens värde. Fondens sammanlagda placeringar i sådana fondandelar som avses i 5 kap. 15 första stycket 3 (vissa specialfonder och utländska motsvarigheter) får sammanlagt uppgå till högst 100 procent av fondens värde. Fonden har således erhållit undantag från 5 kap. 16 andra stycket LVF. Fondens medel får placeras i andelar i andra fonder även om dessa fonder, enligt sina fondbestämmelser eller bolagsordningar, saknar restriktioner avseende placeringar i andra fonder. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap. 15 andra stycket LVF. Med undantag från 5 kap. 19 första stycket 4 får fondens medel placeras i andelar i andra fonder varvid fondens investering i den underliggande fonden får uppgå till högst 50 procent av totala antalet andelar i den underliggande fonden. 5.7 Derivatinstrument Derivatinstrument, allmänt Fonden får investera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning under förutsättning av att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till någon av de tillgångar som anges i 5 kap. 12 första stycket 1 LVF. Fonden får också investera i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12 andra stycket LVF, så kallade OTC derivat. Placering i derivatinstrument kan till exempel ske genom att förvärva en underliggande tillgång på termin även om fonden inte har likvida medel för förvärv av den underliggande tillgången. Begränsningar enligt dessa fondbestämmelser ska ej inkludera sådana köpta respektive sålda derivatinstrument där motsvarande instrument sålts respektive köpts och marknadsrisken därigenom helt har eliminerats. Fonden får använda sig av derivatkontrakt utan att ha leveranskapacitet av underliggande tillgång eller likvida tillgångar. Det innebär att fondens handel med derivatinstrument kan leda till att fonden erhåller en negativ exponering i enskilt underliggande tillgångar. Fonden har erhållit undantag från 16 kap. 8 FFFS 2008:11. ETURN FONDER AB Övriga derivatinstrument Det totala säkerhetskravet som fonden får vid var tid vara utsatt för med anledning av handel med derivatinstrument eller kombinationer av dessa är högst 40 procent. 5.8 Kombinationslimiter I fonden får det inte ingå överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som getts ut av emittenter i en och samma företagsgrupp till sammanlagt mer än 40 procent av fondens värde. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap 6 tredje stycket LVF. Med beaktande av de restriktioner som följer av 5 i dessa fondbestämmelser får fondens exponeringar mot ett och samma företag eller för företag i en och samma företagsgrupp uppgå till högst 50 procent av fondens värde. Fonden har härvid erhållit undantag från 5 kap 21 och 22 LVF. 5.9 Risknivå Riskmåttet som används är standardavvikelsen för variationen i fondens totala avkastning. Fonden eftersträvar en genomsnittlig risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande 36- månadersperiod, till mellan 10-15%. Uppsatt nyckeltal enligt ovan ska ses som ett genomsnitt över flera börscykler och kan mätt under enskilda perioder komma att avvika från den uppsatta målbilden. I en starkt positiv marknad kan fonden inneha aktierelaterade tillgångar som uppgår 150 procent. I en negativ marknad kan denna exponering vara noll. Nämnda förhållanden skulle kunna vara mångåriga. 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning 7.1 Värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF. Fondens medel får inte placeras i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF. 7.2 Derivatinstrument Fonden får investera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning under förut-sättning av att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till någon av de tillgångar som anges i 5 kap. 12 första stycket 1 LVF. Fonden får också investera i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12

9 andra stycket LVF, så kallade OTC derivat. 7.3 Fondandelsfonder Fonden får placera betydande medel i andelar i andra investeringsfonder och fondföretag. 7.4 Tekniker och instrument Fonden använder sig av sådana tekniker och instrument som avses i 16 kap. 10 FFFS 2008:11 för att effektivisera förvaltningen samt för att skapa hävstång i fonden. 8 Värdering Fondens värde beräknas som skillnaden mellan tillgångar (finansiella instrument, likvida medel och andra likvärdiga tillgångar inklusive upplupen avkastning) och skulder (upplupen ersättning enligt 11 samt skatter och övriga skulder). Fondens innehav av finansiella instrument ska upptas till marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs för innehavda positioner och senaste säljkurs för sålda positioner. Om enligt Bolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, äger Bolaget att på objektiva grunder fastställa värdet. För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 LVF ska Bolaget på objektiv grund genomföra särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av Bolaget inte bedöms som tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis erhållande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell onoterad tillgång med oberoende part. För icke marknadsvärderade derivat, s.k. OTCderivat, baseras värderingen på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Rapporterade värderingar från extern motpart får endast användas i referenssyfte. Värdering av valutaterminer (OTC) görs i två steg: 1. Alla affärer i ett valutakontrakt summeras på värderingsdagen ifråga om volym. Om det finns en nettoposition köpt eller såld volym avvecklas denna med en lika stor motaffär till aktuell terminskurs (värderingskurs) för kontraktets slutdag. Därefter summeras alla likvidbelopp inklusive eventuell avvecklingsaffär (fiktiv eller verklig). Nettot av likvidbeloppen är resultatet. 2. Resultatet diskonteras till nuvärde då resultat av terminskontrakt har förfallodag först efter kontraktets slutdag. Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondandelsvärdet beräknas varje bankdag, med undantag de dagar då en betydande del av fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för handel. Beräknade fondandelsvärden publiceras fortlöpande på Bolagets webbplats 9 Teckning och inlösen av fondandelar Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fonden är dock ej öppen för teckning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandels-ägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda. Vid teckning och inlösen ska normalt anmälan ske på särskild blankett som tillhandahålls av Bolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och att korrekt bankkontonummer är angetts. Anmälan om teckning ska vara Bolaget tillhanda senast kl och senast kl vid halva arbetsdagar samt insättningen ska vara bokförd på Fondens konto senast kl vid hela arbetsdagar och kl vid halvdagar varvid teckning genomförs den bankdagen till den kurs som då beräknas. Minsta belopp vid första teckningstillfället är 1000 kronor Anmälan om inlösen ska vara Bolaget tillhanda senast kl vid hela arbetsdagar och kl vid halvdagar varvid inlösen genomförs den bankdagen till den kurs som då beräknas. Begäran om inlösen ska vara skriftlig. Begäran om inlösen får återkallas endast om Bolaget medger det. Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid teckning och inlösen fastställs vid slutet av den dag som teckning eller inlösen verkställs. Teckning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen. Begäran om teckning/inlösen kan ej limiterads. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av väderpapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får Bolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. 10 Extra ordinära förhållanden För det fall extrema marknadsförhållanden eller extraordinära händelser har inträffat som gör att Bolaget av sådan anledning inte kan fastställa fondandelsvärdet, samt att sådant fastställande inte ETURN FONDER AB

10 skulle säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, kan fonden komma att stängas för in- och utträde. Bolaget kan då komma att skjuta upp dagen för beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet ( 8) samt skjuta upp handelsdagen ( 9). 11 Avgifter och ersättning Fonden erlägger till Bolaget en ersättning för dess förvaltning, administration, bokföring samt ersättning för tillsynskostnad som utgår både till Finansinspektionen och till förvaringsinstitutet. Högsta fast ersättning som kan utgå till Bolaget är 1,97 % av fondens värde per år. Ersättningen beräknas dagligen på fondens värde som 1/365-del av den årliga avgiften. Antalet fondandelar avrundas till sex decimaler. Arvodets storlek avrundas till två decimaler. Information avseende högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars fondandelar fonden placerar finns i fondens informationsbroschyr, faktablad och årsberättelse. 12 Utdelning Fonden lämnar inte utdelning till någon fondandelsägare eller annan. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse, årsberättelse och ändring av fondbestämmelserna Bolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa ska hållas tillgängliga hos Bolaget och förvaringsinstitutet senast fyra respektive två månader efter årsskifte och halvårsskifte. Dessa skall också tillställas de andelsägare som inte har avsagt sig detta. Bolaget beslutar om ändringar i fondbestämmelserna. Efter att Finansinspektionen har godkänt ändringarna ska samtliga andelsägare informeras om ändringarna. De ändrade fondbestämmelserna skall också hållas tillgängliga hos Bolaget och förvaringsinstitutet. 15 Pantsättning och överlåtelse Fondandelar kan överlåtas och pantsättas. Bolaget för eller låter föra register över fondandelsägarnas innehav av fondandelar. Vid överlåtelse ska anmälan, undertecknad av både köparen och säljaren, ske till Bolaget. Pantsättning av fondandel ska skriftligen anmälas till Bolaget och vara undertecknad av ägaren till fondandelarna (pantsättaren). Anmälan ska ange: a) panthavare, b) antalet fondandelar som omfattas av pantsättningen, c) ägare till fondandelarna samt, d) eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Bolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Fondandelsägaren underrättas skriftligen om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört ska panthavaren anmäla detta skriftligen till Bolaget. 16 Ansvarsbegränsning Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet om Bolaget/förvaringsinstitutet varit normalt aktsam. Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar ej i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Bolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget eller förvaringsinstitutet. Bolaget är skadeståndsskyldigt enligt 2 kap 21 LVF. 17 Tillåtna investerare Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller Bolaget blir skyldig/ skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Bolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Bolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller Bolaget som fonden eller Bolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. Vad som stadgas om utbetalning av inlösenlikvid i 9 ovan ska äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna 17. ETURN FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer