KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992"

Transkript

1 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICA står modell för freonavvecklingen? Användningen av freon berör ICA-organisationen i hög grad då varje DC, butik och de flesta ICA-bilar är beroende av kyla. Vid ett seminarium, ICA Handlarna och CFC-problemet, på ICA Partihandel i Bromma diskuterades hur ICA ska fortsätta avvecklingen av freonet enligt den plan som regering och riksdag beslutat till senast Sidan ^ LAN erbjuds 13 veckors kurs i lagerskola av ICA-skolan ICA bakom hjälpsändning till nödens St Petersburg Kassler en storsäljare för nya färskvarubolaget

2 ASTA LINNAEUS TEL. 021/ Det ljusnar! - Så ljust det har blivit på morgnarna, sade kvinnan bredvid mig vid busshållplatsen i morse. - Ja, och tänk så fort det har gått. Förra veckan den här tiden var det fortfarande halvmörkt, tillade den senast anlända "väntaren". Ljuset är för närvarande det största samtalsämnet vid busshållplatsen på morgnarna där vi står och h uttrar och gäspar. Och med all rätt. Ljuset håller verkligen på att återvända efter att legat och tryckt någonstans på andra sidan jordklotet de senaste månaderna. Har ni tänkt på vilken betydelse ljuset faktiskt har och i så många olika sammanhang vi möter det på olika sätt. Inte bara som samtalsämne utan först och främst i naturen förstås. Det är ljuset som just nu väcker liv i både växter och djur; sätter igång den reaktionskedja som skapar all växtlighet och styr djurens brunstcykler för att säkra arternas fortbestånd. Men även inom teknik, industri, sjukvård, konst, i ord och uttryck, säg vilket område du vill, hittar vi ljuset. Vi botar depressioner idag med fullspektrumljus och vem har kunnat undgå att läsa om hur laserstrålar kan bota och lindra våra krämpor och till och med göra oss unga på nytt. Konstnären fokuserar och återger dagrar och stämningar med ljuset i sin bild och språket flödar av uttryck som "stå i rampljuset", "få en ljus idé", "sitta som ett ljus", "bli förd bakom ljuset", "sätta sitt ljus under skäppan" osv. I det här numret av ICA- Kontakten belyser vi några vitt skilda engagemang inom ICA: Miljön, som glädjande nog, håller på att få ett mycket stort utrymme inom verksamheten. Den här gången har diskussionen handlat om det farliga freonet och hur det ska kunna ersättas för att ställa till med så liten skada som möjligt. Humanitära insatser i form av hjälpsändningar från olika platser i Sverige till våra grannländer i öst. Hur stor nöden verkligen är har vi, som inte sett den med egna ögon, svårt att förstå. Men chaufförerna berättar.. Och till glädje för många riktar vi i det här numret även spotlighten mot: Idrotten inom ICA. Våra duktiga skidåkare i årets ICA- Öppet får dela plats med den stora nyheten: en egen Olympiad - ICA-Spelen! Redan i slutet av sommaren gäller det att ha kvalificerat sig till den stora finalen. Det är för övrigt inte bara solen som håller på att lätta upp vår tillvaro just nu. Jag kan upplysa om att förstå-sig-påare menar att vi börjar kunna skönja vissa ljusglimtar i konjunkturen också. Det var väl en strålande nyhet! IC\KONTAKTEN Nr årsresultat en svag förbättring En förbättring på 31 mkr jämfört med föregående år är resultatet 286 miljoner kronor efter finansiella intäkter och kostnader. 286 mkr är det samlade resultatet 1991 för K 'A-handlarnas samägda moderbolag ICA Handlarnas AB med huvudbolagen ICA Partihandel AB och ICA Detaljhandel AB. - Resultatet är tillfredsställande med tanke på det hårt pressade branschläget, kommenterar Roland Fahlin, VD för ICA Handlarnas AB. Utöver detta belastas resultatet av extraordinära intäkter och kostnader på sammantaget 111 mkr, varför resultatet före skatt stannar på 175 mkr. - De offensiva investeringar som gjorts för att ytterligare effektivisera ICA-handlarnas bakomliggande funktioner är en bidragande orsak till den svaga resultatutvecklingen, säger Roland Fahlin och syftar på satsningarna på nya distributions- och datasystem samt investeringar i detaljhandel. Prognosen för 1992 pekar mot en återhämtning av resultatet, vilket främst sker genom ytterligare effektiviseringar av varuflödet och ett skärpt program för riskreducering i utvecklingen av nya butiker. ICA Handlarnas AB Koncernen Resultat i sammandrag (mkr) ICA Handlarnas AB ICA Partihandel AB ICA Detaljhandel AB Internvinst/omdisp. extraord. poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner Utfall ,3 481,8-197,1-4,7 254, ,7 Utfall ,5 407,1-103,1 17,0 286, ,1 ICA-handlarna välkända hos konsumenterna Hur väl känner allmänheten till vårt företag? I förhållande till andra och vilken attityd har man till ICA? Under hösten 1991 gjorde Temo för fjärde gången en corporate image-undersökning, där ICA Förbundet och en rad andra företag deltog. Syftet var att återigen registrera allmänhetens kännedom och attityder till företagen. ICA-handlarna ligger liksom vid tidigare tillfällen i täten vad gäller allmänhetens kännedom och attityder. Denna gång noterar Temo dock en allmänt nedåtgående trend vad gäller de flesta företag och ICA utgör inget undantag. Konkurrenterna Konsum och Vivo som också ingår i undersökningen har gått samma väg så att den "inbördes placeringen" är i stort oförändrad. Hemköps prispressarkampanj i höstas lär ligga bakom deras starka attitydvärde i kärnområdena samt att de Sjukförsäkra ditt barn Intresset för matpriser och lågprisbutiker ökade starkt sommaren På hösten samma år gick ICA Förbundet ut med en fråga genom Temo: Tror du att någon av dessa gör mer än övriga för att hålla priserna på livsmedel nere? Samma fråga ställdes i undersökningen Svaren blev som diagrammet visar. "Annan butik" avser främst sk lågprisbutiker. fått förhållandevis höga kännedomsvärden generellt i landet. För handelns del står det klart att ICA påverkats negativt av prisdebatten, men det visar sig också att ICA-handlarna tagit tillbaka en del sympatier med prispressaktiviteter hösten 1990 och nyår 90/91 ( Blå Krysset). Tidigare har begreppet "ICA" använts vid intervjuerna. Denna Med all säkerhet har du ditt barn olycksfallsförsäkrat. Men barnet kan också drabbas av långvarig sjukdom. Det är inte olycksfall som orsakar de flesta livslånga handikappen utan sjukdomar. För att ge ditt barn ekonomisk trygghet under sådana omständigheter har du möjlighet att ta Skandias barnsjukförsäkring som nu ingår som komplement till barnolycksfallsförsäkringen i ICAs frivilliga gruppförsäkring. Förutsättningarna för att kunna teckna barnsjukförsäkringen är dels att barnet redan har olycksfallsförsäkringen samt att en godkänd hälsodeklaration finns. Försäkringen gäller t o m..'.,'. v. TTT gång användes begreppet "ICAhandlarna" i hälften av intervjuerna för att se om det fanns skillnader i attityd. Det visade sig att "ICA-handlarna" fick något fler positiva omdömen än "ICA", vilket motiverar en hårdare satsning på begreppet ICA-handlarna i alla sammanhang. det år barnet fyller 20 år och ger ersättning vid invaliditet till följd av sjukdom. Ersättningsbeloppet är max 30 basbelopp (1991= kr) och vid dödsfall 0,5 basbelopp. Premien 1992 blir 13 kr per familj och månad för olycksfallsförsäkringen och 23 kr för barnsjukförsäkringen. i >.',......!.'.,".?.;.:.: v/.v,...:.: lårets resultat efter finansiella intäkter och kostnader, 286 mkr, ingår netto en intäkt av engångskaraktär på 17 mkr. Nettointäkten är sammansatt av upplösningar av inkuransreserv på grund av nya skatteregler, omstrukturerings- och avvecklingskostnader inom Meny-gruppen, ICA-företagen samt ICA Detaljhandels regionindelning. Härutöver belastar betydande avvecklingskostnader inom Lindex. Genom den valda redovisningsmodellen ges en mer jämförbar bild av rörelsens utveckling mellan åren 1990 och Som extraordinära intäkter och kostnader redovisas aktienedskrivningar, förlust i samband med investeringsfondsav- 1 samt realisationsvinster på aktier och fastigheter. SAF säger upp arbetsmiljöavtal Arbetsgivarorganisationen SAF har sagt upp det centrala arbetsmiljöavtalet med verkan från och med I juli Därmed sades även avtalen om företagshälsovården och utbildning i arbetsmiljöfrågor upp. Arbetsmiljöavtalet, som gällt sedan 1976 men reviderats vid olika tillfällen, anses av SAF trots allt vara inaktuellt delvis med anledning av den nya arbetsmiljölagen som kom förra året. I motsats till LO och PTK vill SAF inte ha något centralt avtal i fortsättningen utan menar att överenskommelser i dessa frågor bör ske på förbundsnivå med varje bransch för sig. Både LO och PTK, som nu begärt centrala förhandlingar, föredrar dock ett centralt avtal med möjlighet att anpassa till olika branscher. Den i regeringsbudgeten föreslagna indragningen av statsbidragen till företagshälsovården från och med 1993 tillsammans med det uppsagda arbetsmiljöavtalet upplevs som mycket oroande inom LO och PTK eftersom man befarar att många företag, speciellt småföretagen, i framtiden kommer att helt stå utanför någon form av företagshälsovård. Tillsammans med företagshälsovårdens yrkesföreningar planerar man att uppvakta regeringen för att få till stånd en längre övergångstid under 1993 för att FHV ska få en möjlighet att hinna anpassa sig En utredning om FHV, som ska vara klar den 15 juni i år, kommer att göras. Den ska ta reda på vilka konsekvenser de slopade bidragen får både när det gäller anslutningen till FHV, dess inriktning, omfattning och kvalitet samtidigt som man vill undersöka om det kan komma att behöva lagstiftas om anslutning och kvalitet.,,.,' 't. 11,,i riu. in.wi.' <:', :. :.:,

3 KONTAKTEN Nr ICA - modellföretag för freonavveckling? - Det här var en riktig väckarklocka för mig, sade chefen för administration och logistik vid ICA Partihandel AB i Bromma, Nils-Gunnar Ljungquist när han med hjälp av en bild i miljötidningen Tomorrow visat det församlade auditoriet hur freonerna påverkar ozonlagret. Hur de - mycket summariskt - tunnar ut ozonet som skyddar jorden från utraviolett strålning och på sikt åstadkommer en katastrofal förändring i ekologin på jorden genom olika processer. - Det här kan vi inte förhandla om. Cellernas värld går Inte att diskutera. Vi måste föra cellernas talan! Karl-Henrik Robert, Det Naturliga Steget, gav åhörarna en inlevelsefull lektion i miljökunskap. Ett 30-tal experter inom kylområdet och ansvariga inom ICA-organisationen hade bjudits in till Partihandeln i Bromma för att under en dag i början på mars diskutera hur ICA-organisationen ska anpassa sig till de nya lagar om användning av freon som i flera steg gäller från förra årsskiftet och från Låt oss inom ICA bilda modellföretag. Då krävs det mer än Ulrika Hagbart, Naturvårdsverket, förklarade fakta bakom freonerna. ord - vi behöver praktiska lösningar, sade Lisbeth Kohls i sitt inledningsanförande. - När vi planerade den här diskussionen i höstas kunde vi inte ana hur aktuellt det skulle bli med de nya larmrapporterna från Antarktis. Hon fick medhåll av docent Karl-Henrik Robert från organisationen Det Naturliga Steget som inledde genom att berätta om naturvetenskapliga fakta som han framhöll inte kan förhandlas bort. - Skillnaden mellan våra och växternas celler är mindre än man tror, sade han. Vi är inte naturens herrar utan själva ett stycke natur. Apropos vår dagliga produktion här på jorden - tillverkning av allt från bilar till dammsugare, hushållsgöromål som disk, matlagning och städning osv - påpekade han: - Vi startar kaskader av nedrivningsprocesser - vi tittar med skygglappar på det vi gör och skiter i konsekvenserna. Han tröstade och uppmuntrade också: - Det började för tre och en halv miljard år sedan och vad som behövs idag, för det finns ännu förutsättningar för förändring, är positiva förebilder. ICA-organisationen kan bli en sådan förebild. Med hjälp av kunskaper, information utåt i organisationen, ett långsiktigt mål att arbeta emot och mod att genomföra det. Det är så som Det Naturliga Steget jobbar. Genom att informera människor och företag i samhället som sedan själva driver utvecklingen i ett miljövänligt kretsloppstänkande kan en utveckling ske som ringar på vattnet. Bertil Ekholm, Köpmannatjänst och Nils-Gunnar Ljungquist, redogjorde för läget hos ICAhandlarna idag. Det finns olika sorters freon som påverkar miljön på olika sätt, men gemensamt för dem alla är att de i huvudsak skall vara avvecklade Erik Arrhenius, professor vid Stockholms Universitet och vetenskaplig rådgivare åt Världs- Professor Erik Arrhenius, gav forskarnas syn pä problemet freon. banken, gav forskarnas syn på alternativen. Han gick också in på vad som styr utvecklingen och hur långt man kommit internationellt i freonfrågan. Ulrika Hagbart, direktör på Naturvårdsverket berättade om hur den nya lagstiftningen för freon och förklarade mer om hur de olika freonerna ser ut och används. Hon redogjorde också för vilka alternativ som finns idag, men samtliga inbjudna experter var eniga om att ännu finns inget verkligt alternativ till freonet. Och det är här som ICA-organisationen kan komma in som modellföretag. Dels genom åtgärder som den i Kungälv, där det nya fryshuset drivs med ammoniak, dels - som man beslutade under dagens sista diskussion: * Samarbeta med Naturvårdsverket för att komma vidare i planeringen för en avveckling av freonerna. * Utse tekniska attachéer inom ICA-organisationen och ta in vad laboratorier världen över kommit fram till i frågan om ersättning för freoner. Kanske tillsammans med det europeiska samarbetsorgan AMS som ICA - organisationen är medlem i. * Under tiden tills man hittar ett alternativ - sköta underhåll och tillsyn av befintliga freonanläggningar för att minska spill och därmed påverkan på miljön. Margareta Lindberg Igång i tvåskift sedan i november: Frystrailern spar en miljon I november förra året tog Uppsala som första DC ICAs första trailerekipage i bruk. Efter tre månaders utvärdering är man i stort sett nöjd med ekipaget, som förhoppningsvis ska spara en miljon om året i transportkostnader. -Framtidsmelodin är inte att ersätta den vanliga bilparken med trailers men ett par på varje DC kommer det nog att finnas på litet sikt, säger Olle Wester, distributionschef på DC Uppsala. Trailern, som är nära femton meter lång och med en yta på 40 kvm, har levererats av Sala Kaross och kostar tillsammans med de två påhängsvagnar som ska levereras under våren cirka 2,6 miljoner kronor. -Vi har provkört bilarna nu i tvåskift under december och januari och det har i stort sett fungerat bra, säger Olle Wester. För närvarande går vi till Norrtälje på morgonen, till Kvantum Uppsala på middagen och på kvällen tar vi hand om C-varorna. Stiltje -För närvarande har vi kostnadstäckning men ännu ingen vinst eftersom vi bara har en påhängsvagn. Vi ska efter hand bygga ut systemet men det råder litet stiltje just nu. Ännu så länge är DC Uppsala ensamma om det nya ekipaget, men flera förväntas följa efter. -DC Västerås har bett att få låna vår trailer för att provköra den och det får de givetvis, fort- Greger Fredsvik (bilden) och Björn Johansson kör den nya trailern på rutten Norrtälje, Tierp, Knivstu, Uppsala. Foto. Maria p ersson sätter Olle Wester. Det behövs intresse för att kunna gå vidare. Intresse för utvecklingen finns det också hos chaufförerna. -Det finns många fördelar med det nya ekipaget, säger Björn Johansson. Det går stadigt och rymmer två lager fullastade pallar eller 60 rullburar. Man behöver aldrig lasta över från släp till bil och en eldriven truck finns med hela tiden. Greger Fredsvik, som alternerar med Björn Johansson, säger så här: -Det har varit en del strul i samband med omläggningen men det går åt rätt håll. Man lär sig utnyttja fordonet och den stora fördelen är givetvis att man slipper plocka isär lasset och åka tillbaka och hämta vagnar. Inom kort räknar man med att trailertrafiken i Uppsalaområdet ska fungera friktionsfritt och sedan återstår det bara att se var nästa trailer kommer att dyka upp. Sven Wesström

4 IC^KONTAKTEN Nr Kasslerpå löpande band Hans-Göran Imer visar upp en del av dagsproduktionen. De packar tio ton om dagen Ta emot, stycka, packa, leverera. Allt under samma dag. Det är villkoren köttpacken i Västerås arbetar på. Under 1991 packade man två miljoner kilo rökt och fryst kött, det vill säga tio ton om dagen. Nu är organisationen ny och man siktar på ännu större kvantiteter för Sedan september förra året ingår kött- och ostpacken i Västerås som en del av ICA Kött, Chark och Ost AB och arbetet består i att packa och distribuera kött till det gamla ICA Hakonområdet. För närvarande är tio personer anställda och samtliga var redan tidigare anställda på ICA. -Vi handlar enbart med färdiga varor, berättar försäljningschefen Leif Lantz. Det handlar mest om rökta varor. Kassler är vår storsäljare men även rökt sida, rökt skinka, rimmad sida och rimmad bog har stor åtgång. På fryssidan är det oxfilé, fläskfilé och lever som dominerar. Köttpacken handlar enbart med svenskt kött. Varorna kommer varje dag i poster om 500 kilo i lösvikt. Innan de sänds vidare packas de och prismärks med ICAs egna etiketter. Leveranserna kommer huvudsakligen från Halmstad och Stockholm men man gör också affärer med ett antal mindre leverantörer. -Allt är testat och putsat när det kommer till oss och jag garanterar att vi anlitar de bästa leverantörer som finns att uppbringa i Sverige, avslutar Leif Lantz. Text och foto: Sven Wesström Tre av dem som får allt att fungera på köttpacken i Västerås är Olle Nilsson t v, chef för köttpacken, Ulrika Löfgren köttpacken och Leif Lantz, försäljningschef, kött- och ostpacken. Enklare hantering av populära osten Färdigpackad ost i bit år populärt och Angelica Södergren ser till att allt går rätt tillväga. När åt du en ostmacka sist? Sannolikt för inte så länge sedan. Ost är utan tvekan vårt populäraste smörgåspålägg och från ICA Kött, Chark och Osts ostpack i Stockholm levereras varje vecka kg hårdost. Med hjälp av en ny marknadsföring och modern teknisk utrustning som möjliggör en effektivare hantering räknar man med att under den närmaste tiden ytterligare öka omsättningen. Det nya bolaget ICA Kött, Chark och Ost AB är bara ett halvår gammalt men ostpacken i Årsta är betydligt äldre. Idag sysselsätter man femton personer, som hanterar tjugofem olika sorters hårdost. -Hanteringen har blivit enklare, säger Bo Magnusson, chef för ostpacken. Som exempel kan jag nämna att vi tidigare levererade förpackad ost i åttakiloskartonger där viktskillnaden fick vara högst tjugo gram åt endera hållet. Idag väger kartongerna runt tjugo kilo men varje ostbit är vägd och prissatt i förväg. Höga krav Osten kan komma från olika leverantörer men i praktiken kommer den till 90 procent från Riksost. Bo Magnusson: -Orsaken till detta är att kvaliteten på ostarna kan skilja väldigt mycket från mejeri till mejeri. Vi ställer mycket höga krav på våra produkter och eftersom vi är storkund hos Riksost kan vi ställa motsvarande krav på dem. Herrgårdsosten toppar traditionellt den svenska ostligan. Följd av bl a Svecia,Grevé och Prästost. Hittills har dock ostarna varit ganska anonyma. Därför lanserar nu ICA-handlarna tillsammans med Riksost ett nytt varumärke, Ostmästaren. Varje ostsort får sitt speciella märke så att var och en med en snabb blick ska kunna känna igen sin favoritost i ostdisken. Flexibelt Tretusen ton hårdost ska enligt prognosena lämna ostpacken i Årsta i år. Förutom i stockholmsområdet ska leveranserna ske till Järna och Gotland. -Vi har naturligtvis en stor fördel i att vi har vår största kund, DC Stockholm, i samma hus. Det medför snabba leveranser, många butiker får ost tre gånger i veckan. I övrigt arbetar vi mycket flexibelt. Butikerna ska aldrig märka att osten tagit tillfälligt slut. -Hur ser då framtiden ut för ostpacken i Årsta, Bo Magnusson? -Vi är optimistiska. Vi sitter inne med stora kunskaper om ost och vi har stora tekniska resurser. Försäljningen av packad ost ökar i stockholmsområdet men går tyvärr ner på andra håll. Det ska vi emellertid försöka rätta till genom en effektivare marknadsföring. Det återstår också att se hur det går med ICAs köp av Metro. Får vi börja leverera till Metrobutikerna hoppas vi kunna öka produktionen med cirka tio procent. Men hur länge det kan dröja har jag ingen uppfattning om i dag. Text och foto: Sven Wesström Bo Magnusson, chef för ostpacken i Stockholm, visar upp en liten del av de kg hårdost som varje vecka distribueras.

5 Färskvarubolaget i Varberg mot nya mål ICA Kött, Chark och Ost AB har till uppgift att tillgodose ICA Partihandels hela behov av nyss nämnda varuslag. Sedan första september 1991 leds arbetet att serva de sex regionerna från Varberg, känd semesterort på västkusten. Med utvecklingen på kommunikationssidan måste inte alla huvudfunktioner vara lokaliserade till en storstad längre. Av reaktionerna hittills att döma har varken kunder eller leverantörer något emot "utlokaliseringen". - Läget i Varberg är det bästa möjliga, förklarar Hans-Olof Ölmeby som är VD. Här passerar merparten av vår import och med tullen i hamnen kan vi klara av hela det nödvändiga pappersarbetet. Vi har också möjlighet att ha en bra och snabb kontroll på varorna. Inte bara import I Varberg jobbar förutom Hans-Olof Ölmeby: Alf-Åke Eliasson, import, Johan Thorsson, ekonomi och administration, Sune Moberg, försäljning och Ann-Britt ölmeby, kontorist. Det är en liten men effektiv organisation. Med i bolaget finns också Leif Lantz, försäljning, ICAs två förpackningsanläggningar för kött och ost i Västerås och ostpacken i Stockholm. - Många tror att bolaget bara sysslar med import berättar Hans-Olof Ölmeby, men huvuddelen av arbetet gäller svenska produkter och leverantörer. I bolagets uppgifter ligger att sluta ramavtal, att ha totalt sortimentsansvar och att bevaka och förhandla om grundprissättningen. Hans-Olof Ölmeby var under två år vice VD på ICA Partihandel i Bromma men längtan tillbaka till västkusten blev för stor. Han fick i uppdrag att se över varuavsnitten kött och chark och började fundera. Bland annat fann han att ICA Frukt & Grönt hade ett bra sätt att arbeta som också kunde användas för färskvarorna och som skulle fungera med en förväntad ökad internationell handel. I slutfasen togs de existerande ost- och köttpackarna med i resonemanget, vilket resulterade i att också ost kom med i verksamheten. DCs förlängda arm Kött, chark och ost-bolagets viktigaste uppgift är att ge regionerna och DC sitt stöd och vara den förlängda armen. När de har gjort sitt arbete går det vidare till respektive region, där marknadsplanerarna för vidare informationen till färskvaruavdelningarna på DC. Ett problem är att än så länge lever olika datasystem kvar i regionerna och gör att man inte kan ge den heltäckande sortimentsupplysning och det stöd till regionerna som man vill ge, förrän under 1993 då det gemensamma partihandels-systemet kommer igång. - Vi känner en stor ödmjukhet inför uppgiften att utveckla vår verksamhet och bland annat förse ICA-handlarna med ett heltäckande och väl balanserat sortiment, säger Hans-Olof ölmeby. - Verksamheten befinner sig i sin linda, medan Frukt & Grönt snart har tre decenniers erfarenhet. Många faktorer som den svenska jordbrukspolitiken och EG-frågan kommer att påverka våra förutsättningar. Importerat är inte alltid bäst menar VD som är lite trött på allt prisprat och efterlyser mer diskussion kring kvalitet. Dåliga varor leder bara till engångsköp både i butiks- och i konsumentled. Som ett exempel på det gjorde han "antireklam" på de senaste sortimentsgruppsmötena och visade upp några riktiga snedköp, något som åhörarna fann mycket lärorikt. En annan myt är att alla importvaror går ner i pris motsvarande gränsskyddet om vi går med i EG. - EG-länderna subventionerar i många fall sin export, förklarar ölmeby och blir vi medlemmar i unionen försvinner visserligen införselavgiftcn men även subventionen och summan för varan blir densamma. Men totalt sett blir nog priserna lägre, tror Hans-Olof Ölmeby. Maud G Hållbus Färskpotatis redan nu Våra traditionella kulinariska säsonger naggas alltmer i kanten. Nu finns det nyskördad cypriotisk potatis i handeln, av samma kvalitet som den som salufördes till nyår. På Cypern har man tre potatisskördar per säsong, läser vi i Varunytt från ICA Frukt & Grönt. Då gör det kanske inte så mycket att det kalla vädret i östra Medelhavet minskat skörden. Men vår svenska färska lär vi ännu få vänta på... Belönade Vega skoldaghem, en liten skola i Västerås med tre klasser och 18 elever, belönas av ICA-kuriren för fin undervisning och ett gott och intensivt familjesamarbetc. Och belöningen är en persondator med skrivare, mycket uppskattad på skolan! Räkfrossa Ett fel som blev bra läser vi om i Pressvecket, där marknadschefen Stefan Gideskog tackar alla på ICA östs frysavdelningar för att de klarade belastningen så bra när priset på räkor råkade halveras på ICA-handlarnas förstasida. Trots att felet kostade, blev det bra försäljning både i butik - max två kilo per kund - och på DC. 219 ton räkor utlevererades den veckan mot normalt ca 50 ton. Bowling Nu finns det planer på att starta Bowlingsektionen vid ICA Partihandel Öst igen. Genom Pressvecket söker man intresserade och det är Per Johansson, Kolonial-Transport som är kontaktperson och som intresserade kan vända sig till. Broadcast-Armani 6-1! I Ellos Inside läser vi om redovisningen av ett jeanstest gjort av " Verldens gäng", norsk kvällstidning. Där har man bedömt jeans med avseende på kvalitet i förhållande till pris. De dyraste jeansen fick sämst testpoäng medan Ellos billiga jeans fick bäst poäng. Jeans att vara stolt över konstaterar man på Ellos! En kick i jobbet Ellos höjer kompetensen hos sina telefonförsäljare med hjälp av en kundserviceutbildning som ska vara helt genomförd för alla i början på oktober i år. Avsikten är att stärka telefonförsäljarna i sin yrkesutövning, ge dem en ökad trygghet i kontakten med kunderna, ge konkreta och prakliska verktyg och ännu större motivation för jobbet. Vattenfestival I årets Vattenfestival i Stockholm är ICA Handlarna med som sponsorer. Där ska finnas lält med information om miljö, mat och hälsa. Stor kräftskiva kommer att arrangeras av ICA Öst med underhållning på kvällen av kända Fredrik Belfrage och Ingvar Oldsberg. Självklart ICA Partihandel Sydost har startat en tidning som ska komma två gånger om året. "Självklart" heter den och handlar och mat, hälsa och miljö. Tidningen är avsedd för alla regionens butiker och medarbetare. Och för de utvalda miljöansvariga i butiker- Prislappar ICA-handlarna i Örebro län har startat ett projekt som går ut på att rensa i prislappsfloran. Varorna kommer att märkas med samma typ av prislappar i hela butiken. Extrapriser erbjuds, istället för med olikfärgade lappar, med orden Just Nu!

6 IC^KONTAKTEN Nr I fädrens spår för framtids f sk vård! ICA-handlarnas eget Vasalopp ICA-Öppet kördes på onsdagen mellan Oxberg och Mora. Ett par minusgrader och halvmolnigt väder gjorde att spåren höll sig och alla startande tog sig de ca 30 km ner till målet i Mora. Detta trots att förträningen varit obefintlig för de allra flesta. -Jättekul att köra tyckte de ca 50 åkarna som alla tävlade för ICA Handlarnas IF. Tävlingen tjuvstartade redan i fjol, men det är först i år som man slagit på stora trumman för att få så många som möjligt att ställa upp. Om det bara funnits snö så hade säkert deltagarantalet blivit betydligt högre tror Erland Björn, DC-chef i Borlänge, som siktar på att få med 500 stycken. Mycket god hjälp har tävlingsled- ningen fått av Eivin Johanson, ICA-handlare i Mora. Han har under många år jobbat med det "riktiga vasaloppet" och har fungerat som kontakt med arrangörsklubben IFK Mora. -Vi har fått ett välvilligt bemötande från klubben, som ställt upp på enkla och okonventionella lösningar för vårt minilopp i loppet berättar Eivin. Startfältet är tjejvasans, vi får utnyttja öppet-spår-kontrollerna, eftersom den tävlingen pågår samtidigt, och efter målgång och dusch får vi äta samma mat som bjuds de riktiga vasaloppsåkarna. Ända från Skåne Vid årets tävling kom hälften av deltagarna från butik och hälften från olika ICA-företag, vilken är en önskvärd fördelning. Direktbussar tog dem upp från mellansverige till starten i Oxberg. Och inte var det många som stått på skidor i vinter, men humöret var det inget fel på, det märktes. Vem annars går frivilligt upp kl 4 på morgonen för att åka buss ett par timmar, för att sedan ställa sig på skidor och åka 3 mil! Mest långväga ifrån var Jan A Andersson från Frukt och Grönt i Helsingborg, som låtit sig övertalas av Erland Björn för bara tre veckor sedan, och som tränat "lite". Vid startfältet fanns vallningskillar från IFK Mora och gympingtjejer som såg till att få igång kroppen. Det strulade lite med nummerlapparna som hade förväxlats (datan!) men till slut fick alla åka med sitt rätta namn och kön. Mora-Nisse - starter En del åkare hade övernattat i Salen och varit med om uppvärmning i Transtrand med ingen mindre än Janne Stefansson, vasaloppskung på 60-talet. Och det var inget fel på starten i årets ICA-Öppet heller - självaste Mora-Nisse Karlsson flaggade iväg startfältet. Han har visserligen jaktlicens men han berättade för åkarna att flagga alltid användes när han själv startades iväg från Salen, han som åkte och vann Vasaloppet nio gånger på tio försök. Mora-Nisses första försök som starter gick utmärkt. Lugnt och fint och utan tjuvstart kunde åkarna staka sig iväg mot de första uppförsbackarna. Många hade befarat isiga spår och bakhalt och hade med vallningsexperternas hjälp lagt på tjockt med klister. Spåren höll sig fina, tack vare det molninga vädret, ända in till Mora, så även de som struntat i valla kom fram. som åkte Öppet spår och följdaktligen hållit på sedan halv åtta. Ett tiotal åkte f ö detta lopp för ICA Handlarnas IF, bland andra ICA-handlarparet från Evertsberg, Lena och Sven Leandersson. Alla deltagarna kom som sagt i mål i Mora och tyckte att det var en härlig känsla att åka in på upploppet och i mål under devisen "I fädrens spår för framtids segrar". Ord som även gäller för ICA-öppet, förhoppningen är att tävlingen kan bli ett mål för mycket av den träning och friskvård som bedrivs ute i de olika ICA-företagen och i butikerna. Vem som vann? Först i mål var Sven-Ove Samils från Rörbäcks- Vr Gunnar Snöborgs fick vallingshjälp vid starten och var nöjd med lidet. näs och tvåa och bästa dam var Anna Hansson från ICA Vansbro. Bästa ICA-deltagare i Öppet spår denna dag blev Lena Leandersson på tiden 5 timmar och 41 minuter, en sekund före maken Sven. Maud G Hållbus ICA-makar i Öppet spår Det tog inte lång stund innan det blev stockning av ICA-åkare i kontrollen i Gopshus. Kerstin Andersson och Britt Björn t v hade fullt upp. Fredrik Blom och Mona Åkesson från BOB tyckte det var gott med en kopp. Första och enda ICA-kontrollen fanns i Gopshus, 6 km från starten. Där serverades åkarna kaffe, vatten, saft, druvsocker och bullar av glada anhöriga och personal från främst DC Borlänge. Samtidigt i spåren kom löpare Eva Swedenström t v och Margareta Ptrooo! verkar Sven Leandersson rofnygren hade laddat med kaffe vid konåt makan Lena som både vann familj trollen i Gopshus, visa av erfarenhetertävlingen och var bäst av ICA-åkanna frän i fjol när allting tog slutför timellan Salen och Mora denna dag. digt. Resultatlista Nr Sven-Ove Samils iikle segrande i mål på tiden På andra plats och som bästa dam kom Anna Hansson Sedan följde Per Andersson 1.59,11002 Gustav Eriksson 2.00, Claes Ettefors Lars Starkenberg 2.08, Allan Erikson 2.13, Anette Edvardsson Jan Andersson, Västerås 2.22, Mikael Andersson 2.23, Georg Hedin 2.24, Maria Emanuelsson 2.25, Anders Lilja 2.26,11005 Gustav Eriksson, Per Swedenström 2.30, Rolf Larsson 2.31, Maths Jerlström 2.38, Anita Johansson 2.39, Sven-Olov Johansson 2.39,11051 Gert Fredriksson 2.40, Urban Andersson 2.43, Marje Rebane 2.45, ErikSchartaulAl, Lasse Blixt 2.49, Wenche Paulsson 2.50, Doris Sundholm2.53,n0S4 Jan A Andersson, I [äteingborg 2.53, Kind Holmen 2.57, L1046 Ronald Åberg 2.57, Lennart Forsberg Birgit Carlsson 3.01,11021 Kjell-Arne Nilsson Gunnar Hireda] 3.05, Irene Hiredal Björn Johansson J.06, Lars-Gunnar Lam Kaija Carlssoon 3.09, lloki Leif M Lindquist 3.13, Bengt Nilsson 3.15, Gunnar Snöborgs 3.15, Fredrik Blom 3.17, Mona Gunnarsson 3.18, Ulrika Wallin 3.29, Mona Åkesson 3.29, Annakarin Nilsson 3.31, Charlotta Huss 3.36, Pernilla Pettersson 3.37,11003 Birgitta Gunnarsson Samtliga tävlade för ICA Handlarnas IF. Segrarna Sven-Ove Samils och Anna Hansson flankeras här av Eivin Johanson, Mora I v och Jan Andersson, personalchef, ICA Partihandel Mellansverige. Nu går staikottet för nya IC Alpelen! Lena Persson, ICA Partihandel Öst: - Det är viktigt att mästerskapen ger oss möjlighet att umgås över yrkesgränserna. Med ordnade former kan det bli skjuts på mästerskapen. Måns Albrechtsson, DC Skövde: - Just nu jobbar vi med att få fram kontaktpersoner i bolagen inom regionen. Vi måste börja planera för uttagningstävlingarna i augusti. Gunnar Kanthe, Olegruppen: - Det blir bra, speciolof Lindman, ellt på regionnivå, K ' V Partihandel Öst: att knyta kontakt - Det vore roligt om med fler ICA-män- den här spelformen gör niskor för bättre det möjligt att träffa samhörighet. Och fi- folk från andra företag nalen blir grädden och bolag. Det skulle på moset! göra mycket för V I-andan inom ICA. Sommarspelen rymmer grenarna tennis, fotboll, varpa och manöverprov. 1 Vinterspelen tävlar man i badminton, bordtennis, innebandy och bowling. - Urvalet är gjort utifrån en enkät som skickades ut till alla personalföreningar runt om i landet förra året, säger Hans Höglund, ICA Partihandel MSV, som tillsammans med Olof Lindman, ICA partihandel Öst AB har gjort det mesta planeringsarbetet tillsammans med en arbetsgrupp bestående främst av ordförandena i personalföreningar runt om i landet. Per Ström, DC Växjö: Det här är toppen! I Spelen blandas både allvar och lek där manöverproven visar chaufförernas yrkesskicklighet. Varpan blir ett mer lekfullt inslag. -Vi måste ta hänsyn till möjligheterna att kunna boka lokaler för de olika grenarna och också hitta plats för de ca 200 deltagarna att övernatta. Därför får vi lägga våra mästerskap utanför den egentliga säsongen, förklarar Hans Höglund. Vi vill hitta ett sätt att stärka samhörigheten över gränserna och de här första spelen är ett sätt att hitta formerna för hur det ska fortsätta. Avsikten är att varje år ha en tävling i ICA-regi. Det betyder att det vartannat år blir sommarspel, vartannat år vinterspel. Värdskapet för spelen ska vandra mellan regionerna. Nu är det klubbat och klart! I Västten september går startskottet för finalen i ICA Sommait - men det är bara den festliga årliga avslutningen på ett helt inkande i IC As idrottshistoria. Redan i dagarna börjar förberedelfunt om på landets alla DC/bolag för uttagningstävlingar till Sftpclen. Vinnarna skickas till regionkval och där börjar de 220tierna utkristallisera sig. De som ska representera sin region ellfcolag i finalen. I skrivande stund är det inte klart vem som blir värd för Vinterspelen Så här långt är det också klart med kostnaderna kring spelen. Också tidigare har ICA Förbundet bidragit med pengar till idrottsaktiviteter. Med de o nya personalarrangerade ICA-tävlingarna är det lättare att göra upp en budget över kostnaderna. -Ett arrangemang så som vi planerat det Göran Jansson DC Uppsala - Det är bra att mästerskapen hålls över hela landet. Kvaltävlingarna i regionen blir som en tävling i sig som också stärker samhörigheten. < ^ S IDf?o^ S 0 t n k'' r under mer ordnade former gör att kostnaderna N lättare att förutse och planera för, bekräftar Hans Högu nd. Finalen beräknas kosta ca I summan ingår I åjb A Mand annat resor, mat och logi som största post och dessb K ^ ^ % u u > m kostnad för lokaler, domare och fuktionärer. ^ ^ ^ Populära ICA Klassikern kommer också att arrangeras TÄien utanför ICA-spelen. Skidor, löpning, cykel och simng ingår i klassikern som varje DC/företag själv kan geiföra med bidrag till arrangerande personalförening. 'CA-spelen är självklart öppna för både män och kvinnor. Hans Höglund Partihandelns regionkontor Västerås - Mästerskapen är ett led i att skapa samhörighet över de gamla gränserna och att genom idrotten hjälpa till att skapa en IC A-anda. Bengt Jakobsson DC Malmö - På det här viset får vi samordnade former inte bara på det sportsliga planet utan också på jobbet. Vi träffas och planerar mot ett mål. Kurt Risberg DC Borlänge - Perfekt! Jag ser fram emot först de regionala uttagningarna och förstås finalen. Just nu planerar vi för uttagningstävlingarna och Klassikern. I planeringen ingår fotbollsturnering för antingen herr och damlag eller mixade lag. I tennis spelas individuella tävlingar för såväl damer som herrar första dagen och andra dagen spelas mixed dubbel. Varpatävlingen genomförs dag ett som centimeterkastning individuellt och i lag och dag två kastar man i tremannalag. I manöverprovet på lastbil utan släp ska ingå både praktiska och teoretiska prov och ett prov som bygger på säkerhet i distributionen. -Det som ska bli roligt med det här nya sättet att planera Bosse Ericsson DC Västerås - Bra grej, det positiva är att det blir större gemenskap än det blev på det gamla sättet. Nu träffar vi mer folk, det blir mer fest över det hela. Svante Karlsson DC Östersund - Ett bra initiativ som gör det möjligt för alla i bolagen att träffas. Viktigt att se det som kamrat träff och inte ta tävlingarna alltför allvarligt. idrotten är att vi lär känna varandra över både regiongränser och yrkesgränser, är en samstämmig kommentar i arbetsgruppen. Deltagarna i gruppen har inom sina regioner planer igång för att så snart som möjligt börja uttagningstävlingar inför hösten. Det är personalföreningarna runt om i landet som står för arrangemangen. Margareta Lindberg

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med "mersmak" Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med mersmak Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr 10 1996 Snart far alla medarbetare tycka till om företaget Efter alla omorganisationer - vad tycker medarbetarna om verksamheten inom ICA-koncernen?

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

TRUMF. Bara i NÄRINGSLIV: Direktrapport från Bryssel Sidan 27. PT:n fixade Agnetas nacke sidan 18-19. Carina Jonasson i Ånge.

TRUMF. Bara i NÄRINGSLIV: Direktrapport från Bryssel Sidan 27. PT:n fixade Agnetas nacke sidan 18-19. Carina Jonasson i Ånge. Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to ` Näringsliv nummer 9.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Superresenärens bästa tips Sidan 10-11 Carina Jonasson i Ånge satsar allt på skum affärsidé TRUMF

Läs mer

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet 3 ÅRGÅNG 35 / TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM IHA-KON ICA-KONCERNEN Stefan Petersson, ställföreträdande sortimentschef glas och porslin, tillsammans med produktcheferna Charlotte Norden och Ulrika Landström

Läs mer

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger NR 3 2008 G Västsveriges största företagstidning. Når adresserat till ca 70 000 företagare, VD och beslutsfattare i Göteborgsregionen och ca 15 000 i Sjuhärad. Så gör ditt företag affärer med FN Den som

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009 PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009 PRATA PENSION MED OSS! fotboll för hela slanten DET GÅR BRA NU Tjustbanken Rescue Pengarna stannade i Västervik

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG RENGÖR & ING HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 6.2014 VI BYGGER UPP KRAFT Vänner! I skrivande stund

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

växer företag upp inom betydligt större områden kring storstäderna. Detta möjliggör en minskning av det lokala arbetsresandet i och kring

växer företag upp inom betydligt större områden kring storstäderna. Detta möjliggör en minskning av det lokala arbetsresandet i och kring Sammanfattning Tjänstesektorn har blivit allt viktigare för Sveriges framtid. Detta framgår bland annat av den statistik som är tillgänglig när denna rapport skrivs. Av de 28 000 företag som bildades under

Läs mer

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips!

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011 Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! 1 Stark inför kommande utmaningar Den akuta krisen i den globala ekonomin verkar vara över och

Läs mer

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå i karriären / i Livet nr 6 juni 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Omstart Gunnar Thuresson byter till lag KPMG s. 22 balans granskar Nya

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer