KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992"

Transkript

1 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICA står modell för freonavvecklingen? Användningen av freon berör ICA-organisationen i hög grad då varje DC, butik och de flesta ICA-bilar är beroende av kyla. Vid ett seminarium, ICA Handlarna och CFC-problemet, på ICA Partihandel i Bromma diskuterades hur ICA ska fortsätta avvecklingen av freonet enligt den plan som regering och riksdag beslutat till senast Sidan ^ LAN erbjuds 13 veckors kurs i lagerskola av ICA-skolan ICA bakom hjälpsändning till nödens St Petersburg Kassler en storsäljare för nya färskvarubolaget

2 ASTA LINNAEUS TEL. 021/ Det ljusnar! - Så ljust det har blivit på morgnarna, sade kvinnan bredvid mig vid busshållplatsen i morse. - Ja, och tänk så fort det har gått. Förra veckan den här tiden var det fortfarande halvmörkt, tillade den senast anlända "väntaren". Ljuset är för närvarande det största samtalsämnet vid busshållplatsen på morgnarna där vi står och h uttrar och gäspar. Och med all rätt. Ljuset håller verkligen på att återvända efter att legat och tryckt någonstans på andra sidan jordklotet de senaste månaderna. Har ni tänkt på vilken betydelse ljuset faktiskt har och i så många olika sammanhang vi möter det på olika sätt. Inte bara som samtalsämne utan först och främst i naturen förstås. Det är ljuset som just nu väcker liv i både växter och djur; sätter igång den reaktionskedja som skapar all växtlighet och styr djurens brunstcykler för att säkra arternas fortbestånd. Men även inom teknik, industri, sjukvård, konst, i ord och uttryck, säg vilket område du vill, hittar vi ljuset. Vi botar depressioner idag med fullspektrumljus och vem har kunnat undgå att läsa om hur laserstrålar kan bota och lindra våra krämpor och till och med göra oss unga på nytt. Konstnären fokuserar och återger dagrar och stämningar med ljuset i sin bild och språket flödar av uttryck som "stå i rampljuset", "få en ljus idé", "sitta som ett ljus", "bli förd bakom ljuset", "sätta sitt ljus under skäppan" osv. I det här numret av ICA- Kontakten belyser vi några vitt skilda engagemang inom ICA: Miljön, som glädjande nog, håller på att få ett mycket stort utrymme inom verksamheten. Den här gången har diskussionen handlat om det farliga freonet och hur det ska kunna ersättas för att ställa till med så liten skada som möjligt. Humanitära insatser i form av hjälpsändningar från olika platser i Sverige till våra grannländer i öst. Hur stor nöden verkligen är har vi, som inte sett den med egna ögon, svårt att förstå. Men chaufförerna berättar.. Och till glädje för många riktar vi i det här numret även spotlighten mot: Idrotten inom ICA. Våra duktiga skidåkare i årets ICA- Öppet får dela plats med den stora nyheten: en egen Olympiad - ICA-Spelen! Redan i slutet av sommaren gäller det att ha kvalificerat sig till den stora finalen. Det är för övrigt inte bara solen som håller på att lätta upp vår tillvaro just nu. Jag kan upplysa om att förstå-sig-påare menar att vi börjar kunna skönja vissa ljusglimtar i konjunkturen också. Det var väl en strålande nyhet! IC\KONTAKTEN Nr årsresultat en svag förbättring En förbättring på 31 mkr jämfört med föregående år är resultatet 286 miljoner kronor efter finansiella intäkter och kostnader. 286 mkr är det samlade resultatet 1991 för K 'A-handlarnas samägda moderbolag ICA Handlarnas AB med huvudbolagen ICA Partihandel AB och ICA Detaljhandel AB. - Resultatet är tillfredsställande med tanke på det hårt pressade branschläget, kommenterar Roland Fahlin, VD för ICA Handlarnas AB. Utöver detta belastas resultatet av extraordinära intäkter och kostnader på sammantaget 111 mkr, varför resultatet före skatt stannar på 175 mkr. - De offensiva investeringar som gjorts för att ytterligare effektivisera ICA-handlarnas bakomliggande funktioner är en bidragande orsak till den svaga resultatutvecklingen, säger Roland Fahlin och syftar på satsningarna på nya distributions- och datasystem samt investeringar i detaljhandel. Prognosen för 1992 pekar mot en återhämtning av resultatet, vilket främst sker genom ytterligare effektiviseringar av varuflödet och ett skärpt program för riskreducering i utvecklingen av nya butiker. ICA Handlarnas AB Koncernen Resultat i sammandrag (mkr) ICA Handlarnas AB ICA Partihandel AB ICA Detaljhandel AB Internvinst/omdisp. extraord. poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner Utfall ,3 481,8-197,1-4,7 254, ,7 Utfall ,5 407,1-103,1 17,0 286, ,1 ICA-handlarna välkända hos konsumenterna Hur väl känner allmänheten till vårt företag? I förhållande till andra och vilken attityd har man till ICA? Under hösten 1991 gjorde Temo för fjärde gången en corporate image-undersökning, där ICA Förbundet och en rad andra företag deltog. Syftet var att återigen registrera allmänhetens kännedom och attityder till företagen. ICA-handlarna ligger liksom vid tidigare tillfällen i täten vad gäller allmänhetens kännedom och attityder. Denna gång noterar Temo dock en allmänt nedåtgående trend vad gäller de flesta företag och ICA utgör inget undantag. Konkurrenterna Konsum och Vivo som också ingår i undersökningen har gått samma väg så att den "inbördes placeringen" är i stort oförändrad. Hemköps prispressarkampanj i höstas lär ligga bakom deras starka attitydvärde i kärnområdena samt att de Sjukförsäkra ditt barn Intresset för matpriser och lågprisbutiker ökade starkt sommaren På hösten samma år gick ICA Förbundet ut med en fråga genom Temo: Tror du att någon av dessa gör mer än övriga för att hålla priserna på livsmedel nere? Samma fråga ställdes i undersökningen Svaren blev som diagrammet visar. "Annan butik" avser främst sk lågprisbutiker. fått förhållandevis höga kännedomsvärden generellt i landet. För handelns del står det klart att ICA påverkats negativt av prisdebatten, men det visar sig också att ICA-handlarna tagit tillbaka en del sympatier med prispressaktiviteter hösten 1990 och nyår 90/91 ( Blå Krysset). Tidigare har begreppet "ICA" använts vid intervjuerna. Denna Med all säkerhet har du ditt barn olycksfallsförsäkrat. Men barnet kan också drabbas av långvarig sjukdom. Det är inte olycksfall som orsakar de flesta livslånga handikappen utan sjukdomar. För att ge ditt barn ekonomisk trygghet under sådana omständigheter har du möjlighet att ta Skandias barnsjukförsäkring som nu ingår som komplement till barnolycksfallsförsäkringen i ICAs frivilliga gruppförsäkring. Förutsättningarna för att kunna teckna barnsjukförsäkringen är dels att barnet redan har olycksfallsförsäkringen samt att en godkänd hälsodeklaration finns. Försäkringen gäller t o m..'.,'. v. TTT gång användes begreppet "ICAhandlarna" i hälften av intervjuerna för att se om det fanns skillnader i attityd. Det visade sig att "ICA-handlarna" fick något fler positiva omdömen än "ICA", vilket motiverar en hårdare satsning på begreppet ICA-handlarna i alla sammanhang. det år barnet fyller 20 år och ger ersättning vid invaliditet till följd av sjukdom. Ersättningsbeloppet är max 30 basbelopp (1991= kr) och vid dödsfall 0,5 basbelopp. Premien 1992 blir 13 kr per familj och månad för olycksfallsförsäkringen och 23 kr för barnsjukförsäkringen. i >.',......!.'.,".?.;.:.: v/.v,...:.: lårets resultat efter finansiella intäkter och kostnader, 286 mkr, ingår netto en intäkt av engångskaraktär på 17 mkr. Nettointäkten är sammansatt av upplösningar av inkuransreserv på grund av nya skatteregler, omstrukturerings- och avvecklingskostnader inom Meny-gruppen, ICA-företagen samt ICA Detaljhandels regionindelning. Härutöver belastar betydande avvecklingskostnader inom Lindex. Genom den valda redovisningsmodellen ges en mer jämförbar bild av rörelsens utveckling mellan åren 1990 och Som extraordinära intäkter och kostnader redovisas aktienedskrivningar, förlust i samband med investeringsfondsav- 1 samt realisationsvinster på aktier och fastigheter. SAF säger upp arbetsmiljöavtal Arbetsgivarorganisationen SAF har sagt upp det centrala arbetsmiljöavtalet med verkan från och med I juli Därmed sades även avtalen om företagshälsovården och utbildning i arbetsmiljöfrågor upp. Arbetsmiljöavtalet, som gällt sedan 1976 men reviderats vid olika tillfällen, anses av SAF trots allt vara inaktuellt delvis med anledning av den nya arbetsmiljölagen som kom förra året. I motsats till LO och PTK vill SAF inte ha något centralt avtal i fortsättningen utan menar att överenskommelser i dessa frågor bör ske på förbundsnivå med varje bransch för sig. Både LO och PTK, som nu begärt centrala förhandlingar, föredrar dock ett centralt avtal med möjlighet att anpassa till olika branscher. Den i regeringsbudgeten föreslagna indragningen av statsbidragen till företagshälsovården från och med 1993 tillsammans med det uppsagda arbetsmiljöavtalet upplevs som mycket oroande inom LO och PTK eftersom man befarar att många företag, speciellt småföretagen, i framtiden kommer att helt stå utanför någon form av företagshälsovård. Tillsammans med företagshälsovårdens yrkesföreningar planerar man att uppvakta regeringen för att få till stånd en längre övergångstid under 1993 för att FHV ska få en möjlighet att hinna anpassa sig En utredning om FHV, som ska vara klar den 15 juni i år, kommer att göras. Den ska ta reda på vilka konsekvenser de slopade bidragen får både när det gäller anslutningen till FHV, dess inriktning, omfattning och kvalitet samtidigt som man vill undersöka om det kan komma att behöva lagstiftas om anslutning och kvalitet.,,.,' 't. 11,,i riu. in.wi.' <:', :. :.:,

3 KONTAKTEN Nr ICA - modellföretag för freonavveckling? - Det här var en riktig väckarklocka för mig, sade chefen för administration och logistik vid ICA Partihandel AB i Bromma, Nils-Gunnar Ljungquist när han med hjälp av en bild i miljötidningen Tomorrow visat det församlade auditoriet hur freonerna påverkar ozonlagret. Hur de - mycket summariskt - tunnar ut ozonet som skyddar jorden från utraviolett strålning och på sikt åstadkommer en katastrofal förändring i ekologin på jorden genom olika processer. - Det här kan vi inte förhandla om. Cellernas värld går Inte att diskutera. Vi måste föra cellernas talan! Karl-Henrik Robert, Det Naturliga Steget, gav åhörarna en inlevelsefull lektion i miljökunskap. Ett 30-tal experter inom kylområdet och ansvariga inom ICA-organisationen hade bjudits in till Partihandeln i Bromma för att under en dag i början på mars diskutera hur ICA-organisationen ska anpassa sig till de nya lagar om användning av freon som i flera steg gäller från förra årsskiftet och från Låt oss inom ICA bilda modellföretag. Då krävs det mer än Ulrika Hagbart, Naturvårdsverket, förklarade fakta bakom freonerna. ord - vi behöver praktiska lösningar, sade Lisbeth Kohls i sitt inledningsanförande. - När vi planerade den här diskussionen i höstas kunde vi inte ana hur aktuellt det skulle bli med de nya larmrapporterna från Antarktis. Hon fick medhåll av docent Karl-Henrik Robert från organisationen Det Naturliga Steget som inledde genom att berätta om naturvetenskapliga fakta som han framhöll inte kan förhandlas bort. - Skillnaden mellan våra och växternas celler är mindre än man tror, sade han. Vi är inte naturens herrar utan själva ett stycke natur. Apropos vår dagliga produktion här på jorden - tillverkning av allt från bilar till dammsugare, hushållsgöromål som disk, matlagning och städning osv - påpekade han: - Vi startar kaskader av nedrivningsprocesser - vi tittar med skygglappar på det vi gör och skiter i konsekvenserna. Han tröstade och uppmuntrade också: - Det började för tre och en halv miljard år sedan och vad som behövs idag, för det finns ännu förutsättningar för förändring, är positiva förebilder. ICA-organisationen kan bli en sådan förebild. Med hjälp av kunskaper, information utåt i organisationen, ett långsiktigt mål att arbeta emot och mod att genomföra det. Det är så som Det Naturliga Steget jobbar. Genom att informera människor och företag i samhället som sedan själva driver utvecklingen i ett miljövänligt kretsloppstänkande kan en utveckling ske som ringar på vattnet. Bertil Ekholm, Köpmannatjänst och Nils-Gunnar Ljungquist, redogjorde för läget hos ICAhandlarna idag. Det finns olika sorters freon som påverkar miljön på olika sätt, men gemensamt för dem alla är att de i huvudsak skall vara avvecklade Erik Arrhenius, professor vid Stockholms Universitet och vetenskaplig rådgivare åt Världs- Professor Erik Arrhenius, gav forskarnas syn pä problemet freon. banken, gav forskarnas syn på alternativen. Han gick också in på vad som styr utvecklingen och hur långt man kommit internationellt i freonfrågan. Ulrika Hagbart, direktör på Naturvårdsverket berättade om hur den nya lagstiftningen för freon och förklarade mer om hur de olika freonerna ser ut och används. Hon redogjorde också för vilka alternativ som finns idag, men samtliga inbjudna experter var eniga om att ännu finns inget verkligt alternativ till freonet. Och det är här som ICA-organisationen kan komma in som modellföretag. Dels genom åtgärder som den i Kungälv, där det nya fryshuset drivs med ammoniak, dels - som man beslutade under dagens sista diskussion: * Samarbeta med Naturvårdsverket för att komma vidare i planeringen för en avveckling av freonerna. * Utse tekniska attachéer inom ICA-organisationen och ta in vad laboratorier världen över kommit fram till i frågan om ersättning för freoner. Kanske tillsammans med det europeiska samarbetsorgan AMS som ICA - organisationen är medlem i. * Under tiden tills man hittar ett alternativ - sköta underhåll och tillsyn av befintliga freonanläggningar för att minska spill och därmed påverkan på miljön. Margareta Lindberg Igång i tvåskift sedan i november: Frystrailern spar en miljon I november förra året tog Uppsala som första DC ICAs första trailerekipage i bruk. Efter tre månaders utvärdering är man i stort sett nöjd med ekipaget, som förhoppningsvis ska spara en miljon om året i transportkostnader. -Framtidsmelodin är inte att ersätta den vanliga bilparken med trailers men ett par på varje DC kommer det nog att finnas på litet sikt, säger Olle Wester, distributionschef på DC Uppsala. Trailern, som är nära femton meter lång och med en yta på 40 kvm, har levererats av Sala Kaross och kostar tillsammans med de två påhängsvagnar som ska levereras under våren cirka 2,6 miljoner kronor. -Vi har provkört bilarna nu i tvåskift under december och januari och det har i stort sett fungerat bra, säger Olle Wester. För närvarande går vi till Norrtälje på morgonen, till Kvantum Uppsala på middagen och på kvällen tar vi hand om C-varorna. Stiltje -För närvarande har vi kostnadstäckning men ännu ingen vinst eftersom vi bara har en påhängsvagn. Vi ska efter hand bygga ut systemet men det råder litet stiltje just nu. Ännu så länge är DC Uppsala ensamma om det nya ekipaget, men flera förväntas följa efter. -DC Västerås har bett att få låna vår trailer för att provköra den och det får de givetvis, fort- Greger Fredsvik (bilden) och Björn Johansson kör den nya trailern på rutten Norrtälje, Tierp, Knivstu, Uppsala. Foto. Maria p ersson sätter Olle Wester. Det behövs intresse för att kunna gå vidare. Intresse för utvecklingen finns det också hos chaufförerna. -Det finns många fördelar med det nya ekipaget, säger Björn Johansson. Det går stadigt och rymmer två lager fullastade pallar eller 60 rullburar. Man behöver aldrig lasta över från släp till bil och en eldriven truck finns med hela tiden. Greger Fredsvik, som alternerar med Björn Johansson, säger så här: -Det har varit en del strul i samband med omläggningen men det går åt rätt håll. Man lär sig utnyttja fordonet och den stora fördelen är givetvis att man slipper plocka isär lasset och åka tillbaka och hämta vagnar. Inom kort räknar man med att trailertrafiken i Uppsalaområdet ska fungera friktionsfritt och sedan återstår det bara att se var nästa trailer kommer att dyka upp. Sven Wesström

4 IC^KONTAKTEN Nr Kasslerpå löpande band Hans-Göran Imer visar upp en del av dagsproduktionen. De packar tio ton om dagen Ta emot, stycka, packa, leverera. Allt under samma dag. Det är villkoren köttpacken i Västerås arbetar på. Under 1991 packade man två miljoner kilo rökt och fryst kött, det vill säga tio ton om dagen. Nu är organisationen ny och man siktar på ännu större kvantiteter för Sedan september förra året ingår kött- och ostpacken i Västerås som en del av ICA Kött, Chark och Ost AB och arbetet består i att packa och distribuera kött till det gamla ICA Hakonområdet. För närvarande är tio personer anställda och samtliga var redan tidigare anställda på ICA. -Vi handlar enbart med färdiga varor, berättar försäljningschefen Leif Lantz. Det handlar mest om rökta varor. Kassler är vår storsäljare men även rökt sida, rökt skinka, rimmad sida och rimmad bog har stor åtgång. På fryssidan är det oxfilé, fläskfilé och lever som dominerar. Köttpacken handlar enbart med svenskt kött. Varorna kommer varje dag i poster om 500 kilo i lösvikt. Innan de sänds vidare packas de och prismärks med ICAs egna etiketter. Leveranserna kommer huvudsakligen från Halmstad och Stockholm men man gör också affärer med ett antal mindre leverantörer. -Allt är testat och putsat när det kommer till oss och jag garanterar att vi anlitar de bästa leverantörer som finns att uppbringa i Sverige, avslutar Leif Lantz. Text och foto: Sven Wesström Tre av dem som får allt att fungera på köttpacken i Västerås är Olle Nilsson t v, chef för köttpacken, Ulrika Löfgren köttpacken och Leif Lantz, försäljningschef, kött- och ostpacken. Enklare hantering av populära osten Färdigpackad ost i bit år populärt och Angelica Södergren ser till att allt går rätt tillväga. När åt du en ostmacka sist? Sannolikt för inte så länge sedan. Ost är utan tvekan vårt populäraste smörgåspålägg och från ICA Kött, Chark och Osts ostpack i Stockholm levereras varje vecka kg hårdost. Med hjälp av en ny marknadsföring och modern teknisk utrustning som möjliggör en effektivare hantering räknar man med att under den närmaste tiden ytterligare öka omsättningen. Det nya bolaget ICA Kött, Chark och Ost AB är bara ett halvår gammalt men ostpacken i Årsta är betydligt äldre. Idag sysselsätter man femton personer, som hanterar tjugofem olika sorters hårdost. -Hanteringen har blivit enklare, säger Bo Magnusson, chef för ostpacken. Som exempel kan jag nämna att vi tidigare levererade förpackad ost i åttakiloskartonger där viktskillnaden fick vara högst tjugo gram åt endera hållet. Idag väger kartongerna runt tjugo kilo men varje ostbit är vägd och prissatt i förväg. Höga krav Osten kan komma från olika leverantörer men i praktiken kommer den till 90 procent från Riksost. Bo Magnusson: -Orsaken till detta är att kvaliteten på ostarna kan skilja väldigt mycket från mejeri till mejeri. Vi ställer mycket höga krav på våra produkter och eftersom vi är storkund hos Riksost kan vi ställa motsvarande krav på dem. Herrgårdsosten toppar traditionellt den svenska ostligan. Följd av bl a Svecia,Grevé och Prästost. Hittills har dock ostarna varit ganska anonyma. Därför lanserar nu ICA-handlarna tillsammans med Riksost ett nytt varumärke, Ostmästaren. Varje ostsort får sitt speciella märke så att var och en med en snabb blick ska kunna känna igen sin favoritost i ostdisken. Flexibelt Tretusen ton hårdost ska enligt prognosena lämna ostpacken i Årsta i år. Förutom i stockholmsområdet ska leveranserna ske till Järna och Gotland. -Vi har naturligtvis en stor fördel i att vi har vår största kund, DC Stockholm, i samma hus. Det medför snabba leveranser, många butiker får ost tre gånger i veckan. I övrigt arbetar vi mycket flexibelt. Butikerna ska aldrig märka att osten tagit tillfälligt slut. -Hur ser då framtiden ut för ostpacken i Årsta, Bo Magnusson? -Vi är optimistiska. Vi sitter inne med stora kunskaper om ost och vi har stora tekniska resurser. Försäljningen av packad ost ökar i stockholmsområdet men går tyvärr ner på andra håll. Det ska vi emellertid försöka rätta till genom en effektivare marknadsföring. Det återstår också att se hur det går med ICAs köp av Metro. Får vi börja leverera till Metrobutikerna hoppas vi kunna öka produktionen med cirka tio procent. Men hur länge det kan dröja har jag ingen uppfattning om i dag. Text och foto: Sven Wesström Bo Magnusson, chef för ostpacken i Stockholm, visar upp en liten del av de kg hårdost som varje vecka distribueras.

5 Färskvarubolaget i Varberg mot nya mål ICA Kött, Chark och Ost AB har till uppgift att tillgodose ICA Partihandels hela behov av nyss nämnda varuslag. Sedan första september 1991 leds arbetet att serva de sex regionerna från Varberg, känd semesterort på västkusten. Med utvecklingen på kommunikationssidan måste inte alla huvudfunktioner vara lokaliserade till en storstad längre. Av reaktionerna hittills att döma har varken kunder eller leverantörer något emot "utlokaliseringen". - Läget i Varberg är det bästa möjliga, förklarar Hans-Olof Ölmeby som är VD. Här passerar merparten av vår import och med tullen i hamnen kan vi klara av hela det nödvändiga pappersarbetet. Vi har också möjlighet att ha en bra och snabb kontroll på varorna. Inte bara import I Varberg jobbar förutom Hans-Olof Ölmeby: Alf-Åke Eliasson, import, Johan Thorsson, ekonomi och administration, Sune Moberg, försäljning och Ann-Britt ölmeby, kontorist. Det är en liten men effektiv organisation. Med i bolaget finns också Leif Lantz, försäljning, ICAs två förpackningsanläggningar för kött och ost i Västerås och ostpacken i Stockholm. - Många tror att bolaget bara sysslar med import berättar Hans-Olof Ölmeby, men huvuddelen av arbetet gäller svenska produkter och leverantörer. I bolagets uppgifter ligger att sluta ramavtal, att ha totalt sortimentsansvar och att bevaka och förhandla om grundprissättningen. Hans-Olof Ölmeby var under två år vice VD på ICA Partihandel i Bromma men längtan tillbaka till västkusten blev för stor. Han fick i uppdrag att se över varuavsnitten kött och chark och började fundera. Bland annat fann han att ICA Frukt & Grönt hade ett bra sätt att arbeta som också kunde användas för färskvarorna och som skulle fungera med en förväntad ökad internationell handel. I slutfasen togs de existerande ost- och köttpackarna med i resonemanget, vilket resulterade i att också ost kom med i verksamheten. DCs förlängda arm Kött, chark och ost-bolagets viktigaste uppgift är att ge regionerna och DC sitt stöd och vara den förlängda armen. När de har gjort sitt arbete går det vidare till respektive region, där marknadsplanerarna för vidare informationen till färskvaruavdelningarna på DC. Ett problem är att än så länge lever olika datasystem kvar i regionerna och gör att man inte kan ge den heltäckande sortimentsupplysning och det stöd till regionerna som man vill ge, förrän under 1993 då det gemensamma partihandels-systemet kommer igång. - Vi känner en stor ödmjukhet inför uppgiften att utveckla vår verksamhet och bland annat förse ICA-handlarna med ett heltäckande och väl balanserat sortiment, säger Hans-Olof ölmeby. - Verksamheten befinner sig i sin linda, medan Frukt & Grönt snart har tre decenniers erfarenhet. Många faktorer som den svenska jordbrukspolitiken och EG-frågan kommer att påverka våra förutsättningar. Importerat är inte alltid bäst menar VD som är lite trött på allt prisprat och efterlyser mer diskussion kring kvalitet. Dåliga varor leder bara till engångsköp både i butiks- och i konsumentled. Som ett exempel på det gjorde han "antireklam" på de senaste sortimentsgruppsmötena och visade upp några riktiga snedköp, något som åhörarna fann mycket lärorikt. En annan myt är att alla importvaror går ner i pris motsvarande gränsskyddet om vi går med i EG. - EG-länderna subventionerar i många fall sin export, förklarar ölmeby och blir vi medlemmar i unionen försvinner visserligen införselavgiftcn men även subventionen och summan för varan blir densamma. Men totalt sett blir nog priserna lägre, tror Hans-Olof Ölmeby. Maud G Hållbus Färskpotatis redan nu Våra traditionella kulinariska säsonger naggas alltmer i kanten. Nu finns det nyskördad cypriotisk potatis i handeln, av samma kvalitet som den som salufördes till nyår. På Cypern har man tre potatisskördar per säsong, läser vi i Varunytt från ICA Frukt & Grönt. Då gör det kanske inte så mycket att det kalla vädret i östra Medelhavet minskat skörden. Men vår svenska färska lär vi ännu få vänta på... Belönade Vega skoldaghem, en liten skola i Västerås med tre klasser och 18 elever, belönas av ICA-kuriren för fin undervisning och ett gott och intensivt familjesamarbetc. Och belöningen är en persondator med skrivare, mycket uppskattad på skolan! Räkfrossa Ett fel som blev bra läser vi om i Pressvecket, där marknadschefen Stefan Gideskog tackar alla på ICA östs frysavdelningar för att de klarade belastningen så bra när priset på räkor råkade halveras på ICA-handlarnas förstasida. Trots att felet kostade, blev det bra försäljning både i butik - max två kilo per kund - och på DC. 219 ton räkor utlevererades den veckan mot normalt ca 50 ton. Bowling Nu finns det planer på att starta Bowlingsektionen vid ICA Partihandel Öst igen. Genom Pressvecket söker man intresserade och det är Per Johansson, Kolonial-Transport som är kontaktperson och som intresserade kan vända sig till. Broadcast-Armani 6-1! I Ellos Inside läser vi om redovisningen av ett jeanstest gjort av " Verldens gäng", norsk kvällstidning. Där har man bedömt jeans med avseende på kvalitet i förhållande till pris. De dyraste jeansen fick sämst testpoäng medan Ellos billiga jeans fick bäst poäng. Jeans att vara stolt över konstaterar man på Ellos! En kick i jobbet Ellos höjer kompetensen hos sina telefonförsäljare med hjälp av en kundserviceutbildning som ska vara helt genomförd för alla i början på oktober i år. Avsikten är att stärka telefonförsäljarna i sin yrkesutövning, ge dem en ökad trygghet i kontakten med kunderna, ge konkreta och prakliska verktyg och ännu större motivation för jobbet. Vattenfestival I årets Vattenfestival i Stockholm är ICA Handlarna med som sponsorer. Där ska finnas lält med information om miljö, mat och hälsa. Stor kräftskiva kommer att arrangeras av ICA Öst med underhållning på kvällen av kända Fredrik Belfrage och Ingvar Oldsberg. Självklart ICA Partihandel Sydost har startat en tidning som ska komma två gånger om året. "Självklart" heter den och handlar och mat, hälsa och miljö. Tidningen är avsedd för alla regionens butiker och medarbetare. Och för de utvalda miljöansvariga i butiker- Prislappar ICA-handlarna i Örebro län har startat ett projekt som går ut på att rensa i prislappsfloran. Varorna kommer att märkas med samma typ av prislappar i hela butiken. Extrapriser erbjuds, istället för med olikfärgade lappar, med orden Just Nu!

6 IC^KONTAKTEN Nr I fädrens spår för framtids f sk vård! ICA-handlarnas eget Vasalopp ICA-Öppet kördes på onsdagen mellan Oxberg och Mora. Ett par minusgrader och halvmolnigt väder gjorde att spåren höll sig och alla startande tog sig de ca 30 km ner till målet i Mora. Detta trots att förträningen varit obefintlig för de allra flesta. -Jättekul att köra tyckte de ca 50 åkarna som alla tävlade för ICA Handlarnas IF. Tävlingen tjuvstartade redan i fjol, men det är först i år som man slagit på stora trumman för att få så många som möjligt att ställa upp. Om det bara funnits snö så hade säkert deltagarantalet blivit betydligt högre tror Erland Björn, DC-chef i Borlänge, som siktar på att få med 500 stycken. Mycket god hjälp har tävlingsled- ningen fått av Eivin Johanson, ICA-handlare i Mora. Han har under många år jobbat med det "riktiga vasaloppet" och har fungerat som kontakt med arrangörsklubben IFK Mora. -Vi har fått ett välvilligt bemötande från klubben, som ställt upp på enkla och okonventionella lösningar för vårt minilopp i loppet berättar Eivin. Startfältet är tjejvasans, vi får utnyttja öppet-spår-kontrollerna, eftersom den tävlingen pågår samtidigt, och efter målgång och dusch får vi äta samma mat som bjuds de riktiga vasaloppsåkarna. Ända från Skåne Vid årets tävling kom hälften av deltagarna från butik och hälften från olika ICA-företag, vilken är en önskvärd fördelning. Direktbussar tog dem upp från mellansverige till starten i Oxberg. Och inte var det många som stått på skidor i vinter, men humöret var det inget fel på, det märktes. Vem annars går frivilligt upp kl 4 på morgonen för att åka buss ett par timmar, för att sedan ställa sig på skidor och åka 3 mil! Mest långväga ifrån var Jan A Andersson från Frukt och Grönt i Helsingborg, som låtit sig övertalas av Erland Björn för bara tre veckor sedan, och som tränat "lite". Vid startfältet fanns vallningskillar från IFK Mora och gympingtjejer som såg till att få igång kroppen. Det strulade lite med nummerlapparna som hade förväxlats (datan!) men till slut fick alla åka med sitt rätta namn och kön. Mora-Nisse - starter En del åkare hade övernattat i Salen och varit med om uppvärmning i Transtrand med ingen mindre än Janne Stefansson, vasaloppskung på 60-talet. Och det var inget fel på starten i årets ICA-Öppet heller - självaste Mora-Nisse Karlsson flaggade iväg startfältet. Han har visserligen jaktlicens men han berättade för åkarna att flagga alltid användes när han själv startades iväg från Salen, han som åkte och vann Vasaloppet nio gånger på tio försök. Mora-Nisses första försök som starter gick utmärkt. Lugnt och fint och utan tjuvstart kunde åkarna staka sig iväg mot de första uppförsbackarna. Många hade befarat isiga spår och bakhalt och hade med vallningsexperternas hjälp lagt på tjockt med klister. Spåren höll sig fina, tack vare det molninga vädret, ända in till Mora, så även de som struntat i valla kom fram. som åkte Öppet spår och följdaktligen hållit på sedan halv åtta. Ett tiotal åkte f ö detta lopp för ICA Handlarnas IF, bland andra ICA-handlarparet från Evertsberg, Lena och Sven Leandersson. Alla deltagarna kom som sagt i mål i Mora och tyckte att det var en härlig känsla att åka in på upploppet och i mål under devisen "I fädrens spår för framtids segrar". Ord som även gäller för ICA-öppet, förhoppningen är att tävlingen kan bli ett mål för mycket av den träning och friskvård som bedrivs ute i de olika ICA-företagen och i butikerna. Vem som vann? Först i mål var Sven-Ove Samils från Rörbäcks- Vr Gunnar Snöborgs fick vallingshjälp vid starten och var nöjd med lidet. näs och tvåa och bästa dam var Anna Hansson från ICA Vansbro. Bästa ICA-deltagare i Öppet spår denna dag blev Lena Leandersson på tiden 5 timmar och 41 minuter, en sekund före maken Sven. Maud G Hållbus ICA-makar i Öppet spår Det tog inte lång stund innan det blev stockning av ICA-åkare i kontrollen i Gopshus. Kerstin Andersson och Britt Björn t v hade fullt upp. Fredrik Blom och Mona Åkesson från BOB tyckte det var gott med en kopp. Första och enda ICA-kontrollen fanns i Gopshus, 6 km från starten. Där serverades åkarna kaffe, vatten, saft, druvsocker och bullar av glada anhöriga och personal från främst DC Borlänge. Samtidigt i spåren kom löpare Eva Swedenström t v och Margareta Ptrooo! verkar Sven Leandersson rofnygren hade laddat med kaffe vid konåt makan Lena som både vann familj trollen i Gopshus, visa av erfarenhetertävlingen och var bäst av ICA-åkanna frän i fjol när allting tog slutför timellan Salen och Mora denna dag. digt. Resultatlista Nr Sven-Ove Samils iikle segrande i mål på tiden På andra plats och som bästa dam kom Anna Hansson Sedan följde Per Andersson 1.59,11002 Gustav Eriksson 2.00, Claes Ettefors Lars Starkenberg 2.08, Allan Erikson 2.13, Anette Edvardsson Jan Andersson, Västerås 2.22, Mikael Andersson 2.23, Georg Hedin 2.24, Maria Emanuelsson 2.25, Anders Lilja 2.26,11005 Gustav Eriksson, Per Swedenström 2.30, Rolf Larsson 2.31, Maths Jerlström 2.38, Anita Johansson 2.39, Sven-Olov Johansson 2.39,11051 Gert Fredriksson 2.40, Urban Andersson 2.43, Marje Rebane 2.45, ErikSchartaulAl, Lasse Blixt 2.49, Wenche Paulsson 2.50, Doris Sundholm2.53,n0S4 Jan A Andersson, I [äteingborg 2.53, Kind Holmen 2.57, L1046 Ronald Åberg 2.57, Lennart Forsberg Birgit Carlsson 3.01,11021 Kjell-Arne Nilsson Gunnar Hireda] 3.05, Irene Hiredal Björn Johansson J.06, Lars-Gunnar Lam Kaija Carlssoon 3.09, lloki Leif M Lindquist 3.13, Bengt Nilsson 3.15, Gunnar Snöborgs 3.15, Fredrik Blom 3.17, Mona Gunnarsson 3.18, Ulrika Wallin 3.29, Mona Åkesson 3.29, Annakarin Nilsson 3.31, Charlotta Huss 3.36, Pernilla Pettersson 3.37,11003 Birgitta Gunnarsson Samtliga tävlade för ICA Handlarnas IF. Segrarna Sven-Ove Samils och Anna Hansson flankeras här av Eivin Johanson, Mora I v och Jan Andersson, personalchef, ICA Partihandel Mellansverige. Nu går staikottet för nya IC Alpelen! Lena Persson, ICA Partihandel Öst: - Det är viktigt att mästerskapen ger oss möjlighet att umgås över yrkesgränserna. Med ordnade former kan det bli skjuts på mästerskapen. Måns Albrechtsson, DC Skövde: - Just nu jobbar vi med att få fram kontaktpersoner i bolagen inom regionen. Vi måste börja planera för uttagningstävlingarna i augusti. Gunnar Kanthe, Olegruppen: - Det blir bra, speciolof Lindman, ellt på regionnivå, K ' V Partihandel Öst: att knyta kontakt - Det vore roligt om med fler ICA-män- den här spelformen gör niskor för bättre det möjligt att träffa samhörighet. Och fi- folk från andra företag nalen blir grädden och bolag. Det skulle på moset! göra mycket för V I-andan inom ICA. Sommarspelen rymmer grenarna tennis, fotboll, varpa och manöverprov. 1 Vinterspelen tävlar man i badminton, bordtennis, innebandy och bowling. - Urvalet är gjort utifrån en enkät som skickades ut till alla personalföreningar runt om i landet förra året, säger Hans Höglund, ICA Partihandel MSV, som tillsammans med Olof Lindman, ICA partihandel Öst AB har gjort det mesta planeringsarbetet tillsammans med en arbetsgrupp bestående främst av ordförandena i personalföreningar runt om i landet. Per Ström, DC Växjö: Det här är toppen! I Spelen blandas både allvar och lek där manöverproven visar chaufförernas yrkesskicklighet. Varpan blir ett mer lekfullt inslag. -Vi måste ta hänsyn till möjligheterna att kunna boka lokaler för de olika grenarna och också hitta plats för de ca 200 deltagarna att övernatta. Därför får vi lägga våra mästerskap utanför den egentliga säsongen, förklarar Hans Höglund. Vi vill hitta ett sätt att stärka samhörigheten över gränserna och de här första spelen är ett sätt att hitta formerna för hur det ska fortsätta. Avsikten är att varje år ha en tävling i ICA-regi. Det betyder att det vartannat år blir sommarspel, vartannat år vinterspel. Värdskapet för spelen ska vandra mellan regionerna. Nu är det klubbat och klart! I Västten september går startskottet för finalen i ICA Sommait - men det är bara den festliga årliga avslutningen på ett helt inkande i IC As idrottshistoria. Redan i dagarna börjar förberedelfunt om på landets alla DC/bolag för uttagningstävlingar till Sftpclen. Vinnarna skickas till regionkval och där börjar de 220tierna utkristallisera sig. De som ska representera sin region ellfcolag i finalen. I skrivande stund är det inte klart vem som blir värd för Vinterspelen Så här långt är det också klart med kostnaderna kring spelen. Också tidigare har ICA Förbundet bidragit med pengar till idrottsaktiviteter. Med de o nya personalarrangerade ICA-tävlingarna är det lättare att göra upp en budget över kostnaderna. -Ett arrangemang så som vi planerat det Göran Jansson DC Uppsala - Det är bra att mästerskapen hålls över hela landet. Kvaltävlingarna i regionen blir som en tävling i sig som också stärker samhörigheten. < ^ S IDf?o^ S 0 t n k'' r under mer ordnade former gör att kostnaderna N lättare att förutse och planera för, bekräftar Hans Högu nd. Finalen beräknas kosta ca I summan ingår I åjb A Mand annat resor, mat och logi som största post och dessb K ^ ^ % u u > m kostnad för lokaler, domare och fuktionärer. ^ ^ ^ Populära ICA Klassikern kommer också att arrangeras TÄien utanför ICA-spelen. Skidor, löpning, cykel och simng ingår i klassikern som varje DC/företag själv kan geiföra med bidrag till arrangerande personalförening. 'CA-spelen är självklart öppna för både män och kvinnor. Hans Höglund Partihandelns regionkontor Västerås - Mästerskapen är ett led i att skapa samhörighet över de gamla gränserna och att genom idrotten hjälpa till att skapa en IC A-anda. Bengt Jakobsson DC Malmö - På det här viset får vi samordnade former inte bara på det sportsliga planet utan också på jobbet. Vi träffas och planerar mot ett mål. Kurt Risberg DC Borlänge - Perfekt! Jag ser fram emot först de regionala uttagningarna och förstås finalen. Just nu planerar vi för uttagningstävlingarna och Klassikern. I planeringen ingår fotbollsturnering för antingen herr och damlag eller mixade lag. I tennis spelas individuella tävlingar för såväl damer som herrar första dagen och andra dagen spelas mixed dubbel. Varpatävlingen genomförs dag ett som centimeterkastning individuellt och i lag och dag två kastar man i tremannalag. I manöverprovet på lastbil utan släp ska ingå både praktiska och teoretiska prov och ett prov som bygger på säkerhet i distributionen. -Det som ska bli roligt med det här nya sättet att planera Bosse Ericsson DC Västerås - Bra grej, det positiva är att det blir större gemenskap än det blev på det gamla sättet. Nu träffar vi mer folk, det blir mer fest över det hela. Svante Karlsson DC Östersund - Ett bra initiativ som gör det möjligt för alla i bolagen att träffas. Viktigt att se det som kamrat träff och inte ta tävlingarna alltför allvarligt. idrotten är att vi lär känna varandra över både regiongränser och yrkesgränser, är en samstämmig kommentar i arbetsgruppen. Deltagarna i gruppen har inom sina regioner planer igång för att så snart som möjligt börja uttagningstävlingar inför hösten. Det är personalföreningarna runt om i landet som står för arrangemangen. Margareta Lindberg

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande Motioner 2012 Samt föreningsstyrelsens utlåtande 1 Motioner till föreningsstämman den 15 maj 2012 Motion nr 1 Modifiera medlemsåterbäringen Jag föreslår att medlemsåterbäringen modifieras så att den blir

Läs mer

Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång

Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång Hej Aikidoförbundet! Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång Sammanfattningsvis kan vi säga att Aikido har blivit synligt för

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Räkna med verkligheten

Räkna med verkligheten Räkna med verkligheten GUNNAR RÖHSTÖ Räkna med verkligheten, vardagsmatematik eller matematik i tilllämpning! Kärt barn har många namn, och det här "barnet" har verkligen blivit kärt på sista tiden. Så

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

BLODOMLOPPET LULEÅ 12 JUNI 2012. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET LULEÅ 12 JUNI 2012. www.blodomloppet.se LULEÅ BLODOMLOPPET 12 JUNI 2012 Huvudsponsor: Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Ung som gammal, stark som svag. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige. Anmälan och mer information hittar

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

BLODOMLOPPET JÖNKÖPING 21 AUGUSTI 2012. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET JÖNKÖPING 21 AUGUSTI 2012. www.blodomloppet.se JÖNKÖPING BLODOMLOPPET 21 AUGUSTI 2012 Huvudsponsor: Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Ung som gammal, stark som svag. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige. Anmälan och mer information

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Tid:19.00-21.00 Plats: Personalrummet, Ellagårdsskolan Närvarande: Louise Rosenlund, sekr (4a) Stephan Fickler, 1-3c, 5c Jessica Lundahl, 1-3c Pernilla Ramslöv, Fc,1-3c

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16 1 DE Hockey Stocksunds IF Säsongen 2005-2006, BJ och U16 2 Ishockey i Danderyd Sedan mitten på 1940-talet har det spelats ishockey i Danderyd. Först ut på isen var Enebybergs IF, tätt följd av Danderyds

Läs mer

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta SNO-konferens 2011-01-22 Tveta Agenda 09.00 09.20 Samling, välkomna, rep. av 2010 års konf. 09.20 10.00 Ekonomiska läget 10.00 10.15 Kaffe och mingel 10.15 11.10 Grupparbete 1 11.10 11.15 Kort genomgång

Läs mer

Inte knöligt alls att handla av potatisbilen

Inte knöligt alls att handla av potatisbilen Inte knöligt alls att handla av potatisbilen Lastbilen stannar, kapellet där bak öppnas. Kunden sträcker fram pengar till säljaren/chauffören och får sin säck potatis. Bra att potatisbilen finns, tycker

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

BLODOMLOPPET VISBY 23 AUGUSTI 2012. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET VISBY 23 AUGUSTI 2012. www.blodomloppet.se VISBY BLODOMLOPPET 23 AUGUSTI 2012 Huvudsponsor: Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Ung som gammal, stark som svag. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige. Anmälan och mer information

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer