TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION RESULTATRÄKNING RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT BALANSRÄKNING FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS NOTER RESULTATANALYS KLASSANALYS REVISIONSBERÄTTELSE ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), ( Trygg-Hansa ), med organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhet Trygg-Hansa med dotterbolag bedrev under 2010 skadeförsäkringsverksamhet främst i Sverige. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Privat och Företag och omfattar huvudsakligen försäljning av skadeförsäkring till privatpersoner, företag och offentlig verksamhet. Trygg-Hansa erbjuder ett heltäckande sortiment av sakförsäkringar vilket också omfattar ett brett erbjudande av sjuk- och olycksfalls försäkringar. Bolaget har en marknadsandel i Sverige som uppgår till 16,0 (16,5) procent. I det helägda dotterbolaget Holmia Livförsäkring AB består verksamheten av att täcka dödsfallsrisker i bestånden av sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Det görs i samarbete med Trygg-Hansa. I dotterbolaget Sveland har under året bedrivits skadeförsäkringsverksamhet med försäljning till privatpersoner och företag i södra Sverige. Förutom dotterbolagen Holmia Livförsäkring, Sveland Sakförsäkringar, Brädstapeln Fastighets AB samt några vilande dotterbolag, har Trygg-Hansa en filial i USA och en filial i Norge. Filialen i USA är en mindre affärsverksamhet under avveckling, som är fullt återförsäkrad. Filialen i Norge hanterar viss administration i Codans norska försäkringsverksamhet. Koncernstruktur Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till Codan A/S, Köpenhamn (Codan), som i sin tur är ett dotterbolag till RSA Insurance Group plc, London (RSA), ett av världens större försäkringsbolag. RSA upprättar koncernredovisning, där Trygg-Hansa och dess dotterbolag ingår, enligt den IFRS-standard som tillämpas inom EU. Trygg-Hansa följer så kallad lagbegränsad IFRS vid upprättande av årsredovisning. Eftersom RSA upprättar koncernredovisning har Trygg-Hansa-koncernen inte upprättat koncernredovisning, med hänvisning till Årsredovisningslagen kapitel 7 2. Den 30 december 2009 ingick Trygg-Hansa avtal om att förvärva 80,8% av aktierna i Sveland Sakförsäkringar. Avtalet innehöll ett ursprungligt pris på 137,7 MSEK baserat på bolagets kapitalbas per sista september Trygg-Hansa tillträdde den 1 april och betalade en preliminär köpeskilling om 35,6 MSEK. Diskussioner pågår med säljarna för att fastställa värdering av kapitalet och därmed fastställa slutlig köpeskilling. I slutet av december förvärvade Trygg-Hansa ytterligare 9,6% av aktierna i Sveland Sak för 8,9 MSEK. För mer information, se not 38. Sveland erbjuder ett brett utbud av försäkringsprodukter för privatkunder, exempelvis villa-, hem- fritidshus- och motorföräkringar. Bolaget har också erbjudit företagskunder olika produkter, som exempelvis företags-, fastighets-, lantbruks-, och grödaförsäkringar. Under året har Trygg-Hansa köpt rätten till förnyelse av företagsförsäkringar från Sveland vilket innebär att företagsförsäkringar är under avveckling i Sveland. Genom förvärvet av Sveland kommer Trygg-Hansa att kunna erbjuda fler produkter, nya distributionskanaler och en större lokal närvaro i södra Sverige. Omlokalisering av Sveland Sakförsäkringars verksamhet har genomförts under hösten och därigenom kommer verksamheten att bedrivas från Trygg-Hansas befintliga kontor på olika orter. Under året har koncernbolaget White Label Insurance AB (WLI AB) tillskjutits som aktieägartillskott till Trygg- Hansa AB. Därefter har bolagets verksamhet integrerats i Trygg-Hansa och dess tillgångar och skulder har överförts. WLI AB har bedrivit försäkringsförmedling i Sverige och hade år 2009 en nettoomsättning om 59 MSEK. Året som gått Året 2010 blev ännu ett resultatmässigt starkt år för Trygg-Hansa och bolaget har en mycket god finansiell ställning. Trots negativ påverkan från väderrelaterade faktorer sjönk totalkostnadsprocenten, delvis tack vare ett positivt avvecklingsresultat. 3

4 Trygg-Hansa fortsatte under 2010 att fokusera på lönsam tillväxt och på att utvidga sitt distributionsnät. I syfte att öka kundlojaliteten har bolaget fortsatt utvecklingen av distributionsnätet och kundleveranserna. Ett antal nya och viktiga samarbetsavtal har ingåtts under året, exempelvis har nya samarbetsavtal ingått med AkademikerFörsäkring och PRO. Dessutom har avtal ingåtts med SEB om bankdistribution. Samtliga dessa avtal kommer att påverka premievolymen under Bolaget har fortsatt arbetet med att se över produkterbjudandet och priser. Syftet är både att säkra en lönsamhet i Trygg-Hansa samt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga premienivåer till bra kunder. Att finna gemensamma nordiska lösningar i syfte att använda best practice och att vara kostnadseffektiv är en röd tråd i detta arbete. Som tidigare beskrivits arbetar bolaget aktivt med Lean i hela organisationen bland annat för att öka effektiviteten. De tidigare beslutade IT-satsningarna pågår enligt plan, främst nya gemensamma nordiska system för skadehantering och premier. Inom hela RSA koncernen bedrivs aktivt arbete genom flera olika program för att utveckla medarbetare, öka engagemang samt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Se vidare under avsnittet Medarbetare och bolagets engagemang i samhället. Den 16 september meddelades att bolagets VD Rickard Gustafsson lämnar Trygg-Hansa efter fyra framgångsrika år för att bli ny koncernchef för flygbolaget SAS. Den 1 februari 2011 tillrädde Mike Holliday- Williams som VD för Trygg-Hansa. Han kommer närmast från rollen som chef för privatdivisionen i RSA UK. Året avslutades med att Finansinspektionen följde upp sin anmärkning från maj 2009 gällande intern styrning och kontroll. Trygg-Hansa har vidtagit kraftfulla åtgärder och Finansinspektionen meddelade i januari 2011 att de inte hade fler frågor eller önskemål om dokumentation och har därmed avslutat ärende kring anmärkningen. Årets resultat Premievolymen ökade något främst drivet av ökningar inom sjuk och olycksfall samt hem och villa. Även motorförsäkring visade viss ökning av premievolymer, medan Företagsförsäkring minskade något. Intjänad premie minskade dock något på grund av periodisering av ökade premievolymen. Förhållandet var det motsatta under 2009 då premievolymen minskade jämfört med året innan. Lönsamheten är fortsatt god och bolaget uppvisar ett stabilt resultat. Trygg-Hansa redovisar ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på (2 955) MSEK. Liksom under föregående år påverkades resultatet positivt av lägre försäkringsersättningar till följd av minskat reserveringsbehov för trafik-, och sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Totalt gav detta en förbättring av totalkostnadsprocenten från 75% till 69,1%. Även utfallet för innevarande år var gott. Hem- och villa försäkringar påverkades negativt av väderskador. Förbättrad kapitalavkastning bidrog också till ökningen av resultatet. Värdeförändringen på byggnader och mark var positiv med 122 MSEK jämfört med föregående års värdeminskning om -123 MSEK. Ökningen inom kapitalavkastningen orsakas också av att orealiserade förluster på obligationsportföljen var lägre under 2010 jämfört med de orealiserade förlusterna under Marknadsräntorna höjdes under året, vilket gav upphov till den negativa värdeförändringen under Ränteintäkterna var i stort sett oförändrande jämfört med föregående år. Årets resultat uppgick till (2 139) MSEK. Resultatet påverkades av skatt om -949 (-816) MSEK. Skadeförsäkringsrörelsen Premieintäkter Premieinkomsten före avgiven återförsäkring uppgick för 2010 till (9 667) MSEK. Efter avdrag för betalda premier för avgiven återförsäkring på -221 (-244) MSEK, uppgick premieinkomsten för egen räkning till (9 423) MSEK. Premieintäkten för egen räkning uppgick till (9 754) MSEK. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Till skadeförsäkringsrörelsen räknas en del av kapitalavkastningen, vars storlek baseras på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar under året för egen räkning. Det görs efter avdrag för avsättning för ej förfallna premier för gällande kontrakt. Den överförda kapitalavkastningen uppgick för 2010 till 645 (742) MSEK. Minskningen förklaras främst av lägre räntesats och lägre avsättningar. 4

5 Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar för egen räkning på (-5 865) MSEK bestod dels av nettoutbetalda ersättningar med (-6 787), dels av förändring i avsättning för oreglerade skador netto med (922) MSEK. Skadekostnadsprocenten netto uppgick till 54,4 (60,1) procent. Avvecklingsresultatet uppgick till (937) MSEK. Det goda avvecklingsresultatet för trafikförsäkringen förklaras av en fortsatt anpassning av reservnivån till den gynnsamma utvecklingen av antalet svåra personskador i trafiken, samt ett minskat IBNR-behov till följd av en snabbare reglering av personskadorna. Trygg-Hansa har under året förändrat analysen av skadereserverna så att reserverna för svåra personskador med inkomstförlust bedöms separat. Detta medför att bolaget enklare kan jämföra utvecklingen i denna skadeportfölj mot data från skadereglering eller extern statistik, exempelvis utvecklingen av svåra personskador i trafiken. Inom sjuk- och olycksfall är det vuxenprodukter som bidragit till den största delen av avvecklingsvinsterna. Även här ser Trygg-Hansa en fortsättning på förra årets trend med skador som slutregleras tidigare än beräknat, och till lägre genomsnittliga belopp. För detta segment har det funnits en separat modell för så kallad utbrändhetsskador som utgått från antaganden om frekvens och medelskada. I början av året fattades beslutet att frångå denna modell eftersom det inte framgick någon skillnad i reglering mellan utbrändhetsskador och övriga skador. Istället analyseras vuxenprodukterna utan hänsyn till diagnos. De minskade genomsnittliga skadeutbetalningarna har med tiden gjort att medelskadan för utbrändhet legat för högt. Ett byte av metod har gett en ackumulerad effekt i form av minskade avsättningar. Även företagssegmentet visar ett positivt avvecklingsresultat bland annat som en följd av att slutregleringen av några stora skador gett lägre kostnader än beräknat. Även utfallet inom det underliggande resultatet (exklusive avvecklingsresultat) är bra och visar på en styrka i den löpande affären. Inom hemförsäkring och övrig motorförsäkring (ej trafik) har året inneburit ett försämrat resultat främst till följd väderrelaterade skador så som vinterskador under första- och fjärdekvartalet, sommarregnet i södra Sverige och askmolnet under våren. Till följd av färre storskador än de närmast föregående åren förbättrades resultatet för företagssegmentet. Sjuk och olycksfall visar fortsatt stabilt underliggande resultat. En översyn av villkor och prissättning inom sjuk- och olycksfallsförsäkringar gjordes , vilket bland annat innebär att vissa psykiska sjukdomar (till exempel utbrändhet) inte längre täcks av försäkringen. Dessa förändringar bidrar fortsatt positivt till det underliggande resultatet. Driftskostnader Driftskostnaderna i skadeförsäkringsrörelsen uppgick till (-1 449) MSEK, vilket i relation till premieintäkterna motsvarar 14,7 (14,9) procent. Trots stora strategiska satsningar på bland annat IT-system så har bolaget genom en stark kostnadskontroll upprätthållit balans i kostnaderna. Tekniskt resultat Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ökade till (3 160) MSEK. Kapitalavkastning Intäkterna inom kapitalförvaltning uppgick till (1 242) MSEK, medan orealiserade vinster var 250 (2) MSEK. Efter avdrag för kostnader och orealiserade förluster uppgick den totala kapitalavkastningen till 955 (624) MSEK. Se nedan under Investeringsverksamhet för ytterligare kommentarer. Balansräkning, finansiell ställning och kassaflöde Totala tillgångar minskade till (39 065) MSEK. Placeringstillgångar, inklusive kassa och bank, uppgick till (34 041) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 888 (135) MSEK där lägre betald skatt och lägre skadeutbetalningar bidrog till ökningen. Utdelning för 2010 Styrelsen föreslår en utdelning på (3 500) MSEK. Se kommentar under Vinstdisposition. Förslaget behandlas på bolagsstämman den 29 april

6 Kapitalförvaltning Under 2010 uppvisade den svenska ekonomin en stigande tillväxt, vilket bland annat ledde till att räntor och inflationen steg i slutet av året. Den positiva tillväxten ledde också till att Riksbanken under året höjde reporäntan till 1,25 procent. Under andra halvåret 2010 steg svenska statsobligationsräntan till följd av marknadens förväntningar om räntehöjningar under kommande år. Den stigande marknadsräntan har under andra halvåret 2010 haft negativ påverkan på totalavkastningen i Trygg-Hansas obligationsportfölj. Orealiserade förluster uppstod, främst beroende på denna räntehöjning. Priset på marknaden för kredit- och likviditetsrisk i bolags- och bostadsobligationer var relativt stabilt under Trygg-Hansa har en fortsatt försiktig och balanserad placeringsstrategi. Bolaget genomförde inga väsentliga förändringar i sin placeringsstrategi under året. Andelen statsobligationer är fortsatt hög, 57 procent. En viss ökning av andelen aktier har skett, som ett led i bolagets strategi att något öka andelen tillgångar med högre risk och högre möjligheter till avkastning. Totalavkastning för Trygg-Hansa: MSEK Byggnader och mark Aktier Obligationer Övrigt Direktavkastning Byggnader och mark Aktier Obligationer Värdeförändring Totalavkastning Bolaget anser att avkastningen under 2010 får anses tillfredsställande mot bakgrund av 2010 års marknadsläge och den konservativa strategin för allokering av tillgångar i Trygg-Hansa. Placeringstillgångar för Trygg-Hansa: MSEK Obligationer Aktier och andelar Byggnader och mark Övrigt Totalt

7 34% 4% 2%5% 5% Statsobligationer Bostadsobligationer 51% Bolagsobligationer Bank Aktier Byggnader Obligationer Under 2010 genomfördes ingen större förändring inom av obligationsportföljen. Obligationerna uppgick till 89,0% (94,3%) av Trygg-Hansas sammanlagda investeringsportfölj per den 31 december Durationen i obligationsportföljen är cirka 3,5 år, och består av 57% svenska statsobligationer, 41% svenska bostadsobligationer, 2% europeiska kreditobligationer och 1% annat. Totalt 96% av obligationsportföljen placeras i AAA-klassade obligationer. Obligationsportföljen gav en avkastning på 714 (743) MSEK, motsvarande en totalavkastning på 2,5%. Utbetalningen av utdelning till Codan A/S minskade placeringstillgångarna med MSEK i april Lägre obligationsportfölj hade endast marginell påverkan på den nominella ränteintäkten. Trygg-Hansa matchar ränterisk på tillgångar och skulder med hjälp av en konservativ obligationsportfölj och söker på så sätt reducera ränte- och inflationsrisken. En stor del av Trygg-Hansas försäkringstekniska avsättningar är indexreglerade. För delvis att skydda sig mot den direkta inflationsrisken har bolaget placerat (2 518) MSEK i realränteobligationer, vilket motsvarar 9% (8%) av den totala obligationsportföljen. Aktier Aktieportföljen uppgick till (397) MSEK per den 31 december 2010 och gav en avkastning på 207 (41) MSEK. Aktieplaceringar uppgick till 4,8% (1,2%) procent av investeringsportföljen och var huvudsakligen placerade i SEB Nordenfond samt fonden Danske Invest High Dividend. Fastigheter Fastighetsportföljen består i första hand av huvudkontoret på Fleminggatan i Stockholm. Fastigheten hyrs delvis ut till externa hyresgäster till marknadsmässiga villkor. Fastighetsportföljens andel utgjorde 3,5% (2,6%) av de sammanlagda placeringstillgångarna per den 31 december Under året har fastighetens marknadsvärde ökat från 886 till MSEK, vilket gav upphov till en positiv värdeförändring. Derivat Trygg-Hansa har huvuddelen av sina placeringstillgångar i obligationer. För att minska inflations- och valutarisken kan derivat användas enligt styrelsens investeringspolicy. Under 2010 användes en valutahedge för att säkra valutarisker i SEK/EUR. Risker och osäkerhetsfaktorer Trygg-Hansa utsätts för olika typer av risker, men de tre främsta är försäkringsrisker, finansiella risker samt operationella risker. Försäkringsrisker omfattar främst teckningsrisk och reservsättningsrisker. De finansiella riskerna består av främst marknadsrisker och påverkan av ränteförändringar, framför allt i obligationsportföljer och i de försäkringstekniska avsättningarna. Bolagets hantering av dessa risker beskrivs nedan samt i Not 2. En av bolagets viktigaste utmaningar de närmaste åren är att hantera försäkringsrisker effektivt så att fortsatt god lönsamhet kan upprätthållas på en alltmer konkurrensutsatt marknad för sakförsäkringar. Främst inom företagssegmentet har konkurrensen ökat från både inhemska och utländska aktörer. I syfte att möta dessa utmaningar arbetar bolaget aktivt med flertalet projekt, exempelvis Lean i syfte att öka effektiviteten i hanteringen av skador och kunder och Smart Insurance i syfte att förbättra vår underwriting och få en väl balanserad portfölj av sakförsäkringar som gör att bolaget kan stå emot marknadens svängningar. 7

8 Via funktionen Underwriting & Risk bedrivs ett arbete för ytterligare ökat fokus på korrekt prissättning. Produkter och prissättning ses över så att olika risker får en premie som både är konkurrenskraftigt men som samtidigt tar tillräcklig höjd för de risker som bolaget åtar sig. Eftersom en stor del av Trygg-Hansas avsättningar är indexreglerade och har en lång duration är det viktigt att bolaget hanterar finansiella risker för att inte få stora oönskade svängningar i resultat och eget kapital. Bolagets strategi för hantering av finansiella risker är bland annat att ha en konservativ placeringsportfölj med stort inslag av obligationer med en räntebindningstid som matchar avsättningarna. Riskhantering i Trygg-Hansa Trygg-Hansas överordnade strategi och riktlinjer beslutas av bolagets styrelse. Sambandet mellan strategiska överväganden om risktagande och dagliga beslut om att teckna nya avtal med exempelvis kunder, partner och leverantörer säkras genom en löpande utvärdering av bolagets aktuella riskprofil. Detta sker genom Risk Management Forum som är ett rådgivande organ till ledningen. Riskprofilen rapporteras kontinuerligt till bolagets styrelse. Se Not 2 för ytterligare information om Trygg-Hansas riskhantering. Bolaget har implementerat nödvändiga och relevanta åtgärder och kontroller för att optimera risksituationer. De viktigaste delarna i bolagets riskprofil hanteras av funktionen Underwriting & Risk via speciella grupper. En grupp ansvarar för försäkringsportföljer och fokuserar på försäkringsrisker, en annan grupp ansvar för Enterprise Risk Management och fokuserar på finansiella och operationella risker. De mest väsentliga riskerna för Trygg- Hansa är: Teckningsrisker Trygg-Hansas teckningsrisker omfattar: Teckningsrisk och risk vid fastställande av premie Motpartsrisk Reservsättningsrisk Hur stor försäkringsrisk som bolaget kan teckna styrs ytterst av riktlinjer för Risk acceptance, vilka fastställts av styrelsen. Dessa riktlinjer beskriver tydligt styrelsen riskaptit per försäkringsklass och beskriver maximala belopp för det kapital som styrelsen är beredd att allokera till de olika risker som har utvärderats, prissatts och accepterats av bolagets underwriters. Riktlinjerna styr också hur återförsäkringsskyddet ska utformas för att reducera Trygg-Hansas försäkringsrisker till acceptabla nivåer. Återförsäkring tecknas för att skydda bolaget mot stora individuella skador och mot katastrofer som kan påverka många olika försäkringar. Riktlinjerna har också, per försäkringsklass, tydliga krav på vilken kreditrating som återförsäkringsbolagen ska ha för att Trygg-hansa ska ingå kontrakt med dem. Bolagets metod för fastställande av premier definieras genom den process för underwriting som tar hänsyn till olika individuella risker, vilka produkter som ska försäkras och i vissa fall även risk hantering, för att få en riktig premie för olika kunder. Inom både affärsområdena Privat och Företag, får en majoritet av antalet kunder en premie som sätts enligt tariffer beräknade av prisaktuarier och för större företagskunder sätts premier baserade på respektive företags verksamhet och skadehistorik. Befogenheten för respektive underwriter styrs genom en personlig så kallad underwriting licence. De försäkringstekniska avsättningarna för framtida betalningar av inträffade skador beräknas genom försäkringsmatematiska metoder. Trygg-Hansa använder flera statistiska metoder och tekniker för att bedöma och bestämma storleken på skadereserver och kostnader för framtida skadebetalningar. Skadeutvecklingen och reservnivåerna granskas kvartalsvis av aktuariegruppen och behandlas också i en process som involverar både skadeavdelningen och portföljansvariga. Chefsaktuarie som ger sitt godkännande innan underlaget för reservrapporteringen till Reservkommittén tas fram. Reservkommittén möts en gång i kvartalet och har en rådgivande roll i syfte att ge djupare inblick i chefsaktuariens rapport. Kommittén rapporterar till VD. Marknadsrisker En väsentlig del av bolagets aktiviteter består av investeringsaktiviteter. Placeringstillgångarna marknadsvärderas löpande. 8

9 Det innebär att bolagets kapital och resultat påverkas av den nationella och globala utvecklingen på finansmarknaden. Trygg-Hansa har riktlinjer för placeringstillgångar i syfte att begränsa och kontrollera risker både för enskilda investeringar och ackumulerade risker. Bolaget har en investeringskommitté som följer upp styrelsens beslutade investeringsstrategi. Huvuddelen av Trygg-Hansas investeringar är i svenska börsnoterade obligationer samt företags- och bostadsobligationer med AAA rating. Obligationerna är likvida och kan med kort varsel kan säljas till marknadspris. Investeringsrisk Investeringsrisken är risken för rörelser på finansmarknaderna som påverkar marknadsvärdet av tillgångar samt kapitalavkastningen och därmed resultatet och kapitalbasen. Trygg-Hansas fördelning av tillgångar baseras på den av styrelsen godkända investeringspolicyn. Syftet är att begränsa ränterisk, likviditetsrisk, valutarisk samt marknadsrisk för obligationer, aktier och fastigheter. Ränterisk Förändringar i räntenivåer tillhör de viktigaste faktorerna när det gäller Trygg-Hansas finansiella risker. Om räntenivåerna faller så ökar värdet på bolagets obligationsportfölj. Samtidigt skulle försäkringstekniska avsättningar öka på grund av förändringar i diskonteringsräntan. Förändringar i räntenivåer har alltså motsatt effekt på tillgångar och skulder. Aktierisk Värdet av aktieportföljen fluktuerar i linje med förändringar på aktiemarknaden. Trygg-Hansa hanterar denna risk genom investeringsbegränsningar för total exponering och för enskilda innehav. Aktieportföljen består huvudsakligen av direkta investeringar i noterade Europeiska aktier. Fastighet Eftersom Trygg-Hansa endast har förvaltningsfastigheter är risken kopplad till fastigheter mer av en operationell risk än en marknadsrisk. Valutarisk Trygg-Hansa har begränsad valutarisk i placeringsportföljen eftersom övervägande del är placerad i svenska kronor. Om valutaexponeringen ligger utanför vissa definierade gränser ska den minimeras med valutaderivat. Nettoskulder i utländsk valuta ska i stort sett vara matchad. Kreditrisk Kreditrisk är risken för en förlust om en motpart inte kan uppfylla sina åtaganden. Trygg-Hansa hanterar kreditrisk genom krav på diversifiering och limiter för koncentration. Dessa limiter definieras i Investeringspolicyn. Bolagets kredit- och motpartsrisker är primärt knutna till motpartsavtal inom återförsäkring och innehav av svenska företags- och bostadsobligationer samt europeiska företagsobligationer. För europeiska företagsobligationer gäller att kreditbetyget minst måste vara BBB. I genomsnitt har Trygg-Hansa portföljen 90 procent AAA klassade svenska stats- och bostadsobligationer. Operationella risker De operationella riskerna omfattar brister på grund av otillräckliga och felhanterade processer samt mänskliga eller systematiska fel. Trygg-Hansa registrerar och utvärderar operationella risker löpande. Det görs en årlig värdering av den direkta och indirekta ekonomiska påverkan som kan uppstå vid olika scenarier. Samtidigt uppdateras beredskapsplaner, så att eventuella ekonomiska förluster kan minimeras. Medarbetare och bolagets engagemang i samhället Trygg-Hansas utveckling och fortsatta framgång förutsätter att de bästa medarbetarna kan attraheras och behållas. Trygg-Hansa skall utgöra en attraktiv arbetsgivare som dessutom bidrar till ett ökat intresse för att arbeta inom försäkringsbranschen som helhet. Genom att fokusera på varje medarbetares utveckling samt på ledarskapet skapas förutsättningar för en dynamisk, lärande och utvecklande miljö byggd på respekt. Trygg- Hansa skall vara en ansvarstagande arbetsgivare. Genom att verka för en ökad mångfald och ökad jämställdhet på alla nivåer skall Trygg-Hansa vara en arbetsplats där olikheter ses som berikande och lika möjligheter ges åt alla. Årligen publicerar Trygg-Hansa en reviderad Ansvarsrapport som finns tillgänglig på 9

10 Medarbetaren i fokus Trygg-Hansa deltar i de globala utvecklingsprogram som moderbolaget RSA ger tillgång till. Exempel på dessa är Technical Academy (för specialister), Leadership Development Programme, Fast Track (för blivande chefer) och Globale Graduate (för nyutexaminerade studenter). Under året har även programmet Unlocking your full potential som riktats mot alla Trygg-Hansas chefer inletts och till stora delar genomförts. Syftet med programmet är att frigöra så mycket som möjligt av den potential som alla medarbetare besitter samt att ge chefer verktyg för detta. Programmets första omgång avslutas under första kvartalet 2011 och har så här långt varit lyckosamt. Under 2010 har nya medarbetare tillkommit från WLI och Sveland. Trygg-Hansa har i dialog med fackliga representanter arbetat för att tillhandahålla bästa möjliga introduktion för dessa medarbetare genom en tydlig och väldefinierad process. Framtida åtgärder Trygg-Hansa kommer att arbeta vidare utifrån ett tydligt medarbetarperspektiv. Övergripande utvecklingsprogram inom RSA är under implementering, syftet är att ge medarbetare och chefer verktyg för att utifrån egna förutsättningar bidra till de högt uppsatta mål som finns uppställda för Trygg-Hansa. Under kommande år kommer arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR) definieras ytterligare, i detta ligger bland annat arbetet att verka för ökad jämställdhet med fler kvinnliga chefer samt det mer övergripande arbetet med mångfald. För att nå topptalangerna och för att marknadsföra Trygg-Hansa och försäkringsbranschen kommer att större fokus läggas på Employer Branding. Trygg-Hansa behöver uppvisa en större närvaro ute på skolor, högskolor och universitet för att på så sätt bygga ett intresse för Trygg-Hansa som arbetsgivare men också för försäkringsbranschen generellt. Engagemang i samhället Som exempel på Trygg-Hansas engagemang kan nämnas livbojsdonationer till kommuner, båtklubbar och andra organisationer, årlig reflexutdelning ute på stan samt reflexvästutdelning till barn på svenska förskolor och daghem. Trygg-Hansa fortsätter även samarbetet med Astrid Lindgrens Barnsjukhus genom Barnolycksfallsfonden som Trygg-Hansa etablerat. Syftet är att förebygga barnolyckor samt att stödja forskningen om behandlingsmetoder av olika typer av skador. Miljö Försäkringsbolag kan, liksom många andra branscher, spela en viktig roll i insatser mot klimatförändringarna. Trygg-Hansa har haft fokus på att minska sina egna koldioxidutsläpp. Målsättningen är att minska utsläppen med 40 procent före utgången av 2020, jämfört med 2007-års nivåer. Det är viktigt att genom ett systematiskt arbete minska sin egen klimatpåverkan och få samarbetspartner och kunder att tänka på miljön när de fattar sina beslut. WWF och RSA, har sedan ett par år ett globalt klimatpartnerskap. Det innefattar både nationella och globala initiativ, däribland en rad forskningsprojekt som exempelvis fokuserar på utvecklingen i Arktis och Östersjön. Initiativen utvecklas och genomförs lokalt på den globala försäkringskoncernens olika marknader och får därför stor betydelse, både för WWF:s aktiviteter och för Trygg-Hansas fortsatta arbete för en hållbar utveckling. Mer information finns i bolagets Ansvarsrapport, se Ledande befattningshavare För upplysningar och principer för att bestämma ersättningar till ledande befattningshavare, se Not 34. Se också information om ersättningspolicy i dokument Ersättning till anställda under Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. information. Händelser efter den 31 december 2010 Det har efter den 31 december 2010 inte uppkommit händelser som väsentligt påverkar bolagets verksamhet eller finansiella ställning. 10

11 Utvidgning av återförsäkringsprogram Som ett led i den internationella kapital- och förvaltningsstrategin har RSA etablerat ett nytt återförsäkringsbolag RSA Reinsurance Ireland Ltd. Styrelsen i Trygg-Hansa har därför beslutat att ingå ett återförsäkringsavtal med RSA Reinsurance Ireland Ltd, som börjar gälla första januari Avtalet berör inte nuvarande återförsäkringsavtal. Avtalet är ett quota share program (så kallad proportionell återförsäkring). Det innebär att fem procent av Trygg-Hansas nettopremier på alla försäkringar år 2011 återförsäkras. Återförsäkringen i RSA Reinsurance Ireland Ltd sker till marknadspris och Trygg-Hansa får en provision, som täcker alla administrativa omkostnader och ett mindre tillägg. Förväntningar inför 2011 Trygg-Hansa fortsätter att fokusera på att leverera långsiktig lönsamhet i försäkringsverksamheten, baserad på en fortsatt stark riskbaserad prissättning och underwriting. Trygg-Hansas diversifierade portfölj, välstrukturerade återförsäkring samt konservativa reservsättning säkerställer stabilitet i försäkringsresultatet. Bolaget förväntas fortsätta leverera ett bra resultat från försäkringsverksamheten, förutsatt att väderrelaterade skador återgår till en mer normal nivå under Baserat på Trygg-Hansas riktlinjer och beslutad investeringspolitik förväntas inga större förändringar i fördelningen av Trygg-Hansas tillgångar under Förberedelser för Solvens 2 Trygg-Hansa startade under 2009 ett Solvens 2 projekt. Projektet bedrivs i nära samarbete med övriga bolag inom RSA och med en skandinavisk projektorganisation som avspeglar RSA-koncernens struktur för arbetet med Solvens 2. För Trygg-Hansa innebär projektet en fortsatt anpassning till och utveckling av den kapitalmodellering och de processer som RSA redan i dag tillämpar enligt anvisning från den brittiska Finansinspektionen ( Internal Capital Adequacy Assessment Process ) och motsvarande arbete i Codan enligt den danska Finansinspektionens anvisningar (Individual Solvency Requirement). I Skandinavien är för närvarande mer än 15 fulltidssysselsatta personer engagerade i Solvens 2 och antalet förväntas öka väsentligt det närmaste året. En aktivitet under året har varit att delta i QIS5. Beräkningarna, som inte har varit föremål för revision eller annan extern granskning, indikerade att Trygg-Hansa kan uppfylla ett kapitalkapital beräknat enligt standardformeln. Solvens 2-regelverket är inte färdigt och förändringar kan ske i regler och tolkningar såväl vad gäller beräkningen av kapitalbas som kapitalkrav. Standardformeln i Solvens 2 bygger på att moduler sammanräknas utifrån givna korrelationer medan kapitalmodellen som Trygg-Hansa använder och vidareutvecklar bygger på simulation av kassaflöden. Skillnaderna i struktur gör att kapitalbehovet för en enskild risk inte alltid kan jämföras mellan QIS5 och kapitalmodellen. Den skandinaviska projektorganisationen leds av en styrgrupp med CFO som ordförande som sammanträder månadsvis och omfattar även en operativ styrgrupp (Managing Committe) med veckovisa möten samt en central projektgrupp som för närvarande utgörs av projektledningen. Inom projektet finns för närvarande 9 huvudarbetsgrupper som representerar de olika organisationsflödena och som alla samarbetar med motsvarande arbetsgrupper inom RSA för att använda resurser effektivt och främja en konsekvent syn inom RSA-koncernen. CFO:n deltar i RSA-koncernens styrgrupp och representanter från den centrala projektgruppen deltar i grupper för samordningen mellan bolag i länder där RSA har verksamhet. Styrelsens inflytande och kontroll av projektet säkerställs genom att Codan/Trygg-Hansas CFO är sponsor för Solvency 2-projektet och rapporterar kvartalsvis till hela styrelsen och ledningen. Under 2010 har styrelsen även omfattats av intern utbildning i det nya regelverket. RSA-koncernen strävar efter en god och öppen samverkan med alla tillsynsmyndigheter, som ett led i detta har en representant för Trygg-Hansa deltagit i samtliga möten som hållits RSA bjudits in till av det tillsynskollegium som Finansinspektionen är en del av. 11

12 FEM ÅR I SAMMANDRAG Femårsöversikt *) I femårsöversikten nedan redogörs resultat och ekonomisk ställning. MSEK **) Resultat Premieinkomst, före avgiven återförsäkring Premieintäkt, f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Återbäring och rabatter Driftskostnader, f.e.r Övriga intäkter och kostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar till verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Konsolideringskapital Konsolideringsgrad, % Nyckeltal, skadeförsäkringsrörelsen Skadekostnadsprocent, f.e.r. % 54,4 60,1 65,9 76,7 96,1 Driftkostnadsprocent, f.e.r. % 14,7 14,9 14,8 14,9 15,5 Totalkostnadsprocent, f.e.r. 69,1 75,0 80,7 91,6 111,6 Nyckeltal, kapitalförvaltningen Direktavkastningsprocent, % 3,5 3,3 3,9 2,9 3,6 Totalavkastningsprocent, % 3,0 1,8 8,1 2,6 1,5 Efter föreslagen utdelning för 2010 på MSEK uppgår kapitalbasen till MSEK, konsolideringskapitalet till MSEK och konsolideringsgraden till 57 procent. *) Ingående eget kapital 2007 har ökats med 59 MSEK på grund av övergång till lagbegränsad IFRS avseende aktivering av ITutvecklingskostnader. Ingående eget kapital 2006 har minskats med 130 MSEK på grund av ändrad redovisningsprincip avseende avsättning till pensioner. **) Siffrorna för år 2009 har påverkats av fusionen av Aktsam per

13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande medel. Belopp angivna i SEK: Balanserat resultat Aktieägaretillskott Lämnade koncernbidrag Skatt avseende koncernbidrag Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande: till ägaren utdelas till ny räkning balanseras Förslaget till utdelning har gjorts med beaktande av reglerna om solvenskapital, buffertkapital i trafikljuset och skuldtäckning enligt Försäkringsrörelselagen samt riskbaserat kapital. Bolagets solvenskvot efter föreslagen utdelning uppgår till 3,5 och beräkningar av Trafikljuset visar fortsatt grönt ljus. Kravet på skuldtäckning är uppfyllt med god marginal och med tillgångar som är förknippade med låg finansiell risk. Vår bedömning är därför att hela det fria egna kapitalet anses vara utdelningsbart med hänsyn till storleken på säkerhetsreserven. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bolagets egna kapital är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risker. Stockholm den 26 april 2011 Simon Lee Ordförande Anders Ehrling Fabrizio Moscone Philip Smith Lena Darin Claes Hansson Ola Martengård Mike Holliday-Williams Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 april Deloitte AB Göran Engquist Auktoriserad revisor 13

14 RESULTATRÄKNING Not MSEK Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen Premieintäkter, f. e. r. 3 Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar, f. e. r. Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Återbäring och rabatter Driftskostnader Övriga tekniska kostnader 15 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning 6 Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader , 10 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

15 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Not MSEK Periodens resultat Övrig totalresultat 34 ÅRETS RESULTAT

16 BALANSRÄKNING Not MSEK Tillgångar 13 Immateriella tillgångar Goodwill Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar 14 Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag 15 Aktier och andelar i koncernföretag Lån till koncernbolag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 18 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Fordringar 20 Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Uppskjutna skatter Övriga fordringar Andra tillgångar 23 Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

17 BALANSRÄKNING Not MSEK Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 26 Aktiekapital Balanserad resultat Årets resultat Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring 27 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Andra avsättningar 29 Pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Depåer från återförsäkrare Skulder 30 Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Aktuell skatteskuld Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen 36 Ställda säkerheter 17

18 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat Årets Summa eget MSEK Aktiekapital Överkursfond resultat resultat kapital Eget kapital vid ingången av Vinstdisposition Lämnade koncernbidrag Fusionsdifferens Aktsam Skatt på egetkapitalposter Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med ägare Utdelning Överföring överkursfond till balanserat resultat* Eget kapital vid slutet av Eget kapital vid ingången av Vinstdisposition Lämnade koncernbidrag Skatt på egetkapitalposter Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med ägare Utdelning Aktieägaretillskott 1 1 Eget kapital vid slutet av *Överkursfonden är efter tillstånd från Finansinspektionen och Tingsrätten överförd från bundet till fritt eget kapital. 18

19 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Premieinbetalningar Premieutbetalningar till återförsäkrare Skadeutbetalningar Skadeinbetalningar från återförsäkrare Driftsutgifter Utbetalning av återbäring 8 Övriga in- och utbetalningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Direktavkastning Investering i: byggnader och mark finansiella placeringstillgångar försäkringsverksamhet 286 Försäljning av: byggnader och mark 96 Investering i immateriella tillgångar Investering i materiella tillgångar Övrigt 9 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott 1 Givna lån 96 Lämnade koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från Finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Avgår försäljning av verksamhet 0 Tillkommer fusion av verksamhet 101 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut För ytterligare information, se Not 37, Specifikation till kassaflödesanalys. 19

20 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Företagsinformation Denna årsredovisning för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) avges per 31 december Trygg-Hansa är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm och huvudkontor i Stockholm. Trygg-Hansa bedriver skadeförsäkringsverksamhet. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 26 april Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på stämman den 29 april Överensstämmelse med normgivning och lag Årsredovisningshandlingar har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26 och FFFS 2009:12). Enligt inspektionens allmänna råd tillämpas så kallad lagbegränsad IFRS. Med lagbegränsad IFRS avses en tillämpning av de internationella redovisningsstandarder samt tillhörande tolkningsmeddelanden som antagits av Europeiska kommissionen, med de avvikelser från tillämpningen som Finansinspektionen angivit. Dessa avvikelser innebär bland annat att Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. Koncernredovisning Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till Codan A/S, Köpenhamn som i sin tur är ett dotterbolag till RSA Insurance Group plc, London (RSA) no (se RSA upprättar koncernredovisning, inklusive Trygg-Hansa och dess dotterbolag, enligt IFRS sådan den antagits för tillämpning inom EU. Trygg- Hansa följer s.k. lagbegränsad IFRS vid upprättande av årsredovisning. Med hänsyn till att RSA upprättar koncernredovisning har Trygg-Hansa koncernen ej upprättat koncernredovisning i enlighet med undantagsregeln i ÅRFL 7:3. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med s.k. lagbegränsad IFRS kräver att försäkringsföretagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 39. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan. Nya och ändrade IFRS och tolkningar med tillämpning under 2010 Följande nya och ändrade standarder och tolkningar har trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2010: Standarder Ändringar i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas Ändring i IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar (Kontantreglerade aktierelaterade ersättningar som kan regleras av annat koncernföretag) Ändring i IFRS 3 Rörelseförvärv (Reviderad standard) Ändring i IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (Reviderad standard) Ändringar i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering (Klargörande avseende vad som kan vara säkrade poster) 20

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2013. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2013. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2013 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Dina Dina Försäkringar Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013. avger härmed årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Försäkrings AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 4 Resultaträkning

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer