Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation förvaltat och vårdat den portfölj av företag man investerat i Helt klart närmar sig skördetiden. Ledstiernan kan nu utnyttja sin växande likvida reserv för nya investeringar med en delvis ny investeringsstrategi vilket bör innebära ett nytt, värdeskapande avstamp från en stabil position. Jan Carlzon, Styrelseordförande

2 Innehåll Året i korthet Ledstiernan tar nytt offensivt avstamp! 1 VD har ordet Portföljbolagen växer 2 Affärsidé mål och strategier 4 Corporate Governance 5 Riskkapitalmarknaden 6 Ledstiernans aktie 8 Risk och möjligheter i Ledstiernan 10 Portföljinnehav Portföljbolagens utveckling 13 Mint EasyPark 14 Metrima Energimätning för alla 16 Emic Open Source växer med Linux 18 Millennium Media Group 20 Portföljbolagen i korthet 22 Personal 26 Styrelse 27 Förvaltningsberättelse 28 Finansiella rapporter och revisionsberättelse 31 Ledstiernan i sammandrag 42 Ordlista Adresser 45 Resultatet före skatt blev -53,1 mkr ( 127,8 mkr) varav 33 mkr (116 mkr) avser nedskrivningar netto i portföljbolag Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 114 mkr Årets nettoinvesteringar uppgick till 56 mkr varav 48 mkr avsåg följdinvesteringar inkl. strukturförvärv och 8 mkr var nyinvesteringar. Administrationskostnaderna fortsatte att minska till netto under 17 mkr 22,5 % av aktierna i systemsäkerhetsföretaget Interpeak AB förvärvades av Industrivärden i en apportemission Substansvärdet enligt EVCA-värdering och s.k. fair value uppgår till 3,68 kr/aktie MÅNGA FRAMSTEG I PORTFÖLJBOLAGEN BL A FÖLJANDE: Metrima gick samman med Milab och blev en av Nordens ledande leverantörer av produkter och tjänster på marknaden för fjärravläsning av el, fjärrvärme, vatten och gas Emic Networks erhöll 56 mkr i riskkapital från Trident Capital ett av USAs ledande riskkapitalbolag och Nordic Venture Partners Hotsip tecknade OEM-avtal med Ericsson och inleder samarbete kring IP-multimediatjänster med Nokia Kallelse till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 5 april 2005 klockan 17:00 på Berns Salonger i Stockholm. För att delta och äga rösträtt måste aktieägare vara registrerad i aktieboken och anmäld till bolaget. Registrering i den av VPC AB förda aktieboken måste ha skett senast torsdagen den 24 mars Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn senast 24 mars Anmälan om deltagande i stämma görs till bolaget senast onsdagen den 30 mars 2005 kl per telefon , fax eller per Aktieägarservice Ledstiernans delårsrapport och årsredovisning finns tillgängliga på vår hemsida De kan även beställas hos bolaget: Ledstiernan AB Grev Turegatan Stockholm Telefon Fax Speltillverkaren It s Alive gick ihop med O-listenoterade speltillverkaren Daydream Voice Provider, ledande leverantör inom röststyrda tjänster, förvärvade Computer Sciences Corporations (CSC) verksamhet inom samma område och stärkte därmed sin position som den klart ledande leverantören på området i Skandinavien Telefonparkeringsbolaget Mint förvärvade sin finska konkurrent Payway och gick samman med EasyPark i Norge för att bli världsledande på telefonparkering ipunplugged, ledande leverantör av lösningar för säker mobilitet och integration mellan trådlösa nätverk, stärkte sitt samarbete med japanska NEC Corporation, och erhöll kapital från NEC som därmed blev ny aktieägare i bolaget Mediebolaget MMG lanserade en ny underhållningskanal amerikanska Showtime Kommande rapporteringstillfällen Bolagsstämma 5 april 2005 Delårsrapport kvartal 1 21 april 2005 Delårsrapport kvartal 2 24 augusti 2005 Delårsrapport kvartal 3 20 oktober 2005

3 Ledstiernan tar nytt offensivt avstamp! Idag har Ledstiernan 13 huvudinnehav i sin portfölj. Nästan samtliga av dessa har nått en kommersialiseringsgrad där behovet av vidarefinansiering från Ledstiernan är litet och förutsägbart. Portföljens bokförda värde är konservativt i förhållande till de marknadsvärderingar som bl.a. framkommit i samband med genomförda nyfinansieringar. Samtidigt har möjligheterna att genomföra avyttringar av bolag (exits) successivt förbättrats. Konsekvenserna av det läge som Ledstiernan nu uppnått är främst två: Arbetsinsatsen för att förvalta nuvarande portfölj har minskat och påverkar Ledstiernans organisationskostnader fortsatt nedåt. Ledstiernan kan med rimlig säkerhet bedöma storleken på den likvida reserv som inte kommer att behöva utnyttjas för att stödja nuvarande portföljbolag fram till exits. Exits har nu börjat genomföras och ytterligare avyttringar kommer att ske vilket kommer leda till att likviditetsreserven ökar även efter kommande utdelningar till aktieägarna enligt fastlagd policy. Likviditetsreserven, dvs den strategiska reserv som finns efter avdrag för den finansiella buffert som erfordras för att stödja nuvarande portföljbolag, är idag strax över 100 mkr. Vid bedömning av vår finansiella kapacitet bör dessutom beaktas att Ledstiernan inte har upptagit några lån. Ledstiernan har även underskottsavdrag och undersöker möjligheten att skapa värde av dessa. Utifrån vår nuvarande stabila situation, som framöver bedöms komma att finansiellt förstärkas än mer, har styrelsen fattat följande beslut: Att utnyttja likviditetsreserven till att genomföra förvärv av majoritetsposter i mindre, kommersiellt utvecklade och lönsamma bolag. Dessa förvärv behöver inte nödvändigtvis vara inom tekniksektorn. Ett avgörande kriterium är att Ledstiernan kan tillföra värde och att det finns tydlig potential att realisera värdeökningen. Att utveckla befintliga portföljbolag mot ökad lönsamhet och tillväxt. Att driva dem mot exits främst genom att sälja till industriella företag, som nu tydligt visar att de har ett nyvaknat intresse för tillväxt och förvärv av mindre företag. Vi ska dock inte pressa fram exits innan värdesituationen är optimal. Vi har möjlighet att invänta bra affärslägen. Att förvärva andra intressanta riskkapitalportföljer från branschkolleger, exempelvis innehav i fonder som ska stängas. SAMMANTAGET Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation förvaltat och vårdat den portfölj av företag man investerat i Helt klart närmar sig skördetiden. Ledstiernans organisation har anledning att känna sig tillfreds över att man lyckats förvalta och utveckla innehaven i portföljen fram till intressanta exitpositioner med bibehållen finansiell styrka. Detta trots att teknikmarknaden och finansmarknaden för unga bolag stått stilla de senaste åren. Att Ledstiernan nu kan utnyttja sin växande likvida reserv för nya investeringar med en delvis ny investeringsstrategi bör innebära ett nytt, värdeskapande avstamp från en stabil position. Jan Carlzon Styrelseordförande 1

4 VD har ordet Portföljbolagen växer Glädjeämnen under 2004 är dels att vi ser förvärv. Bolag som Metrima, Mint, Hotsip I årsredovisningen 2003 skrev jag om ett antal tuffa mål som sattes för verksamheten 2004 som jag börjar med att kommentera nedan. Omsättningstillväxten i portföljbolagen under 2004 var stark och uppgick till c:a 50% vilket var i linje med målsättningen. Lönsamheten i portföljen var bättre än Två bolag uppnådde lönsamhet på helårsbasis och ytterligare några visade lönsamhet på månadsbasis under slutet av Målet om att hälften av bolagen skulle uppnå vinst under 2004 uppnåddes inte. Målsättningen att påbörja exit har vi delvis nått under året. Vi kan konstatera att det nu finns ett betydande industriellt intresse för många av våra portföljbolag. Effektiviteten i organisationen och kostnaderna för driften reducerades enligt plan. Glädjeämnen under 2004 är dels att vi ser en stark organisk tillväxt och att några bolag också genomfört strategiska förvärv. Bolag som Metrima, Hotsip och Interpeak är goda exempel på detta. Ett annat exempel är Mint som för närvarande genomför en fusion med branschkollegan EasyPark och bildar Europas största telefonparkeringsföretag. Metrimas orderstock ökade från nivå 19 mkr i början av 2004 till 120 mkr vid årets slut. MMG och Voice Provider har båda uppnått lönsamhet och kan fortsätta en intressant tillväxt med lönsamhet. MMG har under året lanserat ytterligare en TV- kanal, Showtime, och Voice Provider genomförde en viktig strukturaffär med Computer Sciences Corporations, CSC. Successivt kommer fler bolag in i denna grupp av lönsamma bolag. Ett antal av våra teknikbolag har arbetat i marknader som gått sidledes, där vi i några fall räknade med hög tillväxt. Bolag som Repeatit, ipunplugged och Columbitech har dock mycket starka positioner inom områden vilket de flesta experter är eniga om är nyckelteknologier. Vi ser redan nu att 2005 blir betydligt bättre för dessa bolag. Avsaknaden av betydelsefulla exits och nedskrivningar i några bolag om netto 33 mkr förklarar vårt negativa resultat för Ett intressant perspektiv på Ledstiernans bolag är att det genomförts olika typer av transaktioner i många av våra portföljbolag som tydligt överstiger våra bokförda värden. En fair value -värdering som gjorts med utgångspunkt från Consultation Document Valuation Guidelines for Private Equity and Venture Capital (en värderingsvägledning som utgivits av EVCA, BVCA och AFIC) visar på ett övervärde jämfört med bokfört värde om ca 100 mkr. Enligt min uppfattning är potentialen större än så. Under 2004 minskade följdinvesteringsbehovet i portföljen och är nu litet. Samtidigt har externa investorer tillkommit i många av portföljbolagen, såsom exempelvis Emic som genomförde en internationell extern finansiering klart över våra bokförda värden. Vi ser nu klara tecknen på att att exit-aktiviteterna ökar. Detta innebär att Ledstiernan får ökade resurser för nya intressanta investeringar under

5 en stark organisk tillväxt och att några bolag också genomfört strategiska och Interpeak är goda exempel på detta.. OCH EN POSITIV SYN PÅ 2005 MED LÖNSAMHET Jag tror att trenden om en underliggande ökning av produkt- och tjänste-efterfrågan inom IT & Telekom fortsätter generellt men också specifikt för ny teknologi som inte prioriterats under lågkonjunkturåren. Målet 2005 för portföljen är återigen en omsättningstillväxt överstigande 50%. En allmänt starkare kapitalmarknad men också för riskkapitalinvesteringar underlättar för finansieringar och kan i några fall möjliggöra börsintroduktioner. Vi märker i olika kontakter med industriaktörer att den strategiska agendan och planeringen av den framtida teknikportföljen blir viktigare (från att tidigare haft ett nästan totalt fokus på att hålla kostnader och investeringar nere) och leder nu till ett ökat antal M&As. Ledstiernan kommer med all säkerhet genomföra exits under 2005, dock utan någon tidspress då våra bolag växer och mognar under tiden. Min bedömning är att lönsamheten i portföljbolagen kommer att stärkas kraftigt under I några fall har vi dock valt strategier där vi prioriterar vår marknadsposition och tillväxt före lönsamhet i det korta perspektivet. Målsättningen är att mer än halva portföljen ska komma upp i lönsamhet Ledstiernans kassa ökar nu snarare än minskar, vilket skapar ett handlingsutrymme för nya investeringar av olika slag som presenteras av vår styrelseordförande Jan Carlzon på sidan 1. En värdetillväxt sker i vår portfölj och en del av denna bör kunna realiseras vilket ger goda förutsättningar för ett lönsamt Sammantaget är utsikterna för portföljen och Ledstiernan gynnsamma. MÅLSÄTTNINGAR 2005 lönsamhet för Ledstiernan AB genom exits omsättningstillväxt i portföljbolagen om >50% att mer än hälften av portföljbolagen uppnår lönsamhet Johan Wachtmeister VD 3

6 Affärsidé, mål och strategier AFFÄRSIDÉ Ledstiernans affärsidé är att över tiden skapa hög avkastning för aktieägarna genom att investera i tillväxtbolag med potential att nå ledande marknadspositioner. Bolagen utvecklas genom aktivt ägande varefter avyttring sker. MÅL Ledstiernan har dels långsiktiga generella mål, dels kortsiktiga mål avseende Ledstiernans långsiktiga mål är att; uppnå en genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital om minst 25 % ha en kostnadseffektiv förvaltning jämfört med riskkapitalbranschen i övrigt vara den mest attraktiva partnern för entreprenörer ha en aktieägarvänlig utdelningspolitik Ledstiernans mål för 2005 är; lönsamhet för Ledstiernan AB genom exits omsättningstillväxt i portföljbolagen om >50% att mer än hälften av portföljbolagen uppnår lönsamhet STRATEGIER Ledstiernans strategi är att investera i tillväxtbolag med möjlighet att nå ledande marknadsposition. Dessa förvärv behöver ej vara inom tekniksektorn. Ett avgörande kriterium är att Ledstiernan kan tillföra värde och att det finns tydlig potential att realisera värdeökningen. Ledstiernan har starka ägarpositioner i portföljbolagen och skall bidra till deras utveckling genom ett aktivt och professionellt ägande. Exempelvis underlättar Ledstiernan för portföljbolagen att knyta starka band med de ledande globala aktörerna inom branschen, inte minst inom området kommunikationsteknologi. Ledstiernan undersöker löpande möjligheterna till strukturförvärv i portföljbolagen i syfte att snabbare och på ett mer kostnadseffektivt sätt utveckla företagen till marknadsledande positioner. När Ledstiernan bedömer att större delen av värdepotentialen i ett portföljbolag kan realiseras skall avyttring ske, primärt via industriell försäljning. Ledstiernan är beredd att ta en aktiv roll i konsolideringen bland riskkapitalaktörerna genom strukturförvärv. 4

7 Corporate Governance Med nedanstående figur presenterar vi på ett så kortfattat sätt som möjligt Ledstiernans ägarstyrningskodex. På den ordinarie bolagsstämman, som hölls den 31 mars 2004, omvaldes de ordinarie styrelseledamöterna Jan Carlzon, Tomas Isaksson, Per Lundberg och Olof Stenhammar, samt nyvaldes Märtha Josefsson. Till suppleant omvaldes Leif Almstedt. Styrelsen har bedömt att majoriteten av styrelsemedlemmarna uppfyller kraven på oberoende enligt gällande regler och förordningar. Arvode till styrelsen utgick med 750 tkr att fördelas mellan ledamöterna, varav till styrelseordföranden 250 tkr. Stämman beslöt att ingen utdelning skulle lämnas för I januari 2005 bildades en Nomineringskommitté med representanter för de större ägarna. I kommittén ingår Dag Bjurström, ordförande, Hans Risberg, Caroline af Ugglas, Skandia Liv samt Ingemar Syréhn, Robur Fonder. Ledstiernans styrelseordförande Jan Carlzon är sekreterare i kommittén. Årets ordinarie stämma hålls den 5 april (Se omslagets insida.) Med nedanstående figur presenterar vi på ett så kortfattat sätt som möjligt Ledstiernans ägarstyrningskodex. ORDFÖRANDEN Vid konstituerande möte den 5 april 2004 omvalde styrelsen Jan Carlzon till ordförande. Ordföranden följer aktivt verksamheten och tillser att övriga ledamöter delges information. Ordföranden representerar även bolaget i ägarfrågor. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN VD leder verksamheten enligt styrelsens direktiv. Denne ansvarar för att styrelsen erhåller information löpande för att kunna vara beslutsmässig, samt är föredragande vid styrelsemötena. VD ingår ej i styrelsen. STYRELSE BOLAGSSTÄMMA STYRELSEN Vid konstituerande möte den 5 april 2004 fastställde styrelsen den arbetsordning som fördelar arbetsuppgifterna mellan styrelsen, dess ordförande samt VD. Ekonomisk rapporteringsinstruktion fastställdes även för VD samt för bolagets Finansdirektör. Styrelsens huvuduppgifter är att fastställa strategier, affärsplaner och budgetar, delårsrapporter och bokslutskommuniké, samt kontinuerlig uppföljning av portföljbolagens utveckling. Övervakning/tillsättning/avsättning av VD och ersättning till denne efter förslag från Ersättningkommittén. Besluta om övergripande förändringar i Ledstiernans organisation. Investeringsbeslut överstigande 30 mkr i varje enskilt bolag i portföljen. Styrelsen har haft sex ordinarie styrelsemöten inkl. det konstituerande mötet. Vidare har åtta telefonmöten ägt rum för att behandla investeringar i portföljbolagen samt vissa andra organisationsfrågor under året. Britt-Marie Boije, fi nansdirektör, har under året fungerat som styrelsens sekreterare. Ledstiernan har ingen utsedd revisionskommitté, utan hela styrelsen ansvarar gemensamt för detta. ERSÄTTNINGSKOMMITTÉ INVESTERINGSKOMMITTÉ Investeringsbeslut upp till 30 mkr handhas av Investeringskommittén som består av Johan Wachtmeister, Arne Nabseth, Fredrik Linton, Jan Snygg samt Britt-Marie Boije Investeringskommittén sammanträder i regel varje tisdag. VD INVESTERINGSKOMMITTÉ FINANSDIREKTÖR ADMINISTRATION ERSÄTTNINGSKOMMITTÉ Beslutar om bonusprogram och övriga ersättningar till ledningen. Ersättningskommittén består av 2 ordinarie styrelseledamöter, som väljs för ett år i taget. Fr o m bolagsstämman 2004 har kommittén bestått av Märtha Josefsson och Per Lundberg. Kommittén har haft ett möte i slutet av året. LEDSTIERNANS CENTRALA POLICIES: - Investeringspolicy - Finanspolicy - Styrelsens arbetsordning och VD:s instruktion. 5

8 Riskkapitalmarknaden Amerikansk statistik visar att marknaden vänt och stiger försiktigt efter den dramatiska nergången Den svenska och den europeiska riskkapitalmarknaden brukar följa utvecklingen i USA med viss eftersläpning. Exitmarknaden för Ledstiernans portföljbolag mognar. BÖRSUTVECKLINGEN FÖR TELEKOM OCH IT-FÖRETAG Stockholmsbörsens IT & Telekomindex var i stort oförändrad under 2004, efter en uppgång på c:a 100% under Marknaden förutsåg under 2003 den allmänna efterfrågeökningen inom IT- och Telekomindustrin och förstod att de stora kostnadsrationaliseringarna under åren skulle resultera i ökad lönsamhet igen. Under 2004 och t.o.m. mars 2005 har Stockholmsbörsens index i princip stått still. VC-investeringarna i USA ökade försiktigt igen under 2004 efter den kraftiga nedgången efter år Investeringsnivån 2004 motsvarade ungefär nivån under Detta betyder att den nedåtgående cykeln nu sannolikt har bottnat ut. De flesta bedömare förväntar sig en försiktig ökning under 2005 och I Europa och Sverige är bilden svårare att tolka bl a på grund av sämre statistiskt underlag. Den bild vi får genom olika källor är att riskkapitalmarknaden med inriktning på Venture Capital i Sverige och Europa varit relativt oförändrad mellan 2003 och 2004 och vi kan ännu inte konstatera ökade investeringar. Då riskkapitalmarknaderna i Europa brukar uppvisa samma utveckling som i USA med viss eftersläpning, kanske ett år, blir det intressant att följa utvecklingen under M&A-AKTIVITETEN ÖKAR... Det rådde en extremt låg affärsaktivitet avseende företagsförvärv och avyttringar (M&As) och nyintroduktioner på börserna (IPOs) under hela perioden De stora köparna av teknologibolag, de större och medelstora industriella aktörerna prioriterade helt kassaflödet (kostnadsrationaliseringar och minskade investeringar) på bekostnad av deras framtida strategiska utveckling (bl.a. förvärv). Olika källor visar nu i princip samma sak, att en ökning av exitaktiviteterna skett under Omfattningen av teknikförvärv kan åskådliggöras av Cisco s förvärvsstatistik, som av många anses vara föregångare i sin modell att konkurrenssätta egna initiativ inom forskning och utveckling mot alternativet att förvärva kompetens och produkter. Denna strategi leder till en relativt stor omfattning av förvärv av olika typer av teknologibolag. I USA ökade transaktionsvärdet (summan av värdet i alla affärer) för M&As under 2004 med c:a 60% och i antalet transaktioner med 13%. M&A-transaktionerna skedde alltså till klart högre värden, bl.a. ökade andelen affärer som gav tillbaka minst 4 gånger satsat kapital från c:a 20% 2003 till 30% under Affärer som gav mer än 10 gånger insatsen ökade från c:a 4% 2003 till c:a 13% Förutsättningarna för de hårt prövade investorerna förbättrades således under STOCKHOLMSBÖRSENS IT/TELEKOMINDEX RISKKAPITALINVESTERINGAR/KVARTAL I USA Riskkapitalinvesteringar/kvartal i miljoner USD 38 )4 38 4ELEKOM Ecovision Q4 Q3 Q Q Källa: MoneyTree Survey av PricewaterhouseCoopers, Thomson Venture Economics och National Venture Capital Association 6

9 CISCO FÖRVÄRVSSTATISTIK Antal LIKSOM ANTALET BÖRSINTRODUKTIONER Intressant är också att det under 2004 skedde 93 st (29 st under 2003) IPOs (börsintroduktioner). Mycket intressant är att 62 av dessa IPOs har sina rötter i VC-finansierade bolag från perioden , således är inslaget av börsintroduktioner från VC-bolagen stort i USA. I Europa och Sverige är notering av tillväxtbolag fortfarande relativt oprövat och börsens roll som en marknadsplats för riskkapital är relativt begränsad. Rimligtvis kommer vi att se en ökad andel noteringar, eller att de s.k. buy-out fonderna fortsätter att köpa bolag som är på väg mot börsen. SAMMANFATTNING De flesta bedömare har uppfattningen att exitaktiviteter inom både M&As och IPOs kommer att fortsätta öka och bli ett allt tydligare inslag även på den europeiska och svenska marknaden åtminstone i det kortare perspektivet. Vändningen är tydlig i USA, och utvecklingen ligger ofta c:a 1 år före Europa i dessa cykler. Nämnda utveckling är viktig för de flesta av Ledstiernans portföljbolag. Ledstiernan kommer, tillsammans med våra delägare och management i portföljbolagen, söka ett optimalt utnyttjande av dessa exit-möjligheter som nu finns tillgängliga för allt fler av våra portföljbolag. I ett antal fall förefaller 2005 vara det troliga året för avyttring Källa: Cisco 7

10 Ledstiernans aktie Ledstiernans aktie introducerades på Stockholmsbörsens O-lista den 17 april AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2004 till ,10 kronor fördelat på stamaktier, envar på nominellt 0,30 kronor. Samtliga aktier har lika antal röster (1 aktie/1 röst) och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Förändringarna av aktiekapitalet framgår av tabellen på nästa sida. ÄGARSTRUKTUR Vid årets utgång hade Ledstiernan aktieägare och grundarna av Ledstiernan samt nyckelpersoner i bolaget ägde sammantaget 34 procent av aktiekapitalet. De 15 största aktieägarna svarade vid utgången av 2004 för 63 procent av kapital och röster. Robur Fonder kom in som ny ägare i Ledstiernan och förvärvade 4,96 procent av kapital och röster. BÖRSENS BRANSCHINDEX Ledstiernans aktie ingår i OM Stockholmsbörsens index för IT-bolag (SX-45). KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING Ledstiernans aktie handlades som högst under året till 4,38 kr ( ) och som lägst till 2,86 kr ( ). Vid årsskiftet noterades aktien till 3,23 kr. Stockholm All-Share- Index steg under året med 17 procent och IT-index steg med 47 procent. Under året omsattes aktier ( ) av Ledstiernans aktier till ett sammanlagt värde på 308 miljoner kronor i den ordinarie handeln. Aktien omsattes under 100 % av antalet handelsdagar. Under inledningen på 2005 har kursen handlats mellan 3,23 3,40 kr. DE STÖRSTA ÄGARNA ANTAL AKTIER % AV KAPITAL OCH RÖSTER Skandia ,93 Olof Stenhammar fam o bolag ,90 Robur Fonder ,96 Mikael Solberg o bolag ,92 Jyske Bank A/S ,66 Jan Carlzon fam o bolag ,58 Metall Finans i Stockholm AB ,75 Dag Bjurström o bolag ,53 Dan Walker fam o bolag ,37 Per Lundberg ,28 Morgan Stanley Co Inc ,14 Johan Wachtmeister o fam ,12 Thomas Rosén fam o bolag ,75 Bear Sterns Co ,72 Leif Almstedt o bolag ,99 Hans Risberg ,71 SUMMA 15 ägare ,30 Övriga ,70 TOTALT ,0 FÖRDELNING AV INNEHAV I LEDSTIERNAN-AKTIEN ANTAL AKTIER ÄGARE % AV ANTAL ÄGARE % AV AKTIEKAPITAL ,8 0, ,9 1, ,8 1, ,5 1, ,1 1, ,4 1, ,1 1, ,8 1, ,7 87,8 SUMMA FÖRDELNING PER REGION ANTAL AKTIER % AV KAPITAL OCH RÖSTER Sverige ,78 Övriga Norden ,02 Övriga Europa ,35 USA ,70 Övriga världen ,15 SUMMA ,00 8

11 LIKVIDITETSGARANT Ledstiernan har fr.o.m 2005 utsett Remium Securities till market maker och likviditetsgarant, vilket betyder att de kontinuerligt tillhandahåller och ställer kurser för Ledstiernan. UTDELNINGSPOLITIK När Ledstiernan avyttrat hela eller delar av sina innehav i portföljbolag mot kontant ersättning (eller mot aktier som sedan avyttrats mot kontanter), skall minst 60 procent av kontanta nettovinster från avyttringarna under året, dvs försäljningslikvid med avdrag för anskaffningskostnad, delas ut. Som försäljning räknas ej avvecklade eller likviderade bolag. Ledstiernan kan även komma att dela ut aktier i portföljbolagen till aktieägarna. LEDSTIERNANS UTVECKLING: FÖLJANDE INSTITUT & ANALYTIKER FÖLJER LEDSTIERNAN: 5,0 Ledstiernan SX-All-Share Index SX-IT 1000-tal per vecka Hagströmer & Qviberg: Remium: Hampus Brodén Björn Garat 4,5 Öhman: Lars Höckenström 4,0 3,5 Ecovision 3,0 2,5 2,0 1,5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec jan feb AKTIEKAPITALETS UTVECKLING REGISTRERINGS- NOMINELLT TOTALT AKTIE- FÖRÄNDIRNG AV TOTALT ANTAL TOTALT ANTAL TOTALT ANTAL DATUM TRANSAKTION BELOPP KAPITAL ANTAL AKTIER A-AKTIER B-AKTIER AKTIER Nyemission 5, Nedsättning av aktiekapitalet 0, Riktad apportemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Omstämpling av A-aktier till B-aktier 0, Riktad apportemission *) 0, Riktad apportemission *) 0, B-aktier konverterade till stamaktier 0, Riktad apportemission **) 0, *) avser förvärvet av Speed Ventures vilket gjordes i två emissioner. **) avser för förvärvet av Interpeak AB 9

12 Risk och möjligheter i Ledstiernan I samband med produktionen av denna årsredovisning bad vi en journalist att förutsättningslöst testa några analytikers syn på Ledstiernan och marknaden, vilket vi här nedan redovisar. Intervjurundan gjordes under senhösten TRE BÖRSANALYTIKER OM LEDSTIERNAN SOM INVESTERINGSOBJEKT IT- och telekombranscherna domineras av internationellt verksamma jättar. Vi behöver bara nämna IBM och Microsoft, Nokia och Ericsson, plus operatörer som Orange och Vodafone. Alla dessa jättar har försett sig med ständigt vakande nyhetsradar för att snabbt fånga upp företag och produktidéer som kan komplettera utbudet. Ledstiernan är det enda riskkapitalbolag som överlevt branschens stålbad för unga, svenska företag i IT- och telekombranschen. Jag har blivit ombedd att studera Ledstiernan och företagets portföljbolag ur mitt perspektiv; hur teknik omsätts i affärer, men har för säkerhets skull också förhört mig med tre av börsens analytiker, för att matcha mina intryck. Mina intryck är nu, att det efter ett antal tuffa år i branschen syns ett ljus vid horisonten, som bland annat talar för flera av Ledstiernans portföljbolag. Här finns företag som förefaller mogna att ta steget in på börsen och stå på egna ben, plus några som kan bli intressanta investeringsobjekt för branschjättarna. Mina intryck delas i viss mån av de analytiker jag talat med. HAMPUS BRODÉN, HAGSTRÖMER & QVIBERG Hampus Brodén ser ingen direkt motsvarighet till Ledstiernan på Stockholmsbörsen. Nej, Ledstiernan är mig veterligen det enda investmentbolag som fokuserat satsar på onoterade bolag inom IT- och telekomsektorn. Ledstiernan har en viktig mission att fylla för svenskt näringsliv i satsningen på unga IT- och telekomorienterade bolag, särskilt som så gott som alla riskkapitalbolag försvann efter IT-kraschen. Brodén ser ingen egentlig risk för att Ledstiernan ska försvinna i en marknad som nu präglas av koncentration, konsolidering och allt färre, men större aktörer. Möjligen på lite sikt, men utvecklingen behöver inte vara negativ för Ledstiernan. Den kan snarare göra Ledstiernan till en intressant uppköpskandidat. Tror också att aktien kan ta sig ur frimärksträsket om portföljen visar sig innehålla en eller flera framtida succéer. Och i dagsläget verkar det som flera portföljbolag är på rätt väg. Brodén tror definitivt på Ledstiernans filosofi att söka partnerskap för portföljbolagen genom ledningens nätverk. Jag anser att detta är mycket viktigt, särskilt som tempot är högt och konkurrensen benhård på den internationella IT- och telekommarknaden. Ledstiernan har vid flera tillfällen dragit nytta av det nätverk ledningen skapat. Ledstiernan lever på exits och noteringar, men Brodén ser i dagsläget inget portföljbolag som är moget för någondera. Möjligen skulle en exit kunna bli aktuell om man hittar en spelare som liknar Ledstiernan, alternativt ett bolag som har nytta av portföljbolagets produkter i sina egna. ROBERT AHLDIN, REMIUM SECURITIES Ledstiernan är med sin nischning närmast unikt på Stockholmsbörsen. Skanditek innehåller ett par bolag med inriktning på IT och telekom; det är det enda investmentbolag som i någon mån påminner om Ledstiernan. På frågan om Ledstiernan har en mission att fylla för svenskt näringsliv med sin satsning på unga, svenska IT- och telekomorienterade bolag, svarar Ahldin nej ; med följande motivering: Våra kunder aktieköparna är egentligen bara intresserade av det värde bolagen skapar. Det är alltså resultaträkningens sista rad som räknas. Krasst, men så är det. Ledstiernan agerar på en marknad som präglas av koncentration och konsolidering. Aktörerna blir successivt färre och större. Finns det plats för ett företag som Ledstiernan på denna marknad? Ja. Visserligen visar många undersökningar att megastora bolag vanligen har större rörelsemarginaler än mindre, men det finns absolut inget som säger att de små inte kan ha stora marginaler. Med bra produkter, skicklig ledning och rätt balans mellan kostnader och intäkter blir det vinst. Framgången ligger alltså till nästan 100 procent i Ledstiernans egna händer. Att Ledstiernan söker allianser/partnerskap mellan portföljbolagen och internationellt etablerade OEM-företag och operatörer och därigenom hjälper portföljbolagen att etablera sig, anser Ahldin ska bedömas från fall till fall. Partnerskapet har inget egenvärde och de företag som lyckas är lätt räknade. Det finns alltid risk att det lilla företaget kommer bort i partnerskap med en jätte. 10

13 Ahldin tror att Metrima, ett av Ledstiernans 14 portföljbolag, snart kan vara moget för exit eller notering. Men han reserverar sig också här. Det här är lite som hönan och ägget. Du måste göra en bra prestation för att vinna. Med fokus på exit och notering är det lätt att glömma att kassaflöde, tillväxt och vinst är det som skapar ett noterat bolag. I slutet av 90-talet kunde du hoppa över prestationen. Det räckte med en bra affärsidé på papperet. Detta fungerar inte längre. Huvudspåret kommer alltid att vara; tjäna pengar först och notera sedan. Alltså, om Ledstiernans portföljbolag tjänar pengar, så löser sig resten. LARS HÖCKENSTRÖM, ÖHMAN FONDKOMMISSION Jag bevakar i första hand noterade svenska bolag, och jämför dessa, när det är relevant, med företag på andra finansiella marknader som Nasdaq och NYSE. Bevistar analytikerträffar, läser rapporter, noterar saker av särskilt intresse och träffar företagsledningar frekvent, för närmare granskning av utvecklingen. Ledstiernan är bara ett av flera hundra noterade bolag på Stockholmsbörsen, det får vi inte glömma, så det gäller att stå ut i informationsfloden för att bli uppmärksammad. Ledstiernan presenteras som Nordens ledande riskkapitalbolag med inriktning på telekom och IT och saknar enligt många experter sin motsvarighet på Stockholmsbörsen. Höckenström dröjer en stund med svaret på frågan om Ledstiernan är unikt i sammanhanget. Det bolag som enligt min uppfattning närmast liknar Ledstiernan, är Novestra, men jämförelsen är egentligen inte relevant. Här finns några telekom- och IT-bolag i portföljen, men också bolag i helt andra branscher, så skillnaden är nog trots allt större än likheten. Och varken Ledstiernan eller Novestra finns på listan över de tjugo största riskkapitalbolagen i Sverige, så det vill till att de gör riktigt goda prestationer för att intressera oss analytiker. Höckenström håller med om, apropå likheter och skillnader, att det finns flera paralleller mellan rikskapital- och analytikerverksamheterna. Det gäller i båda fallen att hitta guldäggen, de utvecklingsbara företagen, och helst före konkurrenterna. Men det finns uppenbara risker för misstag. Därför är det bra, att som Ledstiernan koncentrera sig på ett fåtal branscher som man känner väl och där man har det kontaktnät som krävs. I Ledstiernans affärsmodell ingår noteringar och exits; försäljning av sina portföljbolag. I förra årsrapporten visade ett portföljbolag svarta siffror, nu är två vinstgivande. Betyder det att Ledstiernans aktie kan ta sig ur frimärksklubben? Villkoren för Ledstiernan är desamma som för alla riskkapitalbolag; det gäller att hitta rätt bolag att stoppa i portföljen. Bolag som gör vinst och bedöms ha en intressant vinstpotential blir intressanta investerings- eller uppköpsobjekt. Metrima är just ett sådant bolag; med rätt produkter (system för individuell mätning av el, vatten och värme) i rätt tid (de nätägande energibolagen i Sverige ska från och med 2006 svara för månadsvis mätning av samtliga elmätare; totalt 1,3 miljoner mätpunkter). Voice Provider (Skandinaviens ledande leverantör av röststyrda tjänster för aktiehandel, förlustanmälan av ID-handlingar (UC) och resultatrapportering (för Svenska Spel) och Columbitech (utvecklar och säljer mjukvara för säker, trådlös datakommunikation) är som det ser ut just nu, de portföljbolag som närmast kan bli aktuella att ta till börsen eller sälja. Och det kan finnas flera bolag i pipeline. Bo Nyström, skribent Jag skriver till vardags om IT-stödd produkt-, produktions- och affärsutveck ling med fokus på verkstadsindustrin (ev. i Verkstads Forum PLM Magazine). Detta innebär att jag bevakar utveck lin gen inom såväl IT som telekom; två områ den som nu konvergerar. Dagens mobiltelefoner förmed lar bilder, musik, e-post och data (bl. a. komprimerade hemsidor), förutom tal, och handdatorerna kom pletteras med 3G-telefoni. 11

14 Portföljinnehav belopp i tkr BOLAG Anskaffnings tidpunkt Ägarandel 1) aktier Konvertibla lån Övriga lån Total investering Anskaffningsvärde Marknadsvärde noterade innehav Värde vid extern transaktion post-money 2) Columbitech AB maj-00 16,4% Emic Networks jun-02 23,5% Gordion Infomakers AB 3) jul-99 50,0% Hotsip AB jun-02 18,5% Interpeak AB mar-04 18,9% ipunplugged AB jan-00 38,1% Metrima AB maj-01 35,5% Millennium Media Group AB dec-99 36,2% Mint AB 3) maj-00 51,6% Repeatit AB 3) mar-00 87,8% the Phone Pages of Sweden AB mar-00 48,0% Voice Provider Sweden AB nov-00 21,8% Anskaffningsvärde huvudinnehav Aspiro AB jun-04 3,9% Daydream Software AB jun-02 14,9% World Television Group Plc maj-00 0,3% Anskaffningsvärde noterade innehav Anskaffningsvärde övriga innehav Summa anskaffningsvärde Summa nedskrivningar Bokfört värde Övervärde enligt IFRS Ingående balans enligt IFRS ) Exklusive konvertibla lån 2) Exklusive konvertibla lån och där fi nansiering skett under den senaste tolvmånadersperioden 3) Interimistiskt innehav. Ägarandelen kommer under första halvåret 2005 att nedbringas under 50 %, varför någon koncernredovisning ej upprättats. I tabellen visas endast värden på innehav där externa fi nansieringar gjorts. För noterade innehav visas börskurs på balansdagen. I övrigt visas anskaffningsvärden. De värderingar Ledstiernan gjort baserat på DCF-modeller eller jämförande värdering enligt en s k fair value-princip visas ej för varje enskilt bolag. 12

15 Portföljbolagens utveckling Omsättningen för portföljbolagen som helhet ökade med ca 50 % under 2004 vilket vi också hade satt som mål. Lönsamhetsutvecklingen nådde inte upp till våra förväntningar och målet om att 6 bolag av 13 skulle vara lönsamma under 2004 uppnåddes inte även om lönsamheten jämfört med 2003 i sin helhet var bättre. Vi ser dock en stark tillväxt framöver och förväntar oss därför relativt stora omsättningsökningar i de flesta bolag under 2005, vilket också kommer förbättra lönsamheten i portföljen. I tabellen nedan har vi graderat ökningarna som >100 %, >50 %, >25 % eller mer än 0%. De största omsättningsökningarna förväntar vi oss i de tyngre teknikprojekten, som ipunplugged, Hotsip och Columbitech men även Metrima vars orderbok ständigt ökar. Teknikprojekten kommer förmodligen att uppvisa förluster även under 2005, men då de har starka strategiska positioner på intressanta marknader, tror vi dessa också röner ett fortsatt stort intresse på den internationella kapitalmarknaden. Både Hotsip och Emic tog under 2004 in nytt kapital från internationella investerare till värderingsnivåer som ligger klart över Ledstiernans bokförda värden. Dessa bolag har mycket starka strategiska positioner på marknader som vi bedömer kommer ta fart under Under 2004 uppvisade två av de 13 bolagen vinst, Millennium Media Group och Voice Provider. Ytterligare ett par bolag nådde en positiv resultattakt under slutet av 2004 och vi räknar med att 6 av de 13 bolagen kommer att visa vinst under I stort sett samtliga bolag är nu fullfinansierade från Ledstiernans sida och det totala följdinvesteringsbehovet framöver bör vara i storleksordningen ca 15 mkr. Detta inkluderar ej eventuella strukturförvärv där Ledstiernan kan komma att vilja investera ytterligare kapital. Tabellen nedan visar utvecklingen för Ledstiernans portföljbolag avseende omsättning och resultat för perioden , samt en indikation på vilka förväntningar vi har för På följande sidor presenterar vi portföljbolagen. I syfte att ge en djupare inblick i några av bolagen har vi bett fyra av dem att presentera sitt bolag och affärsidé. Dessa skall ses som exempel på några av de bolag som vi tror har en stor potential. PORTFÖLJBOLAGENS UTVECKLING (belopp i tkr) BOLAG OMSÄTTNING BEDÖMD TILLVÄXT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER NUVARANDE ÄGARANDEL prel prel % Columbitech >100% neg. 16,4 Daydream Software >100% neg. 14,9 Emic Networks >100% neg. 23,5 Gordion Infomakers >50% neg. 50,0 Hotsip >100% neg. 18,5 Interpeak >50% neg. 18,9 IpUnplugged >100% neg. 38,1 Metrima >50% neg. 35,5 Millennium Media Group >0% pos. 36,2 Mint >50% neg. 51,6 PhonePages >100% neg. 48,0 Repeatit >100% neg. 87,8 Voice Provider >25% pos. 21,8 SUMMA

16 Mint EasyPark Vem har inte haft problem med parkering? Hitta automaten..inga mynt..automaten tar inte kort...för sent tillbaka, stressad, P-böter! Alla dessa problem löser P-mint Telefonparkering. Det kan inte vara enklare starta parkering med ett samtal och avsluta parkeringen genom att ringa samma nummer. Parkeringsavgiften kan du välja att lägga på ditt kreditkort, bensinkort eller separat faktura. Mint har idag 4000 företag vars anställda bekvämt sparar tid och kostnader tack vare P-mint. Under 2004 har Mint hjälpt sina snart kunder att spara 2,5 miljoner kronor och timmar! För Mints andra kundbas, kommuner och parkeringsoperatörer, är telefonparkering en tjänst som förbättrar servicegraden mot bilister och sparar pengar. Tillväxten under 2004 var 300% - ett tecken på att tjänsten är uppskattad! Mint har bedrivit telefonparkeringsverksamhet i Sverige sedan Tillväxten sedan start har varit mycket stor. Mint började telefonparkeringsverksamheten i Stockholm sommaren 2002 och i januari 2005 så använder 10% av de som parkerar i Stockholm telefonparkering. I augusti 2004 förvärvade Mint finska Payway från Telia Sonera. Payway bedriver samma verksamhet som Mint i Finland och är även ägare till ett antal viktiga patent för telefonparkering. Under 2004 har Mint också slutit licensavtal med telefonparkeringsoperatörer i England och Holland. Sedan tidigare finns licensavtal i USA och Kanada. Internationellt så är det främst teknik, know-how och licenser som Mint säljer. I mitten på januari 2005 gick Mint ihop med EasyPark. EasyPark bedriver telefonparkering i Danmark och Norge Grundades: 2000 Ordförande: VD: Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: Jacob Palmstierna Patrik Mossberg Skandia Liv, Marininvest Development 54,8 mkr Ledstiernans ägarandel: 51,6 % 1) Omsättning mkr: 5,5 6,0 Resultat mkr: -10,3 neg. Antal anställda: ) 28% efter samgåendet med EasyPark i jan 2005 och började med det redan Affären genomfördes som en 50/50 affär dvs. Mints aktieägare erhöll 50% i det sammanslagna bolaget. Den nya gruppen, som ska heta EasyPark, bedriver då telefonparkeringsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Detta innebär att Mint nu uppnått ett av sina mål; att täcka hela Norden. Totalt har gruppen idag kunder som genomför transaktioner i månaden. Tillväxten för 2005 beräknas bli 30-40%. EasyPark kommer att fortsätta verka internationellt och räknar med att ta fler kontrakt utanför Norden under EasyPark är för närvarande i slutfasen av ett flertal kontraktsdiskussioner i Europa. EasyPark bedömer att senast 2009 kommer telefonparkering vara 14

17 etablerat i alla större europeiska länder. Affären mellan Mint och EasyPark motiveras i det korta perspektivet av kostnadssynergier på 3-5 mkr per år. Tack vare en stark position i sin nordiska hemmamarknad, sin erfarenhetsmassa, sin teknik och patentportfölj samt långsiktiga och starka ägare står EasyPark väl rustade inför den begynnande internationella expansion som vi nu ser börjar ta fart. Affärsmodellen innebär att EasyPark erhåller en avgift från parkeringsoperatören som är volymrelaterad. Till detta kommer en fast och en rörlig avgift från de kunder som abonnerar på och nyttjar tjänsten. EasyPark s kunder är både företag och privatpersoner. EasyPark är den överlägset största aktören i Norden. I Sverige och Finland finns en konkurrent i varje land, medan i Norge och i Danmark är konkurrensen i princip obefintlig. Den framtida konkurrensen är givetvis svår att förutspå men eftersom det är ett intressant område så finns möjligheten att nya aktörer kan dyka upp. Vår bedömning är dock att EasyPark s position i marknaden är mycket stark genom de avtal man idag har med städer, kommuner och parkeringsoperatörer som är mycket nöjda med tjänsten. Omsättningen proforma för EasyPark för 2004 var ca 20 mkr och resultatet 8 mkr. EasyPark räknar med att uppnå lönsamhet under EasyPark har totalt 24 anställda. För mer information besök där Du snabbt kan anmäla Dig till tjänsten. Eller Denmark Norway Finland Sweden Q1 Q2 Q3 Q4 Kundtillväxt 2004 Q1 Q2 Q3 Q4 Sverige Finland Norge Danmark TOTAL Kvartalsindex 1,13 1,10 1,13 Årsindex 1,40 Hur mycket sparar du med P-mint Telefonparkering? Besök VD: Patrik Mossberg Född: 1968 Utbildning: HHS, Msc of Business Adm Kommer närmast från: Tetra Pak, Country Mgr Latvia, CEO, ELL Private Equity Antal aktier i bolaget: Ca

18 Metrima Energimätning för alla Metrima är namnet på det framgångsrika bolag som har unika lösningar för energibolag och fastighetsbolag i Sverige och utomlands. Företaget är verksamt på en bred marknad som efterfrågar energimätning av olika typer av energislag. Oavsett om det gäller avläsning av el, fjärrvärme, vatten eller gas, kan Metrimas totallösning täcka behoven. Genom att erbjuda olika typer av system och produkter som möjliggör energimätning, kan Metrimas kunder få bättre kontroll över sina energikostnader och därmed spara energi och pengar, få nöjdare slutkunder genom förbättrad service samt göra en insats för att värna om vår miljö. STABIL POSITION I över 60 år har Metrima levererat högkvalitativa system och produkter för fjärrvärmemätning i Sverige och globalt. Här har man en marknadsandel på cirka 40% och under 2004 utgjorde försäljningen av lösningar för fjärrvärmemätning cirka två tredjedelar av den totala omsättningen. Totalt sett är den här marknaden mogen med väldigt liten tillväxt. Genom erfarenheten av försäljning till fjärrvärmebolag har Metrima byggt upp en organisation med kunskapen, resurserna och styrkan att leverera och underhålla komplexa systemlösningar. Det är en stor fördel när man nu på allvar klivit in i marknaden för automatisk avläsning av el. Grundades: 1999 Ordförande: Mats Cederholm VD: Jeanette Sandberg Övriga ägare: Telenor Ventures II ASA, LinkTech Ledstiernan investerat kapital: 39,6 mkr Ledstiernans ägarandel: 35,5 % Omsättning mkr: 65,2 125,6 Resultat mkr: 19,7 neg. Antal anställda: GODA UTSIKTER ATT VINNA MARK 2009 träder en ny lag i kraft som innebär att alla svenska elnätbolag ansvarar för att genomföra månadsvis elavläsning. Marknaden för avläsningssystem för el uppskattas till 10 miljarder och växer snabbt. Hittills har Metrima lyckats bra på denna exploderande marknad. Genom att man under 2004 förvärvade elmätningsbolaget Milab, har man erhållit teknisk kompetens inom området, men framförallt vunnit flertalet viktiga upphandlingar. Med lång erfarenhet av försäljning till fjärrvärmebolag i botten tillsammans med tekniskt nytänkande finns alla förutsättningar för att nå stor framgång. Redan till nästa år beräknas omsättningen av system för automatisk avläsning av el öka med nästan 200 procent. Bolaget har under 2004 vunnit flera nya order. Totala orderstocken uppgick till ca 120 mkr i slutet av året. Orderingången under de första månaderna 2005 uppgår till ca 65 mkr. HÖG TILLVÄXT Metrima erbjuder även energimätning till landets fastighetsbolag. Metrima är idag den enskilt största leverantören av helhetslösningar för el-, värme- och vattenmätning till fastighetsbolag. Man erbjuder dessutom lösningar för trygghetslarm och brand- och fuktlarm, funktioner som skapar det trygga hemmet. Marknaden för mätning och trygghetstjänster i flerbostadshus är fortfarande relativt omogen, men i takt med att fastighetsbolag inser hur mycket energi och pengar man kan spara genom att mäta energiförbrukningen i varje lägenhet ökar efterfrågan. Metrima ser därför en kraftig tillväxt på denna marknad inom de närmaste åren. TJÄNSTER I BREDBANDSNÄTET Jämfört med övriga Europa ligger Sverige långt framme när det gäller utbyggnaden av bredband. Av landets totalt cirka 4 miljoner hushåll har idag cirka 1,5 miljoner svenska hushåll en anslutning till någon form av bredbandsnät. För att utnyttja den bredbandssatsning som gjorts har det skett en enorm utveckling av tjänster via bredbandsnätet. Metrima har under lång tid varit förespråkare för att använda bredband som en plattform för mätning av el, värme- och vattenförbrukning eller lösningar för trygghet. Detta är något som både fastighetsbolag och energibolag kan dra nytta av. Fastighetsbolag kan via Metrimas tjänster skapa mervärde i form av trygghet och rättvisa samt använda bredbandet som kommunikationskanal. Energibolag kan utnyttja bredbandsinvesteringar för automatisk avläsning av el och skapa möjligheter att i framtiden använda denna plattform för att bygga på med ytterligare tjänster till sina slutkunder. KUNDER OCH PARTNERS Metrima har cirka drygt 1000 kunder i mer än 30 länder. Utanför Sverige representeras bolaget av väletablerade lokala distributörer såsom till exempel Elster Metering i Tyskland, Frankrike, Spanien och Holland eller ABB i Österrike. Drygt 30% av bolagets totala omsättning genereras av försäljning till utländska marknader. Försäljningen till fjärrvärmebolag i Sverige och utomlands innefattar i första hand värmemätare och system för fjärrvärmemätning. Totalt finns drygt 1,6 miljoner värmemätare i drift och den årliga försäljningen uppskattas till cirka mätare. Bolaget har sålt drygt 230 system för fjärrvärmemätning varav 50 i Sverige. Under 2004 vann Metrima flertalet viktiga upp- 16

19 handlingar gällande system för avläsning av el. På kort tid har bolaget etablerat sig som en av de ledande leverantörerna på den stora marknad som den nya lagen om månadsvis elavläsning öppnat. Metrima har en rad väletablerade partners. Bland annat samarbetar Metrima med kända mätartillverkare som Landis +Gyr, ISKRAEMECO, Elster Metering och ABB CEWE. VIKTIGA MILSTOLPAR 1942 SVM, Svensk Värmemätning bildas 1968 SVM utvecklar världens första elektroniska värmemätare 1984 Milab grundas 1999 North Node grundas av tre ingenjörer från KTH 2003 North Node förvärvar SVM (f.d. ABB Metering) och bildar SVM North Node 2003 Sveriges Riksdag antar en ny lag avseende månadsvis avläsning av el 2004 SVM North Node går samman med Milab och bildar koncernen Metrima AB 2004 Metrima rekryterar ny VD, Jeanette Sandberg 2004 Metrima vinner flera viktiga offentliga upphandlingar gällande system för avläsning av el PRODUKTFILOSOFI Metrimas lösningar står för flexibilitet, skalbarhet, öppenhet och användarvänlighet. Metrima erbjuder högpresterande system som möjliggör mätning av olika typer av energislag. Systemet som hanterar mätdata kan utnyttja kommunikationsvägar såsom IP-kommunikation, PLC (elnät), radio, GSM eller signalkabel. Det är med andra ord upp till kunden att välja det kommunikationssätt som är bäst lämpat. När väl kommunikationslösningen är på plats är det även möjligt att addera ytterligare tjänster. I Metrimas produkterbjudande ingår till exempel kompletta värmemätare, terminaler och sensorer för insamlings- och kommunikationssystemen. Med hjälp av infrastrukturlösningen och produkterna öppnas en värld av kraftfulla och värdefulla funktioner som kunden kan utnyttja. ANSVAR FÖR NYTTA I SAMHÄLLET Automatisk avläsning av olika energislag har många fördelar. Genom att till exempel mäta elförbrukningen i flerbostadshus blir det möjligt att debitera efter verklig förbrukning, och inte som förr, efter uppskattad förbrukning. När vart och ett av hushållen får in uppgifter om hur mycket el man förbrukar och vad det kostar, skapas incitament till stora energibesparingar. Detta är inte bara till nytta för miljön, utan det är även en vinst för den enskilde elkonsumenten, som slipper svårbegripliga preliminära elräkningar. Debitering efter verklig förbrukning ger även ökad rättvisa. När hushållen själva får betala och kan påverka sin egen varmvattenförbrukning försvinner den kollektiva debiteringen, och ingen behöver längre betala för att grannen duschar flera gånger per dag. FRAMTID Under 2005 ska Metrima: Nå en marknadsandel om cirka 30% avseende lösningar för energimätning av olika typer av energislag till energioch fastighetsbolag. Nå en marknadsandel om drygt 40% avseende försäljning av produkter och system för mätning och övervakning av fjärrvärme i Sverige och utvalda länder. Eventuell börsintroduktion av Metrima under VD: Jeanette Sandberg Född: 1949 Utbildning: Ekonom med påbyggnad MBA Marketing Kommer närmast från: Sun Microsystems, VD Central Europe Antal aktier i bolaget:

20 Emic Open Source växer med Linux Open Source eller öppen källkod är en omvälvande innovation med Linux som den mest kända produkten. Med låg investeringskostnad har användningen av Linux ökat explosionsartat och det är idag ett av världens mest använda operativsystem. Med detta som bas och drivkraft har det kommit en uppsjö andra produkter som databaser, webservrar och annan mjukvara. Exempel är MySQL, Apache, JBoss och Emic. Open Source är en omvälvande innovation. Allt fler företag och offentliga verksamheter väljer att implementera nya applikationer med användning av Open Source-komponenter i tillägg till Linux. Drivkrafterna bakom denna trend är dels behovet av att sänka kostnaden för applikationer och underhåll och dels det faktum att fler och fler av komponenterna, som t ex relationsdatabaser, finns som välanvända standardprodukter på marknaden. Som exempel har Open Source webservern Apache varit den populäraste webservern sedan april 1996, med en marknadsandel om 62% av domänerna och 67% av de aktiva siterna, vilket innebär att Apache används av sammanlagt fler än webservrar. Även MySQL, med sina över fem miljoner aktiva installationer, har snabbt blivit hjärtat i många större affärskritiska applikationer. Med över fem miljoner nerladdningar ligger JBoss överst på listan över javabaserade applikationsservrar och ligger på tredje plats i användning vad gäller IT-produktionsplatser med en marknadsandel om 25%. AFFÄRSKRITISK OPEN SOURCE För att använda Open Source-komponenter i affärs kritiska applikationer måste följande krav vara uppföljda: Hög driftsäkerhet för att minimera driftstopp av alla slag Skalbarhet för att klara både perioder av hög belast ning och volymtillväxt i applikationen Enkel hantering så att rätt verktyg finns tillgängliga för att köra och hantera systemet. Den sortens egenskaper finns hos kostsamma system med kända varumärken, men är vanligen inte tillgängliga när det gäller Open Source-applikationer. Emic Application Cluster (EAC) erbjuder dessa avgörande fördelar för Open Source LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/PERL) applikationsstack liksom för JBoss/J2EE applikations servrar. Lösningen gör det möjligt att konstruera kritiska applikationer med användning av sådana allmänt utnyttjade Open Source-komponenter. Grundades: 2000 Ordförande: VD: Övriga ägare: Ledstiernan investerat kapital: Eero Teerikorpi Eero Teerikorpi Aura Capital Nordic Venture Partners, Trident Capital 6,9 mkr Ledstiernans ägarandel: 23,5 % Omsättning mkr: 2,4 3,8 Resultat mkr: -7,9 neg Antal anställda: genom synkron datareplikation, hot standby med fail-over, kraschåterhämtning och underhåll online för att minimera avbrottstiden. För att applikationerna skall vara steglöst skalbara erbjuder Emic dynamisk lastbalansering samt möjlighet att ansluta nya servrar till klustret i realtid. För att det skall vara lätt att hantera klustret, erbjuder Emic ett gemensamt gränssnitt för arbetsfördelning, driftsövervakning, felkontroll och varningsmeddelanden. I Emics Cluster Manager ingår felhanteringsteknik, som tillåter automatisk, snabb fail-over där återstående kluster noder tar över den/de felfungerande nodernas last. Cluster Manager gör det också möjligt att ta vilken nod som helst ur bruk för underhåll, utan avbrott i servicen. Genom att den processen är automatiserad, erbjuder EAC tjänster av grid computingtyp, jämförbara med Oracle RAC, men med prisbilliga Open Source-komponenter. EMIC NETWORKS PRODUKTER EAC för Apache, JBoss, MySQL Emic utvecklar och marknadsför en uppsättning ytterst driftsäkra, högpresterande och lätthanterliga mjukvaruprodukter för Open Source-lösningar. Med dessa erbjuds driftsäkerhet, skalbarhet och enkel hantering, vilket gör det möjligt att köra affärskritiska applikationer på en billig Open Source-plattform. Den höga driftsäkerheten nås 18

Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr. Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie.

Resultatet efter skatt för första halvåret blev -8,9 mkr. Eget kapital uppgick till 461 mkr = 3,28 kr/aktie. tterligare kapital till Repeatit tillväxt inom trådlöst bredband. Extra bolagsstämma dstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans port ljbolag GordionInfomakers

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

BILAGA TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BILAGA TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BILAGA TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 1 B I L A GA LEDSTIERNAN I KORTHET Ledstiernan bygger Europas ledande seed- och venture capital-bolag med fokus på Mobil Kommunikation. Strategin har utvecklats efter

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Delårsbokslut KV2:2009 Industrivärden den 4 augusti 2009 AN_Pres_KV209 Nr 1 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Industrivärden skall skapa aktieägarvärde

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

årsredovisning 20 03

årsredovisning 20 03 edstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans portföljvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portföljbolaget ernans Kapitalmarknadsdag

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Resultat efter finansnetto för första kvartalet blev minus 15,1 MSEK (- 4,5), varav nedskrivningar stod för 13,2 MSEK. Eget kapital uppgick till 568 MSEK (576) eller 4,15/aktie. Soliditeten uppgick till

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer